eφημerιλ,λ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eφημerιλ,λ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC 1993 - kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι"

Transcript

1 - ΚλΙλΟΓΟC eφημerιλλ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι Η Δημοτική Ειχείρηο/ Πολι ιιιnικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης κω ο ΣύUoΥος Φίλων Γραμμάιων και Τεχνών σας καλούν να παρακολουθήσετε το Σάββατο 27 ΝΟ'11βρίου κω ώρα 8:30 το βράδυ στην αίθουσα του ''Ορφέα'' Π. Κωστοπούλου 12 τη Μουοική Βραδιά με τους Και.φίνα Σούρβαλη - Πολυζωίδη (Πιάνο) Χρήστο Πολυζωίδη (Βιαλι1 Δημήτρη Πολυζωίδη (Βιολι1 σε έργα Giuseppe TartInI L.V.Beethoven Josef Dichler Ανδρέα Μακρή 7'6 έσοδα ιης εκδήλωσης θα δαιεθούν για ιην αυορά ιπάνοu.αυτό είναι το πρώτο φύλλο ιι}ς cφιuιερi'δας ρας. που εκδίδεται με IllV ευθύυι} κω tt)v έμπνευση του συλλ6υου φίλωγ γραμμάτων και uχνώv. ΕρχεΤα/ σαν αποτέλεσμα προηγηθείσης σκέψεως κω σolkιρoύ προβληματισμού για Υα κάθε εlοοης πολιτισμικά Ερώμενα. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει συνδι:τικό κρίκο των ~δημl0υργών" και του σcρραϊιιού αναγνωστlxoιj κοινού. Πιστεύουμε πως στι)ν πρoonάθεiα αυτή θπ αναδειχθούν ικανο{ συμπαρασιάτες..ι'νωρfζουμε 6η είνω σχεδόν ανέφικτο να συyxjνήσει κανείς κατ' WI~όλuτο βαθμό. QmOOo κρίνουμε ωφέλιμο να συνδράμουμε στιιν κ.ατεύθυυσι} που οδηγεί στη\' Dιθαν6τητα οροσέvvjοης των εοωuρικών χορδών του καοινα. -Αντιλαμβανόμαστε ως αδι)ριτη ιινόγκιι να γνωστοποιούμε τοοο τις σχετικές με το\' Όρισμ6" της εφημεριοος ικδηλώσεις όσο και να συμnλtι.ρ<{jνoυμε - με σχετικά άρθρα - θέματα που άπτovτα/ προσώπων ιδεών Kαταστάσcων προβλημαι1ομώυ βιωμάτων..υπάρχει η -'ραolτεxvuαi" διό&ση όπως ορίζεται από τον Ιάκωβο Πολυλά. Αυτιί μας ενδυναμώνει μας KatcuetJvcr και θα αποτελεί το στιiριyμα γιο ένα - ίσc.ιχ;. " μη ορατό" όραμα οου lfvw η πιθονή "u..ιείωση" ΚλΤCλΜλΝfΙC NιKOC ΙΙι\ΕI\ΤΙ'II\ΟI IIINι\I\E~ ERGO CΩM I1~ ι\ ΥΤΟΜΛΊΊΣΜΟΙ ΗΡ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕ/Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΑΜΕ/ΑΚΕΣ ΤΗΛ. (0321) ΕΔΕΣΣΗΣ 19 ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 ( ΣΤΟΑ ΠλΝ8ΕΟΥ) ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

2 ~TA '-...fj <>Ι 1987 ο ψάχνοv10ς (Q αρχείο και ξεφυλίζοvlος τους φακέλοι'ς και το βιβλία δια66ζω 10 ΠΡOΚlIK6 της [όιι Πρώτης Δ30ίκησης ιου νεοσύσιωου συλλόγου" ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ". " Σήμερα ] 5 lουνίου ημιρα n'timn και ώρα συνήλθαν σε σι'ιιεδρίaοη και συγκρoτήθnkoιι οε σώμα ως εξής: Γlρόεδρας εκλέχθηκε (ωμψηφεί: Τσίκουλσ - ΓΚΩίΙQΙΖή Μαρία Λοιπό μέλη: Δώδος Γ. Μέλιος Δ. Συλίιοης Δ. Βαφειόδης Β. Βφγίδης Ν. ΒλόχμηΕης Ε. ΘΕοδωρΙδου Ε. Σιόρκος Θ. ΤοοVlήρης Γ. Φαλογκάρας Ν. " Μγο ΠΙΟ κάτω ψάχνω και βρίσκω σε μια πλασllκή θήκη 10 κοιοσιατικό {ΟΙ' συλλόγου με το lδρυτικά μέλη. Απο (Q 27 άρθρα ξr.χωρίζω 10 ιiρθρo 2: Σκοπός του συλ/όγοιi είναι: 1. Η διάδοσl1 των γραμμάτων των Ι\ολών τεχνών κοι της ιιολιιισιικής μας κληρονομιάς προς αvuq'6xjr Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνων Σερρών ευχαριστεί τους συμπολίτες μας που βοήθησαν να υλοποιήσουμε την ιδέα μας της αγοράς ενός πιάνου υψηλών προδιαγραφών για την πόλη μας του πολιτιοιικού επιπέδου των κατοίκων ιης πόλης μας 2. Η προ60λιί και συμπαρdσιoση προσώπων του τόπου μας που ασχολούνται με το γράμματα και ης (έχνες 3. Η ηοιοηκή ο\ια6όθριαη (ΟΙ1 χοροκιήρα 10υ ονθρώιιου με βόαη ιην αγόπη προς 10 συνάνθρωπο και την προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο η<>ι 1993 Ο Σύλλογος" Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών" παρά Ης δυσkoλfες την ανυπαρξία σιέγης την έλλειψη πόρων συνεχ(ζεl τον αγώνα του γιο να πετύχει [ους σκοπούς (ου. Δε νεκρώθηκε ούτε έπεσε σε απραξία και αφάνεια. όπως πολλοί άλλοι σύλλογοι που {Χουν κaιανιήσεl "σύλλογοι. σφραγίδες " και μόνο lην κροηκή ειιιχορήγl1σl1 επιιη[ούν κοι πετυχαίνουν. Ο Σύλλογος υπάρχει και αγωνίζ""αι ΜΟΝΟΣ του ασrαμάιητα εmά χρόνια στηριζόμε'ος σιην ο\'όηη. την ηθική και υλική ουνδροιιή και συμπαράσταση των χορη\'ών κι ολιγότερο σιων κρατική και δημο'llκι1 εν1σχυση. Οργαιιώνει λογοτεχνικές και καλ/ιιεχνικ{ς 6ραδl'ς συναυλίες εr;:θέσεις Ζωγραφικής μr lo αvaνεωμένο δlοlκηllκό σιφ6οθιιο "εν έτει 1993" Γlρά.δρoς Σάρκος ΘΕολάγης Μέλη Δώδος Γ. ΒΜχμηΕης Ε. Τραγήκης Δ. Κατσομάυπς Ν. Ε'θυμόπουλος Δ. Φραγκεδόκη Ν. Κολ6ι.βος Ν. ΤOυΙOιJνIZή Ε. Γεωργιόδου. Αλεξίου Ε. Δημάκης Χ. Μαργαρίlll Ε. και προχωρεί... προχωρεί.". IIC βήμα γοργό και λίγο ιολμηρό. Τώρα 1110 εκδίδει 10 πρώτο (ου έ\'ιι'πο " ΤΙ:.ΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ" Με (11 συμπαράοιασπ όλων [ων φίλων IllσIEUOllpt: να ειιι(ύχοιιιιε //" χορηγο\ ΑυγεΡοπούλου f\uτερίνα Γιαννάκης Γιώργος Αδελφοί Παναγιώτου Μ. Κοτέογλου I.Τζεβελεκος Α Ε Βερβέρης - ΡεΎΊαύδης Ελεμές Σταύρος Γαλάνης - Παπούδας ΟΕ Γατίδης Αθανάσιος Κελεφός Γρηγόριος Σίμογλου Κώστας Ν. Κωναταντινίδη ΕΕ Παύλος Ταακιρίδης Χ. Μουρατίδης Πανεμπορική ΑΗΕΕ Γlαπαναγιώτoυ - ΔΡΟΜΕΑΣ ΡΑΝ - ΠΑΝ ΑΗΕΕ Στέφανας Κατααβούνης Μ Παπαναγιώτου Ν. Γlαoυτίδης - Θ. Μέργας ΓEΩΓlONIKH ΣΕΡΡΩΝ ΤθΧΝΗ Κλl λογοc εφημcριαλ ΊΌΥ CΥλλΟΓΟΥ ΦΙλωΝ rrλomi~}" των ΚλΙ τεχνων Νοι'μβριος. Δεκiμβριoς 1993 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΔIAΦlIMlΣElΣ " MARKETING ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 28" ΤΗΛ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΥΛΙΊΈΛΙΑ MAN'rZΛPιΔOY ΠΕ ΘΥΝΟΣ ΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΛΤΣΛΜΑΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3 ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ Της Παυλίνας ΚαζαV"t'ζίδοu ζωύράφου ΘΕΟΤΟΚΟΠΟ ΑΟΣ EL GRECO Αυστηρός άρχοvrας με σφηνωμένο γενάκι χείλη στεγνά προσωπικήτου έκφραση. σφιγμένα έρχεται κοvrά μας με τη μυστηριώδη τέχνη Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος είδε το φως της ημέρας γεμάτη φλόγες και φτερούγες κοσμοπολίτικη το 1541 στο XόνrOKα της τότε Ενετοκρατούμενης πυρετώδη πρωτότυπη. Κρήτης. Μέτωπο ρυτιδωμένο σκαμμένο από τον αγώνα του να Την εποχή εκείνη στη βόσιλiδα των νήσων την λυτρώσει τον όνθρωπο απ' τη μετριότητα και τη ρουτίνα όμορφη Κρήτη ανθούσε η Βυζσ'πινή τέχνη. Πολλά και να τον σπρώξει σπουργίτι που είναι να γίνει αετός. μοναστήρια είχαν γίνει εργαστήρια της ζωγραφικής και Το κάθε θέμα τ' άγιασε τα χέρι του με την ανησυχία οι καλόγεροι είχαν δημιουργήσει σχολή και είναι βέβαιο του το έφτασε σε υψηλό νόημα και το νόημο αυτό ότι ο Γκρέκο φοίτ/σε σ' ουτή μυήθηκε στα μυστικά της αποτελεί πιο την ουσία του έργου του. τέχνης και απέκτησε τον τίτλο του μαέστρου τ/ς Μετέτρεψε με το πάθος και την τέχνη του τη φυσική ζωγραφικής. τους κατάσταση σε πνεύμα αναμέρισε την ύλη τις Αλλά ο χώρος της Κρήτης είναι στενός για τη ανθρώπινες κοκομοιριές και ηδονές και βρήκε βαθειά μεγαλοφuία και το ταλέvτό του χωμένη τη δροσερή Ψυχή τους και στη Ψυχή αυτή Η Βενετία όπου όν3ιζε η τέχνη και το φως των έδωσε σώμα πότε μ' έναν ιππότη που μοιράζεται τα Τιτσιάνου TIvropέTou Μπ]σιάνο Τραβάτι σαν μαγνήτης ρούχα του μ' έναν ζητιόνο πότε σ' έναν άγιο Πέτρο που τον καλλιτέχνη μας. Είναι το φως τ/ς Ιταλικής κλαίει και πότε σ' ένα χαρούμενο παιδί που παίζει με τ/ Αναγέννησης. φλόγα. Σε ηλικία 25 ετών γεμάτος όνειρα και ελπίδες Ένα μονάχα κυνηγούσε ολοζωής. έχοvrας μοναδικό όπλο το TaMvro του μπαρκάρει ένα Ένα όραμα σκληρό σαρκοφάγο. ακατάλυτο: φθινοπωρινό πρωινό του 1556 ο' ένα πλοίο που Ν' αγωνίζεται να πάρει τον ορατό κόσμο να τον μεταφέρει κρασιά και ανοίγεται στο απέραvrο πέλαγος ανεβάσει στο πάνω πάτωμα της ψιχής και της ευθύνης. βάζοvrας πλώρη για τ/ν Βενετία. Ο πόθος της καρδιάς Αιώνιο πάλεμα της άγριας δίψας να φθάσουμε την του του σημάδευε το δρόμο. υψηλή κορυφή που ακατάπαυστα την φτάνουμε και Εκείνο το πρωινό αποχαιρετά για πάvrα τ' όμορφο αυτή ακaτόπαυστα τινόζεται και ανεβαίνει πιο πόνω. νησί. Δε θα ξαναδεί ποτέ πια την πατρίδα. Μια άλλη Να γιατί όλη η ζωή του ήταν ανήφορος. Ανήφορος και πατρίδα θα τον γαλουχίσει και θα δεχτεί το φθαρτό του ερημιά. Κίνησε με πολλούς συναγωνιστές με ιδέες σώμα στην καρδιά όμως θα μείνει για πάvrα ο Έλληνας. πολλές συνοδεία μεγcιλη. Φτόνovτας στη Βενετία γνωρίζεται με τον Τιτσιάνο και Μα όσο ανηφόριζε και η κορυφή μετατοπιζόταν και γίνεται μαθητής του έρχεται δε σε επαφή και με άλλους αλλά::>γαινε συναγωνιστές ιδέες: κι ελπίδες τον ζωγράφους τ/ς εποχής. Μελετά και αγωνίζεται για να αποχαιρετούσον λαχάνιαζαν. Δ ν μπορούσαν ν' ανέβαυν πλουτίσει τις γνώσεις του. Η τέχνη του επηρρεασμένη πιο πάνω. Κι απόμεινα μονάχος Ψηλότερα απ' όλους με ακόμη από τα Βυζαvr"ά χρώματα συμβάλει στη τα μάτια καρφωμένα στην κορφή την κατάψηλη. διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Μολονότι ήταν ένας από τους κορυφαίους Παρά το ότι βρίσκεται κοvrά στο μεγάλο δάσκαλο ο ζωγράφους της Αναγέννησης τα έργα του παρέμαιναν Γκρέκο ακολουθεί ένα δικό του δρόμο γιατί αν και νέος στην αφόνεια για 3 αιώνες. Όμως το 1870 στο Παρίαι ο ο μεγάλος καλλιτέχνης βλέπει κάτω από τη ρεούμενη όμιλος των Ιμπρεσσιονιστιίιv όρχισε να μιλόει με καθημερινή πραγματικότητα αιώνια ασόλεuτω σύμβολα. θαυμασμό για το έργο του και να τον θεωρεί πατέρα και Πίσω από τις σπασμωδ:κές και ασυνάρτητες συχνά πρόδρομο του Ιμπρεσσιονισμού. ενέργειες των ανθρώπων διακρίνει καθαρά τα μεγάλα Σήμερα τα έργα του είναι από τα πιο περιζήτητα και ρεύματα που σuνεπαίρνα.ιν τις ψυχές. Μετατοπίζει σε εκτιμώvrαι σε χιλιάδες δολλάρια. Οι πίνακες του είναι αγέρα αθάνατο τα εφήμερο γεγονότα. Τη ρεαλ!στική διασπαρμένοι σ' όλη τ/ γη lσπανία Η.π.Α Γαλλία αναπαράσταση ο μεγάλος τεχνίτης τ/ θεωρεί ΑγγΜα Ρωσσία Ελλάδα. παραμόρφωση και γελοιογραφία του αιώνιου. Ο Δομήνικος είναι ένας άνθρωπος επίμονος. Σ' όλη του Ο Θεοτοκόπουλος μένει στη Βενετία κοvrά στους τη ζωή τον κυριαρχούν ορισμένες ιδέες. Τις μεγάλους ζωγράφους 4 χρόνια. Απομονωμένος επεξεργάζεται διαρκώς τις ανακυλόει τις ωριμάζει μέσα κλεισμένος στον εαυτό του αξιοπρεπείς κυρίαρχος των στην Ψυχή του και τις μεταφέρει από πίνακα σε πίνακα εκδηλώσεων του. Με τ/ δύναμη του ύφους του και τ/ν όμοιες αλλά και παραλλαγμένες κάθε φορά φορτωμένες έκφραση της τέχνης του όρχισε να επιβάλλεται με καινούρια στοιχεία με περισσότερη έννοια. Στα μάτια των συγχρόνων του συγκεvrρώνεται όλη η Τα θέματα του επαναλομβάνοvrαι έχει 87 πίνακες με καλλιτεχνική εκδήλωση τ/ς Ελλάδας στο άτομο του και Τον Αγιο Φρογκίσκο της Ασσίζης. προς τιμή τον αποκαλούν Γκρέκο Έλληνα. Τα περιθώρισ Ο Γκρέκο δεν ήταν μόνο ζωγράφος ήταν και γλύπτης όμως ανάmυξης και προβολής του πολύ στενά. Μοιραία και αρχιτέκτονας όπως ο Μιχαήλ Αγγελος. Σώζοvrαι στο δημιουργεί την αντίθεση. Ο Δομίνικος νοιώθει σαν το Τολέδο μαρμάρινα εικονοστάσιο και άλλο γλumά λιοντόρι που γνωρίζει τη δύναμη τουολλό είναι τεχνουργήματα. κλεισμένο στο κλουβί. Συγκρούεται με τ/ν κάστα των Τα γλumά του έργα με τις ευκίνητες και αέρινες μορφές ζωγράφων. αποτελούν τ/ν πεμmουσία τ/ς τέχνης. Με τη λεmότητα τους δε και με το συγκρατ/μένο πάθος τους έφθασε ( Θα συνεχιστεί στο επόμενο φύλλο στο σημείο τ/ς μoφaίας ομορφιάς αναζητώντας τ/ν της εφημερίδας μας)

4 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟ Σ ΑΑΟΓΟ ΦΙΑΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Βραδιά αφιερωμέν1 αταυς Σερ(ιοίαυς λογοτέχνες που έφυγι:ιν γιο πάντα αno κοντό μας. [Ία to. Μιχάλη Τααντήρη μίλησε σ Θωμάς Βλάχμπcης ΥΙα τον Τάσο Μανθ6πουλσ ο Τάσος Σταρπούλογλου Ομιλία oυζijtl}oη ρε θέμα " πσίηση και πσλιτική ". Ομιλιμής σ Μάκης Αποστολάτος πρόεδρο'; της Ενωτικής Πορείας Συγγροφέων. Proιtάλ ωάνου με τι}ν Ελένιι Μιχcλή σε έργα Haeudel. 1II0Ζω1.Brahιns Cbopin - Schunιnn Debnssy - Χατζι]δά". Δραματικό συμφωνιχ6 πσίιιμα ~Δεσμώτες ~του Κώστα Ζαρούκα με μουσική επένδυαι} Γιώργου Ιόλλο. Ακούστηκε η ΣυμφωΥιχlί Ορχήστρα της Ε.'Ρ.Τ. μ'~ μο.έστιjo το Βύρωνα Κολάση Τα κείμενα για τη ζωιi τω... μουσουργών δl6βασαν οι 11θΟΠΟlO1 πετ ρος Κοκ6ζης και Μαρία Μακρή. Ακούστηκαν τα ~ΣKίτσα~ του Χρήστου ΔΙ1μάκη σε πρώτη εκτέλεοl1. Προκήρυξη δlογωνlο}lού ΠΟllί}ΗΙΤος κω διιιγήματος ια νέους. Στην εωτροοή κρισl1ς έλαβα' μέρος 01: Μπαίρα Αλι1;άνδρα - φl.\όλσγος Καλαθά Κατερίνα. φιλόλογος Κού τλη Αλι1;άνδρα - φιλόλογος Μαρκοπούλου Ευαγγελία - φιλόλογος Βλάχβεης Ερρίκος - λογοτέχυl}ς Τουτουντζή ελλη ιιπ6φοι τος Πηντείοu navcntσtiuilou Σιαμπούλογλου Τόσος.λογοτέχνις Σκυλιτσης ΔllJ1ιjτριις -λογοτέχυιις Μέλλιου Τούλα -λογοτέχνιις Παοχαλέρης Θεόφιλος.φιλόλογος ΚαρτCρι}ς Γιώργος - μαθηματικός - συγγροφέας ΠηλiΤOIις Στέργιος - φιλόλογος Αναγνώστου Ελέν11 - φιλόλογος MOUOlKlj βραδtά με έργα τσυ μουolκοουνθέτι} Χριjστοu Δημάκη κω toα συγι<ρατήματος τιις ΡΟΚ Παράκαμψη. με τον ΚεχαγΙόγλου Στράτο. Στο ωάνο ο Χρήστος Δημάκης. U-U-87 Ομιλία. oυζijtlioli με θέμα: " Βία και ελευθερία" Ομιλητής α βοαλευτής Γιάννης Ντεγιάννης. ΠρoλόγJ.σε 'Ι Μαρία TσiKOυλα. Γαϊταντζι} Μουσική βραδιά με eργα για ωόνο αιιο [Ους μαθιl'cς της Ελ6-ης MlxςλIj Δροσόλ"ι Aλc1avtρo - Μαριόγλου Νατ6σσα και Μήικα Πόιιι}. ΑκούστI1ΚΟ"" έργα ιων μεγάλων μουουυργών Mozart Beethoven Chopin SC}lHlnber.t Brαhrns Mendelsoιl Prokofίev So5t XατζηδάΚJ Μαργαρίιll K(J..wmaYHvι01l Πορουσίαση του συγγροφέα Δημήτρη Χριστοδούλου με τη' ευκαιρία της πρεμιέρας του Θεατρικού του έργου" Αίγιστος " Ομιλήτρια η Μαρία Τσίκουλα - Γaϊταντlή. Απαγγέλ τριες ΟΙ Ι1θΟ[l()ιοί Εφη Οικον6μου Και Χάρης Παναγιώτσυ Μουσικιί επένδυση: ΜίΚΙ1ς Θεοδωράκης κω Σταύρος Ξαρχάκος Διάλclη με θέμα: Τσ κοινωνικό υπάβαθρα των νορκωτικών. Ομιλιιτής ο διij100ιογράφσς ΙΊώργος ΤσαπόΥας Μοuσικιι ποιητικι} βραδιά με έργα του Χρι}στοu Δημάκη κω ποιήμαια της Μαρίας TσfKouλα. Γαϊταντζή. Απαγγελία: Αννέτα Μολύβα. Σγουρού - lιθοποιά; Στο πιάνο ο Χρl}στος Διιμάκης KαJ Ι) Μαριάννα Δώδου. Κρουστά: Νίκος Βογινδραύκας Σαξόφωνα: ΖιιOlις Μανδιιλιώτιις Την ΙΟΗΙ βραδιά έγινε (1 απονομή βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισμού ποιιίμαιος δlιwατος. Βραβεύ ΤllIιαν ο Γιάννης Πειρακόγιωτνιις 11 Αναστασία Πcιυλιooυ ΚΙ Ι) Πόοη Δαλίοκα Διάλεξι) με θέμα:" ΑΗιρρηοίες συνείδlιolις. Ομιλιμής ο βουλευτιις εωκρατείας Γιάννη Ντεγιάννης Διόλclη 000 [Ον καθηγητή ψυχοπωδαυωγικlίς του Α.ΠΘ. TσiKOυλα :ιιε θέμα Καθιιμερl νcς πωδιών κω γονέων " τιις ['IriV\-'IΙ σχισεις ΣυνααΜα με έργα V1Q ωάνο απο τη Μνα Πούλου κω τη Μαριάννα Δώδοu ι των μεγάλων μουσουι_γών Bn.cb - Mendelssohn - Grerny - ClIopin. ( θα ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ1 ΙΟ'ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ MAl: )

5 i Ι: Ι " ι -- J Ιι"" 1" - ~ -1 / "'. ι '-... ) Σο...π<ι.χ;τα φοlνοιη.ψlν<ί φύλλη που πέφτουν ένα.έ\..ο 11 όλιι μαζί σlο ιιρώω ΙΗΎος έιω δα κω σει'ς ΩηομεινόΙΗΩ κάποιας δ1ηfψομlίς IIέφιειε έν(tvέvα ιί κι όλα μαζί ΚΗ1Ηδlκαιηιένα (1110 ι' αλλοl1ρόοη.\.\α φψjιίμαια τω\' ΚOlιΚ;}\... Κω μιιι; (Jας IOOIIf'l)(;)V()VHII ΟΙ ~ασπf.οιι{juρrς" α\'αμνιιοcις ππ' to σιρατό απο Ι\.(ίιιοιο γάμο r) αοο κάποιο γλέντι έξω (Ιι.(1.\(;"1 Λογούια κ.\ιφl'να KΙOιiριχ; ντ<10ύλω και ψάθινα Ι.:lIlIελάκια γιφι"ζι'ς ίίκ<ψιι ιcς κιψμοσιποη:ς ΚΙ άσπ(ι;ς ιfl(ψcσιrς αραδιααιιίκ<ιιι: μπρο.nά οω φηκό κείνου του ιιλο\'cχjiοu φωιογμ(ίφου!.. Χcιμογελάσαιε ακούο lιε το ~KλΙK' \.Ου χρόνου κι όλη Ε<ιφνικά σιαμάτ I}<Jav CIi ει. Για πανιοτεινιί!.. του ιο το ~ξ<m( ε!'ο/ω που δlαρkι~ί 010 ιιολί γι αυ (.ό κω ιισν<ίcι περισσότερο ά.10υς απο μας ΙΡοβ(ίμι: ια βιίιιατά μας OVciIJfl1ci σας.. Σιψ.'όμαστι: υιι σκιcς μ~ξσ(( στ-α παλιαιόοικα χωρίς <ιψ(ίγκο στι)ν LorIIII to:j (ψκuιjμαuιι; ιlόνο οιη llυίκι..>δlά μιας ψαγωμέυlις βελούοινι)ς ταπcιαιρίας ή στο άγγιγμα ιιις λεοιόκορμιις ανθοστήλης. ο\(ίρεσο σε σιύιούκla με ΚΙΙΡ1νισμένα βιβλία κι ΙIΥύηοπια \ιο το ιωζάντιο τους rικροκrραμα Κάιιοιε είχαμε μος 11) νιότιι κω κεί\.'α φάνταζαν σαράβαλα lhl όρθιο!.. Σιίμεριι που όλα ιοιίτα χάθηκαν μένουμε πάλι εμείς. Λλλ(ί μόνοι... Και γcρ<ι<ηιένοι!.. Ομως εσύ γυρηεις ιούιι\ ΤΙ)\.' πόλι) μ.~ (I)V Ι'λΙΗω να βρείς γνώριμες μαιιφcς ΙΗΙ Όιίιι: κα\.' μηι ΙρuJνlj ωωιίς! Κι ιίιnερα σου μιλάνε για "Συμπόσια" για "οιά0(ι>ση Il1c' αρχnεκ ιονικής μας κληρονομιι'ις" κι άλλη ί:{;ιeιιιι κου ΡΙ:lφf'lαλα.. EΙΙΙKιίfιcιoς \'αί! Διάσωσl) όχι!.. I<~TOΙ ΗΙ νομ<ίτισα κω ycλιιcoι\ Ηυμάμω καηώ<.: ι (ίκουσι' C) συχωρeμcνοςσ Νίκος α Νικολάου.. ~ίσoι τρομερός i10u L1IIf: όων μlλi'ιi; γηι "άrrciιi ηράμαtα. Οχι γlo όλα ΤΟΙJ οη(ί\'ι1)σ{1. Μ<5\.'ο γιο. Kι:ίνrι ιωιι μι' ηο\'άνε κω γlω κείνα οου αυιιιιώ.. Κω 1l00ά εινω κεί\'α ιιου αγοπός {)υνι~ιcπ liυ ιόι:. Koιtώγτας με μ' αvαοιικωj.jcνα χαμογε..\ασιό μάtια nά'νχ' απ' το χρυσό λεπτό οκελι'ιό ιους. Γύρισα και του έocιξα 10 δρόμο αuτιjς ιιις nόλ.ιις }lr ια βιιμ6'(ι αλουμίνιο κω ιις "γερμ(1\'ικές" rι6ίh1:.ς. Όλες τουζ κλclομcνες ερμι]ttκά σψι1.uο}jcνες ΚΙ ηιιωπcj<ιοτcς σπα κάοι: ΙΙΧΟ!.. Πώς ύστερα γ' ακούσος ΤJς καρδιέ.ς όιαν χnηιούγ τρυιιιcρά γιο οτι απόμεινε σε: τούιους ωυς "Ρ"ιρό" περιlιάτους στα σοκ(ίκι<l 111«ς πόλης 1Ι0υ βοuλιάζrl σ1ον ισψενιένlo τιιςβάλιο... 7Λdyραφι κή - κ.ίμeνο Νίκος Κολόμβος

6 ΤΟΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Διήγημα 'fo\) Ερρικο\) Βλάχμ'Π η Τόσος αγώνας. τόσο αίμα χύeηκε για τη διkuιoσιjνη ΚΙ ακόμα τίποτα. Αυτά σκέφτεται ο Λουκάς. ο γερο _ Αγωνιστής. αυτό το παγωμένο κι άχαρο πρωι..ό του Δεκέμβρη κι ένα σύννεφο πίκρας κάθεται στα δυο τοι> μάτια.. Πατέρα το φαύίτόβαλα ση φωτιά. Κατά τις δώδεκα να το κατεβάσεις.. Σα φάνε τα παιδιά μη πλένεις το πιάτα. Άστα. θα τα πλένω εγώ όταν γυρίσω. μη ξεχάσεις να δώσεις το χάπι στο ~'1\χάλη. Τοόδινε το πρωί η κόρη τou βιαστικά τις οδηύίες κι έφευγε τρι::'χάτηνα προλάβει το τελευταίο λεωφορείο. Λαχανιασμένη π(ίλι γύρναγε απ' τη δουλειά κι αμέσως ρίχνονταν στη φροντίδα των παιδιών και στου σπιτιού την πάστρα. Σαράντα χρόνια πέρασαν ατοό κείνον τον παγωμένο Δεκέμβρη του σαρανταδύο. Μια ολόκληρη ζωή. Τότε τα.j.άηα του κοίταζαν την ανα-:-ολή τόρα κοιτάζουν τη δύση. Τότε κουβαλούσε τις άνοιξες και τους χειμώνες ι\ι ορμούσε με τους άλλους συντρόφου:; του στη μάχ η για λευτεριά και δικαιοσύνη. Ετσι τους έλεγε ο καπετάνιος. " Το '21 οι πρόγονοί μας φέραν τη λευτεριά στην πατρίδα Εμείς πρέπει μαζί με (η λευτεριά να φέρουμε και τη δικαιοσύνη. Λευτεριά δίχως δικαιοσύνη είναι σα μέρα δίχως ήλιο " Σαράντα χρόνια' Πολλά πέρασε πολλά έζησε πολλά είδαν τα μάτια του. Δ lkαιoσuνη όμως δεν είδαν. Και (όχε Π1κρό παράπονο. που τα βαρ1ά αυτά γεροντικά χρόνια τα φόρτωσε στις πλάτες της \-1αρίτσα.; του. Λυτός ο σκληροτράχηλος ο μπαρoυτokαπv1σμtνoς αγωνιστή;. να περιμένει το ψωμί του από τα δικά της "(f.pla. Αυτή χήρα με τρία παιδ1ά να δουλεύε1 στη φάμπρικα κι αυτ<'ίς να βοηθά όσο του επέτρεπε το σαν '(ούτσουρο - από παλιό τραύμα - πόδι του σης δουλειές του σπηιού. Ποτέ δεν άκουσε παράπονο απ' τα χείλη της κι ας ήταν ψόφια πάνlα απ' την κούραση. Λυτός όμως την έβλεπε και τυραννιόταν η ψυχή του. Εβλεπε τις ρυτίδες r:ou κάθετα σμίλειιαν τ' όμορφο πρόσωπό τη.:; αταλάβαινε τον αγώνα πούκαμνε μέσα σ' αυτή την ψυχοφάγα κοινωνία. γ1α να κρατήσει όρθιο το κεφάλ1 της. Τόξερε πως εξαιτίας του τράβηξε πολλά η Μαρίτσα. Πόσες φορές έμεινε χωρίς δαυλειά! Πόσες προσβολές '<αι φοβέρες! Πόσοι πονετικοί τάχα άνθρωποι βρέθηκαν πρόθυμοι να βοηθήσουν φτάνει ν' άφηνε να ικανοποιήσουν τους άνομου.; τ.6θους τοιις. Ποτέ όμως δεν ξεστόμισε αποκαρδιωμένεο λόγο. Ερχονταν μάλιστα στιγμές "ου έπιανε τα χοντρά ροζιασμένα χέρ1α του και τα φ1λούσε. Τότι: στα μάτια του που είδαν τόσα πολλά αυτά τα μάτια που θάλεγες πως στέρεψαν γέμιζαν από δάκρυα. - Παπού. παπού. r.e:; μας ένα παραμ6θι... Πρόθυμος μάζευε γύρω του τα τρία εγγόνια του για νόφήσουν ήσυχη τη μάνα τους να μπαλώσει και να σιδερώσει τα έπερνε κοντά του και τα 1στορο6σε αυτά που πέρασε αυτά που έζησε. αυτά που ίσως α6ριο γίνουν ιστορία. Κι όταν τους έλεγε το παραμ6θι για τη δ1καιοσύνη τέλειωνε τ:άντα μ'αυτά τα λόγια: Κόρη πανέμορφη είναι; Λάμια είναι; Φωτιά είναι; Ή πουλί ταξιδιάρικο που έχασε το δρόμο του; Αυτό δεν το ξέρω. Εσείς σα μεγαλώσετε κοιτάξτε να τη β>είτε. Ερρίκος Βλάχμπεης () Ερρίκος Βλίχμιιειις Υε\'\'ιίΟιlκε <τω ~έρρας 10 19~7 ~Ί<I Η)(lμμιηα είναι ΙΙΙJΊυπίδ'!KΤOς. 11 (Jιωμ<nικιj του εμιιι'ψία και η κοινωνικοlιολιιικι] εζιiλιζιl ι ψ; μετωloλεμικιις ζωιίς κιχ()ιεπ1ίζο\"l(l\ 'JΊO συυυραφικό του έρυο. ΊΌ 1964 Iιlίρε Ίυ ιφι;nο IJι)(ι!Jείο διιiυιιμ'ι10ς σω λογο1εχnκό διαγωνιιιμιs Ί 'ις Διιμόαιας BιβλιrιOlίKιις ~:εγψι;"" Το EJ6!'> κυκλοφορεί Ίψ ιιρι;nη (1υλ.\ογιί πιηγlιμ'lτων Ίου με ιίιλο "~I IMΛΔEYONΊΊ~ ΤΟ xrono" Ι!αροΙΧτιιίζειιιι πιι μεγ'ί.\ιι πωπεκιίί'ψll εγκυκλοlιαίδειιι Ίιις Νεοελλιινικιις Λογοτεχνίας του Xtlf'II Πί"ι} μι' ιiύυ διηγιιμπα "ΤΟ ΚΛΙ'ΥΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ IlΊλΝ ΚΟΥΦΙΟ" και 'ΊΙ ΙIΛΙ'1\I'ΚΛ" Το 197'1 εκδίδει '111 δεύτερη ουλλογι) διιlγι)μίίων μειίιλο " ΤΟ ΝΤΟ! ΙΙΟ ΜΙΙΧΛΝΙΙΜΛ " κωιο 1976 ο I\Ιιχάλllς ~H_xφυλ(!ς ΤΟ\' ιιιχι)()υοιιιζει (ΤΙΟ\' 1Il")(;)1() 1(>μο Ίης " Διιψκυύς lσιιψίιις ι ης Νεοελλιινικιις ι\υγσιεχνίας " 1Ι0υ εκιiίδει ο ίπιος. ΊΌ 19Η6 ιτιο λογιηεχνικ6 διαyιl)νtιjμι')ιoυ Δι'ιμου ~εfjpt;'v ljαίι'ει ΊΟ lφι;'το IJf)(ιjJείο liιηυιίματος και ΊΟ" ίιiιο xl>6vo κυκλοψιψεί 11]\' ψίιl] ουλ.\ογιί ιiιηγιιμάιων " Ί'Λ Ι!ΛΙΔΙι\ ΤΙ I~ ΦΩΊΊΛ~ ". () ουυυi)ιζψιέιlς Κ(;'τιιις Βαλέ-ως διευ()υηιις Ί6ιε Ίων ιιεf>tψιφειακι;)ν [)(lliιοο!ιiομι;'" Ίιις ΕΙ" Ι':! Ίον ΙΙΙtρoυoιιίζfl ΙΗην εκιιομιιιιιου "Διιι{!ιίζοηας" με δυο ιiιιl\'ιιματιί ιου "ΤΟ BAPO~ ΙΠΑΝ I~IIKΩTO" και 'Tyrl~TE ΙΙΙ~Ω". Το 19Η9 10 διιιγιιμιι του "ΕΙΙΤΛ AT~ΛΛOB ErI'E~" Ι~XH mμιιφιληψο:ί σιην ΛνΟο'\ογία Ληιιπιωιιικιις ΛογιηεχνίιΖς Τελευταία παίρνει μέρος με 10 IiΙΙΙΥημι'1 ιου "Ι Ι ΘΥΣΙΛ TH~ ΑΝΘΟΥΛΛΣ" ιπο" ΕΊ IjOIO liιαγωνισμ6 ι ης Ι lαvελ.\ιίνιιις Ενωοιις ΛΟΥοτεχνι.'1ν ΠοίΨJII Δοκίμιο Διιίγημα Μυθιιπ6ριιμιΖ και Θεnρικι\ και lιιιίρνει ΊΟ lιριδίο Βραβείο ΔΙlJγlιμαιοι;

7 Η Νο 1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΊΉΣ 2ΩΗΣ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΕΡΜΟΥ ΓΩΝΙΑ ΤΗΛ $ ~ΙJΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Μ η γνώση " ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ο κόσμος του βιβλίου είναι δίπλα σας και σας περιμένει εδώ θα βρείτε όλα τα βιβλία και τα σχολικά είδη σε τιμές φανταστικές ct~..~]tjιβλιοπωλειο η γνωση ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ο παράδεισος του βιβλίου και των σχολικών ειδών Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 - ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠPOΓPAM~ATA ε.ο.κ. στους υπολογιστές λογιστική marketing κλπ. με καθηγητές ιιου διακρίθηκαν και μαθητές ιιο" διαkρίνovι'xιιωνελλαδικά ηλεκτρονικών υιιολογιστών ιιρογραμμάτων αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις ενημέρωση υποβολή προτάσεων υλοιιοίηση o~ μόνοι υλοιιοιήσαμε διακρατικά ΙΙΡΟΥράμματα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕ\θΥ1'lΣΗ:_~_IJξΤΚ()ΓΛΟΥ PROGRAM - Ι : Γρ. Λαμπράκη 5 (Ο.Τ.Ε.) PROGlιAM - 2 : Εθν. Αντίστασης 7 (Πλ. Ελευθερίας) PROGRAM - 3 : Κομνηνών & Κιουταχείας 4 (ΚΤΕΛ ΝιγρίΤΗς) ΠΑΡΑΡΏΙΜΛΤΑ: θεσσαλονικη ΔΡΑΜΑ ΚΟΜΟΤΗ:-:ΙΙ επωνυμο κοσμη]μ.α... επωνυμη Υοητεια... δημιουργίες με ονομα... η ΠOΙOΊCητα σε φανταστικη τιμη ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΑΜΑΣ - ΕΡΜΟΥ 66 - ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου τρόπο Είμαστε τα παιδιά της 1 ης ομάδας Είμαι η Πωλίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελεύθερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας 08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σημείο Αναγνωρίσεως άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Αίθουσα τελετών ΑΠΘ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στους εθελοντές αιμοδότες όλου του κόσμου Στους δικούς μας εθελοντές αιμοδότες για την ανεκτίμητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί.

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί. αντωνυμίες ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη τηί. μου - σου - του Τα γονίδια μας ϊέρετε ότι... Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε 1 από τα γονίδια 2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

www.cineartfestival.eu

www.cineartfestival.eu ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο 29 Δεκεμβρίου Ωρα: 8.30 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / SUPPORTERS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COMMUNICATION SPONSORS Designed by Elina Mazioti ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZERS ΩΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη.

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη. Γεια σου! Τι κάνεις; Γεια! Πώς σε λένε; [5] Γεια! Είμαι ο Ιβάν. Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Γεια σου, Πέτρο. Με λένε Ιβάν. Χάρηκα! Κι εγώ. Καλησπέρα σας. Με λένε Νίκο Παπαδόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Επιμόρφωσης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία Γνωστικό αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή

Ημερίδα Επιμόρφωσης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία Γνωστικό αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή Ημερίδα Επιμόρφωσης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία Γνωστικό αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης - Γραφείο Ολοήμερων Σχολείων - Συντονιστική Ομάδα Θεατρικής Αγωγής (ΕΔΕ και Σύμβουλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Με την συμπαράσταση του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Με την συμπαράσταση του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών 2 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Με την συμπαράσταση του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΡΑΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΟΜΗΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για τη βράβευση των άριστων μαθητών για την επίδοσή τους κατά το Α τετράμηνο. 2013-2014

Εκδήλωση για τη βράβευση των άριστων μαθητών για την επίδοσή τους κατά το Α τετράμηνο. 2013-2014 Εκδήλωση για τη βράβευση των άριστων μαθητών για την επίδοσή τους κατά το Α τετράμηνο. 2013-2014 'Aριστοι σε επίδοση μαθητές και μαθήτριες κατά το Α' τετράμηνο 2013-2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, Κυπριανού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Βασισμένο στο 17 Illustrations That Are Incredibly Real For Anyone With ADD Http://www.buzzfeed.com Aug. 18, 2015 Caroline Kee BuzzFeed Staff Μετάφραση, προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα