ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ Προςωπική κατάςταςη. Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ 2009. Προςωπική κατάςταςη. Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ."

Transcript

1 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΑΜΠΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΜΑΡΣΙΟ 2009 Προςωπική κατάςταςη Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Δθμιτριοσ ιαμπλισ Κωνςταντίνοσ Ημερ. Γεννήςεωσ: 30 / 04 / 1946 Διεφθυνςη: Θρϊων Πολυτεχνείου 50, Ρίον, Σ.Κ , Πάτρα Σηλζφωνα: (Εργαςίασ), (οικίασ), (κινθτό) Οικογενειακή κατάςταςη: τρατιωτική θητεία: Ζγγαμοσ με ζνα παιδί : Ζφεδροσ Ανκυπίατροσ

2 ΠΟΤΔΕ Μζςη εκπαίδευςη : Γυμνάςιο Μεγαλουπόλεωσ Αρκαδίασ Ανώτατη εκπαίδευςη - Προπτυχιακζσ ςπουδζσ 1975: Πτυχίο Ιατρικι χολι Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Σίτλοι Από 18/04 ζωσ 20/ : Allgemeines Krankenhaus Der Stadt, Wienna, Austria: Σρίμθνοσ εκπαίδευςθ ςτθν Επεμβατικι Ακτινοβολία (Επεμβατικι Ακτινολογία Αγγείων και Πεπτικοφ υςτιματοσ). Από 05/ 06 ζωσ 05/ : Πανεπιςτθμιακό Ακτινολογικό Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ του Guy s Hospital, London, U.K.: Εκπαίδευςθ ςτισ νεϊτερεσ μεκόδουσ τθσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ ωσ Research Fellow Διδακτορική Διατριβή: ΣΙΣΛΟ: «Επιςκλθρίδιοσ μυελογραφία και ςφγκριςισ αυτισ προσ τθν υπαραχνοειδι μυελογραφία ςτο ουραίο άκρο τθσ οςφυϊκισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ». Βακμόσ: Άριςτα (ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 1986). Ειδικότητα Από 15/01/1979 ζωσ 11/09/1982: Ζμμιςκοσ ειδικευόμενοσ βοθκόσ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν Άγιοσ Ανδρζασ. Τπηρεςία υπαίθρου Από 01 / 08 / 1978 ζωσ 31 / 07 / 1979: ςτο Κζντρο Νοςθμάτων Θϊρακοσ Πατρϊν. Νοςοκομειακή ςταδιοδρομία Από 27 / 01 / 1983 ζωσ 22 / 12 / 1985: Ειδικευμζνοσ βοηθόσ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Από 23 /12 / 1985 ζωσ 22 / 12 / 1986: Επιμελητήσ Β ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Από 23 / 12 / 1986 ζωσ 01 / 11 / 1989: Επιμελητήσ Α ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Γενικοφ Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατρών Άγιοσ Ανδρζασ. Νοζμβριοσ 1989 ζωσ 1999: Από το 1999 ζωσ 2005 Ακαδημαϊκή ςταδιοδρομία Επίκουροσ Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

3 Από το 2005 ζωσ ςήμερα Κακθγθτισ Ακτινολογίασ ςτο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Παροφςα θζςη: Διευκυντισ του Πανεπιςτθμιακοφ Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ και επικεφαλισ του Σμιματοσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Διδακτικό ζργο: Από το 1983 παραδίδω από αμφικεάτρου ςτουσ φοιτθτζσ του Δ ζτουσ του Σμιματοσ Ιατρικισ: πακιςεισ του νωτιαίου μυελοφ και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ακτινολογία ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, επεμβατικι ακτινολογία και ακτινολογία πακιςεων του μαςτοφ. Επίςθσ διδάςκω τουσ φοιτθτζσ του Ε ζτουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κλινικισ τουσ άςκθςθσ ςτο Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. υμμετζχω ενεργά ςτθν εκπαίδευςθ των ειδικευομζνων ιατρϊν του Κλ. Εργ. Ακτινολογίασ. Είμαι ο υπεφκυνοσ τθσ εκπαίδευςθσ των ειδικευομζνων ιατρϊν του Εργαςτθρίου ςτον Σομζα τθσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ (Αγγειογραφία, Αγγειοπλαςτικι, Θρομβόλυςθ, Εμβολιςμόσ Αγγείων, Παροχετεφςεισ Χολθφόρων, Ενδοπροκζςεισ Χολαγγείων, Νεφροςτομίεσ, Ενδοπροκζςεισ Ουροποιθτικοφ υςτιματοσ, Μυελογραφίεσ, αλπιγγογραφίεσ). Διοικητικό ζργο: Από το 1982 ζωσ το 1989: Οργάνωςα και λειτοφργθςα το Αγγειογραφικό Σμιμα του Νοςοκομείου Άγιοσ Ανδρζασ ςαν υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Αγγειογραφίασ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ. Από το 1992 μζχρι ςήμερα: Είμαι υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ του ΠΓΝΠ. Από το 2005 μζχρι ςήμερα: Διατελϊ Διευκυντισ του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.

4 Δημοςιεφςεισ ςε Διεθνή ζγκριτα επιςτημονικά περιοδικά 1. Multiple adverse reactions following metrizamide myelography. C. Paschalis, C. Sotiriadou, D. Siamblis, T. Papapetropoulos. J. Neurol. Neurosurg. Psych.(Letters), vol. 48, , Diagnostische und therapeutische probleme bei der behandlung der tumoren der epiphysengegend. P. A. Dimopoulos, A. Fragulia, K. Tepetes, D. Siablis. Wiener Klin. Wochenschrift, Jg 97, Heft 20, , Severe acute interstitial pulmonary adema from moduretic (amiloride plus hydrochlorothiazide). N. Kounis, S. Nikolaou, G. Zavras, D. Siamblis. Annals of Allergy, vol. 57, , Atypical calcified coarctation of the aorta. G. Zavras, P. Dimopoulos, D. Siablis, S. Yarmenitis, A. Evans. Rofo, 146, vol. 6, , Unusual electrocardiografic changes in intrathoracic conditions. N. Kounis, C. Mallioris, D. Karavias, G. Zavras, D. Siamblis. Acta Cardiologica, vol. 42, , Amiodarone-induced reccurrent allergic pneumonitis. C. Chrysanthopoulos, D. Siablis, N. Kounis. Annals of Allergy, vol. 60(2), , Abdominal-hip joint fistula. complicated revision of total hip arthroplasty for false aneurysm of external iliac artery. a case report. P. Korovesis, D. Siablis, P. Salonikidis, G. Sdougos. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 231, 71-75, The von hippel- lindau syndrome : report of a case and review of the literature. N. Kounis, E. Karapanou, P. Dimopoulos, D. Siablis, Th. Maraziotis, G. Zavras, A. Vagenakis. British Journal of Clinical Practice, vol. 43 (1), 37-41, Jan Diverticulum of the male urethra with a giant stone and multiple calculi. Melekos MD, Veronikis DK, Siamplis D, Kalfarentzos F. Urologia Internationalis, vol. 44 (3), , Die verwenbung von homologen geronnenem, blut zur pneumothoraxprophylaxe nach perkutaner lungbiosie. (experimentelle studie). T. Petsas, I. Fezoulidis, D. Siamblis, I. Dimopoulos. Fortschr. Roentgenstr. 152 (5), , Penetration of ciprofloxacin into human cerebrospinal fluid in patients with inflamed and non-inflamed meninges. C. Gogos, T. Maraziotis, N. Papadakis, D. Beermann, D. Siamplis, H. Bassaris. Eur. Jour. of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, vol. 10, , Methylene-blue herniography. K. Tepetes, E. Tzoracolefterakis, D. Siamplis, J. Androulakis, J. Dimopoulos. Surgical Rounds, , March 1992.

5 13. Major vascular lesions associated with orthopaedic injuries. D. Karavias, P. Korovessis, K. Filos, D. Siamplis, J. Petrocheilos, J. Androulakis. Journal of Orthopaedic Trauma, vol. 6 (2), , Recurrence of pigmented villonodular synovitis of the knee 17 years after the initial treatment. a case report. Panagiotopoulos E, Tyllianakis M, Lambiris E, Siablis D. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 295, , Oct Baker s cyst in rheumatoid arthritis: an ultrasonographic study with high resolution technique. A. P. Andonopoulos, S. Yarmenitis, H. Sfountouris, D. Siamplis, C. Zervas, A. Bounas. Clinical and Experimental Rheumatology vol. 13, , Peritoneographic diagnosis of perineal enterocele after hysterectomy. K. Tepetes, T. Petsas, D. Siamplis, E. Tzoracoeleftherakis. Fortschr. Roentgenstr, vol. 163 (4), Percutaneous nephrostomy in patients with advanced cancer. D. Siamplis, T. Petsas, S. Giarmenitis, C. Kalogeropoulou, D. Karnabatidis, J. Spiliotis. Surg. Res. Comm. vol. 18 (2), 77-79, Fibrin glue for sealing the needle track in fine-needle percutaneous lung biopsy using a coaxial system: part ii-clinical study. T. Petsas, D. Siamblis, C. Giannakenas, K. Tepetes, D. Dougenis, K. Spiropoulos, I. Fezoulidis, I. Dimopoulos. Cardiovasc. Intervent.Radiol. vol. 18 (5), 1015, A novel radiological approach for the experimental study of angiogenesis: angiography of the chick embryo and its chorioallantoic membrane. D. Siamblis, D. Karnabatidis, O. Hatjikondi, Ch. Kalogeropoulou, D. Kardamakis, J. Dimopoulos. European Journal of Radiology vol. 21, , Sonographic detection of vesicoureteral reflux with fluid and aircystography. comparison with v. c. u. g. D. Siamplis, K. Vasiou, S. Giarmenitis, K. Frimas, G. Zavras, I. Fezoulidis. RoFo, vol. 165 (2), , Hepatic artery pseudaeneurism following laparoscopic cholecystomy : transcatheter intrarterial embolization. D. Siablis, k. Tepetes, k. Vasiou, D. Karnabatidis, S. Perifanos, E. Tzorakolefterakis. Hepatogastroenterology vol. 43, , Managment of malignant esophageal strictures complicated with fistula. D. Dougenis, T. Petsas, N. Bouboulis, K. Kokinis, G. Kanelopoulos, C. Giannakenas, D. Kardamakis, B. Pastromas, D. Siamplis, P. Vasilakos. Digestive surgery vol. 14, , Metal stents: a new treatment of malignant ureteral obstruction. G. Barbalias, D. Siablis, E. Liatsikos, D. Karnabatidis, S. Gianoulis, I. Dimopoulos.The Journal of Urology vol, 158, 54-58, July 1997.

6 24. Renal angiomyolipoma with hemorrage treated by urgent embolization. G. Barbalias, D. Siablis, E. Liatsikos, S. Yarmenitis, D. Karnabatidis, I. Dimopoulos. Scand J Urol Nephrol. vol. 32(1):54-5, Feb Ureteroileal anastomotic strictures : an innovative approach with metallic stents. G. Barbalias, E. Liatsikos, D. Karnabatidis, S. Yarmenitis, D. Siablis. The Journal of Urology vol. 160, , Oct Treatment of varicocele for male infertility : a comparative study evaluating currently used approaches. G. Barbalias, E. Liatsikos, G. Nikiforidis, D. Siablis. Eur Urol. vol. 34(5):393-8, Inguinal sweilling: a rare presentation of retroperitoneal hydatosis (case report). J. Spiliotis, S. Kakkos, Th. Petsas, D. Siablis, J. Androulakis. Eur J Surg. vol. 165(1):75-6, Jan Aortocaval fistula in ruptured aneurysms. Tsolakis JA, Papadoulas S, Kakkos SK, Skroubis G, Siablis D, Androulakis JA. Eur J Vasc Endovasc Surg. vol. 17(5):390-3, May Quantitive assesment of angiogenesis in the chick embryo and its chorioallantoic membrane by computerised analysis of angiografic images. G. Nikiforidis, D. Papazafiropoulos, D. Siablis, D. Karnabatidis, O. Hajikonti, I. Dimopoulos. Eur J Radiol. vol. 29(2):168-79, Feb A simple method for the correction of distorted digital angiographic images for stereotactic target localization.theodorou K, Rosenwald JC, Siamplis D, Karnabatidis D, Kappas C. Cancer Radiother. vol. 3(6):489-93, Nov-Dec An experimental approach of the Doppler perfusion index of the liver in detecting occult hepatic metastases: histological findings related to the hemodynamic measurements in Wistar rats. Yarmenitis SD, Kalogeropoulou CP, Hatjikondi O, Ravazoula P, Petsas T, Siamblis D, Kalfarentzos F. Eur Radiol. vol. 10(3):417-24, Percutaneous treatment of large symptomatic renal cysts.liatsikos EN, Siablis D, Karnabatidis D, Kalogeropooulou C, Triadopoulos A, Petsas T, Tsota I, Ravazoula P, Barbalias GA. J Endourol. vol. 14(3):257-61, Apr Metallic stents in gynecologic cancer: an approach to treat extrinsic ureteral obstruction. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Siablis D. Eur Urol. vol. 38(1):35-40 Jul Encrustation of a metal alloy urinary stent: a mechanistic investigation.barbalias GA, Bouropoulos C, Vagenas NV, Bouropoulos N, Siablis D, Liatsikos EN, Karnabatidis D, Koutsoukos PG. Eur Urol. vol. 38(2): Aug 2000.

7 34. Liposome-coated metal stents: an in vitro evaluation of controlled-release modality in the ureter.antimisiaris SG, Siablis D, Liatsikos E, Kalogeropoulou C, Tsota I, Tsotas V, Karnabatidis D, Fatouros DG, Barbalias GA. J Endourol. vol. 14(9):743-7, Nov Quantification of the ionising radiation effect over angiogenesis in the chick embryo and its chorioallantoic membrane by computerised analysis of angiographic images. Karnabatidis D, Dimopoulos JC, Siablis D, Papazafiropoulos D, Kalogeropoulou CP, Nikiforidis G. Acta Radiol. vol. 42(3):333-8, May Coated v noncoated ureteral metal stents: an experimental model. Liatsikos EN, Siablis D, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Triadopoulos A, Varaki L, Zabakis P, Perimenis P, Barbalias GA. J Endourol. vol. 15(7):747-51, Sep Metal stents for the management of atherosclerotic renovascular disease. Siablis D, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Tsota I, Perimenis P, Passakos C, Barbalias GA. J Endourol. vol. 15(10):993-6, Dec Arterioureteral fistula--a rare complication of ureterolithotomy: treatment with embolization. Siablis D, Liatsikos EN, Kalogeropoulou CP, Zabakis P, Tsota I, Karnabatidis D, Fokaefs E, Barbalias GA. J Endourol. vol. 16(2):97-9, Mar VDD pacing from the middle cardiac vein via a persistent left superior vena cava. Chiladakis JA, Siablis D, Manolis AS. Int J Cardiovasc Imaging. vol. 17(5):329-31, Oct Externally coated ureteral metallic stents: an unfavorable clinical experience. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Karnabatidis D, Zabakis P, Athanasopoulos A, Perimenis P, Siablis D. Eur Urol. vol. 42(3):276-80, Sep Dexamethasone incorporating liposomes: an in vitro study of their applicability as a slow releasing delivery system of dexamethasone from covered metallic stents. Kallinteri P, Antimisiaris SG, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Tsota I, Siablis D. Biomaterials. vol. 23(24): , Dec Ureteropelvic junction obstruction: an innovative approach combining metallic stenting and virtual endoscopy. Barbalias GA, Liatsikos EN, Kagadis GC, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Nikiforidis G, Siablis D. J Urol. vol. 168(6):2383-6, Dec Delayed diagnosis of a false aneurysm after lumbar arterial injury: treatment with endovascular embolization: a case report. Siablis D, Panagopoulos C, Karamessini M, Karnabatidis D, Margariti S, Tepetes K, Panagiotopoulos E. Spine. vol. 15;28(4):E71-3, Feb CT angiography with three-dimensional techniques for the early diagnosis of intracranial aneurysms. ComParison with intra-arterial DSA and the surgical findings. Karamessini MT, Kagadis GC, Petsas T, Karnabatidis D, Konstantinou D,

8 Sakellaropoulos GC, Nikiforidis GC, Siablis D. Eur J Radiol. vol. 49(3):212-23, Mar Clinical correlation of prostatic lithiasis with chronic pelvic pain syndromes in young adults. Geramoutsos I, Gyftopoulos K, Perimenis P, Thanou V, Liagka D, Siamblis D, Barbalias G. Eur Urol. vol. 45(3):333-7, Mar Ureteral metallic stents: application of virtual endoscopy for ureteral patency control. Siablis D, Kagadis GC, Liatsikos EN, Kalogeropoulou C, Petsas T, Karnabatidis D, Voudoukis T, Sakelaropoulos GC, Nikiforidis G, Barbalias GA. Int Urol Nephrol. vol. 35(3):327-30, Virtual endoscopy in renal artery stenosis: an innovative approach for diagnosis and follow-up.barbalias GA, Liatsikos EN, Siablis D, Kagadis GC, Petsas T, Athanassopoulos A, Nikiforidis G, Sant G. J Endourol. vol. 18(6):540-3, Aug Valgus impacted proximal humeral fractures and their blood supply after transosseous suturing. Panagopoulos AM, Dimakopoulos P, Tyllianakis M, Karnabatidis D, Siablis D, Papadopoulos AX, Lambiris E, Kraniotis P, Sakellaropoulos G. Int Orthop. vol. 28(6):333-7, Dec Epub 2004 Aug Extracranial internal carotid artery aneurysms: report of a ruptured case and review of the literature. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Mastronikolis N, Zabakis P, Kraniotis P. Cardiovasc Intervent Radiol. vol. 27(4): , Jul-Aug Epub 2004 Jun Virtual endoscopy: navigation within pelvicaliceal system Liatsikos EN, Siablis D, Kagadis GC, Karnabatidis D, Petsas T, Kalogeropoulou CP, Voudoukis T, Athanassopoulos A, Perimenis P., Nikiforidis G, Barbalias GA. Journal of Endourology, vol. 19(1):37-40, Feb Percutaneous rheolytic thrombectomy for treatment of acute renal-artery thrombosis. Siablis D, Liatsikos EN, Goumenos D., Karnabatidis D, Voudoukis T, Barbalias GA, Vlahogiannis J. Journal of Endourology, vol. 19(1):68-71, Feb Outflow protection filters during percutaneous recanalization of lower extremities arterial occlusions: a pilot study. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Ravazoula P, Kraniotis P, Kagadis GC. European Journal of Radiology, : External beam radiation therapy reduces the rate of re-stenosis in patients treated with femoral stenting: results of a randomised study P. Zabakis, D. Kardamakis, D. Siablis, C. Kalogeropoulou, D. Karnabatidis, G. Malatara, I. A. Dimopoulos Radiotherapy & Ongology, 2005 Jan;74(1): Angiojet rheolytic thrombectomy versus local intrapulmonary thrombolysis in massive pulmonary embolism: a retrospective data analysis. D. Siablis, D.

9 Karnabatidis, K. Katsanos, G. C. Kagadis, P. Zabakis, G. Hahalis. Journal of Endovascular Therapy, 2005 Apr;12(2): Intracranial aneurysms: reproduction of the surgical view using 3d-ct angiography. Siablis D, Kagadis GC, Karamessini MT, Konstantinou D, Karnabatidis D, Petsas T, Nikiforidis G. European Journal of Radiology, 2005 Jul;55(1): Outflow protection filters during percutaneous recanalisation of lower extremities arterial occlusions: a pilot study. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Ravazoula P, Kraniotis P, Kagadis GC. European Journal of Radiology Aug;55(2): Hemobilia secondary to hepatic artery pseudoaneurysm: an unusual complication of bile lekage in a patient with a history of a resected IIIb Klatskin Tumor. Siablis D, Papathanassiou ZG, Karnabatidis D, Christeas N, Vagianos C. World J Gastroenterology, 2005 Sep 7;11 (33): Ureteral metal stents: a tale or a tool? Liatsikos EN, Kagadis GC, Barbalias GA, Siablis D. Journal of Endourology, 2005 Oct; 19(8): Review. 59. Sirolimus-eluting versus bare stents for bailout after suboptimal infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: 6-month angiographic results from a nonrandomized prospective single-center study. Siablis D, Kraniotis P, Karnabatidis D, Kagadis GC, Katsanos K, Tsolakis J. Journal of Endovascular Therapy, 2005 Dec; 12(6) Virtual endoscopy of the urinary tract. Kagadis GC, Siablis D, Liatsikos EN, Petsas T, Nikiforidis GC. Asian Journal of Andrology, 2006 Jan; 8(1) :31-8 Review. 61. Non-palpable dreast carcinomas: Correlation of mammographically detected malignant-appearing microcalcifications and epidermal growth factor receptor (EGFR) family expression. Barda FA, Karamouzis MV, Ravazoula P, Likaki-Karatza E, Tzorakoleftherakis E, Koukouras D, Iconomou G, Xiros N, Siablis D, Papabassiliou AG, Kalofonos HP. Cancer Letters, 2006 Msar 3; 62. Trends and future meeds in clinical radiology: Insights from an academic medical center. Chrysanthopoulou A, Kaloferopoulow A, Terzis G, Georgiopoulou V, Kyriopoulos J, Siablis D, Dimopoulos J. Helath Policy, 2006 Apr Risc for transient ischemic attacks is mainly determined by intima-media thickness and carotid plaque echogenicity. Kalogeropoulow A, Terzis G, Chrysanthopoulou A, Hahalis G, Siablis D, Alexopoulos D. Atherosxlerosis Jun Distal embolism during percutaneous revascularization of infra-aortic arterial occlusive disease: an underestimated phenomenon. Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Ravazoula P, Diamantopoulos A, Nikiforidis GC, Siablis D. Journal of Endovascular Therapy, 2006 Jun;13 (3):

10 65. Application of paclitaxel-elutin metal mesh stents eithin the pig ureter: An experimental study. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Kagadis GC, Rokkas K, Constantinides C, Christeas N, Flaris N, Voudoukis T, Scopa CD, Perimenis P, Filos KS, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. European Urology, 2006 Jun Splenic arteriovenous fistula and sudden onset of portal hypertension as complications of a ruptured splenic artery aneurysm: Successful treatment with transcatheter arterial embolization. A case study and treatment of the literature. Siablis D, Papathanasiou ZG, Karnabatidis D, Christeas N, Katsanos K, Vagianos C, World Journal of Gastroenterology, 2006 Jul 14; 12(26): Clinical-oriented collaboration over the web during interventional radiology procedures. Gortzis LG, Karnabatidis D, Siablis D, Nikiforidis G. Telemed J E Health Aug;12(4): Digital substraction angiography and computer assisted image analysis for the evaluation of the antiangiogenetic effect of ionizing radioation on tumor andiodenesis. Siablis D., Liatsikos EN., Karnabatidis D., Kagadis GC., Salekaropoulos GC., Maroulis J., Kardamakis D., Athanasopoulos A., Perimenis P., Nikiforidis G., Barbalias GA. Int Urol Nephrol. 2006;38(3-4): Transauricular arterial or venous access for cardiovascular experimental protocols in animals. Karnabatidis D., Katsanos K., Diamantopoulos A., Kagadis GC., Siablis D. J Vasc Interv Radiol Nov; 17(11Pt1): Ureteral injuries during gynecologic surgery: treatment with a minimally invasive approach. Liatsikow EN., Karnabatidis D., Katsanos K., Kraniotis P., Kagadis GC., Constantinides C., Assimakopoulos K., Voudoukis T., Atnanasopoulos A., Perimenis P., Nikiforidis G., Siablis D. J Endourol Dec; 20(12): External beam irradiation and restenosis following femoral stenting: long-term results of a prospective randomized study.zampakis P, Karnabatidis D, Kalogeropoulou C, Kardamakis DM, Katsanos K, Skouras T, Siablis D.Cardiovasc Intervent Radiol May-Jun;30(3): Sirolimus-eluting versus bare stents after suboptimal infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: enduring 1-year angiographic and clinical benefit. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Kraniotis P, Diamantopoulos A, Tsolakis J. J Endovasc Ther Apr;14(2): Application of self-expandable metal stents for ureteroileal anastomotic strictures: long-term results. Liatsikos EN, Kagadis GC, Karnabatidis D, Katsanos K, Papathanassiou Z, Constantinides C, Perimenis P, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. J Urol Jul;178(1): Epub 2007 May 11.

11 74. Re: Bradyarrhythmias during use of the Angiojet system. Karnabatidis D, Katsanos K, Kagadis GC, Siablis D. J Vasc Interv Radiol Jul;18(7):937; author reply Computerized Analysis of Digital Subtraction Angiography: A Tool for Quantitative. Kagadis GC, Spyridonos P, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Athanasiadis E,Daskalakis A, Katsanos K, Cavouras D, Mihailidis D, Siablis D, Nikiforidis GC.In-vivo Vascular Imaging. J Digit Imaging Aug 3; [Epub ahead of print] 76.Collaborative work during interventional radiological procedures based on amulticast satellite-terrestrial network. Gortzis LG, Papadopoulos H, Roelofs TA, Rakowsky S, Karnabatidis D, Siablis D, Makropoulos C, Nikiforidis G, Graschew G. IEEE Trans Inf Technol Biomed Sep;11(5): Global vasomotor dysfunction and accelerated vascular aging in beta-thalassemia major. Hahalis G, Kremastinos DT, Terzis G, Kalogeropoulos AP, Chrysanthopoulou A,Karakantza M, Kourakli A, Adamopoulos S, Tselepis AD, Grapsas N, Siablis D, Zoumbos NC, Alexopoulos D. Atherosclerosis Nov 5; [Epub ahead of print] 78. Infrapopliteal application of paclitaxel-eluting stents for critical limb ischemia: midterm angiographic and clinical results. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Diamantopoulos A, Christeas N, Kagadis GC. J Vasc Interv Radiol Nov;18(11): Application of Paclitaxel-Eluting Metal Stents in Renal Artery of Pig Model. Voudoukis T, Liatsikos EN, Kagadis GC, Christeas N, Flaris N, Katsanos K, Costantinides C, Perimenis P, Scopa CD, Filos KS, Nikiforidis GC, Alexopoulos D, Siablis D. J Endourol Nov 28; 80. Influence of contrast media on red blood cell deformability. Katsanos K, Moutzouri A, Karnabatidis D, Siablis D, Athanassiou G. Clin Hemorheol Microcirc. 2008;39(1-4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 81. Regarding "Incidence and clinical significance of peripheral embolization during percutaneous interventions involving the superficial femoral artery". Katsanos K, Diamantopoulos A, Siablis D.J Vasc Surg Aug;48(2):506-7; 82. Metal stents for the management of malignant ureteral obstruction. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Katsanos K, Kallidonis P, Constantinides C, Perimenis P, Stolzenburg JU, Siablis D. J Endourol Sep;22(9): ; 83. Thrombin promotes arteriogenesis and hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemia model. Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Ravazoula P, Nikiforidis GC, Siablis D, Tsopanoglou NE. J Vasc Surg Feb 12.

12 84. Osteoid osteoma: diagnosis and treatment. Papathanassiou ZG, Megas P, Petsas T, Papachristou DJ, Nilas J, Siablis D. Orthopedics Nov;31(11). 85. Ureteral Obstruction: Is the Full Metallic Double-Pigtail Stent the Way to Go? Liatsikos E, Kallidonis P, Kyriazis I, Constantinidis C, Hendlin K, Stolzenburg JU, Karnabatidis D, Siablis D. Eur Urol Feb Incidence, anatomical location, and clinical significance of compressions and fractures in infrapopliteal balloon-expandable metal stents. Karnabatidis D, Katsanos K, Spiliopoulos S, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Siablis D. J Endovasc Ther Feb;16(1): Metallic double pigtail ureteral stent usage during extracorporeal shock wave lithotripsy in the swine model: is there any effect on the ureter? Liatsikos EN, Kallidonis P, Kyriazis I, Karnabatidis D, Tsamandas A, Sakellaropoulos G, Flaris N, Rigopoulos C, Toronidis C, Efthimiou I, Filos K, Siablis D, Perimenis P. J Endourol Apr;23(4): Atheroembolization and peripheral vascular interventions: the evidence is mounting. Siablis D. J Endovasc Ther Apr;16(2): Infrapopliteal stents: overview and unresolved issues. Karnabatidis D, Katsanos K, Siablis D. J Endovasc Ther Feb;16 Suppl 1:I Review 90. Infrapopliteal application of sirolimus-eluting versus bare metal stents for critical limb ischemia: analysis of long-term angiographic and clinical outcome. Siablis D, Karnabatidis D, Katsanos K, Diamantopoulos A, Spiliopoulos S, Kagadis GC, Tsolakis J., J Vasc Interv Radiol Sep;20(9): Epub 2009 Jul Ureteral Metal Stents: 10-Year Experience With Malignant Ureteral Obstruction Treatment. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Katsanos K, Kallidonis P, Katsakiori P, Kagadis GC, Christeas N, Papathanassiou Z, Perimenis P, Siablis D. J Urol Oct 15. [Epub ahead of print] 92. Acute cholangitis due to afferent loop syndrome after a Whipple procedure: a case report. Spiliotis J, Karnabatidis D, Vaxevanidou A, Datsis AC, Rogdakis A, Zacharis G, Siamblis D. Cases J Aug 25;2: Cryoplasty versus conventional balloon angioplasty of the femoropopliteal artery in diabetic patients: long-term results from a prospective randomized single-center controlled trial. Spiliopoulos S, Katsanos K, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, Kagadis GC, Christeas N, Siablis D. Cardiovasc Intervent Radiol Oct;33(5): Epub 2010 Jun 24.

13 94. Commentary: infrapopliteal angioplasty with drug-eluting stents: from heart to toe. Siablis D, Katsanos K, Karnabatidis D. J Endovasc Ther Aug;17(4): No abstract available Κεφάλαιο ςε βιβλίο: Metal stents for the treatment of atherosclerotic renovascular disease. G.A. Barbalias, E.N. Liatsikos, D. Siablis. Stenting the urinary system. Second edition, edited by D. Yachia and PJ. Paterson. Ξενόγλωςςεσ δθμοςιεφςεισ πλιρων άρκρων ςε βιβλία ι περιοδικά που εκδόκθκαν μετά από κάποιο υνζδριο: 7 Ξενόγλωςςεσ δθμοςιεφςεισ επιλεγμζνων περιλιψεων εργαςιϊν ςε βιβλία ι περιοδικά που εκδόκθκαν μετά από κάποιο υνζδριο: 113 Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα ελλθνικά επιςτθμονικά περιοδικά: 9 Ανακοινϊςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων εςωτερικοφ: πάνω από 200 υμμετοχι ςε Διαλζξεισ - τρογγυλζσ τράπεηεσ Προεδρεία: πάνω από 65 Μζλοσ επιςτημονικών και οργανωτικών επιτροπών ςυνεδρίων: πάνω από 25 Εργαςίεσ που βραβεφθηκαν: ε διεθνή ςυνζδρια Detection of experimentally induced metastases in the wistar rat liver using color doppler vascular studies. Relation to pathology. S.D. yarmenitis, C.P. Kalogeropoulou, O. Chatjiconti, P. Ravasoula,T. Petsas, D. Siamplis, I. Dimopoulos. European society of gastrointestinal and abdominal Radiology (ESGAR), Heraclion, Crete, May 26-30, Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ. Infrapopliteal Sirolimus-Eluting Versus Bare Metal Stents for Critical Limb Ischemia: Long-Term Angiographic and Clinical Outcome in More Than 100 Patients, K. Katsanos, Guy s and St. Thomas Hospitals, London, United Kingdom; A. Diamantopoulos, S. Spiliopoulos, A. Karatzas, D. Karnabatidis, D. Siablis, Patras University Hospital, Rion, Greece; and G. Kagadis, School of Medicine medical physics, Patras, Greece, SIR 34th Annual Scientific Meeting March 7 12, 2009 External beam irradiation and restenosis following femoral stenting: long-term results of a prospective randomized study. Zampakis P, Karnabatidis D,

14 Kalogeropoulou C, Kardamakis DM, Katsanos K, Skouras T, Siablis D., Department of Radiology, University Hospital of Patras Medical School, Patras, Greece., Radiother Oncol Jan; 74(1):11-6. CIRSE 2008 Cryoplasty versus conventional balloon angioplasty of the femoropopliteal artery in diabetic patients: long-term results from a prospective randomized controlled study S. Spiliopoulos, K. Katsanos, A. Diamantopoulos, N. Christeas, D. Karnabatidis, D. Siablis. CIRSE 2009 ε ελληνικά ςυνζδρια: Επίπτωςθ τθσ ΕΣΒΦΘ μετά από προλθπτικι χοριγθςθ lmws ςε επεμβάςεισ του ιςχίου. Μ. Μπζλτςιοσ, Π. Ηουμποφλθσ,. Περίφανοσ, Α. Παπαπάνοσ, Γ. Καριϊρθσ, Δ. ιαμπλισ, Θ. Λαμπίρθσ. 3ο Πανελλινιο υνζδριο Αγγειολογίασ και Αγγειοχειρουργικισ, Ακινα, Ιανουαρίου Εκτίμθςθ τθσ αγγειογζνεςθσ μετά από εφαρμογι τεχνικισ ilizarov ςε ζνα πειραματικό μοντζλλο με πρόβατα 13ο Διαπανεπιςτθμιακό Ακτινολογικό υνζδριο, 6-9 Νοεμβρίου 2003 Ουρθτθρικι εμφφτευςθ μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων που εκλφουν paclitaxel:πειραματικι μελζτθ ςτο μοντζλο του χοίρου. Ν.Χρθςτζασ, Κ.Κατςάνοσ, Θ.Βουδοφκθσ, Ε. Λιάτςικοσ, Η. Παπακαναςίου, Δ.Καρναμπατίδθσ, Δ.ιαμπλισ. 14o Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, Νοεμβρίου 2004 Κριτθ Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ Μορφολογικι και λειτουργικι μελζτθ τθσ αγγειογζνεςθσ ςτα ίςχαιμα άκρα κονίκλων με ψθφιακι αγγειογραφία και λειτουργικι υπολογιςτικι τομογραφία (functional CT). Κατςάνοσ Κ., Καρναμπατίδθσ Δ., Καγκάδθσ Γ., Διαμαντόπουλοσ Α., Μαροφλθσ Ι., Σςοπάνογλου Ν., ιαμπλισ Δ. 15Ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, Νοεμβρίου 2005, Ακινα, Βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ. Θ υψθλι δόςθ κρομβίνθσ επάγει πακολογικι νεοαγγειογζνεςθ ςτο μοντζλο ίςχαιμων άκρων κονίκλου. Κατςάνοσ Κ., Διαμαντόπουλοσ Α., Καρναμπατίδθσ Δ., αμαράσ Ν., Καγκάδθσ Γ., Μαροφλθσ Ι., Σςοπάνογλου Ν., ιαμπλισ Δ. 16Ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, επτεμβρίου 2006, Αλεξανδροφπολθ, 1οσ ζπαινοσ καλφτερθσ αναρτθμζνθσ ανακοίνωςθσ Πειραματικι εφαρμογι μεταλλικϊν ενδροπροκζςεων που εκλφουν φαρμακευτικζσ ουςίεσ (drug eluting stents) ςτο εν το βάκει φλεβικό ςφςτθμα. Διαμαντόπουλοσ Α., πθλιόπουλοσ., Κατςάνοσ Κ., Ραβαηοφλα Π., Χρθςτζασ Ν., Καρναμπατίδθσ Δ., ιαμπλισ Δ. 17ο Διαπανεπιςτθμιακό υνζδριο Ακτινολογίασ, 9 11 Νοεμβρίου 2007, Πάτρα, 1ο βραβείο καλφτερθσ προφορικισ ανακοίνωςθσ.

15 υμβολή ςε διδακτορικζσ διατριβζσ Επιβλζπων ςε 6 διδακτορικζσ διατριβζσ που ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ (Αικ. ολωμοφ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Μ. Καραμεςίνθ, Κ. Βαράκθ, Κ. Κατςάνοσ) Επιβλζπων ςε 3 διδακτορικζσ διατριβζσ που είναι ςτθ φάςθ τθσ ολοκλιρωςθσ (Α. Διαμαντόπουλοσ,. πθλιόπουλοσ, Π. Κίτρου) Μζλοσ Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ ςε 6 διδακτορικζσ διατριβζσ που ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ (Π. Γιαννακάκθσ, Κ. Γιαννάκενασ, Δ. Κανελόπουλοσ, Χ. Καλογεροποφλου, Α. Χονδρομάρασ, Ι. Γεραμοφτςοσ). Μζλοσ επιςτημονικών εταιρειών Fellow ςτο Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). Αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Γενικόσ Γραμματζασ του Ελλθνικοφ Κολλεγίου Ακτινολογίασ. Μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ακτινολογικισ Εταιρείασ. Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ςφνταξθσ του περιοδικοφ «Ελλθνικι Ακτινολογία» από το 1990 μζχρι και ςιμερα. υμμετοχή ςε Ερευνητικά Προγράμματα: ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ Ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ομάδων ςτα πανεπιςτιμια με τίτλο: «In vivo μελζτθ τθσ αγγειογζνεςθσ ςε πειραματόηωα με χριςθ ςφγχρονων αλγόρικμων επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνασ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΘ" με τίτλο: «Χριςθ Τπολογιςτικισ Ρευςτοδυναμικισ για τον μθ επεμβατικό προςδιοριςμό δεικτϊν και κριτθρίων για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ ςτζνωςθσ νεφρικισ αρτθρίασ. Εφαρμογι ςτο πειραματικό μοντζλο κόνικλων». CIRSE RESEARCH GRANT 2005, Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ υμμετοχι ςτθν πολυκεντρικι διεκνι μελζτθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των θ- παρινϊν χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ ςτθν πρόλθψθ τθσ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθσ μετά από αρκροπλαςτικι ιςχίου. Ερευνθτικό Πρόγραμμα Επιτροπι Ερευνϊν Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ΦΚ 2897: «Ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ φαρμακευτικϊν ουςιϊν από μεταλλικά stents που φζρουν λιποςωμιακι επίςτρωςθ: in vitro και in vivo μελζτθ». Επιςτθμονικόσ Τ- πεφκυνοσ Ερευνθτικό Πρόγραμμα: «Μελζτθ αςκενϊν με χρόνια κρίςιμθ ιςχαιμία μετά από ενδαγγειακι αντιμετϊπιςθ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ. ΜΕΛΕΣΘ ACHILLES «Προοπτικι, τυχαιοποιθμζνθ, πολυκεντρικι μελζτθ για τθ ςφγκριςθ τθσ αγγειοπλαςτικισ με μπαλόνι και τθσ αγγειοπλαςτικισ με εμφφτε-

16 υςθ τθσ ενδοπροκεςθσ (ςτεντ) cypher selecttm + για τθ κεραπεία αςκενϊν με ιςχαιμικι αρτθριακι νόςο κάτωκεν του γόνατοσ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Εςτιαςμόσ ερευνητικοφ ζργου Μελζτθ τθσ εφαρμογισ των μεταλλικϊν stents ςτουσ ουρθτιρεσ ςε πειραματικό μοντζλο χοίρων, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ αντιφλεγμονοδϊν φαρμακευτικϊν ουςιϊν ςε επικαλυμμζνα stents με χριςθ μοντζλου προςομοίωςθσ τθσ κυκλοφορίασ των οφρων, Μελζτθ τθσ χριςθσ των drug eluting stents για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπερπλαςίασ των ουρθτιρων, των νεφρικϊν και των λαγόνιων αρτθριϊν ςε πειραματικό μοντζλο χοίρου, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ ποςοτικοποίθςθσ τθσ αγγειογζννεςθσ με τθ χριςθ αγγειογραφικϊν μεκόδων ςε πειραματικά μοντζλα εμβρφου τθσ όρνικασ και εμφυτευμζνων όγκων ςε πειραματικά μοντζλα επίμυων, Μελζτθ τθσ δυνατότθτασ πρόκλθςθσ αγγειογζννεςθσ με τθ χοριγθςθ ετερόλογθσ κρομβίνθσ ςε χειρουργικά προκλθκζντα ίςχαιμα άκρα κόνικλων, Κλινικι ζρευνα τθσ εφαρμογισ εξωτερικισ ακιτνοβολίασ ςε stents τθσ επιπολισ μθριάιασ αρτθρίασ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ ενδοκθλιακι υπερπλαςία, Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων εφαρμογισ τθσ CTA ςε ςφγκριςθ με τθ DSA ςτθ βελτίωςθ τθσ απεικόνιςθσ ανευρυςμάτων ςτθν υπαραχνοειδι αιμμοραγία, Μελζτθ τθσ αγγείωςθσ του πϊρου καταγμάτων τόςο ςε πειραματικό επίπεδο με εφαρμογι τθσ μεκόδου Ilizarov ςε πρόβατα όςο και ςτθν εφαρμογι οςτεοςυρραφισ καταγμάτων του ϊμου, Μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ αγγειοπλαςτικισ και τθσ τοποκζτθςθσ απλϊν μεταλλικϊν και drug eluting stents ςτισ αλλοιϊςεισ των αρτθριϊν κάτωκεν τθσ ιγνυακισ αρτθρίασ ςε αςκενείσ με περιφερικι αγγειοπάκεια, Γενικότερα, μελζτεσ με κζματα γενικισ και Επεμβατικισ Ακτινολογίασ για τθ βελτίωςθ των κεραπευτικϊν χειριςμϊν ςε πακιςεισ του ιπατοσ, χολαγγείων, νεφρϊν και αγγείων, Κλινικι εφαρμογι νζων μεκόδων κρομβεκτομισ ςτθν πνευμονικι εμβολι.

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( 1-3 ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 5 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952 1.3. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου 1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1.5. Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο. Budd Chiari Syndrome (George Budd, Hans Chiari) Aπόφραξη των ηπατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο 19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα: 15-17 Απριλίου 2004 Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο Βασίλης Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης;

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 6 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος 13 Ιουνίου 2015 Δηλώνω ότι δεν έχω καμία διένεξη συμφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 2011 2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Ιωάννης Τσολάκης του Αναστασίου Τόπος Γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μίνως Τυλλιανάκης Τηλέφωνα 2610999874, 2610999556 Ε-mail: mintylli@med.upatras.gr Παρούσα Θέση Αντικείμενα Ερευνητικά ενδιαφέροντα Καθηγητής Παν/μιου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δ. Ρούντας Ημερομηνία Γέννησης: 10/09/1967 Τόπος Γέννησης: Φωτεινό Τρικάλων Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (Δύο Παιδιά) Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Β Π Μ Hρεμία. Αναστροφή. Οστεόλυση. Οστεοπαραγωγή

Β Π Μ Hρεμία. Αναστροφή. Οστεόλυση. Οστεοπαραγωγή Β Π Μ Hρεμία Αναστροφή Οστεόλυση Οστεοπαραγωγή Β Π Μ Hρεμία Αναστροφή Αύξηση αριθμού οστεοκλαστών Αύξηση Μείωση διάρκειας του δράσης χρόνου για τους ασβεστοποίηση του οστού Αύξηση ενεργοποιημένων μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (12/2014)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (12/2014) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (12/2014) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σταύρος Γκράβας του Ανδρέα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15/04/64 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λάρισα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Ιανουάριος 1990 - Ιούλιος 1991 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ (Hellenic Stroke Organization)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ (Hellenic Stroke Organization) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ (Hellenic Stroke Organization) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 (Stroke Educational Program 2016-2017) Preliminary Program Ημερίδα 1: 10 Δεκέμβριος 2016 (First meeting:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 we calculated that the total number of AMI cases is 19,853 per year, corresponding to an incidence of 18.43 cases per 10,000 of the general

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος Παύλος Στουγιάννος Καρδιολόγος Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» Επιδημιολογία Ο θωρακικός πόνος είναι υπεύθυνος για το 5-7% των επισκέψεων ασθενών στα ΤΕΠ. 15-20% έχουν Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο Μικρό ποσοστό άλλες επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ευάγγελος Λιάτσικος- Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ EVANGELOS N. LIATSIKOS ASSOCIATE

Διαβάστε περισσότερα

TAVR and Coronary Artery Disease

TAVR and Coronary Artery Disease TAVR and Coronary Artery Disease Ioannis Iakovou, MD, PhD Interventional Cardiology Onassis Cardiac Surgery Center Athens, Greece TAVR and Coronary Artery Disease Frequency of Concomitant Severe AS and

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος Γ. Μάντζαρης, Ε. Αρχαύλης, Π. Χριστοφορίδης, Π. Αμπεριάδης, Ν. Φλωράκης, Κ. Πετράκη, Γ. Hellenic Journal of Gastroenterology,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε Βλάβες Διχασμών. Βάϊος Π. Τζίφος Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε Βλάβες Διχασμών. Βάϊος Π. Τζίφος Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε Βλάβες Διχασμών Βάϊος Π. Τζίφος Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Βλάβες Διχασμών: 15-20% όλων των διαδερμικών στεφανιαίων επεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΕΘ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΥΠΕΡΗΧΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΕΘ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΕΡΗΧΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΕΘ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν»

Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν» Levels of disease prevention The person has already the disease

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης Ορθοπεδική Κλινική Αναισθησιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα Νοσήματα υπεζωκότα

Υπερηχογραφία Θώρακα Νοσήματα υπεζωκότα Υπερηχογραφία Θώρακα Νοσήματα υπεζωκότα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Πλευρές Αέρας Αναπνευστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 20-40% of ischemic strokes due to carotid artery disease! European Cardiovascular Disease Statistics

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κ. Σδράλης. Βιογραφικό Σηµείωµα. 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία. 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης:

Ηλίας Κ. Σδράλης. Βιογραφικό Σηµείωµα. 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία. 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης: Ηλίας Κ. Σδράλης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Όνοµα: Ηλίας 2. Επώνυµο: Σδράλης 3. Πατρώνυµο: Κωνσταντίνος 4. Ηµεροµηνία 25 Ιανουαρίου 1977 Γέννησης: 5. Οικογενειακή Έγγαµος κατάσταση: 6. ιεύθυνση: Τσιµισκή 100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Φώτιος Α. Μαρκάτης Θερµοπυλών 5, Περιστέρι Αθήνα, Ελλάδα Τ.Κ.: 12134 Τηλέφωνο: 2105773902 Κινητό: 6932613348 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση εκτεταμένων ελκών αρτηριακής και φλεβικής αιτιολογίας σε ασθενή υψηλού κινδύνου

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση εκτεταμένων ελκών αρτηριακής και φλεβικής αιτιολογίας σε ασθενή υψηλού κινδύνου 102 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 16, 2009 (102-107) Ενδαγγειακή αντιμετώπιση εκτεταμένων ελκών αρτηριακής και φλεβικής αιτιολογίας σε ασθενή υψηλού κινδύνου Δ. Χριστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ Σωτηρία Αποστολοπούλου Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Στένωση ισθμού Μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλες ΣΚ 5-8% των ΣΚ Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE)

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE) ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE) Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Αθηρωμάτωση (75%-90%) Ινομυική δυσπλασία (10-15%) Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 ΕΚΕ Πανελλήνια Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας 25 27 Φεβρουραρίου 2016 Hotel Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 Μαρία Κιάφφα Παιδίατρος Παιδοκαρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν σήμερα στρατηγικές αντιμετώπισης της αντίστασηςστηκλοπιδογρέληκατάτηδιάρκειατων ενδαγγειακών περιφερικών επεμβάσεων;

Υπάρχουν σήμερα στρατηγικές αντιμετώπισης της αντίστασηςστηκλοπιδογρέληκατάτηδιάρκειατων ενδαγγειακών περιφερικών επεμβάσεων; Στρογγυλό Τραπέζι: Αντιθρομβωτική αγωγή στην περιφερική κυκλοφορία Υπάρχουν σήμερα στρατηγικές αντιμετώπισης της αντίστασηςστηκλοπιδογρέληκατάτηδιάρκειατων ενδαγγειακών περιφερικών επεμβάσεων; Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής

Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Κωνσταντίνος Α. Φίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Μονάδα Αγγειοχειρουργικής Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας AAA diameter thrombus & lumen Επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ<Γ.Παπανικολάου>

Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ<Γ.Παπανικολάου> Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ Σημεία κλειδιά κορτικοστεροειδή: παραγωγή από φλοιό επινεφριδίων υπό την επίδραση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος.

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Κ.,ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ.,ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ Ι.,ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ Γ.,ΠΙΚΟΥΛΑΣ Κ.,ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Λ.,ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Κ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν όρια στην μερική νεφρεκτομή; Μέγεθος, Τοπογραφία, Τεχνική

Υπάρχουν όρια στην μερική νεφρεκτομή; Μέγεθος, Τοπογραφία, Τεχνική Υπάρχουν όρια στην μερική νεφρεκτομή; Μέγεθος, Τοπογραφία, Τεχνική Τσίμαρης Ιωάννης Επιμελητής Ά, FEBU Ουρολογική Κλινική ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» Ενδείξεις Μερικής Νεφρεκτομής Απόλυτες Ανατομικά ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (Δ.Χ): ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (Δ.Χ): ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (Δ.Χ): ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ Στεργίου Δ., Βλάχου Ι.,Ζενέλης Α., Καλοκαιρινού Κ., Γιαννικουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 09.00-09.45 Ο σακχαρώδης διαβήτης στην χειρουργική του παγκρέατος Παπάνας Ν. Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ. 10.00-10.45 Μεταμοσχεύσεις νησιδίων παγκρέατος Παπαλόης Α. Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν Ρίμινι 1, Χαιδάρι Τηλ 2105831463 2105831553 e-mail: svasdek@med.uoa.gr 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Υπερηχογραφία Θώρακα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος 2η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» Πλευρές Αέρας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Αναπνευστικές κινήσεις Ο φυσιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3ο Συνέδριο Επεµβατικής

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥ. Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Η υπολογιστική τοµογραφία (CT)! Στις αρχές της δεκαετίας του1970 ο Hounsfield

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΤΟΒΡΟΓΧΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΟΡΤΟΒΡΟΓΧΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΟΒΡΟΓΧΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Μπούζας Νικόλαος, Στρουμπούλη Ευαγγελία, Ευσταθίου Μάρω, Σκούντζος Γεώργιος, Καββαδίας Σπυρίδων. Γεν.Νοσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Μαθήματα Καρδιολογίας σε παθολόγους Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ ΠΡΠ 16/9/2013 Γενική προσέγγιση Συμμετοχή αρρώστου Θεράποντος ιατρού αναισθησιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Συνδυασμοί αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Συνδυασμοί αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. I have no disclosures relevant to this presentation Ασπιρίνη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σκρουμπής Γεώργιος του ΝΙκολάου Έτος Γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα