ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:"

Transcript

1 ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ηεο ΠΑΠΑΜΖΛΗΟΤ ΔΛΠΗΝΗΚΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Μάξηηνο 2011

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Μέζα απφ ηηο επφκελεο γξακκέο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ. Υξ. Νηθνιαΐδε, ν νπνίνο κε ηηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ ζπλεηέιεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Θα ήζεια επηπιένλ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξε φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ γηα ηε ζπλεξγαζία, ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηελ Σξάπεδα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ην πνιχ ζηελφ θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ πνπ ζπλεηέιεζε κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ii

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ABSTRACT) θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε δεκνζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηελ νπνία θαη ζα αμηνινγήζνπκε, κε γλψκνλα ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, εθαξκφδεηαη κε επηηπρία (πξνηείλνληαο παξάιιεια ιχζεηο βειηηψζεηο). Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα ηπραίν δείγκα 60 ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ παθέην ηνπ Microsoft Office Excel. Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. iii

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ii ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ABSTRACT)...iii ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ...iv ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ vii ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ....ix ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Θεσξία ηεο εθπαίδεπζεο 1.1 Δηζαγσγή Ζ εθπαίδεπζε σο εξγαιείν αλάπηπμεο Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε..3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Δθπαίδεπζε θαη Σξάπεδεο 2.1 Σν ηξαπεδηθό πεξηβάιινλ ζήκεξα Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα Ζ εθπαίδεπζε σο λνκνζεηεκέλε ζέζπηζε Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ...8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Πνιηηηθή Δθπαίδεπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 3.1 Δηζαγσγή Ζ Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνύ ηξαηεγηθή ηεο εθπαίδεπζεο Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Δθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ Ο ζεζκόο ηνπ πκβνύινπ Δθπαίδεπζεο Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθά θέληξα Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ...28 iv

5 3.11 ηαηηζηηθά ζηνηρεία..31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 4.1 θνπόο έξεπλαο, δείγκα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Δξκελεία Δπξεκάησλ 5.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία Φύιν Ζιηθία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Παηδηά Δπίπεδν ζπνπδώλ Αληηθείκελν ζπνπδώλ Ξέλεο γιώζζεο ρέζε εξγαζίαο Θέζε ζηελ ηξάπεδα Αληηθείκελν εξγαζίαο Έηε εκπεηξίαο Πξνζσπηθά ζηνηρεία Βαζηθή εθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο Κξίζε επάξθεηαο Δπάξθεηα δηδαθηηθνύ πιηθνύ Βαζκνινγία Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο Υξήζε Ζ/Τ Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ Αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο Βαζκνινγία v

6 5.4 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε κε κεζόδνπο εμ απνζηάζεσο Αμηνιόγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ύγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο Παξάζεζε εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ Βαζκνινγία Μεηεθπαίδεπζε Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο πρλόηεηα κεηεθπαίδεπζεο πλνιηθή αμηνιόγεζε Δπηινγή πξνγξακκάησλ δηαθνξεηηθώλ ηεο εξγαζίαο Αηηηνιόγεζε Σξόπνο αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ από ηελ ηξάπεδα Αμηνιόγεζε σο πξνο ηελ πιεξόηεηα Αμηνιόγεζε δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο Γπλαηόηεηα γηα πξνηάζεηο θαη αιιαγέο Αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή...68 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο...69 Καηάινγνο Αλαθνξώλ...71 Παξάξηεκα (εξσηεκαηνιόγην) vi

7 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ ρήκα 3.11 Καηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΣΔ) ρήκα Φχιν εξσηεζέλησλ ρήκα Ζιηθία εξσηεζέλησλ ρήκα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.38 ρήκα Απφθηεζε παηδηψλ 39 ρήκα Δπίπεδν ζπνπδψλ..40 ρήκα Αληηθείκελν ζπνπδψλ...40 ρήκα Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 41 ρήκα ρέζε εξγαζίαο ρήκα Θέζε ζηελ ηξάπεδα...43 ρήκα Έηε εκπεηξίαο..44 ρήκα Παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ.45 ρήκα Λήςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο..46 ρήκα Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο.46 ρήκα Κξίζε επάξθεηαο...47 ρήκα Δπάξθεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ 48 ρήκα Βαζκνινγία βαζηθήο εθπαίδεπζεο...48 ρήκα Υξήζε Ζ/Τ...50 ρήκα Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ.51 ρήκα Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ.52 ρήκα Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ.52 ρήκα Δθπαίδεπζε κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο.54 ρήκα Αμηνιφγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 54 ρήκα Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 55 ρήκα χγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο..56 ρήκα πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.57 ρήκα Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο...58 ρήκα Παξάζεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.59 ρήκα Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο..59 ρήκα Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο.61 ρήκα πρλφηεηα κεηεθπαίδεπζεο...61 ρήκα Δπηινγή ζεκηλαξίσλ δηαθνξεηηθψλ ηεο εξγαζίαο.62 vii

8 ρήκα Αηηηνιφγεζε..63 ρήκα Σξφπνο αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ απφ ηελ ηξάπεδα 64 ρήκα Αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 65 ρήκα Αμηνιφγεζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο.66 ρήκα Γπλαηφηεηα γηα πξνηάζεηο θαη αιιαγέο ζην πξφγξακκα..67 viii

9 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 3.5 Παξνρέο ζε ζπκκεηέρνληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα...19 Πίλαθαο 3.11 Καηεγνξίεο εθπαίδεπζεο Πίλαθαο Φχιν εξσηεζέλησλ Πίλαθαο Ζιηθία εξσηεζέλησλ..37 Πίλαθαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε..38 Πίλαθαο Απφθηεζε παηδηψλ. 38 Πίλαθαο Δπίπεδν ζπνπδψλ..39 Πίλαθαο Αληηθείκελν ζπνπδψλ 40 Πίλαθαο Γλψζε μέλσλ γισζζψλ.41 Πίλαθαο ρέζε εξγαζίαο..42 Πίλαθαο Θέζε ζηελ ηξάπεδα 42 Πίλαθαο Αληηθείκελν εξγαζίαο..43 Πίλαθαο Έηε εκπεηξίαο...44 Πίλαθαο Παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ..45 Πίλαθαο Λήςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο..45 Πίλαθαο Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο..46 Πίλαθαο Κξίζε επάξθεηαο 47 Πίλαθαο Δπάξθεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ.48 Πίλαθαο Βαζκνινγία βαζηθήο εθπαίδεπζεο 49 Πίλαθαο Υξήζε Ζ/Τ 50 Πίλαθαο Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ..51 Πίλαθαο Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ.51 Πίλαθαο Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ.53 Πίλαθαο Δθπαίδεπζε κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο. 53 Πίλαθαο Αμηνιφγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 54 Πίλαθαο Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 55 Πίλαθαο χγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο..56 Πίλαθαο πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.57 Πίλαθαο Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο...58 Πίλαθαο Παξάζεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ..59 Πίλαθαο Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο...60 Πίλαθαο Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο..60 ix

10 Πίλαθαο πρλφηεηα κεηεθπαίδεπζεο...61 Πίλαθαο Δπηινγή ζεκηλαξίσλ δηαθνξεηηθψλ ηεο εξγαζίαο..62 Πίλαθαο Αηηηνιφγεζε...63 Πίλαθαο Σξφπνο αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ απφ ηελ ηξάπεδα.64 Πίλαθαο Αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ πιεξφηεηα.65 Πίλαθαο Αμηνιφγεζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο..66 Πίλαθαο Γπλαηφηεηα γηα πξνηάζεηο θαη αιιαγέο ζην πξφγξακκα..66 x

11 Κεθάιαην 1 Θεσξία ηεο εθπαίδεπζεο 1.1.Δηζαγσγή Ζ εθπαίδεπζε δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κφξθσζε, θπξίσο ζην φηη ε πξψηε ζπλδέεηαη θαηά θχξην βαζκφ κε ηε δεμηφηεηα θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη πεξηζζφηεξν βξαρππξφζεζκε. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη ην ηειεπηαίν έγθεηηαη ζην φηη ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζε κηθξφηεξν αθαδεκατθφ βαζκφ απφ φ,ηη ε κφξθσζε. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο, θαη εηδηθφηεξα ηα πξνζφληα, νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη εξγαδφκελνη, απνηειεί αλέθαζελ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαηφ ηεο, ην νπνίν ηε βνεζά ζην λα μερσξίζεη κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Απηά ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα είλαη πξνθαλέο φηη έρνπλ απφιπηε ζπλάθεηα κε ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. θνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ απηά ηα πξνζφληα, ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο κε απφιπην γλψκνλα ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θέξδνπο [Θενράξεο, 2010]. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, θαη θαη επέθηαζε ζα παξνπζηαζηεί θαη ην παξάδεηγκα ηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 1.2.Ζ εθπαίδεπζε σο εξγαιείν αλάπηπμεο Ζ εθπαίδεπζε είλαη ην θαη' εμνρήλ εξγαιείν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο γλσξίδεη ηε θχζε, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Μηα ζσζηή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ηέηνηνπ απφ ην νπνίν λα απνξξέεη ε νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ ηειεπηαία δε ζα πξέπεη λα είλαη κία ζηαηηθή δηαδηθαζία, αιιά ζπλερήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη φρη κφλν. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ε θαηάξηηζε. Με ηελ θαηάξηηζε επηηπγράλεηαη ηφζν ε ελεκέξσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ επαγγέικαηα κε ζηφρν ηελ απνιαβή κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο [Νέα, 2010]. Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη θαη σο επέλδπζε, δηαηεξψληαο δηπιή ζεκαζία θαη σο θαηαλαισηηθφ, αιιά θαη επελδπηηθφ αγαζφ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη απφ ηε κία πιεπξά 1

12 θαηέρεη αλζξσπηζηηθφ ξφιν θαη απφ ηελ άιιε επηθέξεη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Έηζη ινηπφλ, απφ ηε κία πιεπξά ζεσξείηαη σο επελδπηηθφ αγαζφ, θαζψο : - Δπελδχεη ζηηο ζέζεηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ απηή είηε είλαη έκκεζεο είηε θαη άκεζεο. - Γαπαλψληαη ρξήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ελψ κεζνιαβεί ρξφλνο, κέρξηο φηνπ λα κπνξέζνπκε λα θαξπσζνχκε ηα πξψηα απνηειέζκαηά ηεο. Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε απνηειεί θαη έλα νπζηαζηηθφ θαηαλαισηηθφ αγαζφ, θαζψο : - Απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ. - Οη λένη θαζπζηεξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέρξηο φηνπ λα νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο εθπαίδεπζεο. - Έρεη αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ηαπηίδεηαη κε ηελ παηδεία. - Γηα ηελ θνηλσληνινγία θαη ηηο ινηπέο επηζηήκεο παξακέλεη πάληα θαζαξή θαηαλάισζε. Τπάξρεη πάληα βέβαηα ε αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, κε ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ κίαο θνηλφηεηαο ή θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηαο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφο ν ζρεδηαζκφο απνδεηθλχεηαη ειιηπήο θαη άζθνπνο, ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί απφ ηε κία πιεπξά κία άζθνπε θαηαλάισζε πφξσλ, ε νπνία ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά κία θαθή επέλδπζε. Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε φιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη πεγή πινχηνπ, δηφηη γηα θάζε θξάηνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο πεγή εξγαζίαο είλαη ν κεγαιχηεξνο πινπηνπαξαγσγηθφο ηνκέαο. Ο βαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνθαιείηαη «αλζξψπηλν θεθάιαην». Απηφ αθξηβψο είλαη θαη ε επέλδπζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, γηα ηνλ νπνίν γηα λα έρνπκε κηα πιήξε άπνςή ηνπ, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία ζηελ έλλνηά ηνπ. Με ηελ εθπαίδεπζε ηα άηνκα πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία ηφζν κεηξήζηκεο φζν θαη κε κεηξήζηκεο σθέιεηεο. ηηο πξψηεο ππάγεηαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο δεχηεξεο ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα, ε θαιχηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο, ε πξνζαξκνγή ζηηο δπζρέξεηεο, ε ζεηηθφηεξε ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Ζ εθπαίδεπζε ηφζν ζε ηξαπεδηθφ, φζν θαη ζε γεληθφηεξν επίπεδν πξέπεη λα πξνζθέξεηαη δηα βίνπ κε ηηο εμήο δχν βαζηθέο κνξθέο : 2

13 - Χο ζπλερήο θαηάξηηζε - Χο ζπλερήο αμηνιφγεζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ φζν θαη ησλ απνθνίησλ ησλ ζρνιψλ. ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, βαζηδφκελνη ζηελ αδηακθηζβήηεηε αμία ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο είδακε θαη πην πάλσ. 1.3.Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία αιιά θαη γεληθφηεξα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ εμειίζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Μέζα ζε απηφ ην ξεπζηφ πεξηβάιινλ, νη εξγαδφκελνη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε θαη εηδηθφηεξα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν, ζπλερψο κεηαβάιινληαη, απμάλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη απφ ηα λέα επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ε αλάγθε ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί κία επηηαθηηθή αλάγθε, ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ε βησζηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη ινηπφλ λα είλαη άξξεθηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αληαπφθξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε απηφ ην ξεπζηφ πεξηβάιινλ απαηηείηαη θαηά πξψην ιφγν ε αηνκηθή ηνπ πξνζπάζεηα γηα αληαπφθξηζε ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε ζπλδξνκή ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο δελ πεξηνξίδεηαη απιά θαη κφλν ζηελ παξνρή ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ νιφθιεξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Με ηε ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα θαζήθνληά ηνπο, παξνπζηάδνληαο ηνπιάρηζηνλ ην ειάρηζην επηζπκεηφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. Δίλαη πνιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαδείγκαηα ηνπ παξειζφληνο, φπνπ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δηέγλσζαλ έγθαηξα ηελ αλάγθε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηαδηαθά εθηνπίζηεθαλ απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ. 3

14 Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα [Randstad, 2010], νη Έιιελεο εξγαδφκελνη πξνζπαζνχλ κε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε λα θξαηήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχλ φηη ν εξγνδφηεο ηνχο παξαθηλεί ζηε ζπλέρηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφλ [Νίθε, 2010]. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ηελ πεξίνδν ηεο πεξίθεκεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη ηξάπεδεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο [Νέα, 2010]. πσο επηζεκαίλνπλ ηξαπεδηθά ζηειέρε, έλα άξηηα εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί δηαρξνληθά γηα κηα ηξάπεδα έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηφζν ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε πειαηείαο, φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, φπσο ε ζεκεξηλή. Ζ ίδηα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε, θαη παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε επηρείξεζεο, δηαρσξηδφκελε ζε επίπεδα ηφζν εμεηδίθεπζεο, φζν θαη ηεξαξρίαο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην εηδηθφηεξν πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ [Θενράξεο, 2010]. Κεθάιαην 2 Δθπαίδεπζε θαη ηξάπεδεο 2.1 Σν ηξαπεδηθό πεξηβάιινλ ζήκεξα Δίλαη θαλεξφ φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ζεκεξηλά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, θαζψο ιακβάλνπλ ρψξα ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο αιιαγέο. Οη επέιηθηεο θαη γξήγνξεο ηξαπεδηθέο ιχζεηο ηξαπεδηθά πξντφληα, απνηεινχλ ην κνλαδηθφ φπιν θάζε ηξάπεδαο, ψζηε λα επηβηψζεη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερψο απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ. Οη ηξάπεδεο ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 4

15 πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, αλαδεηψληαο ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ αγνξά θαη θαη επέθηαζε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. Έρεη επηζεκαλζεί φηη ε γλψζε θάζε ηξάπεδαο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη επίπεδν ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο [Γθνχβαο, 2009]. Έηζη ινηπφλ, πξφθιεζε γηα θάζε ηξάπεδα απνηειεί ε νξζή δηαρείξηζε αιιά θαη αμηνπνίεζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο. πλεπψο, είλαη άκεζε αλάγθε θάζε ηξάπεδαο, ηδηαίηεξα ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία δηαλχνπκε, λα θαηαθέξεη λα αληαπεμέξζεη ηφζν ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο θπζηνινγηθήο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο επηβάξπλζεο επί ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ελ ηέιεη, λα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε. πσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζην παξειζφλ, γηα λα ππάξμεη θάπνηα αλάπηπμε πξέπεη λα γίλνπλ επελδχζεηο ζην αξρηθφ θεθάιαην. Οη επελδχζεηο απηέο πξνσζνχληαη κε βάζε ηελ νξγαλσκέλε αμηνπνίεζε ησλ άπισλ πφξσλ, δειαδή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. πλεπψο, ε αλάπηπμε απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ [Σδαλήο, Πακνπθηζφγινπ, 2010]. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ε εθπαίδεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη φρη απιά λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, αιιά θαη επηβεβιεκέλε. 2.2 Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα Απφ πνιχ λσξίο βέβαηα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα νξγάλσζε βαζηδφκελε ζηηο θαζεκεξηλέο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Ίζσο θαη πην λσξίο απφ άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο καο, νη ηξάπεδεο εληφπηζαλ λσξίηεξα ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη εληφπηζαλ ηελ αμία θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ίδηα ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε ζε απηή. Ζ δεκηνπξγία ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη νξγαλσηηθέο εμειίμεηο, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ ηξαπεδηθή επέθηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε ηδξχκαηνο. Άιισζηε, ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ πξνζσπηθνχ ζπκβάιιεη άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο κνξθσηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηάζκεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ, θαη έκκεζα ζηνλ 5

16 εθζπγρξνληζκφ ησλ ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ [Ρνπζάθεο, 1987]. Ζ εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ νη πξνεγκέλεο ρψξεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, δελ έρεη ηφζν κεγάιεο δηαθνξέο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Δδψ θαη πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο καο, ψζηε λα ζπγθιίλεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πάλσ ζηελ θαηάξηηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ ε εθπαίδεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ βαζίδεηαη πάλσ ζε έλα εληαίν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο : - Σε βαζηθή εθπαίδεπζε: Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξνρή γλψζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε ππαιιήινπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη πξνυπήξραλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ηξάπεδα, ζε αληίζεζε κε ηηο κέξεο καο, φπνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνηηκνχλ θπξίσο ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ κε ηνπιάρηζηνλ θάπνηα γλψζε πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηελ ηξαπεδηθή. - Σελ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε: Ζ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε απνηειεί κία αλαγθαηφηεηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έλαο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη απιά θαη κφλν ζηελ χπαξμε ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή ιηαληθή. Πξνυπνζέηεη θαη ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο είλαη νη ηξαπεδηθνί αλαιπηέο, ε ππεξεζία marketing θιπ. Ζ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη κε θάπνην απφ απηά ηα εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. - Σελ αλψηεξε εθπαίδεπζε: Ζ αλψηεξε εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ηθαλψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη managers, αηφκσλ ηθαλψλ θαη θηιφδνμσλ λα εγεζνχλ επηκέξνπο ηξαπεδηθψλ ηνκέσλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε επηηπρία ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε εθπαίδεπζε είλαη νκνηνγελήο θαη εληαία. Ζ δηαθνξά ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηε ρψξα καο, έγθεηηαη ζην φηη, πξνο ην παξφλ, ην θάζε ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο 6

17 γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ. Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθφ, ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη θπξίσο κε ηε ζπκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηε ζχγθιηζε θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε δεκηνπξγία ζηε ρψξα καο ελφο δηαηξαπεδηθνχ θνξέα ηξαπεδηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ΔΣΗ). Πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ, ε ηξαπεδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα απνηεινχληαλ απφ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο θάζε εκπνξηθήο ηξάπεδαο, θαη σο εθ ηνχηνπ αλάκεζα ζε θάζε ηξάπεδα ππήξραλ δηαθνξέο πάλσ ζην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ. Ζ θαηάζηαζε ζήκεξα έρεη βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ρσξίο βέβαηα ε ρψξα καο λα έρεη θηάζεη ζην επίπεδν άιισλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζην εμσηεξηθφ. 2.3 Ζ εθπαίδεπζε σο λνκνζεηεκέλε ζέζπηζε Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ΠΓ/ΣΔ 2577/ ππνρξεψλεη φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα λα πηζηνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί ην πξψην ζηάδην γηα ηελ νινθιεξσηηθή πηζηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ μεθηλψληαο απφ ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξνο γλψκνλαο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ελφο νκνηφκνξθνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηηο παξέρνπλ. Ζ παξαπάλσ φκσο ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζπλεπάγεηαη φηη ηα ηειεπηαία ππνρξενχληαη θαηά θάπνην ηξφπν ζην λα πξνρσξήζνπλ ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε δηαξθή ζπκκφξθσζε. ε απηφ ην ζεκείν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο ηνπ πξνεδξηθνχ θαηά βάζνο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ φ,ηη αληηιακβαλφκαζηε κε κία πξψηε αλάγλσζε. Καη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε, αλ αλαινγηζηνχκε ηνπο ηξεηο παξαθάησ παξάγνληεο : - Σελ πξφζθαηε «θνχζθα» ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σηο απνδφζεηο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, πάλσ ζηα νπνία επέλδπζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, παξαθηλνχκελνπ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, θαη ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη φηη νη απνδφζεηο απηψλ δελ είλαη δηαζθαιηζκέλεο. 7

18 - Οη ηξάπεδεο, αλεμάξηεηα απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, έρνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφ άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ηελ νπζία ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πηζηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ απνηειεί κία πξνζπάζεηα, ψζηε νη έιιελεο θαηαζέηεο θαη επελδπηέο ζε πξψηε θάζε λα εκπηζηεπηνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζην βαζκφ πνπ ζπλέβαηλε θαη ζην παξειζφλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα (είηε απηά βαζίδνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα ή νηηδήπνηε άιιν). Δηδηθφηεξα δε, φζν αθνξά ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα, ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ θξνληίζεη πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ρσξίο απηφ λα απνηειεί λνκνζεηεκέλε ππνρξέσζε. Μειινληηθά, εξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαηάγκαηνο θαη πέξα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ ηνκέα επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο. 2.4 Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ Πην πάλσ παξνπζηάζακε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Απηή ε αλάγθε νδήγεζε θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο ππαιιήισλ, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία απηψλ. Κχξην θνξέα απηήο ηεο πηζηνπνίεζεο απνηειεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην (ΔΣΗ). Σν ηειεπηαίν απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ βξαρίνλα ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ (ΔΔΣ). Ζ πηζηνπνίεζε απηή, φπσο άιισζηε θαη ην παξαπάλσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, επηθεληξψλεηαη ζήκεξα απνθιεηζηηθά ζε επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ελψ δελ απνθιείεηαη, φπσο είδακε, λα επεθηαζεί κειινληηθά θαη ζε άιιεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζηεγαζηηθή πίζηε, ε θαηαλαισηηθή πίζηε ή ε επαγγεικαηηθή πίζηε. Ο ιφγνο χπαξμεο απηνχ ηνπ είδνπο πηζηνπνίεζεο βαζίδεηαη πάλσ ζε δχν δηαθξηηέο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ηηο εμήο : - Τπνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα απαζρνινχλ θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά πξφζσπα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε. 8

19 - Αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηελ νπνία εμαζθεί θάζε ππάιιεινο ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα, έρνπλ θαζνξηζηεί δηαθξηηέο θαηεγνξίεο πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ινηπφλ ππνρξεσηηθή γηα φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Απηή ε εμέιημε νδήγεζε πνιιέο ηξάπεδεο ζην λα αλαζεσξήζνπλ ή θαη λα εκπινπηίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα, πξνζζέηνληαο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. πλεπψο, ε αλάγθε γηα επέθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππνρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο λα νξγαλψζνπλ λένπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο, πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ή ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ εθάξκνδαλ κέρξη ηφηε. Κεθάιαην 3 Πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 3.1. Δηζαγσγή Ζ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο παξέρεηαη κέζσ ππεξεζηαθήο εγθπθιίνπ γηα εζσηεξηθή δηαλνκή θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηεο απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ηελ ηξάπεδα. Βέβαηα, ηα δηάθνξα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγνπ ράξε ν ΤΔΣΔ (χιινγνο Τπαιιήισλ Δζληθήο Σξάπεδαο) παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλά καο, απφ ηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ κέρξη θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. ε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πνιηηηθή εθπαίδεπζεο, απφ φπνπ αληιήζακε θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ καο [ΤΔΣΔ, 2011]. χκθσλα κε ηελ ίδηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, «ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νρήκαηα αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ σο επαγγεικαηηθέο νληφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο» (Κνηλσληθφο Απνινγηζκφο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο έηνπο 2006). Ζ ίδηα ε 9

20 ηξάπεδα δειαδή αλαγλσξίδεη φηη ε επηηπρεκέλε πνξεία ηεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο λα ιεηηνπξγνχλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα απφ πιεπξάο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. ήκεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ απνξξνθά ε ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε, ε νπνία αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη αγθαιηάδεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, ηζνκεξψο θαη αλαιφγσο αλαγθψλ. ην πιαίζην ηνπ ηαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη κεηά απφ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνζσπηθνχ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζεκηλάξηα αλά ηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα κε ην ηαθηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη πιήζνο έθηαθησλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πειαηείαο. Παξάιιεια, πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο απνηειεί ε εθαξκνγή θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-learning ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έρεη ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηφζν ηνπ Γηθηχνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ δηεζλψο επεθηεηλφκελνπ Οκίινπ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ηξάπεδαο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη έκθαζε ζηελ θάιπςε ζηφρσλ ζηήξημεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε θνξπθαία ηξάπεδα ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ελδνεπηρεηξεζηαθά. Γηα ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο ε ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αξκνληθή θαη νκαιή έληαμή ηνπο ζην λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηξάπεδαο αλαθέξεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Βαζηθή Δθπαίδεπζε, Σξαπεδηθέο Δξγαζίεο, Δκπνξηθή Δπηκφξθσζε, Γηνηθεηηθή Δπηκφξθσζε, Γεληθή Δπηκφξθσζε θαη πξνγξάκκαηα Ζ/Τ. Σα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αμηνινγνχληαη ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη απφςεηο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. ια απηά ηα πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνληαη κε ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο πνπ θαιχπηνπλ επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, αιιά θαη κε ηε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο. Ζ Γηεχζπλζε θξνληίδεη λα είλαη δηαξθψο ελήκεξε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο ελδηαθέξνληνο ηεο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ έγθξηηνη εθπαηδεπηηθνί 10

21 Οξγαληζκνί. Παξάιιεια, ελεκεξψλεη ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο επηηειηθέο Μνλάδεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη ζηεξίδεη - δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά - ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηνπο ζε εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γηα εθπαίδεπζε εθηφο Σξαπέδεο απαηηείηαη έγθξηζε Γηνίθεζεο, ελψ ηα ζηειέρε ησλ επηηειηθψλ Μνλάδσλ Γηνίθεζεο ζπκκεηέρνπλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζήο ηνπο, ζε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθηφο Σξαπέδεο κε ζεκαηνινγία πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε. Οη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ κέζσ ησλ αθφινπζσλ δηαδηθαζηψλ : - Γηα ηα ηαθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, απφ ηε ζρεηηθή ππεξεζηαθή εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο, ε νπνία θπθινθνξεί δχν θνξέο ην ρξφλν, ζηελ αξρή θάζε εθπαηδεπηηθνχ εμακήλνπ. Ζ εγθχθιηνο, φπσο άιισζηε θαη θάζε εγθχθιηνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, αλαξηάηαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εγθπθιίσλ, ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο. Δπηπιένλ, ε εγθχθιηνο παξέρεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν (Intranet site) ηεο Γηεχζπλζεο. Ζ εγθχθιηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Ζ ζπλεζέζηεξε δηαδηθαζία είλαη λα ππνβάιιεη ν θάζε εξγαδφκελνο αίηεκα ζηε κνλάδα φπνπ ππεξεηεί, θαη ζηε ζπλέρεηα ε κνλάδα ζα πξνσζήζεη ην αίηεκα ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. - Γηα ηα έθηαθηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νη ππάιιεινη ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ, ελεκεξψλνληαη πξνζσπηθά απφ ηε Γηεχζπλζε. Χο επί ην πιείζηνλ, ηα έθηαθηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφζηφρν κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ αθνξνχλ κφλν κία κεξίδα ησλ ππαιιήισλ, ε νπνία ζπκκεηέρεη κεηά ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ δηνξγαλψζεσλ. Οη ππάιιεινη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δε ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, θαζψο κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηελέξγεηα ηνπ θάζε έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο. - Γηα ηα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε ίδηα ε Σξάπεδα, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γηεχζπλζεο ζην intranet ηεο Σξάπεδαο (άξα απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ζέζε εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ). ηελ πεξίπησζε πνπ απηά ηα ζεκηλάξηα δηνξγαλψλνληαη απφ ηξίην θνξέα (φπσο ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην), ε Γηεχζπλζε κεηά ηελ 11

22 αμηνιφγεζε θάζε αίηεζεο θαη εθφζνλ απηή θξηζεί ζεηηθή, αλαιακβάλεη ηελ πξνψζεζή ηεο ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα Ζ Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνύ Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ κεηξά αξθεηέο δεθαεηίεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, έρνληαο επηδείμεη κέρξη ζήκεξα αμηφινγν έξγν. ήκεξα, απνηειεί ην θχξην φξγαλν ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηξάπεδαο, ελψ έρεη ηνλ πξψην θαη ηειεπηαίν ιφγν πάλσ ζε νηηδήπνηε αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ αξρή πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1968, φηαλ ν Γηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο ζχζηεζε κηα εμεηδηθεπκέλε «Οκάδα ηειερψλ παξά ησ Γηνηθεηή». Κχξην αληηθείκελφ ηεο ήηαλ πέξα απφ ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ, ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν πξσηνπνξηαθφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ήηαλ φηη ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο πηζηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ηνπο απφ εηδηθνχο άγγινπο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ. Ζ νκάδα απηή, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, απνηέιεζε μερσξηζηή Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ ζηελ Σξάπεδα. Απφ ην 1975 έρεη ζπζηαζεί ε «Τπεξεζία Δθπαηδεχζεσο» σο κεηεμέιημε ηεο Οκάδαο ηειερψλ. Απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα, απνηειεί Τπνδηεχζπλζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηνπο πνιινχο θνηλνχο ζηφρνπο ησλ δχν δηεπζχλζεσλ θαη απνηειεί πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Παξ φια απηά, ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί πάληα σο εμεηδηθεπκέλε Μνλάδα, κε ηδηαίηεξν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, απζηεξέο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε, ηελ αλέιημε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Δπηινγέσλ. Αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή, αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο θάησζη ζηφρνπο : - Γηεξεπλά ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη δηαηππψλεη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. - Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θαξηέξαο, πξνγξακκαηηζκνχ δηαδνρήο θαη δηνίθεζεο ηαιέλησλ, αμηνπνηψληαο ζεκαληηθέο γηα ηελ Σξάπεδα επαγγεικαηηθέο 12

23 δεμηφηεηεο, εηδηθέο γλψζεηο / ηθαλφηεηεο θαη ηδηαίηεξα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ. - Γεκηνπξγεί πξνζσπηθά ζρέδηα αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ. - Δπηιέγεη ππαιιήινπο θαη ζηειέρε γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο / επζχλεο, κε βάζε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο. - πκκεηέρεη ζε Δπηηξνπέο επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί. - Παξαθνινπζεί ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο θαηφπηλ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο επηινγήο (follow up). - πλεξγάδεηαη κε ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ / πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. - Γηεμάγεη έξεπλεο, εθπνλεί κειέηεο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο / εηζεγήζεηο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. - Παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη - δνθηκαζηηθά ή ηαθηηθά - λέεο κεζνδνινγίεο θαη ζπζηήκαηα επηινγήο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ ηξαηεγηθή ηεο εθπαίδεπζεο Ο φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζπληάζζεη θαη εθδίδεη έλα απαηηεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θάζε ηξηεηία κέζα ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ππεξνρή ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηηο κεζνδνινγίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, παξ φιν πνπ έρεη ηξηεηή ηζρχ, ζπρλά αλαζεσξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Ζ ηξάπεδα ζεσξεί φηη ε επηηπρήο πνξεία θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ λα ιεηηνπξγνχλ, φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα, εμνπιηζκέλνη απφ πιεπξάο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, κέζα ζε έλα απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ θαη κεηαβιεηφ πεξηβάιινλ, πνπ απαηηεί ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο αιιαγψλ. Με δεδνκέλεο ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ε ηξάπεδα πξνζπαζεί λα εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο γηα επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ζε φια ηα επίπεδα. Ζ Δζληθή Σξάπεδα βαζηδφκελε πάλσ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θάζε δηεηία πεξίπνπ, θαηαξηίδεη ην αλαζεσξεκέλν εθπαηδεπηηθφ ηεο πξφγξακκα, πάληα εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 13

24 Ζ ελίζρπζε ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο αθνξά ηελ παξνρή ζπλνιηθήο ή επηκέξνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο εμήο κνξθέο, ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα : - Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο - Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο - Δθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ Ζ ελίζρπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αθελφο λα ζπλδπάδεη κε επηηπρία ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θαη αθεηέξνπ ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ πάγηα πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηήζησλ αλαζεσξήζεψλ ηεο, αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο αλάκεζα ζηνλ εξγαδφκελν, ηνλ πξντζηάκελν θαη ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ. Με βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, νη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο εζηηάδνληαη είηε γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είηε γηα επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο ελδεηθηηθά ζηα εμήο : - Υξεκαηννηθνλνκηθά - Information Systems & Information Management - Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθφηεηα - Asset Management - International Capital Markets - Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Έιεγρνο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο & standards - Marketing - Λνγηζηηθή/Financial Control - Καλνληζηηθή πκκφξθσζε Φπζηθά ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο δελ είλαη δεζκεπηηθφο γηα ηελ ηξάπεδα θαη σο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζπκκεηνρήο ζε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απφ ηα παξαπάλσ, εμεηάδεηαη κε ηη ίδην βάξνο θαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο ηξάπεδαο Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηε ρψξα καο δε δηαζέηεη αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε. ηελ Δζληθή 14

25 Σξάπεδα πην ζπγθεθξηκέλα, ην 52,09% ηνπ πξνζσπηθνχ [NBG, 2010] βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ηξάπεδα έρεη κεξηκλήζεη θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη επηκφξθσζεο, είηε κέζσ ηεο απφθηεζεο θάπνηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ζπνπδψλ, είηε κέζα απφ ηελ επηδφηεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο θαηαιήγνπλ ζε επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ θνξέα. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ελδεηθηηθά ηνπο εμήο ηνκείο ηεο: ηα Λνγηζηηθά (ACCA), ηα Οηθνλνκηθά (CFA), ην Αλζξψπηλν δπλακηθφ (CIPD), ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (CIA,CISA) θνθ. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνηλψλεη έλαλ αξηζκφ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία επηρνξεγεί. Δλδεηθηηθά, γηα θάζε έηνο ηεο ηξηεηίαο , ν κηινο ηεο ΔΣΔ ππνζηεξίδεη θαηά κέγηζην ζπλνιηθά 20 πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ππνβνιή αίηεζεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ζπνπδέο ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο είλαη νη θάησζη : - Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ - Βαζκνινγία απνιπηεξίνπ ζην πάλσ 25% ηεο θαηαλνκήο - Σεηξαεηή πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηνλ κηιν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, απφ ηελ νπνία 2 ρξφληα ζηελ πθηζηάκελε ζέζε εξγαζίαο - Έληαμε ηεο ζεκαηνινγίαο ζην επξχηεξν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο θαη εληφο ησλ παξαπάλσ εθπεθξαζκέλσλ ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ Οη παξνρέο ηεο ηξάπεδαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δηαρσξίδνληαη, ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα, φζν θαη ζηηο ινηπέο παξνρέο. ζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο παξνρέο, ε Δζληθή Σξάπεδα θαιχπηεη ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ ππάιιειν, ε ηξάπεδα επίζεο θαηαβάιιεη ην 100% ησλ εμέηαζηξσλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε πξφβιεςε θάιπςεο θαη ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ ησλ ππαιιήισλ. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηφπνο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ βξίζθεηαη είηε ζην εμσηεξηθφ, είηε ζε άιιε πφιε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ππαιιήινπ θαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κφληκε θαηνηθία παξέρνληαη έμνδα δηακνλήο. ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο παξνρέο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο κεη απνδνρψλ έσο θαη 10 ζπλνιηθά εκεξψλ, πιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο ηνπ ππαιιήινπ. 15

26 ιεο νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο παξνρέο ελεξγνπνηνχληαη θαη εθηακηεχνληαη κεηά απφ πξνζθφκηζε λφκηκσλ απνδείμεσλ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο απφ ηνλ ππάιιειν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα έσο θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ αληηηίκνπ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εμφδσλ δηαβίσζεο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο πηζηνπνίεζεο, ε ηξάπεδα δελ θαηαβάιιεη θαη δεχηεξε θνξά ηα εμέηαζηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, θαη σο εθ ηνχηνπ, απηά βαξχλνπλ ηνλ ππάιιειν. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο παξνρέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ δίδαθηξα, ηα νπνία θαηαβάιιεη ζε πξψηε θάζε ν ππάιιεινο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ πξνζθφκηζε λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, θαηαβάιινληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζε απηφλ Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε απνηεινχλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ηεο Σξάπεδαο. ηφρνη ηεο παξερφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα εθπαίδεπζεο είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ε αλάπηπμε ηεο ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο, ε έγθαηξε θαη νκαιή πξνζαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο απαζρφιεζεο, ελφςεη ζπλερψλ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, απφ ηηο νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ε Σξάπεδα ζρεδηάδεη απνηειεζκαηηθά θαη λα παξέρεη έγθαηξα ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηδίσο ζε εθείλνπο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζπλερήο θαη αλάινγε κε ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ αξρή θαη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ δσήο. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλεη θαη ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Ζ Σξάπεδα, αλαγλσξίδνληαο απηή ηελ αμία, κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ελ γέλεη εθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ. Κάζε δχν ρξφληα, ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνηλψλεη έλα κέγηζην αξηζκφ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα επηδνηήζεη, θαη βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. 16

27 Γηα ηελ ηξηεηία , εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά ζπλνιηθά 28 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, σο εμήο: - Γέθα (10) πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, - Γεθαπέληε (15) πξνγξάκκαηα κεξηθήο ή απφ απφζηαζε θνίηεζεο, - Σξία (3) πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο ζε δηαθεθξηκέλν παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ ζε αλαθνξά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ επηιέγεηαη (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ Executive MBA). ζνλ αθνξά ηα παλεπηζηήκηα γηα ηα νπνία νη ππάιιεινη αηηνχληαη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηξάπεδαο, απηά κπνξνχλ λα είλαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ηα ηειεπηαία, πέξα απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα σο θνξπθαία ζην είδνο ηνπο ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηδξχκαηα ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ ΓΗΚΑΣΑ) ζηελ Διιάδα (φπσο γηα παξάδεηγκα νη νξγαληζκνί ALBA θαη New York College). Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο, φζν θαη πξνγξάκκαηα κεξηθήο θνίηεζεο. ηελ πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο πιήξνπο θνίηεζεο θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ν εξγαδφκελνο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ιακβάλεη θαλνληθά ην κηζζφ απφ ηελ Σξάπεδα θαη θνηηά ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα, ην νπνίν έρεη επηιέμεη είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα, γηα ζπνπδέο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα είλαη νη εμήο: - Καηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ ηνπηθή ρψξα ή ην Δμσηεξηθφ, πνπ λα γίλεηαη απνδεθηφο απφ ην ππνςήθην Παλεπηζηήκην - Βαζκνινγία πηπρίνπ ζην πάλσ 25% ηεο θαηαλνκήο (γηα παξάδεηγκα κε άξηζηα ην 10, απφ 7,5 θαη άλσ). - Σεηξαεηή πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Δηαηξεία ή Μνλάδα ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ, απφ ηελ νπνία 2 ρξφληα ζηελ πθηζηάκελε ζέζε εξγαζίαο. - Να κελ θαηέρνπλ ήδε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (κε εμαίξεζε ηηο 3 ππνςεθηφηεηεο γηα ζπνπδέο πιήξνπο θνίηεζεο ζε δηαθεθξηκέλα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ). - Έληαμε ηεο ζεκαηνινγίαο ελδηαθέξνληνο ζην επξχηεξν αληηθείκελν εξγαζίαο θαη κέζα ζηνπο παξαπάλσ εθπεθξαζκέλνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Σν χςνο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαζψο θαη νη επηπιένλ παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθφζνλ εγθξηζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο, κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζπνπδψλ πνπ αηηήζεθαλ : 17

28 Πίλαθαο 3.5: Παξνρέο ζε ζπκκεηέρνληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπδέο πιήξνπο θνίηεζεο πνπδέο κεξηθήο θνίηεζεο θαη ζπνπδέο από απόζηαζε πνπδέο πιήξνπο θνίηεζεο ζε δηαθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ - Κάιπςε ηνπ 60% ησλ δηδάθηξσλ θαη κέρξη ην πνζφ ησλ γηα ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα - Παξνρή άδεηαο κε απνδνρέο γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδψλ, κε κέγηζην φξην ηνπο 18 κήλεο - Κάιπςε ηνπ 80% ησλ δηδάθηξσλ θαη κέρξη ην πνζφλ ησλ γηα ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα - Παξνρή άδεηαο 17 εκεξψλ κε απνδνρέο ην έηνο πιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδψλ, κε κέγηζην φξην ηνπο 24 κήλεο γηα ζπνπδέο κεξηθήο θνίηεζεο θαη ηνπο 48 κήλεο γηα ζπνπδέο απφ απφζηαζε - Κάιπςε ηνπ 100% ησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ: Γίδαθηξα, ελνίθην θαη 1 αεξνπνξηθφ εηζηηήξην κε επηζηξνθή, αλά αθαδεκατθφ έηνο - Παξέρεηαη, επίζεο, άδεηα κε απνδνρέο γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε κέγηζην φξην ηνπο 24 κήλεο Δπηπιένλ, γηα θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ δίλεηαη παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ή ηεο άδεηαο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηπέδσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ππάιιεινη, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζπνπδψλ, θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη λα ππνβάιιεηαη πιήξεο θάθεινο αίηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θάησζη : - Αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία λα ζπκπεξηιακβάλεη πέξα απφ ηα πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά ζηνηρεία, θαη ηνλ ιφγν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. - Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 18

29 - Αληίγξαθν πηπρίνπ (αλ αθνξά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) ή απνιπηεξίνπ ιπθείνπ (αλ αθνξά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο) ή θαη βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο (αλ ε αίηεζε αθνξά ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα). - Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπνπδέο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο, πξναπαηηνχλ ηε γλψζε ζπγθεθξηκέλεο μέλεο γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη εμ απνζηάζεσο ή πιήξνπο θνίηεζεο ζε παλεπηζηήκην ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηφηε απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. - Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θνξέα, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη επ αθξηβψο ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ, ην πιήζνο ησλ εμακήλσλ θ.ν.θ. - Απνδεηθηηθφ απνδνρήο απφ ην Παλεπηζηήκην ή αληίζηνηρα ηνλ θνξέα, ε νπνία θαη ζα ηεθκεξηψλεη ην αίηεκα ηνπ ππαιιήινπ. - πζηαηηθή επηζηνιή ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ ππαιιήινπ, αιιά θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο φπνπ εξγάδεηαη ν ππάιιεινο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην θφζηνο ζπνπδψλ είλαη αξθεηά πςειφ, απαηηείηαη ζπζηαηηθή επηζηνιή θαη ηνπ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο. Ζ ζπζηαηηθή επηζηνιή ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ην αίηεκα, ην ηειεπηαίν απνξξίπηεηαη θαη ηίζεηαη ζην αξρείν. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο απνηειεί κηα απζηεξή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Απφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο αίηεζεο, ε Γηεχζπλζε αλαιακβάλεη είηε λα εγθξίλεη, είηε λα απνξξίςεη ην αίηεκα. Οη αηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ κεηά ηε δηαβίβαζε πξνο ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ πξσηνθνιινχληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη κέρξη λα εμεηαζηνχλ. Οη ππνςεθηφηεηεο εμεηάδνληαη κία θνξά ην ρξφλν θαη κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ην αξγφηεξν, κφλνλ εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε απνδνρήο απφ ην Παλεπηζηήκην - Φνξέα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ. Μία θνξά ην ρξφλν ζπγθαιείηαη εηδηθή Δπηηξνπή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ε νπνία αλαιακβάλεη λα αμηνινγήζεη φιεο ηηο πξνηάζεηο. Πξφεδξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οκίινπ, ελψ νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ. Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλεη ππ φςε ε επηηξνπή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε αίηεζεο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ : 19

30 - Σν φθεινο ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιήινπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπνπδψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο ηξάπεδαο. ε γεληθέο γξακκέο, ην αληηθείκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο, αλαθνξηθά κε ηνλ θάζε ππάιιειν μερσξηζηά. - Οη ζπζηάζεηο ησλ αλσηέξσλ ησλ αηηνχλησλ ππαιιήισλ θξίλνληαη ζνβαξά ππ φςε απφ ηελ επηηξνπή, δεδνκέλνπ θαη ησλ αλαγθψλ θάζε κνλάδαο, φπνπ απαζρνινχληαη νη ππάιιεινη. - Ο ππνςήθηνο ζα θξηζεί γηα ην θαηά πφζν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ζα θξηζνχλ ζπλνιηθά φια ηα παξαπάλσ πξναλαθεξζέληα πξνζφληα. - ε πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ε αίηεζε αθνξά κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν αηηψλ ππάιιεινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζηθφ πηπρίν κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 7,50. Οη επηιερζέληεο ππάιιεινη κεηά απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ έληαμή ηνπο απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν πιενλεθηήκαηα (ηελ αλάιεςε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηηο ηξάπεδαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ππαιιήινπ), φζν θαη ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ Σξάπεδα. Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη απέλαληη ζηελ ηξάπεδα ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθή ζχκβαζε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ κε ηελ ηξάπεδα ζπλνςίδνληαη γεληθά ζηηο θάησζη : - Σαθηή ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ηφζν γηα ηελ πξφνδφ ηνπο, φζν θαη γηα ηηο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θ.ν.θ. - Ζ ζεκαηνινγία ησλ πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηηο νπνίεο ζα εθπνλήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ ζεκαηνινγία απφ ηνλ φκηιν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Δπίζεο, θάζε δεκνζίεπζε, ε νπνία ζα εθπνλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, φπσο επίζεο θαη ε πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα θαηαηεζνχλ πξνο ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ ηειεπηαία, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα δηεξεπλήζεη ηηο πηζαλφηεηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ ή δεκνζηεχζεσλ. 20

31 - Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ ζηε Μνλάδα ηνπ νκίινπ φπνπ ππεξεηνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαζψο θαη άιια δχν (2) έηε ζηε ζπλέρεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο απνθαζίζεη λα απνρσξήζεη απφ ηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ πιήξσζε ηνπ παξαπάλσ δηαζηήκαηνο ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ έιαβε απφ ηελ ηξάπεδα, έληνθα. - Ζ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε αλψηαην βαζκφ ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο πκπεξηθνξάο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε κε φζα πξναλαθέξζεθαλ αίξεηαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαγξαθνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην - Φνξέα γηα ζέκαηα ήζνπο ή ζπκπεξηθνξάο, επηζηξέθνπλ ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο Δθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ Αλέθαζελ, ε Δζληθή Σξάπεδα έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ Πνιηηηθή Ξέλσλ Γισζζψλ έρεη σο ζηφρν ηε ζεζκνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, εμεηδίθεπζεο ή βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ Αγγιηθψλ, σο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο γιψζζαο, ή ησλ γισζζψλ ησλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ή έρεη ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ ν κηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, νχησο ψζηε ην Πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο λα απνθηήζεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ νκνηνγελνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ. Ζ ηξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο έσο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθκάζεζε κίαο απφ ηηο μέλεο γιψζζεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ ηξάπεδα. Πέξα απφ θιαζζηθέο γιψζζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Αγγιηθά, ηα Γεξκαληθά, ηα Γαιιηθά, ηα Ηηαιηθά θαη ηα Ηζπαληθά, ε Σξάπεδα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ απφ ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ ηζρπξή παξνπζία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαζηζηνχλ φιν θαη πην απαξαίηεηε ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ κηιν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη. 21

32 Γηθαηνχρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο απνηεινχλ φινη νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ ηελ μέλε γιψζζα ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο εμαξηάηαη θαη απφ ην επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ή πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ζε ρψξα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, δηαθνξεηηθή απφ ηε ρψξα κφληκεο δηακνλήο ηνπο, δηθαηνχληαη νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο καζήκαηα Αγγιηθψλ ή καζήκαηα γιψζζαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία κεηαθηλνχληαη. Οη πξνζθεξφκελεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη νη αθφινπζεο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ην πνηα ζα αηηεζεί ν εξγαδφκελνο θαη πνηα ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ (αλαινγηθά κε ηηο αλάγθεο ηηο ηξάπεδαο, ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο) : - Οκνηνγελή ηκήκαηα μέλσλ γισζζψλ - Φνίηεζε ζε θξνληηζηήξηα - Ηδηαίηεξα καζήκαηα - πζηήκαηα απηνεθπαίδεπζεο Οη εξγαδφκελνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ Πξνγξάκκαηα Δθκάζεζεο Ξέλσλ Γισζζψλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ηελ Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο εγθπθιίνπο νη νπνίεο ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα, νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηε Μέζνδν Γηδαζθαιίαο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Με βάζε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, πεπνίζεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο είλαη φηη νη εξγαδφκελνη ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο Σξάπεδαο Ο ζεζκόο ηνπ πκβνύινπ Δθπαίδεπζεο Ο ζεζκφο ηνπ πκβνχινπ Δθπαίδεπζεο απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ ζεζκφ γηα ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ζηελ παξνχζα έξεπλά καο, δελ ην ζπλαληήζακε ζε θακία άιιε ειιεληθή ηξάπεδα. Ο χκβνπινο Δθπαίδεπζεο είλαη ηέιερνο πνπ επηιέγεηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ εθπξνζσπεί γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 22

33 αθνξνχλ θπξίσο Ξέλεο Γιψζζεο. Λακβάλεη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ζηαηηζηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε Ξέλεο Γιψζζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηελ νπνία εθπξνζσπεί. ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη θαηφπηλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, εγθξίλεη ή ηξνπνπνηεί ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ θαη επηβεβαηψλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδά, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο είδακε απνηειεί θαη πξέπεη λα απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Με ην ζθεπηηθφ απηφ ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ αμηνπνηεί ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη αλαπηχζζεη ελδνεπηρεηξεζηαθά ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα e-learning ηα νπνία δηεμάγνληαη ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ intranet. Ζ ηερλνινγία e-learning απνηειεί κία ζχγρξνλε κέζνδν κάζεζεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο : - Σελ αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δνκεκέλν θαηάιιεια ψζηε λα δίλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν εθπαίδεπζεο θαη φπνπ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε πξαθηηθά παξαδείγκαηα, ιπκέλεο αζθήζεηο θαη νπζηαζηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο. - Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε κία «εηθνληθή ηάμε», ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ ηφζν ν εθπαηδεπηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη. - Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο, ζε ζρέζε κε ηε δηνξγάλσζε θνζηνβφξσλ εκεξίδσλ, φπνπ ε ηξάπεδα θαιείηαη λα θαιχςεη νηθνλνκηθά ηφζν ηε δηνξγάλσζή ηνπο, φζν θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε απηνεθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα πξνζπάζεηα ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεηαη λα απνηειέζεη θίλεηξν θαη αθεηεξία γηα κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ζ παξαθνινχζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ρψξν εξγαζίαο κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζεκηλαξίσλ είλαη δπλαηή απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο, εθφζνλ 23

34 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηαθηηθή Τπεξεζηαθή Δγθχθιην πνπ πεξηιακβάλεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα) θαη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά ηελ χιε θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα, κέζα ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ην ειεθηξνληθφ πιηθφ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζηήκαηνο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Σν ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πάλσ ζε φιν ην θάζκα ηεο χιεο. Οη εξσηήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε αληηζηνηρία κε εξσηήζεηο νη νπνίεο πεξηιήθζεθαλ θαη ζην ειεθηξνληθφ πιηθφ, ελψ ε απάληεζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηθηπαθήο εθαξκνγήο ηελ νπνία έρεη αλαπηχμεη ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηεο ηξάπεδαο. Οη εξσηήζεηο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ εθαξκνγή κφλν θαηά ηελ πεξίνδν εμέηαζεο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο πνπ ιακβάλεη θάζε ζπκκεηέρσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. πλεπψο, ε πξφζβαζε ζε λσξίηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είλαη δπλαηή. Σν ηειηθφ δηαγψληζκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη δηαζέζηκν φιν ην 24σξν θαηά ηηο εκέξεο ηεο πεξηφδνπ εμέηαζεο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ν ρξφλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ είλαη πεξίπνπ 60 ιεπηά, ελψ ε εθαξκνγή αμηνιφγεζεο δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν πνπ ελεκεξψλεη ην ζπκκεηέρνληα γηα ην ρξφλν νινθιήξσζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο θάζε ππαιιήινπ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαγσλίζκαηνο, εληφο θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. Βέβαηα, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ παξαβεί ηα ζπγθεθξηκέλα φξηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη παξάηαζε, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ζηελ απάληεζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελψ ειεθηξνληθά, αξρεηνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ γηα κειινληηθή ρξήζε. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζθέξνπλ φια ηα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε Δζληθή Σξάπεδα, είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε απηά, λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 24

35 εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Σν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο ζεκηλαξίνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ζπλερίζνπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, θαζψο ην πιηθφ ζπλερψο επηθαηξνπνηείηαη. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ε Δζληθή Σξάπεδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ππαιιήινπο αιιά θαη ζηειέρε ηεο λα πάξνπλ κέξνο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ. Καηά ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2010, ε Δζληθή Σξάπεδα παξείρε ηελ ππνζηήξημε γηα ηα θάησζη πξνγξάκκαηα ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ : - πλάιιαγκα - Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο - Ζ Μεζνδνινγία ησλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Σξαπεδηθή Πξαθηηθή - Αμηφγξαθα - Σξαπεδηθφ Απφξξεην - Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο 3.9. Δθπαηδεπηηθά θέληξα Ζ Δζληθή Σξάπεδα δηαηεξεί ηξία ηδηφθηεηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ζε φιε ηελ Διιάδα - ζηε Γιπθάδα Αηηηθήο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα. ληαο ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο θαη δηαζέηνληαο ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ απφ θάζε άιιν ίδξπκα, ε χπαξμε ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ζηξαηεγηθά δηαζθνξπηζκέλσλ ζηελ επηθξάηεηα βνεζά ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην λα ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σα ηξία απηά εθπαηδεπηηθά θέληξα επαλδξψλνληαη κε κφληκν πξνζσπηθφ, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κεηαθηλείηαη απφ ηελ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ζηελ Αζήλα, ζε απηά. - Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Γιπθάδαο Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο 41-43, Γιπθάδα 25

36 - Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο Γηαλληηζψλ 46 & Μνλαζηεξίνπ 91, Θεζζαινλίθε - Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Πάηξαο Θξάθεο 22 & Θεζζαινλίθεο, Πάηξα Καη ηα ηξία εθπαηδεπηηθά θέληξα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζνκνησζεί θάζε ηξαπεδηθή δηαδηθαζία, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδνληαη απφ αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νξγαλψλεη θαη πινπνηεί ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ απηά ηα θέληξα. Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ εθπαηδεπηηθά θέληξα, κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ηξάπεδαο «Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚεΠΗο) σο Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ). Σα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο ηξάπεδαο, δηαηίζεληαη γηα κίζζσζε απφ ηξίηεο εηαηξείεο ή ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ή θαη εκεξίδσλ. 26

37 Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε Δζληθή Σξάπεδα επηηπγράλεη ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο απηψλ ησλ θέληξσλ Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ε Δζληθή Σξάπεδα ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνρσξά ζηελ πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Ζ πηζηνπνίεζε παξέρεη απφ ηε κία κεξηά θχξνο θαη απφ ηελ άιιε βνεζά ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Μέρξη θαη ζήκεξα, ε ηξάπεδα έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ γηα δχν δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο : - Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο Βάζεη ηνπ ΠΓ/ΣΔ 2577/ , ην νπνίν αλαιχζακε πην πάλσ, φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δηαζέηεη ζε δηαξθή βάζε ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ απφ απηά ππεξεζηψλ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο παξερφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ρξεκαηνδνηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ηεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, αιιά θαη δηνξγαλψλεη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα πξνεηνηκαζίαο ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. Σα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, είλαη ζπλνπηηθά ηα θάησζη : o Πηζηνπνηεηηθφ (α1) γηα ιήςε θαη δηαβίβαζε ηεο ιήςεο εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο Σν ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, είηε ζε θηλεηέο αμίεο, είηε ζε κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, είηε ζε ηίηινπο ρξεκαηαγνξάο o Πηζηνπνηεηηθφ (α2) ην νπνίν αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ηίηινπο πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ (futures), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ (FRA), 27

38 ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ππνρξεψζεσλ (swaps) κε αληηθείκελν επηηφθην ή ζπλάιιαγκα, ζπκβάζεηο ζπλδεδεκέλεο κε κεηνρέο ή δείθηε κεηνρψλ (equity swaps), θαζψο θαη δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο (options) γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε ηίηισλ. o Πηζηνπνηεηηθφ (β) παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο, ηίηινπο πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ (futures), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ (FRA), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ππνρξεψζεσλ (swap), δηθαηψκαηα πξναηξέζεσλ (options) γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε ηίηισλ θαζψο θαη ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα (structured products) o Πηζηνπνηεηηθφ (β1) παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε θηλεηέο αμίεο Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο. o Πηζηνπνηεηηθφ (γ) δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο εληνιήο ηνπο, εθφζνλ ηα ραξηνθπιάθηα ζπκπεξηιακβάλνπλ θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο, ηίηινπο πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ (futures), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ (FRA), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ππνρξεψζεσλ (swaps) θαη δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο (options). o Πηζηνπνηεηηθφ (δ) εθπφλεζεο αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή εθδφηεο Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ αθνξά ζηελ εθπφλεζε αλαιχζεσλ, φπνπ σο αλάιπζε λνείηαη ε ζχζηαζε ή πξφηαζε επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ή άιιε κειέηε ή πιεξνθνξία κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη ή ππνδεηθλχεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή κε εθδφηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ή ηε κειινληηθή αμία ή ηηκή απηψλ ησλ κέζσλ, ε 28

39 νπνία πξννξίδεηαη γηα δεκνζηνπνίεζε είηε κέζσ ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίεο είηε απεπζείαο πξνο ην θνηλφ. - Πηζηνπνίεζε κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο Ο κηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ε Γηεζλήο Αθαδεκία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο (International Academy of Financial Management - IAFM), δηνξγαλψλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηεζλνχο πηζηνπνίεζεο ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο, κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο. Ζ IAFM ε νπνία ζρεδίαζε ην πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη απνηειεί κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ κέιε, ζπλεξγάηεο θαη ζπγαηξηθέο ζε 145 ρψξεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ ζηειέρε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, παξέρνληαη νη εμήο πηζηνπνηήζεηο : o Πηζηνπνίεζε ζηειέρνπο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ελδειερήο εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ηνπ ξφινπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ εηαηξηθήο δενληνινγίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαζψο θαη πεξηπηψζεσλ απάηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν (cybercrime). o Πηζηνπνίεζε ζηειέρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ελ ιφγσ πηζηνπνίεζεο ήηαλ ε εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 40 ζπζηάζεσλ ηεο FATF. Αλαιχζεθαλ νη ελδεδεηγκέλνη κεραληζκνί γηα ηνλ εληνπηζκφ, ην ρεηξηζκφ θαη ηελ αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θξνπζκάησλ απάηεο θαη μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 29

40 3.11. ηαηηζηηθά ζηνηρεία Βαζηθφ κέιεκα ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε ηεο απηνεθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζε γηα ην έηνο 2008 ζην πνζφ ησλ 5,9 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ. Οη ζπκκεηνρέο ζε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα (είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή είηε κε κεζφδνπο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο) αλήιζαλ ην 2008 ζε άηνκα. Γηα ην 2008 επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηνξγαλψζεηο κε ζπκκεηνρέο ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά θαη εθηφο ηξαπέδεο πξνγξάκκαηα, ελψ θαηαγξάθεθαλ αλζξσπνψξεο εθπαίδεπζεο (κέζνο φξνο σξψλ αλά ζπκκεηέρνληα 17,45). Αληίζηνηρα, 420 άηνκα ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, ελψ 10 εξγαδφκελνη έιαβαλ κέξνο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Οη θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο ην 2008 ήηαλ νη αθφινπζεο αλά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ : Πίλαθαο 3.11: Καηεγνξίεο εθπαίδεπζεο Δίδνο Πνζνζηό Σξαπεδηθέο εξγαζίεο 44% Γεληθή Δπηκόξθσζε 25% Βαζηθή Δθπαίδεπζε 15% Δκπνξηθή Δπηκόξθσζε 8% Γηνηθεηηθή Δπηκόξθσζε 7% Οηθνλνκηθή Δπηκόξθσζε 1% ρήκα 3.11 Καηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα πξνγξάκκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο δφζεθε επίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο παξαθάησ ηνκείο : 30

41 - ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο θαζψο θαη ηε δηάζεζε επελδπηηθψλ θαη ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ - ηελ θαζηέξσζε λέσλ ηξφπσλ πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε εθπαίδεπζε ηνπ ζε πξνγξάκκαηα PUSH MARKETING - ηελ δηνξγάλσζε ζηνρεπφκελσλ θχθισλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα φπσο ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ε Γηεχζπλζε Μεγάισλ Έξγσλ, ην RISK MANAGEMENT, ε Καηαλαισηηθή Πίζηε, ε Δπηρεηξεκαηηθή Πίζηε θιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 ε Δζληθή Σξάπεδα έζεζε ζε εθαξκνγή ηξεηο λένπο ζεζκνχο, νη νπνίνη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηνπο θάησζη : - Πνιηηηθή Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηνλ κηιν ηεο ΔΣΔ, πξνζθέξνληαο γηα ηελ ηξηεηία , ζπλνιηθά, δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα 28 πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη γηα 20 πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Πηζηνπνίεζεο. - Πνιηηηθή Δθκάζεζεο Ξέλσλ Γισζζψλ, θαιχπηνληαο ηελ εθκάζεζε, ηελ εμεηδίθεπζε ή ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ζηηο γιψζζεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ή έρεη ελδηαθέξνλ ε ηξάπεδα, αιιά θαη ζηα Αγγιηθά σο θνηλή επηρεηξεκαηηθή γιψζζα. - Θεζκνζεηήζεθε ν ξφινο ηνπ πκβνχινπ Δθπαίδεπζεο, σο ζπλδεηηθφο θξίθνο θάζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σέινο, ε ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί θαη κεηαθνξά εθπαηδεπηηθήο ηερλνγλσζίαο ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ απνζηνιήο εμεηδηθεπκέλσλ εηζεγεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Σν 2008 εθπαηδεχηεθαλ 280 άηνκα ζηε εξβία θαη ζηελ Αίγππην. Μέζα απφ φιε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δίλεηαη ηειηθά θαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο, απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο ηξάπεδαο, ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε Γηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 31

42 Κεθάιαην 4 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 4.1 θνπόο έξεπλαο, δείγκα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε Λφγσ ηνπ φηη ε έξεπλα αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηεί απηή απφ ηε κεξηά ησλ ππαιιήισλ ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο θαη έηζη ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, δηαθφξσλ ειηθηψλ, ζηειέρε θαη κε, νη νπνίνη λα έρνπλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα, θαζψο ε έξεπλα (θαη ζπλεπψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην) αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεη ε ΔΣΔ, φπσο απηνί ηε βηψλνπλ θαη ηε ιακβάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (random) (Φαξξνχ θαη ζπλ., 2001), πνπ νξίδεηαη σο ηε δπλαηφηεηα θάζε κέινπο ηνπ κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ λα επηιεγεί κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα (απαηηείηαη πιήξεο θαηάινγνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ ήηαλ πάληα δηαζέζηκνο, νπφηε έγηλε ρξήζε ηπραίσλ αξηζκψλ) θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν αηφκνπ. Δζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα (δηαλεκήζεθαλ πεξίπνπ 70 εξσηεκαηνιφγηα θαη απαληήζεθαλ 60) ηφζν ζε έληππε, φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( ) ζε ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο. Δπηπιένλ, ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ βνιηθή (convenience), δειαδή ηα εξσηεκαηνιφγηά δηαλεκήζεθαλ ζε θαηαζηήκαηα ηεο ΔΣΔ πνπ επηιέρζεθαλ θαη ππήξρε ε θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζπλαδέιθνπο, γλσζηνχο θαη θίινπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ηξάπεδα. 32

43 Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Microsoft Office Excel. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα πεξηιακβάλεη θιαζηθά ζέκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο - κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα, ζα ππνινγίδνληαη θαη εμάγνληαη πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηψλ θαη θπζηθά κέηξα ζέζεο, δειαδή κέζεο ηηκέο, δηαζπνξέο θαη ππνζηεξηθηηθά γξαθήκαηα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 4.2 Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο ηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα αλαδεηρζεί ε άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ε Σξάπεδα ηνπο παξέρεη. ην ηέινο επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζνχλ πηζαλά πεξηζψξηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο, θαζψο θαη εξσηήζεηο, νη νπνίεο απαηηνχζαλ ηε βαζκνινγηθή θξίζε ησλ εξσηεζέλησλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζζεθε κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία ζπκπιήξσζή ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ απαξηίδεηαη απφ επηά ελφηεηεο θαη ζπλνιηθά 39 εξσηήζεηο ελλνηνινγηθά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο παξαθάησ: Δλφηεηα 1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία Δλφηεηα 2 Βαζηθή εθπαίδεπζε Δλφηεηα 3 Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο Δλφηεηα 4 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε Δλφηεηα 5 Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζηελ εθπαίδεπζε Δλφηεηα 6 Μεηεθπαίδεπζε Δλφηεηα 7 Αμηνιφγεζε πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνγξακκάησλ 33

44 Κεθάιαην 5 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Δξκελεία Δπξεκάησλ 5.1. ηαηηζηηθά ζηνηρεία Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχλ ζεκειηψδε παξάκεηξν γηα ην εξσηεκαηνιφγην, φπσο θαη γηα θάζε εξσηεκαηνιφγην. Μέζσ απηψλ ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν θαη ηελ ειηθία, κπνξνχκε λα βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θπξίσο κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (γηα παξάδεηγκα ηε δηαθνξνπνίεζε εθπαίδεπζεο κεηαμχ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ) Φύιν Πίλαθαο Φχιν εξσηεζέλησλ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Άλδξεο 37 61,66 Γπλαίθεο 23 38,33 34

45 ρήκα Φχιν εξσηεζέλησλ Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεηαη αλεθηή θαη επηζπκεηή αλαινγηθά κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, θαζψο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη παξεκθεξή. Απηφ καο πξνζδίδεη κηα κνξθή αζθάιεηαο ζηελ έξεπλά καο, ψζηε λα είλαη σο έλα βαζκφ αλεμάξηεην ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ θξίζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη πιήξσο απφ ην θχιν ηνπ εξσηεζέληνο Ζιηθία Πίλαθαο Ζιηθία εξσηεζέλησλ Ζιηθίεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) , , , , ρήκα Ζιηθία εξσηεζέλησλ 35

46 ε γεληθέο γξακκέο, νη εξσηεζέληεο ζηελ έξεπλά καο πξνέξρνληαλ απφ φιν ην θάζκα ησλ ειηθηψλ. Δηδηθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (54,99%) απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο θάησ ησλ 40 εηψλ. πλήζσο, νη κηθξφηεξεο ειηθίεο ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Σν κεγάιν πνζνζηφ ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ καο νδεγεί ζην φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζα είλαη εμνηθεησκέλε κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά καο ζηνηρεία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, νη εξσηεζέληεο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε κία απφ απηέο λα απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ζην ζχλνιν. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δήισζε φηη είλαη ζε γάκν, αθνινπζνχκελν απφ ηε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία δήισζε άγακε θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δήισζε ζε δηάζηαζε. ρήκα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Οηθνγελεηαθή Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) θαηάζηαζε Άγακνο 21 35,00 Έγγακνο 35 58,33 Γηαδεπγκέλνο 4 6,67 Υήξνο 0 0 ρήκα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 36

47 Παηδηά ε απηή ηελ εξψηεζε, νη ππάιιεινη θξίζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ έρνπλ παηδηά ε φρη, αλεμάξηεηα αλ είλαη παληξεκέλνη ή φρη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ δήισζε φηη έρεη παηδηά κε πνζνζηφ 58,33%. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη ζην φηη βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο φπνπ ην πνζνζηφ ησλ έγγακσλ ήηαλ 58,33% - ην ζχλνιν ησλ παληξεκέλσλ έρνπλ παηδί ζηα πιαίζηα ηνπ γάκνπ ηνπο. Πίλαθαο Απφθηεζε παηδηψλ Παηδηά Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 35 58,33 Ορη 25 41,66 ρήκα Απφθηεζε παηδηψλ Δπίπεδν ζπνπδώλ Σν επίπεδν ζπνπδψλ ίζσο απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο πνπ ζα εθαξκφζεη ε ηξάπεδα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζίγνπξα δελ έρεη ηελ ίδηα θαηάξηηζε πάλσ ζε ηξαπεδηθά ζέκαηα, ζε ζρέζε κε θάπνην απφθνηην νηθνλνκηθήο ζρνιήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (86,54%) θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ θάπνην πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο ην πνιχ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αξθεί λα καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ έρνπλ εκπεηξία πάλσ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ζεκηλαξίσλ, κεζνδνινγίαο κειέηεο, ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 37

48 Πίλαθαο Δπίπεδν ζπνπδψλ Δπίπεδν ζπνπδώλ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Πξσηνβάζκηα 0 0 Γεπηεξνβάζκηα 8 13,56 Σξηηνβάζκηα / ΣΔΗ 18 30,51 Σξηηνβάζκηα / ΑΔΗ 25 42,37 Μεηαπηπρηαθό / 8 13,56 Γηδαθηνξηθό ρήκα Δπίπεδν ζπνπδψλ Αληηθείκελν ζπνπδώλ Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ππαιιήισλ, αληίζεηα βέβαηα απφ φηη ζα πεξηκέλακε, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά αληηθείκελα ζπνπδψλ, παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο έρνπλ θάπνην ηίηιν ζπνπδψλ. Πίλαθαο Αληηθείκελν ζπνπδψλ Αληηθείκελν ζπνπδώλ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Υξεκαηννηθνλνκηθά / 5 9,26 Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθά / Γηνίθεζε 20 37,04 επηρεηξήζεσλ Άιιν 29 53,70 38

49 ρήκα Αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνλ πξφζθαην δηαγσληζκφ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (2010) δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηείραλ κφλν πηπρηνχρνη ησλ νπνίσλ ν ηίηινο ζπνπδψλ είρε ζρέζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηζηήκεο. Ζ επηινγή απηή ηεο ηξάπεδαο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε ηεο γηα απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, θαη ζηφρν έρεη σο έλα βαζκφ λα αληηζηξέςεη ηελ εηθφλα ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ζην παξαπάλσ εξψηεκα Ξέλεο γιώζζεο Σνπιάρηζηνλ νη κηζνί ππάιιεινη απφ ηνπο εξσηεζέληεο γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα. Οη απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα θξίλνληαη μεθάζαξεο, κε ηε πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ (93,34%) λα γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα. Πίλαθαο Γλψζε μέλσλ γισζζψλ Ξέλεο γιώζζεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Κακία 4 6,66 Μία (1) 30 50,00 Γύν (2) 17 28,33 Πεξηζζόηεξεο από ,00 ρήκα Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 39

50 Αμηνζεκείσην ζηηο παξαπάλσ απαληήζεηο είλαη φηη ην πνζνζηφ 43,33% ησλ εξσηεζέλησλ γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο, ελψ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ δχν γιψζζεο είλαη ηξηπιάζην απφ απηνχο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ θακία απνιχησο μέλε γιψζζα ρέζε εξγαζίαο Πίλαθαο ρέζε εξγαζίαο ρέζε εξγαζίαο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Οξηζκέλνπ 1 1,70 Ανξίζηνπ 58 98,30 ρήκα ρέζε εξγαζίαο.. Αλέθαζελ ε Δζληθή Σξάπεδα, απνηεινχζε ηξάπεδα φπνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην ήηαλ ν θχξηνο κέηνρφο ηεο, κε εμαίξεζε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, φηαλ θαη ε ηξάπεδα απνθξαηηθνπνηήζεθε πιήξσο. Ζ κνληκφηεηα ησλ ππαιιήισλ, θαηάινηπν ηνπ παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθνχ ηζηνξηθνχ, δηαθαίλεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαηέρνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ελψ κφλν έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαηέρεη ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Πξφβιεςή καο γηα ην κέιινλ είλαη φηη ε ζρέζε απηή ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα αιιάμεη, ηφζν βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, φζν θαη βάζεη ηεο ζηαδηαθήο ζπληαμηνδφηεζεο απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ Θέζε ζηελ ηξάπεδα Οη πεξηζζφηεξνη ησλ εξσηεζέλησλ, εξγάδνληαη ζε θαηάζηεκα, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ κφλν εξγάδεηαη ζε ππεξεζίεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο. Πίλαθαο Θέζε ζηελ ηξάπεδα 40

51 Θέζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Τπάιιεινο / Καηάζηεκα 27 45,00 ηέιερνο / Καηάζηεκα 30 50,00 Τπάιιεινο / Γηνίθεζε 3 5,00 ηέιερνο / Γηνίθεζε 0 0 Άιιν 0 0 ρήκα Θέζε ζηελ ηξάπεδα Θα ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αλ ν πιεζπζκφο απνηεινχληαλ εμίζνπ απφ ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηφζν ησλ θαηαζηεκάησλ (ηεο παξαγσγήο), φζν θαη ηεο δηνίθεζεο αιιά γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη πην πξηλ, απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ. πγθεληξσηηθά βάζεη ησλ παξαπάλσ απαληήζεσλ, νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαηέρνπλ ζέζε ππαιιήινπ ζηελ ηξάπεδα, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί θαηέρνπλ θάπνηα ζέζε επζχλεο ζηειέρνπο Αληηθείκελν εξγαζίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ εκπεξηείρε απαληήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, φπσο νη πξνεγνχκελεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνρσξήζακε ζε απηή ηελ επηινγή ήηαλ φηη ζέιακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνλ θάζε εξσηνχκελν μερσξηζηά ζηελ έξεπλά καο, αλεμαξηήηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη πφζηνπ πνπ θαηέρεη κέζα ζηελ ηξάπεδα, ρσξίο λα ηνλ πεξηνξίδνπκε κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα κίαο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο. Πίλαθαο Αληηθείκελν εξγαζίαο Αληηθείκελν Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Γηεπζπληήο / ηέιερνο 5 8,33 Καηαζεηηθά πξντόληα 15 25,00 Σακεηνινγηζηήο 8 13,33 ηεγαζηηθή Πίζηε 7 11,66 41

52 Δπηρεηξεκαηηθή Πίζηε 14 23,33 Καηαλαισηηθή Πίζηε 7 11,66 Λνηπέο εξγαζίεο 4 6,66 Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο απνδεηθλχνπλ φηη νη εξσηεζέληεο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο, πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζήκεξα, φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχκε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ε έξεπλά καο πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαη ηδηαίηεξα πάλσ ζηελ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ, ζα εληνπηζζεί απφ ηηο επφκελεο εξσηήζεηο. Τπάξρνπλ πξνθαλψο θάπνηεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ιφγσ ησλ ηαρχηαησλ εμειίμεσλ, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δπλάκεη ηεο αλάγθεο γηα ζπλερή επηκφξθσζε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ππεξεζία ησλ θαηαζέζεσλ, φπνπ θαζεκεξηλά, φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα θαηαζεηηθά πξντφληα πξνσζνχληαη απφ ηελ ηξάπεδα, ιακβάλνληαο πάληα ππ φςε θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ Έηε εκπεηξίαο Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε πέληε ζπλνιηθά θνξέο (κέζνο φξνο αλά δηεηία) ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, πξνρψξεζε ζε ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο εμφδνπ. Απηή ε θαηάζηαζε απνηππψλεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο. Ζ νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ λεαξφηεξνπο ππεξεζηαθά ππαιιήινπο, απνηειψληαο ζπλνιηθά ην 50% ηνπ δείγκαηνο. Πίλαθαο Έηε εκπεηξίαο Έηε εκπεηξίαο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) , , , ,

53 ρήκα Έηε εκπεηξίαο Πξνζσπηθά ζηνηρεία Εεηήζακε απφ ηνπο εξσηεζέληεο πξναηξεηηθά λα ζπκπιεξψζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ πιεηνςεθία πξνηίκεζε λα κελ ην πξάμεη, ελψ ην 26,67% ηνπ πιεζπζκνχ ζπκπιήξσζε επψλπκα ην εξσηεκαηνιφγην. Πίλαθαο Παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ Πξνζσπηθά ζηνηρεία Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη (επώλπκα) 16 26,67 Όρη (αλώλπκα) 44 73,33 ρήκα Παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ Σν ζεκείν πνπ ίζσο ζα έπξεπε λα ζηαζνχκε είλαη φηη ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ πνζνζηφ ησλ επψλπκα εξσηεζέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη δηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ ζρεδφλ ζε πιεηνςεθία επέιεμαλ ηελ επψλπκε ζπκκεηνρή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ πξνηίκεζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα αλψλπκα Βαζηθή εθπαίδεπζε Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πάλσ ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο απνηειεί ην ζεκειηψδεο ιίζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε ηξαπεδηθήο κνλάδαο. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν απηή ε ηφζν ζεκαληηθή φπσο είδακε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά. 43

54 Δθπαίδεπζε Πίλαθαο Λήςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο Βαζηθή εθπαίδεπζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 58 96,67 Όρη 2 3,33 ρήκα Λήςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ ζηελ έξεπλα φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα, ζα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ηελ νπνία έρεη νινθιεξψζεη νχησο ή άιισο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ, εμεηάδνληαο ηφζν ηε δνκή ηεο, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο Πίλαθαο Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) < 1 εβδνκάδα 2 3, εβδνκάδεο 31 52, εβδνκάδεο 10 16,95 > 1 κήλα 16 27,12 44

55 ρήκα Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πξαγκαηνπνίεζε ηε βαζηθή ηεο εθπαίδεπζε κέζα ζε έλα δηάζηεκα 1 κε 2 εβδνκάδσλ. Αληίζηνηρα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζε 1 κήλα. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ην πνζνζηφ απηψλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ έλα κήλα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (27,12%) Κξίζε επάξθεηαο Πίλαθαο Κξίζε επάξθεηαο Δπάξθεηα βαζηθήο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) εθπαίδεπζεο Ναη 29 49,16 Όρη 28 47,46 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 2 3,38 ρήκα Κξίζε επάξθεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ είδακε κέρξη ηψξα, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ κία αλακελφκελε δηαζπνξά θαη πνζνζηά. ηελ εξψηεζε αλ ε βαζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ επαξθήο γηα ηνπο ππαιιήινπο παξαηεξνχκε κία ζεκαληηθή δηρνγλσκία. Πεξίπνπ νη κηζνί εξσηεζέληεο απαληνχλ ζεηηθά, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί απαληνχλ αξλεηηθά. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ππνδειψλεη κία αληηθαηηθή γλψκε ηελ νπνία έρνπλ νη ππάιιεινη γηα ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ζπλεπψο, έκκεζα, κπνξνχκε 45

56 λα ππνζέζνπκε φηη ην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ θξίλεηαη επηηπρεκέλν αιιά ακθηζβεηνχκελν Δπάξθεηα δηδαθηηθνύ πιηθνύ Πίλαθαο Δπάξθεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ Γηδαθηηθό πιηθό Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 52 86,67 Όρη 8 13,33 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 0 0 ρήκα Δπάξθεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ Δλψ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε παξαηεξήζακε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηρνγλσκία ζηηο απαληήζεηο, νη εξσηεζέληεο, φηαλ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απάληεζαλ φηη ήηαλ επαξθέο θαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε έγθεηηαη πεξηζζφηεξν είηε ζηε κεζνδνινγία, είηε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο, ή αθφκα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο, παξά ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ Βαζκνινγία ρήκα Βαζκνινγία βαζηθήο εθπαίδεπζεο 46

57 ε απηφ ην ζεκείν, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζε θιίκαθα ηνπ δέθα, κε άξηζηα ην δέθα. Οη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο θαηαρσξήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ Microsoft Excel θαη απφ εθεί κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ εμάγακε ηα θάησζη : Πίλαθαο Βαζκνινγία βαζηθήο εθπαίδεπζεο Μέζνο όξνο 7,30 Γηάκεζνο 7,00 Αξκνληθόο κέζνο 6,40 Γηαθύκαλζε 2,50 Σππηθή απόθιηζε 1,60 Ο κέζνο φξνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηεο δηαθχκαλζεο θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, φπσο άιισζηε εκθαλίδνληαη θαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ππνδειψλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ βαζκνιφγεζε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε κε ζρεηηθά θνηλή γλψκε. Ζ ρακειή ηππηθή απφθιηζε καο δίλεη έλα πεδίν βαζκνινγίαο ηεο ηάμεο ηνπ , ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο παξακέλεη ζηαζεξά πάλσ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν κέζν φξν Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο πσο αλαθέξακε θαη ζηα πξψηα θεθάιαηα ηεο έξεπλάο καο, ε πιεξνθνξηθή ζήκεξα απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ηξαπεδψλ. Οη ππάιιεινη ησλ ηξαπεδψλ, ηδηαίηεξα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζαξκφζηεθαλ ή έζησ πξνζπάζεζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα θαηλνχξγην πεξηβάιινλ, φπνπ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί ην έλα θαη κνλαδηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθά γξήγνξεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο πξνλνεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε αλαγθαία ζέκαηα πιεξνθνξηθήο Υξήζε Ζ/Τ Πίλαθαο Υξήζε Ζ/Τ Υξήζε Ζ/Τ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 47

58 Αλεπαξθή 0 0 Υακειή 3 5,00 Μέηξηα 9 15,00 Καιή 31 51,67 Άξηζηε 17 28,33 ρήκα Υξήζε Ζ/Τ Ζ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο είδακε, απνηειεί επηβεβιεκέλε αλάγθε. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απην-αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σν πξσηνθαλέο ησλ απνηειεζκάησλ έγθεηηαη ζην φηη θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δε δήισζε φηη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη αλεπαξθήο. Πξνρσξψληαο πην πέξα, ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπλνιηθά δήισζαλ φηη ε ηθαλφηεηά ηνπο είλαη απφ κέηξηα έσο αλεπαξθήο, είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ (20%) δεδνκέλεο θαη ηεο πξνηεηλφκελεο δηαβάζκηζεο πνπ παξνπζηάζακε. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ φζσλ δήισζαλ φηη νη ηθαλφηεηέο ηνπο θξίλνληαη απφ θαιέο έσο θαη άξηζηεο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν (80%). Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ππαιιήισλ είλαη εμνηθεησκέλν ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν απηή ε ηθαλφηεηα, νθείιεηαη ζε ελέξγεηεο ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ή απιά θαη κφλν ζε αηνκηθέο δεμηφηεηεο Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ Πίλαθαο Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 48

59 Ζ/Τ Ναη 23 38,33 Όρη 37 61,67 ρήκα Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ απην-αμηνιφγεζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εξψηεκα, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα θαηά πφζν ε ηξάπεδα ζπκβάιιεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ηερλνινγηθά ζέκαηα, φπσο ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ δήισζε φηη ε ηξάπεδα δελ κεξίκλεζε ζε θαλέλα βαζκφ, ελψ νη ππφινηπνη ππεξακχλζεθαλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ δηαθνξά ησλ δχν πνζνζηψλ θξίλεηαη ζρεηηθά κηθξή, έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεί ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηεο ηξάπεδαο σο έλα βαζκφ. Παξακέλεη φκσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθφ απέλαληη ζε εκπεηξίεο εθπαίδεπζεο, δειψλνληαο φηη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ σο αληηθείκελν εθπαίδεπζεο, λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη πξντφληα Αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο ε απηή ηελ εξψηεζε απάληεζαλ φζνη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε. Πίλαθαο Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ Αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 17 70,83 Όρη 7 29,17 49

60 ρήκα Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάδεηαη ζεηηθά πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ηελ νπνία ηνπ παξείρε ε ηξάπεδα. Σν πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ αξλεηηθά, είλαη κελ κηθξφηεξν, αιιά θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ απάληεζε απηή απνηειεί κηα έλδεημε φηη ζίγνπξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζα πξέπεη ίζσο λα επηθαηξνπνηεζνχλ, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, θαζψο λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζε πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο λα ζπκκεηέρνπλ Βαζκνινγία ρήκα Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ ε αληίζεζε κε ηε βαζκνινγία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο είλαη ζαθψο ρακειφηεξεο ζε βαζκνινγία. Σν ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηε δηαθχκαλζε ησλ απαληήζεσλ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 5,20 θαη νπζηαζηηθά θαιχπηεη πιήξσο ηε κηζή θιίκαθα βαζκνινγίαο. Οη απαληήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε κεγάιν πνζνζηφ ελψ 50

61 ππάξρνπλ θαη απαληήζεηο ησλ δχν άθξσλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε (2,30 έλαληη 1,60) θαη απνηππψλεη πιήξσο απηή ηε δηάζηαζε απφςεσλ. Πίλαθαο Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ Μέζνο όξνο 6,70 Γηάκεζνο 7,50 Αξκνληθόο κέζνο 5,20 Γηαθύκαλζε 5,20 Σππηθή απόθιηζε 2,30 Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη έλα κεγάιν πιήζνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ππαιιήισλ παξακέλνπλ δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. Χο εθ ηνχηνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θξίλεηαη σο έλα βαζκφ ακθηζβεηήζηκε Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πσο αλαιχζακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα νθέιε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνληαη γεληθά απφ φινπο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ εμσηεξηθνχ, μεθηλνχλ ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη σο ζηφρν λα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε θαηά πφζν νη ππάιιεινη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε λέα απηή κνξθή εθπαίδεπζεο, ζε ηη πνζνζηφ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, θαηά πφζν θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηεο ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Δθπαίδεπζε κε κεζόδνπο εμ απνζηάζεσο Πίλαθαο Δθπαίδεπζε κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο Δμ απνζηάζεσο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) εθπαίδεπζε Ναη 50 83,33 Όρη 10 16,67 51

62 ρήκα Δθπαίδεπζε κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο, αλεμάξηεηα αλ έρεη δηνξγαλσζεί απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα ή άιιν εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Αλαινγηδφκελνη φηη έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ππαιιήισλ ζηελ ηξάπεδα απνηειεί ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γηα παξάδεηγκα θιεηήξεο, θαηακεηξεηέο θιπ, ην παξαπάλσ πνζνζηφ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν βάζεη ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. Αλ θπζηθά αλαινγηζηνχκε φηη ε ρξήζε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εηζήρζεθαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ζπκκεηνρή ελφο ηφζν κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηέο θξίλεηαη αξθεηά επηηπρεκέλε γηα ηελ ηξάπεδα Αμηνιόγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Πίλαθαο Αμηνιφγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Αμηνιόγεζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 33 64,71 Όρη 17 33,33 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 1 1,96 ρήκα Αμηνιφγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 52

63 Δίλαη πξνθαλέο απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη φηη ε εθαξκνγή κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο ήηαλ αξθεηή ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηα ηξαπεδηθά θαζήθνληα. εκεηψλνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απάληεζαλ φζνη είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε (πξνθαλψο φζνη ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα). Σν πνζνζηφ πνπ απαληά αξλεηηθά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ θαη θηάλεη πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ζρφιην πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε είλαη φηη ζίγνπξα, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δελ ηθαλνπνίεζε έλα θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Σν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζα ηνλ εμεηάζνπκε κε ηηο απαληήζεηο ηεο επφκελεο εξψηεζεο Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ρήκα Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Αλαινγηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο βαζκνιφγεζεο, παξαηεξνχκε κία θαιχηεξε βαζκνινγία ησλ εμ απνζηάζεσο κεζφδσλ, κε κέζν φξν Ζ δηαθχκαλζε θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ζε αληίζεζε πάληα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαζηζηψληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα αζθαιέο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Πίλαθαο Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Μέζνο όξνο 7,30 Γηάκεζνο 7,00 Αξκνληθόο κέζνο 6,40 Γηαθύκαλζε 2,50 Σππηθή απόθιηζε 1,60 ίγνπξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ απάληεζαλ ζεηηθά πξνο ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο, αλεμάξηεηα αλ ζπλνδεχνληαη ε φρη απφ κεζφδνπο 53

64 θιαζζηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ θαζηζηά επηηπρεκέλε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο θαζψο ηθαλνπνηεί ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ύγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Πίλαθαο χγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ύγθξηζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 13 22,41 Όρη 43 74,14 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 2 3,45 ρήκα χγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ αλαηξεπηηθέο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πηζηεχεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα κε κεζφδνπο θιαζηθήο εθπαίδεπζεο. Θα πξέπεη βέβαηα λα ηνλίζνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απάληεζε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε θάπνην πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο είδακε παξαπάλσ, δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην αληηζηξνθήο ηνπ απνηειέζκαηνο. Παξ φια ηα ζεηηθά ζρφιηα φπσο είδακε, ζίγνπξα νη εμ απνζηάζεσο κέζνδνη, έηζη φπσο εθαξκφδνληαη απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα, έρνπλ αθφκα πνιχ δξφκν κπξνζηά ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμηζσζνχλ κε θιαζζηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Ζ Δζληθή Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, είηε γηα ιφγνπο εμεηδίθεπζεο, είηε 54

65 γηα ιφγνπο θφζηνπο. πσο αλαθέξακε πην πάλσ, νη ζεκαληηθφηεξνη ζπλεξγάηεο είλαη ην ΔΣΗ θαη ην ΗΝΔ-ΟΣΟΔ. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξνγξακκάησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη θαη απφ άιινπο ηξίηνπο θνξείο φπσο γηα παξάδεηγκα ηδησηηθά ΚΔΚ., νη δηνξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κεδακηλέο κπξνζηά ζην νγθψδεο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν εθαξκφδεη ε Δζληθή Σξάπεδα. ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο ζα αλαιχζνπκε ην θαηά πφζν ε ζπλεξγαζία απηή ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή, αλαιχνληαο ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα Πίλαθαο πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πκκεηνρή Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 23 38,33 Όρη 37 61,67 ρήκα πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Δζληθή Σξάπεδα φπσο είδακε, ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε επηιεγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ αλαιακβάλεη ε ίδηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ αληηθαηνπηξίδνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αλαθέξεη φηη πνηέ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν δηνξγάλσλε εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαζψο αλέξρεηαη ζην 38,33% πεξίπνπ. ε απηφ βέβαηα έρεη 55

66 ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη ε επηβνιή ηεο πηζηνπνίεζεο ππαιιήισλ κέζσ λνκνζεηηθήο δηάηαμεο, θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ βξαρίνλα πνπ είλαη ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο Πίλαθαο Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) Ναη 29 49,15 Όρη 21 35,60 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 9 15,25 ρήκα Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνίν δηνξγάλσζαλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεξγαζία ηεο ηξάπεδαο κε απηνχο, είλαη γλσζηή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο Παξάζεζε εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ Πίλαθαο Παξάζεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ Οξγαληζκνί Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%)* ΔΣΗ 30 50,00 ΗΝΔ-ΟΣΟΔ 14 23,33 Λνηπνί 4 6,66 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 22 36,67 * Σεκεηώλνπκε όηη νη εξσηεζέληεο είραλ ζηελ επρέξεηά ηνπο λα επηιέμνπλ πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο, θαη σο εθ ηνύηνπ ηα πνζνζηά ππνινγίδνληαη παξαπάλσ βάζεη ηνπ πιεζπζκνύ. 56

67 ρήκα Παξάζεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη ινγηθφ ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. αλ θχξηνο δηνξγαλσηήο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο πηζηνπνίεζεο ππαιιήισλ ζε επελδπηηθέο ππεξεζίεο, απνηειεί ηνλ πεξηζζφηεξν γλσζηφ εμσηεξηθφ ηεο ηξάπεδαο θνξέα ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο Βαζκνινγία ρήκα Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο Ζ δηαθνξά ζηε βαζκνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, έγθεηηαη ζην φηη ε βαζκνινγία είλαη ζαθψο κηθξφηεξν, κε κέζν φξν 6,70. Αληίζεηα απφ ηα παξαπάλσ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε Δζληθή Σξάπεδα ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο, θξίλεηαη σο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ή απνηειεζκαηηθφηεηαο αλ ζέιεηε απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Πίλαθαο Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο Μέζνο όξνο 6,70 Γηάκεζνο 7,00 Αξκνληθόο κέζνο 6,10 57

68 Γηαθύκαλζε 3,00 Σππηθή απόθιηζε 1,70 Δπίζεο, ην επίπεδν ηεο δηαθχκαλζεο είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηά γεληθή νκνινγία, νη εξσηεζέληεο δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά Μεηεθπαίδεπζε Οη γξήγνξεο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη παξάιιεια ζηελ ηερλνινγία επηβάινπλ ηελ ηαθηηθή κεηεθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. ην θνκκάηη απηφ ηεο έξεπλάο καο, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πάλσ ζε ζέκαηα κεηεθπαίδεπζεο Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο Πίλαθαο Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο Μεηεθπαίδεπζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) (πξνγξάκκαηα) Ναη 19 32,20 Όρη 38 64,41 Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 2 3,39 ρήκα Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο Ζ ηαθηηθή, ε νπνία εκθαλίδεηαη λα αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα ζην ζέκα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηελ νξνινγία «thrown-andforget». Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη κεηεθπαηδεχνληαη εκθαλίδεηαη αξθεηά κηθξφ, παξνπζηάδνληαο έλα έιιεηκκα πάλσ ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 58

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα