ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική Μορφή - Έδρα Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...) µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Ο.Α.Τ.Α.Π), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και εδρεύει στην Αθήνα. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π στις διεθνείς του σχέσεις χρησιµοποιεί την ξενόγλωσση επωνυµία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)». Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι : α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέµονται από αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς και από εκπαιδευτικά αξιολογηµένους - πιστοποιηµένους κλάδους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και β) η παροχή πληροφοριών σχετικά µε σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ηµεδαπή και αλλοδαπή προς κάθε ενδιαφερόµενο. 2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π στο πλαίσιο του σκοπού του : α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε έµφαση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα και λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για θέµατα πανεπιστηµιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σηµειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτό, ενηµερώνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει την πληροφόρηση που ζητούν ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης ή αρµόδια Κέντρα και αντίστοιχοι Οργανισµοί της αλλοδαπής, αναφορικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. γ) Συµµετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισµούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων 1

2 ακαδηµαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι µέλος. δ) Συνεργάζεται µε όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 3 Ερµηνευτικές διατάξεις Στον παρόντα νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια: α) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» σηµαίνει την από τον Ο.Α.Τ.Α.Π χορήγηση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» σε τίτλο σπουδών σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου. β) «αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα» σηµαίνει ίδρυµα που έχει τύχει αναγνώρισης ως Πανεπιστήµιο ή άλλης µορφής ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρµόδιους φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί. γ) «ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» σηµαίνει την εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήµια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή άλλης µορφής ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. δ) «εκπαιδευτικά αξιολογηµένος-πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών» σηµαίνει κλάδο σπουδών πανεπιστηµιακής κατεύθυνσης που έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησηςπιστοποίησης από τα αρµόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται. ε) «τίτλος σπουδών» σηµαίνει οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωµα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει συµπληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραµµα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Γενικές αρχές Για την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών τόσο ως «ισότιµου χωρίς αντιστοιχία» όσο και ως «ισότιµου και αντίστοιχου» ως µέτρο κρίσης λαµβάνεται ο οµοειδής τίτλος του ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οµοειδής τίτλος των πιο πάνω ιδρυµάτων της ηµεδαπής, χορηγείται µόνον «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία». 2. Η αναγνώριση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» χορηγείται, αν: α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστηµίων και των τεχνολογικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Εξαίρεση από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και µάθησης γίνεται αποδεκτή στην περίπτωση των ιδρυµάτων τύπου «ανοικτού πανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), νοουµένου ότι 1) το ίδρυµα που προσφέρει τέτοιου είδους εκπαίδευση έχει ειδικό πρόγραµµα σπουδών για τον σκοπό 2

3 αυτό, 2) ολόκληρη η διαδικασία προσφοράς τέτοιου τύπου προγράµµατος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο και 3) η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται µε βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες. Επίσης, εξαίρεση από την προϋπόθεση της διάρκειας σπουδών γίνεται αποδεκτή στην περίπτωση των τριετών προγραµµάτων πανεπιστηµιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. β) Όλο το πρόγραµµα έχει γίνει σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα/ιδρύµατα ή σε εκπαιδευτικά αξιολογηµένο-πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον το 1/3 του προγράµµατος σπουδών έχει γίνει στο ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών µπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα συνεργασίας. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδηµαϊκά έτη, εξάµηνα ή διδακτικές µονάδες. 3. Για τη χορήγηση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» και «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» πρώτου καταληκτικού τίτλου σπουδών µπορεί να γίνει προσθετική συνεκτίµηση διαφορετικών τίτλων σπουδών σε συναφές επιστηµονικό πεδίο. Οι συνεκτιµώµενοι τίτλοι θεωρούνται ότι έχουν αναλωθεί και δεν µπορούν να αναγνωριστούν αυτοτελώς. 4. Η αναγνώριση της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» δίνεται όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια της «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» και επιπλέον καλύπτονται τα µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής σύµφωνα µε την κρίση του αρµόδιου οργάνου του Ο.Α.Τ.Α.Π. Για τη χορήγηση της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τον Ο.Α.Τ.Α.Π µπορεί να απαιτήσει την επιτυχή εξέταση ή και την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. Για τον σκοπό αυτό, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να δεχθούν αριθµό παραπεµποµένων για συµπληρωµατικά µαθήµατα τουλάχιστον ίσο µε 10% των εισακτέων κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Τα εν λόγω συµπληρωµατικά µαθήµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 6. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί έως δέκα (10), όταν πρόκειται για τίτλους Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός µαθηµάτων, χορηγείται µόνον «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία». Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει όσους υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού. Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα ορίζονται από το οικείο Τµήµα του Σ µετά από εισήγηση της αρµόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής. Για κάθε µάθηµα, ορίζεται ο τίτλος και οι θεµατικές ενότητες (syllabus). 5. Η συµµόρφωση των ιδρυµάτων της ηµεδαπής στις παραποµπές του Ο.Α.Τ.Α.Π για επιτυχή εξέταση ή και παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 3

4 συµπληρωµατικών µαθηµάτων, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, είναι υποχρεωτική και η σχετική άρνηση ή η υπέρβαση των ορίων του εύλογου χρόνου που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των έξι µηνών, αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το πειθαρχικό και ποινικό δίκαιο. 6. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά τµήµατα ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να διενεργεί ειδικές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούµενων συµπληρωµατικών µαθηµάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων. Ειδικά για τις εξετάσεις Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Πολυτεχνικών Σχολών κα. η βαθµολογία των δοκιµίων των εξεταζοµένων δύναται να γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο 7. Η «ισοτιµία και αντιστοιχία» του τίτλου για την αναγνώριση του οποίου απαιτούνται συµπληρωµατικά µαθήµατα χορηγείται µετά την υποβολή στοιχείων που µαρτυρούν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω µαθήµατα. Άρθρο 5 Επίπεδα αναγνώρισης τίτλων 1. Τα επίπεδα αναγνώρισης τίτλων είναι: α) «Πτυχίο» που σηµαίνει τον πρώτο καταληκτικό τίτλο πανεπιστηµιακού ή επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης, ο οποίος χορηγείται µετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. β) «Μεταπτυχιακό ίπλωµα Πρώτου Επιπέδου» που σηµαίνει τον τίτλο που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. γ) «ιδακτορικό ίπλωµα» που σηµαίνει τον τίτλο που χορηγείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών επιπέδου διδακτορικού των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 1. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρίζονται µόνο ως ισότιµοι. 2. Η αναγνώριση µεταπτυχιακών τίτλων προϋποθέτει κατοχή τουλάχιστον «ισότιµου χωρίς αντιστοιχία» αναγνωρισµένου πρώτου καταληκτικού τίτλου πτυχίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 6 Οργανωτική δοµή Η οργανωτική δοµή του Ο.Α.Τ.Α.Π περιλαµβάνει : α) Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), τον Πρόεδρο και τους 2 Αντιπροέδρους του.σ. β) Τις Εκτελεστικές Επιτροπές (Ε.Ε.) γ) Τους Ειδικούς Εισηγητές δ) Τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους 4

5 ε) Τις ιοικητικές Υπηρεσίες. Άρθρο 7 Όργανα ιοίκησης 1. Όργανα ιοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι το ιοικητικό Συµβούλιο µε τα δύο Τµήµατά του, ο Πρόεδρος, οι δύο (2) Αντιπρόεδροι του.σ και οι Εκτελεστικές Επιτροπές. α) Το.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, και δέκα οκτώ (18) µέλη. ώδεκα (12) εξ αυτών είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστηµίου και τα έξι (6) είναι Καθηγητές Τ.Ε.Ι. Από τα µέλη.σ εκλέγονται οι δύο (2) Αντιπρόεδροι. Τα δώδεκα (12) µέλη.σ προέρχονται ανά ένας από τους επιστηµονικούς κλάδους: 1) Φιλοσοφίας - Φιλολογίας - Ψυχολογίας - Θεολογίας, 2) Νοµικής, 3) Θετικών Επιστηµών, 4) Οικονοµικών Επιστηµών - ιοίκησης Επιχειρήσεων, 5) Ιατρικής, 6) Οδοντιατρικής, 7) Πολυτεχνικών Επιστηµών (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής, Τοπογράφων, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.τ.ό.), 8) Νέων Τεχνολογιών (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ροµποτικής, Επιστηµών Τεχνολογίας κ.τ.ό.), 9) Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, 10) Γεωτεχνικών Επιστηµών (Γεωπονίας, ασολογίας, Κτηνιατρικής), 11) Φυσικής Αγωγής και 12) Καλών Τεχνών (θεάτρου, κινηµατογράφου, µουσικής και άλλων σύγχρονων κατευθύνσεων της τέχνης). Τα υπόλοιπα έξι (6) µέλη είναι Καθηγητές ΤΕΙ της χώρας που προέρχονται από τους ακόλουθους επιστηµονικούς κλάδους: 1) ένα (1) µέλος από τον κλάδο ιοίκησης Οικονοµίας, 2) δύο (2) µέλη από τους κλάδους Επαγγελµάτων Υγείας, 3) δύο (2) µέλη από τους κλάδους Τεχνολογικών Εφαρµογών, 4) ένα (1) µέλος από τους κλάδους Τεχνολογίας, Γεωπονικής και Τεχνολογίας Τροφίµων. β) Τα µέλη του.σ. διορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, µε τριετή θητεία, µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ από πίνακα που καταρτίζεται από τα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος των µελών ΕΠ και ΕΠ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης γ) Ο Πρόεδρος και ο πρώτος (Α ) Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητές ή Οµότιµοι Καθηγητές Πανεπιστηµίων της χώρας. Ο δεύτερος (Β ) Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητής των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον ΥΠΕΠΘ εκτός των µελών του.σ. και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι εκλέγονται από το οικείο Τµήµα του Οργανισµού εκ των µελών του οργάνου αυτού. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρώτος (Α ) Αντιπρόεδρος. δ) Τα µέλη του.σ. χάνουν την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο διορίζονται, στις ακόλουθες περιπτώσεις: ι) Όταν απουσιάζουν από τρεις 5

6 συνεχόµενες συνεδρίες του Συµβουλίου, νοουµένου ότι το διάστηµα µεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνεδρίας δεν είναι µικρότερο των έξι (6) µηνών, ιι) όταν χάσουν την ιδιότητα µε την οποία έχουν διοριστεί, ιιι) όταν δεν µπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω υποχρεωτικής απουσίας στο εξωτερικό και iv) όταν υποβάλουν οι ίδιοι παραίτηση. Το.Σ. λειτουργεί σε Ολοµέλεια και σε δύο Τµήµατα: στο Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και στο Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Το Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του.σ., τον Α Αντιπρόεδρο και τα µέλη του.σ που προέρχονται από τα Πανεπιστήµια της χώρας. Το Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του.σ., τον Β Αντιπρόεδρο και τα µέλη που προέρχονται από τα Τεχνολογικά Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον τέσσαρες (4) φορές τον χρόνο εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του.σ και των Τµηµάτων του µπορούν, µετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι Ειδικοί Εισηγητές, µέλη ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (.Ε.Π.) ή άλλα πρόσωπα που µπορούν να παράσχουν σχετικές µε το συζητούµενο θέµα πληροφορίες. 2. Το.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ορίζει από τους υπαλλήλους του Ο.Α.Τ.Α.Π, τον γραµµατέα του και τον αναπληρωτή του για το.σ. και για τα δύο Τµήµατα. 3. Η Ολοµέλεια του.σ θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένη, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από δεκατρία (13) τουλάχιστον µέλη. Το Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από 8 τουλάχιστον µέλη. Το Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από 4 τουλάχιστον µέλη. Οι θέσεις που χηρεύουν δύνανται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη ή να διοριστούν νέα από τις προτάσεις των Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχα µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 5.Οι Εκτελεστικές Επιτροπές συγκροτούνται κατά Τµήµα και απαρτίζονται από τον Πρόεδρο του.σ., τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο και δύο τουλάχιστον µέλη του οικείου Τµήµατος συγγενών επιστηµονικών κλάδων. Για κάθε Εκτελεστική Επιτροπή ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τους οποίου είναι αρµόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Οι Εκτελεστικές Επιτροπές συνεδριάζουν µετά από πρόσκληση του Προέδρου. 6

7 6. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, ορίζεται µετά από εισήγηση του.σ. ο κανονισµός λειτουργίας του Ο.Α.Τ.Α.Π, µε τον οποίο ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του. Ο Οργανισµός αυτός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης µε αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ και µε την ίδια διαδικασία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την αναγνώριση των τίτλων ως ισότιµων και αντίστοιχων που χορηγούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 8 Αρµοδιότητες Ολοµέλειας και Τµηµάτων.Σ Το.Σ. συνεδριάζει σε Ολοµέλεια: α) Όταν επιλαµβάνεται θεµάτων που παραπέµπονται από τα Τµήµατά του ή θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος για τα δύο Τµήµατά του ή θεµάτων που αφορούν τη γενική πολιτική του Ο.Α.Τ.Α.Π και την εν γένει προβολή του προς τα έξω, β) όταν διαµορφώνει και υποβάλλει στον ΥΠΕΠΘ εισηγήσεις για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, όσον αφορά τη διαδικασία, τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι, τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που εφαρµόζονται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, γ) όταν εκφράζει απόψεις στον ΥΠΕΠΘ για κάθε διεθνή ή διακρατική συµφωνία που περιλαµβάνει διατάξεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, την οποία η Κυβέρνηση προτίθεται να υπογράψει, δ) όταν εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό του Ο.Α.Τ.Α.Π, εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονοµικής διαχείρισης του Ο.Α.Τ.Α.Π, αποφασίζει για θέµατα δαπανών και προµηθειών, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονοµιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες και ε) όταν επιλέγει τους Ειδικούς Εισηγητές της διάταξης του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. Επιπλέον, η Ολοµέλεια έχει και κάθε άλλη αρµοδιότητα που δεν έχει ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο διοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π. Κάθε Τµήµα του.σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες : α) Αποφασίζει για τα θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό από τις Εκτελεστικές Επιτροπές. β) Καταρτίζει µετά από εισήγηση της αρµόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής τον κατάλογο των προς εξέταση προκαθοριζοµένων µαθηµάτων και καθορίζει την εξεταστέα ύλη για καθένα από τα µαθήµατα αυτά. γ) Καταρτίζει τις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος νόµου, δ) Φροντίζει να παρέχει, µέσω της ιεύθυνσης Πληροφόρησης, σε κάθε ενδιαφερόµενο πληροφορίες: ι) για το σύστηµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας και για τους τίτλους σπουδών που απονέµουν τα ιδρύµατα αυτά, ιι) για 7

8 το σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης ξένων χωρών και για τους τίτλους σπουδών που απονέµουν τα ιδρύµατα αυτά, ιιι) για θέµατα αναγνώρισης στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που απονέµονται από ιδρύµατα της Ελλάδας. ε) Υποβάλλει προτάσεις στην Ολοµέλεια του.σ. για τη µη αναγνώριση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 περιπτ. στ. στ) Υποβάλλει στο.σ. προτάσεις για θέµατα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, αναφερόµενα στον τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, τον οποίο εκπροσωπεί. ζ) Προκειµένου να σχηµατίσουν τεκµηριωµένη άποψη για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, τα Τµήµατα του.σ. µπορούν να συνεργάζονται και να ζητούν πληροφορίες από αρµόδιες ελληνικές αρχές καθώς και αντίστοιχα κέντρα και υπηρεσίες της αλλοδαπής. Το.Σ. και τα Τµήµατά του έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν αποφάσεις γενικής εφαρµογής. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνουν την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα. Άρθρο 9 Αρµοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής Η εκάστοτε αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες : α) Αποφασίζει για την «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία» και την «ισοτιµία και αντιστοιχία» τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής προς τίτλους σπουδών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, κρίνοντας επί των υποβαλλόµενων αιτήσεων αναγνώρισης. β) Επιλαµβάνεται θεµάτων που παραπέµπονται από το οικείο Τµήµα και από τον Πρόεδρο του.σ. γ) Παραπέµπει στο οικείο Τµήµα αιτήσεις για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής σε περίπτωση απόρριψης της «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία», χωρίς οµοφωνία κατά την παρ. 2β του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. δ) Καθορίζει την αντιστοιχία της βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας των αναγνωριζόµενων ως «ισότιµων χωρίς αντιστοιχία» τίτλων σπουδών µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα των τίτλων σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής και τον τρόπο που αυτή υπολογίζεται επί του συνόλου των εξετασθέντων καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών µαθηµάτων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθµολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισµός το.σ θα αποφασίζει κατ εκτίµηση των τυχόν άλλων στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αν τούτο δεν είναι εφικτό θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθµό του αντίστοιχου ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής και ανώτατης τεχνολογικής κατεύθυνσης. 8

9 ε) Υποβάλλει εισήγηση προς το οικείο Τµήµα για τον κατάλογο των προς εξέταση προκαθοριζοµένων µαθηµάτων και την περιλαµβανοµένη σε αυτά εξεταστέα ύλη, κατά τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Η εισήγηση γίνεται αφού προηγουµένως συνεκτιµηθούν οι γνώµες τριών (3) Ακαδηµαϊκών Συµβούλων του ιδίου ή συναφούς κλάδου, καθώς και η γνώµη και του αρµόδιου Ειδικού Εισηγητή. στ) Παραπέµπει προς εξέταση στο οικείο Τµήµα περιπτώσεις ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής που αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργούν, αλλά που κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν πληρούν σε ικανοποιητικό βαθµό τα ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ή δεν τηρούν την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και τάξη. ζ) Οι αποφάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών µπορούν να λαµβάνονται «δια περιφοράς» και να εκτελούνται από τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που είναι οµόφωνα θετικές. Άλλως, εισάγονται σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής για τελική απόφαση. η) Σε περίπτωση ισοψηφίας στις Εκτελεστικές Επιτροπές κατισχύει η ψήφος του Προέδρου. Άρθρο 10 Αρµοδιότητες του Προέδρου.Σ 1. Ο Πρόεδρος του.σ συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του και τις συνεδριάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών, προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και µεριµνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων. Ο Πρόεδρος του.σ. προΐσταται όλων των οργάνων και των υπηρεσιών του Ο.Α.Τ.Α.Π και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως αυτό. 2. Ο Πρόεδρος είναι αρµόδιος να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Εισηγητή, για την αναγνώριση ως «ισότιµων χωρίς αντιστοιχία» ή ως «ισότιµων και αντίστοιχων» τίτλων σπουδών, όταν όµοιοι τίτλοι σπουδών, προερχόµενοι από τα ίδια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωριστεί µε αποφάσεις των οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π και όταν η αιτούµενη αναγνώριση αφορά περιπτώσεις που εµπίπτουν σε γενικές αποφάσεις της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 του νόµου αυτού. Το αυτό ισχύει και για την απόρριψη αιτήµατος αναγνώρισης τίτλου. Σε περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου µε την πρόταση του Ειδικού Εισηγητή, ο Πρόεδρος εισάγει την περίπτωση στην αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή για θετική ή απορριπτική απόφαση. 3. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν το Τµήµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης να εξουσιοδοτεί τον πρώτο (Α ) Αντιπρόεδρο, προκειµένου αυτός να ασκήσει τις ανατεθειµένες στον Πρόεδρο από τον νόµο αυτό 9

10 αρµοδιότητες. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν το Τµήµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης να εξουσιοδοτεί τον δεύτερο (Β ) Αντιπρόεδρο, προκειµένου αυτός να ασκήσει τις ανατεθειµένες στον Πρόεδρο από τον νόµο αυτό αρµοδιότητες. Τον Πρόεδρο γενικά αναπληρώνει ο πρώτος (Α ) Αντιπρόεδρος. 4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του.σ ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα ή µη µε την άσκηση των κύριων ακαδηµαϊκών καθηκόντων τους. 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων και παντός είδους δαπανών και εξόδων του Προέδρου, καθώς επίσης και το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης ή του επιµισθίου και των δύο (2) Αντιπροέδρων και της κατά συνεδρίαση αποζηµίωσης των υπολοίπων µελών του.σ. Εάν ο Πρόεδρος, οι δύο (2) Αντιπρόεδροι και τα µέλη του Συµβουλίου ανήκουν σε Πανεπιστήµια εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, µεταξύ των εξόδων και δαπανών συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα και λοιπές δαπάνες που προκαλούνται από τις µετακινήσεις αυτές. Άρθρο 11 Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι Το έργο του.σ., των Τµηµάτων του και των Εκτελεστικών Επιτροπών υποβοηθείται από τους Ειδικούς Εισηγητές και από τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους. Α. Ειδικοί Εισηγητές 1. Συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις Ειδικών Εισηγητών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι Ειδικοί Εισηγητές διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, που δύναται να ανανεούται. Προσόντα διορισµού είναι τα εξής : ι) η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εσωτερικού ή ισότιµου εξωτερικού ή διδακτορικού ιι) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γλώσσα τουλάχιστον µιας ακόµη ευρωπαϊκής γλώσσας, κατά προτίµηση της γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής. Κατά την επιλογή λαµβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστηµονικοί κλάδοι. Για την πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Εισηγητών προηγείται δηµόσια πρόσκληση, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών, που έχουν ευρεία κυκλοφορία και τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι αρχές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων µπορούν να εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και µεταπτυχιακοί, και να προσδιορίζονται η ξένη γλώσσα και το επίπεδο αυτής, η απαιτούµενη εµπειρία, καθώς και η γνώση χρήσης Η/Υ. Η επιλογή του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού γίνεται από 10

11 πενταµελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Τ.Α.Π και τέσσαρα (4) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζονται µε απόφαση της Ολοµελείας του.σ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τον τρόπο πρόσληψης των Ειδικών Εισηγητών. 2. Έργο των Ειδικών Εισηγητών, κυρίως είναι : α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» και της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η κατάρτιση γραπτών εισηγήσεων για λήψη απόφασης από τα αρµόδια όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π. β) Η συνεργασία µε τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους. γ) Η συλλογή πληροφοριών και η κατάρτιση µελετών σχετικών µε τις αρµοδιότητες του Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι Ειδικοί Εισηγητές συµµετέχουν ως Εισηγητές άνευ ψήφου στα όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π. κάθε φορά που συζητείται θέµα για το οποίο έχουν συντάξει πρότασηεισήγηση. 3. Άµεσος προϊστάµενος των Ειδικών Εισηγητών είναι ο Πρόεδρος ή, µετά από σχετική εξουσιοδότηση, ένα από τα µέλη του.σ Β. Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι Οι Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι επιλέγονται µε απόφαση του οικείου τµήµατος του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π, από πίνακες κατά επιστηµονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστηµονικές ειδικότητες που καταρτίζονται από τις αρµόδιες Ε.Ε, µε βάση τους πίνακες όλων των Τµηµάτων των ελληνικών Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι περιέχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη διδακτικού προσωπικού κάθε Τµήµατος, ή Σχολής αντίστοιχα, που εξεδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Ο αριθµός των προσλαµβανόµενων Ακαδηµαϊκών Συµβούλων ανά ειδικότητα εξαρτάται από τον αριθµό των υποβαλλόµενων αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής ανά ειδικότητα. Σε έναν τουλάχιστον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο για κάθε περίπτωση ανατίθεται από τον Πρόεδρο η επεξεργασία των στοιχείων φακέλων υποψηφίων για την υποβολή σχετικής εισήγησης, ειδικότερα σε θέµατα αναγνώρισης της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Για τη σύγκριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής µε τα αντίστοιχα ή συγγενέστερα, κατά ειδικότητα, πτυχία των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων διαµορφώνεται εκάστοτε εισήγηση που περιλαµβάνει τις βασικές γνωστικές ενότητες της ειδικότητας που θεωρούνται αναγκαίες στην ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα. Την εισήγηση αυτή των Ακαδηµαϊκών Συµβούλων συνεκτιµά ο Ειδικός Εισηγητής προκειµένου να 11

12 διαµορφώσει τη δική του εισήγηση επί του αιτήµατος. Οι µηνιαίες αποδοχές των Ακαδηµαϊκών Συµβούλων και η κατά υπόθεση αποζηµίωσή τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Ολοµέλειας του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 12 ιάρθρωση ιοικητικών Υπηρεσιών 1. Οι ιοικητικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Τ.Α.Π διαρθρώνονται σε τρεις ιευθύνσεις ως εξής : i) ιεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδηµαϊκών Τίτλων ii) ιεύθυνση Πληροφόρησης και ιιι) ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 2. Η ιεύθυνση Αναγνώρισης Τίτλων περιλαµβάνει έξι (6) Τµήµατα: ι) Τµήµα Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Καλών Τεχνών, ιι) Τµήµα Θετικών Επιστηµών, ιιι) Τµήµα Επιστηµών Υγείας, iv) Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών, Κοινωνικών Επιστηµών και v)τµήµα Πολυτεχνικών και Γεωτεχνικών Επιστηµών, vi) Τµήµα Τεχνολογικών Εφαρµογών. 3. Ιδρύεται και στελεχώνεται αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης του Προέδρου. 4. Ιδρύεται και στελεχώνεται ειδικό Γραφείο του Ο.Α.Τ.Α.Π στη Θεσσαλονίκη, του οποίου οι αρµοδιότητες καθορίζονται µε αποφάσεις του.σ. Για τον σκοπό αυτό στο γραφείο Θεσσαλονίκης δύνανται να αποσπώνται µε εισήγηση του.σ του Ο.Α.Τ.Α.Π. και έγκριση του ΥΠΕΠΘ υπάλληλοι κάθε κατηγορίας της υπαλληλικής δυνάµεως του κεντρικού Ο.Α.Τ.Α.Π. 5. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, µετά από πρόταση του.σ., είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία παραρτηµάτων του Ο.Α.Τ.Α.Π και σε άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας πλην της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 13 Προσωπικό - Θέσεις - Προσόντα 1. Με Π. /τα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π, ορίζονται οι κατηγορίες θέσεων, οι κλάδοι και τα προσόντα διορισµού, κατά κλάδο ή θέση, του µονίµου προσωπικού του Ο.Α.Τ.Α.Π, οι οργανικές θέσεις του οποίου δεν δύνανται να υπερβούν τις είκοσι πέντε (25). Με όµοια Π /τα, καθορίζονται η ειδικότερη οργάνωση, 12

13 διάρθρωση, λειτουργία και διαχείριση των Υπηρεσιών του Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και οι ειδικότερες αρµοδιότητες αυτών. Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. Στον Ο.Α.Τ.Α.Π (στο κεντρικό κατάστηµα Αθηνών και στα παραρτήµατά του) δύνανται να µετατάσσονται, να αποσπώνται ή να µετακινούνται και να ασκούν διοικητικά ή άλλα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν έως είκοσι πέντε (25) υπάλληλοι που υπηρετούν ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ηµόσιο, τους ΟΤΑ Α και Β βαθµού και τα Ν.Π... και Ν.Π.Ι.. που ανήκουν στο ηµόσιο Τοµέα. Η µετάταξη, η µετακίνηση ή η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία της οργανικής θέσης του υπαλλήλου µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του.σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων συνυπολογίζεται και προσµετράται για τις προαγωγές του υπαλλήλου. 4. Στον Ο.Α.Τ.Α.Π συνιστάται αυτοτελές ικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του οποίου αυξάνονται κατά µία (1). Το ικαστικό Γραφείο του Ο.Α.Τ.Α.Π έχει τις αρµοδιότητες και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του ν. 3086/2002 (Α 324). Οι δικηγόροι που µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος παρείχαν υπηρεσίες στο ΙΚΑΤΣΑ και το ΙΤΕ παρέχουν αυτές στον Ο.Α.Τ.Α.Π µε την ίδια έννοµη σχέση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 14 ιαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών 1. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ο.Α.Τ.Α.Π για αναγνώριση τίτλου σπουδών που κατέχει είτε µόνον για «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία» είτε για «ισοτιµία και αντιστοιχία», είτε και για τα δύο είδη αναγνώρισης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που καθορίζονται από αποφάσεις των οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Το έντυπο αυτό αποτελεί Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86. Για κάθε αίτηµα αναγνώρισης τίτλου υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Τα υποβαλλόµενα έντυπα/δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στον αιτούµενο την αναγνώριση. Τα αρµόδια όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π µπορούν, αν το κρίνουν σκόπιµο, να ζητούν την προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων και να καλέσουν τον αιτούντα σε συνέντευξη για να δώσει συµπληρωµατικές επεξηγήσεις. 13

14 2. Ο Πρόεδρος αναθέτει τον φάκελο του αιτούντος στον καθ ύλη αρµόδιο Ειδικό Εισηγητή, ο οποίος, µετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει έκθεση πρόταση επί του αιτήµατος. α) Στις περιπτώσεις όπου αιτείται η αναγνώριση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» για πανοµοιότυπες µε προηγούµενες περιπτώσεις και για περιπτώσεις µε προκαθορισµένο αριθµό εξεταζόµενων µαθηµάτων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο για έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου µε την πρόταση του υπαλλήλου Ειδικού Εισηγητή, ο Πρόεδρος εισάγει την περίπτωση στην αρµόδια Ε.Ε. για τελική απόφαση. β) Στις νέες περιπτώσεις όπου αιτείται µόνον «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία», ο φάκελος εισάγεται στην αρµόδια Ε.Ε. για θετική ή απορριπτική απόφαση. Οι απορριπτικές αποφάσεις, είτε γιατί το ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο δεν είναι αναγνωρισµένο στη χώρα που λειτουργεί είτε γιατί το πρόγραµµα σπουδών που ακολούθησε ο αιτών είναι ελλειµµατικό, για να εκτελεστούν, πρέπει να είναι οµόφωνες, άλλως η περίπτωση εισάγεται στο οικείο Τµήµα για τελική απόφαση. γ) Στις νέες περιπτώσεις όπου αιτείται «ισοτιµία και αντιστοιχία», εφ όσον έχει προηγηθεί «ισοτιµία χωρίς αντιστοιχία» ένας Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος της αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Ειδικό Εισηγητή εισηγείται κατά πόσον: Ι) Μπορεί να χορηγηθεί η «ισοτιµία και αντιστοιχία» χωρίς πρόσθετα µαθήµατα, ή ιι) µπορεί να χορηγηθεί η «ισοτιµία και αντιστοιχία» µε συµπληρωµατική εξέταση σε συγκεκριµένα µαθήµατα. Ο αρµόδιος Ειδικός Εισηγητής διαβιβάζει στη συνέχεια την εισήγηση στην αρµόδια Ε.Ε. για τελική απόφαση. 3. Ο τύπος των χορηγούµενων πιστοποιητικών καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναφέρει το επίπεδο του τίτλου και παρέχει πληροφορίες για το περιεχόµενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα θέµατα που ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο και τα προεδρικά διατάγµατα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού. Στο έντυπο των πιστοποιητικών, πρέπει να δίνεται, σε περίοπτη θέση, ο ορισµός του όρου «ισότιµος χωρίς αντιστοιχία» και του όρου «ισότιµος και αντίστοιχος». Ο Πρόεδρος τηρεί µητρώο χορηγούµενων πιστοποιητικών θετικής και αρνητικής αναγνώρισης. 4. Η απάντηση των αρµοδίων οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π, θετική ή αρνητική, δίνεται γραπτώς στον αιτούµενο την αναγνώριση, για τις περιπτώσεις αναγνώρισης «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων και για τις 14

15 περιπτώσεις «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» η διαδικασία για τον καθορισµό των τυχόν απαιτούµενων συµπληρωµατικών µαθηµάτων θα ολοκληρώνεται το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων. 5. Με την υποβολή της αίτησης πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται µε ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 περιπτ. δ του παρόντος νόµου. Άρθρο 15 ιαδικασία Επανεξέτασης 1. Ο αιτούµενος την αναγνώριση που δεν ικανοποιείται µε την απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π αναφορικά µε τον τίτλο σπουδών που υπέβαλε για αναγνώριση, δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τµήµα του.σ. αίτηση για επανεξέταση του θέµατος, µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της εν λόγω απόφασης, παραθέτοντας τους λόγους της αίτησης για επανεξέταση και προσκοµίζοντας τυχόν νέα στοιχεία. 2. Σε περίπτωση που η ίδια Εκτελεστική Επιτροπή, που εξέτασε αρχικά το θέµα, δεν ικανοποιεί το σχετικό αίτηµα, το αρµόδιο Τµήµα καταρτίζει Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία απαρτίζεται από το µέλος του.σ που ανήκει στον αντίστοιχο ή συγγενή κλάδο προς αυτόν που ανήκει ο κρινόµενος τίτλος σπουδών, έναν Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα και έναν Ειδικό Εισηγητή, για επανεξέταση του θέµατος και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Τµήµα. Στις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης δεν συµµετέχουν πρόσωπα που εξέτασαν κατά πρώτον το υπό κρίση θέµα. Το οικείο Τµήµα, αφού µελετήσει τις εισηγήσεις της Επιτροπής, αποφαίνεται για το θέµα εντός ενός µηνός από της υποβολής της αίτησης για επανεξέταση και πληροφορεί σχετικά τον αιτούµενο την αναγνώριση. 3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επανεξέτασης, ο αιτούµενος για την αναγνώριση έχει δικαίωµα και δεύτερης αίτησης επανεξέτασης εφόσον έχει να προσκοµίσει νέα στοιχεία για την υπόθεσή του. 4. Με την υποβολή κάθε αίτησης επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Άρθρο 16 Παροχή πληροφοριών και διαδικασία 1. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π είναι ο αρµόδιος φορέας για την παροχή πληροφοριών που ζητούν πολίτες και φορείς της αλλοδαπής για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της 15

16 ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά τόσο µε τα ιδρύµατα και τα προγράµµατα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής όσο και για τα ισχύοντα και τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. Στόχος της πληροφόρησης αυτής είναι να γνωρίζει ο πολίτης που προτίθεται να σπουδάσει ή που ήδη σπουδάζει σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο τίτλος σπουδών που θα του απονεµηθεί να είναι αναγνωρίσιµος τόσο στο επίπεδο όσο και στο είδος της αναγνώρισης που επιθυµεί. 3. Η εν λόγω πληροφόρηση του κοινού γίνεται µέσω παντός πρόσφορου µέσου, άµεσης και έµµεσης επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, όπως είναι η απευθείας σύνδεση του Ο.Α.Τ.Α.Π µε άλλα κέντρα πληροφόρησης πολιτών, η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, οι ανακοινώσεις και ενηµερωτικές συζητήσεις στα ΜΜΕ, η διενέργεια ηµερίδων κ.τ.ό. 4. Η παροχή πληροφοριών σε ατοµικά ερωτήµατα των πολιτών µπορεί να γίνει και σε γραπτή µορφή κατόπιν γραπτής αίτησης. Το περιεχόµενο της γραπτής απάντησης, καθορίζεται, ανάλογα µε το είδος του ερωτήµατος από την αρµόδια Εκτελεστική Επιτροπή ή το οικείο Τµήµα µετά από γραπτή εισήγηση του αρµόδιου Ειδικού Εισηγητή. Το περιεχόµενο αυτό δεσµεύει τον Ο.Α.Τ.Α.Π απέναντι στον αιτούµενο την πληροφόρηση. Η κάθε αίτηση για γραπτή πληροφόρηση δεν µπορεί να αναφέρεται σε περισσότερα των δύο προγραµµάτων σπουδών. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο που καθορίζεται µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 17 Κατάργηση του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ - Μεταβατικές διατάξεις 1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργείται το Ν.Π... µε την επωνυµία ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ( ΙΚΑΤΣΑ) που είχε συσταθεί µε το άρθρο 1 του ν.741/77, (314 Α ). Η δηµόσια υπηρεσία µε τον τίτλο «Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» παύει να ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 14 παρ. 2 δ) του Ν. 1404/1983, όπως αυτός ισχύει σήµερα. 2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π αυτοδικαίως υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και τα αρχεία του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ µεταβιβάζονται και περιέχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του ιδρυοµένου µε το νόµο αυτό Ν.Π Τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και δίκες στις οποίες διάδικος είναι το ΙΚΑΤΣΑ και το ΙΤΕ, συνεχίζονται από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. 16

17 4. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ, στο εξής νοείται ο Ο.Α.Τ.Α.Π. 5. Οι αρµοδιότητες των οργάνων ιοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π, µέχρι την συγκρότησή τους, κατά το άρθρο 7 του παρόντος, ασκούνται προσωρινά από το ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από καθηγητές των επιστηµονικών κλάδων του άρθρ. 7 παρ. 1 εδ α του παρόντος. 6. Μέχρι την πλήρωση των είκοσι (20) θέσεων Ειδικών Εισηγητών του άρθρου 11 παρ. Α 1 του παρόντος, µπορούν να αποσπώνται στο Ο.Α.Τ.Α.Π, µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος, ισάριθµοι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και µελών ΕΠ και άλλου προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ειδικών Εισηγητών. 7. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης στο άρθρο 11 του παρόντος νόµου διαδικασίας και την επιλογή των Ειδικών Εισηγητών του Ο.Α.Τ.Α.Π µε απόφαση του.σ. δύνανται να επιλέγονται ως Ειδικοί Εισηγητές προταθέντες επιτροπών του άρθρου 5 ν. 741/1977, έτους Οι µόνιµοι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στο ΙΚΑΤΣΑ και στο ΙΤΕ εντάσσονται προσωρινά, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου. Στη συνέχεια, εντός ενός (1) έτους, µε απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, είτε εντάσσονται οριστικά σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ είτε µετατάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ ή σε υπηρεσίες, Ν.Π... ή οργανισµούς αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, εκτός του Ο.Α.Τ.Α.Π. Σχετικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνεκτιµώνται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο προεχόντως λαµβάνει υπόψη της υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις µεταφέρονται οι θέσεις που κατείχαν στο ΙΚΑΤΣΑ και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις υπηρεσίες που εντάσσονται. Οι θέσεις µε σύµβαση αορίστου χρόνου του ΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ µεταφέρονται ως προσωποπαγείς στην ΚΥ του ΥΠΕΠΘ και καταλαµβάνονται από τους υπαλλήλους που τις κατείχαν, οι οποίοι εντάσσονται οριστικά στο ΥΠΕΠΘ. Οι συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου παραµένουν µέχρι τη λήξη του συµφωνηθέντος χρόνου ισχυρές και οι υπηρεσίες των εργαζοµένων παρέχονται στον Ο.Α.Τ.Α.Π. Άρθρο 18 Πόροι του Ο.Α.Τ.Α.Π Πόροι του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι : α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση 17

18 των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. β) Κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως παροχές φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. γ) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του. δ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο κάθε υποψήφιος για αναγνώριση «ισοτιµίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών ή για παροχή γραπτής πληροφόρησης ή για συµµετοχή στις εξετάσεις του Ο.Α.Τ.Α.Π υποχρεούται να καταβάλει στη Γραµµατεία, µαζί µε τα δικαιολογητικά του. Τα έσοδα από τις πηγές αυτές κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό και µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του.σ., για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Ο.Α.Τ.Α.Π. Μέχρι την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. το ποσό του παραβόλου ορίζεται στο ύψος που µέχρι τώρα καταβαλλόταν µε τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώριση τίτλων σπουδών στο ΙΚΑΤΣΑ. Άρθρο 19 Εξετάσεις σε προκαθορισµένο αριθµό µαθηµάτων για χορήγηση ισοτιµίας και αντιστοιχίας πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, και άλλων κατηγοριών 1. Η αναγνώριση της ισοτιµίας και αντιστοιχίας των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην υπ αριθµ. Φ.8/37895/Β3 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων διαδικασία και στα µαθήµατα που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3027/2002. Εξαίρεση από τη διαδικασία αυτή χορηγείται µε αποφάσεις του.σ σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι δυνατός ο περιορισµός ή η σύµπτυξη των εν λόγω µαθηµάτων. Με απόφαση Σ του Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από την παραπάνω διαδικασία πτυχιούχοι ανωτάτων ιδρυµάτων µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια. 2. Το εν λόγω σύστηµα εξετάσεων είναι δυνατό, µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από πρόταση του.σ του Ο.Α.Τ.Α.Π., να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τµήµατα. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και λεπτοµέρειες κατά προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες της κάθε Σχολής ή Τµήµατος. Τα προς εξέταση µαθήµατα καθορίζονται κατά τη διάταξη του άρθρου 9 περιπτ. ε του παρόντος νόµου. Άρθρο 20 Καταργούµενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 741/77 και του Ν. 18

19 1404/1983 καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον νόµο αυτό. Άρθρο 21 Ισχύς Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 19

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3328 Έτος: 2005 ΦΕΚ: Α 80 20050401 Τέθηκε σε ισχύ: 01.04.2005 Ημ.Υπογραφής: 31.03.2005 Τίτλος Διεπιστημονικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 172/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3341 της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 172 Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη 19.06.2008 ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Φ16.2/Α/4484 Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα