eφημerιλ,λ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eφημerιλ,λ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC 1993 - kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι"

Transcript

1 - ΚλΙλΟΓΟC eφημerιλλ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι Η Δημοτική Ειχείρηο/ Πολι ιιιnικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης κω ο ΣύUoΥος Φίλων Γραμμάιων και Τεχνών σας καλούν να παρακολουθήσετε το Σάββατο 27 ΝΟ'11βρίου κω ώρα 8:30 το βράδυ στην αίθουσα του ''Ορφέα'' Π. Κωστοπούλου 12 τη Μουοική Βραδιά με τους Και.φίνα Σούρβαλη - Πολυζωίδη (Πιάνο) Χρήστο Πολυζωίδη (Βιαλι1 Δημήτρη Πολυζωίδη (Βιολι1 σε έργα Giuseppe TartInI L.V.Beethoven Josef Dichler Ανδρέα Μακρή 7'6 έσοδα ιης εκδήλωσης θα δαιεθούν για ιην αυορά ιπάνοu.αυτό είναι το πρώτο φύλλο ιι}ς cφιuιερi'δας ρας. που εκδίδεται με IllV ευθύυι} κω tt)v έμπνευση του συλλ6υου φίλωγ γραμμάτων και uχνώv. ΕρχεΤα/ σαν αποτέλεσμα προηγηθείσης σκέψεως κω σolkιρoύ προβληματισμού για Υα κάθε εlοοης πολιτισμικά Ερώμενα. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει συνδι:τικό κρίκο των ~δημl0υργών" και του σcρραϊιιού αναγνωστlxoιj κοινού. Πιστεύουμε πως στι)ν πρoonάθεiα αυτή θπ αναδειχθούν ικανο{ συμπαρασιάτες..ι'νωρfζουμε 6η είνω σχεδόν ανέφικτο να συyxjνήσει κανείς κατ' WI~όλuτο βαθμό. QmOOo κρίνουμε ωφέλιμο να συνδράμουμε στιιν κ.ατεύθυυσι} που οδηγεί στη\' Dιθαν6τητα οροσέvvjοης των εοωuρικών χορδών του καοινα. -Αντιλαμβανόμαστε ως αδι)ριτη ιινόγκιι να γνωστοποιούμε τοοο τις σχετικές με το\' Όρισμ6" της εφημεριοος ικδηλώσεις όσο και να συμnλtι.ρ<{jνoυμε - με σχετικά άρθρα - θέματα που άπτovτα/ προσώπων ιδεών Kαταστάσcων προβλημαι1ομώυ βιωμάτων..υπάρχει η -'ραolτεxvuαi" διό&ση όπως ορίζεται από τον Ιάκωβο Πολυλά. Αυτιί μας ενδυναμώνει μας KatcuetJvcr και θα αποτελεί το στιiριyμα γιο ένα - ίσc.ιχ;. " μη ορατό" όραμα οου lfvw η πιθονή "u..ιείωση" ΚλΤCλΜλΝfΙC NιKOC ΙΙι\ΕI\ΤΙ'II\ΟI IIINι\I\E~ ERGO CΩM I1~ ι\ ΥΤΟΜΛΊΊΣΜΟΙ ΗΡ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕ/Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΑΜΕ/ΑΚΕΣ ΤΗΛ. (0321) ΕΔΕΣΣΗΣ 19 ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 ( ΣΤΟΑ ΠλΝ8ΕΟΥ) ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

2 ~TA '-...fj <>Ι 1987 ο ψάχνοv10ς (Q αρχείο και ξεφυλίζοvlος τους φακέλοι'ς και το βιβλία δια66ζω 10 ΠΡOΚlIK6 της [όιι Πρώτης Δ30ίκησης ιου νεοσύσιωου συλλόγου" ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ". " Σήμερα ] 5 lουνίου ημιρα n'timn και ώρα συνήλθαν σε σι'ιιεδρίaοη και συγκρoτήθnkoιι οε σώμα ως εξής: Γlρόεδρας εκλέχθηκε (ωμψηφεί: Τσίκουλσ - ΓΚΩίΙQΙΖή Μαρία Λοιπό μέλη: Δώδος Γ. Μέλιος Δ. Συλίιοης Δ. Βαφειόδης Β. Βφγίδης Ν. ΒλόχμηΕης Ε. ΘΕοδωρΙδου Ε. Σιόρκος Θ. ΤοοVlήρης Γ. Φαλογκάρας Ν. " Μγο ΠΙΟ κάτω ψάχνω και βρίσκω σε μια πλασllκή θήκη 10 κοιοσιατικό {ΟΙ' συλλόγου με το lδρυτικά μέλη. Απο (Q 27 άρθρα ξr.χωρίζω 10 ιiρθρo 2: Σκοπός του συλ/όγοιi είναι: 1. Η διάδοσl1 των γραμμάτων των Ι\ολών τεχνών κοι της ιιολιιισιικής μας κληρονομιάς προς αvuq'6xjr Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνων Σερρών ευχαριστεί τους συμπολίτες μας που βοήθησαν να υλοποιήσουμε την ιδέα μας της αγοράς ενός πιάνου υψηλών προδιαγραφών για την πόλη μας του πολιτιοιικού επιπέδου των κατοίκων ιης πόλης μας 2. Η προ60λιί και συμπαρdσιoση προσώπων του τόπου μας που ασχολούνται με το γράμματα και ης (έχνες 3. Η ηοιοηκή ο\ια6όθριαη (ΟΙ1 χοροκιήρα 10υ ονθρώιιου με βόαη ιην αγόπη προς 10 συνάνθρωπο και την προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο η<>ι 1993 Ο Σύλλογος" Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών" παρά Ης δυσkoλfες την ανυπαρξία σιέγης την έλλειψη πόρων συνεχ(ζεl τον αγώνα του γιο να πετύχει [ους σκοπούς (ου. Δε νεκρώθηκε ούτε έπεσε σε απραξία και αφάνεια. όπως πολλοί άλλοι σύλλογοι που {Χουν κaιανιήσεl "σύλλογοι. σφραγίδες " και μόνο lην κροηκή ειιιχορήγl1σl1 επιιη[ούν κοι πετυχαίνουν. Ο Σύλλογος υπάρχει και αγωνίζ""αι ΜΟΝΟΣ του ασrαμάιητα εmά χρόνια στηριζόμε'ος σιην ο\'όηη. την ηθική και υλική ουνδροιιή και συμπαράσταση των χορη\'ών κι ολιγότερο σιων κρατική και δημο'llκι1 εν1σχυση. Οργαιιώνει λογοτεχνικές και καλ/ιιεχνικ{ς 6ραδl'ς συναυλίες εr;:θέσεις Ζωγραφικής μr lo αvaνεωμένο δlοlκηllκό σιφ6οθιιο "εν έτει 1993" Γlρά.δρoς Σάρκος ΘΕολάγης Μέλη Δώδος Γ. ΒΜχμηΕης Ε. Τραγήκης Δ. Κατσομάυπς Ν. Ε'θυμόπουλος Δ. Φραγκεδόκη Ν. Κολ6ι.βος Ν. ΤOυΙOιJνIZή Ε. Γεωργιόδου. Αλεξίου Ε. Δημάκης Χ. Μαργαρίlll Ε. και προχωρεί... προχωρεί.". IIC βήμα γοργό και λίγο ιολμηρό. Τώρα 1110 εκδίδει 10 πρώτο (ου έ\'ιι'πο " ΤΙ:.ΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ" Με (11 συμπαράοιασπ όλων [ων φίλων IllσIEUOllpt: να ειιι(ύχοιιιιε //" χορηγο\ ΑυγεΡοπούλου f\uτερίνα Γιαννάκης Γιώργος Αδελφοί Παναγιώτου Μ. Κοτέογλου I.Τζεβελεκος Α Ε Βερβέρης - ΡεΎΊαύδης Ελεμές Σταύρος Γαλάνης - Παπούδας ΟΕ Γατίδης Αθανάσιος Κελεφός Γρηγόριος Σίμογλου Κώστας Ν. Κωναταντινίδη ΕΕ Παύλος Ταακιρίδης Χ. Μουρατίδης Πανεμπορική ΑΗΕΕ Γlαπαναγιώτoυ - ΔΡΟΜΕΑΣ ΡΑΝ - ΠΑΝ ΑΗΕΕ Στέφανας Κατααβούνης Μ Παπαναγιώτου Ν. Γlαoυτίδης - Θ. Μέργας ΓEΩΓlONIKH ΣΕΡΡΩΝ ΤθΧΝΗ Κλl λογοc εφημcριαλ ΊΌΥ CΥλλΟΓΟΥ ΦΙλωΝ rrλomi~}" των ΚλΙ τεχνων Νοι'μβριος. Δεκiμβριoς 1993 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΔIAΦlIMlΣElΣ " MARKETING ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 28" ΤΗΛ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΥΛΙΊΈΛΙΑ MAN'rZΛPιΔOY ΠΕ ΘΥΝΟΣ ΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΛΤΣΛΜΑΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3 ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ Της Παυλίνας ΚαζαV"t'ζίδοu ζωύράφου ΘΕΟΤΟΚΟΠΟ ΑΟΣ EL GRECO Αυστηρός άρχοvrας με σφηνωμένο γενάκι χείλη στεγνά προσωπικήτου έκφραση. σφιγμένα έρχεται κοvrά μας με τη μυστηριώδη τέχνη Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος είδε το φως της ημέρας γεμάτη φλόγες και φτερούγες κοσμοπολίτικη το 1541 στο XόνrOKα της τότε Ενετοκρατούμενης πυρετώδη πρωτότυπη. Κρήτης. Μέτωπο ρυτιδωμένο σκαμμένο από τον αγώνα του να Την εποχή εκείνη στη βόσιλiδα των νήσων την λυτρώσει τον όνθρωπο απ' τη μετριότητα και τη ρουτίνα όμορφη Κρήτη ανθούσε η Βυζσ'πινή τέχνη. Πολλά και να τον σπρώξει σπουργίτι που είναι να γίνει αετός. μοναστήρια είχαν γίνει εργαστήρια της ζωγραφικής και Το κάθε θέμα τ' άγιασε τα χέρι του με την ανησυχία οι καλόγεροι είχαν δημιουργήσει σχολή και είναι βέβαιο του το έφτασε σε υψηλό νόημα και το νόημο αυτό ότι ο Γκρέκο φοίτ/σε σ' ουτή μυήθηκε στα μυστικά της αποτελεί πιο την ουσία του έργου του. τέχνης και απέκτησε τον τίτλο του μαέστρου τ/ς Μετέτρεψε με το πάθος και την τέχνη του τη φυσική ζωγραφικής. τους κατάσταση σε πνεύμα αναμέρισε την ύλη τις Αλλά ο χώρος της Κρήτης είναι στενός για τη ανθρώπινες κοκομοιριές και ηδονές και βρήκε βαθειά μεγαλοφuία και το ταλέvτό του χωμένη τη δροσερή Ψυχή τους και στη Ψυχή αυτή Η Βενετία όπου όν3ιζε η τέχνη και το φως των έδωσε σώμα πότε μ' έναν ιππότη που μοιράζεται τα Τιτσιάνου TIvropέTou Μπ]σιάνο Τραβάτι σαν μαγνήτης ρούχα του μ' έναν ζητιόνο πότε σ' έναν άγιο Πέτρο που τον καλλιτέχνη μας. Είναι το φως τ/ς Ιταλικής κλαίει και πότε σ' ένα χαρούμενο παιδί που παίζει με τ/ Αναγέννησης. φλόγα. Σε ηλικία 25 ετών γεμάτος όνειρα και ελπίδες Ένα μονάχα κυνηγούσε ολοζωής. έχοvrας μοναδικό όπλο το TaMvro του μπαρκάρει ένα Ένα όραμα σκληρό σαρκοφάγο. ακατάλυτο: φθινοπωρινό πρωινό του 1556 ο' ένα πλοίο που Ν' αγωνίζεται να πάρει τον ορατό κόσμο να τον μεταφέρει κρασιά και ανοίγεται στο απέραvrο πέλαγος ανεβάσει στο πάνω πάτωμα της ψιχής και της ευθύνης. βάζοvrας πλώρη για τ/ν Βενετία. Ο πόθος της καρδιάς Αιώνιο πάλεμα της άγριας δίψας να φθάσουμε την του του σημάδευε το δρόμο. υψηλή κορυφή που ακατάπαυστα την φτάνουμε και Εκείνο το πρωινό αποχαιρετά για πάvrα τ' όμορφο αυτή ακaτόπαυστα τινόζεται και ανεβαίνει πιο πόνω. νησί. Δε θα ξαναδεί ποτέ πια την πατρίδα. Μια άλλη Να γιατί όλη η ζωή του ήταν ανήφορος. Ανήφορος και πατρίδα θα τον γαλουχίσει και θα δεχτεί το φθαρτό του ερημιά. Κίνησε με πολλούς συναγωνιστές με ιδέες σώμα στην καρδιά όμως θα μείνει για πάvrα ο Έλληνας. πολλές συνοδεία μεγcιλη. Φτόνovτας στη Βενετία γνωρίζεται με τον Τιτσιάνο και Μα όσο ανηφόριζε και η κορυφή μετατοπιζόταν και γίνεται μαθητής του έρχεται δε σε επαφή και με άλλους αλλά::>γαινε συναγωνιστές ιδέες: κι ελπίδες τον ζωγράφους τ/ς εποχής. Μελετά και αγωνίζεται για να αποχαιρετούσον λαχάνιαζαν. Δ ν μπορούσαν ν' ανέβαυν πλουτίσει τις γνώσεις του. Η τέχνη του επηρρεασμένη πιο πάνω. Κι απόμεινα μονάχος Ψηλότερα απ' όλους με ακόμη από τα Βυζαvr"ά χρώματα συμβάλει στη τα μάτια καρφωμένα στην κορφή την κατάψηλη. διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Μολονότι ήταν ένας από τους κορυφαίους Παρά το ότι βρίσκεται κοvrά στο μεγάλο δάσκαλο ο ζωγράφους της Αναγέννησης τα έργα του παρέμαιναν Γκρέκο ακολουθεί ένα δικό του δρόμο γιατί αν και νέος στην αφόνεια για 3 αιώνες. Όμως το 1870 στο Παρίαι ο ο μεγάλος καλλιτέχνης βλέπει κάτω από τη ρεούμενη όμιλος των Ιμπρεσσιονιστιίιv όρχισε να μιλόει με καθημερινή πραγματικότητα αιώνια ασόλεuτω σύμβολα. θαυμασμό για το έργο του και να τον θεωρεί πατέρα και Πίσω από τις σπασμωδ:κές και ασυνάρτητες συχνά πρόδρομο του Ιμπρεσσιονισμού. ενέργειες των ανθρώπων διακρίνει καθαρά τα μεγάλα Σήμερα τα έργα του είναι από τα πιο περιζήτητα και ρεύματα που σuνεπαίρνα.ιν τις ψυχές. Μετατοπίζει σε εκτιμώvrαι σε χιλιάδες δολλάρια. Οι πίνακες του είναι αγέρα αθάνατο τα εφήμερο γεγονότα. Τη ρεαλ!στική διασπαρμένοι σ' όλη τ/ γη lσπανία Η.π.Α Γαλλία αναπαράσταση ο μεγάλος τεχνίτης τ/ θεωρεί ΑγγΜα Ρωσσία Ελλάδα. παραμόρφωση και γελοιογραφία του αιώνιου. Ο Δομήνικος είναι ένας άνθρωπος επίμονος. Σ' όλη του Ο Θεοτοκόπουλος μένει στη Βενετία κοvrά στους τη ζωή τον κυριαρχούν ορισμένες ιδέες. Τις μεγάλους ζωγράφους 4 χρόνια. Απομονωμένος επεξεργάζεται διαρκώς τις ανακυλόει τις ωριμάζει μέσα κλεισμένος στον εαυτό του αξιοπρεπείς κυρίαρχος των στην Ψυχή του και τις μεταφέρει από πίνακα σε πίνακα εκδηλώσεων του. Με τ/ δύναμη του ύφους του και τ/ν όμοιες αλλά και παραλλαγμένες κάθε φορά φορτωμένες έκφραση της τέχνης του όρχισε να επιβάλλεται με καινούρια στοιχεία με περισσότερη έννοια. Στα μάτια των συγχρόνων του συγκεvrρώνεται όλη η Τα θέματα του επαναλομβάνοvrαι έχει 87 πίνακες με καλλιτεχνική εκδήλωση τ/ς Ελλάδας στο άτομο του και Τον Αγιο Φρογκίσκο της Ασσίζης. προς τιμή τον αποκαλούν Γκρέκο Έλληνα. Τα περιθώρισ Ο Γκρέκο δεν ήταν μόνο ζωγράφος ήταν και γλύπτης όμως ανάmυξης και προβολής του πολύ στενά. Μοιραία και αρχιτέκτονας όπως ο Μιχαήλ Αγγελος. Σώζοvrαι στο δημιουργεί την αντίθεση. Ο Δομίνικος νοιώθει σαν το Τολέδο μαρμάρινα εικονοστάσιο και άλλο γλumά λιοντόρι που γνωρίζει τη δύναμη τουολλό είναι τεχνουργήματα. κλεισμένο στο κλουβί. Συγκρούεται με τ/ν κάστα των Τα γλumά του έργα με τις ευκίνητες και αέρινες μορφές ζωγράφων. αποτελούν τ/ν πεμmουσία τ/ς τέχνης. Με τη λεmότητα τους δε και με το συγκρατ/μένο πάθος τους έφθασε ( Θα συνεχιστεί στο επόμενο φύλλο στο σημείο τ/ς μoφaίας ομορφιάς αναζητώντας τ/ν της εφημερίδας μας)

4 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟ Σ ΑΑΟΓΟ ΦΙΑΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Βραδιά αφιερωμέν1 αταυς Σερ(ιοίαυς λογοτέχνες που έφυγι:ιν γιο πάντα αno κοντό μας. [Ία to. Μιχάλη Τααντήρη μίλησε σ Θωμάς Βλάχμπcης ΥΙα τον Τάσο Μανθ6πουλσ ο Τάσος Σταρπούλογλου Ομιλία oυζijtl}oη ρε θέμα " πσίηση και πσλιτική ". Ομιλιμής σ Μάκης Αποστολάτος πρόεδρο'; της Ενωτικής Πορείας Συγγροφέων. Proιtάλ ωάνου με τι}ν Ελένιι Μιχcλή σε έργα Haeudel. 1II0Ζω1.Brahιns Cbopin - Schunιnn Debnssy - Χατζι]δά". Δραματικό συμφωνιχ6 πσίιιμα ~Δεσμώτες ~του Κώστα Ζαρούκα με μουσική επένδυαι} Γιώργου Ιόλλο. Ακούστηκε η ΣυμφωΥιχlί Ορχήστρα της Ε.'Ρ.Τ. μ'~ μο.έστιjo το Βύρωνα Κολάση Τα κείμενα για τη ζωιi τω... μουσουργών δl6βασαν οι 11θΟΠΟlO1 πετ ρος Κοκ6ζης και Μαρία Μακρή. Ακούστηκαν τα ~ΣKίτσα~ του Χρήστου ΔΙ1μάκη σε πρώτη εκτέλεοl1. Προκήρυξη δlογωνlο}lού ΠΟllί}ΗΙΤος κω διιιγήματος ια νέους. Στην εωτροοή κρισl1ς έλαβα' μέρος 01: Μπαίρα Αλι1;άνδρα - φl.\όλσγος Καλαθά Κατερίνα. φιλόλογος Κού τλη Αλι1;άνδρα - φιλόλογος Μαρκοπούλου Ευαγγελία - φιλόλογος Βλάχβεης Ερρίκος - λογοτέχυl}ς Τουτουντζή ελλη ιιπ6φοι τος Πηντείοu navcntσtiuilou Σιαμπούλογλου Τόσος.λογοτέχνις Σκυλιτσης ΔllJ1ιjτριις -λογοτέχυιις Μέλλιου Τούλα -λογοτέχνιις Παοχαλέρης Θεόφιλος.φιλόλογος ΚαρτCρι}ς Γιώργος - μαθηματικός - συγγροφέας ΠηλiΤOIις Στέργιος - φιλόλογος Αναγνώστου Ελέν11 - φιλόλογος MOUOlKlj βραδtά με έργα τσυ μουolκοουνθέτι} Χριjστοu Δημάκη κω toα συγι<ρατήματος τιις ΡΟΚ Παράκαμψη. με τον ΚεχαγΙόγλου Στράτο. Στο ωάνο ο Χρήστος Δημάκης. U-U-87 Ομιλία. oυζijtlioli με θέμα: " Βία και ελευθερία" Ομιλητής α βοαλευτής Γιάννης Ντεγιάννης. ΠρoλόγJ.σε 'Ι Μαρία TσiKOυλα. Γαϊταντζι} Μουσική βραδιά με eργα για ωόνο αιιο [Ους μαθιl'cς της Ελ6-ης MlxςλIj Δροσόλ"ι Aλc1avtρo - Μαριόγλου Νατ6σσα και Μήικα Πόιιι}. ΑκούστI1ΚΟ"" έργα ιων μεγάλων μουουυργών Mozart Beethoven Chopin SC}lHlnber.t Brαhrns Mendelsoιl Prokofίev So5t XατζηδάΚJ Μαργαρίιll K(J..wmaYHvι01l Πορουσίαση του συγγροφέα Δημήτρη Χριστοδούλου με τη' ευκαιρία της πρεμιέρας του Θεατρικού του έργου" Αίγιστος " Ομιλήτρια η Μαρία Τσίκουλα - Γaϊταντlή. Απαγγέλ τριες ΟΙ Ι1θΟ[l()ιοί Εφη Οικον6μου Και Χάρης Παναγιώτσυ Μουσικιί επένδυση: ΜίΚΙ1ς Θεοδωράκης κω Σταύρος Ξαρχάκος Διάλclη με θέμα: Τσ κοινωνικό υπάβαθρα των νορκωτικών. Ομιλιιτής ο διij100ιογράφσς ΙΊώργος ΤσαπόΥας Μοuσικιι ποιητικι} βραδιά με έργα του Χρι}στοu Δημάκη κω ποιήμαια της Μαρίας TσfKouλα. Γαϊταντζή. Απαγγελία: Αννέτα Μολύβα. Σγουρού - lιθοποιά; Στο πιάνο ο Χρl}στος Διιμάκης KαJ Ι) Μαριάννα Δώδου. Κρουστά: Νίκος Βογινδραύκας Σαξόφωνα: ΖιιOlις Μανδιιλιώτιις Την ΙΟΗΙ βραδιά έγινε (1 απονομή βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισμού ποιιίμαιος δlιwατος. Βραβεύ ΤllIιαν ο Γιάννης Πειρακόγιωτνιις 11 Αναστασία Πcιυλιooυ ΚΙ Ι) Πόοη Δαλίοκα Διάλεξι) με θέμα:" ΑΗιρρηοίες συνείδlιolις. Ομιλιμής ο βουλευτιις εωκρατείας Γιάννη Ντεγιάννης Διόλclη 000 [Ον καθηγητή ψυχοπωδαυωγικlίς του Α.ΠΘ. TσiKOυλα :ιιε θέμα Καθιιμερl νcς πωδιών κω γονέων " τιις ['IriV\-'IΙ σχισεις ΣυνααΜα με έργα V1Q ωάνο απο τη Μνα Πούλου κω τη Μαριάννα Δώδοu ι των μεγάλων μουσουι_γών Bn.cb - Mendelssohn - Grerny - ClIopin. ( θα ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ1 ΙΟ'ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ MAl: )

5 i Ι: Ι " ι -- J Ιι"" 1" - ~ -1 / "'. ι '-... ) Σο...π<ι.χ;τα φοlνοιη.ψlν<ί φύλλη που πέφτουν ένα.έ\..ο 11 όλιι μαζί σlο ιιρώω ΙΗΎος έιω δα κω σει'ς ΩηομεινόΙΗΩ κάποιας δ1ηfψομlίς IIέφιειε έν(tvέvα ιί κι όλα μαζί ΚΗ1Ηδlκαιηιένα (1110 ι' αλλοl1ρόοη.\.\α φψjιίμαια τω\' ΚOlιΚ;}\... Κω μιιι; (Jας IOOIIf'l)(;)V()VHII ΟΙ ~ασπf.οιι{juρrς" α\'αμνιιοcις ππ' to σιρατό απο Ι\.(ίιιοιο γάμο r) αοο κάποιο γλέντι έξω (Ιι.(1.\(;"1 Λογούια κ.\ιφl'να KΙOιiριχ; ντ<10ύλω και ψάθινα Ι.:lIlIελάκια γιφι"ζι'ς ίίκ<ψιι ιcς κιψμοσιποη:ς ΚΙ άσπ(ι;ς ιfl(ψcσιrς αραδιααιιίκ<ιιι: μπρο.nά οω φηκό κείνου του ιιλο\'cχjiοu φωιογμ(ίφου!.. Χcιμογελάσαιε ακούο lιε το ~KλΙK' \.Ου χρόνου κι όλη Ε<ιφνικά σιαμάτ I}<Jav CIi ει. Για πανιοτεινιί!.. του ιο το ~ξ<m( ε!'ο/ω που δlαρkι~ί 010 ιιολί γι αυ (.ό κω ιισν<ίcι περισσότερο ά.10υς απο μας ΙΡοβ(ίμι: ια βιίιιατά μας OVciIJfl1ci σας.. Σιψ.'όμαστι: υιι σκιcς μ~ξσ(( στ-α παλιαιόοικα χωρίς <ιψ(ίγκο στι)ν LorIIII to:j (ψκuιjμαuιι; ιlόνο οιη llυίκι..>δlά μιας ψαγωμέυlις βελούοινι)ς ταπcιαιρίας ή στο άγγιγμα ιιις λεοιόκορμιις ανθοστήλης. ο\(ίρεσο σε σιύιούκla με ΚΙΙΡ1νισμένα βιβλία κι ΙIΥύηοπια \ιο το ιωζάντιο τους rικροκrραμα Κάιιοιε είχαμε μος 11) νιότιι κω κεί\.'α φάνταζαν σαράβαλα lhl όρθιο!.. Σιίμεριι που όλα ιοιίτα χάθηκαν μένουμε πάλι εμείς. Λλλ(ί μόνοι... Και γcρ<ι<ηιένοι!.. Ομως εσύ γυρηεις ιούιι\ ΤΙ)\.' πόλι) μ.~ (I)V Ι'λΙΗω να βρείς γνώριμες μαιιφcς ΙΗΙ Όιίιι: κα\.' μηι ΙρuJνlj ωωιίς! Κι ιίιnερα σου μιλάνε για "Συμπόσια" για "οιά0(ι>ση Il1c' αρχnεκ ιονικής μας κληρονομιι'ις" κι άλλη ί:{;ιeιιιι κου ΡΙ:lφf'lαλα.. EΙΙΙKιίfιcιoς \'αί! Διάσωσl) όχι!.. I<~TOΙ ΗΙ νομ<ίτισα κω ycλιιcoι\ Ηυμάμω καηώ<.: ι (ίκουσι' C) συχωρeμcνοςσ Νίκος α Νικολάου.. ~ίσoι τρομερός i10u L1IIf: όων μlλi'ιi; γηι "άrrciιi ηράμαtα. Οχι γlo όλα ΤΟΙJ οη(ί\'ι1)σ{1. Μ<5\.'ο γιο. Kι:ίνrι ιωιι μι' ηο\'άνε κω γlω κείνα οου αυιιιιώ.. Κω 1l00ά εινω κεί\'α ιιου αγοπός {)υνι~ιcπ liυ ιόι:. Koιtώγτας με μ' αvαοιικωj.jcνα χαμογε..\ασιό μάtια nά'νχ' απ' το χρυσό λεπτό οκελι'ιό ιους. Γύρισα και του έocιξα 10 δρόμο αuτιjς ιιις nόλ.ιις }lr ια βιιμ6'(ι αλουμίνιο κω ιις "γερμ(1\'ικές" rι6ίh1:.ς. Όλες τουζ κλclομcνες ερμι]ttκά σψι1.uο}jcνες ΚΙ ηιιωπcj<ιοτcς σπα κάοι: ΙΙΧΟ!.. Πώς ύστερα γ' ακούσος ΤJς καρδιέ.ς όιαν χnηιούγ τρυιιιcρά γιο οτι απόμεινε σε: τούιους ωυς "Ρ"ιρό" περιlιάτους στα σοκ(ίκι<l 111«ς πόλης 1Ι0υ βοuλιάζrl σ1ον ισψενιένlo τιιςβάλιο... 7Λdyραφι κή - κ.ίμeνο Νίκος Κολόμβος

6 ΤΟΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Διήγημα 'fo\) Ερρικο\) Βλάχμ'Π η Τόσος αγώνας. τόσο αίμα χύeηκε για τη διkuιoσιjνη ΚΙ ακόμα τίποτα. Αυτά σκέφτεται ο Λουκάς. ο γερο _ Αγωνιστής. αυτό το παγωμένο κι άχαρο πρωι..ό του Δεκέμβρη κι ένα σύννεφο πίκρας κάθεται στα δυο τοι> μάτια.. Πατέρα το φαύίτόβαλα ση φωτιά. Κατά τις δώδεκα να το κατεβάσεις.. Σα φάνε τα παιδιά μη πλένεις το πιάτα. Άστα. θα τα πλένω εγώ όταν γυρίσω. μη ξεχάσεις να δώσεις το χάπι στο ~'1\χάλη. Τοόδινε το πρωί η κόρη τou βιαστικά τις οδηύίες κι έφευγε τρι::'χάτηνα προλάβει το τελευταίο λεωφορείο. Λαχανιασμένη π(ίλι γύρναγε απ' τη δουλειά κι αμέσως ρίχνονταν στη φροντίδα των παιδιών και στου σπιτιού την πάστρα. Σαράντα χρόνια πέρασαν ατοό κείνον τον παγωμένο Δεκέμβρη του σαρανταδύο. Μια ολόκληρη ζωή. Τότε τα.j.άηα του κοίταζαν την ανα-:-ολή τόρα κοιτάζουν τη δύση. Τότε κουβαλούσε τις άνοιξες και τους χειμώνες ι\ι ορμούσε με τους άλλους συντρόφου:; του στη μάχ η για λευτεριά και δικαιοσύνη. Ετσι τους έλεγε ο καπετάνιος. " Το '21 οι πρόγονοί μας φέραν τη λευτεριά στην πατρίδα Εμείς πρέπει μαζί με (η λευτεριά να φέρουμε και τη δικαιοσύνη. Λευτεριά δίχως δικαιοσύνη είναι σα μέρα δίχως ήλιο " Σαράντα χρόνια' Πολλά πέρασε πολλά έζησε πολλά είδαν τα μάτια του. Δ lkαιoσuνη όμως δεν είδαν. Και (όχε Π1κρό παράπονο. που τα βαρ1ά αυτά γεροντικά χρόνια τα φόρτωσε στις πλάτες της \-1αρίτσα.; του. Λυτός ο σκληροτράχηλος ο μπαρoυτokαπv1σμtνoς αγωνιστή;. να περιμένει το ψωμί του από τα δικά της "(f.pla. Αυτή χήρα με τρία παιδ1ά να δουλεύε1 στη φάμπρικα κι αυτ<'ίς να βοηθά όσο του επέτρεπε το σαν '(ούτσουρο - από παλιό τραύμα - πόδι του σης δουλειές του σπηιού. Ποτέ δεν άκουσε παράπονο απ' τα χείλη της κι ας ήταν ψόφια πάνlα απ' την κούραση. Λυτός όμως την έβλεπε και τυραννιόταν η ψυχή του. Εβλεπε τις ρυτίδες r:ou κάθετα σμίλειιαν τ' όμορφο πρόσωπό τη.:; αταλάβαινε τον αγώνα πούκαμνε μέσα σ' αυτή την ψυχοφάγα κοινωνία. γ1α να κρατήσει όρθιο το κεφάλ1 της. Τόξερε πως εξαιτίας του τράβηξε πολλά η Μαρίτσα. Πόσες φορές έμεινε χωρίς δαυλειά! Πόσες προσβολές '<αι φοβέρες! Πόσοι πονετικοί τάχα άνθρωποι βρέθηκαν πρόθυμοι να βοηθήσουν φτάνει ν' άφηνε να ικανοποιήσουν τους άνομου.; τ.6θους τοιις. Ποτέ όμως δεν ξεστόμισε αποκαρδιωμένεο λόγο. Ερχονταν μάλιστα στιγμές "ου έπιανε τα χοντρά ροζιασμένα χέρ1α του και τα φ1λούσε. Τότι: στα μάτια του που είδαν τόσα πολλά αυτά τα μάτια που θάλεγες πως στέρεψαν γέμιζαν από δάκρυα. - Παπού. παπού. r.e:; μας ένα παραμ6θι... Πρόθυμος μάζευε γύρω του τα τρία εγγόνια του για νόφήσουν ήσυχη τη μάνα τους να μπαλώσει και να σιδερώσει τα έπερνε κοντά του και τα 1στορο6σε αυτά που πέρασε αυτά που έζησε. αυτά που ίσως α6ριο γίνουν ιστορία. Κι όταν τους έλεγε το παραμ6θι για τη δ1καιοσύνη τέλειωνε τ:άντα μ'αυτά τα λόγια: Κόρη πανέμορφη είναι; Λάμια είναι; Φωτιά είναι; Ή πουλί ταξιδιάρικο που έχασε το δρόμο του; Αυτό δεν το ξέρω. Εσείς σα μεγαλώσετε κοιτάξτε να τη β>είτε. Ερρίκος Βλάχμπεης () Ερρίκος Βλίχμιιειις Υε\'\'ιίΟιlκε <τω ~έρρας 10 19~7 ~Ί<I Η)(lμμιηα είναι ΙΙΙJΊυπίδ'!KΤOς. 11 (Jιωμ<nικιj του εμιιι'ψία και η κοινωνικοlιολιιικι] εζιiλιζιl ι ψ; μετωloλεμικιις ζωιίς κιχ()ιεπ1ίζο\"l(l\ 'JΊO συυυραφικό του έρυο. ΊΌ 1964 Iιlίρε Ίυ ιφι;nο IJι)(ι!Jείο διιiυιιμ'ι10ς σω λογο1εχnκό διαγωνιιιμιs Ί 'ις Διιμόαιας BιβλιrιOlίKιις ~:εγψι;"" Το EJ6!'> κυκλοφορεί Ίψ ιιρι;nη (1υλ.\ογιί πιηγlιμ'lτων Ίου με ιίιλο "~I IMΛΔEYONΊΊ~ ΤΟ xrono" Ι!αροΙΧτιιίζειιιι πιι μεγ'ί.\ιι πωπεκιίί'ψll εγκυκλοlιαίδειιι Ίιις Νεοελλιινικιις Λογοτεχνίας του Xtlf'II Πί"ι} μι' ιiύυ διηγιιμπα "ΤΟ ΚΛΙ'ΥΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ IlΊλΝ ΚΟΥΦΙΟ" και 'ΊΙ ΙIΛΙ'1\I'ΚΛ" Το 197'1 εκδίδει '111 δεύτερη ουλλογι) διιlγι)μίίων μειίιλο " ΤΟ ΝΤΟ! ΙΙΟ ΜΙΙΧΛΝΙΙΜΛ " κωιο 1976 ο I\Ιιχάλllς ~H_xφυλ(!ς ΤΟ\' ιιιχι)()υοιιιζει (ΤΙΟ\' 1Il")(;)1() 1(>μο Ίης " Διιψκυύς lσιιψίιις ι ης Νεοελλιινικιις ι\υγσιεχνίας " 1Ι0υ εκιiίδει ο ίπιος. ΊΌ 19Η6 ιτιο λογιηεχνικ6 διαyιl)νtιjμι')ιoυ Δι'ιμου ~εfjpt;'v ljαίι'ει ΊΟ lφι;'το IJf)(ιjJείο liιηυιίματος και ΊΟ" ίιiιο xl>6vo κυκλοψιψεί 11]\' ψίιl] ουλ.\ογιί ιiιηγιιμάιων " Ί'Λ Ι!ΛΙΔΙι\ ΤΙ I~ ΦΩΊΊΛ~ ". () ουυυi)ιζψιέιlς Κ(;'τιιις Βαλέ-ως διευ()υηιις Ί6ιε Ίων ιιεf>tψιφειακι;)ν [)(lliιοο!ιiομι;'" Ίιις ΕΙ" Ι':! Ίον ΙΙΙtρoυoιιίζfl ΙΗην εκιιομιιιιιου "Διιι{!ιίζοηας" με δυο ιiιιl\'ιιματιί ιου "ΤΟ BAPO~ ΙΠΑΝ I~IIKΩTO" και 'Tyrl~TE ΙΙΙ~Ω". Το 19Η9 10 διιιγιιμιι του "ΕΙΙΤΛ AT~ΛΛOB ErI'E~" Ι~XH mμιιφιληψο:ί σιην ΛνΟο'\ογία Ληιιπιωιιικιις ΛογιηεχνίιΖς Τελευταία παίρνει μέρος με 10 IiΙΙΙΥημι'1 ιου "Ι Ι ΘΥΣΙΛ TH~ ΑΝΘΟΥΛΛΣ" ιπο" ΕΊ IjOIO liιαγωνισμ6 ι ης Ι lαvελ.\ιίνιιις Ενωοιις ΛΟΥοτεχνι.'1ν ΠοίΨJII Δοκίμιο Διιίγημα Μυθιιπ6ριιμιΖ και Θεnρικι\ και lιιιίρνει ΊΟ lιριδίο Βραβείο ΔΙlJγlιμαιοι;

7 Η Νο 1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΊΉΣ 2ΩΗΣ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΕΡΜΟΥ ΓΩΝΙΑ ΤΗΛ $ ~ΙJΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Μ η γνώση " ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ο κόσμος του βιβλίου είναι δίπλα σας και σας περιμένει εδώ θα βρείτε όλα τα βιβλία και τα σχολικά είδη σε τιμές φανταστικές ct~..~]tjιβλιοπωλειο η γνωση ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ο παράδεισος του βιβλίου και των σχολικών ειδών Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 - ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠPOΓPAM~ATA ε.ο.κ. στους υπολογιστές λογιστική marketing κλπ. με καθηγητές ιιου διακρίθηκαν και μαθητές ιιο" διαkρίνovι'xιιωνελλαδικά ηλεκτρονικών υιιολογιστών ιιρογραμμάτων αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις ενημέρωση υποβολή προτάσεων υλοιιοίηση o~ μόνοι υλοιιοιήσαμε διακρατικά ΙΙΡΟΥράμματα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕ\θΥ1'lΣΗ:_~_IJξΤΚ()ΓΛΟΥ PROGRAM - Ι : Γρ. Λαμπράκη 5 (Ο.Τ.Ε.) PROGlιAM - 2 : Εθν. Αντίστασης 7 (Πλ. Ελευθερίας) PROGRAM - 3 : Κομνηνών & Κιουταχείας 4 (ΚΤΕΛ ΝιγρίΤΗς) ΠΑΡΑΡΏΙΜΛΤΑ: θεσσαλονικη ΔΡΑΜΑ ΚΟΜΟΤΗ:-:ΙΙ επωνυμο κοσμη]μ.α... επωνυμη Υοητεια... δημιουργίες με ονομα... η ΠOΙOΊCητα σε φανταστικη τιμη ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΑΜΑΣ - ΕΡΜΟΥ 66 - ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΝΙΟΥ Μαθητικό περιοδικό του 5ου Γυμνασίου Χανίων Τεύχος 12ο, Άνοιξη 2015,Τιμή 3 ευρώ Γερασίμου Παρδάλη1, Τ.Κ.73131 Χανιά Τηλ.28210 91763, http//5gym-chanion.chan.sch.gr ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

KAHLIL GIBRAN Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ. Μετάφραση Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ

KAHLIL GIBRAN Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ. Μετάφραση Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ KAHLIL GIBRAN Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Μετάφραση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΨΑΣ Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ Τίτλος του έργου στα αγγλικά: The Prophet 1974 Εκδόσεις Μπουκουμάνη Στοιχειοθετήθηκε και τυπώθηκε στην Αθήνα τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ Φωτογραφίες εξωφύλλου: Μαρίνα Χριστοδούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Παναγιώτης Χριστοφόρου Λάκης Φουρουκλάς. Εκδόσεις Γη Κι ακόμη δεν μπόρεσα να καταλάβω πως μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήσεις από τη διαμονή μου στη Χρύσω Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα

Αναμνήσεις από τη διαμονή μου στη Χρύσω Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα XRYSIOTIKA 67-4xr._Layout 1 02/02/2012 6:42 ΜΜ Page 1 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Κωδικός: 4683 Ασπροποτάμου Αγράφων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4188 ΧΡΥΣΩ Φουρνά Απεραντίων Βίνιανης Κτημενίων Φραγκίστας Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΕΡΗΣ - ΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΙ ΗΣ

ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΕΡΗΣ - ΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΙ ΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΕΡΗΣ - ΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΙ ΗΣ ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ - ΠΙΕΡ ΖΟΖΕΦ ΠΡΟΥΝΤΟΝ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΙΖΩΝΗ - ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ. βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους ΕΛΤΟΣ

ΛΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ. βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους ΕΛΤΟΣ ακο ικη ΛΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους ΕΛΤΟΣ Ακου να δεις 3 Ε ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ & ΣΙΑ σε 2007 IS I Ν 96 0-7914-30-9 (βιβλίο+cd) Μάιος 2007 Eπι έλεια: Φρόσω Αρβανιτάκη Κλεάνθης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος- συγγραφέας ιδακτωρ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος- συγγραφέας ιδακτωρ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος- συγγραφέας ιδακτωρ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Το παιδαγωγικό στοιχείο στο σύγχρονο κυπριακό διήγημα για παιδιά και νέους (διδακτορική διατριβή),

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 111 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

τσουκαλαδιώτικα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ Μπορεί το όνειρο να γίνει πραγματικότητα [1] AYΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013

τσουκαλαδιώτικα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ Μπορεί το όνειρο να γίνει πραγματικότητα [1] AYΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 AYΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 [1] ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ Διάβρωση ακτών Από το πρώτο φύλλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡ. Νάρθηκας: o «καλός αγωγός» του πολιτισμού! Παναγιά. Έρχουνταν η άνοιξη με τον αρραβωνιαστικό της, τον Άι Γιώργη...

ΥΠΕΡ. Νάρθηκας: o «καλός αγωγός» του πολιτισμού! Παναγιά. Έρχουνταν η άνοιξη με τον αρραβωνιαστικό της, τον Άι Γιώργη... ΥΠΕΡ TO ΠEPIOΔIKO TΩN SUPER MARKE TS XAΛKIAΔ AKH ΤΕΥΧΟΣ 69 ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕ ΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Νάρθηκας: o «καλός αγωγός» του πολιτισμού! Έρχουνταν η άνοιξη με τον αρραβωνιαστικό της, τον Άι Γιώργη... Mια νησιώτισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΚΕΜΠΑΘ 4225 ΚΩ ΙΚΟΣ 012709 Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 35ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ήχοι και χρώµατα της Μεσογείου στα Κεντρικά Τζουµέρκα

Ήχοι και χρώµατα της Μεσογείου στα Κεντρικά Τζουµέρκα ΚΕΜΠΑΘ 4225 ΚΩ ΙΚΟΣ 012709 Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 34ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

E Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ A R T S P O T

E Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ A R T S P O T E Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ A R T S P O T Διαγωνισμός ΛόγωΤέχνης Τα 20 πρώτα διηγήματα του 2010 Συλλογή των έργων που διακρίθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ISBN 978-960-93-3348-1 Εκδόσεις ARTSPOT Αστική μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

18η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μας ταπεινώσαν όλες οι ταπείνωσες. με την απόφαση την ήσυχη του ανέλπιδου ρουφήξαμε όλους τους καημούς κι όλους τους τρόμους, στη χώρα που όλες οι ζωές σα φυτρωμένες, φτερό την κάμαμε τη ρίζα μας και φύγαμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες αποστέλλονται υπόψη Θ. Πλατσή, Αγίας Ζώνης 42, 11364 Αθήνα, τηλ.: 210 865 0236, φαξ: 210 865 2088, e-mail: lespar@asterias.

Συνεργασίες αποστέλλονται υπόψη Θ. Πλατσή, Αγίας Ζώνης 42, 11364 Αθήνα, τηλ.: 210 865 0236, φαξ: 210 865 2088, e-mail: lespar@asterias. 1 Λεσβιακή Παροικία Ζήνωνος 29-31, 104 37 Αθήνα, τηλ.: 210 523 7789, fax: 210 865 2088 e-mail: info@lesviaki-parikia.gr - site: www.lesviaki-parikia.gr Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή Αγίας Ζώνης 42, 113 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

15 ÁÔ ÛÙÔ Ο ξενώνας του χωριού μας

15 ÁÔ ÛÙÔ Ο ξενώνας του χωριού μας 4199 ˆ. ÂÓÙ appleô : 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-3831446 - 210-5025251 http://www.geocities.com/tokakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΊΓά χρόνιχ π έ ρα«αν, άπό τήν ήμερα πού κάποιο μεράκι για ευρύτερα πνευματικά ξεπετάγματα των σύγχρονων 14.1)0*)ρέων, μας ε/.ν.νε να προβούμε βτήν έκδοσι αυτήν, πού μέ το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα θα εισέλθει σε ύφεση φέτος, μεσούσης της

«Η Ελλάδα θα εισέλθει σε ύφεση φέτος, μεσούσης της ΕΤΟΣ 1 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 31 ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Συνάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη με εκπροσώπους Τώρα η ηχώ ON LINE στη διεύθυνση: http://www.ηχωνεα.gr της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Φαλτάϊτς: Οδοιπορικό στη ζωγραφική του Μάνου Φαλτάϊτς

Αναστασία Φαλτάϊτς: Οδοιπορικό στη ζωγραφική του Μάνου Φαλτάϊτς 1 Αναστασία Φαλτάϊτς Οδοιπορικό στη ζωγραφική του Μάνου Φαλτάϊτς Βιγλατορία του Παλαιόπυργου Σκύρος 2009 2 Εκδότης: Μάνος Φαλτάϊτς Επιμέλεια Έκδοσης: Αναστασία Φαλτάϊτς ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ - ΣΚYΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο

Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο ΛΑΒστόρι H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ TEΥΧΟΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Το «Λαβστόρι» στους παλμούς του ΛΑΒ Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο ολόφρεσκο τέταρτο τεύχος της εφημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΟΥΜΑΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΟΥΜΑΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 25ο - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 290 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗ ΠΕΤΡΟ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΗΝ «ΟΡΕΣΤΙΔΑ» Ε κ δ η λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΕΒΔΟΜΑΔΑ (4-8/5/2015) ΤΗΣ A ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΕΒΔΟΜΑΔΑ (4-8/5/2015) ΤΗΣ A ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΕΒΔΟΜΑΔΑ (4-8/5/2015) ΤΗΣ A ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» Η δεύτερη εβδομάδα της πρώτης δεκαπενθήμερης εκπαίδευσης «ΜΑΖΙ & ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1]

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1] λογοποιός ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Τεύχος Πρώτο, 2015 [1] [2] Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ποίηση είναι η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιλίες των παιδιών

Οι φιλίες των παιδιών Οι φιλίες των παιδιών το εφημεριδοπεριοδικό της δ τάξης του 35 ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου editorial Στους εκπαιδευτικούς που υπέστησαν διώξεις για την αντιφασιστική δράση τους Καλή αντάμωση! Κωλέττη

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ. 018035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας Γραφεία: Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231, τηλ.: 210-5018876 Αρ. φύλλου 29 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 KANALIA T. 128 teliko print_layout 1 20/10/2014 1:48 μμ Page 1 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ nγραφεια: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΓΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΊ ι π ΡΟΣ ^ ΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -ΕΜΙΣΤΟΚΑΕΟΥΣ 5 0677 ΑΘΗΝΑ ι^. ι ιηιι I. Ι\ΛΑ.ΙΐνΐΜ I ΠΛ ΑΘΗΝ ΓΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ι ΠΛ Μ2Ν/Νυζ I. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

12/09. υγ. να μ'αγαπάς

12/09. υγ. να μ'αγαπάς 12/09 υγ. να μ'αγαπάς στιγμές Κείμενα - φώτο: Μάριος Ταραμίδης ΥΓ. 02 H όψη σου ανακάτεψε τη ρουτινιασμένη ηρεμία. Σε γνώρισα κατάψυχα γι αυτό η αναστάτωση που ήρθε το γήινο και ταίριαξε στο ουράνιο. Ζήτησα

Διαβάστε περισσότερα