Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2009

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης» και τις ακόλουθες διατάξεις, άρθρο 1, παρ. 2. α. του ιδίου νόµου : «Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεων τους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος» Άρθρο 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόµου : «ιεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος» και βάσει του Π 77/05, άρθρο 4, παρ. 2 : «Εφ όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του» Α.2 Έγγραφο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Με το από έγγραφό του προς το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΑΠ εισ. ΓΕ 14252/ ) ο αρµόδιος Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κ.. Ρέππας, επεσήµανε την ανάγκη διερεύνησης της αύξησης προσωπικού της ΤΡΑΜ ΑΕ στο χρονικό διάστηµα από έως , δεδοµένου ότι η εν λόγω εταιρεία δεν αύξησε ανάλογα το δίκτυό της ενώ παρουσιάζει συσσωρευµένες ζηµίες ύψους άνω των

3 Α.3 Αρµοδιότητα Γ.Ε... Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2.δ. του Ν. 3074/2002 ο Γ.Ε... «ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». Σύµφωνα δε µε το άρθρο 7 Α, παρ. 1 του Ν.2669/ αλλά και του άρθρου 1 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού 2 της ΤΡΑΜ Α.Ε., η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων και δεδοµένου ότι η ΤΡΑΜ Α.Ε. αποτελεί Ν.Π.Ι.., ανώνυµη εταιρία ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2669/1998 3, ως θυγατρική -όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 42 Ε παρ. 5 α του Κ.Ν. 2190/1920- της ανώνυµης εταιρία µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η οποία ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο και το τελευταίο ορίζει τη διοίκηση των δύο αυτών εταιριών, προκύπτει ότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού στην ΤΡΑΜ Α.Ε. εµπίπτει στην αρµοδιότητα ελέγχου του Γ.Ε... Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης Το Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΕ /Φ /14272/ εντολή του Γ.Ε..., σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το Π.. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γ.Ε...». Στο κλιµάκιο το οποίο αποτελείτο από τους : Σέργιο ρόσο, Ειδικό Επιθεωρητή στον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και Άγγελο Μπίνη, Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης ανατέθηκε η διενέργεια Επιθεώρησης-Ελέγχου για το ζήτηµα των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού στην ΤΡΑΜ Α.Ε. στο χρονικό διάστηµα «Η εταιρία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών». 2 Όπως καταχωρήθηκε στη /νση Α.Ε. & Εµπορίου της Νοµαρχίας Αθηνών, Νότιος Τοµέας µε αρ. ΜΑΕ:48374/01ΝΤ/Β/ο1/259(2004). 3 Το άρθρο 7 Α προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.2867/

4 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. K.N. 2190/1920: «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» 2. Π..397/1984: «Προσόντα, δοκιµασία και έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πλην εκείνων του ΟΣΕ», ΦΕΚ Α 139/1984 Άρθρο 3: Προσόντα υποψηφίων οδηγών 3. N.1995/1991: «Ίδρυση Εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυµος Εταιρεία και ρύθµιση συναφών θεµάτων», ΦΕΚ Α 112/ Ν.2052/1992: «Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις», ΦΕΚ Α 94/ Ν.2669/1998: «Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων», ΦΕΚ Α 283/ Άρθρο 7 Α 6. Ν.2867/2000: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 273/ (προσθήκη 7 Α ) Άρθρο 14, παρ. 3β /2001 Συµβολαιογραφική Πράξη σύστασης της ΤΡΑΜ ΑΕ καθώς και το Κωδικοποιηµένο Καταστατικό αυτής /2001 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, ΦΕΚ Τεύχος ΤΑΕ & ΕΠΕ 1241/ Ν.3074/2002: «Γεν. Επιθεωρητής ηµ. ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό. Όργανο Επιθεώρησης, Αλλοδαποί», ΦΕΚ Α 296/ Ν.3185/2003: «Τροποποίηση του Ν.2668/1998 (ΦΕΚ Α 282) Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 229/ Άρθρο 20 παρ. 6 α 11. YA A-30153/2330: «Έγκριση κανονισµού Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόµων-ΤΡΑΜ», ΦΕΚ Β 1106/2004 4

5 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Γ.1 Επιτόπια συνάντηση Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου το Μικτό Κλιµάκιο επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρίας ΤΡΑΜ Α.Ε. στο Ελληνικό στις και περί ώρα 10:30. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν εκτενώς µε το /ντα Σύµβουλο κ. Β. Μπέλλο θέµατα που αφορούσαν στη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Ειδικότερα, Οι επιθεωρητές του κλιµακίου παρέλαβαν µέρος των στοιχείων και εγγράφων τα οποία είχαν ζητήσει µε άτυπο σηµείωµα στις Συγκεκριµένα ζητήθηκαν τα κάτωθι: 1) Αντίγραφα όλων των προκηρύξεων για την πρόσληψη υπαλλήλων από έως σήµερα. 2) Αντίγραφα των αντίστοιχων αποφάσεων του.σ. για την πρόσληψη υπαλλήλων καθώς και των πρακτικών των αντιστοίχων συνεδριάσεων (το απόσπασµα που αφορά στο θέµα των προσλήψεων). 3) Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών (ενδεικτικά αναφέρουµε: δηµοσίευση προκηρύξεων, πρακτικά συνεντεύξεων, πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων, βιογραφικά υποψηφίων) βάσει των οποίων προσελήφθησαν υπάλληλοι κατά την περίοδο ελέγχου. 4) Αντίγραφο του αρχικού οργανογράµµατος της εταιρίας που εκπονήθηκε από τη γερµανική εταιρία BVG, µαζί µε την συνοδευτική µελέτη για τις απαιτούµενες θέσεις εργασίας. 5) Αντίγραφα τροποποιηµένων οργανογραµµάτων της εταιρίας, που ετέθησαν σε ισχύ από έως σήµερα, µε ανάλυση των προβλεπόµενων θέσεων εργασίας ανά οργανική µονάδα κάθε επιπέδου ( ιεύθυνση, Τµήµα, Τοµέας κ.α.). 6) Αντίγραφα των ισολογισµών για τις χρήσεις ) Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των προσληφθέντων υπαλλήλων από έως σήµερα, σύµφωνα µε συνηµµένο υπόδειγµα. Επιπλέον, ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν αντίγραφα των πρακτικών διορισµού των ιοικητικών Συµβουλίων καθώς και των Εσωτερικών Κανονισµών της εταιρίας τα οποία παρέλαβε µέλος του κλιµακίου στις Γ.2. Αναζήτηση στοιχείων Κατόπιν της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων το κλιµάκιο προχώρησε στη σύνταξη εγγράφου (Φ /14924/ ) προς την ΤΡΑΜ Α.Ε. µε αντικείµενο την αιτιολόγηση: α) της αύξησης των θέσεων εργασίας από 253, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οργάνωσης της ΤΡΑΜ που υπέβαλε η γερµανική εταιρία BVG (Φεβρουάριος 5

6 2004) σε 561, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της ΤΡΑΜ Α.Ε.- Παράρτηµα Α (Μάιος 2004). β) της πρόσληψης 154 ατόµων (αύξηση προσωπικού κατά ποσοστό 30% περίπου κατά το έτος 2009 χωρίς την αντίστοιχη αναµόρφωση του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας. Τα παραπάνω α και β ζητήθηκε από την εταιρία να συνδεθούν µε τις µεγάλες οικονοµικές ζηµίες που παρουσιάζει κατ έτος και το αµετάβλητο των βασικών της µεγεθών (µήκος δικτύου, συρµοί, επιβατική κίνηση κα.). γ) της αξιολόγησης του µεγάλου αριθµού υπαλλήλων της εταιρίας συνολικά αλλά και σε επίπεδο /νσης, δεδοµένου ότι ο δείκτης κόστους προσωπικού προς τα έσοδα είναι ιδαίτερα υψηλός. δ) τέλος, ζητήθηκαν σειρά στοιχείων και εγγράφων, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την πληρέστερη διερεύνηση του αντικειµένου του ελέγχου Επιπρόσθετα στις ζητήθηκαν αντίγραφα συγκεκριµένων εγγράφων όπως αυτά ανέκυψαν κατά την επεξεργασία των αρχικά χορηγηθέντων στοιχείων: Πρακτικά συνεδριάσεων του.σ. Αποφάσεις.Σ. για προσλήψεις υπαλλήλων Αποφάσεις ιευθύνοντος Συµβούλου για την ανάγκη διενέργειας προσλήψεων Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη Συµβάσεις υπαλλήλων (δειγµατοληπτικά) Εισηγητικά σηµειώµατα οργάνων της ΤΡΑΜ Α.Ε. Στοιχεία για µισθώσεις ακινήτων Συµπληρωµατικά οικονοµικά στοιχεία Βιογραφικά υποψηφίων υπαλλήλων (δειγµατοληπτικά) Τα παραπάνω στοιχεία απεστάλησαν στον ΓΕ τµηµατικά και σε επιτόπια επίσκεψη του κλιµακίου επιθεώρησης. 6

7 . ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.1 Θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ΤΡΑΜ Α.Ε. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η ΤΡΑΜ Α.Ε. ιδρύθηκε µε την υπ αρ. 3928/2001 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (ΦΕΚ Τεύχος ΤΑΕ & ΕΠΕ 1241/ ). Αποτελεί ανώνυµη εταιρία ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2669/ ως θυγατρική, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 42 Ε παρ. 5 α του Κ.Ν. 2190/1920, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο, το οποίο ορίζει τη διοίκηση και των δύο αυτών εταιρειών. Η ΤΡΑΜ Α.Ε. βάσει του καταστατικού της εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και από τον Υπουργό Εµπορίου (άρθρο 1 παρ 1γ του καταστατικού της ΤΡΑΜ Α.Ε.) σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ως άνω καταστατικού σκοπός της εταιρίας είναι κυρίως η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δηµοπράτηση, προµήθεια, οργάνωση, διαχείριση και εκµετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόµων-τραµ καθώς και των αναγκαίων προς τούτο εγκαταστάσεων, οχηµάτων και των εν γένει υλικών και µέσων, ως και η συνεργασία µε άλλους οργανισµούς και φορείς συγκοινωνιών (...)..2 ιαδικασία προσλήψεων.2.1 Νοµικό Πλαίσιο Στο άρθρο 7 Α του Ν.2669/98, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14, παρ.3, περ. β του Ν.2867/00 αναφέρεται ότι «Σε θυγατρική εταιρεία που θα συσταθεί από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ εντός 2 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. 2 κ 3 του Ν.1955/91 (ΦΕΚ 112 Α ) ανατίθεται η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δηµοπράτηση, προµήθεια, οργάνωση διαχείριση και εκµετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόµων τραµ... Η εταιρεία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου έκτου παρ.2, εβδόµου παρ.2,3,4,5 και 6, ογδόου, εννάτου παρ. 2,3 και 4 και δεκάτου του Ν.1955/91. Ο Ν.1955/91 5 «Ίδρυση εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ρύθµιση συναφών θεµάτων», ορίζει στο άρθρο πρώτο, παρ.2 και 3 ότι η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, δεν 4 Το άρθρο 7 Α προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.2867/ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 Α του Ν.2669/98, παρ.2, στην εταιρεία αυτήν εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων... έβδοµου παράγραφοι 2,3,4,5 και

8 υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σ αυτήν οι διατάξεις που διέπουν άµεσα ή έµµεσα εταιρείες που ανήκουν στο ηµόσιο πλην των ρητά οριζοµένων στον παρόντα νόµο εξαιρέσεων, επίσης ότι η εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και ισχύουν σ αυτήν οι διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές. Στο άρθρο έβδοµο «Εποπτεία Πρόσληψη συµβούλων», παρ.3, του παραπάνω νόµου προβλέπεται ότι η εταιρεία δύναται να προσλαµβάνει το κατά την κρίση της αναγκαίο για τη διεξαγωγή των εργασιών της ηµεδαπό και αλλοδαπό τεχνικό και ειδικευµένο διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό διεύθυνσης και να αναθέτει καθήκοντα συµβούλων Όλες οι προσλήψεις και αναθέσεις γίνονται µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας και υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και χωρίς δέσµευση από τις διατάξεις για τις αµοιβές µηχανικών ή δικηγόρων ή από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις». Σύµφωνα επίσης, µε το άρθρο 12 παρ. 2δ του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ΤΡΑΜ ΑΕ, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4 ο γραµµατέας του Σ τηρεί πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων του Σ που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συµβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό (2004- σελ. 26) της εταιρίας το Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων της /νσης ιοικητικού και Ανθρώπινων Πόρων συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης προσλήψεων νέων στελεχών και αξιολογεί τους υποψηφίους για τα θέµατα που τους αφορούν. Η διαδικασία ανθρώπινου δυναµικού συµπεριλαµβάνει τα κυρίως σηµαντικά θέµατα προσωπικού της εταιρίας όπως πρόσληψη και εκπαίδευση, ανάπτυξη και απουσίες (σελ. 34). Επίσης, σύµφωνα µε την περιγραφή της θέσης του Επικεφαλής του Τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων, που περιλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο Οργάνωσης της ΤΡΑΜ ΑΕ που υπέβαλε η γερµανική εταιρία BVG τον Φεβρουάριο του 2004, στα καθήκοντα της θέσης περιλαµβάνεται η ανάπτυξη προτύπων για τον προγραµµατισµό του προσωπικού και την αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού, η ανεύρεση του προσωπικού και η εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερή σε πρώτη φάση η απουσία ενός κειµένου κανονιστικού χαρακτήρα (διάταγµα υπουργική απόφαση) το οποίο ως Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας θα προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τη διαχείριση δηµοσίου χρήµατος απο την εταιρεία, µια ολοκληρωµένη και σαφή διαδικασία προσλήψεων συνδεδεµένης µε τις εγκεκριµένες ανάγκες της 8

9 εταιρείας, η οποία θα πρέπει να σέβεται τις γενικές αρχές του δικαίου της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας, της ισότητας καθώς και της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος Προσλήψεις προσωπικού Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε ( ) στον αρµόδιο Υφυπουργό η ΤΡΑΜ Α.Ε., µέχρι την στην εταιρεία απασχολούνταν εκατόν πενήντα έξι (156) άτοµα. Αντίθετα, σε απάντηση που εστάλη στο Γ.Ε... στις αναφέρεται ότι µέχρι την στην εταιρία είχαν προσληφθεί εκατόν ενενήντα δύο (192) άτοµα. Σήµερα στην εταιρεία απασχολούνται εξακόσια ογδόντα εννέα (689) άτοµα. Το διάστηµα δηλ έως το προσωπικό αυξήθηκε κατά πεντακόσια (500) περίπου άτοµα ή ποσοστό 250% περίπου. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται αναλυτικά οι Αποφάσεις και τα Πρακτικά συνεδριάσεων του.σ. της ΤΡΑΜ Α.Ε., βάσει των οποίων πραγµατοποιήθηκαν προσλήψεις κατά την περίοδο ελέγχου: Πίνακας Ι: Αποφάσεις Σ και Πρακτικά συνεδριάσεων Σ για προσλήψεις προσωπικού α/α ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.Σ. ΑΡ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ.Σ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1 196/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / « / / / / / / / / / / / / Μια διαδικασία που θα οριοθετεί τον εντοπισµό των αναγκών σε προσωπικό, την αναγωγή του µε υπάρχον εγκεκριµένο απο το Σ ή τη ΓΣ οργανόγραµµα θέσεων, τη σύνδεση των παραπάνω την ανακοίνωσή των ζητουµένων θέσεων εργασίας στη δηµοσιότητα, την τήρηση διαδικασιών επιλογής προσωπικού και πραγµατοποίηση συνεντεύξεων και αιτιολόγησης της τελικής κρίσης πρόσληψης µε την τήρηση πρακτικών. 7 Στην ίδια απόφαση προβλεπόταν και η πρόσληψη δύο νηπιαγωγών, η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω της µη δυνατότητας ίδρυσης βρεφονηπιακού σταθµού στις εγκαταστάσεις της ΤΡΑΜ Α.Ε. 9

10 20 549/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Β/ « / / / / / / / « / / ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ / / / / / / / « / / / / / « / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Α / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 Πίνακας ΙΙ: Συνολικός αριθµός προσλήψεων ανά περίοδο (βάσει αποφάσεων Σ που χορηγήθηκαν στο κλιµάκιο) ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (2 ΣΟΧ) (50 ΣΟΧ) (1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) (9 ΣΟΧ, 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ) (5 ΣΟΧ) Προσλήψεις 2004 Η πρώτη απόφαση Σ µετά την για πρόσληψη προσωπικού ελήφθη την και αφορούσε 37 άτοµα µε ειδικότητα Οδηγών-Τραµ. Από τα πρακτικά της υπ αριθµ. 119/ συνεδρίασης (θέµα 3 ο ) προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Σ, βασιζόµενος στην υπ αριθµ. 164/ απόφαση του Σ και το Οργανωτικό Εγχειρίδιο του Κλάδου Λειτουργίας που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε ( ) στην εταιρία από το Σύµβουλο Λειτουργίας, τις Επιχειρήσεις Μεταφορών Βερολίνου (BVG), δήλωσε στα υπόλοιπα µέλη του Σ ότι ο αριθµός των ατόµων που πρέπει να εκπαιδευτούν ως οδηγοί τραµ για τη διασφάλιση λειτουργίας 35 οχηµάτων σε 3 βάρδιες, ανέρχεται σε Στη συνέχεια της εισήγησής του ανέφερε ότι µέχρι τότε είχαν προσληφθεί και εκπαιδευτεί 63 οδηγοί και εποµένως υπήρχε ανάγκη για την πρόσληψη 37 επιπλέον οδηγών οι οποίοι αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού της εταιρίας. Από τα πρακτικά αυτά προκύπτει ότι η πρόσληψη των 37 οδηγών διενεργήθηκε βάσει της µελέτης της BVG, η οποία τεκµηριώνει την αναγκαιότητα αυτών των προσλήψεων και αποτελεί τον οδηγό για τη στελέχωση της εταιρίας. Το Μάιο του 2004 ο Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος της ΤΡΑΜ ΑΕ καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό της εταιρίας στο Παράρτηµα Α του οποίου οι συνολικές θέσεις προσωπικού της εταιρίας αυξάνονται σε 561 από 253 που προέβλεπε το εγχειρίδιο της BVG. Από το σύνολο των 561 θέσεων οι 227 είχαν ήδη πληρωθεί µέχρι την έκδοση του Κανονισµού αυτού και 334 παρέµεναν κενές. Το µικτό κλιµάκιο ζήτησε από τη ιοίκηση της εταιρίας να αιτιολογήσει την µεγάλη αυτή αύξηση σε θέσεις εργασίας σε σύγκριση µε το εγχειρίδιο της BVG, το οποίο είχε υποβληθεί προ τριών µόλις µηνών. Ως απάντηση απεστάλη το από πρακτικό της οµάδας εργασίας, που συστάθηκε 10 µε αντικείµενο την επικαιροποίηση του Οργανογράµµατος και την επανατοποθέτηση του υφιστάµενου στελεχιακού 8 Σύµβαση ορισµένου χρόνου. 9 Εγχειρίδιο Οργάνωσης ΤΡΑΜ ΑΕ, κεφ. 2 «Πίνακας Θέσεων» σελ βλ. Πρακτικά της υπ αριθµ. 124/ συνεδρίασης του.σ της ΤΡΑΜ ΑΕ 11

12 δυναµικού, στο οποίο συνοπτικά αναφέρεται ότι η οµάδα ολοκλήρωσε το έργο της αφού έλαβε υπόψη: «τις προτάσεις του Συµβούλου Λειτουργίας, την ελληνική πραγµατικότητα, το στελεχιακό δυναµικό της ΤΡΑΜ». εν υπάρχει καµία αναφορά στη µέθοδο, τα επιστηµονικά δεδοµένα, τα συγκριτικά στοιχεία, τις µελέτες, στα οποία βασίστηκε η οµάδα αυτή για προχωρήσει σε τόσο σηµαντικές αλλαγές στο Οργανόγραµµα και στον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια µε βάση τις θέσεις εργασίας που προέβλεψε ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισµός προκηρύχθηκε (Απογευµατινή ) η πρόσληψη 195 ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων εν όψει πραγµατικής λειτουργίας του τραµ (άδεια λειτουργίας έναρξη εµπορικής λειτουργίας ) και έναρξης Ολυµπιακών Αγώνων Βάσει αυτής της προκήρυξης προσελήφθησαν 275 άτοµα µε δύο αποφάσεις Σ α) την 239/ (112 άτοµα) και β) την 244/133/ (163 άτοµα), δηλαδή 80 άτοµα παράπανω από αυτά που ζητούντο στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη. Επίσης προκηρύχθηκε (Αδέσµευτος Τύπος ) η πρόσληψη 350 ατόµων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για το διάστηµα από έως (Ολυµπιακοί Αγώνες 2004) για τη διαχείριση του πλήθους των επιβατών λόγω της αναµενόµενης αύξησης της επιβατικής κίνησης την περίοδο των αγώνων 11. Προσλήψεις Με την υπ αριθµ. 357/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 50 ατόµων 12 ως έκτακτου προσωπικού µε ειδικότητα εκδότες εισιτηρίων. Όπως προκύπτει από το υπ αριθµ. 161/ πρακτικό συνεδρίασης του Σ, η πρόσληψη των 50 αυτών ατόµων κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστεί προσωρινά το πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε τη λειτουργία των µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων. Επισηµαίνεται δε ότι η αµοιβή των προσληφθέντων καταβλήθηκε από την Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ- IMREGILO S.p.A Με την υπ αριθµ. 410/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 33 ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε την εισήγηση του /ντος Συµβούλου, όπως αυτή κατεγράφη στα υπ αριθµ. 174/ πρακτικό συνεδρίασης του Σ, οι προσλήψεις αυτές ήταν αναγκαίες λόγω της 11 βλ. την υπ αρ. 243/ Απόφαση.Σ. ΤΡΑΜ ΑΕ. 12 Τελικά προσελήφθησαν ( ) είκοσι δύο (22) άτοµα για ένα τρίµηνο και η σύµβασή τους ανανεώθηκε για ένα δεύτερο τρίµηνο. Οι συµβάσεις δέκα έξι (16) ατόµων έληξαν στις , ενώ έξι (6) άτοµα απεχώρησαν οικειοθελώς πριν τη λήξη της σύµβασής τους. Τρία άτοµα (Μπαλωµένος, Ντούµα και Τάσσος) προσελήφθησαν στη συνέχεια στην ΤΡΑΜ ΑΕ µε συµβάσεις αορίστου χρόνου. 13 Σύµφωνα µε την υπ αρ. πρωτ. 75/ της ιευθύνουσας Υπηρεσίας από τον 26 ο Λογαριασµό προς πληρωµή της εν λόγω Κοινοπραξίας παρακρατήθηκε ποσό ,47 12

13 αποχώρησης από την εταιρία 22 ατόµων 14 το διάστηµα από έως Για τη διενέργεια των προσλήψεων αυτών συστάθηκε επιτροπή (Επιτροπή Αξιολόγησης) για την αξιολόγηση των υποβληθέντων βιογραφικών σηµειωµάτων και την κλήση των υποψηφίων για πρόσληψη προς συνέντευξη. Επισηµαίνεται ότι στη διαδικασία αυτή δεν υπήρξε προκήρυξη και η επιλογή των υποψηφίων περιορίστηκε στα βιογραφικά που τηρούνται στο αρµόδιο τµήµα της εταιρίας. 3.Με την υπ αριθµ. 425/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 13 ατόµων (11 οδηγοί + 2 υπάλληλοι καθαριότητας). Οι προσλήψεις αυτές έγιναν, σύµφωνα µε το οικείο πρακτικό, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας σε ανθρώπινο δυναµικό λόγω αποχωρήσεων υπαλλήλων. Ούτε στην περίπτωση αυτή υπήρξε προκήρυξη και οι θέσεις καλύφτηκαν σύµφωνα µε το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης από τα ήδη υποβληθέντα βιογραφικά υποψηφίων στην εταιρεία. Συνολικά, στα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν υπάρχει καµία αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, µε άµεση συνέπεια να µην είναι δυνατή η οποιαδήποτε άσκηση ελέγχου. Προσλήψεις Με την υπ αριθµ. 729/ απόφαση του Σ εγκρίθηκε η πρόσληψη 22 οδηγών τραµ (υποψηφίων προς εκπαίδευση). Οι προσλήψεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, σύµφωνα µε το οικείο πρακτικό συνεδρίασης του Σ (263/ ), λόγω : α) της επέκτασης του τραµ στη Βούλα και β) της κάλυψης θέσεων στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) µε οδηγούς των οποίων η γνώση και εµπειρία, σύµφωνα µε τα διεθνή standards, είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία του τραµ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το παραπάνω πρακτικό τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων ήταν τα εξής : ηλικία άνω των 21 και κάτω των 40 απόφοιτοι Λυκείου κατά προτίµηση τεχνικής κατεύθυνσης δίπλωµα οδήγησης Γ κατηγορίας οµιλία της αγγλικής γλώσσας επιπέδου LOWER Η διαδικασία αξιολόγησης που διενεργήθηκε από τη /νση Λειτουργίας και τη /νση ιοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων της ΤΡΑΜ ΑΕ, καθώς και από το ΚΕΨΑ (Κέντρο Ψυχοδιαγνωστικής Αξιολόγησης) έγινε βάσει της κείµενης νοµοθεσίας 15, περιγράφεται επίσης διεξοδικά στον Κανονισµό Υπηρεσίας Οδηγών Τραµ 16 και έχει ως εξής: 14 Έξι (6) απεχώρησαν λόγω καταγγελίας της σύµβασής τους, δέκατέσσερις (14) λόγω οικειοθελούς αποχώρησης και δύο (2()λόγω λήξης της σύµβασής τους 15 Π.. 397/1984: «Προσόντα, δοκιµασία και έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πλην εκείνων του ΟΣΕ», ΦΕΚ Α 139/

14 Προσόντα υποψηφίων οδηγών. 1. Για την απόκτηση αδείας από τις αναφερόµενες στο άρθρο 1 του απαιτείται πρόταση της επιχείρησης που ενδιαφέρεται, προς την υπηρεσία συγκοινωνιών της αρµόδιας νοµαρχίας, η οποία συνοδεύεται από τα εξής: α) Πιστοποιητικό υγείας της αρµόδιας Ιατρικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, που έχει εκδοθεί µέσα στις τριάντα ηµέρες πριν από την υποβολή της πρότασης. Μ` αυτό βεβαιώνεται η αρτιµέλεια και η ισχυρή κράση του υποψηφίου ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται µε ασφάλεια στα καθήκοντα του οδηγού, η φυσιολογική ακουστική του οξύτητα, ότι δεν πάσχει από αχρωµατοψία και ότι έχει συνολική (κι απ` τα δύο µάτια) οπτική οξύτητα: αα) Ο υποψήφιος οδηγός ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία και ηλεκτροκινήτων τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, τουλάχιστο 16/10 φυσιολογική και 20/10 διορθωµένη. ββ) Ο υποψήφιος οδηγός αµαξών βιοµηχανικών σιδηροδρόµων, τουλάχιστον 15/10 φυσιολογική και 18/10 διορθωµένη, β) Πιστοποιητικό κέντρου ψυχοτεχνικών ερευνών, που έχει εκδοθεί µέσα στις ενενήντα (90) ηµέρες πριν από την υποβολή της πρότασης. Σ` αυτό φαίνεται επίδοση, για µεν υποψήφιους οδηγούς αµαξών βιοµηχανικών σιδηροδρόµων τουλάχιστον µέτρια, για δε τους υπόλοιπους υποψήφιους οδηγούς, τουλάχιστο ικανοποιητική. εύτερη εξέταση υποψήφιου, που απορρίπτεται, επιτρέπεται µετά πάροδο τριών (3) µηνών. γ) Πιστοποιητικό της επιχείρησης, στο οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος οδηγός δεν ρέπει στη µέθη και στα ναρκωτικά ότι έχει επιδείξει ήθος και ικανότητα. Οτι τέλος, έχει εκπαιδευτεί και ασκηθεί ικανοποιητικά και αρκετά στα καθήκοντά του σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος πρακτικά και θεωρητικά όπως παρακάτω: αα) Για υποψήφιο οδηγό ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, που έχει έδρα άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ` ή Ε` κατηγορίας, αρκεί η παραπάνω βεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει εκπαιδευτεί ικανοποιητικά. Για τον υποψήφιο που έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ` κατηγορίας, πρέπει να πιστοποιείται επιπλέον ότι έχει υποστεί δίµηνη εκπαίδευση τουλάχιστο. Για τον υποψήφιο, που έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Β` κατηγορίας πρέπει, να πιστοποιείται επί πλέον, ότι έχει υποστεί τρίµηνη εκπαίδευση τουλάχιστο. Τέλος, για τον υποψήφιο της κατηγορίας αυτής, που στερείται κάθε άδεια οδήγησης αυτοκινήτων, πρέπει να πιστοποιείται, επί πλέον, ότι έχει υποστεί εξάµηνη εκπαίδευση, τουλάχιστο. ββ) Για υποψήφιο οδηγό ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πρέπει να πιστοποιείται, επιπλέον ότι έχει υποστεί τρίµηνη, τουλάχιστον εκπαίδευση, µε σύνολο ωρών εκπαίδευσης, το λιγότερο, διακοσίων σαράντα (240). γγ) Για υποψήφιο οδηγό βιοµηχανικών σιδηροδρόµων, πρέπει να πιστοποιείται, επιπλέον ότι έχει εκπαιδευτεί για ένα µήνα, το λιγότερο. Στο πιστοποιητικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να φαίνεται, επίσης, ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός σε προκαταρκτική δοκιµασία, που έγινε από τον προϊστάµενο µηχανικό, εφόσον υπάρχει, της υπηρεσίας έλξεως. δ) Πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως, αν ο υποψήφιος είναι άνδρας, όπου φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει την στρατιωτική υποχρέωσή του, ή ότι έχει απαλλαγεί απ` αυτή νόµιµα και ότι, οπωσδήποτε δεν διώκεται για εκπλήρωση οποιασδήποτε στρατιωτικής υποχρέωσης. ε) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, όπου φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση και για κακούργηµα, γενικά, καθώς και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα. στ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αν ο υποψήφιος είναι άνδρας πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων από όπου προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του, που δεν πρέπει να είναι µικρότερη των είκοσι ένα (21) ετών συµπληρωµένων και µεγαλύτερη των σαράντα (40) ετών συµπληρωµένων. Ο περιορισµός της κατά το προηγούµενο εδάφιο ηλικίας των σαράντα (40) ετών δεν έχει ισχύ για τους ηλεκτροτεχνίτες και τεχνίτες του ΗΛΠΑΠ στο όνοµα των οποίων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια οδηγού ηλεκτροκινήτων λεωφορείων µε κεραία κάθε τύπου, χωρίς επιβάτες εφόσον έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους και εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις και τηρηθούν οι διαδικασίες που θεσπίζονται µε τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Κατά εξαίρεση των όσων ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης µέχρι 30 Ιουνίου 1986 είναι δυνατή η έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκινήτων λεωφορείων µε κεραία σε άτοµα ηλικίας µέχρι και πενήντα (50) ετών. Αντί της υποβολής του κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης δικαιολογητικού, αρκεί η συµπλήρωση του ειδικού εντύπου, 14

15 Σε πρώτη φάση οι υποψήφιοι αξιολογούνται µετά από συνέντευξη από το /ντη Λειτουργίας και το /ντη ιοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων, στη συνέχεια υποβάλλονται σε πλήρη ψυχοτεχνική αξιολόγηση στο ΚΕΨΑ και τέλος υποβάλλονται σε γραπτό ειδικό τεστ από τη /νση Λειτουργίας της ΤΡΑΜ ΑΕ. Ειδικότερα από τους 32 υποψηφίους, οι δύο απορρίφθηκαν λόγω ηλικίας (40 ετών), έξι κρίθηκαν µη ικανοί στη ψυχοτεχνική αξιολόγηση ενώ δύο δεν προσήλθαν για αξιολόγηση. εν υπήρξε προκήρυξη των θέσεων και η εταιρεία προέβη στην αρχική επιλογή των 32 υποψηφίων µε βάση υπάρχοντα βιογραφικά. Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν 15 ακόµα µεµονωµένες προσλήψεις, χωρίς πάλι να προκηρυχθούν οι θέσεις, αλλά µε αξιολόγηση ήδη υποβληθέντων βιογραφικών. Προσλήψεις 2009 Χρονικό διάστηµα έως και Το 2009 έγιναν συνολικά 154 προσλήψεις, αριθµός που αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 των προσλήψεων του υπό εξέταση διαστήµατος ( ). Στις εγκρίθηκε (απόφαση Σ µε αρ. 853/ ) η πρόσληψη µίας αρχαιολόγου µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Οι υπόλοιπες προσλήψεις έγιναν µετά τις (νέο Σ). Χρονικό διάστηµα από έως και Για τις προσλήψεις που διενεργήθηκαν από ακολουθήθηκε γενικά η εξής διαδικασία, όπως άλλωστε και προφορικά ανέπτυξε ο /νων Σύµβουλος της ΤΡΑΜ στην επιτόπια συνάντηση µε το κλιµάκιο: α) Τον Απρίλιο του 2009 υπήρξε προφορική Εισήγηση του /ντος Συµβούλου για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και ακολούθησε σχετική απόφαση Σ (871/ ) για την πλήρωση κενών θέσεων βάσει οργανογράµµατος, στην οποία τυπικά (όπως αναγράφεται σε όλα τα επόµενα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης) βασίζονται όλες οι προσλήψεις που έγιναν µέχρι και που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.. 127/69 (ΦΕΚ 29/Α/1969) "περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνοµικών ταυτοτήτων". ζ) Απολυτήριο δηµοτικού σχολείου. 2. Ειδικά για την απόκτηση άδειας οδηγού ηλεκτροκίνητων σιδηροδρόµων πολλαπλών µονάδων αυτόµατης επιτάχυνσης, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγρ. 1 του άρθρου αυτού, και τα εξής προσόντα. α) Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής, τριετούς φοίτησης, ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ή ηλεκτρονικού. β) Απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή ισότιµης τεχνικής σχολής και προϋπηρεσία τουλάχιστο τέσσαρα έτη στους ΗΣΑΠ ως οδηγός λεωφορείων. 16 YA A-30153/2330: «Έγκριση κανονισµού Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόµων-ΤΡΑΜ», ΦΕΚ Β 1106/

16 Επισηµαίνεται ότι στα οργανογράµµατα 17 που παρασχέθηκαν στο κλιµάκιο (τα οποία έχουν κυρωθεί µε αποφάσεις του Σ) αποτυπώνεται η οργανωτική δοµή της εταιρίας, χωρίς να αναγράφεται αριθµός θέσεων ανά οργανική µονάδα, ώστε να αιτιολογείται η σχέση πρόσληψης-κενών θέσεων εργασίας, η διατύπωση δε της παραπάνω απόφασης του Σ (871/ ) είναι συνοπτική, ασαφής και αόριστη και δεν παρέχει καµία ικανοποιητική αιτιολογία περί της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού. β) Στη συνέχεια συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούµενη από ένα µέλος του Σ, το /ντή ιοικητικού & Ανθρωπίνων Πόρων και τον επικεφαλής της οργανικής µονάδας στην οποία επρόκειτο, ανά περίπτωση, να προσληφθεί ο υπάλληλος γ) Κατόπιν τούτου η Επιτροπή ερευνά και αξιολογεί βιογραφικά σηµειώµατα που έχει στη διάθεσή της η /νση ιοικητικού & Ανθρωπίνων Πόρων. δ) Καλούνται για συνέντευξη ίσος η µεγαλύτερος αριθµός ατόµων σε σχέση µε τις προς κάλυψη θέσεις και στο τέλος η Επιτροπή εισηγείται την πρόσληψη συγκεκριµένων υποψηφίων (εάν δεν έχει κληθεί βέβαια ίσος αριθµός υποψηφίων µε τις προς κάλυψη θέσεις οπότε και κρίνονται όλοι κατάλληλοι προς πρόσληψη). ε) Ακολουθεί συνεδρίαση του Σ κατά την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη των υποψηφίων που πρότεινε η Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση. Αναλυτικά η εξέλιξη των προσλήψεων για το εν λόγω χρονικό διάστηµα είναι η παρακάτω: 1. Με τις αποφάσεις Σ µε αρ. 867/ (1 άτοµο) και 892/ (2 άτοµα) εγκρίθηκαν οι προσλήψεις τριών δικηγόρων µε έµµισθη εντολή αορίστου χρόνου µε µηνιαίες απολαβές και αντίστοιχα. Μέχρι του σηµείου αυτού στη Νοµική Υπηρεσία υπηρετούσαν ήδη 5 δικηγόροι. εν υπήρξε προκήρυξη των θέσεων και η αναγκαιότητα των προσλήψεων αυτών δικαιολογείται µε την αόριστη επίκληση του αυξηµένου φόρτου της Νοµικής Υπηρεσίας λόγω της επικείµενης επέκτασης του ΤΡΑΜ στο Πειραιά και την αγορά τροχαίου υλικού (βλ. σχετ. εισήγηση Ν.Υ. µε αριθ. πρωτ. 332/ ). 17 α) Με την Απόφαση.Σ. 678/ και θέµα «Επικαιροποίηση Οργανογράµµατος» δηµιουργούνται πολλές νέες οργανικές µονάδες, χωρίς να προβλέπεται ακριβής αριθµός θέσεων για την κάθε µία από αυτές, µε την αόριστη αιτιολογία «για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας». β) Με την Απόφαση.Σ. 804/ επικαιροποιείται εκ νέου το Οργανόγραµµα της εταιρίας «προκειµένου να καθοριστούν οι ελάχιστες αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές και επανδρώσεις, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της διαχειριστικής επάρκειας». Στην περίπτωση αυτή επίσης δε προβλέπεται αριθµός θέσεων για κάθε οργανική µονάδα. 16

17 2. Με την απόφαση Σ 879/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 4 ατόµων χωρίς να προηγηθεί προκήρυξη, βάσει της ως άνω διαδικασίας. Από την εξέταση των κατατεθειµένων βιογραφικών των τεσσάρων προσληφθέντων προκύπτει ότι ένας εξ αυτών διετέλεσε, την περίοδο , Ειδικός Συνεργάτης στο Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΞ, του ΥΠΕΠΘ και εσχάτως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 3. Με την απόφαση Σ 885/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 5 ατόµων µε την ίδια ως άνω διαδικασία και χωρίς την έκδοση προκήρυξης. Μεταξύ των προσληφθέντων περιλαµβάνεται και ένας οδηγός τραµ, ο οποίος δεν αξιολογήθηκε ψυχοµετρικά αντίθετα µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην απόφαση 729/ (βλ. ανωτέρω), ενώ παράλληλα δεν γίνεται καµία αναφορά στα ειδικά προσόντα και απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος οδηγός τραµ σύµφωνα µε το Π.. 397/1984 και τον Κανονισµό Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόµων-ΤΡΑΜ. 4. Με την απόφαση 888/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 4 ατόµων χωρίς δηµοσίευση στον τύπο σχετικής προκήρυξης. µε την ίδια ως άνω διαδικασία. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην απόφαση αυτή εγκρίνεται η πρόσληψη προσώπου ως οδηγού, το οποίο τελικά ύστερα από 4 µήνες προσλαµβάνεται ως επόπτης µε την υπ αρ. 935/ απόφαση Σ (χωρίς να προκύπτει από τα έγγραφα ο λόγος για τον οποίο δεν υπέγραψε σύµβαση ως οδηγός, ενώ δεν δικαιολογείται η επανεµφάνιση του ονόµατός του σε άλλη απόφαση για άλλη ειδικότητα, τη συγκεκριµένη µάλιστα ηµεροµηνία, ). Ως φαίνεται, εγκρίθηκε η αρχική πρόσληψή του ως υποψηφίου οδηγού τραµ µολονότι δεν συγκέντρωνε τα απαραίτητα προς τούτο προσόντα (από το βιογραφικό που κατέθεσε δεν φαίνεται να κατέχει δίπλωµα οδήγησης(!), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, γεγονός που αποδεικνύει τη µη εφαρµογή των διατάξεων του Π 397/1984 και του Κανονισµού Οδηγών Τραµ κατά τη διαδικασία επιλογής µεταξύ των υποψηφίων για πρόσληψη. Ένα από τα προσληφθέντα άτοµα στο Τµήµα Ελέγχου & Εποπτείας προσλήφθηκε µε µη συναφή προσόντα (βάσει βιογραφικού), καθώς εµφανίζει αποκλειστικά (7ετή) εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία στο χώρο της εστίασης (µάγειρας). 5. Με την απόφαση 890/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 9 ατόµων χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε την ίδια ως άνω διαδικασία. Επισηµαίνεται ότι από το χρονικό σηµείο αυτό και µετά η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά κανόνα, καλεί προς συνέντευξη ίσο αριθµό ατόµων µε τις προς πλήρωση θέσεις, τα οποία τελικά και προσλαµβάνονται άπαντα. Η πρακτική αυτή δεν παρέχει τα εχέγγυα για την επιλογή του καλύτερου υποψηφίου και την απόρριψη των µη κατάλληλων, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής των προσώπων που συγκεντρώνουν τα περισσότερα τυπικά προσόντα και καταλληλότερα προσωπικά χαρακτηριστικά µεταξύ περισσοτέρων συνυποψήφιων. Επίσης, δεν καλύπτεται το ενδεχόµενο της µη 17

18 προσέλευσης κάποιου υποψηφίου για προσωπικούς ή άλλους λόγους ή της µη αποδοχής της θέσης (για παράδειγµα λόγω εύρεσης άλλης εργασίας), δεδοµένου ότι τα βιογραφικά φέρονται σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν κατατεθεί πολλούς µήνες προγενέστερα της ηµεροµηνίας κλήσης προς συνέντευξη. Τέλος, σηµειώνεται ότι από το χρονικό αυτό σηµείο και µετά προσλαµβάνονται οδηγοί τραµ µε δίπλωµα οδήγησης Β κατηγορίας και όχι Γ, γεγονός που σύµφωνα µε το Π 397/1984 δηµιουργεί µεγαλύτερες απαιτήσεις για εκπαίδευση (τρεις µήνες αντί για δύο) σε σύγκριση µε τους υποψηφίους που κατέχουν δίπλωµα Γ κατηγορίας (βλ. και πρακτικό Σ 263/ σελ. 15). Με τη συγκεκριµένη µάλιστα απόφαση προσλήφθηκε ως υποψήφιος οδηγός τραµ άτοµο το οποίο κατείχε σύµφωνα µε το βιογραφικό του ερασιτεχνική άδεια οδήγησης. 6. Με την απόφαση 895/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 ατόµων µε την ίδια ως άνω διαδικασία, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι κάποιοι υποψήφιοι ενώ αρχικά µε το από πρακτικό της Επιτροπής δεν κρίνονται ικανοί για πρόσληψη, στη συνέχεια µε το από πρακτικό τελικά επιλέγονται µε την αόριστη αιτιολογία «µετά την εκ νέου αξιολόγηση». Ασάφεια επίσης υπάρχει για την αιτιολόγηση της πρόσληψης κάποιων ατόµων για τα οποία είτε ο αρµόδιος /ντης δεν συνυπογράφει το πρακτικό διαφωνώντας µε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης είτε δεν προκύπτει η σύνδεση της προϋπηρεσίας και των τυπικών τους προσόντων µε την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης ευθύνης υψηλά αµειβόµενης, χωρίς µάλιστα την κλήση προς συνέντευξη έστω και ενός συνυποψήφιου. 7. Με την απόφαση 899/ εγκρίθηκε η πρόσληψη 1 ατόµου, χωρίς πρακτικό της Επιτροπής, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ενός έτους ως συµβούλου της διοίκησης µε µηνιαίες απολαβές µικτά, γεγονός το οποίο καταψήφισαν τρία µέλη του Σ (Τζουρµακλιώτου, Μακαντάσης, Σάσσαλος) αναφέροντας ότι: πρόσφατα προσελήφθη έτερο πρόσωπο µε συναφείς σπουδές και αµοιβή µικτά η αµοιβή δεν είναι σύµφωνη µε τις αµοιβές του ΤΕΕ βάσει προϋπηρεσίας κακώς καθορίζεται εργασία σε πενθήµερη βάση καθώς υποκρύπτει υπαλληλική σχέση ότι στην παράγραφο 5 αναγράφονται επιδόµατα, προσαυξήσεις που προβλέπονται για υπάλληλο της εταιρίας και όχι για σύµβουλο. 8. Με την απόφαση 902/ εγκρίθηκαν µε «εκ νέου αξιολόγηση» οι προσλήψεις 2 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος, η περίπτωση των οποίων έχει αναφερθεί ανωτέρω στην απόφαση Σ 895/

19 9. Με την απόφαση 911/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 2 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και µε την ίδια αόριστη και γενικόλογη αιτιολογία από την Επιτροπή Αξιολόγησης (στο από πρακτικό) της «εκ νέου αξιολόγησης». 10. Με την απόφαση 922/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 11 ατόµων χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος µε την ίδια διαδικασία, ενώ επαναλαµβάνεται η έγκριση της πρόσληψης των 7 ατόµων µε την επίκληση της αόριστης αιτιολογίας «µετά την εκ νέου αξιολόγηση». Στην περίπτωση κάποιων προσώπων τα οποία τελικά δεν προσλαµβάνονται ως οδηγοί, αλλά περιλαµβάνονται εκ νέου στην απόφαση στην 935/ ως επόπτες ασφαλείας, ισχύουν όσα αναφέρονται στην απόφαση 888/ Mε την απόφαση 928/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 16 ατόµων, χωρίς πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε τη διαφορά ότι δεν γίνεται µνεία της απόφασης Σ 871/ Σηµειώνεται επίσης ότι ο κ. Μακαντάσης, µέλος του Σ, δεν υπέγραψε το πρακτικό συνεδρίασης µολονότι φαίνεται παρών στη συνεδρίαση. Από το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ( ) προκύπτει ότι κλήθηκε προς συνέντευξη αριθµός ατόµων ίσος µε τις προς πλήρωση θέσεις, οι οποίοι και τελικά κρίθηκαν όλοι κατάλληλοι για πρόσληψη. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (απόφαση Σ 890/ ), πρόκειται για µια πρακτική η οποία δεν µπορεί να εξασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσµατα όσον αφορά στην προσέλκυση και πρόσληψη του ικανότερου προσωπικού για τη στελέχωσή της εταιρείας. Η κλήση περισσοτέρων υποψήφιων από τις προς πλήρωση θέσεις αυτονόητα εξασφαλίζει: α) τη δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων για την ανάδειξη του καταλληλότερου β) την απόρριψη των προφανώς ακατάλληλων γ) τη δηµιουργία άτυπης λίστας επιλαχόντων ώστε να µην µείνουν κενές θέσεις σε περίπτωση που κάποιος επιλεγεί και τελικά δεν αποδεχτεί τη θέση δ) την ύπαρξη εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση µη προσέλευσης κάποιου επιλεγέντος προς συνέντευξη Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι το πρακτικό της Επιτροπής φέρει ηµεροµηνία και ώρα 19:00 ηµέρα Παρασκευή. Εποµένως, λογικό συµπέρασµα αποτελεί ότι όλοι οι υποψήφιοι κλήθηκαν προς συνέντευξη µετά το πέρας της συνεδρίασης αυτής, µεσολαβούντος Σαββατοκύριακου και οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν όλες τη ευτέρα καθώς την Τρίτη έγινε η συνεδρίαση του Σ και εκδόθηκε η σχετική απόφαση για την έγκριση των εν λόγω προσλήψεων, εκτός εάν το πρακτικό αναφέρεται σε άτυπη διαδικασία (διαλογή βιογραφικών, συνεντεύξεις), η οποία έλαβε χώρα σε προγενέστερο µη προσδιοριζόµενο 19

20 χρονικό σηµείο χωρίς να αποδεικνύεται και να καταγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο η πραγµατοποίησή της. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα (δεδοµένου µάλιστα ότι κάποιοι υποψήφιοι διέµεναν εκτός Αττικής) εγείρει αµφιβολίες ως προς την πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων, το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε να αποφανθούν τα µέλη της Επιτροπής για την καταλληλότητα των υποψηφίων, δεδοµένου ότι δεν τηρούνται πρακτικά των διαλαµβανοµένων στις συνεντεύξεις. Εξάλλου, από τα σχετικά έγγραφα και τις ειδικότητες των προσληφθέντων δεν προκύπτει ο λόγος για τη σπουδή που επεδείχθη (συνεδρίαση Σ µε µοναδικό θέµα την έγκριση των προσλήψεων αυτών) για την ολοκλήρωση αυτών των προσλήψεων σε καλοκαιρινή περίοδο χωρίς καµία ουσιαστική αλλαγή στο έργο της ΤΡΑΜ ΑΕ. Στα πλαίσια αυτά και επί των κατατεθέντων βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων, παρατηρείται το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφιοι δήλωναν ως τόπο µόνιµης κατοικίας επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, δεν κατείχαν καµία εργασιακή εµπειρία ακόµη και για θέση ευθύνης και ως οδηγοί τραµ κατείχαν δίπλωµα οδήγησης κατώτερης κατηγορίας (Β ). 12. Mε την απόφαση 932/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 20 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Από το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει ότι κλήθηκε προς συνέντευξη αριθµός ατόµων ίσος µε τις προς πλήρωση θέσεις, οι οποίοι και τελικά κρίθηκαν όλοι κατάλληλοι για πρόσληψη. Το πρακτικό της Επιτροπής φέρει ηµεροµηνία και ώρα 15:45 ηµέρα Παρασκευή. Όπως αναγράφεται κατά λέξη στη σελίδα 2 του πρακτικού αυτού, η Επιτροπή «µετά την πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών σηµειωµάτων, κατέληξε και κάλεσε προς συνέντευξη τους κάτωθι». Την ίδια ηµέρα µε το υπ αρ. 331/ και ώρα 17:00 πρακτικό συνεδρίασης του Σ, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις των ατόµων, που πρότεινε η Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδόθηκε η υπ αρ. 932/ απόφαση του Σ. Από τα έγγραφα αυτά συνάγεται ότι είναι πρακτικά αδύνατον να ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία µέσα σε 1 ώρα και 15 λεπτά που µεσολάβησαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής µέχρι τη συνεδρίαση του Σ. (έξι από τους επιλεγέντες διέµεναν εκτός Αττικής), εκτός εάν το πρακτικό αναφέρεται σε άτυπη διαδικασία (διαλογή βιογραφικών, συνεντεύξεις), η οποία έλαβε χώρα σε προγενέστερο µη προσδιοριζόµενο χρονικό σηµείο χωρίς να αποδεικνύεται και να καταγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο η πραγµατοποίησή της. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι τρία µέλη του Σ, οι. Τζουρµακλιώτου (Αντιπρόεδρος), Β. Μακαντάσης, Κ. Σάσσαλος (µέλη Σ) δεν υπέγραψαν το πρακτικό της συνεδρίασης αυτής, καθόσον αποφάσισαν να απέχουν από τη ψηφοφορία και να αποχωρήσουν στο σηµείο της συνεδρίασης που ο /νων Σύµβουλος έθεσε υπόψη των µελών του Σ τα εξής εκτός ηµερησίας διάταξης θέµατα: α) µίσθωση χώρων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν β) κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της εταιρίας σε προσωπικό 20

21 γ) Εξουσιοδότηση ικηγόρου για δήλωση Παραστάσεως Πολιτικής Αγωγής Από την προσεκτική εξέταση των κατατεθέντων βιογραφικών σηµειωµάτων των επιλεγέντων υποψηφίων προκύπτει ότι αρκετοί εξ αυτών αποτελούν µόνιµους κατοίκους επαρχιακών πόλεων της Ελλάδας, δεν έχουν καµία ή περιορισµένη επαγγελµατική εµπειρία, δεν έχουν αποστείλει καθόλου βιογραφικά παρά φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 13. Mε την απόφαση 935/ εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 62 ατόµων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι τα εισηγητικά σηµειώµατα από τις αντίστοιχες δ/νσεις για τις ανάγκες σε προσωπικό φέρουν ηµεροµηνία Η απόφαση του Σ για τις προσλήψεις αυτές ελήφθη στις Από το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει ότι κλήθηκε προς συνέντευξη αριθµός ατόµων ίσος µε τις προς πλήρωση θέσεις, οι οποίοι και τελικά κρίθηκαν όλοι κατάλληλοι προς πρόσληψη. Ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική µε τις προσλήψεις των αποφάσεων 928/ και 932/ Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης φέρει ηµεροµηνία και ώρα 14:00 ηµέρα ευτέρα. Όπως αναγράφεται κατά λέξη στη σελίδα 1 του πρακτικού αυτού, η Επιτροπή «µετά την πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών σηµειωµάτων, κατέληξε και κάλεσε προς συνέντευξη τους κάτωθι». Ακολούθως µε το υπ αρ. 332/ , ηµέρα Τρίτη, και ώρα 17:00 πρακτικό συνεδρίασης του Σ, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις των ατόµων, που πρότεινε η Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδόθηκε η υπ αρ. 935/ απόφαση του Σ. Από τα έγγραφα αυτά συνάγεται ότι η διαδικασία διαλογής βιογραφικών, πρόσκλησης, συνέντευξης και τελικής επιλογής 62 ατόµων, ολοκληρώθηκε είτε στο διάστηµα από , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (απόφαση Σ για έγκριση διενέργειας προσλήψεων) µέχρι τη ευτέρα και ώρα 14:00 όταν συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης είτε στο διάστηµα από ευτέρα και ώρα 14:00 µέχρι την Τρίτη και ώρα 17:00 όταν συνεδρίασε το Σ για την έγκριση των προσλήψεων. Όµοια µε την παραπάνω διαδικασία (αποφάσεις Σ 928/ και 932/ ), διαπιστώνεται: η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συντοµότατο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου µάλιστα ότι κάποιοι υποψήφιοι -13- διέµεναν εκτός Αττικής καθιστά πρακτικά αδύνατη την πραγµατοποίηση τέτοιου αριθµού συνεντεύξεων η µη τήρηση πρακτικών και η µη αιτιολογία της τελικής κρίσης η µη αιτιολόγηση του επείγοντος (συνεδρίαση Σ µε µοναδικό θέµα την έγκριση των προσλήψεων αυτών) για την ολοκλήρωση αυτών των προσλήψεων, µία ηµέρα πριν η χώρα εισέλθει σε προεκλογική περίοδο (διάγγελµα Πρωθυπουργού , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 21:51). η µη τήρηση βασικών αρχών ορθής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων η µη τήρηση γενικών αρχών δικαίου περί προσλήψεων (διαφάνεια, ισότητα, δηµοσιότητα) 21

22 Οι παρατηρήσεις επί των βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων καταδεικνύουν πάλι ότι πολλοί εξ αυτών κατοικούσαν εκτός Αττικής, κατείχαν µη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, δεν κατέθεσαν καθόλου βιογραφικό ή κατέθεσαν µόνο φωτοαντίγραφο Α Τ και τίτλου σπουδών, επανεγκρίνεται η πρόσληψή τους σε άλλο τµήµα, δεδοµένου ότι είχαν συµπεριληφθεί σε προηγούµενες αποφάσεις του Σ ως οδηγοί, κάποιοι είχαν συστάσεις ή προϋπηρεσία σε βουλευτικά γραφεία ή ακολούθησαν συγκεκριµένη επαγγελµατική πορεία µε τελική κατάληξη την υπηρεσία τους στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα ΥΜΕ..3 Οικονοµικά στοιχεία-λοιπά βασικά µεγέθη Οι εισροές κεφαλαίων στην εταιρία γίνονται µέσω αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου, το οποίο την είχε ανέλθει σε ποσό ,25 ευρώ. Πίνακας ΙΙΙ: Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Γ.Σ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3882/ ΚΑΤ/ΚΟ , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,25 74/ / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,25 Από το δειγµατοληπτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας προέκυψε ότι: Εκτός από το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τα µέχρι κεφάλαια προήλθαν από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Συγχρηµατοδοτούµενο και Εθνικό τµήµα) Στη χρήση του 2005 εκδόθηκε Συλλογική απόφαση ένταξης στο Π..Ε (ΣΑΕ 074/5) της πράξης: «Επιχορήγηση της ΤΡΑΜ ΑΕ για λειτουργικά και λοιπά έξοδα εταιρίας Τραµ ΑΕ» µε προϋπολογισµό και πιστώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 3346/19-10 Αθήνα, 19/20/2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 07.07.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5533 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 6 9 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1179 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ. 27816 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6230 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια απασχόλησης Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Διάρκεια απασχόλησης Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece Tel.: (+30) 210 8203830 Fax: (+30) 210 8203831 e-mail: info@rc.aueb.gr www.rc.aueb.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πάτρα, 01-08-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. πρωτ: 28407 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Τηλ.: 2610 369278 Fax : 2610 369198 e-mail: mixanologia@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 2963/29-9 Αθήνα, 29/09/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα