Βιώσιμη Σπουδαστική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιώσιμη Σπουδαστική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών"

Transcript

1 Βιώσιμη Σπουδαστική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών Παναγιώτα Παπαδοπούλου 1, Φωτεινή Μίκικη 2, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος 3 1 Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ 2 Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός 3 Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Περίληψη Η διαχείριση κινητικότητας προϋποθέτει την επικέντρωση στον μετακινούμενο και τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στις επιλογές μετακίνησής του. Σε πόλεις μεσαίου μεγέθους με σημαντικό πλήθος σπουδαστών, οι μετακινήσεις των τελευταίων χρίζουν μελέτης και διαχείρισης που μπορεί να συντελέσει στη διαχείριση κινητικότητας του συνόλου του πληθυσμού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία έρευνα που υλοποιήθηκε στις Σέρρες, όπου εδρεύει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο την καταγραφή, ανάλυση και αποτίμηση των μετακινήσεων των σπουδαστών προς το ΤΕΙ. Σκοπός ήταν η ανάδειξη των πρακτικών της σπουδαστικής κινητικότητας σε ένα μεσαίου μεγέθους αστικό κέντρο, η οποία επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής στην πόλη και αναδεικνύει τις ευρύτερες συνήθειες κινητικότητας σε αυτή. Η εργασία παρουσιάζει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, ενώ διατυπώνει προτάσεις για πιο βιώσιμη σπουδαστική κινητικότητα. Τέλος, διατυπώνει ορισμένα συμπεράσματα για την αξιοποίηση της διαχείρισης κινητικότητας της σημαντικής αυτής πληθυσμιακής ομάδας μέσω της υιοθέτησης πολιτικών προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Λέξεις κλειδιά: βιώσιμη κινητικότητα, μετακινήσεις σπουδαστών, πόλη των Σερρών, εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης Abstract Mobility management calls for a focus on travelers and parameters involved in travel choices. In medium-sized cities with a significant number of students, studying and managing student mobility can contribute to the overall mobility management. This paper presents a research undertaken in Serres, location of the Technological Educational Institute (TEI) of Central Macedonia, recording, analyzing and assessing student mobility patterns towards TEI premises. The aim was to highlight student mobility practices within a medium sized urban centre, which directly affects the city quality of life and highlights the broader mobility habits in it. The paper presents the methodology and the results of an Internet-based research and formulates suggestions for more sustainable student mobility. Finally, it draws some conclusions about how mobility management of this important population group can be of benefit for the broad public through the adoption of policies towards sustainability. Keywords: sustainable mobility, student mobility, city of Serres, medium sized urban areas, alternative modes 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρόοδος στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων κινητικότητας απαιτεί μία αλλαγή στη συμπεριφορά των μετακινουμένων (WHO, 2002) και η Ευρωπαϊκή πολιτική υπαγορεύει μια κινητοποίηση προς τη διαμόρφωση - 1 -

2 μιας νέας κουλτούρας κινητικότητας που θα ανακουφίσει τον αστικό χώρο από τα προβλήματα που συνοδεύουν την αλόγιστη χρήση των μηχανοκίνητων μέσων (EC, 2001). Η βιώσιμη μετακίνηση στην πόλη, αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα για τις σημερινές κοινωνίες και η προώθησή της στηρίζεται στην ενθάρρυνση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας, της πεζή, του ποδηλάτου, σε εναλλακτικούς, όπως λέγεται, τρόπους μετακίνησης, φιλικούς στο περιβάλλον. Ο όρος «βιώσιμη κινητικότητα» (sustainable mobility) τονίζει τον στόχο της διατήρησης ή ακόμα και αύξησης του επιπέδου κινητικότητας στην πόλη, χωρίς όμως αυτή η αύξηση των μετακινήσεων να έχει περιβαλλοντικές συνέπειες. Η κινητικότητα αυτή επιδιώκεται να προστατευτεί, διότι συνδέεται με την κοινωνική διάσταση της πόλης (Αθανασόπουλος, 2009). Ωστόσο, η έννοια της αστικής κινητικότητας έχει και άμεση σχέση με την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις του ανθρώπου, οι οποίες συνδέονται με την εργασία, την εκπαίδευση, την αναψυχή και γενικότερα με όλες τις ανθρώπινες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά και πρέπει να ικανοποιηθούν. Η διαμόρφωση πολιτικών υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες εκείνους που υπεισέρχονται στις επιλογές μετακίνησης (Anable, 2005, Dawnay & Shah, 2005) και για τον λόγο αυτόν απαιτείται γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τελικών αποδεκτών των πολιτικών, οι οποίοι αποτελούνται από διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες με ποικίλα χαρακτηριστικά μετακινήσεων. Η πρόσφατα υιοθετούμενη συμπεριφορική προσέγγιση των χρηστών μπορεί να ενσωματωθεί στις πρακτικές διαφόρων επιστημονικών πεδίων και να αξιοποιηθεί για την τμηματοποίηση του κοινού-στόχου των διαφόρων πολιτικών (Pronello & Camusso, 2011). Με τη μετακίνηση να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ο τρόπος που υλοποιείται μία μετακίνηση εξαρτάται από αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα μέσων, και υποκειμενικούς, όπως το προφίλ του μετακινούμενου. Οι σπουδαστές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα μετακινουμένων και η μελέτη των πρακτικών μετακίνησής τους μπορεί να επιτρέψει την οργάνωση της κινητικότητας σημαντικών πόλων έλξης μετακινήσεων σε μια πόλη, όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα τελευταία από την πλευρά τους επενδύουν ολοένα στη διαχείριση της κινητικότητας (Lipscombe & Knight, 2006, Overton, 2011). Η κινητικότητα των σπουδαστών άλλωστε πρέπει να συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας πόλης και όχι να επιβαρύνει το αστικό περιβάλλον (Cooper & Meiklejohn, 2003). Ειδικότερα, στην πόλη των Σερρών, όπου έχει εκπονηθεί ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την ενεργό μετακίνηση με έμφαση στο ποδήλατο (Ζησοπούλου, 2012), η ανίχνευση των στάσεων της σημαντικής σε πληθυσμό σπουδαστικής κοινότητάς της, αναφορικά με την ενεργό και περιβαλλοντικά φιλική μετακίνηση, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό επιτυχών παρεμβάσεων υπέρ του ποδηλάτου (Mikiki & Papaioannou, 2012). Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στα ευρήματα τα σχετικά με το ποδήλατο. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συνδράμει στη μελέτη της κινητικότητας σπουδαστών σε πόλεις μεσαίου μεγέθους, στην κοινωνικοοικονομική ζωή των οποίων και συμβάλει ιδιαίτερα με την παρουσία της η σπουδαστική κοινότητα. Αρχικά, στο πλαίσιο της αυξανόμενης έρευνας στο αντικείμενο της βιώσιμης κινητικότητας, παρουσιάζεται σύντομα η θεματική της κινητικότητας των σπουδαστών. Στη συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για την πόλη των - 2 -

3 Σερρών και τις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων της. Ακολούθως, εκτίθεται η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας και μέρος των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν. Τέλος, αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας, διατυπώνονται προτάσεις μέτρων ενίσχυσης βιώσιμων πρακτικών μετακίνησης, οι οποίες μπορούν να προεκταθούν και σε άλλες μερίδες πληθυσμού και να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη διαμόρφωση στρατηγικής βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του εγχειρήματος συνιστούν ένα συνδυασμό ήπιων και μη μέτρων που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση του επιδιωκόμενου πολιτισμού κινητικότητας που είναι ευχής έργο να διέπει τη νέα γενιά μετακινουμένων. 2. Οι μετακινήσεις σπουδαστών στην πόλη των Σερρών 2.1 Εκπαιδευτικά ιδρύματα και έρευνα στις μετακινήσεις Στην Ελλάδα, πληθαίνουν ολοένα οι ερευνητικές προσπάθειες που εστιάζουν εν γένει σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας αλλά και στον παράγοντα συμπεριφορά (Gavanas et al., 2012, Μπαρμπόπουλος, 2002, Αθανασόπουλος, 2009, Politis and Basbas, 2009, Πολίτης, 2010, Papavasileiou et al., 2010, Vlastos, 2011, Morfoulaki et al., 2011, Pitsiava-Latinopoulou et al., 2012), ενώ αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους και έρευνες με περιοχή ανάλυσης τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εντοπίζοντας στους εργαζόμενους σε αυτά (Πολίτης, 2010), αλλά και σε κάθε κατηγορία μετακινουμένων, μη εξαιρετέων των σπουδαστών (Gavanas & Tsakalidis, 2015, Pitsiava-Latinopoulou et al., 2013). Οι σπουδαστές αποτελούν μία πληθυσμιακή ομάδα που υπο-εκπροσωπείται στις μελέτες συμπεριφοράς μετακινουμένων, γεγονός που σχετίζεται με πολλαπλές προκλήσεις τόσο αναφορικά με τη μεθοδολογία μιας έρευνας όσο και με τις στάσεις των ερωτώμενων. Σε γενικές γραμμές, η σπουδαστική κοινότητα αποτελείται από νεαρής ηλικίας άτομα και μπορεί να μην είναι πλήρως δραστηριοποιημένα ή εξοικειωμένα με διάφορες διαδικασίες (Behrens, et al, 2008). Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να αγνοούν τις έρευνες για τις οποίες δεν εντοπίζουν άμεσο ή προσωπικό τους όφελος. Επιπλέον, οι πληθυσμοί φοιτητών συχνά δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης τακτικών ερευνών περί μετακινήσεων σε νοικοκυριά και στη δειγματοληψία των τελευταίων, μια και συχνά ζουν σε οργανωμένες κοινότητες όπως ξενώνες, φοιτητικές εστίες κλπ. Οι σπουδαστές δεν έχουν απαραίτητα την αναμενόμενη από έναν τυπικό ενήλικα συμπεριφορά ως μετακινούμενοι, καθώς αποτελούν μια κατηγορία πληθυσμού συχνά πιο ευέλικτη, που αλλάζει συχνά τοποθεσία κατοικίας και ρυθμούς ζωής, έχει μη τυπικά προγράμματα δραστηριοτήτων (π.χ. ώρες μαθημάτων, περιστασιακής εργασίας κλπ), γενικά λιγότερες υποχρεώσεις σπιτιού και οικογένειας και με μικρή διαθεσιμότητα ιδιωτικού μέσου μεταφοράς. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης μετακινήσεων σε μια πόλη και προσφέρονται ως αντικείμενο έρευνας συχνά σε πλαίσια φιλικά προς την πεζή, τη χρήση ποδηλάτου και μέσων μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επιπτώσεις ειδικά μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις τοπικές πρακτικές μετακινήσεων, υπάρχει περιορισμένη ερευνητική παραγωγή και τεκμηρίωση σχετικά με τις καθημερινές πρακτικές των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Δεδομένου ότι οι σπουδαστές και οι νέοι γενικότερα αντιπροσωπεύουν το μέλλον, αποτελούν μια γενιά μετακινουμένων που ανατράφηκε σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει πληθώρα πληροφοριών, μέσων και - 3 -

4 περιβαλλοντικών ζητημάτων, είναι ζωτικής σημασίας η έρευνα στις μεταφορές να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις συμπεριφορές μετακίνησης αυτής της μερίδας του πληθυσμού ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επερχόμενης ζήτησης (Volosin, 2014). Η αύξηση της ζήτησης για μετακινήσεις προς εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει κινητοποιήσει τους αρμόδιους προς αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στο πρόβλημα. Διάφορες μορφές μαζικής μεταφοράς, τιμολόγηση στάθμευσης βάσει ζήτησης, στρατηγικές για τον περιορισμό της χρήσης μηχανοκίνητων μέσων, κλπ. έχουν προκύψει στα ακαδημαϊκά δεδομένα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα επενδύουν τελευταίως σε μία γκάμα στρατηγικών για τη διαχείριση των μετακινήσεων, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς αναφορικά με την οργάνωση, χρηματοδότηση και διαχείριση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πρωτοβουλιών, καινοτόμα συστήματα τιμολόγησης στάθμευσης και προώθηση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το περπάτημα, συνεπιβατισμός, ποδηλασία, κ.ά. (Krueger και Murray, 2008). Αυτές οι στρατηγικές πολιτικής μεταφορών έχουν καλά τεκμηριωθεί (Miller, 2001, Krueger και Murray, 2008), ωστόσο η μελέτη της συμπεριφοράς μετακίνησης των φοιτητών που επηρεάζονται από αυτές τις πολιτικές, έχει κάπως παραμεληθεί. Η ανάλυση της συμπεριφοράς μετακίνησης των φοιτητών όχι μόνο θα συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτικών αυτών αλλά θα επιτρέψει επίσης μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της σχετικής επιτυχίας τους. Σύμφωνα με τη Volosin (2014), όλα τα ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση της ζήτησης μετακινήσεων πρέπει να ενδιαφερθούν για την κατανόηση των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς μετακινήσεων των φοιτητών. Ένα πρόσφορο μέσο για την καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών είναι οι έρευνες μέσω διαδικτύου που μπορούν να επιτρέψουν την εξαγωγή τυπολογίας μετακινουμένων σπουδαστών για την καλύτερη κατανόησή των επιλογών τους (Bicikova, 2014). 2.2 Μετακινήσεις στην πόλη των Σερρών Η πόλη των Σερρών χαρακτηρίζεται ως μία μεσαίου μεγέθους αστική κοινωνία με πληθυσμό κατοίκους (απογραφή 2011) που την κατατάσσει 10η ελληνική πόλη βάσει πληθυσμού. Διαθέτει ένα ήπιο ανάγλυφο και τα συνήθη μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν τις πόλεις αυτού του μεγέθους και πληθυσμού, δηλαδή αστικά λεωφορεία και ταξί. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατανομή των μετακινήσεων στα διάφορα μέσα στην πόλη των Σερρών, αλλά, βάσει άτυπης επικοινωνίας με το Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών (ΚΤΕΑΛ), διαπιστώσαμε ότι δεν αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με πόλεις αντίστοιχης δυναμικότητας, όπου υπάρχει συμφόρηση τις ώρες αιχμής, αλόγιστη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου και φτωχή χρήση της μαζικής μεταφοράς. Εντός του 2015 έχει ανατεθεί από τον Δήμο Σερρών η Μελέτη Αστική Κινητικότητας, που περιλαμβάνει κυκλοφοριακές μετρήσεις και καταγραφές. Στη μελέτη περίπτωσης που ερευνάται στην παρούσα εργασία, οι τρόποι μετακίνησης περιστρέφονται γύρω από τις συνήθειες μετακίνησης των σπουδαστών από τον τόπο κατοικίας τους (εντός και εκτός πόλεως), με κατεύθυνση τον χώρο εκπαίδευσης. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής ΤΕΙ) απέχει από το κέντρο της πόλης δύο χιλιόμετρα, επομένως πρόκειται για μία σχετικά κοντινή απόσταση. Οι τρόποι μετακίνησης που χρησιμοποιούνται ποικίλουν, ανάλογα με την απόσταση που πρόκειται να διανυθεί, την οικονομική δυνατότητα του μετακινούμενου και τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να - 4 -

5 προσεγγίσουν το Τεχνολογικό Ίδρυμα με: αστικό λεωφορείο, ποδήλατο, πεζή, ιδιωτικό αυτοκίνητο, ταξί και μηχανοκίνητο δίκυκλο. 2.3 Η σπουδαστική κοινότητα των Σερρών Στις Σέρρες υπάρχει πληθώρα σπουδαστών ΤΕΙ και φοιτητών ΑΕΙ, δεδομένης και της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. Εντοπίζοντας στο ΤΕΙ, αυτό ιδρύθηκε το 1983 ως ΤΕΙ Σερρών και το 2013 μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ΤΕΙ λειτουργούν δυο σχολές, η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με τέσσερα τμήματα και η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) με τρία τμήματα, ενώ υλοποιούνται επίσης αρκετά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών ανέρχεται στους , ενώ ο αριθμός του διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού στα 500 μέλη (στοιχεία 2013). Σε μία πόλη με αυτόν τον αριθμό σπουδαστών, είναι σημαντικό να υπάρχει καταγραφή των τρόπων με τους οποίους μετακινούνται, διότι οι τελευταίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σε όλη την πόλη. Είναι σημαντικό και χρήσιμο να υπάρχει η γνώση για το ποιο ή ποια μέσα έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις. Η σχετική πληροφορία μπορεί να συμβάλει σε μια ορθολογική διαχείριση κινητικότητας και συνολικά οφέλη, όπως βέλτιστη διοργάνωση της αστικής συγκοινωνίας, ιεράρχηση αναγκών υλοποίησης υποδομών και λήψης άλλων μέτρων. Επομένως, οι σπουδαστικές μετακινήσεις επηρεάζουν και τον μόνιμο πληθυσμό της πόλης. 2.4 Τρόποι μετακίνησης των σπουδαστών Στις Σέρρες υπάρχουν δύο γραμμές αστικού λεωφορείου που συνδέουν την πόλη με το ΤΕΙ. Η μία διαδρομή καλύπτει το δυτικό τμήμα της πόλης και παράλληλα η δεύτερη διαδρομή την ανατολική πλευρά. Η αστική συγκοινωνία έχει σημαντική αποδοχή από τους σπουδαστές για τη μετακίνησή τους σύμφωνα με το ΚΤΕΑΛ αλλά και όπως επιβεβαιώνεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι οι σπουδαστές τυγχάνουν έκπτωσης στο εισιτήριο του αστικού λεωφορείου και ορισμένων δωρεάν δρομολογίων προς το ΤΕΙ ημερησίως, βάσει σύμβασης μεταξύ ΤΕΙ και ΚΤΕΑΛ. Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι διαδρομές των δύο γραμμών που εξυπηρετούν

6 Σχήμα 1. Διαδρομές λεωφορειακών γραμμών Ακόμη, το ανάγλυφο της πόλης των Σερρών ευνοεί τη χρήση ποδηλάτου, ενώ υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια της πόλης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τμήματα ποδηλατοδρόμων στις οδούς Μεραρχίας, Βασ. Βασιλείου, Εθνικής Αντίστασης, Μαγνησίας και Εξοχών που όμως δεν συνιστούν ένα ενιαίο δίκτυο. Ωστόσο, στην πόλη υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με το ποδήλατο και το χρησιμοποιούν καθημερινά, μεταξύ των οποίων και σπουδαστές χωρίς να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία. Για την ασφαλή στάθμευση των ποδηλάτων εντός του campus του ΤΕΙ υπάρχει εγκατεστημένος, σε πολλά σημεία, εξοπλισμός στάθμευσης ποδηλάτων, ενώ αντίστοιχος εξοπλισμός υπάρχει χωροθετημένος εντός της πόλης των Σερρών σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως το Δημαρχείο και το Κτίριο της Περιφέρειας. Στις Σέρρες υπάρχει επίσης εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, ενώ πολλά σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις βαδίσματος. Η σημερινή κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων στις Σέρρες, δεν είναι η καλύτερη δυνατή, όπως στις περισσότερες πόλεις, με υπευθυνότητα των αρμόδιων φορέων, αλλά και των ιδιωτών. Ωστόσο λόγω των μικρών αποστάσεων και του προβλήματος στάθμευσης που παρατηρείται στην πόλη, αρκετοί μετακινούνται πεζή και υπάρχουν ροές πεζών (σπουδαστών) από και προς το ΤΕΙ κατά τις ώρες λειτουργίας του. Από την άλλη πλευρά, οι Σέρρες δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα των ελληνικών πόλεων που πλήττονται από την κυριαρχία του Ι.Χ. σε αντίφαση με τα ελληνικά πολεοδομικά δεδομένα. Το ΙΧ χρησιμοποιείται από τους περισσότερους, ως βασικό μέσο μεταφοράς, με αποτέλεσμα ο αυξημένος αριθμός ΙΧ στους δρόμους να προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα στάθμευσης και συχνά απαιτεί υποδομές που πολλές πόλεις αδυνατούν να καλύψουν. Αυτά τα προβλήματα, συντελούν στην αλλοίωση του αστικού περιβάλλοντος και επιπλέον δυσκολεύουν την κινητικότητα των πεζών, ποδηλάτων και ΑΜΕΑ. Ακριβή δεδομένα για την αποτίμηση της χρήσης του ΙΧ από τους σπουδαστές δεν υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του ταξί, το κόστος χρήσης του οποίου, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους σπουδαστές. Τέλος, το μηχανοκίνητο δίκυκλο είναι αρκετά διαδεδομένο στην πόλη των Σερρών, ως πιο ευέλικτο μηχανοκίνητο μέσο σε σχέση με το ΙΧ, και χρησιμοποιείται και από σπουδαστές, χωρίς να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία. Υποδομές στάθμευσης δικύκλου υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης μεταξύ των οποίων σημεία με εμπορική κίνηση και πόλοι έλξης μετακινουμένων για ψυχαγωγία, όπως είναι η οδός Ερμού. 3. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε τα εξής στάδια: - 6 -

7 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Επαφή με φορείς της πόλης των Σερρών Σχεδιασμός έρευνας Υλοποίηση διαδικτυακής έρευνας μετακινήσεων σπουδαστών Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων Διατύπωση συμπερασμάτων και διαμόρφωση προτάσεων Ακολούθως περιγράφονται τα τέσσερα πρώτα στάδια, ενώ τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις έπονται σε μεμονωμένα υποκεφάλαια. 3.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που υλοποιήθηκε στην αφετηρία της έρευνας βοήθησε στην ερμηνεία εννοιών, στην εύρεση πληροφοριών και χρήσιμων στοιχείων και στην καλύτερη κατανόηση σχετικών με την έρευνα ζητημάτων που άπτονται της αστικής κινητικότητας. Η μελέτη σχετικών ερευνών και ευρωπαϊκών πολιτικών στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας βοήθησε στην κατανόηση και οριοθέτηση του προβλήματος και στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας. Οι δε καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν σε εφαρμογή σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως συστήματα κοινόχρηστων ποδηλατών, αναδεικνύοντας την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας στην πράξη, τροφοδότησαν τον σχολιασμό και τις προτάσεις της παρούσας. 3.2 Επαφή με φορείς της πόλης των Σερρών Έπειτα από μια γενική επισκόπηση του θέματος για τον εντοπισμό των σημείων που έπρεπε να εξεταστούν αναλυτικά και τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας, κρίθηκε αναγκαία σειρά επαφών με φορείς της πόλης των Σερρών όπως ο Δήμος Σερρών, η Τροχαία και το ΚΤΕΑΛ. Η συμβολή τους στην παρούσα έρευνα, ειδικά του Δήμου υπήρξε πολύτιμη καθώς παρείχε σημαντική πληροφόρηση για τις υποδομές και τις δράσεις που υλοποιούνται στην πόλη. 3.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος μέσω ηλεκτρονικής οδού. Η συγκεκριμένη μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας κρίθηκε κατάλληλη για το νεαρό κοινό-στόχο, διότι οι σπουδαστές έχουν εν γένει πρόσβαση στο διαδίκτυο, το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση και είναι εξοικειωμένοι με ηλεκτρονικές εφαρμογές (Bicikova, 2014). Το εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε στοιχεία δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών, όπως επίσης και ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα μετακίνησης προς το ΤΕΙ. Το ερωτηματολόγιο ήταν πρωτογενές και σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδίκτυο από σπουδαστές του ΤΕΙ στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ. Στη συνέχεια, έγινε διάχυση του συνδέσμου του ερωτηματολογίου με πρόσκληση για συμπλήρωσή του, η οποία απευθύνθηκε αποκλειστικά στους σπουδαστές. Η μελέτη αντίστοιχων ερωτηματολογίων προηγήθηκε του σχεδιασμού αυτού και κρίθηκε απαραίτητη για τον εντοπισμό εύστοχων ερωτήσεων που με κατάλληλη προεργασία - 7 -

8 προσαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα εστιάστηκε σε ερωτηματολόγια ανάλογου θέματος, που βασιζόταν στα μέσα μετακίνησης και την άποψη των πολιτών για την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στην πόλη που ζούσαν. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε αποκλειστικά σε σπουδαστές, διότι έχουν διαφορετικούς οικονομικούς πόρους και συνήθειες από τους εργαζόμενους του ΤΕΙ. Έτσι, πληθυσμός της έρευνας θεωρήθηκαν όλοι οι σπουδαστές του ΤΕΙ (Παράρτημα Σερρών) άνω των 18 ετών και εν δυνάμει κάτοχοι άδειας οδήγησης ΙΧ και από αυτούς επελέγη το δείγμα της έρευνας. Η περιοχή κατοικίας κάλυπτε όλη την πόλη των Σερρών και λήφθηκαν υπόψη ζητήματα απόστασης από το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης, το εισόδημά τους και η πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες. Αρχικά, κρίθηκε ικανοποιητικό το δείγμα μεταξύ σπουδαστών, με σκοπό την όσο το δυνατόν πλησιέστερη προσέγγιση ασφαλέστερων και ορθών αποτελεσμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο απωλειών κατά τη μέτρηση, ορίστηκε δείγμα 360 ατόμων από το οποίο, τελικά, προέκυψαν 348 έγκυρες συμμετοχές. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως ηλικία, φύλο, εξάμηνο φοίτησης και διεύθυνση κατοικίας και να δηλώσουν το μέσο με το οποίο μετακινούνται προς το ΤΕΙ. επίσης, κλήθηκαν να επιλέξουν σε ποιο ποσοστό χρησιμοποιούν κάθε ένα από τα έξι δυνατά μέσα μετακίνησης στην πόλη των Σερρών και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το μέσο ή τα μέσα μετακίνησης που επέλεξαν. Ο προ-έλεγχος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απέδωσε και την προβλεπόμενη διάρκεια συμπλήρωσής η οποία εκτιμήθηκε στα λεπτά, και αυτό οφείλεται στον τύπο ερωτήσεων (κλειστές ερωτήσεις και ερωτήσεις τύπου Likert) και στην ευέλικτη μορφή του. 4. Αποτελέσματα 4.1 Γενικά Οι ηλικίες των ερωτηθέντων κυμαίνονται μεταξύ 19 έως 30 ετών, με μέσο όρο την ηλικία των 22 ετών, ενώ το 51% αποτελούν άνδρες (178 άτομα) και το 49% είναι γυναίκες (170 άτομα). Το 61% των ερωτώμενων βρίσκεται κοντά στη λήψη του πτυχίου (8 ο εξάμηνο), που σημαίνει πως η μετακίνησή τους γίνεται επί μακρόν με το μέσο που έχουν επιλέξει, σε σχέση με τους πρωτοετείς φοιτητές. Το 74% του δείγματος δεν εργάζεται, επομένως επιλέγει τη μετακίνησή του με τα ανάλογα οικονομικά κριτήρια. Οι περιοχές κατοικίας των ερωτώμενων περιλαμβάνουν τόσο τμήμα της πόλης που γειτνιάζει με το ΤΕΙ όσο και κεντρικότερα σημεία. Οι ερωτηθέντες είχαν την επιλογή να διαλέξουν το μέσο με το οποίο μετακινούνται προς το ΤΕΙ που μπορεί να διαφέρει καθημερινά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τα οικονομικά δεδομένα και τη διάθεση. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι τα δύο βασικά κριτήρια που θέτουν οι σπουδαστές για την επιλογή μέσου μετακίνησης είναι η εξοικονόμηση χρόνου (38%) και χρημάτων (29%) (Σχήμα 2). Επομένως, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι καθοριστικοί για την επιλογή του μέσου μετακίνησης

9 Κριτήριο επιλογής μέσου μετακίνησης 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Κερδίζω σε χρόνο Κερδίζω σε κόστος Με ενδιαφέρει η άνεση Ανάλογα με την παρέα Έχω την αίσθηση της ασφάλειας Δεν έχω άλλη επιλογή Σχήμα 2 Κριτήριο επιλογής μέσου Οι δημοφιλέστεροι τρόποι με τους οποίους μετακινούνται οι σπουδαστές προς τον χώρο φοίτησης είναι το αστικό λεωφορείο και η πεζή μετακίνηση. Οι πεζοί, σε αντίθεση με το λεωφορείο, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν το περπάτημα ως βασικό τρόπο μετακίνησης. Η πεζή μετακίνηση αποτελεί έναν ενεργό τρόπο μετακίνησης που επιλέγεται από τους σπουδαστές, μιας και η πόλη ευνοεί τη συγκεκριμένη επιλογή. Σχολιάζοντας την υφιστάμενη υποδομή που προσφέρει η πόλη για τον πεζό, η πλειονότητα των σπουδαστών (48%) δηλώνει πως η κατάσταση είναι μέτρια, ενώ ακολούθως το 26% είναι τελείως δυσαρεστημένο από την υπάρχουσα κατάσταση για τη μετακίνησή του. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση στο ΤΕΙ είναι λεπτά, ενώ η ασφάλεια που νιώθουν οι φοιτητές ως πεζοί περιγράφεται ως μέτρια από το 53%. Στην τελευταία θέση προτίμησης βρίσκεται το ταξί, που προτιμάται ως περιστασιακό μέσο μετακίνησης. Ως βασικό μέσο, επιλέγεται μόνο από το 1% του δείγματος, που σημαίνει πως δεν ανήκει στα βασικά μέσα μεταφοράς για τους σπουδαστές. Το ταξί ως μέσο μεταφοράς, παρουσιάζει ίδια χαρακτηριστικά με το ιδιωτικό ΙΧ, ως προς τον χρόνο προσέγγισης. Επομένως, σύμφωνα με το 51% απαιτούνται μόλις 0-5 λεπτά διαδρομής. Η συντριπτική πλειοψηφία (97%), θεωρεί πως το ταξί δεν είναι οικονομικό μέσο μεταφοράς και, αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του, το 75% μετακινείται με ταξί μία ημέρα την εβδομάδα. Η μετακίνηση με το μηχανοκίνητο δίκυκλο απαιτεί λίγο χρόνο, καθώς είναι μικρό σε όγκο όχημα, ευέλικτο και η ταχύτητα που μπορεί να κινηθεί -μέσα στην πόλη- αρκετά ικανοποιητική. Σύμφωνα με τους χρήστες του δικύκλου, το 64% χρειάζεται μόλις 0-5 λεπτά για την άφιξή του στο ΤΕΙ, με το 30% να ακολουθεί με απαιτούμενο χρόνο 5-10 λεπτά. Η πλειονότητα θεωρεί πως το δίκυκλο δεν ανήκει στα οικονομικότερα μέσα μετακίνησης (54%), ενώ με μικρή διαφορά, το 46% υποστηρίζει πως είναι οικονομικό μέσο. Σχετικά με την ασφάλεια που προσφέρει το δίκυκλο για τη μετακίνηση, το 61% θεωρεί πως υπάρχει μέτρια ασφάλεια. 4.2 Αστικό λεωφορείο Το αστικό λεωφορείο έχει ικανοποιητική ανταπόκριση από τους σπουδαστές στην πόλη των Σερρών. Γενικά παρατηρείται ικανοποίησή τους ως προς την υφιστάμενη υποδομή στην - 9 -

10 πόλη, με το 42% να απαντά πως η διαδρομή που ακολουθείται είναι πολύ ικανοποιητική και, εν συνεχεία, το 53% να θεωρεί πολύ ικανοποιητική την εγκατάσταση των στάσεων επιβίβασης, το οποίο επιβεβαιώνεται από το 66% του δείγματος που του αρκούν μόλις 5 λεπτά για την προσέγγιση της κοντινότερης στάσης. Επιπλέον, στο κατά πόσο τα ημερήσια δρομολόγια καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών για την προσέλευσή τους στον ακαδημαϊκό χώρο, η πλειονότητα (46%), δηλώνει πως τα δρομολόγια είναι πολύ ικανοποιητικά. Σε ότι αφορά στο κόμιστρο, το 46% των μετακινούμενων σπουδαστών είναι μέτρια ικανοποιημένο και το 32% είναι καθόλου ικανοποιημένο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα, σε όσους μετακινούνται με το αστικό λεωφορείο προς το ΤΕΙ, εάν θα ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, με την προϋπόθεση να υπήρχαν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι (Σχήμα 3). Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το λεωφορείο. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι αρκετά θετική στη χρήση του ποδηλάτου, εάν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή που θα ευνοούσε τη χρήση του. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η ελλιπής υποδομή αποτρέπει τους φοιτητές από τη μετακίνηση στην πόλη με το ποδήλατο. Αν υπήρχαν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι θα χρησιμοποιούσατε το ποδήλατο για τις μετακινήσεις σας; 10% 39% 19% Καθόλου Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 32% Σχήμα 3 Χρήση ποδηλάτου με προϋπόθεση υποδομών Επομένως, το ποδήλατο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες, εάν η πόλη ήταν πιο φιλική σε αυτό το μέσο, δίνοντάς του τον χώρο που χρειάζεται. 4.3 Ποδήλατο Ιδιωτικό ποδήλατο Το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, αλλά και ως βασικό μέσο σε αστικές περιοχές, ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο καθένας το επιλέγει. Σύμφωνα με την έρευνα, από τους 348 ερωτηθέντες το 51% χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τη μετακίνησή του. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους το χρησιμοποιούν οι σπουδαστές είναι πρώτον γιατί αποτελεί το βασικό μέσο μετακίνησης για αυτούς, δεύτερον διότι η χρήση του εξυπηρετεί την καθημερινή ανάγκη μετάβασης στο χώρο φοίτησης ενώ ο τρίτος λόγος για όσους το επιλέγουν είναι ότι αποτελεί οικονομική λύση αλλά και ευκαιρία για άθληση και εκγύμναση. Άρα, ένας ακόμα παράγοντας που ωθεί μία μερίδα σπουδαστών στην επιλογή του ποδηλάτου είναι τα προσωπικά οφέλη που δημιουργεί το συγκεκριμένο μέσο. Συνολικά, οι

11 λόγοι για τους οποίους επιλέγεται το ποδήλατο από τους χρήστες του καταδεικνύουν πως η χρησιμότητά του είναι καθημερινή. Αλλά και η προτίμησή του για οικονομικούς λόγους, ως το πλέον ανέξοδο μέσο, είναι ικανός παράγοντας για την επιλογή αυτή και τη μη αναζήτηση άλλου τρόπου μετακίνησης. Εξετάζοντας την υφιστάμενη υποδομή εντός της πόλης και κατά πόσο αυτή ικανοποιεί τους ποδηλάτες, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των ποδηλατοδρόμων που υπάρχουν δεν ικανοποιεί τους σπουδαστές. Η πλειονότητα (49%) θεωρεί πως η υποδομή των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων είναι μέτρια. Το 47% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη σημερινή κατάσταση, ενώ ποσοστά 3% και 1% είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένα αντίστοιχα. Η συντριπτική πλειονότητα (96%) δηλώνει πως θα ήθελε ένα νέο ποδηλατικό δίκτυο στην πόλη. Προφανώς, οι τοποθεσίες που καλύπτει το δίκτυο δεν καλύπτουν την ακτίνα εξυπηρέτησης των μετακινούμενων σπουδαστών. Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος της δυσαρέσκειας, είναι πως δεν προσφέρεται η απαραίτητη ασφάλεια στον ποδηλάτη, διότι αναγκάζεται να διανύσει την πορεία του στο οδόστρωμα, το οποίο είναι επικίνδυνο λόγω των μηχανοκίνητων μέσων, σύμφωνα με το 53% που αισθάνεται μέτρια ασφαλής κατά τη μετακίνησή του, ενώ το 23% πιστεύει πως δεν είναι καθόλου ασφαλής. Επομένως, τίθεται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, κάτι το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία καινούργιου δικτύου ποδηλατοδρόμων Κοινόχρηστα ποδήλατα Σχετικά με την εισαγωγή ενός συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τους σπουδαστές που επιλέγουν το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς. Πράγματι, το 67% δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμο να χρησιμοποιήσει τα κοινόχρηστα ποδήλατα, ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού 33% εκείνων που είναι αρνητικοί σε αυτή την πρόταση. Το ποσοστό αποδοχής του συστήματος θα μπορούσε να ληφθεί σοβαρά υπόψη για ένα ανάλογο εγχείρημα που με κατάλληλους χειρισμούς, π.χ. εγκατάσταση σταθμού μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων εντός του χώρου του ΤΕΙ και κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική θα έδινε τη δυνατότητα γνωριμίας με το σύστημα και θα ενθάρρυνε αλλαγή στάσης απέναντι στη χρήση του ποδηλάτου. 4.4 Μετακίνηση με ΙΧ Η μετακίνηση με ΙΧ θεωρείται από τις πλέον γρήγορες, εφόσον απαιτούνται μόλις 0-5 λεπτά κατά μέσο όρο, για τη διαδρομή των σπουδαστών που επιλέγουν το συγκεκριμένο μέσο. Εξετάζοντας την άποψη των χρηστών ΙΧ, κατά πόσο η επιλογή της μετακίνησής τους με το συγκεκριμένο μέσο προκαλεί προβλήματα, το 43% δηλώνει πως συμβάλει ελάχιστα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, με το 22% να θεωρεί τη συμβολή του μέτρια. Αποτυπώνοντας τον οικονομικό παράγοντα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 87% των χρηστών ΙΧ, δηλώνει πως η μετακίνηση με ιδιωτικό ΙΧ είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Η πλειονότητα των χρηστών ΙΧ μεταφέρει και άλλους συμφοιτητές, κατά τη μετάβασή τους στο ΤΕΙ. Αυτή η ενέργεια, αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης, του συνεπιβατισμού (carpooling). Για να λειτουργήσει ο συνεπιβατισμός πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα με κοινό προορισμό και όφελος το μοίρασμα των εξόδων της διαδρομής (βενζίνη). Το πρώτο σκέλος πραγματοποιείται, διότι το 66% δηλώνει πως

12 μεταφέρει και άλλα άτομα με το αυτοκίνητό του με κοινό προορισμό. Ωστόσο, τα έξοδα δεν μοιράζονται μεταξύ των συνεπιβατών, εκτός από ένα μικρό μόνο ποσοστό (22%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά στο ερώτημα κατά πόσο θα χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο αντί του ΙΧ με την προϋπόθεση δημιουργίας κατάλληλης υποδομής. Το 32% του δείγματος δηλώνει πως θα ήταν διατεθειμένο να μετακινηθεί με το ποδήλατο «πολύ», με το 31% που ακολουθεί να απαντάει «πάρα πολύ». Επομένως, η ιδέα χρήσης του ποδηλάτου βρίσκει θετική την πλειονότητα, με την προϋπόθεση, όμως, να υπήρχε η κατάλληλη υποδομή. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ποδήλατο έχει απήχηση ακόμα και σε χρήστες του ΙΧ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν ένα ποσοστό σπουδαστών που μετακινείται με ΙΧ προς τον χώρο εκπαίδευσης, μπορούσε να πραγματοποιήσει στροφή προς το ποδήλατο, τότε ο στόχος της στροφής προς βιώσιμα μέσα μεταφοράς θα είχε κατακτηθεί σε σημαντικό βαθμό. 5. Συζήτηση - Προτάσεις Η πρώτη αβίαστη διαπίστωση είναι ότι το εγχείρημα έτυχε της αποδοχής των σπουδαστών και παρείχε πληθώρα πληροφοριών. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια από τις λίγες προσπάθειες καταγραφής πρακτικών μετακίνησης αυτής της ομάδας μετακινουμένων και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία βάσης δεδομένων πρακτικών μετακίνησης διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού στις Σέρρες. Η έρευνα απέδωσε σειρά προτάσεων στροφής των σπουδαστών προς πιο βιώσιμες επιλογές κινητικότητας, οι οποίες απευθύνονται στον Δήμο αλλά και άλλους φορείς, ώστε να συμβάλλουν στο βιώσιμο της σπουδαστικής -και όχι μόνο- κινητικότητας στην πόλη των Σερρών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας που θα δίνει την ευκαιρία γνωριμίας με βιώσιμα μέσα και ευελιξία στη χρήση τους, προτείνεται η εισαγωγή ενός συστήματος ποδηλάτων δημόσιας χρήσης. Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν σπουδαστές οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, όμως δεν διαθέτουν ποδήλατο. Η εφαρμογή των κοινόχρηστων ποδηλάτων, μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους ανεξαρτήτως αν είναι μόνιμοι χρήστες ή περιστασιακοί, αν διαθέτουν ή όχι ποδήλατο. Είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα εύχρηστο και βολικό, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων από προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και τυγχάνει μεγάλης αποδοχής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Προϋπόθεση που θέτουν οι σπουδαστές για εκτενέστερη χρήση του ποδηλάτου για τη μετακίνησή τους προς τον χώρο εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ασφαλέστερων και πιο εκτεταμένων υποδομών ποδηλατικού δικτύου στους κεντρικούς άξονες της πόλης, το οποίο θα εξασφαλίζει τη σύνδεση της πόλης με το ΤΕΙ και θα βοηθήσει στη μετακίνηση μέσω ποδηλάτου στην υπόλοιπη πόλη. Κριτήρια επιλογής δρόμων προς ένταξη στο ποδηλατικό δίκτυο αποτελούν η επάρκεια πλάτους οδού, η συνδεσιμότητα με υφιστάμενη υποδομή και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη πόλων έλξης μετακινήσεων. Μία πρόταση αναβάθμισης του υφιστάμενου ποδηλατικού δικτύου φαίνεται στο Σχήμα 4. Προτείνεται, επίσης, να προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή για την καταγραφή της λειτουργικότητας και αποδοχής κάθε ποδηλατοδρόμου από σπουδαστές και κατοίκους της πόλης προ της οριστικής χωροθέτησης

13 Σχήμα 4. Υφιστάμενο και προτεινόμενο ποδηλατικό δίκτυο Είναι σημαντικό να εξετασθούν ζητήματα συνύπαρξης μέσων, π.χ. διερεύνηση απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων για τη χωροθέτηση του ποδηλατοδρόμου ή χωροθέτηση στάσεων αστικού λεωφορείου καθώς και δυνατότητες συνδυασμένης μετακίνησης. Η μετακίνηση με αστικό λεωφορείο και στη συνέχεια με ποδήλατο αποτελεί βιώσιμη πρακτική για σπουδαστές που κατοικούν εκτός πόλεως, οι οποίοι χρησιμοποιούν το αστικό λεωφορείο για την άφιξή τους στην πόλη και στη συνέχεια είναι διατεθειμένοι να διανύσουν την απόσταση μέχρι το ΤΕΙ με το ποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία κατάλληλης υποδομής εντός του λεωφορείου για την τοποθέτηση και μεταφορά του ποδηλάτου. Η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών θα ενισχύσει τη ζήτηση των μέσων μαζικής μεταφοράς τα οποία καλύπτουν ομογενώς τον αστικό χώρο, προσφέροντας ένα ανεκτό επίπεδο κινητικότητας στο σύνολο του πληθυσμού. Η αύξηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς μειώνει την παρουσία του ιδιωτικού οχήματος και γίνεται πιο προσιτός ο στόχος για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας στην πόλη. Ο στόχος αυτός με τα δεδομένα των αστικών περιοχών, τη διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες των διαφόρων μέσων, δημιουργεί την ανάγκη για προτεραιότητα στα δημόσια μέσα μεταφοράς (Μπαρμπόπουλος, 2002). Όπως προκύπτει από την έρευνα, η έλλειψη ικανοποίησης των σπουδαστών-τακτικών χρηστών από τα ισχύοντα κόμιστρα και η μικρή αποδοχή του μέσου σε άλλες κατηγορίες πληθυσμού δίνει σαφές μήνυμα για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του φορέα. Στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, οι φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου πρέπει να εκμεταλλευτούν καλές πρακτικές και προγράμματα, όπως π.χ. το CIVITAS, για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να δοθούν κίνητρα ώστε αυξήσουν το μερίδιό τους στις προτιμήσεις των μετακινουμένων, με τα συνεπαγόμενα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο (ΕΕ, 1990). Στη διαμόρφωση βιώσιμης σπουδαστικής κινητικότητας θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά η έκδοση οδηγού ενημέρωσης, στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα που υπάρχουν στην πόλη για τη μετάβασή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και όχι μόνο. Στόχος του ενημερωτικού οδηγού, την υλοποίηση του οποίου μπορούν να αναλάβουν και ομάδες σπουδαστών Γεωπληροφορικής, θα είναι η εξοικείωση με την πόλη των Σερρών και η προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης: πληροφορία για αποστάσεις βαδίσματος προς σημαντικούς προορισμούς, ανάδειξη των προτερημάτων βαδίσματος, ποδηλάτου και

14 λεωφορείου, χάρτες με τους υφιστάμενους ποδηλατόδρομους της πόλης και τα σημεία χωροθέτησης εξοπλισμού στάθμευσης ποδηλάτων, κ.ά. Μέσα από αυτή την ενέργεια θα υπάρξει καθοδήγηση, ενημέρωση και διαμόρφωση παιδείας σχετικά με τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, που πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά. Στην ίδια κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει και η οργάνωση εκδηλώσεων από το ΤΕΙ Σερρών, αφιερωμένη στη βιώσιμη κινητικότητα καθ όλη τη διάρκεια του έτους ή/και στο διάστημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/9) σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών, αλλά και καινοτόμες δράσεις, όπως η αγορά «πράσινου» λεωφορείου από το ΤΕΙ μέσω κατάλληλου χρηματοδοτικού μέσου για την εκμετάλλευση από κοινού με το Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών. Το μη ρυπογόνο αυτό μέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα τακτικά δρομολόγια προς το ΤΕΙ και να μειώσει το εξωτερικό κόστος της συχνής μετακίνησης σπουδαστών. 6. Συμπεράσματα Η αναγκαιότητα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας προβάλει ολοένα και πιο επιτακτική στα σημερινά αστικά κέντρα. Η στροφή του κοινωνικού συνόλου προς τα φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς προϋποθέτει αλλαγή συμπεριφοράς σε ποικίλες ομάδες πληθυσμού. Οι νέοι μετακινούμενοι, ειδικά οι σπουδαστές που εκτελούν καθημερινές μετακινήσεις και είναι σε φάση διαμόρφωσης κουλτούρας κινητικότητας, αποτελούν μία κατάλληλη ομάδα-στόχο παρεμβάσεων που μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών μετακίνησης των σπουδαστών είναι ένα αντικείμενο που προσφέρεται προς έρευνα και μπορεί να αποτελέσει μοχλό παρεμβάσεων σε τοπικές κοινωνίες. Ακόμη, η καταγραφή προτιμήσεων και πρακτικών μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αστικής μεταφοράς με απτά οφέλη για όλους τους χρήστες. Στις πόλεις μεσαίου μεγέθους με μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, στόχο τη λελογισμένη χρήση ΙΧ και την ενίσχυση του ρόλου των δημοσίων μέσων μεταφοράς, οι σπουδαστές ως ικανοποιημένοι χρήστες της μαζικής μεταφοράς μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες, αρχικά στο πλαίσιο της κοινότητας του ΤΕΙ, εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό, καθώς και στον ευρύτερο κύκλο τους. Βασικό συμπέρασμα είναι πως η κορυφαία επιλογή των σπουδαστών, εάν είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν το μέσο που χρησιμοποιούν ήδη για τη μετακίνησή τους προς το ΤΕΙ, είναι το ποδήλατο, λόγω οικονομίας σε χρόνο και χρήμα, ενώ λιγότερο οικονομικά μέσα, όπως το ταξί, δεν είναι δημοφιλή στους σπουδαστές. Η τάση στροφής στο ποδήλατο είναι σημαντικό και χρήσιμο εύρημα διότι εκεί εστιάζει η τοπική πολιτική προώθησης βιώσιμων μέσων μετακίνησης. Η προώθηση της μαζικής μεταφοράς δεν έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου στις Σέρρες, ωστόσο το ΤΕΙ αποτελεί κινητήριο μοχλό διαμόρφωσης της πολιτικής του αστικού ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι οι σπουδαστές αποτελούν σημαντικό ποσοστό των χρηστών του ΚΤΕΑΛ σε καθημερινή βάση. Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και του λεωφορείου θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα από τους τοπικούς φορείς και σε αυτή πρέπει να έχει συμμετοχή και το ΤΕΙ ως

15 φορέας, κατά τα πρότυπα πανεπιστημίων διεθνώς, όπου υπάρχουν σχέδια μετακινήσεων από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις, ως μέλημα των πανεπιστημιακών κοινοτήτων. Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι σπουδαστές μπορούν να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές της ενεργού μετακίνησης (περπάτημα και ποδήλατο), για την επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τον πεζό και τον ποδηλάτη και τη βελτίωση της κοινωνικότητας και του αστικού περιβάλλοντος. Τέλος, προσπάθειες όπως η συγκεκριμένη αυξάνουν την επίγνωση των σπουδαστών αναφορικά με τα αστικά προβλήματα και τους δίνουν την ευκαιρία στοχασμού και συμμετοχής στη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Στόχος άλλωστε της ερευνητικής κοινότητας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, οφείλει να είναι η διαμόρφωση ενεργών πολιτών - ενεργών μετακινουμένων. 7. Αναφορές Anable, J., (2005). Complacent Car Addicts or Aspiring Environmentalists. Identifying travel behaviour segments using attitude theory. Transport Policy, 12, Bicikova K., Understanding Student Travel Behavior: A Segmentation Analysis of British University Students. Journal of Travel & Tourism Marketing, Volume 31, Issue 7. Cooper, B., & Meiklejohn, D., (2003). A new approach for travel behaviour change in universities. 26th Australasian Transport Research Forum, Wellington, New Zealand, 1-3 October. Dawnay, E., & Shah, H. (2005). Behavioural Economics: Seven principles for policy makers. London, New Economics Foundation. European Communities, (2001).WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Gavanas N., & Tsakalidis A., (2015). Mobility choices for sustainable commuting to higher education: The case of the Technological Educational Institution of Thessaly, Greece. Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos island, Greece, June. Gavanas N., Politis I., Dovas K., Lianakis E., (2012). Is a new metro line a mean for sustainable mobility among commuters? the case of Thessaloniki city, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2(2): Krueger, T. and G. Murray. Transit Systems in College and University Communities. Transit Cooperative Research Program Synthesis 78, Transportation Research Board, 2008 Lipscombe, A., & Knight, D., (2006). National University of Ireland, Galway, A Mobility Management Plan, Galway, Colin Buchanan and Partners. Mikiki, F., & Papaioannou, P., (2012). Investigating pro-environmental and active travel behaviour for successful sustainable travel promotion. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 48, Miller, J. Transportation on College and University Campuses. Transit Cooperative Research Program Synthesis 39, Transportation Research Board, 2001 Morfoulaki, M., Mitsakis, E., Chrysostomou, K., & Stamos, I. (2011). The contribution of urban mobility management to trip planning and the environmental upgrade of urban areas. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 20,

16 Overton, M., (2011). Sustainable Travel Plan for the Exeter Campuses University of Exeter, διαθέσιμο στο Papavasileiou, D., Milakis, D., Vlastos, Th., (2010). Car dependence or appetence? Examination of attitudes towards sustainable mobility in the Greek case. Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research. Lisbon, Portugal 11-15/ (electronic form). Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., Gavanas, N., (2013). Implementation of alternative transport networks in University campuses: The case of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. International Journal of Sustainability in Higher Education. 14 (3), Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., Papoutsis, K., Sdoukopoulos, E. (2012). Parking Policies for Supporting Sustainable Mobility, Transport Research Area (TRA) Conference 2012, April, Athens, Greece Politis, I. and Basbas, S. (2009). Advanced techniques for understanding and modeling travel behaviour in Greece, In Proceedings of the 3rd International Conference on Experiments/ Process/System Modeling/Simulation & Optimization, (3rd EpsMso), Athens Pronello, C., & Camusso, C. (2011). Travellers profiles definition using statistical multivariate analysis of attitudinal variables, Journal of Transport Geography, 19, WHO, Vlastos, Th., Sustainable transport planning and the reversals needed for the actual greek city. The case of the centre of Athens. Proposals for necessary projects. Greek Institution of European and Foreign Policy (http://www.diavouleusi.eliamep.gr/). Thematic Unit: the transition towards a green Greece Ekistics Urban Planning and Mobility. Αθανασόπουλος, Κ. (2009). Προς μια μέθοδο ένταξης των πολιτών στο σχεδιασμό έργων βιώσιμης αστικής κινητικότητας., Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα, 444 σελ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1990). Πράσινο Βιβλίο για το Αστικό Περιβάλλον. 87 σελ. Ζησοπούλου, Θ., (2012). Τοπικό Σχέδιο Δράσης Δήμου Σερρών, Active Travel Network project, Σέρρες. Μπαρμπόπουλος, Ν., (2002). Προς τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή πόλη- Αποτίμηση πολιτικών και προσέγγιση μεθοδολογίας σχεδιασμού αστικών μεταφορών., Διδακτορική Διατριβή, EMΠ, Αθήνα, 404 σελ. Παπαδοπούλου, Π., Λαρχανίδης, Α., & Μπάνδα Η., (2014). Βιώσιμη Φοιτητική Κινητικότητα στην πόλη των Σερρών. Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 160 σελ. Πολίτης, Ι., (2010). Η συμβολή των αποσυνθετικών υποδειγμάτων επιλογής μέσου και των εργαλείων προσομοίωσης της κυκλοφορίας, στον σχεδιασμό και αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας. Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τομέας Συγκοινωνιακής Υποδομής Διαχείρισης Έργων Και Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού. AD PERSONAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις 8/12/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης. Σύγκριση με την παλαιότερη. Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 13: Η κοινωνική προσέγγιση του Μάρκετινγκ Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Έκθεση Αξιολόγησης Επιπτώσεων. (27 Μαΐου 2013)

Περίληψη. Έκθεση Αξιολόγησης Επιπτώσεων. (27 Μαΐου 2013) Συντονιστής: Περίληψη Έκθεση Αξιολόγησης Επιπτώσεων DTV Consultants, Mr. Willem Buijs Email: w.buijs@dtvconsultants.nl Ημερομηνία έναρξης έργου: 29 Μαΐου 2010 Ημερομηνία λήξης έργου: 28 Μαΐου 2013 Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005078175 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2016-09-13 Χανιά 13 / 09 /2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π 54056 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα