1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, 24.4.97"

Transcript

1 E.E. Πρ. () Αρ. 4, Ν. 2()/97 περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ 997 εκδδετ με δημσευση στην Επσημη Εφημερδ της Κυπρκής Δημκρτς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ τυ τυ τυ τυ 99. Συνπτκός ττλς. Έγκρση κνδυλων Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ πσύ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997. Εδκευση των πσών πυ θ δπνηθύν. Πρώτς Πνκς. Χρησμπηση τυ περσσεύμτς ρσμένων άρθρων γ κάλυψη ελλεμμτς άλλων άρθρων κάτω πό τ δ Κεφάλ. Αρθμός 2() τυ 997 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΚΝΩΝΩΝ ΚΥΠΡΥ ΓΑ Τ ΚΝΜΚ ΕΤΣ ΠΥ ΛΗΓΕ ΣΤΣ ΤΡΑΝΤΑ ΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΥ ΤΥ ΕΤΥΣ ΧΛΑ ΕΝΝΑΚΣΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΕΔΗ με βάση τ άρθρ τυ περ Νμκών Πρσώπων Δημόσυ Δκυ (Ψήφση Πρϋπλγσμών) Νόμων τυ 987 έως 99, Ετήσς Πρϋπλγσμός κάθε Νμκύ Πρσώπυ Δημόσυ Δκυ κ όλ συμπληρωμτκ σ υτόν πρϋπλγσμ κτρτζντ κ υπβάλλντ στη Βυλή των Αντπρσώπων γ ψήφση κτά τν τρόπ κ τη δδκσ πυ νφέρντ σ υτόν. ΚΑ ΕΠΕΔΗ εν νγκ η πρόβλεψη γ εκενες τς δπάνες της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τ έτς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 γ τς πες δεν έε ήδη γνε πρόβλεψη ή δε θ γνε τέτ ργότερ πό πδήπτε νόμ. ΚΑ ΕΠΕΔΗ περτέρω εν νγκ η δρυση ρσμένων νέων θέσεων κ η κτάργηση ρσμένων υφστμένων. Η Βυλή των Αντπρσώπων ψηφζε ως κλύθως:. πρών Νόμς θ νφέρετ ως περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ Εππρόσθετ με τ πσά πυ έυν ήδη πρϋπλγσθε νόμμ γ τη ρήση της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ ή πυ θ πρϋπλγσθύν ργότερ νόμμ γ τη ρήση υτή, εγκρνετ όπως ρησμπηθε πό την Αρή Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 πσό πυ δεν υπερβνε τ εκτόν εκσ τέσσερ εκτμμύρ εννκόσες πενήντ λάδες κ εκτόν εβδμήντ λρες γ κάλυψη των δπνών της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ την περδ υτή.. Τ πσό πυ ρηγετ πό τ άρθρ 2 ρηγετ ως εδκευμένη πστωση γ τς υπηρεσες κ τυς σκπύς πυ νφέρντ στ Δελτ Δπνών πυ περλμβάνντ στν Πρώτ Πνκ. 4. () Τηρυμένων των δτάξεων της πρώτης επφύλξης, εφόσν τ λκό πσό πυ θ δπνηθε γ τς υπηρεσες κ σκπύς πυ νφέρντ κ εξεδκεύντ, ντστ, κάτω πό κάθε άρθρ στν Πρώτ Πνκ δε θ υπερβε τ λκό πσό πυ ρηγετ με τν πρόντ Νόμ ως εδκευμένη πστωση γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ντστ, πδήπτε περσσευμ πυ πρκύπτε πό πδήπτε άρθρ γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ετε πό την εξκνόμηση δπνών

2 Ν. 2(Π)/97 πάνω στ εν λόγω άρθρ ετε γτ τ πσό πυ ψηφστηκε γ τ εν λόγω άρθρ υπερβνε τ πσό πυ πτήθηκε κ δπνήθηκε με βάση τν πρόντ Νόμ, σε σέση με τ εν λόγω άρθρ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν δτεθε κ δπνηθε γ την κάλυψη ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ: Νετ ότ πδήπτε εξκνόμηση πάνω στ Άρθρ "Απδές Πρσωπκύ" "δπρκά" κ "Έξδ Λετυργς Γρφευ" τυ κάθε Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ, δε δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε των πρνφερόμενων άρθρων ή πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ λλ ύτε κ πδήπτε εξκνόμηση πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυδήπτε πό τ π πάνω νφερόμεν άρθρ: Νετ περτέρω ότ πδήπτε εξκνόμηση πό πράλεψη εκτελέσεως πσδήπτε υπηρεσς ή σκπύ δε θ θεωρετ ως εξκνόμηση γ τυς σκπύς τυ άρθρυ υτύ. (2) Εάν δεν πρκύψε εξκνόμηση όπως πρνετ στ εδάφ () υτύ τυ άρθρυ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν γνε μετφρά πστώσεων πό τ Κεφάλ "Απρόβλεπτες Δπάνες" τυ Πρώτυ Πνκ κ δπνηθύν γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ έε δπνηθε πό πδήπτε άλλ άρθρ των Κεφλων τυ Πρώτυ Πνκ. () Μέσ σε έν μήν πό την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, σύμφων με τ εδάφ () τυ άρθρυ υτύ θ κττθετ ενώπν της Βυλής των Αντπρσώπων υπό τυ Υπυργύ Συγκνωνών κ Έργων έκθεση πυ ν δεκνύε τς περπτώσες γ τς πες δόθηκε τέτ έγκρση κ τς συνθήκες κάτω πό τς πες υτή ρηγήθηκε. (4) Κάθε υπέρβση κνδυλων κτά πράβση της δδκσς πυ πρδγράφετ στ εδάφ () κ (2) π πάνω θεωρετ ότ δεν έγνε νόμμ κ λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ πό τ π έγνε η υπέρβση κθστντ πρσωπκά υπεύθυν γ κάθε υπέρβση πυ δενεργήθηκε ή θ δενεργηθε.. () δρύντ νέες θέσες πυ ρζντ στ Πρώτ Μέρς τυ δρυση Δεύτερυ Πνκ. Mo QVm Δεύτερς Πνκς. Πρώτ Μέρς. (2) θέσες πυ νφέρντ στ Δεύτερ Μέρς τυ Δεύτερυ Πνκ Δεύτερς / Πνκς. κτργύντ. Δεύτερ* Μέρς. 6. λετυργ πυ νφέρντ στ Συμπλήρωμ ρζντ ως Λετυργ,,.., c,.. πυάσκύν Λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ. έλεγ πάνω στ κνδύλ. Συμπλήρωμ.

3 6 $ S Μ Χ w Ε C ζ c e ζ Ε w 2 Θ W e > Μ 8 Η 8 Η W ω ζ x U 2 Η C U) m c S

4 7 δ δ 8 - C t». L c > 8 ζ έ ζ * ζ S?

5 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΩΝ ΚΑ ΕΞΔΝ 997 Έσδ ΠΡΑΓΜΑΤΚΑ 99 Π 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 Έσδ πό υπηρεσες Άλλ Έσδ C J H6.S6 Έδ Απδές Πρσωπκύ Ζ44.97 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες (μη συμπερλμβνμένυ rou ετρκύ φόρυ) LQ ΈΖδ ν τ π δεν πτετ εκρή ετητών Απσβέσες Έξδ φρεσης στεων πάγυ ενεργητκύ Τηλέφων κ Τηλεγρφήμτ Πρόβλευη γ επσφλες ρεώστες Πρόβλεψη γ πεπλωμέν υλκά Ζημά πό πώληση στεων πάγυ ενεργητκύ Έλλεμμ σεδυ συντάξεων L9 2. CJ { 8 J L Σύνλ ΕΖόδων Πλεόνσμ έτυς πρν ης συνλλγμτκές δφρές Συνλλγμτκές δφρές κέρδη /(ζημές) 9 Πλεόνσ ν τ g-roc π mc cmogonc τυ ετρκύ φόρυ Ετρκός Φόρς (Περλμβάνετ στ Κεφάλ 2 Αρθρ 6 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες ^ Πλενσυ ν τ έτς

6 9 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΣΛΓΣΜ ΠΑΠ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΠΡΛΓΜΛΤΚΛ.2 «9 ΑΚ ΠΡΥΠΛΠΕΜΕ Τ? 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ Τ 2997 AJOflfl Κόστς Mecv Πσβ4Εΐς 2798 J C ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ Ατϊθεμτ Χρεώστες επ άλλ Λγρσμ μεν πρβλέπες Πρττηηρως Μετρητό σης τράπεζς c Κυβερνητκά ρεόγρφ ^4; J nol; " Γ 6 94 Γ 9.72 ΤΡΕΧΥ Γρμμάτ * άαλ* Λγρσμ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρητττκά δρύμτ εξωτερκύ Πστωτές άλλ» Λγρσμ YrJ ρεώσες ν σύντξες Έσδ επόυενης ρήσης Ετρκός ρς ΚΑΘΑΡ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΣΥΝΛ ΕΝΕΡΓΗΤΚΥ ΜΕΝ ΤΡΕΧΥΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΣ ΔΑΝΕΑ ΚΑ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΕΣ ΥΠΧΡΕ?ΤΓΓ Γρμμάτ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρημτδτκό δρύμτ εξωτερκύ Ετρκός φάς Εκτκτη Εσφρά «ϊ Τόκ Εκτκτης Εσφράς στ Τμε Εκτπσθέντων Υπρεώσες γ συντάξες L Λ J ΛΠβΜΑΤΐΚΑ ΕΛΛΕΜΜΑ ΣΧΕΔΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΘΕΜΑΤΚΑ JW/ 7. [ T72T

7 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΝΗΣΕΩΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΩΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΪΝ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΩΝ ΚΑ ΠΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρμηθευτές (γ πστωτκές δευκλύνσες) Δάνε πό Χρημτδτκά δρύμτ Εξωτερκύ Υπρέωση στ Σέδ Συντάξεων L Κθρή Μεωσ Δνεων,Πστώσεων Πρμηθευτών κ Υπρέωσης στ Σέδ Συντάξεων (9.4)

8 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΝ ΑΡΘΡ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΕΣΛΑ ΤΡΛΓΜΛΤΚΛ ΕΣΔΑ 22 Δϋ_Ω ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 226 AK_Q ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 227. ΔΚ_ ΑΥΗΣΗ/ tmform ΔΒ_»} Τηλεφωνκή Υπηρε - Ξνϊκσ - 2 Συνδλέξες Εσωτερκύ ϋνόλεξες Δεθνες - Αυτόμτες : * Συνδλέξες Λενες - Ημσυ-τόμτες 6 δάφρ.7l 22J99 42 L J 4 7 U. 79G ) 4 COO Τη Autumn A Υπηρεσ loo 2 JOO 4 Ενκ Κλήσες Εσωτερκύ Κλήσες Δεθνής ^.βρ 29 L Άλλε.: Υπηεπετ τήηρεσες ;πό Τμήμ Πλτκής Αερπρς Τηλεγρφκή Υπηρεσ 2 Τηλεπτκά Πργράμμτ 2 Εκμσθωμέν Κυκλώμτ Τ-λερωνκ Κτάλγ 4 Υπηρεσες τώ Tnuo Μετεωρλγς Υπηρεσες Πρσηθευενης Αξς (Τηλεπληρφόρηη,νΤΑΤΕΧΥΤΑΡΑ Ηλεκτρνκό Τυδμεϊ,Τηλεδάσκζ,η, CYTANET) L X96 6 ( S) 84: ; 6LO L4 : Σύνλ ΗΛων 9& ll&6g 2.24

9 62 c c n ό w Ό > > c ΐ ll ^ S. cc > y. > > S; ά ϊ «o S 2 w = J> JS o =. 2 Ξ 2. > c r >, C % = c. C c. ; ".^ Μ " C 2 W " 2 o > β σ -> * κ: > δ > ^ " ~ > o 2 > c Γ J C. D 2? «"J r X.= J ^ c > c * Τ c. c S 2: X, δ. = 2 S " «D S f c. > " δ 2 = 2 «o ~ δ. ««4 «u f o * 2*"= x Q. c2 σ?». = 9.> "JO S U. l~l # σ Χ ) NO ξ f \Λ " 2 - %. ^ = W δ 2 *" ^ o n > 2 Λ *S g Sf = σ ^ S c S* β. ). ^ c.? J 22 σ ~ > = 2 >, 2... ". σ ϊ : d ω 2]ϊ ϊ. m " «η e > * "ϊ U» ~ Μ :. o _ Ξ 2 ϊ. ^ co > 2 «. S Ρ S " Χ SO *> Λ; y σ η = ^ w Χ ; c. u> 2 O y 2.ό 2 Μ bw. Μ ^_

10 6 ; ~ Μ 2 co - ΐ * co > ~ u». «- c η * g. ϊ ^ β u» C? Λ. SO c "O σ " η 9. x ~> u «J ή S o = X. u c t ^ = Ϊ.. C J r> -c o oo ^oo * v* "β σ * CVJ > «c y,. σ > > = " :> " S- > 4) =. * Ξ Q. ω ϋ 2. U, 2." 2 J «ϋ = co J2 - - ξ 2 C " = - = "2»Μ ^. ^ ω ~ -~ - ^- ν c -" >? = «2 " 2 ϊ C Ό ϊ *" o δ c Ξ ^ : c " ~ > υ» =. Μ S 2 = ^.» _ " > 4θ κ» rv ^ σ, V " "" δ 2 2 ^ 2 C. " 2 * g 2 c Μ δ " = -c «δ = * = 2 > "= - δ "«=? ^ - ό. ω u» ν; Q. 2 2 ^ = - * = * 2 9 = ϊ = *. * * _ l 2. u σ S - - "Ξ 2 " ^ = 2 > D Μ., =- = - = _ ϊ Γ ν - 2 ~ ϊ 2 =«ϋ. r,=, Q. c. 9 = c. Q. O p? = «t_ - = ". - u» t? > NJ _ 2? Γ U» u L. c = 2 ^ _. c S ϋ ^ : = ϋ? S «ρ 9 >. «ω CO _. c...ε = C 2.=. " θ C - >ϋ * 2? 9-2 > 2? -C 2 ω - =? U Ν P ^ g--2 -; «Χ δ. O A O ; x η - 2 S 2 = 2 > *«2 S 2.o S =. = > ^ c c 2 ^ ^ ^ S * " δ * S CC Ϊ 44. ~ C C X = c n 2 " _ O = * " 2 to Λ ϋ 2 JS -2. " 2 - > X ΐ 2, - -» «-»- co ^ - = :» > c υ ^ - r = = : = C Ό υ» ω ϋ > Ϊ2 > 9-

11 64 tu π u -u. " - g ΐ C > 4 CD ~ Λ) w. c.. o >. Ε δ 4 > C 4) ^ ϊδβ - f *> 2 CC {- > Ε. C " Q. δ C = ^ = = >l > ε Ξ 2 u> J ϊ > 4) o - = = CD oo -.2- ««8 Ϊ Μ. f- o C o g w 2 ; Μ -σ - β SL 2 - ε 2 * 2 η τγ CU * >- ; > η o > 2 Λ u c ;> = ^ - -.»- >Λ «Λ), - 2 «." t «= e" CQ - > SP. Ε» C = "J-.. Ϊ " Μ Ρ. S Λ> = 2 " «> Μ,= 2 =>.CE "^ ^2.. * S- 4 :*: - C _ - > = υ Ε β. Ε Νν. > -> -Μ ^ - V _ - * _Λ _ ^ c ^2 - = > Ε " Η Χ _* Μ -σ = =- " Χ - «>? - ΐ r c > 9 * * >.«> - = *.2 Ϊ * L ~» = ^, c ϊ ΐ?. ϊ η > Γ Ε > y Ϊ =. - u-j -C c -c y Χ Χ " ^ OL C " 2 " = S S *? 2 δ 2 " ^ Μ. S -C 2cf & δ > ; * - c CC MJ> ^ Μ CM " = > ~ ^ = J - 2, 2 f c. 4ΐ = δ 2 2 > > - - Μ : : ϊ - C-" "9 Ν ( τ> 2 _ ^ 2 " S "S.. ϋ. S > ω > Χ UJ > U 4," Ξ»*^ ; u> S > g 9 > >. C *^ > -. Λ > c X ^ : ^ 2 = Sly u 2c-.» S : 2-l x C W = c >C -? SO > JD Ζ X > r u = «o =- g 9 Q.. - ω o g =- _ cvo ω - 9 o - Q. u C MJ X o > ά δ Χ o C u> c OS ϊ r» - _g > 2^2-2 δ > r ". ^ = CO > C. ΤΊ * o. E C =- w S =.. - = ^. -- S-c S f ^ u c S,.--2 u> * «±. ou C Z. = - l8ct " Λ: Χ 9 w Ε u cu". β. δ = 2». Ε. C - ~ 2- = -C - Μ =. - ^t., > " c C. 2 S ε 2% C. Ν ^ Q >" Q. Μ > u C 9 δ. C. = Ε C *S S 2 > u ^ Ξ? Ε _ Χ OJ Ε 2 «" >f c«δ ^ 2 > -μ C C ^ 2 2-4ΐ 9 ε" ttl SO.» «8 δ d > " S-S S.C S ν - >. c. Ρ 7 2 Ε «> Q r^ ϋ S- «". _ Β w >, - S Ε J : > 8 > * ^ > u> ϊ Ε ". 2 2 c = ε - δ 9 2. Ρ Ε ϊ ω ^ > Ε 2 o 9- > Ε ω Λ;. C? ( «Ό Ε Ε δ δ _ CO - S Μ > SO Χ Ό = 2 $ Ζ m " δ 2-2 = CS Ϊ ^ = 2 J2 ό c.» * - - Ε > - -Μ -σ > σ ~ S ΐ Ε ε ; δ 2 S? Ε Χ > ^ Ζ Ε " %% co -c 2 Ε = " ^ > *> ^ * S -ό; _ Ξ cc ^ c = «c " ^-g J * >^, 4) Χ. c C * «u te E = 9 L u 4 c ± - > O p. 4 llt Q > :

12 9.S «4 : -«- J":V ζ : S r -* - > > > n «d 2 6 = - SS 2 *. ΰ en «S ϊ *>-r-=o t *&:-fll f-"l* 2 - * ll lsfll lllll oc 2 ; : oss Ί > = J c cl c S.«> 2. Γ r» :."Μ CM ^ ^ ;ΪΌ c τ r~ CM * ; o Γ Μ S S ς ς ; \ϊ? σ - S S S 2 2 Ε C Κ l ^. 8. = c - -. to τ σ» > l l κ O CM m m m S S S *" C CO ; o X e 2 t«x w c Σ 2 S S X c ** Q. > -> X. c u X 8 S CM CM X * g δ -= > 2 2 " = J ; f- Χ B C "^ ^ - «t 2 8* S «- - S l l S _ } \ t Ε l φ l r r r \ l f \ \ \ -. : :M, C CM N «rf «W ; N c l> > c X. Τέερς Υητμεάρες Έ( θέσες κρνύντ. (Τενκό Πρσωπκό) υε πρσωπκή κλμκ ΊΚ2 πυ θ κρνηθε ότν σημερν κάτ κενώσυν τς τέσσερς υτές θέσες. 2 \ή Μ τ CM «φ CM. loo ^ Γ Γ Γ Γ Γ β JCM tn T m o (O O c r» co or* SL 2 Ξ -

13 66.»; : S $». Ml, 2 > o * S * J = > C eg π r? _ = C 9 = *" ^ = = σ ϊ «* σ "» :> ** =^ > ~ w ΐ "9? c.2 * e ^ O? > 2 2 = "S 9 2 g? = ll > = o, τ* ;Φ σ> «Ν ~ " τ 2* * t o = 2 S = _ 2 = 6 2 ^ J ^ 2 2 g. Σ > > C *: ^ = e c f = «2. «w 2 2 S "= «=, «* = 2 «= = *. X f * «2 C g = tf 2. S " > -» - - «W W ~ f~ M c c > > 2 = r, f ",^ "= m,= * : : O = =. = = ~ Γ 9. u. Χ Λ H > " ~ Ξ \T Λ «

14 - Ρ 9 \r Ό. 67 τ».. C» ;» 2 > >» ",» ~ ^ Ξ *»,» U ^ l * 2 - ϊ ". - > Ζ Ί «l t *»? " l 2 2 ^ ; ^ > : ^. * «_. β ~ ; : > = ώ " = ~ > Β π B o x t ^ -^r flllllf -?Η^Πϊ Η 2 f έ* ; Μ > ς f : ^ f ^ 2άΞ & ϊ-2. ^ = ^ = H.o-S.oot" lllul llll ft. rl^l ;.- = «.- > =. =» = 2 Ξ^Λ = l - -^ S = Σ =. = x 2S.S = w : xssu. = o o C C 2 ;2^ =.2 2 S H ϊ w bo «Ρ ~ Γ : t %: Λ ":?": cv o l ;S CO t ;g$ Ί «δ- 2. =. _ =. _. 9 S S S 2 S S ^ 2 g &ώ?? ώ "8 * "S * S w w w ««^»-. " S "? r >o w> f"" Ό l o 2 - = S? ". 2 "2 *. o x S 2 Γ 2 ϊ o Μ c r C. > >. > _ ^ > ; * Λ c: > "S = -2. -H. :ό.2 S : CM CM * \π V XS Ν Λ > Ol Λ Γ $ "

15 * 68 2» * «2 = «: = * S,,2.f 2 \ Sf ^ 2 2. «««ν y.. :.. S "= Ζ t >» * * 2 > * =» t f c ^ = - > > S K S - g e ^ S & ^ * = ξ ϊ. "t ;f f?? = y f Ξ τ; $ g S 2 Μ?? S 22hnS Μ Λ. ",e" Μ. J *J.UJ S* 2 Ϊ - or Ό tr> *> ϋ X Γ.. H. O f f f.» ;? 2 ώ ^? η 2 ΐό " ^» : ^ ^c CO Cvl «CM CO «N - 9- c. t η " : > S" :: Br. c ^ t> S - ~ J -- " 2 "ϊϊϊ δ Μ - w> 2 Λ "S 2 S "** 2 2 = Η» "^ > > = "" 2-2» S & \* > us * = -^ > - S -"SS -» = 2-lSo ; t = =l - * JS ϊ o - o o o o S.. 2 S f- ; o 2. =. C» C 9 2

16 ; " * 69 Ρ β». :;*, $ * ζαά c v :Ct:.: :.V :^έ S~ : ft f : :? : δ J;;;.:. * *.» " * r Λ Μ : ;fe ϊ,ζ.ϊ; : ν e >-S> :*:» " ; ξ. ;.;: St» c. β ; ; : : ;.; : v; g ϊ ϊ Κ :;;-S m..wv. ϋ. «e: :.:: fe F- S;" v Qk CJ Η «> : S ^ Ul 2 f «.;;: ; = Χ;;.ξ:: *v 2 *».->:.. Κϊ"\ ν «2"? g r * f > f ~ > f x ΐ 2 _ ^ β "S "*, = β ν f β = 2 = 2 2 ot «- Fc? Λ " ^ * > S 2 S ώ? 8 Ε Η SS ;- S Λ σ*? * *7 " "β " -» - e 9 = = = cs c ^ f - β 2 2 t * " 2" 9 ς " f - S > : = = J * w 2 «c J ϊϊ β» g f " Β ff 2 l r?j * Ϊ > -» S 2 g * - S Η J f X Μ _ Ϊ o β l= & = β w β = 2 g ^ 2 C F Ε 2 g 2 S = ΰ F Ε lo «Κ σ» * ;> ν * > > Ν ό " "8 6?? S «Λ «β.=. "= β> ^ ϋ ϋ Λ 4f Λ -f Η β ( ^ «* u ^ Χ ν *^ Χ S *Τ *?. 8 "S 2 "2 "δ? & S- S C. = ϊ ϊ " "G > ϊ ^ t» u * f ν* " * Jo f *~ y *- «ϊ? Μ «Ό. Χ. Χ o r Ϊ 2 2 "δ * β * δ. «.» Ε. Ε 2S Ε. C S. n Λ > «Τ - Μ S *> + σ> *^ f β? = $ δ (Μ ν - f 2 «ϊ Sx Ε > >Ε =. 2. ΕΖ? 2 δ S - (D Ϊ =& -e Ε SE Η ΰ -> Γ> C «.\ r R S f l "- = f 2 = > -» S. = ^ en S» f -8 g V > σ> S S " Λ ϋ X ν c S u r^ >.. X t^ 2 fl * S «bp CTS _? ΛΖ d _ -*» c 9 * t^ Ε ΐ e = lu Ί X o \ l> n Κ η «r 9. U V o

17 ^ J & > m $S ft ^-: δ» : «WV ft^.;- : & :θ^δ &r» *-:ώ.r «n δ-?-;?. " «- : -Ϋ.».;:;;- ftr-ώγ t «;. : * >» *-"-: : X c>»c-::-.- S - $;;.*:: > lu X.. 2 e S.X c. o - o \ d\ Ό en -» " o\ g * Ό m «««* «: _ «. CO Λ Γ=. " Ε ^ Ξ 8. Ϋ * 7 9"" -r * -" " β CM * «η CD. ^ - -. ; [ _- β C 6, ρ» CM Λ. β. - CM 9 " - e. ~ u * -e «X - UJ -. f «. w S «9» o x? - * >.- O U "* $ f nt l ϊ β - " Η" u S w CN) Ξ 2 CO 2 r» -....? rt, " w «CM CO CO τ». Ul ^ :?-.; : Ρ ν.. ^ ST -;-. ^ΐ;ϊ; h tv» Ok Ό Ok > w; > > S o A,:; : ;«* % : #." m. ; *. - "2..o 9 > «X Η -ό? Β 2 c S 2 ~ -». 8. = c. 9 Χ «- ν -w.s ^ S "S. -ω. B «2 ϊ ϊ ΰ X * ^" O \ π... ] η 4 C Χ _ * -2 c c u Η * " - : - ^ ϊ C S "* *» - «C Ί : ε «X Λ. Β. S t». eg 4 UJ UJ -"- Λ η,. CM " - " m " - -. & Ρ* CM Ρ»..

18 : ; f ; t ρ S f * m? Ό CM SO CO S. X ll l 7 = H ϊ φ *~ ^ 2 *?. θ * > 2 >. f= -;2 * g-2 Ξ"- 2 ^ ΐ. = y-^ «J * S. le ;2" ά. = 2?? -> J f * ff f Μ J =- ϊ -.U ^ = = μ Ϊ> tfΐllltlul*f^tllfl t =lx-l l-f f f J Ε = MfE *l-lllhm lllll---2-l l» δ f Γ 2 ^?.-ϊ?2? f o x M O E C _ S w = o = x t. : ( 2 o o S o. to -. - en o> " Γ* m U.. Κ - &-;.: ; ; >,. o " " ** «F ϊ Η Η «β Ρ η..,,... \ ;. «S rr «σ :V :."

19 72 εκλέ(μ γ πργωγή στ βθμό τυ Επθεωρητή (Τενκό Πρσωπκό) κ επεδή εν εκλέζμ γ πργωγή στν β βθμό κ Τενκ, ρθμός των ντστων θέσεων Τενκών Βηθών κ Τενκών, κ θ λμβάνετ εν υνβυμώ υηό τν όρ ό υτός βεν θ υπερβνε τ υνλκό εγκρμέν ρθμό των θέεων των δύ υτών κτηγρών. =?. Ό * f S» c V S 2 Ξ * S n CM CM» Ρ» Λ" Μ C «ΰ Χ δ to "*» ** = ( " «ό So. oq? " Ί

20 * :.: - - :. 7.**. : ::: f f -* = - «>» J ^ * «> «Ϊ =2 *S l ff?. Ν Γ. c l"llhv l*f l22 Sl= 2o>g; Εξ θέσες μετφέρθηκν ό άρθρ η 8 υηβρ. 29 (Επθεωρητές Γρφευ), έξ ό την υβ. 8 (Εβκ.,, ) KU βύ uno ην υηβ. 9 Ενες θέσες. Αρθμός υλλλλων (Εβκ. & ) στην κλμκ Α8/Α9 βϋε σετκής πρόνς της Συλλγκής Συμβάσεως πυ υπγράφτηκε τ 99. _ ΰ «Γ. ll * fll?β 2ΐϊ 2 2 f >? =?? " J : S 2»»= S t, * S _ S Q>v*c 2? t «(J> S ΰ 8 " 2 θ β ««2» Ξ».» e c o o «S. c f x r t x S L e o Ενσες θέσες. Αρθμός ύύ θέσες Kupvouvu. υπλλήλων στην κλμκ ΑΘ/Α9 βάσε εηκής 8 w πρόνς της Συλλγκής Συμβάεως πυ υπγράφτηκε τ " σ> Ό S ev f 8 r κ «J J ρ»" «Μ Ρ " θ" Μ. Γ»." «Μ U ft. g- Q f : ς..: > &». w * [ Χ Χ* S*»»» C β SC > Χ* Γ. J ν ^ ν «««C. Ξ C 9 9 «««Η Η Η * * ν U Η W S t & S 2 2 * * * * «f lt 2 " Γ Τ.«tn

21 *, : 74 ;θ;:ν : : ΦΜ: *.. ρ S,,.V;.. Γ*- > η S S & : *» t;.:. :w ; "Γ- ^ν. «-? & : :. S:;f>. Ρ δ~,- 9 f η Ξ, δ w ^ y 2 "8. = f«f W o. o g e «* S S - 2 U Μ o CO en Ό 2? ; T > f Ό _ >. l» _ β "S > = * * ϊ ft- *- f f 2Η 2 ^» > = O. x? «> f = r olf 2 «" %» β. 2 =, > J 2 Ϊ«* = ϊ 2 * w *» * 2 f «f Σ S ~ U Μ β > S.. g > «. So Λ l»,.. e> 8 e, w = 2 t f * * S r: > N -β Ν «β * σ g σ «σ>. " π % W > Χ f J ; 2 > - Π «ν l «f J «t 8 S 2 g = * 8 >o er "» X c Σ σ> CO OB «S : c 2 w S -S "» t = f ^? 8 p-? Ν ;. S ^*. " p: Ϊ ; S* ; -C g: : «%:-.: : : Χ"Χ fcvy...τ:-ν. «: ; ** Ϊ\ ** ;,. g f ;:-. Χ. : > ««ϊ ::"Η >,«* Ρ φ.. ::: *. UJ h* η *\ τ tt l ft." : Χ.νΛ l te; :.. *,.. - Λ CM X c* * Χ X " " ". > Χ Χ * σ. OJ CO ^.. f- Λ CM.".:..» _ Q v O) S X «2 " ϋ X - - = «* «* S "S ΐ Ϊ ffl SJ Γ» S. 2» M-&» 9 \-S c f ef e f xl m σ> SO m o *» ;«6 \r.. u» _ ν CM Χ " w S vn f. v. σ> w 8 δ «_ :c X X Η Ό * σ> m e β,: ". _ ν CM Χ «M X? ^ :? ϋ Χ t^ ". ^. (^ S «- ^ f 2 " 2 τ. ;*. " «Τ * σ> :q ;. ^*». ^ D C 2. Μ Χ Π w c. "? g.. Ζ φ Z to c ΐ ά Λ ά ^ Ζ Χ ϋ Χ

22 7 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 Κ _ AESEQ ΛΕΠΤΜΕΡΕΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9% ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΩΣΗ) ΑΠΔΧΕΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΒΑΣΚ ΜΣΘ.««τφρός) 2 ΤΜΑΡΘΜΚ ΕΠΔΜΑ ΜΗΝΑΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΑΤΣ ΤΡΤΣ ΜΣΘΣ 4 ΑΜΒΗ ΥΠΕ?ΩΡΑΧΗΣ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΝΗΣ ΑΜΒΗ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣ ΚΥΡΑΚΕΣ 4 ΑΡΠΕΣ 6 ΕΠΔΜΑΤΑ 2 ΚΝΩΝΚΕΣ ΑΣΦΑΛΣΕΣ 22 ΤΑΜΕ ΠΛΕΝΑΖΝΤΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΚΑ ΑΡΧΗΣ ΒΜΗΧΑΝΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΕΩΣ 2 ΤΑΜΕ ΑΤΡΦΑΡΜΑΚΕΥΤΐΚΗΣ ΠΕΡΘΑΛΨΕΩΣ 24 ΣΧΕΔ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 26 ΜΑΔΚΗ ΑΣΦΑΛΕΑ 27 ΕΣΦΡΑ ΣΤ ΣΩΜΑΤΕ ΕΥΗΜΕΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΓΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΜΚ ΜΣΘ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ. ΠΑ ΠΡΑΓΩΓΕΣ ΤΥ 996 ΕΔΜΑΔΑΕΣ ΑΠΔΧΕΣ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ U7S6 L4.92S Ζ L L L2S L " U.47 2& (.) (76.98 ΣΥΝΛ ΑΠΔΧΩΝ ΠΡΣΩΠΚΥ

23 76 ΔΕΛΤ ΑΑΠΑΝΝ 997 ΛΕΕ AFnTOMFPFlFT ΛΑΠΑΝΜΤ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚ2ΣΗ) ΤΡΕΧΥΣΕΣ (ΤΑΚΤΚΕΣ) ΔΑΠΑΝΕ ΔΠΡΚΑ Τξδωτκά ΕΞΔΑ ΛΕΤΥΡΓΑΣ ΓΡΑΦΕΥ GS Συντήρηση ηλεκτρνκών νλυτών δεδμένων Συντήρηση «(πλσμύ γρφευ κ εππλων 2 Κθρότητ 4 Ενκ κ φόρ Δφημσες 6 Εκτυπωτκά κτ γρφκή ύλη 7 Ενκ Ηλεκτρνκύ Ανλυτή Δεδμένων Εφημερδες, τρδκά κ ββλ 8 Συνδρμές 9 Τυδρμκά 9 Γενκέ εξό L924 7L X uooo 4OLO.. Λ SO (Ό).) 7.C 2. Σύνλ εξάδων λετυργς γρφευ 8X277 ΑΛΛΑ ΕΞΔΛ ΛΕΤΥΡΓΑΣ 22 Υλκά συντηρήσεως κ συντήρηση ενκττάσεων πό τρτυς 2 Ενκ εκμσθωμένων κυκλωμάτων ^4 Γκτύωση κτλόγων 2 Συντήρηση υπηβμυων κλωδων 26 Συντήρηση νήλωμάτων R(l 27 Αμβή συμβύλων 27 ύηάνζς γράς τηλεκρτών 28Ό Συντήρηση κ άλλ έξδ υτκνήτων 29 Δρόμ πρόσβσης Συντήρηση κτρων Φύλξη κτρων Ηλεκτρσμός κ «ό Ασφάλστρ LSJS So.74 U7L86 9 Z.. 6 LC4. 7ooo.. 8. Ό.. L U.O L O CG) (6.),.) (2.)... (2:) C Εξδ εκπδευσης πρσωπκύ. Μεν; Υπλγζόμενη Εσφρά πό Αρή βμηνκής Κτρτσεως Ό Χρηγ γ ευημερ υπλλήλων Συμπληρωμτκές συντάξες 6 Εξδ φλξενς ες μετφρά ;. ςμετφρά L9S.462 2J8.J

24 77 ΑΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 &E9EQ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΥΠΛΓΤΧΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ ΜΒΣΗ) εκ μετφράς J.9S ZS7S. 29. μετφράς (.) 7 Στλές τρωπκύ 8 Αμβή ελεγκτών 9 Αμβή τρκών ΐΑΐβύλων «η άλλ ε{δ 4 Αβή νμκύ συμβύλυ «σ δκηγρκά εςδ 4 Απζημωση / πρόωρη φυπηρέτηση 42 Αμβή c6 Μελών Δκητκύ υμβυλυ 4 Συνδρμή στ Κνπλτεκό Τηλεπκνωνκό Συνβύλ.79. 7C &96 ZS S. Ό 6Λ. 2Λ Λ. Σύνλ Αλλν Ε/δων Λετυργς SOOOOl ΕΞΔΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΣΕΩΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΕΞΔΑ Τάκ γρμμτων πληρωτέων πρυηθκυτές κ SovetW lne ρημτδτκά δρύμτ εξωτερκύ Τρπε κά κσώμτ κνμκή βήθε γ Όκκηκ δνεΐ ςκτσβέντων υπλλήλων Εκτκτ εσφρά γ την άμν Αλ* έ{δ ρτϋττγησεως SSR.4 > L4.. L L6. LS9ooo (..) 2 ΛΧΧΆ (.). Ετρκ; φόρς 2 Φόρς Κεφλυκών Κερδών 2. L S.OO.O ΤΚ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Τόκ υπρέωσης τϊόϋ συντάξεων ντρεώσες ν τήσες ωφελημάτων rueou υντά εων ΣΥΝΛ ΤΡΕΧΥΣΩΝ (ΤΑΚΤΚΩΝ) ΔΑΠΑΝΩΝ : 2. Λ &6 28. (.).) (O.O) 4.7ooo;

25 78 ΑΕΛΠ ΔΑΠΑΝΝ 997 SEfc. AEfEQ ΛΕΠΤΜΕΡτΠΕΕ ΑΑΠΑΝΗΓ- ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΥΧΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΕ 9 U S ^ Μετγωγκά Δκτυ Δκτυ Μτάέης Ηλκτρμηνλγκός Εϊπλσμός Μηνήμτ γ Πλτκή Αζρπ Ενσύρμτ Δκτυ Τηλεπκνωνκά Τΐρμτκά Δρυφρκ ϊτθμ Δεθνή Υπβρύ Κλώ& Γάπκ Κτρ Αυτκνητ Εξπλσμός Γρββ κη Έππλ ΤΕνλγ Πληρφρκής Μηνκά Μσό Όργν Μκτρήΐως Ενλεπ Έργ «π πληρωμή γά Γρτυς _ Απράγρπτ κώμ ρήσης ζένων κλωδων κ δκώμτ ρήσης ξένων emyuv δκτύων ΕΏνκά Υπβρύ ΧΛώδ επθ υτκ6ς Εξπλσμός Κνητή Τηλεφων SS479 L84J, L , L89S &7S , 8. 2.S C.C LC S S JXX) 29. 7tt (292S L (9.),. ^ (.) ( (2.) L74. (29.) (7.). (.) L4.

26 79 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΝ 997 ΚΕ^ ΑΡβΡ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ J99 ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΥΠΛΠΕΜε 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΕΠΈΝΔΥΣΗς 9C crrevouce^ στ Avr Τηλΐτ. ργν. ΔρυφρωνΝ7Ε_ΑΤ) 9 Επϊνδόσκς στ Ευωπ. Tnte. Opyv. ooucooovneutelsatl 9 Ε.τ*νέόσκς στν ργνμό NMARSAT 94 ETSVOOGBU; στν Oovcvtoyo l CO GLOBAL COMMUNCATONS.HOLDNGS) LTD 9S Αύξηη στ μτ.κ «Γφ/kno της θυγτρκής ttspror ΓΊΏΜΕΓ 7Ζ LOSO.OO. SGC. 7. (2.) (S. (. 46.).. S.. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7ΖΜ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΕς ΔΑΠΆΝΕς 2. 2.

27 8 * _ S = " Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ θ $»ττ«cm CN» ϊϊ r~ OSooJ 2 CM on e Λ4 + C f" Μ CO τ \Λ J r*

28 8 W X W. Η * C.. Ζ ζ c k.. U. e ζ. >. = 9 >....: Φ. 2 β S ϊ Μ. : Μ SC Σ. ΐ ν Ζ W ζ l. Φ Μ UJ Ξ. u Σ Γ u *" c. c ^~ \ ν CM 2 " S Ό / W ; y. "$ - Η S L l. ^ 2 ^ ^. *. r W. C l w» S 2.» 2J Μ C Λ O X X f ϊ H (- *** Ό ^ 2 ε l > l t { V. *» ε «C δ D l CC C4 tf Λ J t - e u Σ, #

29 82 *π Ξ w Ξ Χ. Ζ ζ Ρ Η.- β Ζ : >...-. c.. Φ.. :..-. Μ-.-.*.-. ζ w ω Φ. " J,. r l l \ - ll J... ", Γ Γ l l ; M C COC C o Sclclo o o Μ l ; Μ ΤΓ»Λ w C~-. co ;co rr ττ Λ.- t : 2 ; o o l l J -. \ θ θ JC :C O to θ.o ""ΓΓ Γ Γ ΤΓ f Γ ; : : - \ cu Μ «η co co l $ «J. Ml ":. Μ > >. : *>» -» "-tf-ll ^ g,g + ;.* oo S J. loo g * \ * y. y. u > -4) V CM. cu >. f) U CM. u σ Λ «C Λ: «X y. y. CM ~ ΐ CO N * \Λ t» N 2»- f. : * ν ζ ω w ω Φ w ω ΰ. Σ ^ C ω.; L = Έ c = = S M - ; u. Q «c :.c * 2 "2? 8 rs- : * ^.*=F l- :w- S.. : O _ -c -o ; * = - Κ S = Λ Ζ S l X l ^ P" J * X -»; yl S-» C ρ - X X u - - ; = \ : u Ό. :? TS :. ; e.. : - u. 2 l l " * : * x?. m Μ l t -c. -c «;-c * x g [.. * ϊ C ; C ϊ ] ; ;_ g «> - Μ * S _- : u X :X X u ttj ly, % :~" S ; «. /T ε έ 4 *- -Ξ-» g- % - $ β- β- 2 9-"ϊ - 9-^ u - J. : eo «β. ;«, β,, ;eo 2 Ξ =-«=> _? l > Ul H C U X U kl f- = 6 : ".. w

30 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΑ ΤΗΝ ΕΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΔΩΝ Κεφάλ "Αρθρ Υπεύθυν Λετυρνό κ περλμβάνε κάδε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν υπεύθυν Λετυνό όλ όλ Δευθυντής κνμκών Υπηρεσών ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΑΣΚΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧ ΕΠ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κεφάλ όλ "Αθρ όλ Ελέγγων Λετυρνό κ περλμβάνε κάθε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν ελένγντ Λετυργό Γενκός Δευθυντής Τυπώθηκεστ Τυπγρφε τής Κυπρκής Δήμκτς, Λευκωσ."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ, 3.? Επώνυμο κύριο όνομα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ, 3.? Επώνυμο κύριο όνομα ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏς Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:...20 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 201.1- κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Γ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ι; ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ι; ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ι; ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 11 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΔΡΟΥΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΡΙΓΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ - 1 - "

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Νρκωτικών Φρμάκων κι Ψυχτρόπων Ουσιών Νόμς το 1977 εκδίδετι διό δημσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη

Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη τ Ξ β ω ωσ λ Φ ΦΦψ ω ΞΞτ ρ εεωσ Ικα Ξ Ξ τ ΞΞ Ξ τ Ξ Ξ τ Ι π Λ κ Ι Π Λ κ τ Στ Σ Ε κ Σ κ Ετ Σ Σ ΓΙ ΝΝ δ Σ Εωξ κ τω Στ Σ Ι ο ΙΩΝ ΝΙΩ κισσ ΞΩΣ Θ μ τ ε ρξεωξ ρ σεφξ ρφ ζ ΦηΘη ζ ζ λ σ Φ ζ Συνολ ρ δ ο θεμ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ δδρ ές δδρμές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ... ΤΙΜΟΝΙ στ δρό δρόμ 2 δδρμες diadromes@haniotika-nea.gr

Διαβάστε περισσότερα

17 MAP, 2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

17 MAP, 2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 17 MAP, 2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΩ Ν Αθήνα, 14-03-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο ΥΛΕΥΤΙΚ Ο Υ ΕΛΕΓΧΟ Υ Αριθ. πρω τ.: 2642/2013 Ταχ.δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα \ Προς: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

c;1 ---- --- PERSONAL COMPUTER ι - ---- --- ΣΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> ΣΑΣ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΤΟΝ ΙΒΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ABC τον εξουmοδοτημένο

c;1 ---- --- PERSONAL COMPUTER ι - ---- --- ΣΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> ΣΑΣ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΤΟΝ ΙΒΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ABC τον εξουmοδοτημένο ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> ΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΤΟΝ ΙΒΜ PERSONAL COMPUTER ι c;1 c ΚΑΙ ΣΤΗΝ ABC τον εξουmοδοτημένο ανππρόσωπο της ΙΒΜ για: Ολοκλη ρω μ έ νε ς λύσε ι ς Εγγυ ημ fνη τεχν ι κή υποστή ρ ι ξη Υπε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$ Th$mlds$fr$ths$bklt$wr$tkn$frm$Grgs$Rdstns $Trdn,$1884.$$ Frst$stnz:$ $ Scnd$Stnz:$ $ Thrd$Stnz:$ $ $ $ $ Th$Englsh$txts$cntnd$n$ths$bklt$wr$crtd$by$Fr.$Ephrm$Lsh$nd$$ lt$dvd$mllng$nd$r$usd$wth$prmssn.$

Διαβάστε περισσότερα