1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, 24.4.97"

Transcript

1 E.E. Πρ. () Αρ. 4, Ν. 2()/97 περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ 997 εκδδετ με δημσευση στην Επσημη Εφημερδ της Κυπρκής Δημκρτς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ τυ τυ τυ τυ 99. Συνπτκός ττλς. Έγκρση κνδυλων Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ πσύ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997. Εδκευση των πσών πυ θ δπνηθύν. Πρώτς Πνκς. Χρησμπηση τυ περσσεύμτς ρσμένων άρθρων γ κάλυψη ελλεμμτς άλλων άρθρων κάτω πό τ δ Κεφάλ. Αρθμός 2() τυ 997 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΚΝΩΝΩΝ ΚΥΠΡΥ ΓΑ Τ ΚΝΜΚ ΕΤΣ ΠΥ ΛΗΓΕ ΣΤΣ ΤΡΑΝΤΑ ΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΥ ΤΥ ΕΤΥΣ ΧΛΑ ΕΝΝΑΚΣΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΕΔΗ με βάση τ άρθρ τυ περ Νμκών Πρσώπων Δημόσυ Δκυ (Ψήφση Πρϋπλγσμών) Νόμων τυ 987 έως 99, Ετήσς Πρϋπλγσμός κάθε Νμκύ Πρσώπυ Δημόσυ Δκυ κ όλ συμπληρωμτκ σ υτόν πρϋπλγσμ κτρτζντ κ υπβάλλντ στη Βυλή των Αντπρσώπων γ ψήφση κτά τν τρόπ κ τη δδκσ πυ νφέρντ σ υτόν. ΚΑ ΕΠΕΔΗ εν νγκ η πρόβλεψη γ εκενες τς δπάνες της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τ έτς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 γ τς πες δεν έε ήδη γνε πρόβλεψη ή δε θ γνε τέτ ργότερ πό πδήπτε νόμ. ΚΑ ΕΠΕΔΗ περτέρω εν νγκ η δρυση ρσμένων νέων θέσεων κ η κτάργηση ρσμένων υφστμένων. Η Βυλή των Αντπρσώπων ψηφζε ως κλύθως:. πρών Νόμς θ νφέρετ ως περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ Εππρόσθετ με τ πσά πυ έυν ήδη πρϋπλγσθε νόμμ γ τη ρήση της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ ή πυ θ πρϋπλγσθύν ργότερ νόμμ γ τη ρήση υτή, εγκρνετ όπως ρησμπηθε πό την Αρή Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 πσό πυ δεν υπερβνε τ εκτόν εκσ τέσσερ εκτμμύρ εννκόσες πενήντ λάδες κ εκτόν εβδμήντ λρες γ κάλυψη των δπνών της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ την περδ υτή.. Τ πσό πυ ρηγετ πό τ άρθρ 2 ρηγετ ως εδκευμένη πστωση γ τς υπηρεσες κ τυς σκπύς πυ νφέρντ στ Δελτ Δπνών πυ περλμβάνντ στν Πρώτ Πνκ. 4. () Τηρυμένων των δτάξεων της πρώτης επφύλξης, εφόσν τ λκό πσό πυ θ δπνηθε γ τς υπηρεσες κ σκπύς πυ νφέρντ κ εξεδκεύντ, ντστ, κάτω πό κάθε άρθρ στν Πρώτ Πνκ δε θ υπερβε τ λκό πσό πυ ρηγετ με τν πρόντ Νόμ ως εδκευμένη πστωση γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ντστ, πδήπτε περσσευμ πυ πρκύπτε πό πδήπτε άρθρ γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ετε πό την εξκνόμηση δπνών

2 Ν. 2(Π)/97 πάνω στ εν λόγω άρθρ ετε γτ τ πσό πυ ψηφστηκε γ τ εν λόγω άρθρ υπερβνε τ πσό πυ πτήθηκε κ δπνήθηκε με βάση τν πρόντ Νόμ, σε σέση με τ εν λόγω άρθρ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν δτεθε κ δπνηθε γ την κάλυψη ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ: Νετ ότ πδήπτε εξκνόμηση πάνω στ Άρθρ "Απδές Πρσωπκύ" "δπρκά" κ "Έξδ Λετυργς Γρφευ" τυ κάθε Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ, δε δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε των πρνφερόμενων άρθρων ή πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ λλ ύτε κ πδήπτε εξκνόμηση πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυδήπτε πό τ π πάνω νφερόμεν άρθρ: Νετ περτέρω ότ πδήπτε εξκνόμηση πό πράλεψη εκτελέσεως πσδήπτε υπηρεσς ή σκπύ δε θ θεωρετ ως εξκνόμηση γ τυς σκπύς τυ άρθρυ υτύ. (2) Εάν δεν πρκύψε εξκνόμηση όπως πρνετ στ εδάφ () υτύ τυ άρθρυ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν γνε μετφρά πστώσεων πό τ Κεφάλ "Απρόβλεπτες Δπάνες" τυ Πρώτυ Πνκ κ δπνηθύν γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ έε δπνηθε πό πδήπτε άλλ άρθρ των Κεφλων τυ Πρώτυ Πνκ. () Μέσ σε έν μήν πό την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, σύμφων με τ εδάφ () τυ άρθρυ υτύ θ κττθετ ενώπν της Βυλής των Αντπρσώπων υπό τυ Υπυργύ Συγκνωνών κ Έργων έκθεση πυ ν δεκνύε τς περπτώσες γ τς πες δόθηκε τέτ έγκρση κ τς συνθήκες κάτω πό τς πες υτή ρηγήθηκε. (4) Κάθε υπέρβση κνδυλων κτά πράβση της δδκσς πυ πρδγράφετ στ εδάφ () κ (2) π πάνω θεωρετ ότ δεν έγνε νόμμ κ λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ πό τ π έγνε η υπέρβση κθστντ πρσωπκά υπεύθυν γ κάθε υπέρβση πυ δενεργήθηκε ή θ δενεργηθε.. () δρύντ νέες θέσες πυ ρζντ στ Πρώτ Μέρς τυ δρυση Δεύτερυ Πνκ. Mo QVm Δεύτερς Πνκς. Πρώτ Μέρς. (2) θέσες πυ νφέρντ στ Δεύτερ Μέρς τυ Δεύτερυ Πνκ Δεύτερς / Πνκς. κτργύντ. Δεύτερ* Μέρς. 6. λετυργ πυ νφέρντ στ Συμπλήρωμ ρζντ ως Λετυργ,,.., c,.. πυάσκύν Λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ. έλεγ πάνω στ κνδύλ. Συμπλήρωμ.

3 6 $ S Μ Χ w Ε C ζ c e ζ Ε w 2 Θ W e > Μ 8 Η 8 Η W ω ζ x U 2 Η C U) m c S

4 7 δ δ 8 - C t». L c > 8 ζ έ ζ * ζ S?

5 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΩΝ ΚΑ ΕΞΔΝ 997 Έσδ ΠΡΑΓΜΑΤΚΑ 99 Π 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 Έσδ πό υπηρεσες Άλλ Έσδ C J H6.S6 Έδ Απδές Πρσωπκύ Ζ44.97 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες (μη συμπερλμβνμένυ rou ετρκύ φόρυ) LQ ΈΖδ ν τ π δεν πτετ εκρή ετητών Απσβέσες Έξδ φρεσης στεων πάγυ ενεργητκύ Τηλέφων κ Τηλεγρφήμτ Πρόβλευη γ επσφλες ρεώστες Πρόβλεψη γ πεπλωμέν υλκά Ζημά πό πώληση στεων πάγυ ενεργητκύ Έλλεμμ σεδυ συντάξεων L9 2. CJ { 8 J L Σύνλ ΕΖόδων Πλεόνσμ έτυς πρν ης συνλλγμτκές δφρές Συνλλγμτκές δφρές κέρδη /(ζημές) 9 Πλεόνσ ν τ g-roc π mc cmogonc τυ ετρκύ φόρυ Ετρκός Φόρς (Περλμβάνετ στ Κεφάλ 2 Αρθρ 6 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες ^ Πλενσυ ν τ έτς

6 9 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΣΛΓΣΜ ΠΑΠ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΠΡΛΓΜΛΤΚΛ.2 «9 ΑΚ ΠΡΥΠΛΠΕΜΕ Τ? 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ Τ 2997 AJOflfl Κόστς Mecv Πσβ4Εΐς 2798 J C ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ Ατϊθεμτ Χρεώστες επ άλλ Λγρσμ μεν πρβλέπες Πρττηηρως Μετρητό σης τράπεζς c Κυβερνητκά ρεόγρφ ^4; J nol; " Γ 6 94 Γ 9.72 ΤΡΕΧΥ Γρμμάτ * άαλ* Λγρσμ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρητττκά δρύμτ εξωτερκύ Πστωτές άλλ» Λγρσμ YrJ ρεώσες ν σύντξες Έσδ επόυενης ρήσης Ετρκός ρς ΚΑΘΑΡ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΣΥΝΛ ΕΝΕΡΓΗΤΚΥ ΜΕΝ ΤΡΕΧΥΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΣ ΔΑΝΕΑ ΚΑ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΕΣ ΥΠΧΡΕ?ΤΓΓ Γρμμάτ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρημτδτκό δρύμτ εξωτερκύ Ετρκός φάς Εκτκτη Εσφρά «ϊ Τόκ Εκτκτης Εσφράς στ Τμε Εκτπσθέντων Υπρεώσες γ συντάξες L Λ J ΛΠβΜΑΤΐΚΑ ΕΛΛΕΜΜΑ ΣΧΕΔΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΘΕΜΑΤΚΑ JW/ 7. [ T72T

7 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΝΗΣΕΩΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΩΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΪΝ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΩΝ ΚΑ ΠΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρμηθευτές (γ πστωτκές δευκλύνσες) Δάνε πό Χρημτδτκά δρύμτ Εξωτερκύ Υπρέωση στ Σέδ Συντάξεων L Κθρή Μεωσ Δνεων,Πστώσεων Πρμηθευτών κ Υπρέωσης στ Σέδ Συντάξεων (9.4)

8 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΝ ΑΡΘΡ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΕΣΛΑ ΤΡΛΓΜΛΤΚΛ ΕΣΔΑ 22 Δϋ_Ω ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 226 AK_Q ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 227. ΔΚ_ ΑΥΗΣΗ/ tmform ΔΒ_»} Τηλεφωνκή Υπηρε - Ξνϊκσ - 2 Συνδλέξες Εσωτερκύ ϋνόλεξες Δεθνες - Αυτόμτες : * Συνδλέξες Λενες - Ημσυ-τόμτες 6 δάφρ.7l 22J99 42 L J 4 7 U. 79G ) 4 COO Τη Autumn A Υπηρεσ loo 2 JOO 4 Ενκ Κλήσες Εσωτερκύ Κλήσες Δεθνής ^.βρ 29 L Άλλε.: Υπηεπετ τήηρεσες ;πό Τμήμ Πλτκής Αερπρς Τηλεγρφκή Υπηρεσ 2 Τηλεπτκά Πργράμμτ 2 Εκμσθωμέν Κυκλώμτ Τ-λερωνκ Κτάλγ 4 Υπηρεσες τώ Tnuo Μετεωρλγς Υπηρεσες Πρσηθευενης Αξς (Τηλεπληρφόρηη,νΤΑΤΕΧΥΤΑΡΑ Ηλεκτρνκό Τυδμεϊ,Τηλεδάσκζ,η, CYTANET) L X96 6 ( S) 84: ; 6LO L4 : Σύνλ ΗΛων 9& ll&6g 2.24

9 62 c c n ό w Ό > > c ΐ ll ^ S. cc > y. > > S; ά ϊ «o S 2 w = J> JS o =. 2 Ξ 2. > c r >, C % = c. C c. ; ".^ Μ " C 2 W " 2 o > β σ -> * κ: > δ > ^ " ~ > o 2 > c Γ J C. D 2? «"J r X.= J ^ c > c * Τ c. c S 2: X, δ. = 2 S " «D S f c. > " δ 2 = 2 «o ~ δ. ««4 «u f o * 2*"= x Q. c2 σ?». = 9.> "JO S U. l~l # σ Χ ) NO ξ f \Λ " 2 - %. ^ = W δ 2 *" ^ o n > 2 Λ *S g Sf = σ ^ S c S* β. ). ^ c.? J 22 σ ~ > = 2 >, 2... ". σ ϊ : d ω 2]ϊ ϊ. m " «η e > * "ϊ U» ~ Μ :. o _ Ξ 2 ϊ. ^ co > 2 «. S Ρ S " Χ SO *> Λ; y σ η = ^ w Χ ; c. u> 2 O y 2.ό 2 Μ bw. Μ ^_

10 6 ; ~ Μ 2 co - ΐ * co > ~ u». «- c η * g. ϊ ^ β u» C? Λ. SO c "O σ " η 9. x ~> u «J ή S o = X. u c t ^ = Ϊ.. C J r> -c o oo ^oo * v* "β σ * CVJ > «c y,. σ > > = " :> " S- > 4) =. * Ξ Q. ω ϋ 2. U, 2." 2 J «ϋ = co J2 - - ξ 2 C " = - = "2»Μ ^. ^ ω ~ -~ - ^- ν c -" >? = «2 " 2 ϊ C Ό ϊ *" o δ c Ξ ^ : c " ~ > υ» =. Μ S 2 = ^.» _ " > 4θ κ» rv ^ σ, V " "" δ 2 2 ^ 2 C. " 2 * g 2 c Μ δ " = -c «δ = * = 2 > "= - δ "«=? ^ - ό. ω u» ν; Q. 2 2 ^ = - * = * 2 9 = ϊ = *. * * _ l 2. u σ S - - "Ξ 2 " ^ = 2 > D Μ., =- = - = _ ϊ Γ ν - 2 ~ ϊ 2 =«ϋ. r,=, Q. c. 9 = c. Q. O p? = «t_ - = ". - u» t? > NJ _ 2? Γ U» u L. c = 2 ^ _. c S ϋ ^ : = ϋ? S «ρ 9 >. «ω CO _. c...ε = C 2.=. " θ C - >ϋ * 2? 9-2 > 2? -C 2 ω - =? U Ν P ^ g--2 -; «Χ δ. O A O ; x η - 2 S 2 = 2 > *«2 S 2.o S =. = > ^ c c 2 ^ ^ ^ S * " δ * S CC Ϊ 44. ~ C C X = c n 2 " _ O = * " 2 to Λ ϋ 2 JS -2. " 2 - > X ΐ 2, - -» «-»- co ^ - = :» > c υ ^ - r = = : = C Ό υ» ω ϋ > Ϊ2 > 9-

11 64 tu π u -u. " - g ΐ C > 4 CD ~ Λ) w. c.. o >. Ε δ 4 > C 4) ^ ϊδβ - f *> 2 CC {- > Ε. C " Q. δ C = ^ = = >l > ε Ξ 2 u> J ϊ > 4) o - = = CD oo -.2- ««8 Ϊ Μ. f- o C o g w 2 ; Μ -σ - β SL 2 - ε 2 * 2 η τγ CU * >- ; > η o > 2 Λ u c ;> = ^ - -.»- >Λ «Λ), - 2 «." t «= e" CQ - > SP. Ε» C = "J-.. Ϊ " Μ Ρ. S Λ> = 2 " «> Μ,= 2 =>.CE "^ ^2.. * S- 4 :*: - C _ - > = υ Ε β. Ε Νν. > -> -Μ ^ - V _ - * _Λ _ ^ c ^2 - = > Ε " Η Χ _* Μ -σ = =- " Χ - «>? - ΐ r c > 9 * * >.«> - = *.2 Ϊ * L ~» = ^, c ϊ ΐ?. ϊ η > Γ Ε > y Ϊ =. - u-j -C c -c y Χ Χ " ^ OL C " 2 " = S S *? 2 δ 2 " ^ Μ. S -C 2cf & δ > ; * - c CC MJ> ^ Μ CM " = > ~ ^ = J - 2, 2 f c. 4ΐ = δ 2 2 > > - - Μ : : ϊ - C-" "9 Ν ( τ> 2 _ ^ 2 " S "S.. ϋ. S > ω > Χ UJ > U 4," Ξ»*^ ; u> S > g 9 > >. C *^ > -. Λ > c X ^ : ^ 2 = Sly u 2c-.» S : 2-l x C W = c >C -? SO > JD Ζ X > r u = «o =- g 9 Q.. - ω o g =- _ cvo ω - 9 o - Q. u C MJ X o > ά δ Χ o C u> c OS ϊ r» - _g > 2^2-2 δ > r ". ^ = CO > C. ΤΊ * o. E C =- w S =.. - = ^. -- S-c S f ^ u c S,.--2 u> * «±. ou C Z. = - l8ct " Λ: Χ 9 w Ε u cu". β. δ = 2». Ε. C - ~ 2- = -C - Μ =. - ^t., > " c C. 2 S ε 2% C. Ν ^ Q >" Q. Μ > u C 9 δ. C. = Ε C *S S 2 > u ^ Ξ? Ε _ Χ OJ Ε 2 «" >f c«δ ^ 2 > -μ C C ^ 2 2-4ΐ 9 ε" ttl SO.» «8 δ d > " S-S S.C S ν - >. c. Ρ 7 2 Ε «> Q r^ ϋ S- «". _ Β w >, - S Ε J : > 8 > * ^ > u> ϊ Ε ". 2 2 c = ε - δ 9 2. Ρ Ε ϊ ω ^ > Ε 2 o 9- > Ε ω Λ;. C? ( «Ό Ε Ε δ δ _ CO - S Μ > SO Χ Ό = 2 $ Ζ m " δ 2-2 = CS Ϊ ^ = 2 J2 ό c.» * - - Ε > - -Μ -σ > σ ~ S ΐ Ε ε ; δ 2 S? Ε Χ > ^ Ζ Ε " %% co -c 2 Ε = " ^ > *> ^ * S -ό; _ Ξ cc ^ c = «c " ^-g J * >^, 4) Χ. c C * «u te E = 9 L u 4 c ± - > O p. 4 llt Q > :

12 9.S «4 : -«- J":V ζ : S r -* - > > > n «d 2 6 = - SS 2 *. ΰ en «S ϊ *>-r-=o t *&:-fll f-"l* 2 - * ll lsfll lllll oc 2 ; : oss Ί > = J c cl c S.«> 2. Γ r» :."Μ CM ^ ^ ;ΪΌ c τ r~ CM * ; o Γ Μ S S ς ς ; \ϊ? σ - S S S 2 2 Ε C Κ l ^. 8. = c - -. to τ σ» > l l κ O CM m m m S S S *" C CO ; o X e 2 t«x w c Σ 2 S S X c ** Q. > -> X. c u X 8 S CM CM X * g δ -= > 2 2 " = J ; f- Χ B C "^ ^ - «t 2 8* S «- - S l l S _ } \ t Ε l φ l r r r \ l f \ \ \ -. : :M, C CM N «rf «W ; N c l> > c X. Τέερς Υητμεάρες Έ( θέσες κρνύντ. (Τενκό Πρσωπκό) υε πρσωπκή κλμκ ΊΚ2 πυ θ κρνηθε ότν σημερν κάτ κενώσυν τς τέσσερς υτές θέσες. 2 \ή Μ τ CM «φ CM. loo ^ Γ Γ Γ Γ Γ β JCM tn T m o (O O c r» co or* SL 2 Ξ -

13 66.»; : S $». Ml, 2 > o * S * J = > C eg π r? _ = C 9 = *" ^ = = σ ϊ «* σ "» :> ** =^ > ~ w ΐ "9? c.2 * e ^ O? > 2 2 = "S 9 2 g? = ll > = o, τ* ;Φ σ> «Ν ~ " τ 2* * t o = 2 S = _ 2 = 6 2 ^ J ^ 2 2 g. Σ > > C *: ^ = e c f = «2. «w 2 2 S "= «=, «* = 2 «= = *. X f * «2 C g = tf 2. S " > -» - - «W W ~ f~ M c c > > 2 = r, f ",^ "= m,= * : : O = =. = = ~ Γ 9. u. Χ Λ H > " ~ Ξ \T Λ «

14 - Ρ 9 \r Ό. 67 τ».. C» ;» 2 > >» ",» ~ ^ Ξ *»,» U ^ l * 2 - ϊ ". - > Ζ Ί «l t *»? " l 2 2 ^ ; ^ > : ^. * «_. β ~ ; : > = ώ " = ~ > Β π B o x t ^ -^r flllllf -?Η^Πϊ Η 2 f έ* ; Μ > ς f : ^ f ^ 2άΞ & ϊ-2. ^ = ^ = H.o-S.oot" lllul llll ft. rl^l ;.- = «.- > =. =» = 2 Ξ^Λ = l - -^ S = Σ =. = x 2S.S = w : xssu. = o o C C 2 ;2^ =.2 2 S H ϊ w bo «Ρ ~ Γ : t %: Λ ":?": cv o l ;S CO t ;g$ Ί «δ- 2. =. _ =. _. 9 S S S 2 S S ^ 2 g &ώ?? ώ "8 * "S * S w w w ««^»-. " S "? r >o w> f"" Ό l o 2 - = S? ". 2 "2 *. o x S 2 Γ 2 ϊ o Μ c r C. > >. > _ ^ > ; * Λ c: > "S = -2. -H. :ό.2 S : CM CM * \π V XS Ν Λ > Ol Λ Γ $ "

15 * 68 2» * «2 = «: = * S,,2.f 2 \ Sf ^ 2 2. «««ν y.. :.. S "= Ζ t >» * * 2 > * =» t f c ^ = - > > S K S - g e ^ S & ^ * = ξ ϊ. "t ;f f?? = y f Ξ τ; $ g S 2 Μ?? S 22hnS Μ Λ. ",e" Μ. J *J.UJ S* 2 Ϊ - or Ό tr> *> ϋ X Γ.. H. O f f f.» ;? 2 ώ ^? η 2 ΐό " ^» : ^ ^c CO Cvl «CM CO «N - 9- c. t η " : > S" :: Br. c ^ t> S - ~ J -- " 2 "ϊϊϊ δ Μ - w> 2 Λ "S 2 S "** 2 2 = Η» "^ > > = "" 2-2» S & \* > us * = -^ > - S -"SS -» = 2-lSo ; t = =l - * JS ϊ o - o o o o S.. 2 S f- ; o 2. =. C» C 9 2

16 ; " * 69 Ρ β». :;*, $ * ζαά c v :Ct:.: :.V :^έ S~ : ft f : :? : δ J;;;.:. * *.» " * r Λ Μ : ;fe ϊ,ζ.ϊ; : ν e >-S> :*:» " ; ξ. ;.;: St» c. β ; ; : : ;.; : v; g ϊ ϊ Κ :;;-S m..wv. ϋ. «e: :.:: fe F- S;" v Qk CJ Η «> : S ^ Ul 2 f «.;;: ; = Χ;;.ξ:: *v 2 *».->:.. Κϊ"\ ν «2"? g r * f > f ~ > f x ΐ 2 _ ^ β "S "*, = β ν f β = 2 = 2 2 ot «- Fc? Λ " ^ * > S 2 S ώ? 8 Ε Η SS ;- S Λ σ*? * *7 " "β " -» - e 9 = = = cs c ^ f - β 2 2 t * " 2" 9 ς " f - S > : = = J * w 2 «c J ϊϊ β» g f " Β ff 2 l r?j * Ϊ > -» S 2 g * - S Η J f X Μ _ Ϊ o β l= & = β w β = 2 g ^ 2 C F Ε 2 g 2 S = ΰ F Ε lo «Κ σ» * ;> ν * > > Ν ό " "8 6?? S «Λ «β.=. "= β> ^ ϋ ϋ Λ 4f Λ -f Η β ( ^ «* u ^ Χ ν *^ Χ S *Τ *?. 8 "S 2 "2 "δ? & S- S C. = ϊ ϊ " "G > ϊ ^ t» u * f ν* " * Jo f *~ y *- «ϊ? Μ «Ό. Χ. Χ o r Ϊ 2 2 "δ * β * δ. «.» Ε. Ε 2S Ε. C S. n Λ > «Τ - Μ S *> + σ> *^ f β? = $ δ (Μ ν - f 2 «ϊ Sx Ε > >Ε =. 2. ΕΖ? 2 δ S - (D Ϊ =& -e Ε SE Η ΰ -> Γ> C «.\ r R S f l "- = f 2 = > -» S. = ^ en S» f -8 g V > σ> S S " Λ ϋ X ν c S u r^ >.. X t^ 2 fl * S «bp CTS _? ΛΖ d _ -*» c 9 * t^ Ε ΐ e = lu Ί X o \ l> n Κ η «r 9. U V o

17 ^ J & > m $S ft ^-: δ» : «WV ft^.;- : & :θ^δ &r» *-:ώ.r «n δ-?-;?. " «- : -Ϋ.».;:;;- ftr-ώγ t «;. : * >» *-"-: : X c>»c-::-.- S - $;;.*:: > lu X.. 2 e S.X c. o - o \ d\ Ό en -» " o\ g * Ό m «««* «: _ «. CO Λ Γ=. " Ε ^ Ξ 8. Ϋ * 7 9"" -r * -" " β CM * «η CD. ^ - -. ; [ _- β C 6, ρ» CM Λ. β. - CM 9 " - e. ~ u * -e «X - UJ -. f «. w S «9» o x? - * >.- O U "* $ f nt l ϊ β - " Η" u S w CN) Ξ 2 CO 2 r» -....? rt, " w «CM CO CO τ». Ul ^ :?-.; : Ρ ν.. ^ ST -;-. ^ΐ;ϊ; h tv» Ok Ό Ok > w; > > S o A,:; : ;«* % : #." m. ; *. - "2..o 9 > «X Η -ό? Β 2 c S 2 ~ -». 8. = c. 9 Χ «- ν -w.s ^ S "S. -ω. B «2 ϊ ϊ ΰ X * ^" O \ π... ] η 4 C Χ _ * -2 c c u Η * " - : - ^ ϊ C S "* *» - «C Ί : ε «X Λ. Β. S t». eg 4 UJ UJ -"- Λ η,. CM " - " m " - -. & Ρ* CM Ρ»..

18 : ; f ; t ρ S f * m? Ό CM SO CO S. X ll l 7 = H ϊ φ *~ ^ 2 *?. θ * > 2 >. f= -;2 * g-2 Ξ"- 2 ^ ΐ. = y-^ «J * S. le ;2" ά. = 2?? -> J f * ff f Μ J =- ϊ -.U ^ = = μ Ϊ> tfΐllltlul*f^tllfl t =lx-l l-f f f J Ε = MfE *l-lllhm lllll---2-l l» δ f Γ 2 ^?.-ϊ?2? f o x M O E C _ S w = o = x t. : ( 2 o o S o. to -. - en o> " Γ* m U.. Κ - &-;.: ; ; >,. o " " ** «F ϊ Η Η «β Ρ η..,,... \ ;. «S rr «σ :V :."

19 72 εκλέ(μ γ πργωγή στ βθμό τυ Επθεωρητή (Τενκό Πρσωπκό) κ επεδή εν εκλέζμ γ πργωγή στν β βθμό κ Τενκ, ρθμός των ντστων θέσεων Τενκών Βηθών κ Τενκών, κ θ λμβάνετ εν υνβυμώ υηό τν όρ ό υτός βεν θ υπερβνε τ υνλκό εγκρμέν ρθμό των θέεων των δύ υτών κτηγρών. =?. Ό * f S» c V S 2 Ξ * S n CM CM» Ρ» Λ" Μ C «ΰ Χ δ to "*» ** = ( " «ό So. oq? " Ί

20 * :.: - - :. 7.**. : ::: f f -* = - «>» J ^ * «> «Ϊ =2 *S l ff?. Ν Γ. c l"llhv l*f l22 Sl= 2o>g; Εξ θέσες μετφέρθηκν ό άρθρ η 8 υηβρ. 29 (Επθεωρητές Γρφευ), έξ ό την υβ. 8 (Εβκ.,, ) KU βύ uno ην υηβ. 9 Ενες θέσες. Αρθμός υλλλλων (Εβκ. & ) στην κλμκ Α8/Α9 βϋε σετκής πρόνς της Συλλγκής Συμβάσεως πυ υπγράφτηκε τ 99. _ ΰ «Γ. ll * fll?β 2ΐϊ 2 2 f >? =?? " J : S 2»»= S t, * S _ S Q>v*c 2? t «(J> S ΰ 8 " 2 θ β ««2» Ξ».» e c o o «S. c f x r t x S L e o Ενσες θέσες. Αρθμός ύύ θέσες Kupvouvu. υπλλήλων στην κλμκ ΑΘ/Α9 βάσε εηκής 8 w πρόνς της Συλλγκής Συμβάεως πυ υπγράφτηκε τ " σ> Ό S ev f 8 r κ «J J ρ»" «Μ Ρ " θ" Μ. Γ»." «Μ U ft. g- Q f : ς..: > &». w * [ Χ Χ* S*»»» C β SC > Χ* Γ. J ν ^ ν «««C. Ξ C 9 9 «««Η Η Η * * ν U Η W S t & S 2 2 * * * * «f lt 2 " Γ Τ.«tn

21 *, : 74 ;θ;:ν : : ΦΜ: *.. ρ S,,.V;.. Γ*- > η S S & : *» t;.:. :w ; "Γ- ^ν. «-? & : :. S:;f>. Ρ δ~,- 9 f η Ξ, δ w ^ y 2 "8. = f«f W o. o g e «* S S - 2 U Μ o CO en Ό 2? ; T > f Ό _ >. l» _ β "S > = * * ϊ ft- *- f f 2Η 2 ^» > = O. x? «> f = r olf 2 «" %» β. 2 =, > J 2 Ϊ«* = ϊ 2 * w *» * 2 f «f Σ S ~ U Μ β > S.. g > «. So Λ l»,.. e> 8 e, w = 2 t f * * S r: > N -β Ν «β * σ g σ «σ>. " π % W > Χ f J ; 2 > - Π «ν l «f J «t 8 S 2 g = * 8 >o er "» X c Σ σ> CO OB «S : c 2 w S -S "» t = f ^? 8 p-? Ν ;. S ^*. " p: Ϊ ; S* ; -C g: : «%:-.: : : Χ"Χ fcvy...τ:-ν. «: ; ** Ϊ\ ** ;,. g f ;:-. Χ. : > ««ϊ ::"Η >,«* Ρ φ.. ::: *. UJ h* η *\ τ tt l ft." : Χ.νΛ l te; :.. *,.. - Λ CM X c* * Χ X " " ". > Χ Χ * σ. OJ CO ^.. f- Λ CM.".:..» _ Q v O) S X «2 " ϋ X - - = «* «* S "S ΐ Ϊ ffl SJ Γ» S. 2» M-&» 9 \-S c f ef e f xl m σ> SO m o *» ;«6 \r.. u» _ ν CM Χ " w S vn f. v. σ> w 8 δ «_ :c X X Η Ό * σ> m e β,: ". _ ν CM Χ «M X? ^ :? ϋ Χ t^ ". ^. (^ S «- ^ f 2 " 2 τ. ;*. " «Τ * σ> :q ;. ^*». ^ D C 2. Μ Χ Π w c. "? g.. Ζ φ Z to c ΐ ά Λ ά ^ Ζ Χ ϋ Χ

22 7 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 Κ _ AESEQ ΛΕΠΤΜΕΡΕΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9% ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΩΣΗ) ΑΠΔΧΕΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΒΑΣΚ ΜΣΘ.««τφρός) 2 ΤΜΑΡΘΜΚ ΕΠΔΜΑ ΜΗΝΑΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΑΤΣ ΤΡΤΣ ΜΣΘΣ 4 ΑΜΒΗ ΥΠΕ?ΩΡΑΧΗΣ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΝΗΣ ΑΜΒΗ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣ ΚΥΡΑΚΕΣ 4 ΑΡΠΕΣ 6 ΕΠΔΜΑΤΑ 2 ΚΝΩΝΚΕΣ ΑΣΦΑΛΣΕΣ 22 ΤΑΜΕ ΠΛΕΝΑΖΝΤΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΚΑ ΑΡΧΗΣ ΒΜΗΧΑΝΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΕΩΣ 2 ΤΑΜΕ ΑΤΡΦΑΡΜΑΚΕΥΤΐΚΗΣ ΠΕΡΘΑΛΨΕΩΣ 24 ΣΧΕΔ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 26 ΜΑΔΚΗ ΑΣΦΑΛΕΑ 27 ΕΣΦΡΑ ΣΤ ΣΩΜΑΤΕ ΕΥΗΜΕΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΓΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΜΚ ΜΣΘ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ. ΠΑ ΠΡΑΓΩΓΕΣ ΤΥ 996 ΕΔΜΑΔΑΕΣ ΑΠΔΧΕΣ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ U7S6 L4.92S Ζ L L L2S L " U.47 2& (.) (76.98 ΣΥΝΛ ΑΠΔΧΩΝ ΠΡΣΩΠΚΥ

23 76 ΔΕΛΤ ΑΑΠΑΝΝ 997 ΛΕΕ AFnTOMFPFlFT ΛΑΠΑΝΜΤ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚ2ΣΗ) ΤΡΕΧΥΣΕΣ (ΤΑΚΤΚΕΣ) ΔΑΠΑΝΕ ΔΠΡΚΑ Τξδωτκά ΕΞΔΑ ΛΕΤΥΡΓΑΣ ΓΡΑΦΕΥ GS Συντήρηση ηλεκτρνκών νλυτών δεδμένων Συντήρηση «(πλσμύ γρφευ κ εππλων 2 Κθρότητ 4 Ενκ κ φόρ Δφημσες 6 Εκτυπωτκά κτ γρφκή ύλη 7 Ενκ Ηλεκτρνκύ Ανλυτή Δεδμένων Εφημερδες, τρδκά κ ββλ 8 Συνδρμές 9 Τυδρμκά 9 Γενκέ εξό L924 7L X uooo 4OLO.. Λ SO (Ό).) 7.C 2. Σύνλ εξάδων λετυργς γρφευ 8X277 ΑΛΛΑ ΕΞΔΛ ΛΕΤΥΡΓΑΣ 22 Υλκά συντηρήσεως κ συντήρηση ενκττάσεων πό τρτυς 2 Ενκ εκμσθωμένων κυκλωμάτων ^4 Γκτύωση κτλόγων 2 Συντήρηση υπηβμυων κλωδων 26 Συντήρηση νήλωμάτων R(l 27 Αμβή συμβύλων 27 ύηάνζς γράς τηλεκρτών 28Ό Συντήρηση κ άλλ έξδ υτκνήτων 29 Δρόμ πρόσβσης Συντήρηση κτρων Φύλξη κτρων Ηλεκτρσμός κ «ό Ασφάλστρ LSJS So.74 U7L86 9 Z.. 6 LC4. 7ooo.. 8. Ό.. L U.O L O CG) (6.),.) (2.)... (2:) C Εξδ εκπδευσης πρσωπκύ. Μεν; Υπλγζόμενη Εσφρά πό Αρή βμηνκής Κτρτσεως Ό Χρηγ γ ευημερ υπλλήλων Συμπληρωμτκές συντάξες 6 Εξδ φλξενς ες μετφρά ;. ςμετφρά L9S.462 2J8.J

24 77 ΑΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 &E9EQ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΥΠΛΓΤΧΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ ΜΒΣΗ) εκ μετφράς J.9S ZS7S. 29. μετφράς (.) 7 Στλές τρωπκύ 8 Αμβή ελεγκτών 9 Αμβή τρκών ΐΑΐβύλων «η άλλ ε{δ 4 Αβή νμκύ συμβύλυ «σ δκηγρκά εςδ 4 Απζημωση / πρόωρη φυπηρέτηση 42 Αμβή c6 Μελών Δκητκύ υμβυλυ 4 Συνδρμή στ Κνπλτεκό Τηλεπκνωνκό Συνβύλ.79. 7C &96 ZS S. Ό 6Λ. 2Λ Λ. Σύνλ Αλλν Ε/δων Λετυργς SOOOOl ΕΞΔΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΣΕΩΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΕΞΔΑ Τάκ γρμμτων πληρωτέων πρυηθκυτές κ SovetW lne ρημτδτκά δρύμτ εξωτερκύ Τρπε κά κσώμτ κνμκή βήθε γ Όκκηκ δνεΐ ςκτσβέντων υπλλήλων Εκτκτ εσφρά γ την άμν Αλ* έ{δ ρτϋττγησεως SSR.4 > L4.. L L6. LS9ooo (..) 2 ΛΧΧΆ (.). Ετρκ; φόρς 2 Φόρς Κεφλυκών Κερδών 2. L S.OO.O ΤΚ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Τόκ υπρέωσης τϊόϋ συντάξεων ντρεώσες ν τήσες ωφελημάτων rueou υντά εων ΣΥΝΛ ΤΡΕΧΥΣΩΝ (ΤΑΚΤΚΩΝ) ΔΑΠΑΝΩΝ : 2. Λ &6 28. (.).) (O.O) 4.7ooo;

25 78 ΑΕΛΠ ΔΑΠΑΝΝ 997 SEfc. AEfEQ ΛΕΠΤΜΕΡτΠΕΕ ΑΑΠΑΝΗΓ- ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΥΧΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΕ 9 U S ^ Μετγωγκά Δκτυ Δκτυ Μτάέης Ηλκτρμηνλγκός Εϊπλσμός Μηνήμτ γ Πλτκή Αζρπ Ενσύρμτ Δκτυ Τηλεπκνωνκά Τΐρμτκά Δρυφρκ ϊτθμ Δεθνή Υπβρύ Κλώ& Γάπκ Κτρ Αυτκνητ Εξπλσμός Γρββ κη Έππλ ΤΕνλγ Πληρφρκής Μηνκά Μσό Όργν Μκτρήΐως Ενλεπ Έργ «π πληρωμή γά Γρτυς _ Απράγρπτ κώμ ρήσης ζένων κλωδων κ δκώμτ ρήσης ξένων emyuv δκτύων ΕΏνκά Υπβρύ ΧΛώδ επθ υτκ6ς Εξπλσμός Κνητή Τηλεφων SS479 L84J, L , L89S &7S , 8. 2.S C.C LC S S JXX) 29. 7tt (292S L (9.),. ^ (.) ( (2.) L74. (29.) (7.). (.) L4.

26 79 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΝ 997 ΚΕ^ ΑΡβΡ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ J99 ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΥΠΛΠΕΜε 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΕΠΈΝΔΥΣΗς 9C crrevouce^ στ Avr Τηλΐτ. ργν. ΔρυφρωνΝ7Ε_ΑΤ) 9 Επϊνδόσκς στ Ευωπ. Tnte. Opyv. ooucooovneutelsatl 9 Ε.τ*νέόσκς στν ργνμό NMARSAT 94 ETSVOOGBU; στν Oovcvtoyo l CO GLOBAL COMMUNCATONS.HOLDNGS) LTD 9S Αύξηη στ μτ.κ «Γφ/kno της θυγτρκής ttspror ΓΊΏΜΕΓ 7Ζ LOSO.OO. SGC. 7. (2.) (S. (. 46.).. S.. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7ΖΜ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΕς ΔΑΠΆΝΕς 2. 2.

27 8 * _ S = " Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ θ $»ττ«cm CN» ϊϊ r~ OSooJ 2 CM on e Λ4 + C f" Μ CO τ \Λ J r*

28 8 W X W. Η * C.. Ζ ζ c k.. U. e ζ. >. = 9 >....: Φ. 2 β S ϊ Μ. : Μ SC Σ. ΐ ν Ζ W ζ l. Φ Μ UJ Ξ. u Σ Γ u *" c. c ^~ \ ν CM 2 " S Ό / W ; y. "$ - Η S L l. ^ 2 ^ ^. *. r W. C l w» S 2.» 2J Μ C Λ O X X f ϊ H (- *** Ό ^ 2 ε l > l t { V. *» ε «C δ D l CC C4 tf Λ J t - e u Σ, #

29 82 *π Ξ w Ξ Χ. Ζ ζ Ρ Η.- β Ζ : >...-. c.. Φ.. :..-. Μ-.-.*.-. ζ w ω Φ. " J,. r l l \ - ll J... ", Γ Γ l l ; M C COC C o Sclclo o o Μ l ; Μ ΤΓ»Λ w C~-. co ;co rr ττ Λ.- t : 2 ; o o l l J -. \ θ θ JC :C O to θ.o ""ΓΓ Γ Γ ΤΓ f Γ ; : : - \ cu Μ «η co co l $ «J. Ml ":. Μ > >. : *>» -» "-tf-ll ^ g,g + ;.* oo S J. loo g * \ * y. y. u > -4) V CM. cu >. f) U CM. u σ Λ «C Λ: «X y. y. CM ~ ΐ CO N * \Λ t» N 2»- f. : * ν ζ ω w ω Φ w ω ΰ. Σ ^ C ω.; L = Έ c = = S M - ; u. Q «c :.c * 2 "2? 8 rs- : * ^.*=F l- :w- S.. : O _ -c -o ; * = - Κ S = Λ Ζ S l X l ^ P" J * X -»; yl S-» C ρ - X X u - - ; = \ : u Ό. :? TS :. ; e.. : - u. 2 l l " * : * x?. m Μ l t -c. -c «;-c * x g [.. * ϊ C ; C ϊ ] ; ;_ g «> - Μ * S _- : u X :X X u ttj ly, % :~" S ; «. /T ε έ 4 *- -Ξ-» g- % - $ β- β- 2 9-"ϊ - 9-^ u - J. : eo «β. ;«, β,, ;eo 2 Ξ =-«=> _? l > Ul H C U X U kl f- = 6 : ".. w

30 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΑ ΤΗΝ ΕΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΔΩΝ Κεφάλ "Αρθρ Υπεύθυν Λετυρνό κ περλμβάνε κάδε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν υπεύθυν Λετυνό όλ όλ Δευθυντής κνμκών Υπηρεσών ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΑΣΚΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧ ΕΠ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κεφάλ όλ "Αθρ όλ Ελέγγων Λετυρνό κ περλμβάνε κάθε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν ελένγντ Λετυργό Γενκός Δευθυντής Τυπώθηκεστ Τυπγρφε τής Κυπρκής Δήμκτς, Λευκωσ."

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

2010 Offroad Standard & Flame fixed discs

2010 Offroad Standard & Flame fixed discs New Flame discs March 23/9/2010 2010 2010 Offroad Standard & Flame fixed discs APRILIA APRILIA RXV, MXV 450 450 2005-2010 - - - 110315 97 APRILIA SXV 450 450 2005-2010 - 112067 252-110315 97 APRILIA RXV

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ 1 MEΛANI INKJET SAMSUNG M40 ORIGINAL 2 2 MEΛANI INKJET HP 28 COLOR 8ml 2 3 MEΛANI TONER HP 96A LASERJET 2 4 MEΛANI TONER HP 12A

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΚΗ ΗΜΚΡΤ ΠΡΓΕ ΓΕΣ ΚΗΣΗ ΓΕΜΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΦΕ ΤΠ & ΕΠΚΩΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: 2813 404429, 6937270200 Τηλεοµοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 09/04/201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Τηλέφωνο : 24210 55555 Fax : 24210 78221 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005) (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ŠKODA Σε ισχύ από 31 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ŠKODA Σε ισχύ από 31 Ιανουαρίου 2013 μετά την ŠKODA Citigo NF12A1 CITIGO EASY I 1.0 60 HP M5 8.590 8.590 600 7.990 NF12A1 CITIGO EASY 1.0 60 HP M5 9.090 9.090 610 8.480 NF13A1 CITIGO URBAN 1.0 60 HP M5 9.740 9.740 666 9.074 NF14A1 CITIGO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 03 / 2013 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α α Α β Α β Α α Α5. α Σ β Σ γ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ XRION Σειρά XRION Με μια ματιά XP71_XP20011 Κωδικός/ EN 39001152 / 8016361884809 Mineral lue Painted /Smokey Grey HEP 13 φίλτρο Πολυκυκλωνικό

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες ενημέρωσης-οδηγιών και διάσωσης

Πινακίδες ενημέρωσης-οδηγιών και διάσωσης Πινακίδες ενημέρωσης-οδηγιών και διάσωσης. Πίνακας ασφαλείας ΤΑ ΤΡΑ ΚΛΕΔΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑ ΜΛΩ ΕΝΕΡΓΩ ΜΟΥ Διαστάσεις cm μήκος Χ cm πλάτος 50Χ70 Κωδικός παραγγελίας Σκέφτομαι προτού τνερνήσω. Δίνω

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA. Περισσότερη φροντίδα για το αυτοκίνητο σας

FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA. Περισσότερη φροντίδα για το αυτοκίνητο σας FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA. Περισσότερη φροντίδα για το αυτοκίνητο σας ER MM SU ER NT WI K AC BL IGE BE ZE ON BR ITE WH D RE ME RO CH TRA PACKS Έξι αποκλειστικοί συνδυασμοί χρωμάτων και δύο λύσεις

Διαβάστε περισσότερα