Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 7 /2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο: ,00 Υξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πόξνη ηαπξόο, Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ θαη ειαζηηθψλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ θαη ρνξηνθνπηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αλαθέξνληαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ εληαίν θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. (Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Λ.2286/95 θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Ρα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά ζα είλαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ 23% ηα δε είδε, νη πνζφηεηεο φπσο επίζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα ηεχρε ηεο κειέηεο. ν Ππληάμαο Ρξάηθνο Γ. Πηέθαλνο ΡΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 7/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο: ,00 Υξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πόξνη ηαπξόο, ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2013 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ ΜΔ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2013 ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΛΑΣΙΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ,00 Νηθνλνκηθέο - Γηνηθεηηθέο ,00 Νηθνλνκηθέο Γηνηθεηηθέο ,00 Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ,00 Θαζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ,00 Θαζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΛΟΙΠΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΛΑΣΙΚΑ ΛΟΙΠΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ,00 Θαζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ,00 Θαζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ,00 Ρερληθψλ Έξγσλ ,00 Ρερληθψλ Έξγσλ ,00 Ξξαζίλνπ ,00 Ξξαζίλνπ ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ,00 ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΛΑΣΙΚΑ ,00

3 Πεκεηψλεηαη εδψ, φηη ν Γήκνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππνρξενχηαη ζηελ αλάισζε φινπ ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ θαη ειαζηηθψλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βφιβεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλάινγα ηηο αλάγθεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο. Ν Γήκνο καο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ εμήληα επηά (67) ζπλνιηθά νρήκαηα - κεραλήκαηα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη απνξξηκκαηνθφξα, θνξηεγά, εκηθνξηεγά, ιεσθνξεία, κεραλήκαηα έξγσλ, κεραλήκαηα πξαζίλνπ θαη επηβαηηθά. Όια ηα παξαπάλσ νρήκαηα κεραλήκαηα είλαη δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο, ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο ην αληίζηνηρν θαη αλάινγν γηα θάζε πεξίπησζε αληαιιαθηηθφ, ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νρήκαηνο κεραλήκαηνο. Η πξνκήζεηα ρωξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηελ θαηεγνξία Α ε νπνία απνηειείηαη από κπαηαξίεο, ηελ θαηεγνξία Β ε νπνία απνηειείηαη από ειαζηηθά θαη ηελ θαηεγνξία Γ ε νπνία απνηειείηαη από Αληαιιαθηηθά γηα Υιννθνπηηθά. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αιιά επίζεο γηα κία ή γηα θάπνηεο από ηηο θαηεγνξίεο απηέο. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο, παξά κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ ηχπσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Με ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγωληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεύζπλε Γήιωζε γηα ηε ζπκκόξθωζε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα αληαιιαθηηθά. Δπίζεο ζα αλαγξάθνπλ ξεηά ζηελ Σερληθή πξνζθνξά, ηε κάξθα,ηνλ ηύπν, ηελ επωλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο & ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαη ειαζηηθώλ. Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ππεύζπλε δήιωζε ε εγγύεζε ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ γηα δηάζηεκα 1 έηνπο ηνπιάρηζηνλ. Ζ πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα αληαιιαθηηθά. Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα είδε δελ δηαηίζεηαη πιένλ ζηελ αγνξά (π.ρ. ιφγσ παιαηφηεηαο ή ιφγσ παχζεο παξαγσγήο ηνπ) ηφηε δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα εθάκηιιν πξντφλ. Γηα ηε θαηεγνξία B,ειαζηηθά, φια ηα είδε ησλ ειαζηηθψλ ζα είλαη θαηλνχξηα µε αλαγνκσκέλα, θαηαζθεπαζκέλα απφ πξσηνγελή πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο ην αξγφηεξν κέρξη ηνπ B Δμακήλνπ 2012 θαη λεφηεξα απνδεηθλπφκελνπ απφ η νλ ηεηξαςήθην α ξ η ζ κ φ DOT πνπ απνηππψλεηαη επάλσ ζηα ειαζηηθά & ζα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο πνηφηεηαο θαιήο ιεηηνπξγίαο & ζπκθσλίαο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο ( 1 ) έηνπο. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη 1 ρξφλνο. Νη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ θαη ειαζηηθψλ θαζψο θαη ν αλαιπηηθφο ηνπο πξνυπνινγηζκφο πεξηγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ :

4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α (ΜΠΑΣΑΡΙΔ) Α/Α ΟΥΗΜΑ ΣΙΜΗ ΣΜΥ ΜΔΡΙΚΟ ΟΜΑΓΑ είδνπ ο ΔΙΓΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΑΡ.ΚΤΚΛΟΦ ΣΜΥ ΥΧΡΙ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 1) Μπαηαξίεο 60 Ah Πνζόηεηα:5 Πιεπξά ζεηηθνύ πόινπ:γεμηά 2) Μπαηαξίεο 100 Ah Πνζόηεηα:6 Πιεπξά ζεηηθνύ πόινπ:γεμηά 1.1 Δ.Η.Σ. FORD FOCUS ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ KHH , Δ.Η.Σ. CITROEN C4 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ KHI , ΠΑΟΥΘΟΝ KARCHER ME , ΠΑΟΥΘΟΝ KARCHER ME , ΠΑΟΥΘΟΝ BUCHER ME , Φ.Η.Σ Γεξαλνθφξν MAN 2.2 Φ.Η.Σ Γεξαλνθφξν MAN ΘΖΗ ,00 ΘΖΝ , Φ.Η.Σ MERCEDES ΘΖΖ ,00 500,00 900,00 3) Μπαηαξίεο 140 Ah Πνζόηεηα:12 Πιεπξά ζεηηθνύ πόινπ:γεμηά 3.1 ΔΙΘΠΡΖΟΑΠ FORD ME , , ΘΑΙΑΘΝΦΝΟΝ MERCEDES ΚΔ , JCB KOMATSU ME , ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ KOMATSU ME , MITSUBISHI GRADER ME , ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ JCB ΚΔ ,00 4) Μπαηαξίεο 180 Ah Πνζόηεηα:2 Πιεπξά ζεηηθνύ πόινπ: Γεμηά 4.1 ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ CATERPILLAR ME ,00 500,00 ύλνιν 4.300,00 ΦΠΑ(23%) 989,00 Γεληθό ζύλνιν 5.289,00

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β (ΔΛΑΣΙΚΑ) ΣΙΜΗ/ηκρ ΣΙΜΗ νιηθή ΟΥΗΜΑ ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ ΣΔΜΑΥΙΑ ρωξίο ΦΠΑ ρωξίο ΦΠΑ KHH R ,00 400,00 KHI R ,00 440,00 KHI R ,00 440,00 KHH R , ,00 KHO R , ,00 ΚΔ R , ,00 ΚΔ R ,51 159,02 ME R ,00 160,00 ΚΔ R ,00 200,00 ME R ,00 200,00 ME R ,00 520,00 ME , ,00 ME , ,00 ME ,00 960,00 ME / ,00 500,00 ME , ,36 ME , ,36 ME / , ,00 ME , ,30 KHO R/ , ,00 KHO R/ , ,00 KHO R/ , ,00 KHI R/ , ,00 ΘΖΖ /80/ , ,00 KHI /80/ , ,00 KHI /80/ , ,00

6 KHO /80/ , ,00 KHO R ,92 599,68 KHO R ,92 599,68 Ρξαθηεξ πξαζηλνπ ,00 200,00 Ρξαθηεξ πξαζηλνπ ,00 400,00 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,40 ΦΠΑ 23% 8.788,60 ΤΝΟΛΟ ,00

7 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ) ΔΙΓΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1. OLEO MAC(Ρ.Θ. ΛΔΑΠ ΑΞΝΙΙΥΛΗΑΠ) Φίιηξν 1 5,00 5,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Θεθαιή 1 30,00 30,00 2.Σνξηνθνπηηθφ ηξαθηέξ 15,5 HP(Ρ.Θ. ΛΔΑΠ ΑΞΝΙΙΥΛΗΑΠ) Ονπιεκαλ 2 9,00 18,00 Ηκάληαο 1 75,00 75,00 3.Σνξηνθνπηηθφ FS 200(Ρ.Θ. ΛΔΑΠ ΑΞΝΙΙΥΛΗΑΠ) Θάιιπκκα εκπξφζζην 1 18,00 18,00 Ξηζηφλη 1 85,00 85,00 Καραίξη θνπήο κεζηλ. 1 10,00 10,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Φίιηξν αέξα 1 14,00 14,00 4. Σνξηνθνπηηθφ FS 130(Ρ.Θ. ΛΔΑΠ ΑΞΝΙΙΥΛΗΑΠ) Γξαλάδη εθθελη. 1 48,00 48,00 Ληίδα γθαδηνχ 1 23,00 23,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 5.Σνξηνθνπηηθφ FS 450 Θεθαιή 1 30,00 30,00 Γξαλάδη 1 85,00 85,00 Βίδα 1 10,00 10,00 6. Ρξαθηέξ (Γ.Δ. Αξέζνπζαο) Κίδα 1 85,00 85,00 Γξαλάδη αληιίαο 1 40,00 40,00

8 Ηκάληαο 1 75,00 75,00 Καραίξηα 2 22,50 45,00 Σνξηνθνπηηθφ Husqvarna 250 Θεθαιή 2 30,00 60,00 OLEO MAC Θεθαιή 2 17,00 34,00 Φίιηξν αέξα 1 5,00 5,00 Ρξαθηέξ 22HP Βάζε καραηξηψλ 1 40,00 40,00 βίδεο 2 7,50 15,00 Φίιηξν ιαδηνχ 1 15,00 15,00 Κπνπδί 2 8,00 16,00 Ρξαθηέξ HUSQVARNA CHT 151 Ππκπιέθηεο 1 150,00 150,00 Ονπιεκαλ 1 30,00 30,00 Γξαλάδηα 1 85,00 85,00 Ρξαθηέξ 18HP Βάζε καραηξηνχ 1 40,00 40,00 Σνξηνθνπηηθφ RASER 6HP Καραίξη 1 25,00 25,00 Ηκάληαο απηνθίλεζεο 1 7,00 7,00 Βάζε καραηξηψλ 1 18,00 18,00 Φίιηξν αέξα 1 10,00 10,00 Θάιπκκα πξνζηαη. 1 7,00 7,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Ιαζηηράθη βελδίλεο 1 5,00 5,00 Ληίδα απηνθίλεζεο 1 20,00 20,00 Ιαηκφο θαξκππιαηέξ 1 15,00 15,00 Σνξηνθνπηηθφ απηνθηλνχκελν 6HP Ηκάληαο 1 10,00 10,00 Φίιηξν αέξα 1 14,00 14,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Θάιπκκα ηκάληα 1 8,00 8,00 Βάζε 1 15,00 15,00 Ληίδα απηνθίλεζεο 1 15,00 15,00

9 Σνξηνθνπηηθφ 5HP Καραίξη 1 23,00 23,00 Φίιηξν αέξα 1 14,00 14,00 Βάζε καραηξηψλ 1 14,00 14,00 Θφθθαιν θαξκππιαη. 1 17,00 17,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Σνξηνθνπηηθφ SOLO Κπνπδί 2 5,00 10,00 Πρνηλάθη 1 8,00 8,00 Κεκβξάλεο 1 12,00 12,00 Φίιηξν βελδίλεο 1 5,00 5,00 Σεξνχιη 1 5,00 5,00 Ρειεζθνπηθφ αιπζνπξίνλν Αιπζίδα 1 12,00 12,00 Πσιήλαο ειαζηηθφο εμ. 1 85,00 85,00 Φίιηξν αέξνο 1 10,00 10,00 Θαπάθη θίιηξνπ 1 14,00 14,00 Κπνπδί 1 8,00 8,00 Ρξαθηέξ ρνξηνθνπηηθφ Ηκάληαο θίλεζεο 1 95,00 95,00 Βάζε 2 15,00 30,00 Καραίξη 4 15,00 60,00 Ληίδα γθαδηνχ 1 35,00 35,00 Κεκβξάλεο 1 15,00 15,00 Ηκάληαο καραηξηψλ 1 45,00 45,00 Φίιηξν αέξνο 1 25,00 25,00 Κπνπδί 2 8,00 16,00 Γαθηπιίδηα ηξνρνχ 2 45,00 90,00 Κπαιάθηα 2 30,00 60,00 Θαιάζη ηξαθηέξ 1 570,00 570,00 Σνξηνθνπηηθφ FS350 Θαπάθη 1 14,00 14,00 Πρνηλάθη 1 15,00 15,00

10 Κπάγα 1 10,00 10,00 Φίιηξν αέξα 1 10,00 10,00 Κπνπδί 1 8,00 8,00 ρνξηνθνπηηθνχ Viking MB505HP Καραίξη 1 30,00 30,00 Φίιηξν αέξνο 1 10,00 10,00 Σνξηνθνπηηθφ FS250 Καραίξη 1 30,00 30,00 Ξξνθπιαθηήξαο 1 35,00 35,00 Βειφλα 1 12,00 12,00 Φίιηξν βελδίλεο 1 10,00 10,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Σνξηνθνπηηθφ FS 130 Βαιβίδεο 1 35,00 35,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Φίιηξα αέξνο 1 12,00 12,00 Σνξηνθνπηηθφ FS 450 Θεθαιή ,00 30,00 Πρνηλάθη 1 10,00 10,00 Ρξνραιία 1 15,00 15,00 Πρνηλάθη κε ρεξνχιη 1 16,00 16,00 Αιπζνπξίνλν Ξηζηφλη 1 170,00 170,00 Γεληθά Ηκάληεο ηξαθηεξ 2 85,00 170,00 Θεθαιέο ,00 60,00 Θαξνχιηα θεθαιήο 11 15,00 165,00 Καραίξηα 1 18,08 18,08 Σνξηνθνπηηθφ FS 450 Κεκβξάλεο 1 15,00 15,00 Πρνηλάθη 1 15,00 15,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Θάιπκκα κπνπδί 1 8,00 8,00 Φίιηξν βελδίλεο 1 10,00 10,00 Φίιηξν αέξα 1 12,00 12,00 Πρνηλάθη 1 15,00 15,00

11 Σνξηνθνπηηθφ Viking 6HP Βάζε καραηξηνχ 1 15,00 15,00 Φίιηξν αέξα 1 10,00 10,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Πθήλα 1 30,00 30,00 Αιπζνπξίνλν Husqvarna 340 Φξέλν 1 35,00 35,00 Ρξνραιία θνξδνληέξαο 1 15,00 15,00 Διαηήξην θνξδνλ 1 15,00 15,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Αληιία ιαδηνχ 1 25,00 25,00 Γξαλάδη αιπζίδαο 1 25,00 25,00 Γξαλάδη ιαδηνχ 1 13,00 13,00 Αιπζίδα 36/ ,00 20,00 Πρνηλάθη 1 15,00 15,00 Σνξηνθνπηηθφ Husqvarna Ηκάληαο 1 85,00 85,00 Ρξνρνχ TS 420 Πρνηλάθη 1 10,00 10,00 Ηκάληαο 1 15,00 15,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Φίιηξν αέξα 1 14,00 14,00 Ρξαθηέξ 17,5 HP Ηκάληαο 1 65,00 65,00 Σνξηνθνπηηθφ FS 480 Πρνηλάθη κε ρεξνχιη 1 25,00 25,00 Κπνπξληνπξνςάιηδν HUSQVARNA 325 Ιάκεο 2 22,50 45,00 ληίδα 1 15,00 15,00 Κεκβξάλεο 1 10,00 10,00 Κπνπδί 1 5,00 5,00 Ιάζηηρν βελδίλεο 1 10,00 10,00 ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ Κεζηλέδα 3mm 42 30, ,00 Κεζηλέδα 3,3mm 48 30, ,00

12 Κεζηλέδα 2,7mm 42 30, ,00 κε.ζχλνιν 8.130,08 Φ.Ξ.Α.(23%) 1.869,92 Γελ. Ππλ ,00 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ θαη ειαζηηθψλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βφιβεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 23% ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επαλαιεπηηθφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ Δληαίν Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ ΝΡΑ (π. Απφθαζε αξ.11389/93 ΦΔΘ 185Β /93) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά απφ ηελ ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχ, κε πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο απηήο. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ», άξζξν 1, πξγ.3, πεξίπησζε ΗΗ, ην είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο (.αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ) εμαηξείηαη θαη δελ εληάζζεηαη ζην εληαίν πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ηαπξόο, 17/09/2013 Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ν Ππληάμαο Ρερληθψλ Έξγσλ θαη Ξξνκεζεηψλ Αλδξηαλή Γηαιίδνπ ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο Ρξάηθνο Πηέθαλνο ΡΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο

13 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 7/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο: ,00 Υξεκαηνδόηεζε:Ίδηνη Πόξνη ηαπξόο, ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ ιακβάλνληαο ππφςε: Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/ ΦΔΘ Α 114/ ) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», Ρελ εγθχθιην 2 κε αξηζκ.πξση.2037/ ηνπ ΞΔΠΓΓΑ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.3463/2006, Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ /1993 π.απφθαζεο (ΦΔΘ 185 Β / ) πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ν.Ρ.Α. (ΔΘΞΝΡΑ), θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο, Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (Φ.Δ.Θ. 19 Α / ) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη Οπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 1, πξγ.3, πεξίπησζε ΗΗ ηνπ νπνίνπ ην είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο (.αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ) εμαηξείηαη θαη δελ εληάζζεηαη ζην εληαίν πξφγξακκα πξνκεζεηψλ (Δ.Ξ.Ξ. 2012). Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΘ 112 α/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα». Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α ) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο _ Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»,

14 Ρελ απφθαζε 52/2013 (ΑΓΑ: ΒΔ27Υ9Υ-Ε9)ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο : «Αληαιιαθηηθώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο». Ρελ απφθαζε 245/2013 (ΑΓΑ: ΒΔΕΦΥ9Υ-Τ7Π) ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ θαη απνθαζίζηεθε ε επαλάιεςε κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηηο θαηεγνξίεο εθείλεο πνπ ήηαλ άγνλνο ν αλνηθηφο θαη ηελ επηθχξσζε ηεο κε ην ΑΞ Α.Π /2013 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο- Θξάθεο. Ρελ απφθαζε../2013 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο (κειέηε ππ αξηζκ 7/2013) ηεο πξνκήζεηαο. πξνθεξύζζεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνύ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα : «Αληαιιαθηηθώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο». Άξζξν 1 ν ΟΡΓΑΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο Γήκνπ Βφιβεο, ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζην Πηαπξφ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηηο εκέξα θαη ώξα.π.κ.-. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ. Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξηλ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Νη πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ (ΔΙΡΑ θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο) ζηε Γηεχζπλζε: Σκήκα Πξνκεζεηώλ, Γήκνο Βόιβεο Σ.Κ , ηαπξόο Θεζζαινλίθεο, παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 2 ν ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο (γηα φιεο ηηο νκάδεο εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξνζθνξά) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.23%. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θσδηθνχο Κ.Α θαη Κ.Α γηα ηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα θαη ηνπο θσδηθνχο Κ.Α θαη Κ.Α γηα ηα ειαζηηθά. Άξζξν 3 ν ΓΔΚΣΟΙ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

15 Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη: 1) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά 2) Δλψζεηο θαηαζθεπαζηψλ ή / θαη πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 3) Ππλεηαηξηζκνί Θαηαζθεπαζηψλ ή / θαη Ξξνκεζεπηψλ. 4) Θνηλνπξαμίεο Θαηαζθεπαζηψλ ή / θαη Ξξνκεζεπηψλ. πνπ λφκηκα αζθνχλ ηελ παξαγσγή ή εκπνξία ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο. Νη Δλψζεηο, Ππλεηαηξηζκνί θαη Θνηλνπξαμίεο Θαηαζθεπαζηψλ ή / θαη Ξξνκεζεπηψλ, δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αιιά ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 πεξί ζπζηάζεσο ηνπ αληηζηνίρνπ λνκηθνχ ζρήκαηνο, εθ φζνλ θαηαζηνχλ αλάδνρνη. Ζ επηιεγείζα έλσζε, ζπλεηαηξηζκφο ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ, ην αξγφηεξν, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηφ ην ζρήκα ε ζχκβαζε. Άξζξν 4 ν ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζε δύν αληίγξαθα : α) Έιιελεο Πνιίηεο : Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ: πηψρεπζε θαη ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε εθθαζάξηζε θαη ππφ έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ππφ έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη ππφ έθδνζε απφθαζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. εκεηώλεηαη όηη εάλ δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλω πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλω πεξηπηώζεηο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε δήιωζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ελήκεξνη,

16 σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επίθνπξεο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Η.Θ.Α. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ππεχζπλε Γήισζε (αξζξ. 8 ηνπ Λ. 1599/86), λνκίκωο ζεωξνύκελε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο, ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. Ξηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη πξνζθέξνληεο ζα δειψλνπλ (κε ππεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986) αλαιπηηθά φηη : α) δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Λ.Ξ.Γ.Γ., δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, θαη γεληθά ε επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ηνλ Γεκφζην ηνκέα β) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα γ) ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα ελελήληα(90) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ δ) δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ε) ηα πξνζθεξφκελα είδε ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (3) έσο θαη (7) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. β) Αιινδαπνί : Αληίζηνηρα ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ (α) κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπο.

17 γ) Ννκηθά πξόζωπα εκεδαπά ή αιινδαπά : Αληίζηνηρα ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β), θαζψο θαη Ξηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ., δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ., Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ. θαη λφκηκνη εθπξφζσπνη γηα θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν). Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη: α) Νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. β) Γηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. γ) Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Α.Δ. θαη δ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ήηνη ΦΔΘ ίδξπζεο θαη ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξίαο ή ην ηπρφλ ηζνδχλακν έγγξαθν αλάινγα κε ηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηεο. ε πεξίπηωζε Α.Δ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ε νπνία είλαη αξκφδηα λα βεβαηψζεη φηη ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο δελ έρεη αλαθιεζεί θαη άξα δελ ηειεί εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ ππφ εθθαζάξηζε. δ) πλεηαηξηζκνί : Αληίζηνηρα ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ : Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή ή θαηαζθεπαζηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ξηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΝΚΚΔΣ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο(κκδ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο ΚΚΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη ΚΚΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΝΚΚΔΣ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Διιάδνο.

18 Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγωληζκνύο κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ λνκηθά πξόζωπα κέζω εθπξνζώπνπ, ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεη απφ ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ην νπνίν εθηφο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ζα πξνζθνκίζεη θαη πξαθηηθφ ηνπ Γ.Π. φπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. εκεηώλεηαη όηη εάλ δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλω πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλω πεξηπηώζεηο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε δήιωζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Με ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο νη δηαγωληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεύζπλε Γήιωζε γηα ηε ζπκκόξθωζε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα αληαιιαθηηθά. Δπίζεο ζα αλαγξάθνπλ ξεηά ζηελ Σερληθή πξνζθνξά, ηε κάξθα,ηνλ ηύπν, ηελ επωλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο & ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαη ειαζηηθώλ. Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ππεύζπλε δήιωζε ε εγγύεζε ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ γηα δηάζηεκα 1 έηνπο ηνπιάρηζηνλ. Ζ πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα αληαιιαθηηθά. Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα είδε δελ δηαηίζεηαη πιένλ ζηελ αγνξά (π.ρ. ιφγσ παιαηφηεηαο ή ιφγσ παχζεο παξαγσγήο ηνπ) ηφηε δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα εθάκηιιν πξντφλ. Γηα ηε θαηεγνξία Β,ειαζηηθά, φια ηα είδε ησλ ειαζηηθψλ ζα είλαη θαηλνχξηα µε αλαγνκσκέλα, θαηαζθεπαζκέλα απφ πξσηνγελή πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο ην αξγφηεξν κέρξη ηνπ Β Δμακήλνπ 2012 θαη λεφηεξα απνδεηθλπφκελνπ απφ η νλ ηεηξαςήθην α ξ η ζ κ φ DOT πνπ απνηππψλεηαη επάλσ ζηα ειαζηηθά & ζα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο πνηφηεηαο θαιήο ιεηηνπξγίαο & ζπκθσλίαο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο ( 1 ) έηνπο. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη 1 ρξφλνο. ια ηα αλωηέξω δηθαηνινγεηηθά νθείινπλ λα πξνζθνκηζζνύλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Άξζξν 5 ν ΓΛΧΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Νη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

19 Άξζξν 6 ν ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ν. Κε πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν(2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ, ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΑΙ ΔΛΑΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ», ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΓΑ/Δ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ :.,..,..,.., (π.ρ. γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο εμνπιηζκνχ). Αξηζκόο απόθαζεο έγθξηζεο όξωλ δηαθήξπμεο../2013, ηελ Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κέζα ζηνλ αλσηέξσ θάθειν ζα πεξηέρνληαη : Α) φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο Β) θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζα πεξηέρνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο Γ)θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ. Πηελ πξνζθνξά απηή ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε αιιά δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνύλ ΦΠΑ. Γ) Πε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, απηά ζπζθεπάδνληαη

20 ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ απηή αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπληζηά ην φξγαλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν αθφκε θη αλ είλαη ην ίδην αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Άξζξν 7 ν Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, κε ην Φ.Ξ.Α. 23%, ηεο θαηεγνξίαο ή/ θαη ηεο νκάδαο εμνπιηζκνχ γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ΠΛΝΙΝ ( ) ΚΔ Φ.Ξ.Α ΞΝΠΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ Πε ( ) ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ A (ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ) 5.289,00 264,45 Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ B (ΔΙΑΠΡΗΘΑ) , ,00 Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ (ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΣΙΝΝΘΝΞΡΗΘΥΛ) ,00 500,00 Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ Α+Β+Γ Γηα πξνζθνξέο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο , ,45

21 Πε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο νκάδαο ή θαηεγνξίαο, ηφηε ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα αθνξά αζξνηζηηθά ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο πνζψλ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ νκάδσλ απηψλ ή ησλ θαηεγνξηψλ. Ρα παξαπάλσ πνζά κεηψλνληαη ζην κηζφ φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ΚΚΔ ή ηηο ελψζεηο ηνπο, παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή ηηο ελψζεηο ηνπο, ελψζεηο ΚΚΔ θαη παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ΚΚΔ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ΚΚΔ ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΚΚΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. Πηε πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε καδί κε ηελ πξνζθνξά ή κέζα ζε 15 κέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζθνπηκφηεηαο απφ ηνλ ΔΝΚΚΔΣ. Ζ εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν έθδνζεο πνπ απηφο αθνινπζεί, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα αθόινπζα : Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο. Ρνλ εθδφηε. Ρνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Ρε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ν.Ρ.Α. πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ν.Ρ.Α. πνπ δηελεξγεί ην

22 δηαγσληζκφ. Ρν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Ξξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 8 ν ΜΔΡΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ - ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο κεξηθέο πξνζθνξέο, πνπ αθνξνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ, αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ (κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε θαηεγνξία. Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Απαξάδεθηεο επίζεο είλαη πξνζθνξέο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Άξζξν 9 ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα εκπεξηέρεη ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, φπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην ΦΞΑ, γηα παξάδνζε κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα ηζρχεη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζή ηνπο. Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη, ηέιε θαη ηπρφλ έμνδα ειέγρνπ, θαζψο θαη θξαηήζεηο 2% ππέξ ΡΑΓΘ, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε ηνπ πιηθνχ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηκή. Δπί ηνπ θαζαξνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ππάξρεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4%. Ζ δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο πεξηιήςεσλ ησλ δηαθεξχμεσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ δηαθνξεηηθνί αλάδνρνη (γηα κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ) ε δαπάλε δεκνζίεπζεο επηκεξίδεηαη αλαινγηθά. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην Λ. 4013/2011. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ν Φ.Ξ.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην δεηνχκελν είδνο βαξχλεη ην Γήκν Βφιβεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Άξζξν 10 ν

23 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ρν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη δεκφζηα ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην αλσηέξσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο έρεη σο εμήο: Απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηέπεηηα ρξφλν πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζην δηαγσληζκφ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. Ζ επηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζζέληεο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή δελ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο απνξξίπηνληαη. Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαηά ηα αλσηέξσ. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ. Όζνη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξαβξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Άξζξν 11 ν ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνπλ. Ρα παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Δθφζνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη θαηά πεξίπησζε ην εξγνζηάζην θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηο. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηνπ

24 εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δ.Δ. θνηλνπνηείηαη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηελ θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο απφ δηαγσληζκνχο Ν.Ρ.Α. θαη ηνπ δεκνζίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ πιηθψλ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Ρ.Α. πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά νιηθά ή κεξηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζε απηή θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε δήισζε. Κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Πε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε θαηά ηα αλσηέξα έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. Άξζξν 12 ν ΓΑΜΟΙ ΔΙΑΓΧΓΗ Νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν Γήκνο Βφιβεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο δαζκψλ θαηά ηνλ εθηεισληζκφ ζε νξηζκέλα είδε. Θαηφπηλ απηνχ ε ηηκή ησλ εηδψλ απηψλ δελ ζα επηβαξπλζεί κε αληίζηνηρν πνζφ δαζκψλ εηζαγσγήο θαη επνκέλσο νη ηηκέο δελ ζα πεξηιακβάλνπλ θνλδχιηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δαζκνχο. Ζ ζρεηηθή αηέιεηα ζα πξνζθνκηζζεί ζην ηεισλείν κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ γηα θάπνην ιφγν δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί αηέιεηα δαζκψλ εηζαγσγήο ν Γήκνο Βφιβεο ζα θαηαβάιιεη απηνχο επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. Άξζξν 13 ν ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο φζεο πξνζθνξέο παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα φζεο πξνζθνξέο παξνπζηάδνπλ επνπζηψδεηο απνθιίζεηο, γίλνληαη απνδεθηέο.

25 Πε θάζε πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Ξεξηθέξεηαο Καθεδνλίαο -Θξάθεο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξφζθιεζεο. Ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. Ζ πξνκήζεηα θάζε νκάδαο εμνπιηζκνχ θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, θαη πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αληίζηνηρε νκάδα εμνπιηζκνχ. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Άξζξν 14 ν ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Γηα ηελ θξίζε απνηειεζκάησλ, ηζρχεη ην άξζξν 21 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ Άξζξν 15 ν ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΑΝΑΘΔΗ Πηνλ πξνκεζεπηή ή πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : α) Ρν είδνο. β) Ρελ πνζφηεηα. γ) Ρελ ηηκή. δ) Ρν θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. ε) Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. ζη) Ρα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο είλαη άθπξε. δ) Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο

26 αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη εληφο πέληε(5) εκεξψλ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ Ν.Ρ.Α. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο αξηζ /93 π. Απφθαζεο (ΔΘΞΝΡΑ). Άξζξν 16 ν ΥΡΟΝΙΚΗ ΙΥΤ ΤΜΒΑΗ Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηηο 31/12/2013. Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθή παξάδνζε θαη πιεξσκή ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 17 ν ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ Δλζηάζεηο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ππεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ σο εμήο: Θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. Ζ πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθδίδεη ηελ απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν πέληε(5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πξνζθπγή θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηψλ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζ απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθπγήο έρνπλ κφλν νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ. Ζ έλζηαζε δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη φηαλ γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία γλσκνδνηεί πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. Ξξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

27 Άξζξν 18 ν ΥΡΟΝΙΚΗ ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Νη πξνζθνξέο ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ελελήληα (90) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδερηνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο πέξαλ ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί θάηη ηέηνην. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άξζξν 19 ν ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ Χ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΧΝ Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζε απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Άξζξν 20 ν ΛΗΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ην Λ.3548/2007(άξζξν 3, παξ. Β.1). Θα απνζηαιεί ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο. Ζ ίδηα πεξίιεςε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζην Πηαπξφ, έδξα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζα αλαξηεζεί ζην Θεληξηθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηα γξαθεία ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο Γήκνπ Βφιβεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ζην Πηαπξφ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ν Ππληάμαο Ρερληθψλ Έξγσλ θαη Ξξνκεζεηψλ Αλδξηαλή Γηαιίδνπ ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο Ρξάηθνο Πηέθαλνο ΡΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο

28 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 7/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο: ,00 Υξεκαηνδόηεζε:Ίδηνη Πόξνη ηαπξόο, ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΟΘΟΝ 1. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΞΝ ΗΠΣΝΛ Ζ π.απφθαζε 11389/23/3/1993 πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ν.Ρ.Α. (ΦΔΘ Β 185/ ) ηνπ Ξ.ΔΠ. φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Λ.2286/95 θαη ηζρχεη ζήκεξα. Ρν άξζξν 209 ηνπ Λ.3463/06 θαη ηα άξζξα 58 θαη 72 ηνπ Λ. 3852/2012 ΑΟΘΟΝ 2. ΑΚΝΗΒΑΗΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 2.1 Ρα ππφ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πιηθψλ. 2.2 Αλ ηα αληαιιαθηηθά απνδεηρηνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα ηα απνξξίςεη ή λα επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 2.3 Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ. 2.4 Γελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο. 2.5 Ρα αληαιιαθηηθά κεηαθέξνληαη θαη παξαδίλνληαη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. ΑΟΘΟΝ 3. ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 3.1 Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αξρίδεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3.2 Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη ηα αληαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ Γήκνπ ηκεκαηηθά. Πηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ηα αληαιιαθηηθά ζα παξαδίλνληαη άκεζα κεηά απφ εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ θαη εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 3.3 Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα αληαιιαθηηθά ή παξαηεξνχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο απηψλ ν Γήκνο έρεη ην

29 δηθαίσκα κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ. 3.4 Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη 1 ρξφλνο. ΑΟΘΟΝ 4. ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ 4.1. Ζ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα πινπνηεζεί ηκεκαηηθά γηα ην έηνο 2013 απφ ηελ ππνγξαθή ηήο ζχκβαζεο θαη κέρξη θαη ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή (άξζξν 29 παξ.3 ηεο Απφθ /23/3/1993 ηνπ Ξ.ΔΠ.) Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη ηα αληαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ Γήκνπ ηκεκαηηθά Δάλ παξαηεξεζνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηε πξνζεζκία παξάδνζεο θαη γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ Απνθ /23/3/1993 ηνπ Ξ.ΔΠ. Δάλ θαη νη πξνζεζκίεο απηέο παξέιζνπλ άπξαθηεο ν αλάδνρνο ζα θεξπρηεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απνθ /23/3/1993 ηνπ Ξ.ΔΠ Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα αληαιιαθηηθά ή παξαηεξνχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο απηψλ, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επηβάιινληαο ζηνλ πξνκεζεπηή ηηο απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. ΑΟΘΟΝ 5. ΞΙΖΟΥΚΔΠ 5.1. Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην Γήκν. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην Λ. 4013/ Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ζε 60 εκέξεο. ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ηαπξόο, 17 /09/2013 Ζ Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε Ν Ππληάμαο Ρερληθψλ Έξγσλ θαη Ξξνκεζεηψλ Αλδξηαλή Γηαιίδνπ ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο Ρξάηθνο Πηέθαλνο ΡΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 15 03 2016 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ, ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ Αξηζκφο Απφθαζεο: 42 Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με απιθ. 20/2014 μελέηηρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014 Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Β.Ληνπιηάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα