Βιώσιμη Σπουδαστική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιώσιμη Σπουδαστική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών"

Transcript

1 Βιώσιμη Σπουδαστική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών Παναγιώτα Παπαδοπούλου 1, Φωτεινή Μίκικη 2, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος 3 1 Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ 2 Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός 3 Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Περίληψη Η διαχείριση κινητικότητας προϋποθέτει την επικέντρωση στον μετακινούμενο και τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στις επιλογές μετακίνησής του. Σε πόλεις μεσαίου μεγέθους με σημαντικό πλήθος σπουδαστών, οι μετακινήσεις των τελευταίων χρίζουν μελέτης και διαχείρισης που μπορεί να συντελέσει στη διαχείριση κινητικότητας του συνόλου του πληθυσμού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία έρευνα που υλοποιήθηκε στις Σέρρες, όπου εδρεύει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο την καταγραφή, ανάλυση και αποτίμηση των μετακινήσεων των σπουδαστών προς το ΤΕΙ. Σκοπός ήταν η ανάδειξη των πρακτικών της σπουδαστικής κινητικότητας σε ένα μεσαίου μεγέθους αστικό κέντρο, η οποία επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής στην πόλη και αναδεικνύει τις ευρύτερες συνήθειες κινητικότητας σε αυτή. Η εργασία παρουσιάζει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, ενώ διατυπώνει προτάσεις για πιο βιώσιμη σπουδαστική κινητικότητα. Τέλος, διατυπώνει ορισμένα συμπεράσματα για την αξιοποίηση της διαχείρισης κινητικότητας της σημαντικής αυτής πληθυσμιακής ομάδας μέσω της υιοθέτησης πολιτικών προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Λέξεις κλειδιά: βιώσιμη κινητικότητα, μετακινήσεις σπουδαστών, πόλη των Σερρών, εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης Abstract Mobility management calls for a focus on travelers and parameters involved in travel choices. In medium-sized cities with a significant number of students, studying and managing student mobility can contribute to the overall mobility management. This paper presents a research undertaken in Serres, location of the Technological Educational Institute (TEI) of Central Macedonia, recording, analyzing and assessing student mobility patterns towards TEI premises. The aim was to highlight student mobility practices within a medium sized urban centre, which directly affects the city quality of life and highlights the broader mobility habits in it. The paper presents the methodology and the results of an Internet-based research and formulates suggestions for more sustainable student mobility. Finally, it draws some conclusions about how mobility management of this important population group can be of benefit for the broad public through the adoption of policies towards sustainability. Keywords: sustainable mobility, student mobility, city of Serres, medium sized urban areas, alternative modes 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρόοδος στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων κινητικότητας απαιτεί μία αλλαγή στη συμπεριφορά των μετακινουμένων (WHO, 2002) και η Ευρωπαϊκή πολιτική υπαγορεύει μια κινητοποίηση προς τη διαμόρφωση - 1 -

2 μιας νέας κουλτούρας κινητικότητας που θα ανακουφίσει τον αστικό χώρο από τα προβλήματα που συνοδεύουν την αλόγιστη χρήση των μηχανοκίνητων μέσων (EC, 2001). Η βιώσιμη μετακίνηση στην πόλη, αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα για τις σημερινές κοινωνίες και η προώθησή της στηρίζεται στην ενθάρρυνση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας, της πεζή, του ποδηλάτου, σε εναλλακτικούς, όπως λέγεται, τρόπους μετακίνησης, φιλικούς στο περιβάλλον. Ο όρος «βιώσιμη κινητικότητα» (sustainable mobility) τονίζει τον στόχο της διατήρησης ή ακόμα και αύξησης του επιπέδου κινητικότητας στην πόλη, χωρίς όμως αυτή η αύξηση των μετακινήσεων να έχει περιβαλλοντικές συνέπειες. Η κινητικότητα αυτή επιδιώκεται να προστατευτεί, διότι συνδέεται με την κοινωνική διάσταση της πόλης (Αθανασόπουλος, 2009). Ωστόσο, η έννοια της αστικής κινητικότητας έχει και άμεση σχέση με την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις του ανθρώπου, οι οποίες συνδέονται με την εργασία, την εκπαίδευση, την αναψυχή και γενικότερα με όλες τις ανθρώπινες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά και πρέπει να ικανοποιηθούν. Η διαμόρφωση πολιτικών υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες εκείνους που υπεισέρχονται στις επιλογές μετακίνησης (Anable, 2005, Dawnay & Shah, 2005) και για τον λόγο αυτόν απαιτείται γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τελικών αποδεκτών των πολιτικών, οι οποίοι αποτελούνται από διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες με ποικίλα χαρακτηριστικά μετακινήσεων. Η πρόσφατα υιοθετούμενη συμπεριφορική προσέγγιση των χρηστών μπορεί να ενσωματωθεί στις πρακτικές διαφόρων επιστημονικών πεδίων και να αξιοποιηθεί για την τμηματοποίηση του κοινού-στόχου των διαφόρων πολιτικών (Pronello & Camusso, 2011). Με τη μετακίνηση να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ο τρόπος που υλοποιείται μία μετακίνηση εξαρτάται από αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα μέσων, και υποκειμενικούς, όπως το προφίλ του μετακινούμενου. Οι σπουδαστές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα μετακινουμένων και η μελέτη των πρακτικών μετακίνησής τους μπορεί να επιτρέψει την οργάνωση της κινητικότητας σημαντικών πόλων έλξης μετακινήσεων σε μια πόλη, όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα τελευταία από την πλευρά τους επενδύουν ολοένα στη διαχείριση της κινητικότητας (Lipscombe & Knight, 2006, Overton, 2011). Η κινητικότητα των σπουδαστών άλλωστε πρέπει να συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας πόλης και όχι να επιβαρύνει το αστικό περιβάλλον (Cooper & Meiklejohn, 2003). Ειδικότερα, στην πόλη των Σερρών, όπου έχει εκπονηθεί ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την ενεργό μετακίνηση με έμφαση στο ποδήλατο (Ζησοπούλου, 2012), η ανίχνευση των στάσεων της σημαντικής σε πληθυσμό σπουδαστικής κοινότητάς της, αναφορικά με την ενεργό και περιβαλλοντικά φιλική μετακίνηση, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό επιτυχών παρεμβάσεων υπέρ του ποδηλάτου (Mikiki & Papaioannou, 2012). Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στα ευρήματα τα σχετικά με το ποδήλατο. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συνδράμει στη μελέτη της κινητικότητας σπουδαστών σε πόλεις μεσαίου μεγέθους, στην κοινωνικοοικονομική ζωή των οποίων και συμβάλει ιδιαίτερα με την παρουσία της η σπουδαστική κοινότητα. Αρχικά, στο πλαίσιο της αυξανόμενης έρευνας στο αντικείμενο της βιώσιμης κινητικότητας, παρουσιάζεται σύντομα η θεματική της κινητικότητας των σπουδαστών. Στη συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για την πόλη των - 2 -

3 Σερρών και τις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων της. Ακολούθως, εκτίθεται η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας και μέρος των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν. Τέλος, αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας, διατυπώνονται προτάσεις μέτρων ενίσχυσης βιώσιμων πρακτικών μετακίνησης, οι οποίες μπορούν να προεκταθούν και σε άλλες μερίδες πληθυσμού και να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη διαμόρφωση στρατηγικής βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του εγχειρήματος συνιστούν ένα συνδυασμό ήπιων και μη μέτρων που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση του επιδιωκόμενου πολιτισμού κινητικότητας που είναι ευχής έργο να διέπει τη νέα γενιά μετακινουμένων. 2. Οι μετακινήσεις σπουδαστών στην πόλη των Σερρών 2.1 Εκπαιδευτικά ιδρύματα και έρευνα στις μετακινήσεις Στην Ελλάδα, πληθαίνουν ολοένα οι ερευνητικές προσπάθειες που εστιάζουν εν γένει σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας αλλά και στον παράγοντα συμπεριφορά (Gavanas et al., 2012, Μπαρμπόπουλος, 2002, Αθανασόπουλος, 2009, Politis and Basbas, 2009, Πολίτης, 2010, Papavasileiou et al., 2010, Vlastos, 2011, Morfoulaki et al., 2011, Pitsiava-Latinopoulou et al., 2012), ενώ αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους και έρευνες με περιοχή ανάλυσης τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εντοπίζοντας στους εργαζόμενους σε αυτά (Πολίτης, 2010), αλλά και σε κάθε κατηγορία μετακινουμένων, μη εξαιρετέων των σπουδαστών (Gavanas & Tsakalidis, 2015, Pitsiava-Latinopoulou et al., 2013). Οι σπουδαστές αποτελούν μία πληθυσμιακή ομάδα που υπο-εκπροσωπείται στις μελέτες συμπεριφοράς μετακινουμένων, γεγονός που σχετίζεται με πολλαπλές προκλήσεις τόσο αναφορικά με τη μεθοδολογία μιας έρευνας όσο και με τις στάσεις των ερωτώμενων. Σε γενικές γραμμές, η σπουδαστική κοινότητα αποτελείται από νεαρής ηλικίας άτομα και μπορεί να μην είναι πλήρως δραστηριοποιημένα ή εξοικειωμένα με διάφορες διαδικασίες (Behrens, et al, 2008). Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να αγνοούν τις έρευνες για τις οποίες δεν εντοπίζουν άμεσο ή προσωπικό τους όφελος. Επιπλέον, οι πληθυσμοί φοιτητών συχνά δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης τακτικών ερευνών περί μετακινήσεων σε νοικοκυριά και στη δειγματοληψία των τελευταίων, μια και συχνά ζουν σε οργανωμένες κοινότητες όπως ξενώνες, φοιτητικές εστίες κλπ. Οι σπουδαστές δεν έχουν απαραίτητα την αναμενόμενη από έναν τυπικό ενήλικα συμπεριφορά ως μετακινούμενοι, καθώς αποτελούν μια κατηγορία πληθυσμού συχνά πιο ευέλικτη, που αλλάζει συχνά τοποθεσία κατοικίας και ρυθμούς ζωής, έχει μη τυπικά προγράμματα δραστηριοτήτων (π.χ. ώρες μαθημάτων, περιστασιακής εργασίας κλπ), γενικά λιγότερες υποχρεώσεις σπιτιού και οικογένειας και με μικρή διαθεσιμότητα ιδιωτικού μέσου μεταφοράς. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης μετακινήσεων σε μια πόλη και προσφέρονται ως αντικείμενο έρευνας συχνά σε πλαίσια φιλικά προς την πεζή, τη χρήση ποδηλάτου και μέσων μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επιπτώσεις ειδικά μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις τοπικές πρακτικές μετακινήσεων, υπάρχει περιορισμένη ερευνητική παραγωγή και τεκμηρίωση σχετικά με τις καθημερινές πρακτικές των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Δεδομένου ότι οι σπουδαστές και οι νέοι γενικότερα αντιπροσωπεύουν το μέλλον, αποτελούν μια γενιά μετακινουμένων που ανατράφηκε σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει πληθώρα πληροφοριών, μέσων και - 3 -

4 περιβαλλοντικών ζητημάτων, είναι ζωτικής σημασίας η έρευνα στις μεταφορές να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις συμπεριφορές μετακίνησης αυτής της μερίδας του πληθυσμού ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επερχόμενης ζήτησης (Volosin, 2014). Η αύξηση της ζήτησης για μετακινήσεις προς εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει κινητοποιήσει τους αρμόδιους προς αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στο πρόβλημα. Διάφορες μορφές μαζικής μεταφοράς, τιμολόγηση στάθμευσης βάσει ζήτησης, στρατηγικές για τον περιορισμό της χρήσης μηχανοκίνητων μέσων, κλπ. έχουν προκύψει στα ακαδημαϊκά δεδομένα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα επενδύουν τελευταίως σε μία γκάμα στρατηγικών για τη διαχείριση των μετακινήσεων, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς αναφορικά με την οργάνωση, χρηματοδότηση και διαχείριση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πρωτοβουλιών, καινοτόμα συστήματα τιμολόγησης στάθμευσης και προώθηση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το περπάτημα, συνεπιβατισμός, ποδηλασία, κ.ά. (Krueger και Murray, 2008). Αυτές οι στρατηγικές πολιτικής μεταφορών έχουν καλά τεκμηριωθεί (Miller, 2001, Krueger και Murray, 2008), ωστόσο η μελέτη της συμπεριφοράς μετακίνησης των φοιτητών που επηρεάζονται από αυτές τις πολιτικές, έχει κάπως παραμεληθεί. Η ανάλυση της συμπεριφοράς μετακίνησης των φοιτητών όχι μόνο θα συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτικών αυτών αλλά θα επιτρέψει επίσης μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της σχετικής επιτυχίας τους. Σύμφωνα με τη Volosin (2014), όλα τα ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση της ζήτησης μετακινήσεων πρέπει να ενδιαφερθούν για την κατανόηση των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς μετακινήσεων των φοιτητών. Ένα πρόσφορο μέσο για την καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών είναι οι έρευνες μέσω διαδικτύου που μπορούν να επιτρέψουν την εξαγωγή τυπολογίας μετακινουμένων σπουδαστών για την καλύτερη κατανόησή των επιλογών τους (Bicikova, 2014). 2.2 Μετακινήσεις στην πόλη των Σερρών Η πόλη των Σερρών χαρακτηρίζεται ως μία μεσαίου μεγέθους αστική κοινωνία με πληθυσμό κατοίκους (απογραφή 2011) που την κατατάσσει 10η ελληνική πόλη βάσει πληθυσμού. Διαθέτει ένα ήπιο ανάγλυφο και τα συνήθη μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν τις πόλεις αυτού του μεγέθους και πληθυσμού, δηλαδή αστικά λεωφορεία και ταξί. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατανομή των μετακινήσεων στα διάφορα μέσα στην πόλη των Σερρών, αλλά, βάσει άτυπης επικοινωνίας με το Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών (ΚΤΕΑΛ), διαπιστώσαμε ότι δεν αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με πόλεις αντίστοιχης δυναμικότητας, όπου υπάρχει συμφόρηση τις ώρες αιχμής, αλόγιστη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου και φτωχή χρήση της μαζικής μεταφοράς. Εντός του 2015 έχει ανατεθεί από τον Δήμο Σερρών η Μελέτη Αστική Κινητικότητας, που περιλαμβάνει κυκλοφοριακές μετρήσεις και καταγραφές. Στη μελέτη περίπτωσης που ερευνάται στην παρούσα εργασία, οι τρόποι μετακίνησης περιστρέφονται γύρω από τις συνήθειες μετακίνησης των σπουδαστών από τον τόπο κατοικίας τους (εντός και εκτός πόλεως), με κατεύθυνση τον χώρο εκπαίδευσης. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής ΤΕΙ) απέχει από το κέντρο της πόλης δύο χιλιόμετρα, επομένως πρόκειται για μία σχετικά κοντινή απόσταση. Οι τρόποι μετακίνησης που χρησιμοποιούνται ποικίλουν, ανάλογα με την απόσταση που πρόκειται να διανυθεί, την οικονομική δυνατότητα του μετακινούμενου και τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να - 4 -

5 προσεγγίσουν το Τεχνολογικό Ίδρυμα με: αστικό λεωφορείο, ποδήλατο, πεζή, ιδιωτικό αυτοκίνητο, ταξί και μηχανοκίνητο δίκυκλο. 2.3 Η σπουδαστική κοινότητα των Σερρών Στις Σέρρες υπάρχει πληθώρα σπουδαστών ΤΕΙ και φοιτητών ΑΕΙ, δεδομένης και της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. Εντοπίζοντας στο ΤΕΙ, αυτό ιδρύθηκε το 1983 ως ΤΕΙ Σερρών και το 2013 μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ΤΕΙ λειτουργούν δυο σχολές, η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με τέσσερα τμήματα και η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) με τρία τμήματα, ενώ υλοποιούνται επίσης αρκετά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών ανέρχεται στους , ενώ ο αριθμός του διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού στα 500 μέλη (στοιχεία 2013). Σε μία πόλη με αυτόν τον αριθμό σπουδαστών, είναι σημαντικό να υπάρχει καταγραφή των τρόπων με τους οποίους μετακινούνται, διότι οι τελευταίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σε όλη την πόλη. Είναι σημαντικό και χρήσιμο να υπάρχει η γνώση για το ποιο ή ποια μέσα έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις. Η σχετική πληροφορία μπορεί να συμβάλει σε μια ορθολογική διαχείριση κινητικότητας και συνολικά οφέλη, όπως βέλτιστη διοργάνωση της αστικής συγκοινωνίας, ιεράρχηση αναγκών υλοποίησης υποδομών και λήψης άλλων μέτρων. Επομένως, οι σπουδαστικές μετακινήσεις επηρεάζουν και τον μόνιμο πληθυσμό της πόλης. 2.4 Τρόποι μετακίνησης των σπουδαστών Στις Σέρρες υπάρχουν δύο γραμμές αστικού λεωφορείου που συνδέουν την πόλη με το ΤΕΙ. Η μία διαδρομή καλύπτει το δυτικό τμήμα της πόλης και παράλληλα η δεύτερη διαδρομή την ανατολική πλευρά. Η αστική συγκοινωνία έχει σημαντική αποδοχή από τους σπουδαστές για τη μετακίνησή τους σύμφωνα με το ΚΤΕΑΛ αλλά και όπως επιβεβαιώνεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι οι σπουδαστές τυγχάνουν έκπτωσης στο εισιτήριο του αστικού λεωφορείου και ορισμένων δωρεάν δρομολογίων προς το ΤΕΙ ημερησίως, βάσει σύμβασης μεταξύ ΤΕΙ και ΚΤΕΑΛ. Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι διαδρομές των δύο γραμμών που εξυπηρετούν

6 Σχήμα 1. Διαδρομές λεωφορειακών γραμμών Ακόμη, το ανάγλυφο της πόλης των Σερρών ευνοεί τη χρήση ποδηλάτου, ενώ υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια της πόλης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τμήματα ποδηλατοδρόμων στις οδούς Μεραρχίας, Βασ. Βασιλείου, Εθνικής Αντίστασης, Μαγνησίας και Εξοχών που όμως δεν συνιστούν ένα ενιαίο δίκτυο. Ωστόσο, στην πόλη υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με το ποδήλατο και το χρησιμοποιούν καθημερινά, μεταξύ των οποίων και σπουδαστές χωρίς να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία. Για την ασφαλή στάθμευση των ποδηλάτων εντός του campus του ΤΕΙ υπάρχει εγκατεστημένος, σε πολλά σημεία, εξοπλισμός στάθμευσης ποδηλάτων, ενώ αντίστοιχος εξοπλισμός υπάρχει χωροθετημένος εντός της πόλης των Σερρών σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως το Δημαρχείο και το Κτίριο της Περιφέρειας. Στις Σέρρες υπάρχει επίσης εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, ενώ πολλά σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις βαδίσματος. Η σημερινή κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων στις Σέρρες, δεν είναι η καλύτερη δυνατή, όπως στις περισσότερες πόλεις, με υπευθυνότητα των αρμόδιων φορέων, αλλά και των ιδιωτών. Ωστόσο λόγω των μικρών αποστάσεων και του προβλήματος στάθμευσης που παρατηρείται στην πόλη, αρκετοί μετακινούνται πεζή και υπάρχουν ροές πεζών (σπουδαστών) από και προς το ΤΕΙ κατά τις ώρες λειτουργίας του. Από την άλλη πλευρά, οι Σέρρες δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα των ελληνικών πόλεων που πλήττονται από την κυριαρχία του Ι.Χ. σε αντίφαση με τα ελληνικά πολεοδομικά δεδομένα. Το ΙΧ χρησιμοποιείται από τους περισσότερους, ως βασικό μέσο μεταφοράς, με αποτέλεσμα ο αυξημένος αριθμός ΙΧ στους δρόμους να προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα στάθμευσης και συχνά απαιτεί υποδομές που πολλές πόλεις αδυνατούν να καλύψουν. Αυτά τα προβλήματα, συντελούν στην αλλοίωση του αστικού περιβάλλοντος και επιπλέον δυσκολεύουν την κινητικότητα των πεζών, ποδηλάτων και ΑΜΕΑ. Ακριβή δεδομένα για την αποτίμηση της χρήσης του ΙΧ από τους σπουδαστές δεν υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του ταξί, το κόστος χρήσης του οποίου, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους σπουδαστές. Τέλος, το μηχανοκίνητο δίκυκλο είναι αρκετά διαδεδομένο στην πόλη των Σερρών, ως πιο ευέλικτο μηχανοκίνητο μέσο σε σχέση με το ΙΧ, και χρησιμοποιείται και από σπουδαστές, χωρίς να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία. Υποδομές στάθμευσης δικύκλου υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης μεταξύ των οποίων σημεία με εμπορική κίνηση και πόλοι έλξης μετακινουμένων για ψυχαγωγία, όπως είναι η οδός Ερμού. 3. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε τα εξής στάδια: - 6 -

7 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Επαφή με φορείς της πόλης των Σερρών Σχεδιασμός έρευνας Υλοποίηση διαδικτυακής έρευνας μετακινήσεων σπουδαστών Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων Διατύπωση συμπερασμάτων και διαμόρφωση προτάσεων Ακολούθως περιγράφονται τα τέσσερα πρώτα στάδια, ενώ τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις έπονται σε μεμονωμένα υποκεφάλαια. 3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που υλοποιήθηκε στην αφετηρία της έρευνας βοήθησε στην ερμηνεία εννοιών, στην εύρεση πληροφοριών και χρήσιμων στοιχείων και στην καλύτερη κατανόηση σχετικών με την έρευνα ζητημάτων που άπτονται της αστικής κινητικότητας. Η μελέτη σχετικών ερευνών και ευρωπαϊκών πολιτικών στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας βοήθησε στην κατανόηση και οριοθέτηση του προβλήματος και στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας. Οι δε καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν σε εφαρμογή σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως συστήματα κοινόχρηστων ποδηλατών, αναδεικνύοντας την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας στην πράξη, τροφοδότησαν τον σχολιασμό και τις προτάσεις της παρούσας. 3.2 Επαφή με φορείς της πόλης των Σερρών Έπειτα από μια γενική επισκόπηση του θέματος για τον εντοπισμό των σημείων που έπρεπε να εξεταστούν αναλυτικά και τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας, κρίθηκε αναγκαία σειρά επαφών με φορείς της πόλης των Σερρών όπως ο Δήμος Σερρών, η Τροχαία και το ΚΤΕΑΛ. Η συμβολή τους στην παρούσα έρευνα, ειδικά του Δήμου υπήρξε πολύτιμη καθώς παρείχε σημαντική πληροφόρηση για τις υποδομές και τις δράσεις που υλοποιούνται στην πόλη. 3.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος μέσω ηλεκτρονικής οδού. Η συγκεκριμένη μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας κρίθηκε κατάλληλη για το νεαρό κοινό-στόχο, διότι οι σπουδαστές έχουν εν γένει πρόσβαση στο διαδίκτυο, το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση και είναι εξοικειωμένοι με ηλεκτρονικές εφαρμογές (Bicikova, 2014). Το εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε στοιχεία δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών, όπως επίσης και ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα μετακίνησης προς το ΤΕΙ. Το ερωτηματολόγιο ήταν πρωτογενές και σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδίκτυο από σπουδαστές του ΤΕΙ στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ. Στη συνέχεια, έγινε διάχυση του συνδέσμου του ερωτηματολογίου με πρόσκληση για συμπλήρωσή του, η οποία απευθύνθηκε αποκλειστικά στους σπουδαστές. Η μελέτη αντίστοιχων ερωτηματολογίων προηγήθηκε του σχεδιασμού αυτού και κρίθηκε απαραίτητη για τον εντοπισμό εύστοχων ερωτήσεων που με κατάλληλη προεργασία - 7 -

8 προσαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα εστιάστηκε σε ερωτηματολόγια ανάλογου θέματος, που βασιζόταν στα μέσα μετακίνησης και την άποψη των πολιτών για την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στην πόλη που ζούσαν. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε αποκλειστικά σε σπουδαστές, διότι έχουν διαφορετικούς οικονομικούς πόρους και συνήθειες από τους εργαζόμενους του ΤΕΙ. Έτσι, πληθυσμός της έρευνας θεωρήθηκαν όλοι οι σπουδαστές του ΤΕΙ (Παράρτημα Σερρών) άνω των 18 ετών και εν δυνάμει κάτοχοι άδειας οδήγησης ΙΧ και από αυτούς επελέγη το δείγμα της έρευνας. Η περιοχή κατοικίας κάλυπτε όλη την πόλη των Σερρών και λήφθηκαν υπόψη ζητήματα απόστασης από το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης, το εισόδημά τους και η πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες. Αρχικά, κρίθηκε ικανοποιητικό το δείγμα μεταξύ σπουδαστών, με σκοπό την όσο το δυνατόν πλησιέστερη προσέγγιση ασφαλέστερων και ορθών αποτελεσμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο απωλειών κατά τη μέτρηση, ορίστηκε δείγμα 360 ατόμων από το οποίο, τελικά, προέκυψαν 348 έγκυρες συμμετοχές. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως ηλικία, φύλο, εξάμηνο φοίτησης και διεύθυνση κατοικίας και να δηλώσουν το μέσο με το οποίο μετακινούνται προς το ΤΕΙ. επίσης, κλήθηκαν να επιλέξουν σε ποιο ποσοστό χρησιμοποιούν κάθε ένα από τα έξι δυνατά μέσα μετακίνησης στην πόλη των Σερρών και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το μέσο ή τα μέσα μετακίνησης που επέλεξαν. Ο προ-έλεγχος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απέδωσε και την προβλεπόμενη διάρκεια συμπλήρωσής η οποία εκτιμήθηκε στα λεπτά, και αυτό οφείλεται στον τύπο ερωτήσεων (κλειστές ερωτήσεις και ερωτήσεις τύπου Likert) και στην ευέλικτη μορφή του. 4. Αποτελέσματα 4.1 Γενικά Οι ηλικίες των ερωτηθέντων κυμαίνονται μεταξύ 19 έως 30 ετών, με μέσο όρο την ηλικία των 22 ετών, ενώ το 51% αποτελούν άνδρες (178 άτομα) και το 49% είναι γυναίκες (170 άτομα). Το 61% των ερωτώμενων βρίσκεται κοντά στη λήψη του πτυχίου (8 ο εξάμηνο), που σημαίνει πως η μετακίνησή τους γίνεται επί μακρόν με το μέσο που έχουν επιλέξει, σε σχέση με τους πρωτοετείς φοιτητές. Το 74% του δείγματος δεν εργάζεται, επομένως επιλέγει τη μετακίνησή του με τα ανάλογα οικονομικά κριτήρια. Οι περιοχές κατοικίας των ερωτώμενων περιλαμβάνουν τόσο τμήμα της πόλης που γειτνιάζει με το ΤΕΙ όσο και κεντρικότερα σημεία. Οι ερωτηθέντες είχαν την επιλογή να διαλέξουν το μέσο με το οποίο μετακινούνται προς το ΤΕΙ που μπορεί να διαφέρει καθημερινά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τα οικονομικά δεδομένα και τη διάθεση. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι τα δύο βασικά κριτήρια που θέτουν οι σπουδαστές για την επιλογή μέσου μετακίνησης είναι η εξοικονόμηση χρόνου (38%) και χρημάτων (29%) (Σχήμα 2). Επομένως, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι καθοριστικοί για την επιλογή του μέσου μετακίνησης

9 Κριτήριο επιλογής μέσου μετακίνησης 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Κερδίζω σε χρόνο Κερδίζω σε κόστος Με ενδιαφέρει η άνεση Ανάλογα με την παρέα Έχω την αίσθηση της ασφάλειας Δεν έχω άλλη επιλογή Σχήμα 2 Κριτήριο επιλογής μέσου Οι δημοφιλέστεροι τρόποι με τους οποίους μετακινούνται οι σπουδαστές προς τον χώρο φοίτησης είναι το αστικό λεωφορείο και η πεζή μετακίνηση. Οι πεζοί, σε αντίθεση με το λεωφορείο, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν το περπάτημα ως βασικό τρόπο μετακίνησης. Η πεζή μετακίνηση αποτελεί έναν ενεργό τρόπο μετακίνησης που επιλέγεται από τους σπουδαστές, μιας και η πόλη ευνοεί τη συγκεκριμένη επιλογή. Σχολιάζοντας την υφιστάμενη υποδομή που προσφέρει η πόλη για τον πεζό, η πλειονότητα των σπουδαστών (48%) δηλώνει πως η κατάσταση είναι μέτρια, ενώ ακολούθως το 26% είναι τελείως δυσαρεστημένο από την υπάρχουσα κατάσταση για τη μετακίνησή του. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση στο ΤΕΙ είναι λεπτά, ενώ η ασφάλεια που νιώθουν οι φοιτητές ως πεζοί περιγράφεται ως μέτρια από το 53%. Στην τελευταία θέση προτίμησης βρίσκεται το ταξί, που προτιμάται ως περιστασιακό μέσο μετακίνησης. Ως βασικό μέσο, επιλέγεται μόνο από το 1% του δείγματος, που σημαίνει πως δεν ανήκει στα βασικά μέσα μεταφοράς για τους σπουδαστές. Το ταξί ως μέσο μεταφοράς, παρουσιάζει ίδια χαρακτηριστικά με το ιδιωτικό ΙΧ, ως προς τον χρόνο προσέγγισης. Επομένως, σύμφωνα με το 51% απαιτούνται μόλις 0-5 λεπτά διαδρομής. Η συντριπτική πλειοψηφία (97%), θεωρεί πως το ταξί δεν είναι οικονομικό μέσο μεταφοράς και, αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του, το 75% μετακινείται με ταξί μία ημέρα την εβδομάδα. Η μετακίνηση με το μηχανοκίνητο δίκυκλο απαιτεί λίγο χρόνο, καθώς είναι μικρό σε όγκο όχημα, ευέλικτο και η ταχύτητα που μπορεί να κινηθεί -μέσα στην πόλη- αρκετά ικανοποιητική. Σύμφωνα με τους χρήστες του δικύκλου, το 64% χρειάζεται μόλις 0-5 λεπτά για την άφιξή του στο ΤΕΙ, με το 30% να ακολουθεί με απαιτούμενο χρόνο 5-10 λεπτά. Η πλειονότητα θεωρεί πως το δίκυκλο δεν ανήκει στα οικονομικότερα μέσα μετακίνησης (54%), ενώ με μικρή διαφορά, το 46% υποστηρίζει πως είναι οικονομικό μέσο. Σχετικά με την ασφάλεια που προσφέρει το δίκυκλο για τη μετακίνηση, το 61% θεωρεί πως υπάρχει μέτρια ασφάλεια. 4.2 Αστικό λεωφορείο Το αστικό λεωφορείο έχει ικανοποιητική ανταπόκριση από τους σπουδαστές στην πόλη των Σερρών. Γενικά παρατηρείται ικανοποίησή τους ως προς την υφιστάμενη υποδομή στην - 9 -

10 πόλη, με το 42% να απαντά πως η διαδρομή που ακολουθείται είναι πολύ ικανοποιητική και, εν συνεχεία, το 53% να θεωρεί πολύ ικανοποιητική την εγκατάσταση των στάσεων επιβίβασης, το οποίο επιβεβαιώνεται από το 66% του δείγματος που του αρκούν μόλις 5 λεπτά για την προσέγγιση της κοντινότερης στάσης. Επιπλέον, στο κατά πόσο τα ημερήσια δρομολόγια καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών για την προσέλευσή τους στον ακαδημαϊκό χώρο, η πλειονότητα (46%), δηλώνει πως τα δρομολόγια είναι πολύ ικανοποιητικά. Σε ότι αφορά στο κόμιστρο, το 46% των μετακινούμενων σπουδαστών είναι μέτρια ικανοποιημένο και το 32% είναι καθόλου ικανοποιημένο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα, σε όσους μετακινούνται με το αστικό λεωφορείο προς το ΤΕΙ, εάν θα ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, με την προϋπόθεση να υπήρχαν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι (Σχήμα 3). Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το λεωφορείο. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι αρκετά θετική στη χρήση του ποδηλάτου, εάν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή που θα ευνοούσε τη χρήση του. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η ελλιπής υποδομή αποτρέπει τους φοιτητές από τη μετακίνηση στην πόλη με το ποδήλατο. Αν υπήρχαν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι θα χρησιμοποιούσατε το ποδήλατο για τις μετακινήσεις σας; 10% 39% 19% Καθόλου Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 32% Σχήμα 3 Χρήση ποδηλάτου με προϋπόθεση υποδομών Επομένως, το ποδήλατο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες, εάν η πόλη ήταν πιο φιλική σε αυτό το μέσο, δίνοντάς του τον χώρο που χρειάζεται. 4.3 Ποδήλατο Ιδιωτικό ποδήλατο Το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, αλλά και ως βασικό μέσο σε αστικές περιοχές, ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο καθένας το επιλέγει. Σύμφωνα με την έρευνα, από τους 348 ερωτηθέντες το 51% χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τη μετακίνησή του. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους το χρησιμοποιούν οι σπουδαστές είναι πρώτον γιατί αποτελεί το βασικό μέσο μετακίνησης για αυτούς, δεύτερον διότι η χρήση του εξυπηρετεί την καθημερινή ανάγκη μετάβασης στο χώρο φοίτησης ενώ ο τρίτος λόγος για όσους το επιλέγουν είναι ότι αποτελεί οικονομική λύση αλλά και ευκαιρία για άθληση και εκγύμναση. Άρα, ένας ακόμα παράγοντας που ωθεί μία μερίδα σπουδαστών στην επιλογή του ποδηλάτου είναι τα προσωπικά οφέλη που δημιουργεί το συγκεκριμένο μέσο. Συνολικά, οι

11 λόγοι για τους οποίους επιλέγεται το ποδήλατο από τους χρήστες του καταδεικνύουν πως η χρησιμότητά του είναι καθημερινή. Αλλά και η προτίμησή του για οικονομικούς λόγους, ως το πλέον ανέξοδο μέσο, είναι ικανός παράγοντας για την επιλογή αυτή και τη μη αναζήτηση άλλου τρόπου μετακίνησης. Εξετάζοντας την υφιστάμενη υποδομή εντός της πόλης και κατά πόσο αυτή ικανοποιεί τους ποδηλάτες, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των ποδηλατοδρόμων που υπάρχουν δεν ικανοποιεί τους σπουδαστές. Η πλειονότητα (49%) θεωρεί πως η υποδομή των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων είναι μέτρια. Το 47% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη σημερινή κατάσταση, ενώ ποσοστά 3% και 1% είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένα αντίστοιχα. Η συντριπτική πλειονότητα (96%) δηλώνει πως θα ήθελε ένα νέο ποδηλατικό δίκτυο στην πόλη. Προφανώς, οι τοποθεσίες που καλύπτει το δίκτυο δεν καλύπτουν την ακτίνα εξυπηρέτησης των μετακινούμενων σπουδαστών. Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος της δυσαρέσκειας, είναι πως δεν προσφέρεται η απαραίτητη ασφάλεια στον ποδηλάτη, διότι αναγκάζεται να διανύσει την πορεία του στο οδόστρωμα, το οποίο είναι επικίνδυνο λόγω των μηχανοκίνητων μέσων, σύμφωνα με το 53% που αισθάνεται μέτρια ασφαλής κατά τη μετακίνησή του, ενώ το 23% πιστεύει πως δεν είναι καθόλου ασφαλής. Επομένως, τίθεται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, κάτι το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία καινούργιου δικτύου ποδηλατοδρόμων Κοινόχρηστα ποδήλατα Σχετικά με την εισαγωγή ενός συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τους σπουδαστές που επιλέγουν το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς. Πράγματι, το 67% δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμο να χρησιμοποιήσει τα κοινόχρηστα ποδήλατα, ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού 33% εκείνων που είναι αρνητικοί σε αυτή την πρόταση. Το ποσοστό αποδοχής του συστήματος θα μπορούσε να ληφθεί σοβαρά υπόψη για ένα ανάλογο εγχείρημα που με κατάλληλους χειρισμούς, π.χ. εγκατάσταση σταθμού μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων εντός του χώρου του ΤΕΙ και κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική θα έδινε τη δυνατότητα γνωριμίας με το σύστημα και θα ενθάρρυνε αλλαγή στάσης απέναντι στη χρήση του ποδηλάτου. 4.4 Μετακίνηση με ΙΧ Η μετακίνηση με ΙΧ θεωρείται από τις πλέον γρήγορες, εφόσον απαιτούνται μόλις 0-5 λεπτά κατά μέσο όρο, για τη διαδρομή των σπουδαστών που επιλέγουν το συγκεκριμένο μέσο. Εξετάζοντας την άποψη των χρηστών ΙΧ, κατά πόσο η επιλογή της μετακίνησής τους με το συγκεκριμένο μέσο προκαλεί προβλήματα, το 43% δηλώνει πως συμβάλει ελάχιστα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, με το 22% να θεωρεί τη συμβολή του μέτρια. Αποτυπώνοντας τον οικονομικό παράγοντα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 87% των χρηστών ΙΧ, δηλώνει πως η μετακίνηση με ιδιωτικό ΙΧ είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Η πλειονότητα των χρηστών ΙΧ μεταφέρει και άλλους συμφοιτητές, κατά τη μετάβασή τους στο ΤΕΙ. Αυτή η ενέργεια, αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης, του συνεπιβατισμού (carpooling). Για να λειτουργήσει ο συνεπιβατισμός πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα με κοινό προορισμό και όφελος το μοίρασμα των εξόδων της διαδρομής (βενζίνη). Το πρώτο σκέλος πραγματοποιείται, διότι το 66% δηλώνει πως

12 μεταφέρει και άλλα άτομα με το αυτοκίνητό του με κοινό προορισμό. Ωστόσο, τα έξοδα δεν μοιράζονται μεταξύ των συνεπιβατών, εκτός από ένα μικρό μόνο ποσοστό (22%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά στο ερώτημα κατά πόσο θα χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο αντί του ΙΧ με την προϋπόθεση δημιουργίας κατάλληλης υποδομής. Το 32% του δείγματος δηλώνει πως θα ήταν διατεθειμένο να μετακινηθεί με το ποδήλατο «πολύ», με το 31% που ακολουθεί να απαντάει «πάρα πολύ». Επομένως, η ιδέα χρήσης του ποδηλάτου βρίσκει θετική την πλειονότητα, με την προϋπόθεση, όμως, να υπήρχε η κατάλληλη υποδομή. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ποδήλατο έχει απήχηση ακόμα και σε χρήστες του ΙΧ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν ένα ποσοστό σπουδαστών που μετακινείται με ΙΧ προς τον χώρο εκπαίδευσης, μπορούσε να πραγματοποιήσει στροφή προς το ποδήλατο, τότε ο στόχος της στροφής προς βιώσιμα μέσα μεταφοράς θα είχε κατακτηθεί σε σημαντικό βαθμό. 5. Συζήτηση - Προτάσεις Η πρώτη αβίαστη διαπίστωση είναι ότι το εγχείρημα έτυχε της αποδοχής των σπουδαστών και παρείχε πληθώρα πληροφοριών. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια από τις λίγες προσπάθειες καταγραφής πρακτικών μετακίνησης αυτής της ομάδας μετακινουμένων και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία βάσης δεδομένων πρακτικών μετακίνησης διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού στις Σέρρες. Η έρευνα απέδωσε σειρά προτάσεων στροφής των σπουδαστών προς πιο βιώσιμες επιλογές κινητικότητας, οι οποίες απευθύνονται στον Δήμο αλλά και άλλους φορείς, ώστε να συμβάλλουν στο βιώσιμο της σπουδαστικής -και όχι μόνο- κινητικότητας στην πόλη των Σερρών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας που θα δίνει την ευκαιρία γνωριμίας με βιώσιμα μέσα και ευελιξία στη χρήση τους, προτείνεται η εισαγωγή ενός συστήματος ποδηλάτων δημόσιας χρήσης. Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν σπουδαστές οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, όμως δεν διαθέτουν ποδήλατο. Η εφαρμογή των κοινόχρηστων ποδηλάτων, μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους ανεξαρτήτως αν είναι μόνιμοι χρήστες ή περιστασιακοί, αν διαθέτουν ή όχι ποδήλατο. Είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα εύχρηστο και βολικό, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων από προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και τυγχάνει μεγάλης αποδοχής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Προϋπόθεση που θέτουν οι σπουδαστές για εκτενέστερη χρήση του ποδηλάτου για τη μετακίνησή τους προς τον χώρο εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ασφαλέστερων και πιο εκτεταμένων υποδομών ποδηλατικού δικτύου στους κεντρικούς άξονες της πόλης, το οποίο θα εξασφαλίζει τη σύνδεση της πόλης με το ΤΕΙ και θα βοηθήσει στη μετακίνηση μέσω ποδηλάτου στην υπόλοιπη πόλη. Κριτήρια επιλογής δρόμων προς ένταξη στο ποδηλατικό δίκτυο αποτελούν η επάρκεια πλάτους οδού, η συνδεσιμότητα με υφιστάμενη υποδομή και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη πόλων έλξης μετακινήσεων. Μία πρόταση αναβάθμισης του υφιστάμενου ποδηλατικού δικτύου φαίνεται στο Σχήμα 4. Προτείνεται, επίσης, να προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή για την καταγραφή της λειτουργικότητας και αποδοχής κάθε ποδηλατοδρόμου από σπουδαστές και κατοίκους της πόλης προ της οριστικής χωροθέτησης

13 Σχήμα 4. Υφιστάμενο και προτεινόμενο ποδηλατικό δίκτυο Είναι σημαντικό να εξετασθούν ζητήματα συνύπαρξης μέσων, π.χ. διερεύνηση απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων για τη χωροθέτηση του ποδηλατοδρόμου ή χωροθέτηση στάσεων αστικού λεωφορείου καθώς και δυνατότητες συνδυασμένης μετακίνησης. Η μετακίνηση με αστικό λεωφορείο και στη συνέχεια με ποδήλατο αποτελεί βιώσιμη πρακτική για σπουδαστές που κατοικούν εκτός πόλεως, οι οποίοι χρησιμοποιούν το αστικό λεωφορείο για την άφιξή τους στην πόλη και στη συνέχεια είναι διατεθειμένοι να διανύσουν την απόσταση μέχρι το ΤΕΙ με το ποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία κατάλληλης υποδομής εντός του λεωφορείου για την τοποθέτηση και μεταφορά του ποδηλάτου. Η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών θα ενισχύσει τη ζήτηση των μέσων μαζικής μεταφοράς τα οποία καλύπτουν ομογενώς τον αστικό χώρο, προσφέροντας ένα ανεκτό επίπεδο κινητικότητας στο σύνολο του πληθυσμού. Η αύξηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς μειώνει την παρουσία του ιδιωτικού οχήματος και γίνεται πιο προσιτός ο στόχος για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας στην πόλη. Ο στόχος αυτός με τα δεδομένα των αστικών περιοχών, τη διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες των διαφόρων μέσων, δημιουργεί την ανάγκη για προτεραιότητα στα δημόσια μέσα μεταφοράς (Μπαρμπόπουλος, 2002). Όπως προκύπτει από την έρευνα, η έλλειψη ικανοποίησης των σπουδαστών-τακτικών χρηστών από τα ισχύοντα κόμιστρα και η μικρή αποδοχή του μέσου σε άλλες κατηγορίες πληθυσμού δίνει σαφές μήνυμα για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του φορέα. Στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, οι φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου πρέπει να εκμεταλλευτούν καλές πρακτικές και προγράμματα, όπως π.χ. το CIVITAS, για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να δοθούν κίνητρα ώστε αυξήσουν το μερίδιό τους στις προτιμήσεις των μετακινουμένων, με τα συνεπαγόμενα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο (ΕΕ, 1990). Στη διαμόρφωση βιώσιμης σπουδαστικής κινητικότητας θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά η έκδοση οδηγού ενημέρωσης, στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα που υπάρχουν στην πόλη για τη μετάβασή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και όχι μόνο. Στόχος του ενημερωτικού οδηγού, την υλοποίηση του οποίου μπορούν να αναλάβουν και ομάδες σπουδαστών Γεωπληροφορικής, θα είναι η εξοικείωση με την πόλη των Σερρών και η προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης: πληροφορία για αποστάσεις βαδίσματος προς σημαντικούς προορισμούς, ανάδειξη των προτερημάτων βαδίσματος, ποδηλάτου και

14 λεωφορείου, χάρτες με τους υφιστάμενους ποδηλατόδρομους της πόλης και τα σημεία χωροθέτησης εξοπλισμού στάθμευσης ποδηλάτων, κ.ά. Μέσα από αυτή την ενέργεια θα υπάρξει καθοδήγηση, ενημέρωση και διαμόρφωση παιδείας σχετικά με τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, που πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά. Στην ίδια κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει και η οργάνωση εκδηλώσεων από το ΤΕΙ Σερρών, αφιερωμένη στη βιώσιμη κινητικότητα καθ όλη τη διάρκεια του έτους ή/και στο διάστημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/9) σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών, αλλά και καινοτόμες δράσεις, όπως η αγορά «πράσινου» λεωφορείου από το ΤΕΙ μέσω κατάλληλου χρηματοδοτικού μέσου για την εκμετάλλευση από κοινού με το Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών. Το μη ρυπογόνο αυτό μέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα τακτικά δρομολόγια προς το ΤΕΙ και να μειώσει το εξωτερικό κόστος της συχνής μετακίνησης σπουδαστών. 6. Συμπεράσματα Η αναγκαιότητα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας προβάλει ολοένα και πιο επιτακτική στα σημερινά αστικά κέντρα. Η στροφή του κοινωνικού συνόλου προς τα φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς προϋποθέτει αλλαγή συμπεριφοράς σε ποικίλες ομάδες πληθυσμού. Οι νέοι μετακινούμενοι, ειδικά οι σπουδαστές που εκτελούν καθημερινές μετακινήσεις και είναι σε φάση διαμόρφωσης κουλτούρας κινητικότητας, αποτελούν μία κατάλληλη ομάδα-στόχο παρεμβάσεων που μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών μετακίνησης των σπουδαστών είναι ένα αντικείμενο που προσφέρεται προς έρευνα και μπορεί να αποτελέσει μοχλό παρεμβάσεων σε τοπικές κοινωνίες. Ακόμη, η καταγραφή προτιμήσεων και πρακτικών μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αστικής μεταφοράς με απτά οφέλη για όλους τους χρήστες. Στις πόλεις μεσαίου μεγέθους με μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, στόχο τη λελογισμένη χρήση ΙΧ και την ενίσχυση του ρόλου των δημοσίων μέσων μεταφοράς, οι σπουδαστές ως ικανοποιημένοι χρήστες της μαζικής μεταφοράς μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες, αρχικά στο πλαίσιο της κοινότητας του ΤΕΙ, εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό, καθώς και στον ευρύτερο κύκλο τους. Βασικό συμπέρασμα είναι πως η κορυφαία επιλογή των σπουδαστών, εάν είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν το μέσο που χρησιμοποιούν ήδη για τη μετακίνησή τους προς το ΤΕΙ, είναι το ποδήλατο, λόγω οικονομίας σε χρόνο και χρήμα, ενώ λιγότερο οικονομικά μέσα, όπως το ταξί, δεν είναι δημοφιλή στους σπουδαστές. Η τάση στροφής στο ποδήλατο είναι σημαντικό και χρήσιμο εύρημα διότι εκεί εστιάζει η τοπική πολιτική προώθησης βιώσιμων μέσων μετακίνησης. Η προώθηση της μαζικής μεταφοράς δεν έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου στις Σέρρες, ωστόσο το ΤΕΙ αποτελεί κινητήριο μοχλό διαμόρφωσης της πολιτικής του αστικού ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι οι σπουδαστές αποτελούν σημαντικό ποσοστό των χρηστών του ΚΤΕΑΛ σε καθημερινή βάση. Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και του λεωφορείου θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα από τους τοπικούς φορείς και σε αυτή πρέπει να έχει συμμετοχή και το ΤΕΙ ως

15 φορέας, κατά τα πρότυπα πανεπιστημίων διεθνώς, όπου υπάρχουν σχέδια μετακινήσεων από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις, ως μέλημα των πανεπιστημιακών κοινοτήτων. Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι σπουδαστές μπορούν να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές της ενεργού μετακίνησης (περπάτημα και ποδήλατο), για την επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τον πεζό και τον ποδηλάτη και τη βελτίωση της κοινωνικότητας και του αστικού περιβάλλοντος. Τέλος, προσπάθειες όπως η συγκεκριμένη αυξάνουν την επίγνωση των σπουδαστών αναφορικά με τα αστικά προβλήματα και τους δίνουν την ευκαιρία στοχασμού και συμμετοχής στη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Στόχος άλλωστε της ερευνητικής κοινότητας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, οφείλει να είναι η διαμόρφωση ενεργών πολιτών - ενεργών μετακινουμένων. 7. Αναφορές Anable, J., (2005). Complacent Car Addicts or Aspiring Environmentalists. Identifying travel behaviour segments using attitude theory. Transport Policy, 12, Bicikova K., Understanding Student Travel Behavior: A Segmentation Analysis of British University Students. Journal of Travel & Tourism Marketing, Volume 31, Issue 7. Cooper, B., & Meiklejohn, D., (2003). A new approach for travel behaviour change in universities. 26th Australasian Transport Research Forum, Wellington, New Zealand, 1-3 October. Dawnay, E., & Shah, H. (2005). Behavioural Economics: Seven principles for policy makers. London, New Economics Foundation. European Communities, (2001).WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Gavanas N., & Tsakalidis A., (2015). Mobility choices for sustainable commuting to higher education: The case of the Technological Educational Institution of Thessaly, Greece. Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, June. Gavanas N., Politis I., Dovas K., Lianakis E., (2012). Is a new metro line a mean for sustainable mobility among commuters? the case of Thessaloniki city, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2(2): Krueger, T. and G. Murray. Transit Systems in College and University Communities. Transit Cooperative Research Program Synthesis 78, Transportation Research Board, 2008 Lipscombe, A., & Knight, D., (2006). National University of Ireland, Galway, A Mobility Management Plan, Galway, Colin Buchanan and Partners. Mikiki, F., & Papaioannou, P., (2012). Investigating pro-environmental and active travel behaviour for successful sustainable travel promotion. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 48, Miller, J. Transportation on College and University Campuses. Transit Cooperative Research Program Synthesis 39, Transportation Research Board, 2001 Morfoulaki, M., Mitsakis, E., Chrysostomou, K., & Stamos, I. (2011). The contribution of urban mobility management to trip planning and the environmental upgrade of urban areas. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 20,

16 Overton, M., (2011). Sustainable Travel Plan for the Exeter Campuses University of Exeter, διαθέσιμο στο Papavasileiou, D., Milakis, D., Vlastos, Th., (2010). Car dependence or appetence? Examination of attitudes towards sustainable mobility in the Greek case. Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research. Lisbon, Portugal 11-15/ (electronic form). Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., Gavanas, N., (2013). Implementation of alternative transport networks in University campuses: The case of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. International Journal of Sustainability in Higher Education. 14 (3), Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., Papoutsis, K., Sdoukopoulos, E. (2012). Parking Policies for Supporting Sustainable Mobility, Transport Research Area (TRA) Conference 2012, April, Athens, Greece Politis, I. and Basbas, S. (2009). Advanced techniques for understanding and modeling travel behaviour in Greece, In Proceedings of the 3rd International Conference on Experiments/ Process/System Modeling/Simulation & Optimization, (3rd EpsMso), Athens Pronello, C., & Camusso, C. (2011). Travellers profiles definition using statistical multivariate analysis of attitudinal variables, Journal of Transport Geography, 19, WHO, Vlastos, Th., Sustainable transport planning and the reversals needed for the actual greek city. The case of the centre of Athens. Proposals for necessary projects. Greek Institution of European and Foreign Policy (http://www.diavouleusi.eliamep.gr/). Thematic Unit: the transition towards a green Greece Ekistics Urban Planning and Mobility. Αθανασόπουλος, Κ. (2009). Προς μια μέθοδο ένταξης των πολιτών στο σχεδιασμό έργων βιώσιμης αστικής κινητικότητας., Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα, 444 σελ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1990). Πράσινο Βιβλίο για το Αστικό Περιβάλλον. 87 σελ. Ζησοπούλου, Θ., (2012). Τοπικό Σχέδιο Δράσης Δήμου Σερρών, Active Travel Network project, Σέρρες. Μπαρμπόπουλος, Ν., (2002). Προς τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή πόλη- Αποτίμηση πολιτικών και προσέγγιση μεθοδολογίας σχεδιασμού αστικών μεταφορών., Διδακτορική Διατριβή, EMΠ, Αθήνα, 404 σελ. Παπαδοπούλου, Π., Λαρχανίδης, Α., & Μπάνδα Η., (2014). Βιώσιμη Φοιτητική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών. Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 160 σελ. Πολίτης, Ι., (2010). Η συμβολή των αποσυνθετικών υποδειγμάτων επιλογής μέσου και των εργαλείων προσομοίωσης της κυκλοφορίας, στον σχεδιασμό και αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας. Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τομέας Συγκοινωνιακής Υποδομής Διαχείρισης Έργων Και Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Ι. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών αξόνων, επάνω στους οποίους θα κινηθεί η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Ονοματεπώνυμο: Ζωή- Χάρις Μπελενιώτη Σειρά:8η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι Επιχειρηματίες Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Παπαϊωάννου Αικατερίνη από τον

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα