προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής"

Transcript

1 πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής

2 εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ διέθετε µικρό εξπλισµό και απασχλύσε µόν Ηάτµα πρσωπικό. Οι βασικές της αρχές όµως ήταν πάντα η πρσήλωση της εταιρείας στην υψηλή πιότητα των πρϊόντων της, τις άριστες σχέσεις µε τυς συνεργάτες της και την δηµιυργία ενός αξιόπιστυ νόµατς στην αγρά. Στην πρεία η ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ εξελίχθηκε και τ 199 µεταφερθήκαµε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις m² στην ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδυ. Τ Ά εξάµην τυ 001 η επιχείρηση µετεγκαταστάθηκε σε καινύριες εγκαταστάσεις πάλι στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σε ιδιόκτητ χώρ m² µε στεγασµέν χώρ.850 m² και µε υπερσύγχρν εξπλισµό πίς εξασφαλίζει : Οικλγική διαχείριση απβλήτων Άριστες συνθήκες παραγωγής Εργαστήρι πιτικύ ελέγχυ τελευταίας τεχνλγίας Εργαστήρι έρευνας και ανάπτυξης Σύγχρνη ργάνωση απθήκης Αξιόπιστα συστήµατα ασφάλειας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση, κ.λ.π. ) Πλιτική πιότητας Η εταιρεία έχει στόχ την ικανπίηση των πελατών µε την άψγη πιότητα των χρωµάτων και εµπρευµάτων,τη συνέπεια και καλή εκ µέρυς µας συνεννόησης µαζί τυς, τ συνδυασµό πιότητας και ανταγωνίσιµων τιµών, τη σωστή συσκευασία για την διατήρηση των χρωµάτων και την εµπρόθεσµη παράδση και παραγγελία. Αυτό απαιτεί διαρκές ενδιαφέρν και συνεργασία της διίκησης και των εργαζµένων και σωστή επιλγή πρώτων υλών και εµπρευµάτων όπως επιλγή συνεπών πρµηθευτών και άλλων συνεργατών, και επιτυγχάνεται µε την συµµόρφωση στις απαιτήσεις τυ πρτύπυ ISO 9001:008. Τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης καθώς επίσης ελέγχυ και πιότητας των πρϊόντων, διαθέτυν όργανα τελευταίας τεχνλγίας και ακλυθύν διεθνή και ελληνικά πρότυπα ελέγχυ. Όλα τα παραγώµενα πρϊόντα ελέγχνται και εργαστήρια πιτικύ ελέγχυ µπρύν να εκδίδυν πιστπιητικά ελέγχυ παρτίδας υλικύ.η εφαρµγή αρχών πιότητας και η τήρηση των διαδικασιών τυ Συστήµατς ιαχείρησης Πιότητας πυ εφαρµόζει η εταιρεία, διασφαλίζυν την υψηλή και σταθερή πιότητα των πρϊόντων της και των παρεχόµενων υπηρεσιών της. Περιβαλλντική πλιτική Η εταιρεία µας φρντίζει συνεχώς έτσι ώστε ι δραστηριότητές της να έχυν τις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στ περιβάλλν. Στ πλαίσι αυτό ανέπτυξε Σύστηµα Περιβαλλντικής ιαχείρισης σύµφωνα µε τ πρότυπ ISO 14001:004, τπί αντιµετωπίζει όλα τα θέµατα πυ σχετίζνται µε τ περιβάλλν. Επιδιώκντας την περαιτέρω βελτίωση της απόδσής της στα περιβαλλντικά θέµατα, η εταιρεία καθρίζει και αναθεωρεί σε τακτικά χρνικά διαστήµατα περιβαλλντικύς σκπύς και στόχυς, λαµβάνντας υπόψη: την περιβαλλντική νµθεσία τις σηµαντικές περιβαλλντικές πλευρές, τις τεχνλγικές επιλγές, τυς γενικύς στόχυς της εταιρείας, τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών π.χ εργαζόµενι, πελάτες, κάτικι, φρείς κλπ, και την ικνµική δυνατότητα της εταιρείας. Επιπλέν, τ πρσωπικό έχει ενηµερωθεί για τις απαιτήσεις τυ συστήµατς περιβαλλντικής διαχείρισης, την Περιβαλλντική Πλιτική, τυς αντικειµενικύς σκπύς και στόχυς, τις επιπτώσεις των δραστηριτήτων της εταιρείας στ περιβάλλν καθώς και τα πιθανά επείγντα περιστατικά και την απαιτύµενη αντιµετώπισή τυς. Παράλληλα, η εταιρεία φρντίζει και για την ευαισθητπίηση των εξωτερικών συνεργατών της, έτσι ώστε να ελαχιστπιύνται ι επιπτώσεις στ περιβάλλν. Επίσης συµµετέχει σε εγκεκριµέν συλλγικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών της (ΕΕΑΑ). Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη συνεχή και ενεργό πρσπάθεια όλων των συµµετεχόντων έχυν σαν απτέλεσµα τη διαρκή βελτίωση τυ λκληρωµένυ Συστήµατς Περιβαλλντικής ιαχείρισης. Ε11-50 Έκδση:4/

3 Πιστπιητικά EN ISO 9001/008 EN ISO 14001/004 Σε όλη την πρεία της εταιρείας ι δραστηριότητες της χαρακτηρίζνταν πάντα απ δυναµισµό, συνεχή επιστηµνική έρευνα και εφαρµγή πρωτπριακών µεθόδων εµπρικής πλιτικής. Ο σχεδιασµός, η παραγωγή και η διάθεση όλων των πρϊόντων καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται κάτω απ τ πιστπιηµέν σύστηµα πιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Πιστή στα παραπάνω και απκωδικπιώντας τα στιχεία και τις τάσεις της αγράς, η στρατιγική κατεύθυνση της εταιρείας σήµερα, δίνει πάντα ιδιαίτερη πρσχή στην υγεία και ασφάλεια των εργαζµένων και στην πρστασία τυ περιβάλντς. EN EPS EN MW Η εταιρία έχει αναπτύξει τ απόλυτ και λκληρωµέν πιστπιηµέν σύστηµα εξωτερικής θερµµόνωσης παλαιών και νέων κτιρίων 100% ACRYL THERMONOSYSTEM µε πλυστερίνη και πετρβάµβακα. Για την διασφάλιση της άριστης πιότητας και εφαρµγής τυ συστήµατς, έχει πιστπιηθεί σύµφωνα µε δύ ευρωπαϊκά πρότυπα E T I C S ( E x t e r n a l T h e r m a l Insulation Composite Systems). Κατά EN EPS µε πλυστερίνη και ΕΝ MW µε πετρβάµβακα Με τν τρόπ αυτό επιτυγχάννται ι βέλτιστες δυνατές συνθήκες θερµµόνωσης τόσ για τ καλκαίρι όσ και για τ χειµώνα. Πιστπιηµένικλγικό πλαστικό χρώµα ECOLIFE, ύστερα από απνµή τυ ικλγικύ σήµατς σε αυτό. Τ πρϊόν Cover Latex όπως και τ Cover Acryl έχυν πιστπιηθεί κατά τ πρότυπ ΕΛΟΤ 788, σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δκιµές πυ αναλύνται σε αυτά. Πιστπιηµέν χρώµα διαγράµµισης ROAD PAINT σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δκιµές πυ αναλύνται σε αυτό. Πιστπιηµέν στεγανωτικό υλικό MONOSTOP, ύστερα από εργαστηριακό έλεγχ δείγµατς και σύµφωνα µε τ απτέλεσµα αυτύ. Η ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ επιδιώκει την ανάπτυξη της και τ απδεικνύει έµπρακτα µε τ άρτι εργατικό δυναµικό της, την παραγωγή πιτικών πρϊόντων, τις συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρν τεχνλγικό εξπλισµό, την συνεχή εκπαίδευση τυ ανθρωπίνυ δυναµικύ της και την διεύρυνση τυ δικτύυ της. Στόχς µας να συνεχίσυµε την ραγδαία εξέλιξη της, πρσπαθώντας συνέχεια για τ καλύτερ και ξεπερνώντας καθηµερινά τν ίδι µας τν εαυτό. Να συνεχίσυµε δηλαδή, την δηµιυργία πρϊόντων απόλυτης πιότητας και φιλικών στ χρήστη πρϊόντων, φρντίζντας έτσι απόλυτα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τυ σύγχρνυ καταναλωτή. Ε11-50 Έκδση:4/

4 Περιεχόµενα Π ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εσωτερικής χρήσης Σελ. 6-8 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εξωτερικής χρήσης Α Σελ ΜΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ Σελ. 1 ΥΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ Σελ ΒΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ Σελ Βξπ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ξύλυ - πέτρας Σελ.0- ΣΚ ΣΤΟΚΟΙ ΚΟΛΛΕΣ Σελ.3-4 B BIOMHXANIKA Σελ.5-6 Λ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΛΑ ΙΑ Σελ. 7 ΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Σελ. 7 Κ ΕΠ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελ.8-9 Σελ Σελ. 33 ΠΘ ΠΡΟΪΟΝΤΑ θερµµόνωσης Σελ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελ. 38 / Επισκεφθείτε τις ιστσελίδες της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ και διαλέξτε τ κατάλληλ πρϊόν ή σύστηµα θερµµόνωσης πυ σας ταιριάζει. 4 Ε11-50 Έκδση:4/

5 Οδηγίες για επιτυχηµέν βάψιµ Τεχνικό Εγχειρίδι Συστηµάτων Βαφής πυ κρατάτε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει την δυνατότητα στν αναγνώστη να ενηµερωθεί για κάθε ένα πρϊόν ξεχωριστά, αλλά και να επιλέξει τ κατάλληλ Τσύστηµα βαφής ανάλγα µε τις απαιτήσεις της επιφάνειας και των συνθηκών. Απτελεί έναν συνπτικό δηγό των κυριότερων πρίόντων πυ καλύπτυν όλ τ εύρς των πρς βαφή επιφανειών (εξωτερική - εσωτερική τιχπιία, ξύλινες - µεταλλικές επιφάνειες). Πως επιλέγω τ σωστό χρώµα; Η πιότητα τυ απτελέσµατς σε κάθε εργασίας ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εξαρτάται από την πιότητα τυ χρησιµπιύµενυ πρϊόντς και από δύ άλλυς σηµαντικύς παράγντες πυ πρσδιρίζυν τ τελικό απτέλεσµα.τη σωστή πρετιµασία της επιφάνειας πριν τη βαφή, δηλαδή τ πρσεκτικό καθάρισµα και τ στκάρισµά της και από τ σύστηµα βαφής, δηλαδή από τν κατάλληλ συνδυασµό υπστρώµατς και τελικών πρϊόντων. 1.Πρετιµασία της πρς βαφή επιφάνειας Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από ρύπυς, µύχλα, λιπαρές υσίες κτλ, και να είναι τελείως στεγνή. Όταν πρόκειται για επαναβαφή η επιφάνεια θα πρέπει να απαλλαχθεί από τυχόν σαθρά ή χαλαρά συνδεδεµένα υλικά και γενικά θα πρέπει να απµακρυνθύν τα σηµεία εκείνα πυ τ παλιό χρώµα έχει χάσει την πρόσφυσή τυ µε τ υπόστρωµα. Επιφάνειες ι πίες είναι λείες ή γυαλιστερές θα πρέπει να γυαλχαρταριστύν, πρκειµένυ να αγριευτύν ή να σπάσει η γυαλάδα τυς. Έτσι επιτυγχάνυµε την καλύτερη πρόσφυση τυ χρώµατς πάνω σε αυτές. Όλες ι πρς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρώννται µε τ κατάλληλ- πρτεινόµεν σε κάθε περίπτωση αστάρι..αστάρι Η απτελεσµατικότητα τυ ασταριύ (για τιχπιία) θα είναι η αναµενόµενη και η διάρκεια ζωής τυ συστήµατς βαφής θα επιµηκυνθεί όταν τ αστάρι εισχωρήσει στν τίχ και δεν κάνει κρύστα στην επιφάνειά τυ. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σωστή αραίωση πυ πρτείνεται στη συσκευασία, ανάλγα µε τ πρώδες της επιφάνειας. 3.Εργαλεία εφαρµγής Τα εργαλεία (ρλό, πινέλ) πρέπει να είναι καθαρά και να µην έχυν φθαρεί από πλυκαιρισµό ή από πλλαπλές χρήσεις στ παρελθόν. Χρησιµπιήστε για κάθε είδυς επιφάνεια τ κατάλληλ εργαλεί βαφής. 4.Αραιώσεις Οι αραιώσεις των υλικών πυ πρόκειται να εφαρµστύν πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις δηγίες πυ αναγράφνται στη συσκευασία κάθε πρϊόντς. 5.Περιβαλλντικές συνθήκες εφαρµγής Η θερµκρασία περιβάλλντς στην πία ενδείκνυται να εφαρµστεί ένα σύστηµα βαφής σε µια επιφάνεια, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 5 C και δεν πρέπει να υπερβαίνει τυς 35 C. Απφεύγετε την βαφή τις ηµέρες πυ καιρός είναι βρχερός και τ πσστό υγρασίας στην ατµόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αυξηµέν (µεγαλύτερ τυ 70%). 6. ιαλυτικά Χρησιµπιείτε τα πρτεινόµενα διαλυτικά, πυ είναι απλύτως συµβατά µε τ χρώµα, όταν πρόκειται για βαφή µε χρώµα διαλύτυ. 7.Απθήκευση χρωµάτων Τα δχεία πυ έχυν ανιχτεί και πρόκειται να απθηκευτύν θα πρέπει να κλείννται πλύ καλά και να τπθετύνται σε χώρ µε φυσιλγικές συνθήκες υγρασίας και θερµκρασίας, ώστε να παραµείνυν κατάλληλα πρς χρήση στ µέλλν χωρίς να αλλιωθύν Απθήκευση υδατδιαλυτών χρωµάτων πυ έχυν αραιωθεί µε νερό, µη πόσιµ, ενδέχεται να δηγήσει σε βιχηµικές αντιδράσεις πυ θα δηµιυργήσυν δυσάρεστη σµή στ περιεχόµεν. 8.Καθαρισµός λερωµένων επιφανειών Οι επιφάνειες πυ είναι βαµµένες µε πρϊόντα ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ, και έχυν λερωθεί, µπρύν πλύ εύκλα να καθαριστύν µε την χρήση ήπιων ικιακών καθαριστικών. Απφεύγετε την χρήση σκληρής βύρτσας καθαρισµύ ώστε να µην τραυµατιστεί τ φιλµ τυ χρώµατς ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε11-50 Έκδση:4/

6 Π ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εσωτερικής χρήσης ECO LIFE Οικλγικό άσµ πλαστικό αρίστης πιότητς. Ικανπιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χαµηλές εξατµίσεις Οργανικών ενώσεων. Έχει εξαιρετική αντχή µε πλύ υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό δύλεµα πυ τ κάνει δηµφιλή τόσ στυς επαγγελµατίες όσ και στυς ερασιτέχνες. Ιδανικό για σβάδες σπατυλαριστύς τίχυς, γυψσανίδες ξύλα κλπ. Απαραίτητ για παιδικά δωµάτια, νσκµεία και γενικά όπυ θέλυµε άσµ περιβάλλν βαφής. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Τ πρϊόν εφαρµόζεται σε δύ η τρείς επιστρώσεις, ι πίες πρέπει να απέχυν χρνικά µεταξύ τυς τυλάχιστν ώρες. Τ πρϊόν απκτά όλες τις µηχανικές τυ αντχές µετά από 0-30 µέρες 10-15m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό Επιφανειακά σε 0-40 λεπτά. Επαναβάφεται µετά από 4-6 ώρες Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη Αστάρι καλυπτικό 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt THERMOLIFE STEP Κρυφαίας πιότητας θερµµνωτικό χρώµα ιδανικό για εσωτερική θερµµόνωση. Με τα ειδικά θερµκεραµικά νανσφαιρίδια πυ περιέχει, θερµµνώνει τν χώρ σας και από τυς τρείς τρόπυς µεταφράς της θερµότητας. Συγχρόνως εκµεταλλεύεται την ιδιότητα τυ αυτή για να µας πρσφέρει ένα πι ζεστό και υγιεινό περιβάλλν, πρσφέρντας µεγάλη καλυπτικότητα µε βελύδινη επιφάνεια. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στ συχνό πλύσιµ. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας πρσφέρει τη δυνατότητα έως 80% ταχύτερης θέρµανσης των χώρων µε απτέλεσµα ακόµη µεγαλύτερη εξικνόµηση ενέργειας. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε,εφαρµόζυµε τ πλαστικό THERMOLIFE αραιωµέν µε νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 14-0m /lit Λευκό και σε τρείς βάσεις για τ σύστηµα χρωµατισµύ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη Αστάρι καλυπτικό 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt Κρυφαίας πιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πρσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. ίνει βελύδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. υλεύεται εύκλα µε ρλό, πινέλ ή πιστόλι σε κατάλληλα πρετιµασµένη επιφάνεια. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στ συχνό πλύσιµ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό STEP αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 14-0m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα 0-40 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό, σε 10 βασικές απχρώσεις και σε 3 βάσεις για τ σύστηµα χρωµατισµύ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη Αστάρι καλυπτικό 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt BOLERO LATEX από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε την επιφάνεια πυ θέλετε να βάψετε. Περάστε ενα χέρι πλαστικό BOLERO αραιωµέν µε νερό έως 15%. Μετά απ µία έως δύ ώρες περάστε τ δεύτερ χέρι µε αραιώση 5-10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες περάστε πρώτα ένα αντισκυριακό υπόστρωµα. Επιφάνειες απ υδρόχρωµα περάστε τις πρώτα µε τ ακρυλικό αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ. 8-10m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt 6 Ε11-50 Έκδση:4/ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*, 6**

7 Π COVER LATEX To COVER-LATEX διαθέτει υψηλή καλυπτικότητα, χινάτ λευκό και αντχή στ σφυγγάρισµα µε υπέρχη αφή. Πρσφέρεται και σε µντέρνες πάλ απχρώσεις. Υπερκαλύπτει όλες τις πρδιαγραφές ανώτερης πιότητας πλαστικύ χρώµατς σύµφωνα µε τις µετρήσεις τυ ΕΛ.Ο.Τ.*7.88. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό COVER-LATEX αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό.σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. Αντίξες συνθήκες κατά την εφαρµγή µπρύν να αλλιώσυν τις τελικές ιδιότητες τυ χρώµατς. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt NATURA LATEX Καλής πιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση, µε µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Χρησιµπιείται εκεί πυ δεν έχυµε απαιτήσεις συχνύ σφυγγαρίσµατς της επιφάνειας. 8-10m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε δύ βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt STEP COLOR Κρυφαίας πιότητας πλαστικό σατινέ χρώµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πρσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. ίνει βελύδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. υλεύεται εύκλα µε ρλό, πινέλ ή πιστόλι σε καθαρισµένη επιφάνεια. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στ συχνό πλύσιµ. 14-0m /lit Πρώτ χέρι 10% νερό εύτερ χέρι 5% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0,75Lt*, 3Lt, 10Lt UN-MOULD Τ αντιµυχλικό πλαστικό UN-MOULD είναι ένα υλικό πυ λύνει τ πρόβληµα της µύχλας. Η ειδική τυ σύνθεση και µε την πρσθήκη µυκητικτόνυ τ καθιστά απρόσβλητ από τυς µύκητες της υγρασίας. Ενδείκνυται τόσ για εσωτερική όσ και για εξωτερική χρήση. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αν πρόκειται για νέα επιφάνεια ασταρώνυµε µε τ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ και µετά βάφυµε µε τ UN-MOULD σαν συµβατικό πλαστικό. Όταν πρόκειται για επιφάνεια πυ έχει πρσβληθεί µε µύχλα ξεπλένεται πρώτα µε τ ειδικό καθαριστικό UN-MOULD Clean της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ. Κατόπιν περνάµε ένα χέρι λευκό υπόστρωµα ΜΟΝΟ-SMOKE. Έτσι η επιφάνεια έχει πρετιµαστεί κατάλληλα για την χρήση τυ UN-MOULD. ΑΚΙΝ ΥΝΟ για τν άνθρωπ. 1-16m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό Στεγνό στην αφή σε Mono-Smoke, 0 έως 60 min ανάλγαµε ιατίθεται σε λευκό εύτερ χέρι 5-10% νερό την επιφάνεια και τις συνθήκες Αστάρι Nεφτιύ 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*, 6** Ε11-50 Έκδση:4/

8 Π VELVET LATEX Καλής πιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση, µε µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Χρησιµπιείται εκεί πυ δεν έχυµε απαιτήσεις συχνύ σφυγγαρίσµατς της επιφάνειας. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό VELVET LATEX αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. Αντίξες συνθήκες κατά την εφαρµγή µπρύν να αλλιώσυν τις τελικές ιδιότητες τυ χρώµατς m /Lt χρώµατς Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα ιατίθεται σε Λευκό. Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 3Lt, 9Lt Υ ΡΟΧΡΩΜΑ Υπέρλευκ χρώµα ταβανιών για εσωτερική χρήση. υλεύεται εύκλα και απλώνει χωρίς να κάνει ρλλιές. Αντέχει στην ξηρή τριβή και καλύπτει όλες τις επιφάνειες µε δύ χέρια. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Τ Υ ΡΟΧΡΩΜΑ περνιέται σε δύ χέρια. Στ πρώτ χέρι αραίωση 15% νερό ενώ στ δεύτερ χέρι 5-10%. Αν πρόκειται να χρωµατίσυµε τ Υ ΡΟΧΡΩΜΑ θα πρέπει να έχυµε υπόψη µας ότι όταν στεγνώνει ανίγει τ χρώµα τυ. 4-6m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0 min ανάλγα ιατίθεται σε Λευκό και σε βάση (P) για ανιχτές απχρώσεις Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 3Lt, 9Lt Η επιλγή των χρωµάτων πυ θα εφαρµστύν σε ένα εσωτερικό χώρ έχει άµεση σχέση µε τα αισθητικά κριτήρια τυ ενδιαφερµένυ,τα χαρακτηριστικά τυ χώρυ αλλά και όλη την επίπλωση. Παιδικό δωµάτι Χρώµα &διακόσµηση Τα ζεστά χρώµατα αλλά και ι συνδυασµί τυς δίνυν µια αίσθηση αρµνίας στ χώρ. Αυτό µπρεί να επιτευχθεί µε την εφαρµγή χρώµατς σε όλη την ενότητα ή σε µια πλευρά τυ τίχυ. Καθιστικό Υπνδωµάτι Στ παιδικό δωµάτι µπρεί να χρησιµπιηθύν χρώµατα και έντνι συνδυασµί πυ αρέσυν στα παιδιά, πλαισιώνντάς τα από διάφρες φιγύρες και παιδικές παραστάσεις. Κυζίνα Γενικά στα υπνδωµάτια πρτιµώνται παστέλ χρώµατα και ζεστές απχρώσεις πυ δηµιυργύν µια ατµόσφαιρα χαλάρωσης, όπως τ χρώµα της λεβάντας, τ γαλάζι ή τ πράσιν. Οι απαιτήσεις όσν αφρά την εικόνα της κυζίνας, ιδιαίτερα εάν είναι στν ίδι, ενιαί χώρ µε τ καθιστικό είναι σίγυρα µεγάλες. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχυν περιρισµί, αρκεί τ χρώµα πυ θα επιλεγεί να είναι ιδιαίτερα καλής πιότητας και να πλένεται εύκλα. Ε11-50 Έκδση:4/

9 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εξωτερικής χρήσης Α LIFE ACRYL Άριστης πιότητς 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα για τν χρωµατισµό και πρστασία των εξωτερικών επιφανειών. Εχει εξαιρετική αντχή µε πλύ υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό δύλεµα πυ τ κάνει δηµφιλή τόσ στυς επαγγελµατίες όσ και στυς ερασιτέχνες. Ιδανικό για µπετόν, τύβλα σβάδες µε µεγάλη αντχή στα αλκάλια τυ µπετόν. Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες λάδια, και να είναι ασταρωµένες µε Water Undercoat η Αστάρι Νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Τ πρϊόν εφαρµόζεται σε δύ η τρείς επιστρώσεις, ι πίες πρέπει να απέχυν χρνικά µεταξύ τυς τυλάχιστν 4 ώρες. Τ πρϊόν απκτά όλες τις µηχανικές τυ αντχές µετά από 0-30 µέρες m /lit χρώµατς. Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό Επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται µετά από 4-6 ώρες. Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι Νεφτιύ Water Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt STEP ACRYL 100% Η καλύτερη δυνατή επιλγή σας για χρωµατισµό και πρστασία εξωτερικών επιφανειών. Η ειδική τυ σύνθεση µε 100% γαλακτώµατα ακρυλικύ-στυρενίυ τ καθιστύν άτρωτ σε κάθε εξωτερικό επηρεασµό. Κατάλληλ για µπετόν, σβά, τύβλα, νβπάν κ.λ.π. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στα αλκάλια τυ µπετόν. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι τσιµεντόχρωµα STEP ACRYL αραιωµέν έως 15 % µε νερό. Ακλύθως µετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. Είναι απρόσβλητ στην παγωνιά, στην υγρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες τυ ηλίυ m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt BOLERO ACRYL όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε την επιφάνεια πυ θέλετε να βάψετε. Περάστε ενα χέρι BOLERO ACRYL αραιωµέν µε νερό έως 15%. Μετά απ µία έως δύ ώρες περάστε τ δεύτερ χέρι µε αραιώση 5-10% νερό. Σε δύσκλες επιφάνειες (βρεινί τίχι, παραθαλάσσιες περιχές κλπ) συνιστάται αστάρωµα της επιφάνειας µε τ ακρυλικό αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-40 min ανάλγα Λευκό και σε τρείς βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι πλαστικύ Water Undercoat Πρώτη ύλη 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt COVER ACRYL Τ δυνατό χρώµα πυ µας επιτρέπει να καλλωπίσυµε και να πρστατεύσυµε όλες τις εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες εξωτερικές επιφάνειες. Η ακρυλική τυ βάση εγγυάται πλυετή αντχή. Υπερκαλύπτει όλες τις πρδιαγραφές ανώτερης πιότητας πλαστικύ χρώµατς σε αντίξες καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε τις µετρήσεις τυ ΕΛ.Ο.Τ.*7.88. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Σε κατάλληλα πρετιµασµένη και ασταρωµένη επιφάνεια περνάµε ένα χέρι COVER-ACRYL αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερύ. Σε δύσκλες επιφάνειες (βρινί τίχι, παραθαλάσσιες περιχές, κλπ.) συνιστάται αστάρωµα της επιφάνειας µε τ ακρυλικό αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ. Αντίξες συνθήκες κατά την εφαρµγή µπρύν να αλλιώσυν τις τελικές ιδιότητες τυ χρώµατς. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό. εύτερ χέρι 5-10% νερό 5-30 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό, γκρι και κεραµιδί. Επίσης σε 3 βάσεις για τ σύστηµα χρωµατισµύ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1* Ε11-50 Έκδση:4/

10 Α NATURA ACRYL Καλής πιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ιαθέτει µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Η ακρυλική τυ σύνθεση τ καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια τυ τσιµέντυ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι NATURA ACRYL αραιωµέν µε νερό έως 15%. Ακλύθως, µετά από µία έως δύ ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες πρηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 1- ώρες ανάλγα Λευκό και σε δύ βάσεις τυ χρωµσυστήµατς ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 3Lt, 9Lt, 10Lt VELVET ACRYL Καλής πιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ιαθέτει µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή λευκότητα. Η ακρυλική τυ σύνθεση τ καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια τυ τσιµέντυ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι τσιµεντόχρωµα VELVET ACRYL αραιωµέν έως 15 % µε νερό. Ακλύθως µετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. 8-1m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 3Lt, 9Lt STEP ACRYL SILICON silicon Σιλικνύχ ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση, κατάλληλ για εφαρµγή σε τσιµέντ ή σβά. Ενδείκνυται για πρστασία από αντίξες καιρικές συνθήκες (υγρασία, βρχή, ατµσφαιρική ρύπανση). Απτρέπει στην εξωτερική υγρασία και την βρχή να διεισδύσει στν τίχ. Επιτρέπει όµως στην εσωτερική υγρασία τυ τίχυ να απβληθεί ως ατµός. «Αυτκαθαρίζεται» από τυς ατµσφαιρικύς ρύπυς µε τ νερό της βρχής. Ιδανικό για περιπτώσεις πυ «ξερνάει» τ χρώµα εσωτερική υγρασία. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφύ καθαρίσυµε και ασταρώσυµε την επιφάνεια πυ θέλυµε να βάψυµε, περνάµε ένα χέρι SILICON STEP ACRYL αραιωµέν έως 15 % µε νερό. Ακλύθως µετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. Είναι απρόσβλητ στην παγωνιά, στην υγρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες τυ ηλίυ. Γι' αυτό µπρύµε να δίνυµε 1 χρόνια εγγύηση άψγης συµπεριφράς σε όλες τις συνθήκες m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Silicon Undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt STEP ACRYL W.S. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Η επιφάνεια πρς βαφή πρέπει να είναι καθαρή και ακλύθως εφαρµόζυµε τ πρώτ χέρι STEP ACRYL W.S. µε αραίωση 15% White Spirit. Μετά από 1 έως ώρες περνάµε τ δεύτερ χέρι µε αραίωση 5-10% W.S. Τ STEP ACRYL W.S. λόγω της σύνθεσης τυ εκτός από τις εξωτερικές επιφάνειες είναι κατάλληλ και για βαφή δαπέδων από µπετόν m /lit Τ Step Acryl White Spirit είναι τ ιδανικότερ υλικό για βαφή και πρστασία εξωτερικών επιφανειών. Η ειδική τυ ακρυλική σύνθεση διαλυτύ τ κάνει να παρέχει µακρχρόνια πρστασία, αντχή στις πι ακραίες καιρικές συνθήκες και στην ατµσφαιρική ρύπανση. Εφαρµόζεται σε µπετόν, σβά, τύβλα, νβπάν κ.τ.λ. Έχει µεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση. Πρώτ χέρι 15% White Spirit εύτερ χέρι 5-10% White Spirit Στεγνό για επαναβαφή min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ ιατίθεται σε µεταλλικά δχεία 0.75Lt*, 4Kg, 15Kg 10 Ε11-50 Έκδση:4/ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*

11 Α RELIEF To RELIEF είναι τ ακρυλικό ανάγλυφ επίχρισµα µε µναδικές ιδιότητες αντχής και µρφιάς. Η σύνθεση τυ τ καθιστά ένα υλικό κατάλληλ για βαφή εξωτερικών επιφανειών µε µακρχρόνια πρστασία, από τις δύσκλες καιρικές συνθήκες, την ατµσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη ακτινβλία. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 30 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Τ RELIEF περνιέται σε δύ χέρια. Στ πρώτ χέρι η αραίωση γίνεται 5% µε νερό και αφύ στεγνώσει η επιφάνεια καλά περνάµε τ δεύτερ χέρι χωρίς αραίωση. Για να πετύχυµε την επιθυµητή επιφάνεια σε `σαγρέ`, θα πρέπει τ δεύτερ χέρι να περαστεί µε τ ειδικό ρλό για RELIEF. Μπρύµε να αυξµειώσυµε τ `µπιµπίκι` ανάλγα µε τν τρόπ πυ θα δυλέψυµε τ ρλό. 1m /Kg Πρώτ χέρι 5% νερό. εύτερ χέρι χωρίς αραίωση min αναλόγως τις συνθήκες ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ, Water Undercoat 5Kg, 15Kg ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε11-50 Έκδση:4/

12 ΜΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ STOP Τ MONO-STOP είναι ένα µνωτικό στεγανωτικό για πρστασία όλων των δύσκλων επιφανειών. Μνώνει και στεγανπιεί ταράτσες, τιχύς κλπ. Εφαρµόζεται και πάνω σε µνώσεις πίσσας και ασφάλτυ καθώς και σε τίχυς και µπετά θεµελίων. Χάρη στην ακρυλική τυ σύσταση, έχει µεγάλη αντχή τόσ ως θερµµνωτικό ηλιακής ακτινβλίας όσ και σαν στεγανωτικό υγρασίας. Η ελαστικότητα τυ είναι µετρηµένη σε 593%. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και απφύγετε να εφαρµόστε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίζυµε πλύ καλά την πρς µόνωση επιφάνεια. Εν συνεχεία περνάµε τ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ αραιωµέν µε 50% White Spirit. Την επόµενη µέρα επαλείφµε τ MONO-STOP αραιωµέν µε 10% νερό. Τ ίδι επαναλαµβάνυµε την επόµενη ηµέρα αυτή την φρά χωρίς αραίωση. Για δύσκλες και πρβληµατικές περιπτώσεις συνιστάται και µια τρίτη επάλειψη. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Θα πρέπει τυλάχιστν να µην βραχεί για 4 ώρες µετά την επάλειψη. 1,5 m /lit µνωτικύ (για ριζόντιες επιφάνειες) 3 m /lit µνωτικύ (για κάθετες επιφάνειες) Πρώτ χέρι 10% νερό εύτερ χέρι χωρίς αραίωση min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό και κεραµιδί Αστάρι Νεφτιύ 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt ΜΟΝΟ FLEX 8-10m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό και σε τρεις βάσεις Αστάρι Νεφτιύ, Water undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt MONO-STOP K THERΜΟ FLEX To MONOSTOP -component είναι ένα ελαστικό, επαλειφόµεν, στεγανωτικό κνίαµα συστατικών. Έχει πλύ µεγάλη αντχή στις καιρικές συνθήκες (-0 έως 70 C) και στην ηλιακή ακτινβλία. Πάνω από 10 χρόνια χωρίς πρόβληµα αλλίωσης τυ υλικύ. Απτελείται από µια ακρυλική πάστα (συστατικό Α) και λευκό τσιµέντ υψηλής πιότητς ΕΝ-5,5 (συστατικό Β). Χρησιµπιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, σβά, τύβλ, τσιµεντόλιθ, µωσαϊκό, γυψσανίδα, ξύλ, µέταλλ κλπ. Είναι ιδανικό για εφαρµγές όπυ απαιτείται υψηλή ελαστικότητα και καλή πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης. Κατάλληλ για τη στεγάνωση επιφανειών πυ υπόκεινται σε συστλδιαστλές, δνήσεις. Καθαρίζυµε πλύ καλά την πρς µόνωση επιφάνεια. Εν συνεχεία περνάµε τ αστάρι νεφτιύ της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ αραιωµέν µε 50% White Spirit ή Αστάρι χαλαζία της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ αραιωµέν µε 30% νερό. Ρίχνυµε µέσα στ δχεί 9,5Kg (Α συστατικό) και 6,5Kg (B συστατικό). Ανακατεύυµε σε αναδευτήρα σε χαµηλές στρφές (00 έως 400 / λεπτό). Απφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 35 C. Την επόµενη µέρα τυ ασταρώµατς επαλείφυµε τ MONOSTOP -component. Aν Χρειαστεί αραιώνυµε µε νερό έως 5%. Τ ίδι επαναλαµβάνυµε την επόµενη ηµέρα. Σε ταράτσες πυ δέχνται µεγάλα φρτία και καταπόνηση, συνιστάται κατά την πρώτη επίστρωση τυ µνωτικύ υλικύ, η εφαρµγή αντιαλκαλικύ υαλπλέγµατς της ΧΡΩΜΟ ΟΜΗΣ (160gr/m µε καρέ 4Χ4mm).. To υαλόπλεγµα καλύπτεται µε σταυρωτές επιστρώσεις µε Monostop -component. Eνσωµατώνεται στην επιφάνεια και ενισχύει τις αντχές της. Την επόµενη ηµέρα εφαρµόζυµε ένα δεύτερ χέρι µε Μonostop -component. Για δύσκλες και πρβληµατικές περιπτώσεις συνιστάται και µια τρίτη επάλειψη.περιορισμοι: Θα πρέπει να µην βραχεί για 4 ώρες µετά την επάλειψη. Τ πρϊόν απκτά όλες τις µηχανικές τυ αντχές µετά απ 0-30 µέρες. ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ 3,5Kg/m /mm πάχυς min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιύ Αστάρι Χαλαζίας To THERMOFLEX είναι ένα κρυφαίας πιότητας ακρυλικό, ειδικό θερµµνωτικό χρώµα εξωτερικών τίχων και ταρατσών. Είναι ελαστµερές, διατηρώντας την ελαστικότητά τυ ακόµα και σε θερµκρασίες από -0 C έως 80 C. Καλύπτει τέλεια τριχειδή και µικρρωγµές στις επιφάνειες πρσφέρντας έτσι εξαιρετική στεγάνωση των εξωτερικών τίχων από την υγρασία. Τα ειδικά θερµκεραµικά νανσφαιρίδια πυ περιέχει στην σύσταση τυ, τυ δίνυν θερµµνωτικές ιδιότητες, πυ συµβάλλυν στην εξικνόµηση ενέργειας χειµώνα - καλκαίρι. Εφαρµόζεται σε κάθε είδυς νέα ή παλαιά επιφάνεια. ηµιυργεί µία αδιάβρχη και ελαστική µεµβράνη, εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές συνθήκες. Πρσφέρει µία θαυµάσια µατ επιφάνεια. Τ THERMOFLEX είναι ένα ψυχρό χρώµα και χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινβλία. Μπρεί να χρησιµπιηθεί είτε µόν τυ, είτε ως µέρς τυ συστήµατς 100% ACRYL THERMONOSYSTEM ως τελική επίστρωση, συµβάλλντας επικυρικά στην θερµµόνωση τυ όλυ συστήµατς. *Για τις δηγίες χρήσεως εφαρµγής ανατρέξτε στις αντίστιχες τυ πρϊόντς ΜΟΝΟ FLEX. 6-8m /lit Πρώτ χέρι 15% νερό εύτερ χέρι 5-10% νερό 0-5 min ανάλγα ιατίθεται σε λευκό και σε τρεις βάσεις. ιατίθεται 6Kgr, 16Kgr Αστάρι Νεφτιύ, Water undercoat 0.75Lt*, 3Lt, 10Lt 1 Ε11-50 Έκδση:4/ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1*

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος προϊόντων 2012

κατάλογος προϊόντων 2012 κατάλογος προϊόντων 2012 Πιστοποιήσεις ISO 9001 : 2000 ISO 14001 : 2004 Tα Ελληνικά Χρώματα OHSAS 18001-2007 03 Eco Τώρα Νέα σειρά οικολογικών προϊόντων για κάθε εργασία επιλέγουμε οικολογικά Πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη οφείλεται στην αστικοποίηση και τη βιομηχανοποίηση που με τη σειρά τους, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Βάψτε άφοβα Τιμοκατάλογος 2015

Βάψτε άφοβα Τιμοκατάλογος 2015 Βάψτε άφοβα Τιμοκατάλογος 2015 Περιεχόμενα Δάπεδα Δάπεδα σελ. 2 Βερνίκια & Βαφές Νερού ή Διαλυτικού για Δάπεδα (Βιομηχανικά, Τσιμέντου, Μωσαϊκών, Πέτρας, Ξύλου) Ξύλινα Δάπεδα σελ. 6 Βαφές, Υποστρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ Tετραπλή Αναγνώριση για την προσφορά της DUROSTICK ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ε.Β.Ε.Α. ΑΘΗΝΑ 2003 IEΘNHΣ ANAΓNΩPIΣH ΓIA THN TEXNOΛOΓIA & THN ΠOIOTHTA ΓENEYH 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

Aquacolor Συσκευασία Τιµή Λιανικής/lit Τιµή συσκευασίας Λιανική Τιµή πακέτου Λιανική 4 x 5 lit 12.00 60.00 240 6 x 1 lit 13.00 13.

Aquacolor Συσκευασία Τιµή Λιανικής/lit Τιµή συσκευασίας Λιανική Τιµή πακέτου Λιανική 4 x 5 lit 12.00 60.00 240 6 x 1 lit 13.00 13. 1) Aquacolor Βαφή για ξύλο µε βάση το νερό, για οµοιόµορφο αποτέλεσµα σε ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Μπορεί να υποβληθεί σε βελτιωτική επεξεργασία χρησιµοποιώντας λάδι, βερνίκι ή κερί. ιατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Η ΠΟΛΑΤ Α.Ε. αποτελεί εδώ και 40 χρόνια μια εταιρία με ισχυρή παρουσία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών, τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2014 1 Από το 1968 η MACON ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης προηγμένων δομικών υλικών, τα οποία προορίζονται κυρίως για την προστασία και την ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να σας δεχθούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (710 m ) και να σας παρουσιάσουμε την πλήρη σειρά των προϊόντων μας.

Θα χαρούμε να σας δεχθούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (710 m ) και να σας παρουσιάσουμε την πλήρη σειρά των προϊόντων μας. 2 Θα χαρύμε να σας δεχθύμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (7 m ) και να σας παρυσιάσυμε την πλήρη σειρά των πρϊόντων μας. γ. Νεκτάρις ΚΣΤΡΟ ΚΡΜΠΜΠ ΠΛΙ ΓΕΦΥΡ ΝΕ ΓΕΦΥΡ Β Ο Ι Ω Τ Ι Β Ο Ι Ω Τ Ι 1η Διαδρμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1.1 DOW Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM 1.1B XENERGY Εξηλασμένη Πολυστερίνη XENERGY 1.1D-1.7A- 1.7E-1.7K- ETICS ETICS PACK 3.21 3.21 PU DOW

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και εφαρμογές

Προϊόντα και εφαρμογές ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ 2008/2009 Προϊόντα και εφαρμογές ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΟΚΟΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Κόλλες Ταπετσαρίας Κόλλες και Προϊόντα για Ταπετσαρίες Αστάρια και Διαβρωτικά Ταινίες Επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν. ζωντάνια της φύσης στο περιβάλλον σας!

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν. ζωντάνια της φύσης στο περιβάλλον σας! Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν ζωντάνια της φύσης στο περιβάλλον σας! Χρωµατικές προτάσεις Χρωµατικοί συνδυασµοί Λύσεις στις απαιτήσεις Οικολογικά χρώµατα εξωτερικών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS Rekopox primer WT Στεγανωτικό- αστάρι 2 συστατικών για επιφάνειες µπετόν που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως. Βάση : Εποξική ρητίνη. Ιδιότητες : Εποξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Σελ. 4. Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά Συστήματα Σελ. 5. Επαλειπτικά - Στεγανοποιητικά Σελ. 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2010

Κατάλογος προϊόντων 2010 Κατάλογος προϊόντων 2010 Χρώματα εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης Τεχνοτροπίες Χρώματα συντήρησης μνημείων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κατάλογος Προϊόντων 2010 Εποξειδικά συστήματα βαφής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλεια & μηχανήματα κήπου

εργαλεια & μηχανήματα κήπου ηλεκτρικά εργαλεια BOSCH PSR 14,4 LI-2 Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 14,4 V, 1,5 Ah, 2 ταχύτητες, αυτόματο τσοκ 10 mm, power control ηλεκτρονική επιλογή ροπής, ένδειξη κατάστασης φόρτισης, Power light,

Διαβάστε περισσότερα