ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

2 Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 5 - ΜΑΙΟΣ 1982 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου 'Αγία Γαλήνη Μανώλης Έμμ. Σαββάκης - Πρόεδρος Σοφία Σ. Σπανουδάκπ - Άντ/δρος Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης - Γ. Γραμματέας Τόλης Ν. Τσακίρης - Ταμίας 'Ελένη Έμμ. Μπαντινάκη - Είδ. Γραμματέας Μιχαήλ Κων. Γιασαφςκπς, Σύμβουλος Χάρης Μυρ. Γ ιαννάκ«ΐίο\λ Κώστας Κ. Λινοξυλάκης Μανώλης Μιλ. Μπαντινάκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Μανώλης Έμμ. Σαββάκης Άναστασάκη 48 - Ζωγράφου ΑΘΗΝΑ τηλ. : ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 83 ΑΘΗΝΑ τηλ. : Δι' έπιταγές ΤΟΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κατράμη 18 Νέα Φιλοθέη - ΑΘΗΝΑ τηλ

3 Αγαπητοί μας φίλοι, Μέ τό τεύχος αυτό, καθυστερημένα γιά τεχνικούς λόγους απευθυνόμαστε καί πάλι σέ σάς τούς φίλους τής 'Αγίας Γαλήνης καί συγχωριανούς μας πού ποικιλόμορφα υποστηρίζετε τις δραστηριότητες τού Συλλόγου μας. Νοιώθουμε τήν ά νάγκη νά έπισημαίνουμε πάντα άπό τις στήλες τού περιοδικού μας τήν ύποστήριξή σας αύτή, μέ κορυφαία άσφαλώς εξωτερίκευσή της τή μεγάλη συμμετοχή στόν έτήσιο χορό μας πού έγινε στις Ή συμμετοχή αύτή ήταν τέτοια πού διαπιστώσαμε, γιά μιά άκόμη φορά, τήν "έσωθεν" άνάγκη προσέγγισης δλων μας σ δ,τι ΰπήρξε καί είναι δικό μας, στό μέλλον τού τόπου μας. Λυπούμεθα μόνο πού άπό μιά, γιά άλλους άδικαιολόγητη, γιά άλλους εύλογη, συντηρητικότητα άλλά καί γιά λόγους πού δέν μπορέσαμε νά ελέγξουμε άπόλυτα, δέν άνταποκρ ιθήκαμε δσο θά θέλαμε στις άνάγκες τής άθρόας αυτής συμμετοχής (χώρος, αίθουσα κλπ). Σκοπός μας καί φροντίδα μας θά είναι, μέ τήν ένθάρρυνση πού μάς επιτρέψατε νά βλέπουμε τις έπόμενες εκδηλώσεις μας, νά κάνουμε δ,τι μπορούμε πού θά βελτιώσει τις συνθήκες τής όποιασδήποτε έκδήλωσής μας καί ιδιαίτερα τού έτήσιου χορού μας. Δέν είναι περιττό νά τονίσουμε καί πάλι στό τεύχος αύτό, όπως καί στό προηγούμενο, δτι διαπιστώνουμε μιά ολοένα αυξανόμενη συνεργασία των φίλων μας, πράγμα πού ένθαρρύνουμε καί μάς ενθαρρύνει. '0 Σύλλογός μας φιλοδοξεί νά έπικοινωνεΐ μέ δλους καί μιά τέτοια φιλοδοξία, μόνο μέ τέτοια συνεργασία μπορεί νά επιτευχθεί. Αθήνα, Μάης 1982 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" -1 -

4 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Την 19/2/82 στήν Κρητική Ταβέρνα ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ δδός, Μακρυγιάννη άριθ. 8 έγινε δ άποκριάτικος χορός τοϋ Συλλόγου μας. 'Η συμμετοχή των χωριανών καί φίλων ήτο άρκετά μεγάλη» ήτο κάτι τό άπρόβλεπτον. Τό Κρητικό συγκρότημα τοϋ ΑΛΕΚΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ χάρισε σέ όλους μικρούς καί μεγάλους κέφι, πού μόνο σέ παλιά Άγιογαληνιώτικα γλέντια μπορούσε κανείς νά συναντήσει. Έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου χαιρέτησε δ Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Έμμ. Σαββάκης δ όποιος άφοΰ άνεφέρθη στόν περιορισμό των δραστηριοτήτων τού Συλλόγου λόγω πολλών παραγόντων, έτόνισε ότι οί έκδηλώσεις θά πρέπει νά αυξηθούν ώστε νά ΰπάρξη μεγαλύτερη σύσφιξη τών σχέσεων τόσο τών συγχωριανών όσο καί τών φίλων τής 'Αγίας Γαλήνης οι όποιοι πρός τιμήν μάς κάθε χρόνο όλο καί αύξάνονται, ζητώντας τήν βοήθεια όλων ώστε νά βρεθούν οί σωστές λύσεις σέ κοινά θέματα πού μάς άφοροΰν. Εν συνεχείρ άνεφέρθη είς τήν έκδοση τού Περιοδικού τό όποιο γιά ένα Σύλλογο είναι μεγάλο έπίτευγμα καί τό όποιο όλοι άγκά - λιασαν μέ μεγάλη χαρά. Εύχαρίστησε όλους γιά τήν συμπαράσταση τους στό περιοδικό αΰτό καί παρακάλεσε ή άγάπη αΰτή νά συνεχιστεί ώστε τό όνομα ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ άν καί γνωστό νά γίνη άκόμη γνωστότερο. Τελειώνοντας δέ είπε : " θά ήθελα, γιά μιά άκόμη φορά, νά παρακαλέσω όλους, νά βοηθήση ό καθένας μέ τόν τρόπο του γιά τήν καλύτερη άνάπτυξη τών σκοπών τού Συλλόγου καί τό κυριώτερο νά φθάνουν στό σύλλογο όλα τά θέματα πού άπασχολοΰν τούς έδώ συγχωριανούς καί τό χωριό καί νά δίνονται λύσεις άν αΰτό βέβαια είναι δυνατό. Ευχαριστούμε όλους έκείνους πού προσέφεραν δώρα γιά τήν Λάχειοφόρο άγορά καί εύχόμαστε καί πάλι καλή διασκέδαση". Τήν ζωντάνια καί τό κέφι τών παρευρισκομένων σταμάτησε δυστυχώς τό ώράριο τών Κέντρων διασκέδασης πού λήγει στις 2 μετά τά μεσάνυκτα. Εύχές σέ όλους καί ραντεβού στήν έπόμενη έκδήλωσή μας. kk k k k k k k k k k -2-

5 Ο "ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ" ΚΑΙ Ο ΒIΤΣΕΝΤΣΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ι (χο0 κ. Στέλιου Κ. Λαμπ ίχκη) Η υπόθεση του " Ερωτόκριτου", πού ήταν καί είναι δημοφιλέστατος όχι μόνο μεταξύ των Κρητικών, άλλά καί σέ όλητήν 'Ελλάδα, είναι σέ γενικές γραμμές γνωστή σέ όλους. Αντίθετα, δέν είναι ευρύτερα γνωστά τά φιλολογικά προβλήματα του έργου: ποιός άκριβώς ήταν ό Βιτσέντσος Κορνάρος, ό ποιητής του, πότε έγραφε τόν Ερωτόκριτο", σέ ποιά πρότυπα βασίστηκα καί τέλος, πως τό ποίημα διαδόθηκε καί έφτασε ώς τις μέρες μας. Σκοπός του σημειώματος αΰτοϋ είναι νά προσφέρει στούς φιλομαθείς άναγ.νώστες τού περιοδικού "'Αγία Γαλήνη" μερικές πληροφορίες γύρω άπό τά θέματα αύτά, καί κυρίως γύρω άπό τό πρόβλημα τής ταυτότητος τού ποιητή, πού φαίνεται ότι βρήκε τή λύση του μετά άπό συστηματικές έρευνες στά Κρατικά Αρχεία τής Βενετίας ΠΟΙΗΤΗΣ '0 ποιητής άποκαλύπτει ό ίδιος τό όνομά του στούς τελευταίους στίχους τού ποιήματος : Κ έγώ δέ θέ νά κουρφευτώ κι άγνώριστο νά μ έχου, μά θέλω νά φανερωθώ, κι όλοι νά μέ κατόχου. ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ είν ό ποιητής καί στή γενιά ΚΟΡΝΑΡΟΣ, πού νά βρ ε θ π άκριμάτιστος, σά θά τόν πάρ.η ό Χάρος. Στην Στείαν έγεννήθηκε, στή Στείαν ένεθράφη έκεΐ κάμε κ έκόπιασεν ετούτα πού σάς γράφει. Στό Κάστρον έπαντρεύτηκε σάν άρμηνεύγει ή φύση, τό τέλος του έχει νά γενή όπου δ θεός δρίση. (Έρωτόκριτος Ε, στ ). 'Υπήρχαν διάφορα πρόσωποα μέ τό όνομα "Βιτσέντσος Κορνάρος" στην Κρήτη, κατά τή διάρκεια τής Βενετοκρατίας, καί γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή φιλολογική έρευνα άμφιταλαντευόταν, χωρίς νά μπορεί νά προτείνει μέ άδιάσειστη βεβαιότητα ότι κάποιος άπό αύτούς ήταν ό ποιητής τού Ερωτόκριτου. Αλλά τήν τελευταία δεκαπενταετία ή έρευνα μπήκε στό σωστό δρόμο. Στό Κρατικό Αρχείο τής Βενετίας μεταφέρθηκαν, μετά τήν κατάκτηση τής Κρήτης άπό τούς Τούρκους τό 1569, οί σειρές των έγγράφων τού Δούκα τής Κρήτης καί των νοταρίων, των συμβολαιογράφων τής Κρήτης. Τά έγγραφα αύτά άποτελοϋν πολύτιμη πηγή πληροφοριών γιά τήν ιστορία τής Κρήτης κατά τή διάρκεια τής Βενετοκρατίας καί θά χρειασθούν πάρα πολλά χρόνια άκόμα γιά τήν πλήρη άξιοποίηση τών στοιχείων πού προσφέρουν. Μεταξύ τών έγγράφων αύτών βρέθηκαν καί στοιχεία πού έλάχιστες άμφιβολίες άφήνουν ότι έντοπίστηκε ό ποιητής τού Έρωτόκριτου. "Ηταν γιός τού Ιακώβου Κορνάρου καί τής Ζαμπέτας Demezzo καί γεννήθηκε στό χωριό Τραπεζόντα τής Σητείας, στις 26 Μαρτίου '0 πατέρας του πέθανε λίγες μέρες άργότερα, χωρίς νά προλάβει -3-

6 νά δηλώσει τη γέννηση τοϋ Βιτσέντσου στά έπίσημα βιβλία του 'Ηρακλείου, καί όταν υστέρα άπό πολλά χρόνια ένηλι - κιώθηκαν οί άδελφοί του καί έκαναν αίτηση γιά την έγγραφη του, χρειάστηκε νά γίνει ένορκη διοικητική έξέταση, ώστε νά εξακριβωθεί δτι ό Βιτσέντσος ήταν γνήσιο τέκνο του Ιακώβου. '0 Βιτσέντσος έμεινε στή Σητεία ώς τό 1590 περίπου, έποπτεύοντας προσωπικά τήν καλλιέργεια των κτημάτων του. Μετά τό 1590 μετοίκησε στό 'Ηράκλειο γιατί νυμφεύτηκε τή Μαριέτα Zeno (άπόγονο έπίσης μεγάλης άρχοντικής οικογένειας). Άπό τό γάμο αυτόν γεννήθηκαν δύο κόρες, ή Κατερούτσα καί ή 'Ελενέτα. '0 Βιτσέντσος άσκησε κατά καιρούς διάφορα διοικητικά λειτουργήματα στό 'Ηράκλειο. Συμμετείχε έπίσης στήν Ακαδημία των Stravaganti. Ή Ακαδημία αύτή ήταν ένα σύλλογος λογιών μέ άξιόλογη λογοτεχνική δραστηριότητα, πού ιδρύθηκε άπό τόν Άνδρέα Κορνάρο, αδελφό του Βιτσέντσου. '0 Άνδρέας ήταν καί αϋτός ποιητής, άλλά καί ιστορικός : έχει γράφει στά ιταλικά μιά ιστορία τής Κρήτης, πού παραμένει άνέκδοτη. '0 Βιτσέντσος έγραφε διάφορα ιταλικά ποιήματα γιά τις εκδηλώσεις τής Ακαδημίας. Φαίνεται δμως δτι δέν ήξερε καλά τά ιταλικά, γι αΰτό καί τά ποιήματά του τά διόρθωνε δ αδελφός του. Στό 'Ηράκλειο πιθανότατα έγινε καί ή τελική έπεξεργασία του Έρωτόκριτου. '0 Βιτσέντσος πέθανε πρός τό τέλος του 1612 ή τις άρχές του '0 άναγνώστης ήδη θά έχει τήν άπορία, πώς ένας Βενετός φεουδάρχης έγραφε ένα έλληνικότατο ποίημα, όπως ό Έρωτόκριτος. 'Η άπορία αύτή είναι δικαιολογημένη. 'Η ίδια άπορία έμπόδισε τή φιλολογική έρευνα νά επιλύσει π ιό γρήγορα τό πρόβλημα τοϋ ποιητή τοϋ Έρωτόκριτου: όλοι περίμεναν νά βρουν κάποιο έλληνορθόδοξο Κορνάρο. Τελευταία δμως ή προκατάληψη αύτή παραμερίστηκε. Τούς δύο τελευταίους αιώνες τής Βενετοκρατίας οί έθνικές καί θρησκευτικές διαφορές δέν -ήταν τόσο έντονες στήν Κρήτη. 'Η τουρκική άπειλή μεγάλωνε δλο καί πιό πολύ, καί οί Βενετοί καταλάβαιναν δτι έπρεπε νά πάρουν τόν ντόπιο πληθυσμό μέ τό μέρος τους, άν ήθελαν νά κρατήσουν τήν Κρήτη. Παραχώρησαν λοιπόν πάρα πολλά προνόμοια στούς Κρητικούς, όπως θρησκευτική έλευθερία, μέ άντίστοιχο περιορισμό τής καθολικής προπαγάνδας, καθώς καί οικονομική καί πολιτική έλευθερία. 'Η οικονομία τών κρητικών πόλεων τονώθηκε σημαντικά καί επιτεύχθηκε ή άνοδος τής άστικής καί τής λαϊκής τάξης. Γιά τόν άγροτικό πληθυσμό ή κατάσταση δέν βελτιώθηκε καί πολύ, μέσα στις πόλεις δμως δέν είχαν μεγάλη σημασία πλέον οί έθνικές καί θρησκευτικές διαφορές. Οί περισσότεροι Βενετοί εΰγενείς δέν γνώριζαν τήν Βενετία παρά μόνο έξ άκοής είχαν άφομοιωθεί σέ μεγάλο βαθμό μέ τόν ντόπιο πληθυσμό, πολλοί γνώριζαν τά έλληνικά.καλύτερα άπό τά ιταλικά, ένώ άλλοι γνώριζαν μόνο τά έλληνικά, πού τά έμαθαν ώς μητρική τους γλώσσα. 0ί Έλληνές πάλι, -4-

7 μετά την πτώση τής Κωνσταντινούπολης, μόνο στη Βενετία μπορούσαν νά έλπίζουν γιά πολιτική καί θρησκευτική ελευθερία. 'Η ειρηνική συμβίωση "βενετοκρητικών" καί "έλληνοκρητικών" έκανε πολύ ισχυρότερους τούς δεσμούς των κοινών συμφερόντων πού τούς ένωναν καί έκμηδένιζε τίς έθνικές καί τίς θρησκευτικές διαφορές. "Ολοι αισθάνονταν άπλά καί μόνο Κρητικοί. 'Υπάρχουν καί άλλες περιπτώσεις ποιητών βενετικής καταγωγήν πού έγραφαν τά έργα τους έλληνικά. Έτσι, δέν πρέπει νά μάς ξενίζει τό γεγονός, πώς μπόρεσε δ Βιτσέντσος Κορνάρος νά γράψει τόν Έρωτόκριτο. Στήν οίκογένειά του μιλούσαν τά έλληνικά. 'Η μητέρα του Ζαμπέτα ζήτησε νά συνταχθεϊ στά έλληνικά ένα δωρητήριο κτημάτων στούς πέντε γιούς της. Ή διαθήκη τής κόρης του Κατερούτσας είναι γραμμένη στά έλληνικά καί τήν ΰπογράφει ή ίδια, γράφοντας τό όνομά της μέ έλληνικούς χαρακτήρες. Επίσης, ύπάρχουν καί δύο συμβολαιογραφικά κείμενα, συνταγμένα άπό τόν ίδιο τόν Βιτσέντσο Κορνάρο μέ άψογη κρητική διάλεκτο, πού έπιβεβαιώνουν τό γεγονός τής έλληνομάθειάς του. Σέ γενικές γραμμές, αΰτά είναι τά στοιχεία πού διαθέτουμε μέχρι στιγμής γιά τόν Βιτσέντσο Κορνάρο. Οί ερευνητές δέν αμφιβάλλουν ότι μέ συστηματικότερη άναδίφηση τού Αρχείου τής Βενετίας τά στοιχεία αότά θά πολλαπλασιαστοΰν ΠΗΓΕΣ Έχουν έπισημανθεΐ διάφορες άναλογίες τού Έρωτόκριτου μέ τήν δημώδη έλληνική λογοτεχνία, καθώς καί μέ κείμενα τής ιταλικής λογοτεχνίας, πρόκειται όμως γιά δευτερεύουσες πηγές. 'Η κυρία καί άπώτερη πηγή είναι τό γαλλικό έρωτικό μυθιστόρημα Paris et Vienne. Τό γαλλικό μυθιστόρημα όμως ήταν πολύ διαδεδομένο στήν Εΰρώπη. 'Υπήρχαν διασκευές του στις διάφορες τοπικές λογοτεχνίες, καί ιδιαίτερα στήν ιταλική, όπου είναι γνωστές καί έμμετρες καί πεζές διασκευές του'. 'Υπάρχει καί λατινική διασκευή τού γαλλικού μυθιστορήματος. Γιά νά είμαστε βέβαιοι γιά τό άκριβές πρότυπο τού Έρωτόκριτου, πρέπει νά περιμένουμε τά άποτελέσματα τής συγκριτικής έρευνας όλων τών παραλλαγών, πού μόλις έχει άρχίσει. β. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 01 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τό κείμενο τού Έρωτόκριτου άρχικά κυκλοφορούσε σέ χειρόγραφα. "Ενα άπό τά χειρόγραφα αύτά διασώζεται καί σήμερα: βρίσκεται στό Βρεταννικό Μουσείο τού Λονδίνου καί προέρχεται άπό τήν ιδιωτική συλλογή τού λόργου Harley, πού τό είχε άγοράσει τό 1725 άπό ένα Κερκυραίο νέο, τόν Νικόλαο Ροδόσταμο. '0 Έρωτόκριτος τυπώθηκε γιά πρώτη φορά σέ βιβλίο τό 1713, στη Βενετία. Στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στήν Αθήνα, σώζεται ένα άντίτυπο τής έκδοσης αύτης. 'Η έκδοση αύτή άνα- -5-

8 τυπώθηκε τό 1737, πάλι, στήν Βενετία, καί ένα αντίτυπό της σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδας. Ακολούθησαν πάρα πολλές άλλες έκδόσεις, στη Βενετία καί αργότερα στήν Αθήνα, δέν είχαν δμως τή δέουσα φιλολογική έπιμέλεια, μέ αποτέλεσμα νά άλλοιώνεται τό κείμενο τού ποιήματος. Γρήγορα έγινε αισθητή ή έλλειψη μιας επιστημονικής έκδοσης καί μετά άπό διάφορες προσπάθειες, πού δέν τελεσφόρησαν, κυκλοφόρησε τό 1915 στό 'Ηράκλειο μιά μεγάλη έπιστημονική έκδοση, μέ διεξοδική εισαγωγή, σημειώσεις καί γλώσσάριο, άπό τόν Στέφανο Ξανδουδίδη, "Εφορο Αρχαιοτήτων καί 'Ιστορικό. Τό 1928 ό Στέφανος Ξανθουδίδης έπιμελήθηκε μιά μικρή έκλαϊκευτική έκδοση, στή σειρά τοΰ "Συλλόγου πρός διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων". Μιά άλλη εκλαϊκευτική έκδοση, μέ επιμέλεια Λίνου Πολίτη, άνατυπώθηκε πολλές φορές. Άλ-λά άπό τόν καιρό του Ξανθουδίδη ή έρευνα γύρω άπό τήν ιστορία τής κρητικής διαλέκτου προχώρησε αρκετά καί πάλι έγινε αισθητή ή έλλειψη μιας νέας έπιστημονικής έκδοσης του Έρωτόκριτου, μέ βάση τά τελευταία πορίσματα τής έπιστήμης. Τό έργο αυτό τό άνέλαβε ό Στυλιανός Αλεξίου καί τό 1980 μάς πρόσφερε μιά νέα έκδοση του ποιήματος, μέ λεπτομερέστατη εισαγωγή, σημειώσεις καί γλωσσάριο, πού ένσωματώνει καί τά τελευταία πορίσματα τής έρευνας καί θά άποτελέσει τή βάση γιά κάθε περαιτέρω έρευνα γύρω άπό τόν Έρωτόκριτο καί τά προβλήματα που παρουσιάζει. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ '0 άναγνώστης πού ένδιαφέρεται γιά τήν τεκμηρίωση των πορισμάτων γύρω άπό τόν Βιτσέντσο Κορνάρο μπορεί νά διαβάσει τό άρθρο του Ν.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, Ό ποιητής του "Έρωτόκριτου", Πεπραγμένα του Α1 Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου ('Ηράκλειο, 29 Αύγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1976), τόμ.β', Αθήνα 1981, σσ , δπου η βιβλιογραφία καί τά έγγραφα των Αρχείων τής Βενετίας, πού παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες. Τό δωρητήριο τής μητέρας τοΰ Κορνάρου καί ή διαθήκη τής κόρης του δημοσιεύτηκαν άπό τόν Γ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, 'Ελληνικά έγγραφα (δωρητήριο καί διαθήκες) τής μητέρας, τής κόρης καί τής έγγονής τοΰ Βιτσέντσου Ιακ. Κορνάρου, θησαυρίσματα 16(1979) Ό ίδιος Γ. Μαυρομάτης έτοιμάζει διατριβή γιά τις ιταλικές διασκευές τού Paris et Vienne καί τή σχέση τους μέ τόν Έρωτόκριτο. Τό βιβλίο τού Ε.ΚΡΙΑΡΑ, Μελετήματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτόκριτου, Αθήναι 1938, καλύπτει μικρό τμήμα μόνο τοΰ σύνθετου προβλήματος των πηγών τού Έρωτόκριτου. Τέλος, ή βασική βιβλιογραφία γύρω άπό τό ποίημα συγκεντρώνεται στήν τελευταία έκδοση τού Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ, πού άναφέρθηκε παραπάνω. ie'k'k'k k'kic'krk'k -6-

9 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ : ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (του Σωτήρη Αθανασέλπ, Φαρμακοποιού) "Γιά δες πού βάλανε σχά ίσια τή λευτεριά μέ τά χασίσια" Κ. Βάρναλης Πολύς λόγος έχει αρχίσει νά γίνεται καί στή χώρα μας γιά τά ναρκωτικά μέ άφορμή τά κρούσματα χρήσής καί διακίνησης πού παρουσιάζονται καθημερινά μέ έναν άνησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό. Είναι γεγονός δτι ό κίνδυνος είναι π δ π πρό των πυλών. Γιά νά μπορέσουμε νά τόν άντ ιμετωπίσου με πρέπει πρώτα άπ δλα νά τόν γνωρίσουμε" νά τόν γνωρίσουμε σέ βάθος. Τί είναι τά ναρκωτικά; Ποια είναι τά ναρκωτικά; Ποιά ή δράση τους; Ποιά τά αίτια πού όδηγοΰν, κύρια τήν νεολαία, στή χρήση τους; Ποιές οί συνέπειες άπό τήν χρήση καί τήν κατάχρησή τους; Μιά τέτοια άνάλυση θά επιχειρήσουμε νά κάνουμε σ αύτό τό σημείωμα μέ στόχο άφ ένός τήν διαφώτιση πάνω στό θέμα καί άφ έτέρου τήν άναζήτηση λύσεων πάνω στό πρόβλημα "χρήση ναρκωτικών". Μέ τόν δρο "ναρκωτικά" έννοοϋμε μιά ποικιλία χημικών ουσιών διαφόρου χημικής δομής καί διαφόρου φαρμακολογικής δράσης άπό διεγερτικής έως κατασταλτικής του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Κοινό γνώρισμά της είναι ή μεταβολή τής θυμικής κατάστασης αύτοΰ πού τά χρησιμοποιεί καί ή έξάρτηση τήν όποια προκαλοϋν. Λέμε δέ δτι μία ουσία προκαλεΐ έξάρτηση, δταν, διακοπή παρατεταμένης χρήσης της επιφέρει τό λεγόμενο "σύνδρομο άποστέρησης". Σύνδρομο άποστέρησης είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων τό όποιο συνίσταται σέ ναυτία, τάση πρός εμετό, εμετό, διέγερση, άνησυχία, άγωνία καί φόβο. Στή συνέχεια διαταραχές ταΰ θερμορυθμιστ ικοΰ συστήματος μέ άποτέλεσμα δ πάσχων νά παρουσιάζει άλλοτε έντονη εφίδρωση καί άλλοτε ρίγη, μυϊκός τρόμος, έπιληπτικές κρίσεις, έντοντες διαταραχές τής λειτουργίας τού γαστρεντερικοϋ συστήματος καί διέγερση καί παράλυση τής άναπνοής. "Ολα αυτά τά συμπτώματα έκδηλώνονται στόν ένα ή στόν άλλο βαθμό άνάλογα μέ τό ναρκωτικό πού προκάλεσε τήν έξάρτηση, καί άνάλογα μέ τήν ιδιοσυγκρασία τού ατόμου πού τό χρησιμοποιεί. Τό σύνδρομο αύτό διακόπτεται άν ό πάσχων πάρει τήν κατάλληλη δόση τού ναρκωτικού πού τόν έξουσιάζει. Εάν τό σύνδρομο άποστέρησης παραταθεϊ δ πάσχων φωνάζει, κλαίει καί ικετεύει γιά τήν δόση του. Απειλεί γιά αυτοκτονία καί συχνά κόβει τις φλέβες του. -7-

10 'Η ψυχική του διέγερση φθάνει μέχρι τό μανιακό παραλήρημα καί καταλήγει σέ πλήρη μυϊκή αδυναμία, κώμα, καί συχνά στόν θάνατο. Γενικά ή έξάρτηση πού προκαλεϊται άπό τήν χρήση ένός ναρκωτικού μπορεί νά είναι: (α) Σωματική έξάρτηση' δηλαδή οί λειτουργίες τού οργανισμού νά υπάγονται στήν εξουσία τού ναρκωτικού. (0) Ψυχική εξάρτηση' δηλαδή διάθεση γιά κατ επανάληψη λήψη (εξαναγκασμός σέ κατάχρηση). Μπορεί άκόμα νά άναπτυχθεί άνθεκτικότητα (άνοχή) τού οργανισμού στό ναρκωτικό, μέ άποτέλεσμα, σέ συνεχή χρήση του, κάθε φορά νά άπαιτεϊται καί αύξηση τής δόσης γιά νά έπιτευχθεΐ τό ίδιο φαρμακολογικό (εύφοριστικό) άποτέλεσμα. Τά ναρκωτικά διαιρούνται σέ πέντε κατηγορίες άναλόγως τής φαρμακολογικής τους δράσης καί τής χημικής τους δομής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Σ αυτήν περιλαμβάνονται τά προϊόντα τής ινδικής καννάβεως (χασίς, μαριχουάνα), τό LSD, ή μεσκαλίνη, ή φαινυκυκλιδίνη κ.ά. πού έχουν παραισθησιογόνες καί ψευδαισθησιογόνες ιδιότητες. Ή ινδική κάνναβις είναι ένα φυτό συγγενές τής κοινής καναβουριας καί ευδοκιμεί καί στήν χώρα μας. Ή ρητίνη πού βρίσκεται στις άδενώδεις τρίχες πού καλύπτουν τις ταξιανθίες καί τά παράνθια φύλλα τού θηλυκού (ρυτού, περιέχει τήν δραστική ούσία Δ2 τετραϋδροκανναβινόλη ή όποια καί δίνει τις εύφοριστικές ιδιότητες στό χασίς. Τό κάπνισμα τού χασίς γινότανε παλιότερα όμαδικά ύπό μορφήν ιεροτελεστίας σέ ειδικά διαμορφωμένους χώρους τούς "τεκέδες". Οί "χασικλήδες" χρησιμοποιούσαν ειδικά σύνεργα τά όποια καί έχουν παραμείνει μέχρι σήμερα μέ τις όνομασίες τής "πιάτσας" δπως "λουλάς", "τσίκα", "τουμπεκί" κ.ά. Σήμερα έχει έπικρατήσει τό άτομικό κάπνισμα μέ τό "τσιγαριλίκι" ένα χονδρό τσιγάρο πού μέσα στόν καπνό περιέχει μιά μικρή ποσότητα χασίς. Ό "πρωτάρης" αύτός πού καπνίζει γιά πρώτη φορά χασίς αισθάνεται, δ,τι καί αυτός πού καπνίζει γιά πρώτη φορά τσιγάρο.. Τόν πιάνει ναυτία, έχει τάση γιά έμετο ή καί κάνει έμετο, κιτρινίζει καί έχει δυνατό πονοκέφαλο. Γιά τόν εξοικειωμένο "χασικλή" τά πράγματα είναι διαφορετικά. Αύτός αισθάνεται ξεκούραστος, τό σώμα του τό αισθάνεται πιό δυνατό, καί συνάμα άνάλαφρο καί μέ ξαναμμένο πρόσωπο καί ζωηρές κινήσεις κάνει δύσκολες άκροβατικές άσκήσεις καί χορευτικές φιγούρες. Μέ τήν πάροδο τού χρόνου ο.ί κινήσεις βαραίνουν καί ό "χασικλής" μπαίνει στόν κόσμο τού όνείρου καί άρχίζει νά ζεϊ ευχάριστες άκουστικές καί όπτικές παραισθήσεις καί ψευδαισθήσεις πού τις παρακολουθεί χαμογελώντας, μορφάζοντας ή χειρονομώντας δείχνοντας μιά ανόητη συμπεριφορά γιά κάποιον πού δέν ξέρει. Μετά τό όνειρικό παραλήρημα ό "χασικλής" πέφτει σέ βαθύ ύπνο άπό τόν όποιο ξυπνά άκεφος καί κουρασμένος. -8-

11 Λόγφ της επιτάχυνσης του μεταβολισμού από τήν χρήση τοΰ χασίς δ "χασικλής" πριν καί μετά τδ κάπνισμα κάνε ι αΰξημένη κατανάλωση γλυκών. Σ' αύτήν τήν αΰξημένη κατανάλωση ίσως όφείλεται καί τό δτι ή πλειοψηφία των χασισομανών έχει χαλασμένες όδοντοστο ιχ ίες. Τό χασίς δέν προκαλεΐ σωματική έξάρτηση. Οί ψυχικές διαταραχές καί οί ψυχικές βλάβες πού προκαλεΐ είναι δεδομένες. Παράλληλα^είνα ι παραδεκτή ή άρση των ηθικών άναστολών πού προκαλεΐ. Στήν ίδια.κατηγορία εντάσσονται καί οί ψευδάισθησιογόνες ούσίες ή δπως άλλοιώς λέγονται ψυχεδελικές, ψυχοδηλωτικές ψυχοσεομικητικές κ.τ.λ. Κύριος εκπρόσωπος είναι τό γνωστό L.S.D. ή διαιθυλαμίδη τοΰ λυσεργικοϋ όξέως δπως είναι τό χημικό του δνομα. Ελάχιστη ποσότητα άρκεϊ γιά νά δδηγήσει αυτόν πού τό παίρνει σέ ένα δνειρικό "ταξίδι" τό όποιο γίνεται πάντα παρουσία κάποιου συνοδού γιατί ΰπάρχει ό κίνδυνος ό τοξικομανής νά αύτοκτονήσει. Λίγο χρόνο μετά τήν λήψη άρχίζουν οί "εμπειρίες". '0 τοξικομανής αισθάνεται τά άκρα του άλλοτε νά μεγαλώνουν ύπέρμετρα καί άλλοτε νά μικραίνουν έτσι πού οί παλάμες νά φαίνονται σάν νά φυτρώνουν από τούς ώμους. Οί δρόμοι τών αισθήσεων μπερδεύονται. Τό άτομο βλέπει μουσικές, χρώματα (τά τρία "X" δπως είναι γνωστά), άποκτοΰν αλλόκοτες διαστάσεις. Τά "ψυχεδελικά" σχέδια είναι χαρακτηριστικά τοΰ τί βλέπει τό άτομο δταν βρίσκεται ύπό τήν έπίρρεια τοΰ L.S.D. 01 ψευδαισθήσεις καί οί παραισθήσεις έναλάσσονται. Οί "εμπειρίες" καί τά συναισθήματα ποικίλουν άπό άτομο σέ άτομο. Κάποιος νομίζει δτι άπέκτησε φτερά καί έτοιμάζεται νά πετάξει. Άλλος νομίζει δτι ξαναζεί τήν παιδική του ήλικία. Πολλοί ταξιδιώτες κατά τήν διάρκεια τού "ταξιδιού" αύτοκτονοΰν. Στήν κατηγορία αύτή ύπάγονται άκόμα ή μεσκαλίνη, ή φαινικυκλιδίνη (PCP) καί άλλα ψευδαισθησιογόνα τά όποια είναι λιγώτερο γνώστά στή χώρα μας. Αύτά δέν προκαλοϋν ψυχική ή σωματική έξάρτηση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η Σ αύτήν ύπάγονται ούσίες μέ δράση διεγερτηκή τού Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Κύριοι έκπρόσωποι είναι οί άμφεταμϊνες καί ή κοκαίνη. Οί άμφεταμϊνες σάν φάρμακα βοηθούν τόν άνθρωπο στό νά άπομακρύνει τήν κούραση καί τόν ύπνο, ένώ αΰξάνουν τήν δραστηριότητα, τήυάντίληψη, τήν ικανότητα γιά πνευματική εργασία, τήν προσοχή καί φέρνουν εύεξία καί εΰφορία. Γιά τις ιδιότητάς τους αΰτές χρησιμοποιούνται άπό πολλούς φοιτητές στις παραμονές τών έξετάσεων καί άπό πολλούς όδηγούς πού κάνουν νυκτερινά ταξίδια. Ακόμη επειδή κόβουν τήν όρεξη χρησιμοποιούνται άπό πολλές γυναίκες γιά νά άδυνατίσουν. Καί βέβαια ένώ τά άποτελέσματα τής χρήσης τών άμφεταμινών γιά τούς παραπάνω λόγους είναι Ικανοποιητικά ό κίνδυνος πού υπάρχει είναι μεγάλος. Νά γιατί: Τό φάρμακο προκαλεΐ τόσο ψυχική έξάρτησ, δσο καί άντοχή. Ή μακρόχρονη χρήση φέρνει πολλές ψυχικές διαταραχές πού μπορούν νά φτάσουν μέχρι τήν ψύχωση σχιζοφρενικοΰ τύπου. Τό άτομο έχει ψευδείς ιδέες, δπως δτι τόν καταδιώκουν σπείρες, τόν παρακολουθούν κατάσκοποι κ.ά. Ζώντας σέ μιά _9-

12 τέτοια κατάσταση ό εθισμένος στις αμφεταμίνες μπορεί νά διαπράξει έγκλημα. Άν τό φάρμακο διακοπεί άπότομα πέφτει σέ κατάθλιψη η αύτοκτονεί. Σωματική έξάρτησρ δέν έχει παρατηρηθεί. 'Η κοκαίνη είναι μιά ουσία πού βγαίνει άπό τά φύλλα τού Νοτιοαμερικάνικου φυτοΰ Κόκα. Οί τοξικομανείς τήν παίρνουν είτε σάν "πρέζα" άπό τήν μύτη είτε μέ ύποδόρια ένεση. Ή χρήση τής "πρέζας" έχει σάν συνέπεια τήν άπώλεια τής όσφρησης η καί τήν διάτρηση τοΰ ρινικού διαφράγματος. 'Η κοκαΐνη σέ μικρές δόσεις φέρνει ψυχική διέγερση καί ευφορία. Ριά ένα χρονικά διάστημα μιας ώρας αυτός πού πήρε κοκαΐνη αισθάνεται εύδιάθετος, ξεκούραστος, καί μεγάλη διάθεση γιά όμιλία σέ σημείο πού νά λέει φράσεις άσυνάρτρτες. Μετά άκολουθεί τό στάδιο τής πλήρους σωματικής κατάπτωσης. Γρήγορα άναπτύσεται έξάρτηση. Σέ μεγάλες δόσεις ή κοκαΐνη προξενεί βαρειά ψυχωτικά συμπτώματα, έπιληπτικούς σπασμούς καί τελικά θάνατο άπό άναπνευστική άνεπάρκεια. Σέ μακροχρόνια χρήση δ κοκαϊνομανής δέν έχει πιά δυνάμεις, είναι τελείως έξαντλημένος καί όλη του ή δραστηριότητα έξαντλεΐται στήν αναζήτηση φαρμάκου. Στό στάδιο αΰτό χαρακτηριστικό είναι τό ψευδάισθησιακό παραλήρημα. Ό κοκαϊνομανής έντρομος περιμένει τούς διώκτες του νά τόν σκοτώσουν ή νά τόν παραδώσουν στήν αστυνομία κ.ά. Τότε γίνεται πραγματικά έπικίνδυνος καί ικανός νά διαπράξει άκόμα καί φόνο. Χαρακτηριστικές είναι έπίσης γιά τούς κοκαϊνομανείς οί ψευδαισθήσεις τής άφής. Νομίζουν ότι μπαίνουν στό δέρμα τους μυρμήγκια, σκουλήκια, άμέτρητα ζωύφια κ.ά 0χι σπάνια έχουν περιγράφει περιπτώσεις όπου οί κοκαϊνομανείς τρυποϋσαν μέ βελόνες τό κορμί τους γιά νά σκοτώσουν τά υποτιθέμενα ζωύφια μέ αποτέλεσμα νά προκαλοϋν σοβαρές βλάβες στόν έαυτό τους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η Εδώ άνήκουν ουσίες μέ κατασταλτική δράση στό Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, μέ κύριους εκπροσώπους τά βαρβιτουρικά, τά ήρεμιστικά, καί τό οινόπνευμα. Τά βαρβιτουρικά σάν φάρμακα χρησιμοποιούνται κυρίως σάν υπνωτικά. Σέ περίπτωση παρατεταμένηο χρήσης έμφανίζονται συμπτώματα χρόνιας δηλητηρίασης. Εκείνοι πού κάνουν χρόνια χρήση βαρβιτουρικών βρίσκονται σέ μιά ύπομανιακή κατάσταση, μοιάζουν σάν μεθυσμένοι. Επειδή τά βαρβιτουρικά προκαλούν έξάρτηση όταν διακοπούν άπότομα έμφανίζεται "σύνδρομο άποστέρησης" μέ κύρια συμπτώματα τήν σύγχιση, τήν άγωνία καί τις δπτικές ψευδαισθήσεις. Παρανοϊκές άντιδράσεις καί έπιληπτικοί σπασμοί δέν είναι σπάνιοι Αξίζει νά σημειωθεί ότι πολλοί άρχισαν τήν χρήση τών βαρβιτουρικών γιά νά άπαλλαγοΰν άπό τήν άϋπνία ή τό άγχος καί τελικά δέθηκαν μέ τό φάρμακο καί δέν μπόρεσαν νά άπαλλαγοΰν άπό αΰτό. Σ αΰτή τήν κατηγορία ΰπάγονται καί τά ήρεμιστικά φάρμακα τά δποία μπορούν νά προκαλέσουν έξάρτηση. Χημικά άνήκουν στις όμάδες τών βενζοδιαλεπινών καί τών δικαρβαματών. Κυκλοφορούν

13 μέ τά εμπορικά ονόματα Βάλιουμ, Στεντόν, Έκουανίλ κ. ά. Εκτός άπό τήν εξάρτηση πού προκαλοον έχουν πολλές καί έντονες παρενέργειες. Τά φάρμακα τπς όμάδος αύτής σέ συνέργεια μέ τήν άλκοόλη πού κι αύτή έχει δράση κατασταλτική στό Κεντρικό Νευρικό Σύστημα καί κατατάσσεται στά "ναρκωτικά" τής 3ης όμάδος, μπορούν νά προκαλέσουν τόν θάνατο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η Σ αύτήν τήν κατηγορία ΰπάγονται οί όργανικοί διαλύτες πού καί αύτοί έχουν δράση κατασταλτική τού Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Συνιστούν μιά ιδιαίτερη μορφή τοξικομανίας, τήν τοξικομανία των "θ1μ" όπως λέγεται ή όποια είναι άκόμα άγνωστη στήν χώρα μας. Συνήθως εκδηλώνεται μέ βαθειές εισπνοές τού διαλύτη άπό σωληνάρια κόλλας τά όποια έχουν άδειάσει μέσα σέ νάυλον σακούλα. Εκτός άπό τις χρόνιες βλάβες πού προκαλοΰν οί όργανικοί διαλύτες στό συκώτι, τά νεφρά καί τά αίμοποιητικά όργανα έχουν παρατηρηθεί θάνατοι πού οφείλονται σέ άσφυξία κατά τις εισπνοές μέσα άπό τήν σακούλα, λόγω έλλειψης όξυγόνου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν τό όπιο καί τά παράγωγά του. 'Η χρήση των "ναρκωτικών" αύτών δδηγεϊ μέ μαθηματική άκρίβεια στόν θάνατο.. Τό όπιο είναι δ αποξηραμένος χυμός άπό τούς άγουρους καρπούς τις "κωδιές" τής παπαρούνας πού τό έπιστημονικό της όνομα είναι "μήκων ή ύπνοφόρος". Τό 10% τού όπίου αποτελεί ή μορφίνη μιά ούσία πού άπομονώνεται μέ ειδική κατεργασία. Στήν ιατρική ή μορφίνη χρησιμοποιείται σάν ισχυρό παυσίπονο. Από τήν μορφίνη μέ ειδική κατεργασία βγαίνει ή ηρωίνη, μιά ούσία πού είναι πέντε φορές δραστικότερη άπό τήν μορφίνη. 'Η σκόνη τής ηρωίνης μπορεί νά ληφθεΐ άπό τήν μύτη σάν "πρέζα" άλλά συνήθως διαλύεται σέ νερό καί παίρνεται μέ τήν μορφή ένδοφλέβιας ένεσης. Ό άρχάριος κρατάει τούς κανόνες ύγιεινής. Χρησιμοποιεί άποστειρωμένες βελόνες, καθαρό νερό καί κάνει τήν ένεση μέ μεγάλη προσοχή. Αργότερα κυριευμένος άπό τό πάθος του διαλύει τήν σκόνη μέ ότι νερό βρει, χρησιμοποιεί άκάθαρτες καί σκουριασμένες βελόνες, βιάζεται. 'Η βελόνα άφήνει τήν σκουριά της μέσα στό δέρμα καί ούλές σημαδεύουν τις φλέβες πού γίνονται σκληρές σάν κορδόνια. Στήν άρχή κατά τό στάδιο τής έξοικείωσης ή ήρωΐνη φέρνει εύφορία καί ψυχική καί σωματική διέγερση. Σέ λίγους μήνες ό τοξικομανής μπαίνει στό στάδιο τής κατάπτωσης. Οί σωματικές διαταραχές είναι έντονες Τό δέρμα ξεραίνεται καί παίρνει χωμάτινη όψη. 'Η άνορεξία καί οί γαστρεντερικές διαταραχές επιφέρουν γενική καχεξία

14 0ί ψυχικές διαταραχές δέν είναι μικρότερες. Έξασθενημένη άντίληψη καί μνήμη, άδιαφορία καί αποχαύνωση συνθέτουν την εικόνα του άνθρώπινου ράκους. Ανίκανος νά δουλέψει ό ήρωίνομανής καταφεύγει στήν κλοπή η καί στόν φόνο γιά νά έξασφαλίσει τήν διαρκώς αύξανόμενη δόση του (άντοχή). 'Η έξασφάλιση της δόσης είναι πιά βιολογική άνάγκη. "Αν δέν τήν βρει τό "σύνδρομο άποστέρησης" έμφανίζεται μέ δλα τά συμπτώ-,ατα πού περιγράψαμε στήν άρχή του σημειώματος. Σέ ένα ή δύο εικοσιτετράωρα ό θάνατος είναι βέβαιος εκτός άν βρεθεί ή δόση. Αλλά καί πάλι ή σωτηρία είναι προσωρινή. Ό μέσος δρος ζωής των ήρωίνομανών δέν ξεπερνά τά 30 χρόνια. Αύτές σέ γενικές γραμμές είναι οι κατηγορίες τών "ναρκωτικών ή δράση τους καί οί σωματικές καί ψυχικές συνέπειες άπό τήν χρήση τους. Στό δεύτερο μέρος του σημειώματος μας γιά τά "ναρκωτικά" πού θά δημοσιευθεί στό έπόμενο τεύχος θά διευκρινίσουμε τά αίτια πού ώθοϋν, κύρια τήν νεολαία, στήν χρήση τους, καί κάποιες λύσεις τού καίριου αύτοϋ προβλήματος τής έποχής μας. -kitjt'k'kit'k'k'k'k

15 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ - ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ (τοϋ Κώστα Κ. Λινοξυλάκη) Γελαστά πρόσωπα, χαρούμενα, καλοσυνάτα, βλέπεις στις συγκεντρώσεις μας, ζέστη άτμόσφαιρα δημιουργεΐται στις αίθουσες των έκδηλώσεων τοϋ Συλλόγου μας. 01 καρδιές καί τά πρόσωπά μας πλημμυρίζουν άπό άγαλίαση, άπό ευφροσύνη άπό νοσταλγία. Καί τό "θυμάσαι" καί "θυμάσαι" κυριαρχεί πάντα εις τίς κουβέντες δλων μας γιά νά μάς ξαναφέρει πίσω τίς άναμνήσεις. Στις άναμνήσεις λοιπόν τοϋ χωριοϋ μας άπό τήν καλή έκείνη έποχή. θυμάμαι τίς έορτές των Χριστουγέννων δτι βρίσκαμε τήν παρέα μας - άπό δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά - κάναμε προετοιμασία γιά νά ποϋμε τά κάλαντα. Καμπανάκια πού έχουν σήμερα τά παιδιά, τότε δέν είχαμε. Πέρναμε δμως μαζύ μας τήν όκά, (ή όκά ήτο ένα δοχείο πού χωροϋσε μία όκά λάδι) καί ένα πάνινο σακούλι. Σέ κάθε σπίτι πού λέγαμε τά κάλαντα, ή νοικοκυρά έριχνε στήν όκά λίγο λαδάκι ή άν δέν ύπήρχε λαδάκι μάς έδινε στραγάλια, πασατέμπους, σταφίδες, κουλούρια ή αυγά τά όποια βάζαμε στό σακοϋλι. Τό λαδάκι καί τ αύγά πουλούσαμε στά έμπορικά καί τά χρήματα αύτά τά μοιραζόμαστε. Τό ίδιο πράγμα κάναμε τήν πρωτοχρονιά καί τά φώτα. θυμάμαι τήν Πρωτοχρονιά, μόλις ξυπνάγαμε, βάζαμε τό χέρι μας ^κάτω άπό τό μαξιλάρι μας νά βροϋμε τό δώρο τοϋ "Αη-Βασίλη. '0 "Αη-Βασίλης τότε έμπαινε άπό τήν καμινάδα τοϋ σπιτιού, έτσι μάς έλεγαν. "Οταν βγαίναμε έξω νά συναντηθοϋμε μέ άλλα παιδιά μιά ήταν ή έρώτηση : τί σοϋ έφερε έσένα; Εμένα μοϋ έφερε αύτό ή έκεΐνο. Μετά τίς έορτές τών Χριστουγέννων νάσου καί φθάνουν οί άποκριές, διαρκοϋν τρεις βδομάδες-τρεϊς Κυριακές, θυμάμαι δτι κάθε μία άπ αύτές τίς Κυριακές είχε τή δική της χάρη. Φαγοπότι, γλέντια, χοροί, μασκάρες. Συγκεντρώσεις στά σπίτια μεταξύ συγγενών γιά φαγοπότι, γιά χορό, γιά τραγούδι. Γιά τίς μασκάρες, ύπήρχε συναγωνισμός ποιός καί μέ π ιό άπλά ροϋχα θά ήταν ό καλλίτερος μασκαράς. Τήν ^καθαρή Δευτέρα πού σήμαινε τό τέλος τών άπόκρεων καί τήν άρχή τής νηστείας, δλοι οί χωριανοί μας (σάν μιά οικογένεια) πλούσιοι καί φτωχοί έμαζεύοντο στήν Καμάρα γιά νά συνεχίσουν τό άποκριάτικο καί άποχαιρετηστήριο ξεφάντωμα τών Άπόκρεω. Σαρακοστή λοιπόν, πού δλοι, μικροί μεγάλοι νήστευαν, γιαυτό δέν βλέπαμε τήν ώρα πότε θάρθη τό Πάσχα. Δέν σάς κρύβω δτι πολλά παιδιά δέν είχαμε ύπομονή νά πάμε στό σπίτι μάς μετά τήν Ανάσταση γιά νά τσουγκρίσουμε τό κόκκινο αυγό, άλλά παίρναμε μαζί μας στήν τσέπη άπό κανένα -13-

16 αύγό καί κουλούρι, ώστε μόλις άκούγαμε τό Χριστός Άνέστη άπό τόν Παπά τοϋ χωρίου μας τσουγκρίζαμε καί τρώγαμε γιά νά στηλωθοΰμε άπό τήν νηστεία, Ή Μεγάλη Παρασκευή γιά μάς, σάν παιδιά άλλά καί γιά τούς μεγάλους, ήτο κάτι τό ξεχωριστό. Ψέλναμε τόν έπιτάφιο κατά δυάδας, χωριστά τά κορίτσια, χωριστά τά άγόρια καί ή περιφορά του γινόταν στό χωριό μ δλους τούς χωριανούς μας άκολουθία. Μεγάλο Σάββατο τό βράδυ στην Ανάσταση, μόλις άκούγαμε τό "Δεύτε λάβετε φώς" καί τό "Χριστός Άνέστη" άρχιζε τό κάψιμο τοϋ Ιούδα. Φαντασμαγορικό τό θέαμα. Ό Ιούδας καίγονταν μέσα σέ πελώριες φλόγες μέ ξϋλα πού έμεΐς τά παιδιά, τοϋ χωριοϋ μας μαζεύαμε δλες τις μέρες τής σαρακοστής άπό τά χωράφια ή κλέβαμε άπό τις αύλές των σπιτιών, φαντασθεΐτε πόσα ξϋλα μαζεύονταν! Επίσης δέν έλειπαν τά Μπάμ καί Μπούμ μέ τά αύτοσχεδιαζόμενα τρίγωνα (σκλαμπατσίκια), τούς σούρους (φελούς) τρακατρούκες, φώσφορα κ.ά. θυμάμαι τις δμορφες παρέες πού πήγαιναν άπό σπίτι σέ σπίτι, μέ τραγούδια καί χορούς. Άμ! έκεϊνα τά ωραία γλέντια; Γλέντια στά καφενεία τού Βαρελά, τοϋ Μανώλη Τυροκομάκη καί τοϋ Κοσμά Λυνοξυλάκη. θυμάμαι τις ανταλλαγές επισκέψεων στις δνομαστικές γιορτές. Τότε δέν ΰπήρχε πρόβλημα τί θά πάμε ώς δώρο γιά νά μή μάς παραξηγήσουν, μήπως ό άλλος θά πήγαινε καλλίτερο άπό μάς. Τό κέρασμα συνήθως ήταν κουραμπιές, λουκούμι, σοκολατάκι (φοντάν), γλυκό κουταλιοϋ, βανίλια (υποβρύχιο), ποτό λικεράκι - μέντα ή μπανάνα καί σπάνια νά μήν υπήρχε μεζές καί καλό κρασί. Γιά τά παιδιά τά στραγάλια, ό πασατέμπος, ή σταφίδα ή καμμιά καραμέλα ήταν τό καλλίτερο κέρασμα, θυμάμαι εμείς τά παιδιά τόν περισσότερο καιρό είμαστε ξυπόλυτα, γιατί τά σκαρπίνια ήταν μεγάλη πολυτέλεια. Στις δόξες της ήταν ή άρβύλα γεμάτη προκαδοϋρα. Τό ντρίλι, τό κάμποτο καί τό φαντό ήταν τό ποιό συνηθισμένο ροϋχο μικρών καί μεγάλων. Ώς θέρμανση χρησιμοποιούσαμε μαγκάλια, στή χόβολη Ψήναμε κουκιά ή ρεβύθια άντί γιά κάστανα πού δέν υπήρχαν. Γύρω άπό τό μαγκάλι - στις βεγγέρες - ό παποΰς ή ή γιαγιά όλο καί κάποιο παραμύθι ή ιστορία είχαν νά μάς πουν. Νερό τρεχούμενο δέν ΰπήρχε. 'Υπήρχαν τά κοινά πηγάδια πού οί νοικοκυρές πήγαιναν μέ τις στάμνες τους νά πάρουν τό νερό, ψυγεία δέν υπήρχαν. Ηλεκτρικό δέν ΰπήρχε, μέσα φωτισμού είχαμε οί περισσότεροι τό λύχνο πού άναβε μέ λαδάκι καί λιγότεροι είχαν λάμπα πετρελαίου. Ραδιόφωνα, μόνο ένα καί αυτό στό καφενείο τοϋ Βαρελά. Μουσική σέ δίσκους άνΰπαρκτη* Κάποιος φωνογράφος άν θυμάμαι υπήρχε, -14-

17 άλλά δέν ξέρω ποιός τόν είχε. Γιά τά γλέντια δμως, τούς χορούς καί τά τραγούδια ύπίϊρχαν αρκετοί λυράρηδες πού πρόσφεραν πρόσχαρα καί άφιλοκερδώς τίς ύπηρεσίες τους σε κάθε παρέα μικρών ή μεγάλων προκειμένου νά τούς διασκεδάσουν. θυμάμαι τίς μεταμεσονύκτιες καντάδες πού γινόντουσαν άπό τούς καλίφωνους στούς δρόμου τοϋ χωριού μας ή άκόμη έξω άπό τό σπίτι τής άγαπημένπς κάποιου τής παρέας. Αποχωρητήρια δέν ύπήρχαν κι άν είχαν μερικοί πολύ λίγο τά χρησιμοποιούσαν, τά είχαν καθαρά γιά τούς έπισκέπτες... Αντί αυτά είχαμε σταύλους καί χωράφια... Τά παιγνίδια πού παίζαμε μικροί καί μεγάλοι, στή θάλασσα, στό ρυάκι, στά χωράφια στούς δρόμους ήταν Πετροπόλεμοι, Αμπάριζα, Κλέφτες καί άρματωλοί, Κρυφτό, Αμάδες, Κυνηγητό, Τσέρκι, Τηλέφωνο, Ξιφομαχία, ποδόσφαιρο μέ μπάλα άπό κουρέλια ή έφημερίδες, τά δέ κορίτσια έπαιζαν κουτσέ»1, κίσκιντα (μέ τίς πέτρες) καί μέ κούκλες τίς όποιες έφτιαχναν μόνα τους μέ διάφορα κουρέλια. θυμάμαι δτι οί οικογένειες είχαν πάνω άπό τρία, τέσσερα παιδιά πολύ σπάνια λιγότερα καί αναρωτιούνται οί παληοί καί λένε σήμερα στούς νέους : Γιάντα μωρέ μένετε μέ ένα ή δύο παιδιά καί δέν κάνετε πιό πολλά ; Απάντηση : δέν ζοΰμε στήν έποχή σας. Έχουμε ήλεκτρικά φώτα, τηλέφωνο, τηλεόραση, καυσαέριο... καί δέν πέφτουμε άπό νωρίς στό κρεββάτι...!" k'k'k'k'k'k k'k'k'k'k Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Ζ Ε Σ Θ Ε μέσω τού περιοδικού μας 'k'k'k-k'k'k'k'k-k'kie

18 Ενα Μεγάλο Σάββατο, κάποτε, έκεΐ... Η "ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ" το0 Κοσμά (τοϋ Γιάννη Μηναδάκη) Σκέφτεσαι πολλές φορές καί θαυμάζεις τη μαγική δύναμη τοϋ ^ άνθρώπου νά ζωντανεύει νοερά δσα κι δσους δέν υπάρχουν πιά καί νά τά κουβαλάει ατόφια στις τέσσερεις άκρες τοϋ κόσμου, πέρα άπό τό χρόνο. Χρόνια νοσταλγικά καί τόποι προσφιλείς, γωνηές άσήμαντες κ ι άπαρατήρητες γι άλλους, άναδεύονται στη θύμησή σου όλοζώντανες δταν υπάρξουν οί κατάλληλοι "έρεθισμοί" καί συγκυρίες. Χρόνια καί χρόνια, γιορτές τοϋ Πάσχα, ξαναθυμάμαι τή γωνηά αυτή, έκεϊ πού σήμερα χαρούμενοι ξανθομάλληδες τοϋ Βορρά πίνουν τό οΰζάκι τους καί χαίρονται άνέμελα. Εκεί δίπλα στή μεγάλη πόρτα, ορθάνοιχτη στά σοϋρτα-φέρτα τής "άγοράς", ξαπλωμένη μέ τόν χοντρό κορμό της, ήταν ή "κουτσούρα"_τοϋ Κοσμά - τό μήλον τής Έριδος άνάμεσα στό νοικοκύρη καί στούς νεαρούς "κομμάντος" πού φιλοδοξοϋσαν κάθε Πάσχα νά τήν παραδώσουν στις άδηφάγες ορέξεις τοϋ " Ιούδα". Όλοχρονίς τοϋ χρόνου τή χαϊδολογούσαμε τήν "κουτσούρα" αυτή μέ τά μάτια μας, τήν ψηλαφίζαμε μέ τά χέρια μας κι έκτιμούσαμε τις διαστάσεις της - σκολιαρόπαιδα κι άκόμη μεγαλύτεροι καί πονηρές σκέψεις μάς συνέπαιρναν : "Αύτό τό Πάσχα, δέν θά μάς γλυτώσει! 'Οπωσδήποτε θά τήν κάψουμε στόν " Ιούδα". Πολλές ηλικίες πρέπει νά δοκίμασαν τόν άθλο αύτό- άθλος ήτανε νά τήν μεταφέρεις άπό τήν "άγορά" ώς τήν έκκλησιά λόγφ των διαστάσεων καί τοϋ βάρους της καί προπάντων, χωρίς νά γίνει αισθητή ή μεταφορά άπό τόν καλωσυνάτο ιδιοκτήτη της πού παρ δλα αΰτά δέν έπαυε νά τήν διεκδικεΐ πάσει θυσία, "ζωντανή ή πεθαμένη", καψαλιασμένη δηλαδή ή άπείραχτη άπό τίς φλόγες. Φαίνεται δμως πώς δλες οί ηλικίες κάπου σκόνταφταν τήν τελευταία στιγμή στήν πειρατική τους απόπειρα, ή "κουτσούρα" ταξίδευε άλλοτε πενήντα, άλλοτε έκατό μέτρα κι άλλοτε πάλι ή προσπάθεια ναυαγοΰσε στά πρώτα της βήματα- καθώς δ νοικοκύρης παρουσιάζονταν τήν τελευταία στιγμή σάν άπό μηχανής θεός καί καί οί έπίδοξοι έμπρηστές έκαναν φύλλα φτερά... Μόνο τήν άλλη μέρα, τό Πάσχα τό Λαμπρόν, πλησίαζε ένας-ένας δειλά-δειλά καί κύταζε μέ παράπονο τήν "κουτσούρα" πού είχε άποκατασταθει στή θέση της σάν νά μήν είχε συμβεΐ τίποτακι έδινε, καθένας μέ τή σειρά του, τήν παντοτεινή ΰπόσχεση: "Τοϋ χρόνου, πού θά μάς πάς, θά σέ κάψουμε!" Καί τά χρόνια κυλοϋσαν κι ή "κουτσούρα" έμενε στή θέση της άκίνητη, άσυγκίνητη, σκανδαλιάρα

19 "Οταν ήλθε τό πλήρωμα του χρόνου γιά τή δική μας ηλικία νά δοκιμάσει την τύχη της σκεφτήκαμε πολύ: Μάς προβλημάτισαν οι παληές άποτυχ ίες, ή μεγάλη απόσταση ^μέ τόν άνώμαλο δρόμο καί προπάντων ή εξεύρεση τής κατάλληλης ^ ώρας πού θά μπορούσαμε νά κάνουμε τά άδύνατα δυνατά, απαρατήρητο ι. "Υστερα άπό μεγάλη περισυλλογή καί μέ άπόλυτη^έχεμύθε ια άποφασίσαμε ή άπόπειρα νά γίνει τίς πρωινές ώρες τοϋ Μ. Σαββάτου πρός Κυριακή τοϋ Πάσχα πράγμα πού θά^έξυπηρε-^ τοϋσε διπλό σκοπό : Καί οί νο ικοκυραΐο ι, μετά τήν περίφημη μαγειρίτσα καί τά λοιπά εδέσματα θά είχαν κοιμηθεί, ήρεμοι κι άνυποψίαστο ι καί ή φωτιά, εξαντλημένη, χωρίς καυσόξυλα, θά μπορούσε νά ξαναζωντανέψει μέ τήν "κουτσούρα" καί ή φιέστα νά κρατήσει ως τό πρωί... Έτσι, ή "Επιχείρηση Ιούδας", ξεκίνησε κατά γράμμα, καλά οργανωμένη. Τήν τελευταία μάλιστα στιγμή ό όμιλός μας - παιδιά δεκατεσσάρων μέχρι δεκαοχτώ χρόνων - πλαισιώθηκε κι άπό μεγαλύτερους, πλανόδιους γλεντζέδες τής νύχτας, πού μάς διασταύρωσαν τήν ώρα πού ή "κουτσούρα", γλιστρώντας πάνω σέ ξύλα-οδηγούς, κατέβαινε τήν κατηφόρα τής άγοράς. '0 άγώνας ήταν επίμοχθος, άλλά τό έπαθλο άξιο κάθε θυσίαςθά είμαστε οί πρώτοι καί τελευταίοι που θά κατορθώναμε τόν άθλο αΰτό- μέ χίλια δυό άχi καί βάχ! καί "άιντε παιδιά", προχωρούσαμε γιά τό μεγάλο σκοπό. Οί μικρότεροι φύλαγαν τσίλιες. "Ηταν ευσυνείδητοι φύλακες, άλλά λόγω φόβου κι άτζαμοσύνης έδωσαν δύο φορές λάθος συναγερμό καί σκορπίσαμε δλοι, ώσπου νά πεις τρία. Συνήλθαμε όμως γρήγορα, στείλαμε εμπροσθοφυλακή νά προετοιμάζει τό πέρασμα άπό τήν πεσμένη άρχαία κολώνα κοντά στήν έκκλησιάκρίσιμο σημείο τής διαδρομής καί ριχτήκαμε μέ τά μούτρα στήν Επιχείρηση. Πέρασε αρκετός χρόνος πού είχε γιά μάο πάρει τίς διαστάσεις αιώνων, γιαυτό ή περηφάνεια καί ή άνακούφιση πού νοιώσαμε δταν ή "κουτσούρα" βρέθηκε περιτυλιγμένη άπό φλόγες δέν περ ιγράφετα ι. "Τετέλεστα ι!" θυμάμαι πού άναφώνησε κάποιος επιγραμματικά καί πού σήμαινε : Τό άκατόρθωτο είχε επιτευχθεί! Καί ήταν ή χαρά δλων μας απερίγραπτη κι ό μόχθος μας καταξιωμένος. 'k'k k ' k,k 'k 'k k 'k -k k kic Τί κρίμα δμως πού δλα τά ευχάριστα έχουν τέλος! Μόλις πού ή "κουτσούρα" είχε προλάβει νά καψαλ ιαστεϊ άπ δλες τίς μερηές, μόλις πού είχαν_άρχίσει οί φλόγες τού " Ιούδα" νά ξαναζωντανεύουν καί νά τή χαϊδεύουν καί φάνηκε ό γυιός τού νοικοκύρη, δ Δήμος, άγριος σάν τόν πόλεμο, τρέχοντας, νά τήν περισώσει άπό τόν δλεθρο. -17-

20 Εμείς κάναμε ότι δέν ξέραμε τόν ένοχο, ρίχναμε ευθύνες σ άγνώστους, άλλοι σέ μας καί έτσι, μέ λίγη καλή θέληση, βρεθήκαμε δλοι ΰπεύθυνοι καί ανεύθυνοι, ένοχοι καί άθώοι καί τά πειραχτά έδιναν κι έπερναν... ic-k'k'k'kick'kic'k θυμάμαι τό άπόγευμα του Πάσχα πώς ή "κούτσουρα" βρίσκονταν πάλι στη θέση της, πασπαλισμένη μέ άσβέστη γιά νά μή φαίνονται τά πρόσφατα βάσανά της άπό τή φωτιά καί τά βέβηλα χέρια πού τη σπίλωσαν. Περνούσαμε θυμάμαι πάλι ένας-ένας καί τότε, λίγο γελαστοί, λίγο περήφανοι αυτή τή φορά γιατί είχαμε επιτύχει περισσότερα άπό τούς προγενέστερους καί κυτάζαμε τό πελώριο κορμί πού δέν έστερνε νά πεθάνει... Καί συνέβαιναν αυτά κι άλλα πολλά κάποτε, τό Μεγάλο Σάββατο πρός τήν Κυριακή του Πάσχα, έκεΐ πού σήμερα άνίδεοι κι άνέμελοι πίνουν τό ούζάκι τους καί χαίρονται ξένοι καί ξένες.. 5*Γ & -18

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Ευαγγελία Κωνσταντινοπούλου Μαρίνα Παπαϊωάννου Λυδία Παραστατίδη Ιωάννα Μαυραγάνη Ζωή Παπαγιάννη Έλενα Μερντάνι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Σταυρούλα Μανιάτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μεσημέρι, η Κέιτι,ύστερα από μία δύσκολη και κουραστική μέρα, γύριζε στο σπίτι μαζί με τον παιδικό της φίλο, το Jimmy. Και οι δυο φοιτούν στο

Ένα μεσημέρι, η Κέιτι,ύστερα από μία δύσκολη και κουραστική μέρα, γύριζε στο σπίτι μαζί με τον παιδικό της φίλο, το Jimmy. Και οι δυο φοιτούν στο Ένα μεσημέρι, η Κέιτι,ύστερα από μία δύσκολη και κουραστική μέρα, γύριζε στο σπίτι μαζί με τον παιδικό της φίλο, το Jimmy. Και οι δυο φοιτούν στο τοπικό Γυμνάσιο. Είναι πολύ στενά δεμένοι μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας, τα παιδιά της Α 1 αποφάσισαν να γράψουν ένα δικό τους παραµύθι µε θέµα την Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Κλάδος Λυκόπουλων Περιφέρεια Αθηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Τα Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου περιμένουν για 9η χρονιά μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Είναι δραστικές ουσίες οι οποίες Μουδιάζουν ή νεκρώνουν σημεία του σώματος Προκαλούν απώλεια αισθήσεων

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Είναι δραστικές ουσίες οι οποίες Μουδιάζουν ή νεκρώνουν σημεία του σώματος Προκαλούν απώλεια αισθήσεων ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Είναι δραστικές ουσίες οι οποίες Μουδιάζουν ή νεκρώνουν σημεία του σώματος Προκαλούν απώλεια αισθήσεων ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Μαριχουάνα - Χασίς (ινδική κάναβη) Έκσταση Ηρωίνη Μορφίνη Καρπός παπαρούνας

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics)

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Πολιτισμός 26/07/2016-08:56 Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα