ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ Προςωπική κατάςταςη. Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ 2009. Προςωπική κατάςταςη. Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ."

Transcript

1 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ 2009 Προςωπική κατάςταςη Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Δθμιτριοσ ιαμπλισ Κωνςταντίνοσ Ημερ. Γεννήςεωσ: 30 / 04 / 1946 Διεφθυνςη: Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ , Πάτρα Σηλζφωνα: (Εργαςίασ), (οικίασ), (κινθτό) Οικογενειακή κατάςταςη: τρατιωτική θητεία: Ζγγαμοσ με ζνα παιδί : Ζφεδροσ Ανκυπίατροσ

2 ΠΟΤΔΕ Μζςη εκπαίδευςη : Γυμνάςιο Μεγαλουπόλεωσ Αρκαδίασ Ανώτατη εκπαίδευςη - Προπτυχιακζσ ςπουδζσ 1975: Πτυχίο Ιατρικι χολι Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Σίτλοι Από 18/04 ζωσ 20/ : Allgemeines Krankenhaus Der Stadt, Wienna, Austria: Σρίμθνοσ εκπαίδευςθ ςτθν Επεμβατικι Ακτινοβολία (Επεμβατικι Ακτινολογία Αγγείων και Πεπτικοφ υςτιματοσ). Από 05/ 06 ζωσ 05/ : Πανεπιςτθμιακό Ακτινολογικό Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ του Guy s Hospital, London, U.K.: Εκπαίδευςθ ςτισ νεϊτερεσ μεκόδουσ τθσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ ωσ Research Fellow Διδακτορική Διατριβή: ΣΙΣΛΟ: «Επιςκλθρίδιοσ μυελογραφία και ςφγκριςισ αυτισ προσ τθν υπαραχνοειδι μυελογραφία ςτο ουραίο άκρο τθσ οςφυϊκισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ». Βακμόσ: Άριςτα (ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 1986). Ειδικότητα Από 15/01/1979 ζωσ 11/09/1982: Ζμμιςκοσ ειδικευόμενοσ βοθκόσ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν Άγιοσ Ανδρζασ. Τπηρεςία υπαίθρου Από 01 / 08 / 1978 ζωσ 31 / 07 / 1979: ςτο Κζντρο Νοςθμάτων Θϊρακοσ Πατρϊν. Νοςοκομειακή ςταδιοδρομία Από 27 / 01 / 1983 ζωσ 22 / 12 / 1985: Ειδικευμζνοσ βοηθόσ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Από 23 /12 / 1985 ζωσ 22 / 12 / 1986: Επιμελητήσ Β ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Από 23 / 12 / 1986 ζωσ 01 / 11 / 1989: Επιμελητήσ Α ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Νοζμβριοσ 1989 ζωσ 1999: Από το 1999 ζωσ 2005 Ακαδημαϊκή ςταδιοδρομία Επίκουροσ Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

3 Από το 2005 ζωσ ςήμερα Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Παροφςα θζςη: Διευκυντισ του Πανεπιςτθμιακοφ Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ και επικεφαλισ του Σμιματοσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Διδακτικό ζργο: Από το 1983 παραδίδω από αμφικεάτρου ςτουσ φοιτθτζσ του Δ ζτουσ του Σμιματοσ Ιατρικισ: πακιςεισ του νωτιαίου μυελοφ και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ακτινολογία ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, επεμβατικι ακτινολογία και ακτινολογία πακιςεων του μαςτοφ. Επίςθσ διδάςκω τουσ φοιτθτζσ του Ε ζτουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κλινικισ τουσ άςκθςθσ ςτο Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. υμμετζχω ενεργά ςτθν εκπαίδευςθ των ειδικευομζνων ιατρϊν του Κλ. Εργ. Ακτινολογίασ. Είμαι ο υπεφκυνοσ τθσ εκπαίδευςθσ των ειδικευομζνων ιατρϊν του Εργαςτθρίου ςτον Σομζα τθσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ (Αγγειογραφία, Αγγειοπλαςτικι, Θρομβόλυςθ, Εμβολιςμόσ Αγγείων, Παροχετεφςεισ Χολθφόρων, Ενδοπροκζςεισ Χολαγγείων, Νεφροςτομίεσ, Ενδοπροκζςεισ Ουροποιθτικοφ υςτιματοσ, Μυελογραφίεσ, αλπιγγογραφίεσ). Διοικητικό ζργο: Από το 1982 ζωσ το 1989: Οργάνωςα και λειτοφργθςα το Αγγειογραφικό Σμιμα του Νοςοκομείου Άγιοσ Ανδρζασ ςαν υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Αγγειογραφίασ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ. Από το 1992 μζχρι ςήμερα: Είμαι υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ του ΠΓΝΠ. Από το 2005 μζχρι ςήμερα: Διατελϊ Διευκυντισ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.

4 Δημοςιεφςεισ ςε Διεθνή ζγκριτα επιςτημονικά περιοδικά 1. Multiple adverse reactions following metrizamide myelography. C. Paschalis, C. Sotiriadou, D. Siamblis, T. Papapetropoulos. J. Neurol. Neurosurg. Psych.(Letters), vol. 48, , Diagnostische und therapeutische probleme bei der behandlung der tumoren der epiphysengegend. P. A. Dimopoulos, A. Fragulia, K. Tepetes, D. Siablis. Wiener Klin. Wochenschrift, Jg 97, Heft 20, , Severe acute interstitial pulmonary adema from moduretic (amiloride plus hydrochlorothiazide). N. Kounis, S. Nikolaou, G. Zavras, D. Siamblis. Annals of Allergy, vol. 57, , Atypical calcified coarctation of the aorta. G. Zavras, P. Dimopoulos, D. Siablis, S. Yarmenitis, A. Evans. Rofo, 146, vol. 6, , Unusual electrocardiografic changes in intrathoracic conditions. N. Kounis, C. Mallioris, D. Karavias, G. Zavras, D. Siamblis. Acta Cardiologica, vol. 42, , Amiodarone-induced reccurrent allergic pneumonitis. C. Chrysanthopoulos, D. Siablis, N. Kounis. Annals of Allergy, vol. 60(2), , Abdominal-hip joint fistula. complicated revision of total hip arthroplasty for false aneurysm of external iliac artery. a case report. P. Korovesis, D. Siablis, P. Salonikidis, G. Sdougos. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 231, 71-75, The von hippel- lindau syndrome : report of a case and review of the literature. N. Kounis, E. Karapanou, P. Dimopoulos, D. Siablis, Th. Maraziotis, G. Zavras, A. Vagenakis. British Journal of Clinical Practice, vol. 43 (1), 37-41, Jan Diverticulum of the male urethra with a giant stone and multiple calculi. Melekos MD, Veronikis DK, Siamplis D, Kalfarentzos F. Urologia Internationalis, vol. 44 (3), , Die verwenbung von homologen geronnenem, blut zur pneumothoraxprophylaxe nach perkutaner lungbiosie. (experimentelle studie). T. Petsas, I. Fezoulidis, D. Siamblis, I. Dimopoulos. Fortschr. Roentgenstr. 152 (5), , Penetration of ciprofloxacin into human cerebrospinal fluid in patients with inflamed and non-inflamed meninges. C. Gogos, T. Maraziotis, N. Papadakis, D. Beermann, D. Siamplis, H. Bassaris. Eur. Jour. of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, vol. 10, , Methylene-blue herniography. K. Tepetes, E. Tzoracolefterakis, D. Siamplis, J. Androulakis, J. Dimopoulos. Surgical Rounds, , March 1992.

5 13. Major vascular lesions associated with orthopaedic injuries. D. Karavias, P. Korovessis, K. Filos, D. Siamplis, J. Petrocheilos, J. Androulakis. Journal of Orthopaedic Trauma, vol. 6 (2), , Recurrence of pigmented villonodular synovitis of the knee 17 years after the initial treatment. a case report. Panagiotopoulos E, Tyllianakis M, Lambiris E, Siablis D. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 295, , Oct Baker s cyst in rheumatoid arthritis: an ultrasonographic study with high resolution technique. A. P. Andonopoulos, S. Yarmenitis, H. Sfountouris, D. Siamplis, C. Zervas, A. Bounas. Clinical and Experimental Rheumatology vol. 13, , Peritoneographic diagnosis of perineal enterocele after hysterectomy. K. Tepetes, T. Petsas, D. Siamplis, E. Tzoracoeleftherakis. Fortschr. Roentgenstr, vol. 163 (4), Percutaneous nephrostomy in patients with advanced cancer. D. Siamplis, T. Petsas, S. Giarmenitis, C. Kalogeropoulou, D. Karnabatidis, J. Spiliotis. Surg. Res. Comm. vol. 18 (2), 77-79, Fibrin glue for sealing the needle track in fine-needle percutaneous lung biopsy using a coaxial system: part ii-clinical study. T. Petsas, D. Siamblis, C. Giannakenas, K. Tepetes, D. Dougenis, K. Spiropoulos, I. Fezoulidis, I. Dimopoulos. Cardiovasc. Intervent.Radiol. vol. 18 (5), 1015, A novel radiological approach for the experimental study of angiogenesis: angiography of the chick embryo and its chorioallantoic membrane. D. Siamblis, D. Karnabatidis, O. Hatjikondi, Ch. Kalogeropoulou, D. Kardamakis, J. Dimopoulos. European Journal of Radiology vol. 21, , Sonographic detection of vesicoureteral reflux with fluid and aircystography. comparison with v. c. u. g. D. Siamplis, K. Vasiou, S. Giarmenitis, K. Frimas, G. Zavras, I. Fezoulidis. RoFo, vol. 165 (2), , Hepatic artery pseudaeneurism following laparoscopic cholecystomy : transcatheter intrarterial embolization. D. Siablis, k. Tepetes, k. Vasiou, D. Karnabatidis, S. Perifanos, E. Tzorakolefterakis. Hepatogastroenterology vol. 43, , Managment of malignant esophageal strictures complicated with fistula. D. Dougenis, T. Petsas, N. Bouboulis, K. Kokinis, G. Kanelopoulos, C. Giannakenas, D. Kardamakis, B. Pastromas, D. Siamplis, P. Vasilakos. Digestive surgery vol. 14, , Metal stents: a new treatment of malignant ureteral obstruction. G. Barbalias, D. Siablis, E. Liatsikos, D. Karnabatidis, S. Gianoulis, I. Dimopoulos.The Journal of Urology vol, 158, 54-58, July 1997.

6 24. Renal angiomyolipoma with hemorrage treated by urgent embolization. G. Barbalias, D. Siablis, E. Liatsikos, S. Yarmenitis, D. Karnabatidis, I. Dimopoulos. Scand J Urol Nephrol. vol. 32(1):54-5, Feb Ureteroileal anastomotic strictures : an innovative approach with metallic stents. G. Barbalias, E. Liatsikos, D. Karnabatidis, S. Yarmenitis, D. Siablis. The Journal of Urology vol. 160, , Oct Treatment of varicocele for male infertility : a comparative study evaluating currently used approaches. G. Barbalias, E. Liatsikos, G. Nikiforidis, D. Siablis. Eur Urol. vol. 34(5):393-8, Inguinal sweilling: a rare presentation of retroperitoneal hydatosis (case report). J. Spiliotis, S. Kakkos, Th. Petsas, D. Siablis, J. Androulakis. Eur J Surg. vol. 165(1):75-6, Jan Aortocaval fistula in ruptured aneurysms. Tsolakis JA, Papadoulas S, Kakkos SK, Skroubis G, Siablis D, Androulakis JA. Eur J Vasc Endovasc Surg. vol. 17(5):390-3, May Quantitive assesment of angiogenesis in the chick embryo and its chorioallantoic membrane by computerised analysis of angiografic images. G. Nikiforidis, D. Papazafiropoulos, D. Siablis, D. Karnabatidis, O. Hajikonti, I. Dimopoulos. Eur J Radiol. vol. 29(2):168-79, Feb A simple method for the correction of distorted digital angiographic images for stereotactic target localization.theodorou K, Rosenwald JC, Siamplis D, Karnabatidis D, Kappas C. Cancer Radiother. vol. 3(6):489-93, Nov-Dec An experimental approach of the Doppler perfusion index of the liver in detecting occult hepatic metastases: histological findings related to the hemodynamic measurements in Wistar rats. Yarmenitis SD, Kalogeropoulou CP, Hatjikondi O, Ravazoula P, Petsas T, Siamblis D, Kalfarentzos F. Eur Radiol. vol. 10(3):417-24, Percutaneous treatment of large symptomatic renal cysts.liatsikos EN, Siablis D, Karnabatidis D, Kalogeropooulou C, Triadopoulos A, Petsas T, Tsota I, Ravazoula P, Barbalias GA. J Endourol. vol. 14(3):257-61, Apr Metallic stents in gynecologic cancer: an approach to treat extrinsic ureteral obstruction. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Siablis D. Eur Urol. vol. 38(1):35-40 Jul Encrustation of a metal alloy urinary stent: a mechanistic investigation.barbalias GA, Bouropoulos C, Vagenas NV, Bouropoulos N, Siablis D, Liatsikos EN, Karnabatidis D, Koutsoukos PG. Eur Urol. vol. 38(2): Aug 2000.

7 34. Liposome-coated metal stents: an in vitro evaluation of controlled-release modality in the ureter.antimisiaris SG, Siablis D, Liatsikos E, Kalogeropoulou C, Tsota I, Tsotas V, Karnabatidis D, Fatouros DG, Barbalias GA. J Endourol. vol. 14(9):743-7, Nov Quantification of the ionising radiation effect over angiogenesis in the chick embryo and its chorioallantoic membrane by computerised analysis of angiographic images. Karnabatidis D, Dimopoulos JC, Siablis D, Papazafiropoulos D, Kalogeropoulou CP, Nikiforidis G. Acta Radiol. vol. 42(3):333-8, May Coated v noncoated ureteral metal stents: an experimental model. Liatsikos EN, Siablis D, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Triadopoulos A, Varaki L, Zabakis P, Perimenis P, Barbalias GA. J Endourol. vol. 15(7):747-51, Sep Metal stents for the management of atherosclerotic renovascular disease. Siablis D, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Tsota I, Perimenis P, Passakos C, Barbalias GA. J Endourol. vol. 15(10):993-6, Dec Arterioureteral fistula--a rare complication of ureterolithotomy: treatment with embolization. Siablis D, Liatsikos EN, Kalogeropoulou CP, Zabakis P, Tsota I, Karnabatidis D, Fokaefs E, Barbalias GA. J Endourol. vol. 16(2):97-9, Mar VDD pacing from the middle cardiac vein via a persistent left superior vena cava. Chiladakis JA, Siablis D, Manolis AS. Int J Cardiovasc Imaging. vol. 17(5):329-31, Oct Externally coated ureteral metallic stents: an unfavorable clinical experience. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Zabakis P, Athanasopoulos A, Perimenis P, Siablis D. Eur Urol. vol. 42(3):276-80, Sep Dexamethasone incorporating liposomes: an in vitro study of their applicability as a slow releasing delivery system of dexamethasone from covered metallic stents. Kallinteri P, Antimisiaris SG, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Tsota I, Siablis D. Biomaterials. vol. 23(24): , Dec Ureteropelvic junction obstruction: an innovative approach combining metallic stenting and virtual endoscopy. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kagadis GC, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Nikiforidis G, Siablis D. J Urol. vol. 168(6):2383-6, Dec Delayed diagnosis of a false aneurysm after lumbar arterial injury: treatment with endovascular embolization: a case report. Siablis D, Panagopoulos C, Karamessini M, Karnabatidis D, Margariti S, Tepetes K, Panagiotopoulos E. Spine. vol. 15;28(4):E71-3, Feb CT angiography with three-dimensional techniques for the early diagnosis of intracranial aneurysms. ComParison with intra-arterial DSA and the surgical findings. Karamessini MT, Kagadis GC, Petsas T, Karnabatidis D, Konstantinou D,

8 Sakellaropoulos GC, Nikiforidis GC, Siablis D. Eur J Radiol. vol. 49(3):212-23, Mar Clinical correlation of prostatic lithiasis with chronic pelvic pain syndromes in young adults. Geramoutsos I, Gyftopoulos K, Perimenis P, Thanou V, Liagka D, Siamblis D, Barbalias G. Eur Urol. vol. 45(3):333-7, Mar Ureteral metallic stents: application of virtual endoscopy for ureteral patency control. Siablis D, Kagadis GC, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Petsas T, Karnabatidis D, Voudoukis T, Sakelaropoulos GC, Nikiforidis G, Barbalias GA. Int Urol Nephrol. vol. 35(3):327-30, Virtual endoscopy in renal artery stenosis: an innovative approach for diagnosis and follow-up.barbalias GA, Liatsikos EN, Siablis D, Kagadis GC, Petsas T, Athanassopoulos A, Nikiforidis G, Sant G. J Endourol. vol. 18(6):540-3, Aug Valgus impacted proximal humeral fractures and their blood supply after transosseous suturing. Panagopoulos AM, Dimakopoulos P, Tyllianakis M, Karnabatidis D, Siablis D, Papadopoulos AX, Lambiris E, Kraniotis P, Sakellaropoulos G. Int Orthop. vol. 28(6):333-7, Dec Epub 2004 Aug Extracranial internal carotid artery aneurysms: report of a ruptured case and review of the literature. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Mastronikolis N, Zabakis P, Kraniotis P. Cardiovasc Intervent Radiol. vol. 27(4): , Jul-Aug Epub 2004 Jun Virtual endoscopy: navigation within pelvicaliceal system Liatsikos EN, Siablis D, Kagadis GC, Karnabatidis D, Petsas T, Kalogeropoulou CP, Voudoukis T, Athanassopoulos A, Perimenis P., Nikiforidis G, Barbalias GA. Journal of Endourology, vol. 19(1):37-40, Feb Percutaneous rheolytic thrombectomy for treatment of acute renal-artery thrombosis. Siablis D, Liatsikos EN, Goumenos D., Karnabatidis D, Voudoukis T, Barbalias GA, Vlahogiannis J. Journal of Endourology, vol. 19(1):68-71, Feb Outflow protection filters during percutaneous recanalization of lower extremities arterial occlusions: a pilot study. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Ravazoula P, Kraniotis P, Kagadis GC. European Journal of Radiology, : External beam radiation therapy reduces the rate of re-stenosis in patients treated with femoral stenting: results of a randomised study P. Zabakis, D. Kardamakis, D. Siablis, C. Kalogeropoulou, D. Karnabatidis, G. Malatara, I. A. Dimopoulos Radiotherapy & Ongology, 2005 Jan;74(1): Angiojet rheolytic thrombectomy versus local intrapulmonary thrombolysis in massive pulmonary embolism: a retrospective data analysis. D. Siablis, D.

9 Karnabatidis, K. Katsanos, G. C. Kagadis, P. Zabakis, G. Hahalis. Journal of Endovascular Therapy, 2005 Apr;12(2): Intracranial aneurysms: reproduction of the surgical view using 3d-ct angiography. Siablis D, Kagadis GC, Karamessini MT, Konstantinou D, Karnabatidis D, Petsas T, Nikiforidis G. European Journal of Radiology, 2005 Jul;55(1): Outflow protection filters during percutaneous recanalisation of lower extremities arterial occlusions: a pilot study. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Ravazoula P, Kraniotis P, Kagadis GC. European Journal of Radiology Aug;55(2): Hemobilia secondary to hepatic artery pseudoaneurysm: an unusual complication of bile lekage in a patient with a history of a resected IIIb Klatskin Tumor. Siablis D, Papathanassiou ZG, Karnabatidis D, Christeas N, Vagianos C. World J Gastroenterology, 2005 Sep 7;11 (33): Ureteral metal stents: a tale or a tool? Liatsikos EN, Kagadis GC, Barbalias GA, Siablis D. Journal of Endourology, 2005 Oct; 19(8): Review. 59. Sirolimus-eluting versus bare stents for bailout after suboptimal infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: 6-month angiographic results from a nonrandomized prospective single-center study. Siablis D, Kraniotis P, Karnabatidis D, Kagadis GC, Katsanos K, Tsolakis J. Journal of Endovascular Therapy, 2005 Dec; 12(6) Virtual endoscopy of the urinary tract. Kagadis GC, Siablis D, Liatsikos EN, Petsas T, Nikiforidis GC. Asian Journal of Andrology, 2006 Jan; 8(1) :31-8 Review. 61. Non-palpable dreast carcinomas: Correlation of mammographically detected malignant-appearing microcalcifications and epidermal growth factor receptor (EGFR) family expression. Barda FA, Karamouzis MV, Ravazoula P, Likaki-Karatza E, Tzorakoleftherakis E, Koukouras D, Iconomou G, Xiros N, Siablis D, Papabassiliou AG, Kalofonos HP. Cancer Letters, 2006 Msar 3; 62. Trends and future meeds in clinical radiology: Insights from an academic medical center. Chrysanthopoulou A, Kaloferopoulow A, Terzis G, Georgiopoulou V, Kyriopoulos J, Siablis D, Dimopoulos J. Helath Policy, 2006 Apr Risc for transient ischemic attacks is mainly determined by intima-media thickness and carotid plaque echogenicity. Kalogeropoulow A, Terzis G, Chrysanthopoulou A, Hahalis G, Siablis D, Alexopoulos D. Atherosxlerosis Jun Distal embolism during percutaneous revascularization of infra-aortic arterial occlusive disease: an underestimated phenomenon. Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Ravazoula P, Diamantopoulos A, Nikiforidis GC, Siablis D. Journal of Endovascular Therapy, 2006 Jun;13 (3):

10 65. Application of paclitaxel-elutin metal mesh stents eithin the pig ureter: An experimental study. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Kagadis GC, Rokkas K, Constantinides C, Christeas N, Flaris N, Voudoukis T, Scopa CD, Perimenis P, Filos KS, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. European Urology, 2006 Jun Splenic arteriovenous fistula and sudden onset of portal hypertension as complications of a ruptured splenic artery aneurysm: Successful treatment with transcatheter arterial embolization. A case study and treatment of the literature. Siablis D, Papathanasiou ZG, Karnabatidis D, Christeas N, Katsanos K, Vagianos C, World Journal of Gastroenterology, 2006 Jul 14; 12(26): Clinical-oriented collaboration over the web during interventional radiology procedures. Gortzis LG, Karnabatidis D, Siablis D, Nikiforidis G. Telemed J E Health Aug;12(4): Digital substraction angiography and computer assisted image analysis for the evaluation of the antiangiogenetic effect of ionizing radioation on tumor andiodenesis. Siablis D., Liatsikos EN., Karnabatidis D., Kagadis GC., Salekaropoulos GC., Maroulis J., Kardamakis D., Athanasopoulos A., Perimenis P., Nikiforidis G., Barbalias GA. Int Urol Nephrol. 2006;38(3-4): Transauricular arterial or venous access for cardiovascular experimental protocols in animals. Karnabatidis D., Katsanos K., Diamantopoulos A., Kagadis GC., Siablis D. J Vasc Interv Radiol Nov; 17(11Pt1): Ureteral injuries during gynecologic surgery: treatment with a minimally invasive approach. Liatsikow EN., Karnabatidis D., Katsanos K., Kraniotis P., Kagadis GC., Constantinides C., Assimakopoulos K., Voudoukis T., Atnanasopoulos A., Perimenis P., Nikiforidis G., Siablis D. J Endourol Dec; 20(12): External beam irradiation and restenosis following femoral stenting: long-term results of a prospective randomized study.zampakis P, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Kardamakis DM, Katsanos K, Skouras T, Siablis D.Cardiovasc Intervent Radiol May-Jun;30(3): Sirolimus-eluting versus bare stents after suboptimal infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: enduring 1-year angiographic and clinical benefit. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Kraniotis P, Diamantopoulos A, Tsolakis J. J Endovasc Ther Apr;14(2): Application of self-expandable metal stents for ureteroileal anastomotic strictures: long-term results. Liatsikos EN, Kagadis GC, Karnabatidis D, Katsanos K, Papathanassiou Z, Constantinides C, Perimenis P, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. J Urol Jul;178(1): Epub 2007 May 11.

11 74. Re: Bradyarrhythmias during use of the Angiojet system. Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Siablis D. J Vasc Interv Radiol Jul;18(7):937; author reply Computerized Analysis of Digital Subtraction Angiography: A Tool for Quantitative. Kagadis GC, Spyridonos P, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Athanasiadis E,Daskalakis A, Katsanos K, Cavouras D, Mihailidis D, Siablis D, Nikiforidis GC.In-vivo Vascular Imaging. J Digit Imaging Aug 3; [Epub ahead of print] 76.Collaborative work during interventional radiological procedures based on amulticast satellite-terrestrial network. Gortzis LG, Papadopoulos H, Roelofs TA, Rakowsky S, Karnabatidis D, Siablis D, Makropoulos C, Nikiforidis G, Graschew G. IEEE Trans Inf Technol Biomed Sep;11(5): Global vasomotor dysfunction and accelerated vascular aging in beta-thalassemia major. Hahalis G, Kremastinos DT, Terzis G, Kalogeropoulos AP, Chrysanthopoulou A,Karakantza M, Kourakli A, Adamopoulos S, Tselepis AD, Grapsas N, Siablis D, Zoumbos NC, Alexopoulos D. Atherosclerosis Nov 5; [Epub ahead of print] 78. Infrapopliteal application of paclitaxel-eluting stents for critical limb ischemia: midterm angiographic and clinical results. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Diamantopoulos A, Christeas N, Kagadis GC. J Vasc Interv Radiol Nov;18(11): Application of Paclitaxel-Eluting Metal Stents in Renal Artery of Pig Model. Voudoukis T, Liatsikos EN, Kagadis GC, Christeas N, Flaris N, Katsanos K, Costantinides C, Perimenis P, Scopa CD, Filos KS, Nikiforidis GC, Alexopoulos D, Siablis D. J Endourol Nov 28; 80. Influence of contrast media on red blood cell deformability. Katsanos K, Moutzouri A, Karnabatidis D, Siablis D, Athanassiou G. Clin Hemorheol Microcirc. 2008;39(1-4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 81. Regarding "Incidence and clinical significance of peripheral embolization during percutaneous interventions involving the superficial femoral artery". Katsanos K, Diamantopoulos A, Siablis D.J Vasc Surg Aug;48(2):506-7; 82. Metal stents for the management of malignant ureteral obstruction. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Katsanos K, Kallidonis P, Constantinides C, Perimenis P, Stolzenburg JU, Siablis D. J Endourol Sep;22(9): ; 83. Thrombin promotes arteriogenesis and hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemia model. Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Ravazoula P, Nikiforidis GC, Siablis D, Tsopanoglou NE. J Vasc Surg Feb 12.

12 84. Osteoid osteoma: diagnosis and treatment. Papathanassiou ZG, Megas P, Petsas T, Papachristou DJ, Nilas J, Siablis D. Orthopedics Nov;31(11). 85. Ureteral Obstruction: Is the Full Metallic Double-Pigtail Stent the Way to Go? Liatsikos E, Kallidonis P, Kyriazis I, Constantinidis C, Hendlin K, Stolzenburg JU, Karnabatidis D, Siablis D. Eur Urol Feb Incidence, anatomical location, and clinical significance of compressions and fractures in infrapopliteal balloon-expandable metal stents. Karnabatidis D, Katsanos K, Spiliopoulos S, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Siablis D. J Endovasc Ther Feb;16(1): Metallic double pigtail ureteral stent usage during extracorporeal shock wave lithotripsy in the swine model: is there any effect on the ureter? Liatsikos EN, Kallidonis P, Kyriazis I, Karnabatidis D, Tsamandas A, Sakellaropoulos G, Flaris N, Rigopoulos C, Toronidis C, Efthimiou I, Filos K, Siablis D, Perimenis P. J Endourol Apr;23(4): Atheroembolization and peripheral vascular interventions: the evidence is mounting. Siablis D. J Endovasc Ther Apr;16(2): Infrapopliteal stents: overview and unresolved issues. Karnabatidis D, Katsanos K, Siablis D. J Endovasc Ther Feb;16 Suppl 1:I Review 90. Infrapopliteal application of sirolimus-eluting versus bare metal stents for critical limb ischemia: analysis of long-term angiographic and clinical outcome. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Diamantopoulos A, Spiliopoulos S, Kagadis GC, Tsolakis J., J Vasc Interv Radiol Sep;20(9): Epub 2009 Jul Ureteral Metal Stents: 10-Year Experience With Malignant Ureteral Obstruction Treatment. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Katsanos K, Kallidonis P, Katsakiori P, Kagadis GC, Christeas N, Papathanassiou Z, Perimenis P, Siablis D. J Urol Oct 15. [Epub ahead of print] 92. Acute cholangitis due to afferent loop syndrome after a Whipple procedure: a case report. Spiliotis J, Karnabatidis D, Vaxevanidou A, Datsis AC, Rogdakis A, Zacharis G, Siamblis D. Cases J Aug 25;2: Cryoplasty versus conventional balloon angioplasty of the femoropopliteal artery in diabetic patients: long-term results from a prospective randomized single-center controlled trial. Spiliopoulos S, Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Christeas N, Siablis D. Cardiovasc Intervent Radiol Oct;33(5): Epub 2010 Jun 24.

13 94. Commentary: infrapopliteal angioplasty with drug-eluting stents: from heart to toe. Siablis D, Katsanos K, Karnabatidis D. J Endovasc Ther Aug;17(4): No abstract available Κεφάλαιο ςε βιβλίο: Metal stents for the treatment of atherosclerotic renovascular disease. G.A. Barbalias, E.N. Liatsikos, D. Siablis. Stenting the urinary system. Second edition, edited by D. Yachia and PJ. Paterson. Ξενόγλωςςεσ δθμοςιεφςεισ πλιρων άρκρων ςε βιβλία ι περιοδικά που εκδόκθκαν μετά από κάποιο υνζδριο: 7 Ξενόγλωςςεσ δθμοςιεφςεισ επιλεγμζνων περιλιψεων εργαςιϊν ςε βιβλία ι περιοδικά που εκδόκθκαν μετά από κάποιο υνζδριο: 113 Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα ελλθνικά επιςτθμονικά περιοδικά: 9 Ανακοινϊςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων εςωτερικοφ: πάνω από 200 υμμετοχι ςε Διαλζξεισ - τρογγυλζσ τράπεηεσ Προεδρεία: πάνω από 65 Μζλοσ επιςτημονικών και οργανωτικών επιτροπών ςυνεδρίων: πάνω από 25 Εργαςίεσ που βραβεφθηκαν: ε διεθνή ςυνζδρια Detection of experimentally induced metastases in the wistar rat liver using color doppler vascular studies. Relation to pathology. S.D. yarmenitis, C.P. Kalogeropoulou, O. Chatjiconti, P. Ravasoula,T. Petsas, D. Siamplis, I. Dimopoulos. European society of gastrointestinal and abdominal Radiology (ESGAR), Heraclion, Crete, May 26-30, Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ. Infrapopliteal Sirolimus-Eluting Versus Bare Metal Stents for Critical Limb Ischemia: Long-Term Angiographic and Clinical Outcome in More Than 100 Patients, K. Katsanos, Guy s and St. Thomas Hospitals, London, United Kingdom; A. Diamantopoulos, S. Spiliopoulos, A. Karatzas, D. Karnabatidis, D. Siablis, Patras University Hospital, Rion, Greece; and G. Kagadis, School of Medicine medical physics, Patras, Greece, SIR 34th Annual Scientific Meeting March 7 12, 2009 External beam irradiation and restenosis following femoral stenting: long-term results of a prospective randomized study. Zampakis P, Karnabatidis D,

14 Kalogeropoulou C, Kardamakis DM, Katsanos K, Skouras T, Siablis D., Department of Radiology, University Hospital of Patras Medical School, Patras, Greece., Radiother Oncol Jan; 74(1):11-6. CIRSE 2008 Cryoplasty versus conventional balloon angioplasty of the femoropopliteal artery in diabetic patients: long-term results from a prospective randomized controlled study S. Spiliopoulos, K. Katsanos, A. Diamantopoulos, N. Christeas, D. Karnabatidis, D. Siablis. CIRSE 2009 ε ελληνικά ςυνζδρια: Επίπτωςθ τθσ ΕΣΒΦΘ μετά από προλθπτικι χοριγθςθ lmws ςε επεμβάςεισ του ιςχίου. Μ. Μπζλτςιοσ, Π. Ηουμποφλθσ,. Περίφανοσ, Α. Παπαπάνοσ, Γ. Καριϊρθσ, Δ. ιαμπλισ, Θ. Λαμπίρθσ. 3ο Πανελλινιο υνζδριο Αγγειολογίασ και Αγγειοχειρουργικισ, Ακινα, Ιανουαρίου Εκτίμθςθ τθσ αγγειογζνεςθσ μετά από εφαρμογι τεχνικισ ilizarov ςε ζνα πειραματικό μοντζλλο με πρόβατα 13ο Διαπανεπιςτθμιακό Ακτινολογικό υνζδριο, 6-9 Νοεμβρίου 2003 Ουρθτθρικι εμφφτευςθ μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων που εκλφουν paclitaxel:πειραματικι μελζτθ ςτο μοντζλο του χοίρου. Ν.Χρθςτζασ, Κ.Κατςάνοσ, Θ.Βουδοφκθσ, Ε. Λιάτςικοσ, Η. Παπακαναςίου, Δ.Καρναμπατίδθσ, Δ.ιαμπλισ. 14o Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, Νοεμβρίου 2004 Κριτθ Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ Μορφολογικι και λειτουργικι μελζτθ τθσ αγγειογζνεςθσ ςτα ίςχαιμα άκρα κονίκλων με ψθφιακι αγγειογραφία και λειτουργικι υπολογιςτικι τομογραφία (functional CT). Κατςάνοσ Κ., Καρναμπατίδθσ Δ., Καγκάδθσ Γ., Διαμαντόπουλοσ Α., Μαροφλθσ Ι., Σςοπάνογλου Ν., ιαμπλισ Δ. 15Ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, Νοεμβρίου 2005, Ακινα, Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ. Θ υψθλι δόςθ κρομβίνθσ επάγει πακολογικι νεοαγγειογζνεςθ ςτο μοντζλο ίςχαιμων άκρων κονίκλου. Κατςάνοσ Κ., Διαμαντόπουλοσ Α., Καρναμπατίδθσ Δ., αμαράσ Ν., Καγκάδθσ Γ., Μαροφλθσ Ι., Σςοπάνογλου Ν., ιαμπλισ Δ. 16Ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, επτεμβρίου 2006, Αλεξανδροφπολθ, 1οσ ζπαινοσ καλφτερθσ αναρτθμζνθσ ανακοίνωςθσ Πειραματικι εφαρμογι μεταλλικϊν ενδροπροκζςεων που εκλφουν φαρμακευτικζσ ουςίεσ (drug eluting stents) ςτο εν το βάκει φλεβικό ςφςτθμα. Διαμαντόπουλοσ Α., πθλιόπουλοσ., Κατςάνοσ Κ., Ραβαηοφλα Π., Χρθςτζασ Ν., Καρναμπατίδθσ Δ., ιαμπλισ Δ. 17ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, 9 11 Νοεμβρίου 2007, Πάτρα, 1ο βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ.

15 υμβολή ςε διδακτορικζσ διατριβζσ Επιβλζπων ςε 6 διδακτορικζσ διατριβζσ που ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ (Αικ. ολωμοφ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Μ. Καραμεςίνθ, Κ. Βαράκθ, Κ. Κατςάνοσ) Επιβλζπων ςε 3 διδακτορικζσ διατριβζσ που είναι ςτθ φάςθ τθσ ολοκλιρωςθσ (Α. Διαμαντόπουλοσ,. πθλιόπουλοσ, Π. Κίτρου) Μζλοσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ ςε 6 διδακτορικζσ διατριβζσ που ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ (Π. Γιαννακάκθσ, Κ. Γιαννάκενασ, Δ. Κανελόπουλοσ, Χ. Καλογεροποφλου, Α. Χονδρομάρασ, Ι. Γεραμοφτςοσ). Μζλοσ επιςτημονικών εταιρειών Fellow ςτο Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). Αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Γενικόσ Γραμματζασ του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ακτινολογίασ. Μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ακτινολογικισ Εταιρείασ. Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ςφνταξθσ του περιοδικοφ «Ελλθνικι Ακτινολογία» από το 1990 μζχρι και ςιμερα. υμμετοχή ςε Ερευνητικά Προγράμματα: ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ Ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ομάδων ςτα πανεπιςτιμια με τίτλο: «In vivo μελζτθ τθσ αγγειογζνεςθσ ςε πειραματόηωα με χριςθ ςφγχρονων αλγόρικμων επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνασ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΘ" με τίτλο: «Χριςθ Τπολογιςτικισ Ρευςτοδυναμικισ για τον μθ επεμβατικό προςδιοριςμό δεικτϊν και κριτθρίων για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ ςτζνωςθσ νεφρικισ αρτθρίασ. Εφαρμογι ςτο πειραματικό μοντζλο κόνικλων». CIRSE RESEARCH GRANT 2005, Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ υμμετοχι ςτθν πολυκεντρικι διεκνι μελζτθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των θ- παρινϊν χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ ςτθν πρόλθψθ τθσ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθσ μετά από αρκροπλαςτικι ιςχίου. Ερευνθτικό Πρόγραμμα Επιτροπι Ερευνϊν Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ΦΚ 2897: «Ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ φαρμακευτικϊν ουςιϊν από μεταλλικά stents που φζρουν λιποςωμιακι επίςτρωςθ: in vitro και in vivo μελζτθ». Επιςτθμονικόσ Τ- πεφκυνοσ Ερευνθτικό Πρόγραμμα: «Μελζτθ αςκενϊν με χρόνια κρίςιμθ ιςχαιμία μετά από ενδαγγειακι αντιμετϊπιςθ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ. ΜΕΛΕΣΘ ACHILLES «Προοπτικι, τυχαιοποιθμζνθ, πολυκεντρικι μελζτθ για τθ ςφγκριςθ τθσ αγγειοπλαςτικισ με μπαλόνι και τθσ αγγειοπλαςτικισ με εμφφτε-

16 υςθ τθσ ενδοπροκεςθσ (ςτεντ) cypher selecttm + για τθ κεραπεία αςκενϊν με ιςχαιμικι αρτθριακι νόςο κάτωκεν του γόνατοσ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Εςτιαςμόσ ερευνητικοφ ζργου Μελζτθ τθσ εφαρμογισ των μεταλλικϊν stents ςτουσ ουρθτιρεσ ςε πειραματικό μοντζλο χοίρων, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ αντιφλεγμονοδϊν φαρμακευτικϊν ουςιϊν ςε επικαλυμμζνα stents με χριςθ μοντζλου προςομοίωςθσ τθσ κυκλοφορίασ των οφρων, Μελζτθ τθσ χριςθσ των drug eluting stents για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπερπλαςίασ των ουρθτιρων, των νεφρικϊν και των λαγόνιων αρτθριϊν ςε πειραματικό μοντζλο χοίρου, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ ποςοτικοποίθςθσ τθσ αγγειογζννεςθσ με τθ χριςθ αγγειογραφικϊν μεκόδων ςε πειραματικά μοντζλα εμβρφου τθσ όρνικασ και εμφυτευμζνων όγκων ςε πειραματικά μοντζλα επίμυων, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ πρόκλθςθσ αγγειογζννεςθσ με τθ χοριγθςθ ετερόλογθσ κρομβίνθσ ςε χειρουργικά προκλθκζντα ίςχαιμα άκρα κόνικλων, Κλινικι ζρευνα τθσ εφαρμογισ εξωτερικισ ακιτνοβολίασ ςε stents τθσ επιπολισ μθριάιασ αρτθρίασ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ ενδοκθλιακι υπερπλαςία, Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων εφαρμογισ τθσ CTA ςε ςφγκριςθ με τθ DSA ςτθ βελτίωςθ τθσ απεικόνιςθσ ανευρυςμάτων ςτθν υπαραχνοειδι αιμμοραγία, Μελζτθ τθσ αγγείωςθσ του πϊρου καταγμάτων τόςο ςε πειραματικό επίπεδο με εφαρμογι τθσ μεκόδου Ilizarov ςε πρόβατα όςο και ςτθν εφαρμογι οςτεοςυρραφισ καταγμάτων του ϊμου, Μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ αγγειοπλαςτικισ και τθσ τοποκζτθςθσ απλϊν μεταλλικϊν και drug eluting stents ςτισ αλλοιϊςεισ των αρτθριϊν κάτωκεν τθσ ιγνυακισ αρτθρίασ ςε αςκενείσ με περιφερικι αγγειοπάκεια, Γενικότερα, μελζτεσ με κζματα γενικισ και Επεμβατικισ Ακτινολογίασ για τθ βελτίωςθ των κεραπευτικϊν χειριςμϊν ςε πακιςεισ του ιπατοσ, χολαγγείων, νεφρϊν και αγγείων, Κλινικι εφαρμογι νζων μεκόδων κρομβεκτομισ ςτθν πνευμονικι εμβολι.

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 2011 2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Ιωάννης Τσολάκης του Αναστασίου Τόπος Γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μίνως Τυλλιανάκης Τηλέφωνα 2610999874, 2610999556 Ε-mail: mintylli@med.upatras.gr Παρούσα Θέση Αντικείμενα Ερευνητικά ενδιαφέροντα Καθηγητής Παν/μιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ευάγγελος Λιάτσικος- Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ EVANGELOS N. LIATSIKOS ASSOCIATE

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Αθηρωμάτωση (75%-90%) Ινομυική δυσπλασία (10-15%) Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Φώτιος Α. Μαρκάτης Θερµοπυλών 5, Περιστέρι Αθήνα, Ελλάδα Τ.Κ.: 12134 Τηλέφωνο: 2105773902 Κινητό: 6932613348 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κ. Σδράλης. Βιογραφικό Σηµείωµα. 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία. 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης:

Ηλίας Κ. Σδράλης. Βιογραφικό Σηµείωµα. 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία. 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης: Ηλίας Κ. Σδράλης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης: 5. Οικογενειακή Έγγαµος κατάσταση: 6. ιεύθυνση: Τσιµισκή 100,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Υπερηχογραφία Θώρακα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος 2η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» Πλευρές Αέρας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Αναπνευστικές κινήσεις Ο φυσιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥ. Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Η υπολογιστική τοµογραφία (CT)! Στις αρχές της δεκαετίας του1970 ο Hounsfield

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Μπρούντζος Ηλίας του Νικολάου Ημερομηνία Γέννησης: 28 Νοεμβρίου 1956 Tόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Διονύσιος Ν. Μητρόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 Νοεμβρίου 1957 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πύλος Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μ. Ε. Θ. Α. Χρόνια Φλεβική Νόσος. Χειμερινό Σχολείο 2013 2014. Καλάβρυτα,1 2 Νοεμβρίου 2013. Από Αστέριο Ν. Κατσαμούρη

Ι. Μ. Ε. Θ. Α. Χρόνια Φλεβική Νόσος. Χειμερινό Σχολείο 2013 2014. Καλάβρυτα,1 2 Νοεμβρίου 2013. Από Αστέριο Ν. Κατσαμούρη Ι. Μ. Ε. Θ. Α. Χειμερινό Σχολείο 2013 2014 Χρόνια Φλεβική Νόσος Από Αστέριο Ν. Κατσαμούρη Καλάβρυτα,1 2 Νοεμβρίου 2013 Χρόνια Φλεβική Νόσος Κιρσοί Οίδημα Υπέρχρωση δέρματος στα σφυρά Έκζεμα Ατροφικές υπομελαγχρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ 85% των ΑΕΕ TREATABLE NEUROEMERGENCY The Penumbra Surrounding this ischemic

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αγγειοχειρουργός Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Εισαγωγή Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ IATΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 TΗΛ. 2310-898205 FAX 2310-898206 E-MAIL libtheag@otenet.gr - ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 09.00-09.45 Ο σακχαρώδης διαβήτης στην χειρουργική του παγκρέατος Παπάνας Ν. Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ. 10.00-10.45 Μεταμοσχεύσεις νησιδίων παγκρέατος Παπαλόης Α. Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER RAINERSTRASSE 6-8, SALZBURG, 5020 AUSTRIA Hotel Front Desk: 43-662-88978 X0 Hotel Fax: 43-662-878893

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Ουρητηρική απόφραξη. Μεταλλικές Ενδοπροθέσεις Πλεονεκτήματα. Τύποι μεταλλικών ενδοπροθέσεων

3/12/2014. Ουρητηρική απόφραξη. Μεταλλικές Ενδοπροθέσεις Πλεονεκτήματα. Τύποι μεταλλικών ενδοπροθέσεων ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝ ΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Στέλιος Βούλγαρης Χειρουργός Ουρολόγος Υπεύθυνος Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκη LDR Βραχυθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Γεώργιος Ζ. Τσιαούσης, Μιχαήλ Ζαίρης, Στέφανος Γρ. Φούσας Καρδιολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Βραχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νεφροστομία και νεφρική λειτουργία. Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος Επιμελητής Β Γ.Ν.Θ. Ο Άγιος Δημήτριος

Νεφροστομία και νεφρική λειτουργία. Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος Επιμελητής Β Γ.Ν.Θ. Ο Άγιος Δημήτριος Νεφροστομία και νεφρική λειτουργία Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος Επιμελητής Β Γ.Ν.Θ. Ο Άγιος Δημήτριος Αίτια Συγγενή Αποφρακτική ουροπάθεια Πολυκυστικοί νεφροί, Νεφρικές κύστεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα»

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» «Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» Moderator: Kyros Moutsouris, MD 37o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Hilton Hotel 19/5/2011 19.30-21.30 Αίθουσα Τερψιχόρη Γ Διεταιρική Συζήτηση «Προεγχειρητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής. 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα

Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής. 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι.Μ.Ε.Θ.Α 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα Causarum Cognitio Risk assessment as a guide for the prevention of the many faces of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων. Θ άλλθ πλευρά του Λόφου

H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων. Θ άλλθ πλευρά του Λόφου H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων Θ εξελιγμζνθ μορφι τθσ τεχνικισ Demikhov Η αντλία εξωςωματικήσ κυκλοφορίασ Richard R. Lower M.D. Η μεγαλοφυήσ απλότητα τησ τεχνικήσ Lower ΕΠΩΔΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Χ. ΓΡΑΪ ΗΣ 1,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 1, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης 108 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 16, 2009 (108-112) Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Ταχτσή, Γ. Πιτούλιας,

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Αθηνόδωρος Ν. Νικητόπουλος Επεμβατικός Καρδιολόγος Γενική Κλινική Euromedica Επιστημονικός Συνεργάτης Β ΚΚ ΑΠΘ Δεν έχω να δηλώσω κάποια αντίθεση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

(*) Το θέμα παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2004, στο XXIV ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ.

(*) Το θέμα παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2004, στο XXIV ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. edtime - Υπερηχογραφική Προσέγγιση της Υψηλού Βαθμού Στένωσ... Written by Δ. Νικολόπουλος, Μ. Παπασταματίου, Δ. Βελεχέρης, Κ. Σκουτέλης, Δ. Τριανταφύλλου, Γ. Αναστόπουλος, Κυριακή, 09 Αύγουστος 2009. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με Pseudoxanthoma elasticum και σπάνια εντόπιση αρτηριακής βλάβης.

Ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με Pseudoxanthoma elasticum και σπάνια εντόπιση αρτηριακής βλάβης. 113 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣεων EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 21, 2010 (113-113) Ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με Pseudoxanthoma elasticum και σπάνια εντόπιση αρτηριακής βλάβης. Δ. Σίσκος, Σ. Γιαννακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Υπερήλικες ασθενείς: Συντηρητική ή επεμβατική αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων;

Υπερήλικες ασθενείς: Συντηρητική ή επεμβατική αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων; Υπερήλικες ασθενείς: Συντηρητική ή επεμβατική αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων; Ποια Μέθοδος επιλογής? Δρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Δ/ντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Γ.Ν.Ευαγγελισμού Rochester Study STROKE

Διαβάστε περισσότερα

BioMed Central Γνωρίστε το µέσω της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ 1 Τι είναι το BioMed Central; To BioMed Central αποτελεί εκδοτικό µηχανισµό που προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ιατρού ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ιατρού ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ιατρού ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ Προσωπικά στοιχεία Όνομα : Πέτρος Επώνυμο : Μουστόγιαννης Πατρώνυμο : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : 29-4-1965 Tόπος γέννησης : Πειραιάς Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αθανάσιος Βερβερίδης. Νικόλαος. Σμαράγδα. Αλεξανδρούπολη. Παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αθανάσιος Βερβερίδης. Νικόλαος. Σμαράγδα. Αλεξανδρούπολη. Παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Ονομα πατρός: Ονομα μητρός: Αθανάσιος Βερβερίδης Νικόλαος Σμαράγδα Ετος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα