ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ: Χρ Π.Δ. Για ηη ζηελέσωζη ηος Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Επιθεώπηζηρ ηπαηηγικών και Θδιωηικών Επενδύζεων (Σ.Ε..Θ.Ε.) ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί ην Απηνηειέο Σκήκα Δπηζεψξεζεο ηξαηεγηθψλ θαη Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ (Σ.Δ..Ι.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ην νπνίν ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α) θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 157/2013 (ΦΔΚ 249/Α), πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε κεηαθίλεζε απφζπαζε ππαιιήισλ, κνλίκσλ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/1982, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ πένηε (5) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ, φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία.

2 2. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΘΧΝ Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα, θαζψο θαη ηα πξνζζέησο ζπλεθηηκψκελα ζηνηρεία γηα ηηο ζέζεηο είλαη ηα αθφινπζα: Για ηην ΠΕ Καηηγοπία 1. Σππηθά πξνζφληα: α) Πηπρίν αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αληίζηνηρνπ κε ηνλ νηθείν θιάδν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν Π.δ.50/2001 (ΦΔΚ 39/Α/2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β) Πνιχ θαιή γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ππεξεζηψλ Internet. γ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 2. πλεθηηκψκελα πξφζζεηα πξνζφληα: α) Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ β) Γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ (πέξαλ ηεο αγγιηθήο) γ) Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, δ) Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ. Για ηην ΣΕ Καηηγοπία Σππηθά Πξνζφληα Γηα ηε θαηεγνξία ΣΔ, σο ηππηθά πξνζφληα ζεσξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39/Α/2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η ηειηθή επηινγή ησλ ππαιιήισλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ε νπνία δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο ππνςήθηνπο ππαιιήινπο ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαινχληαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ ζηε Διεύθςνζη Διοικηηικού ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ (Νίκηρ 5-7, 10180, Αθήνα) από ηην Σεηάπηη 5 Μαπηίος 2014 έωρ και ηη Δεςηέπα 17 Μαπηίος 2014 ηα αθφινπζα έγγξαθα: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ηελ νπνία ζα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ Τπεξεζία ηνπο. 2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, κε ππεχζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.

3 1599/86) ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηνγξαθηθφ είλαη αιεζή. 3. Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. 4. Βεβαίσζε πηζηνπνηεηηθφ Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α). Σπρφλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Δάλ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή δίσμε θαη εάλ ν ππνςήθηνο έρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα κεηάηαμεο απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιφγνπο). β). Σηο εκεξνκελίεο δηνξηζκνχ - αλάιεςεο ππεξεζίαο, ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη ηνλ θιάδν πξνζσπηθνχ ησλ ππνςεθίσλ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο ππεξεζίαο, ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 5. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. Η αίηεζε θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο (ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ). Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ΤΠΑΑ θαη ζα απνζηαιεί ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο, με ηην παπάκληζη να κοινοποιηθεί ζε όλοςρ ηοςρ ςπαλλήλοςρ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Διεύθςνζη Διοικηηικού ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, ζηα ηηλέθωνα , Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΟ ΥΑΣΖΗΔΑΚΗ

4 ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ Θ. Όια ηα Τπνπξγεία Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ επνπηεχνπλ). ΘΘ. Όιεο νη απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ ΘΘΘ. Όιεο νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. ΠΡΟ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ θ. Κ. Υαηδεδάθε 2. Γξαθείν θ.τθππνπξγνχ θ. Π. Μεηαξάθε 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ θ.. Σζφθα 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκ. Δπελδχζεσλ& ΔΠΑ θ. Γ. Γηαλλνχζε 5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ηξαηεγηθψλ & Ιδηση. Δπελδχζεσλ θ. Π. ειέθνπ 6. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα ΓΙΣ θ. Ν. Μαληδνχθα 7. Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ (Ν..Κ.) 8. Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 9. Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο 10. Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ΟΡΓΑΝΘΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 2. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ 3. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Δθπαίδεπζεο 4. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο 5. Γ/λζε Πνηφηεηαο & Απνδνηηθφηεηαο 6. Απηνηειέο Γξαθείν Πξνζβαζηκφηεηαο θιπ Γηεπθνιχλζεσλ ΑΜΔΑ Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 2. Γ/λζε Καηάξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 3. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 4. Γ/λζε Παξαθνινχζεζεο Δπνπεπφκελσλ Φνξέσλ 5. Γ/λζε Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνχ

5 Γεληθή Γ/λζε Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο 1. Γ/λζε Πνιηηηθήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 2. Γ/λζε Καζεζηψησλ Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ Δκπνξηθήο Άκπλαο 3. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ 4. Γ/λζε πληνληζκνχ Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο 5. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Δμειίμεσλ & πλεξγαζίαο Γεληθή Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2. Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνγξ/ησλ 3. Γ/λζε Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ 4. Γ/λζε Διέγρνπ θαη Δθηακηεχζεσλ 5. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ 6. Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Γεληθή Γ/λζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ 2. Γ/λζε Έγθξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Δπελδχζεσλ 3. Γ/λζε Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ Γεληθή Γ/λζε ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 1. Γ/λζε Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο 2. Γ/λζε Αδεηνδνηήζεσλ Αλεμάξηεηε Γ/λζε θαη Απηνηειή Γξαθεία 1. Γ/λζε Παιιατθήο Άκπλαο-Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο 2. Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 3. Απηνηειέο Γξαθείν Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ 4. Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθψλ Θεκάησλ Δ.Δ. 5. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηζεψξεζεο 6. Απηνηειέο Γξαθείν Αληηζηαζκηζηηθψλ Οθειψλ 7. Απηνηειέο Σκήκα Φνξνινγηθψλ Κηλήηξσλ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο ηνπ ΚΠ ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, Βνπιήο & Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 11, ΑΘΗΝΑ Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Μεηξνπφιεσο 3 Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο, Νίθεο 10, ΑΘΗΝΑ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Λέθθα 23-25, ΑΘΗΝΑ

6 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Σακείνπ πλνρήο, Βνπιήο & Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 11, ΑΘΗΝΑ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο Νίθεο 5-7, , ΑΘΗΝΑ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Πξνγξ/ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ INTERREG, Λ. Γεσξγηθήο ρνιήο 65, ΘΔ/ΝΙΚΗ Δηδηθή Τπεξεζία Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ), Αγ. Φηινζέεο 2, ΑΘΗΝΑ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»

Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α

Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α Αθήνα 28 / 3 / 2014 Απιθμ. Ππωη. Γ30/66 Βαθμόρ Πποη/ηαρ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ:ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ.Γ/νζη : Αγ. Κωνζηανηίνος 8 Σασ.Κώδικαρ: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. 1/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. 1/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ υγγρού 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285106,2109285109,2109285129,Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών»

ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΗΔΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (Γ) ΣΜΖΜΑ Β Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6781 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Ρφδνο, 28-8-2014

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Ρφδνο, 28-8-2014 EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIMOY & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ KB' EΦOPEIA ΠPOΪTOPIKΩN & KΛAIKΩN APXAIOTHTΩN ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Tαρ. Γηεχζπλζε: νδφο Ηππνηψλ - 85100 ΡΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα