προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής"

Transcript

1 πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής

2 εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ διέθετε µικρό εξπλισµό και απασχλύσε µόν Ηάτµα πρσωπικό. Οι βασικές της αρχές όµως ήταν πάντα η πρσήλωση της εταιρείας στην υψηλή πιότητα των πρϊόντων της, τις άριστες σχέσεις µε τυς συνεργάτες της και την δηµιυργία ενός αξιόπιστυ νόµατς στην αγρά. Στην πρεία η ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ εξελίχθηκε και τ 199 µεταφερθήκαµε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις m² στην ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδυ. Τ Ά εξάµην τυ 001 η επιχείρηση µετεγκαταστάθηκε σε καινύριες εγκαταστάσεις πάλι στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σε ιδιόκτητ χώρ m² µε στεγασµέν χώρ.850 m² και µε υπερσύγχρν εξπλισµό πίς εξασφαλίζει : Οικλγική διαχείριση απβλήτων Άριστες συνθήκες παραγωγής Εργαστήρι πιτικύ ελέγχυ τελευταίας τεχνλγίας Εργαστήρι έρευνας και ανάπτυξης Σύγχρνη ργάνωση απθήκης Αξιόπιστα συστήµατα ασφάλειας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση, κ.λ.π. ) Πλιτική πιότητας Η εταιρεία έχει στόχ την ικανπίηση των πελατών µε την άψγη πιότητα των χρωµάτων και εµπρευµάτων,τη συνέπεια και καλή εκ µέρυς µας συνεννόησης µαζί τυς, τ συνδυασµό πιότητας και ανταγωνίσιµων τιµών, τη σωστή συσκευασία για την διατήρηση των χρωµάτων και την εµπρόθεσµη παράδση και παραγγελία. Αυτό απαιτεί διαρκές ενδιαφέρν και συνεργασία της διίκησης και των εργαζµένων και σωστή επιλγή πρώτων υλών και εµπρευµάτων όπως επιλγή συνεπών πρµηθευτών και άλλων συνεργατών, και επιτυγχάνεται µε την συµµόρφωση στις απαιτήσεις τυ πρτύπυ ISO 9001:008. Τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης καθώς επίσης ελέγχυ και πιότητας των πρϊόντων, διαθέτυν όργανα τελευταίας τεχνλγίας και ακλυθύν διεθνή και ελληνικά πρότυπα ελέγχυ. Όλα τα παραγώµενα πρϊόντα ελέγχνται και εργαστήρια πιτικύ ελέγχυ µπρύν να εκδίδυν πιστπιητικά ελέγχυ παρτίδας υλικύ.η εφαρµγή αρχών πιότητας και η τήρηση των διαδικασιών τυ Συστήµατς ιαχείρησης Πιότητας πυ εφαρµόζει η εταιρεία, διασφαλίζυν την υψηλή και σταθερή πιότητα των πρϊόντων της και των παρεχόµενων υπηρεσιών της. Περιβαλλντική πλιτική Η εταιρεία µας φρντίζει συνεχώς έτσι ώστε ι δραστηριότητές της να έχυν τις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στ περιβάλλν. Στ πλαίσι αυτό ανέπτυξε Σύστηµα Περιβαλλντικής ιαχείρισης σύµφωνα µε τ πρότυπ ISO 14001:004, τπί αντιµετωπίζει όλα τα θέµατα πυ σχετίζνται µε τ περιβάλλν. Επιδιώκντας την περαιτέρω βελτίωση της απόδσής της στα περιβαλλντικά θέµατα, η εταιρεία καθρίζει και αναθεωρεί σε τακτικά χρνικά διαστήµατα περιβαλλντικύς σκπύς και στόχυς, λαµβάνντας υπόψη: την περιβαλλντική νµθεσία τις σηµαντικές περιβαλλντικές πλευρές, τις τεχνλγικές επιλγές, τυς γενικύς στόχυς της εταιρείας, τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών π.χ εργαζόµενι, πελάτες, κάτικι, φρείς κλπ, και την ικνµική δυνατότητα της εταιρείας. Επιπλέν, τ πρσωπικό έχει ενηµερωθεί για τις απαιτήσεις τυ συστήµατς περιβαλλντικής διαχείρισης, την Περιβαλλντική Πλιτική, τυς αντικειµενικύς σκπύς και στόχυς, τις επιπτώσεις των δραστηριτήτων της εταιρείας στ περιβάλλν καθώς και τα πιθανά επείγντα περιστατικά και την απαιτύµενη αντιµετώπισή τυς. Παράλληλα, η εταιρεία φρντίζει και για την ευαισθητπίηση των εξωτερικών συνεργατών της, έτσι ώστε να ελαχιστπιύνται ι επιπτώσεις στ περιβάλλν. Επίσης συµµετέχει σε εγκεκριµέν συλλγικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών της (ΕΕΑΑ). Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη συνεχή και ενεργό πρσπάθεια όλων των συµµετεχόντων έχυν σαν απτέλεσµα τη διαρκή βελτίωση τυ λκληρωµένυ Συστήµατς Περιβαλλντικής ιαχείρισης. Ε11-50 Έκδση:4/

3 Πιστπιητικά EN ISO 9001/008 EN ISO 14001/004 Σε όλη την πρεία της εταιρείας ι δραστηριότητες της χαρακτηρίζνταν πάντα απ δυναµισµό, συνεχή επιστηµνική έρευνα και εφαρµγή πρωτπριακών µεθόδων εµπρικής πλιτικής. Ο σχεδιασµός, η παραγωγή και η διάθεση όλων των πρϊόντων καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται κάτω απ τ πιστπιηµέν σύστηµα πιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Πιστή στα παραπάνω και απκωδικπιώντας τα στιχεία και τις τάσεις της αγράς, η στρατιγική κατεύθυνση της εταιρείας σήµερα, δίνει πάντα ιδιαίτερη πρσχή στην υγεία και ασφάλεια των εργαζµένων και στην πρστασία τυ περιβάλντς. EN EPS EN MW Η εταιρία έχει αναπτύξει τ απόλυτ και λκληρωµέν πιστπιηµέν σύστηµα εξωτερικής θερµµόνωσης παλαιών και νέων κτιρίων 100% ACRYL THERMONOSYSTEM µε πλυστερίνη και πετρβάµβακα. Για την διασφάλιση της άριστης πιότητας και εφαρµγής τυ συστήµατς, έχει πιστπιηθεί σύµφωνα µε δύ ευρωπαϊκά πρότυπα E T I C S ( E x t e r n a l T h e r m a l Insulation Composite Systems). Κατά EN EPS µε πλυστερίνη και ΕΝ MW µε πετρβάµβακα Με τν τρόπ αυτό επιτυγχάννται ι βέλτιστες δυνατές συνθήκες θερµµόνωσης τόσ για τ καλκαίρι όσ και για τ χειµώνα. Πιστπιηµένικλγικό πλαστικό χρώµα ECOLIFE, ύστερα από απνµή τυ ικλγικύ σήµατς σε αυτό. Τ πρϊόν Cover Latex όπως και τ Cover Acryl έχυν πιστπιηθεί κατά τ πρότυπ ΕΛΟΤ 788, σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δκιµές πυ αναλύνται σε αυτά. Πιστπιηµέν χρώµα διαγράµµισης ROAD PAINT σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δκιµές πυ αναλύνται σε αυτό. Πιστπιηµέν στεγανωτικό υλικό MONOSTOP, ύστερα από εργαστηριακό έλεγχ δείγµατς και σύµφωνα µε τ απτέλεσµα αυτύ. Η ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ επιδιώκει την ανάπτυξη της και τ απδεικνύει έµπρακτα µε τ άρτι εργατικό δυναµικό της, την παραγωγή πιτικών πρϊόντων, τις συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρν τεχνλγικό εξπλισµό, την συνεχή εκπαίδευση τυ ανθρωπίνυ δυναµικύ της και την διεύρυνση τυ δικτύυ της. Στόχς µας να συνεχίσυµε την ραγδαία εξέλιξη της, πρσπαθώντας συνέχεια για τ καλύτερ και ξεπερνώντας καθηµερινά τν ίδι µας τν εαυτό. Να συνεχίσυµε δηλαδή, την δηµιυργία πρϊόντων απόλυτης πιότητας και φιλικών στ χρήστη πρϊόντων, φρντίζντας έτσι απόλυτα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τυ σύγχρνυ καταναλωτή. Ε11-50 Έκδση:4/

4 Περιεχόµενα Π ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εσωτερικής χρήσης Σελ. 6-8 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εξωτερικής χρήσης Α Σελ ΜΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ Σελ. 1 ΥΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ Σελ ΒΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ Σελ Βξπ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ξύλυ - πέτρας Σελ.0- ΣΚ ΣΤΟΚΟΙ ΚΟΛΛΕΣ Σελ.3-4 B BIOMHXANIKA Σελ.5-6 Λ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΛΑ ΙΑ Σελ. 7 ΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Σελ. 7 Κ ΕΠ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελ.8-9 Σελ Σελ. 33 ΠΘ ΠΡΟΪΟΝΤΑ θερµµόνωσης Σελ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 38 / Επισκεφθείτε τις ιστσελίδες της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ και διαλέξτε τ κατάλληλ πρϊόν ή σύστηµα θερµµόνωσης πυ σας ταιριάζει. 4 Ε11-50 Έκδση:4/

5 Οδηγίες για επιτυχηµέν βάψιµ Τεχνικό Εγχειρίδι Συστηµάτων Βαφής πυ κρατάτε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει την δυνατότητα στν αναγνώστη να ενηµερωθεί για κάθε ένα πρϊόν ξεχωριστά, αλλά και να επιλέξει τ κατάλληλ Τσύστηµα βαφής ανάλγα µε τις απαιτήσεις της επιφάνειας και των συνθηκών. Απτελεί έναν συνπτικό δηγό των κυριότερων πρίόντων πυ καλύπτυν όλ τ εύρς των πρς βαφή επιφανειών (εξωτερική - εσωτερική τιχπιία, ξύλινες - µεταλλικές επιφάνειες). Πως επιλέγω τ σωστό χρώµα; Η πιότητα τυ απτελέσµατς σε κάθε εργασίας ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εξαρτάται από την πιότητα τυ χρησιµπιύµενυ πρϊόντς και από δύ άλλυς σηµαντικύς παράγντες πυ πρσδιρίζυν τ τελικό απτέλεσµα.τη σωστή πρετιµασία της επιφάνειας πριν τη βαφή, δηλαδή τ πρσεκτικό καθάρισµα και τ στκάρισµά της και από τ σύστηµα βαφής, δηλαδή από τν κατάλληλ συνδυασµό υπστρώµατς και τελικών πρϊόντων. 1.Πρετιµασία της πρς βαφή επιφάνειας Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από ρύπυς, µύχλα, λιπαρές υσίες κτλ, και να είναι τελείως στεγνή. Όταν πρόκειται για επαναβαφή η επιφάνεια θα πρέπει να απαλλαχθεί από τυχόν σαθρά ή χαλαρά συνδεδεµένα υλικά και γενικά θα πρέπει να απµακρυνθύν τα σηµεία εκείνα πυ τ παλιό χρώµα έχει χάσει την πρόσφυσή τυ µε τ υπόστρωµα. Επιφάνειες ι πίες είναι λείες ή γυαλιστερές θα πρέπει να γυαλχαρταριστύν, πρκειµένυ να αγριευτύν ή να σπάσει η γυαλάδα τυς. Έτσι επιτυγχάνυµε την καλύτερη πρόσφυση τυ χρώµατς πάνω σε αυτές. Όλες ι πρς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρώννται µε τ κατάλληλ- πρτεινόµεν σε κάθε περίπτωση αστάρι..αστάρι Η απτελεσµατικότητα τυ ασταριύ (για τιχπιία) θα είναι η αναµενόµενη και η διάρκεια ζωής τυ συστήµατς βαφής θα επιµηκυνθεί όταν τ αστάρι εισχωρήσει στν τίχ και δεν κάνει κρύστα στην επιφάνειά τυ. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σωστή αραίωση πυ πρτείνεται στη συσκευασία, ανάλγα µε τ πρώδες της επιφάνειας. 3.Εργαλεία εφαρµγής Τα εργαλεία (ρλό, πινέλ) πρέπει να είναι καθαρά και να µην έχυν φθαρεί από πλυκαιρισµό ή από πλλαπλές χρήσεις στ παρελθόν. Χρησιµπιήστε για κάθε είδυς επιφάνεια τ κατάλληλ εργαλεί βαφής. 4.Αραιώσεις Οι αραιώσεις των υλικών πυ πρόκειται να εφαρµστύν πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις δηγίες πυ αναγράφνται στη συσκευασία κάθε πρϊόντς. 5.Περιβαλλντικές συνθήκες εφαρµγής Η θερµκρασία περιβάλλντς στην πία ενδείκνυται να εφαρµστεί ένα σύστηµα βαφής σε µια επιφάνεια, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 5 C και δεν πρέπει να υπερβαίνει τυς 35 C. Απφεύγετε την βαφή τις ηµέρες πυ καιρός είναι βρχερός και τ πσστό υγρασίας στην ατµόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αυξηµέν (µεγαλύτερ τυ 70%). 6. ιαλυτικά Χρησιµπιείτε τα πρτεινόµενα διαλυτικά, πυ είναι απλύτως συµβατά µε τ χρώµα, όταν πρόκειται για βαφή µε χρώµα διαλύτυ. 7.Απθήκευση χρωµάτων Τα δχεία πυ έχυν ανιχτεί και πρόκειται να απθηκευτύν θα πρέπει να κλείννται πλύ καλά και να τπθετύνται σε χώρ µε φυσιλγικές συνθήκες υγρασίας και θερµκρασίας, ώστε να παραµείνυν κατάλληλα πρς χρήση στ µέλλν χωρίς να αλλιωθύν Απθήκευση υδατδιαλυτών χρωµάτων πυ έχυν αραιωθεί µε νερό, µη πόσιµ, ενδέχεται να δηγήσει σε βιχηµικές αντιδράσεις πυ θα δηµιυργήσυν δυσάρεστη σµή στ περιεχόµεν. 8.Καθαρισµός λερωµένων επιφανειών Οι επιφάνειες πυ είναι βαµµένες µε πρϊόντα ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ, και έχυν λερωθεί, µπρύν πλύ εύκλα να καθαριστύν µε την χρήση ήπιων ικιακών καθαριστικών. Απφεύγετε την χρήση σκληρής βύρτσας καθαρισµύ ώστε να µην τραυµατιστεί τ φιλµ τυ χρώµατς ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε11-50 Έκδση:4/

6 Π ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εσωτερικής χρήσης ECO LIFE Οικλγικό άσµ πλαστικό αρίστης πιότητς. Ικανπιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χαµηλές εξατµίσεις Οργανικών ενώσεων. Έχει εξαιρετική αντχή µε πλύ υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό δύλεµα πυ τ κάνει δηµφιλή τόσ στυς επαγγελµατίες όσ και στυς ερασιτέχνες. Ιδανικό για σβάδες σπατυλαριστύς τίχυς, γυψσανίδες ξύλα κλπ. Απαραίτητ για παιδικά δωµάτια, νσκµεία και γενικά όπυ θέλυµε άσµ περιβάλλν βαφής. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Τ πρϊόν εφαρµόζεται σε δύ η τρείς επιστρώσεις, ι πίες πρέπει να απέχυν χρνικά µεταξύ τυς τυλάχιστν ώρες. Τ πρϊόν απκτά όλες τις µηχανικές τυ αντχές µετά από 0-30 µέρες 10-15m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό Επιφανειακά σε 0-40 λεπτά. Επαναβάφεται µετά από 4-6 ώρες Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη Αστάρι καλυπτικό 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt THERMOLIFE STEP Κρυφαίας πιότητας θερµµνωτικό χρώµα ιδανικό για εσωτερική θερµµόνωση. Με τα ειδικά θερµκεραµικά νανσφαιρίδια πυ περιέχει, θερµµνώνει τν χώρ σας και από τυς τρείς τρόπυς µεταφράς της θερµότητας. Συγχρόνως εκµεταλλεύεται την ιδιότητα τυ αυτή για να µας πρσφέρει ένα πι ζεστό και υγιεινό περιβάλλν, πρσφέρντας µεγάλη καλυπτικότητα µε βελύδινη επιφάνεια. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στ συχνό πλύσιµ. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας πρσφέρει τη δυνατότητα έως 80% ταχύτερης θέρµανσης των χώρων µε απτέλεσµα ακόµη µεγαλύτερη εξικνόµηση ενέργειας. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε,εφαρµόζυµε τ πλαστικό THERMOLIFE αραιωµέν µε νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 14-0m /lit Λευκό και σε τρείς βάσεις για τ σύστηµα χρωµατισµύ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη Αστάρι καλυπτικό 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt Κρυφαίας πιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πρσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. ίνει βελύδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. υλεύεται εύκλα µε ρλό, πινέλ ή πιστόλι σε κατάλληλα πρετιµασµένη επιφάνεια. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στ συχνό πλύσιµ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό STEP αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 14-0m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα 0-40 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό, σε 10 βασικές απχρώσεις και σε 3 βάσεις για τ σύστηµα χρωµατισµύ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη Αστάρι καλυπτικό 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt BOLERO LATEX από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε την επιφάνεια πυ θέλετε να βάψετε. Περάστε ενα χέρι πλαστικό BOLERO αραιωµέν µε νερό έως 15%. Μετά απ µία έως δύ ώρες περάστε τ δεύτερ χέρι µε αραιώση 5-10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες περάστε πρώτα ένα αντισκυριακό υπόστρωµα. Επιφάνειες απ υδρόχρωµα περάστε τις πρώτα µε τ ακρυλικό αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ. 8-10m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt 6 Ε11-50 Έκδση:4/ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*, 6**

7 Π COVER LATEX To COVER-LATEX διαθέτει υψηλή καλυπτικότητα, χινάτ λευκό και αντχή στ σφυγγάρισµα µε υπέρχη αφή. Πρσφέρεται και σε µντέρνες πάλ απχρώσεις. Υπερκαλύπτει όλες τις πρδιαγραφές ανώτερης πιότητας πλαστικύ χρώµατς σύµφωνα µε τις µετρήσεις τυ ΕΛ.Ο.Τ.*7.88. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό COVER-LATEX αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό.σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. Αντίξες συνθήκες κατά την εφαρµγή µπρύν να αλλιώσυν τις τελικές ιδιότητες τυ χρώµατς. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt NATURA LATEX Καλής πιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση, µε µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Χρησιµπιείται εκεί πυ δεν έχυµε απαιτήσεις συχνύ σφυγγαρίσµατς της επιφάνειας. 8-10m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε δύ βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt STEP COLOR Κρυφαίας πιότητας πλαστικό σατινέ χρώµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πρσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. ίνει βελύδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. υλεύεται εύκλα µε ρλό, πινέλ ή πιστόλι σε καθαρισµένη επιφάνεια. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στ συχνό πλύσιµ. 14-0m /lit Πρώτ χέρι 10% νερό εύτερ χέρι 5% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0,75Lt*, 3Lt, 10Lt UN-MOULD Τ αντιµυχλικό πλαστικό UN-MOULD είναι ένα υλικό πυ λύνει τ πρόβληµα της µύχλας. Η ειδική τυ σύνθεση και µε την πρσθήκη µυκητικτόνυ τ καθιστά απρόσβλητ από τυς µύκητες της υγρασίας. Ενδείκνυται τόσ για εσωτερική όσ και για εξωτερική χρήση. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αν πρόκειται για νέα επιφάνεια ασταρώνυµε µε τ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ και µετά βάφυµε µε τ UN-MOULD σαν συµβατικό πλαστικό. Όταν πρόκειται για επιφάνεια πυ έχει πρσβληθεί µε µύχλα ξεπλένεται πρώτα µε τ ειδικό καθαριστικό UN-MOULD Clean της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ. Κατόπιν περνάµε ένα χέρι λευκό υπόστρωµα ΜΟΝΟ-SMOKE. Έτσι η επιφάνεια έχει πρετιµαστεί κατάλληλα για την χρήση τυ UN-MOULD. ΑΚΙΝ ΥΝΟ για τν άνθρωπ. 1-16m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό Στεγνό στην αφή σε Mono-Smoke, 0 έως 60 min ανάλγαµε ιατίθεται σε λευκό εύτερ χέρι 5-10% νερό την επιφάνεια και τις συνθήκες Αστάρι Nεφτιύ 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*, 6** Ε11-50 Έκδση:4/

8 Π VELVET LATEX Καλής πιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση, µε µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Χρησιµπιείται εκεί πυ δεν έχυµε απαιτήσεις συχνύ σφυγγαρίσµατς της επιφάνειας. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό VELVET LATEX αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. Αντίξες συνθήκες κατά την εφαρµγή µπρύν να αλλιώσυν τις τελικές ιδιότητες τυ χρώµατς m /Lt χρώµατς Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα ιατίθεται σε Λευκό. Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 3Lt, 9Lt Υ ΡΟΧΡΩΜΑ Υπέρλευκ χρώµα ταβανιών για εσωτερική χρήση. υλεύεται εύκλα και απλώνει χωρίς να κάνει ρλλιές. Αντέχει στην ξηρή τριβή και καλύπτει όλες τις επιφάνειες µε δύ χέρια. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Τ Υ ΡΟΧΡΩΜΑ περνιέται σε δύ χέρια. Στ πρώτ χέρι αραίωση 15% νερό ενώ στ δεύτερ χέρι 5-10%. Αν πρόκειται να χρωµατίσυµε τ Υ ΡΟΧΡΩΜΑ θα πρέπει να έχυµε υπόψη µας ότι όταν στεγνώνει ανίγει τ χρώµα τυ. 4-6m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0 min ανάλγα ιατίθεται σε Λευκό και σε βάση (P) για ανιχτές απχρώσεις Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 3Lt, 9Lt Η επιλγή των χρωµάτων πυ θα εφαρµστύν σε ένα εσωτερικό χώρ έχει άµεση σχέση µε τα αισθητικά κριτήρια τυ ενδιαφερµένυ,τα χαρακτηριστικά τυ χώρυ αλλά και όλη την επίπλωση. Παιδικό δωµάτι Χρώµα &διακόσµηση Τα ζεστά χρώµατα αλλά και ι συνδυασµί τυς δίνυν µια αίσθηση αρµνίας στ χώρ. Αυτό µπρεί να επιτευχθεί µε την εφαρµγή χρώµατς σε όλη την ενότητα ή σε µια πλευρά τυ τίχυ. Καθιστικό Υπνδωµάτι Στ παιδικό δωµάτι µπρεί να χρησιµπιηθύν χρώµατα και έντνι συνδυασµί πυ αρέσυν στα παιδιά, πλαισιώνντάς τα από διάφρες φιγύρες και παιδικές παραστάσεις. Κυζίνα Γενικά στα υπνδωµάτια πρτιµώνται παστέλ χρώµατα και ζεστές απχρώσεις πυ δηµιυργύν µια ατµόσφαιρα χαλάρωσης, όπως τ χρώµα της λεβάντας, τ γαλάζι ή τ πράσιν. Οι απαιτήσεις όσν αφρά την εικόνα της κυζίνας, ιδιαίτερα εάν είναι στν ίδι, ενιαί χώρ µε τ καθιστικό είναι σίγυρα µεγάλες. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχυν περιρισµί, αρκεί τ χρώµα πυ θα επιλεγεί να είναι ιδιαίτερα καλής πιότητας και να πλένεται εύκλα. Ε11-50 Έκδση:4/

9 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εξωτερικής χρήσης Α LIFE ACRYL Άριστης πιότητς 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα για τν χρωµατισµό και πρστασία των εξωτερικών επιφανειών. Εχει εξαιρετική αντχή µε πλύ υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό δύλεµα πυ τ κάνει δηµφιλή τόσ στυς επαγγελµατίες όσ και στυς ερασιτέχνες. Ιδανικό για µπετόν, τύβλα σβάδες µε µεγάλη αντχή στα αλκάλια τυ µπετόν. Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες λάδια, και να είναι ασταρωµένες µε Water Undercoat η Αστάρι Νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Τ πρϊόν εφαρµόζεται σε δύ η τρείς επιστρώσεις, ι πίες πρέπει να απέχυν χρνικά µεταξύ τυς τυλάχιστν 4 ώρες. Τ πρϊόν απκτά όλες τις µηχανικές τυ αντχές µετά από 0-30 µέρες m /lit χρώµατς. Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό Επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται µετά από 4-6 ώρες. Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι Νεφτιύ Water Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt STEP ACRYL 100% Η καλύτερη δυνατή επιλγή σας για χρωµατισµό και πρστασία εξωτερικών επιφανειών. Η ειδική τυ σύνθεση µε 100% γαλακτώµατα ακρυλικύ-στυρενίυ τ καθιστύν άτρωτ σε κάθε εξωτερικό επηρεασµό. Κατάλληλ για µπετόν, σβά, τύβλα, νβπάν κ.λ.π. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στα αλκάλια τυ µπετόν. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι τσιµεντόχρωµα STEP ACRYL αραιωµέν έως 15 % µε νερό. Ακλύθως µετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. Είναι απρόσβλητ στην παγωνιά, στην υγρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες τυ ηλίυ m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt BOLERO ACRYL όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε την επιφάνεια πυ θέλετε να βάψετε. Περάστε ενα χέρι BOLERO ACRYL αραιωµέν µε νερό έως 15%. Μετά απ µία έως δύ ώρες περάστε τ δεύτερ χέρι µε αραιώση 5-10% νερό. Σε δύσκλες επιφάνειες (βρεινί τίχι, παραθαλάσσιες περιχές κλπ) συνιστάται αστάρωµα της επιφάνειας µε τ ακρυλικό αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt COVER ACRYL Τ δυνατό χρώµα πυ µας επιτρέπει να καλλωπίσυµε και να πρστατεύσυµε όλες τις εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες εξωτερικές επιφάνειες. Η ακρυλική τυ βάση εγγυάται πλυετή αντχή. Υπερκαλύπτει όλες τις πρδιαγραφές ανώτερης πιότητας πλαστικύ χρώµατς σε αντίξες καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε τις µετρήσεις τυ ΕΛ.Ο.Τ.*7.88. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Σε κατάλληλα πρετιµασµένη και ασταρωµένη επιφάνεια περνάµε ένα χέρι COVER-ACRYL αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερύ. Σε δύσκλες επιφάνειες (βρινί τίχι, παραθαλάσσιες περιχές, κλπ.) συνιστάται αστάρωµα της επιφάνειας µε τ ακρυλικό αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ. Αντίξες συνθήκες κατά την εφαρµγή µπρύν να αλλιώσυν τις τελικές ιδιότητες τυ χρώµατς. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό. εύτερ χέρι 5-10% νερό 5-30 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό, γκρι και κεραµιδί. Επίσης σε 3 βάσεις για τ σύστηµα χρωµατισµύ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1* Ε11-50 Έκδση:4/

10 Α NATURA ACRYL Καλής πιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ιαθέτει µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Η ακρυλική τυ σύνθεση τ καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια τυ τσιµέντυ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι NATURA ACRYL αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 1- ώρες ανάλγα Λευκό και σε δύ βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 3Lt, 9Lt, 10Lt VELVET ACRYL Καλής πιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ιαθέτει µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Η ακρυλική τυ σύνθεση τ καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια τυ τσιµέντυ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι τσιµεντόχρωµα VELVET ACRYL αραιωµέν έως 15 % µε νερό. Ακλύθως µετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 3Lt, 9Lt STEP ACRYL SILICON silicon Σιλικνύχ ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση, κατάλληλ για εφαρµγή σε τσιµέντ ή σβά. Ενδείκνυται για πρστασία από αντίξες καιρικές συνθήκες (υγρασία, βρχή, ατµσφαιρική ρύπανση). Απτρέπει στην εξωτερική υγρασία και την βρχή να διεισδύσει στν τίχ. Επιτρέπει όµως στην εσωτερική υγρασία τυ τίχυ να απβληθεί ως ατµός. «Αυτκαθαρίζεται» από τυς ατµσφαιρικύς ρύπυς µε τ νερό της βρχής. Ιδανικό για περιπτώσεις πυ «ξερνάει» τ χρώµα εσωτερική υγρασία. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι SILICON STEP ACRYL αραιωµέν έως 15 % µε νερό. Ακλύθως µετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. Είναι απρόσβλητ στην παγωνιά, στην υγρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες τυ ηλίυ. Γι' αυτό µπρύµε να δίνυµε 1 χρόνια εγγύηση άψγης συµπεριφράς σε όλες τις συνθήκες m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Silicon Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt STEP ACRYL W.S. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Η επιφάνεια πρς βαφή πρέπει να είναι καθαρή και ακλύθως εφαρµόζυµε τ πρώτ χέρι STEP ACRYL W.S. µε αραίωση 15% White Spirit. Μετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% W.S. Τ STEP ACRYL W.S. λόγω της σύνθεσης τυ εκτός από τις εξωτερικές επιφάνειες είναι κατάλληλ και για βαφή δαπέδων από µπετόν m /lit Τ Step Acryl White Spirit είναι τ ιδανικότερ υλικό για βαφή και πρστασία εξωτερικών επιφανειών. Η ειδική τυ ακρυλική σύνθεση διαλυτύ τ κάνει να παρέχει µακρχρόνια πρστασία, αντχή στις πι ακραίες καιρικές συνθήκες και στην ατµσφαιρική ρύπανση. Εφαρµόζεται σε µπετόν, σβά, τύβλα, νβπάν κ.τ.λ. Έχει µεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση. Πρώτ χέρι 15% White Spirit εύτερ χέρι 5-10% White Spirit Στεγνό για επαναβαφή min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ ιατίθεται σε µεταλλικά δχεία 0.75Lt*, 4Kg, 15Kg 10 Ε11-50 Έκδση:4/ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*

11 Α RELIEF To RELIEF είναι τ ακρυλικό ανάγλυφ επίχρισµα µε µναδικές ιδιότητες αντχής και µρφιάς. Η σύνθεση τυ τ καθιστά ένα υλικό κατάλληλ για βαφή εξωτερικών επιφανειών µε µακρχρόνια πρστασία, από τις δύσκλες καιρικές συνθήκες, την ατµσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη ακτινβλία. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 30 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Τ RELIEF περνιέται σε δύ χέρια. Στ πρώτ χέρι η αραίωση γίνεται 5% µε νερό και αφύ στεγνώσει η επιφάνεια καλά περνάµε τ δεύτερ χέρι χωρίς αραίωση. Για να πετύχυµε την επιθυµητή επιφάνεια σε `σαγρέ`, θα πρέπει τ δεύτερ χέρι να περαστεί µε τ ειδικό ρλό για RELIEF. Μπρύµε να αυξµειώσυµε τ `µπιµπίκι` ανάλγα µε τν τρόπ πυ θα δυλέψυµε τ ρλό. 1m /Kg Πρώτ χέρι 5% νερό. εύτερ χέρι χωρίς αραίωση min αναλόγως τις συνθήκες ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 5Kg, 15Kg ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε11-50 Έκδση:4/

12 ΜΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ STOP Τ MONO-STOP είναι ένα µνωτικό στεγανωτικό για πρστασία όλων των δύσκλων επιφανειών. Μνώνει και στεγανπιεί ταράτσες, τιχύς κλπ. Εφαρµόζεται και πάνω σε µνώσεις πίσσας και ασφάλτυ καθώς και σε τίχυς και µπετά θεµελίων. Χάρη στην ακρυλική τυ σύσταση, έχει µεγάλη αντχή τόσ ως θερµµνωτικό ηλιακής ακτινβλίας όσ και σαν στεγανωτικό υγρασίας. Η ελαστικότητα τυ είναι µετρηµένη σε 593%. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίζυµε πλύ καλά την πρς µόνωση επιφάνεια. Εν συνεχεία περνάµε τ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ αραιωµέν µε 50% White Spirit. Την επόµενη µέρα επαλείφµε τ MONO-STOP αραιωµέν µε 10% νερό. Τ ίδι επαναλαµβάνυµε την επόµενη ηµέρα αυτή την φρά χωρίς αραίωση. Για δύσκλες και πρβληµατικές περιπτώσεις συνιστάται και µια τρίτη επάλειψη. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Θα πρέπει τυλάχιστν να µην βραχεί για 4 ώρες µετά την επάλειψη. 1,5 m /lit µνωτικύ (για ριζόντιες επιφάνειες) 3 m /lit µνωτικύ (για κάθετες επιφάνειες) Πρώτ χέρι 10% νερό εύτερ χέρι χωρίς αραίωση min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό και κεραµιδί Αστάρι Νεφτιύ 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt ΜΟΝΟ FLEX 8-10m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό και σε τρεις βάσεις Αστάρι Νεφτιύ, Water undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt MONO-STOP K THERΜΟ FLEX To MONOSTOP -component είναι ένα ελαστικό, επαλειφόµεν, στεγανωτικό κνίαµα συστατικών. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στις καιρικές συνθήκες (-0 έως 70 C) και στην ηλιακή ακτινβλία. Πάνω από 10 χρόνια χωρίς πρόβληµα αλλίωσης τυ υλικύ. Απτελείται από µια ακρυλική πάστα (συστατικό Α) και λευκό τσιµέντ υψηλής πιότητς ΕΝ-5,5 (συστατικό Β). Χρησιµπιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, σβά, τύβλ, τσιµεντόλιθ, µωσαϊκό, γυψσανίδα, ξύλ, µέταλλ κλπ. Είναι ιδανικό για εφαρµγές όπυ απαιτείται υψηλή ελαστικότητα και καλή πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης. Κατάλληλ για τη στεγάνωση επιφανειών πυ υπόκεινται σε συστλδιαστλές, δνήσεις. Καθαρίζυµε πλύ καλά την πρς µόνωση επιφάνεια. Εν συνεχεία περνάµε τ αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ αραιωµέν µε 50% White Spirit ή Αστάρι χαλαζία της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ αραιωµέν µε 30% νερό. Ρίχνυµε µέσα στ δχεί 9,5Kg (Α συστατικό) και 6,5Kg (B συστατικό). Ανακατεύυµε σε αναδευτήρα σε χαµηλές στρφές (00 έως 400 / λεπτό). Απφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 35 C. Την επόµενη µέρα τυ ασταρώµατς επαλείφυµε τ MONOSTOP -component. Aν Χρειαστεί αραιώνυµε µε νερό έως 5%. Τ ίδι επαναλαµβάνυµε την επόµενη ηµέρα. Σε ταράτσες πυ δέχνται µεγάλα φρτία και καταπόνηση, συνιστάται κατά την πρώτη επίστρωση τυ µνωτικύ υλικύ, η εφαρµγή αντιαλκαλικύ υαλπλέγµατς της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ (160gr/m µε καρέ 4Χ4mm).. To υαλόπλεγµα καλύπτεται µε σταυρωτές επιστρώσεις µε Monostop -component. Eνσωµατώνεται στην επιφάνεια και ενισχύει τις αντχές της. Την επόµενη ηµέρα εφαρµόζυµε ένα δεύτερ χέρι µε Μonostop -component. Για δύσκλες και πρβληµατικές περιπτώσεις συνιστάται και µια τρίτη επάλειψη.περιορισμοι: Θα πρέπει να µην βραχεί για 4 ώρες µετά την επάλειψη. Τ πρϊόν απκτά όλες τις µηχανικές τυ αντχές µετά απ 0-30 µέρες. ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ 3,5Kg/m /mm πάχυς min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ Αστάρι Χαλαζίας To THERMOFLEX είναι ένα κρυφαίας πιότητας ακρυλικό, ειδικό θερµµνωτικό χρώµα εξωτερικών τίχων και ταρατσών. Είναι ελαστµερές, διατηρώντας την ελαστικότητά τυ ακόµα και σε θερµκρασίες από -0 C έως 80 C. Καλύπτει τέλεια τριχειδή και µικρρωγµές στις επιφάνειες πρσφέρντας έτσι εξαιρετική στεγάνωση των εξωτερικών τίχων από την υγρασία. Τα ειδικά θερµκεραµικά νανσφαιρίδια πυ περιέχει στην σύσταση τυ, τυ δίνυν θερµµνωτικές ιδιότητες, πυ συµβάλλυν στην εξικνόµηση ενέργειας χειµώνα - καλκαίρι. Εφαρµόζεται σε κάθε είδυς νέα ή παλαιά επιφάνεια. ηµιυργεί µία αδιάβρχη και ελαστική µεµβράνη, εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές συνθήκες. Πρσφέρει µία θαυµάσια µατ επιφάνεια. Τ THERMOFLEX είναι ένα ψυχρό χρώµα και χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινβλία. Μπρεί να χρησιµπιηθεί είτε µόν τυ, είτε ως µέρς τυ συστήµατς 100% ACRYL THERMONOSYSTEM ως τελική επίστρωση, συµβάλλντας επικυρικά στην θερµµόνωση τυ όλυ συστήµατς. *Για τις δηγίες χρήσεως εφαρµγής ανατρέξτε στις αντίστιχες τυ πρϊόντς ΜΟΝΟ FLEX. 6-8m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό και σε τρεις βάσεις. ιατίθεται 6Kgr, 16Kgr Αστάρι Νεφτιύ, Water undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt 1 Ε11-50 Έκδση:4/ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*

Η εταιρεία NONDEX color ιδιόκτητο οικόπεδο 9.000m2 παραγωγικές μονάδες 3.000m2 NONDEX color, ανταγωνιστικές τιμές

Η εταιρεία NONDEX color ιδιόκτητο οικόπεδο 9.000m2 παραγωγικές μονάδες 3.000m2 NONDEX color, ανταγωνιστικές τιμές Η εταιρεία Η εταιρεία NONDEX color ιδρύθηκε το 1978 από τον Δαγκόπουλο Επαμεινώνδα, έναν ανήσυχο επιχειρηματία, ο οποίος είχε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, στην τέχνη και το χρώμα. Συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολεία του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιανουάριος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΤΕΧ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΤΕΧ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΤΕΧ 2013 ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α ΤΙΜΗ ARTAKRYL Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν κ.λπ. και προσφέρει μακροχρόνια προστασία σε κατασκευές εκτεθειμένες στις συχνά αντίξοες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012 αθλητικών ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.980,79 Δράμα 29 06 2012 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών H Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Κ.Α. 30.6661.46002 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Πλαστικό εσωτερικού χώρου Τα προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες απευθείας στη σκουριά Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100%

1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100% ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2.911,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ κ.λ.π. ΠΡΟΫΠ ,34 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ κ.λ.π. ΠΡΟΫΠ ,34 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ κ.λ.π. ΠΡΟΫΠ. 3.499,34 ( με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια χρωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΡΟΫΠ ,34 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΡΟΫΠ ,34 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια χρωμάτων. (πλαστικά χρώματα, χρώματα Διαγραμμίσεων, ριπολίνες κ.λ.π) Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Sigma Multiprimer 3195

Sigma Multiprimer 3195 Sigma Multiprimer 3195 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μάιος 2013 Αντισκωριακό υπόστρωμα για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, με βάση καινοτόμο συνδυασμό συνθετικών ρητινών ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Για αστάρωμα χάλυβα, γαλβανισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Κάντε KRAFTING σε ξύλο και μέταλλο! χρωματολογιο Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Wood Care Ολοκληρωμένη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

Metallic Base Coat / Clear Coat

Metallic Base Coat / Clear Coat 1. Εισαγωγή Το ALEXSEAL Metallic Base Coat έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει στο σκληρό θαλασσινό περιβάλλον. Αποτελείται από µία στρώση βάσης δύο συστατικών που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας

Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας Περιεχόμενα 1. Προετοιμασία επιφανειών... 3 2. Εφαρμογή σε δάπεδο... 3 2.1. Δάπεδα ήπιας καταπόνησης... 4 3. Εφαρμογή σε κάθετη επιφάνεια... 4 4. Εφαρμογή σε χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις χρωματοφύλακες

Οι τρεις χρωματοφύλακες Οι τρεις χρωματοφύλακες προστατεύουν το σπίτι σας! www.berling.gr MonoStop Για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό και μονωτικό χρώμα. Συσκευασία: 0,75lt / 3lt / 9lt Βάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor S είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού.

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. Page 1/5 Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΠΡΟΥΠ: 25.000,00 (με Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπετε να γίνει η προμήθεια σε χρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE : 44800000-8 44810000-1 44830000-7 ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

λόγους είναι κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως: ξύλινα πλαίσια, ξυλεπενδύσεις, σοφίτες κ.τ.λ.π.

λόγους είναι κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως: ξύλινα πλαίσια, ξυλεπενδύσεις, σοφίτες κ.τ.λ.π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 077 Α Holz-Color Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Ι. Προϊόν Το προϊόν einza Holz-Color είναι ένα υδατοδιαλυτο χρώµα για ξύλινες επιφάνειες για εξωτερικούς χώρους, για σουβά,

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Aqua- Kompaktlasur. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.121. Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix. Ι. Το προϊόν

Aqua- Kompaktlasur. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.121. Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix. Ι. Το προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.121 Aqua- Kompaktlasur Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Ι. Το προϊόν Το einza Aqua-Kompaktlasur είναι διαλυτό στο νερό, δηµιουργεί ένα µεταξένιο-γυαλιστερό διάφανο στρώµα/φιλµ,

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ: 25.000,00 (με Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπετε να γίνει η προμήθεια σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής προστασίας δαπέδων

Μέθοδος εφαρμογής προστασίας δαπέδων Μέθοδος εφαρμογής προστασίας δαπέδων Περιεχόμενα 1. Συστήματα προστασίας εσωτερικών δαπέδων σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος σκυροδέματος... 3 1.2. Αυτοεπιπεδούμενo εποξειδικό σύστημα Epoxol

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Plastik-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 043. Γυαλιστερό και Μεταξένιο-µατ

Plastik-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 043. Γυαλιστερό και Μεταξένιο-µατ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 043 Plastik-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο-µατ Το Προϊόν Το einza Plastik-Siegel είναι άχρωµο βερνίκι πολυουρεθανης(ενός συστατικού) για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηράκλειο, 05 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων B/θμιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών VIMEPOX TOP-COAT Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών Ιδιότητες Το VIMEPOX TOP-COAT είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες. Το VIMEPOX TOP-COAT προσφέρει : Υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική επιλογή!

Η επαγγελματική επιλογή! Η επαγγελματική επιλογή! 1 Σύγχρονη μονάδα παραγωγής οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων, προερχόμενη από τη συγχώνευση δύο καταξιωμένων στο χώρο ομοειδών επιχειρήσεων. Εγκατεστημένη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος προϊόντων 2012

κατάλογος προϊόντων 2012 κατάλογος προϊόντων 2012 Πιστοποιήσεις ISO 9001 : 2000 ISO 14001 : 2004 Tα Ελληνικά Χρώματα OHSAS 18001-2007 03 Eco Τώρα Νέα σειρά οικολογικών προϊόντων για κάθε εργασία επιλέγουμε οικολογικά Πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KOPYΦAIA ΠOIOTHTA KAΛYTEPO ΠEPIBAΛΛON

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KOPYΦAIA ΠOIOTHTA KAΛYTEPO ΠEPIBAΛΛON ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KOPYΦAIA ΠOIOTHTA KAΛYTEPO ΠEPIBAΛΛON ΣYΣTHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ H VECHRO, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες χρωμάτων και βερνικιών, ξεκίνησε τη δημιουργική της

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310-752609, Email: info@superlux.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310-752609, Email: info@superlux.gr ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 494.101 CANOVA 1,25lt 6τεμ/κιβ Π 494.101 CANOVA 2,5lt Π 494.101 CANOVA 5lt Ειδική διακοσμητική βαφή τεχνοτροπίας τοίχου που αναπνέει, 100% νερού, οικολογικά συμβατή, με ευχάριστη οσμή,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα ΣΕΙΡΑ 1-16 Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 65,04 ΣΕΙΡΑ VILLAGE Η οικονομική σειράς πέτρας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της Tepostone. Διαθέσιμη σε πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΑSTARTE ASTARTE Armos 0-2 mm ASTARTE Armos 2-5 mm ASTARTE Armos 6-20 mm ASTARTE Armos epoxy A+B 2-12 mm ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010/Β (21%) Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010/Β (21%) Κωδικός προϊόντος -Νο Φυσικά Χρώµατα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010/Β (21%) Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 23,60 1 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο Νέο 121 Φυσικά Χρώματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 1 (3 αποχρώσεις) 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 038 Reinacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX FLOORING-TR Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

VIMEPOX FLOORING-TR Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες VIMEPOX FLOORING-TR Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες Ιδιότητες To VIMEPOX FLOORING-TR είναι ένα διαφανές εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2006 Κωδικός:E.01.14 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

CP COAT 103. TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση,

CP COAT 103. TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, CP COAT 103 TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, 15.01.2010 TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, 15.01.2010 CP COAT 103 1 περιγραφή Εποξειδκό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες με κλάσματα λιθανθρακόπισσας.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Περιεχόμενα 1. Διαδικασία Σκυροδέτησης... 3 2. Επισκευές στοιχείων σκυροδέματος... 3 3. Εξομάλυνση και στεγανοποίηση της επιφάνειας του σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

G4-C2-1 G4-C2-3 G7-E1-2 P1-C2-2 TERRACE GREEN PEBBLE PATH RAINFOREST DEW NIGHTS DELIGHT NIGHT S CLOAK ALWAYS

G4-C2-1 G4-C2-3 G7-E1-2 P1-C2-2 TERRACE GREEN PEBBLE PATH RAINFOREST DEW NIGHTS DELIGHT NIGHT S CLOAK ALWAYS G4-C2-1 G4-C2-3 G7-E1-2 TERRACE GREEN RAINFOREST DEW NIGHTS DELIGHT P1-C1-4 ALWAYS P1-C2-2 PEBBLE PATH P1-C1-1 NIGHT S CLOAK ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Στην Kraft πιστεύουμε στη σπουδαιότητα της φύσης. Εμπνεόμαστε από

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Για κάθε ερώτηση υπάρχει μία απάντηση στο νέο kraftpaints.gr Μικρά μυστικά για το βάψιμο Bασική προετοιμασία Λύσεις και συμβουλές για κάθε πρόβλημα Χρωματολόγια - Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Primer Surfacer EP II

Primer Surfacer EP II Περιγραφή Εποξικό αστάρι σουρφασέρ δυο συστατικών, χωρίς χρωµικά, που πληροί τις προδιαγραφές για πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και µε καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στη διάβρωση σε όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο µεταξένιο-γιαλυστερο βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο µεταξένιο-γιαλυστερο βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 033 Samtacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Τύπος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.04.010 Sika Minipack - Κόλλα Πλακιδίων Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος προϊόντων 2013

κατάλογος προϊόντων 2013 κατάλογος προϊόντων 2013 Για κάθε ερώτηση υπάρχει μία απάντηση στο νέο kraftpaints.gr Μικρά μυστικά για το βάψιμο Bασική προετοιμασία Λύσεις και συμβουλές για κάθε πρόβλημα Χρωματολόγια - Προτάσεις χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο µεταξένιο-γιαλυστερο βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο µεταξένιο-γιαλυστερο βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 033 Samtacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Τύπος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Technical Department page 1

Technical Department page 1 Technical Department page 1 E T I C S Eternal Thermal Insulation Compound System Technical Department page 2 Απώλειες Θερμότητας στα κτίρια Στέγη & ανώτατο όριο 27 % άπεδα, παράθυρα, πόρτες 22 % Τούβλο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Φ Α Ρ Ε Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Φ Ω Ρ Ω Ν. Α. ΦΤΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ σε πάχος 4-10cm

Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Φ Α Ρ Ε Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Φ Ω Ρ Ω Ν. Α. ΦΤΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ σε πάχος 4-10cm «ΠΛΗΡΩ ΚΑΘΕΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ» ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 38 ΦΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Φ Α Ρ Ε Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Φ Ω Ρ Ω Ν Α. ΦΤΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ σε πάχος 4-10cm ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 102/2016 Κ.Α.Ε. : Π

Αρ. Μελέτης : 102/2016 Κ.Α.Ε. : Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 : «ΕΡΓΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 1.0.3 Αστάρι / Σουρφασέρ

ελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 1.0.3 Αστάρι / Σουρφασέρ Περιγραφή Το είναι ένα αστάρι σουρφασέρ ενός συστατικού µε βάση το νερό, και είναι κατάλληλο για συστήµατα επαναβαφής αυτοκινήτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές µε τρίψιµο ή υγρό σε υγρό σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

υγρό διαφανές 5 30 o C

υγρό διαφανές 5 30 o C ΕΚΔΟΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2006 POLYSTAMP PROTECT 862 (ΕΙΔΙΚΟ ΥΡΑΓΙΣΙΚΟ, ΚΛΗΡΤΝΣΙΚΟ,ΑΝΣΙΚΟΝΙΚΟ,ΔΙΑΥΑΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΑΜΠΩΣΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΑΣΜΙΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΖΕΙ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΜΠΕΣΟΝ, ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ. ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 100% ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ s5000. ΠΙΝΕΛΟ HMI ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ s4484

ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ. ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 100% ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ s5000. ΠΙΝΕΛΟ HMI ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ s4484 ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 556 ΟΒΑΛ 01010110301 Νο12 mm 01010110311 Νο12 mm 01010110302 Νο14 mm 01010110312 Νο14 mm 01010110303 Νο16 mm 01010110313 Νο16 mm 01010110304 Νο18 mm 01010110314

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα