ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) 1. Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ/7528/ πράξη του Υπουργού Οικονομίας που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η λύση υπαλληλικής σχέσης του ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τέως Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυν σης Διοικητικής Υποστήριξης με βαθμό Α του κλάδου Π Ε Εφοριακών από ημερομηνία υποβολής της δεύτερη αίτησης παραίτησής του. 2. Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι κής Υποστήριξης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. Με την αριθμ. Δ3Α ΕΞ 2010/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α), μετατάσσεται κατόπιν της κατά τη συνεδρίαση της συμφώνου γνώμης του Γ Υπηρεσιακού Συμ βουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, η υπάλληλος με Γ βαθμό του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οι κονομικών, Ακριτίδου Βικτωρία του Κωνσταντίνου, στον κλάδο Π Ε Τελωνειακών και σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλάδου αυτού, αφού κατείχε τα απαιτούμενα για τη μετάταξη αυτή προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών: 14647/ ) Με την αριθμ. Δ3Α ΕΞ 2010/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α), μετατάσσεται κατόπιν της κατά τη συνε δρίαση της συμφώνου γνώμης του Γ Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ο υπάλληλος με Α βαθμό του κλάδου TE Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, Κωνσταντίνου Δημήτρι ος του Συμεών, στον κλάδο Π Ε Τελωνειακών και σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλά δου αυτού, αφού κατείχε τα απαιτούμενα για τη μετά ταξη αυτή προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών 14646/ ). Με την αριθμ. Δ3Α ΕΞ 2010/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α), μετατάσσεται κατόπιν της κατά τη συνεδρίαση της συμφώνου γνώμης του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομι κών, ο υπάλληλος με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Τελωνει ακών του Υπουργείου Οικονομικών, Τσιτρούλης Βασί λειος του Ανδρέα, στον κλάδο Π Ε Τελωνειακών και σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλά δου αυτού, αφού κατείχε τα απαιτούμενα για τη μετά ταξη αυτή προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών: 14649/ ) Με την αριθμ. Δ3Α ΕΞ 2010/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α), μετατάσσεται κατόπιν της κατά τη συνε δρίαση της γνώμης του Γ Υπηρεσιακού Συμ βουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ο υπάλληλος με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, Μητρωλιός Ευάγγελος του Ιωάννη, στον κλάδο Π Ε Τελωνειακών και σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη, κενή οργανική θέση του κλάδου αυτού, αφού κατείχε τα απαιτούμενα για τη μετάταξη αυτή προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών: 14648/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2 10322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ. Δ3Α / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 148 και 96 του ν. 3528/2007, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Νικολαϊδου Γεσθημανής του Νικολάου, υπαλλήλου με Α βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Με την αριθ. Δ3Α / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 148 και 96 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της Καραμπέρη Σταυρούλας του Ιωάννη, υπαλ λήλου με Λ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΠΕ Τελωνει ακών, του Υπουργείου Οικονομικών, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων (ΔΙ ΠΑΕ), από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της υπαλληλικής της σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 3528/2007. Με την αριθμ. Δ3Α / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Κουτρουμπή Κυριάκου του Κωνσταντίνου, υπαλλή λου με Α βαθμό και 1ο ΜΚ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομη νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αί τηση παραίτησης ). Με την αριθμ. Δ3Α / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μπουντούρη Κυριάκου του Κωνσταντίνου, υπαλ λήλου με Α βαθμό και 5ο Μ Κ του κλάδου ΔΕ Τελω νειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Με εντολή Υπουργού Ο Διευθυντής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ - Με την αριθ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΜΠΟΛΩΤΑ Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα, του κλάδου ΔΕ Διοι κητικού (με καθήκοντα Επιμελητή) με βαθμό Α, από 1/12/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 152 παρ. δ, 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδί καιη απόλυση από την υπηρεσία του υπαλλήλου ΒΑΝ ΔΟΥΛΑΚΗ Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, του κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ειδικότητας Υδραυλικών Θερμαστών με βαθ μό Α, από , ημερομηνία κατά την οποία έχει ήδη συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγμα τικής και συντάξιμης υπηρεσίας και το 60ο έτος της ηλικίας του. Με εντολή Υφυπουργού Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αρ /Η/ πράξη του Προ ϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΚΎ. του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΙΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού του 3ου Γραφείου της Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 30/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησής της. Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊστα μένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του Υπουρ γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της ΝΙΑΠΟΥ ΔΑΡΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητι κού του 10ου ΕΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 5, από 15/12/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησής της. Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέ σης του ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού της Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 06/12/2010, ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την αρ Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ. Υ. του Υπουρ γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΤΥΜΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΣΤΕΦΑ ΝΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού της Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 15/12/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί τησής του. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ (2)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) 1. Με τις υπ αριθμ.υ10α/γπ/131989/ , Υ10α/ ΓΠ/153849/ , Υ10α/ΓΠ/147689/ , αποφά σεις διορισμού σε θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέ στερα συπμληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του την υπ αριθμ. ΔΥ (3 4)/ΓΠ.οικ / υπουργική απόφαση, διο ρίζονται οι ιατροί: 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε θέση Ειδικευμένου ιατρού Αιματολογίας στον εισα γωγικό βαθμό Επιμ. Β για την Μ.Ε.Θ. του ΓΝ Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με την αριθμ. απόφαση Υ10α/ΓΠ/147689/ (Αρ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 13562/ ) 2. ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ σε θέση Ει δικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας στον εισα γωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΓΝ ΚΥ Κυπαρισσίας με την αριθμ. απόφαση Υ10α/ΓΠ/153849/ (Αρ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 13558/ ) 3. ΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΜΑΡΙΝΟΥ σε θέση Ειδικευ μένου ιατρού Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΠΠΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ του ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ του ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με την αριθμ. απόφαση Υ10α/ΓΠ/131989/ (Αρ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 13560/ ) Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (4) Με την αριθμ / Πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ3 Εργατών με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο, Τασι ούλα Λαμπρινής του Γεωργίου, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Στην υπάλληλο, μετά την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της, απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρε σίας. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5) Με τη με αριθμό / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2812/2000, όπως ισχύει, διορίζεται η Αννα Σπυροπούλου του Αντωνί ου Κωνσταντίνου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Δ και Μ.Κ 18ο για πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (απόφαση Γ Τμήματος ΑΣΕΠ αρ.3342/ , ΦΕΚ διοριστέων 1143 Γ / ). Η ανωτέρω θα διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία και υποχρεούται να υπηρετήσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου για μια δεκαετία τουλάχιστον. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 12543/10/ ). Με τη με αριθμό / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2812/2000 όπως ισχύει, διορίζεται η Βασιλική Σιαπάτη του Παναγιώτη, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστι κού, με βαθμό Δ και Μ.Κ 18ο, για πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού στο Έμ μισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα (απόφαση Γ Τμήματος ΑΣΕΠ αρ.804/ , ΦΕΚ διοριστέων 253 Γ / ). Η ανωτέρω θα διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία. (Αριθμ. βεβ. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων: 12542/10/ ). Με τη με αριθμό / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2812/2000, όπως ισχύει, διορίζεται ο Νικόλαος Παπαδόπουλος του Γεωρ γίου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, με βαθμό Δ και Μ.Κ 17ο, για πλήρωση αντίστοιχης κε νής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα (απόφαση Γ Τμήματος ΑΣΕΠ αρ. 2636/ , ΦΕΚ διοριστέων 925 Γ / ). Η ανωτέρω θα διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία. (Αριθμ. βεβ. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων: 12544/10/ ). Με τη με αριθμό / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2812/2000, όπως ισχύει, διορίζεται η Βλαχοπούλου Στυλιανή του Προκοπίου, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικη τικού Λογιστικού, με βαθμό Δ και Μ.Κ 18ο, για πλήρωση αντίστοιχης οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού στο

4 10324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα (απόφαση Γ Τμήματος ΑΣΕΠ αρ.804/ , ΦΕΚ διοριστέων 253 Γ / ). Η ανωτέρω θα διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων: 12540/ ). Με τη με αριθμό / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2812/2000, όπως ισχύει, διορίζεται η Ειρήνη Μαυρου δή του Δημητρίου, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλά δου Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ και Μ.Κ 18ο, για πλήρωση αντίστοιχης οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Θεσσα λονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (απόφαση Γ Τμήματος ΑΣΕΠ αρ.804/ , ΦΕΚ διοριστέ ων 253 Γ / ). Η ανωτέρω θα διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων: 12541/10/28/12/2010). Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 250/2010 απόφαση του Προέδρου του νπδδ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» Δήμου Ιλίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νια υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΝΤΑΤΣΑ ΑΘΗΝΑΣ του Βασιλείου κλάδου TE Νηπιαγωγών (προσωρινός) με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Aριθ. αποφ. Περιφ. Αττικής 49094/26777/ ) Mε εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ / πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλ ληλικού Κώδικα (άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης του Τζήμα Αθανασίου του Στεργίου, υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων με βαθμό Β, από , λόγω υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ - Με την αριθμ / πράξη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η (6) αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλή λου Μαλαμίδη Εμμανουήλ του Ιακώβου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας με βαθμό Α, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 32757/ ). Με την αριθμ. 122/76/ πράξη της προέδρου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Χαλάστρας του Ν. Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της τακτικής υπαλλήλου Ζεμπίρη Ευθυμίας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Μαγείρων, με βαθμό Γ, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 32916/ ). Με την αριθμ / πράξη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλ λήλου Μπαλτατζή Οδυσσέα του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών με βαθμό Α, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή της αίτη σης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 33273/ ). Με την αριθμ. 2353/ πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσ/νίκης «ο Άγιος Στυλιανός», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της μονίμου υπαλλήλου Σοφίας Σούντου το γένος Νικολάου Μωϋσίδη, της κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων, με βαθμό Α, την , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 32530/ ). Με την αριθμ /638/ πράξη του δη μάρχου/μηχανιώνας του Ν. Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της Βάρκα Σμαρώς του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Α, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 32589/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθμ. 1180/2010 απόφαση του Δημάρχου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 151 και 152, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ροδίων, Μαλλιάκα Κων/νου του Νικήτα, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με βαθμό Α, από 1/12/2010 ημερομηνία υπο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην από 2/11/2010 πρώτη αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9561/2010). Με την αριθμ. 1179/2010 απόφαση του Δημάρχου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 98,151 και 152, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ροδίων, Παπαοικονόμου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α, από 1/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην από 8/11/2010 πρώτη αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. Στον Παπαοικονόμου Κωνσταντίνο απονέμεται τιμη τικά ο τίτλος του Επίτιμου Διευθυντή του Δήμου Ρο δίων. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9559/2010). Με την αριθμ. 201/2010 απόφαση του Προέδρου των Προσχολικών Κέντρων Δήμου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 151 και 152, διαπιστώνεται ότι από 15/11/2010 λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου των Προ σχολικών Κέντρων Δήμου Ροδίων, Μαραγκάκη Αργυρώς του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Μαγειρισσών, με βαθμό Γ, λόγω του ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της, από αίτησης παραίτησης, για συνταξιοδοτικούς λόγους. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9557/2010). Με την αριθμ. 675/ απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Καλλιθέας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 151 και 152, γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Καλλιθέας, Κλαδίτη Ιωάννας του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α, από 6/12/2010 ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην από 22/11/2010 πρώτη αίτηση παραί τησης, για συνταξιοδοτικούς λόγους. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9426/2010). Με την αριθμ. 1181/2010 απόφαση του Δημάρχου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 151 και 152, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ροδίων, Καραγιάννη Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με βαθμό Α, από 16/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί τησης με την οποία εμμένει στην από 21/10/2010 πρώ τη αίτηση παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδο τηθεί από το Δημόσιο. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9560/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ F ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με την 40188/9044/ απόφαση της Νομάρ χη Ηρακλείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις (7) του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ/τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21/ , τ.α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τζομπανάκη Τζατζαδάκη Αργυρής του Φιλήμονα, υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λο γιστικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Η Νομάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΗΛΙΑΚΗ F ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 105/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται ο Δημήτριος Φωτεινός του Ιωάννη σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο γίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Παιδείας και της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 238/ τ.γ ). Με την 109/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Βασιλική Χρυσανθοπούλου του Ιωάννη σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Φιλολογίας με γνωστικό αντικεί μενο «Κοινωνική Λαογραφία», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (ΦΕΚ προκ. 497/ τ.γ ). Με την 125/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο Γεώργιος Ψυχάρης του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Μαθηματικών με γνωστικό αντι κείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθη ματικών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 578/ τ.γ ). Με την 90/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο Ιωάννης Ανδρουλάκης του Νικολάου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θη (8)

6 10326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τεία του Τμήματος Νομικής με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο Ποινική Δικονομία», επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 169/ τ. Παρ.) Με την 59/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Στυλιανή Κοκόρη του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτο ρα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικεί μενο «Αιματολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 237/ τ.γ ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ F ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δια της υπ αριθμ. 2273/525/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Δια ποντίων Νήσων εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β / ) και την υπ αριθμ. 45/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου, διορίζεται: Ο Νικόλαος Μοναστηριώτης του Παναγιώτη ως Διά κονος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κερκύρας και κατατάσσεται εις την Α Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18 Mισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ F ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με τη Φ00/14313/ απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύ ματος της ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΕΥΣΤΑ ΘΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από τις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 9283/ δεύτερη αίτησή της «περί παραι τήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/16652/ απόφαση της Προϊστα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από τις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 9285/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ θρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική της σχέση. Με τη Φ00/16526/ απόφαση της Προϊσταμέ νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙ ΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από τις 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 8912/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 Με τη Φ00/14554/ απόφαση της Προϊστα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια απο δεκτή η υπ αριθμ. 8553/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ Με τη Φ00/22164/ απόφαση της Προϊσταμέ νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρε σία του Ιδρύματος της ΡΕΠΠΑ ΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. Δ/3869/ δεύτερη αίτησή της «περί πα ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/23176/ απόφαση της Προϊστα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΣΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ ΔΙ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ από τις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/19895/ απόφαση της Προϊστα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΒΑΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΡΑ ΠΤΡΙΩΝ από τις 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 8461/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με τη Φ00/18648/ απόφαση της Προϊστα ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος του ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΙΩ ΣΗΦ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 7286/ δεύτερη αίτησή του «περί παραι τήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική του σχέση. Με τη Φ00/18221/ απόφαση της Προϊσταμέ νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΠΑ ΝΤΕΛΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ από τις 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ - Με τη Φ00/16211/ απόφαση της Αναπληρώ ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β9 του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 21 ΔΕ ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύ τερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 Με τη Φ00/19837/ απόφαση της Αναπληρώ ΦΕΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 8681/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ Με τη Φ00/17541/ απόφαση της Αναπληρώ Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΒΛΑ ΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 8951/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ Με τη Φ00/18878/ απόφαση της Αναπληρώ Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΤΡΑ ΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από τις 22 ΔΕ ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύ τερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 Με τη Φ00/22505/ απόφαση της Αναπληρώ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ υπαλλή λου με βαθμό Γ του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑ ΡΙΟΤΗΤΑΣ από τις 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 7330/ δεύτερη αίτησή της «περί παραι τήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/18869/ απόφαση της Αναπληρώ ΒΗΧΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ από τις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημε ρομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσε ως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/19216/ απόφαση της Αναπληρώ ΝΟΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΙΤΑ

8 10328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 764 23 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων....................... 1 Περιφέρειες......................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1095 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1209 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 262 2 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα