ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. Α5650ΠΕ/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Παναγιώτης Αρτίκης του Θεοδώρου, σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πο λιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1063/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1352/ ). Με την αριθ. A 5930ΠΕ/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 (παρ. 2 και 4γ) του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει, διορίζεται ο Θωμάς Φω τιάδης του Αριστείδη, σε κενή οργανική θέση Καθηγη τή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Τομέα Συστημάτων Διοίκησης του Τμήμα τος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτε χνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά κης και στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης για τη βαθμίδα του Επίκου ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 702/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1353/ ). Με την αριθ. Α258/ πράξη του Πρύτανη του φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του N. 3549/ 2011 όπως ισχύει, διορίζεται ο Θεόδωρος Κουτρούκης του Ανδρέα σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθ μίδας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινω νικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 324/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1354/ ). Με την αριθ. Α232/ πράξη του Πρύτανη του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου' Θράκης, που εκδόθηκε σύμ 2011 όπως ισχύει, διορίζεται ο Ιωάννης Δόκας του Μι χαήλ, σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Το μέα Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μα θημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια και Απόδοση Συστημάτων Πο λιτικού Μηχανικού», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 504/ τ.γ.

2 5808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1355/ ). Με την αριθ. Α227/ πράξη του Πρύτανη του 2011, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Ελμασίδης του Ανα στασίου, σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθμί δας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία μη συμβατι κών πηγών ενέργειας με έμφαση στην αιολική ή ηλιακή ενέργεια», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης για τη βαθμίδα του Αναπλη ρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 1004/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1356/ ). Με την αριθ. Α220/ πράξη του Πρύτανη του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ 2011 όπως ισχύει, διορίζεται η Αικατερίνη Τερζούδη του Άγγελου, σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθ μίδας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Ορ γάνων, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 445/ τ.γ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1357/ ). Με την αριθ. Α 4100/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 (παρ. 2 και 4γ)του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/ 2012 και Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Βασίλειος Κανελλόπου λος του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Φυσικών, Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών με έμφαση στην Περιβαλλοντική Μηχανική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης για τη βαθμίδα του Επίκου ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1358/ ). Με την αριθ. Α218/ πράξη του Πρύτανη του φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3549/ 2011 όπως ισχύει, διορίζεται ο Παύλος Παυλίδης του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση Καθηγητή της βαθ μίδας του Επίκουρου Καθηγητή με τετραετή θητεία, του Μορφολογικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστι κό αντικείμενο «Ιατροδικαστική Τοξικολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 936/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1359/ ). Με την αριθ. Α255/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/ 2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Απόστολος Δασίλας του Αθανασίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστη μών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά Λογιστική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 1063/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1360/ ). Με την αριθ. Α247/ Πράξη του Πρύτανη του Δημοκίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ 2007 και του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, δι ορίζεται ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Σταύρου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι κού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Νο μικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δί καιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 473/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1361/ ). Με την αριθ. Α245/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 ρο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Στυλιανός Ιωάννης Κουτνατζής του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι κού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτει ου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμε νο «Δημόσιο Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 473/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1362/ ). Με την αριθ. Α219/ πράξη του Πρύτανη του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ 2007 και του δευτέρου εδαφ.της παρ. 5 του άρθρου 77 ρο εδάφ.της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Αλέξανδρος Οικονομίδης του Δημητρίου, σε κενή οργα νική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Λειτουργι κού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, του Τμήματος Ιατρι κής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μοριακή Μικροβιολογία», επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1192/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1363/ ). Με την αριθ. Α226/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ.της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Μ. 4115/2013, διορίζεται ο Ιω άννης Καραγιαννίδης του Ηλία σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθ μίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ρομποτική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 615/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1364/ ). Με την αριθ. Α233/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ.της παρ. 5 του άρθρου 77 ρο εδάφ.της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Μιχαήλ Σπηλιώτης του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τομέα Υδραυλι κών Έργων του Τμήματος Πολιτικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 407/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1365/ ). Με την αριθ. Α241/ πράξη του Πρύτανη του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ 2007 και του εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/ 2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Βασιλική Κράββα του Αθανασίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της

4 5810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστι κό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 47/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1366/ ). Με την αριθ. Α228/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και του δευτέρου εδαφ.της παρ. 5 του άρ θρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Μ.4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζε ται ο Χρήστος Δαρδιώτης του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήμα τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχο λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος και μείωση αερίων και σωματιδιακών ρύπων από καύσεις», επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 1004/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1367/ ). Με την αριθ. Α250/ πράξη του Πρύτανη του φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του N. 3549/ 2007 και του εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/ 2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Γεώργιος Γαλανός του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστη μών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 376/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1368/ ). Με την αριθ. Α238/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/ 2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Δήμητρα Παπαγγελή του Λουκά σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πο λιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπι στημίου Θράκης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσ σολογία: γραμματική περιγραφή της γλώσσας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 563/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1369/ ). Με την αριθ. Α235/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορί ζεται η Αυρηλία Κογκέτσωφ του Λεωνίδα, σε κενή οργα νική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τομέα Μα θηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ανώτερα Μαθηματικά», επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 469/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1370/ ). Με την αριθ. Α230/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ.της παρ, 5 του άρθρου 77 ρο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος του Αβραάμ, σε κενή οργα νική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τομέα Ενερ γειακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέρ γειας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5811 ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 324/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1371/ ). Με την αριθ. Α209/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορί ζεται η Αικατερίνη Παλαιολόγου του Ευαγγέλου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι κού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχο λής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί ου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία με έμφαση στο Νευρικό Σύστημα», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 510/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1372/ ). Με την αριθ. Α206/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορί ζεται η Πασχαλίδου Αναστασία του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι κού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά κης και στο γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία Ατμο σφαιρική Ρύπανση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 627/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1373/ ). Με την αριθ. Α249/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Βιργινία Περάκη του Αντωνίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι στημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 473/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1374/ ). Με την αριθ. Α217/ πράξη του Πρύτανη του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ 2007 και του δευτέρου εδαφ.της παρ. 5 του άρθρου 77 ρο εδάφ.της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Χρήστος Κοντογιώργης του Αλέξανδρου, σε κενή οργα νική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, του Λειτουργικού Κλινικοεργαοτηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανε πιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Υγι εινή», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 317/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1375/ ). Με την αριθ. Α246/ πράξη του Πρύτανη του 2007 και του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 ρο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Θωμάς Σάμιος του Παναγιώτη σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθ μίδας του Λέκτορα με θητεία, του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 364/ , τ.γ.

6 5812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ελληνικού Δημοσίου / ). κυβέρνησης 1376/ ). O Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜ Με την υπ' αριθ. 4493/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α/7 4 14) άρθρο Πρώτο παράγραφος Ι υποπαράγραφος ΙΖ.2, την υπ' αριθ / εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τις υπ' αριθ. 3732/ και 3733/ Διαπιστωτικές Πράξεις περί θέσης σε διαθεσιμότητα, μεταφέρονται από οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκο μείου Δράμας, κατηγορίας ΥΕ και κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού/Φυλάκων, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ και κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότη τας Μεταφορέων Ασθενών, με την ίδια σχέση εργασίας (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Aναπληρώτρια Διοικήτρια ΑΘΑΝΙΑ ΚΑΚΑΛΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙ Με την αριθμ. 319/4518/ απόφαση της Δι οικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 με την αριθ. 9/2014 ανακοί νωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 234/Β/ ), την με αριθ.γπ/οικ12177 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 244/Β/ ) και τα με αριθμ. 12 και 13/ πρακτικά του Κοινού Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταφέρονται με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων σε συνιστώμενες με την παρούσα απόφαση προσωποπαγείς θέσεις στο Νοσοκομείο Ημαθίας κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας. Α/Α ΟΝ/ΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΦΟ ΡΕ ΥΠΟ ΔΟΧΗΣ ΜΟΝΑ ΔΑ ΦΟ ΡΕ ΠΡΟΕ ΛΕΥΣΗΣ α/ α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙ ΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ Μ.Κ. 1 2 ΣΙΑΜΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙ ΔΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 2 ΤΡΥΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΤΑΡΤΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΘΕΝΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΘΕΝΩΝ Γ 1 Γ 2 (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Υπουργείου Υγείας 2633/ ) ΤΙΚΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΟΛΕΡΙ ΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΟΥ Σ ΝΑΟΥ Σ ΑΛΕ ΞΑΝ ΔΡΕΙ Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ Με την αριθμ. 4168/ απόφαση της Αναπληρώ τριας Διοικήτριας του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο μείο ΕΒΡΟY, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Πουλιάκη Παναγιώτη του Πουλιού, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου TE Βοηθητικού Προσωπικού του Νοσοκο μείου Διδυμοτείχου από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, για λόγους συνταξιοδότησης ΚΟΥΚΟΥ ΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ ΒΙΛΙΚΗ ΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜ ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΜΑ ΘΙ ΝΑΟΥ Σ ΑΛΕ ΞΑΝ ΔΡΕΙ ΝΑΟΥ Σ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5813 Οι υπάλληλοι κατατάσσονται στο βαθμό και μισθολογι κό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπα γείς θέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας 2633/ ). Η Διοικήτρια ΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την αρ. 21/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ» της 7ης Υ.Π. Κρήτης, διορίζεται με βαθμό ΣΤ ο Τσικριτσάκης Νικόλαος του Γεωργίου σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών που συστή νεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 29 του Ν. 3599/2007, αρθ του Ν.3528/2007. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας 2221/ ). (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπουρ κυβέρνησης ΔΙΠΠ/776/ ). Με την αρ. 22/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ» της 7ης Υ.Π. Κρήτης, διορίζεται με βαθμό ΣΤ ο Κόκκινος Νικόλαος του Ιωάννη σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών που συστήνε ται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 29 του Ν. 3599/2007, αρθ του Ν.3528/2007. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας 2221/ ). (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπουρ ακυβέρνησης ΔΙΠΠ/777/ ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ - Με την αρ. 97/ απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση του Φερετζάκη Στέφανου του Κωνσταντίνου μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομεί ου, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Βιολόγων με Βαθμό Β και MK3 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Με την υπ' αριθμ. 224/ απόφαση του Αναπλη ρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Νοσηλευτικής μονάδας Κυπαρισσίας, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, λύεται από λόγω θανάτου η υπαλληλική σχέση της Μαρκουτσά Αν δριάνας του Ιωάννου υπαλλήλου κατηγορίας TE του κλά δου TE φυσιοθεραπευτών, του Γενικού Νοσοκομείου Μεσ σηνίας Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, με Μ.Κ0 και βαθμό Β' και με συνολική υπηρεσία Ε=25, Μ=10, Η=6. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΦΕΚΟΣ ΔΙΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ «ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Με την αριθμ. πρωτ. Δ.Σ 37/ απόφαση του Δι οικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Γ.Ν Λασιθίου και ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» της 7ης Υ.Πε Κρή της που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/ 2007 άρθρο 16 και την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1292/ οικ / απόφαση του Υπουργού Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται η ΜΗΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως δόκιμος υπάλληλος, με βαθμό ΣΤ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, (η οποία κενώθηκε λόγω συνταξιοδότη σης υπαλλήλου), στον Κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονο μικού Προσωπικού με ειδικότητα Βοηθού Θαλάμου για το Γενικό Νοσ/μείο Αγ. Νικολάου Κρήτης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας 2226/ ). (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης 886/ ). Ο Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Γ. Ν. ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ. Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Γ. Ν. Κ.Υ. ΣΗΤΕΙ Με την 2/ απόφαση της Αναπληρώτριας Δι οικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, ύστερα από την υπ' αριθμ. 7Κ/2009 προκήρυξη του ΕΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 457/ , όπως τροποποι ήθηκε με το ΦΕΚ 1/ τεύχος προκηρύξεων ΕΠ και το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 694/ τεύχος Γ, όπου δη μοσιεύτηκε ο πίνακας διοριστέων υποψηφίων Τεχνολο γικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2009, την υπ' αριθμ. 791/ απόφαση Ε Τμήματος του ΕΠ με την οποία αντικαταστάθηκε η Τσακούμη Βασι λική επειδή δεν αποδέχθηκε το διορισμό, καθώς επίσης και την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/292/οικ.30621/ «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας για το έτος 2013» (ΦΕΚ 3004/ τ.β ), διορίζεται στο Νοσοκομείο η Μουστακά Βασιλική του Ιωάννη ως Δόκιμος Υπάλλη λος με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ, σε κενή οργανική θέση Κατηγορίας TE Κλάδου TE Νοσηλευτριών.

8 5814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 2226/ ). (Αριθμ. βεβ. ένταξης στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού, Υπουρ ακυβέρνησης 858/ ). Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΝΑΚΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 22 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 820 30 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 434/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 841 2 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 2967Α/04.09.2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1463 27 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 551 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Εθνικής Άμυνας... 2 Παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1209 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα