ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ Προςωπική κατάςταςη. Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ 2009. Προςωπική κατάςταςη. Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ."

Transcript

1 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ 2009 Προςωπική κατάςταςη Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Δθμιτριοσ ιαμπλισ Κωνςταντίνοσ Ημερ. Γεννήςεωσ: 30 / 04 / 1946 Διεφθυνςη: Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ , Πάτρα Σηλζφωνα: (Εργαςίασ), (οικίασ), (κινθτό) Οικογενειακή κατάςταςη: τρατιωτική θητεία: Ζγγαμοσ με ζνα παιδί : Ζφεδροσ Ανκυπίατροσ

2 ΠΟΤΔΕ Μζςη εκπαίδευςη : Γυμνάςιο Μεγαλουπόλεωσ Αρκαδίασ Ανώτατη εκπαίδευςη - Προπτυχιακζσ ςπουδζσ 1975: Πτυχίο Ιατρικι χολι Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Σίτλοι Από 18/04 ζωσ 20/ : Allgemeines Krankenhaus Der Stadt, Wienna, Austria: Σρίμθνοσ εκπαίδευςθ ςτθν Επεμβατικι Ακτινοβολία (Επεμβατικι Ακτινολογία Αγγείων και Πεπτικοφ υςτιματοσ). Από 05/ 06 ζωσ 05/ : Πανεπιςτθμιακό Ακτινολογικό Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ του Guy s Hospital, London, U.K.: Εκπαίδευςθ ςτισ νεϊτερεσ μεκόδουσ τθσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ ωσ Research Fellow Διδακτορική Διατριβή: ΣΙΣΛΟ: «Επιςκλθρίδιοσ μυελογραφία και ςφγκριςισ αυτισ προσ τθν υπαραχνοειδι μυελογραφία ςτο ουραίο άκρο τθσ οςφυϊκισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ». Βακμόσ: Άριςτα (ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 1986). Ειδικότητα Από 15/01/1979 ζωσ 11/09/1982: Ζμμιςκοσ ειδικευόμενοσ βοθκόσ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν Άγιοσ Ανδρζασ. Τπηρεςία υπαίθρου Από 01 / 08 / 1978 ζωσ 31 / 07 / 1979: ςτο Κζντρο Νοςθμάτων Θϊρακοσ Πατρϊν. Νοςοκομειακή ςταδιοδρομία Από 27 / 01 / 1983 ζωσ 22 / 12 / 1985: Ειδικευμζνοσ βοηθόσ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Από 23 /12 / 1985 ζωσ 22 / 12 / 1986: Επιμελητήσ Β ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Από 23 / 12 / 1986 ζωσ 01 / 11 / 1989: Επιμελητήσ Α ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Νοζμβριοσ 1989 ζωσ 1999: Από το 1999 ζωσ 2005 Ακαδημαϊκή ςταδιοδρομία Επίκουροσ Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

3 Από το 2005 ζωσ ςήμερα Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Παροφςα θζςη: Διευκυντισ του Πανεπιςτθμιακοφ Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ και επικεφαλισ του Σμιματοσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Διδακτικό ζργο: Από το 1983 παραδίδω από αμφικεάτρου ςτουσ φοιτθτζσ του Δ ζτουσ του Σμιματοσ Ιατρικισ: πακιςεισ του νωτιαίου μυελοφ και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ακτινολογία ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, επεμβατικι ακτινολογία και ακτινολογία πακιςεων του μαςτοφ. Επίςθσ διδάςκω τουσ φοιτθτζσ του Ε ζτουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κλινικισ τουσ άςκθςθσ ςτο Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. υμμετζχω ενεργά ςτθν εκπαίδευςθ των ειδικευομζνων ιατρϊν του Κλ. Εργ. Ακτινολογίασ. Είμαι ο υπεφκυνοσ τθσ εκπαίδευςθσ των ειδικευομζνων ιατρϊν του Εργαςτθρίου ςτον Σομζα τθσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ (Αγγειογραφία, Αγγειοπλαςτικι, Θρομβόλυςθ, Εμβολιςμόσ Αγγείων, Παροχετεφςεισ Χολθφόρων, Ενδοπροκζςεισ Χολαγγείων, Νεφροςτομίεσ, Ενδοπροκζςεισ Ουροποιθτικοφ υςτιματοσ, Μυελογραφίεσ, αλπιγγογραφίεσ). Διοικητικό ζργο: Από το 1982 ζωσ το 1989: Οργάνωςα και λειτοφργθςα το Αγγειογραφικό Σμιμα του Νοςοκομείου Άγιοσ Ανδρζασ ςαν υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Αγγειογραφίασ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ. Από το 1992 μζχρι ςήμερα: Είμαι υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ του ΠΓΝΠ. Από το 2005 μζχρι ςήμερα: Διατελϊ Διευκυντισ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.

4 Δημοςιεφςεισ ςε Διεθνή ζγκριτα επιςτημονικά περιοδικά 1. Multiple adverse reactions following metrizamide myelography. C. Paschalis, C. Sotiriadou, D. Siamblis, T. Papapetropoulos. J. Neurol. Neurosurg. Psych.(Letters), vol. 48, , Diagnostische und therapeutische probleme bei der behandlung der tumoren der epiphysengegend. P. A. Dimopoulos, A. Fragulia, K. Tepetes, D. Siablis. Wiener Klin. Wochenschrift, Jg 97, Heft 20, , Severe acute interstitial pulmonary adema from moduretic (amiloride plus hydrochlorothiazide). N. Kounis, S. Nikolaou, G. Zavras, D. Siamblis. Annals of Allergy, vol. 57, , Atypical calcified coarctation of the aorta. G. Zavras, P. Dimopoulos, D. Siablis, S. Yarmenitis, A. Evans. Rofo, 146, vol. 6, , Unusual electrocardiografic changes in intrathoracic conditions. N. Kounis, C. Mallioris, D. Karavias, G. Zavras, D. Siamblis. Acta Cardiologica, vol. 42, , Amiodarone-induced reccurrent allergic pneumonitis. C. Chrysanthopoulos, D. Siablis, N. Kounis. Annals of Allergy, vol. 60(2), , Abdominal-hip joint fistula. complicated revision of total hip arthroplasty for false aneurysm of external iliac artery. a case report. P. Korovesis, D. Siablis, P. Salonikidis, G. Sdougos. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 231, 71-75, The von hippel- lindau syndrome : report of a case and review of the literature. N. Kounis, E. Karapanou, P. Dimopoulos, D. Siablis, Th. Maraziotis, G. Zavras, A. Vagenakis. British Journal of Clinical Practice, vol. 43 (1), 37-41, Jan Diverticulum of the male urethra with a giant stone and multiple calculi. Melekos MD, Veronikis DK, Siamplis D, Kalfarentzos F. Urologia Internationalis, vol. 44 (3), , Die verwenbung von homologen geronnenem, blut zur pneumothoraxprophylaxe nach perkutaner lungbiosie. (experimentelle studie). T. Petsas, I. Fezoulidis, D. Siamblis, I. Dimopoulos. Fortschr. Roentgenstr. 152 (5), , Penetration of ciprofloxacin into human cerebrospinal fluid in patients with inflamed and non-inflamed meninges. C. Gogos, T. Maraziotis, N. Papadakis, D. Beermann, D. Siamplis, H. Bassaris. Eur. Jour. of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, vol. 10, , Methylene-blue herniography. K. Tepetes, E. Tzoracolefterakis, D. Siamplis, J. Androulakis, J. Dimopoulos. Surgical Rounds, , March 1992.

5 13. Major vascular lesions associated with orthopaedic injuries. D. Karavias, P. Korovessis, K. Filos, D. Siamplis, J. Petrocheilos, J. Androulakis. Journal of Orthopaedic Trauma, vol. 6 (2), , Recurrence of pigmented villonodular synovitis of the knee 17 years after the initial treatment. a case report. Panagiotopoulos E, Tyllianakis M, Lambiris E, Siablis D. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 295, , Oct Baker s cyst in rheumatoid arthritis: an ultrasonographic study with high resolution technique. A. P. Andonopoulos, S. Yarmenitis, H. Sfountouris, D. Siamplis, C. Zervas, A. Bounas. Clinical and Experimental Rheumatology vol. 13, , Peritoneographic diagnosis of perineal enterocele after hysterectomy. K. Tepetes, T. Petsas, D. Siamplis, E. Tzoracoeleftherakis. Fortschr. Roentgenstr, vol. 163 (4), Percutaneous nephrostomy in patients with advanced cancer. D. Siamplis, T. Petsas, S. Giarmenitis, C. Kalogeropoulou, D. Karnabatidis, J. Spiliotis. Surg. Res. Comm. vol. 18 (2), 77-79, Fibrin glue for sealing the needle track in fine-needle percutaneous lung biopsy using a coaxial system: part ii-clinical study. T. Petsas, D. Siamblis, C. Giannakenas, K. Tepetes, D. Dougenis, K. Spiropoulos, I. Fezoulidis, I. Dimopoulos. Cardiovasc. Intervent.Radiol. vol. 18 (5), 1015, A novel radiological approach for the experimental study of angiogenesis: angiography of the chick embryo and its chorioallantoic membrane. D. Siamblis, D. Karnabatidis, O. Hatjikondi, Ch. Kalogeropoulou, D. Kardamakis, J. Dimopoulos. European Journal of Radiology vol. 21, , Sonographic detection of vesicoureteral reflux with fluid and aircystography. comparison with v. c. u. g. D. Siamplis, K. Vasiou, S. Giarmenitis, K. Frimas, G. Zavras, I. Fezoulidis. RoFo, vol. 165 (2), , Hepatic artery pseudaeneurism following laparoscopic cholecystomy : transcatheter intrarterial embolization. D. Siablis, k. Tepetes, k. Vasiou, D. Karnabatidis, S. Perifanos, E. Tzorakolefterakis. Hepatogastroenterology vol. 43, , Managment of malignant esophageal strictures complicated with fistula. D. Dougenis, T. Petsas, N. Bouboulis, K. Kokinis, G. Kanelopoulos, C. Giannakenas, D. Kardamakis, B. Pastromas, D. Siamplis, P. Vasilakos. Digestive surgery vol. 14, , Metal stents: a new treatment of malignant ureteral obstruction. G. Barbalias, D. Siablis, E. Liatsikos, D. Karnabatidis, S. Gianoulis, I. Dimopoulos.The Journal of Urology vol, 158, 54-58, July 1997.

6 24. Renal angiomyolipoma with hemorrage treated by urgent embolization. G. Barbalias, D. Siablis, E. Liatsikos, S. Yarmenitis, D. Karnabatidis, I. Dimopoulos. Scand J Urol Nephrol. vol. 32(1):54-5, Feb Ureteroileal anastomotic strictures : an innovative approach with metallic stents. G. Barbalias, E. Liatsikos, D. Karnabatidis, S. Yarmenitis, D. Siablis. The Journal of Urology vol. 160, , Oct Treatment of varicocele for male infertility : a comparative study evaluating currently used approaches. G. Barbalias, E. Liatsikos, G. Nikiforidis, D. Siablis. Eur Urol. vol. 34(5):393-8, Inguinal sweilling: a rare presentation of retroperitoneal hydatosis (case report). J. Spiliotis, S. Kakkos, Th. Petsas, D. Siablis, J. Androulakis. Eur J Surg. vol. 165(1):75-6, Jan Aortocaval fistula in ruptured aneurysms. Tsolakis JA, Papadoulas S, Kakkos SK, Skroubis G, Siablis D, Androulakis JA. Eur J Vasc Endovasc Surg. vol. 17(5):390-3, May Quantitive assesment of angiogenesis in the chick embryo and its chorioallantoic membrane by computerised analysis of angiografic images. G. Nikiforidis, D. Papazafiropoulos, D. Siablis, D. Karnabatidis, O. Hajikonti, I. Dimopoulos. Eur J Radiol. vol. 29(2):168-79, Feb A simple method for the correction of distorted digital angiographic images for stereotactic target localization.theodorou K, Rosenwald JC, Siamplis D, Karnabatidis D, Kappas C. Cancer Radiother. vol. 3(6):489-93, Nov-Dec An experimental approach of the Doppler perfusion index of the liver in detecting occult hepatic metastases: histological findings related to the hemodynamic measurements in Wistar rats. Yarmenitis SD, Kalogeropoulou CP, Hatjikondi O, Ravazoula P, Petsas T, Siamblis D, Kalfarentzos F. Eur Radiol. vol. 10(3):417-24, Percutaneous treatment of large symptomatic renal cysts.liatsikos EN, Siablis D, Karnabatidis D, Kalogeropooulou C, Triadopoulos A, Petsas T, Tsota I, Ravazoula P, Barbalias GA. J Endourol. vol. 14(3):257-61, Apr Metallic stents in gynecologic cancer: an approach to treat extrinsic ureteral obstruction. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Siablis D. Eur Urol. vol. 38(1):35-40 Jul Encrustation of a metal alloy urinary stent: a mechanistic investigation.barbalias GA, Bouropoulos C, Vagenas NV, Bouropoulos N, Siablis D, Liatsikos EN, Karnabatidis D, Koutsoukos PG. Eur Urol. vol. 38(2): Aug 2000.

7 34. Liposome-coated metal stents: an in vitro evaluation of controlled-release modality in the ureter.antimisiaris SG, Siablis D, Liatsikos E, Kalogeropoulou C, Tsota I, Tsotas V, Karnabatidis D, Fatouros DG, Barbalias GA. J Endourol. vol. 14(9):743-7, Nov Quantification of the ionising radiation effect over angiogenesis in the chick embryo and its chorioallantoic membrane by computerised analysis of angiographic images. Karnabatidis D, Dimopoulos JC, Siablis D, Papazafiropoulos D, Kalogeropoulou CP, Nikiforidis G. Acta Radiol. vol. 42(3):333-8, May Coated v noncoated ureteral metal stents: an experimental model. Liatsikos EN, Siablis D, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Triadopoulos A, Varaki L, Zabakis P, Perimenis P, Barbalias GA. J Endourol. vol. 15(7):747-51, Sep Metal stents for the management of atherosclerotic renovascular disease. Siablis D, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Tsota I, Perimenis P, Passakos C, Barbalias GA. J Endourol. vol. 15(10):993-6, Dec Arterioureteral fistula--a rare complication of ureterolithotomy: treatment with embolization. Siablis D, Liatsikos EN, Kalogeropoulou CP, Zabakis P, Tsota I, Karnabatidis D, Fokaefs E, Barbalias GA. J Endourol. vol. 16(2):97-9, Mar VDD pacing from the middle cardiac vein via a persistent left superior vena cava. Chiladakis JA, Siablis D, Manolis AS. Int J Cardiovasc Imaging. vol. 17(5):329-31, Oct Externally coated ureteral metallic stents: an unfavorable clinical experience. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Zabakis P, Athanasopoulos A, Perimenis P, Siablis D. Eur Urol. vol. 42(3):276-80, Sep Dexamethasone incorporating liposomes: an in vitro study of their applicability as a slow releasing delivery system of dexamethasone from covered metallic stents. Kallinteri P, Antimisiaris SG, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Tsota I, Siablis D. Biomaterials. vol. 23(24): , Dec Ureteropelvic junction obstruction: an innovative approach combining metallic stenting and virtual endoscopy. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kagadis GC, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Nikiforidis G, Siablis D. J Urol. vol. 168(6):2383-6, Dec Delayed diagnosis of a false aneurysm after lumbar arterial injury: treatment with endovascular embolization: a case report. Siablis D, Panagopoulos C, Karamessini M, Karnabatidis D, Margariti S, Tepetes K, Panagiotopoulos E. Spine. vol. 15;28(4):E71-3, Feb CT angiography with three-dimensional techniques for the early diagnosis of intracranial aneurysms. ComParison with intra-arterial DSA and the surgical findings. Karamessini MT, Kagadis GC, Petsas T, Karnabatidis D, Konstantinou D,

8 Sakellaropoulos GC, Nikiforidis GC, Siablis D. Eur J Radiol. vol. 49(3):212-23, Mar Clinical correlation of prostatic lithiasis with chronic pelvic pain syndromes in young adults. Geramoutsos I, Gyftopoulos K, Perimenis P, Thanou V, Liagka D, Siamblis D, Barbalias G. Eur Urol. vol. 45(3):333-7, Mar Ureteral metallic stents: application of virtual endoscopy for ureteral patency control. Siablis D, Kagadis GC, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Petsas T, Karnabatidis D, Voudoukis T, Sakelaropoulos GC, Nikiforidis G, Barbalias GA. Int Urol Nephrol. vol. 35(3):327-30, Virtual endoscopy in renal artery stenosis: an innovative approach for diagnosis and follow-up.barbalias GA, Liatsikos EN, Siablis D, Kagadis GC, Petsas T, Athanassopoulos A, Nikiforidis G, Sant G. J Endourol. vol. 18(6):540-3, Aug Valgus impacted proximal humeral fractures and their blood supply after transosseous suturing. Panagopoulos AM, Dimakopoulos P, Tyllianakis M, Karnabatidis D, Siablis D, Papadopoulos AX, Lambiris E, Kraniotis P, Sakellaropoulos G. Int Orthop. vol. 28(6):333-7, Dec Epub 2004 Aug Extracranial internal carotid artery aneurysms: report of a ruptured case and review of the literature. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Mastronikolis N, Zabakis P, Kraniotis P. Cardiovasc Intervent Radiol. vol. 27(4): , Jul-Aug Epub 2004 Jun Virtual endoscopy: navigation within pelvicaliceal system Liatsikos EN, Siablis D, Kagadis GC, Karnabatidis D, Petsas T, Kalogeropoulou CP, Voudoukis T, Athanassopoulos A, Perimenis P., Nikiforidis G, Barbalias GA. Journal of Endourology, vol. 19(1):37-40, Feb Percutaneous rheolytic thrombectomy for treatment of acute renal-artery thrombosis. Siablis D, Liatsikos EN, Goumenos D., Karnabatidis D, Voudoukis T, Barbalias GA, Vlahogiannis J. Journal of Endourology, vol. 19(1):68-71, Feb Outflow protection filters during percutaneous recanalization of lower extremities arterial occlusions: a pilot study. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Ravazoula P, Kraniotis P, Kagadis GC. European Journal of Radiology, : External beam radiation therapy reduces the rate of re-stenosis in patients treated with femoral stenting: results of a randomised study P. Zabakis, D. Kardamakis, D. Siablis, C. Kalogeropoulou, D. Karnabatidis, G. Malatara, I. A. Dimopoulos Radiotherapy & Ongology, 2005 Jan;74(1): Angiojet rheolytic thrombectomy versus local intrapulmonary thrombolysis in massive pulmonary embolism: a retrospective data analysis. D. Siablis, D.

9 Karnabatidis, K. Katsanos, G. C. Kagadis, P. Zabakis, G. Hahalis. Journal of Endovascular Therapy, 2005 Apr;12(2): Intracranial aneurysms: reproduction of the surgical view using 3d-ct angiography. Siablis D, Kagadis GC, Karamessini MT, Konstantinou D, Karnabatidis D, Petsas T, Nikiforidis G. European Journal of Radiology, 2005 Jul;55(1): Outflow protection filters during percutaneous recanalisation of lower extremities arterial occlusions: a pilot study. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Ravazoula P, Kraniotis P, Kagadis GC. European Journal of Radiology Aug;55(2): Hemobilia secondary to hepatic artery pseudoaneurysm: an unusual complication of bile lekage in a patient with a history of a resected IIIb Klatskin Tumor. Siablis D, Papathanassiou ZG, Karnabatidis D, Christeas N, Vagianos C. World J Gastroenterology, 2005 Sep 7;11 (33): Ureteral metal stents: a tale or a tool? Liatsikos EN, Kagadis GC, Barbalias GA, Siablis D. Journal of Endourology, 2005 Oct; 19(8): Review. 59. Sirolimus-eluting versus bare stents for bailout after suboptimal infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: 6-month angiographic results from a nonrandomized prospective single-center study. Siablis D, Kraniotis P, Karnabatidis D, Kagadis GC, Katsanos K, Tsolakis J. Journal of Endovascular Therapy, 2005 Dec; 12(6) Virtual endoscopy of the urinary tract. Kagadis GC, Siablis D, Liatsikos EN, Petsas T, Nikiforidis GC. Asian Journal of Andrology, 2006 Jan; 8(1) :31-8 Review. 61. Non-palpable dreast carcinomas: Correlation of mammographically detected malignant-appearing microcalcifications and epidermal growth factor receptor (EGFR) family expression. Barda FA, Karamouzis MV, Ravazoula P, Likaki-Karatza E, Tzorakoleftherakis E, Koukouras D, Iconomou G, Xiros N, Siablis D, Papabassiliou AG, Kalofonos HP. Cancer Letters, 2006 Msar 3; 62. Trends and future meeds in clinical radiology: Insights from an academic medical center. Chrysanthopoulou A, Kaloferopoulow A, Terzis G, Georgiopoulou V, Kyriopoulos J, Siablis D, Dimopoulos J. Helath Policy, 2006 Apr Risc for transient ischemic attacks is mainly determined by intima-media thickness and carotid plaque echogenicity. Kalogeropoulow A, Terzis G, Chrysanthopoulou A, Hahalis G, Siablis D, Alexopoulos D. Atherosxlerosis Jun Distal embolism during percutaneous revascularization of infra-aortic arterial occlusive disease: an underestimated phenomenon. Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Ravazoula P, Diamantopoulos A, Nikiforidis GC, Siablis D. Journal of Endovascular Therapy, 2006 Jun;13 (3):

10 65. Application of paclitaxel-elutin metal mesh stents eithin the pig ureter: An experimental study. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Kagadis GC, Rokkas K, Constantinides C, Christeas N, Flaris N, Voudoukis T, Scopa CD, Perimenis P, Filos KS, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. European Urology, 2006 Jun Splenic arteriovenous fistula and sudden onset of portal hypertension as complications of a ruptured splenic artery aneurysm: Successful treatment with transcatheter arterial embolization. A case study and treatment of the literature. Siablis D, Papathanasiou ZG, Karnabatidis D, Christeas N, Katsanos K, Vagianos C, World Journal of Gastroenterology, 2006 Jul 14; 12(26): Clinical-oriented collaboration over the web during interventional radiology procedures. Gortzis LG, Karnabatidis D, Siablis D, Nikiforidis G. Telemed J E Health Aug;12(4): Digital substraction angiography and computer assisted image analysis for the evaluation of the antiangiogenetic effect of ionizing radioation on tumor andiodenesis. Siablis D., Liatsikos EN., Karnabatidis D., Kagadis GC., Salekaropoulos GC., Maroulis J., Kardamakis D., Athanasopoulos A., Perimenis P., Nikiforidis G., Barbalias GA. Int Urol Nephrol. 2006;38(3-4): Transauricular arterial or venous access for cardiovascular experimental protocols in animals. Karnabatidis D., Katsanos K., Diamantopoulos A., Kagadis GC., Siablis D. J Vasc Interv Radiol Nov; 17(11Pt1): Ureteral injuries during gynecologic surgery: treatment with a minimally invasive approach. Liatsikow EN., Karnabatidis D., Katsanos K., Kraniotis P., Kagadis GC., Constantinides C., Assimakopoulos K., Voudoukis T., Atnanasopoulos A., Perimenis P., Nikiforidis G., Siablis D. J Endourol Dec; 20(12): External beam irradiation and restenosis following femoral stenting: long-term results of a prospective randomized study.zampakis P, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Kardamakis DM, Katsanos K, Skouras T, Siablis D.Cardiovasc Intervent Radiol May-Jun;30(3): Sirolimus-eluting versus bare stents after suboptimal infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: enduring 1-year angiographic and clinical benefit. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Kraniotis P, Diamantopoulos A, Tsolakis J. J Endovasc Ther Apr;14(2): Application of self-expandable metal stents for ureteroileal anastomotic strictures: long-term results. Liatsikos EN, Kagadis GC, Karnabatidis D, Katsanos K, Papathanassiou Z, Constantinides C, Perimenis P, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. J Urol Jul;178(1): Epub 2007 May 11.

11 74. Re: Bradyarrhythmias during use of the Angiojet system. Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Siablis D. J Vasc Interv Radiol Jul;18(7):937; author reply Computerized Analysis of Digital Subtraction Angiography: A Tool for Quantitative. Kagadis GC, Spyridonos P, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Athanasiadis E,Daskalakis A, Katsanos K, Cavouras D, Mihailidis D, Siablis D, Nikiforidis GC.In-vivo Vascular Imaging. J Digit Imaging Aug 3; [Epub ahead of print] 76.Collaborative work during interventional radiological procedures based on amulticast satellite-terrestrial network. Gortzis LG, Papadopoulos H, Roelofs TA, Rakowsky S, Karnabatidis D, Siablis D, Makropoulos C, Nikiforidis G, Graschew G. IEEE Trans Inf Technol Biomed Sep;11(5): Global vasomotor dysfunction and accelerated vascular aging in beta-thalassemia major. Hahalis G, Kremastinos DT, Terzis G, Kalogeropoulos AP, Chrysanthopoulou A,Karakantza M, Kourakli A, Adamopoulos S, Tselepis AD, Grapsas N, Siablis D, Zoumbos NC, Alexopoulos D. Atherosclerosis Nov 5; [Epub ahead of print] 78. Infrapopliteal application of paclitaxel-eluting stents for critical limb ischemia: midterm angiographic and clinical results. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Diamantopoulos A, Christeas N, Kagadis GC. J Vasc Interv Radiol Nov;18(11): Application of Paclitaxel-Eluting Metal Stents in Renal Artery of Pig Model. Voudoukis T, Liatsikos EN, Kagadis GC, Christeas N, Flaris N, Katsanos K, Costantinides C, Perimenis P, Scopa CD, Filos KS, Nikiforidis GC, Alexopoulos D, Siablis D. J Endourol Nov 28; 80. Influence of contrast media on red blood cell deformability. Katsanos K, Moutzouri A, Karnabatidis D, Siablis D, Athanassiou G. Clin Hemorheol Microcirc. 2008;39(1-4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 81. Regarding "Incidence and clinical significance of peripheral embolization during percutaneous interventions involving the superficial femoral artery". Katsanos K, Diamantopoulos A, Siablis D.J Vasc Surg Aug;48(2):506-7; 82. Metal stents for the management of malignant ureteral obstruction. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Katsanos K, Kallidonis P, Constantinides C, Perimenis P, Stolzenburg JU, Siablis D. J Endourol Sep;22(9): ; 83. Thrombin promotes arteriogenesis and hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemia model. Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Ravazoula P, Nikiforidis GC, Siablis D, Tsopanoglou NE. J Vasc Surg Feb 12.

12 84. Osteoid osteoma: diagnosis and treatment. Papathanassiou ZG, Megas P, Petsas T, Papachristou DJ, Nilas J, Siablis D. Orthopedics Nov;31(11). 85. Ureteral Obstruction: Is the Full Metallic Double-Pigtail Stent the Way to Go? Liatsikos E, Kallidonis P, Kyriazis I, Constantinidis C, Hendlin K, Stolzenburg JU, Karnabatidis D, Siablis D. Eur Urol Feb Incidence, anatomical location, and clinical significance of compressions and fractures in infrapopliteal balloon-expandable metal stents. Karnabatidis D, Katsanos K, Spiliopoulos S, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Siablis D. J Endovasc Ther Feb;16(1): Metallic double pigtail ureteral stent usage during extracorporeal shock wave lithotripsy in the swine model: is there any effect on the ureter? Liatsikos EN, Kallidonis P, Kyriazis I, Karnabatidis D, Tsamandas A, Sakellaropoulos G, Flaris N, Rigopoulos C, Toronidis C, Efthimiou I, Filos K, Siablis D, Perimenis P. J Endourol Apr;23(4): Atheroembolization and peripheral vascular interventions: the evidence is mounting. Siablis D. J Endovasc Ther Apr;16(2): Infrapopliteal stents: overview and unresolved issues. Karnabatidis D, Katsanos K, Siablis D. J Endovasc Ther Feb;16 Suppl 1:I Review 90. Infrapopliteal application of sirolimus-eluting versus bare metal stents for critical limb ischemia: analysis of long-term angiographic and clinical outcome. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Diamantopoulos A, Spiliopoulos S, Kagadis GC, Tsolakis J., J Vasc Interv Radiol Sep;20(9): Epub 2009 Jul Ureteral Metal Stents: 10-Year Experience With Malignant Ureteral Obstruction Treatment. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Katsanos K, Kallidonis P, Katsakiori P, Kagadis GC, Christeas N, Papathanassiou Z, Perimenis P, Siablis D. J Urol Oct 15. [Epub ahead of print] 92. Acute cholangitis due to afferent loop syndrome after a Whipple procedure: a case report. Spiliotis J, Karnabatidis D, Vaxevanidou A, Datsis AC, Rogdakis A, Zacharis G, Siamblis D. Cases J Aug 25;2: Cryoplasty versus conventional balloon angioplasty of the femoropopliteal artery in diabetic patients: long-term results from a prospective randomized single-center controlled trial. Spiliopoulos S, Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Christeas N, Siablis D. Cardiovasc Intervent Radiol Oct;33(5): Epub 2010 Jun 24.

13 94. Commentary: infrapopliteal angioplasty with drug-eluting stents: from heart to toe. Siablis D, Katsanos K, Karnabatidis D. J Endovasc Ther Aug;17(4): No abstract available Κεφάλαιο ςε βιβλίο: Metal stents for the treatment of atherosclerotic renovascular disease. G.A. Barbalias, E.N. Liatsikos, D. Siablis. Stenting the urinary system. Second edition, edited by D. Yachia and PJ. Paterson. Ξενόγλωςςεσ δθμοςιεφςεισ πλιρων άρκρων ςε βιβλία ι περιοδικά που εκδόκθκαν μετά από κάποιο υνζδριο: 7 Ξενόγλωςςεσ δθμοςιεφςεισ επιλεγμζνων περιλιψεων εργαςιϊν ςε βιβλία ι περιοδικά που εκδόκθκαν μετά από κάποιο υνζδριο: 113 Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα ελλθνικά επιςτθμονικά περιοδικά: 9 Ανακοινϊςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων εςωτερικοφ: πάνω από 200 υμμετοχι ςε Διαλζξεισ - τρογγυλζσ τράπεηεσ Προεδρεία: πάνω από 65 Μζλοσ επιςτημονικών και οργανωτικών επιτροπών ςυνεδρίων: πάνω από 25 Εργαςίεσ που βραβεφθηκαν: ε διεθνή ςυνζδρια Detection of experimentally induced metastases in the wistar rat liver using color doppler vascular studies. Relation to pathology. S.D. yarmenitis, C.P. Kalogeropoulou, O. Chatjiconti, P. Ravasoula,T. Petsas, D. Siamplis, I. Dimopoulos. European society of gastrointestinal and abdominal Radiology (ESGAR), Heraclion, Crete, May 26-30, Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ. Infrapopliteal Sirolimus-Eluting Versus Bare Metal Stents for Critical Limb Ischemia: Long-Term Angiographic and Clinical Outcome in More Than 100 Patients, K. Katsanos, Guy s and St. Thomas Hospitals, London, United Kingdom; A. Diamantopoulos, S. Spiliopoulos, A. Karatzas, D. Karnabatidis, D. Siablis, Patras University Hospital, Rion, Greece; and G. Kagadis, School of Medicine medical physics, Patras, Greece, SIR 34th Annual Scientific Meeting March 7 12, 2009 External beam irradiation and restenosis following femoral stenting: long-term results of a prospective randomized study. Zampakis P, Karnabatidis D,

14 Kalogeropoulou C, Kardamakis DM, Katsanos K, Skouras T, Siablis D., Department of Radiology, University Hospital of Patras Medical School, Patras, Greece., Radiother Oncol Jan; 74(1):11-6. CIRSE 2008 Cryoplasty versus conventional balloon angioplasty of the femoropopliteal artery in diabetic patients: long-term results from a prospective randomized controlled study S. Spiliopoulos, K. Katsanos, A. Diamantopoulos, N. Christeas, D. Karnabatidis, D. Siablis. CIRSE 2009 ε ελληνικά ςυνζδρια: Επίπτωςθ τθσ ΕΣΒΦΘ μετά από προλθπτικι χοριγθςθ lmws ςε επεμβάςεισ του ιςχίου. Μ. Μπζλτςιοσ, Π. Ηουμποφλθσ,. Περίφανοσ, Α. Παπαπάνοσ, Γ. Καριϊρθσ, Δ. ιαμπλισ, Θ. Λαμπίρθσ. 3ο Πανελλινιο υνζδριο Αγγειολογίασ και Αγγειοχειρουργικισ, Ακινα, Ιανουαρίου Εκτίμθςθ τθσ αγγειογζνεςθσ μετά από εφαρμογι τεχνικισ ilizarov ςε ζνα πειραματικό μοντζλλο με πρόβατα 13ο Διαπανεπιςτθμιακό Ακτινολογικό υνζδριο, 6-9 Νοεμβρίου 2003 Ουρθτθρικι εμφφτευςθ μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων που εκλφουν paclitaxel:πειραματικι μελζτθ ςτο μοντζλο του χοίρου. Ν.Χρθςτζασ, Κ.Κατςάνοσ, Θ.Βουδοφκθσ, Ε. Λιάτςικοσ, Η. Παπακαναςίου, Δ.Καρναμπατίδθσ, Δ.ιαμπλισ. 14o Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, Νοεμβρίου 2004 Κριτθ Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ Μορφολογικι και λειτουργικι μελζτθ τθσ αγγειογζνεςθσ ςτα ίςχαιμα άκρα κονίκλων με ψθφιακι αγγειογραφία και λειτουργικι υπολογιςτικι τομογραφία (functional CT). Κατςάνοσ Κ., Καρναμπατίδθσ Δ., Καγκάδθσ Γ., Διαμαντόπουλοσ Α., Μαροφλθσ Ι., Σςοπάνογλου Ν., ιαμπλισ Δ. 15Ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, Νοεμβρίου 2005, Ακινα, Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ. Θ υψθλι δόςθ κρομβίνθσ επάγει πακολογικι νεοαγγειογζνεςθ ςτο μοντζλο ίςχαιμων άκρων κονίκλου. Κατςάνοσ Κ., Διαμαντόπουλοσ Α., Καρναμπατίδθσ Δ., αμαράσ Ν., Καγκάδθσ Γ., Μαροφλθσ Ι., Σςοπάνογλου Ν., ιαμπλισ Δ. 16Ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, επτεμβρίου 2006, Αλεξανδροφπολθ, 1οσ ζπαινοσ καλφτερθσ αναρτθμζνθσ ανακοίνωςθσ Πειραματικι εφαρμογι μεταλλικϊν ενδροπροκζςεων που εκλφουν φαρμακευτικζσ ουςίεσ (drug eluting stents) ςτο εν το βάκει φλεβικό ςφςτθμα. Διαμαντόπουλοσ Α., πθλιόπουλοσ., Κατςάνοσ Κ., Ραβαηοφλα Π., Χρθςτζασ Ν., Καρναμπατίδθσ Δ., ιαμπλισ Δ. 17ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, 9 11 Νοεμβρίου 2007, Πάτρα, 1ο βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ.

15 υμβολή ςε διδακτορικζσ διατριβζσ Επιβλζπων ςε 6 διδακτορικζσ διατριβζσ που ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ (Αικ. ολωμοφ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Μ. Καραμεςίνθ, Κ. Βαράκθ, Κ. Κατςάνοσ) Επιβλζπων ςε 3 διδακτορικζσ διατριβζσ που είναι ςτθ φάςθ τθσ ολοκλιρωςθσ (Α. Διαμαντόπουλοσ,. πθλιόπουλοσ, Π. Κίτρου) Μζλοσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ ςε 6 διδακτορικζσ διατριβζσ που ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ (Π. Γιαννακάκθσ, Κ. Γιαννάκενασ, Δ. Κανελόπουλοσ, Χ. Καλογεροποφλου, Α. Χονδρομάρασ, Ι. Γεραμοφτςοσ). Μζλοσ επιςτημονικών εταιρειών Fellow ςτο Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). Αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Γενικόσ Γραμματζασ του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ακτινολογίασ. Μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ακτινολογικισ Εταιρείασ. Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ςφνταξθσ του περιοδικοφ «Ελλθνικι Ακτινολογία» από το 1990 μζχρι και ςιμερα. υμμετοχή ςε Ερευνητικά Προγράμματα: ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ Ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ομάδων ςτα πανεπιςτιμια με τίτλο: «In vivo μελζτθ τθσ αγγειογζνεςθσ ςε πειραματόηωα με χριςθ ςφγχρονων αλγόρικμων επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνασ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΘ" με τίτλο: «Χριςθ Τπολογιςτικισ Ρευςτοδυναμικισ για τον μθ επεμβατικό προςδιοριςμό δεικτϊν και κριτθρίων για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ ςτζνωςθσ νεφρικισ αρτθρίασ. Εφαρμογι ςτο πειραματικό μοντζλο κόνικλων». CIRSE RESEARCH GRANT 2005, Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ υμμετοχι ςτθν πολυκεντρικι διεκνι μελζτθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των θ- παρινϊν χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ ςτθν πρόλθψθ τθσ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθσ μετά από αρκροπλαςτικι ιςχίου. Ερευνθτικό Πρόγραμμα Επιτροπι Ερευνϊν Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ΦΚ 2897: «Ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ φαρμακευτικϊν ουςιϊν από μεταλλικά stents που φζρουν λιποςωμιακι επίςτρωςθ: in vitro και in vivo μελζτθ». Επιςτθμονικόσ Τ- πεφκυνοσ Ερευνθτικό Πρόγραμμα: «Μελζτθ αςκενϊν με χρόνια κρίςιμθ ιςχαιμία μετά από ενδαγγειακι αντιμετϊπιςθ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ. ΜΕΛΕΣΘ ACHILLES «Προοπτικι, τυχαιοποιθμζνθ, πολυκεντρικι μελζτθ για τθ ςφγκριςθ τθσ αγγειοπλαςτικισ με μπαλόνι και τθσ αγγειοπλαςτικισ με εμφφτε-

16 υςθ τθσ ενδοπροκεςθσ (ςτεντ) cypher selecttm + για τθ κεραπεία αςκενϊν με ιςχαιμικι αρτθριακι νόςο κάτωκεν του γόνατοσ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Εςτιαςμόσ ερευνητικοφ ζργου Μελζτθ τθσ εφαρμογισ των μεταλλικϊν stents ςτουσ ουρθτιρεσ ςε πειραματικό μοντζλο χοίρων, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ αντιφλεγμονοδϊν φαρμακευτικϊν ουςιϊν ςε επικαλυμμζνα stents με χριςθ μοντζλου προςομοίωςθσ τθσ κυκλοφορίασ των οφρων, Μελζτθ τθσ χριςθσ των drug eluting stents για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπερπλαςίασ των ουρθτιρων, των νεφρικϊν και των λαγόνιων αρτθριϊν ςε πειραματικό μοντζλο χοίρου, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ ποςοτικοποίθςθσ τθσ αγγειογζννεςθσ με τθ χριςθ αγγειογραφικϊν μεκόδων ςε πειραματικά μοντζλα εμβρφου τθσ όρνικασ και εμφυτευμζνων όγκων ςε πειραματικά μοντζλα επίμυων, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ πρόκλθςθσ αγγειογζννεςθσ με τθ χοριγθςθ ετερόλογθσ κρομβίνθσ ςε χειρουργικά προκλθκζντα ίςχαιμα άκρα κόνικλων, Κλινικι ζρευνα τθσ εφαρμογισ εξωτερικισ ακιτνοβολίασ ςε stents τθσ επιπολισ μθριάιασ αρτθρίασ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ ενδοκθλιακι υπερπλαςία, Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων εφαρμογισ τθσ CTA ςε ςφγκριςθ με τθ DSA ςτθ βελτίωςθ τθσ απεικόνιςθσ ανευρυςμάτων ςτθν υπαραχνοειδι αιμμοραγία, Μελζτθ τθσ αγγείωςθσ του πϊρου καταγμάτων τόςο ςε πειραματικό επίπεδο με εφαρμογι τθσ μεκόδου Ilizarov ςε πρόβατα όςο και ςτθν εφαρμογι οςτεοςυρραφισ καταγμάτων του ϊμου, Μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ αγγειοπλαςτικισ και τθσ τοποκζτθςθσ απλϊν μεταλλικϊν και drug eluting stents ςτισ αλλοιϊςεισ των αρτθριϊν κάτωκεν τθσ ιγνυακισ αρτθρίασ ςε αςκενείσ με περιφερικι αγγειοπάκεια, Γενικότερα, μελζτεσ με κζματα γενικισ και Επεμβατικισ Ακτινολογίασ για τθ βελτίωςθ των κεραπευτικϊν χειριςμϊν ςε πακιςεισ του ιπατοσ, χολαγγείων, νεφρϊν και αγγείων, Κλινικι εφαρμογι νζων μεκόδων κρομβεκτομισ ςτθν πνευμονικι εμβολι.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( 1-3 ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 5 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 2011 2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Ιωάννης Τσολάκης του Αναστασίου Τόπος Γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λάρισα, 2014 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Μαριάννα Βλυχού Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΝΩΣ ΕΜΜ. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπική κατάσταση, σπουδές, σταδιοδρομία - σ. 3 2.1. Κλινική εμπειρία -

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ , 2012 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ηράκλειο 2012-1 - Περιεχόμενα Ατομικά Στοιχεία...3 Βιογραφικό Σημείωμα...4 Αναλυτικά στοιχεία βιογραφικού σημειώματος...9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 2013 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών / Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μετεκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Νικόλαος Σαρατζής 55 ετών, Τακτικός Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παντρεμένος με δυο παιδιά Πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ευάγγελος Λιάτσικος- Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ EVANGELOS N. LIATSIKOS ASSOCIATE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Μπρούντζος Ηλίας του Νικολάου Ημερομηνία Γέννησης: 28 Νοεμβρίου 1956 Tόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΗ Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής ΕΚΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΗ Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΗ Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Βιογραφικό σημείωμα: Ιωάννη Κ. Τούμπουλη 2 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα. Σταδιοδρομίας

Υπόμνημα. Σταδιοδρομίας Υπόμνημα Σταδιοδρομίας Θεόφιλος Μ. Κωλέττης Ιατρός καρδιολόγος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ονοματεπώνυμο: Θεόφιλος Κωλέττης του Μιλτιάδη Ημερομηνία γεννήσεως: 5 Μαρτίου 96 Τόπος γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρκόπουλος Χρήστος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρκόπουλος Χρήστος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Μαρκόπουλος Χρήστος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης: Καβάλα, 5/4/1955 Τόπος κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Ανδρέα Π. Αντωνόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Ανδρέα Π. Αντωνόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ανδρέα Π. Αντωνόπουλου Πάτρα, 2013 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ανδρέας Π. Αντωνόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 19 Δεκεμβρίου 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣEΩΣ: Άγιος Βασίλειος Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ NΙΚΟΤ Α. ΚΟΤΡΚΟΤΣΑΚΗ ΕΠΙΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ NΙΚΟΤ Α. ΚΟΤΡΚΟΤΣΑΚΗ ΕΠΙΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ NΙΚΟΤ Α. ΚΟΤΡΚΟΤΣΑΚΗ ΕΠΙΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 1 1.2. ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Ακαδημαικό Έτος 1982-1983: Ακαδημαικά Έτη 1984-85

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ

CURRICULUM VITAE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ CURRICULUM VITAE (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ Καθηγητή Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κακαγιά Ονομα πατρός: Δημήτριος Ονομα μητρός: Όλγα Έτος Γεννήσεως: 1966 Τόπος Γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σκρουμπής Γεώργιος του ΝΙκολάου Έτος Γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6 Δ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 Ε. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6 ΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΑΖΑΡΗ Για Μονιµοποίηση Στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΑΖΑΡΗ Για Μονιµοποίηση Στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΑΖΑΡΗ Για Μονιµοποίηση Στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ηµεροµηνία υποβολής: 16/05/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2011

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2011 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2011 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΟΥΛ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών. Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστημονικό Έργο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΟΥΛ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών. Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστημονικό Έργο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΟΥΛ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστημονικό Έργο 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δημογραφικά Στοιχεία 3 Πτυχία και Διπλώματα 4 Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 4 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 4 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Micronisé. Les Laboratoires Servier France

Micronisé. Les Laboratoires Servier France Micronisé 4 DAF CVD PR () Les Laboratoires Servier France Yπευθ. Κυκλοφορίας: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. Eθν. Αντιστάσεως 7 & Αγαµέµνονος, 53 Χαλάνδρι. Τηλ.: 0 939000 www.servier.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗ

ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής Του Ιατρικού Τμήματος Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διεύθυνση Ικαρίας 51 41335 Λάρισα Τηλέφωνο: 2413-502722 2413-501199 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2 ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952. 1.3 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου.

Διαβάστε περισσότερα