Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2009

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης» και τις ακόλουθες διατάξεις, άρθρο 1, παρ. 2. α. του ιδίου νόµου : «Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεων τους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος» Άρθρο 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόµου : «ιεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος» και βάσει του Π 77/05, άρθρο 4, παρ. 2 : «Εφ όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του» Α.2 Έγγραφο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Με το από έγγραφό του προς το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΑΠ εισ. ΓΕ 14252/ ) ο αρµόδιος Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κ.. Ρέππας, επεσήµανε την ανάγκη διερεύνησης της αύξησης προσωπικού της ΤΡΑΜ ΑΕ στο χρονικό διάστηµα από έως , δεδοµένου ότι η εν λόγω εταιρεία δεν αύξησε ανάλογα το δίκτυό της ενώ παρουσιάζει συσσωρευµένες ζηµίες ύψους άνω των

3 Α.3 Αρµοδιότητα Γ.Ε... Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2.δ. του Ν. 3074/2002 ο Γ.Ε... «ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». Σύµφωνα δε µε το άρθρο 7 Α, παρ. 1 του Ν.2669/ αλλά και του άρθρου 1 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού 2 της ΤΡΑΜ Α.Ε., η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων και δεδοµένου ότι η ΤΡΑΜ Α.Ε. αποτελεί Ν.Π.Ι.., ανώνυµη εταιρία ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2669/1998 3, ως θυγατρική -όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 42 Ε παρ. 5 α του Κ.Ν. 2190/1920- της ανώνυµης εταιρία µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η οποία ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο και το τελευταίο ορίζει τη διοίκηση των δύο αυτών εταιριών, προκύπτει ότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού στην ΤΡΑΜ Α.Ε. εµπίπτει στην αρµοδιότητα ελέγχου του Γ.Ε... Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης Το Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΕ /Φ /14272/ εντολή του Γ.Ε..., σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το Π.. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γ.Ε...». Στο κλιµάκιο το οποίο αποτελείτο από τους : Σέργιο ρόσο, Ειδικό Επιθεωρητή στον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και Άγγελο Μπίνη, Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης ανατέθηκε η διενέργεια Επιθεώρησης-Ελέγχου για το ζήτηµα των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού στην ΤΡΑΜ Α.Ε. στο χρονικό διάστηµα «Η εταιρία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών». 2 Όπως καταχωρήθηκε στη /νση Α.Ε. & Εµπορίου της Νοµαρχίας Αθηνών, Νότιος Τοµέας µε αρ. ΜΑΕ:48374/01ΝΤ/Β/ο1/259(2004). 3 Το άρθρο 7 Α προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.2867/

4 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. K.N. 2190/1920: «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» 2. Π..397/1984: «Προσόντα, δοκιµασία και έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πλην εκείνων του ΟΣΕ», ΦΕΚ Α 139/1984 Άρθρο 3: Προσόντα υποψηφίων οδηγών 3. N.1995/1991: «Ίδρυση Εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυµος Εταιρεία και ρύθµιση συναφών θεµάτων», ΦΕΚ Α 112/ Ν.2052/1992: «Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις», ΦΕΚ Α 94/ Ν.2669/1998: «Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων», ΦΕΚ Α 283/ Άρθρο 7 Α 6. Ν.2867/2000: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 273/ (προσθήκη 7 Α ) Άρθρο 14, παρ. 3β /2001 Συµβολαιογραφική Πράξη σύστασης της ΤΡΑΜ ΑΕ καθώς και το Κωδικοποιηµένο Καταστατικό αυτής /2001 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, ΦΕΚ Τεύχος ΤΑΕ & ΕΠΕ 1241/ Ν.3074/2002: «Γεν. Επιθεωρητής ηµ. ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό. Όργανο Επιθεώρησης, Αλλοδαποί», ΦΕΚ Α 296/ Ν.3185/2003: «Τροποποίηση του Ν.2668/1998 (ΦΕΚ Α 282) Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 229/ Άρθρο 20 παρ. 6 α 11. YA A-30153/2330: «Έγκριση κανονισµού Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόµων-ΤΡΑΜ», ΦΕΚ Β 1106/2004 4

5 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Γ.1 Επιτόπια συνάντηση Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου το Μικτό Κλιµάκιο επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρίας ΤΡΑΜ Α.Ε. στο Ελληνικό στις και περί ώρα 10:30. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν εκτενώς µε το /ντα Σύµβουλο κ. Β. Μπέλλο θέµατα που αφορούσαν στη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Ειδικότερα, Οι επιθεωρητές του κλιµακίου παρέλαβαν µέρος των στοιχείων και εγγράφων τα οποία είχαν ζητήσει µε άτυπο σηµείωµα στις Συγκεκριµένα ζητήθηκαν τα κάτωθι: 1) Αντίγραφα όλων των προκηρύξεων για την πρόσληψη υπαλλήλων από έως σήµερα. 2) Αντίγραφα των αντίστοιχων αποφάσεων του.σ. για την πρόσληψη υπαλλήλων καθώς και των πρακτικών των αντιστοίχων συνεδριάσεων (το απόσπασµα που αφορά στο θέµα των προσλήψεων). 3) Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών (ενδεικτικά αναφέρουµε: δηµοσίευση προκηρύξεων, πρακτικά συνεντεύξεων, πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων, βιογραφικά υποψηφίων) βάσει των οποίων προσελήφθησαν υπάλληλοι κατά την περίοδο ελέγχου. 4) Αντίγραφο του αρχικού οργανογράµµατος της εταιρίας που εκπονήθηκε από τη γερµανική εταιρία BVG, µαζί µε την συνοδευτική µελέτη για τις απαιτούµενες θέσεις εργασίας. 5) Αντίγραφα τροποποιηµένων οργανογραµµάτων της εταιρίας, που ετέθησαν σε ισχύ από έως σήµερα, µε ανάλυση των προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ανά οργανική µονάδα κάθε επιπέδου ( ιεύθυνση, Τµήµα, Τοµέας κ.α.). 6) Αντίγραφα των ισολογισµών για τις χρήσεις ) Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των προσληφθέντων υπαλλήλων από έως σήµερα, σύµφωνα µε συνηµµένο υπόδειγµα. Επιπλέον, ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν αντίγραφα των πρακτικών διορισµού των ιοικητικών Συµβουλίων καθώς και των Εσωτερικών Κανονισµών της εταιρίας τα οποία παρέλαβε µέλος του κλιµακίου στις Γ.2. Αναζήτηση στοιχείων Κατόπιν της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων το κλιµάκιο προχώρησε στη σύνταξη εγγράφου (Φ /14924/ ) προς την ΤΡΑΜ Α.Ε. µε αντικείµενο την αιτιολόγηση: α) της αύξησης των θέσεων εργασίας από 253, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οργάνωσης της ΤΡΑΜ που υπέβαλε η γερµανική εταιρία BVG (Φεβρουάριος 5

6 2004) σε 561, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της ΤΡΑΜ Α.Ε.- Παράρτηµα Α (Μάιος 2004). β) της πρόσληψης 154 ατόµων (αύξηση προσωπικού κατά ποσοστό 30% περίπου κατά το έτος 2009 χωρίς την αντίστοιχη αναµόρφωση του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας. Τα παραπάνω α και β ζητήθηκε από την εταιρία να συνδεθούν µε τις µεγάλες οικονοµικές ζηµίες που παρουσιάζει κατ έτος και το αµετάβλητο των βασικών της µεγεθών (µήκος δικτύου, συρµοί, επιβατική κίνηση κα.). γ) της αξιολόγησης του µεγάλου αριθµού υπαλλήλων της εταιρίας συνολικά αλλά και σε επίπεδο /νσης, δεδοµένου ότι ο δείκτης κόστους προσωπικού προς τα έσοδα είναι ιδαίτερα υψηλός. δ) τέλος, ζητήθηκαν σειρά στοιχείων και εγγράφων, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την πληρέστερη διερεύνηση του αντικειµένου του ελέγχου Επιπρόσθετα στις ζητήθηκαν αντίγραφα συγκεκριµένων εγγράφων όπως αυτά ανέκυψαν κατά την επεξεργασία των αρχικά χορηγηθέντων στοιχείων: Πρακτικά συνεδριάσεων του.σ. Αποφάσεις.Σ. για προσλήψεις υπαλλήλων Αποφάσεις ιευθύνοντος Συµβούλου για την ανάγκη διενέργειας προσλήψεων Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη Συµβάσεις υπαλλήλων (δειγµατοληπτικά) Εισηγητικά σηµειώµατα οργάνων της ΤΡΑΜ Α.Ε. Στοιχεία για µισθώσεις ακινήτων Συµπληρωµατικά οικονοµικά στοιχεία Βιογραφικά υποψηφίων υπαλλήλων (δειγµατοληπτικά) Τα παραπάνω στοιχεία απεστάλησαν στον ΓΕ τµηµατικά και σε επιτόπια επίσκεψη του κλιµακίου επιθεώρησης. 6

7 . ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.1 Θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ΤΡΑΜ Α.Ε. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η ΤΡΑΜ Α.Ε. ιδρύθηκε µε την υπ αρ. 3928/2001 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (ΦΕΚ Τεύχος ΤΑΕ & ΕΠΕ 1241/ ). Αποτελεί ανώνυµη εταιρία ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2669/ ως θυγατρική, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 42 Ε παρ. 5 α του Κ.Ν. 2190/1920, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο, το οποίο ορίζει τη διοίκηση και των δύο αυτών εταιρειών. Η ΤΡΑΜ Α.Ε. βάσει του καταστατικού της εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και από τον Υπουργό Εµπορίου (άρθρο 1 παρ 1γ του καταστατικού της ΤΡΑΜ Α.Ε.) σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ως άνω καταστατικού σκοπός της εταιρίας είναι κυρίως η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δηµοπράτηση, προµήθεια, οργάνωση, διαχείριση και εκµετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόµων-τραµ καθώς και των αναγκαίων προς τούτο εγκαταστάσεων, οχηµάτων και των εν γένει υλικών και µέσων, ως και η συνεργασία µε άλλους οργανισµούς και φορείς συγκοινωνιών (...)..2 ιαδικασία προσλήψεων.2.1 Νοµικό Πλαίσιο Στο άρθρο 7 Α του Ν.2669/98, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14, παρ.3, περ. β του Ν.2867/00 αναφέρεται ότι «Σε θυγατρική εταιρεία που θα συσταθεί από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ εντός 2 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. 2 κ 3 του Ν.1955/91 (ΦΕΚ 112 Α ) ανατίθεται η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δηµοπράτηση, προµήθεια, οργάνωση διαχείριση και εκµετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόµων τραµ... Η εταιρεία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου έκτου παρ.2, εβδόµου παρ.2,3,4,5 και 6, ογδόου, εννάτου παρ. 2,3 και 4 και δεκάτου του Ν.1955/91. Ο Ν.1955/91 5 «Ίδρυση εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ρύθµιση συναφών θεµάτων», ορίζει στο άρθρο πρώτο, παρ.2 και 3 ότι η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, δεν 4 Το άρθρο 7 Α προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.2867/ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 Α του Ν.2669/98, παρ.2, στην εταιρεία αυτήν εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων... έβδοµου παράγραφοι 2,3,4,5 και

8 υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σ αυτήν οι διατάξεις που διέπουν άµεσα ή έµµεσα εταιρείες που ανήκουν στο ηµόσιο πλην των ρητά οριζοµένων στον παρόντα νόµο εξαιρέσεων, επίσης ότι η εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και ισχύουν σ αυτήν οι διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές. Στο άρθρο έβδοµο «Εποπτεία Πρόσληψη συµβούλων», παρ.3, του παραπάνω νόµου προβλέπεται ότι η εταιρεία δύναται να προσλαµβάνει το κατά την κρίση της αναγκαίο για τη διεξαγωγή των εργασιών της ηµεδαπό και αλλοδαπό τεχνικό και ειδικευµένο διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό διεύθυνσης και να αναθέτει καθήκοντα συµβούλων Όλες οι προσλήψεις και αναθέσεις γίνονται µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας και υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και χωρίς δέσµευση από τις διατάξεις για τις αµοιβές µηχανικών ή δικηγόρων ή από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις». Σύµφωνα επίσης, µε το άρθρο 12 παρ. 2δ του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ΤΡΑΜ ΑΕ, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4 ο γραµµατέας του Σ τηρεί πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων του Σ που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συµβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό (2004- σελ. 26) της εταιρίας το Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων της /νσης ιοικητικού και Ανθρώπινων Πόρων συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης προσλήψεων νέων στελεχών και αξιολογεί τους υποψηφίους για τα θέµατα που τους αφορούν. Η διαδικασία ανθρώπινου δυναµικού συµπεριλαµβάνει τα κυρίως σηµαντικά θέµατα προσωπικού της εταιρίας όπως πρόσληψη και εκπαίδευση, ανάπτυξη και απουσίες (σελ. 34). Επίσης, σύµφωνα µε την περιγραφή της θέσης του Επικεφαλής του Τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων, που περιλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο Οργάνωσης της ΤΡΑΜ ΑΕ που υπέβαλε η γερµανική εταιρία BVG τον Φεβρουάριο του 2004, στα καθήκοντα της θέσης περιλαµβάνεται η ανάπτυξη προτύπων για τον προγραµµατισµό του προσωπικού και την αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού, η ανεύρεση του προσωπικού και η εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερή σε πρώτη φάση η απουσία ενός κειµένου κανονιστικού χαρακτήρα (διάταγµα υπουργική απόφαση) το οποίο ως Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας θα προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τη διαχείριση δηµοσίου χρήµατος απο την εταιρεία, µια ολοκληρωµένη και σαφή διαδικασία προσλήψεων συνδεδεµένης µε τις εγκεκριµένες ανάγκες της 8

9 εταιρείας, η οποία θα πρέπει να σέβεται τις γενικές αρχές του δικαίου της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας, της ισότητας καθώς και της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος Προσλήψεις προσωπικού Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε ( ) στον αρµόδιο Υφυπουργό η ΤΡΑΜ Α.Ε., µέχρι την στην εταιρεία απασχολούνταν εκατόν πενήντα έξι (156) άτοµα. Αντίθετα, σε απάντηση που εστάλη στο Γ.Ε... στις αναφέρεται ότι µέχρι την στην εταιρία είχαν προσληφθεί εκατόν ενενήντα δύο (192) άτοµα. Σήµερα στην εταιρεία απασχολούνται εξακόσια ογδόντα εννέα (689) άτοµα. Το διάστηµα δηλ έως το προσωπικό αυξήθηκε κατά πεντακόσια (500) περίπου άτοµα ή ποσοστό 250% περίπου. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται αναλυτικά οι Αποφάσεις και τα Πρακτικά συνεδριάσεων του.σ. της ΤΡΑΜ Α.Ε., βάσει των οποίων πραγµατοποιήθηκαν προσλήψεις κατά την περίοδο ελέγχου: Πίνακας Ι: Αποφάσεις Σ και Πρακτικά συνεδριάσεων Σ για προσλήψεις προσωπικού α/α ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.Σ. ΑΡ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ.Σ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1 196/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / « / / / / / / / / / / / / Μια διαδικασία που θα οριοθετεί τον εντοπισµό των αναγκών σε προσωπικό, την αναγωγή του µε υπάρχον εγκεκριµένο απο το Σ ή τη ΓΣ οργανόγραµµα θέσεων, τη σύνδεση των παραπάνω την ανακοίνωσή των ζητουµένων θέσεων εργασίας στη δηµοσιότητα, την τήρηση διαδικασιών επιλογής προσωπικού και πραγµατοποίηση συνεντεύξεων και αιτιολόγησης της τελικής κρίσης πρόσληψης µε την τήρηση πρακτικών. 7 Στην ίδια απόφαση προβλεπόταν και η πρόσληψη δύο νηπιαγωγών, η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω της µη δυνατότητας ίδρυσης βρεφονηπιακού σταθµού στις εγκαταστάσεις της ΤΡΑΜ Α.Ε. 9

10 20 549/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Β/ « / / / / / / / « / / ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ / / / / / / / « / / / / / « / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Α / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 Πίνακας ΙΙ: Συνολικός αριθµός προσλήψεων ανά περίοδο (βάσει αποφάσεων Σ που χορηγήθηκαν στο κλιµάκιο) ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (2 ΣΟΧ) (50 ΣΟΧ) (1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) (9 ΣΟΧ, 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ) (5 ΣΟΧ) Προσλήψεις 2004 Η πρώτη απόφαση Σ µετά την για πρόσληψη προσωπικού ελήφθη την και αφορούσε 37 άτοµα µε ειδικότητα Οδηγών-Τραµ. Από τα πρακτικά της υπ αριθµ. 119/ συνεδρίασης (θέµα 3 ο ) προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Σ, βασιζόµενος στην υπ αριθµ. 164/ απόφαση του Σ και το Οργανωτικό Εγχειρίδιο του Κλάδου Λειτουργίας που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε ( ) στην εταιρία από το Σύµβουλο Λειτουργίας, τις Επιχειρήσεις Μεταφορών Βερολίνου (BVG), δήλωσε στα υπόλοιπα µέλη του Σ ότι ο αριθµός των ατόµων που πρέπει να εκπαιδευτούν ως οδηγοί τραµ για τη διασφάλιση λειτουργίας 35 οχηµάτων σε 3 βάρδιες, ανέρχεται σε Στη συνέχεια της εισήγησής του ανέφερε ότι µέχρι τότε είχαν προσληφθεί και εκπαιδευτεί 63 οδηγοί και εποµένως υπήρχε ανάγκη για την πρόσληψη 37 επιπλέον οδηγών οι οποίοι αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού της εταιρίας. Από τα πρακτικά αυτά προκύπτει ότι η πρόσληψη των 37 οδηγών διενεργήθηκε βάσει της µελέτης της BVG, η οποία τεκµηριώνει την αναγκαιότητα αυτών των προσλήψεων και αποτελεί τον οδηγό για τη στελέχωση της εταιρίας. Το Μάιο του 2004 ο Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος της ΤΡΑΜ ΑΕ καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό της εταιρίας στο Παράρτηµα Α του οποίου οι συνολικές θέσεις προσωπικού της εταιρίας αυξάνονται σε 561 από 253 που προέβλεπε το εγχειρίδιο της BVG. Από το σύνολο των 561 θέσεων οι 227 είχαν ήδη πληρωθεί µέχρι την έκδοση του Κανονισµού αυτού και 334 παρέµεναν κενές. Το µικτό κλιµάκιο ζήτησε από τη ιοίκηση της εταιρίας να αιτιολογήσει την µεγάλη αυτή αύξηση σε θέσεις εργασίας σε σύγκριση µε το εγχειρίδιο της BVG, το οποίο είχε υποβληθεί προ τριών µόλις µηνών. Ως απάντηση απεστάλη το από πρακτικό της οµάδας εργασίας, που συστάθηκε 10 µε αντικείµενο την επικαιροποίηση του Οργανογράµµατος και την επανατοποθέτηση του υφιστάµενου στελεχιακού 8 Σύµβαση ορισµένου χρόνου. 9 Εγχειρίδιο Οργάνωσης ΤΡΑΜ ΑΕ, κεφ. 2 «Πίνακας Θέσεων» σελ βλ. Πρακτικά της υπ αριθµ. 124/ συνεδρίασης του.σ της ΤΡΑΜ ΑΕ 11

12 δυναµικού, στο οποίο συνοπτικά αναφέρεται ότι η οµάδα ολοκλήρωσε το έργο της αφού έλαβε υπόψη: «τις προτάσεις του Συµβούλου Λειτουργίας, την ελληνική πραγµατικότητα, το στελεχιακό δυναµικό της ΤΡΑΜ». εν υπάρχει καµία αναφορά στη µέθοδο, τα επιστηµονικά δεδοµένα, τα συγκριτικά στοιχεία, τις µελέτες, στα οποία βασίστηκε η οµάδα αυτή για προχωρήσει σε τόσο σηµαντικές αλλαγές στο Οργανόγραµµα και στον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια µε βάση τις θέσεις εργασίας που προέβλεψε ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισµός προκηρύχθηκε (Απογευµατινή ) η πρόσληψη 195 ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων εν όψει πραγµατικής λειτουργίας του τραµ (άδεια λειτουργίας έναρξη εµπορικής λειτουργίας ) και έναρξης Ολυµπιακών Αγώνων Βάσει αυτής της προκήρυξης προσελήφθησαν 275 άτοµα µε δύο αποφάσεις Σ α) την 239/ (112 άτοµα) και β) την 244/133/ (163 άτοµα), δηλαδή 80 άτοµα παράπανω από αυτά που ζητούντο στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη. Επίσης προκηρύχθηκε (Αδέσµευτος Τύπος ) η πρόσληψη 350 ατόµων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για το διάστηµα από έως (Ολυµπιακοί Αγώνες 2004) για τη διαχείριση του πλήθους των επιβατών λόγω της αναµενόµενης αύξησης της επιβατικής κίνησης την περίοδο των αγώνων 11. Προσλήψεις Με την υπ αριθµ. 357/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 50 ατόµων 12 ως έκτακτου προσωπικού µε ειδικότητα εκδότες εισιτηρίων. Όπως προκύπτει από το υπ αριθµ. 161/ πρακτικό συνεδρίασης του Σ, η πρόσληψη των 50 αυτών ατόµων κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστεί προσωρινά το πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε τη λειτουργία των µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων. Επισηµαίνεται δε ότι η αµοιβή των προσληφθέντων καταβλήθηκε από την Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ- IMREGILO S.p.A Με την υπ αριθµ. 410/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 33 ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε την εισήγηση του /ντος Συµβούλου, όπως αυτή κατεγράφη στα υπ αριθµ. 174/ πρακτικό συνεδρίασης του Σ, οι προσλήψεις αυτές ήταν αναγκαίες λόγω της 11 βλ. την υπ αρ. 243/ Απόφαση.Σ. ΤΡΑΜ ΑΕ. 12 Τελικά προσελήφθησαν ( ) είκοσι δύο (22) άτοµα για ένα τρίµηνο και η σύµβασή τους ανανεώθηκε για ένα δεύτερο τρίµηνο. Οι συµβάσεις δέκα έξι (16) ατόµων έληξαν στις , ενώ έξι (6) άτοµα απεχώρησαν οικειοθελώς πριν τη λήξη της σύµβασής τους. Τρία άτοµα (Μπαλωµένος, Ντούµα και Τάσσος) προσελήφθησαν στη συνέχεια στην ΤΡΑΜ ΑΕ µε συµβάσεις αορίστου χρόνου. 13 Σύµφωνα µε την υπ αρ. πρωτ. 75/ της ιευθύνουσας Υπηρεσίας από τον 26 ο Λογαριασµό προς πληρωµή της εν λόγω Κοινοπραξίας παρακρατήθηκε ποσό ,47 12

13 αποχώρησης από την εταιρία 22 ατόµων 14 το διάστηµα από έως Για τη διενέργεια των προσλήψεων αυτών συστάθηκε επιτροπή (Επιτροπή Αξιολόγησης) για την αξιολόγηση των υποβληθέντων βιογραφικών σηµειωµάτων και την κλήση των υποψηφίων για πρόσληψη προς συνέντευξη. Επισηµαίνεται ότι στη διαδικασία αυτή δεν υπήρξε προκήρυξη και η επιλογή των υποψηφίων περιορίστηκε στα βιογραφικά που τηρούνται στο αρµόδιο τµήµα της εταιρίας. 3.Με την υπ αριθµ. 425/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 13 ατόµων (11 οδηγοί + 2 υπάλληλοι καθαριότητας). Οι προσλήψεις αυτές έγιναν, σύµφωνα µε το οικείο πρακτικό, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας σε ανθρώπινο δυναµικό λόγω αποχωρήσεων υπαλλήλων. Ούτε στην περίπτωση αυτή υπήρξε προκήρυξη και οι θέσεις καλύφτηκαν σύµφωνα µε το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης από τα ήδη υποβληθέντα βιογραφικά υποψηφίων στην εταιρεία. Συνολικά, στα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν υπάρχει καµία αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, µε άµεση συνέπεια να µην είναι δυνατή η οποιαδήποτε άσκηση ελέγχου. Προσλήψεις Με την υπ αριθµ. 729/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 22 οδηγών τραµ (υποψηφίων προς εκπαίδευση). Οι προσλήψεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, σύµφωνα µε το οικείο πρακτικό συνεδρίασης του Σ (263/ ), λόγω : α) της επέκτασης του τραµ στη Βούλα και β) της κάλυψης θέσεων στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) µε οδηγούς των οποίων η γνώση και εµπειρία, σύµφωνα µε τα διεθνή standards, είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία του τραµ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το παραπάνω πρακτικό τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων ήταν τα εξής : ηλικία άνω των 21 και κάτω των 40 απόφοιτοι Λυκείου κατά προτίµηση τεχνικής κατεύθυνσης δίπλωµα οδήγησης Γ κατηγορίας οµιλία της αγγλικής γλώσσας επιπέδου LOWER Η διαδικασία αξιολόγησης που διενεργήθηκε από τη /νση Λειτουργίας και τη /νση ιοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων της ΤΡΑΜ ΑΕ, καθώς και από το ΚΕΨΑ (Κέντρο Ψυχοδιαγνωστικής Αξιολόγησης) έγινε βάσει της κείµενης νοµοθεσίας 15, περιγράφεται επίσης διεξοδικά στον Κανονισµό Υπηρεσίας Οδηγών Τραµ 16 και έχει ως εξής: 14 Έξι (6) απεχώρησαν λόγω καταγγελίας της σύµβασής τους, δέκατέσσερις (14) λόγω οικειοθελούς αποχώρησης και δύο (2()λόγω λήξης της σύµβασής τους 15 Π.. 397/1984: «Προσόντα, δοκιµασία και έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πλην εκείνων του ΟΣΕ», ΦΕΚ Α 139/

14 Προσόντα υποψηφίων οδηγών. 1. Για την απόκτηση αδείας από τις αναφερόµενες στο άρθρο 1 του απαιτείται πρόταση της επιχείρησης που ενδιαφέρεται, προς την υπηρεσία συγκοινωνιών της αρµόδιας νοµαρχίας, η οποία συνοδεύεται από τα εξής: α) Πιστοποιητικό υγείας της αρµόδιας Ιατρικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, που έχει εκδοθεί µέσα στις τριάντα ηµέρες πριν από την υποβολή της πρότασης. Μ` αυτό βεβαιώνεται η αρτιµέλεια και η ισχυρή κράση του υποψηφίου ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται µε ασφάλεια στα καθήκοντα του οδηγού, η φυσιολογική ακουστική του οξύτητα, ότι δεν πάσχει από αχρωµατοψία και ότι έχει συνολική (κι απ` τα δύο µάτια) οπτική οξύτητα: αα) Ο υποψήφιος οδηγός ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία και ηλεκτροκινήτων τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, τουλάχιστο 16/10 φυσιολογική και 20/10 διορθωµένη. ββ) Ο υποψήφιος οδηγός αµαξών βιοµηχανικών σιδηροδρόµων, τουλάχιστον 15/10 φυσιολογική και 18/10 διορθωµένη, β) Πιστοποιητικό κέντρου ψυχοτεχνικών ερευνών, που έχει εκδοθεί µέσα στις ενενήντα (90) ηµέρες πριν από την υποβολή της πρότασης. Σ` αυτό φαίνεται επίδοση, για µεν υποψήφιους οδηγούς αµαξών βιοµηχανικών σιδηροδρόµων τουλάχιστον µέτρια, για δε τους υπόλοιπους υποψήφιους οδηγούς, τουλάχιστο ικανοποιητική. εύτερη εξέταση υποψήφιου, που απορρίπτεται, επιτρέπεται µετά πάροδο τριών (3) µηνών. γ) Πιστοποιητικό της επιχείρησης, στο οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος οδηγός δεν ρέπει στη µέθη και στα ναρκωτικά ότι έχει επιδείξει ήθος και ικανότητα. Οτι τέλος, έχει εκπαιδευτεί και ασκηθεί ικανοποιητικά και αρκετά στα καθήκοντά του σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος πρακτικά και θεωρητικά όπως παρακάτω: αα) Για υποψήφιο οδηγό ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, που έχει έδρα άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ` ή Ε` κατηγορίας, αρκεί η παραπάνω βεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει εκπαιδευτεί ικανοποιητικά. Για τον υποψήφιο που έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ` κατηγορίας, πρέπει να πιστοποιείται επιπλέον ότι έχει υποστεί δίµηνη εκπαίδευση τουλάχιστο. Για τον υποψήφιο, που έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Β` κατηγορίας πρέπει, να πιστοποιείται επί πλέον, ότι έχει υποστεί τρίµηνη εκπαίδευση τουλάχιστο. Τέλος, για τον υποψήφιο της κατηγορίας αυτής, που στερείται κάθε άδεια οδήγησης αυτοκινήτων, πρέπει να πιστοποιείται, επί πλέον, ότι έχει υποστεί εξάµηνη εκπαίδευση, τουλάχιστο. ββ) Για υποψήφιο οδηγό ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πρέπει να πιστοποιείται, επιπλέον ότι έχει υποστεί τρίµηνη, τουλάχιστον εκπαίδευση, µε σύνολο ωρών εκπαίδευσης, το λιγότερο, διακοσίων σαράντα (240). γγ) Για υποψήφιο οδηγό βιοµηχανικών σιδηροδρόµων, πρέπει να πιστοποιείται, επιπλέον ότι έχει εκπαιδευτεί για ένα µήνα, το λιγότερο. Στο πιστοποιητικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να φαίνεται, επίσης, ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός σε προκαταρκτική δοκιµασία, που έγινε από τον προϊστάµενο µηχανικό, εφόσον υπάρχει, της υπηρεσίας έλξεως. δ) Πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως, αν ο υποψήφιος είναι άνδρας, όπου φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει την στρατιωτική υποχρέωσή του, ή ότι έχει απαλλαγεί απ` αυτή νόµιµα και ότι, οπωσδήποτε δεν διώκεται για εκπλήρωση οποιασδήποτε στρατιωτικής υποχρέωσης. ε) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, όπου φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση και για κακούργηµα, γενικά, καθώς και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα. στ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αν ο υποψήφιος είναι άνδρας πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων από όπου προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του, που δεν πρέπει να είναι µικρότερη των είκοσι ένα (21) ετών συµπληρωµένων και µεγαλύτερη των σαράντα (40) ετών συµπληρωµένων. Ο περιορισµός της κατά το προηγούµενο εδάφιο ηλικίας των σαράντα (40) ετών δεν έχει ισχύ για τους ηλεκτροτεχνίτες και τεχνίτες του ΗΛΠΑΠ στο όνοµα των οποίων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια οδηγού ηλεκτροκινήτων λεωφορείων µε κεραία κάθε τύπου, χωρίς επιβάτες εφόσον έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους και εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις και τηρηθούν οι διαδικασίες που θεσπίζονται µε τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Κατά εξαίρεση των όσων ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης µέχρι 30 Ιουνίου 1986 είναι δυνατή η έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκινήτων λεωφορείων µε κεραία σε άτοµα ηλικίας µέχρι και πενήντα (50) ετών. Αντί της υποβολής του κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης δικαιολογητικού, αρκεί η συµπλήρωση του ειδικού εντύπου, 14

15 Σε πρώτη φάση οι υποψήφιοι αξιολογούνται µετά από συνέντευξη από το /ντη Λειτουργίας και το /ντη ιοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων, στη συνέχεια υποβάλλονται σε πλήρη ψυχοτεχνική αξιολόγηση στο ΚΕΨΑ και τέλος υποβάλλονται σε γραπτό ειδικό τεστ από τη /νση Λειτουργίας της ΤΡΑΜ ΑΕ. Ειδικότερα από τους 32 υποψηφίους, οι δύο απορρίφθηκαν λόγω ηλικίας (40 ετών), έξι κρίθηκαν µη ικανοί στη ψυχοτεχνική αξιολόγηση ενώ δύο δεν προσήλθαν για αξιολόγηση. εν υπήρξε προκήρυξη των θέσεων και η εταιρεία προέβη στην αρχική επιλογή των 32 υποψηφίων µε βάση υπάρχοντα βιογραφικά. Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν 15 ακόµα µεµονωµένες προσλήψεις, χωρίς πάλι να προκηρυχθούν οι θέσεις, αλλά µε αξιολόγηση ήδη υποβληθέντων βιογραφικών. Προσλήψεις 2009 Χρονικό διάστηµα έως και Το 2009 έγιναν συνολικά 154 προσλήψεις, αριθµός που αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 των προσλήψεων του υπό εξέταση διαστήµατος ( ). Στις εγκρίθηκε (απόφαση Σ µε αρ. 853/ ) η πρόσληψη µίας αρχαιολόγου µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Οι υπόλοιπες προσλήψεις έγιναν µετά τις (νέο Σ). Χρονικό διάστηµα από έως και Για τις προσλήψεις που διενεργήθηκαν από ακολουθήθηκε γενικά η εξής διαδικασία, όπως άλλωστε και προφορικά ανέπτυξε ο /νων Σύµβουλος της ΤΡΑΜ στην επιτόπια συνάντηση µε το κλιµάκιο: α) Τον Απρίλιο του 2009 υπήρξε προφορική Εισήγηση του /ντος Συµβούλου για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και ακολούθησε σχετική απόφαση Σ (871/ ) για την πλήρωση κενών θέσεων βάσει οργανογράµµατος, στην οποία τυπικά (όπως αναγράφεται σε όλα τα επόµενα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης) βασίζονται όλες οι προσλήψεις που έγιναν µέχρι και που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.. 127/69 (ΦΕΚ 29/Α/1969) "περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνοµικών ταυτοτήτων". ζ) Απολυτήριο δηµοτικού σχολείου. 2. Ειδικά για την απόκτηση άδειας οδηγού ηλεκτροκίνητων σιδηροδρόµων πολλαπλών µονάδων αυτόµατης επιτάχυνσης, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγρ. 1 του άρθρου αυτού, και τα εξής προσόντα. α) Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής, τριετούς φοίτησης, ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ή ηλεκτρονικού. β) Απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή ισότιµης τεχνικής σχολής και προϋπηρεσία τουλάχιστο τέσσαρα έτη στους ΗΣΑΠ ως οδηγός λεωφορείων. 16 YA A-30153/2330: «Έγκριση κανονισµού Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόµων-ΤΡΑΜ», ΦΕΚ Β 1106/

16 Επισηµαίνεται ότι στα οργανογράµµατα 17 που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο (τα οποία έχουν κυρωθεί µε αποφάσεις του Σ) αποτυπώνεται η οργανωτική δοµή της εταιρίας, χωρίς να αναγράφεται αριθµός θέσεων ανά οργανική µονάδα, ώστε να αιτιολογείται η σχέση πρόσληψης-κενών θέσεων εργασίας, η διατύπωση δε της παραπάνω απόφασης του Σ (871/ ) είναι συνοπτική, ασαφής και αόριστη και δεν παρέχει καµία ικανοποιητική αιτιολογία περί της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού. β) Στη συνέχεια συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούµενη από ένα µέλος του Σ, το /ντή ιοικητικού & Ανθρωπίνων Πόρων και τον επικεφαλής της οργανικής µονάδας στην οποία επρόκειτο, ανά περίπτωση, να προσληφθεί ο υπάλληλος γ) Κατόπιν τούτου η Επιτροπή ερευνά και αξιολογεί βιογραφικά σηµειώµατα που έχει στη διάθεσή της η /νση ιοικητικού & Ανθρωπίνων Πόρων. δ) Καλούνται για συνέντευξη ίσος η µεγαλύτερος αριθµός ατόµων σε σχέση µε τις προς κάλυψη θέσεις και στο τέλος η Επιτροπή εισηγείται την πρόσληψη συγκεκριµένων υποψηφίων (εάν δεν έχει κληθεί βέβαια ίσος αριθµός υποψηφίων µε τις προς κάλυψη θέσεις οπότε και κρίνονται όλοι κατάλληλοι προς πρόσληψη). ε) Ακολουθεί συνεδρίαση του Σ κατά την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη των υποψηφίων που πρότεινε η Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση. Αναλυτικά η εξέλιξη των προσλήψεων για το εν λόγω χρονικό διάστηµα είναι η παρακάτω: 1. Με τις αποφάσεις Σ µε αρ. 867/ (1 άτοµο) και 892/ (2 άτοµα) εγκρίθηκαν οι προσλήψεις τριών δικηγόρων µε έµµισθη εντολή αορίστου χρόνου µε µηνιαίες απολαβές και αντίστοιχα. Μέχρι του σηµείου αυτού στη Νοµική Υπηρεσία υπηρετούσαν ήδη 5 δικηγόροι. εν υπήρξε προκήρυξη των θέσεων και η αναγκαιότητα των προσλήψεων αυτών δικαιολογείται µε την αόριστη επίκληση του αυξηµένου φόρτου της Νοµικής Υπηρεσίας λόγω της επικείµενης επέκτασης του ΤΡΑΜ στο Πειραιά και την αγορά τροχαίου υλικού (βλ. σχετ. εισήγηση Ν.Υ. µε αριθ. πρωτ. 332/ ). 17 α) Με την Απόφαση.Σ. 678/ και θέµα «Επικαιροποίηση Οργανογράµµατος» δηµιουργούνται πολλές νέες οργανικές µονάδες, χωρίς να προβλέπεται ακριβής αριθµός θέσεων για την κάθε µία από αυτές, µε την αόριστη αιτιολογία «για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας». β) Με την Απόφαση.Σ. 804/ επικαιροποιείται εκ νέου το Οργανόγραµµα της εταιρίας «προκειµένου να καθοριστούν οι ελάχιστες αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές και επανδρώσεις, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της διαχειριστικής επάρκειας». Στην περίπτωση αυτή επίσης δε προβλέπεται αριθµός θέσεων για κάθε οργανική µονάδα. 16

17 2. Με την απόφαση Σ 879/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 4 ατόµων χωρίς να προηγηθεί προκήρυξη, βάσει της ως άνω διαδικασίας. Από την εξέταση των κατατεθειµένων βιογραφικών των τεσσάρων προσληφθέντων προκύπτει ότι ένας εξ αυτών διετέλεσε, την περίοδο , Ειδικός Συνεργάτης στο Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΞ, του ΥΠΕΠΘ και εσχάτως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 3. Με την απόφαση Σ 885/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 5 ατόµων µε την ίδια ως άνω διαδικασία και χωρίς την έκδοση προκήρυξης. Μεταξύ των προσληφθέντων περιλαµβάνεται και ένας οδηγός τραµ, ο οποίος δεν αξιολογήθηκε ψυχοµετρικά αντίθετα µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην απόφαση 729/ (βλ. ανωτέρω), ενώ παράλληλα δεν γίνεται καµία αναφορά στα ειδικά προσόντα και απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος οδηγός τραµ σύµφωνα µε το Π.. 397/1984 και τον Κανονισµό Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόµων-ΤΡΑΜ. 4. Με την απόφαση 888/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 4 ατόµων χωρίς δηµοσίευση στον τύπο σχετικής προκήρυξης. µε την ίδια ως άνω διαδικασία. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην απόφαση αυτή εγκρίνεται η πρόσληψη προσώπου ως οδηγού, το οποίο τελικά ύστερα από 4 µήνες προσλαµβάνεται ως επόπτης µε την υπ αρ. 935/ απόφαση Σ (χωρίς να προκύπτει από τα έγγραφα ο λόγος για τον οποίο δεν υπέγραψε σύµβαση ως οδηγός, ενώ δεν δικαιολογείται η επανεµφάνιση του ονόµατός του σε άλλη απόφαση για άλλη ειδικότητα, τη συγκεκριµένη µάλιστα ηµεροµηνία, ). Ως φαίνεται, εγκρίθηκε η αρχική πρόσληψή του ως υποψηφίου οδηγού τραµ µολονότι δεν συγκέντρωνε τα απαραίτητα προς τούτο προσόντα (από το βιογραφικό που κατέθεσε δεν φαίνεται να κατέχει δίπλωµα οδήγησης(!), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, γεγονός που αποδεικνύει τη µη εφαρµογή των διατάξεων του Π 397/1984 και του Κανονισµού Οδηγών Τραµ κατά τη διαδικασία επιλογής µεταξύ των υποψηφίων για πρόσληψη. Ένα από τα προσληφθέντα άτοµα στο Τµήµα Ελέγχου & Εποπτείας προσλήφθηκε µε µη συναφή προσόντα (βάσει βιογραφικού), καθώς εµφανίζει αποκλειστικά (7ετή) εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία στο χώρο της εστίασης (µάγειρας). 5. Με την απόφαση 890/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 9 ατόµων χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε την ίδια ως άνω διαδικασία. Επισηµαίνεται ότι από το χρονικό σηµείο αυτό και µετά η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά κανόνα, καλεί προς συνέντευξη ίσο αριθµό ατόµων µε τις προς πλήρωση θέσεις, τα οποία τελικά και προσλαµβάνονται άπαντα. Η πρακτική αυτή δεν παρέχει τα εχέγγυα για την επιλογή του καλύτερου υποψηφίου και την απόρριψη των µη κατάλληλων, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής των προσώπων που συγκεντρώνουν τα περισσότερα τυπικά προσόντα και καταλληλότερα προσωπικά χαρακτηριστικά µεταξύ περισσοτέρων συνυποψήφιων. Επίσης, δεν καλύπτεται το ενδεχόµενο της µη 17

18 προσέλευσης κάποιου υποψηφίου για προσωπικούς ή άλλους λόγους ή της µη αποδοχής της θέσης (για παράδειγµα λόγω εύρεσης άλλης εργασίας), δεδοµένου ότι τα βιογραφικά φέρονται σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν κατατεθεί πολλούς µήνες προγενέστερα της ηµεροµηνίας κλήσης προς συνέντευξη. Τέλος, σηµειώνεται ότι από το χρονικό αυτό σηµείο και µετά προσλαµβάνονται οδηγοί τραµ µε δίπλωµα οδήγησης Β κατηγορίας και όχι Γ, γεγονός που σύµφωνα µε το Π 397/1984 δηµιουργεί µεγαλύτερες απαιτήσεις για εκπαίδευση (τρεις µήνες αντί για δύο) σε σύγκριση µε τους υποψηφίους που κατέχουν δίπλωµα Γ κατηγορίας (βλ. και πρακτικό Σ 263/ σελ. 15). Με τη συγκεκριµένη µάλιστα απόφαση προσλήφθηκε ως υποψήφιος οδηγός τραµ άτοµο το οποίο κατείχε σύµφωνα µε το βιογραφικό του ερασιτεχνική άδεια οδήγησης. 6. Με την απόφαση 895/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 ατόµων µε την ίδια ως άνω διαδικασία, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι κάποιοι υποψήφιοι ενώ αρχικά µε το από πρακτικό της Επιτροπής δεν κρίνονται ικανοί για πρόσληψη, στη συνέχεια µε το από πρακτικό τελικά επιλέγονται µε την αόριστη αιτιολογία «µετά την εκ νέου αξιολόγηση». Ασάφεια επίσης υπάρχει για την αιτιολόγηση της πρόσληψης κάποιων ατόµων για τα οποία είτε ο αρµόδιος /ντης δεν συνυπογράφει το πρακτικό διαφωνώντας µε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης είτε δεν προκύπτει η σύνδεση της προϋπηρεσίας και των τυπικών τους προσόντων µε την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης ευθύνης υψηλά αµειβόµενης, χωρίς µάλιστα την κλήση προς συνέντευξη έστω και ενός συνυποψήφιου. 7. Με την απόφαση 899/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 1 ατόµου, χωρίς πρακτικό της Επιτροπής, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ενός έτους ως συµβούλου της διοίκησης µε µηνιαίες απολαβές µικτά, γεγονός το οποίο καταψήφισαν τρία µέλη του Σ (Τζουρµακλιώτου, Μακαντάσης, Σάσσαλος) αναφέροντας ότι: πρόσφατα προσελήφθη έτερο πρόσωπο µε συναφείς σπουδές και αµοιβή µικτά η αµοιβή δεν είναι σύµφωνη µε τις αµοιβές του ΤΕΕ βάσει προϋπηρεσίας κακώς καθορίζεται εργασία σε πενθήµερη βάση καθώς υποκρύπτει υπαλληλική σχέση ότι στην παράγραφο 5 αναγράφονται επιδόµατα, προσαυξήσεις που προβλέπονται για υπάλληλο της εταιρίας και όχι για σύµβουλο. 8. Με την απόφαση 902/ εγκρίθηκαν µε «εκ νέου αξιολόγηση» οι προσλήψεις 2 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος, η περίπτωση των οποίων έχει αναφερθεί ανωτέρω στην απόφαση Σ 895/

19 9. Με την απόφαση 911/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 2 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και µε την ίδια αόριστη και γενικόλογη αιτιολογία από την Επιτροπή Αξιολόγησης (στο από πρακτικό) της «εκ νέου αξιολόγησης». 10. Με την απόφαση 922/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 11 ατόµων χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος µε την ίδια διαδικασία, ενώ επαναλαµβάνεται η έγκριση της πρόσληψης των 7 ατόµων µε την επίκληση της αόριστης αιτιολογίας «µετά την εκ νέου αξιολόγηση». Στην περίπτωση κάποιων προσώπων τα οποία τελικά δεν προσλαµβάνονται ως οδηγοί, αλλά περιλαµβάνονται εκ νέου στην απόφαση στην 935/ ως επόπτες ασφαλείας, ισχύουν όσα αναφέρονται στην απόφαση 888/ Mε την απόφαση 928/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 16 ατόµων, χωρίς πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε τη διαφορά ότι δεν γίνεται µνεία της απόφασης Σ 871/ Σηµειώνεται επίσης ότι ο κ. Μακαντάσης, µέλος του Σ, δεν υπέγραψε το πρακτικό συνεδρίασης µολονότι φαίνεται παρών στη συνεδρίαση. Από το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ( ) προκύπτει ότι κλήθηκε προς συνέντευξη αριθµός ατόµων ίσος µε τις προς πλήρωση θέσεις, οι οποίοι και τελικά κρίθηκαν όλοι κατάλληλοι για πρόσληψη. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (απόφαση Σ 890/ ), πρόκειται για µια πρακτική η οποία δεν µπορεί να εξασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσµατα όσον αφορά στην προσέλκυση και πρόσληψη του ικανότερου προσωπικού για τη στελέχωσή της εταιρείας. Η κλήση περισσοτέρων υποψήφιων από τις προς πλήρωση θέσεις αυτονόητα εξασφαλίζει: α) τη δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων για την ανάδειξη του καταλληλότερου β) την απόρριψη των προφανώς ακατάλληλων γ) τη δηµιουργία άτυπης λίστας επιλαχόντων ώστε να µην µείνουν κενές θέσεις σε περίπτωση που κάποιος επιλεγεί και τελικά δεν αποδεχτεί τη θέση δ) την ύπαρξη εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση µη προσέλευσης κάποιου επιλεγέντος προς συνέντευξη Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι το πρακτικό της Επιτροπής φέρει ηµεροµηνία και ώρα 19:00 ηµέρα Παρασκευή. Εποµένως, λογικό συµπέρασµα αποτελεί ότι όλοι οι υποψήφιοι κλήθηκαν προς συνέντευξη µετά το πέρας της συνεδρίασης αυτής, µεσολαβούντος Σαββατοκύριακου και οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν όλες τη ευτέρα καθώς την Τρίτη έγινε η συνεδρίαση του Σ και εκδόθηκε η σχετική απόφαση για την έγκριση των εν λόγω προσλήψεων, εκτός εάν το πρακτικό αναφέρεται σε άτυπη διαδικασία (διαλογή βιογραφικών, συνεντεύξεις), η οποία έλαβε χώρα σε προγενέστερο µη προσδιοριζόµενο 19

20 χρονικό σηµείο χωρίς να αποδεικνύεται και να καταγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο η πραγµατοποίησή της. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα (δεδοµένου µάλιστα ότι κάποιοι υποψήφιοι διέµεναν εκτός Αττικής) εγείρει αµφιβολίες ως προς την πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων, το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε να αποφανθούν τα µέλη της Επιτροπής για την καταλληλότητα των υποψηφίων, δεδοµένου ότι δεν τηρούνται πρακτικά των διαλαµβανοµένων στις συνεντεύξεις. Εξάλλου, από τα σχετικά έγγραφα και τις ειδικότητες των προσληφθέντων δεν προκύπτει ο λόγος για τη σπουδή που επεδείχθη (συνεδρίαση Σ µε µοναδικό θέµα την έγκριση των προσλήψεων αυτών) για την ολοκλήρωση αυτών των προσλήψεων σε καλοκαιρινή περίοδο χωρίς καµία ουσιαστική αλλαγή στο έργο της ΤΡΑΜ ΑΕ. Στα πλαίσια αυτά και επί των κατατεθέντων βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων, παρατηρείται το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφιοι δήλωναν ως τόπο µόνιµης κατοικίας επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, δεν κατείχαν καµία εργασιακή εµπειρία ακόµη και για θέση ευθύνης και ως οδηγοί τραµ κατείχαν δίπλωµα οδήγησης κατώτερης κατηγορίας (Β ). 12. Mε την απόφαση 932/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 20 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Από το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει ότι κλήθηκε προς συνέντευξη αριθµός ατόµων ίσος µε τις προς πλήρωση θέσεις, οι οποίοι και τελικά κρίθηκαν όλοι κατάλληλοι για πρόσληψη. Το πρακτικό της Επιτροπής φέρει ηµεροµηνία και ώρα 15:45 ηµέρα Παρασκευή. Όπως αναγράφεται κατά λέξη στη σελίδα 2 του πρακτικού αυτού, η Επιτροπή «µετά την πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών σηµειωµάτων, κατέληξε και κάλεσε προς συνέντευξη τους κάτωθι». Την ίδια ηµέρα µε το υπ αρ. 331/ και ώρα 17:00 πρακτικό συνεδρίασης του Σ, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις των ατόµων, που πρότεινε η Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδόθηκε η υπ αρ. 932/ απόφαση του Σ. Από τα έγγραφα αυτά συνάγεται ότι είναι πρακτικά αδύνατον να ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία µέσα σε 1 ώρα και 15 λεπτά που µεσολάβησαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής µέχρι τη συνεδρίαση του Σ. (έξι από τους επιλεγέντες διέµεναν εκτός Αττικής), εκτός εάν το πρακτικό αναφέρεται σε άτυπη διαδικασία (διαλογή βιογραφικών, συνεντεύξεις), η οποία έλαβε χώρα σε προγενέστερο µη προσδιοριζόµενο χρονικό σηµείο χωρίς να αποδεικνύεται και να καταγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο η πραγµατοποίησή της. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι τρία µέλη του Σ, οι. Τζουρµακλιώτου (Αντιπρόεδρος), Β. Μακαντάσης, Κ. Σάσσαλος (µέλη Σ) δεν υπέγραψαν το πρακτικό της συνεδρίασης αυτής, καθόσον αποφάσισαν να απέχουν από τη ψηφοφορία και να αποχωρήσουν στο σηµείο της συνεδρίασης που ο /νων Σύµβουλος έθεσε υπόψη των µελών του Σ τα εξής εκτός ηµερησίας διάταξης θέµατα: α) µίσθωση χώρων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν β) κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της εταιρίας σε προσωπικό 20

21 γ) Εξουσιοδότηση ικηγόρου για δήλωση Παραστάσεως Πολιτικής Αγωγής Από την προσεκτική εξέταση των κατατεθέντων βιογραφικών σηµειωµάτων των επιλεγέντων υποψηφίων προκύπτει ότι αρκετοί εξ αυτών αποτελούν µόνιµους κατοίκους επαρχιακών πόλεων της Ελλάδας, δεν έχουν καµία ή περιορισµένη επαγγελµατική εµπειρία, δεν έχουν αποστείλει καθόλου βιογραφικά παρά φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 13. Mε την απόφαση 935/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 62 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι τα εισηγητικά σηµειώµατα από τις αντίστοιχες δ/νσεις για τις ανάγκες σε προσωπικό φέρουν ηµεροµηνία Η απόφαση του Σ για τις προσλήψεις αυτές ελήφθη στις Από το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει ότι κλήθηκε προς συνέντευξη αριθµός ατόµων ίσος µε τις προς πλήρωση θέσεις, οι οποίοι και τελικά κρίθηκαν όλοι κατάλληλοι προς πρόσληψη. Ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική µε τις προσλήψεις των αποφάσεων 928/ και 932/ Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης φέρει ηµεροµηνία και ώρα 14:00 ηµέρα ευτέρα. Όπως αναγράφεται κατά λέξη στη σελίδα 1 του πρακτικού αυτού, η Επιτροπή «µετά την πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών σηµειωµάτων, κατέληξε και κάλεσε προς συνέντευξη τους κάτωθι». Ακολούθως µε το υπ αρ. 332/ , ηµέρα Τρίτη, και ώρα 17:00 πρακτικό συνεδρίασης του Σ, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις των ατόµων, που πρότεινε η Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδόθηκε η υπ αρ. 935/ απόφαση του Σ. Από τα έγγραφα αυτά συνάγεται ότι η διαδικασία διαλογής βιογραφικών, πρόσκλησης, συνέντευξης και τελικής επιλογής 62 ατόµων, ολοκληρώθηκε είτε στο διάστηµα από , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (απόφαση Σ για έγκριση διενέργειας προσλήψεων) µέχρι τη ευτέρα και ώρα 14:00 όταν συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης είτε στο διάστηµα από ευτέρα και ώρα 14:00 µέχρι την Τρίτη και ώρα 17:00 όταν συνεδρίασε το Σ για την έγκριση των προσλήψεων. Όµοια µε την παραπάνω διαδικασία (αποφάσεις Σ 928/ και 932/ ), διαπιστώνεται: η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συντοµότατο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου µάλιστα ότι κάποιοι υποψήφιοι -13- διέµεναν εκτός Αττικής καθιστά πρακτικά αδύνατη την πραγµατοποίηση τέτοιου αριθµού συνεντεύξεων η µη τήρηση πρακτικών και η µη αιτιολογία της τελικής κρίσης η µη αιτιολόγηση του επείγοντος (συνεδρίαση Σ µε µοναδικό θέµα την έγκριση των προσλήψεων αυτών) για την ολοκλήρωση αυτών των προσλήψεων, µία ηµέρα πριν η χώρα εισέλθει σε προεκλογική περίοδο (διάγγελµα Πρωθυπουργού , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 21:51). η µη τήρηση βασικών αρχών ορθής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων η µη τήρηση γενικών αρχών δικαίου περί προσλήψεων (διαφάνεια, ισότητα, δηµοσιότητα) 21

22 Οι παρατηρήσεις επί των βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων καταδεικνύουν πάλι ότι πολλοί εξ αυτών κατοικούσαν εκτός Αττικής, κατείχαν µη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, δεν κατέθεσαν καθόλου βιογραφικό ή κατέθεσαν µόνο φωτοαντίγραφο Α Τ και τίτλου σπουδών, επανεγκρίνεται η πρόσληψή τους σε άλλο τµήµα, δεδοµένου ότι είχαν συµπεριληφθεί σε προηγούµενες αποφάσεις του Σ ως οδηγοί, κάποιοι είχαν συστάσεις ή προϋπηρεσία σε βουλευτικά γραφεία ή ακολούθησαν συγκεκριµένη επαγγελµατική πορεία µε τελική κατάληξη την υπηρεσία τους στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα ΥΜΕ..3 Οικονοµικά στοιχεία-λοιπά βασικά µεγέθη Οι εισροές κεφαλαίων στην εταιρία γίνονται µέσω αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου, το οποίο την είχε ανέλθει σε ποσό ,25 ευρώ. Πίνακας ΙΙΙ: Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Γ.Σ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3882/ ΚΑΤ/ΚΟ , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,25 74/ / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,25 Από το δειγµατοληπτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας προέκυψε ότι: Εκτός από το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τα µέχρι κεφάλαια προήλθαν από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Συγχρηµατοδοτούµενο και Εθνικό τµήµα) Στη χρήση του 2005 εκδόθηκε Συλλογική απόφαση ένταξης στο Π..Ε (ΣΑΕ 074/5) της πράξης: «Επιχορήγηση της ΤΡΑΜ ΑΕ για λειτουργικά και λοιπά έξοδα εταιρίας Τραµ ΑΕ» µε προϋπολογισµό και πιστώσεις

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε. Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, Ιούνιος 2010 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2009 Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ (Απόσπασµα) Α. ΓΕΝΙΚΑ Α1. Εντολή Ελέγχου: ΓΕ /Φ.666/08/13317/24-12-08 Α2. Κλιµάκιο Ελέγχου: Α3. Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 2 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 4 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1.A. Ειδική Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» οικονομικών ετών 2000-2002 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του ελέγχου, τόπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ:ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟ- ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠ10673 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ:ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟ- ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠ10673 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΕΡΓΟ:ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟ- ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ταχυδροµικά τέλη) ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠ10673 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:21746/27.08.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Σ Υ Ν Ο Ψ Η

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2008. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 1. Προβλέψεις του Κανονισµού Κοινών ιατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού)

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) Ν.Επιβάτες, 16.09.2015 Αρ.πρωτ.:1665 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού, κ. Σαμακοβλής Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός έργου : I-B/4.3/412. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 147.628,99 (συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.)

Κωδικός έργου : I-B/4.3/412. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 147.628,99 (συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1984/14-11-11 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 II. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΜΗ.. 8 IV. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ&Ε ΤΩΝ Ν/Α. 9 2. ΣΧΟΛΕΣ Ο ΗΓΩΝ ΚΕΘΕΥΟ...

Διαβάστε περισσότερα