Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ταχ. /νση: 5 ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων -Κοζάνης Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ήµητρα Σπύρου Τηλέφωνο: Fax: Ιωάννινα : 20 εκεµβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.: 57286/3476 Σχετικά: 57312/3480,54113/ /3349 ΠΡΟΣ: GES Πράσινες Ενεργειακές Λύσεις Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Λ. Συγγρού 102 και Αν. Ζίνη ΑΘΗΝΑ (συν. φάκελος ΜΠΕ) ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,ισχύος 1,629ΜW καθώς και ανόρυξη υδρογεώτρησης στη θέση «Βάλτος», ήµου Αρταίων Π.Ε. Άρτας της εταιρείας G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «G.E.S.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Έχοντας υπόψη : Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1) Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Β/ ) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/11 Ε.Ε. και άλλες διατάξεις». 2) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες αρµοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος. 3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης». 4) Το Π.. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/ ) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας» Σελίδα 1 από 16

2 5) Το Ν. 998/79(ΦΕΚ 153 Α / ) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6) Το Ν. 3028/2002(ΦΕΚ 153 Α / ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» 7) Την ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3010/2002». 8) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε Αριθµ /724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε Αριθµ. 6/Φ1/οικ /2004 (ΦΕΚ 1671Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 13727/724/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως προς την αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδοµική νοµοθεσία» 9) Την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ 91/Α)». 10) Την ΚΥΑ Η.Π /3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β) περί «έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ αριθ. Η.Π /2332/2002 ΚΥΑ Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π.». 11) Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β) για «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 12) Τη µε αριθ /2003 (ΦΕΚ 1451/Β) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «Έγκριση Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου». 13) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξιακού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού αρ. Απόφασης 49828(ΦΕΚ 2464/Β/ ) 14) Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 15) Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις για θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. 15)Το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α / ) «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων µορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις» 16) Τους Ευρ. Κανονισµούς 1774/2002 και 1069/2009 περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα» 17) Την Ευρ. οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 18) Την ΚΥΑ Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κ.λ.π.». 19) Τις αρ και (ΦΕΚ 663 Β/ ) Αποφάσεις της ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. Σελίδα 2 από 16

3 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και Περιεχόµενο,δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ),των µελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε)» 20) Την εγκύκλιο µε αριθµ. πρωτ. ΕΥΠΕ οικ / του Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ Ε «ιευκρινίσεις σχετικά µε τη ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε. 21) Την αρ /3165/ (ΦΕΚ 1996Β ) Απόφαση Γ.Γ.Α.. Ηπείρου -. Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων µε εντολή Γ.Γ.Α..Η.-. Μακεδονίας» 22) Την από αίτηση της εταιρείας G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «G.E.S.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» µε την οποία µας υποβλήθηκε αντίγραφο της ΜΠΕ. 23) Το µε αριθµ. πρωτ /2916/ έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΜΠΕ προς το περιφερειακό Συµβούλιο (Π.Σ.) της Π.Η και στις συναρµόδιες υπηρεσίες για γνωµοδότηση. 24) Την µε αριθµ. 141/2011 Απόφαση της ΡΑΕ µε θέµα : Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,ισχύος 1,629ΜW στη θέση «Βάλτος,..Βίγλας», ήµου Αρταίων Ν. Άρτας της εταιρείας G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «G.E.S.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 25) Το µε αριθµ. πρωτ.1495/ έγγραφο της /σης ασών Άρτας σύµφωνα µε το οποίο η εν λόγω έκταση είναι χαρακτηρισµένη ως µη δασική µε την αρ. 261/ Πράξη Χαρακτηρισµού Έκτασης. 26) Το µε αριθµ. πρωτ. 8705/ έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου / /νση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το από πρακτικό της Ε.ΧΩ.Π. Π. Ε Άρτας οµόφωνα θετικό. 27) Το µε αριθ. πρωτ 50489/878/ έγγραφο της /νσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Η-. Μ µε θέµα «Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου Θέµατος». 28) Το µε αριθµ. Πρωτ.430/ έγγραφο της 18 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Άρτας-Πρέβεζας µε το οποίο γνωµοδοτούν θετικά επί της ΜΠΕ του έργου. 29) Το µε αριθµ. πρωτ. 674/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου µε το γνωµοδοτούν θετικά για την κατασκευή την εγκατάσταση της εξεταζόµενης µονάδας βιοαερίου. 30) Τη µε αρ. πρωτ1121/ βεβαίωση της ΛΓ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας. 31) Το µε αριθµ. πρωτ Φ.100.1/200445/Σ.3406/ έγγραφο του Τµ. Εθν. Υποδοµής,Γ Κλάδος/Γ2/του ΓΕΕΘΑ 32) Το µε αριθµ. πρωτ 846/ έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Ηπείρου µε θετική κατ αρχήν γνωµοδότηση και εκφράζοντας προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της εν λόγω µονάδας. 33) Το µε αριθµ. πρωτ 29336/639/ έγγραφο του Υπ. υποδοµών Μεταφορών & ικτύων / /νση Πιστοποίησης το οποίο αποτελεί θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου. 34) Το αρ. 4334/ έγγραφο της Π.Η. / /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αρ. 20/2011 Πρακτικό της Ν.Ε.Χ.Ω.Π. στο οποίο η επιτροπή χαρακτηρίζει ως Γεωργική γη µέσης Σελίδα 3 από 16

4 παραγωγικότητας το αγροτεµάχιο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η εξεταζόµενη µονάδα. 35) Το αριθµ. πρωτ1537/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Άρτας για τις χρήσεις γης στην περιοχή του έργου. 36) Την αρ. 1291/ γνωµοδότηση του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού µε το οποίο εκφράζουν θετική γνώµη για τη ΜΠΕ του έργου. 37) Το αρ /3172/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο µας διαβιβάστηκε η αρ. 10/108/ Απόφαση της Επιτροπής κατά πλειοψηφία θετική. 38) Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια µε χρήση ανανεώσιµων πηγών, µε αποτέλεσµα τη συµβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη, στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, στην ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και στην Εθνική οικονοµία. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου που βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος 1,629ΜW καθώς και ανόρυξη υδρογεώτρησης της εταιρείας G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «G.E.S.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» σε γήπεδο επιφανείας ,26τ.µ. και µε στοιχεία 1,2,3,4-1 όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Παπακαµµένου,στη θέση «Βάλτος», ήµου Αρταίων Π.Ε. Άρτας. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και περιορισµούς. Η τήρηση τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Το έργο ανήκει στην 2η υποκατηγορία της 1 ης κατηγορίας της µε Αρ. Η.Π /2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα (9 η Οµάδα, Α/Α 274 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε β) και είναι δραστηριότητα µέσης όχλησης, σύµφωνα µε την (8) σχετική, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Α. Είδος και µέγεθος δραστηριότητας : Το συγκεκριµένο έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου. Το βιοαέριο θα παράγεται από τα οργανικά απόβλητα των χοιροτροφικών βοοτροφικών µονάδων, τα στερεά οργανικά πτηνοτροφείων και από ενσιρώµατα ενεργειακών καλλιεργειών, µε την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης. Η εγκατάσταση παραγωγής θα ανεγερθεί σε έκταση που βρίσκεται στη θέση «Βάλτος» στο ήµο Αρταίων της Π.Ε. Αρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Κύρια κριτήρια της επιλογής της θέσης, ήταν η εύκολη πρόσβαση, η κοντινή απόσταση του ηλεκτρικού δικτύου, η ευκολία εύρεσης των πρώτων υλών (τα απόβλητα συγκεντρώνονται από τη γύρω περιοχή) και η αρκετά µακρινή απόσταση από οικιστικές δοµές. Η πρόσβαση στο γήπεδο, όπως αποτυπώνεται και στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα θα γίνεται µέσω υφιστάµενης αγροτικής οδού. Σελίδα 4 από 16

5 Η µονάδα περιλαµβάνει: Σιλό υποδοχής και αποθήκευσης ενσιρώµατος ενεργειακών φυτών. Τρεις δεξαµενές υποδοχής υγρών οργανικών αποβλήτων. Ένα πρωτογενή χωνευτή (40 0 C) στον οποίο παράγεται ο κύριος όγκος βιοαερίου και στην συνέχεια η χωνεµένη ύλη εισέρχεται στον δευτερογενή χωνευτή για την συνέχιση της αναερόβιας χώνευσης. Μια δεξαµενή µεταχώνευσης Ένα σύστηµα τροφοδοσίας στερεών υλών. ύο συστήµατα διαχωρισµού στερεού και υγρού µέρους του µίγµατος. Μια δεξαµενή αποθήκευσης χωνεµένου υπολείµµατος (lagoon) Μια µηχανή συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Σύστηµα ζύγισης βυτιοφόρων. Πυρσό έκτακτης ανάγκης. Σύστηµα πλήρωσης βυτιοφόρων µε χωνεµένο υπόλειµµα. Κτήριο διοίκησης και ελέγχου. Πλυντήριο βυτιοφόρων. Οι ποσότητες των πρώτων υλών είναι: Είδος πρώτης ύλης Ποσότητα (tn/yr) Υγρά απόβλητα χοιροτροφείων (υγρή κοπριά) Απόβλητα βοοτροφείων Απόβλητα πτηνοτροφείων Ενσίρωµα καλαµποκιού Ενσίρωµα Σόργου Ενσίρωµα σιταριού Ryegrass ΣΥΝΟΛΟ Για την διασύνδεση της µονάδας µε το διασυνδεδεµένο Εθνικό δίκτυο προβλέπεται να κατασκευαστεί από τον φορέα του έργου νέα γραµµή µέσης τάσης 20KV και µήκους 200 µ. περίπου και υποσταθµός 150kV/µ.τ. Ο µετασχηµατιστής διανοµής θα είναι τύπου ελαίου 2500 kva. Η γραµµή µεταφοράς καθώς και τα έργα διασύνδεσης θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΗ. Ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος θα γίνει µε τον τρόπο που θα περιγράφεται στους όρους σύνδεσης του µε το.ε.σ.μ.η.ε. ή τη.ε.η. Για την ασφάλεια του έργου θα γίνει περίφραξη των εγκαταστάσεων και θα τοποθετηθεί σύστηµα περιµετρικού φωτισµού, ανιχνευτές κίνησης και σύστηµα ασφαλείας (συναγερµός) και παρακολούθησης (κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης) του Σταθµού. Σελίδα 5 από 16

6 Για την υλοποίηση του έργου θα πραγµατοποιηθούν εργασίες διαµόρφωσης του χώρου, όπως αποψιλώσεις και εξοµάλυνση του εδάφους, εργασίες εκσκαφής για τη θεµελίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, εργασίες διάνοιξη τάφρων για την τοποθέτηση των καλωδίων µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων επιχωµατώσεων στη συνέχεια. Τα παραπάνω απεικονίζονται α) στο χάρτη ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 και β) στο τοπογραφικό διάγραµµα 1:500 που υπογράφει ο ιπλ. Πολ. Μηχανικός Παναγιώτης Παπακαµµένος και συνοδεύουν την ΜΠΕ και την παρούσα. Εκποµπές Αέρια απόβλητα: Κατά τη λειτουργία της µονάδας παράγονται καυσαέρια από την καύση του βιοαερίου. Αέρια απόβλητα, σκόνες και καυσαέρια, θα παράγονται κατά τις εργασίες κατασκευής της µονάδας και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της λειτουργίας του. Οσµές: Κατά τη λειτουργία της µονάδας πιθανόν να παράγονται οσµές από την αναερόβια ζύµωση της πρώτης ύλης. Ηχορύπανση: Κατά τη λειτουργία της µονάδας παράγεται θόρυβος από το µηχανολογικό εξοπλισµό της µονάδας παραγωγής του βιοαερίου, τις µηχανές εσωτερικής καύσης και τις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος, θόρυβος θα παράγεται, ωστόσο, από τη λειτουργία των µηχανηµάτων και των οχηµάτων του εργοταξίου κατά τις εργασίες κατασκευής της µονάδας και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της λειτουργίας του. Υγρά απόβλητα: Κατά τη λειτουργία της µονάδας δε θα παράγονται υγρά απόβλητα, εκτός από τα έλαια των µετασχηµατιστών (του µετασχηµατιστή του Υποσταθµού ανύψωσης τάσης). Υγρά απόβλητα, λύµατα του προσωπικού, υγρά πλύσης των µηχανηµάτων, ορυκτέλαια από τη συντήρηση των µηχανηµάτων και των οχηµάτων, θα παράγονται, ωστόσο, από το προσωπικό του εργοταξίου µόνο κατά τις εργασίες κατασκευής της µονάδας και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της λειτουργίας του. Στερεά απόβλητα: Κατά τη λειτουργία της µονάδας τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται είναι απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θα αντικαθίσταται µετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής του. Κατά την κατασκευή της µονάδας και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της λειτουργίας της µονάδας θα προκύψουν στερεά απόβλητα που θα αποτελούνται από τα αστικού τύπου απορρίµµατα του προσωπικού, από τα υλικά συσκευασίας, από τον απορριπτόµενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό καθώς και από τα υλικά των εκσκαφών κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος. Ενέργεια: Για τη λειτουργία της µονάδας του θέµατος η απαιτούµενη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια καλύπτεται από την παραγωγική της διαδικασία. Υδροδότηση της µονάδας: Για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας του θέµατος σε νερό οι απαιτούµενες ποσότητες να λαµβάνονται από την υπό κατασκευή γεώτρηση παροχής 720 m 3 /έτος ή περίπου 2 3 m 3 /ηµέρα, ενώ το βάθος της γεώτρησης εκτιµάται σε 45 µ. περίπου. Οι συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87) της γεώτρησης είναι: Σελίδα 6 από 16

7 X: , Y: Καύσιµα: Για τη λειτουργία της µονάδας δεν απαιτούνται άλλου είδους καύσιµα εκτός του παραγόµενου βιοαερίου. Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος υπάρχει στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τα τοπογραφικά διαγράµµατα και τους χάρτες που τη συνοδεύουν, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν αντίκειται στους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτή. Β. Μέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες: Ατµόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.) 25/ (Φ.Ε.Κ. 52Α/ ), 34/ (Φ.Ε.Κ. 125Α/ ), την µε Αρ. Η.Π /2016/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ Β/ ), και το Προεδρικό ιάταγµα (Π..) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293 Α/ ). Υγρά και στερεά απόβλητα δεν παράγονται από τη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος, ενώ το παραγόµενο παραπροϊόν (υγρό και στερεό λίπασµα) αφενός έχει εµπορική αξία και αφετέρου διαχωρίζεται σε στερεή και υγρή φάση και διατίθεται ανάλογα (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΜΠΕ). Οι οριακές τιµές εκποµπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία των µηχανών εσωτερικής καύσης της µονάδας να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ264Β/ ): α) είκτης αιθάλης <1 της κλίµακας Bacharach β) C02 > 10% κ.ό. ή 02 < 7,5% κ.ό. Γ. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων Οι οριακές τιµές εκποµπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέµατος από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/ ).Η µέση ενεργειακή στάθµη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται να είναι µικρότερη ή ίση των 65 db(a) του δείκτη Leq/12copo. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της µονάδας: Ισχύει το Π /81 (ΦΕΚ 293/Α/81) περί επιτρεπόµενου ανώτατου ορίου θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών µηχανολογικών εγκαταστάσεων (50 dba την ηµέρα και 45 dba τη νύχτα). Γ1. Έκθεση σε µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και του µετασχηµατιστή τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της Σελίδα 7 από 16

8 µε Αριθµό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων» [( ιόρθωση Σφαλµάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/ )]. Περιβαλλοντικοί όροι, Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν : α) Στον κύριο του έργου β) Στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς γ) Στους προϊστάµενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους δ) Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 1. Κατά τη φάση κατασκευής και εγκατάστασης της µονάδας 1. Για οποιαδήποτε επί µέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις όπως π.χ. η οριστική προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΕΣΜΗΕ κλπ. 2. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (µέτρα προστασίας, έργα στεγάνωσης, αντιπληµµυρική προστασία, διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ) καθώς και για την ενδεχοµένως απαιτούµενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισµού. 3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 4. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς πριν ΛΓ και 18 η Εφορείες Αρχαιοτήτων δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών. 5. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα ποταµού, χειµάρρου ή ρέµατος. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώµατος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείµενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταµούς, χείµαρρους και ρέµατα. 6. Οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόµενους (όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήµανση των ζωνών έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 8. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχηµάτων µεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέµατος και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 9. Τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυµµένα (να χρησιµοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα Σελίδα 8 από 16

9 µεταφερόµενα υλικά). 10. Τα µηχανήµατα και τα εργοταξιακά οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέµατος να είναι άριστα συντηρηµένα. 11. Ο καθαρισµός των οχηµάτων µεταφοράς του ετοίµου σκυροδέµατος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προµήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου 12. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να µην πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου του θέµατος 13. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. 14. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε αποµονωµένο χώρο στην περίµετρο του εργοταξίου µε εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και µακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, φόρτωση - εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 15. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέµατος, και εποµένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης. 16. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 17. Να τηρούνται οι διατάξεις των µε Αρ. Η.Π /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ), 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/ ) και 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/ ) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. 18. Να τοποθετηθεί περιµετρικά των εγκαταστάσεων κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύουν την είσοδο του κοινού. 19. Να εξετασθεί η δυνατότητα περιµετρικής φύτευσης του γηπέδου µε κατάλληλα φυτά 20. Οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. Η κοπή δένδρων - θάµνων να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου. 21. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια κλπ. θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να µεριµνά για τη συλλογή και µεταφορά των στερεών απορριµµάτων και πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. 22. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες. 23. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93). 24. Απαγορεύεται η διάθεση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Η διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ελαίων λιπαντικών, συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων και Σελίδα 9 από 16

10 λοιπών µηχανηµάτων της µονάδας, θα γίνεται σύµφωνα µε τα Π../µατα Π. /µατα 115/04 (ΦΕΚ 80Α/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α/04) αντίστοιχα. Στο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να τηρείται ηµερολόγιο µε αριθµηµένες σελίδες και σφραγισµένο από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου στο οποίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία αγοράς του ελαίου/λιπαντικού, η ποσότητα του, ο λόγος και η ποσότητα της απόσυρσης και ο τρόπος διάθεσης του. Σε αυτό το ηµερολόγιο να σηµειώνονται και τα τυχόν περιστατικά διαρροών, η διαρρέουσα ποσότητα, το είδος του ελαίου/λιπαντικού και ο τρόπος αντιµετώπισης της διαρροής. 25. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και αντικεραυνική προστασία, εγκεκριµένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείµενες περιοχές. 26. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος και των συνοδών του έργων θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 27. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαµβάνονται αποκλειστικά από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και µονάδες σκυροδέµατος. 28. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταµών ή χειµάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 29. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών. 30. Τα ρυπασµένα προσροφητικά υλικά µε πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων να συλλέγονται σε ειδικού κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα. 31. Να εξετασθεί η δυνατότητα περιµετρικής φύτευσης του γηπέδου µε κατάλληλα φυτά (θάµνοι ή δένδρα). 32. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέµατος να αποµακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και γίνει διαµόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούµενη κατάσταση του, Να γίνει διαµόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή µε φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον µε αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, προσαρµοσµένα στις συνθήκες της περιοχής. Να γίνει φύτευση όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση. 33. Η προσωρινή αποθήκευση του χωνεµένου υπολείµµατος (κυρίως του υγρού κλάσµατος) θα γίνεται σε στεγανοποιηµένο Lagoon εκτιµώµενης χωρητικότητας m 3 για 180 ηµέρες µέχρι την µετέπειτα διάθεσή του. 34. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή εξουσιοδοτηµένα Όργανα. 35. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησης των παραπάνω όρων κατά τη φάση εγκατάστασης του έργου του θέµατος. 2. Κατά τη λειτουργία της µονάδας 1. Για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρµόζονται διεργασίες καθαρισµού Σελίδα 10 από 16

11 τόσο του παραγόµενου βιοαερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στην έξοδο των µηχανών εσωτερικής καύσης. 2. Για την αποθείωση του βιοαερίου, να τροφοδοτείται ατµοσφαιρικός αέρας στο κενό ανάµεσα στην επιφάνεια του υποστρώµατος και του καλύµµατος του χωνευτηρίου, προκειµένου το οξυγόνο στον αέρα (σε συγκέντρωση µικρότερη του 6%) να αξιοποιείται από βακτήρια τα οποία καταναλώνουν το υδρόθειο (βιολογική αποθείωση) στο βιοαέριο. Εφόσον η προαναφερθείσα µέθοδος δεν είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εναλλακτική µέθοδος µετά την υποβολή της σχετικής µελέτης στην Υπηρεσία µας. 3. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωµατώνουν κατάλληλα συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων. 4. Να λειτουργούν τα αναγκαία συστήµατα για τον περιορισµό των αερίων εκποµπών κατά τη λειτουργία της µονάδας. 5. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για κάθε εργασία συντήρησης - ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 6. Να υπάρχουν και να λειτουργούν θερµόµετρα για τη µέτρηση των θερµοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή µέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ' όγκο και συσκευή για τη µέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων, όπου θα καταγράφονται τα διαστήµατα λειτουργίας της µονάδας, οι θερµοκρασίες του θαλάµου καύσης και των καυσαερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις του λέβητα, και ο δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο εργαζόµενο, ο οποίος και θα πρέπει να οριστεί. 7. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. 8. Εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσµές να εγκατασταθούν κατάλληλες διατάξεις δέσµευσης τους (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα). 9. Η διάθεση των ανθρωπίνων λυµάτων θα γίνεται σε στεγανό βόθρο και τα λύµατα θα οδηγούνται µε βυτιοφόρο στην πλησιέστερη ΕΕΛ της περιοχής ή να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και πολεοδοµικές διατάξεις. 10. Το νερό που προκύπτει κατά τη παραγωγική διαδικασία µετά τους βιοαντιδραστήρες θα πρέπει να διαχωρίζεται και να επαναχρησιµοποιείται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες. 11. Να µην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα στο περιβάλλον. 12. Τα παραπροϊόντα που προκύπτουν από την παραγωγή του βιοαερίου να διατίθεται ως λίπασµα (υγρό ή στερεό) εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές που τίθενται από τη σχετική νοµοθεσία [Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 80568/4225/91 «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυµάτων» (Φ.Ε.Κ. 641Β/ )]. Για αυτό το σκοπό να διενεργούνται τακτικά κατάλληλες αναλύσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων να είναι διαθέσιµα σε κάθε έλεγχο. 13. Μετά την κατασκευή του έργου η εταιρία να υποβάλει στην Υπηρεσία µας και στην /νση Ανάπτυξης ΠΕ Άρτας τεύχος µε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, προσπέκτους κλπ των συστηµάτων αντιρρύπανσης που θα εγκατασταθούν. 14. Να µην αποθηκεύονται επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του Σταθµού. 15. Οι εγκαταστάσεις του Σταθµού να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 16. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή σε υδάτινο αποδέκτη. 17. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή η λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Σελίδα 11 από 16

12 18. Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών, όπως π.χ. Clophen, τοξικές ουσίες, κλπ 19. Ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και (ηλεκτρικής) αποµόνωσης. 20. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω και εάν µέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο. 21. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στο χώρο εγκατάστασης του έργου του θέµατος Τεχνική Μελέτη της κατασκευής του έργου που να περιγράφει όλα τα επιµέρους τµήµατα του. 22. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή εξουσιοδοτηµένα Όργανα. 23. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησης των παραπάνω όρων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου του θέµατος. 24. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της µονάδας. 25. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, έλεγχος - συντήρηση των συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής, οριζοµένου και υπευθύνου αναλόγων προσόντων. 26. Να τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθµ.3060/23 8/2002 (ΦΕΚ 512/Β/2002). Το δίκτυο γειώσεως του υποσταθµού να συντηρείται κατάλληλα. Να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά µέτρα για τη µείωση του θορύβου που οφείλεται στο φαινόµενο CORONA και στον άνεµο. 27. Η µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το δίκτυο µέσης τάσης της.ε.η. Α.Ε. να γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. 28. Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του έργου (σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής κλπ.). Ο φορέας του έργου να επιλαµβάνεται αµέσως των βλαβών, ιδίως όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει αµέσως να ενηµερώνεται οι αρµόδιες υπηρεσίες 29. Το βιοαέριο που δεν καίγεται να διοχετεύεται σε πυρσό καύσης υψηλής θερµοκρασίας. 3. Γενικοί Περιβαλλοντικοί όροι 1. Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κλπ. πρέπει να αποκαθίστανται µετά την ολοκλήρωση του έργου. Τυχόν ζηµιές θα αποκαθίστανται µε ευθύνη του εργολάβου. Για οποιαδήποτε ζηµιά σε ιδιοκτησίες τρίτων την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η εν λόγω εταιρεία. 2. Απαγορεύεται η µεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του συγκεκριµένου σκοπού. 3. Να τηρούνται τα ειδικά κριτήρια - κανόνες για τους Σταθµούς παραγωγής ηλ. ενέργειας που αναφέρονται στην Έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 4. Συνοδά - συµπληρωµατικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του θέµατος υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση µελλοντικά από την αρµόδια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόµενα στο Ν. 3851/ Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. Σελίδα 12 από 16

13 6. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή εξουσιοδοτηµένα όργανα. 7. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να υλοποιηθούν όλα τα προβλεπόµενα στη ΜΠΕ και στην παρούσα απόφαση, ώστε να αντιµετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτα προβλήµατα για την περιοχή. Από τον κύριο του έργου να οριστεί υπεύθυνος για την εφαρµογή των όρων της παρούσας απόφασης. 8. Θα πρέπει οι πρώτες ύλες της δραστηριότητας να προέρχονται από νόµιµες και αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις. 9. Σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισµού και µη αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας εντός 24 ωρών να περιορίζεται ή να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του 10. θα πρέπει τα όρια των µικροβιολογικών, συµβατικών παραµέτρων καθώς και η συχνότητα των δειγµατοληψιών να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία (ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/2011), ΚΥΑ 5673/1997 (ΦΕΚ 192/Β/97). 11. Λόγω του ότι η περιοχή πεδιάδας Άρτας Πρέβεζας έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 50981/2308/ (ΦΕΚ 1895/Β/2006) θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή του φαινοµένου. 12. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της µονάδας. 13. Κάθε έτος στις 20 Φεβρουαρίου η εταιρία οφείλει να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (επικινδύνων και µη επικινδύνων) σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. οικ /1799/ εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ καθώς και ετήσια έκθεση εφαρµογής περιβαλλοντικών όρων. 14. Η εταιρία υποχρεούται: - να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηµα των αρµοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος - να συµµορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 15. Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται µόνο στις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη κανονική λειτουργία της µονάδας, δεν αφορά θέµατα ασφάλειας και ατυχηµάτων και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασµού της µε άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από τη κείµενη Νοµοθεσία. 16. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος, ή οχλήσεις έντονης δυσοσµίας ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., οι αρµόδιες Υπηρεσίες µπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να µεταβάλουν τους αρχικούς. 17. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα µελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα Απόφαση και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νοµοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισµούς, καθώς και τους ιεθνείς Κανονισµούς. Σελίδα 13 από 16

14 18. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόµενα στις σχετικές Άδειες των αρµόδιων Υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες περιβαλλοντικοί όροι. 19. Μετά το πέρας λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων και αποκατάσταση του χώρου. 20. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί που προτείνονται στην ΜΠΕ και τα συµπληρωµατικά - διευκρινιστικά αυτής στοιχεία, που συνοδεύουν την Απόφαση αυτή, εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται µε την Απόφαση αυτή Ε. Περιβάλλον περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του - ειδικά προστατευόµενες ζώνες Η περιοχή υλοποίησης του έργου δεν περιλαµβάνεται στον εθνικό κατάλογο περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό ίκτυο Natura Τονίζουµε ότι η θέση της δραστηριότητας περιλαµβάνεται εντός της χαρακτηρισµένης ως ευπρόσβλητης από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύµφωνα µε την αρ /2308/ ΚΥΑ και πρέπει να εφαρµοσθούν όλα όσα αναφέρονται στην µελέτη για τη διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων η οποία θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα και µε τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ΥΑ 85167/820/00 (ΦΕΚ 477β/6.4.00). Συγκεκριµένα πριν από κάθε εφαρµογή του εδαφοβελτιωτικού στα χωράφια θα πρέπει να προηγούνται εδαφολογικές αναλύσεις ώστε να τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα λίπανσης και να εφαρµόζονται µέτρα περιορισµού αυτής. Σχετικά µε την καταλληλότητα χρήσης του εδαφοβελτιωτικού για τη λίπανση των χωραφιών θα γίνεται παρακολούθηση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών (µέσω χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων) και θα λάβει τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις από (π.χ. κέντρο πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού & ελέγχου Λιπασµάτων). Τα χαρακτηριστικά του παραγόµενου εδαφοβελτιωτικού (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη ΜΠΕ) θα είναι: Παροχή (µέση) :510192m3/έτος BOD5 : 785mg/l TSS : 61mg/L Ν : 224mg/l P2O5 : 39mg/L K2O : 337 mg/l ΣΤ. Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων Οι παραπάνω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, µε την προϋπόθεση ότι: α) θα τηρείται επακριβώς το περιεχόµενο της εγκεκριµένης σχετικής ΜΠΕ, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση β) δεν θα προκύψουν επιπλέον επιφυλάξεις από τους συναρµόδιους φορείς (EOT, Εφορίες Αρχαιοτήτων κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας. Αίτηµα για ανανέωση της Απόφασης αυτής υποβάλλεται υποχρεωτικά έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της Σελίδα 14 από 16

15 Ζ1. Άρση ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δυνατόν να γίνει, εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις (αρ. 2 παρ. 8) του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ )και σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011. Ζ2. Η µη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας Απόφασης έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή διοικητικών (προστίµων) και ποινικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών (Ν.3010/02), Ν.4014/11. Η. Η παρούσα Απόφαση η σχετική ΜΠΕ και τα συµπληρωµατικά της στοιχεία που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της µονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρµοδίων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Θ. Η παρούσα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες - εγκρίσεις, αν από τη σχετική νοµοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να τη δηµοσιοποιήσει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02, καθώς και στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391 Β / ). Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Η Γενική Γραµµατέας Ηπείρου. Μακεδονίας ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Σελίδα 15 από 16

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Περιφέρεια Ηπείρου Πλ.Πύρου Ιωάννινα Περιφερειακό Συµβούλιο (µε την παράκληση να δηµοσιευθεί) 2.Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας α) /νση Αγροτικής οικονοµίας & Κτηνιατρικής Φλέµινγκ Αρτα β) Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας Άρτα 3.Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου. Μακεδονίας α) /νση ασών Άρτας Περιφερειακή οδός Αρτα Β) /νση Υδάτων Ενταύθα 4. ήµος Αρταίων Άρτα 5.Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κατσιµήτρου 1& Κοµµένου Αρτα 6. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πειραιώς 132, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ 7.Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας Κλάδος Πόρων / ΥΠΟ Τµήµα Εθν. Υποδοµής Μεσογείων ,Τ.Κ ,Αθήνα 8.Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Περ. Υπηρεσία Τουρισµού Ηπείρου ωδώνης 39, Ιωάννινα 9. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών Γενική /νση Επικοινωνιών /νση Πιστοποίησης Αναστάσεως 2,ΤΚ Παπάγου Σελίδα 16 από 16

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19-01-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ Οικ. :524 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αριθµ. Φακ. : 5354 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ι.Π. Μεσολογγίου 26.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ι.Π. Μεσολογγίου 26.08.2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 15-02-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 278 Σχετ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 17/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 22/5/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 18358 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση του Θεσµού της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων και ραστηριοτήτων κατόπιν της Εναρµόνισης του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Ιωάννης. Μαναριώτης ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ9-ΥΝΠ. Fax:

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ9-ΥΝΠ. Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουµενίτσα, 21.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προς: AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη Αρμόδιος : Κολλάς Σταύρος Τηλέφωνα : 2710-238584,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα