ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου Σελίδα 1 από 38

2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΣΑΓΩΓΗ ΕΔΚΟ ΟΡΟ: ΤΑΥΤΟΠΟΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΚΑ ΓΡΑΦΕΟ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΑ ΚΕΦΑΛΑΟ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΠΥΡΑΝΧΝΕΥΣΗΣ, ΎΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΠ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΛΕΑΔΗ ΚΑ ΠΑΡΑΚΕΜΕΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΡΟΛΗΠΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πυρόσβεση Πυρανίχνευση Ηλεκτρικά Συστήματα Κλειστό Σύστημα Τηλεόρασης CCTV Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμού Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Garage (Ρολλά) και Περιβάλλοντα Χώρου (Μπάρες) Μεγαφωνικά και Οπτικοακουστικά Συστήματα Κτιρίου Συστήματα κεντρικού ελέγχου κτιρίου - BMS Σύστημα Γείωσης- Αντικεραυνική Προστασία Υποσταθμός Μέσης Τάσης Κεντρική Τροφοδοσία Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (ΕΗΖ) Ύδρευση Αποχέτευση ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΤΕΧΝΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΟ ΚΕΦΑΛΑΟ Β - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΠ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΛΕΑΔΗ ΚΑ ΠΑΡΑΚΕΜΕΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΣΤΟΠΟΗΤΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΑ ΤΕΧΝΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΟ Γ - ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΚΟΥ ΚΛΜΑΤΣΜΟΥ ΚΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΠ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΛΕΑΔΗ ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΟ...38 Σελίδα 2 από 38

3 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν Υπηρεσίες Συντήρησης Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του κτιρίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των υπηρεσιών είτε και μεμονωμένα για κάθε Κεφάλαιο ξεχωριστά. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του κτιρίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου, πριν από τη διαμόρφωση της τεχνικής τους προσφοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Επιπλέον, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να λάβουν γνώση του εγκατεστημένου Ραδιοτηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού στις ταράτσες των δύο κτιρίων, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας προς προστασία των εργαζομένων τους. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απαιτηθεί από τους Υπ. Αναδόχους, πρόκειται να παρασχεσθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων. Για την παρακολούθηση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάσσει ανά τρίμηνο συγκεντρωτικούς πίνακες με όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και πλήρη κατάλογο αναλωσίμων και ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν και το αντίστοιχο κόστος, οι οποίοι θα θεωρούνται από τον αρμόδιο/ους επιβλέποντα/ες Μηχανικούς του Αναδόχου (Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού), ο /οι οποίος/οι θα βεβαιώνει/ουν ενυπόγραφα ότι οι εργασίες συντήρησης ή/και αποκατάστασης έγιναν καλώς. Οι συγκεντρωτικοί θεωρημένοι πίνακες, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, θα αποστέλλονται μέχρι την πέμπτη (5 η ) εργάσιμη ημέρα του επόμενου τριμήνου στην αρμόδια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής [Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού (ΔΚΥΕΕΦ) ή την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την τεχνική υποστήριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.], η οποία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Γ Επιστασία (συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων ψυκτικών, ηλεκτρολόγων και υδραυλικών) θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των πραγματοποιηθέντων εργασιών ανά τρίμηνο στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών. Επίσης, ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει στις τριμηνιαίες αναφορές του και στοιχεία για την μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και στο τέλος του έτους θα προσκομίζει ανάλυση ενεργειακών δαπανών και συγκρίσεις με στοιχεία προηγούμενων καταναλώσεων και προτάσεις για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. 1.1 Ειδικοί όροι: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: i. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται αποδεδειγμένα στην κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του ΥΝΑ- Σελίδα 3 από 38

4 Λιμενικού Σώματος που εργάζεται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου, τη μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού. ii. iii. iv. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Είναι υποχρεωμένος να συμβουλευθεί και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των εγχειριδίων συντήρησης των Κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, και να διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση έκτασης βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, στηριζόμενος στη γνώση και την εμπειρία του. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη την Τεχνική Περιγραφή της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του κτιρίου του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. «ως κατασκευάσθει» της κατασκευάστριας εταιρείας. H εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τους κανονισμούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών. v. Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με: - Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ/17 Δεκ. 1953), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ισχύοντες κανονισμούς και ισχύοντα νομοθετήματα που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. - Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές, τεχνικές οδηγίες κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους κανονισμούς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), τους κανονισμούς Πυρασφάλειας και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, τις Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τους Κανονισμούς και τα Προεδρικά Διατάγματα για διάθεση λυμάτων, ακαθάρτων και Ομβρίων, τους κανονισμούς της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), τους κανονισμούς αντιθορυβικού σχεδιασμού και ηχοπροστασίας, τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές [(Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ B 2221/ (αριθμ. ΔΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση)] κ.λ.π. - Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνολογικά προηγμένων χωρών, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. - Τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE, DN κλπ και τους Αμερικανικούς κανονισμούς (ASHRAE, SMACNA, NFPA κλπ) που ισχύουν για όσες περιπτώσεις οι κατασκευές δεν καλύπτονται από τα παραπάνω. - Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. - Τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής. - Τέλος, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), εφόσον υπάρχουν, ή αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EN/SO ή DN). Σελίδα 4 από 38

5 vi. Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι σε εκτέλεση των σχετικών νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η ευθύνη έναντι των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΚΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ), εκτός τυχόν δαπανών προς τις εταιρείες ή οργανισμούς αυτούς, που κατά νόμο βαρύνουν τον Κύριο των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. 1.2 Ταυτοποίηση στελέχωση προσωπικού και Γραφείο Υποστήριξης Αναδόχου Όλα τα μέλη του προσωπικού του Αναδόχου επί τόπου του κτιρίου (είτε εν υπηρεσία είτε όχι) θα πρέπει να φέρουν μια κατάλληλη μορφή στοιχείου ταυτότητας ευδιάκριτου σχήματος σε οφθαλμοφανή θέση που θα δείχνει το όνομα και την φωτογραφία του φέροντος, το όνομα της επιχείρησης και το συγκεκριμένο αριθμό μητρώου του προσωπικού. Γραφείο Υποστήριξης θα λειτουργεί σε ειδικό χώρο των εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 365 τον χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο για να επιτρέπει στο ΥΝΑ/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ 3 ο Επιστασία να έρχεται σε επαφή με το Γραφείο αυτό για αναφορά προβλημάτων ή βλαβών. Ο Ανάδοχος θα παράσχει έναν αποκλειστικό αριθμό τηλεφώνου και φαξ (αστική ή μηδενική χρέωση για τον καλούντα) όπως επίσης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για το Γραφείο Υποστήριξης. Λόγω του είδους της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες με μέριμνα και ευθύνη του. 1.3 Ανταλλακτικά Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής θα είναι γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού ή ισοδύναμα. Επιπλέον, όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και να φέρουν τη σήμανση CE. Στην περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας κατά την παραλαβή των ειδών. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για τη συμβατότητά τους με τον εξοπλισμό και την καλή τους λειτουργία κατά την παραλαβή των ειδών. Πιο συγκεκριμένα, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στην υπάρχουσα υποδομή για την οποία προορίζονται, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς της». Σελίδα 5 από 38

6 2. Κεφάλαιο Α: Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου 2.1 Γενική Περιγραφή Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Κεντρικού Κτιρίου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται καθ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7), 365 ημέρες το χρόνο. Τα ανταλλακτικά τα οποία τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση αποκατάστασης βλάβης για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πίνακα της Παρ. 2.2 θα βαρύνουν την Υπηρεσία, ενώ η εργασία της αποκατάστασης τον Ανάδοχο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει σε επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς: i. EN SO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ή ισοδύναμο. ii. EN SO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο. iii. OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 2.2 Προληπτική Συντήρηση Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά, πρόγραμμα συντήρησης ( περιγραφή εργασίας, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κτλ ) που θα περιλαμβάνει κατά αντιστοιχία και α/α τουλάχιστον τα κάτωθι. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει ότι κάποιες εκ των ακολούθων εργασιών συντήρησης δύνανται να υλοποιηθούν με μεθοδολογία ισοδύναμη της προδιαγεγραφόμενης, θα πρέπει να το δηλώνει ρητά στην τεχνική του προσφορά και να τεκμηριώνει επαρκώς την ανωτέρω ισοδυναμία: 1. Πυρόσβεση Α. Πυροσβεστικό Συγκρότημα Α.1 Γενικά Ετήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος συνδέσμων (κόμπλερ) αντλιών 2 Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Καθαρισμός πινάκων κίνησης αυτοματισμών και χώρου Μηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης και δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος Έλεγχος αυτόματης λειτουργίας συγκροτήματος με ανακυκλοφορία και εναλλαγή λειτουργίας 2 αντλιών (τουλάχιστον 5 λεπτά). 3 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλεκτρικής παροχής 4 Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης της μπαταρίας. Συντήρηση μπαταριών (έλεγχος πυκνότητας και σ τάθμης ηλεκτρολύτη). Έλεγχος καλής 5 λειτουργίας και αντικατάσταση όπου απαιτείται. Έλεγχος τάσης και φόρτισης, καθαρισμός και Σελίδα 6 από 38

7 σύσφιξη ακροδεκτών). 6 Έλεγχος πίεσης δικτύου 7 Έλεγχος πιεστικού δοχείου 8 Έλεγχος διαρροών 9 Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάστασή τους. Έλεγχος δεξαμενής πυρόσβεσης, καλή λειτουργία αισθητήρων, διακοπτών στάθμης, 10 διατάξεων πλήρωσης (φλότερ) κλπ 11 Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών πυροσβεστικού συγκροτήματος 12 Ρύθμιση πρεσσοστατών & έλεγχος μανομέτρων 13 Εξαέρωση (εάν απαιτείται) 14 Έλεγχος λειτουργίας ανεπίστροφων βαλβίδων 15 Γενικός έλεγχος αυτοματισμού 16 Έλεγχος στάθμης δεξαμενής 17 Έλεγχος διαρροών αντλιών και υδραυλικών συνδέσεων 18 Χειροκίνητη λειτουργία για το "σπάσιμο" των αλάτων Έλεγχος πιεστικού κώδωνα (πίεση αέρος, κατάσταση μεμβράνης, βαλβίδας, κελύφους κτλ,) 19 ρύθμιση της πίεσης αέρος 20 Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων Α.2 Ηλεκτροκινητήρας (κύριας αντλίας και jockey) 1 Έλεγχος λειτουργίας, θόρυβοι, υπερθέρμανση 2 Έλεγχος εδράνων και τριβέων 3 Έλεγχος αξονικού συνδέσμου (κόμπλερ) με αντλία Έλεγχος στάθμης λαδιού και αντικατάσταση αν απαιτείται (σε κάθε περίπτωση αντικατάσταση 1 κάθε 12 μήνες κατά μέγιστον) Α.3 Αντλίες 1 Έλεγχος εδράνων και τριβέων 2 Έλεγχος στυπειοθλιπτών 3 Έλεγχος σκουριών και αποκατάστασή τους 1 Έλεγχος διαρροών B. Τοπικοί Πυροσβεστήρες Μηνιαίες Εργασίες Οπτικός έλεγχος ένδειξης μανομέτρων φιαλών (Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα 1 διεξάγεται σύμφωνα με την 2.2 (γ)) Γ. Πυροσβεστικές Φωλιές-Σταθμοί Ετήσιες Εργασίες 1 Αντικατάσταση μπαταριών φανών 2 Αντικατάσταση ενεργού άνθρακα στις αντιασφυξιογόνες μάσκες Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων φωλέων Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος ύπαρξης λάστιχου ακροφυσίου και έλεγχος διαρροών σε ΠΦ V Μηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος μανομέτρων φιαλών οξυγόνου 2 Έλεγχος ικανοποιητικής λειτουργίας φανών και έλεγχος διαβρώσεως του εσωτερικού τους 3 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλέων και των σωληνώσεων νερού για διαρροές και επισκευή εάν Σελίδα 7 από 38

8 είναι απαραίτητο. Οι σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένοι με 1 λοστό διάρρηξης, 1 τσεκούρι μεγάλου μεγέθους, 1 φτυάρι, 1 αξίνα, 1 σκεπάρνι, 1 πυράντοχη κουβέρτα διάσωσης, 2 ηλεκτρικούς φανούς χειρός. Επιπλέον εξοπλισμός μη υποχρεωτικός: 1 αναπνευστική συσκευή οξυγόνου, 2 ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, 2 κράνη προστασίας. Σε περίπτωση όπου η ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και οι ισχύουσες διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος ορίζουν διαφορετικό ή και επιπλέον απαιτούμενο εξοπλισμό, να είναι εξοπλισμένοι με τις αντίστοιχες οριζόμενες προδιαγραφές, 4 μνημονεύοντας την αντίστοιχη νομοθεσία. Δ. Συστήματα Τοπικών Κατασβέσεων CO 2 Εργασίες με συχνότητα πάνω από ένα χρόνο 1 Αντικατάσταση πυροκροτητών Ετήσιες Εργασίες 1 Ζύγιση φιαλών Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος φιαλών V Ημερήσιες Εργασίες 1 Οπτικός έλεγχος ένδειξης LED σφαλμάτων των τοπικών πινάκων Ε. Σύστημα Καταιωνισμού Sprinklers Ετήσιες Εργασίες κατόπιν προγραμματισμένης συνεννόησης με αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΠ Γ Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ) και εγκρίσεως από ΑΛΣ. 1 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος με θραύση επιλεγμένης κεφαλής Τριμηνιαίες Εργασίες Έλεγχος των σωληνώσεων και κεφαλών καταιωνισμού για διαρροές και επισκευή αν είναι 1 απαραίτητο. Έλεγχος ύπαρξης ερμαρίου με ειδικό κλειδί αντικατάστασης κεφαλών και αριθμού εφεδρικών 2 κεφαλών για άμεση αντικατάσταση αν παραστεί ανάγκη. ΣΤ. Αυτόματη Κατάσβεση με Γεννήτριες AEROSOL ΣΤ. 1 Γεννήτριες κατασβεστικού υλικού Aerosol Ετήσιες Εργασίες Καταγραφή υπολειπόμενου χρόνου για τη συμπλήρωση της 15ετίας από την ημερομηνία 1 εγκατάστασης των γεννητριών 2 Καθαρισμός καλύμματος και ακροφυσίων με προσοχή Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης γεννήτριας (στήριξη, καλώδιο ηλεκτρικής ενεργοποίησης, απουσία εμποδίων κοντά στα ακροφύσια εκτόνωσης του κατασβεστικού υλικού, απουσία 1 διαβρώσεων στο κάλυμμα της συσκευής). ΣΤ. 2 Πίνακες ελέγχου κατάσβεσης Ετήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος καλής κατάστασης μπαταριών εφεδρικής τροφοδοσίας 2 Έλεγχος και καθαρισμός των ανιχνευτών ζωνών ανίχνευσης Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος τροφοδοσίας 2 Έλεγχος χειροκίνητων εντολών 3 Έλεγχος αυτόματων εντολών, ζωνών κατάσβεσης και ενεργοποίησης 2. Πυρανίχνευση Α. Γενικά Ετήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος του συστήματος με διαγνωστικό πρόγραμμα μέσω υπολογιστή για να διαπιστωθεί το Σελίδα 8 από 38

9 ποσοστό ρύπανσης των ανιχνευτών και η σωστή λειτουργία όλων των συσκευών του συστήματος (π.χ. Transponders, buttons, σειρήνες) και καθαρισμός αυτών. Έλεγχος σωστής Διευθυνσιοδότησης πυρανιχνευτών με δοκιμαστική ενεργοποίηση τους / 2 καθαρισμός πυρανιχνευτών. 3 Έλεγχος σωστής Διευθυνσιοδότησης κομβίων συναγερμού με δοκιμαστική λειτουργία 4 Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών. Δοκιμή τυχαίων ανιχνευτών και κομβίων συναγερμού για να διαπιστωθεί αν το σύστημα 5 λειτουργεί κανονικά. 6 Έλεγχος λειτουργιών του πίνακα, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο. Δοκιμαστική λειτουργία γενικού συναγερμού με το κομβίο SOUND ALARM και διαπίστωση ότι 7 λειτουργούν όλες οι σειρήνες της εγκατάστασης 8 Έλεγχος συνδέσεων των καλωδίων μέσα στον πίνακα. Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Καθαρισμός πίνακα με ηλεκτρικό σκουπάκι και φυσητήρα 2 Καθαρισμός και έλεγχος της μπαταρίας του πίνακα 3 Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη όπου κρίνεται απαραίτητο 4 Λίπανση μεντεσέδων πόρτας πίνακα Ημερήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας πίνακα πυρανίχνευσης και κατάστασης LED σφαλμάτων Β. Κεντρικοί Πίνακες Πυρανίχνευσης 1 Έλεγχος καλής λειτουργίας τροφοδοτικού 2 Έλεγχος καλής κατάστασης συσσωρευτών και φορτιστή τους Πρόκληση τεχνητής κατάστασης βλάβης του συστήματος για έλεγχο καλής λειτουργίας του 3 πίνακα (κατόπιν συνεννόησης με ΔΠ Γ Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ και εγκρίσεως από ΑΛΣ). Έλεγχος ότι η οθόνη LCD του πίνακα είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι πληροφορίες που 4 εμφανίζει είναι σωστές 5 Έλεγχος ορθής λειτουργίας διακοπτών, οθονών LCD και φωτεινών ενδείξεων του συστήματος 6 Σφίξιμο επαφών και έλεγχος τοποθέτησης καρτών/πλακετών 7 Καθαρισμός πίνακα Εξαμηνιαίες Εργασίες Διακοπή κανονικής τροφοδοσίας και έλεγχος καλής λειτουργίας με μπαταρία (κατόπιν 1 συνεννόησης με ΔΠ Γ Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ και εγκρίσεως από ΑΛΣ). Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας σειρήνων και οπτικών ενδείξεων συναγερμού (κατόπιν 2 συνεννόησης με ΔΠ Γ Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ και εγκρίσεως από ΑΛΣ). Γ. Αισθητήρες και Σύστημα Ανίχνευσης Ετήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας μπουτόν συναγερμού Έλεγχος λειτουργίας interface και βρόγχων 1 Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας ανιχνευτών i. ονισμού ii. Θερμικών και θερμοδιαφορικών iii. Οπτικών iv. Δέσμης v. Φλόγας vi. Αεραγωγών 2 Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών επαναληπτών 3 Πρόκληση κατάστασης συναγερμού με τη χρησιμοποίηση μαγνήτη ή σπρέυ καπνού σε Σελίδα 9 από 38

10 αισθητήρες και χρήση μπουτον. Έλεγχος ανταπόκρισης συστήματος. Δ. Άλλοι έλεγχοι Έλεγχος μανδαλώσεων συστήματος πυρανίχνευσης με ηλεκτροκίνητο εξοπλισμό π.χ. 1 ανεμιστήρες κλπ Τριμηνιαίες εργασίες 1 Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων αυτόματου κλεισίματος θυρών πυρασφαλείας 2 Έλεγχος και ρυθμίσεις παραμέτρων συστήματος, μέσω προγράμματος 3 Έλεγχος λειτουργίας σειρήνας και οπτικών ενδείξεων συναγερμού 4 Έλεγχος εκκίνησης εξαερισμού garage 5 Έλεγχος καταγραφής συμβάντων (data logging) Ημερήσιες εργασίες 1 Έλεγχος ενδείξεων πίνακα/οθόνης 3. Ηλεκτρικά Συστήματα Α. Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης / Φωτισμού Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Κατάσταση ασφαλειών / ενδεικτικών λυχνιών 2 Χειροκίνητο test στα ρελέ διαφυγής 3 Έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας, σκόνης 4 Έλεγχος διαθεσιμότητας ηλεκτρολογικών σχεδίων (όπου εφαρμόζεται) Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος θέσης μικροαυτομάτων Ετήσιες Εργασίες 1 Επανασύσφιξη όλου του ραγουλικού - κλεμμών Β. Φωτισμός 1 Καθαρισμός κατόπτρων φωτιστικών σωμάτων Τριμηνιαίες εργασίες Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας (πλήρης εκφόρτιση μπαταριών, αντικατάσταση 1 αυτών που εκφορτίζουν σε χρόνο μικρότερο από τον ονομαστικό (11/2h ή 3h)) Διμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας (με τεχνητή διακοπή στους τοπικούς πίνακες φωτισμού) V Eργασίες ανά δεκαπενθήμερο 1 Γενικός έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών (διακόπτες, γραμμές, λαμπτήρες) V Εργασίες κατά περίπτωση (όταν απαιτείται) 1 Αντικατάσταση λαμπτήρων ανάλογα με την κατάστασή τους (όποτε προκύψει το πρόβλημα) V Εργασίες με Συχνότητα κάθε δυο έτη 1 Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών ασφαλείας Γ. Κίνηση 1 Ρευματοδότες έλεγχος λειτουργίας παρουσία τάσης Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της προστασίας (μέσω ηλεκτρικών σωλήνων) και της ορθής σύνδεσης των 2 καλωδίων (μέσω στυπιοθλιπτών) προς τα συνδεόμενα μηχανήματα Επιθεώρηση στεγνωτήρων χεριών που περιλαμβάνει: 1. Καθαρισμό ενεργών μερών της μονάδας με μικρό μαλακό πινέλο. 2. Καθαρισμό αισθητηρίου R (αν υπάρχει) με μαλακό πανί εμποτισμένο σε οινόπνευμα. 3. Έλεγχο κύκλου λειτουργίας, χρονικού ρελέ και θερμικής προστασίας (ρύθμιση θερμικού <80 ο C, εκτός και αν ορίζεται διαφορετική θερμοκρασία από 3 νομοθεσία και κατασκευαστή. Σε αυτή την περίπτωση να μνημονευθεί η πηγή). Σελίδα 10 από 38

11 1 Έλεγχος ενδοδαπέδιων κουτιών ρευματοδοτών 2 Έλεγχος ειδικών ρευματοδοτών (UPS, τριφασικών, σταγανών κλπ) 1 Έλεγχος χρήσης και κατάστασης πολύπριζων Δ. Ηλεκτρικοί Πίνακες 1 Εσωτερικός καθαρισμός πινάκων με ηλεκτρική σκούπα και μαλακό πινέλο Έλεγχος ύπαρξης ενημερωμένου ηλεκτρολογικού διαγράμματος πίνακα και αυτοματισμών σε 2 κατάλληλη θέση του πίνακα σε αντίθετη περίπτωση σημείωση έλλειψης και αποκατάσταση 3 Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακα και γραμμών 4 Έλεγχος συνδέσεων καθαρισμός και σύσφιξη όλων των επαφών 5 Λίπανση μεντεσέδων κλειδαριών και κινούμενων μερών 6 Έλεγχος μονώσεων 7 Έλεγχος συνέχειας γειώσεων Θερμογραφικός έλεγχος R όλων των ηλεκτρικών πινάκων X.T. με ειδικό όργανο υψηλής ευαισθησίας, υποβολή εικονογραφημένης αναφοράς μέσω του ειδικού λογισμικού του 8 οργάνου, λήψη μέτρων αποκατάστασης βάσει αναφοράς 1 Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων προστασίας (ρελέ διαρροής, κλπ) 1 Οπτικός έλεγχος πίνακα 2 Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν μηχανικών φθορών υπερθέρμανσης ή βλαβών 3 Έλεγχος και ρύθμιση χρονοδιακοπτών αν απαιτείται V Εργασίες κατά περίπτωση (όταν απαιτείται) 1 Απαραίτητες αντικαταστάσεις εξοπλισμού λόγω βλαβών όταν απαιτείται Ε. Δίκτυο διανομής 1 Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για φθορές και βλάβες 2 Έλεγχος κατάστασης εσχαρών, καναλιών διανομής, κουτιών διακλαδώσεων κλπ ΣΤ. Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής UPS (>5 kva) 1 2 Καθαρισμός της μονάδας και των ανεμιστήρων από σκόνη και θραύσματα 3 Έλεγχος χώρου για σωστό αερισμό, αποδεκτά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας (βέλτιστη θερμοκρασία χώρου για μεγιστοποίηση ζωής μπαταριών 25 o C) 4 Έλεγχος και σύσφιξη όλων των εξωτερικών καλωδίων, ασφαλειών και αυτόματων διακοπτών 5 Έλεγχος εκφόρτισης 6 Έλεγχος τάσης εξόδου και κατανομής φάσεων 7 Λειτουργική δοκιμή ανορθωτή, αναστροφέα και στατικού διακόπτη ή παράκαμψης (bypass) 8 Έλεγχος συναγερμών 9 Θερμογραφικός έλεγχος για την ανεύρεση θερμών σημείων 10 Δοκιμή έλλειψης τάσης (κατόπιν συνεννόησης με ΔΠ Γ - Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ και κατόπιν εγκρίσεως από Α.Λ.Σ.) Εξαμηνιαίες Εργασίες Έλεγχος καλής λειτουργίας μπαταριών (ανεξάρτητα και σε συστοιχία). Στιγμιαία δοκιμή μπαταριών. Αρχική μέτρηση τάσης και στη συνέχεια εφαρμογή σε κάθε μπαταρία φορτίου 100 W για 3-10 sec και μέτρηση της τάσης στους πόλους επανάληψη μέτρησης χωρίς 1 φορτίο. Καταγραφή σε ειδικό έντυπο. Σελίδα 11 από 38

12 V 1 Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας εντός αποδεκτών ορίων Τριμηνιαίες Εργασίες Έλεγχος καλής λειτουργίας συσσωρευτών (ανεξάρτητα και σε συστοιχία), συντήρηση και 1 καθαρισμός Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος PANEL για σφάλματα 4. Κλειστό Σύστημα Τηλεόρασης CCTV Τετραμηνιαίες Εργασίες 1 Τοπικός έλεγχος στις κάμερες-καθαρισμός 2 Σύσφιξη συνδέσεων καθαρισμός καταγραφικών Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος 2 Έλεγχος πολυπλέκτη οθονών, καμερών και λοιπών συσκευών υποστήριξης 3 Καθαρισμός ρύθμιση οπτικών (φακών κλπ) Έλεγχος καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας και μεταφοράς σήματος, αποκατάσταση βλαβών 4 επικοινωνίας 5 Έλεγχος καλής λειτουργίας συσκευών εγγραφής σήματος VDEO Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας-κάμερες 5. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις καρταναγνωστών 2 Έλεγχος για αποσυνδεδεμένες απολήξεις και κατεστραμμένα καλώδια 3 Ελεγχος των τάσεων όλων των μπαταριών 4 Έλεγχος όλων των φορτιστών των μπαταριών 5 Εφαρμογή test αυτοδιάγνωσης στο hardware 6 Έλεγχος επικοινωνίας καρταναγνωστών με κεντρική μονάδα 7 Έλεγχος σωστής τοποθέτησης των πλακετών εντός των Η/Υ 8 Έλεγχος εξόδων συστήματος (outputs) Έλεγχος σωστής ταυτόχρονης λειτουργίας των κλειδαριών ή/και άλλων συστημάτων 9 ασφαλείας με το access control 10 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ενδοεπικοινωνίας (τηλεφωνικές συσκευές, κέντρο 11 επικοινωνίας κλπ) αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών Μηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος 6. Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμού Εξαμηνιαίες Εργασίες Έλεγχος λειτουργίας όλων των φωτεινών ενδείξεων και οθόνης του κεντρικού πίνακα 1 ασφάλειας. 2 Έλεγχος και βαθμονόμηση διατάξεων τροφοδοσίας αυτόματης φόρτισης και συσσωρευτών. 3 Έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος. Έλεγχος, ρύθμιση και καθαρισμός οργάνων και αισθητήρων (μαγνητικών, κραδασμικών, 4 υπέρυθρων, ογκομετρικών κλπ). Ενεργοποίηση εικονικού συναγερμού των ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συνδέσεως με το Κέντρο Επιτήρησης (εφόσον υφίσταται) (κατόπιν συνεννόησης με ΔΠ3 ο - Επιστασία και 5 ΔΚΥΕΕΦ και κατόπιν εγκρίσεως από Α.Λ.Σ.). Σελίδα 12 από 38

13 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος. 7. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Garage (Ρολλά) και Περιβάλλοντα Χώρου (Μπάρες) Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και τηλεχειριστών. 2 Λίπανση κινούμενων μερών, τριβέων, εδράνων κλπ. 3 Χειροκίνητη λειτουργία συστημάτων. 4 Έλεγχος και αποκατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης ρολλών γκαράζ. Μηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων. 8. Μεγαφωνικά και Οπτικοακουστικά Συστήματα Κτιρίου Α. Μεγαφωνικά Τριμηνιαίες εργασίες 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος. 2 Έλεγχος κεντρικής κονσόλας, ρυθμίσεις. 3 Έλεγχος μεγαφώνων (παράσιτα, απόδοση, διαύγεια ήχου κλπ). Β. Οπτικοακουστικά Συστήματα Τριμηνιαίες εργασίες 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων. 2 Έλεγχος κεντρικής κονσόλας, ρυθμίσεις. 3 Έλεγχος λειτουργίας ασύρματου μεταφραστικού εξοπλισμού. 4 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκίνητων οθονών προβολής. 5 Έλεγχος προβολέων (projectors). 6 Καθαρισμός εξοπλισμού (οθόνες, προβολείς κλπ) όταν απαιτείται. Γ. Δομημένη Καλωδίωση Φωνής - Δεδομένων Καθαρισμός τηλεπικοινωνιακών ερμαρίων (racks) με ηλεκτρική σκούπα, μαλακό πινέλο και 1 πανί για τις επιφάνειες από πλέξιγκλας. Έλεγχος συνέχειας καλωδίων δομημένης καλωδίωσης με ειδικό όργανο, ήτοι, έλεγχος για βραχυκύκλωμα, ανοιχτά κυκλώματα, διαιρεμένα ζεύγη, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, 2 σφάλματα, μέτρηση αποστάσεων (απαίτηση < 90 m). 3 Έλεγχος και ενημέρωση διαγραμμάτων δικτύου δομημένης καλωδίωσης. Τριμηνιαίες εργασίες 1 Γενικός έλεγχος τηλεπικοινωνιακών ερμαρίων (Racks) που περιλαμβάνει: 2 Έλεγχο θερμοκρασίας <35 ο C (επισήμανση περιπτώσεων που δεν τηρείται). 3 Τακτοποίηση καλωδίων διασύνδεσης (patch cords) στους οδηγούς (wire managers). Καλή λειτουργία πλαισίων διασύνδεσης (patch panels), hubs, δρομολογητών (routers), 4 επαναληπτών (repeaters), συνδέσεων οπτικών ινών κλπ. 5 Καλή λειτουργία ανεμιστήρων και θυρίδων αερισμού. 6 Καλή λειτουργία ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πολύπριζα). 7 Έλεγχο συνέχειας γειώσεων. Δ. Κεντρική Κεραία R-TV 1 Μέτρηση στάθμης σήματος στις διάφορες λήψεις R-TV, αποκατάσταση αν <70 db. Έλεγχος καλής λειτουργίας ενισχυτών και διανεμητών σήματος R-TV, ρυθμίσεις συντονισμού 1 κεραιών Έλεγχος και αποκατάσταση καλής στήριξης κεραιών και προσανατολισμού, αποκατάσταση 2 οξειδώσεων μεταλλικών μερών. Σελίδα 13 από 38

14 V Α. Γενικά 3 Έλεγχος διασύνδεσης ακίδας FRANKLN κεραίας με την αντικεραυνική εγκατάσταση. 9. Συστήματα κεντρικού ελέγχου κτιρίου - BMS Ετήσιες Εργασίες 1 Σύσφιξη ακροδεκτών σε Τοπικούς Πίνακες Εσωτερικός καθαρισμός πινάκων αυτοματισμών (ΑΚΕ) με ηλ εκτρική σκούπα και μαλακό 2 πινέλο ή πανί 3 Έλεγχος ύπαρξης σχεδίων συνδεσμολογίας Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος συσσωρευτών τοπικών πινάκων εάν υπάρχουν Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος nputs Outputs συστήματος 2 Έλεγχος επικοινωνίας και λειτουργίας software 3 Έλεγχος καλής λειτουργίας αισθητήρων και οργάνων Μηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος Τοπικών Πινάκων BMS (σφάλματα PLC's) 2 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας Ημερήσιες Εργασίες Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων από κεντρικό υπολογιστή σε συνεργασία 1 με μόνιμους ηλεκτρολόγους βάρδιας Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 10. Σύστημα Γείωσης- Αντικεραυνική Προστασία Ετήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος για φθορές και διαβρώσεις 2 Έλεγχος διατάξεων απομόνωσης 3 Μέτρηση αντίστασης γειώσεων Μηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός έλεγχος στοιχείων συστήματος και διάταξης κλωβού Β. Σύστημα Γείωσης Μπάρες Γείωσης Ετήσιες Εργασίες 1 Οπτικός έλεγχος συνδέσεων 2 Μετρήσεις αντίστασης γείωσης όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3 Έλεγχος συνέχειας συνδέσεων Γ. Αντικεραυνική Προστασία Ετήσιες Εργασίες Μέτρηση αντιστάσεως συνδέσεων στη θεμελιακή γείωση όπως ορίζεται από την ισχύουσα 1 νομοθεσία. Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Οπτικός έλεγχος, Αγωγοί τοποθετημένοι σωστά. Όλες οι συνδέσεις σωστά συνδεδεμένες. 2 Συσκευές δώματος σωστά γειωμένες Εργασίες με Συχνότητα κάθε δυο έτη 1 Έλεγχος των αγωγών γειώσεως 11. Υποσταθμός Μέσης Τάσης Κεντρική Τροφοδοσία Επισήμανση: Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας από πλευράς Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, χρήση ειδικού εξοπλισμού προστασίας και ειδικών διαδικασιών όπλισης αφόπλισης διακοπτών Μ.Τ. και εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ενδεικτικοί - προτεινόμενοι χειρισμοί ασφαλείας (σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη μέριμνα πρόβλεψης και λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χειρισμών ασφαλείας για το προσωπικό του): Απαιτείται η διακοπή παροχής Μ.Τ. αλλά πριν από αυτή την διακοπή απενεργοποιούνται οι διακόπτες πεδίων Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης με τελευταίο τον αντίστοιχο Γενικό Διακόπτη Χ.Τ. Στην επανενεργοποίηση Σελίδα 14 από 38

15 ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Οι συσφίξεις θα γίνονται με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Α. Μετασχηματιστές ξηρού τύπου 1 Καθαρισμός χώρου με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. 2 Καθαρισμός μετασχηματιστή με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισμού. 3 Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εάν χρειάζεται. 4 Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης. Σύσφιξη των συνδέσεων εφόσον χρειάζεται. 5 Οπτικός έλεγχος μονωτήρων. 6 Έλεγχος λαμπτήρων των φωτιστικών και αλλαγή αν είναι απαραίτητο. Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας διακοπής του μετασχηματιστή λόγω θερμικής προστασίας 7 υπερφόρτωσης. 8 Λίπανση μεντεσέδων θυρών. 9 Βάψιμο μεταλλικής κατασκευής εάν είναι απαραίτητο. 10 Απομάκρυνση των σφιγκτήρων γείωσης από τη μεριά Χ.Τ. του μετασχηματιστή. Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ φάσεων γείωσης ( Li-EARTH) στην πλευρά Χ.Τ. του μετασχηματιστή (τάση δοκιμής 500 V). (Η γείωση θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον κόμβο του αστέρα του μετασχηματιστή). Ελάχιστη τιμή 0.4 ΜΩ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Καταγραφή αποτελεσμάτων / συγκρίσεις προηγούμενων 11 μετρήσεων. Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ φάσεων γείωσης ( Li-EARTH) στην πλευρά Μ.Τ. του μετασχηματιστή (τάση δοκιμής 500 V). Ελάχιστη τιμή 20 ΜΩ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Καταγραφή αποτελεσμάτων/συγκρίσεις προηγούμενων 12 μετρήσεων. 13 Έλεγχος πίνακα επιτήρησης/αυτοματισμού Μ/Σ. Μηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός Έλεγχος καλής λειτουργίας. 2 Έλεγχος επάρκειας αερισμού/ψύξης χώρου Μ/Σ. Εργασίες με Συχνότητα κάθε δύο έτη Δοκιμή διηλεκτρικής απορρόφησης μεταξύ τυλίγματος τυλίγματος και μεταξύ τυλίγματος - 1 γείωσης για 10 λεπτά ανά ζεύγος. Καταγραφή αποτελεσμάτων. Β. Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης (ΓΠΜΤ) 1 Καθαρισμός χώρου με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. Καθαρισμός του εξοπλισμού κυψελών με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισμού, 2 συμπεριλαμβανομένου του τμήματος ελέγχου του πίνακα. Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εάν χρειάζεται συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 3 ελέγχου του πίνακα. 4 Έλεγχος των διατάξεων ασφαλείας. Αυτόματοι Διακόπτες Μ.Τ. : Καθαρισμός του διακόπτη με ηλεκτρική σκούπα και πεπιεσμένο αέρα. Οπτική επιθεώρηση, λίπανση του άξονα (στροφάλου) και των ελατηρίων με γράσο 5 σιλικόνης. Μηχανικό τεστ χειρισμού του αυτόματου διακόπτη στην θέση ON και OFF. Διακόπτης Γείωσης Μ.Τ.: Οπτική επιθεώρηση, καθαρισμός και γρασάρισμα των τμημάτων 6 του, μηχανικό τεστ χειρισμού του διακόπτη γείωσης στην θέση ON και OFF. 7 Μονάδα ελέγχου. Έλεγχος των ρυθμίσεων. Έλεγχος της λίστας συναγερμών (αλάρμ). 8 Οπτικός έλεγχος μονωτήρων. 9 Έλεγχος της συνέχειας της γείωσης στην πλευρά της Μ.Τ., σύσφιξη εφόσον χρειάζεται. 10 Λίπανση μεντεσέδων θυρών. 11 Επαφή μεταλλικών επιφανειών, εφόσον απαιτείται. Σελίδα 15 από 38

16 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ φάσεων - γείωσης (Li-EARTH) και μεταξύ φάσεων (L1- L2, L1-L3, L2-L3) στους κύριους ζυγούς Μ.Τ. (τάση δοκιμής 500 V). Ελάχιστη τιμή 20 ΜΩ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Καταγραφή 12 αποτελεσμάτων/συγκρίσεις προηγούμενων μετρήσεων. 13 Έλεγχος/αντικατάσταση δολωματικού σταθμού ποντικιών στην σύραγγα καλωδίων. 1 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας κυψελών. 2 Έλεγχος επάρκειας αερισμού/ψύξης χώρου (ΓΠΜΤ). 3 Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων μέτρησης τάσης, έντασης. Καταγραφή ενδείξεων. 4 Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. Γ. Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) - Ενδεικτικοί - προτεινόμενοι χειρισμοί ασφαλείας (σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη μέριμνα πρόβλεψης και λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χειρισμών ασφαλείας για το προσωπικό του): Απαιτείται διακοπή ηλ. παροχής από πλευρά Μ/Σ Ετήσιες Εργασίες 1 Καθαρισμός χώρου με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. 2 Καθαρισμός εξοπλισμού με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισμού. 3 Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακα και γραμμών. Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη των επαφών εφόσον απαιτείται (σύμφωνα και με 4 υποδείξεις θερμογραφικού ελέγχου). 5 Καθαρισμός αυτόματων διακοπτών με ηλεκτρική σκούπα και πεπιεσμένο αέρα. 6 Οπτικός έλεγχος αυτομάτων διακοπτών χειρισμός ΟΝ-OFF 7 Έλεγχος επαφών διακοπτών και θαλάμου σβέσεως τόξου. Έλεγχος της λειτουργίας πτώσης του διακόπτη λόγω υπότασης, εφόσον το σχετικό πηνίο είναι 8 εγκατεστημένο. Έλεγχος ασφαλειών τήξης, φορτίου διακοπής αυτών και αντικατάσταση καμένων ή λάθους 9 τιμής αμπεράζ. Δοκιμή αντίστασης μόνωσης (στα 500 V) στους κύριους ζυγούς χαμηλής τάσης μεταξύ φάσεων (L1-L2, L1-L3, L2-L3) μεταξύ φάσεων-γείωσης (Li-EARTH). Καταγραφή αποτελεσμάτων και σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις. Ελάχιστη τιμή σε κάθε περίπτωση 0.4 MΩ εκτός αν 10 ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Δοκιμή αντίστασης μόνωσης (στα 500 V) στο καλώδιο παροχής ΧΤ από τον μετασχηματιστή μεταξύ φάσεων γείωσης ( Li-EARTH). Καταγραφή αποτελεσμάτων και σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις. Ελάχιστη τιμή σε κάθε περίπτωση 0.4 MΩ εκτός αν ορίζεται 11 διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. 12 Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης στην πλευρά ΧΤ. Σύσφιξη εφόσον χρειάζεται. 13 Βαφή μεταλλικών κατασκευών εφόσον απαιτείται. Λίπανση μεντεσέδων κλειδαριών και κινούμενων μερών, αντικατάσταση καμένων 14 λαμπτήρων. Θερμογραφικός Έλεγχος R όλων των ηλεκτρικών πινάκων Χ.Τ. με ειδικό όργανο υψηλής ευαισθησίας, υποβολή εικονογραφημένης αναφοράς μέσω του ειδικού λογισμικού του 15 οργάνου, λήψη μέτρων αποκατάστασης βάση αναφοράς. Μηνιαίες Εργασίες 1 Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαριότητας του χώρου. Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων μέτρησης τάσης, (μεταξύ φάσεων και φάσεων - ουδετέρου) 2 έντασης και συν φ. Καταγραφή ενδείξεων. 3 Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. 4 Έλεγχος επάρκειας αερισμού / ψύξης χώρου (ΓΠΧΤ). Δ. Μονάδα αντιστάθμισης συν φ Σελίδα 16 από 38

17 Συντήρηση Προτεινόμενα βήματα για το σύστημα αντιστάθμισης. 1 Γυρίστε την μονάδα σε χειροκίνητη λειτουργία. 2 Ενεργοποιείστε με βήματα όλους τους πυκνωτές. 3 Μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος και σύγκριση με την ονομαστική τιμή. 4 Αποσύνδεση των πυκνωτών. Μετά από 40. sec περίπου μετρήστε την τάση μεταξύ των άκρων όλων των πυκνωτών στο αντίστοιχο ρελέ. Το ρεύμα διαρροής ( DC) θα πρέπει να είναι περίπου 0,1 Χ ονομαστικό 5 ρεύμα. 6 Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον χρειάζεται. 7 Επαναφορά σε αυτόματη λειτουργία. Ε. Συντήρηση έλεγχος και εφόσον απαιτηθεί αντικατάσταση του τοπικού UPS 12. Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (ΕΗΖ) Επισήμανση: Ενδεικτικοί - προτεινόμενοι χειρισμοί ασφαλείας (σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη μέριμνα πρόβλεψης και λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χειρισμών ασφαλείας για το προσωπικό του): Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ωτασπίδες, γάντια, γυαλιά κλπ) και όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από πλευράς Αναδόχου και εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Α. Σύστημα Λίπανσης 1 Αλλαγή ελαίου (Ειδική διάθεση παλαιού ελαίου για ανακύκλωση). 2 Αλλαγή φίλτρου ελαίου. 1 Έλεγχος στάθμης και κατάστασης ελαίου. 2 Έλεγχος κολλάρων. 3 Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως. 4 Ένδειξη οργάνου πιέσεως. 5 Καθαρισμός υγροποίησης αναθυμιάσεων. Β. Σύστημα Τροφοδοσίας Καυσίμου 1 Αντικατάσταση του κύριου φυσιγγίου φίλτρου καυσίμου. 1 Έλεγχος κολλάρων. 2 Καθαρισμός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού. 3 Καθαρισμός αερισμού δεξαμενής πετρελαίου 4 Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή (governor). 5 Καθαρισμός ανυψωτικής αντλίας (εφόσον υφίσταται). 1 Έλεγχος στάθμης πετρελαίου καταγραφή. V Εργασίες με Συχνότητα κάθε δύο έτη 1 Έλεγχος του χρονισμού της αντλίας ψεκασμού καυσίμου. Έλεγχος σύσφιξης των βιδών συμπλέκτη αντλίας καυσίμου (προτεινόμενο με δυναμόκλειδο 2 σε ροπή 120 Νm.) Έλεγχος των βαλβίδων ψεκασμού με χρήση υδραυλικής αντλίας υψηλής πίεσης σύμφωνα με 3 τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διόρθωση ή αντικατάσταση κατά περίπτωση. V Εργασίες κατά περίπτωση 1 Έλεγχος ακροφυσίων. 2 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου. Γ. Σύστημα τροφοδοσίας αέρα Σελίδα 17 από 38

18 1 Αλλαγή φίλτρου αέρος 1 Καθαρισμός φίλτρου αέρος 2 Έλεγχος αεραγωγών και κολλάρων 3 Έλεγχος αερισμού γεννήτριας 4 Έλεγχος λίπανσης turbo Δ. Σύστημα Υδρόψυξης 1 Έλεγχος κολλάρων 2 Έλεγχος ψυγείου 3 Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού 4 Έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας νερού 5 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων 6 Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης 7 Ένδειξη βολτόμετρου DC κατά τη φόρτιση 8 Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών 9 Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού 10 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων 1 Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού, συμπλήρωση εάν είναι απαραίτητο. Εργασίες με Συχνότητα κάθε δύο έτη 1 Αντικατάσταση του νερού ψύξης Ε. Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού Δοκιμή Λειτουργίας Τριμηνιαίες εργασίες Στιγμιαία δοκιμή μπαταριών. Αρχική μέτρηση τάσης και στη συνέχεια εφαρμογή σε κάθε μπαταρία φορτίου 100 W για 3-10 sec και μέτρηση της τάσης στους πόλους επανάληψη 1 μέτρησης χωρίς φορτίο. Καταγραφή σε ειδικό έντυπο. Έλεγχος υγρών & ακροδεκτών μπαταρίας (Αντικατάσταση και καθαρισμός πόλων μπαταρίας 1 αν είναι απαραίτητο) 2 Μέτρηση της τάσης του φορτιστή μπαταριών. 3 Μέτρηση της τάσης της μπαταρίας χωρίς τον φορτιστή. 4 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων. 5 Έλεγχος ιμάντα εναλλακτικής φόρτισης. 6 Ένδειξη βολτόμετρου DC κατά τη φόρτιση 7 Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών 8 Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού 9 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων 10 Έλεγχος μίζας Κατόπιν συνεννόησης με ΔΠ3 ο Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ: Δοκιμή λειτουργίας διάρκειας 45 λεπτών κατελάχιστον κατά την οποία μετάγονται τα φορτία ανάγκης του κτιρίου στο ΕΗΖ και ελέγχονται ή καταγράφονται τα εξής: χρόνος για την ανάληψη των φορτίων, τάση, ένταση και συχνότητα καλή λειτουργία του φορτιστή μπαταριών, πίεση λαδιού, θερμοκρασία νερού ψύξης, τυχόν διαρροές στην εξάτμιση, ορθή λειτουργία ενδεικτικών λυχνιών, στροφές κινητήρα και γεννήτριας, χρόνος απόζευξης καταγραφή ενδείξεων μετρητή ωρών λειτουργίας 11 πριν και μετά τη δοκιμή. Τήρηση βιβλίου καταγραφής. ΣΤ. Σύστημα Ηλεκτρικής σχύος Σελίδα 18 από 38

19 Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ισχύος γεννήτριας και καθαρισμός εσωτερικών μερών (ισχύος και ελέγχου) με φυσητήρα, έλεγχος συνδέσεων επαφών και σύσφιξη εάν είναι 1 απαραίτητο. Επιθεώρηση και καθαρισμός ρότορα, στάτορα, εκκινητή γεννήτριας καθώς και δακτυλίων 2 συλλέκτη μεταγωγέα και ψυκτρών (και έλεγχο τάνυσης ψυκτρών). Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των τυλιγμάτων της γεννήτριας με κατάλληλο όργανο 3 (Megger). 4 Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων, σύσφιξη. 5 Έλεγχος διακόπτη φορτίου. 6 Έλεγχος πεδίου ισχύος και ρυθμίσεων επιτηρητών τάσης. 7 Καταγραφή ενδείξεων βολτόμετρου AC μεταξύ φάσεων και φάσεων - ουδετέρου. 8 Καταγραφή ενδείξεων αμπερομέτρου ΑC. 9 Καταγραφή ενδείξεων συχνομέτρου. Ζ. Διάφοροι έλεγχοι 1 Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα. 2 Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων. 3 Ελεγχος προθεμαντήρα νερού. 4 Μέτρηση της συνέχειας γειώσεων με χρήση πολυμέτρου. Συντήρηση διάταξης διακοπτών μεταγωγής φορτίου ήτοι: Με απομόνωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αφαίρεση καλύμματος και έλεγχος καλής κατάστασης επαφέων και ελατηρίου τανύσματος (καθαρισμός ή αντικατάστ αση εφόσον έχουν φθαρεί ή διαβρωθεί), λίπανση 5 κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό, έλεγχος καλής λειτουργίας ενδεικτικών λυκνιών. Περιποίηση Η/Ζ καθαρισμός χώρου και πεδίων, λίπανση μεντεσέδων θυρών πινάκων, βαφή 6 μεταλλικών επιφανειών αν είναι απαραίτητο. Μηνιαία Συχνότητα εργασίας σε συνεννόηση με ΔΠ3 ο Επιστασία και ΔΚΥΕΕΦ. Έλεγχος καλής λειτουργίας διάταξης διακοπτών μεταγωγής φορτίου (ΔΕΗ -ΕΗΖ) κατά τη δοκιμή υπό φορτίο. Μετά την επαναφορά της ισχύος ΔΕΗ, η διάταξη θα πρέπει να μεταβεί 1 στην κανονική κατάσταση λειτουργίας (ΕΗΖ εκτός) εντός 1 λεπτού κατά μέγιστον. Εργασίες με Συχνότητα κάθε δύο έτη Έλεγχος διακένου βαλβίδων πετρελαιοκινητήρα και ρύθμιση αν απαιτείται, σύμφωνα με 1 οδηγίες κατασκευαστή πετρελαιοκινητήρα. 13. Ύδρευση Αποχέτευση Α. Υδροδοτικό Συγκρότημα Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος σωστής λειτουργίας (χειροκίνητη) 2 Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων Α.1 Αντλίες Νερού 1 Έλεγχος διαβρώσεων και αποκατάστασή τους. 2 Αντικατάσταση των μηχανικών στυπιοθλιπτών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 1 Λίπανση κινητών μερών αντλιών και των κινητήρων. 2 Καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας ανεπίστροφων βαλβίδων. 3 Καθαρισμός φίλτρων αντλιών. Έλεγχος των αξονικών συνδέσμων για καταπόνηση, εάν είναι φθαρμένοι θα 4 αντικατασταθούν. Έλεγχος ευθυγράμμισης του κινητήρα. 5 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα πιεστικού συγκροτήματος. Σελίδα 19 από 38

20 Μηνιαίες Εργασίες Έλεγχος αντλιών και κινητήρων για ταλαντώσεις και των τριβέων ολίσθησης για θόρυβο ή 1 υπερθέρμανση. Επισκευή αν είναι απαραίτητο. 2 Έλεγχος εναλλαγής αντλιών όπου προβλέπεται. 3 Επιθεώρηση και ρύθμιση (εάν απαιτείται) στυπιοθλιπτών. 4 Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης, επισκευή τυχόν διαρροών. 5 Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας για διαπίστωση της καθαριότητας των φίλτρων. 6 Έλεγχος μανομέτρων και άλλων οργάνων και στερέωσή τους. 7 Εξαερισμός αντλιών. 8 Οπτικός έλεγχος ελαστικών συνδέσμων αντλιών κινητήρων 9 Έλεγχος λειτουργίας αυτόματων διακοπτών στάθμης και ρύθμιση αν απαιτείται. V Εργασίες κατά περίπτωση όταν απαιτείται. Αποσυναρμολόγηση και επιθεώρηση των αντλιών εσωτερικά σύμφωνα με τις οδηγίες του 1 κατασκευαστή. Α.2 Δίκτυο Σωληνώσεων Ύδρευσης Α.2.1 Σωληνώσεις 1 Έλεγχος αναρτήσεων και στηρίξεων 2 Έλεγχος και αποκατάσταση μονώσεων 1 Έλεγχος λειτουργίας όλων των χειροκίνητων βαλβίδων 2 Έλεγχος και δοκιμή εξαεριστικών Τριμηνιαίες εργασίες 1 Έλεγχος διαρροών Α.2.2 Δοχεία διαστολής 1 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ρυθμίσεως και ελέγχου 2 Έλεγχος πίεσης Τριμηνιαίες εργασίες 1 Έλεγχος διαρροών Α.2.3 Βαλβίδες Τριμηνιαίες εργασίες 1 Έλεγχος διαρροών και λειτουργίας Α.2.4 Τροφοδότηση Μηχανημάτων (close control, υγραντήρων ΚΚΜ, κλπ) 1 Έλεγχος και καθαρισμός, αν απαιτείται φίλτρων (όπου υπάρχουν) Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων βαλβίδων 2 ελέγχου 1 Έλεγχος διαρροών Β. Αντλητικά Συγκροτήματα Λυμάτων, Ακαθάρτων ή Υπογείων Υδάτων Ετήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και αντλιών Β.1 Αντλιοστάσια ακαθάρτων / λυμάτων Β.1.1 Ηλεκτρικός Πίνακας 1 Έλεγχος ηλεκτρικής παροχής 2 Έλεγχος συστήματος συναγερμού 3 Έλεγχος εναλλαξιμότητας αντλιών Σελίδα 20 από 38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προϋπολογισμός 110.000,00 ΚΑ:0879 Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει: 1. Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα