ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία του. Μετὰ νὰ βάλεις κάποιον νὰ γράψει νέα βιβλία, νὰ κατασκευάσει μία νέα παιδεία, νὰ ἐπινοήσει μία νέα ἱστορία... Δὲν θὰ χρειαστεῖ πολὺς καιρὸς γιὰ νὰ ἀρχίσει αὐτὸ τὸ ἔθνος νὰ ξεχνᾶ ποιὸ εἶναι καὶ ποιὸ ἦταν. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος γύρω του θὰ τὸ ξεχάσει ἀκόμα πιὸ γρήγορα». Μίλαν Κούντερα (Τὸ βιβλίο τοῦ γέλιου καὶ τῆς λήθης).

2 Ἡ διάλυση ἑνὸς ἀνεξάρτητ κράτ ς σὲ 7 ἁπλὰ βήματα. Τ Δρ. Λεωνίδα Λ. Μπί η Οἰκονομολόγ Κοινωνιολόγ καὶ Συγγραφέα. 1. Ἐντάσσ με σταδιακὰ τὰ ὑποψήφια πρὸς διάλυση κράτη, σὲ ἕναν διεθνῆ ὀργανισμὸ" (π.χ. Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα καὶ ἐν συνέχ α Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση).Τ ς παρέχ με διευκολύνσ ς ἐλεύθερης διακίνησης ἐργαζομένων (γιὰ νὰ ἔρθ ν πιὸ κοντά ). Τυπών με ἕνα νέο νόμισμα (π.χ. εὐρὼ) μὲ τὸ ὁποῖο ἀντα άσσ με ὅλα τὰ ὑπάρχοντα ἐθνικὰ νομίσματα τῶν ὑπὸ διάλυση κρατῶν. Παρά ηλα περνᾶμε στὸν λαὸ τ ὑπὸ διάλυση κράτ ς, τὸ μήνυμα ὅτι μαστε πλέον Εὐρώπη, ὁ πολιτισμὸς τ ς ἀνήκ σὲ ὅλ ς, καὶ τὰ ὅποια προβλήματά τ ς π.χ. λαθρομετανάστευση, ἀφορ ν καὶ τὰ ἄ α εὐρωπαϊκὰ κράτη τὰ ὁποῖα πρέπ νὰ τ ς συνδράμ ν 2. Ἀφ αὐτὸ τὸ νόμισμα ναι "διεθνὲς" τό... ἐξάγ με μαζικὰ ἀπὸ τὰ κράτη αὐτὰ (μέσω τραπεζικ συστήματος, - ἐταιριῶν κλπ.). Ἔτσι τ ς δημι ργ με ἕνα (τεχνητὸ) ἔ μμα χρήματος Συνάμα μέσω τ ἐλεγχόμεν συστήματος τῆς ἐκπαίδευσεώς τ ς, ὑποβαθμίζ με τὰ πολιτισμικὰ καὶ ἱστορικά τ ς στοιχ α γιὰ νὰ πλήξ με τὴν ἐθνική τ ς συν δηση καὶ ὡς ἀντίβαρο τ ς πρ φέρ με τὴ δυνατότητα τ ὑπερκαταναλωτισμ. 3. Τὸ ἔ μμα π τ ς δημι ργήσαμε καὶ ὁ τρόπος ζωῆς π ἀπέκτησαν μέσω τ ὑπερκαταναλωτισμ π τ ς πρ φέραμε, τ ς δημι ργ ν τὴν ἀνάγκη δαν σμ ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀφ δὲν ἔχ ν πλέον τὴ δυνατότητα νὰ τυπώσ ν τὰ ἐθνικά τ ς νομίσματα. Παρά ηλα στὸ πλαίσιο ἑνὸς ἀλτρ ϊστικ καὶ εὐρωπαϊκ μανισμ τ ς προπαγανδίζ με ἀντιρατσιστικὰ μηνύματα ὥστε νὰ δ χν ν ἀνοχὴ στὶς ὀρδὲς τῶν δυστυχισμένων τριτοκ μικῶν π ἐγκαταλ π ν τὶς ἐξαθλιωμένες χῶρες τ ς ἀπὸ τ ς ἐμφύλι ς πολέμ ς π φροντίσαμε νὰ διεξαχθ ν ἐκ τὶς προηγ μενες δεκαετίες. 4. Τ ς χορηγ με εὐρωδάν α μὲ τόκ ς (φυσικὰ) καὶ τ ς δημι ργ με νέα ἐ μματα, π τ ς ὁδηγ ν σὲ νέα δάν α καὶ σὲ "μνημόνια" τὰ ὁποῖα τ ς κάν ν νὰ χάσ ν τὴν ἐθνική τ ς οἰκονομικὴ κυριαρχία. Οἱ λαοί τ ς ὁδηγ νται σὲ πολὺ μεγάλη μ ωση τῆς ἀγοραστικῆς τ ς δύναμης - ἀφ οἱ φόροι καὶ οἱ τιμὲς τῶν ἀγαθῶν αὐξάνονται ἐνῶ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξ ς μ ώνονται. Ἡ ὅποια πολιτικὴ πρόνοιας τῶν κρατῶν τ ς καταρρέ. Ἔτσι οἱ πολίτες-καταναλωτὲς ὁδηγ νται σταδιακὰ στὴ γενικὴ φτωχοποίηση ἐνίοτε καὶ ἐξαθλίωση ἡ ὁποία πλήττ κυρίως τὴν μικροαστικὴ τάξη π ἀποτελ συνήθως τὸ 70% τ πληθυσμ τ ς. Ἑκατοντάδες ἕως χιλιάδες πολίτες παραγωγικῆς ἡλικίας, ἐγκαταλ π ν τὶς χῶρες τ ς γιὰ νὰ βρ νε "καλύτερη τύχη" σὲ ἄ ες χῶρες. 5. Στὶς ἐγκαταλ μμένες χῶρες μέν ν πλέον οἱ συνταξι χοι οἱ ἐλάχιστοι προνομι χοι (ἀστοὶ) π δὲν τ ς ἀγγίζ ἡ (τεχνητὴ) οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν ἀ όφυλων τριτοκ μικῶν οἱ ὁποῖοι μὴ ἔχοντας νὰ χάσ ν παρὰ τὶς ἁλυσίδες τ ς, παρ σδύ ν σιγά, σιγὰ στὸν κοινωνικὸ ἱστὸ τῆς ὑπὸ διάλυσης χώρας ἡ ὁποία ἐξακολ θ νὰ ναι καλύτερη ἀπὸ τὴ δική τ ς, βαπτίζονται χριστιανοὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ ἡ ἐκκλησία τ ς συνδράμ τρίβοντας τὰ χέρια της γιὰ τὴν αὔξηση τ χριστιανικ της ποιμνί. Γιὰ τ ς μικροαστ ς οἱ ὁποῖοι ἔχ ν πλέον γίν ραγοὶ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικά, ἀκολ θ ἡ αὔξηση τῆς πρ έλευσής τ ς σὲ συσσίτια, σὲ χρήση ἀντικαταθλιπτικῶν φαρμάκων, σὲ ἀριθμὸ ἀστέγων καὶ σὲ αὔξηση τ δ κτη αὐτοκτονιῶν. 6. Ὅταν ἡ κατάσταση τ ς φτάσ στὸ ἠθικὸ καὶ κοινωνικοοικονομικὸ ἀπροχώρητο" καὶ ἐφόσον δὲν ἔχ ν ἐξεγερθ γιατί τ ς ἔχ με καταστήσ φοβικ ς, ἐμφανίζ με τ ς ἐπενδυτὲς πολυεθνικ ς σωτῆρες" π ἀναζητ ν ἐξαθλιωμένες χῶρες γιὰ νὰ στήσ ν τὶς βιομηχανικὲς ζῶνες τ ς καὶ νὰ μετατρέψ ν σὲ πάμφθηνο ἐργατικὸ δυναμικό τ ς ντόπι ς καὶ τ ς ὑπάρχοντες τριτοκ μικ ς λαθρομετανάστες π τηρ μένων τῶν ἀναλογιῶν ἀπὸ τὶς χῶρες π προῆλθαν, (Μπαγκλαντές, Ἰνδία, Ἀλβανία, Ἀφγανιστᾶν, Πακιστᾶν, Ζιμπάμπ α, Ἰρᾶν, Καζακστᾶν, Οὐζμπεκιστᾶν καὶ ἄ ες), ὄχι μόνο ἔχ ν ὀρθοποδήσ ἀ ὰ ἔχ ν ἀρχίσ καὶ συνάπτ ν ἐπίμικτ ς γάμ ς μὲ τὸν λαὸ π τ ς ὑποδέχθηκε κι ἔχ ἀρχίσ νὰ ὑλοποι ται πλέον τὸ πολυθρύλητο σχέδιο τῆς παγκ μιοποίησης. Δηλαδὴ τ μίξερ τὸ ὁποῖο ἀλέθ πολιτισμικὲς ἀξίες, ἐθνικὲς ταυτότητες, ἐθνικὲς συν δήσ ς καὶ κάθε τί π ἐκ τ φυσικ τ διαφοροποι τὶς ἰδι υστασίες-ἰδι υγκρασίες τῶν λαῶν καὶ δημι ργ ἕναν οἰκ μενικὸ χυλὸ ἐπιμίκτων καὶ ἀ οιωμένων φυλετικὰ ἀνθρώπων τ ς ὁποί ς μπορ με νὰ ἐλέγξ με πλήρως. 7. Ὅσο γιὰ τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν χωρῶν π μεθοδικὰ διαλύσαμε, τὶς ἀφήν με νὰ διάγ ν βίον εὐμάρ ας σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἐλβετία ἢ τὰ ἐξωτικὰ νησιὰ τ Εἰρηνικ, καὶ νὰ δαπαν ν τὰ χρήματα π ἀποκόμισαν ἀπὸ τὴ συνεργασία τ ς μαζί μας μέχρι τὴν γενεὰ τῶν ἐγγονῶν τ ς. Ἄ ωστε λίγο ἕως πολύ, οἱ ἄνθρωποι π ἐπὶ μακρὸν κυβερν σαν τὶς χῶρες π διαλύσαμε, δὲν ἔχ ν πλήρη συναίσθηση τ τί ἀκριβῶς μᾶς βοήθησαν νὰ πράξ με, διότι ἀπὸ τὰ μικρά τ ς χρόνια, χαμε φροντίσ ὥστε νὰ τ ς χ ραγωγήσ με μὲ τὶς δικές μας οἰκ μενικὲς - παγκ μιοποιημένες ἀντιλήψ ς καὶ τὶς περισσότερες φορές, νὰ τ ς σπ δάσ με ἐκτὸς τῶν συνόρων τῶν δικῶν τ ς χωρῶν, γιὰ νὰ υἱοθετ ν εὐκολότερα τὶς μεθόδ ς καὶ τ ς τρόπ ς π ἐξυπηρετ ν τὰ συμφέροντά μας, ἐφαρμόζοντας ἐν συνέχ α στὴ χώρα τ ς, τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικές μας πολιτικές.

3 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΕΝΙΕΤΑΙ... Αγαπητοί συμπολίτες. Σὲ λίγο ἔρχονται οἱ δημοτικὲς ἐκλογές. Ὁσοι θέλουν νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὲς τὶς συγκεκριμένες ἰδέες καὶ στρατηγικὲς τῆς Ἀμέσου Δημοκρατίας ἂς ἒλθουν στὶς συναντήσεις μας μήπως καὶ μπορέσουμε νὰ κάνουμε τὸ ὄραμα πράξη. Τὸ πρῶτο ποῦ πρέπει νὰ γίνει εἶναι νὰ ἀπαλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς δημάρχους καὶ λοιποὺς παρατρεχάμενους. Ἄρα πρέπει οἱ ἀποφάσεις νὰ παίρνονται άπ εὐθείας ἀπὸ τοὺς πολίτες καὶ νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς πολίτες. Αὐτὸ εἶναι ἄραγε εὔκολο; Ἀλλὰ γιατί νὰ γίνει κάτι τέτοιο; Νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ ποῦ πρέπει νὰ γίνει. Ὁ ἑκάστοτε δήμαρχος νὰ ἐκτελεῖ τὴ θέληση τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν διάφορα συγκεκριμένα πράγματα. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι πολὺ εὔκολο.τὸ πρῶτο ποῦ χρειαζόμαστε εἶναι ἕνα σῶμα ἀνθρώπων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν πάνω ἀπὸ τὰ 55 χρόνια, τὴ Σύγκλητο τῶν Ἐπιτετραμένων, ἡ ὁποία εἶναι αἱρετὴ καὶ ψηφίζεται κάθε δύο χρόνια. Σκοπὸς τους εἶναι ὁ καθένας σὲ ἕνα οἰκοδομικὸ τετράγωνο νὰ μεταφέρει, νὰ δέχεται, νὰ ἐπεξεργάζεται μὲ τοὺς γύρω του συμπολίτες προτάσεις, σκέψεις καὶ ἰδέες γιὰ τὸν τόπο. Ἕνας ἐπιπετραμένος ἀνὰ ἕνα οἰκοδομικὸ τετράγωνο. Τὶς προτάσεις τὶς μεταφέρουν στὴ Δημοτικὴ Ἀρχὴ πρὸς ἐπεξεργασία ἀπὸ κοινοῦ καὶ τὴν μεταφορὰ τῶν προτάσεων στὴ Συνέλευση τῶν Πολιτῶν. Μία φορὰ λοιπὸν τὸ μήνα, ἡμέρα Κυριακή, μετὰ τὴν ἐκκλησία, περὶ τὶς 12 μαζεύεται ἡ Συνέλευσις τῶν Πολιτῶν οἱ ὁποῖοι πρόκειται νὰ ψηφίσουν τὶς διάφορες προτάσεις, ὥστε μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ παρακαμφθοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπρεπῆ καὶ ὑστερόβουλα καὶ ψυχοφθόρα δημοτικὰ συμβούλια καὶ νὰ παρθοῦν ἄμεσα ἀποφάσεις ἀπὸ τοὺς πολίτες ἄμεσα. Τὸ τρίτο σῶμα ποῦ χρειάζεται εἶναι τὸ σῶμα τῶν ἐλεγκτῶν ποῦ εἶναι πάλι ἕνας ἀπὸ κάθε οἰκοδομικὸ τετράγωνο καὶ οἱ ὁποῖοι ψηφίζονται πάλι κάθε 2 χρόνια, ἔχουν δικαίωμα νὰ ἀνοίγουν τὸν οἱοδήποτε λογαριασμὸ τῶν αἱρετῶν, ὅποια στιγμὴ θέλουνε καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο ὥστε εὔκολα νὰ ἀνακαλύπτονται οἱ... μίζενςςς... Ἀφοῦ λοιπὸν τελειώσαμε μὲ τοὺς τρεῖς βασικώτατους θεσμούς, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ἑκάστοτε δήμαρχοι καὶ λοιποὶ παρατρεχάμενοι δὲν κατεβαίνουν σὰν κόμματα, ἀλλὰ ὅποιος θέλει ὡς πολίτης σὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο. Μᾶλλον θὰ πρότεινα νὰ μὴν ὑπάρχει κἂν δήμαρχος ἀλλὰ τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐκλεγμένων οἱ ὁποῖοι ἐπιτελοῦν ἕνα ἔργο καὶ οἱ ἐκλεγμένοι ἂς καθορίσουν μόνοι τους τὶ θὰ κάνει ὁ καθένας, μάλιστα μπορεῖ νὰ ἐναλλάσσεται κιόλας ἀνάλογα τὶς συνθῆκες καὶ τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἱκανότητες ὥστε νὰ ἔχει καὶ ἐπιτυχία στὸ ἔργο του. Συνήθως 7 ὅπως καὶ στὴν Ἐλβετία. 1. Συνέλευσις τῶν Πολιτῶν. 2. Σύγκλητο τῶν Ἐπιτετραμένων. 3. Σώμα τῶν Ελεγκτῶν. 4. Συμβούλιο τῶν Ἐκλεγμένων. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ... Αὐτοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ θεσμοὶ μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν κομπίνα ποὺ ἔχει στηθεῖ ἐνάντια στοὺς πολίτες, τὸ Σύνταγμα καὶ τὴ Δημοκρατία. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἄλλη λύση. Αὐτοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ θεσμοὶ. ΤΑ 32 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1. Ἄμεση καταβολὴ φόρων ἀπὸ ΔΟΥ. Ὁ δῆμος κρατᾶ τὸ 70% τῶν φόρων ἄμεσα, καὶ ἀποδίδει τὸ 30% ὡς ἀνταποδοτικὸ στὴν κεντρικὴ κυβέρνηση. Ἀπόφαση ἀπὸ τὸ λαὸ μὲ ψηφοφορία. Μὲ ἀπόφαση τῆς Συνελέσεως τῶν Πολιτῶν μποροῦμε νὰ πάρουμε μιὰ τέτοια πολὺ σύκολη ἀπόφαση, γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ἔρθουμε σὲ κόντρα μὲ πολλὰ πράγματα. 2. Ἄμεση δημιουργία σώματος τοπικῆς ἀστυνομίας μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ καὶ μὲ εἰσαγγελέα αἱρετό τοῦ Δήμου ὁ ὁποῖος ψηφίζεται κατ ἔτος. Χωρὶς τοπικὴ ἀστυνομία, ἰσχυρὴ καὶ μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ δὲν γίνεται τίποτε, δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιβάλλεις τὴ θέληση τῶν πολιτῶν. Σήμερα αὐτὸ τὸ πρόβλημα ἔχουμε. Δὲν φθάνουν οἱ εἰσαγγελείς οὔτε οἱ Δικαστές. Οἱ πολιτικοὶ χαλάσανε τοὺς θεσμούς ὥστε μέσα ἀπὸ χρονοβόρες καὶ κοστοβόρες διαδικασίες νὰ βρίσκεις δίκιο μὲ πολὺ μεγάλο κόπο. Σκεφθῆτε ὅτι στὸ ἐξωτερικὸ ἕνας Δικαστὴς κάνει μία ἢ δύο υποθέσεις τὸ μῆνα, ἐδῶ τοὺς έξαναγκάζουν μέχρι 200 τὸ μῆνα. Τὶ δικαιοσύνη θὰ ἀποδωθεῖ; Πόσο θὰ ἀντέξουν οἱ Δικαστὲς καὶ οἱ Εἰσαγγελεῖς; 3. Ἄμεση δημιουργία σώματος ἐνόρκων καὶ δικαστηρίων μὲ αἱρετοὺς εἰσαγγελεῖς καὶ δικαστὲς οἱ ὁποῖος ψηφίζεται κατ ἔτος, μὲ οἱοδήποτε χῶρο ἐκδικάσεως τῶν ὑποθέσεων, μιὰς στάσεως. Ὅσοι δὲ βάλουν χέρι σὲ δημόσια περιουσία χάνουν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία χωρὶς νὰ ὑπάρχει χρονικὸ περιθώριο τῆς ποινῆς καὶ καμμία παραγραφὴ ἐσσαεῖ. Ὁ ενάγων μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ὅσους ὀρκωτοὺς θέλει. Ὅλοι πληρώνονται ἄμεσα ἀπὸ αὐτὸν ποῦ χάνει. Δὲν ὑπάρχουν φυλακές. Οἱ καταδικασμένοι φοροῦν ειδικὴ φόρμα στὴν ὁποίαν ὑπάρχει ἀναγραφὴ τῆς καταδίκης καὶ ἐκτελοῦν ἀμισθὶ κοινωνικὸ ἔργο ἢ ἂν χρωστοῦν χρήματα τὰ ἐργάζονται σὲ ἐταιρείες ἀμισθί. Οἱ βαρέως καταδικασμένοι ἐξορίζονται, αφοῦ πρῶτα χάσουν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία. Μίας στάσεως σημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφαση βγαίνει χωρὶς καμία ἀναβολή, ὁ ἐνάγων μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ὅσους θέλει ἀπὸ τοὺς ἐκλεγμένους ὁρκωτούς, ὁ ἐναγόμενος ἂν χάσει πληρώνει ἄμεσα ὅλα μὲ κατάσχεση κινητῆς καὶ ἀκινήτου περιουσίας πρώτιστα. Οἱ ἔνορκοι πληρώνονται μὲ τὴν ὥρα ἀπασχολήσεως. Οἱ Δικαστὲς καὶ οἱ Εἰσαγγελεῖς τὸ ἴδιο. Ὅλοι εἶναι αἱρετοὶ καὶ ἐπιλέγονται τυχαία ἀπὸ λίστα(κάλαθος μὲ τὰ ὀνόματα) ἀπὸ τὸν ἐναγόμενο. Ἔτσι κατὰ τὸ μέγιστο δυνατὸ ἔχουμε δικαιοσύνη. Ἐπίσης μὲ τὸ νὰ πάρει ὅσους περισσοτέρους θέλει ὁ ἐνάγων δείχνει ὅτι ἔχει δίκιο καὶ τὴν καταδίκη θὰ τὴν χρεωθεῖ ὁ ἐναγόμενος, ἐνῶ ἡ τυχαιότητα κάνει ὅλους νὰ φοβοῦνται. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκλείπουν καὶ οἱ δίκες μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου γιατί ὑπάρχει δικαιοσύνη καὶ ἄμεση τιμωρία. 4. Ἄμεση δημιουργία τοῦ σώματος τῶν αἱρετῶν Συνταγματικῶν Ἐλεγκτῶν καὶ Νομοθεσίας.

4 Ἂν λοιπὸν φτιάξουμε λοιπὸν ἕνα δικό μας σῶμα νὰ παρακολουθεῖ κατὰ πόσο οἱ νόμοι εἶναι συμβατοὶ ἢ ὄχι μὲ τὸ Σύνταγμα ὥστε νὰ τοὺς δεχόμαστε, ἀλλὰ καὶ νὰ παρακολουθοῦμε τὶ ψηφίζουνε. 5. Ἄμεση δημιουργία αἱρετοῦ ἐκπαιδευτικοῦ φορέα ταχύρυθμης ἐκπαιδεύσεως πολιτῶν γιὰ ἐξειδικευμένες θέσεις ἢ ἐνέργειες, ἀνάπτυξη ὑψηλῶν τεχνολογιῶν, πρωτοκόλλων, πατεντῶν, ἑταιρειῶν, συνεταιρισμῶν, ἐκπαιδεύσεως νέων. 6. Ἄμεση δημιουργία τῆς Δραχμῆς τοῦ Νομοῦ μὲ σῆμα τὸν Κολοκοτρώνη, ὡς ἐσωτερικὸ νόμισμα κατὰ τὸν τύπο τοῦ Vergl. 7. Συνεταιριστικὴ τράπεζα ἐκτυπώσεως καὶ διαχειρίσεως τοῦ νέου ἐσωτερικοῦ νομίσματος. Σοβαρότατο πράγμα εἶναι νάχεις δικὴ σου τράπεζα καὶ δική σου ἐλεγχόμενη οἰκονομία καὶ νὰ μὴν ἀφήνεις τοὺς τραπεζίτες μὲ τὰ ὄργανά τους νὰ κάνουν ὅτι θέλους εἰς βάρος μας. 8. Ἄμεση δημιουργία μὴ κερδοσκοπικοῦ συνεταιρισμοῦ μὲ εἰδικὸ καταστατικὸ μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων ἐργασίας καὶ χτυπήματος τῆς μεγάλης αἱμοραγίας τῶν πολυεθνικῶν. Οἱ τραπεζίτες, οἱ πολυεθνικὲς καὶ οἱ πολιτικοὶ εἶναι ἕνα πράγμα. Ἃ μὴν ξεχάσω καὶ προπαντὸς τὰ ΜΜΕ, γιατί μόνο μέσα ἀπὸ δαύτους μᾶς λένε τὰ ποιήματά τους καὶ μᾶς παρουσιάζουν ὅτι θέλουνε. Τὴν πίτα λοιπὸν τοῦ χρήματος τὴν τρῶνε οἱ πολυεθνικὲς μὲ τὰ σοῦπερ μάρκετ τους, ἀνώνυμες ἑταιρεῖες καὶ οἱ τραπεζίτες μὲ τὰ δάνεια κλπ, οἱ πολιτικοὶ μὲ τὶς μίζενςςςς καὶ πάει λέγοντας. Ἂν λοιπὸν φτιάξεις μὴ κερδοσκοπικὸ συνεταιρισμὸ μὲ εἰδικὸ καταστατικό, ὅπως κάνανε οἱ Βάσκοι θὰ δώσεις χιλιάδες θέσεις ἐργασίας. 9. Ἄμεση δημιουργία σώματος αἱρετῶν ἀγροφυλάκων βαρέως ὁπλισμένων μὲ ψῆφο κάθε 2 χρόνια. Ἔχουν μπεῖ σὲ κάθε κτῆμα καὶ ὅτι βρίσκουν τραβᾶνε. Μοὔλεγε ἕνα φίλος τοῦ πέρνανε τὰ μπεκάκια, ἄλλη φορὰ μηχανὲς, ποῦ ν ἀφήσεις ὑποδομή στὸ κτῆμα σου; Σοῦ τὸ κλέψανε καὶ τὸ θεωροῦνε μάλιστα καὶ φυσικό, γιατὶ ἔτσι μάθανε. Γιὰ νὰ ϋπάρξει ἀνάπτυξη πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀσφάλεια. Γιὰ νὰ ϋπάρχει ἀσφάλεια πρέπει νὰ ὑπάρχουν οἱ αἱρετοὶ φύλακες. 10. Ἄμεση δημιουργία σώματος αἱρετῶν πολιτῶν βαρέως ὁπλισμένων γιὰ τὴ φύλαξη τῆς πόλης. Χωρὶς βαρὺ ὁπλισμὸ σὲ ὁμάδα πολιτῶν δὲν ὑπάρχει φύλαξη τῆς πόλεως. Τὸ κάνεις καὶ ἔχεις ἕτοιμο στρατὸ καὶ ταὐτόχρονα γυμνασμένους πολίτες. Αἱρετὸ σῶμα, γιατί μερικοὶ μπορεῖ νὰ βλαφτοῦν, ὅποτε ἡ πόλη ἂς τοὺς καθορίζει. 11. Ἄμεση δημιουργία του μὴ κερδοσκοπικοῦ συνεταιρισμοῦ τῶν συνταξιούχων θὰ μποροῦν νὰ ἀγοράζουν τὰ προϊόντα χωρὶς κέρδος. Οἱ συνταξιοῦχοι γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὴ βγάλουνε σήμερα ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπασχολοῦνται χρειάζονται ἕναν μὴ κερδοσκοπικὸ συνεταιρισμὸ καὶ μὲ τὴν ἐμπειρία τους θὰ βοηθοῦνε καὶ θὰ καθοδηγοῦνε καὶ τοὺς νεωτέρους, ἔτσι τοὺς δίνεις διέξοδο. 12. Ἄμεση νομοθέτηση γιὰ τὸ νομὸ γιὰ τὸ θεσμὸ τῆς κυκλικῆς μεταναστεύσεως, ὅπου ἀπαγορεύεται νὰ μένει μετανάστης στὸν τόπο πάνω ἀπὸ 3 χρόνια καὶ πηγαίνει στὴν πατρίδα του, τὴν ὁποία μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο βοηθᾶ ἤδη βλέποντας μία πιὸ προηγμένη κοινωνία πὼς λειτουργεῖ. Ἡ κυκλικὴ καὶ στοχευμένη μετανάστευση βοηθᾶ καὶ ἐκεῖνα τὰ κράτη καὶ κυρίως εἶναι ἐνάντια στὴν νέα τάξη ἡ ὁποία θέλει νὰ μὴν ὑπάρχει κράτος ὁμοιογενὲς καὶ μὲ περιουσία καὶ ὑποδομὲς καὶ ἔχει βάλει τοὺς δωσιλόγους νὰ μᾶς κυβερνᾶνε. 13. Ἄμεση νομοθέτηση γιὰ τὸ νομὸ ἀπαγορεύσεως ἑταιρειῶν πολλῶν ἀντικειμένων. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο σπᾶνε οἱ πολυεθνικές. Μόνο οἱ συνεταιρισμοὶ μὲ λαϊκὴ βάση μποροῦν νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ προνόμιο. Μὲ ἄλλα λόγια νὰ διώξουμε τοὺς κερδοσκόπους ποῦ μὲ τὰ χρήματά τους κοιτᾶνε νὰ ἐλέγξουνε κάθε κοινωνία. Αὐτοὶ συνήθως εἶναι μασσῶνοι καὶ ἄνθρωποι πράκτορες ἢ ξεπουλημένοι κάτω ἀπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦ ἐπιχειρηματία. Χρειαζόμαστε τὴν ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα γιὰ τὸ σύνολο καὶ ὄχι γιὰ μία κλίκα ἀνθρώπων. Γιὰ νἄμαστε εὐτυχισμένοι πρέπει ἀφ ἑνὸς μὲν νὰ ζοῦμε μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ κοινωνικά, ἀφ ἑτέρου νὰ ἀποβληθοῦν τὰ κερδοσκοπικὰ στοιχεῖα. Αὐτὸ ἰδιαιτέρως ἐπιτυγχάνεται μὲ τὶς ἑταιρεῖες ἑνὸς ἀντικειμένου. 14. Ἄμεση νομοθέτηση γιὰ τὸ νομὸ ἐνάντια στὰ μεταλλαγμένα, τὴν ὁμοιογένεια τῶν σπόρων, τὴν μὴ ἰδιωτικοποίηση ἐδάφους, ὑπεδάφους, ἀέρος, θαλάσσης, νερῶν κλπ, codex alimentarious, ἀτζέντα 21 καὶ λοιπὲς ἱστορίες τῶν σιωνιστικῶν ἑταιρειῶν. Γιὰ νὰ μὴ γίνουμε ὑποχείρια τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῶν τραπεζιτῶν καὶ φτάσουμε σὲ αὐτοκτονίες ὅπως μὲ τὰ μεταλλαγμένα στὴν Ἰνδία ποὺ τοὺς καταστρέψανε πρέπει νὰ πάρουμε συγκεκριμένες ἀποφάσεις. Αὐτοὶ τὰ θέλουν ὅλα καὶ ἔχουν περάσει διάφορες νομοθεσίες. Τοὺς δώσαμε βλέπεις τὸ δικαίωμα. Μήπως εἶναι ὥρα γιὰ ξύπνημα, τὶ λὲς ἐσὺ ποῦ λὲς ὅτι εἶσαι καὶ Ἕλληνας; 15. Ἄμεση δημιουργία τραπέζης σπόρων. Εὔκολο, πολὺ εὔκολο, μία ἐθελοντικὴ ὁμάδα ἢ ἀκόμη καὶ ἐκλεγμένη θὰ ἀσχολεῖται μὲ αὐτό. Μεγάλη ὑπόθεση ἐνάντια στὶς Monsanto καὶ Garhil. Γιατί ἀλλοιῶς θὰ μᾶς αὐτοκτονήσουνε ὅπως κάνανε στὶς Ἰνδίες καὶ ἀφοῦ τοὺς τὰ πήρανε ὅλα καὶ τοὺς χρεώσανε τώρα τοὺς παίρνουν τὶς περιουσίες καὶ ὁ κόσμος αὐτοκτονάει σωρηδόν. 16. Ἄμεση δημιουργία τραπέζης τεχνογνωσιῶν γύρω ἀπὸ γεωργικὲς τεχνολογίες, μὲ καταγραφὲς καὶ βοήθεια στοὺς ἀγρότες. Παλαιότερα ὁ υἱὸς μάθαινε τὰ μυστικὰ ἀπὸ τὸν πατέρα στὴ γεωργία. Τώρα μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις φτιάχτηκε ἕνα ἀπέραντο τεμπελχανεῖο, τὸ κηφηνεῖον ἡ Ἑλλὰς ποῦ λέει καὶ ὁ δάσκαλος ὁ Καργάκος, νἆναι καλά. Τώρα χρειάζεται μία ὁμάδα ν ἀρχίσει νὰ μαζεύει τὰ μυστικά, τὶς τεχνικές, νὰ τὰ ἐκθέτει καὶ νὰ βοηθάει τοὺς γεωργούς. Χρειαζόμαστε ὑπερυψηλὴ γεωργικὴ τεχνολογία καὶ βέβαια ὅλη τὴν παράδοση, γιατί ἡ παράδοση ἀποτελεῖ ἕνα φιλτραρισμένο πακτωλὸ γνώσεων καὶ τεχνικῶν καὶ ἐμπειρίας ὥστε νὰ ἀνορθωθεῖ ὁ τόπος.

5 17. Ἄμεση δημιουργία τοπικοῦ καναλιοῦ κατὰ παρέκλισιν τοῦ ΕΣΡ καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν κυρίων μὲ ὅλη αὐτὴ τὴ νομοθεσία ἡ ὁποία στοχεύει στὸν ἔλεγχο τῶν εἰδήσεων πρὸς ὤφελος τῆς νέας τάξεως. Δὲν πρέπει νὰ άφήσουμε τὰ βρωμοκάναλά τους νὰ κάνουνε πλύση ἐγκεφάλου στὰ παιδιά μας. Δικά μας τοπικὰ κανάλια καὶ τὰ πανελλαδικὰ γιὰ νὰ μπαίνουν στὸν τόπο πρέπει νὰ δίνουν ἕνα δίωρο κάθε ἡμέρα στὸ νομό. Ὅπως γίνεται στὶς ΗΠΑ. Καὶ βέβαια δὲν θὰ λένε τὸ ποίημα τῶν πολιτικῶν. 18. Ἄμεσος περιορισμὸς τῶν ΜΜΕ καὶ εἰσαγωγὴ στὰ προγράμματα τῶν καναλιῶν χρόνου ἀπὸ τὶς τοπικὲς δραστηριότητες. Ἂν δὲν δώσουν χρόνο, παίρνεις ἀπόφαση καὶ τοὺς κλείνεις μὲ παρεμβολὴ, γιὰ τὸ νομό. 19. Ἄμεση δημιουργία τοῦ ἐργαστηρίου Ῥητορικῆς, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Ποιήσεως, Βυζαντινῆς καὶ ἀρχαίας μουσικής καὶ ζωγραφικῆς ἀντίστοιχα αὐτὰ δηλαδὴ ποῦ ἔχει θάψει καὶ θέλει νὰ θάψει ἡ νέα τάξη γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει τὰ πάντα. Ὁ σκοπὸς τῆς σημερινῆς έκπαιδεύσεως εἶναι νὰ γίνουν τὰ παιδιὰ μας ὑποχείρια τῶν πολυεθνικῶν. Γι αὐτὸ χρειάζεται ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας, τῆς παραδόσεως, καὶ ὅτι ὑπάρχει πολιτισμικὸ ποῦ νὰ δημιουργεῖ ὑγιεῖς πολίτες. Τὸ σχέδιο τῆς νέας τάξης τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης. 20. Δημιουργία ἑταιρειῶν λαϊκῆς βάσεως ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Δήμου μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία χιλιάδων θέσεων ἐργασίας. 21. Δημιουργία τοῦ κέντρου τεχνολογικῆς ἐρεύνης "FREE ENERGY". Ἂν κανεὶς δώσει λῆμμα στὸ δίκτυο θὰ βρεῖ πληθώρα προσπαθειῶν γιὰ χρήση ἐνεργείας ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ νέων τεχνολογιῶν, ὅπως παράδειγμα ἡ παραγωγὴ ὑδρογόνου μὲ παλμό, μὲ τὰ ὁποία θὰ μπορέσουμε νὰ ἔχουμε μεγάλη βελτίωση στὶς ὑποδομὲς καὶ τὶς ἀνάγκες, ἀλλὰ δὲν ἀφήνουν τὰ συμφέροντα μὲ τὰ πετρέλαια σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς πολιτικούς. 22. Δημιουργία του μὴ κερδοσκοπικοῦ συνεταιρισμοῦ ΦΕΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΗΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) γιὰ τὸ κάλεσμα καὶ τὴ φιλοξενία ξένων διεθνῶν ἐπιστημόνων γιὰ τὴ συμβολή τους στὴν ἔρευνα, τὴ γνώση, τὴ γνωστικὴ βοήθεια, τὴ δημιουργία ἑταιρειῶν, μὲ σεμινάρια κλπ. ὥστε ταχύτατα νὰ ἀλλάξει ἀφ ἑνὸς μὲν ἡ μιζέρια, ἀφ ἑτέρου ἡ νοοτροπία τῶν 400 χρόνων τῆς δουλείας τοῦ γένους. Ἕνα κτίριο σὲ συνεχὴ βάση θὰ φιλοξενεῖ διεθνεῖς ἐπιστήμονες γιὰ διακοπὲς ἀλλὰ καὶ μεταφορὰ τεχνογνωσίας κυρίως στοὺς νέους γιὰ τὴ δημιουργία ἐπιχειρήσεων ὑψηλῶν τεχνολογιῶν καὶ ὄχι μόνον βέβαια. 23. Ἁμεση κατάργηση ταμειακῶν, ἀποδείξεων, ΤΑΧΙΣ, χρήση μόνο βιβλίου γραπτοῦ εἰσερχομένων καὶ ἄμεση καταβολὴ τοῦ 2% ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου γιὰ τὶς Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, 12% ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου γιὰ τὶς πολυεθνικές. Νὰ τελειώνουμε μὲ τὰ ἀπατεωνίστικα ἐργαλεῖα τῆς νέας τάξεως ποῦ τοὺς θέλει ὅλους κάτω ἀπὸ ἔλεγχο. 24. Ἀπαγόρευση φροντιστηρίων. Αὐξάνονται οἱ ὧρες στὸ σχολεῖο. Τὰ παιδιὰ μαγειρεύουν καὶ τρῶνε στὸ σχολεῖο. Ἐπιστρέφουν 4 τὸ ἀπόγευμα, καὶ δὲν κάνουν κανένα ἄλλο μάθημα, ἄσκηση κλπ. Σὲ ἡμερησία διάταξη ἡ ἐπὶ 2ωρο ἐξαντλητικὴ γυμναστική. Τὸ σχολεῖο ξεκινᾶ στὶς 7.30 μὲ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, τὴν πρωϊνὴ προσευχὴ -ὅσο κι ἂν δὲν τὸ θέλουνε μερικοί, αὐτὸ εἶναι θέσφατο, εἶναι θεσμὸς καὶ πυλώνας τῆς ὑπάρξεώς μας - στὴ συνέχεια τὸ πρωϊνὸ καὶ τὸ πρόγραμμα κάθε τάξεως στὴ συνέχεια. Ἡ γλώσσα γυρνάει ὅπως τὴ δεκαετία τοῦ 50. Τὰ μαθήματα χωρίζονται σὲ βασικὰ ποὺ εἶναι ἡ ἀρχαία γλώσσα καὶ ἡ καθαρεύουσα, μὲ κείμενα ἀρχαῖα καὶ μεσαιωνικά, ποίηση, ρητορική, λογική, τὸ Σύνταγμα καὶ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, πολιτική, μὲ ἀπαραίτητη τυπογράφηση μὲ διχρωμία ὅπως τὰ παλαιὰ βιβλία, χωρὶς πολλὲς εἰκόνες ὅπως ἔχει ἐπιβάλλει ἡ νέα τάξη γιὰ νὰ βγαίνουν παιδιὰ βλήματα - πολὺ κείμενο, εἰκόνες τὸ πολὺ 20% τῆς σελίδος, πολυτονικά, γεωμετρικοὶ τόποι, ἄλγευρα, γεωμετρία, μαθηματικά, οἰκονομικά, τὰ ὁποῖα κατέχουν τὸ 80% τῶν ὡρῶν, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα μπορεῖ νὰ τὸ καθορίζει ἡ τοπικὴ κοινωνία ἀνάλογα τὸ τί θέλει γιὰ τὰ παιδιά της. 25. Ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ γιὰ τὸ νομό, καὶ σὲ ὅποιον ἀρέσουμε κύριοι. Στὴ φυσικὴ παράδειγμα θὰ διδάσκεται ὁ Περιστεράκης, στὰ νεοἑλληνικὰ βιβλία τὰ βιβλία τοῦ 50, τὸ 60 τοῦ Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς εἶναι αἱρετοὶ καὶ ψηφίζονται κάθε 2ο χρόνο ἀπὸ τὴ Συνέλευση τῶν Πολιτών. Νὰ τελειώσει τὸ μεγάλο πλῆγμα ἀπέναντι στοὺς πολίτες ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές. Πολλοὶ λένε μὰ θὰ τοὺς κάνεις αἱρετούς; Γιατί ὄχι; Γιατί νὰ πληρώνουμε σὰν πολίτες καλοὺς καὶ κακοὺς καὶ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε γιὰ τὰ παιδιά μας τοὺς καλούς. Ἐκτὸς τούτου εἶναι καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία ποῦ τὰ λέει ὡραία, οὐδεὶς μωρότερος τῶν ἰατρῶν ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ δάσκαλοι. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν θὰ εἴμασταν μονοτονιστὲς ἂν εἴχαμε καλοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές, οὔτε αὐτοὺς τοὺς πολιτικούς. Στὸν ἀντίλογο σοῦ λένε καὶ τὶ θὰ τοὺς κάνεις ὅταν δὲν θὰ μποροῦν; Τὸ πράγμα εἶναι πολὺ ἁπλό. Οἱ δάσκαλοι εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πορεία τῶν μαθητῶν. Ἂν οἱ μαθητὲς βγοῦνε καλοὶ καὶ αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς δασκάλους, ὁ τόπος θὰ προκόψει, καὶ σ αὐτὴ τὴν προκοπὴ ἀνταποδοτικὰ ἔχουνε μέρισμα καὶ οἱ δάσκαλοι βρίσκοντας εὔκολα καὶ ἄνετα ἄλλες ἐργασίες ἂν χρειαστοῦνε. Εἴμαστε μία κοινωνία καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πένονται οἱ διπλανοί μας, ἀλλὰ ἂν εἴμαστε μία ἄχρηστη κοινωνία τότε θὰ εἶναι πολλοὶ ποῦ θὰ πένονται. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. 27. Ἐπίτιμοι δημότες οἱ ἐπιστήμονες ποῦ θὰ ἐπιλέξουμε ποῦ θὰ βοηθήσουν τὴν πόλη, ἕνα κτίριο θὰ εἶναι μόνο γὶ αὐτοὺς γιὰ 15θήμερες δωρεὰν διακοπές.

6 Ἂν μαζέψεις ἕνα σωρὸ ἐπιστήμονες, εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτοὶ γενικῶς ἀφ ἑνὸς μὲν εἶναι ἰδεολόγοι ἀφ ἑτέρου δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἔξω ἀπὸ τὸ ἀντικείμενό τους πράγμα ποῦ σημαίνει ὅτι ἂν τοὺς φιλοξενήσεις γιὰ 15 ἡμέρες θὰ ἀνεβάσουν τὸ ἐπίπεδό του τόπου, θὰ μεταφέρουν τεχνολογίες καὶ σοβαρὲς ἰδέες στὸν τόπο, θὰ κάνουν μία σύναξη καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ βοηθηθοῦν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ γεωργοί, οἱ νέοι, οἱ ἐπιχειρηματίες, θὰ γίνουν διασυνδέσεις μὲ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ μάλιστα μὲ τοὺς καλυτέρους, καταλαβαίνει κανεὶς πόσο σημαντικὸ πράγμα εἶναι τοῦτο γιὰ ἕναν τόπο. Πολὺ δὲ περισσότερο ἂν τοὺς ξεναγήσεις στὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό, ἀπὸ μόνοι τους θὰ γίνουν διαφημιστὲς τῆς περιοχῆς σου. Λίγο μυαλὸ θέρει ῥὲ βλήμματα ποῦ πάτε καὶ ψηφίζετε ὅλους τους πρασινοκοκκινομπλὲ βλαμμένους. 28. Ἄμεση νομοθεσία, βάση - δεδομένων, προγραμματισμένων αὐτοκαταστροφικῶν προϊόντων μὲ τὴν ὁποία ἐκβάλλεται ἡ ἑταιρεία ποῦ θὰ κυκλοφορήσει τέτοια προϊόντα στὸν τόπο. Ἐπειδὴ πολλοὶ δὲν τὸ γνωρίζουν, σὲ τσὶπ ὑπάρχει κώδικας ποῦ μπλοκάρει τηλεοράσεις μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο λειτουργίας, ἐκτυπωτὲς ποῦ θέλουν τσιπαρίσματα, πανάκριβες ἀλλωνιστικὲς μηχανὲς οἱ ὁποῖες ἔχουν ἕναν εὐαίσθητο ἀλλὰ καὶ πανάκριβο μηχανισμὸ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὁποίου εἶναι πανάκριβη, σχεδιασμένες ἔτσι ὥστε νὰ ἐκβιάζονται οἱ πολίτες. Μεγάλα πρόστιμα σὲ ὅλους αὐτοὺς καὶ καταγραφή τους στὴ βάση δεδομένων καὶ ἔλεγχο ὅλων αὐτῶν τῶν μηχανῶν ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικὲς ὁμάδες ποῦ θὰ δημιουργηθοῦν καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες ποῦ θὰ κληθοῦν. Ἡ μεγάλη κομπίνα τῶν ἐτερειῶν. Σοὺ πουλᾶνε ἕνα ἀντικείμενο περιορισμένου χρόνου, γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ τοὺς τὰ ξαναακουμπήσεις καὶ μάλιστα γερά. Καὶ ἂν μὲν εἶναι ἀπὸ ἠλεκτρονικὰ τὰ περισσότερα πετιοῦνται, καὶ περισσότερο κοστίζει τὸ πέταγμά τους ἀπὸ τὰ ἴδια. Γιὰ τὰ ἁμάξια καὶ κάθε εἴδους μηχανῶν ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα κόστους καὶ ἐνεργείας. Τεράστια ποσὰ ἐνεργείας ξοδεύονται, γιὰ νὰ ψάχνουμε πετρέλαια νὰ τὰ ξαναφτιάχνουμε. Χρειαζόμαστε ἀφ ἑνὸς νὰ τὰ φτιάχνουμε μόνοι μας, ἀφ ἑτέρου νὰ εἶναι συνεταιριστικὲς οἱ μονάδες γιὰ νὰ βγάζουν καλὰ προϊόντα ἀλλὰ τὸ κυριώτερο μὲ τὸ φορολογικὸ καθεστὼς τοῦ 2% ἐπὶ τῶν εἰσερχομένων ποιὸς δὲν θὰ δημιουργήσει μονάδα καὶ ποιὸς δὲν θὰ δουλέψει; Ἁπλὰ δὲν ἀφήνουν τὰ ὄργανα τῶν ξένων. 29. Ἄμεση ἐπίλυση τῶν σκουπιδιῶν, σύμφωνα μὲ μελέτη ποῦ εἶχα κάνει, ὑπολόγιζα ὅτι θὰ βγάζαμε σὰν Ἑλλάδα 1 τρὶς δραχμὲς τότε περίπου, γιὰ νὰ ἔρθει χρόνια ἀργότερα νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἀνώνυμος ἑταιρεία ΛΑΚΩΝΙΚΗ Α.Ε. καὶ νὰ ὑλοποιήσει κάτι ἀνάλογο, καὶ ἀντὶ οἱ πολίτες νὰ πληρώνουν τὰ σκουπίδια, τώρα πληρώνονται καὶ δὲν μολύνεται καὶ τὸ περιβάλλον. Στὶς συζητήσεις μὲ τοὺς ἀνθρώπους βλέπεις τὶς νομικὲς δυσκολίες, δυσκολίες ποῦ πονηρὰ βάλανε στὴν ψευτοεε γιὰ νὰ δημιουργεῖται διαφθορὰ. Δηλαδὴ γι αὐτοὺς ποῦ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ἂν πάρεις τὰ πετρέλαια ποῦ ἔκαψε ὁ δῆμος γιὰ μεταφορὰ σκουπιδιῶν καὶ τὰ ἀντίστοιχα τονὰζ ποῦ καταγράφτηκαν καὶ τὰ χιλιόμετρα ποὺ τὰ πήγανε καὶ βρεῖς διαφορά πάνω ἀπὸ 5%, αὐτὴ πλέον εἶναι ὑπόθεση γιὰ τὸν εἰσαγγελέα. Σιγὰ τὸ δύσκολο μὲ τὰ σκουπίδια. Σκουπίδια χρειαζόμαστε ἀλλὰ ὄχι λίγα ἀλλὰ πολλά καὶ βέβαια ὄχι θάψιμο. 30. Πρέπεινὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάτι πνευματικὰ δικαιώματα μέσω τῶν ὁποίων ἔχουνε βάλει χέρι στὴν τσέπη μας μέσω τῶν καταστημάτων. Ἡ λύση λοιπὸν εἶναι ἡ ἑξῆς γιὰ τοὺς καταστηματάρχες ποῦ δὲν μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν. Στέλνει ὁ Δήμος στὶς ἐταιρείες ἕνα ἐξώδικο καὶ τοὺς λέει, ἐδῶ λέτε νὰ σᾶς πληρώνουμε τόσα. Ἀφοῦ λοιπὸν συσταθήκατε γιὰ νὰ δίνετε τὰ λεφτὰ στοὺς δημιουργούς, ἀνοῖχτε τὴ βάση δεδομένων τῶν ἐσόδων σας νὰ δῶ ποῦ καὶ πόσα ἔχετε δώσει ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ. ΕΧΕΙΣ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ. 31. Δημιουργεῖται ἡ αἱρετὴ ὑπηρεσία ἐλέγχου συνεταιρισμῶν, ἡ ὁποία δίνει ἀναφορὰ στὴν Συνέλευση τῶν Πολιτῶν μία Κυριακὴ τὸ χρόνο, ἐνῶ ὅλα τὰ στοιχεῖα ἀναρτῶνται στὸ δίκτυο. Ἐπίσης οἱ ἰσολογισμοὶ τῶν πολυεθνικῶν μὲ τὰ τιμολόγια εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ τὰ ἀναρτοῦν στὸ δίκτυο ὥστε ὁ πολίτης νὰ μπορεῖ νὰ δεῖ ἀπὸ ποιὸν καὶ ποῦ ἀγοράζει ἡ πολυεθνικὴ τὰ προϊόντα της, ἐνῶ ἀντίθετα στοὺς μικρούς, στὶς ντόπιες ἑταιρεῖες κατατίθενται οἱ ἰσολογισμοὶ χωρὶς ὅμως ἀναφορὰ στοὺς προμηθευτὲς καθότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν ὑγιὰ ἀγορὰ καὶ ἀποτελοῦν τὶς ὑγιεῖς ἑταιρεῖες. Προστασία λοιπὸν τῶν μικρῶν ἄμεσα καὶ ἔκθεση τῶν πολυεθνικῶν καὶ νεοταξιτῶν ποῦ κρύβονται πίσω ἀπ τὴν ἀνωνυμία. 32. Ἄμεσος ἐμπλουτισμὸς θαλάσσης. Ἄραγε καταλαβαϊνετε τὶ σημαίνει αὐτὸ καὶ πόσο πλοῦτο ἔχει γιὰ τὸν τότο, τὶ ἀνάπτυξη μπορεῖ νὰ γίνει, πόσο εὔκολο εἶναι, καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ γίνει; Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ; ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑ- ΣΤΙΟ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ, ΜΑ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΘΑΝΟΥΝ. Παρακαλεῖσθε ὅσοι νομίζετε ὅτι γίνεται κάτι καλὸ μὲ αὐτὰ τὰ γραψίμματα καὶ τὶς ἐνέργειές μας, βγάλτε μία φωτοτυπία καὶ ἐνημερῶστε καὶ τὸ διπλανό σας, ὥστε σὲ κάποια στιγμὴ ὅλοι μαζὶ νὰ προχωρήσουμε σὲ συγκεκριμένες ἐνέργειες καὶ πρακτικές, κυρίως ὅμως νὰ ἀνακαλύψουμε πόσο καὶ ποὺ συνεχῶς μᾶς κλέβανε καὶ μᾶς ἐξαπατούσανε, νὰ γίνουν ὅλοι οἱ συμπολίτες μας ἐνεργοὶ πολίτες καὶ νὰ πάψουν νὰ τρῶνε τὸ κουτόχορτο τῶν ΜΜΕ καὶ τὸ κυριώτερο νὰ ἀνακαλύψει ὁ καθένας μας τὰ δικαιώματά του καὶ ὡς ἐνεργὸς πολίτης νὰ προστατεύψει τοὺς θεσμούς, γιατί εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν προστατεύουμε ἐμεῖς τοὺς θεσμοὺς ἀλλὰ αὐτοὶ θὰ προστατέψουν τὴν ὑπόστασή μας καὶ τὸ μέλλον κάθε Ἑλληνικοῦ τόπου. ΠΕΡΙΤΤΟ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑ- ΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΥΛΟΛΟΪ ΠΟΥΚΑΤΣΕ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΛΟΪ. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ. ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ, ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ.

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτια Πιστοποίησης Ἐργασίας To πείραμα τοῦ Wörgl (Βεργκλ) Αὐστρία ἄνθρω- πος ἀνοιχτόμυαλος, πρακτικός, ἐργατικός, δραστήριος

Γραμμάτια Πιστοποίησης Ἐργασίας To πείραμα τοῦ Wörgl (Βεργκλ) Αὐστρία ἄνθρω- πος ἀνοιχτόμυαλος, πρακτικός, ἐργατικός, δραστήριος Σχῆμα 1: Γραμμάτια Πιστοποίησης Ἐργασίας To πείραμα τοῦ Wörgl (Βεργκλ) Αὐστρία Τὸ Βεργκλ (Wörgl) εἶναι μία μικρὴ πόλη 4.500 κατοίκων στὸ αὐστριακὸ Τυρόλο, ἡ ὁποία ἀναπτυσσόταν μὲ γοργοὺς ῥυθμοὺς στὶς ἀρχὲς

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι46 Π.Χ. ΩΣ ΤΟ 1453 Μ.Χ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1965 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Β ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Pragmatic Computer Science

Ο Β ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Pragmatic Computer Science Ο Β ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Pragmatic Computer Science Αλέξης ελής ιευθυντής Β Τομέα www.di.uoa.gr/ ad Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σωτήριος Υ.Δ. Εργαστήριο Λογικής & Επιστήμης Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών Σ.Η.Μ.Μ.Υ. Ε.Μ.Π.

Δήμος Σωτήριος Υ.Δ. Εργαστήριο Λογικής & Επιστήμης Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών Σ.Η.Μ.Μ.Υ. Ε.Μ.Π. Δήμος Σωτήριος Υ.Δ. Εργαστήριο Λογικής & Επιστήμης Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών Σ.Η.Μ.Μ.Υ. Ε.Μ.Π. Θεωρία Παιγνίων (;) αυτά είναι video παίγνια...... αυτά δεν είναι θεωρία παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 1 / 14 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Μenu Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμεῖς καί οἱ Ἕλληνες ( μιά ἄσκηση αὐτογνωσίας)

Ἐμεῖς καί οἱ Ἕλληνες ( μιά ἄσκηση αὐτογνωσίας) Ἐμεῖς καί οἱ Ἕλληνες ( μιά ἄσκηση αὐτογνωσίας) Παραλλάσσοντας τον, δανείζομαι τὸν τίτλο ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Ph. Lacoue- Labarthe «Ὁ Χέλντερλιν καὶ οἱ Ἕλληνες», ἕνα κείμενο πού, μὲ τὴ συγγενική του θεματογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποιήματα

Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποιήματα Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2011 9 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ποιήματα Τεῦχος 9 - Μάιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, τα στάδια εντοπισμού της και τους γενικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα