eφημerιλ,λ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eφημerιλ,λ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC 1993 - kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι"

Transcript

1 - ΚλΙλΟΓΟC eφημerιλλ ΤΟΥ CΥλλοrΟΥ ΦΙλωΝ rrλμμλ των ΚλΙ ΤθΧΝωΝ NO MKrIOC - A6K MKrIOC kr. ΦΥλλΟΥ 1-.ΔJkN6~16TkIAwr6kN CTk Μ6λ'Ι Η Δημοτική Ειχείρηο/ Πολι ιιιnικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης κω ο ΣύUoΥος Φίλων Γραμμάιων και Τεχνών σας καλούν να παρακολουθήσετε το Σάββατο 27 ΝΟ'11βρίου κω ώρα 8:30 το βράδυ στην αίθουσα του ''Ορφέα'' Π. Κωστοπούλου 12 τη Μουοική Βραδιά με τους Και.φίνα Σούρβαλη - Πολυζωίδη (Πιάνο) Χρήστο Πολυζωίδη (Βιαλι1 Δημήτρη Πολυζωίδη (Βιολι1 σε έργα Giuseppe TartInI L.V.Beethoven Josef Dichler Ανδρέα Μακρή 7'6 έσοδα ιης εκδήλωσης θα δαιεθούν για ιην αυορά ιπάνοu.αυτό είναι το πρώτο φύλλο ιι}ς cφιuιερi'δας ρας. που εκδίδεται με IllV ευθύυι} κω tt)v έμπνευση του συλλ6υου φίλωγ γραμμάτων και uχνώv. ΕρχεΤα/ σαν αποτέλεσμα προηγηθείσης σκέψεως κω σolkιρoύ προβληματισμού για Υα κάθε εlοοης πολιτισμικά Ερώμενα. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει συνδι:τικό κρίκο των ~δημl0υργών" και του σcρραϊιιού αναγνωστlxoιj κοινού. Πιστεύουμε πως στι)ν πρoonάθεiα αυτή θπ αναδειχθούν ικανο{ συμπαρασιάτες..ι'νωρfζουμε 6η είνω σχεδόν ανέφικτο να συyxjνήσει κανείς κατ' WI~όλuτο βαθμό. QmOOo κρίνουμε ωφέλιμο να συνδράμουμε στιιν κ.ατεύθυυσι} που οδηγεί στη\' Dιθαν6τητα οροσέvvjοης των εοωuρικών χορδών του καοινα. -Αντιλαμβανόμαστε ως αδι)ριτη ιινόγκιι να γνωστοποιούμε τοοο τις σχετικές με το\' Όρισμ6" της εφημεριοος ικδηλώσεις όσο και να συμnλtι.ρ<{jνoυμε - με σχετικά άρθρα - θέματα που άπτovτα/ προσώπων ιδεών Kαταστάσcων προβλημαι1ομώυ βιωμάτων..υπάρχει η -'ραolτεxvuαi" διό&ση όπως ορίζεται από τον Ιάκωβο Πολυλά. Αυτιί μας ενδυναμώνει μας KatcuetJvcr και θα αποτελεί το στιiριyμα γιο ένα - ίσc.ιχ;. " μη ορατό" όραμα οου lfvw η πιθονή "u..ιείωση" ΚλΤCλΜλΝfΙC NιKOC ΙΙι\ΕI\ΤΙ'II\ΟI IIINι\I\E~ ERGO CΩM I1~ ι\ ΥΤΟΜΛΊΊΣΜΟΙ ΗΡ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕ/Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΑΜΕ/ΑΚΕΣ ΤΗΛ. (0321) ΕΔΕΣΣΗΣ 19 ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 ( ΣΤΟΑ ΠλΝ8ΕΟΥ) ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

2 ~TA '-...fj <>Ι 1987 ο ψάχνοv10ς (Q αρχείο και ξεφυλίζοvlος τους φακέλοι'ς και το βιβλία δια66ζω 10 ΠΡOΚlIK6 της [όιι Πρώτης Δ30ίκησης ιου νεοσύσιωου συλλόγου" ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ". " Σήμερα ] 5 lουνίου ημιρα n'timn και ώρα συνήλθαν σε σι'ιιεδρίaοη και συγκρoτήθnkoιι οε σώμα ως εξής: Γlρόεδρας εκλέχθηκε (ωμψηφεί: Τσίκουλσ - ΓΚΩίΙQΙΖή Μαρία Λοιπό μέλη: Δώδος Γ. Μέλιος Δ. Συλίιοης Δ. Βαφειόδης Β. Βφγίδης Ν. ΒλόχμηΕης Ε. ΘΕοδωρΙδου Ε. Σιόρκος Θ. ΤοοVlήρης Γ. Φαλογκάρας Ν. " Μγο ΠΙΟ κάτω ψάχνω και βρίσκω σε μια πλασllκή θήκη 10 κοιοσιατικό {ΟΙ' συλλόγου με το lδρυτικά μέλη. Απο (Q 27 άρθρα ξr.χωρίζω 10 ιiρθρo 2: Σκοπός του συλ/όγοιi είναι: 1. Η διάδοσl1 των γραμμάτων των Ι\ολών τεχνών κοι της ιιολιιισιικής μας κληρονομιάς προς αvuq'6xjr Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνων Σερρών ευχαριστεί τους συμπολίτες μας που βοήθησαν να υλοποιήσουμε την ιδέα μας της αγοράς ενός πιάνου υψηλών προδιαγραφών για την πόλη μας του πολιτιοιικού επιπέδου των κατοίκων ιης πόλης μας 2. Η προ60λιί και συμπαρdσιoση προσώπων του τόπου μας που ασχολούνται με το γράμματα και ης (έχνες 3. Η ηοιοηκή ο\ια6όθριαη (ΟΙ1 χοροκιήρα 10υ ονθρώιιου με βόαη ιην αγόπη προς 10 συνάνθρωπο και την προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο η<>ι 1993 Ο Σύλλογος" Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών" παρά Ης δυσkoλfες την ανυπαρξία σιέγης την έλλειψη πόρων συνεχ(ζεl τον αγώνα του γιο να πετύχει [ους σκοπούς (ου. Δε νεκρώθηκε ούτε έπεσε σε απραξία και αφάνεια. όπως πολλοί άλλοι σύλλογοι που {Χουν κaιανιήσεl "σύλλογοι. σφραγίδες " και μόνο lην κροηκή ειιιχορήγl1σl1 επιιη[ούν κοι πετυχαίνουν. Ο Σύλλογος υπάρχει και αγωνίζ""αι ΜΟΝΟΣ του ασrαμάιητα εmά χρόνια στηριζόμε'ος σιην ο\'όηη. την ηθική και υλική ουνδροιιή και συμπαράσταση των χορη\'ών κι ολιγότερο σιων κρατική και δημο'llκι1 εν1σχυση. Οργαιιώνει λογοτεχνικές και καλ/ιιεχνικ{ς 6ραδl'ς συναυλίες εr;:θέσεις Ζωγραφικής μr lo αvaνεωμένο δlοlκηllκό σιφ6οθιιο "εν έτει 1993" Γlρά.δρoς Σάρκος ΘΕολάγης Μέλη Δώδος Γ. ΒΜχμηΕης Ε. Τραγήκης Δ. Κατσομάυπς Ν. Ε'θυμόπουλος Δ. Φραγκεδόκη Ν. Κολ6ι.βος Ν. ΤOυΙOιJνIZή Ε. Γεωργιόδου. Αλεξίου Ε. Δημάκης Χ. Μαργαρίlll Ε. και προχωρεί... προχωρεί.". IIC βήμα γοργό και λίγο ιολμηρό. Τώρα 1110 εκδίδει 10 πρώτο (ου έ\'ιι'πο " ΤΙ:.ΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ" Με (11 συμπαράοιασπ όλων [ων φίλων IllσIEUOllpt: να ειιι(ύχοιιιιε //" χορηγο\ ΑυγεΡοπούλου f\uτερίνα Γιαννάκης Γιώργος Αδελφοί Παναγιώτου Μ. Κοτέογλου I.Τζεβελεκος Α Ε Βερβέρης - ΡεΎΊαύδης Ελεμές Σταύρος Γαλάνης - Παπούδας ΟΕ Γατίδης Αθανάσιος Κελεφός Γρηγόριος Σίμογλου Κώστας Ν. Κωναταντινίδη ΕΕ Παύλος Ταακιρίδης Χ. Μουρατίδης Πανεμπορική ΑΗΕΕ Γlαπαναγιώτoυ - ΔΡΟΜΕΑΣ ΡΑΝ - ΠΑΝ ΑΗΕΕ Στέφανας Κατααβούνης Μ Παπαναγιώτου Ν. Γlαoυτίδης - Θ. Μέργας ΓEΩΓlONIKH ΣΕΡΡΩΝ ΤθΧΝΗ Κλl λογοc εφημcριαλ ΊΌΥ CΥλλΟΓΟΥ ΦΙλωΝ rrλomi~}" των ΚλΙ τεχνων Νοι'μβριος. Δεκiμβριoς 1993 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΔIAΦlIMlΣElΣ " MARKETING ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 28" ΤΗΛ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΥΛΙΊΈΛΙΑ MAN'rZΛPιΔOY ΠΕ ΘΥΝΟΣ ΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΛΤΣΛΜΑΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3 ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ Της Παυλίνας ΚαζαV"t'ζίδοu ζωύράφου ΘΕΟΤΟΚΟΠΟ ΑΟΣ EL GRECO Αυστηρός άρχοvrας με σφηνωμένο γενάκι χείλη στεγνά προσωπικήτου έκφραση. σφιγμένα έρχεται κοvrά μας με τη μυστηριώδη τέχνη Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος είδε το φως της ημέρας γεμάτη φλόγες και φτερούγες κοσμοπολίτικη το 1541 στο XόνrOKα της τότε Ενετοκρατούμενης πυρετώδη πρωτότυπη. Κρήτης. Μέτωπο ρυτιδωμένο σκαμμένο από τον αγώνα του να Την εποχή εκείνη στη βόσιλiδα των νήσων την λυτρώσει τον όνθρωπο απ' τη μετριότητα και τη ρουτίνα όμορφη Κρήτη ανθούσε η Βυζσ'πινή τέχνη. Πολλά και να τον σπρώξει σπουργίτι που είναι να γίνει αετός. μοναστήρια είχαν γίνει εργαστήρια της ζωγραφικής και Το κάθε θέμα τ' άγιασε τα χέρι του με την ανησυχία οι καλόγεροι είχαν δημιουργήσει σχολή και είναι βέβαιο του το έφτασε σε υψηλό νόημα και το νόημο αυτό ότι ο Γκρέκο φοίτ/σε σ' ουτή μυήθηκε στα μυστικά της αποτελεί πιο την ουσία του έργου του. τέχνης και απέκτησε τον τίτλο του μαέστρου τ/ς Μετέτρεψε με το πάθος και την τέχνη του τη φυσική ζωγραφικής. τους κατάσταση σε πνεύμα αναμέρισε την ύλη τις Αλλά ο χώρος της Κρήτης είναι στενός για τη ανθρώπινες κοκομοιριές και ηδονές και βρήκε βαθειά μεγαλοφuία και το ταλέvτό του χωμένη τη δροσερή Ψυχή τους και στη Ψυχή αυτή Η Βενετία όπου όν3ιζε η τέχνη και το φως των έδωσε σώμα πότε μ' έναν ιππότη που μοιράζεται τα Τιτσιάνου TIvropέTou Μπ]σιάνο Τραβάτι σαν μαγνήτης ρούχα του μ' έναν ζητιόνο πότε σ' έναν άγιο Πέτρο που τον καλλιτέχνη μας. Είναι το φως τ/ς Ιταλικής κλαίει και πότε σ' ένα χαρούμενο παιδί που παίζει με τ/ Αναγέννησης. φλόγα. Σε ηλικία 25 ετών γεμάτος όνειρα και ελπίδες Ένα μονάχα κυνηγούσε ολοζωής. έχοvrας μοναδικό όπλο το TaMvro του μπαρκάρει ένα Ένα όραμα σκληρό σαρκοφάγο. ακατάλυτο: φθινοπωρινό πρωινό του 1556 ο' ένα πλοίο που Ν' αγωνίζεται να πάρει τον ορατό κόσμο να τον μεταφέρει κρασιά και ανοίγεται στο απέραvrο πέλαγος ανεβάσει στο πάνω πάτωμα της ψιχής και της ευθύνης. βάζοvrας πλώρη για τ/ν Βενετία. Ο πόθος της καρδιάς Αιώνιο πάλεμα της άγριας δίψας να φθάσουμε την του του σημάδευε το δρόμο. υψηλή κορυφή που ακατάπαυστα την φτάνουμε και Εκείνο το πρωινό αποχαιρετά για πάvrα τ' όμορφο αυτή ακaτόπαυστα τινόζεται και ανεβαίνει πιο πόνω. νησί. Δε θα ξαναδεί ποτέ πια την πατρίδα. Μια άλλη Να γιατί όλη η ζωή του ήταν ανήφορος. Ανήφορος και πατρίδα θα τον γαλουχίσει και θα δεχτεί το φθαρτό του ερημιά. Κίνησε με πολλούς συναγωνιστές με ιδέες σώμα στην καρδιά όμως θα μείνει για πάvrα ο Έλληνας. πολλές συνοδεία μεγcιλη. Φτόνovτας στη Βενετία γνωρίζεται με τον Τιτσιάνο και Μα όσο ανηφόριζε και η κορυφή μετατοπιζόταν και γίνεται μαθητής του έρχεται δε σε επαφή και με άλλους αλλά::>γαινε συναγωνιστές ιδέες: κι ελπίδες τον ζωγράφους τ/ς εποχής. Μελετά και αγωνίζεται για να αποχαιρετούσον λαχάνιαζαν. Δ ν μπορούσαν ν' ανέβαυν πλουτίσει τις γνώσεις του. Η τέχνη του επηρρεασμένη πιο πάνω. Κι απόμεινα μονάχος Ψηλότερα απ' όλους με ακόμη από τα Βυζαvr"ά χρώματα συμβάλει στη τα μάτια καρφωμένα στην κορφή την κατάψηλη. διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Μολονότι ήταν ένας από τους κορυφαίους Παρά το ότι βρίσκεται κοvrά στο μεγάλο δάσκαλο ο ζωγράφους της Αναγέννησης τα έργα του παρέμαιναν Γκρέκο ακολουθεί ένα δικό του δρόμο γιατί αν και νέος στην αφόνεια για 3 αιώνες. Όμως το 1870 στο Παρίαι ο ο μεγάλος καλλιτέχνης βλέπει κάτω από τη ρεούμενη όμιλος των Ιμπρεσσιονιστιίιv όρχισε να μιλόει με καθημερινή πραγματικότητα αιώνια ασόλεuτω σύμβολα. θαυμασμό για το έργο του και να τον θεωρεί πατέρα και Πίσω από τις σπασμωδ:κές και ασυνάρτητες συχνά πρόδρομο του Ιμπρεσσιονισμού. ενέργειες των ανθρώπων διακρίνει καθαρά τα μεγάλα Σήμερα τα έργα του είναι από τα πιο περιζήτητα και ρεύματα που σuνεπαίρνα.ιν τις ψυχές. Μετατοπίζει σε εκτιμώvrαι σε χιλιάδες δολλάρια. Οι πίνακες του είναι αγέρα αθάνατο τα εφήμερο γεγονότα. Τη ρεαλ!στική διασπαρμένοι σ' όλη τ/ γη lσπανία Η.π.Α Γαλλία αναπαράσταση ο μεγάλος τεχνίτης τ/ θεωρεί ΑγγΜα Ρωσσία Ελλάδα. παραμόρφωση και γελοιογραφία του αιώνιου. Ο Δομήνικος είναι ένας άνθρωπος επίμονος. Σ' όλη του Ο Θεοτοκόπουλος μένει στη Βενετία κοvrά στους τη ζωή τον κυριαρχούν ορισμένες ιδέες. Τις μεγάλους ζωγράφους 4 χρόνια. Απομονωμένος επεξεργάζεται διαρκώς τις ανακυλόει τις ωριμάζει μέσα κλεισμένος στον εαυτό του αξιοπρεπείς κυρίαρχος των στην Ψυχή του και τις μεταφέρει από πίνακα σε πίνακα εκδηλώσεων του. Με τ/ δύναμη του ύφους του και τ/ν όμοιες αλλά και παραλλαγμένες κάθε φορά φορτωμένες έκφραση της τέχνης του όρχισε να επιβάλλεται με καινούρια στοιχεία με περισσότερη έννοια. Στα μάτια των συγχρόνων του συγκεvrρώνεται όλη η Τα θέματα του επαναλομβάνοvrαι έχει 87 πίνακες με καλλιτεχνική εκδήλωση τ/ς Ελλάδας στο άτομο του και Τον Αγιο Φρογκίσκο της Ασσίζης. προς τιμή τον αποκαλούν Γκρέκο Έλληνα. Τα περιθώρισ Ο Γκρέκο δεν ήταν μόνο ζωγράφος ήταν και γλύπτης όμως ανάmυξης και προβολής του πολύ στενά. Μοιραία και αρχιτέκτονας όπως ο Μιχαήλ Αγγελος. Σώζοvrαι στο δημιουργεί την αντίθεση. Ο Δομίνικος νοιώθει σαν το Τολέδο μαρμάρινα εικονοστάσιο και άλλο γλumά λιοντόρι που γνωρίζει τη δύναμη τουολλό είναι τεχνουργήματα. κλεισμένο στο κλουβί. Συγκρούεται με τ/ν κάστα των Τα γλumά του έργα με τις ευκίνητες και αέρινες μορφές ζωγράφων. αποτελούν τ/ν πεμmουσία τ/ς τέχνης. Με τη λεmότητα τους δε και με το συγκρατ/μένο πάθος τους έφθασε ( Θα συνεχιστεί στο επόμενο φύλλο στο σημείο τ/ς μoφaίας ομορφιάς αναζητώντας τ/ν της εφημερίδας μας)

4 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟ Σ ΑΑΟΓΟ ΦΙΑΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Βραδιά αφιερωμέν1 αταυς Σερ(ιοίαυς λογοτέχνες που έφυγι:ιν γιο πάντα αno κοντό μας. [Ία to. Μιχάλη Τααντήρη μίλησε σ Θωμάς Βλάχμπcης ΥΙα τον Τάσο Μανθ6πουλσ ο Τάσος Σταρπούλογλου Ομιλία oυζijtl}oη ρε θέμα " πσίηση και πσλιτική ". Ομιλιμής σ Μάκης Αποστολάτος πρόεδρο'; της Ενωτικής Πορείας Συγγροφέων. Proιtάλ ωάνου με τι}ν Ελένιι Μιχcλή σε έργα Haeudel. 1II0Ζω1.Brahιns Cbopin - Schunιnn Debnssy - Χατζι]δά". Δραματικό συμφωνιχ6 πσίιιμα ~Δεσμώτες ~του Κώστα Ζαρούκα με μουσική επένδυαι} Γιώργου Ιόλλο. Ακούστηκε η ΣυμφωΥιχlί Ορχήστρα της Ε.'Ρ.Τ. μ'~ μο.έστιjo το Βύρωνα Κολάση Τα κείμενα για τη ζωιi τω... μουσουργών δl6βασαν οι 11θΟΠΟlO1 πετ ρος Κοκ6ζης και Μαρία Μακρή. Ακούστηκαν τα ~ΣKίτσα~ του Χρήστου ΔΙ1μάκη σε πρώτη εκτέλεοl1. Προκήρυξη δlογωνlο}lού ΠΟllί}ΗΙΤος κω διιιγήματος ια νέους. Στην εωτροοή κρισl1ς έλαβα' μέρος 01: Μπαίρα Αλι1;άνδρα - φl.\όλσγος Καλαθά Κατερίνα. φιλόλογος Κού τλη Αλι1;άνδρα - φιλόλογος Μαρκοπούλου Ευαγγελία - φιλόλογος Βλάχβεης Ερρίκος - λογοτέχυl}ς Τουτουντζή ελλη ιιπ6φοι τος Πηντείοu navcntσtiuilou Σιαμπούλογλου Τόσος.λογοτέχνις Σκυλιτσης ΔllJ1ιjτριις -λογοτέχυιις Μέλλιου Τούλα -λογοτέχνιις Παοχαλέρης Θεόφιλος.φιλόλογος ΚαρτCρι}ς Γιώργος - μαθηματικός - συγγροφέας ΠηλiΤOIις Στέργιος - φιλόλογος Αναγνώστου Ελέν11 - φιλόλογος MOUOlKlj βραδtά με έργα τσυ μουolκοουνθέτι} Χριjστοu Δημάκη κω toα συγι<ρατήματος τιις ΡΟΚ Παράκαμψη. με τον ΚεχαγΙόγλου Στράτο. Στο ωάνο ο Χρήστος Δημάκης. U-U-87 Ομιλία. oυζijtlioli με θέμα: " Βία και ελευθερία" Ομιλητής α βοαλευτής Γιάννης Ντεγιάννης. ΠρoλόγJ.σε 'Ι Μαρία TσiKOυλα. Γαϊταντζι} Μουσική βραδιά με eργα για ωόνο αιιο [Ους μαθιl'cς της Ελ6-ης MlxςλIj Δροσόλ"ι Aλc1avtρo - Μαριόγλου Νατ6σσα και Μήικα Πόιιι}. ΑκούστI1ΚΟ"" έργα ιων μεγάλων μουουυργών Mozart Beethoven Chopin SC}lHlnber.t Brαhrns Mendelsoιl Prokofίev So5t XατζηδάΚJ Μαργαρίιll K(J..wmaYHvι01l Πορουσίαση του συγγροφέα Δημήτρη Χριστοδούλου με τη' ευκαιρία της πρεμιέρας του Θεατρικού του έργου" Αίγιστος " Ομιλήτρια η Μαρία Τσίκουλα - Γaϊταντlή. Απαγγέλ τριες ΟΙ Ι1θΟ[l()ιοί Εφη Οικον6μου Και Χάρης Παναγιώτσυ Μουσικιί επένδυση: ΜίΚΙ1ς Θεοδωράκης κω Σταύρος Ξαρχάκος Διάλclη με θέμα: Τσ κοινωνικό υπάβαθρα των νορκωτικών. Ομιλιιτής ο διij100ιογράφσς ΙΊώργος ΤσαπόΥας Μοuσικιι ποιητικι} βραδιά με έργα του Χρι}στοu Δημάκη κω ποιήμαια της Μαρίας TσfKouλα. Γαϊταντζή. Απαγγελία: Αννέτα Μολύβα. Σγουρού - lιθοποιά; Στο πιάνο ο Χρl}στος Διιμάκης KαJ Ι) Μαριάννα Δώδου. Κρουστά: Νίκος Βογινδραύκας Σαξόφωνα: ΖιιOlις Μανδιιλιώτιις Την ΙΟΗΙ βραδιά έγινε (1 απονομή βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισμού ποιιίμαιος δlιwατος. Βραβεύ ΤllIιαν ο Γιάννης Πειρακόγιωτνιις 11 Αναστασία Πcιυλιooυ ΚΙ Ι) Πόοη Δαλίοκα Διάλεξι) με θέμα:" ΑΗιρρηοίες συνείδlιolις. Ομιλιμής ο βουλευτιις εωκρατείας Γιάννη Ντεγιάννης Διόλclη 000 [Ον καθηγητή ψυχοπωδαυωγικlίς του Α.ΠΘ. TσiKOυλα :ιιε θέμα Καθιιμερl νcς πωδιών κω γονέων " τιις ['IriV\-'IΙ σχισεις ΣυνααΜα με έργα V1Q ωάνο απο τη Μνα Πούλου κω τη Μαριάννα Δώδοu ι των μεγάλων μουσουι_γών Bn.cb - Mendelssohn - Grerny - ClIopin. ( θα ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ1 ΙΟ'ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ MAl: )

5 i Ι: Ι " ι -- J Ιι"" 1" - ~ -1 / "'. ι '-... ) Σο...π<ι.χ;τα φοlνοιη.ψlν<ί φύλλη που πέφτουν ένα.έ\..ο 11 όλιι μαζί σlο ιιρώω ΙΗΎος έιω δα κω σει'ς ΩηομεινόΙΗΩ κάποιας δ1ηfψομlίς IIέφιειε έν(tvέvα ιί κι όλα μαζί ΚΗ1Ηδlκαιηιένα (1110 ι' αλλοl1ρόοη.\.\α φψjιίμαια τω\' ΚOlιΚ;}\... Κω μιιι; (Jας IOOIIf'l)(;)V()VHII ΟΙ ~ασπf.οιι{juρrς" α\'αμνιιοcις ππ' to σιρατό απο Ι\.(ίιιοιο γάμο r) αοο κάποιο γλέντι έξω (Ιι.(1.\(;"1 Λογούια κ.\ιφl'να KΙOιiριχ; ντ<10ύλω και ψάθινα Ι.:lIlIελάκια γιφι"ζι'ς ίίκ<ψιι ιcς κιψμοσιποη:ς ΚΙ άσπ(ι;ς ιfl(ψcσιrς αραδιααιιίκ<ιιι: μπρο.nά οω φηκό κείνου του ιιλο\'cχjiοu φωιογμ(ίφου!.. Χcιμογελάσαιε ακούο lιε το ~KλΙK' \.Ου χρόνου κι όλη Ε<ιφνικά σιαμάτ I}<Jav CIi ει. Για πανιοτεινιί!.. του ιο το ~ξ<m( ε!'ο/ω που δlαρkι~ί 010 ιιολί γι αυ (.ό κω ιισν<ίcι περισσότερο ά.10υς απο μας ΙΡοβ(ίμι: ια βιίιιατά μας OVciIJfl1ci σας.. Σιψ.'όμαστι: υιι σκιcς μ~ξσ(( στ-α παλιαιόοικα χωρίς <ιψ(ίγκο στι)ν LorIIII to:j (ψκuιjμαuιι; ιlόνο οιη llυίκι..>δlά μιας ψαγωμέυlις βελούοινι)ς ταπcιαιρίας ή στο άγγιγμα ιιις λεοιόκορμιις ανθοστήλης. ο\(ίρεσο σε σιύιούκla με ΚΙΙΡ1νισμένα βιβλία κι ΙIΥύηοπια \ιο το ιωζάντιο τους rικροκrραμα Κάιιοιε είχαμε μος 11) νιότιι κω κεί\.'α φάνταζαν σαράβαλα lhl όρθιο!.. Σιίμεριι που όλα ιοιίτα χάθηκαν μένουμε πάλι εμείς. Λλλ(ί μόνοι... Και γcρ<ι<ηιένοι!.. Ομως εσύ γυρηεις ιούιι\ ΤΙ)\.' πόλι) μ.~ (I)V Ι'λΙΗω να βρείς γνώριμες μαιιφcς ΙΗΙ Όιίιι: κα\.' μηι ΙρuJνlj ωωιίς! Κι ιίιnερα σου μιλάνε για "Συμπόσια" για "οιά0(ι>ση Il1c' αρχnεκ ιονικής μας κληρονομιι'ις" κι άλλη ί:{;ιeιιιι κου ΡΙ:lφf'lαλα.. EΙΙΙKιίfιcιoς \'αί! Διάσωσl) όχι!.. I<~TOΙ ΗΙ νομ<ίτισα κω ycλιιcoι\ Ηυμάμω καηώ<.: ι (ίκουσι' C) συχωρeμcνοςσ Νίκος α Νικολάου.. ~ίσoι τρομερός i10u L1IIf: όων μlλi'ιi; γηι "άrrciιi ηράμαtα. Οχι γlo όλα ΤΟΙJ οη(ί\'ι1)σ{1. Μ<5\.'ο γιο. Kι:ίνrι ιωιι μι' ηο\'άνε κω γlω κείνα οου αυιιιιώ.. Κω 1l00ά εινω κεί\'α ιιου αγοπός {)υνι~ιcπ liυ ιόι:. Koιtώγτας με μ' αvαοιικωj.jcνα χαμογε..\ασιό μάtια nά'νχ' απ' το χρυσό λεπτό οκελι'ιό ιους. Γύρισα και του έocιξα 10 δρόμο αuτιjς ιιις nόλ.ιις }lr ια βιιμ6'(ι αλουμίνιο κω ιις "γερμ(1\'ικές" rι6ίh1:.ς. Όλες τουζ κλclομcνες ερμι]ttκά σψι1.uο}jcνες ΚΙ ηιιωπcj<ιοτcς σπα κάοι: ΙΙΧΟ!.. Πώς ύστερα γ' ακούσος ΤJς καρδιέ.ς όιαν χnηιούγ τρυιιιcρά γιο οτι απόμεινε σε: τούιους ωυς "Ρ"ιρό" περιlιάτους στα σοκ(ίκι<l 111«ς πόλης 1Ι0υ βοuλιάζrl σ1ον ισψενιένlo τιιςβάλιο... 7Λdyραφι κή - κ.ίμeνο Νίκος Κολόμβος

6 ΤΟΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Διήγημα 'fo\) Ερρικο\) Βλάχμ'Π η Τόσος αγώνας. τόσο αίμα χύeηκε για τη διkuιoσιjνη ΚΙ ακόμα τίποτα. Αυτά σκέφτεται ο Λουκάς. ο γερο _ Αγωνιστής. αυτό το παγωμένο κι άχαρο πρωι..ό του Δεκέμβρη κι ένα σύννεφο πίκρας κάθεται στα δυο τοι> μάτια.. Πατέρα το φαύίτόβαλα ση φωτιά. Κατά τις δώδεκα να το κατεβάσεις.. Σα φάνε τα παιδιά μη πλένεις το πιάτα. Άστα. θα τα πλένω εγώ όταν γυρίσω. μη ξεχάσεις να δώσεις το χάπι στο ~'1\χάλη. Τοόδινε το πρωί η κόρη τou βιαστικά τις οδηύίες κι έφευγε τρι::'χάτηνα προλάβει το τελευταίο λεωφορείο. Λαχανιασμένη π(ίλι γύρναγε απ' τη δουλειά κι αμέσως ρίχνονταν στη φροντίδα των παιδιών και στου σπιτιού την πάστρα. Σαράντα χρόνια πέρασαν ατοό κείνον τον παγωμένο Δεκέμβρη του σαρανταδύο. Μια ολόκληρη ζωή. Τότε τα.j.άηα του κοίταζαν την ανα-:-ολή τόρα κοιτάζουν τη δύση. Τότε κουβαλούσε τις άνοιξες και τους χειμώνες ι\ι ορμούσε με τους άλλους συντρόφου:; του στη μάχ η για λευτεριά και δικαιοσύνη. Ετσι τους έλεγε ο καπετάνιος. " Το '21 οι πρόγονοί μας φέραν τη λευτεριά στην πατρίδα Εμείς πρέπει μαζί με (η λευτεριά να φέρουμε και τη δικαιοσύνη. Λευτεριά δίχως δικαιοσύνη είναι σα μέρα δίχως ήλιο " Σαράντα χρόνια' Πολλά πέρασε πολλά έζησε πολλά είδαν τα μάτια του. Δ lkαιoσuνη όμως δεν είδαν. Και (όχε Π1κρό παράπονο. που τα βαρ1ά αυτά γεροντικά χρόνια τα φόρτωσε στις πλάτες της \-1αρίτσα.; του. Λυτός ο σκληροτράχηλος ο μπαρoυτokαπv1σμtνoς αγωνιστή;. να περιμένει το ψωμί του από τα δικά της "(f.pla. Αυτή χήρα με τρία παιδ1ά να δουλεύε1 στη φάμπρικα κι αυτ<'ίς να βοηθά όσο του επέτρεπε το σαν '(ούτσουρο - από παλιό τραύμα - πόδι του σης δουλειές του σπηιού. Ποτέ δεν άκουσε παράπονο απ' τα χείλη της κι ας ήταν ψόφια πάνlα απ' την κούραση. Λυτός όμως την έβλεπε και τυραννιόταν η ψυχή του. Εβλεπε τις ρυτίδες r:ou κάθετα σμίλειιαν τ' όμορφο πρόσωπό τη.:; αταλάβαινε τον αγώνα πούκαμνε μέσα σ' αυτή την ψυχοφάγα κοινωνία. γ1α να κρατήσει όρθιο το κεφάλ1 της. Τόξερε πως εξαιτίας του τράβηξε πολλά η Μαρίτσα. Πόσες φορές έμεινε χωρίς δαυλειά! Πόσες προσβολές '<αι φοβέρες! Πόσοι πονετικοί τάχα άνθρωποι βρέθηκαν πρόθυμοι να βοηθήσουν φτάνει ν' άφηνε να ικανοποιήσουν τους άνομου.; τ.6θους τοιις. Ποτέ όμως δεν ξεστόμισε αποκαρδιωμένεο λόγο. Ερχονταν μάλιστα στιγμές "ου έπιανε τα χοντρά ροζιασμένα χέρ1α του και τα φ1λούσε. Τότι: στα μάτια του που είδαν τόσα πολλά αυτά τα μάτια που θάλεγες πως στέρεψαν γέμιζαν από δάκρυα. - Παπού. παπού. r.e:; μας ένα παραμ6θι... Πρόθυμος μάζευε γύρω του τα τρία εγγόνια του για νόφήσουν ήσυχη τη μάνα τους να μπαλώσει και να σιδερώσει τα έπερνε κοντά του και τα 1στορο6σε αυτά που πέρασε αυτά που έζησε. αυτά που ίσως α6ριο γίνουν ιστορία. Κι όταν τους έλεγε το παραμ6θι για τη δ1καιοσύνη τέλειωνε τ:άντα μ'αυτά τα λόγια: Κόρη πανέμορφη είναι; Λάμια είναι; Φωτιά είναι; Ή πουλί ταξιδιάρικο που έχασε το δρόμο του; Αυτό δεν το ξέρω. Εσείς σα μεγαλώσετε κοιτάξτε να τη β>είτε. Ερρίκος Βλάχμπεης () Ερρίκος Βλίχμιιειις Υε\'\'ιίΟιlκε <τω ~έρρας 10 19~7 ~Ί<I Η)(lμμιηα είναι ΙΙΙJΊυπίδ'!KΤOς. 11 (Jιωμ<nικιj του εμιιι'ψία και η κοινωνικοlιολιιικι] εζιiλιζιl ι ψ; μετωloλεμικιις ζωιίς κιχ()ιεπ1ίζο\"l(l\ 'JΊO συυυραφικό του έρυο. ΊΌ 1964 Iιlίρε Ίυ ιφι;nο IJι)(ι!Jείο διιiυιιμ'ι10ς σω λογο1εχnκό διαγωνιιιμιs Ί 'ις Διιμόαιας BιβλιrιOlίKιις ~:εγψι;"" Το EJ6!'> κυκλοφορεί Ίψ ιιρι;nη (1υλ.\ογιί πιηγlιμ'lτων Ίου με ιίιλο "~I IMΛΔEYONΊΊ~ ΤΟ xrono" Ι!αροΙΧτιιίζειιιι πιι μεγ'ί.\ιι πωπεκιίί'ψll εγκυκλοlιαίδειιι Ίιις Νεοελλιινικιις Λογοτεχνίας του Xtlf'II Πί"ι} μι' ιiύυ διηγιιμπα "ΤΟ ΚΛΙ'ΥΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ IlΊλΝ ΚΟΥΦΙΟ" και 'ΊΙ ΙIΛΙ'1\I'ΚΛ" Το 197'1 εκδίδει '111 δεύτερη ουλλογι) διιlγι)μίίων μειίιλο " ΤΟ ΝΤΟ! ΙΙΟ ΜΙΙΧΛΝΙΙΜΛ " κωιο 1976 ο I\Ιιχάλllς ~H_xφυλ(!ς ΤΟ\' ιιιχι)()υοιιιζει (ΤΙΟ\' 1Il")(;)1() 1(>μο Ίης " Διιψκυύς lσιιψίιις ι ης Νεοελλιινικιις ι\υγσιεχνίας " 1Ι0υ εκιiίδει ο ίπιος. ΊΌ 19Η6 ιτιο λογιηεχνικ6 διαyιl)νtιjμι')ιoυ Δι'ιμου ~εfjpt;'v ljαίι'ει ΊΟ lφι;'το IJf)(ιjJείο liιηυιίματος και ΊΟ" ίιiιο xl>6vo κυκλοψιψεί 11]\' ψίιl] ουλ.\ογιί ιiιηγιιμάιων " Ί'Λ Ι!ΛΙΔΙι\ ΤΙ I~ ΦΩΊΊΛ~ ". () ουυυi)ιζψιέιlς Κ(;'τιιις Βαλέ-ως διευ()υηιις Ί6ιε Ίων ιιεf>tψιφειακι;)ν [)(lliιοο!ιiομι;'" Ίιις ΕΙ" Ι':! Ίον ΙΙΙtρoυoιιίζfl ΙΗην εκιιομιιιιιου "Διιι{!ιίζοηας" με δυο ιiιιl\'ιιματιί ιου "ΤΟ BAPO~ ΙΠΑΝ I~IIKΩTO" και 'Tyrl~TE ΙΙΙ~Ω". Το 19Η9 10 διιιγιιμιι του "ΕΙΙΤΛ AT~ΛΛOB ErI'E~" Ι~XH mμιιφιληψο:ί σιην ΛνΟο'\ογία Ληιιπιωιιικιις ΛογιηεχνίιΖς Τελευταία παίρνει μέρος με 10 IiΙΙΙΥημι'1 ιου "Ι Ι ΘΥΣΙΛ TH~ ΑΝΘΟΥΛΛΣ" ιπο" ΕΊ IjOIO liιαγωνισμ6 ι ης Ι lαvελ.\ιίνιιις Ενωοιις ΛΟΥοτεχνι.'1ν ΠοίΨJII Δοκίμιο Διιίγημα Μυθιιπ6ριιμιΖ και Θεnρικι\ και lιιιίρνει ΊΟ lιριδίο Βραβείο ΔΙlJγlιμαιοι;

7 Η Νο 1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΊΉΣ 2ΩΗΣ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΕΡΜΟΥ ΓΩΝΙΑ ΤΗΛ $ ~ΙJΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Μ η γνώση " ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ο κόσμος του βιβλίου είναι δίπλα σας και σας περιμένει εδώ θα βρείτε όλα τα βιβλία και τα σχολικά είδη σε τιμές φανταστικές ct~..~]tjιβλιοπωλειο η γνωση ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ο παράδεισος του βιβλίου και των σχολικών ειδών Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 - ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠPOΓPAM~ATA ε.ο.κ. στους υπολογιστές λογιστική marketing κλπ. με καθηγητές ιιου διακρίθηκαν και μαθητές ιιο" διαkρίνovι'xιιωνελλαδικά ηλεκτρονικών υιιολογιστών ιιρογραμμάτων αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις ενημέρωση υποβολή προτάσεων υλοιιοίηση o~ μόνοι υλοιιοιήσαμε διακρατικά ΙΙΡΟΥράμματα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕ\θΥ1'lΣΗ:_~_IJξΤΚ()ΓΛΟΥ PROGRAM - Ι : Γρ. Λαμπράκη 5 (Ο.Τ.Ε.) PROGlιAM - 2 : Εθν. Αντίστασης 7 (Πλ. Ελευθερίας) PROGRAM - 3 : Κομνηνών & Κιουταχείας 4 (ΚΤΕΛ ΝιγρίΤΗς) ΠΑΡΑΡΏΙΜΛΤΑ: θεσσαλονικη ΔΡΑΜΑ ΚΟΜΟΤΗ:-:ΙΙ επωνυμο κοσμη]μ.α... επωνυμη Υοητεια... δημιουργίες με ονομα... η ΠOΙOΊCητα σε φανταστικη τιμη ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΑΜΑΣ - ΕΡΜΟΥ 66 - ΤΗΛ ΣΕΡΡΕΣ

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπες. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Τρύπες. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Τρύπες Γιάννης Αγγελάκας: φωνή Γιώργος Καρράς: µπάσσο - φωνητικά Μπάµπης Παπαδόπουλος: κιθάρες- φωνητικά Ασκληπιός Ζαµπέτας: κιθάρες Γιώργος Τόλιος: τύµπανα ηµιουργήθηκαν το 1983 όταν ο Γιώργος Καρράς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΕΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. www.periexomena.gr. εκδήλωση

ΕΣΗΕΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. www.periexomena.gr. εκδήλωση www.periexomena.gr ΕΣΗΕΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ Την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου στις 7µµ, στην Αίθουσα Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ακαδηµίας 20, στην Αθήνα, ξεκίνησε το 5ο «Φεστιβάλ Ποίησης». Διοργανωτής η Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου τρόπο Είμαστε τα παιδιά της 1 ης ομάδας Είμαι η Πωλίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 2013 Μια ανασκόπηση του 22 ου Φεστιβάλ Κιθάρας

Πάτρα 2013 Μια ανασκόπηση του 22 ου Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρα 2013 Μια ανασκόπηση του 22 ου Φεστιβάλ Κιθάρας Λίζα, Ευάγγελος, Sabrina, Goran Ένα ακόμη Φεστιβάλ Κιθάρας στην Πάτρα είναι πια παρελθόν και ο απολογισμός του δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει ενθουσιασμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Με τον τρόπο του Δημήτρη Πικιώνη

Με τον τρόπο του Δημήτρη Πικιώνη Με τον τρόπο του Δημήτρη Πικιώνη Δύο θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί των μαθητών της Ε τάξης Ε2 Ευαγγελία Αλεξάνδρα Πικιώνη Στέφανος- Δημήτρης Πικιώνης Ανδρέας Ανδρέας Εμπειρίκος Νίκος- Παρθένης Γιάννης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014 Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Είμαστε μικροί εθελοντές Είμαστε μικροί εθελοντές τον κόσμο βοηθάμε, πολύ τον αγαπάμε και αντάλλαγμα ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ» Ε.Ε.Λ. W w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ» Ε.Ε.Λ. W w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ» Τη νέα του ποιητική συλλογή «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ» παρουσίασε ο Αυγερινός Ανδρέου, πρώην Προέδρου της Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ», στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ προκηρύσσουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων Οκτώβρης 2007

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων Οκτώβρης 2007 Πρόγραµµα Εκδηλώσεων Οκτώβρης 2007 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Μελίνα Μερκούρη» ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΛ ΕΥΘ Ε ΡΗ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Φίλες και φίλοι, Ο ήµος Ιλίου και το

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Αίθουσα τελετών ΑΠΘ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στους εθελοντές αιμοδότες όλου του κόσμου Στους δικούς μας εθελοντές αιμοδότες για την ανεκτίμητη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ (TEET) 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Τ.Γ.Λ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ (TEET) 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Τ.Γ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ (TEET) 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Τ.Γ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Κλάδος Λυκόπουλων Περιφέρεια Αθηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Τα Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου περιμένουν για 9η χρονιά μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas Την Πέμπτη 26/3/15 η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το έργο

Λίγα λόγια για το έργο Λίγα λόγια για το έργο ΚωμΟδύσσεια μια κωμική πλευρά της Οδύσσειας Ακούσατε, ακούσατε Και μην πολυμιλάτε Τα κινητά να κλείσετε Και μόνο εμάς κοιτάτε! Γιατί ήρθ η ώρα κι η στιγμή Ν ανοίξει η αυλαία Και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα