1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, 24.4.97"

Transcript

1 E.E. Πρ. () Αρ. 4, Ν. 2()/97 περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ 997 εκδδετ με δημσευση στην Επσημη Εφημερδ της Κυπρκής Δημκρτς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ τυ τυ τυ τυ 99. Συνπτκός ττλς. Έγκρση κνδυλων Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ πσύ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997. Εδκευση των πσών πυ θ δπνηθύν. Πρώτς Πνκς. Χρησμπηση τυ περσσεύμτς ρσμένων άρθρων γ κάλυψη ελλεμμτς άλλων άρθρων κάτω πό τ δ Κεφάλ. Αρθμός 2() τυ 997 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΚΝΩΝΩΝ ΚΥΠΡΥ ΓΑ Τ ΚΝΜΚ ΕΤΣ ΠΥ ΛΗΓΕ ΣΤΣ ΤΡΑΝΤΑ ΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΥ ΤΥ ΕΤΥΣ ΧΛΑ ΕΝΝΑΚΣΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΕΔΗ με βάση τ άρθρ τυ περ Νμκών Πρσώπων Δημόσυ Δκυ (Ψήφση Πρϋπλγσμών) Νόμων τυ 987 έως 99, Ετήσς Πρϋπλγσμός κάθε Νμκύ Πρσώπυ Δημόσυ Δκυ κ όλ συμπληρωμτκ σ υτόν πρϋπλγσμ κτρτζντ κ υπβάλλντ στη Βυλή των Αντπρσώπων γ ψήφση κτά τν τρόπ κ τη δδκσ πυ νφέρντ σ υτόν. ΚΑ ΕΠΕΔΗ εν νγκ η πρόβλεψη γ εκενες τς δπάνες της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τ έτς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 γ τς πες δεν έε ήδη γνε πρόβλεψη ή δε θ γνε τέτ ργότερ πό πδήπτε νόμ. ΚΑ ΕΠΕΔΗ περτέρω εν νγκ η δρυση ρσμένων νέων θέσεων κ η κτάργηση ρσμένων υφστμένων. Η Βυλή των Αντπρσώπων ψηφζε ως κλύθως:. πρών Νόμς θ νφέρετ ως περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ Εππρόσθετ με τ πσά πυ έυν ήδη πρϋπλγσθε νόμμ γ τη ρήση της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ ή πυ θ πρϋπλγσθύν ργότερ νόμμ γ τη ρήση υτή, εγκρνετ όπως ρησμπηθε πό την Αρή Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 πσό πυ δεν υπερβνε τ εκτόν εκσ τέσσερ εκτμμύρ εννκόσες πενήντ λάδες κ εκτόν εβδμήντ λρες γ κάλυψη των δπνών της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ την περδ υτή.. Τ πσό πυ ρηγετ πό τ άρθρ 2 ρηγετ ως εδκευμένη πστωση γ τς υπηρεσες κ τυς σκπύς πυ νφέρντ στ Δελτ Δπνών πυ περλμβάνντ στν Πρώτ Πνκ. 4. () Τηρυμένων των δτάξεων της πρώτης επφύλξης, εφόσν τ λκό πσό πυ θ δπνηθε γ τς υπηρεσες κ σκπύς πυ νφέρντ κ εξεδκεύντ, ντστ, κάτω πό κάθε άρθρ στν Πρώτ Πνκ δε θ υπερβε τ λκό πσό πυ ρηγετ με τν πρόντ Νόμ ως εδκευμένη πστωση γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ντστ, πδήπτε περσσευμ πυ πρκύπτε πό πδήπτε άρθρ γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ετε πό την εξκνόμηση δπνών

2 Ν. 2(Π)/97 πάνω στ εν λόγω άρθρ ετε γτ τ πσό πυ ψηφστηκε γ τ εν λόγω άρθρ υπερβνε τ πσό πυ πτήθηκε κ δπνήθηκε με βάση τν πρόντ Νόμ, σε σέση με τ εν λόγω άρθρ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν δτεθε κ δπνηθε γ την κάλυψη ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ: Νετ ότ πδήπτε εξκνόμηση πάνω στ Άρθρ "Απδές Πρσωπκύ" "δπρκά" κ "Έξδ Λετυργς Γρφευ" τυ κάθε Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ, δε δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε των πρνφερόμενων άρθρων ή πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ λλ ύτε κ πδήπτε εξκνόμηση πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυδήπτε πό τ π πάνω νφερόμεν άρθρ: Νετ περτέρω ότ πδήπτε εξκνόμηση πό πράλεψη εκτελέσεως πσδήπτε υπηρεσς ή σκπύ δε θ θεωρετ ως εξκνόμηση γ τυς σκπύς τυ άρθρυ υτύ. (2) Εάν δεν πρκύψε εξκνόμηση όπως πρνετ στ εδάφ () υτύ τυ άρθρυ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν γνε μετφρά πστώσεων πό τ Κεφάλ "Απρόβλεπτες Δπάνες" τυ Πρώτυ Πνκ κ δπνηθύν γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ έε δπνηθε πό πδήπτε άλλ άρθρ των Κεφλων τυ Πρώτυ Πνκ. () Μέσ σε έν μήν πό την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, σύμφων με τ εδάφ () τυ άρθρυ υτύ θ κττθετ ενώπν της Βυλής των Αντπρσώπων υπό τυ Υπυργύ Συγκνωνών κ Έργων έκθεση πυ ν δεκνύε τς περπτώσες γ τς πες δόθηκε τέτ έγκρση κ τς συνθήκες κάτω πό τς πες υτή ρηγήθηκε. (4) Κάθε υπέρβση κνδυλων κτά πράβση της δδκσς πυ πρδγράφετ στ εδάφ () κ (2) π πάνω θεωρετ ότ δεν έγνε νόμμ κ λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ πό τ π έγνε η υπέρβση κθστντ πρσωπκά υπεύθυν γ κάθε υπέρβση πυ δενεργήθηκε ή θ δενεργηθε.. () δρύντ νέες θέσες πυ ρζντ στ Πρώτ Μέρς τυ δρυση Δεύτερυ Πνκ. Mo QVm Δεύτερς Πνκς. Πρώτ Μέρς. (2) θέσες πυ νφέρντ στ Δεύτερ Μέρς τυ Δεύτερυ Πνκ Δεύτερς / Πνκς. κτργύντ. Δεύτερ* Μέρς. 6. λετυργ πυ νφέρντ στ Συμπλήρωμ ρζντ ως Λετυργ,,.., c,.. πυάσκύν Λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ. έλεγ πάνω στ κνδύλ. Συμπλήρωμ.

3 6 $ S Μ Χ w Ε C ζ c e ζ Ε w 2 Θ W e > Μ 8 Η 8 Η W ω ζ x U 2 Η C U) m c S

4 7 δ δ 8 - C t». L c > 8 ζ έ ζ * ζ S?

5 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΩΝ ΚΑ ΕΞΔΝ 997 Έσδ ΠΡΑΓΜΑΤΚΑ 99 Π 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 Έσδ πό υπηρεσες Άλλ Έσδ C J H6.S6 Έδ Απδές Πρσωπκύ Ζ44.97 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες (μη συμπερλμβνμένυ rou ετρκύ φόρυ) LQ ΈΖδ ν τ π δεν πτετ εκρή ετητών Απσβέσες Έξδ φρεσης στεων πάγυ ενεργητκύ Τηλέφων κ Τηλεγρφήμτ Πρόβλευη γ επσφλες ρεώστες Πρόβλεψη γ πεπλωμέν υλκά Ζημά πό πώληση στεων πάγυ ενεργητκύ Έλλεμμ σεδυ συντάξεων L9 2. CJ { 8 J L Σύνλ ΕΖόδων Πλεόνσμ έτυς πρν ης συνλλγμτκές δφρές Συνλλγμτκές δφρές κέρδη /(ζημές) 9 Πλεόνσ ν τ g-roc π mc cmogonc τυ ετρκύ φόρυ Ετρκός Φόρς (Περλμβάνετ στ Κεφάλ 2 Αρθρ 6 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες ^ Πλενσυ ν τ έτς

6 9 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΣΛΓΣΜ ΠΑΠ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΠΡΛΓΜΛΤΚΛ.2 «9 ΑΚ ΠΡΥΠΛΠΕΜΕ Τ? 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ Τ 2997 AJOflfl Κόστς Mecv Πσβ4Εΐς 2798 J C ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ Ατϊθεμτ Χρεώστες επ άλλ Λγρσμ μεν πρβλέπες Πρττηηρως Μετρητό σης τράπεζς c Κυβερνητκά ρεόγρφ ^4; J nol; " Γ 6 94 Γ 9.72 ΤΡΕΧΥ Γρμμάτ * άαλ* Λγρσμ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρητττκά δρύμτ εξωτερκύ Πστωτές άλλ» Λγρσμ YrJ ρεώσες ν σύντξες Έσδ επόυενης ρήσης Ετρκός ρς ΚΑΘΑΡ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΣΥΝΛ ΕΝΕΡΓΗΤΚΥ ΜΕΝ ΤΡΕΧΥΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΣ ΔΑΝΕΑ ΚΑ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΕΣ ΥΠΧΡΕ?ΤΓΓ Γρμμάτ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρημτδτκό δρύμτ εξωτερκύ Ετρκός φάς Εκτκτη Εσφρά «ϊ Τόκ Εκτκτης Εσφράς στ Τμε Εκτπσθέντων Υπρεώσες γ συντάξες L Λ J ΛΠβΜΑΤΐΚΑ ΕΛΛΕΜΜΑ ΣΧΕΔΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΘΕΜΑΤΚΑ JW/ 7. [ T72T

7 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΝΗΣΕΩΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΩΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΪΝ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΩΝ ΚΑ ΠΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρμηθευτές (γ πστωτκές δευκλύνσες) Δάνε πό Χρημτδτκά δρύμτ Εξωτερκύ Υπρέωση στ Σέδ Συντάξεων L Κθρή Μεωσ Δνεων,Πστώσεων Πρμηθευτών κ Υπρέωσης στ Σέδ Συντάξεων (9.4)

8 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΝ ΑΡΘΡ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΕΣΛΑ ΤΡΛΓΜΛΤΚΛ ΕΣΔΑ 22 Δϋ_Ω ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 226 AK_Q ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 227. ΔΚ_ ΑΥΗΣΗ/ tmform ΔΒ_»} Τηλεφωνκή Υπηρε - Ξνϊκσ - 2 Συνδλέξες Εσωτερκύ ϋνόλεξες Δεθνες - Αυτόμτες : * Συνδλέξες Λενες - Ημσυ-τόμτες 6 δάφρ.7l 22J99 42 L J 4 7 U. 79G ) 4 COO Τη Autumn A Υπηρεσ loo 2 JOO 4 Ενκ Κλήσες Εσωτερκύ Κλήσες Δεθνής ^.βρ 29 L Άλλε.: Υπηεπετ τήηρεσες ;πό Τμήμ Πλτκής Αερπρς Τηλεγρφκή Υπηρεσ 2 Τηλεπτκά Πργράμμτ 2 Εκμσθωμέν Κυκλώμτ Τ-λερωνκ Κτάλγ 4 Υπηρεσες τώ Tnuo Μετεωρλγς Υπηρεσες Πρσηθευενης Αξς (Τηλεπληρφόρηη,νΤΑΤΕΧΥΤΑΡΑ Ηλεκτρνκό Τυδμεϊ,Τηλεδάσκζ,η, CYTANET) L X96 6 ( S) 84: ; 6LO L4 : Σύνλ ΗΛων 9& ll&6g 2.24

9 62 c c n ό w Ό > > c ΐ ll ^ S. cc > y. > > S; ά ϊ «o S 2 w = J> JS o =. 2 Ξ 2. > c r >, C % = c. C c. ; ".^ Μ " C 2 W " 2 o > β σ -> * κ: > δ > ^ " ~ > o 2 > c Γ J C. D 2? «"J r X.= J ^ c > c * Τ c. c S 2: X, δ. = 2 S " «D S f c. > " δ 2 = 2 «o ~ δ. ««4 «u f o * 2*"= x Q. c2 σ?». = 9.> "JO S U. l~l # σ Χ ) NO ξ f \Λ " 2 - %. ^ = W δ 2 *" ^ o n > 2 Λ *S g Sf = σ ^ S c S* β. ). ^ c.? J 22 σ ~ > = 2 >, 2... ". σ ϊ : d ω 2]ϊ ϊ. m " «η e > * "ϊ U» ~ Μ :. o _ Ξ 2 ϊ. ^ co > 2 «. S Ρ S " Χ SO *> Λ; y σ η = ^ w Χ ; c. u> 2 O y 2.ό 2 Μ bw. Μ ^_

10 6 ; ~ Μ 2 co - ΐ * co > ~ u». «- c η * g. ϊ ^ β u» C? Λ. SO c "O σ " η 9. x ~> u «J ή S o = X. u c t ^ = Ϊ.. C J r> -c o oo ^oo * v* "β σ * CVJ > «c y,. σ > > = " :> " S- > 4) =. * Ξ Q. ω ϋ 2. U, 2." 2 J «ϋ = co J2 - - ξ 2 C " = - = "2»Μ ^. ^ ω ~ -~ - ^- ν c -" >? = «2 " 2 ϊ C Ό ϊ *" o δ c Ξ ^ : c " ~ > υ» =. Μ S 2 = ^.» _ " > 4θ κ» rv ^ σ, V " "" δ 2 2 ^ 2 C. " 2 * g 2 c Μ δ " = -c «δ = * = 2 > "= - δ "«=? ^ - ό. ω u» ν; Q. 2 2 ^ = - * = * 2 9 = ϊ = *. * * _ l 2. u σ S - - "Ξ 2 " ^ = 2 > D Μ., =- = - = _ ϊ Γ ν - 2 ~ ϊ 2 =«ϋ. r,=, Q. c. 9 = c. Q. O p? = «t_ - = ". - u» t? > NJ _ 2? Γ U» u L. c = 2 ^ _. c S ϋ ^ : = ϋ? S «ρ 9 >. «ω CO _. c...ε = C 2.=. " θ C - >ϋ * 2? 9-2 > 2? -C 2 ω - =? U Ν P ^ g--2 -; «Χ δ. O A O ; x η - 2 S 2 = 2 > *«2 S 2.o S =. = > ^ c c 2 ^ ^ ^ S * " δ * S CC Ϊ 44. ~ C C X = c n 2 " _ O = * " 2 to Λ ϋ 2 JS -2. " 2 - > X ΐ 2, - -» «-»- co ^ - = :» > c υ ^ - r = = : = C Ό υ» ω ϋ > Ϊ2 > 9-

11 64 tu π u -u. " - g ΐ C > 4 CD ~ Λ) w. c.. o >. Ε δ 4 > C 4) ^ ϊδβ - f *> 2 CC {- > Ε. C " Q. δ C = ^ = = >l > ε Ξ 2 u> J ϊ > 4) o - = = CD oo -.2- ««8 Ϊ Μ. f- o C o g w 2 ; Μ -σ - β SL 2 - ε 2 * 2 η τγ CU * >- ; > η o > 2 Λ u c ;> = ^ - -.»- >Λ «Λ), - 2 «." t «= e" CQ - > SP. Ε» C = "J-.. Ϊ " Μ Ρ. S Λ> = 2 " «> Μ,= 2 =>.CE "^ ^2.. * S- 4 :*: - C _ - > = υ Ε β. Ε Νν. > -> -Μ ^ - V _ - * _Λ _ ^ c ^2 - = > Ε " Η Χ _* Μ -σ = =- " Χ - «>? - ΐ r c > 9 * * >.«> - = *.2 Ϊ * L ~» = ^, c ϊ ΐ?. ϊ η > Γ Ε > y Ϊ =. - u-j -C c -c y Χ Χ " ^ OL C " 2 " = S S *? 2 δ 2 " ^ Μ. S -C 2cf & δ > ; * - c CC MJ> ^ Μ CM " = > ~ ^ = J - 2, 2 f c. 4ΐ = δ 2 2 > > - - Μ : : ϊ - C-" "9 Ν ( τ> 2 _ ^ 2 " S "S.. ϋ. S > ω > Χ UJ > U 4," Ξ»*^ ; u> S > g 9 > >. C *^ > -. Λ > c X ^ : ^ 2 = Sly u 2c-.» S : 2-l x C W = c >C -? SO > JD Ζ X > r u = «o =- g 9 Q.. - ω o g =- _ cvo ω - 9 o - Q. u C MJ X o > ά δ Χ o C u> c OS ϊ r» - _g > 2^2-2 δ > r ". ^ = CO > C. ΤΊ * o. E C =- w S =.. - = ^. -- S-c S f ^ u c S,.--2 u> * «±. ou C Z. = - l8ct " Λ: Χ 9 w Ε u cu". β. δ = 2». Ε. C - ~ 2- = -C - Μ =. - ^t., > " c C. 2 S ε 2% C. Ν ^ Q >" Q. Μ > u C 9 δ. C. = Ε C *S S 2 > u ^ Ξ? Ε _ Χ OJ Ε 2 «" >f c«δ ^ 2 > -μ C C ^ 2 2-4ΐ 9 ε" ttl SO.» «8 δ d > " S-S S.C S ν - >. c. Ρ 7 2 Ε «> Q r^ ϋ S- «". _ Β w >, - S Ε J : > 8 > * ^ > u> ϊ Ε ". 2 2 c = ε - δ 9 2. Ρ Ε ϊ ω ^ > Ε 2 o 9- > Ε ω Λ;. C? ( «Ό Ε Ε δ δ _ CO - S Μ > SO Χ Ό = 2 $ Ζ m " δ 2-2 = CS Ϊ ^ = 2 J2 ό c.» * - - Ε > - -Μ -σ > σ ~ S ΐ Ε ε ; δ 2 S? Ε Χ > ^ Ζ Ε " %% co -c 2 Ε = " ^ > *> ^ * S -ό; _ Ξ cc ^ c = «c " ^-g J * >^, 4) Χ. c C * «u te E = 9 L u 4 c ± - > O p. 4 llt Q > :

12 9.S «4 : -«- J":V ζ : S r -* - > > > n «d 2 6 = - SS 2 *. ΰ en «S ϊ *>-r-=o t *&:-fll f-"l* 2 - * ll lsfll lllll oc 2 ; : oss Ί > = J c cl c S.«> 2. Γ r» :."Μ CM ^ ^ ;ΪΌ c τ r~ CM * ; o Γ Μ S S ς ς ; \ϊ? σ - S S S 2 2 Ε C Κ l ^. 8. = c - -. to τ σ» > l l κ O CM m m m S S S *" C CO ; o X e 2 t«x w c Σ 2 S S X c ** Q. > -> X. c u X 8 S CM CM X * g δ -= > 2 2 " = J ; f- Χ B C "^ ^ - «t 2 8* S «- - S l l S _ } \ t Ε l φ l r r r \ l f \ \ \ -. : :M, C CM N «rf «W ; N c l> > c X. Τέερς Υητμεάρες Έ( θέσες κρνύντ. (Τενκό Πρσωπκό) υε πρσωπκή κλμκ ΊΚ2 πυ θ κρνηθε ότν σημερν κάτ κενώσυν τς τέσσερς υτές θέσες. 2 \ή Μ τ CM «φ CM. loo ^ Γ Γ Γ Γ Γ β JCM tn T m o (O O c r» co or* SL 2 Ξ -

13 66.»; : S $». Ml, 2 > o * S * J = > C eg π r? _ = C 9 = *" ^ = = σ ϊ «* σ "» :> ** =^ > ~ w ΐ "9? c.2 * e ^ O? > 2 2 = "S 9 2 g? = ll > = o, τ* ;Φ σ> «Ν ~ " τ 2* * t o = 2 S = _ 2 = 6 2 ^ J ^ 2 2 g. Σ > > C *: ^ = e c f = «2. «w 2 2 S "= «=, «* = 2 «= = *. X f * «2 C g = tf 2. S " > -» - - «W W ~ f~ M c c > > 2 = r, f ",^ "= m,= * : : O = =. = = ~ Γ 9. u. Χ Λ H > " ~ Ξ \T Λ «

14 - Ρ 9 \r Ό. 67 τ».. C» ;» 2 > >» ",» ~ ^ Ξ *»,» U ^ l * 2 - ϊ ". - > Ζ Ί «l t *»? " l 2 2 ^ ; ^ > : ^. * «_. β ~ ; : > = ώ " = ~ > Β π B o x t ^ -^r flllllf -?Η^Πϊ Η 2 f έ* ; Μ > ς f : ^ f ^ 2άΞ & ϊ-2. ^ = ^ = H.o-S.oot" lllul llll ft. rl^l ;.- = «.- > =. =» = 2 Ξ^Λ = l - -^ S = Σ =. = x 2S.S = w : xssu. = o o C C 2 ;2^ =.2 2 S H ϊ w bo «Ρ ~ Γ : t %: Λ ":?": cv o l ;S CO t ;g$ Ί «δ- 2. =. _ =. _. 9 S S S 2 S S ^ 2 g &ώ?? ώ "8 * "S * S w w w ««^»-. " S "? r >o w> f"" Ό l o 2 - = S? ". 2 "2 *. o x S 2 Γ 2 ϊ o Μ c r C. > >. > _ ^ > ; * Λ c: > "S = -2. -H. :ό.2 S : CM CM * \π V XS Ν Λ > Ol Λ Γ $ "

15 * 68 2» * «2 = «: = * S,,2.f 2 \ Sf ^ 2 2. «««ν y.. :.. S "= Ζ t >» * * 2 > * =» t f c ^ = - > > S K S - g e ^ S & ^ * = ξ ϊ. "t ;f f?? = y f Ξ τ; $ g S 2 Μ?? S 22hnS Μ Λ. ",e" Μ. J *J.UJ S* 2 Ϊ - or Ό tr> *> ϋ X Γ.. H. O f f f.» ;? 2 ώ ^? η 2 ΐό " ^» : ^ ^c CO Cvl «CM CO «N - 9- c. t η " : > S" :: Br. c ^ t> S - ~ J -- " 2 "ϊϊϊ δ Μ - w> 2 Λ "S 2 S "** 2 2 = Η» "^ > > = "" 2-2» S & \* > us * = -^ > - S -"SS -» = 2-lSo ; t = =l - * JS ϊ o - o o o o S.. 2 S f- ; o 2. =. C» C 9 2

16 ; " * 69 Ρ β». :;*, $ * ζαά c v :Ct:.: :.V :^έ S~ : ft f : :? : δ J;;;.:. * *.» " * r Λ Μ : ;fe ϊ,ζ.ϊ; : ν e >-S> :*:» " ; ξ. ;.;: St» c. β ; ; : : ;.; : v; g ϊ ϊ Κ :;;-S m..wv. ϋ. «e: :.:: fe F- S;" v Qk CJ Η «> : S ^ Ul 2 f «.;;: ; = Χ;;.ξ:: *v 2 *».->:.. Κϊ"\ ν «2"? g r * f > f ~ > f x ΐ 2 _ ^ β "S "*, = β ν f β = 2 = 2 2 ot «- Fc? Λ " ^ * > S 2 S ώ? 8 Ε Η SS ;- S Λ σ*? * *7 " "β " -» - e 9 = = = cs c ^ f - β 2 2 t * " 2" 9 ς " f - S > : = = J * w 2 «c J ϊϊ β» g f " Β ff 2 l r?j * Ϊ > -» S 2 g * - S Η J f X Μ _ Ϊ o β l= & = β w β = 2 g ^ 2 C F Ε 2 g 2 S = ΰ F Ε lo «Κ σ» * ;> ν * > > Ν ό " "8 6?? S «Λ «β.=. "= β> ^ ϋ ϋ Λ 4f Λ -f Η β ( ^ «* u ^ Χ ν *^ Χ S *Τ *?. 8 "S 2 "2 "δ? & S- S C. = ϊ ϊ " "G > ϊ ^ t» u * f ν* " * Jo f *~ y *- «ϊ? Μ «Ό. Χ. Χ o r Ϊ 2 2 "δ * β * δ. «.» Ε. Ε 2S Ε. C S. n Λ > «Τ - Μ S *> + σ> *^ f β? = $ δ (Μ ν - f 2 «ϊ Sx Ε > >Ε =. 2. ΕΖ? 2 δ S - (D Ϊ =& -e Ε SE Η ΰ -> Γ> C «.\ r R S f l "- = f 2 = > -» S. = ^ en S» f -8 g V > σ> S S " Λ ϋ X ν c S u r^ >.. X t^ 2 fl * S «bp CTS _? ΛΖ d _ -*» c 9 * t^ Ε ΐ e = lu Ί X o \ l> n Κ η «r 9. U V o

17 ^ J & > m $S ft ^-: δ» : «WV ft^.;- : & :θ^δ &r» *-:ώ.r «n δ-?-;?. " «- : -Ϋ.».;:;;- ftr-ώγ t «;. : * >» *-"-: : X c>»c-::-.- S - $;;.*:: > lu X.. 2 e S.X c. o - o \ d\ Ό en -» " o\ g * Ό m «««* «: _ «. CO Λ Γ=. " Ε ^ Ξ 8. Ϋ * 7 9"" -r * -" " β CM * «η CD. ^ - -. ; [ _- β C 6, ρ» CM Λ. β. - CM 9 " - e. ~ u * -e «X - UJ -. f «. w S «9» o x? - * >.- O U "* $ f nt l ϊ β - " Η" u S w CN) Ξ 2 CO 2 r» -....? rt, " w «CM CO CO τ». Ul ^ :?-.; : Ρ ν.. ^ ST -;-. ^ΐ;ϊ; h tv» Ok Ό Ok > w; > > S o A,:; : ;«* % : #." m. ; *. - "2..o 9 > «X Η -ό? Β 2 c S 2 ~ -». 8. = c. 9 Χ «- ν -w.s ^ S "S. -ω. B «2 ϊ ϊ ΰ X * ^" O \ π... ] η 4 C Χ _ * -2 c c u Η * " - : - ^ ϊ C S "* *» - «C Ί : ε «X Λ. Β. S t». eg 4 UJ UJ -"- Λ η,. CM " - " m " - -. & Ρ* CM Ρ»..

18 : ; f ; t ρ S f * m? Ό CM SO CO S. X ll l 7 = H ϊ φ *~ ^ 2 *?. θ * > 2 >. f= -;2 * g-2 Ξ"- 2 ^ ΐ. = y-^ «J * S. le ;2" ά. = 2?? -> J f * ff f Μ J =- ϊ -.U ^ = = μ Ϊ> tfΐllltlul*f^tllfl t =lx-l l-f f f J Ε = MfE *l-lllhm lllll---2-l l» δ f Γ 2 ^?.-ϊ?2? f o x M O E C _ S w = o = x t. : ( 2 o o S o. to -. - en o> " Γ* m U.. Κ - &-;.: ; ; >,. o " " ** «F ϊ Η Η «β Ρ η..,,... \ ;. «S rr «σ :V :."

19 72 εκλέ(μ γ πργωγή στ βθμό τυ Επθεωρητή (Τενκό Πρσωπκό) κ επεδή εν εκλέζμ γ πργωγή στν β βθμό κ Τενκ, ρθμός των ντστων θέσεων Τενκών Βηθών κ Τενκών, κ θ λμβάνετ εν υνβυμώ υηό τν όρ ό υτός βεν θ υπερβνε τ υνλκό εγκρμέν ρθμό των θέεων των δύ υτών κτηγρών. =?. Ό * f S» c V S 2 Ξ * S n CM CM» Ρ» Λ" Μ C «ΰ Χ δ to "*» ** = ( " «ό So. oq? " Ί

20 * :.: - - :. 7.**. : ::: f f -* = - «>» J ^ * «> «Ϊ =2 *S l ff?. Ν Γ. c l"llhv l*f l22 Sl= 2o>g; Εξ θέσες μετφέρθηκν ό άρθρ η 8 υηβρ. 29 (Επθεωρητές Γρφευ), έξ ό την υβ. 8 (Εβκ.,, ) KU βύ uno ην υηβ. 9 Ενες θέσες. Αρθμός υλλλλων (Εβκ. & ) στην κλμκ Α8/Α9 βϋε σετκής πρόνς της Συλλγκής Συμβάσεως πυ υπγράφτηκε τ 99. _ ΰ «Γ. ll * fll?β 2ΐϊ 2 2 f >? =?? " J : S 2»»= S t, * S _ S Q>v*c 2? t «(J> S ΰ 8 " 2 θ β ««2» Ξ».» e c o o «S. c f x r t x S L e o Ενσες θέσες. Αρθμός ύύ θέσες Kupvouvu. υπλλήλων στην κλμκ ΑΘ/Α9 βάσε εηκής 8 w πρόνς της Συλλγκής Συμβάεως πυ υπγράφτηκε τ " σ> Ό S ev f 8 r κ «J J ρ»" «Μ Ρ " θ" Μ. Γ»." «Μ U ft. g- Q f : ς..: > &». w * [ Χ Χ* S*»»» C β SC > Χ* Γ. J ν ^ ν «««C. Ξ C 9 9 «««Η Η Η * * ν U Η W S t & S 2 2 * * * * «f lt 2 " Γ Τ.«tn

21 *, : 74 ;θ;:ν : : ΦΜ: *.. ρ S,,.V;.. Γ*- > η S S & : *» t;.:. :w ; "Γ- ^ν. «-? & : :. S:;f>. Ρ δ~,- 9 f η Ξ, δ w ^ y 2 "8. = f«f W o. o g e «* S S - 2 U Μ o CO en Ό 2? ; T > f Ό _ >. l» _ β "S > = * * ϊ ft- *- f f 2Η 2 ^» > = O. x? «> f = r olf 2 «" %» β. 2 =, > J 2 Ϊ«* = ϊ 2 * w *» * 2 f «f Σ S ~ U Μ β > S.. g > «. So Λ l»,.. e> 8 e, w = 2 t f * * S r: > N -β Ν «β * σ g σ «σ>. " π % W > Χ f J ; 2 > - Π «ν l «f J «t 8 S 2 g = * 8 >o er "» X c Σ σ> CO OB «S : c 2 w S -S "» t = f ^? 8 p-? Ν ;. S ^*. " p: Ϊ ; S* ; -C g: : «%:-.: : : Χ"Χ fcvy...τ:-ν. «: ; ** Ϊ\ ** ;,. g f ;:-. Χ. : > ««ϊ ::"Η >,«* Ρ φ.. ::: *. UJ h* η *\ τ tt l ft." : Χ.νΛ l te; :.. *,.. - Λ CM X c* * Χ X " " ". > Χ Χ * σ. OJ CO ^.. f- Λ CM.".:..» _ Q v O) S X «2 " ϋ X - - = «* «* S "S ΐ Ϊ ffl SJ Γ» S. 2» M-&» 9 \-S c f ef e f xl m σ> SO m o *» ;«6 \r.. u» _ ν CM Χ " w S vn f. v. σ> w 8 δ «_ :c X X Η Ό * σ> m e β,: ". _ ν CM Χ «M X? ^ :? ϋ Χ t^ ". ^. (^ S «- ^ f 2 " 2 τ. ;*. " «Τ * σ> :q ;. ^*». ^ D C 2. Μ Χ Π w c. "? g.. Ζ φ Z to c ΐ ά Λ ά ^ Ζ Χ ϋ Χ

22 7 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 Κ _ AESEQ ΛΕΠΤΜΕΡΕΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9% ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΩΣΗ) ΑΠΔΧΕΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΒΑΣΚ ΜΣΘ.««τφρός) 2 ΤΜΑΡΘΜΚ ΕΠΔΜΑ ΜΗΝΑΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΑΤΣ ΤΡΤΣ ΜΣΘΣ 4 ΑΜΒΗ ΥΠΕ?ΩΡΑΧΗΣ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΝΗΣ ΑΜΒΗ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣ ΚΥΡΑΚΕΣ 4 ΑΡΠΕΣ 6 ΕΠΔΜΑΤΑ 2 ΚΝΩΝΚΕΣ ΑΣΦΑΛΣΕΣ 22 ΤΑΜΕ ΠΛΕΝΑΖΝΤΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΚΑ ΑΡΧΗΣ ΒΜΗΧΑΝΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΕΩΣ 2 ΤΑΜΕ ΑΤΡΦΑΡΜΑΚΕΥΤΐΚΗΣ ΠΕΡΘΑΛΨΕΩΣ 24 ΣΧΕΔ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 26 ΜΑΔΚΗ ΑΣΦΑΛΕΑ 27 ΕΣΦΡΑ ΣΤ ΣΩΜΑΤΕ ΕΥΗΜΕΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΓΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΜΚ ΜΣΘ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ. ΠΑ ΠΡΑΓΩΓΕΣ ΤΥ 996 ΕΔΜΑΔΑΕΣ ΑΠΔΧΕΣ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ U7S6 L4.92S Ζ L L L2S L " U.47 2& (.) (76.98 ΣΥΝΛ ΑΠΔΧΩΝ ΠΡΣΩΠΚΥ

23 76 ΔΕΛΤ ΑΑΠΑΝΝ 997 ΛΕΕ AFnTOMFPFlFT ΛΑΠΑΝΜΤ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚ2ΣΗ) ΤΡΕΧΥΣΕΣ (ΤΑΚΤΚΕΣ) ΔΑΠΑΝΕ ΔΠΡΚΑ Τξδωτκά ΕΞΔΑ ΛΕΤΥΡΓΑΣ ΓΡΑΦΕΥ GS Συντήρηση ηλεκτρνκών νλυτών δεδμένων Συντήρηση «(πλσμύ γρφευ κ εππλων 2 Κθρότητ 4 Ενκ κ φόρ Δφημσες 6 Εκτυπωτκά κτ γρφκή ύλη 7 Ενκ Ηλεκτρνκύ Ανλυτή Δεδμένων Εφημερδες, τρδκά κ ββλ 8 Συνδρμές 9 Τυδρμκά 9 Γενκέ εξό L924 7L X uooo 4OLO.. Λ SO (Ό).) 7.C 2. Σύνλ εξάδων λετυργς γρφευ 8X277 ΑΛΛΑ ΕΞΔΛ ΛΕΤΥΡΓΑΣ 22 Υλκά συντηρήσεως κ συντήρηση ενκττάσεων πό τρτυς 2 Ενκ εκμσθωμένων κυκλωμάτων ^4 Γκτύωση κτλόγων 2 Συντήρηση υπηβμυων κλωδων 26 Συντήρηση νήλωμάτων R(l 27 Αμβή συμβύλων 27 ύηάνζς γράς τηλεκρτών 28Ό Συντήρηση κ άλλ έξδ υτκνήτων 29 Δρόμ πρόσβσης Συντήρηση κτρων Φύλξη κτρων Ηλεκτρσμός κ «ό Ασφάλστρ LSJS So.74 U7L86 9 Z.. 6 LC4. 7ooo.. 8. Ό.. L U.O L O CG) (6.),.) (2.)... (2:) C Εξδ εκπδευσης πρσωπκύ. Μεν; Υπλγζόμενη Εσφρά πό Αρή βμηνκής Κτρτσεως Ό Χρηγ γ ευημερ υπλλήλων Συμπληρωμτκές συντάξες 6 Εξδ φλξενς ες μετφρά ;. ςμετφρά L9S.462 2J8.J

24 77 ΑΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 &E9EQ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΥΠΛΓΤΧΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ ΜΒΣΗ) εκ μετφράς J.9S ZS7S. 29. μετφράς (.) 7 Στλές τρωπκύ 8 Αμβή ελεγκτών 9 Αμβή τρκών ΐΑΐβύλων «η άλλ ε{δ 4 Αβή νμκύ συμβύλυ «σ δκηγρκά εςδ 4 Απζημωση / πρόωρη φυπηρέτηση 42 Αμβή c6 Μελών Δκητκύ υμβυλυ 4 Συνδρμή στ Κνπλτεκό Τηλεπκνωνκό Συνβύλ.79. 7C &96 ZS S. Ό 6Λ. 2Λ Λ. Σύνλ Αλλν Ε/δων Λετυργς SOOOOl ΕΞΔΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΣΕΩΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΕΞΔΑ Τάκ γρμμτων πληρωτέων πρυηθκυτές κ SovetW lne ρημτδτκά δρύμτ εξωτερκύ Τρπε κά κσώμτ κνμκή βήθε γ Όκκηκ δνεΐ ςκτσβέντων υπλλήλων Εκτκτ εσφρά γ την άμν Αλ* έ{δ ρτϋττγησεως SSR.4 > L4.. L L6. LS9ooo (..) 2 ΛΧΧΆ (.). Ετρκ; φόρς 2 Φόρς Κεφλυκών Κερδών 2. L S.OO.O ΤΚ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Τόκ υπρέωσης τϊόϋ συντάξεων ντρεώσες ν τήσες ωφελημάτων rueou υντά εων ΣΥΝΛ ΤΡΕΧΥΣΩΝ (ΤΑΚΤΚΩΝ) ΔΑΠΑΝΩΝ : 2. Λ &6 28. (.).) (O.O) 4.7ooo;

25 78 ΑΕΛΠ ΔΑΠΑΝΝ 997 SEfc. AEfEQ ΛΕΠΤΜΕΡτΠΕΕ ΑΑΠΑΝΗΓ- ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΥΧΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΕ 9 U S ^ Μετγωγκά Δκτυ Δκτυ Μτάέης Ηλκτρμηνλγκός Εϊπλσμός Μηνήμτ γ Πλτκή Αζρπ Ενσύρμτ Δκτυ Τηλεπκνωνκά Τΐρμτκά Δρυφρκ ϊτθμ Δεθνή Υπβρύ Κλώ& Γάπκ Κτρ Αυτκνητ Εξπλσμός Γρββ κη Έππλ ΤΕνλγ Πληρφρκής Μηνκά Μσό Όργν Μκτρήΐως Ενλεπ Έργ «π πληρωμή γά Γρτυς _ Απράγρπτ κώμ ρήσης ζένων κλωδων κ δκώμτ ρήσης ξένων emyuv δκτύων ΕΏνκά Υπβρύ ΧΛώδ επθ υτκ6ς Εξπλσμός Κνητή Τηλεφων SS479 L84J, L , L89S &7S , 8. 2.S C.C LC S S JXX) 29. 7tt (292S L (9.),. ^ (.) ( (2.) L74. (29.) (7.). (.) L4.

26 79 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΝ 997 ΚΕ^ ΑΡβΡ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ J99 ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΥΠΛΠΕΜε 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΕΠΈΝΔΥΣΗς 9C crrevouce^ στ Avr Τηλΐτ. ργν. ΔρυφρωνΝ7Ε_ΑΤ) 9 Επϊνδόσκς στ Ευωπ. Tnte. Opyv. ooucooovneutelsatl 9 Ε.τ*νέόσκς στν ργνμό NMARSAT 94 ETSVOOGBU; στν Oovcvtoyo l CO GLOBAL COMMUNCATONS.HOLDNGS) LTD 9S Αύξηη στ μτ.κ «Γφ/kno της θυγτρκής ttspror ΓΊΏΜΕΓ 7Ζ LOSO.OO. SGC. 7. (2.) (S. (. 46.).. S.. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7ΖΜ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΕς ΔΑΠΆΝΕς 2. 2.

27 8 * _ S = " Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ θ $»ττ«cm CN» ϊϊ r~ OSooJ 2 CM on e Λ4 + C f" Μ CO τ \Λ J r*

28 8 W X W. Η * C.. Ζ ζ c k.. U. e ζ. >. = 9 >....: Φ. 2 β S ϊ Μ. : Μ SC Σ. ΐ ν Ζ W ζ l. Φ Μ UJ Ξ. u Σ Γ u *" c. c ^~ \ ν CM 2 " S Ό / W ; y. "$ - Η S L l. ^ 2 ^ ^. *. r W. C l w» S 2.» 2J Μ C Λ O X X f ϊ H (- *** Ό ^ 2 ε l > l t { V. *» ε «C δ D l CC C4 tf Λ J t - e u Σ, #

29 82 *π Ξ w Ξ Χ. Ζ ζ Ρ Η.- β Ζ : >...-. c.. Φ.. :..-. Μ-.-.*.-. ζ w ω Φ. " J,. r l l \ - ll J... ", Γ Γ l l ; M C COC C o Sclclo o o Μ l ; Μ ΤΓ»Λ w C~-. co ;co rr ττ Λ.- t : 2 ; o o l l J -. \ θ θ JC :C O to θ.o ""ΓΓ Γ Γ ΤΓ f Γ ; : : - \ cu Μ «η co co l $ «J. Ml ":. Μ > >. : *>» -» "-tf-ll ^ g,g + ;.* oo S J. loo g * \ * y. y. u > -4) V CM. cu >. f) U CM. u σ Λ «C Λ: «X y. y. CM ~ ΐ CO N * \Λ t» N 2»- f. : * ν ζ ω w ω Φ w ω ΰ. Σ ^ C ω.; L = Έ c = = S M - ; u. Q «c :.c * 2 "2? 8 rs- : * ^.*=F l- :w- S.. : O _ -c -o ; * = - Κ S = Λ Ζ S l X l ^ P" J * X -»; yl S-» C ρ - X X u - - ; = \ : u Ό. :? TS :. ; e.. : - u. 2 l l " * : * x?. m Μ l t -c. -c «;-c * x g [.. * ϊ C ; C ϊ ] ; ;_ g «> - Μ * S _- : u X :X X u ttj ly, % :~" S ; «. /T ε έ 4 *- -Ξ-» g- % - $ β- β- 2 9-"ϊ - 9-^ u - J. : eo «β. ;«, β,, ;eo 2 Ξ =-«=> _? l > Ul H C U X U kl f- = 6 : ".. w

30 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΑ ΤΗΝ ΕΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΔΩΝ Κεφάλ "Αρθρ Υπεύθυν Λετυρνό κ περλμβάνε κάδε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν υπεύθυν Λετυνό όλ όλ Δευθυντής κνμκών Υπηρεσών ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΑΣΚΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧ ΕΠ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κεφάλ όλ "Αθρ όλ Ελέγγων Λετυρνό κ περλμβάνε κάθε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν ελένγντ Λετυργό Γενκός Δευθυντής Τυπώθηκεστ Τυπγρφε τής Κυπρκής Δήμκτς, Λευκωσ."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 299 Ν. 89/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 89 τυ

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3231 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3231 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι "Ν. 11(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21 της 0ής ΜΑΡΤΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι περί Τελνεικών Δμών κι Φόρν Κτνλώες Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A.

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A. Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE DE L ÉLECTRON Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne par Anatoly A. LOGUNOV Directeur de l'institut de Physique des Hautes

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Νρκωτικών Φρμάκων κι Ψυχτρόπων Ουσιών Νόμς το 1977 εκδίδετι διό δημσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 5 : Δίνετι η πργωγίσιμη συνάρτηση, με πεδί ρισμύ κι σύνλ τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V VERSION V (REV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 0 99 email: info@istechnology.gr FAX. 0 99 URL: www.istechnology.gr Copyright IS technology

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΔΗΜΤΚΕ ΕΚΛΓΕ 18/5/014 Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ ΨΗΦΝ ΚΥΡ ΕΓΚΥΡ ΔΜΗ ΓΒ ΜΝΤ ΔΛΝΗ ΛΕΥΚ ΠΝΓΩΤ ΩΝΝΗ ΠΝΓΩΤ Γ ΤΡ 5.78 1.860 36 1.85 69 3,8% 15 8,3% 739 40,5% 864 47,3% 0 Γ Φ 1 161 76 1 75 1 16,0% 0 0,0% 46 61,3%

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3215, 23.1.98 1019 Ν. 3(ΙΙ)/98

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3215, 23.1.98 1019 Ν. 3(ΙΙ)/98 E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3215, 23.1.98 1019 Ν. 3(ΙΙ)/98 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Ανακυφίσεως Εκτπισθέντων και Παθόντων) Νόμς τυ 1998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΕΣ -άμμα και -Βήτα συναρτήσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ Σούρλα Δ. Βασιλική Επιλέπουσα : Κοκολοιαννάκη. Χρυσή Αν. Καθηήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ Kεφ. (part, pages - Σχέση διασπράς Exυμε βρεί την εξίσωση κύματς: λν = υ, όπυ υ = Τ /μ στη περίπτωση της χρδς. Οπότε υ ν = = λ ω = Τ /μ Τ /μ λ k H σχέση αυτ πυ συνδέει την γωνιακ συχνότητα ω με τν κυματαριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 2012 ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Αριθμός ένταξης 2. Είναι δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. 4. Ο CMOS διαφορικός ενισχυτής

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. 4. Ο CMOS διαφορικός ενισχυτής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διαφορικός Ενισχτής MOS Κεφάλαιο 7 ο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Γ. Τσιατούχας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση. Το διαφορικό ζεύγος. Διαφορικό κέρδος κοινού σήματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστα Βακαλόπουλου, Βασίλη Καρκάνη, Άννας Βακαλοπούλου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστα Βακαλόπουλου, Βασίλη Καρκάνη, Άννας Βακαλοπούλου ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστ Βκλόπουλου, Βσίλη Κρκάνη, Άννς Βκλοπούλου Άσκηση η Δίνοντι τ δινύσμτ, β διάφορ του μηδνικού γι τ οποί ισχύι: β, β κι β i) Ν βρθούν τ μέτρ των δινυσμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές Πώς μαθαίνουν οι μαθητές Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο ηέιια Βνζληάδνπ, Καζεγήηξηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Velox Ultra MB SAE 5W-30 100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου με ή ή χωρίς υπερτροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γης Καλλιέργειας Πεπονιού Στην Ελλάδα

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γης Καλλιέργειας Πεπονιού Στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γης Καλλιέργειας Πεπονιού Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89 E.K., Πρ. I, Αρ. 2427, 4.7.89 3405 Ν. 39/89 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κεντρικύ Σφγείυ Νόμς τυ 989 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις B.O.D. και C.O.D, σε διάφορα δείγματα αστικών λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Καβάλας

Μετρήσεις B.O.D. και C.O.D, σε διάφορα δείγματα αστικών λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Καβάλας αππ! ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡ^Ι'νΙ^ ^ ΚΑΒΠΥΔΣ Μετρήσεις B.O.D. και C.O.D, σε διάφορα δείγματα αστικών λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Καβάλας Πτυχιακή Εργασία Εισηγητής Καθηγητής ; Θωμάς Σπανός Σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

1417 Ν. 23(ΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3322, 30.4.99

1417 Ν. 23(ΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3322, 30.4.99 E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ., 0.4.99 47 Ν. (ΙΙ)/99 περί Πρϋπλγισμύ τυ Ραδιφωνικύ Ιδρύματς Κύπρυ Νόμς τυ 999 εκδί-δεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα