ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική Μορφή - Έδρα Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...) µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Ο.Α.Τ.Α.Π), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και εδρεύει στην Αθήνα. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π στις διεθνείς του σχέσεις χρησιµοποιεί την ξενόγλωσση επωνυµία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)». Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι : α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέµονται από αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς και από εκπαιδευτικά αξιολογηµένους - πιστοποιηµένους κλάδους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και β) η παροχή πληροφοριών σχετικά µε σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ηµεδαπή και αλλοδαπή προς κάθε ενδιαφερόµενο. 2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π στο πλαίσιο του σκοπού του : α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε έµφαση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα και λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για θέµατα πανεπιστηµιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σηµειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτό, ενηµερώνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει την πληροφόρηση που ζητούν ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης ή αρµόδια Κέντρα και αντίστοιχοι Οργανισµοί της αλλοδαπής, αναφορικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. γ) Συµµετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισµούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων 1

2 ακαδηµαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι µέλος. δ) Συνεργάζεται µε όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 3 Ερµηνευτικές διατάξεις Στον παρόντα νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια: α) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» σηµαίνει την από τον Ο.Α.Τ.Α.Π χορήγηση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» σε τίτλο σπουδών σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου. β) «αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα» σηµαίνει ίδρυµα που έχει τύχει αναγνώρισης ως Πανεπιστήµιο ή άλλης µορφής ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρµόδιους φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί. γ) «ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» σηµαίνει την εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήµια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή άλλης µορφής ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. δ) «εκπαιδευτικά αξιολογηµένος-πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών» σηµαίνει κλάδο σπουδών πανεπιστηµιακής κατεύθυνσης που έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησηςπιστοποίησης από τα αρµόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται. ε) «τίτλος σπουδών» σηµαίνει οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωµα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει συµπληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραµµα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Γενικές αρχές Για την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών τόσο ως «ισότιµου χωρίς αντιστοιχία» όσο και ως «ισότιµου και αντίστοιχου» ως µέτρο κρίσης λαµβάνεται ο οµοειδής τίτλος του ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οµοειδής τίτλος των πιο πάνω ιδρυµάτων της ηµεδαπής, χορηγείται µόνον «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία». 2. Η αναγνώριση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» χορηγείται, αν: α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστηµίων και των τεχνολογικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Εξαίρεση από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και µάθησης γίνεται αποδεκτή στην περίπτωση των ιδρυµάτων τύπου «ανοικτού πανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), νοουµένου ότι 1) το ίδρυµα που προσφέρει τέτοιου είδους εκπαίδευση έχει ειδικό πρόγραµµα σπουδών για τον σκοπό 2

3 αυτό, 2) ολόκληρη η διαδικασία προσφοράς τέτοιου τύπου προγράµµατος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο και 3) η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται µε βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες. Επίσης, εξαίρεση από την προϋπόθεση της διάρκειας σπουδών γίνεται αποδεκτή στην περίπτωση των τριετών προγραµµάτων πανεπιστηµιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. β) Όλο το πρόγραµµα έχει γίνει σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα/ιδρύµατα ή σε εκπαιδευτικά αξιολογηµένο-πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον το 1/3 του προγράµµατος σπουδών έχει γίνει στο ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών µπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα συνεργασίας. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδηµαϊκά έτη, εξάµηνα ή διδακτικές µονάδες. 3. Για τη χορήγηση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» και «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» πρώτου καταληκτικού τίτλου σπουδών µπορεί να γίνει προσθετική συνεκτίµηση διαφορετικών τίτλων σπουδών σε συναφές επιστηµονικό πεδίο. Οι συνεκτιµώµενοι τίτλοι θεωρούνται ότι έχουν αναλωθεί και δεν µπορούν να αναγνωριστούν αυτοτελώς. 4. Η αναγνώριση της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» δίνεται όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια της «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» και επιπλέον καλύπτονται τα µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής σύµφωνα µε την κρίση του αρµόδιου οργάνου του Ο.Α.Τ.Α.Π. Για τη χορήγηση της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τον Ο.Α.Τ.Α.Π µπορεί να απαιτήσει την επιτυχή εξέταση ή και την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. Για τον σκοπό αυτό, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να δεχθούν αριθµό παραπεµποµένων για συµπληρωµατικά µαθήµατα τουλάχιστον ίσο µε 10% των εισακτέων κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Τα εν λόγω συµπληρωµατικά µαθήµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 6. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί έως δέκα (10), όταν πρόκειται για τίτλους Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός µαθηµάτων, χορηγείται µόνον «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία». Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει όσους υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού. Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα ορίζονται από το οικείο Τµήµα του Σ µετά από εισήγηση της αρµόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής. Για κάθε µάθηµα, ορίζεται ο τίτλος και οι θεµατικές ενότητες (syllabus). 5. Η συµµόρφωση των ιδρυµάτων της ηµεδαπής στις παραποµπές του Ο.Α.Τ.Α.Π για επιτυχή εξέταση ή και παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 3

4 συµπληρωµατικών µαθηµάτων, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, είναι υποχρεωτική και η σχετική άρνηση ή η υπέρβαση των ορίων του εύλογου χρόνου που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των έξι µηνών, αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το πειθαρχικό και ποινικό δίκαιο. 6. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά τµήµατα ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να διενεργεί ειδικές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούµενων συµπληρωµατικών µαθηµάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων. Ειδικά για τις εξετάσεις Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Πολυτεχνικών Σχολών κα. η βαθµολογία των δοκιµίων των εξεταζοµένων δύναται να γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο 7. Η «ισοτιµία και αντιστοιχία» του τίτλου για την αναγνώριση του οποίου απαιτούνται συµπληρωµατικά µαθήµατα χορηγείται µετά την υποβολή στοιχείων που µαρτυρούν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω µαθήµατα. Άρθρο 5 Επίπεδα αναγνώρισης τίτλων 1. Τα επίπεδα αναγνώρισης τίτλων είναι: α) «Πτυχίο» που σηµαίνει τον πρώτο καταληκτικό τίτλο πανεπιστηµιακού ή επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης, ο οποίος χορηγείται µετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. β) «Μεταπτυχιακό ίπλωµα Πρώτου Επιπέδου» που σηµαίνει τον τίτλο που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. γ) «ιδακτορικό ίπλωµα» που σηµαίνει τον τίτλο που χορηγείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών επιπέδου διδακτορικού των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 1. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρίζονται µόνο ως ισότιµοι. 2. Η αναγνώριση µεταπτυχιακών τίτλων προϋποθέτει κατοχή τουλάχιστον «ισότιµου χωρίς αντιστοιχία» αναγνωρισµένου πρώτου καταληκτικού τίτλου πτυχίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 6 Οργανωτική δοµή Η οργανωτική δοµή του Ο.Α.Τ.Α.Π περιλαµβάνει : α) Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), τον Πρόεδρο και τους 2 Αντιπροέδρους του.σ. β) Τις Εκτελεστικές Επιτροπές (Ε.Ε.) γ) Τους Ειδικούς Εισηγητές δ) Τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους 4

5 ε) Τις ιοικητικές Υπηρεσίες. Άρθρο 7 Όργανα ιοίκησης 1. Όργανα ιοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι το ιοικητικό Συµβούλιο µε τα δύο Τµήµατά του, ο Πρόεδρος, οι δύο (2) Αντιπρόεδροι του.σ και οι Εκτελεστικές Επιτροπές. α) Το.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, και δέκα οκτώ (18) µέλη. ώδεκα (12) εξ αυτών είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστηµίου και τα έξι (6) είναι Καθηγητές Τ.Ε.Ι. Από τα µέλη.σ εκλέγονται οι δύο (2) Αντιπρόεδροι. Τα δώδεκα (12) µέλη.σ προέρχονται ανά ένας από τους επιστηµονικούς κλάδους: 1) Φιλοσοφίας - Φιλολογίας - Ψυχολογίας - Θεολογίας, 2) Νοµικής, 3) Θετικών Επιστηµών, 4) Οικονοµικών Επιστηµών - ιοίκησης Επιχειρήσεων, 5) Ιατρικής, 6) Οδοντιατρικής, 7) Πολυτεχνικών Επιστηµών (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής, Τοπογράφων, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.τ.ό.), 8) Νέων Τεχνολογιών (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ροµποτικής, Επιστηµών Τεχνολογίας κ.τ.ό.), 9) Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, 10) Γεωτεχνικών Επιστηµών (Γεωπονίας, ασολογίας, Κτηνιατρικής), 11) Φυσικής Αγωγής και 12) Καλών Τεχνών (θεάτρου, κινηµατογράφου, µουσικής και άλλων σύγχρονων κατευθύνσεων της τέχνης). Τα υπόλοιπα έξι (6) µέλη είναι Καθηγητές ΤΕΙ της χώρας που προέρχονται από τους ακόλουθους επιστηµονικούς κλάδους: 1) ένα (1) µέλος από τον κλάδο ιοίκησης Οικονοµίας, 2) δύο (2) µέλη από τους κλάδους Επαγγελµάτων Υγείας, 3) δύο (2) µέλη από τους κλάδους Τεχνολογικών Εφαρµογών, 4) ένα (1) µέλος από τους κλάδους Τεχνολογίας, Γεωπονικής και Τεχνολογίας Τροφίµων. β) Τα µέλη του.σ. διορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, µε τριετή θητεία, µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ από πίνακα που καταρτίζεται από τα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος των µελών ΕΠ και ΕΠ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης γ) Ο Πρόεδρος και ο πρώτος (Α ) Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητές ή Οµότιµοι Καθηγητές Πανεπιστηµίων της χώρας. Ο δεύτερος (Β ) Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητής των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον ΥΠΕΠΘ εκτός των µελών του.σ. και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι εκλέγονται από το οικείο Τµήµα του Οργανισµού εκ των µελών του οργάνου αυτού. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρώτος (Α ) Αντιπρόεδρος. δ) Τα µέλη του.σ. χάνουν την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο διορίζονται, στις ακόλουθες περιπτώσεις: ι) Όταν απουσιάζουν από τρεις 5

6 συνεχόµενες συνεδρίες του Συµβουλίου, νοουµένου ότι το διάστηµα µεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνεδρίας δεν είναι µικρότερο των έξι (6) µηνών, ιι) όταν χάσουν την ιδιότητα µε την οποία έχουν διοριστεί, ιιι) όταν δεν µπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω υποχρεωτικής απουσίας στο εξωτερικό και iv) όταν υποβάλουν οι ίδιοι παραίτηση. Το.Σ. λειτουργεί σε Ολοµέλεια και σε δύο Τµήµατα: στο Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και στο Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Το Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του.σ., τον Α Αντιπρόεδρο και τα µέλη του.σ που προέρχονται από τα Πανεπιστήµια της χώρας. Το Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του.σ., τον Β Αντιπρόεδρο και τα µέλη που προέρχονται από τα Τεχνολογικά Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον τέσσαρες (4) φορές τον χρόνο εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του.σ και των Τµηµάτων του µπορούν, µετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι Ειδικοί Εισηγητές, µέλη ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (.Ε.Π.) ή άλλα πρόσωπα που µπορούν να παράσχουν σχετικές µε το συζητούµενο θέµα πληροφορίες. 2. Το.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ορίζει από τους υπαλλήλους του Ο.Α.Τ.Α.Π, τον γραµµατέα του και τον αναπληρωτή του για το.σ. και για τα δύο Τµήµατα. 3. Η Ολοµέλεια του.σ θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένη, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από δεκατρία (13) τουλάχιστον µέλη. Το Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από 8 τουλάχιστον µέλη. Το Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από 4 τουλάχιστον µέλη. Οι θέσεις που χηρεύουν δύνανται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη ή να διοριστούν νέα από τις προτάσεις των Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχα µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 5.Οι Εκτελεστικές Επιτροπές συγκροτούνται κατά Τµήµα και απαρτίζονται από τον Πρόεδρο του.σ., τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο και δύο τουλάχιστον µέλη του οικείου Τµήµατος συγγενών επιστηµονικών κλάδων. Για κάθε Εκτελεστική Επιτροπή ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τους οποίου είναι αρµόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Οι Εκτελεστικές Επιτροπές συνεδριάζουν µετά από πρόσκληση του Προέδρου. 6

7 6. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, ορίζεται µετά από εισήγηση του.σ. ο κανονισµός λειτουργίας του Ο.Α.Τ.Α.Π, µε τον οποίο ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του. Ο Οργανισµός αυτός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης µε αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ και µε την ίδια διαδικασία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την αναγνώριση των τίτλων ως ισότιµων και αντίστοιχων που χορηγούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 8 Αρµοδιότητες Ολοµέλειας και Τµηµάτων.Σ Το.Σ. συνεδριάζει σε Ολοµέλεια: α) Όταν επιλαµβάνεται θεµάτων που παραπέµπονται από τα Τµήµατά του ή θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος για τα δύο Τµήµατά του ή θεµάτων που αφορούν τη γενική πολιτική του Ο.Α.Τ.Α.Π και την εν γένει προβολή του προς τα έξω, β) όταν διαµορφώνει και υποβάλλει στον ΥΠΕΠΘ εισηγήσεις για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, όσον αφορά τη διαδικασία, τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι, τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που εφαρµόζονται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, γ) όταν εκφράζει απόψεις στον ΥΠΕΠΘ για κάθε διεθνή ή διακρατική συµφωνία που περιλαµβάνει διατάξεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, την οποία η Κυβέρνηση προτίθεται να υπογράψει, δ) όταν εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό του Ο.Α.Τ.Α.Π, εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονοµικής διαχείρισης του Ο.Α.Τ.Α.Π, αποφασίζει για θέµατα δαπανών και προµηθειών, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονοµιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες και ε) όταν επιλέγει τους Ειδικούς Εισηγητές της διάταξης του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. Επιπλέον, η Ολοµέλεια έχει και κάθε άλλη αρµοδιότητα που δεν έχει ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο διοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π. Κάθε Τµήµα του.σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες : α) Αποφασίζει για τα θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό από τις Εκτελεστικές Επιτροπές. β) Καταρτίζει µετά από εισήγηση της αρµόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής τον κατάλογο των προς εξέταση προκαθοριζοµένων µαθηµάτων και καθορίζει την εξεταστέα ύλη για καθένα από τα µαθήµατα αυτά. γ) Καταρτίζει τις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος νόµου, δ) Φροντίζει να παρέχει, µέσω της ιεύθυνσης Πληροφόρησης, σε κάθε ενδιαφερόµενο πληροφορίες: ι) για το σύστηµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας και για τους τίτλους σπουδών που απονέµουν τα ιδρύµατα αυτά, ιι) για 7

8 το σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης ξένων χωρών και για τους τίτλους σπουδών που απονέµουν τα ιδρύµατα αυτά, ιιι) για θέµατα αναγνώρισης στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που απονέµονται από ιδρύµατα της Ελλάδας. ε) Υποβάλλει προτάσεις στην Ολοµέλεια του.σ. για τη µη αναγνώριση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 περιπτ. στ. στ) Υποβάλλει στο.σ. προτάσεις για θέµατα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, αναφερόµενα στον τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, τον οποίο εκπροσωπεί. ζ) Προκειµένου να σχηµατίσουν τεκµηριωµένη άποψη για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, τα Τµήµατα του.σ. µπορούν να συνεργάζονται και να ζητούν πληροφορίες από αρµόδιες ελληνικές αρχές καθώς και αντίστοιχα κέντρα και υπηρεσίες της αλλοδαπής. Το.Σ. και τα Τµήµατά του έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν αποφάσεις γενικής εφαρµογής. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνουν την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα. Άρθρο 9 Αρµοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής Η εκάστοτε αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες : α) Αποφασίζει για την «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία» και την «ισοτιµία και αντιστοιχία» τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής προς τίτλους σπουδών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, κρίνοντας επί των υποβαλλόµενων αιτήσεων αναγνώρισης. β) Επιλαµβάνεται θεµάτων που παραπέµπονται από το οικείο Τµήµα και από τον Πρόεδρο του.σ. γ) Παραπέµπει στο οικείο Τµήµα αιτήσεις για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής σε περίπτωση απόρριψης της «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία», χωρίς οµοφωνία κατά την παρ. 2β του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. δ) Καθορίζει την αντιστοιχία της βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας των αναγνωριζόµενων ως «ισότιµων χωρίς αντιστοιχία» τίτλων σπουδών µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα των τίτλων σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής και τον τρόπο που αυτή υπολογίζεται επί του συνόλου των εξετασθέντων καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών µαθηµάτων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθµολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισµός το.σ θα αποφασίζει κατ εκτίµηση των τυχόν άλλων στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αν τούτο δεν είναι εφικτό θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθµό του αντίστοιχου ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής και ανώτατης τεχνολογικής κατεύθυνσης. 8

9 ε) Υποβάλλει εισήγηση προς το οικείο Τµήµα για τον κατάλογο των προς εξέταση προκαθοριζοµένων µαθηµάτων και την περιλαµβανοµένη σε αυτά εξεταστέα ύλη, κατά τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Η εισήγηση γίνεται αφού προηγουµένως συνεκτιµηθούν οι γνώµες τριών (3) Ακαδηµαϊκών Συµβούλων του ιδίου ή συναφούς κλάδου, καθώς και η γνώµη και του αρµόδιου Ειδικού Εισηγητή. στ) Παραπέµπει προς εξέταση στο οικείο Τµήµα περιπτώσεις ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής που αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργούν, αλλά που κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν πληρούν σε ικανοποιητικό βαθµό τα ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ή δεν τηρούν την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και τάξη. ζ) Οι αποφάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών µπορούν να λαµβάνονται «δια περιφοράς» και να εκτελούνται από τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που είναι οµόφωνα θετικές. Άλλως, εισάγονται σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής για τελική απόφαση. η) Σε περίπτωση ισοψηφίας στις Εκτελεστικές Επιτροπές κατισχύει η ψήφος του Προέδρου. Άρθρο 10 Αρµοδιότητες του Προέδρου.Σ 1. Ο Πρόεδρος του.σ συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του και τις συνεδριάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών, προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και µεριµνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων. Ο Πρόεδρος του.σ. προΐσταται όλων των οργάνων και των υπηρεσιών του Ο.Α.Τ.Α.Π και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως αυτό. 2. Ο Πρόεδρος είναι αρµόδιος να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Εισηγητή, για την αναγνώριση ως «ισότιµων χωρίς αντιστοιχία» ή ως «ισότιµων και αντίστοιχων» τίτλων σπουδών, όταν όµοιοι τίτλοι σπουδών, προερχόµενοι από τα ίδια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωριστεί µε αποφάσεις των οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π και όταν η αιτούµενη αναγνώριση αφορά περιπτώσεις που εµπίπτουν σε γενικές αποφάσεις της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 του νόµου αυτού. Το αυτό ισχύει και για την απόρριψη αιτήµατος αναγνώρισης τίτλου. Σε περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου µε την πρόταση του Ειδικού Εισηγητή, ο Πρόεδρος εισάγει την περίπτωση στην αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή για θετική ή απορριπτική απόφαση. 3. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν το Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης να εξουσιοδοτεί τον πρώτο (Α ) Αντιπρόεδρο, προκειµένου αυτός να ασκήσει τις ανατεθειµένες στον Πρόεδρο από τον νόµο αυτό 9

10 αρµοδιότητες. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν το Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης να εξουσιοδοτεί τον δεύτερο (Β ) Αντιπρόεδρο, προκειµένου αυτός να ασκήσει τις ανατεθειµένες στον Πρόεδρο από τον νόµο αυτό αρµοδιότητες. Τον Πρόεδρο γενικά αναπληρώνει ο πρώτος (Α ) Αντιπρόεδρος. 4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του.σ ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα ή µη µε την άσκηση των κύριων ακαδηµαϊκών καθηκόντων τους. 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων και παντός είδους δαπανών και εξόδων του Προέδρου, καθώς επίσης και το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης ή του επιµισθίου και των δύο (2) Αντιπροέδρων και της κατά συνεδρίαση αποζηµίωσης των υπολοίπων µελών του.σ. Εάν ο Πρόεδρος, οι δύο (2) Αντιπρόεδροι και τα µέλη του Συµβουλίου ανήκουν σε Πανεπιστήµια εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, µεταξύ των εξόδων και δαπανών συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα και λοιπές δαπάνες που προκαλούνται από τις µετακινήσεις αυτές. Άρθρο 11 Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι Το έργο του.σ., των Τµηµάτων του και των Εκτελεστικών Επιτροπών υποβοηθείται από τους Ειδικούς Εισηγητές και από τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους. Α. Ειδικοί Εισηγητές 1. Συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις Ειδικών Εισηγητών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι Ειδικοί Εισηγητές διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, που δύναται να ανανεούται. Προσόντα διορισµού είναι τα εξής : ι) η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εσωτερικού ή ισότιµου εξωτερικού ή διδακτορικού ιι) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γλώσσα τουλάχιστον µιας ακόµη ευρωπαϊκής γλώσσας, κατά προτίµηση της γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής. Κατά την επιλογή λαµβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστηµονικοί κλάδοι. Για την πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Εισηγητών προηγείται δηµόσια πρόσκληση, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών, που έχουν ευρεία κυκλοφορία και τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι αρχές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων µπορούν να εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και µεταπτυχιακοί, και να προσδιορίζονται η ξένη γλώσσα και το επίπεδο αυτής, η απαιτούµενη εµπειρία, καθώς και η γνώση χρήσης Η/Υ. Η επιλογή του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού γίνεται από 10

11 πενταµελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Τ.Α.Π και τέσσαρα (4) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζονται µε απόφαση της Ολοµελείας του.σ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τον τρόπο πρόσληψης των Ειδικών Εισηγητών. 2. Έργο των Ειδικών Εισηγητών, κυρίως είναι : α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» και της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η κατάρτιση γραπτών εισηγήσεων για λήψη απόφασης από τα αρµόδια όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π. β) Η συνεργασία µε τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους. γ) Η συλλογή πληροφοριών και η κατάρτιση µελετών σχετικών µε τις αρµοδιότητες του Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι Ειδικοί Εισηγητές συµµετέχουν ως Εισηγητές άνευ ψήφου στα όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π. κάθε φορά που συζητείται θέµα για το οποίο έχουν συντάξει πρότασηεισήγηση. 3. Άµεσος προϊστάµενος των Ειδικών Εισηγητών είναι ο Πρόεδρος ή, µετά από σχετική εξουσιοδότηση, ένα από τα µέλη του.σ Β. Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι Οι Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι επιλέγονται µε απόφαση του οικείου τµήµατος του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π, από πίνακες κατά επιστηµονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστηµονικές ειδικότητες που καταρτίζονται από τις αρµόδιες Ε.Ε, µε βάση τους πίνακες όλων των Τµηµάτων των ελληνικών Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι περιέχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη διδακτικού προσωπικού κάθε Τµήµατος, ή Σχολής αντίστοιχα, που εξεδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Ο αριθµός των προσλαµβανόµενων Ακαδηµαϊκών Συµβούλων ανά ειδικότητα εξαρτάται από τον αριθµό των υποβαλλόµενων αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής ανά ειδικότητα. Σε έναν τουλάχιστον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο για κάθε περίπτωση ανατίθεται από τον Πρόεδρο η επεξεργασία των στοιχείων φακέλων υποψηφίων για την υποβολή σχετικής εισήγησης, ειδικότερα σε θέµατα αναγνώρισης της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Για τη σύγκριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής µε τα αντίστοιχα ή συγγενέστερα, κατά ειδικότητα, πτυχία των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων διαµορφώνεται εκάστοτε εισήγηση που περιλαµβάνει τις βασικές γνωστικές ενότητες της ειδικότητας που θεωρούνται αναγκαίες στην ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα. Την εισήγηση αυτή των Ακαδηµαϊκών Συµβούλων συνεκτιµά ο Ειδικός Εισηγητής προκειµένου να 11

12 διαµορφώσει τη δική του εισήγηση επί του αιτήµατος. Οι µηνιαίες αποδοχές των Ακαδηµαϊκών Συµβούλων και η κατά υπόθεση αποζηµίωσή τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Ολοµέλειας του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 12 ιάρθρωση ιοικητικών Υπηρεσιών 1. Οι ιοικητικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Τ.Α.Π διαρθρώνονται σε τρεις ιευθύνσεις ως εξής : i) ιεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδηµαϊκών Τίτλων ii) ιεύθυνση Πληροφόρησης και ιιι) ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2. Η ιεύθυνση Αναγνώρισης Τίτλων περιλαµβάνει έξι (6) Τµήµατα: ι) Τµήµα Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Καλών Τεχνών, ιι) Τµήµα Θετικών Επιστηµών, ιιι) Τµήµα Επιστηµών Υγείας, iv) Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών, Κοινωνικών Επιστηµών και v)τµήµα Πολυτεχνικών και Γεωτεχνικών Επιστηµών, vi) Τµήµα Τεχνολογικών Εφαρµογών. 3. Ιδρύεται και στελεχώνεται αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης του Προέδρου. 4. Ιδρύεται και στελεχώνεται ειδικό Γραφείο του Ο.Α.Τ.Α.Π στη Θεσσαλονίκη, του οποίου οι αρµοδιότητες καθορίζονται µε αποφάσεις του.σ. Για τον σκοπό αυτό στο γραφείο Θεσσαλονίκης δύνανται να αποσπώνται µε εισήγηση του.σ του Ο.Α.Τ.Α.Π. και έγκριση του ΥΠΕΠΘ υπάλληλοι κάθε κατηγορίας της υπαλληλικής δυνάµεως του κεντρικού Ο.Α.Τ.Α.Π. 5. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, µετά από πρόταση του.σ., είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία παραρτηµάτων του Ο.Α.Τ.Α.Π και σε άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας πλην της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 13 Προσωπικό - Θέσεις - Προσόντα 1. Με Π. /τα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π, ορίζονται οι κατηγορίες θέσεων, οι κλάδοι και τα προσόντα διορισµού, κατά κλάδο ή θέση, του µονίµου προσωπικού του Ο.Α.Τ.Α.Π, οι οργανικές θέσεις του οποίου δεν δύνανται να υπερβούν τις είκοσι πέντε (25). Με όµοια Π /τα, καθορίζονται η ειδικότερη οργάνωση, 12

13 διάρθρωση, λειτουργία και διαχείριση των Υπηρεσιών του Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και οι ειδικότερες αρµοδιότητες αυτών. Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. Στον Ο.Α.Τ.Α.Π (στο κεντρικό κατάστηµα Αθηνών και στα παραρτήµατά του) δύνανται να µετατάσσονται, να αποσπώνται ή να µετακινούνται και να ασκούν διοικητικά ή άλλα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν έως είκοσι πέντε (25) υπάλληλοι που υπηρετούν ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ηµόσιο, τους ΟΤΑ Α και Β βαθµού και τα Ν.Π... και Ν.Π.Ι.. που ανήκουν στο ηµόσιο Τοµέα. Η µετάταξη, η µετακίνηση ή η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία της οργανικής θέσης του υπαλλήλου µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων συνυπολογίζεται και προσµετράται για τις προαγωγές του υπαλλήλου. 4. Στον Ο.Α.Τ.Α.Π συνιστάται αυτοτελές ικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του οποίου αυξάνονται κατά µία (1). Το ικαστικό Γραφείο του Ο.Α.Τ.Α.Π έχει τις αρµοδιότητες και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του ν. 3086/2002 (Α 324). Οι δικηγόροι που µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος παρείχαν υπηρεσίες στο ΙΚΑΤΣΑ και το ΙΤΕ παρέχουν αυτές στον Ο.Α.Τ.Α.Π µε την ίδια έννοµη σχέση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 14 ιαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών 1. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ο.Α.Τ.Α.Π για αναγνώριση τίτλου σπουδών που κατέχει είτε µόνον για «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία» είτε για «ισοτιµία και αντιστοιχία», είτε και για τα δύο είδη αναγνώρισης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που καθορίζονται από αποφάσεις των οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Το έντυπο αυτό αποτελεί Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86. Για κάθε αίτηµα αναγνώρισης τίτλου υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Τα υποβαλλόµενα έντυπα/δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στον αιτούµενο την αναγνώριση. Τα αρµόδια όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π µπορούν, αν το κρίνουν σκόπιµο, να ζητούν την προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων και να καλέσουν τον αιτούντα σε συνέντευξη για να δώσει συµπληρωµατικές επεξηγήσεις. 13

14 2. Ο Πρόεδρος αναθέτει τον φάκελο του αιτούντος στον καθ ύλη αρµόδιο Ειδικό Εισηγητή, ο οποίος, µετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει έκθεση πρόταση επί του αιτήµατος. α) Στις περιπτώσεις όπου αιτείται η αναγνώριση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» για πανοµοιότυπες µε προηγούµενες περιπτώσεις και για περιπτώσεις µε προκαθορισµένο αριθµό εξεταζόµενων µαθηµάτων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο για έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου µε την πρόταση του υπαλλήλου Ειδικού Εισηγητή, ο Πρόεδρος εισάγει την περίπτωση στην αρµόδια Ε.Ε. για τελική απόφαση. β) Στις νέες περιπτώσεις όπου αιτείται µόνον «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία», ο φάκελος εισάγεται στην αρµόδια Ε.Ε. για θετική ή απορριπτική απόφαση. Οι απορριπτικές αποφάσεις, είτε γιατί το ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο δεν είναι αναγνωρισµένο στη χώρα που λειτουργεί είτε γιατί το πρόγραµµα σπουδών που ακολούθησε ο αιτών είναι ελλειµµατικό, για να εκτελεστούν, πρέπει να είναι οµόφωνες, άλλως η περίπτωση εισάγεται στο οικείο Τµήµα για τελική απόφαση. γ) Στις νέες περιπτώσεις όπου αιτείται «ισοτιµία και αντιστοιχία», εφ όσον έχει προηγηθεί «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία» ένας Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος της αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Ειδικό Εισηγητή εισηγείται κατά πόσον: Ι) Μπορεί να χορηγηθεί η «ισοτιµία και αντιστοιχία» χωρίς πρόσθετα µαθήµατα, ή ιι) µπορεί να χορηγηθεί η «ισοτιµία και αντιστοιχία» µε συµπληρωµατική εξέταση σε συγκεκριµένα µαθήµατα. Ο αρµόδιος Ειδικός Εισηγητής διαβιβάζει στη συνέχεια την εισήγηση στην αρµόδια Ε.Ε. για τελική απόφαση. 3. Ο τύπος των χορηγούµενων πιστοποιητικών καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναφέρει το επίπεδο του τίτλου και παρέχει πληροφορίες για το περιεχόµενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα θέµατα που ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο και τα προεδρικά διατάγµατα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού. Στο έντυπο των πιστοποιητικών, πρέπει να δίνεται, σε περίοπτη θέση, ο ορισµός του όρου «ισότιµος χωρίς αντιστοιχία» και του όρου «ισότιµος και αντίστοιχος». Ο Πρόεδρος τηρεί µητρώο χορηγούµενων πιστοποιητικών θετικής και αρνητικής αναγνώρισης. 4. Η απάντηση των αρµοδίων οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π, θετική ή αρνητική, δίνεται γραπτώς στον αιτούµενο την αναγνώριση, για τις περιπτώσεις αναγνώρισης «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων και για τις 14

15 περιπτώσεις «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» η διαδικασία για τον καθορισµό των τυχόν απαιτούµενων συµπληρωµατικών µαθηµάτων θα ολοκληρώνεται το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων. 5. Με την υποβολή της αίτησης πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται µε ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 περιπτ. δ του παρόντος νόµου. Άρθρο 15 ιαδικασία Επανεξέτασης 1. Ο αιτούµενος την αναγνώριση που δεν ικανοποιείται µε την απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π αναφορικά µε τον τίτλο σπουδών που υπέβαλε για αναγνώριση, δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τµήµα του.σ. αίτηση για επανεξέταση του θέµατος, µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της εν λόγω απόφασης, παραθέτοντας τους λόγους της αίτησης για επανεξέταση και προσκοµίζοντας τυχόν νέα στοιχεία. 2. Σε περίπτωση που η ίδια Εκτελεστική Επιτροπή, που εξέτασε αρχικά το θέµα, δεν ικανοποιεί το σχετικό αίτηµα, το αρµόδιο Τµήµα καταρτίζει Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία απαρτίζεται από το µέλος του.σ που ανήκει στον αντίστοιχο ή συγγενή κλάδο προς αυτόν που ανήκει ο κρινόµενος τίτλος σπουδών, έναν Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα και έναν Ειδικό Εισηγητή, για επανεξέταση του θέµατος και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Τµήµα. Στις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης δεν συµµετέχουν πρόσωπα που εξέτασαν κατά πρώτον το υπό κρίση θέµα. Το οικείο Τµήµα, αφού µελετήσει τις εισηγήσεις της Επιτροπής, αποφαίνεται για το θέµα εντός ενός µηνός από της υποβολής της αίτησης για επανεξέταση και πληροφορεί σχετικά τον αιτούµενο την αναγνώριση. 3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επανεξέτασης, ο αιτούµενος για την αναγνώριση έχει δικαίωµα και δεύτερης αίτησης επανεξέτασης εφόσον έχει να προσκοµίσει νέα στοιχεία για την υπόθεσή του. 4. Με την υποβολή κάθε αίτησης επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Άρθρο 16 Παροχή πληροφοριών και διαδικασία 1. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π είναι ο αρµόδιος φορέας για την παροχή πληροφοριών που ζητούν πολίτες και φορείς της αλλοδαπής για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της 15

16 ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά τόσο µε τα ιδρύµατα και τα προγράµµατα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής όσο και για τα ισχύοντα και τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. Στόχος της πληροφόρησης αυτής είναι να γνωρίζει ο πολίτης που προτίθεται να σπουδάσει ή που ήδη σπουδάζει σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο τίτλος σπουδών που θα του απονεµηθεί να είναι αναγνωρίσιµος τόσο στο επίπεδο όσο και στο είδος της αναγνώρισης που επιθυµεί. 3. Η εν λόγω πληροφόρηση του κοινού γίνεται µέσω παντός πρόσφορου µέσου, άµεσης και έµµεσης επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, όπως είναι η απευθείας σύνδεση του Ο.Α.Τ.Α.Π µε άλλα κέντρα πληροφόρησης πολιτών, η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, οι ανακοινώσεις και ενηµερωτικές συζητήσεις στα ΜΜΕ, η διενέργεια ηµερίδων κ.τ.ό. 4. Η παροχή πληροφοριών σε ατοµικά ερωτήµατα των πολιτών µπορεί να γίνει και σε γραπτή µορφή κατόπιν γραπτής αίτησης. Το περιεχόµενο της γραπτής απάντησης, καθορίζεται, ανάλογα µε το είδος του ερωτήµατος από την αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή ή το οικείο Τµήµα µετά από γραπτή εισήγηση του αρµόδιου Ειδικού Εισηγητή. Το περιεχόµενο αυτό δεσµεύει τον Ο.Α.Τ.Α.Π απέναντι στον αιτούµενο την πληροφόρηση. Η κάθε αίτηση για γραπτή πληροφόρηση δεν µπορεί να αναφέρεται σε περισσότερα των δύο προγραµµάτων σπουδών. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο που καθορίζεται µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 17 Κατάργηση του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ - Μεταβατικές διατάξεις 1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργείται το Ν.Π... µε την επωνυµία ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ( ΙΚΑΤΣΑ) που είχε συσταθεί µε το άρθρο 1 του ν.741/77, (314 Α ). Η δηµόσια υπηρεσία µε τον τίτλο «Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» παύει να ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 14 παρ. 2 δ) του Ν. 1404/1983, όπως αυτός ισχύει σήµερα. 2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π αυτοδικαίως υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και τα αρχεία του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ µεταβιβάζονται και περιέχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του ιδρυοµένου µε το νόµο αυτό Ν.Π Τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και δίκες στις οποίες διάδικος είναι το ΙΚΑΤΣΑ και το ΙΤΕ, συνεχίζονται από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. 16

17 4. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ, στο εξής νοείται ο Ο.Α.Τ.Α.Π. 5. Οι αρµοδιότητες των οργάνων ιοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π, µέχρι την συγκρότησή τους, κατά το άρθρο 7 του παρόντος, ασκούνται προσωρινά από το ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από καθηγητές των επιστηµονικών κλάδων του άρθρ. 7 παρ. 1 εδ α του παρόντος. 6. Μέχρι την πλήρωση των είκοσι (20) θέσεων Ειδικών Εισηγητών του άρθρου 11 παρ. Α 1 του παρόντος, µπορούν να αποσπώνται στο Ο.Α.Τ.Α.Π, µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος, ισάριθµοι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και µελών ΕΠ και άλλου προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ειδικών Εισηγητών. 7. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης στο άρθρο 11 του παρόντος νόµου διαδικασίας και την επιλογή των Ειδικών Εισηγητών του Ο.Α.Τ.Α.Π µε απόφαση του.σ. δύνανται να επιλέγονται ως Ειδικοί Εισηγητές προταθέντες επιτροπών του άρθρου 5 ν. 741/1977, έτους Οι µόνιµοι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στο ΙΚΑΤΣΑ και στο ΙΤΕ εντάσσονται προσωρινά, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου. Στη συνέχεια, εντός ενός (1) έτους, µε απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, είτε εντάσσονται οριστικά σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ είτε µετατάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ ή σε υπηρεσίες, Ν.Π... ή οργανισµούς αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, εκτός του Ο.Α.Τ.Α.Π. Σχετικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνεκτιµώνται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο προεχόντως λαµβάνει υπόψη της υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις µεταφέρονται οι θέσεις που κατείχαν στο ΙΚΑΤΣΑ και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις υπηρεσίες που εντάσσονται. Οι θέσεις µε σύµβαση αορίστου χρόνου του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ µεταφέρονται ως προσωποπαγείς στην ΚΥ του ΥΠΕΠΘ και καταλαµβάνονται από τους υπαλλήλους που τις κατείχαν, οι οποίοι εντάσσονται οριστικά στο ΥΠΕΠΘ. Οι συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου παραµένουν µέχρι τη λήξη του συµφωνηθέντος χρόνου ισχυρές και οι υπηρεσίες των εργαζοµένων παρέχονται στον Ο.Α.Τ.Α.Π. Άρθρο 18 Πόροι του Ο.Α.Τ.Α.Π Πόροι του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι : α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση 17

18 των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. β) Κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως παροχές φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. γ) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του. δ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο κάθε υποψήφιος για αναγνώριση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών ή για παροχή γραπτής πληροφόρησης ή για συµµετοχή στις εξετάσεις του Ο.Α.Τ.Α.Π υποχρεούται να καταβάλει στη Γραµµατεία, µαζί µε τα δικαιολογητικά του. Τα έσοδα από τις πηγές αυτές κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό και µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του.σ., για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Ο.Α.Τ.Α.Π. Μέχρι την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. το ποσό του παραβόλου ορίζεται στο ύψος που µέχρι τώρα καταβαλλόταν µε τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώριση τίτλων σπουδών στο ΙΚΑΤΣΑ. Άρθρο 19 Εξετάσεις σε προκαθορισµένο αριθµό µαθηµάτων για χορήγηση ισοτιµίας και αντιστοιχίας πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, και άλλων κατηγοριών 1. Η αναγνώριση της ισοτιµίας και αντιστοιχίας των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην υπ αριθµ. Φ.8/37895/Β3 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων διαδικασία και στα µαθήµατα που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3027/2002. Εξαίρεση από τη διαδικασία αυτή χορηγείται µε αποφάσεις του.σ σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι δυνατός ο περιορισµός ή η σύµπτυξη των εν λόγω µαθηµάτων. Με απόφαση Σ του Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από την παραπάνω διαδικασία πτυχιούχοι ανωτάτων ιδρυµάτων µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια. 2. Το εν λόγω σύστηµα εξετάσεων είναι δυνατό, µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από πρόταση του.σ του Ο.Α.Τ.Α.Π., να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τµήµατα. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και λεπτοµέρειες κατά προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες της κάθε Σχολής ή Τµήµατος. Τα προς εξέταση µαθήµατα καθορίζονται κατά τη διάταξη του άρθρου 9 περιπτ. ε του παρόντος νόµου. Άρθρο 20 Καταργούµενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 741/77 και του Ν. 18

19 1404/1983 καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον νόµο αυτό. Άρθρο 21 Ισχύς Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 19

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ)

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που συζητείται στη Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ηµοσίου Τοµέα. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 50/2001 Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 39/5-3-2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα