ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:85/ ) Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007 στα γραφεία του «Πανελληνίου Συνδέσµου Βιοµηχανιών Μεταποίησης Καπνού» (οδός Αριστοτέλους, αριθµός 6) οι υπογεγραµµένοι αφ' ενός Νικόλαος Αλλαµανής, Πρόεδρος του.σ. και Κωνσταντίνος Γλεούδης, Αντιπρόεδρος του.σ., ως εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βιοµηχανιών Μεταποίησης Καπνού, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου αριθµός 25), και αφ' ετέρου Προκοπής Μαυρίδης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος και Άγγελος Χαριζάνης, Γεν. Γραµµατέας του αυτού Συνδέσµου, αποφασίσαµε την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Οµοιοεπαγγελµατικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας, µε την οποία συµφωνούµε και αποδεχόµαστε τα παρακάτω: Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Τεχνικοί Υπάλληλοι Καπνού (πραγµατογνώµονες-εξπέρ) των Καπνεµπορικών και καπνοβιοµηχανικών επιχειρήσεων κατατάσσονται: (α) (β) εις τεχνικούς υπαλλήλους καπνού (πραγµατογνώµονες-εξπέρ), και εις βοηθούς υπαλλήλους καπνού των ανωτέρω. Τεχνικός υπάλληλος καπνού (πραγµατογνώµονας-εξπέρ) Καπνεµπορικής ή καπνοβιοµηχανικής επιχειρήσεως είναι αυτός που γνωρίζει και κάνει υπεύθυνα, σύµφωνα µε τις εντολές της επιχειρήσεως, όλες τις διαδοχικές φάσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών του καπνού, οι οποίες υπάγονται στο τεχνικό τµήµα αυτού. Ο ετήσιος κύκλος του τεχνικού σκέλους των εργασιών του καπνού περιλαµβάνει την βαθµολογία των χωρικών καπνών, την αγορά του,την οικονοµική διαχείριση της αγοράς, την διεκπεραίωση των διοικητικών διατυπώσεων αυτού, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, τις εργασίες που γίνονται στα Α.Κ.Α. (ζύγισµα καπνών κ.λ.π.), καθώς και την υπεύθυνη επίβλεψη όλων των εργασιών µεταποίησης του καπνού, συµπεριλαµβανοµένης και της επεξεργασίας σε µερίδες και χαρµάνια, σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες του εργοδότη. 1

2 Βοηθός πραγµατογνώµονα-εξπέρ είναι αυτός που κάνει όλες τις παραπάνω εργασίες µε την καθοδήγηση και επίβλεψη του πραγµατογνώµονα-εξπέρ. Ο προσληφθείς ως βοηθός πραγµατογνώµονα γίνεται εξπέρ µετά από έξι (6) από την πρόσληψη του. Ένα χρόνο προτού λήξει η εξαετία, η επιχείρηση πρέπει να κρίνει εάν ο βοηθός πραγµατογνώµονα είναι σε θέση ή όχι να γίνει πραγµατογνώµονας-εξπέρ και να κοινοποιήσει εγγράφως την σχετική κρίση στον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση δε αρνητικής κρίσης, τότε είτε αυτός παραµένει ως βοηθός πραγµατογνώµονα µε προσωπική του ευθύνη είτε η επιχείρηση τον απολύει δίδοντας σ'αυτόν όλες τις νόµιµες αποζηµιώσεις. Κάθε βοηθός υπάλληλος που διενεργεί εργασίες καπνού χωρίς την καθοδήγηση πραγµατογνώµονα-εξπέρ δικαιούται να προκαλέσει έγγραφα την παραπάνω κρίση και πριν την πάροδο της πενταετίας, υποχρεωµένης της επιχείρησης να απαντήσει σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την λήψη της αίτησης. ΙΙ. ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών των απασχολουµένων στις καπνεµπορικές και καπνοβιοµηχανικές επιχειρήσεις βοηθών τεχνικών υπαλλήλων και τεχνικών πραγµατογνωµόνων-εξπέρ ορίζονται από έως ως κάτωθι: Α) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΠΝΟΥ Έτη Υπηρεσίας Βασικοί µισθοί από , , , , , ,04 Μετά την συµπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών υπηρεσίας προστίθενται δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά (12,60), για κάθε έτος υπηρεσίας και µέχρι τα τριάντα πέντε (35) χρόνια. 2

3 Β) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΠΝΟΥ Έτη Υπηρεσίας Βασικοί µισθοί από , , , , ,06 Μετά την συµπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών υπηρεσίας προστίθενται δέκα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά (18,08) για κάθε έτος υπηρεσίας και µέχρι τα τριάντα πέντε (35) χρόνια. Επίσης, στα έτη υπηρεσίας του τεχνικού υπαλλήλου (πραγµατογνώµονα -εξπέρ) προστίθενται τα έτη υπηρεσίας του ως βοηθού πραγµατογνώµονα. 2. Οι παραπάνω καθοριζόµενοι µισθοί συµφωνείται ότι δεν µεταβληθούν καθ' όλη την διάρκεια αυτής της συλλογικής σύµβασης. Επίσης, δεν έχουν εφαρµογή οι διορθωτικές ρυθµίσεις, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή άλλες τυχόν παροχές, που ενδεχοµένως να δοθούν κατ'άλλο νόµιµο τρόπο. 3. Στους παραπάνω βασικούς µισθούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα, που υπολογίζονται το καθένα χωριστά στους βασικούς µισθούς: α) Επίδοµα γάµου 10%, ανεξάρτητα εάν η/ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή όχι. β) Επίδοµα παιδιών 5% για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αριθµού. Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι το 21 έτος της ηλικίας τους. Για παιδιά που σπουδάζουν, το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι να συµπληρώσουν το 24 έτος. γ) Επίδοµα ειδικών συνθηκών 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται λόγω του είδους της εργασίας των τεχνικών καπνού και των βοηθών τους, που είναι υποχρεωµένοι να περιέρχονται στην ύπαιθρο χωρίς να παρακολουθούν ωράριο εργασίας, πολλές φορές µάλιστα µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Το επίδοµα αυτό καµία σχέση δεν έχει µε τα τροφεία, έξοδα µετάβασης και διαµονής, καθώς και την έκτος έδρας οφειλόµενη κατά νόµο αποζηµίωση. Ως εκτός έδρας υπηρεσία θεωρείται αυτή που παρέχεται σε νοµό διάφορο της έδρας της επιχείρησης, ακόµη και όµορο. δ) Επίδοµα διαχειριστικό 5%. Για τους τεχνικούς καπνού που ασκούν 3

4 οικονοµική διαχείριση στις αγοραπωλησίες καπνών κατά την χρονική περίοδο από 01/12 έως 31/05 κάθε χρόνο. ε) Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 9%. στ) Επιστηµονικό επίδοµα 17% χορηγείται στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών και 10% στους αποφοίτους των ΤΕΙ υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο των αποφοίτων ΤΕΙ θα έχει σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους. III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ως προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψιν µόνον αυτή, που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα του τεχνικού και του βοηθού αντίστοιχα, σε οποιαδήποτε καπνεµπορική και καπνοβιοµηχανική επιχείρηση. Η προϋπηρεσία των νεοπροσληφθέντων αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψη τους, συνοδεύεται δε µέσα σε ένα τρίµηνο από την πρόσληψη, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών που εργάσθηκαν µε ποινή απαραδέκτου, εκτός της περιπτώσεως που επιδιώκεται η λήψις των πιστοποιητικών τούτων δικαστικώς, οπότε η προθεσµία καταθέσεως αυτών θα παρατείνεται µέχρι την τελεσίδικη απόφαση. Σε περίπτωση που τελικώς δεν προσκοµισθούν τα πιστοποιητικά, η δηλωθείσα προϋπηρεσία δεν λαµβάνεται υπόψιν. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας µπορεί να χορηγηθεί και από Σύνδεσµο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού, βάσει µαρτυρίας δύο (2) συναδέλφων και υπέχει θέση βεβαίωσης εργοδότη συνοδευόµενη από σχετική βεβαίωση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΙ.ΜΕ.Κ., που βεβαιώνει την προϋπηρεσία ως τεχνικού και βοηθού αντίστοιχα οποιουδήποτε που στο παρελθόν έχει εργαστεί σε καπνεµπορική ή καπνοβιοµηχανική επιχείρηση η οποία έχει σταµατήσει την δραστηριότητα της. Αν από τα πιστοποιητικά που θα προσκοµισθούν αποδεικνύεται προϋπηρεσία µεγαλύτερα από αυτήν που αναφέρεται στην δήλωση, τότε ισχύει η προϋπηρεσία της δηλώσεως, αν δε αποδεικνύεται µικρότερα της δηλώσεως τότε ισχύει η αναφερόµενη στα πιστοποιητικά, οπότε σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα για απόληψη µισθού βάσει της προϋπηρεσίας αρχίζει από της καταθέσεως των πιστοποιητικών τούτων, µε επιφύλαξη της ως άνω τρίµηνης προθεσµίας. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον µισθωτό. 2. Εις τους ως άνω µισθωτούς χορηγείται σε περίπτωση γάµου εξαήµερος άδεια µετά πλήρων αποδοχών. Ή άδεια αυτή είναι ιδιαίτερη και δεν συµψηφίζεται στην κατ' έτος χορηγούµενη άδεια σύµφωνα µε το Ν.539/

5 3. Οι καπνεµπορικές και καπνοβιοµηχανικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ασφαλίζουν για προσωπικά ατυχήµατα τους τεχνικούς και βοηθούς αυτών που κινούνται µε αυτοκίνητα των επιχειρήσεων ή δικά τους, µε ποσό ,61 ευρώ, καταθέτοντας αντίγραφα των ασφαλιστηρίων στον Σύνδεσµο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος. Το ως άνω ασφαλιζόµενο ποσό θα αυξάνει κάθε έτος κατά το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης των µισθών. 4. Οι εργοδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν από την µισθοδοσία των ως άνω µισθωτών τρία (3) ευρώ µηνιαίως, τα οποία θα καταθέτουν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστηµα 214 και στον υπ.αριθµ λογαριασµό) υπέρ του Συνδέσµου Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Κ.Ε.). Επίσης αναλαµβάνουν την υποχρέωση να συντάσσουν κατάσταση µε τα ονόµατα των υπαλλήλων και τα παρακρατηθέντα ποσά, την οποία ανά εξάµηνο θα στέλνουν στον Σ.Τ.Υ.Κ.Ε. µε FΑΧ στο Τυχόν καταβαλλόµενοι µισθοί ανώτεροι απ'αυτούς που ορίζει η παρούσα σύµβαση δεν µπορούν να µειωθούν, ούτε και µπορούν να µεταβληθούν ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας. 6. Η παρούσα ισχύει για όλη την επικράτεια. 7. Η ισχύς της συµβάσεως αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31 η εκεµβρίου Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα από τα οποία από ένα έλαβαν τα συµβαλλόµενα µέρη, τα υπόλοιπα δε δύο κατετέθησαν στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Νόµου 3239/1955. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΕΟΥ ΗΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 5

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι µέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε.) (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (.Ν.Ε.) Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 21/11-4-11)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 21/11-4-11) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του α.ν. 89/67 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Του Υπαλληλικού Προσωπικού Των Εργαζόµενων Στα Γραφεία Ταξιδιών Και Τουρισµού Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - µελών της Ε.Π.Η.Ε.Α., πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθµούς Αθηνών µέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 12/20-09-2004) Στην Καλλονή σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 28 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα