Γιαννιτσά : 09 /06/ 2015 Α.Π.: 791

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαννιτσά : 09 /06/ 2015 Α.Π.: 791"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Πληροφορίες : Β.Κοτσάμπαση Τηλ.: FAX: Γιαννιτσά : 09 /06/ 2015 Α.Π.: 791 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2015 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ) Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από έως και Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,409 /χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την 61 η / , Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Aρ.Θέματος 25.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22/06/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι που αποτελεί και το χρονικό περιθώριο κατάθεσης προσφορών και εγγυητικών επιστολών και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες κατά 2% από την προηγούμενη υψηλότερη παραδεκτή γραπτή ή προφορική προσφορά μέχρι την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και απαραίτητα όλων των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές, αλλά θα επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας πίσω στους καταθέσαντες αυτές έτσι όπως θα είναι σφραγισμένες και χωρίς να ανοιχθούν. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 370/1995, το οποίο ορίζει ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ύψους 2% μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (και συγκεκριμένα 1.640,00 ). Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ». 1

2 Η περίληψη της διακήρυξης επίσης θα αναρτηθεί με απόδειξη ανάρτησης στο Δήμο Γιαννιτσών, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, Παραλίμνη Γιαννιτσών, Τ.Κ Γιαννιτσά ( Για οποιαδήποτε πληροφορία κ. Β.Κοτσάμπαση, τηλ.: ), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 7:00 14:30, καθώς και στον διαδυκτιακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. (http:// & ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της 11 ης / Συνεδρίασης του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, θέμα 6.6, σύμφωνα με την οποία: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού α) αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ β) δημοσιοποιείται η περίληψη της διακήρυξης σε μία (1) ή το πολύ δύο (2) τοπικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα ή στην ευρύτερη περιοχή της έδρας της μονάδας και γ) αναρτάται με απόδειξη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού καταστήματος της περιοχής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν στα γραφεία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, και έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ( & 2. Η εγγύηση συμμετοχής ( εγγυητική επιστολή ) στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (1.640,00 ) της προϋπολογιζόμενης αξίας με βάση την τιμή εκκίνησης 0,409 Ευρώ/χλγ αγελαδινού γάλακτος, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μπορεί να κατατίθεται από τους επιθυμούντες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού στην επιτροπή του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστρέφονται σε αυτούς που μετείχαν στο διαγωνισμό μετά την κατακύρωσή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πλειοδότη, αφού ο τελευταίος θα έχει καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων σε ποσοστό 5% επί του τελικώς διαμορφωθέντος συμβατικού τιμήματος (πλειοδοτήματος) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πρέπει να έχει ισχύ 30 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ 60 ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης και την τακτοποίηση των λογαριασμών του πλειοδότη έναντι του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξωτερικά στο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. Ο αποδέκτης αυτής, δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό με τα πλήρη στοιχεία 3. Ο αριθμός της Διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και το τηλέφωνο 2

3 επικοινωνίας Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει την υπογραφή του διαγωνιζόμενου πριν την αποσφράγισή της. Η έγγραφη οικονομική προσφορά θα είναι (1) μια, με χρονική ισχύ 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, η τιμή του χλγ. γάλακτος θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς το ΦΠΑ. Την καθορισμένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη της διαδικασίας, τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών διευθετούν το χώρο αίθουσα των εγκαταστάσεων της μονάδας, στον οποίο θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διανέμει ρόλους στα μέλη της, όπως είναι η τήρηση πρακτικών, η επικοινωνία με το Πρωτόκολλο της μονάδας για την παραλαβή τυχόν προσφορών που έχουν κατατεθεί ή κατατίθενται μέχρι την ώρα έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού. Στη συνέχεια και κατά την ορισθείσα ώρα έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού, η επιτροπή καλεί τους διαγωνιζόμενους στην αίθουσα και ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, η διενέργεια του οποίου ακολουθεί την εξής επιμέρους διαδικασία βήματα : Ο Πρόεδρος της επιτροπής ή το ορισθέν από τον Πρόεδρο μέλος της επιτροπής παραλαμβάνει από τους παρευρισκόμενους πλειοδότες τις σφραγισμένες (κλειστές) αρχικές προσφορές τους. Στη συνέχεια αριθμεί όλους τους κλειστούς φακέλους με τις προσφορές (τις υποβληθείσες στο Πρωτόκολλο της μονάδας και τις κατατεθείσες από τους παρευρισκόμενους στην επιτροπή) και όλα τα μέλη θέτουν την υπογραφή τους (στο εξωτερικό μέρος των κλειστών φακέλων). Ο Πρόεδρος ανακοινώνει σε όλους το συνολικό αριθμό των προσφορών που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς και τα ονόματα των πλειοδοτών. Ακολούθως, η επιτροπή ελέγχει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που έχουν κατατεθεί και τις συνδυάζει με τις υποβληθείσες σφραγισμένες προσφορές. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά δεν συνοδεύεται με εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η προσφορά χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη, δεν αποσφραγίζεται και είτε παραδίδεται στον ενδεχομένως παρευρισκόμενο υποψήφιο πλειοδότη, τον αντίκλητο ή πληρεξούσιό του, τον διαπιστευμένο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, που έχει καταθέσει την απαράδεκτη αρχική προσφορά, είτε, εφόσον δεν παρίσταται κανείς από τους προαναφερθέντες ή ο καταθέσας την απαράδεκτη προσφορά αρνηθεί να την παραλάβει (και να μην λάβει μέρος στη συνέχεια της διαδικασίας), η προσφορά φυλάσσεται από την επιτροπή σφραγισμένη. Στο φάκελο αναγράφεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής η αιτιολογία που οδήγησε την επιτροπή να αποφασίσει τη μη συμπερίληψη της συγκεκριμένης προσφοράς στις εγκύρως υποβληθείσες. Σημειώνεται, ότι η πλέον απλή εξουσιοδότηση προσφέροντος σε τρίτο πρόσωπο που παρίσταται αντ αυτού και τον εκπροσωπεί στον διαγωνισμό, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτουμένου από δημόσια αρχή, στο δε περιεχόμενο της εξουσιοδότησης να αναφέρεται ρητά, πως ο εξουσιοδοτούμενος, έχει το δικαίωμα να υπερθεματίσει, χωρίς περιορισμό ή όριο στον διαγωνισμό κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είτε, ότι η εξουσιοδότηση παρέχεται περιοριστικά και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να υπερθεματίσει στον διαγωνισμό μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου (ποσού). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος επιδεικνύει την εξουσιοδότηση μόνο στον Πρόεδρο και στα μέλη της επιτροπής, τα οποία και δεσμεύονται για τη μη ανακοίνωση του περιεχομένου της μέχρι τη λήξη της διαδικασίας, οπότε ο εκπρόσωπος καταθέτει την εξουσιοδότηση στην επιτροπή, η οποία την θέτει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον φάκελο του διαγωνισμού. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι πρωτότυπη. 3

4 Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει έναν προς έναν τους κλειστούς φακέλους με τις προσφορές, επί του σώματος των οποίων αναγράφει τον αριθμό της προσφοράς (τον ίδιο αριθμό με εκείνον του φακέλου της) και όλα τα μέλη της θέτουν την υπογραφή τους. Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει το περιεχόμενο των προσφορών για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι παριστάμενοι υποψήφιοι πλειοδότες, οι αντίκλητοι ή πληρεξούσιοί τους ή οι διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους μπορούν αν το ζητήσουν να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών των ανταγωνιστών τους, καθώς και του αποδεικτικού της εγγύησης που συνοδεύει κάθε προσφορά. Για τον λόγο αυτόν η επιτροπή διευκολύνει τους παρευρισκόμενους προσφέροντες (πλειοδότες) στην άσκηση του δικαιώματός τους αυτού, φροντίζοντας να μην αλλοιωθεί το περιεχόμενο των προσφορών ή των εγγυητικών επιστολών. Οι προσφέροντες (εννοείται και οι κατά τα ανωτέρω εκπρόσωποί τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν παρίστανται και εκπροσωπούν τους υποψήφιους πλειοδότες), έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως ενστάσεις κατά των προσφορών των ανταγωνιστών τους στον διαγωνισμό, μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μιας (1) το πολύ ώρας από τη γνωστοποίηση σε αυτούς του περιεχομένου των προσφορών, κατά την κρίση της επιτροπής. Οι ενστάσεις μπορεί να αναφέρονται, (α) στο περιεχόμενο των αρχικών προσφορών (π.χ. ότι η προσφερόμενη τιμή είναι μικρότερη από την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ή ότι η προσφορά αναφέρεται σε μέρος ή τμήμα των προς εκποίηση προϊόντων, στην περίπτωση που στη διακήρυξη έχει περιληφθεί όρος, σύμφωνα με τον οποίο δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των προς εκποίηση προϊόντων κ.ά.), (β) στις εγγυήσεις συμμετοχής, όταν π.χ. αυτές παρασχέθηκαν για μικρότερο ποσό από εκείνο που ορίζεται στη διακήρυξη κ.λπ., (γ) στο πρόσωπο του προσφέροντος, όταν π.χ. ο προσφέρων είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου ή και δευτέρου βαθμού (γονείς και παιδιά ή αδέλφια) με μέλος της επιτροπής κ.λπ. και τέλος (δ) στη νομιμότητα της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, όταν π.χ. δεν τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας του διαγωνισμού ή όταν μέλος ή μέλη της επιτροπής δεν ενεργούν σύμφωνα με την ορισθείσα διαδικασία. Η επιτροπή οφείλει να εξετάσει αμέσως τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν συνεδριάζοντας, χωρίς την παρουσία των υποψήφιων πλειοδοτών. Τις αποφάσεις της επιτροπής επί των ενστάσεων ανακοινώνει ο Πρόεδρος της επιτροπής δημόσια σε όλους τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που η επιτροπή κάνει δεκτή κάποια ένσταση, ενημερώνει ειδικά τον παριστάμενο, στον οποίο αφορά η ένσταση και η επ αυτής θετική απόφαση της επιτροπής, ότι δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Ο αποκλεισθείς δικαιούται να παραμείνει στην αίθουσα και να παρακολουθήσει την εξέλιξη της διαδικασίας, χωρίς να λάβει μέρος σε αυτή. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της επιτροπής επαναλαμβάνει την ανακοίνωση των στοιχείων της υψηλότερης γραπτής αρχικής προσφοράς (συγκριτικά με τις παραδεκτές προσφορές) και ζητά από τους συμμετέχοντες να πλειοδοτήσουν επ αυτής, προσφέροντας, προφορικά, υψηλότερη τιμή για τα προς εκποίηση προϊόντα. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά τουλάχιστον 2% από την προηγούμενη ανώτερη. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τις αλλεπάλληλες προφορικές προσφορές των συμμετεχόντων, μέχρι την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη. Μετά από κάθε προσφορά, η επιτροπή οφείλει να αναμείνει το πολύ έως πέντε λεπτά της ώρας (5 ) για την πιθανή επόμενη προσφορά. Μετά το πέρας του πεντάλεπτου ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τρεις (3) φορές την τελευταία ανώτερη τιμή που προσφέρθηκε και εφόσον δεν υπάρξει νεώτερη προσφορά, ανακοινώνει τον πλειοδότη. Μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της δημόσιας διαδικασίας, η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό του διαγωνισμού τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα (π.χ. τον αριθμό των προσφορών που κατατέθηκαν, τις απαράδεκτες προσφορές, την υποβολή ενστάσεων και τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής κ.λπ.) και αναμένει μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης 4

5 ημέρας την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού και του αποτελέσματός του, από αυτούς που κατέθεσαν αρχικές προσφορές και αποκλείστηκαν από την προφορική πλειοδοτική διαδικασία και από εκείνους που συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία που προηγήθηκε. Στο τελευταίο αυτό στάδιο του διαγωνισμού, συγχωρούνται ενστάσεις, που αναφέρονται και σε ζητήματα που θα μπορούσαν να αναδειχθούν και στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού είτε τέτοιες ενστάσεις είχαν υποβληθεί και απορρίφθηκαν από την επιτροπή, είτε δεν είχαν υποβληθεί. Η επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις νέες ενστάσεις και να διατυπώσει τη γνώμη της επ αυτών στο πρακτικό του διαγωνισμού. Υπογεγραμμένο το πρακτικό του διαγωνισμού από όλα τα μέλη της επιτροπής, συνοδευόμενο από τις αρχικές γραπτές προσφορές, τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, τις ενστάσεις, τις εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά στον διαγωνισμό υποβάλλονται σε φάκελο στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο της μονάδας. 5. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών μελετά τον φάκελο του διαγωνισμού και το διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Στο διαβιβαστικό του έγγραφο αναφέρει τις παρατηρήσεις του για τη διαδικασία και την εξέλιξη του διαγωνισμού, επισημαίνοντας τα σημεία και στοιχεία εκείνα που θα βοηθούσαν στον απαραίτητο διοικητικό και νομικό έλεγχο του διαγωνισμού πριν την κατακύρωση του αποτελέσματός του από το αρμόδιο όργανο (το ΔΣ ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο). Τον φάκελο του διαγωνισμού συνοδεύει και σχέδιο σύμβασης, μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του αναδειχθέντος πλειοδότη, που καταρτίζει η οικεία περιφερειακή μονάδα. 6. H Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με την επικουρία της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ελέγχει την όλη διαδικασία του διαγωνισμού, και διατυπώνει το περιεχόμενο της εισήγησης (ενημερωτικό σημείωμα) προς το Δ.Σ. ή το σχέδιο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου (σε περίπτωση που η αρμοδιότητα κατακύρωσης των διαγωνισμών αυτών έχει μεταβιβαστεί από το Δ.Σ.). Εξάλλου, η Νομική Υπηρεσία ελέγχει το σχέδιο της σύμβασης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τον πλειοδότη του διαγωνισμού, που έχει καταρτίσει και διαβιβάσει με τον φάκελο του διαγωνισμού η αρμόδια περιφερειακή μονάδα. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού έχουν υποβληθεί ενστάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, οι κατά τα ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, μελετούν τις ενστάσεις, το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού και τη γνώμη της επιτροπής επί των ενστάσεων, την τυχόν εκφρασθείσα κρίση του Διευθυντή του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής μονάδας, όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του φακέλου και εισηγούνται προς το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο σχετικά με την τύχη των ενστάσεων. Εννοείται, ότι στην περίπτωση που η εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων για την τύχη των ενστάσεων είναι θετική (δηλαδή εισηγούνται την αποδοχή τους), διατυπώνουν ανάλογα το περιεχόμενο του ενημερωτικού σημειώματος προς το Δ.Σ. ή το σχέδιο της απόφασης που θα εκδώσει το εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης ή στέλεχος του Ιδρύματος. Η όποια τελική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τον διαγωνισμό (κατακυρωτική ή μη, αποδοχής ή μη των ενστάσεων) κοινοποιείται στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών και ο Διευθυντής της, τη γνωστοποιεί με δικό του έγγραφο στους ενδιαφερομένους (στον πλειοδότη και σε όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό). 7. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα παρέχει την ευχέρεια στον κηρυχθέντα πλειοδότη του διαγωνισμού να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών. Για την υπογραφή της σύμβασης με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο πλειοδότης θα πρέπει να καταθέσει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 της παρούσας, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβατικών του 5

6 υποχρεώσεων (σε ποσοστό 5% επί του τελικώς διαμορφωθέντος συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει, ότι : δεν έχει καταδικασθεί για αδικήματα αμετάκλητα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πλειοδότης του διαγωνισμού δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά νομικό, η υπεύθυνη δήλωση θα είναι ανάλογη και θα αφορά και στα φυσικά πρόσωπα που το εκπροσωπούν νόμιμα. Ταυτόχρονα, με την υπογραφή της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πλειοδότης του διαγωνισμού αναλαμβάνει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που συμμετείχε. 8. Αν ο (τελευταίος) πλειοδότης, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δηλώσει εγγράφως, ότι υπαναχωρεί και δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών και δεν προσέλθει να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση και να υπογράψει τη σύμβαση, η κατακυρωτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. θα προβλέπει, ότι με απόφαση που θα εκδίδεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, απόφαση, η οποία θα γνωστοποιείται στον προσκληθέντα να υπογράψει τη σύμβαση πλειοδότη και θα κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, θα κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό θα καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την ίδια απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών θα ανατίθεται η σύμβαση στον επόμενο πλειοδότη του διαγωνισμού, ο οποίος θα καλείται, κατά τα ανωτέρω, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, την υπεύθυνη δήλωση και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Τα προαναφερθέντα βήματα ενεργειών θα μπορεί να ακολουθήσει, κατά την κρίση του, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, με τον τρίτο ή και τον τέταρτο πλειοδότη, όταν αποτύχει η σύναψη της σύμβασης και με τον δεύτερο και στη συνέχεια με τον τρίτο και ούτω καθεξής πλειοδότες. 9. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών με έγγραφό του καλεί όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό, των οποίων οι εγγυήσεις συμμετοχής δεν κατέπεσαν υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, να παραλάβουν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό που είχαν καταθέσει. 10.Ο αρμόδιος κατά τα ανωτέρω Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, εκτιμώντας, από κοινού με την επιτροπή διαγωνισμών της οικείας μονάδας, το όφελος που θα προκύψει για το Ίδρυμα από μια νέα προσπάθεια εκποίησης του προς διάθεση γάλακτος με επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αλλά με μείωση της τιμής εκκίνησης το πολύ έως 10% από την αρχικά ορισθείσα, επειδή ο προηγηθείς διαγωνισμός δεν κατέληξε στη σύναψη σύμβασης ή ακόμη επειδή ο διενεργηθείς διαγωνισμός δεν καρποφόρησε, είτε γιατί δεν υποβλήθηκαν προσφορές, είτε, γιατί αν και υποβλήθηκαν προσφορές, η διαδικασία απέβη άγονη, μπορεί με απόφασή του, μετά τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής διαγωνισμών της μονάδας, που θα προκύπτει από σχετικό πρακτικό αυτής, να επαναπροκηρύξει πλειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς να ζητήσει νέα έγκριση από το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών γνωστοποιεί την απόφασή του, η οποία συνοδεύεται με το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών, τη νέα περίληψη της διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 6

7 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαβιβάζεται επίσης στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. 11.Ο αρμόδιος κατά τα ανωτέρω Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, εκτιμώντας, από κοινού με την επιτροπή διαγωνισμών της οικείας μονάδας, τη ζημία που θα επέλθει στον. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από την καθυστέρηση εκποίησης των προϊόντων, επειδή ο προηγηθείς πλειοδοτικός διαγωνισμός δεν κατέληξε στη σύναψη σύμβασης ή ακόμη επειδή ο διενεργηθείς διαγωνισμός δεν καρποφόρησε, είτε γιατί δεν υποβλήθηκαν προσφορές, είτε, γιατί αν και υποβλήθηκαν προσφορές, η διαδικασία απέβη άγονη, μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τη διάθεση προϊόντων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με την ήδη ορισθείσα ή με μειωμένη τιμή εκκίνησης, προσκαλώντας κλειστό αριθμό προσώπων που θα ενδιαφέρονταν να συμβληθούν με το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Εφόσον η πρόταση τη περιφερειακής μονάδας εγκριθεί από το Δ.Σ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης ή στέλεχος του, η επιτροπή διαγωνισμών της μονάδας διενεργεί με κλειστό αριθμό ενδιαφερομένων, τους οποίους προσκαλεί ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, πλειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς να προηγηθεί δημόσια ανακοίνωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και χωρίς την κατάθεση, από τους προσκληθέντες, αρχικών γραπτών προσφορών και εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση. 12.Μετά το αίσιο πέρας της ανωτέρω πλειοδοτικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, η επιτροπή διαγωνισμών και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών ενεργούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ανωτέρω σχετικές παραγράφους και επόμενες. 13.Το εκποιούμενο αγελαδινό γάλα, αφορά την παραγωγή κάθε ημέρας ολοκλήρου της περιόδου, από 23 Ιουνίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου Από την ποσότητα γάλακτος που θα παράγεται κάθε ημέρα, η Υπηρεσία θα διαχωρίζει για τις ανάγκες της διατροφής του ζωικού κεφαλαίου, εκλεκτικώς όση ποσότητα χρειάζεται. 15.Ο πλειοδότης οφείλει από 23 Ιουνίου 2015 ύστερα από σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του να παραλαμβάνει την ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που θα παράγεται κάθε ημέρα από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, όπου θα γίνεται η ποιοτική και ποσοτική παράδοση σε δικά του δοχεία ή βυτιοφόρο ψυγείο και μέσα μεταφοράς.. Η παραλαβή του γάλακτος θα γίνεται από 7:00 μέχρι 14:00 παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης αρνηθεί την παραλαβή του γάλακτος που θα παράγεται : α) Θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως, από την Επιτροπή του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και θα χρεώνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη η ποσότητα γάλακτος που τυχόν δεν θα παραλαμβάνεται. β) Θα κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος και η εγγύηση καλής εκτέλεσής του θα καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 16.Η τιμή του αγελαδινού γάλακτος κατά τη διάρκεια από έως και θα παραμείνει σταθερή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 17.Η πληρωμή της αξίας του γάλακτος θα γίνεται από 1 έως 5 κάθε μήνα απαραιτήτως, είτε στα γραφεία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής είτε σε λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς. Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής θα εκδίδει τιμολόγιο πωλήσεως και ο αναλογούν Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον πλειοδότη. 18.Ο πλειοδότης οφείλει να παραχωρεί στην Υπηρεσία μας απολυμαντικά και απορρυπαντικά για την πλύση του αμελκτηρίου και των παγολεκάνων. Τα προϊόντα αυτά οφείλει να τα προσκομίζει στην Υπηρεσία μας με δικά του μεταφορικά μέσα και χωρίς καμία χρέωση. 19.Ο πλειοδότης στα πλαίσια της συνεργασίας μας οφείλει για τις ανάγκες τήρησης στοιχείων από την Υπηρεσία μας όπως μας παραχωρεί φιαλίδια δειγματοληψίας γάλακτος και να διενεργεί τη χημική ανάλυση των δειγμάτων του γάλακτος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο αριθμός 7

8 των δειγμάτων αγελαδινού γάλακτος στα οποία προβλέπεται να γίνει χημική ανάλυση ανέρχεται σε 500. Ο Διευθυντής Δρ Βλαδίμηρος Χριστοδούλου Τακτικός Ερευνητής 8

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» Αρ. Πρωτ: 2384 Πληροφ: Σαρημανώλης Γεράσιμος Τηλ:28210-29249 Δρακάκης Ηρακλής Τηλ:28210-29316 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά 30/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Γραφείο: Διοικητικό-Οικονομικό Πληροφ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλέφ.: 2319991122 E-mail: athanasiou@elog.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX E-mail Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.355,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.355,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Α.Μ. 20 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.355,00 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 28.152,87 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 30/3-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 435 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στο Μoρφοβούνι

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα