Γηαρείξηζε δηθηύσλ SNMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαρείξηζε δηθηύσλ SNMP"

Transcript

1 Γηαρείξηζε δηθηύσλ SNMP

2 SNMP: Simple Network Management Protocol Δίλαη έλα de facto Internet standard (βαζηζκέλν ζε RFCs). Τα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην SNMP αλαπαξηζηώληαη ζε έλα δέληξν, ην ΜΙΒ (Management Information Base). Tα θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ ήηαλ: Simple. Lightweight. Low-bandwidth. Φξεζηκνπνίεζε TCP/IP πξσηνθόιισλ (επίπεδα 3 θαη 4).

3 SNMP Simple Network Management Protocol Doesn't SNMP solve all these problems? Don't be silly!

4 SNMP Where did it come from? Internet Engineering Task Force» Network Management Area SNMP V1 MIB definitions SNMPV2

5 What is it? more than just a protocol It defines an architecture for extracting information from the network regarding the current operational state of the network, using a vendor-independent family of mechanisms

6 Structure of Management Information (SMI) identifies and defines structure of management information RFC1155 defines commonly defined data item syntax of the data type semantics of the data object

7 Syntax uses ASN.1 (Abstract Syntax Notation) binary encoding is a 1 byte integer, value 6 Primitive Types INTEGER, OCTECT STRING, OBJECT IDENTIFIER, NULL Constructor Types SEQUENCE <primitive-type>... SEQUENCE OF <primitive-type>... ie. a record ie. an array

8 Syntax Defined Data Types IpAddress Counter Gauge TimeTicks what you expect non-negative integer that wraps non-negative integer that latches time in hundredths of seconds

9 SNMP NAMES SNMP Name Structure 1 - iso 3 - org 6 - dod 1 - Internet 1 - directory 2 - mgmt 3 - expt 4 - private 1 - mib 1 - Enterprise 1 - system 2 - interfaces 9 - cisco 1 - sysdescr 2 - sysobjectid 1 - iftable 1 - ifentry 1 - ifindex 2 - ifdescr 3 - iftype ifinoctets

10 SNMP Management Information Base (MIB) "database"of network objects Groups:» System, Interfaces, Address Translation, IP, ICMP, TCP, UDP, EGP "Access" and "Status" attributes actual variables are "instances" of OIDs sysdescr ifinoctets for interface iproutenexthop for network

11 SNMP The SNMP protocol itself allows inspection and alteration of MIB variables UDP Based not acknowledged transactions PUT, GET, GET-NEXT operators

12 SNMP SNMP Traps unsolicited notification of events can include variable list ColdStart, WarmStart LinkUp, LinkDown Authentication Failure EGP Neighbour Loss Enterprise Specific

13 Network Management Software SNMP Agents provided by all router vendors many expanded (enterprise) MIBs bridges, wiring concentrators, toasters

14 Network Management Software Public Domain Application Programming Interfaces available from CMU and MIT include variety of applications

15 Network Management Software Commercially many offerings, UNIX and PC based» HP OpenView» SunNet Manager» Cabletron Spectrum» *MANY* others

16 Does it: Choosing a Management Platform a) Support your systems? b) Run on your platforms? c) Meet your requirements? d) Match your resources?

17 Choosing a Management Platform Maybe you can get away with something quick and dirty using existing tools Maybe a commercial management product will meet your operational requirements

18 SNMP Tutorial

19 Tutorial Overview Introduction Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) SNMP Commands Tools - SNMPwalk (CLI) - MIB Browser (GUI)

20 Introduction SNMP Simple Network Management Protocol is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices - Application-layer protocol for managing TCP/IP based networks. - Runs over UDP, which runs over IP using Port 161 and Two versions of SNMP exist: SNMP version 1 (SNMPv1) and SNMP version 2 (SNMPv2).

21 Basic tasks that fall under this category are Configuration Management Keeping track of device setting Fault Management -Dealing with problems and emergencies in the network i.e. server, router Performance Management

22 Network Management Success factors The management interface must be Standardized Extendable Portable The management mechanism must be In expensive

23 Major functions Configuration Management - inventory, configuration, provisioning Fault Management - reactive and proactive network fault management Performance Management - # of packets dropped, timeouts, collisions, CRC errors Security Management - SNMP doesn t provide much here Accounting Management - cost management and chargeback assessment Asset Management - statistics of equipment, facility, and administration personnel Planning Management - analysis of trends to help justify a network upgrade or bandwidth increase

24 History TCP/IP replaces ARPANET at U.S. Dept. of Defense, effective birth of Internet First model for net management - HEMS - High-Level Entity Management System (RFCs 1021,1022,1024,1076) ISO OSI proposes CMIP - Common Management Information Protocol, and CMOT (CMIP over TCP) for the actual network management protocol for use on the internet Nov SGMP - Simple Gateway Monitoring protocol (RFC 1028) Marshall T. Rose heads up SNMP working group to create a common network management framework to be used by both SGMP and CMOT to allow for transition to CMOT Aug Internet-standard Network Management Framework defined (RFCs 1065, 1066, 1067) Apr SNMP promoted to recommended status as the de facto TCP/IP network management framework (RFC 1098) June IAB committee decides to let SNMP and CMOT develop separately May IAB promotes SNMP to a standard protocol with a recommended status (RFC 1157) Mar format of MIBs and traps defined (RFCs 1212, 1215) TCP/IP MIB definition revised to create SNMPv1 (RFC 1213)

25 SNMP & OSI model 7 Application Layer Management and Agent APIs SNMP 6 Presentation Layer ASN.1 and BER 5 Session Layer RPC and NetBIOS 4 Transport Layer TCP and UDP 3 Network Layer IP and IPX 2 Data Link Layer Ethernet, Token Ring, FDDI 1 Physical Layer

26 Port & UDP SNMP uses User Datagram Protocol (UDP) as the transport mechanism for SNMP messages Ethernet Frame IP Packet UDP Datagram SNMP Message CRC Like FTP, SNMP uses two well-known ports to operate: UDP Port SNMP Messages UDP Port SNMP Trap Messages

27 SNMP Components An SNMP-managed network consists of three key components: managed devices, agents, and network-management systems (NMSs).

28 SNMP components A managed device is a network node that contains an SNMP agent and that resides on a managed network. Managed devices collect and store management information and make this information available to NMSs using SNMP. Managed devices, sometimes called network elements, can be routers and access servers, switches and bridges, hubs, computer hosts, or printers. An agent is a network-management software module that resides in a managed device. An agent has local knowledge of management information and translates that information into a form compatible with SNMP. An NMS executes applications that monitor and control managed devices. NMSs provide the bulk of the processing and memory resources required for network management. One or more NMSs must exist on any managed network.

29

30 Basic Command Managed devices are monitored and controlled using four basic SNMP commands: read, write, trap, and traversal operations. The read command is used by an NMS to monitor managed devices. The NMS examines different variables that are maintained by managed devices. The write command is used by an NMS to control managed devices. The NMS changes the values of variables stored within managed devices. The trap command is used by managed devices to asynchronously report events to the NMS. When certain types of events occur, a managed device sends a trap to the NMS. Traversal operations are used by the NMS to determine which variables a managed device supports and to sequentially gather information in variable tables, such as a routing table.

31 Language of SNMP Structure of Management Information (SMI) specifies the format used for defining managed objects that are accessed via the SNMP protocol Abstract Syntax Notation One (ASN.1) used to define the format of SNMP messages and managed objects (MIB modules) using an unambiguous data description format Basic Encoding Rules (BER) used to encode the SNMP messages into a format suitable for transmission across a network

32 Abstract Syntax Notation One ASN.1 is nothing more than a language definition. It is similar to C/C++ and other programming languages. Syntax examples: -- two dashes is a comment -- The C equivalent is written in the comment MostSevereAlarm ::= INTEGER -- typedef MostSevereAlarm int; circuitalarms MostSevereAlarm ::= 3 -- MostSevereAlarm circuitalarms = 3; MostSevereAlarm ::= INTEGER (1..5) -- specify a valid range ErrorCounts ::= SEQUENCE { circuitid erroredseconds OCTET STRING, INTEGER, unavailableseconds INTEGER } -- data structures are defined using the SEQUENCE keyword

33 Simple Data Types INTEGER -- signed 32-bit integer OCTET STRING OBJECT IDENTIFIER (OID) NULL -- not actually data type, but data value IpAddress -- OCTET STRING of size 4, in network byte order (B.E.) Counter -- unsigned 32-bit integer (rolls over) Gauge -- unsigned 32-bit integer (will top out and stay there) TimeTicks -- unsigned 32-bit integer (rolls over after 497 days) Opaque -- used to create new data types not in SNMPv1 RED items defined by ASN.1 Blue items defined by RFC 1155 DateAndTime, DisplayString, MacAddress, PhysAddress, TimeInterval, TimeStamp, TruthValue, VariablePointer -- textual conventions used as types

34 SNMP overview: 4 key parts Management information base (MIB): distributed information store of network management data Structure of Management Information (SMI): data definition language for MIB objects SNMP protocol convey manager<->managed object info, commands security, administration capabilities major addition in SNMPv3

35 MIB Management Information Base (MIB) is a collection of information that is organized hierarchically. MIBs are accessed using a network-management protocol such as SNMP. They are comprised of managed objects and are identified by object identifiers.

36 Two types of managed objects exist: scalar and tabular Scalar objects define a single object instance. Tabular objects define multiple related object instances that are grouped in MIB tables.

37 Always defined and referenced within the context of a MIB A typical MIB variable definition: syscontact OBJECT-TYPE -- OBJECT-TYPE is a macro SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255)) ACCESS read-write -- or read-write, write-only, notaccessible STATUS mandatory -- or optional, deprecated, obsolete DESCRIPTION CEPN1331 Computer Network ::= { system 4 }

38 MIB Management Information Base MIB Breakdown - OBJECT-TYPE - String that describes the MIB object. - Object IDentifier (OID). - SYNTAX - Defines what kind of info is stored in the MIB object. - ACCESS - READ-ONLY, READ-WRITE. - STATUS - State of object in regards the SNMP community. - DESCRIPTION - Reason why the MIB object exists. Standard MIB Object: sysuptime OBJECT-TYPE SYNTAX Time-Ticks ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION Time since the network management portion of the system was last reinitialised. ::= {system 3}

39 MIB Management Information Base Object IDentifier (OID) - Example iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) system(1) Note: ~100% present. - mgmt and private most common. - MIB-2 successor to original MIB. - STATUS mandatory, All or nothing in group 1 directory(1) system(1) iso(1) org(3) dod(6) 6 1 mgmt(2) 2 3 internet(1) private(4) mib-2(1) experimental(3) interfaces(2) ip(4) tcp(6)

40

41 MIB Management Information Base system(1) group - Contains objects that describe some basic information on an entity. - An entity can be the agent itself or the network object that the agent is on. 1 system(1) 2 1 mib-2(1) interfaces(2) system(1) group objects - sysdescr(1) Description of the entity. - sysobjectid(2) Vendor defined OID string. - sysuptime(3) Time since net-mgt was last re-initialised. - syscontact(4) Name of person responsible for the entity.

42 MIB Management Information Base MIB - tree view MIB - syntax view 1 sysdesc(1) 2 1 system(1) sysobjectid(2) mib-2(1) sysuptime OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last resyscontact(3) sysuptime(3)

43 MIB Management Information Base SNMP Instances - Each MIB object can have an instance. - A MIB for a router s (entity) interface information iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) interfaces(2) iftable(2) ifentry(1) iftype(3) - Require one iftype value per interface (e.g. 3) - One MIB object definition can represent multiple instances through Tables, Entries, and Indexes.

44 MIB Management Information Base Tables, Entries, and Indexes. - Imagine tables as spreadsheets - Three interface types require 3 rows (index no.s) - Each column represents a MIB object, as defined by the entry node. ENTRY + INDEX = INSTANCE iftype(3) ifmtu(4) Etc Index #1 Index #2 Index #3 iftype.1[6] iftype.2:[9] iftype.3:[15] ifmtu.1 ifmtu.2 ifmtu.3

45 Simple Network Management Protocol Retrieval protocol for MIB. Can retrieve by - CLI (snmpwalk), - GUI (MIB Browser), or - Larger applications (Sun Net Manager) called Network Management Software (NMS). NMS collection of smaller applications to manage network with illustrations, graphs, etc. NMS run on Network Management Stations (also NMS), which can run several different NMS software applications.

46 SMI: data definition language Purpose: syntax, semantics of management data well-defined, unambiguous base data types: straightforward, boring OBJECT-TYPE data type, status, semantics of managed object MODULE-IDENTITY groups related objects into MIB module Basic Data Types INTEGER Integer32 Unsigned32 OCTET STRING OBJECT IDENTIFIED IPaddress Counter32 Counter64 Guage32 Time Ticks Opaque

47 SNMP MIB MIB module specified via SMI MODULE-IDENTITY (100 standardized MIBs, more vendor-specific) MODULE OBJECT TYPE: OBJECT TYPE: OBJECT TYPE: objects specified via SMI OBJECT-TYPE construct

48 SMI: Object, module examples OBJECT-TYPE: ipindelivers ipindelivers OBJECT TYPE SYNTAX Counter32 MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION The total number of input datagrams successfully delivered to IP userprotocols (including ICMP) ::= { ip 9} MODULE-IDENTITY: ipmib ipmib MODULE-IDENTITY LAST-UPDATED Z ORGANZATION IETF SNPv2 Working Group CONTACT-INFO Keith McCloghrie DESCRIPTION The MIB module for managing IP and ICMP implementations, but excluding their management of IP routes. REVISION Z ::= {mib-2 48}

49 MIB example: UDP module Object ID Name Type Comments UDPInDatagrams Counter32 total # datagrams delivered at this node UDPNoPorts Counter32 # underliverable datagrams no app at portl UDInErrors Counter32 # undeliverable datagrams all other reasons UDPOutDatagrams Counter32 # datagrams sent udptable SEQUENCE one entry for each port in use by app, gives port # and IP address

50 SNMP Naming question: how to name every possible standard object (protocol, data, more..) in every possible network standard?? answer: ISO Object Identifier tree: hierarchical naming of all objects each branchpoint has name, number ISO ISO-ident. Org. US DoD Internet udpindatagrams UDP MIB2 management

51 OSI Object Identifier Tree Check out

52 SNMP protocol Two ways to convey MIB info, commands: request managing entity response agent data managing entity trap msg agent data Managed device request/response mode Managed device trap mode

53 SNMP protocol: message types Message type GetRequest GetNextRequest GetBulkRequest InformRequest SetRequest Response Trap Function Mgr-to-agent: get me data (instance,next in list, block) Mgr-to-Mgr: here s MIB value Mgr-to-agent: set MIB value Agent-to-mgr: value, response to Request Agent-to-mgr: inform manager of exceptional event

54 SNMP protocol: message formats

55 SNMP security and administration encryption: DES-encrypt SNMP message authentication: compute, send MIC(m,k): compute hash (MIC) over message (m), secret shared key (k) protection against playback: use nonce view-based access control SNMP entity maintains database of access rights, policies for various users database itself accessible as managed object!

56 SNMP Commands SNMP has 5 different functions referred to as Protocol Data Units (PDU s), which are: (1) GetRequest, aka Get (2) GetNextRequest, aka GetNext (3) GetResponse, aka Response (4) SetRequest, aka Set (5) Trap

57 SNMP Commands [Get] GetRequest [Get] - Most common PDU. - Used to ask SNMP agent for value of a particular MIB agent. - NMS sends out 1 Get PDU for each instance, which is a unique OID string. - What happens if you don t know how many instances of a MIB object exist?

58 SNMP Commands [GetNext] GetNextRequest [GetNext] - NMS application uses GetNext to walk down a table within a MIB. - Designed to ask for the OID and value of the MIB instance that comes after the one asked for. - Once the agent responds the NMS application can increment its count and generate a GetNext. - This can continue until the NMS application detects that the OID has changed, i.e. it has reached the end of the table.

59 SNMP Commands [GetResponse] GetResponse [Response] - Simply a response to a Get, GetNext or Set. - SNMP agent responds to all requests or commands via this PDU.

60 SNMP Commands [SetRequest] SetRequest [Set] - Issued by an NMS application to change a MIB instance to the variable within the Set PDU. - For example, you could issue a - GetRequest against a KDEG server asking for syslocation.0 and may get ORI as the response. - Then, if the server was moved, you could issue a Set against that KDEG server to change its location to INS. - You must have the correct permissions when using the set PDU.

61 SNMP Commands [Trap] Trap - Asynchronous notification. - SNMP agents can be programmed to send a trap when a certain set of circumstances arise. - Circumstances can be view as thresholds, i.e. a trap may be sent when the temperature of the core breaches a predefined level.

62 SNMP Security SNMP Community Strings (like passwords) - 3 kinds: - READ-ONLY: You can send out a Get & GetNext to the SNMP agent, and if the agent is using the same read-only string it will process the request. - READ-WRITE: Get, GetNext, and Set. If a MIB object has an ACCESS value of read-write, then a Set PDU can change the value of that object with the correct read-write community string. - TRAP: Allows administrators to cluster network entities into communities. Fairly redundant.

63 SNMP Tools Command Line Interface e.g. snmpwalk Graphical User Interface e.g. ireasoning s MIB Browser» Or via

64 SNMP MIB Browser (1) Initial set-up... java -Xmx384m -jar XYZ\lib\browser.jar (where XYZ = your specific path) Breakdown - LHS is the SNMP MIB structure. - Lower LHS has details of MIB structure. - RHS will present MIB values.

65 SNMP MIB Browser (2) Discovery - Subnet: 134.XXX.XXX.* - Read Community: public Start Note IP Address. Stop

66 SNMP MIB Browser (3) Navigation - MIB Tree System sysuptime -Notice Lower LHS - Notice OID

67 SNMP MIB Browser (4) SNMP PDU s (1) Get - Select Go Get - RHS has values. - OID Value

68 SNMP MIB Browser (5) SNMP PDU s (2) GetNext -Selected OID is: Returned value: ( ) or DSG, O Reilly Institute, F.35

69 SNMP MIB Browser (6) SNMP (3) Get SubTree -Position of MIB: (a.k.a. system) -RHS values: Returns all values below system.

70 SNMP MIB Browser (7) SNMP (4) Walk -MIB Location: (a.k.a. mib-2) - Returns *ALL* values under mib-2

71 SNMP MIB Browser (8) Tables - MIB Location: (or interfaces) - Select iftable, Go, then Table View. - Refresh/Poll

72 SNMP MIB Browser (9) SNMP - Graph - Select a value from the RHS, say sysuptime - Highlight and select Go, then Graph. - Interval = 1s set.

73 The presentation problem Q: does perfect memory-to-memory copy solve the communication problem? A: not always! struct { char code; int x; } test; test.x = 256; test.code= a test.code test.x a host 1 format test.code test.x a host 2 format problem: different data format, storage conventions

74 A real-life presentation problem: grandma 2004 teenager aging 60 s hippie

75 Presentation problem: potential solutions 1. Sender learns receiver s format. Sender translates into receiver s format. Sender sends. real-world analogy? pros and cons? 2. Sender sends. Receiver learns sender s format. Receiver translate into receiver-local format real-world-analogy pros and cons? 3. Sender translates host-independent format. Sends. Receiver translates to receiver-local format. real-world analogy? pros and cons?

76 Solving the presentation problem 1. Translate local-host format to host-independent format 2. Transmit data in host-independent format 3. Translate host-independent format to remote-host format grandma aging 60 s hippie 2004 teenager

77 ASN.1: Abstract Syntax Notation 1 ISO standard X.680 used extensively in Internet like eating vegetables, knowing this good for you! defined data types, object constructors like SMI BER: Basic Encoding Rules specify how ASN.1-defined data objects to be transmitted each transmitted object has Type, Length, Value (TLV) encoding

78 TLV Encoding Idea: transmitted data is self-identifying T: data type, one of ASN.1-defined types L: length of data in bytes V: value of data, encoded according to ASN.1 standard Tag Value Type Boolean Integer Bitstring Octet string Null Object Identifier Real

79 TLV encoding: example Value, 259 Length, 2 bytes Type=2, integer Value, 5 octets (chars) Length, 5 bytes Type=4, octet string

80 Network Management: summary network management extremely important: 80% of network cost ASN.1 for data description SNMP protocol as a tool for conveying information Network management: more art than science what to measure/monitor how to respond to failures? alarm correlation/filtering?

81 Network Management and Security Outline Basic Concepts of SNMP SNMPv1 Community Facility SNMPv3

82 Basic Concepts of SNMP An integrated collection of tools for network monitoring and control. Single operator interface Minimal amount of separate equipment. Software and network communications capability built into the existing equipment SNMP key elements: Management station Managament agent Management information base Network Management protocol» Get, Set and Notify

83 Protocol context of SNMP

84 Proxy Configuration

85

86 SNMP v1 and v2 Trap an unsolicited message (reporting an alarm condition) SNMPv1 is connectionless since it utilizes UDP (rather than TCP) as the transport layer protocol. SNMPv2 allows the use of TCP for reliable, connection-oriented service.

87 Comparison of SNMPv1 and SNMPv2 SNMPv1 PDU SNMPv2 PDU Direction Description GetRequest GetRequest Manager to agent Request value for each listed object GetRequest GetRequest Manager to agent Request next value for each listed object GetBulkRequest Manager to agent Request multiple values SetRequest SetRequest Manager to agent Set value for each listed object InformRequest Manager to manager GetResponse Response Agent to manager or Manage to manager(snmpv2) Transmit unsolicited information Respond to manager request Trap SNMPv2-Trap Agent to manager Transmit unsolicited information

88 SNMPv1 Community Facility SNMP Community Relationship between an SNMP agent and SNMP managers. Three aspect of agent control: Authentication service» Access to MIB is restricted to authorised managers Access policy» Different access rights to different managers Proxy service» The agent as a broker for other agents

89 Access policy (Πνιηηηθή πξόζβαζεο) Με ηνλ θαζνξηζκό κηαο θνηλόηεηαο ν πξάθηνξαο πεξηνξίδεη ηελ πξόζβαζε ζηε βάζε ΜΙΒ Διεγρνο πξόζβαζεο: Πξνβνιή SNMP MIB: έλα ππνζύλνιν από αληηθείκελα κέζα ζε κηα ΜΙΒ. Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο. Τν ζύλνιν αληηθεηκέλσλ ηεο πξνβνιήο δε ρξεηάδεηαη λα αλήθεη ζε ελα κόλν ππνδέλδξν ηεο ΜΙΒ Καηάζηαζε πξόζβαζεο SNMP: έλα ζηνηρείην από ην ζύλνιν {READ-ONLY, READ-WRITE}. Οξίδεηαη κηα θαηάζηαζε πξόζβαζεο γηα θάζε θνηλόηεηα. Πξνθίι θνηλόηεηαο SNMP (SNMP community profile)

90 SNMPv1 Administrative Concepts

91 SNMPv3 SNMPv3 defines a security capability to be used in conjunction with SNMPv1 or v2 User security model USM

92 Traditional SNMP Manager

93 Traditional SNMP Agent

94

95 SNMPv3 Flow

96 SNMP3 Message Format with USM

97 User Security Model (USM) Designed to secure against: Modification of information (Τξνπνπνίεζε πιεξνθνξηώλ) Masquerade (Μεηακθίεζε) Message stream modification (Τξνπνπνίεζε ξνήο κελπκάησλ) Disclosure (Απνθάιπςε) Not intended to secure against: Denial of Service (DoS attack) (Αξλεζε παξνρήο ππεξεζηώλ) Traffic analysis (Αλάιπζε θίλεζεο)

98 Key Localization Process

99 View-Based Access Control Model (VACM) VACM has two characteristics: Determines whether access to a managed object should be allowed. Make use of an MIB that:» Defines the access control policy for this agent.» Makes it possible for remote configuration to be used.

100 Access control decision

101 Network security Intruders and Viruses

102 Outline Intruders Intrusion Techniques Password Protection Password Selection Strategies Intrusion Detection Viruses and Related Threats Malicious Programs The Nature of Viruses Antivirus Approaches Advanced Antivirus Techniques

103 Intruders Three classes of intruders (hackers or crackers): Masquerader (κεηακθηεζκέλνο) Misfeasor (παξάλνκνο) Clandestine user (θξπθόο ρξήζηεο)

104 Intrusion Techniques System maintain a file that associates a password with each authorized user. Password file can be protected with: One-way encryption (κνλόδξνκε θξππηνγξάθεζε: απνζήθεπζε θξππηνγξαθεκέλεο κνξθήο ζπλζεκαηηθνύ ρξήζηε) Access Control (έιεγρνο πξόζβαζεο ζην αξρείν ζπλζεκαηηθώλ)

105 Intrusion Techniques Techniques for guessing passwords: Try default passwords. Try all short words, 1 to 3 characters long. Try all the words in an electronic dictionary(60,000). Collect information about the user s hobbies, family names, birthday, etc. Try user s phone number, social security number, street address, etc. Try all license plate numbers (MUP103). Use a Trojan horse Tap the line between a remote user and the host system. Prevention: Enforce good password selection (Ij4Gf4Se%f#)

106 UNIX Password Scheme Loading a new password

107 UNIX Password Scheme Verifying a password file

108 Storing UNIX Passwords UNIX passwords were kept in a publicly readable file, etc/passwords. Now they are kept in a shadow directory and only visible by root.

109 Salt The salt serves three purposes: Prevents duplicate passwords. Effectively increases the length of the password. Prevents the use of hardware implementations of DES

110 Password Selecting Strategies User ducation (εθπαίδεπζε ρξεζηώλ) Computer-generated passwords (παξαγόκελα από ηνλ ππνινγηζηή ζπλζεκαηηθά) Reactive password checking (ζηξαηεγηθή αληηδξαζηηθνύ ειέγρνπ ζπλζεκαηηθνύ: ην ζύζηεκα εθηειεί πεξηνδηθά ην δηθό ηνπ πξνγξακκα ζπαζίκαηνο ζπλζεκαηηθώλ) Proactive password checking (πξνιεπηηθόο έιεγρνο ζπλζεκαηηθώλ)

111 Markov Model: ηερληθή πξνιεπηηθνύ ειεγθηή Μνληέιν γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςηκσλ ζπλζεκαηηθώλ: m: ν αξηζκόο θαηαζηάζεσλ ζην κνληειν Α: ν ρώξνο θαηαζηάζεσλ Τ: πηλαθαο πηζαλνηεησλ K: ε ηάμε ηνπ κνληέινπ

112 Transition Matrix 1. Determine the frequency matrix f, where f(i,j,k) is the number of occurrences of the trigram consisting of the ith, jth and kth character. 2. For each bigram ij, calculate f(i,j, ) as the total number of trigrams beginning with ij. 3. Compute the entries of T as follows: T( i, j, k) f ( i, j, k) f ( i, j, )

113 Spafford (Bloom Filter) H i where X i D ( X ) y 1 i k; 1 j D; 0 y N 1 i jthword inpassworddictionary numberof wordinpassworddictionary The following procedure is then applied to the dictionary: 1. A hash table of N bits is definied, with all bits initially set to For each password, its k hash values are calculated, and the responding bits in the hash table are set to 1

114 Spafford (Bloom Filter) Design the hash scheme to minimize false positive. Probability of false positive: kd/ N k P (1 e ) (1 e or, equivalent ly, k R 1/ k ln(1 P ) k / R ) k where k numberof hash function N numberof bitsinhashtable D numberof wordsindictionary R N / D, ratioof hash tablesize( bits) todictionarysize( words)

115 Performance of Bloom Filter

116 The Stages of a Network Intrusion 1. Scan the network to: locate which IP addresses are in use, what operating system is in use, what TCP or UDP ports are open (being listened to by Servers). 2. Run Exploit scripts against open ports 3. Get access to Shell program which is suid (has root privileges). 4. Download from Hacker Web site special versions of systems files that will let Cracker have free access in the future without his cpu time or disk storage space being noticed by auditing programs. 5. Use IRC (Internet Relay Chat) to invite friends to the feast.

117 Intusion Detection The intruder can be identified and ejected from the system. An effective intrusion detection can prevent intrusions. Intrusion detection enables the collection of information about intrusion techniques that can be used to strengthen the intrusion prevention facility.

118 Profiles of Behavior of Intruders and Authorized Users

119 Intrusion Detection Statistical anomaly detection (αλίρλεπζε ζηαηηζηηθώλ αλσκαιηώλ) Treshold detection (αλίρλεπζε κε θαηώθιηα) Profile based (αλίρλεπζε βαζηζκάλε ζε πξνθίι) Rule based detection (Αλίρλεπζε βαζηζκέλε ζε θαλόλεο) Anomaly detection (αλίρλεπζε αλσκαιηώλ) Penetration identidication (αλαγλσ ξηζε δηείζδπζεο)

120 Measures used for Intrusion Detection Login frequency by day and time. Frequency of login at different locations. Time since last login. Password failures at login. Execution frequency. Execution denials. Read, write, create, delete frequency. Failure count for read, write, create and delete.

121 Distributed Intrusion Detection Developed at University of California at Davis

122 Distributed Intrusion Detection

123 Viruses and Malicious Programs Computer Viruses and related programs have the ability to replicate themselves on an ever increasing number of computers. They originally spread by people sharing floppy disks. Now they spread primarily over the Internet (a Worm ). Other Malicious Programs may be installed by hand on a single machine. They may also be built into widely distributed commercial software packages. These are very hard to detect before the payload activates (Trojan Horses, Trap Doors, and Logic Bombs).

124 Taxonomy of Malicious Programs Malicious Programs Need Host Program Independent Trapdoors Logic Bombs Trojan Horses Viruses Bacteria Worms

125 Definitions Virus (Ινο) - code that copies itself into other programs. A Bacteria replicates until it fills all disk space, or CPU cycles. Payload - harmful things the malicious program does, after it has had time to spread. Worm (Σθνπιήθη) - a program that replicates itself across the network (usually riding on messages or attached documents (e.g., macro viruses).

126 Definitions Trojan Horse (Γνύξεηνο Ιππνο) - instructions in an otherwise good program that cause bad things to happen (sending your data or password to an attacker over the net). Logic Bomb (Λνγηθή Βόκβα) - malicious code that activates on an event (e.g., date). Trap Door (or Back Door) (Κεξθόπνξηα) - undocumented entry point written into code for debugging that can allow unwanted users.

127 Definitions Exploits (Σεκεία Δθκεηάιεπζεο) Πξνγξάκκαηα πνπ εθκεηαιεύνληαη ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο. Downloaders (Πξνγξάκκαηα Καηεβάζκαηνο) εγθαζηζηά άιια πξνγξάκκαηα ζην ζύζηεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη. Σπλήζσο κεηαδίδνληαη κέζσ ει. ηαρπδξνκείνπ Spammer εξγαιεία πνπ ζηέιλνπλ κεγάιν όγθν κελπκάησλ ει. Ταρπδξνκείνπ Flooder ρξεζηκνπνηνύληαη ζε επηζέζεηο θαηά δηθηπσκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη πξνθαινύλ επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο. Zombie πξόγξακκα ην νπνίν νηαλ ελεξγνπνηείηαη ζε ελαλ ππνινγηζηή, μεθηλά επηζέζεηο ζε άιινπο ππνινγηζηέο

128 Virus Phases Dormant phase (θάζη ύπνωζης) - the virus is idle Propagation phase (θάζη διάδοζης) - the virus places an identical copy of itself into other programs Triggering phase (θάζη πσροδόηηζης) the virus is activated to perform the function for which it was intended Execution phase (θάζη εκηέλεζης) the function is performed

129 Virus Protection Have a well-known virus protection program, configured to scan disks and downloads automatically for known viruses. Do not execute programs (or "macro's") from unknown sources (e.g., PS files, Hypercard files, MS Office documents, Avoid the most common operating systems and programs, if possible.

130 Virus Structure 1 ε γξακκή: άικα ζην θπξην πξόγξακκα ηνύ 2 ε γξακκή: αλαδεηά ακόιπληα εθηειέζηκα θαη ηα κνιύλεη... Ο ηόο πξαγκαηνπνηεί θάπνηα επδήκηα ελέξγεηα (κπνξεί λα εθηειείηαη θαζε θνξά πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα ή λα είλαη κηα ινγηθή βόκβα)

131 A Compression Virus

132 Types of Viruses Parasitic Virus (παξαζηηηθόο) - attaches itself to executable files as part of their code. Runs whenever the host program runs. Memory-resident Virus (ιός μόνιμα εγκαηεζηημένος ζηη μνήμη) - Lodges in main memory as part of the residual operating system. Boot Sector Virus (ιός ηομέα εκκίνηζης) - infects the boot sector of a disk, and spreads when the operating system boots up (original DOS viruses). Stealth Virus (αόξαηνο ηόο) - explicitly designed to hide from Virus Scanning programs. Polymorphic Virus (πνιπκνξθηθόο ηόο)- mutates with every new host to prevent signature detection. Metamorphic Virus (κεηακνξθηθόο ηόο) mutates with every new host, rewrites itself and changes its behavior and appearance

133 Macro Viruses Microsoft Office applications allow macros to be part of the document. The macro could run whenever the document is opened, or when a certain command is selected (Save File). Platform independent. Infect documents, delete files, generate and edit letters.

134 Ινί ει. ηαρπδξνκείνπ Φαξαθηεξηζηηθά Σηέιλεηαη ζε όια ηα άηνκα πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα επαθώλ ηνπ ρξήζηε Ο ηόο πξνθαιεί ηνπηθή δεκηά ελεξγνπνίεζε θαη κε απιό άλνηγκα ηνπ κελύκαηνο ει. ηαρπδξ. δπλαηόηεηεο ηαρείαο δηάδνζεο κέζσ Γηαδηθηύνπ Σθνπιήθηα Χάρλεη ελεξγεηηθά γηα άιια ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαδνζεί ρξεζηκνπνηεί «δηθηπαθό όρεκα»:» Υπεξεζία ει. ηαρπδξνκείνπ» Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο εθηέιεζεο (εθηειεί ελα αληηγξαθό ηνπ ζε ελα αιιν ζύζηεκα)» Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ζύλδεζεο (ζπλδέεηαη σο ρξήζηεο ζε απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα θαη ρξεζηκνπνηεί εληνιεο γηα λα αληηγξαθεί από ην έλα ζύζηεκα ζην άιιν) Τν ζθνπιήθη Morris: Robert Morris 1998, γηα ζπζηήκαηα UNIX, αλαθάιπςε άιισλ ππνινγηζηώλ ηνπο νπνηνπο εκπηζηεπόηαλ ν ππνινγηζηήο

135 Τερλνινγία Σθνπιεθηώλ Πνιππιαηθνξκηθά: κπνξνύλ λα επηηεζνύλ ζε WINDOWS, UNIX θιπ Πνιιαπιήο εθκεηάιιεπζεο: πνηθίινη ηξόπνη δηείζδπζεο(ρξεζηκνπνηώληαο εππάζεηεο ζε δηαθνκηζηέο Γηαδηθηύνπ, θνηλνρξεζηία αξρείσλ θιπ) Δμαηξεηηθά γξήγνξε εμάπισζε: ηερληθή γηα επηηάρπλζε ηεο εμάπισζεο-αλίρλεπζε ζην Γηαδηθηπν γηα ηελ ζπγθέληξσζε δηεπζύλζεσλ Πνιπκνξθηζκόο Μεηακνξθηζκόο Μεηαθνξηθά νρήκαηα: είλαη ηδαληθά κέζα κεηαθνξάο γηα άιια εξγαιεία θαηαλεκεκέλεο επίζεζεο Δθκεηάιιεπζε ηελ «εκέξα κεδελ»: γηα επίηεπμε κέγηζηνπ βαζκνύ αηθληδηαζκνύ θαη δηάδνζεο ην ζθνπιήθη εθκεηαιεύεηαη κηα άγλσζηε εππάζεηα

136 Μέηξα αληηκηώπηζεο Ιώλ Αλίρλεπζε: δηαπηζηώλεηαη ε κόιπλζε θαη εληνπίδεηαη ν ηόο Αλαγλώξηζε: αλαγλσξίδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηόο πνπ έρεη πξνζβάιιεη ην ζύζηεκα Καηάξγεζε: αθνπ αλαγλσξηζηεί ν ηνο, αθαηξνύληαη ηα ίρλε ηνπ

137 Antivirus Approaches 1st Generation, Scanners (απινί αληρλεπηέο): searched files for any of a library of known virus signatures. Checked executable files for length changes. 2nd Generation, Heuristic Scanners (επξεηηθνί αληρλεπηέο): looks for more general signs than specific signatures (code segments common to many viruses). Checked files for checksum or hash changes. Διεγρνο αθεξαηόηεηαο integrity checking: checksum-πξνζάξηεζε αζξνίζκαηνο ειεγρνπ 3rd Generation, Activity Traps (παγίδεο δξαζηεξηόηεηαο): stay resident in memory and look for certain patterns of software behavior (e.g., scanning files). 4th Generation, Full Featured (πιήξεο πξνζηαζία): combine the best of the techniques above.

138 Πξνεγκέλεο ηερληθέο αληηβηνηηθώλ

139 Χεθηαθό αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα

140

141 Advanced Antivirus Techniques

142

143

144 Δπίζεζε εζσηεξηθνύ πόξνπ

145

146 Δπίζεζε πνπ θαηαλαιώλεη πόξνπο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ

147

148

149 Σηξαηεγηθέο ζάξσζεο ινγηζκηθνύ δόκπη γηα κόιπλζε ζπζηεκάησλ

150 Advanced Antivirus Techniques Generic Decryption (GD) CPU Emulator Virus Signature Scanner Emulation Control Module For how long should a GD scanner run each interpretation?

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Database Management Database Definition Collection of relevant

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

MUM ATHENS, GREECE 2015

MUM ATHENS, GREECE 2015 Presentation: Basic & Advanced RouterOS Setups (ΒΑΣΙΚΕΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ROUTEROS) Project Manager IonianWiFi Internet Services www.ionianwifi.gr ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ Χρήση του Mikrotik RB951Ui-

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ Σημειώσεις 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συμπληρωματικές Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙΙ» (Διαχείριση Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Delivering training since 1996

Delivering training since 1996 This course provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 Infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses in total will collectively cover

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos HOWTO instal Joomla by A. Andreatos Revisions: 24 dec 2010, 28 dec 2010, 8 jan 2011 SOURCES: 1/ http://docs.joomla.org/installing_joomla_on_debian_linux 2/ https://help.ubuntu.com/community/joomla 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0-03 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File Server/Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Barracuda Web Application Firewall Καλοχριστιανάκης Αντώνης Διευθυντής Πωλήσεων Digital SIMA Ανατομία Web επίθεσης Οι Web επιθέσεις δε διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Λογισμικό Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Κατηγορίες Λογισμικού Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών 2.3 2.3 Το Λειτουργικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

SSH. Tutorial. Γιώργος Καππές

SSH. Tutorial. Γιώργος Καππές SSH Tutorial Γιώργος Καππές SSH Tutorial Το ssh (Secure Shell) είναι ένα ασφαλές δικτυακό πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο υπολογιστών. Το ssh όχι μόνο κρυπτογραφεί τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SNMP MANAGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

VoIP με χρήση του Cisco CME. Δημιουργία ενός τοπικού τηλεφωνικού δικτύου με εσωτερικά extensions

VoIP με χρήση του Cisco CME. Δημιουργία ενός τοπικού τηλεφωνικού δικτύου με εσωτερικά extensions VoIP με χρήση του Cisco Ο λόγος που τα ISR (Integrated Services Router) της Cisco ονομάζονται ISR, είναι διότι όπως προμηνύει και το όνομά τους, είναι ικανά να πραγματοποιούν πολλές διαφορετικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

NNM ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην εποχή μας η μορφή των συστημάτων διαχείρισης ακολουθεί το μοντέλο agentmanager.

NNM ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην εποχή μας η μορφή των συστημάτων διαχείρισης ακολουθεί το μοντέλο agentmanager. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαχείριση δικτύου ορίζεται ως ένα σύνολο από λειτουργίες, ενέργειες, διαδικασίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας και για την εκμετάλλευση του δικτύου. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

SocialSkip Service v2.0

SocialSkip Service v2.0 SocialSkip Service v2.0 Οδηγίες εγκατάστασης Κωνσταντίνος Παρδάλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρα, Μάιος 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Αρχεία για λήψη... 2 Εγκατάσταση Java Developer

Διαβάστε περισσότερα

ISDN USB RECORDERS. Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR)

ISDN USB RECORDERS. Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR) ISDN USB RECORDERS Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR) Τα προϊόντα ΙSDN USB είναι: Εύκολα στη σύνδεση Απλά

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors The EZ-One Pro series are complete access control systems designed for fast and easy installation. EZ-One Pro systems can

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS Last update: 10/3/2015 FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS 1 ForestView Network Technical Specifications Contents Images... 3 Flash Files... 3 Product Feeds... 4 Dynamic XML Feeds... 4 XML FEED

Διαβάστε περισσότερα