ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε και συνεδριάζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής εις συνεδρίαση του μετά τον Διορισμό του, από Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 η Ιουνίου του 2015 και μετά από πρόσκληση του Μέλους κ. Παναγιώτη Καραλίβανου να παραστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρόντες εκ των διορισθέντων Μελών αυτού στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι: 1). Καραλίβανος Παναγιώτης Αλέξανδρος του Ιωάννη και της Όλγας, κάτοικος Κηφισιάς, Νομού Αττικής και επί της οδού Ψαρών 24, Επαγγέλματος Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ αριθ. Σ Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, γεννηθείς στην Αθήνα 2/9/ ). Καραλίβανος Αθανάσιος του Παναγιώτη και της Έλλης Ειρήνη ς, κάτοικος Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής και επί της οδού Σπετσών 12, Επαγγέλματος Λογιστής, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ αριθ ΑΚ Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής γεννηθείς στην Αθήνα 18/10/ ). Κρασσακοπούλου Αντωνία του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κάτοικος Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής και επί της οδού Νηρέως 7, Επαγγέλματος Επιχειρηματίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ αριθ Π Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης γεννηθείς στην Αθήνα 16/5/1957. Ως προς το δικαίωμα συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάσεως λόγω απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτής, όπως αναφέρεται στο καταστατικό, ο Ιωάννης Καραλίβανος εκφωνεί τους εις το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30 ης Ιουνίου του έτους 2015 αναφερόμενους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρισταμένων απάντων των ανωτέρω θέτει υπό κρίσιν των τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως προς λήψη αποφάσεων. Θέμα: 1 ον ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ Θέμα: 2 ον ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Θέμα: 3 ον ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Διαπιστωθείσης της απαρτίας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου τούτο συνεδριάζει επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Κατόπιν συζητήσεως και πλήρους αναλύσεως αυτών υπό του ομιλητού εισηγητού Ιωάννη Καραλίβανου και μη υπαρχούσης ουδεμίας μη λυμένης απορίας εις τους παριστάμενους συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

2 Θέμα 1 : Συγκροτείται σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ» και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες αυτού σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και του Νόμου. Περαιτέρω κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται παμψηφεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κύριος Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος, ως Αντιπρόεδρος ο κύριος Αθανάσιος Καραλίβανος και ως Μέλος η κυρία Αντωνία Κρασσακοπούλου. Άρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως κάτωθι: 1). Καραλίβανος Παναγιώτης Αλέξανδρος του Ιωάννη και της Όλγας, εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής,, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2). Καραλίβανος Αθανάσιος του Παναγιώτη και της Έλλης Ειρήνη ς,, Αντιπρόεδρος. 3). Κρασσακοπούλου Αντωνία του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας,, Μέλος. Θέμα 2 : Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην χορήγηση των κάτωθι εξουσιοδοτήσεων βάσει του καταστατικού αυτής. Παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Παναγιώτη Αλέξανδρο Καραλίβανο τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις εν σχέση προς τις υποθέσεις και συναλλαγές της εταιρείας υπογράφοντας μόνος του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία. 1 ον / Εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της εταιρείας, διαχείριση της περιουσίας ταύτης και επιδίωξη εν γένει του σκοπού αυτής άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως και επί πάσης υποθέσεως, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων οι οποίες κατά ρητή επιταγή του Νόμου ή του Καταστατικού εμπίπτει εις την αποκλειστική αρμοδιότητα του συνόλου των Μετόχων. 2 ον / Ειδικότερα και ενδεικτικά: Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές σχέσεις της θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία πάσα πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα, κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ ονόματι της εταιρείας.

3 Ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, και ότι άλλο ήθελε χρειασθεί δια την λειτουργία και την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, πραγματοποιεί μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ ανταλλάγματι και πάσα πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της παραγωγής ή εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμό μετά τρίτων και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις επ ονόματι της εταιρείας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους παραιτήσεως και περί αποδοχής παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχώρηση προς αυτήν, δανείζεται επ ονόματι της εταιρείας και δια τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου με οιουδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εις την εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει πάσα απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές άλλης φύσεως επιταγές και πάντα άλλον τίτλο εις διαταγήν. Εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά και λοιπά έγγραφα μετ ενέγγυο ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί πάσα πράξη παραλαβής ή αποστολής από ή προς το Εσωτερικό ή Εξωτερικό. Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών υπό οιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων δια τις ανάγκες αυτής δι αυτεπιστασίας ή εργολαβικώς ή δι αντιπαροχής. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές εις τον κύκλο εργασιών και δραστηριότητος της εταιρείας και αποφασίζει περί των όρων πάσης συμβάσεως. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις Διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και την δραστηριότητα της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Διορίζει και παύει πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει Συντηρητικά και Ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει περί της κτήσεως και εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως περί εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος, επί αξιώσεων της εταιρείας περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, περί επιβολής και άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

4 Ασκεί η αποκρούει αγωγές και παν ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των τακτικών διοικητικών φορολογικών και πάσης άλλης κατηγορίας δικαστηρίων περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον πάσης αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και προς των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει δια την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους εν γένει. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί, συνομολογεί διαιτησίας και διορίζει Διαιτητές και ενεργεί πάσα πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί πάση πράξη αναγόμενη εις εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων και Καταστατικού. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμο τήρηση αυτών. Συντάσσει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση προς τους Μετόχους επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών. Κωλυομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται ούτοι, να αναθέσουν τα καθήκοντά τους, μερικά ή ολικά, εις άλλο πρόσωπο με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο. Προτείνει τις Αποσβέσεις επί επισφαλών απαιτήσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και ως προς το ύψος του προς διανομή κέρδος. Συγκαλεί τους Μετόχους σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις προς σύγκληση των Συνελεύσεων, ενεργεί πάσης φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό το Νόμο και του Καταστατικού οριζόμενα και υποβάλει προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών των, υποχρεούται να διαφυλάττει τα δικαιώματα των Μετόχων ως ο Νόμος και το Καταστατικό αυτής ορίζει. Ο ΠρόεδροςΔ.Σ. και Διευθύνων ΣύμβουλοςτηςεταιρείαςΝΗΡΗΙΣ ΑΕ, κύριοςπαναγιώτηςαλέξανδροςκαραλίβανος, εισηγείται και προτείνει στουςσυμμετέχοντεςτην ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αναπλήρωσηςτου ιδίου σε περίπτωση απουσίαςή και αδυναμίας αυτού από τον κύριο Ιωάννη Καραλίβανο, του Παναγιώτη, κάτοχο του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείαςνηρηισ ΑΕ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητεςαυτές αφορούν τιςσχέσειςκαι τιςσυναλλαγέςτηςεταιρείαςμε τους ΤραπεζικούςΟργανισμούςALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & EUROBANK.

5 Οι συμμετέχοντες κατόπιν συζητήσεως για το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα εξουσιοδοτούν δια του παρόντος Ειδικού Πρακτικούτων κύριο Ιωάννη Καραλίβανο του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος1950, κάτοικο Κηφισιάς, Νομού Αττικής, και επί της οδού Ψαρών 24, Επαγγέλματος Οικονομολόγου, ΕλληνικήςΥπηκοότηταςκαι Ιθαγένειας, κάτοχο του υπ αριθ. Φ / Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγ. Παρασκευής, να αντικαθιστά τον κύριο Παναγιώτη Αλέξανδρο Καραλίβανο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τηςεταιρείαςνηρηισ ΑΕ, σε περίπτωση αδυναμίας ή και απουσίας αυτού, στα καθήκοντά του που σχετίζονται με τις σχέσεις της εταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ με τους ΤραπεζικούςΟργανισμούςALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & EUROBANK, και να ενεργείδια: 1. Την κατάθεση οιουδήποτε ποσού στον εταιρικό λογαριασμότηςνηρηισ ΑΕ. 2. Την ανάληψη ήκαι μεταφοράαπότον εταιρικόλογαριασμό ποσούύψουςέωςκαι ,00 (εκατόχιλιάδεςευρώ). 3. Την πληρωμήτηςεταιρικήςκάρτας. 4. Την πληρωμήτων πάσηςφύσεωςυποχρεώσεων τηςεταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ προςτο Δημόσιο ήάλλο Οργανισμόείτε μέσω του εταιρικούλογαριασμού, είτε μέσω τηςεταιρικήςκάρτας. 5. Την είσπραξη τραπεζικών ή άλλων επιταγών από τους Τραπεζικούς Οργανισμούς ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & EUROBANK, οι οποίεςέχουν εκδοθείεπ ονόματι της εταιρείαςνηρηισ ΑΕ. 6. Την διαχείριση οιονδήποτε οικονομικών θεμάτων αφορούν την εταιρεία μέσω πρόσβασηςαυτούκαι χρήσηςτου Internet Banking τηςτράπεζας. 7. Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία μετά των ανωτέρω Τραπεζικών Οργανισμών πάσα πράξη έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια συναλλαγματικές επιταγές αποθετήρια φορτωτικές ενεχυρόγραφα κλπ.) και συνομολογεί υποχρεώσειςεπ' ονόματι τηςεταιρείας. 8. Ενεργείπάσα πράξη συνάψεως, ανανεώσεωςκαι παρατάσεως Δανείων επ' ανταλλάγματι και καθορίζει τουςόρουςαυτών. 9. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας εις τους ως άνω Τραπεζικούς Οργανισμούςκαι αποδέχεται εκχώρηση προς αυτήν. Δανείζεται επ' ονόματι τηςεταιρείας, απότουςωςάνω Τραπεζικούς Οργανισμούς, και δια της ανάγκες αυτής επί προθεσμία και έπ' ανοικτόλογαριασμόκαι αποφασίζει περί συνάψεως δανείου με οιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντος.

6 10. Ανοίγει πιστώσειςκαι χρησιμοποιείτιςπαρεχόμενεςεις την εταιρεία πιστώσεις. 11. Εισπράττει πάσα απαίτηση και λογαριασμότηςεταιρείας. 12. Ενεργείπροεξοφλήσειςκαι χορηγείπροκαταβολές. 13. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και πάν ένδικο βοήθημα δια υποθέσεις που αφορούν στους ως άνω Τραπεζικούς Οργανισμούς. 14. Εκπροσωπεί την εταιρεία δια υποθέσεις που αφορούν στουςωςάνω ΤραπεζικούςΟργανισμούς.

7 Και αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο την ε υθύνη εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Παναγιώτη Αλέξανδρο Καραλίβανο δια πάσα νόμιμο Δημοσίευση Κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων του. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως έπεται. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Καραλίβανος ΤΟ ΜΕΛΟΣ Αντωνία Κρασσακοπούλου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού - 1 - Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Ιστορικό Σύστασης - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια Ιστορικό Σύστασης 1.- Δια μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ..

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. Στην Αθήνα σήµερα στις, στο γραφείο µου που βρίσκεται στην οδό, σ' εµένα τ Συµβολαιογράφο.. µε έδρα τ παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣυνΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανωνύμου Εταιρείας "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανωνύμου Εταιρείας RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανωνύμου Εταιρείας "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός Άρθρο 1 Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται εφεξής ως "RILKEN Βιομηχανία Καλλυντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έγκριση Δ.Σ.: 475/20.03.2015 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενική Συνέλευση - Συνεταίροι... 7 1.1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4-25 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3556/2007 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Τ.Κ.14234, Ν. Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ * Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Α. Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι: 1. Η µε οιονδήποτε τρόπο και µέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό ) εν γένει εµπορία,

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενη από µετατροπή της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης

προερχόµενη από µετατροπή της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 13.674.- Σύσταση &Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.) µε την επωνυµία: «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» προερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9840 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα