ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία του. Μετὰ νὰ βάλεις κάποιον νὰ γράψει νέα βιβλία, νὰ κατασκευάσει μία νέα παιδεία, νὰ ἐπινοήσει μία νέα ἱστορία... Δὲν θὰ χρειαστεῖ πολὺς καιρὸς γιὰ νὰ ἀρχίσει αὐτὸ τὸ ἔθνος νὰ ξεχνᾶ ποιὸ εἶναι καὶ ποιὸ ἦταν. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος γύρω του θὰ τὸ ξεχάσει ἀκόμα πιὸ γρήγορα». Μίλαν Κούντερα (Τὸ βιβλίο τοῦ γέλιου καὶ τῆς λήθης).

2 Ἡ διάλυση ἑνὸς ἀνεξάρτητ κράτ ς σὲ 7 ἁπλὰ βήματα. Τ Δρ. Λεωνίδα Λ. Μπί η Οἰκονομολόγ Κοινωνιολόγ καὶ Συγγραφέα. 1. Ἐντάσσ με σταδιακὰ τὰ ὑποψήφια πρὸς διάλυση κράτη, σὲ ἕναν διεθνῆ ὀργανισμὸ" (π.χ. Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα καὶ ἐν συνέχ α Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση).Τ ς παρέχ με διευκολύνσ ς ἐλεύθερης διακίνησης ἐργαζομένων (γιὰ νὰ ἔρθ ν πιὸ κοντά ). Τυπών με ἕνα νέο νόμισμα (π.χ. εὐρὼ) μὲ τὸ ὁποῖο ἀντα άσσ με ὅλα τὰ ὑπάρχοντα ἐθνικὰ νομίσματα τῶν ὑπὸ διάλυση κρατῶν. Παρά ηλα περνᾶμε στὸν λαὸ τ ὑπὸ διάλυση κράτ ς, τὸ μήνυμα ὅτι μαστε πλέον Εὐρώπη, ὁ πολιτισμὸς τ ς ἀνήκ σὲ ὅλ ς, καὶ τὰ ὅποια προβλήματά τ ς π.χ. λαθρομετανάστευση, ἀφορ ν καὶ τὰ ἄ α εὐρωπαϊκὰ κράτη τὰ ὁποῖα πρέπ νὰ τ ς συνδράμ ν 2. Ἀφ αὐτὸ τὸ νόμισμα ναι "διεθνὲς" τό... ἐξάγ με μαζικὰ ἀπὸ τὰ κράτη αὐτὰ (μέσω τραπεζικ συστήματος, - ἐταιριῶν κλπ.). Ἔτσι τ ς δημι ργ με ἕνα (τεχνητὸ) ἔ μμα χρήματος Συνάμα μέσω τ ἐλεγχόμεν συστήματος τῆς ἐκπαίδευσεώς τ ς, ὑποβαθμίζ με τὰ πολιτισμικὰ καὶ ἱστορικά τ ς στοιχ α γιὰ νὰ πλήξ με τὴν ἐθνική τ ς συν δηση καὶ ὡς ἀντίβαρο τ ς πρ φέρ με τὴ δυνατότητα τ ὑπερκαταναλωτισμ. 3. Τὸ ἔ μμα π τ ς δημι ργήσαμε καὶ ὁ τρόπος ζωῆς π ἀπέκτησαν μέσω τ ὑπερκαταναλωτισμ π τ ς πρ φέραμε, τ ς δημι ργ ν τὴν ἀνάγκη δαν σμ ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀφ δὲν ἔχ ν πλέον τὴ δυνατότητα νὰ τυπώσ ν τὰ ἐθνικά τ ς νομίσματα. Παρά ηλα στὸ πλαίσιο ἑνὸς ἀλτρ ϊστικ καὶ εὐρωπαϊκ μανισμ τ ς προπαγανδίζ με ἀντιρατσιστικὰ μηνύματα ὥστε νὰ δ χν ν ἀνοχὴ στὶς ὀρδὲς τῶν δυστυχισμένων τριτοκ μικῶν π ἐγκαταλ π ν τὶς ἐξαθλιωμένες χῶρες τ ς ἀπὸ τ ς ἐμφύλι ς πολέμ ς π φροντίσαμε νὰ διεξαχθ ν ἐκ τὶς προηγ μενες δεκαετίες. 4. Τ ς χορηγ με εὐρωδάν α μὲ τόκ ς (φυσικὰ) καὶ τ ς δημι ργ με νέα ἐ μματα, π τ ς ὁδηγ ν σὲ νέα δάν α καὶ σὲ "μνημόνια" τὰ ὁποῖα τ ς κάν ν νὰ χάσ ν τὴν ἐθνική τ ς οἰκονομικὴ κυριαρχία. Οἱ λαοί τ ς ὁδηγ νται σὲ πολὺ μεγάλη μ ωση τῆς ἀγοραστικῆς τ ς δύναμης - ἀφ οἱ φόροι καὶ οἱ τιμὲς τῶν ἀγαθῶν αὐξάνονται ἐνῶ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξ ς μ ώνονται. Ἡ ὅποια πολιτικὴ πρόνοιας τῶν κρατῶν τ ς καταρρέ. Ἔτσι οἱ πολίτες-καταναλωτὲς ὁδηγ νται σταδιακὰ στὴ γενικὴ φτωχοποίηση ἐνίοτε καὶ ἐξαθλίωση ἡ ὁποία πλήττ κυρίως τὴν μικροαστικὴ τάξη π ἀποτελ συνήθως τὸ 70% τ πληθυσμ τ ς. Ἑκατοντάδες ἕως χιλιάδες πολίτες παραγωγικῆς ἡλικίας, ἐγκαταλ π ν τὶς χῶρες τ ς γιὰ νὰ βρ νε "καλύτερη τύχη" σὲ ἄ ες χῶρες. 5. Στὶς ἐγκαταλ μμένες χῶρες μέν ν πλέον οἱ συνταξι χοι οἱ ἐλάχιστοι προνομι χοι (ἀστοὶ) π δὲν τ ς ἀγγίζ ἡ (τεχνητὴ) οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν ἀ όφυλων τριτοκ μικῶν οἱ ὁποῖοι μὴ ἔχοντας νὰ χάσ ν παρὰ τὶς ἁλυσίδες τ ς, παρ σδύ ν σιγά, σιγὰ στὸν κοινωνικὸ ἱστὸ τῆς ὑπὸ διάλυσης χώρας ἡ ὁποία ἐξακολ θ νὰ ναι καλύτερη ἀπὸ τὴ δική τ ς, βαπτίζονται χριστιανοὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ ἡ ἐκκλησία τ ς συνδράμ τρίβοντας τὰ χέρια της γιὰ τὴν αὔξηση τ χριστιανικ της ποιμνί. Γιὰ τ ς μικροαστ ς οἱ ὁποῖοι ἔχ ν πλέον γίν ραγοὶ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικά, ἀκολ θ ἡ αὔξηση τῆς πρ έλευσής τ ς σὲ συσσίτια, σὲ χρήση ἀντικαταθλιπτικῶν φαρμάκων, σὲ ἀριθμὸ ἀστέγων καὶ σὲ αὔξηση τ δ κτη αὐτοκτονιῶν. 6. Ὅταν ἡ κατάσταση τ ς φτάσ στὸ ἠθικὸ καὶ κοινωνικοοικονομικὸ ἀπροχώρητο" καὶ ἐφόσον δὲν ἔχ ν ἐξεγερθ γιατί τ ς ἔχ με καταστήσ φοβικ ς, ἐμφανίζ με τ ς ἐπενδυτὲς πολυεθνικ ς σωτῆρες" π ἀναζητ ν ἐξαθλιωμένες χῶρες γιὰ νὰ στήσ ν τὶς βιομηχανικὲς ζῶνες τ ς καὶ νὰ μετατρέψ ν σὲ πάμφθηνο ἐργατικὸ δυναμικό τ ς ντόπι ς καὶ τ ς ὑπάρχοντες τριτοκ μικ ς λαθρομετανάστες π τηρ μένων τῶν ἀναλογιῶν ἀπὸ τὶς χῶρες π προῆλθαν, (Μπαγκλαντές, Ἰνδία, Ἀλβανία, Ἀφγανιστᾶν, Πακιστᾶν, Ζιμπάμπ α, Ἰρᾶν, Καζακστᾶν, Οὐζμπεκιστᾶν καὶ ἄ ες), ὄχι μόνο ἔχ ν ὀρθοποδήσ ἀ ὰ ἔχ ν ἀρχίσ καὶ συνάπτ ν ἐπίμικτ ς γάμ ς μὲ τὸν λαὸ π τ ς ὑποδέχθηκε κι ἔχ ἀρχίσ νὰ ὑλοποι ται πλέον τὸ πολυθρύλητο σχέδιο τῆς παγκ μιοποίησης. Δηλαδὴ τ μίξερ τὸ ὁποῖο ἀλέθ πολιτισμικὲς ἀξίες, ἐθνικὲς ταυτότητες, ἐθνικὲς συν δήσ ς καὶ κάθε τί π ἐκ τ φυσικ τ διαφοροποι τὶς ἰδι υστασίες-ἰδι υγκρασίες τῶν λαῶν καὶ δημι ργ ἕναν οἰκ μενικὸ χυλὸ ἐπιμίκτων καὶ ἀ οιωμένων φυλετικὰ ἀνθρώπων τ ς ὁποί ς μπορ με νὰ ἐλέγξ με πλήρως. 7. Ὅσο γιὰ τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν χωρῶν π μεθοδικὰ διαλύσαμε, τὶς ἀφήν με νὰ διάγ ν βίον εὐμάρ ας σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἐλβετία ἢ τὰ ἐξωτικὰ νησιὰ τ Εἰρηνικ, καὶ νὰ δαπαν ν τὰ χρήματα π ἀποκόμισαν ἀπὸ τὴ συνεργασία τ ς μαζί μας μέχρι τὴν γενεὰ τῶν ἐγγονῶν τ ς. Ἄ ωστε λίγο ἕως πολύ, οἱ ἄνθρωποι π ἐπὶ μακρὸν κυβερν σαν τὶς χῶρες π διαλύσαμε, δὲν ἔχ ν πλήρη συναίσθηση τ τί ἀκριβῶς μᾶς βοήθησαν νὰ πράξ με, διότι ἀπὸ τὰ μικρά τ ς χρόνια, χαμε φροντίσ ὥστε νὰ τ ς χ ραγωγήσ με μὲ τὶς δικές μας οἰκ μενικὲς - παγκ μιοποιημένες ἀντιλήψ ς καὶ τὶς περισσότερες φορές, νὰ τ ς σπ δάσ με ἐκτὸς τῶν συνόρων τῶν δικῶν τ ς χωρῶν, γιὰ νὰ υἱοθετ ν εὐκολότερα τὶς μεθόδ ς καὶ τ ς τρόπ ς π ἐξυπηρετ ν τὰ συμφέροντά μας, ἐφαρμόζοντας ἐν συνέχ α στὴ χώρα τ ς, τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικές μας πολιτικές.

3 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΕΝΙΕΤΑΙ... Αγαπητοί συμπολίτες. Σὲ λίγο ἔρχονται οἱ δημοτικὲς ἐκλογές. Ὁσοι θέλουν νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὲς τὶς συγκεκριμένες ἰδέες καὶ στρατηγικὲς τῆς Ἀμέσου Δημοκρατίας ἂς ἒλθουν στὶς συναντήσεις μας μήπως καὶ μπορέσουμε νὰ κάνουμε τὸ ὄραμα πράξη. Τὸ πρῶτο ποῦ πρέπει νὰ γίνει εἶναι νὰ ἀπαλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς δημάρχους καὶ λοιποὺς παρατρεχάμενους. Ἄρα πρέπει οἱ ἀποφάσεις νὰ παίρνονται άπ εὐθείας ἀπὸ τοὺς πολίτες καὶ νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς πολίτες. Αὐτὸ εἶναι ἄραγε εὔκολο; Ἀλλὰ γιατί νὰ γίνει κάτι τέτοιο; Νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ ποῦ πρέπει νὰ γίνει. Ὁ ἑκάστοτε δήμαρχος νὰ ἐκτελεῖ τὴ θέληση τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν διάφορα συγκεκριμένα πράγματα. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι πολὺ εὔκολο.τὸ πρῶτο ποῦ χρειαζόμαστε εἶναι ἕνα σῶμα ἀνθρώπων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν πάνω ἀπὸ τὰ 55 χρόνια, τὴ Σύγκλητο τῶν Ἐπιτετραμένων, ἡ ὁποία εἶναι αἱρετὴ καὶ ψηφίζεται κάθε δύο χρόνια. Σκοπὸς τους εἶναι ὁ καθένας σὲ ἕνα οἰκοδομικὸ τετράγωνο νὰ μεταφέρει, νὰ δέχεται, νὰ ἐπεξεργάζεται μὲ τοὺς γύρω του συμπολίτες προτάσεις, σκέψεις καὶ ἰδέες γιὰ τὸν τόπο. Ἕνας ἐπιπετραμένος ἀνὰ ἕνα οἰκοδομικὸ τετράγωνο. Τὶς προτάσεις τὶς μεταφέρουν στὴ Δημοτικὴ Ἀρχὴ πρὸς ἐπεξεργασία ἀπὸ κοινοῦ καὶ τὴν μεταφορὰ τῶν προτάσεων στὴ Συνέλευση τῶν Πολιτῶν. Μία φορὰ λοιπὸν τὸ μήνα, ἡμέρα Κυριακή, μετὰ τὴν ἐκκλησία, περὶ τὶς 12 μαζεύεται ἡ Συνέλευσις τῶν Πολιτῶν οἱ ὁποῖοι πρόκειται νὰ ψηφίσουν τὶς διάφορες προτάσεις, ὥστε μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ παρακαμφθοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπρεπῆ καὶ ὑστερόβουλα καὶ ψυχοφθόρα δημοτικὰ συμβούλια καὶ νὰ παρθοῦν ἄμεσα ἀποφάσεις ἀπὸ τοὺς πολίτες ἄμεσα. Τὸ τρίτο σῶμα ποῦ χρειάζεται εἶναι τὸ σῶμα τῶν ἐλεγκτῶν ποῦ εἶναι πάλι ἕνας ἀπὸ κάθε οἰκοδομικὸ τετράγωνο καὶ οἱ ὁποῖοι ψηφίζονται πάλι κάθε 2 χρόνια, ἔχουν δικαίωμα νὰ ἀνοίγουν τὸν οἱοδήποτε λογαριασμὸ τῶν αἱρετῶν, ὅποια στιγμὴ θέλουνε καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο ὥστε εὔκολα νὰ ἀνακαλύπτονται οἱ... μίζενςςς... Ἀφοῦ λοιπὸν τελειώσαμε μὲ τοὺς τρεῖς βασικώτατους θεσμούς, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ἑκάστοτε δήμαρχοι καὶ λοιποὶ παρατρεχάμενοι δὲν κατεβαίνουν σὰν κόμματα, ἀλλὰ ὅποιος θέλει ὡς πολίτης σὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο. Μᾶλλον θὰ πρότεινα νὰ μὴν ὑπάρχει κἂν δήμαρχος ἀλλὰ τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐκλεγμένων οἱ ὁποῖοι ἐπιτελοῦν ἕνα ἔργο καὶ οἱ ἐκλεγμένοι ἂς καθορίσουν μόνοι τους τὶ θὰ κάνει ὁ καθένας, μάλιστα μπορεῖ νὰ ἐναλλάσσεται κιόλας ἀνάλογα τὶς συνθῆκες καὶ τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἱκανότητες ὥστε νὰ ἔχει καὶ ἐπιτυχία στὸ ἔργο του. Συνήθως 7 ὅπως καὶ στὴν Ἐλβετία. 1. Συνέλευσις τῶν Πολιτῶν. 2. Σύγκλητο τῶν Ἐπιτετραμένων. 3. Σώμα τῶν Ελεγκτῶν. 4. Συμβούλιο τῶν Ἐκλεγμένων. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ... Αὐτοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ θεσμοὶ μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν κομπίνα ποὺ ἔχει στηθεῖ ἐνάντια στοὺς πολίτες, τὸ Σύνταγμα καὶ τὴ Δημοκρατία. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἄλλη λύση. Αὐτοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ θεσμοὶ. ΤΑ 32 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1. Ἄμεση καταβολὴ φόρων ἀπὸ ΔΟΥ. Ὁ δῆμος κρατᾶ τὸ 70% τῶν φόρων ἄμεσα, καὶ ἀποδίδει τὸ 30% ὡς ἀνταποδοτικὸ στὴν κεντρικὴ κυβέρνηση. Ἀπόφαση ἀπὸ τὸ λαὸ μὲ ψηφοφορία. Μὲ ἀπόφαση τῆς Συνελέσεως τῶν Πολιτῶν μποροῦμε νὰ πάρουμε μιὰ τέτοια πολὺ σύκολη ἀπόφαση, γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ἔρθουμε σὲ κόντρα μὲ πολλὰ πράγματα. 2. Ἄμεση δημιουργία σώματος τοπικῆς ἀστυνομίας μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ καὶ μὲ εἰσαγγελέα αἱρετό τοῦ Δήμου ὁ ὁποῖος ψηφίζεται κατ ἔτος. Χωρὶς τοπικὴ ἀστυνομία, ἰσχυρὴ καὶ μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ δὲν γίνεται τίποτε, δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιβάλλεις τὴ θέληση τῶν πολιτῶν. Σήμερα αὐτὸ τὸ πρόβλημα ἔχουμε. Δὲν φθάνουν οἱ εἰσαγγελείς οὔτε οἱ Δικαστές. Οἱ πολιτικοὶ χαλάσανε τοὺς θεσμούς ὥστε μέσα ἀπὸ χρονοβόρες καὶ κοστοβόρες διαδικασίες νὰ βρίσκεις δίκιο μὲ πολὺ μεγάλο κόπο. Σκεφθῆτε ὅτι στὸ ἐξωτερικὸ ἕνας Δικαστὴς κάνει μία ἢ δύο υποθέσεις τὸ μῆνα, ἐδῶ τοὺς έξαναγκάζουν μέχρι 200 τὸ μῆνα. Τὶ δικαιοσύνη θὰ ἀποδωθεῖ; Πόσο θὰ ἀντέξουν οἱ Δικαστὲς καὶ οἱ Εἰσαγγελεῖς; 3. Ἄμεση δημιουργία σώματος ἐνόρκων καὶ δικαστηρίων μὲ αἱρετοὺς εἰσαγγελεῖς καὶ δικαστὲς οἱ ὁποῖος ψηφίζεται κατ ἔτος, μὲ οἱοδήποτε χῶρο ἐκδικάσεως τῶν ὑποθέσεων, μιὰς στάσεως. Ὅσοι δὲ βάλουν χέρι σὲ δημόσια περιουσία χάνουν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία χωρὶς νὰ ὑπάρχει χρονικὸ περιθώριο τῆς ποινῆς καὶ καμμία παραγραφὴ ἐσσαεῖ. Ὁ ενάγων μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ὅσους ὀρκωτοὺς θέλει. Ὅλοι πληρώνονται ἄμεσα ἀπὸ αὐτὸν ποῦ χάνει. Δὲν ὑπάρχουν φυλακές. Οἱ καταδικασμένοι φοροῦν ειδικὴ φόρμα στὴν ὁποίαν ὑπάρχει ἀναγραφὴ τῆς καταδίκης καὶ ἐκτελοῦν ἀμισθὶ κοινωνικὸ ἔργο ἢ ἂν χρωστοῦν χρήματα τὰ ἐργάζονται σὲ ἐταιρείες ἀμισθί. Οἱ βαρέως καταδικασμένοι ἐξορίζονται, αφοῦ πρῶτα χάσουν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία. Μίας στάσεως σημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφαση βγαίνει χωρὶς καμία ἀναβολή, ὁ ἐνάγων μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ὅσους θέλει ἀπὸ τοὺς ἐκλεγμένους ὁρκωτούς, ὁ ἐναγόμενος ἂν χάσει πληρώνει ἄμεσα ὅλα μὲ κατάσχεση κινητῆς καὶ ἀκινήτου περιουσίας πρώτιστα. Οἱ ἔνορκοι πληρώνονται μὲ τὴν ὥρα ἀπασχολήσεως. Οἱ Δικαστὲς καὶ οἱ Εἰσαγγελεῖς τὸ ἴδιο. Ὅλοι εἶναι αἱρετοὶ καὶ ἐπιλέγονται τυχαία ἀπὸ λίστα(κάλαθος μὲ τὰ ὀνόματα) ἀπὸ τὸν ἐναγόμενο. Ἔτσι κατὰ τὸ μέγιστο δυνατὸ ἔχουμε δικαιοσύνη. Ἐπίσης μὲ τὸ νὰ πάρει ὅσους περισσοτέρους θέλει ὁ ἐνάγων δείχνει ὅτι ἔχει δίκιο καὶ τὴν καταδίκη θὰ τὴν χρεωθεῖ ὁ ἐναγόμενος, ἐνῶ ἡ τυχαιότητα κάνει ὅλους νὰ φοβοῦνται. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκλείπουν καὶ οἱ δίκες μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου γιατί ὑπάρχει δικαιοσύνη καὶ ἄμεση τιμωρία. 4. Ἄμεση δημιουργία τοῦ σώματος τῶν αἱρετῶν Συνταγματικῶν Ἐλεγκτῶν καὶ Νομοθεσίας.

4 Ἂν λοιπὸν φτιάξουμε λοιπὸν ἕνα δικό μας σῶμα νὰ παρακολουθεῖ κατὰ πόσο οἱ νόμοι εἶναι συμβατοὶ ἢ ὄχι μὲ τὸ Σύνταγμα ὥστε νὰ τοὺς δεχόμαστε, ἀλλὰ καὶ νὰ παρακολουθοῦμε τὶ ψηφίζουνε. 5. Ἄμεση δημιουργία αἱρετοῦ ἐκπαιδευτικοῦ φορέα ταχύρυθμης ἐκπαιδεύσεως πολιτῶν γιὰ ἐξειδικευμένες θέσεις ἢ ἐνέργειες, ἀνάπτυξη ὑψηλῶν τεχνολογιῶν, πρωτοκόλλων, πατεντῶν, ἑταιρειῶν, συνεταιρισμῶν, ἐκπαιδεύσεως νέων. 6. Ἄμεση δημιουργία τῆς Δραχμῆς τοῦ Νομοῦ μὲ σῆμα τὸν Κολοκοτρώνη, ὡς ἐσωτερικὸ νόμισμα κατὰ τὸν τύπο τοῦ Vergl. 7. Συνεταιριστικὴ τράπεζα ἐκτυπώσεως καὶ διαχειρίσεως τοῦ νέου ἐσωτερικοῦ νομίσματος. Σοβαρότατο πράγμα εἶναι νάχεις δικὴ σου τράπεζα καὶ δική σου ἐλεγχόμενη οἰκονομία καὶ νὰ μὴν ἀφήνεις τοὺς τραπεζίτες μὲ τὰ ὄργανά τους νὰ κάνουν ὅτι θέλους εἰς βάρος μας. 8. Ἄμεση δημιουργία μὴ κερδοσκοπικοῦ συνεταιρισμοῦ μὲ εἰδικὸ καταστατικὸ μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων ἐργασίας καὶ χτυπήματος τῆς μεγάλης αἱμοραγίας τῶν πολυεθνικῶν. Οἱ τραπεζίτες, οἱ πολυεθνικὲς καὶ οἱ πολιτικοὶ εἶναι ἕνα πράγμα. Ἃ μὴν ξεχάσω καὶ προπαντὸς τὰ ΜΜΕ, γιατί μόνο μέσα ἀπὸ δαύτους μᾶς λένε τὰ ποιήματά τους καὶ μᾶς παρουσιάζουν ὅτι θέλουνε. Τὴν πίτα λοιπὸν τοῦ χρήματος τὴν τρῶνε οἱ πολυεθνικὲς μὲ τὰ σοῦπερ μάρκετ τους, ἀνώνυμες ἑταιρεῖες καὶ οἱ τραπεζίτες μὲ τὰ δάνεια κλπ, οἱ πολιτικοὶ μὲ τὶς μίζενςςςς καὶ πάει λέγοντας. Ἂν λοιπὸν φτιάξεις μὴ κερδοσκοπικὸ συνεταιρισμὸ μὲ εἰδικὸ καταστατικό, ὅπως κάνανε οἱ Βάσκοι θὰ δώσεις χιλιάδες θέσεις ἐργασίας. 9. Ἄμεση δημιουργία σώματος αἱρετῶν ἀγροφυλάκων βαρέως ὁπλισμένων μὲ ψῆφο κάθε 2 χρόνια. Ἔχουν μπεῖ σὲ κάθε κτῆμα καὶ ὅτι βρίσκουν τραβᾶνε. Μοὔλεγε ἕνα φίλος τοῦ πέρνανε τὰ μπεκάκια, ἄλλη φορὰ μηχανὲς, ποῦ ν ἀφήσεις ὑποδομή στὸ κτῆμα σου; Σοῦ τὸ κλέψανε καὶ τὸ θεωροῦνε μάλιστα καὶ φυσικό, γιατὶ ἔτσι μάθανε. Γιὰ νὰ ϋπάρξει ἀνάπτυξη πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀσφάλεια. Γιὰ νὰ ϋπάρχει ἀσφάλεια πρέπει νὰ ὑπάρχουν οἱ αἱρετοὶ φύλακες. 10. Ἄμεση δημιουργία σώματος αἱρετῶν πολιτῶν βαρέως ὁπλισμένων γιὰ τὴ φύλαξη τῆς πόλης. Χωρὶς βαρὺ ὁπλισμὸ σὲ ὁμάδα πολιτῶν δὲν ὑπάρχει φύλαξη τῆς πόλεως. Τὸ κάνεις καὶ ἔχεις ἕτοιμο στρατὸ καὶ ταὐτόχρονα γυμνασμένους πολίτες. Αἱρετὸ σῶμα, γιατί μερικοὶ μπορεῖ νὰ βλαφτοῦν, ὅποτε ἡ πόλη ἂς τοὺς καθορίζει. 11. Ἄμεση δημιουργία του μὴ κερδοσκοπικοῦ συνεταιρισμοῦ τῶν συνταξιούχων θὰ μποροῦν νὰ ἀγοράζουν τὰ προϊόντα χωρὶς κέρδος. Οἱ συνταξιοῦχοι γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὴ βγάλουνε σήμερα ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπασχολοῦνται χρειάζονται ἕναν μὴ κερδοσκοπικὸ συνεταιρισμὸ καὶ μὲ τὴν ἐμπειρία τους θὰ βοηθοῦνε καὶ θὰ καθοδηγοῦνε καὶ τοὺς νεωτέρους, ἔτσι τοὺς δίνεις διέξοδο. 12. Ἄμεση νομοθέτηση γιὰ τὸ νομὸ γιὰ τὸ θεσμὸ τῆς κυκλικῆς μεταναστεύσεως, ὅπου ἀπαγορεύεται νὰ μένει μετανάστης στὸν τόπο πάνω ἀπὸ 3 χρόνια καὶ πηγαίνει στὴν πατρίδα του, τὴν ὁποία μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο βοηθᾶ ἤδη βλέποντας μία πιὸ προηγμένη κοινωνία πὼς λειτουργεῖ. Ἡ κυκλικὴ καὶ στοχευμένη μετανάστευση βοηθᾶ καὶ ἐκεῖνα τὰ κράτη καὶ κυρίως εἶναι ἐνάντια στὴν νέα τάξη ἡ ὁποία θέλει νὰ μὴν ὑπάρχει κράτος ὁμοιογενὲς καὶ μὲ περιουσία καὶ ὑποδομὲς καὶ ἔχει βάλει τοὺς δωσιλόγους νὰ μᾶς κυβερνᾶνε. 13. Ἄμεση νομοθέτηση γιὰ τὸ νομὸ ἀπαγορεύσεως ἑταιρειῶν πολλῶν ἀντικειμένων. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο σπᾶνε οἱ πολυεθνικές. Μόνο οἱ συνεταιρισμοὶ μὲ λαϊκὴ βάση μποροῦν νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ προνόμιο. Μὲ ἄλλα λόγια νὰ διώξουμε τοὺς κερδοσκόπους ποῦ μὲ τὰ χρήματά τους κοιτᾶνε νὰ ἐλέγξουνε κάθε κοινωνία. Αὐτοὶ συνήθως εἶναι μασσῶνοι καὶ ἄνθρωποι πράκτορες ἢ ξεπουλημένοι κάτω ἀπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦ ἐπιχειρηματία. Χρειαζόμαστε τὴν ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα γιὰ τὸ σύνολο καὶ ὄχι γιὰ μία κλίκα ἀνθρώπων. Γιὰ νἄμαστε εὐτυχισμένοι πρέπει ἀφ ἑνὸς μὲν νὰ ζοῦμε μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ κοινωνικά, ἀφ ἑτέρου νὰ ἀποβληθοῦν τὰ κερδοσκοπικὰ στοιχεῖα. Αὐτὸ ἰδιαιτέρως ἐπιτυγχάνεται μὲ τὶς ἑταιρεῖες ἑνὸς ἀντικειμένου. 14. Ἄμεση νομοθέτηση γιὰ τὸ νομὸ ἐνάντια στὰ μεταλλαγμένα, τὴν ὁμοιογένεια τῶν σπόρων, τὴν μὴ ἰδιωτικοποίηση ἐδάφους, ὑπεδάφους, ἀέρος, θαλάσσης, νερῶν κλπ, codex alimentarious, ἀτζέντα 21 καὶ λοιπὲς ἱστορίες τῶν σιωνιστικῶν ἑταιρειῶν. Γιὰ νὰ μὴ γίνουμε ὑποχείρια τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῶν τραπεζιτῶν καὶ φτάσουμε σὲ αὐτοκτονίες ὅπως μὲ τὰ μεταλλαγμένα στὴν Ἰνδία ποὺ τοὺς καταστρέψανε πρέπει νὰ πάρουμε συγκεκριμένες ἀποφάσεις. Αὐτοὶ τὰ θέλουν ὅλα καὶ ἔχουν περάσει διάφορες νομοθεσίες. Τοὺς δώσαμε βλέπεις τὸ δικαίωμα. Μήπως εἶναι ὥρα γιὰ ξύπνημα, τὶ λὲς ἐσὺ ποῦ λὲς ὅτι εἶσαι καὶ Ἕλληνας; 15. Ἄμεση δημιουργία τραπέζης σπόρων. Εὔκολο, πολὺ εὔκολο, μία ἐθελοντικὴ ὁμάδα ἢ ἀκόμη καὶ ἐκλεγμένη θὰ ἀσχολεῖται μὲ αὐτό. Μεγάλη ὑπόθεση ἐνάντια στὶς Monsanto καὶ Garhil. Γιατί ἀλλοιῶς θὰ μᾶς αὐτοκτονήσουνε ὅπως κάνανε στὶς Ἰνδίες καὶ ἀφοῦ τοὺς τὰ πήρανε ὅλα καὶ τοὺς χρεώσανε τώρα τοὺς παίρνουν τὶς περιουσίες καὶ ὁ κόσμος αὐτοκτονάει σωρηδόν. 16. Ἄμεση δημιουργία τραπέζης τεχνογνωσιῶν γύρω ἀπὸ γεωργικὲς τεχνολογίες, μὲ καταγραφὲς καὶ βοήθεια στοὺς ἀγρότες. Παλαιότερα ὁ υἱὸς μάθαινε τὰ μυστικὰ ἀπὸ τὸν πατέρα στὴ γεωργία. Τώρα μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις φτιάχτηκε ἕνα ἀπέραντο τεμπελχανεῖο, τὸ κηφηνεῖον ἡ Ἑλλὰς ποῦ λέει καὶ ὁ δάσκαλος ὁ Καργάκος, νἆναι καλά. Τώρα χρειάζεται μία ὁμάδα ν ἀρχίσει νὰ μαζεύει τὰ μυστικά, τὶς τεχνικές, νὰ τὰ ἐκθέτει καὶ νὰ βοηθάει τοὺς γεωργούς. Χρειαζόμαστε ὑπερυψηλὴ γεωργικὴ τεχνολογία καὶ βέβαια ὅλη τὴν παράδοση, γιατί ἡ παράδοση ἀποτελεῖ ἕνα φιλτραρισμένο πακτωλὸ γνώσεων καὶ τεχνικῶν καὶ ἐμπειρίας ὥστε νὰ ἀνορθωθεῖ ὁ τόπος.

5 17. Ἄμεση δημιουργία τοπικοῦ καναλιοῦ κατὰ παρέκλισιν τοῦ ΕΣΡ καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν κυρίων μὲ ὅλη αὐτὴ τὴ νομοθεσία ἡ ὁποία στοχεύει στὸν ἔλεγχο τῶν εἰδήσεων πρὸς ὤφελος τῆς νέας τάξεως. Δὲν πρέπει νὰ άφήσουμε τὰ βρωμοκάναλά τους νὰ κάνουνε πλύση ἐγκεφάλου στὰ παιδιά μας. Δικά μας τοπικὰ κανάλια καὶ τὰ πανελλαδικὰ γιὰ νὰ μπαίνουν στὸν τόπο πρέπει νὰ δίνουν ἕνα δίωρο κάθε ἡμέρα στὸ νομό. Ὅπως γίνεται στὶς ΗΠΑ. Καὶ βέβαια δὲν θὰ λένε τὸ ποίημα τῶν πολιτικῶν. 18. Ἄμεσος περιορισμὸς τῶν ΜΜΕ καὶ εἰσαγωγὴ στὰ προγράμματα τῶν καναλιῶν χρόνου ἀπὸ τὶς τοπικὲς δραστηριότητες. Ἂν δὲν δώσουν χρόνο, παίρνεις ἀπόφαση καὶ τοὺς κλείνεις μὲ παρεμβολὴ, γιὰ τὸ νομό. 19. Ἄμεση δημιουργία τοῦ ἐργαστηρίου Ῥητορικῆς, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Ποιήσεως, Βυζαντινῆς καὶ ἀρχαίας μουσικής καὶ ζωγραφικῆς ἀντίστοιχα αὐτὰ δηλαδὴ ποῦ ἔχει θάψει καὶ θέλει νὰ θάψει ἡ νέα τάξη γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει τὰ πάντα. Ὁ σκοπὸς τῆς σημερινῆς έκπαιδεύσεως εἶναι νὰ γίνουν τὰ παιδιὰ μας ὑποχείρια τῶν πολυεθνικῶν. Γι αὐτὸ χρειάζεται ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας, τῆς παραδόσεως, καὶ ὅτι ὑπάρχει πολιτισμικὸ ποῦ νὰ δημιουργεῖ ὑγιεῖς πολίτες. Τὸ σχέδιο τῆς νέας τάξης τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης. 20. Δημιουργία ἑταιρειῶν λαϊκῆς βάσεως ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Δήμου μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία χιλιάδων θέσεων ἐργασίας. 21. Δημιουργία τοῦ κέντρου τεχνολογικῆς ἐρεύνης "FREE ENERGY". Ἂν κανεὶς δώσει λῆμμα στὸ δίκτυο θὰ βρεῖ πληθώρα προσπαθειῶν γιὰ χρήση ἐνεργείας ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ νέων τεχνολογιῶν, ὅπως παράδειγμα ἡ παραγωγὴ ὑδρογόνου μὲ παλμό, μὲ τὰ ὁποία θὰ μπορέσουμε νὰ ἔχουμε μεγάλη βελτίωση στὶς ὑποδομὲς καὶ τὶς ἀνάγκες, ἀλλὰ δὲν ἀφήνουν τὰ συμφέροντα μὲ τὰ πετρέλαια σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς πολιτικούς. 22. Δημιουργία του μὴ κερδοσκοπικοῦ συνεταιρισμοῦ ΦΕΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΗΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) γιὰ τὸ κάλεσμα καὶ τὴ φιλοξενία ξένων διεθνῶν ἐπιστημόνων γιὰ τὴ συμβολή τους στὴν ἔρευνα, τὴ γνώση, τὴ γνωστικὴ βοήθεια, τὴ δημιουργία ἑταιρειῶν, μὲ σεμινάρια κλπ. ὥστε ταχύτατα νὰ ἀλλάξει ἀφ ἑνὸς μὲν ἡ μιζέρια, ἀφ ἑτέρου ἡ νοοτροπία τῶν 400 χρόνων τῆς δουλείας τοῦ γένους. Ἕνα κτίριο σὲ συνεχὴ βάση θὰ φιλοξενεῖ διεθνεῖς ἐπιστήμονες γιὰ διακοπὲς ἀλλὰ καὶ μεταφορὰ τεχνογνωσίας κυρίως στοὺς νέους γιὰ τὴ δημιουργία ἐπιχειρήσεων ὑψηλῶν τεχνολογιῶν καὶ ὄχι μόνον βέβαια. 23. Ἁμεση κατάργηση ταμειακῶν, ἀποδείξεων, ΤΑΧΙΣ, χρήση μόνο βιβλίου γραπτοῦ εἰσερχομένων καὶ ἄμεση καταβολὴ τοῦ 2% ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου γιὰ τὶς Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, 12% ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου γιὰ τὶς πολυεθνικές. Νὰ τελειώνουμε μὲ τὰ ἀπατεωνίστικα ἐργαλεῖα τῆς νέας τάξεως ποῦ τοὺς θέλει ὅλους κάτω ἀπὸ ἔλεγχο. 24. Ἀπαγόρευση φροντιστηρίων. Αὐξάνονται οἱ ὧρες στὸ σχολεῖο. Τὰ παιδιὰ μαγειρεύουν καὶ τρῶνε στὸ σχολεῖο. Ἐπιστρέφουν 4 τὸ ἀπόγευμα, καὶ δὲν κάνουν κανένα ἄλλο μάθημα, ἄσκηση κλπ. Σὲ ἡμερησία διάταξη ἡ ἐπὶ 2ωρο ἐξαντλητικὴ γυμναστική. Τὸ σχολεῖο ξεκινᾶ στὶς 7.30 μὲ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, τὴν πρωϊνὴ προσευχὴ -ὅσο κι ἂν δὲν τὸ θέλουνε μερικοί, αὐτὸ εἶναι θέσφατο, εἶναι θεσμὸς καὶ πυλώνας τῆς ὑπάρξεώς μας - στὴ συνέχεια τὸ πρωϊνὸ καὶ τὸ πρόγραμμα κάθε τάξεως στὴ συνέχεια. Ἡ γλώσσα γυρνάει ὅπως τὴ δεκαετία τοῦ 50. Τὰ μαθήματα χωρίζονται σὲ βασικὰ ποὺ εἶναι ἡ ἀρχαία γλώσσα καὶ ἡ καθαρεύουσα, μὲ κείμενα ἀρχαῖα καὶ μεσαιωνικά, ποίηση, ρητορική, λογική, τὸ Σύνταγμα καὶ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, πολιτική, μὲ ἀπαραίτητη τυπογράφηση μὲ διχρωμία ὅπως τὰ παλαιὰ βιβλία, χωρὶς πολλὲς εἰκόνες ὅπως ἔχει ἐπιβάλλει ἡ νέα τάξη γιὰ νὰ βγαίνουν παιδιὰ βλήματα - πολὺ κείμενο, εἰκόνες τὸ πολὺ 20% τῆς σελίδος, πολυτονικά, γεωμετρικοὶ τόποι, ἄλγευρα, γεωμετρία, μαθηματικά, οἰκονομικά, τὰ ὁποῖα κατέχουν τὸ 80% τῶν ὡρῶν, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα μπορεῖ νὰ τὸ καθορίζει ἡ τοπικὴ κοινωνία ἀνάλογα τὸ τί θέλει γιὰ τὰ παιδιά της. 25. Ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ γιὰ τὸ νομό, καὶ σὲ ὅποιον ἀρέσουμε κύριοι. Στὴ φυσικὴ παράδειγμα θὰ διδάσκεται ὁ Περιστεράκης, στὰ νεοἑλληνικὰ βιβλία τὰ βιβλία τοῦ 50, τὸ 60 τοῦ Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς εἶναι αἱρετοὶ καὶ ψηφίζονται κάθε 2ο χρόνο ἀπὸ τὴ Συνέλευση τῶν Πολιτών. Νὰ τελειώσει τὸ μεγάλο πλῆγμα ἀπέναντι στοὺς πολίτες ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές. Πολλοὶ λένε μὰ θὰ τοὺς κάνεις αἱρετούς; Γιατί ὄχι; Γιατί νὰ πληρώνουμε σὰν πολίτες καλοὺς καὶ κακοὺς καὶ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε γιὰ τὰ παιδιά μας τοὺς καλούς. Ἐκτὸς τούτου εἶναι καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία ποῦ τὰ λέει ὡραία, οὐδεὶς μωρότερος τῶν ἰατρῶν ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ δάσκαλοι. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν θὰ εἴμασταν μονοτονιστὲς ἂν εἴχαμε καλοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές, οὔτε αὐτοὺς τοὺς πολιτικούς. Στὸν ἀντίλογο σοῦ λένε καὶ τὶ θὰ τοὺς κάνεις ὅταν δὲν θὰ μποροῦν; Τὸ πράγμα εἶναι πολὺ ἁπλό. Οἱ δάσκαλοι εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πορεία τῶν μαθητῶν. Ἂν οἱ μαθητὲς βγοῦνε καλοὶ καὶ αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς δασκάλους, ὁ τόπος θὰ προκόψει, καὶ σ αὐτὴ τὴν προκοπὴ ἀνταποδοτικὰ ἔχουνε μέρισμα καὶ οἱ δάσκαλοι βρίσκοντας εὔκολα καὶ ἄνετα ἄλλες ἐργασίες ἂν χρειαστοῦνε. Εἴμαστε μία κοινωνία καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πένονται οἱ διπλανοί μας, ἀλλὰ ἂν εἴμαστε μία ἄχρηστη κοινωνία τότε θὰ εἶναι πολλοὶ ποῦ θὰ πένονται. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. 27. Ἐπίτιμοι δημότες οἱ ἐπιστήμονες ποῦ θὰ ἐπιλέξουμε ποῦ θὰ βοηθήσουν τὴν πόλη, ἕνα κτίριο θὰ εἶναι μόνο γὶ αὐτοὺς γιὰ 15θήμερες δωρεὰν διακοπές.

6 Ἂν μαζέψεις ἕνα σωρὸ ἐπιστήμονες, εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτοὶ γενικῶς ἀφ ἑνὸς μὲν εἶναι ἰδεολόγοι ἀφ ἑτέρου δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἔξω ἀπὸ τὸ ἀντικείμενό τους πράγμα ποῦ σημαίνει ὅτι ἂν τοὺς φιλοξενήσεις γιὰ 15 ἡμέρες θὰ ἀνεβάσουν τὸ ἐπίπεδό του τόπου, θὰ μεταφέρουν τεχνολογίες καὶ σοβαρὲς ἰδέες στὸν τόπο, θὰ κάνουν μία σύναξη καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ βοηθηθοῦν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ γεωργοί, οἱ νέοι, οἱ ἐπιχειρηματίες, θὰ γίνουν διασυνδέσεις μὲ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ μάλιστα μὲ τοὺς καλυτέρους, καταλαβαίνει κανεὶς πόσο σημαντικὸ πράγμα εἶναι τοῦτο γιὰ ἕναν τόπο. Πολὺ δὲ περισσότερο ἂν τοὺς ξεναγήσεις στὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό, ἀπὸ μόνοι τους θὰ γίνουν διαφημιστὲς τῆς περιοχῆς σου. Λίγο μυαλὸ θέρει ῥὲ βλήμματα ποῦ πάτε καὶ ψηφίζετε ὅλους τους πρασινοκοκκινομπλὲ βλαμμένους. 28. Ἄμεση νομοθεσία, βάση - δεδομένων, προγραμματισμένων αὐτοκαταστροφικῶν προϊόντων μὲ τὴν ὁποία ἐκβάλλεται ἡ ἑταιρεία ποῦ θὰ κυκλοφορήσει τέτοια προϊόντα στὸν τόπο. Ἐπειδὴ πολλοὶ δὲν τὸ γνωρίζουν, σὲ τσὶπ ὑπάρχει κώδικας ποῦ μπλοκάρει τηλεοράσεις μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο λειτουργίας, ἐκτυπωτὲς ποῦ θέλουν τσιπαρίσματα, πανάκριβες ἀλλωνιστικὲς μηχανὲς οἱ ὁποῖες ἔχουν ἕναν εὐαίσθητο ἀλλὰ καὶ πανάκριβο μηχανισμὸ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὁποίου εἶναι πανάκριβη, σχεδιασμένες ἔτσι ὥστε νὰ ἐκβιάζονται οἱ πολίτες. Μεγάλα πρόστιμα σὲ ὅλους αὐτοὺς καὶ καταγραφή τους στὴ βάση δεδομένων καὶ ἔλεγχο ὅλων αὐτῶν τῶν μηχανῶν ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικὲς ὁμάδες ποῦ θὰ δημιουργηθοῦν καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες ποῦ θὰ κληθοῦν. Ἡ μεγάλη κομπίνα τῶν ἐτερειῶν. Σοὺ πουλᾶνε ἕνα ἀντικείμενο περιορισμένου χρόνου, γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ τοὺς τὰ ξαναακουμπήσεις καὶ μάλιστα γερά. Καὶ ἂν μὲν εἶναι ἀπὸ ἠλεκτρονικὰ τὰ περισσότερα πετιοῦνται, καὶ περισσότερο κοστίζει τὸ πέταγμά τους ἀπὸ τὰ ἴδια. Γιὰ τὰ ἁμάξια καὶ κάθε εἴδους μηχανῶν ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα κόστους καὶ ἐνεργείας. Τεράστια ποσὰ ἐνεργείας ξοδεύονται, γιὰ νὰ ψάχνουμε πετρέλαια νὰ τὰ ξαναφτιάχνουμε. Χρειαζόμαστε ἀφ ἑνὸς νὰ τὰ φτιάχνουμε μόνοι μας, ἀφ ἑτέρου νὰ εἶναι συνεταιριστικὲς οἱ μονάδες γιὰ νὰ βγάζουν καλὰ προϊόντα ἀλλὰ τὸ κυριώτερο μὲ τὸ φορολογικὸ καθεστὼς τοῦ 2% ἐπὶ τῶν εἰσερχομένων ποιὸς δὲν θὰ δημιουργήσει μονάδα καὶ ποιὸς δὲν θὰ δουλέψει; Ἁπλὰ δὲν ἀφήνουν τὰ ὄργανα τῶν ξένων. 29. Ἄμεση ἐπίλυση τῶν σκουπιδιῶν, σύμφωνα μὲ μελέτη ποῦ εἶχα κάνει, ὑπολόγιζα ὅτι θὰ βγάζαμε σὰν Ἑλλάδα 1 τρὶς δραχμὲς τότε περίπου, γιὰ νὰ ἔρθει χρόνια ἀργότερα νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἀνώνυμος ἑταιρεία ΛΑΚΩΝΙΚΗ Α.Ε. καὶ νὰ ὑλοποιήσει κάτι ἀνάλογο, καὶ ἀντὶ οἱ πολίτες νὰ πληρώνουν τὰ σκουπίδια, τώρα πληρώνονται καὶ δὲν μολύνεται καὶ τὸ περιβάλλον. Στὶς συζητήσεις μὲ τοὺς ἀνθρώπους βλέπεις τὶς νομικὲς δυσκολίες, δυσκολίες ποῦ πονηρὰ βάλανε στὴν ψευτοεε γιὰ νὰ δημιουργεῖται διαφθορὰ. Δηλαδὴ γι αὐτοὺς ποῦ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ἂν πάρεις τὰ πετρέλαια ποῦ ἔκαψε ὁ δῆμος γιὰ μεταφορὰ σκουπιδιῶν καὶ τὰ ἀντίστοιχα τονὰζ ποῦ καταγράφτηκαν καὶ τὰ χιλιόμετρα ποὺ τὰ πήγανε καὶ βρεῖς διαφορά πάνω ἀπὸ 5%, αὐτὴ πλέον εἶναι ὑπόθεση γιὰ τὸν εἰσαγγελέα. Σιγὰ τὸ δύσκολο μὲ τὰ σκουπίδια. Σκουπίδια χρειαζόμαστε ἀλλὰ ὄχι λίγα ἀλλὰ πολλά καὶ βέβαια ὄχι θάψιμο. 30. Πρέπεινὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάτι πνευματικὰ δικαιώματα μέσω τῶν ὁποίων ἔχουνε βάλει χέρι στὴν τσέπη μας μέσω τῶν καταστημάτων. Ἡ λύση λοιπὸν εἶναι ἡ ἑξῆς γιὰ τοὺς καταστηματάρχες ποῦ δὲν μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν. Στέλνει ὁ Δήμος στὶς ἐταιρείες ἕνα ἐξώδικο καὶ τοὺς λέει, ἐδῶ λέτε νὰ σᾶς πληρώνουμε τόσα. Ἀφοῦ λοιπὸν συσταθήκατε γιὰ νὰ δίνετε τὰ λεφτὰ στοὺς δημιουργούς, ἀνοῖχτε τὴ βάση δεδομένων τῶν ἐσόδων σας νὰ δῶ ποῦ καὶ πόσα ἔχετε δώσει ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ. ΕΧΕΙΣ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ. 31. Δημιουργεῖται ἡ αἱρετὴ ὑπηρεσία ἐλέγχου συνεταιρισμῶν, ἡ ὁποία δίνει ἀναφορὰ στὴν Συνέλευση τῶν Πολιτῶν μία Κυριακὴ τὸ χρόνο, ἐνῶ ὅλα τὰ στοιχεῖα ἀναρτῶνται στὸ δίκτυο. Ἐπίσης οἱ ἰσολογισμοὶ τῶν πολυεθνικῶν μὲ τὰ τιμολόγια εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ τὰ ἀναρτοῦν στὸ δίκτυο ὥστε ὁ πολίτης νὰ μπορεῖ νὰ δεῖ ἀπὸ ποιὸν καὶ ποῦ ἀγοράζει ἡ πολυεθνικὴ τὰ προϊόντα της, ἐνῶ ἀντίθετα στοὺς μικρούς, στὶς ντόπιες ἑταιρεῖες κατατίθενται οἱ ἰσολογισμοὶ χωρὶς ὅμως ἀναφορὰ στοὺς προμηθευτὲς καθότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν ὑγιὰ ἀγορὰ καὶ ἀποτελοῦν τὶς ὑγιεῖς ἑταιρεῖες. Προστασία λοιπὸν τῶν μικρῶν ἄμεσα καὶ ἔκθεση τῶν πολυεθνικῶν καὶ νεοταξιτῶν ποῦ κρύβονται πίσω ἀπ τὴν ἀνωνυμία. 32. Ἄμεσος ἐμπλουτισμὸς θαλάσσης. Ἄραγε καταλαβαϊνετε τὶ σημαίνει αὐτὸ καὶ πόσο πλοῦτο ἔχει γιὰ τὸν τότο, τὶ ἀνάπτυξη μπορεῖ νὰ γίνει, πόσο εὔκολο εἶναι, καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ γίνει; Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ; ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑ- ΣΤΙΟ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ, ΜΑ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΘΑΝΟΥΝ. Παρακαλεῖσθε ὅσοι νομίζετε ὅτι γίνεται κάτι καλὸ μὲ αὐτὰ τὰ γραψίμματα καὶ τὶς ἐνέργειές μας, βγάλτε μία φωτοτυπία καὶ ἐνημερῶστε καὶ τὸ διπλανό σας, ὥστε σὲ κάποια στιγμὴ ὅλοι μαζὶ νὰ προχωρήσουμε σὲ συγκεκριμένες ἐνέργειες καὶ πρακτικές, κυρίως ὅμως νὰ ἀνακαλύψουμε πόσο καὶ ποὺ συνεχῶς μᾶς κλέβανε καὶ μᾶς ἐξαπατούσανε, νὰ γίνουν ὅλοι οἱ συμπολίτες μας ἐνεργοὶ πολίτες καὶ νὰ πάψουν νὰ τρῶνε τὸ κουτόχορτο τῶν ΜΜΕ καὶ τὸ κυριώτερο νὰ ἀνακαλύψει ὁ καθένας μας τὰ δικαιώματά του καὶ ὡς ἐνεργὸς πολίτης νὰ προστατεύψει τοὺς θεσμούς, γιατί εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν προστατεύουμε ἐμεῖς τοὺς θεσμοὺς ἀλλὰ αὐτοὶ θὰ προστατέψουν τὴν ὑπόστασή μας καὶ τὸ μέλλον κάθε Ἑλληνικοῦ τόπου. ΠΕΡΙΤΤΟ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑ- ΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΥΛΟΛΟΪ ΠΟΥΚΑΤΣΕ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΛΟΪ. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ. ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ, ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ.

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 338 Νοέµβριος- εκέµβριος 2014 Διωγμός καί Ἀνατολή τοῦ Φωτός Ὁ δέ (Ἰωσήφ) ἐγερθείς παρέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41)

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα