1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1354 Ν. 25(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, 24.4.97"

Transcript

1 E.E. Πρ. () Αρ. 4, Ν. 2()/97 περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ 997 εκδδετ με δημσευση στην Επσημη Εφημερδ της Κυπρκής Δημκρτς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ τυ τυ τυ τυ 99. Συνπτκός ττλς. Έγκρση κνδυλων Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ πσύ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997. Εδκευση των πσών πυ θ δπνηθύν. Πρώτς Πνκς. Χρησμπηση τυ περσσεύμτς ρσμένων άρθρων γ κάλυψη ελλεμμτς άλλων άρθρων κάτω πό τ δ Κεφάλ. Αρθμός 2() τυ 997 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΚΝΩΝΩΝ ΚΥΠΡΥ ΓΑ Τ ΚΝΜΚ ΕΤΣ ΠΥ ΛΗΓΕ ΣΤΣ ΤΡΑΝΤΑ ΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΥ ΤΥ ΕΤΥΣ ΧΛΑ ΕΝΝΑΚΣΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΕΔΗ με βάση τ άρθρ τυ περ Νμκών Πρσώπων Δημόσυ Δκυ (Ψήφση Πρϋπλγσμών) Νόμων τυ 987 έως 99, Ετήσς Πρϋπλγσμός κάθε Νμκύ Πρσώπυ Δημόσυ Δκυ κ όλ συμπληρωμτκ σ υτόν πρϋπλγσμ κτρτζντ κ υπβάλλντ στη Βυλή των Αντπρσώπων γ ψήφση κτά τν τρόπ κ τη δδκσ πυ νφέρντ σ υτόν. ΚΑ ΕΠΕΔΗ εν νγκ η πρόβλεψη γ εκενες τς δπάνες της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τ έτς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 γ τς πες δεν έε ήδη γνε πρόβλεψη ή δε θ γνε τέτ ργότερ πό πδήπτε νόμ. ΚΑ ΕΠΕΔΗ περτέρω εν νγκ η δρυση ρσμένων νέων θέσεων κ η κτάργηση ρσμένων υφστμένων. Η Βυλή των Αντπρσώπων ψηφζε ως κλύθως:. πρών Νόμς θ νφέρετ ως περ Πρϋπλγσμύ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ Νόμς τυ Εππρόσθετ με τ πσά πυ έυν ήδη πρϋπλγσθε νόμμ γ τη ρήση της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ ή πυ θ πρϋπλγσθύν ργότερ νόμμ γ τη ρήση υτή, εγκρνετ όπως ρησμπηθε πό την Αρή Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ τη ρήση τυ έτυς πυ λήγε στς Δεκεμβρυ 997 πσό πυ δεν υπερβνε τ εκτόν εκσ τέσσερ εκτμμύρ εννκόσες πενήντ λάδες κ εκτόν εβδμήντ λρες γ κάλυψη των δπνών της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ γ την περδ υτή.. Τ πσό πυ ρηγετ πό τ άρθρ 2 ρηγετ ως εδκευμένη πστωση γ τς υπηρεσες κ τυς σκπύς πυ νφέρντ στ Δελτ Δπνών πυ περλμβάνντ στν Πρώτ Πνκ. 4. () Τηρυμένων των δτάξεων της πρώτης επφύλξης, εφόσν τ λκό πσό πυ θ δπνηθε γ τς υπηρεσες κ σκπύς πυ νφέρντ κ εξεδκεύντ, ντστ, κάτω πό κάθε άρθρ στν Πρώτ Πνκ δε θ υπερβε τ λκό πσό πυ ρηγετ με τν πρόντ Νόμ ως εδκευμένη πστωση γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ντστ, πδήπτε περσσευμ πυ πρκύπτε πό πδήπτε άρθρ γ τς εν λόγω υπηρεσες κ σκπύς, ετε πό την εξκνόμηση δπνών

2 Ν. 2(Π)/97 πάνω στ εν λόγω άρθρ ετε γτ τ πσό πυ ψηφστηκε γ τ εν λόγω άρθρ υπερβνε τ πσό πυ πτήθηκε κ δπνήθηκε με βάση τν πρόντ Νόμ, σε σέση με τ εν λόγω άρθρ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν δτεθε κ δπνηθε γ την κάλυψη ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ: Νετ ότ πδήπτε εξκνόμηση πάνω στ Άρθρ "Απδές Πρσωπκύ" "δπρκά" κ "Έξδ Λετυργς Γρφευ" τυ κάθε Κεφλυ τυ Πρώτυ Πνκ, δε δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ δπνήθηκε πάνω σε πδήπτε των πρνφερόμενων άρθρων ή πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ λλ ύτε κ πδήπτε εξκνόμηση πάνω σε πδήπτε άλλ άρθρ τυ δυ Κεφλυ δύντ ν δτεθε κ δπνηθε γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυδήπτε πό τ π πάνω νφερόμεν άρθρ: Νετ περτέρω ότ πδήπτε εξκνόμηση πό πράλεψη εκτελέσεως πσδήπτε υπηρεσς ή σκπύ δε θ θεωρετ ως εξκνόμηση γ τυς σκπύς τυ άρθρυ υτύ. (2) Εάν δεν πρκύψε εξκνόμηση όπως πρνετ στ εδάφ () υτύ τυ άρθρυ, δύντ, με την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, ν γνε μετφρά πστώσεων πό τ Κεφάλ "Απρόβλεπτες Δπάνες" τυ Πρώτυ Πνκ κ δπνηθύν γ κάλυψη τυ ελλεμμτς πυδήπτε πσύ πυ έε δπνηθε πό πδήπτε άλλ άρθρ των Κεφλων τυ Πρώτυ Πνκ. () Μέσ σε έν μήν πό την έγκρση τυ Δκητκύ Συμβυλυ της Αρής Τηλεπκνωνών Κύπρυ, σύμφων με τ εδάφ () τυ άρθρυ υτύ θ κττθετ ενώπν της Βυλής των Αντπρσώπων υπό τυ Υπυργύ Συγκνωνών κ Έργων έκθεση πυ ν δεκνύε τς περπτώσες γ τς πες δόθηκε τέτ έγκρση κ τς συνθήκες κάτω πό τς πες υτή ρηγήθηκε. (4) Κάθε υπέρβση κνδυλων κτά πράβση της δδκσς πυ πρδγράφετ στ εδάφ () κ (2) π πάνω θεωρετ ότ δεν έγνε νόμμ κ λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ πό τ π έγνε η υπέρβση κθστντ πρσωπκά υπεύθυν γ κάθε υπέρβση πυ δενεργήθηκε ή θ δενεργηθε.. () δρύντ νέες θέσες πυ ρζντ στ Πρώτ Μέρς τυ δρυση Δεύτερυ Πνκ. Mo QVm Δεύτερς Πνκς. Πρώτ Μέρς. (2) θέσες πυ νφέρντ στ Δεύτερ Μέρς τυ Δεύτερυ Πνκ Δεύτερς / Πνκς. κτργύντ. Δεύτερ* Μέρς. 6. λετυργ πυ νφέρντ στ Συμπλήρωμ ρζντ ως Λετυργ,,.., c,.. πυάσκύν Λετυργ πυ σκύν έλεγ πάνω στ κνδύλ. έλεγ πάνω στ κνδύλ. Συμπλήρωμ.

3 6 $ S Μ Χ w Ε C ζ c e ζ Ε w 2 Θ W e > Μ 8 Η 8 Η W ω ζ x U 2 Η C U) m c S

4 7 δ δ 8 - C t». L c > 8 ζ έ ζ * ζ S?

5 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΩΝ ΚΑ ΕΞΔΝ 997 Έσδ ΠΡΑΓΜΑΤΚΑ 99 Π 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 Έσδ πό υπηρεσες Άλλ Έσδ C J H6.S6 Έδ Απδές Πρσωπκύ Ζ44.97 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες (μη συμπερλμβνμένυ rou ετρκύ φόρυ) LQ ΈΖδ ν τ π δεν πτετ εκρή ετητών Απσβέσες Έξδ φρεσης στεων πάγυ ενεργητκύ Τηλέφων κ Τηλεγρφήμτ Πρόβλευη γ επσφλες ρεώστες Πρόβλεψη γ πεπλωμέν υλκά Ζημά πό πώληση στεων πάγυ ενεργητκύ Έλλεμμ σεδυ συντάξεων L9 2. CJ { 8 J L Σύνλ ΕΖόδων Πλεόνσμ έτυς πρν ης συνλλγμτκές δφρές Συνλλγμτκές δφρές κέρδη /(ζημές) 9 Πλεόνσ ν τ g-roc π mc cmogonc τυ ετρκύ φόρυ Ετρκός Φόρς (Περλμβάνετ στ Κεφάλ 2 Αρθρ 6 Τρέυσες (Τκτκές) Δπάνες ^ Πλενσυ ν τ έτς

6 9 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΣΛΓΣΜ ΠΑΠ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΠΡΛΓΜΛΤΚΛ.2 «9 ΑΚ ΠΡΥΠΛΠΕΜΕ Τ? 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ Τ 2997 AJOflfl Κόστς Mecv Πσβ4Εΐς 2798 J C ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ Ατϊθεμτ Χρεώστες επ άλλ Λγρσμ μεν πρβλέπες Πρττηηρως Μετρητό σης τράπεζς c Κυβερνητκά ρεόγρφ ^4; J nol; " Γ 6 94 Γ 9.72 ΤΡΕΧΥ Γρμμάτ * άαλ* Λγρσμ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρητττκά δρύμτ εξωτερκύ Πστωτές άλλ» Λγρσμ YrJ ρεώσες ν σύντξες Έσδ επόυενης ρήσης Ετρκός ρς ΚΑΘΑΡ ΚΥΚΛΦΡΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚ ΣΥΝΛ ΕΝΕΡΓΗΤΚΥ ΜΕΝ ΤΡΕΧΥΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΣ ΔΑΝΕΑ ΚΑ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΕΣ ΥΠΧΡΕ?ΤΓΓ Γρμμάτ πληρωτέ σε πρμηθευτές Δάνε πό ρημτδτκό δρύμτ εξωτερκύ Ετρκός φάς Εκτκτη Εσφρά «ϊ Τόκ Εκτκτης Εσφράς στ Τμε Εκτπσθέντων Υπρεώσες γ συντάξες L Λ J ΛΠβΜΑΤΐΚΑ ΕΛΛΕΜΜΑ ΣΧΕΔΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΘΕΜΑΤΚΑ JW/ 7. [ T72T

7 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΝΗΣΕΩΣ ΜΑΚΡΠΡΘΕΣΜΩΝ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΪΝ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΩΝ ΚΑ ΠΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρμηθευτές (γ πστωτκές δευκλύνσες) Δάνε πό Χρημτδτκά δρύμτ Εξωτερκύ Υπρέωση στ Σέδ Συντάξεων L Κθρή Μεωσ Δνεων,Πστώσεων Πρμηθευτών κ Υπρέωσης στ Σέδ Συντάξεων (9.4)

8 6 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ ΕΣΔΝ ΑΡΘΡ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΕΣΛΑ ΤΡΛΓΜΛΤΚΛ ΕΣΔΑ 22 Δϋ_Ω ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 226 AK_Q ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 227. ΔΚ_ ΑΥΗΣΗ/ tmform ΔΒ_»} Τηλεφωνκή Υπηρε - Ξνϊκσ - 2 Συνδλέξες Εσωτερκύ ϋνόλεξες Δεθνες - Αυτόμτες : * Συνδλέξες Λενες - Ημσυ-τόμτες 6 δάφρ.7l 22J99 42 L J 4 7 U. 79G ) 4 COO Τη Autumn A Υπηρεσ loo 2 JOO 4 Ενκ Κλήσες Εσωτερκύ Κλήσες Δεθνής ^.βρ 29 L Άλλε.: Υπηεπετ τήηρεσες ;πό Τμήμ Πλτκής Αερπρς Τηλεγρφκή Υπηρεσ 2 Τηλεπτκά Πργράμμτ 2 Εκμσθωμέν Κυκλώμτ Τ-λερωνκ Κτάλγ 4 Υπηρεσες τώ Tnuo Μετεωρλγς Υπηρεσες Πρσηθευενης Αξς (Τηλεπληρφόρηη,νΤΑΤΕΧΥΤΑΡΑ Ηλεκτρνκό Τυδμεϊ,Τηλεδάσκζ,η, CYTANET) L X96 6 ( S) 84: ; 6LO L4 : Σύνλ ΗΛων 9& ll&6g 2.24

9 62 c c n ό w Ό > > c ΐ ll ^ S. cc > y. > > S; ά ϊ «o S 2 w = J> JS o =. 2 Ξ 2. > c r >, C % = c. C c. ; ".^ Μ " C 2 W " 2 o > β σ -> * κ: > δ > ^ " ~ > o 2 > c Γ J C. D 2? «"J r X.= J ^ c > c * Τ c. c S 2: X, δ. = 2 S " «D S f c. > " δ 2 = 2 «o ~ δ. ««4 «u f o * 2*"= x Q. c2 σ?». = 9.> "JO S U. l~l # σ Χ ) NO ξ f \Λ " 2 - %. ^ = W δ 2 *" ^ o n > 2 Λ *S g Sf = σ ^ S c S* β. ). ^ c.? J 22 σ ~ > = 2 >, 2... ". σ ϊ : d ω 2]ϊ ϊ. m " «η e > * "ϊ U» ~ Μ :. o _ Ξ 2 ϊ. ^ co > 2 «. S Ρ S " Χ SO *> Λ; y σ η = ^ w Χ ; c. u> 2 O y 2.ό 2 Μ bw. Μ ^_

10 6 ; ~ Μ 2 co - ΐ * co > ~ u». «- c η * g. ϊ ^ β u» C? Λ. SO c "O σ " η 9. x ~> u «J ή S o = X. u c t ^ = Ϊ.. C J r> -c o oo ^oo * v* "β σ * CVJ > «c y,. σ > > = " :> " S- > 4) =. * Ξ Q. ω ϋ 2. U, 2." 2 J «ϋ = co J2 - - ξ 2 C " = - = "2»Μ ^. ^ ω ~ -~ - ^- ν c -" >? = «2 " 2 ϊ C Ό ϊ *" o δ c Ξ ^ : c " ~ > υ» =. Μ S 2 = ^.» _ " > 4θ κ» rv ^ σ, V " "" δ 2 2 ^ 2 C. " 2 * g 2 c Μ δ " = -c «δ = * = 2 > "= - δ "«=? ^ - ό. ω u» ν; Q. 2 2 ^ = - * = * 2 9 = ϊ = *. * * _ l 2. u σ S - - "Ξ 2 " ^ = 2 > D Μ., =- = - = _ ϊ Γ ν - 2 ~ ϊ 2 =«ϋ. r,=, Q. c. 9 = c. Q. O p? = «t_ - = ". - u» t? > NJ _ 2? Γ U» u L. c = 2 ^ _. c S ϋ ^ : = ϋ? S «ρ 9 >. «ω CO _. c...ε = C 2.=. " θ C - >ϋ * 2? 9-2 > 2? -C 2 ω - =? U Ν P ^ g--2 -; «Χ δ. O A O ; x η - 2 S 2 = 2 > *«2 S 2.o S =. = > ^ c c 2 ^ ^ ^ S * " δ * S CC Ϊ 44. ~ C C X = c n 2 " _ O = * " 2 to Λ ϋ 2 JS -2. " 2 - > X ΐ 2, - -» «-»- co ^ - = :» > c υ ^ - r = = : = C Ό υ» ω ϋ > Ϊ2 > 9-

11 64 tu π u -u. " - g ΐ C > 4 CD ~ Λ) w. c.. o >. Ε δ 4 > C 4) ^ ϊδβ - f *> 2 CC {- > Ε. C " Q. δ C = ^ = = >l > ε Ξ 2 u> J ϊ > 4) o - = = CD oo -.2- ««8 Ϊ Μ. f- o C o g w 2 ; Μ -σ - β SL 2 - ε 2 * 2 η τγ CU * >- ; > η o > 2 Λ u c ;> = ^ - -.»- >Λ «Λ), - 2 «." t «= e" CQ - > SP. Ε» C = "J-.. Ϊ " Μ Ρ. S Λ> = 2 " «> Μ,= 2 =>.CE "^ ^2.. * S- 4 :*: - C _ - > = υ Ε β. Ε Νν. > -> -Μ ^ - V _ - * _Λ _ ^ c ^2 - = > Ε " Η Χ _* Μ -σ = =- " Χ - «>? - ΐ r c > 9 * * >.«> - = *.2 Ϊ * L ~» = ^, c ϊ ΐ?. ϊ η > Γ Ε > y Ϊ =. - u-j -C c -c y Χ Χ " ^ OL C " 2 " = S S *? 2 δ 2 " ^ Μ. S -C 2cf & δ > ; * - c CC MJ> ^ Μ CM " = > ~ ^ = J - 2, 2 f c. 4ΐ = δ 2 2 > > - - Μ : : ϊ - C-" "9 Ν ( τ> 2 _ ^ 2 " S "S.. ϋ. S > ω > Χ UJ > U 4," Ξ»*^ ; u> S > g 9 > >. C *^ > -. Λ > c X ^ : ^ 2 = Sly u 2c-.» S : 2-l x C W = c >C -? SO > JD Ζ X > r u = «o =- g 9 Q.. - ω o g =- _ cvo ω - 9 o - Q. u C MJ X o > ά δ Χ o C u> c OS ϊ r» - _g > 2^2-2 δ > r ". ^ = CO > C. ΤΊ * o. E C =- w S =.. - = ^. -- S-c S f ^ u c S,.--2 u> * «±. ou C Z. = - l8ct " Λ: Χ 9 w Ε u cu". β. δ = 2». Ε. C - ~ 2- = -C - Μ =. - ^t., > " c C. 2 S ε 2% C. Ν ^ Q >" Q. Μ > u C 9 δ. C. = Ε C *S S 2 > u ^ Ξ? Ε _ Χ OJ Ε 2 «" >f c«δ ^ 2 > -μ C C ^ 2 2-4ΐ 9 ε" ttl SO.» «8 δ d > " S-S S.C S ν - >. c. Ρ 7 2 Ε «> Q r^ ϋ S- «". _ Β w >, - S Ε J : > 8 > * ^ > u> ϊ Ε ". 2 2 c = ε - δ 9 2. Ρ Ε ϊ ω ^ > Ε 2 o 9- > Ε ω Λ;. C? ( «Ό Ε Ε δ δ _ CO - S Μ > SO Χ Ό = 2 $ Ζ m " δ 2-2 = CS Ϊ ^ = 2 J2 ό c.» * - - Ε > - -Μ -σ > σ ~ S ΐ Ε ε ; δ 2 S? Ε Χ > ^ Ζ Ε " %% co -c 2 Ε = " ^ > *> ^ * S -ό; _ Ξ cc ^ c = «c " ^-g J * >^, 4) Χ. c C * «u te E = 9 L u 4 c ± - > O p. 4 llt Q > :

12 9.S «4 : -«- J":V ζ : S r -* - > > > n «d 2 6 = - SS 2 *. ΰ en «S ϊ *>-r-=o t *&:-fll f-"l* 2 - * ll lsfll lllll oc 2 ; : oss Ί > = J c cl c S.«> 2. Γ r» :."Μ CM ^ ^ ;ΪΌ c τ r~ CM * ; o Γ Μ S S ς ς ; \ϊ? σ - S S S 2 2 Ε C Κ l ^. 8. = c - -. to τ σ» > l l κ O CM m m m S S S *" C CO ; o X e 2 t«x w c Σ 2 S S X c ** Q. > -> X. c u X 8 S CM CM X * g δ -= > 2 2 " = J ; f- Χ B C "^ ^ - «t 2 8* S «- - S l l S _ } \ t Ε l φ l r r r \ l f \ \ \ -. : :M, C CM N «rf «W ; N c l> > c X. Τέερς Υητμεάρες Έ( θέσες κρνύντ. (Τενκό Πρσωπκό) υε πρσωπκή κλμκ ΊΚ2 πυ θ κρνηθε ότν σημερν κάτ κενώσυν τς τέσσερς υτές θέσες. 2 \ή Μ τ CM «φ CM. loo ^ Γ Γ Γ Γ Γ β JCM tn T m o (O O c r» co or* SL 2 Ξ -

13 66.»; : S $». Ml, 2 > o * S * J = > C eg π r? _ = C 9 = *" ^ = = σ ϊ «* σ "» :> ** =^ > ~ w ΐ "9? c.2 * e ^ O? > 2 2 = "S 9 2 g? = ll > = o, τ* ;Φ σ> «Ν ~ " τ 2* * t o = 2 S = _ 2 = 6 2 ^ J ^ 2 2 g. Σ > > C *: ^ = e c f = «2. «w 2 2 S "= «=, «* = 2 «= = *. X f * «2 C g = tf 2. S " > -» - - «W W ~ f~ M c c > > 2 = r, f ",^ "= m,= * : : O = =. = = ~ Γ 9. u. Χ Λ H > " ~ Ξ \T Λ «

14 - Ρ 9 \r Ό. 67 τ».. C» ;» 2 > >» ",» ~ ^ Ξ *»,» U ^ l * 2 - ϊ ". - > Ζ Ί «l t *»? " l 2 2 ^ ; ^ > : ^. * «_. β ~ ; : > = ώ " = ~ > Β π B o x t ^ -^r flllllf -?Η^Πϊ Η 2 f έ* ; Μ > ς f : ^ f ^ 2άΞ & ϊ-2. ^ = ^ = H.o-S.oot" lllul llll ft. rl^l ;.- = «.- > =. =» = 2 Ξ^Λ = l - -^ S = Σ =. = x 2S.S = w : xssu. = o o C C 2 ;2^ =.2 2 S H ϊ w bo «Ρ ~ Γ : t %: Λ ":?": cv o l ;S CO t ;g$ Ί «δ- 2. =. _ =. _. 9 S S S 2 S S ^ 2 g &ώ?? ώ "8 * "S * S w w w ««^»-. " S "? r >o w> f"" Ό l o 2 - = S? ". 2 "2 *. o x S 2 Γ 2 ϊ o Μ c r C. > >. > _ ^ > ; * Λ c: > "S = -2. -H. :ό.2 S : CM CM * \π V XS Ν Λ > Ol Λ Γ $ "

15 * 68 2» * «2 = «: = * S,,2.f 2 \ Sf ^ 2 2. «««ν y.. :.. S "= Ζ t >» * * 2 > * =» t f c ^ = - > > S K S - g e ^ S & ^ * = ξ ϊ. "t ;f f?? = y f Ξ τ; $ g S 2 Μ?? S 22hnS Μ Λ. ",e" Μ. J *J.UJ S* 2 Ϊ - or Ό tr> *> ϋ X Γ.. H. O f f f.» ;? 2 ώ ^? η 2 ΐό " ^» : ^ ^c CO Cvl «CM CO «N - 9- c. t η " : > S" :: Br. c ^ t> S - ~ J -- " 2 "ϊϊϊ δ Μ - w> 2 Λ "S 2 S "** 2 2 = Η» "^ > > = "" 2-2» S & \* > us * = -^ > - S -"SS -» = 2-lSo ; t = =l - * JS ϊ o - o o o o S.. 2 S f- ; o 2. =. C» C 9 2

16 ; " * 69 Ρ β». :;*, $ * ζαά c v :Ct:.: :.V :^έ S~ : ft f : :? : δ J;;;.:. * *.» " * r Λ Μ : ;fe ϊ,ζ.ϊ; : ν e >-S> :*:» " ; ξ. ;.;: St» c. β ; ; : : ;.; : v; g ϊ ϊ Κ :;;-S m..wv. ϋ. «e: :.:: fe F- S;" v Qk CJ Η «> : S ^ Ul 2 f «.;;: ; = Χ;;.ξ:: *v 2 *».->:.. Κϊ"\ ν «2"? g r * f > f ~ > f x ΐ 2 _ ^ β "S "*, = β ν f β = 2 = 2 2 ot «- Fc? Λ " ^ * > S 2 S ώ? 8 Ε Η SS ;- S Λ σ*? * *7 " "β " -» - e 9 = = = cs c ^ f - β 2 2 t * " 2" 9 ς " f - S > : = = J * w 2 «c J ϊϊ β» g f " Β ff 2 l r?j * Ϊ > -» S 2 g * - S Η J f X Μ _ Ϊ o β l= & = β w β = 2 g ^ 2 C F Ε 2 g 2 S = ΰ F Ε lo «Κ σ» * ;> ν * > > Ν ό " "8 6?? S «Λ «β.=. "= β> ^ ϋ ϋ Λ 4f Λ -f Η β ( ^ «* u ^ Χ ν *^ Χ S *Τ *?. 8 "S 2 "2 "δ? & S- S C. = ϊ ϊ " "G > ϊ ^ t» u * f ν* " * Jo f *~ y *- «ϊ? Μ «Ό. Χ. Χ o r Ϊ 2 2 "δ * β * δ. «.» Ε. Ε 2S Ε. C S. n Λ > «Τ - Μ S *> + σ> *^ f β? = $ δ (Μ ν - f 2 «ϊ Sx Ε > >Ε =. 2. ΕΖ? 2 δ S - (D Ϊ =& -e Ε SE Η ΰ -> Γ> C «.\ r R S f l "- = f 2 = > -» S. = ^ en S» f -8 g V > σ> S S " Λ ϋ X ν c S u r^ >.. X t^ 2 fl * S «bp CTS _? ΛΖ d _ -*» c 9 * t^ Ε ΐ e = lu Ί X o \ l> n Κ η «r 9. U V o

17 ^ J & > m $S ft ^-: δ» : «WV ft^.;- : & :θ^δ &r» *-:ώ.r «n δ-?-;?. " «- : -Ϋ.».;:;;- ftr-ώγ t «;. : * >» *-"-: : X c>»c-::-.- S - $;;.*:: > lu X.. 2 e S.X c. o - o \ d\ Ό en -» " o\ g * Ό m «««* «: _ «. CO Λ Γ=. " Ε ^ Ξ 8. Ϋ * 7 9"" -r * -" " β CM * «η CD. ^ - -. ; [ _- β C 6, ρ» CM Λ. β. - CM 9 " - e. ~ u * -e «X - UJ -. f «. w S «9» o x? - * >.- O U "* $ f nt l ϊ β - " Η" u S w CN) Ξ 2 CO 2 r» -....? rt, " w «CM CO CO τ». Ul ^ :?-.; : Ρ ν.. ^ ST -;-. ^ΐ;ϊ; h tv» Ok Ό Ok > w; > > S o A,:; : ;«* % : #." m. ; *. - "2..o 9 > «X Η -ό? Β 2 c S 2 ~ -». 8. = c. 9 Χ «- ν -w.s ^ S "S. -ω. B «2 ϊ ϊ ΰ X * ^" O \ π... ] η 4 C Χ _ * -2 c c u Η * " - : - ^ ϊ C S "* *» - «C Ί : ε «X Λ. Β. S t». eg 4 UJ UJ -"- Λ η,. CM " - " m " - -. & Ρ* CM Ρ»..

18 : ; f ; t ρ S f * m? Ό CM SO CO S. X ll l 7 = H ϊ φ *~ ^ 2 *?. θ * > 2 >. f= -;2 * g-2 Ξ"- 2 ^ ΐ. = y-^ «J * S. le ;2" ά. = 2?? -> J f * ff f Μ J =- ϊ -.U ^ = = μ Ϊ> tfΐllltlul*f^tllfl t =lx-l l-f f f J Ε = MfE *l-lllhm lllll---2-l l» δ f Γ 2 ^?.-ϊ?2? f o x M O E C _ S w = o = x t. : ( 2 o o S o. to -. - en o> " Γ* m U.. Κ - &-;.: ; ; >,. o " " ** «F ϊ Η Η «β Ρ η..,,... \ ;. «S rr «σ :V :."

19 72 εκλέ(μ γ πργωγή στ βθμό τυ Επθεωρητή (Τενκό Πρσωπκό) κ επεδή εν εκλέζμ γ πργωγή στν β βθμό κ Τενκ, ρθμός των ντστων θέσεων Τενκών Βηθών κ Τενκών, κ θ λμβάνετ εν υνβυμώ υηό τν όρ ό υτός βεν θ υπερβνε τ υνλκό εγκρμέν ρθμό των θέεων των δύ υτών κτηγρών. =?. Ό * f S» c V S 2 Ξ * S n CM CM» Ρ» Λ" Μ C «ΰ Χ δ to "*» ** = ( " «ό So. oq? " Ί

20 * :.: - - :. 7.**. : ::: f f -* = - «>» J ^ * «> «Ϊ =2 *S l ff?. Ν Γ. c l"llhv l*f l22 Sl= 2o>g; Εξ θέσες μετφέρθηκν ό άρθρ η 8 υηβρ. 29 (Επθεωρητές Γρφευ), έξ ό την υβ. 8 (Εβκ.,, ) KU βύ uno ην υηβ. 9 Ενες θέσες. Αρθμός υλλλλων (Εβκ. & ) στην κλμκ Α8/Α9 βϋε σετκής πρόνς της Συλλγκής Συμβάσεως πυ υπγράφτηκε τ 99. _ ΰ «Γ. ll * fll?β 2ΐϊ 2 2 f >? =?? " J : S 2»»= S t, * S _ S Q>v*c 2? t «(J> S ΰ 8 " 2 θ β ««2» Ξ».» e c o o «S. c f x r t x S L e o Ενσες θέσες. Αρθμός ύύ θέσες Kupvouvu. υπλλήλων στην κλμκ ΑΘ/Α9 βάσε εηκής 8 w πρόνς της Συλλγκής Συμβάεως πυ υπγράφτηκε τ " σ> Ό S ev f 8 r κ «J J ρ»" «Μ Ρ " θ" Μ. Γ»." «Μ U ft. g- Q f : ς..: > &». w * [ Χ Χ* S*»»» C β SC > Χ* Γ. J ν ^ ν «««C. Ξ C 9 9 «««Η Η Η * * ν U Η W S t & S 2 2 * * * * «f lt 2 " Γ Τ.«tn

21 *, : 74 ;θ;:ν : : ΦΜ: *.. ρ S,,.V;.. Γ*- > η S S & : *» t;.:. :w ; "Γ- ^ν. «-? & : :. S:;f>. Ρ δ~,- 9 f η Ξ, δ w ^ y 2 "8. = f«f W o. o g e «* S S - 2 U Μ o CO en Ό 2? ; T > f Ό _ >. l» _ β "S > = * * ϊ ft- *- f f 2Η 2 ^» > = O. x? «> f = r olf 2 «" %» β. 2 =, > J 2 Ϊ«* = ϊ 2 * w *» * 2 f «f Σ S ~ U Μ β > S.. g > «. So Λ l»,.. e> 8 e, w = 2 t f * * S r: > N -β Ν «β * σ g σ «σ>. " π % W > Χ f J ; 2 > - Π «ν l «f J «t 8 S 2 g = * 8 >o er "» X c Σ σ> CO OB «S : c 2 w S -S "» t = f ^? 8 p-? Ν ;. S ^*. " p: Ϊ ; S* ; -C g: : «%:-.: : : Χ"Χ fcvy...τ:-ν. «: ; ** Ϊ\ ** ;,. g f ;:-. Χ. : > ««ϊ ::"Η >,«* Ρ φ.. ::: *. UJ h* η *\ τ tt l ft." : Χ.νΛ l te; :.. *,.. - Λ CM X c* * Χ X " " ". > Χ Χ * σ. OJ CO ^.. f- Λ CM.".:..» _ Q v O) S X «2 " ϋ X - - = «* «* S "S ΐ Ϊ ffl SJ Γ» S. 2» M-&» 9 \-S c f ef e f xl m σ> SO m o *» ;«6 \r.. u» _ ν CM Χ " w S vn f. v. σ> w 8 δ «_ :c X X Η Ό * σ> m e β,: ". _ ν CM Χ «M X? ^ :? ϋ Χ t^ ". ^. (^ S «- ^ f 2 " 2 τ. ;*. " «Τ * σ> :q ;. ^*». ^ D C 2. Μ Χ Π w c. "? g.. Ζ φ Z to c ΐ ά Λ ά ^ Ζ Χ ϋ Χ

22 7 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 Κ _ AESEQ ΛΕΠΤΜΕΡΕΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9% ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΩΣΗ) ΑΠΔΧΕΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΒΑΣΚ ΜΣΘ.««τφρός) 2 ΤΜΑΡΘΜΚ ΕΠΔΜΑ ΜΗΝΑΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΑΤΣ ΤΡΤΣ ΜΣΘΣ 4 ΑΜΒΗ ΥΠΕ?ΩΡΑΧΗΣ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΝΗΣ ΑΜΒΗ ΑΠΑΣΧΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣ ΚΥΡΑΚΕΣ 4 ΑΡΠΕΣ 6 ΕΠΔΜΑΤΑ 2 ΚΝΩΝΚΕΣ ΑΣΦΑΛΣΕΣ 22 ΤΑΜΕ ΠΛΕΝΑΖΝΤΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΚΑ ΑΡΧΗΣ ΒΜΗΧΑΝΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΕΩΣ 2 ΤΑΜΕ ΑΤΡΦΑΡΜΑΚΕΥΤΐΚΗΣ ΠΕΡΘΑΛΨΕΩΣ 24 ΣΧΕΔ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 26 ΜΑΔΚΗ ΑΣΦΑΛΕΑ 27 ΕΣΦΡΑ ΣΤ ΣΩΜΑΤΕ ΕΥΗΜΕΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΓΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΡΜΚ ΜΣΘ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ. ΠΑ ΠΡΑΓΩΓΕΣ ΤΥ 996 ΕΔΜΑΔΑΕΣ ΑΠΔΧΕΣ ΚΑ ΕΠΒΑΡΥΝΣΕΣ U7S6 L4.92S Ζ L L L2S L " U.47 2& (.) (76.98 ΣΥΝΛ ΑΠΔΧΩΝ ΠΡΣΩΠΚΥ

23 76 ΔΕΛΤ ΑΑΠΑΝΝ 997 ΛΕΕ AFnTOMFPFlFT ΛΑΠΑΝΜΤ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚ2ΣΗ) ΤΡΕΧΥΣΕΣ (ΤΑΚΤΚΕΣ) ΔΑΠΑΝΕ ΔΠΡΚΑ Τξδωτκά ΕΞΔΑ ΛΕΤΥΡΓΑΣ ΓΡΑΦΕΥ GS Συντήρηση ηλεκτρνκών νλυτών δεδμένων Συντήρηση «(πλσμύ γρφευ κ εππλων 2 Κθρότητ 4 Ενκ κ φόρ Δφημσες 6 Εκτυπωτκά κτ γρφκή ύλη 7 Ενκ Ηλεκτρνκύ Ανλυτή Δεδμένων Εφημερδες, τρδκά κ ββλ 8 Συνδρμές 9 Τυδρμκά 9 Γενκέ εξό L924 7L X uooo 4OLO.. Λ SO (Ό).) 7.C 2. Σύνλ εξάδων λετυργς γρφευ 8X277 ΑΛΛΑ ΕΞΔΛ ΛΕΤΥΡΓΑΣ 22 Υλκά συντηρήσεως κ συντήρηση ενκττάσεων πό τρτυς 2 Ενκ εκμσθωμένων κυκλωμάτων ^4 Γκτύωση κτλόγων 2 Συντήρηση υπηβμυων κλωδων 26 Συντήρηση νήλωμάτων R(l 27 Αμβή συμβύλων 27 ύηάνζς γράς τηλεκρτών 28Ό Συντήρηση κ άλλ έξδ υτκνήτων 29 Δρόμ πρόσβσης Συντήρηση κτρων Φύλξη κτρων Ηλεκτρσμός κ «ό Ασφάλστρ LSJS So.74 U7L86 9 Z.. 6 LC4. 7ooo.. 8. Ό.. L U.O L O CG) (6.),.) (2.)... (2:) C Εξδ εκπδευσης πρσωπκύ. Μεν; Υπλγζόμενη Εσφρά πό Αρή βμηνκής Κτρτσεως Ό Χρηγ γ ευημερ υπλλήλων Συμπληρωμτκές συντάξες 6 Εξδ φλξενς ες μετφρά ;. ςμετφρά L9S.462 2J8.J

24 77 ΑΕΛΤ ΔΑΠΑΝΩΝ 997 &E9EQ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 99 ΠΡΥΠΛΓΤΧΜε 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ ΜΒΣΗ) εκ μετφράς J.9S ZS7S. 29. μετφράς (.) 7 Στλές τρωπκύ 8 Αμβή ελεγκτών 9 Αμβή τρκών ΐΑΐβύλων «η άλλ ε{δ 4 Αβή νμκύ συμβύλυ «σ δκηγρκά εςδ 4 Απζημωση / πρόωρη φυπηρέτηση 42 Αμβή c6 Μελών Δκητκύ υμβυλυ 4 Συνδρμή στ Κνπλτεκό Τηλεπκνωνκό Συνβύλ.79. 7C &96 ZS S. Ό 6Λ. 2Λ Λ. Σύνλ Αλλν Ε/δων Λετυργς SOOOOl ΕΞΔΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΣΕΩΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΕΞΔΑ Τάκ γρμμτων πληρωτέων πρυηθκυτές κ SovetW lne ρημτδτκά δρύμτ εξωτερκύ Τρπε κά κσώμτ κνμκή βήθε γ Όκκηκ δνεΐ ςκτσβέντων υπλλήλων Εκτκτ εσφρά γ την άμν Αλ* έ{δ ρτϋττγησεως SSR.4 > L4.. L L6. LS9ooo (..) 2 ΛΧΧΆ (.). Ετρκ; φόρς 2 Φόρς Κεφλυκών Κερδών 2. L S.OO.O ΤΚ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Τόκ υπρέωσης τϊόϋ συντάξεων ντρεώσες ν τήσες ωφελημάτων rueou υντά εων ΣΥΝΛ ΤΡΕΧΥΣΩΝ (ΤΑΚΤΚΩΝ) ΔΑΠΑΝΩΝ : 2. Λ &6 28. (.).) (O.O) 4.7ooo;

25 78 ΑΕΛΠ ΔΑΠΑΝΝ 997 SEfc. AEfEQ ΛΕΠΤΜΕΡτΠΕΕ ΑΑΠΑΝΗΓ- ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 996 ΠΡΫΠΛΓΣΜ 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΥΧΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΕ 9 U S ^ Μετγωγκά Δκτυ Δκτυ Μτάέης Ηλκτρμηνλγκός Εϊπλσμός Μηνήμτ γ Πλτκή Αζρπ Ενσύρμτ Δκτυ Τηλεπκνωνκά Τΐρμτκά Δρυφρκ ϊτθμ Δεθνή Υπβρύ Κλώ& Γάπκ Κτρ Αυτκνητ Εξπλσμός Γρββ κη Έππλ ΤΕνλγ Πληρφρκής Μηνκά Μσό Όργν Μκτρήΐως Ενλεπ Έργ «π πληρωμή γά Γρτυς _ Απράγρπτ κώμ ρήσης ζένων κλωδων κ δκώμτ ρήσης ξένων emyuv δκτύων ΕΏνκά Υπβρύ ΧΛώδ επθ υτκ6ς Εξπλσμός Κνητή Τηλεφων SS479 L84J, L , L89S &7S , 8. 2.S C.C LC S S JXX) 29. 7tt (292S L (9.),. ^ (.) ( (2.) L74. (29.) (7.). (.) L4.

26 79 ΔΕΛΤ ΔΑΠΑΝΝ 997 ΚΕ^ ΑΡβΡ ΠΡΑΓΜΑΤΚΗ ΔΑΠΑΝΗ J99 ΠΡΥΠΛΠΣΜε 996 ΠΡΥΠΛΠΕΜε 997 ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΚΣΗ) ΕΠΈΝΔΥΣΗς 9C crrevouce^ στ Avr Τηλΐτ. ργν. ΔρυφρωνΝ7Ε_ΑΤ) 9 Επϊνδόσκς στ Ευωπ. Tnte. Opyv. ooucooovneutelsatl 9 Ε.τ*νέόσκς στν ργνμό NMARSAT 94 ETSVOOGBU; στν Oovcvtoyo l CO GLOBAL COMMUNCATONS.HOLDNGS) LTD 9S Αύξηη στ μτ.κ «Γφ/kno της θυγτρκής ttspror ΓΊΏΜΕΓ 7Ζ LOSO.OO. SGC. 7. (2.) (S. (. 46.).. S.. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7ΖΜ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΕς ΔΑΠΆΝΕς 2. 2.

27 8 * _ S = " Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ θ $»ττ«cm CN» ϊϊ r~ OSooJ 2 CM on e Λ4 + C f" Μ CO τ \Λ J r*

28 8 W X W. Η * C.. Ζ ζ c k.. U. e ζ. >. = 9 >....: Φ. 2 β S ϊ Μ. : Μ SC Σ. ΐ ν Ζ W ζ l. Φ Μ UJ Ξ. u Σ Γ u *" c. c ^~ \ ν CM 2 " S Ό / W ; y. "$ - Η S L l. ^ 2 ^ ^. *. r W. C l w» S 2.» 2J Μ C Λ O X X f ϊ H (- *** Ό ^ 2 ε l > l t { V. *» ε «C δ D l CC C4 tf Λ J t - e u Σ, #

29 82 *π Ξ w Ξ Χ. Ζ ζ Ρ Η.- β Ζ : >...-. c.. Φ.. :..-. Μ-.-.*.-. ζ w ω Φ. " J,. r l l \ - ll J... ", Γ Γ l l ; M C COC C o Sclclo o o Μ l ; Μ ΤΓ»Λ w C~-. co ;co rr ττ Λ.- t : 2 ; o o l l J -. \ θ θ JC :C O to θ.o ""ΓΓ Γ Γ ΤΓ f Γ ; : : - \ cu Μ «η co co l $ «J. Ml ":. Μ > >. : *>» -» "-tf-ll ^ g,g + ;.* oo S J. loo g * \ * y. y. u > -4) V CM. cu >. f) U CM. u σ Λ «C Λ: «X y. y. CM ~ ΐ CO N * \Λ t» N 2»- f. : * ν ζ ω w ω Φ w ω ΰ. Σ ^ C ω.; L = Έ c = = S M - ; u. Q «c :.c * 2 "2? 8 rs- : * ^.*=F l- :w- S.. : O _ -c -o ; * = - Κ S = Λ Ζ S l X l ^ P" J * X -»; yl S-» C ρ - X X u - - ; = \ : u Ό. :? TS :. ; e.. : - u. 2 l l " * : * x?. m Μ l t -c. -c «;-c * x g [.. * ϊ C ; C ϊ ] ; ;_ g «> - Μ * S _- : u X :X X u ttj ly, % :~" S ; «. /T ε έ 4 *- -Ξ-» g- % - $ β- β- 2 9-"ϊ - 9-^ u - J. : eo «β. ;«, β,, ;eo 2 Ξ =-«=> _? l > Ul H C U X U kl f- = 6 : ".. w

30 8 ΠΡΫΠΛΓΣΜΣ 997 ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΑ ΤΗΝ ΕΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΔΩΝ Κεφάλ "Αρθρ Υπεύθυν Λετυρνό κ περλμβάνε κάδε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν υπεύθυν Λετυνό όλ όλ Δευθυντής κνμκών Υπηρεσών ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΕΤΥΡΓΩΝ ΑΣΚΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧ ΕΠ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κεφάλ όλ "Αθρ όλ Ελέγγων Λετυρνό κ περλμβάνε κάθε άλλ Λετυργό στν πν εκγωρετ εξυσ πό τν ελένγντ Λετυργό Γενκός Δευθυντής Τυπώθηκεστ Τυπγρφε τής Κυπρκής Δήμκτς, Λευκωσ."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 25(ΙΙ)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 252 της ης ΙΥΛΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ γι Σύνδρμ Επίκτητης Ανπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1998 Νόμς τυ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 57()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Αρ. 289 της 8ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II περί Συμπληρμτκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 21) τυ 1994 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90 E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 1, 9.7.90 1419 Ν. 1/90 περί Συμπληρματκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 1990 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς. Αρθμός 1

Διαβάστε περισσότερα

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 299 Ν. 89/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 89 τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709,

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709, E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/9 Αρ. 709,.5.9 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων Νόμς τυ 199 εκδίδετα με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3301, Ν. 5(Π)/99

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3301, Ν. 5(Π)/99 E.E. Πρ. () Αρ. 0,.2.99 046 Ν. (Π)/99 περ Πρϋπλγμύ τυ Κυπρκύ Πρκτρευ Εήεν Νόμς τυ 999 εκετ με ημευη την Επημη Εφημερ της Κυπρκής Δημκρτς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ 987 8 τυ 987 2 τυ 988

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/72 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 92 της 14ης ΑΠΙΛΙΥ 1972 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Επιβλή και 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1972 εκίεται ια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ.Ϊ. 97/000 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΑΣ Αρ. 40 της 4ης ΑΠΛΥ 000 ΑΚΗΤΚΕΣ ΠΑΞΕΣ ΜΕΣ Κννστκές Δκητκές Πράξς Αρθμός 97 ΠΕ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜ 69 ΤΥ 99 ΚΑ 76() ΤΥ 99) Δάτγμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 55()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Α. 2889 της 1ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II πεί Συμπλημτκύ Πϋπλγμύ Νόμς (Α. 19) τυ 1994 εκδίδετ με δημίευη τη Επίημη Εφημείδ της Κυπκής Δημκτίς ύμφ με τ Άθ 52 τυ Συτάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1387 Ν. 114/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2590,

1387 Ν. 114/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, 10.4.91 187 Ν. 114/91 περί Σμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 20) τ 1991 εκδίδεται με δημσίεση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ 'Αρθρ 52 τ Σντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97 E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 196, 7.11.97 1841 Ν. 60(ΙΙ)/97 περί ιδικεύσες Συμπληρμτικής Πιστώσες (Τμεί Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. ) τν 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

1857 Ν. 62(ΙΙ)/97. τίτλος

1857 Ν. 62(ΙΙ)/97. τίτλος Ε.Ε. Παρ. I() Αρ. 3202, 5.12.97 157 Ν. 62(ΙΙ)/97 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 23) τν 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044,

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044, E.E. Πρ. 1(H). Αρ. 44, 8..6 1242 Ν. 15(ΙΙ)/6 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 16 τ Τμεί διά την Ανέγερσιν Κπρικύ σεί Νόμς τ 16 εκδίδετι με δημσίεσν εις την Επίσημη Εφημερίδ της Κπρικής Δημκρτίς σμφώνς τ Αρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΡΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 694 της 29ης ΝΕΜΒΡΙΥ 968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Άναδιάρθρσις και Μισθδσία) Νόμς τυ 968 εκδίδεται δια δημσιεύσες είς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 104/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2515 της 22ς ΙΥΝΙΥ 1990 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγιμύ τυ Θετρικύ ργνιμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημίευη την επίημη εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 758 της Ιης ΝΕΜΒΡΙΥ 1969 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι " περί Τελνειακών Δασμών και Φρύν Καταναλώσες ('Επιβλή καΐ 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

(β) Έντυπο για δαπάνες για έργα υποδομής εκτός κατοικημένων περιοπαράρτημα

(β) Έντυπο για δαπάνες για έργα υποδομής εκτός κατοικημένων περιοπαράρτημα Ε.Ε. Πρ. III(I) 3894 Κ.Δ.Π. 413/2001 Αρ. 3545,16.11.2001 Αριθμός 413 ι περί Λγιστικής Διχείρισης Δπνών γι Έργ Υπδμής στν Τμέ τν Μετφρών Κννισμί τυ 2001, ι πίι εκδόθηκν πό τ Υπυργικό Συμβύλι δυνάμει τν

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι (Π), Αρ. 2684, Ν. 10(Π)/92

E.E., Παρ. Ι (Π), Αρ. 2684, Ν. 10(Π)/92 E.E., Πρ. Ι (Π), Αρ. 2684,28.2.92 727 Ν. 10(Π)/92 περί Πρϋπλγιμύ της Αρχής Κρτικών Εκθέεν Νόμς τυ 1992 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248,

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248, E.E. Πρ. I() 1408 Ν. 0()/98 Αρ. 48,19.6.98 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1998 τυ Τμείυ διά την Ανέγερσιν Κυπριύ υσείυ Νόμς τυ 1998 εδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν με τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 26()/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΑΣ Αρ. 299 της 2ης ΥΛΥ 99 ΝΜΘΕΣΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ της Αρής Τηλεπικιννιών Κύπρυ Νόμς τυ 99 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3170, Ν. 52(Π)/97

E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3170, Ν. 52(Π)/97 E.E. Πρ. Ι(Π) Αρ. 70,5.7.97 7 Ν. 5(Π)/97 περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 7) τυ 997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Αρθρ 5 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 5() τυ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1077 Κ.Δ.Π. 102/2001 Αρ. 3479,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1077 Κ.Δ.Π. 102/2001 Αρ. 3479, Ε.Ε. Πρ. III(I) 077 Κ.Δ.Π. 0/00 Αρ. 479,..00 Αριθμός 0 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 97, 6 ΤΥ 9, 7 ΤΥ 990, ΤΥ 99, 9() ΤΥ 99, () ΤΥ 99, 7() ΤΥ 99 ΚΑΙ 9() ΤΥ 999) Διάτγμ Διτήρηης ύμφων με τ άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

1640 Ν. 35(10/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338,

1640 Ν. 35(10/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3338,16.7.99 1640 Ν. 35(10/99 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

973 Ν. 19(Π)/93. E.E. Παρ. 1(11) Αρ. 2790,

973 Ν. 19(Π)/93. E.E. Παρ. 1(11) Αρ. 2790, E.E. Π. 1(11) Α. 2790,15.4.9 97 Ν. 19(Π)/9 πί Πϋπλγισμύ τυ γνισμύ Χμτδτήσς Στέγς Νόμς τυ 199 δίδτι μ δμσίυσ στν Επίσμ Εφμίδ τς Κυπιής Δμτίς σύμφν μ τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 19(11) τυ 199 ΝΣ ΠΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 645 της 5ης ΑΠΙΛΙΥ 1968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ Ι περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1968, εκίεται

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2956,

55 Ν. 6(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2956, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 296, 24.2.9 Ν. 6(ΙΙ)/9 περί Πρϋπλγισμύ τυ Πνεπιστμίυ Κύπρυ Νόμς τυ 99 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 6(H) τυ 99 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Π) 1483 Ν. 31(ΙΙ)/97 Αρ. 3153,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Π) 1483 Ν. 31(ΙΙ)/97 Αρ. 3153, Ε.Ε.Πρ.Ι(Π) 14 Ν. 1(ΙΙ)/97 Αρ. 1, 0..97 περί Πρϋπλγιμύ της Επιτρπής Σιτηρών Κύπρυ Νόμς τυ 1997 εκίετι με ημίευη την Επίημη Εφημερί της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 1(11) τυ

Διαβάστε περισσότερα

1283 Ν. 19(ΙΙ)/99. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3318,8.4.99

1283 Ν. 19(ΙΙ)/99. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3318,8.4.99 Ε.Ε. Πρ. I(II) Αρ. 18,8.4.99 128 Ν. 19(ΙΙ)/99 περί Πρϋπλγισμύ τν Πνεπιστμίυ Κύπρυ Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς συμφωνά με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 19(11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 265 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

Αριθμός 265 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) E.E. Πρ. ΙΠ(Ι) 1746 Κ.Δ.Π. 6/98 Αρ. 79,1.11.98 Αριθμός 6 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 9 ΤΥ 197 ΚΑΙ 6 ΤΥ 198) Διάτγμ Διτήρηης ύμφων με τ άρθρ 8(1) Ακώντς τις εξυίες πυ ρηγύντι ' υτόν πό τ εδάφι (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 43(ΙΙ)/95 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 3025 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 11) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. ί, Αρ. 2577, Ν. 22/91

E.E., Παρ. ί, Αρ. 2577, Ν. 22/91 E.E., Πρ. ί, Αρ. 2577,15.2.91 86 Ν. 22/91 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήσεν Νόμς τυ 1991 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2487, Ν. 31/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2487, Ν. 31/90 E.E., Πρ. I, Αρ. 2487,93.90 835 Ν. 31/90 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήσεν Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3231 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3231 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι "Ν. 11(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21 της 0ής ΜΑΡΤΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι περί Τελνεικών Δμών κι Φόρν Κτνλώες Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2333,

E.E., Παρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2333, E.E., Πρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2, 22.6.88 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρκύ ργνσμύ Αθλτσμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετ με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς σύμφίν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 91 τυ 1988

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg" - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a.

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a. E.E. Παρ. IBI (Ι) 627 Κ.Δ.Π. I68/S4 Αρ. I960, 18 5.84 Αριθμός 168 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΣ ('ΝΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8 l (jl) (Ασκώντας τις εξυσίες πυ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως Ειδίκευση ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως Ειδίκευση ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται E.E. Παρ. () 171 Ν. 47()/99 Αρ. 74,17.1.99 ερί Πρϋλγισμύ της Ειτρής Κεφαλαιαγράς για τ 000 Νόμς τυ 1999 εκδίδεται με δημσίευση στην Είσημη Εφημερίδα της Κυριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1178 Ν. 8(Π)/98 Αρ. 3226,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1178 Ν. 8(Π)/98 Αρ. 3226, E.E. Π. () 1178 Ν. 8(Π)/98 Α. 226,1..98 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1998 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

1169 Ν. 11(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 2957,1.3.95

1169 Ν. 11(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 2957,1.3.95 E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 2957,1.3.95 1169 Ν. 11(ΙΙ)/95 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Ανακυφίσεως Εκτπισθέντων και Παθόντων) Νόμς τν 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION UVERSÀ DEG SUD D BOOGA DPAREO D GEGERA EERCA Vl Rogo - 36 BOOGA (AA AAYCA SOUOS FOR HE CURRE DSRBUO A RUHERFORD CABE WH SRADS. F. Bch Ac h gocl o of h ol co coffc og h of Rhfo cl vg. h olo fo h gl l c

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

.Ε ΪΙαρ. I, Αρ. 2577,

.Ε ΪΙαρ. I, Αρ. 2577, .Ε ΪΙρ. I, Αρ. 2577,15.2.91 825 Ν. 21/91 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 1991 εδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 14(Π)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2789 της 9ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1993 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ της Αρχής Τηλεπικινωνιών Κύπρυ Νόμς τυ 1993 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

1401 Ν. 29(ΙΙ)/ Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριά Συνοπτικός κού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1996.

1401 Ν. 29(ΙΙ)/ Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριά Συνοπτικός κού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1996. Ε.Ε. Πρ. I() Αρ. 050, 5.4.96 1401 Ν. 29(ΙΙ)/96 περί Πρϋπλγιμύ τυ Κυπρικύ ργνιμύ Αθλητιμύ Νόμς τυ 1996 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

1485 Ν. 32(ΙΙ)/96. τιτλος '

1485 Ν. 32(ΙΙ)/96. τιτλος ' E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 5, 5.4.96 1485 Ν. 2(ΙΙ)/96 περί Πρϋπλγισμύ της Αρής Τηλεπικινωνών Κύπρυ Νόμς τυ 1996 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II N.1(II)/96 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΠΙΣΣ ΦΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 4 της ης ΦΒΥΑΙΥ 1996 ΝΘΣΙΑ Σ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Κεντρικύ Φρέ Ιότιμης Κτνμής Βρών Νόμς τυ 1996 εκίετι με ημίευη την πίημη φημερί της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9/9 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 248 της 16ης ΦΕΒΥΑΙΥ 199 ΝΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 199 εδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(11) 1164 Ν. 7(ΙΙ)/98 Αρ. 3226,

E.E. Παρ. 1(11) 1164 Ν. 7(ΙΙ)/98 Αρ. 3226, E.E. Πρ. 1(11) 1164 Ν. 7(ΙΙ)/98 Αρ. 226,1..98 περί Πρϋπλγιμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήεν Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Πρίμι.

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1655 Ν. 43(ΙΙ)/96 Αρ. 3072,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1655 Ν. 43(ΙΙ)/96 Αρ. 3072, E.E. Π. Ι(ΙΙ) 1655 Ν. 4(ΙΙ)/96 Α. 72, 5.7.96 πεί Πϋπλγισμύ τυ θετικύ γνισμύ Κύπυ Νόμς τυ 1996 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμείδ τς Κυπικής Δμκτίς σύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 4(11) τυ 1996

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(II) 1321 Ν. 26(ΙΙ)/96 Αρ. 3049,

E.E. Παρ. I(II) 1321 Ν. 26(ΙΙ)/96 Αρ. 3049, E.E. Πρ. I(II) 1321 Ν. 26(ΙΙ)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1996 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

1797 Ν. 181/90. E.E., Παρ. I, Αρ. 2549,

1797 Ν. 181/90. E.E., Παρ. I, Αρ. 2549, E.E., Πρ. I, Αρ. 2549, 26.10.90 1797 Ν. 181/90 Ο περί Πρϋπλγισμύ τυ Πνεπιστημίυ Κύπρυ Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), Αρ. 2665, Ν. 2/92

E.E., Παρ. I (II), Αρ. 2665, Ν. 2/92 E.E., Παρ. I (II), Αρ. 2665, 1.1.92 487 Ν. 2/92 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς τυ 1992 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. (ΙΙ)/9 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤ ΤΣ ΠΙΣΜΣ ΦΜΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 49 της ης ΙΥΝΙΥ 199 ΝΜΘΣΙΑ ΜΣ περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 1) τυ 199, εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 9(Π)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2957 της 1ης ΜΑΡΤΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ Νόμς τυ 1995 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα