ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ σαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/248 (ΦΕΚ 848/ Β / ) υπουργική απόφαση αναφορικά με το ΠΜΣ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Αθηνών. Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ Έγκριση για την απασχόληση προσωπικού με σύμβα ση μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Παιδικό Σταθ μό Καμπής Δήμου Ξηροβουνίου Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιδηροκάστρου... 4 τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρία. «ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με δ.τ. «ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒΕΕ»... 5 στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποί ησε η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ Α.Ε.» τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η ατομική επιχείρηση ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ ΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΦΙΛ» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MLS ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με δ.τ. «MLS MULTIMEDIA A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποί ησε η εταιρία «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡ ΓΙΟΣ O.E.» Ανάκληση της υπ αριθμ. 5039/Π03/1/304/ απόφασης και επιστροφή επιχορήγησης που κα ταβλήθηκε στην ατομική επιχείρηση ΒΑΘΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ α/Β1 (1) Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3320/2005 (Α 48). β) Του άρθρου. 11 του π.δ. 164/2004 (Α 134). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Ά 231) ε) Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25673/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στου Υφυπουργούς Εσω τερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β 1950). στ) Της υπ αριθμ /Υ252 / κοινής απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1948), ζ) Της υπ αριθμ. Υ 251 / κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των» (Β 1944) 2. Τις υπ αριθμ. 70 / , 116/ και 117/ αποφάσεις του Κοινού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτή ματος και του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών. 3. Τις υπ αριθμ. 1057/ και 1316/ αποφάσεις του Δ και του Ε Τμήματος αντίστοιχα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 4 Τα υπ αριθμ / και 22130/ έγγρα φα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές

2 14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας με τις συνιστώμενες με την παρούσα απόφαση 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ , ΚΑΕ Ομάδας 0200), λαμβάνοντας μέρι μνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών, απο φασίζουμε: Συστήνονται σαράντα πέντε (45) θέσεις προσωπι κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 ως ακολούθως: 1. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού 2 Έξη (6) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος 3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών 4. Μία (1) Θέση ΠΕ Γεωτεχνικών 5. Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών 6. Έξη (6) θέσεις ΠΕ Δασκάλων Ελληνικής Γλώσσας 7 Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών 8. Δέκα τέσσερις (14) θέσεις ΠΕ Δασκάλων Ξένων Γλωσσών 9. Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 10. Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνικού 11. Μία (1) θέση ΥΕ Επιμελητών 12. Τρείς (3) Θέσεις ΥΕ Τραπεζοκόμων Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ π.ε./Β7 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/248 (ΦΕΚ 848/Β / ) υπουργική απόφαση αναφορικά με το ΠΜΣ του Τμή ματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθη νών. Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ μιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του ν. 3404/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. Β7/248 (ΦΕΚ 848/Β / ) υπουρ γική απόφαση «Αντικατάσταση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ αριθμ , 26052/Β7 (ΦΕΚ 575/Β / ) και 72867/ Β7 (ΦΕΚ 1835/Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπι στημίου Αθηνών (συνεδ ) 6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καπο διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν ) 7. α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος έληξε η λειτουργία του ΠΜΣ και β) Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β7/248 (ΦΕΚ 848/ Β / ) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει σύμφωνα με τα εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμιο Θέατρο: Πρά ξη Δραματουργία Θεωρία» σύμφωνα με τις διατά ξεις της απόφασης αυτής και των άρθρων του ν. 2083/1992.» 2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως: Η παράγραφος 1 που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης : α. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α Εξάμηνο (χειμερινό) ΜΜΘ 1 ΜΜΘ 2 Εκδοτική κειμένων (Υποχρεωτικό) 2 διδακ. μονάδες Μεθοδολογία της έρευνας (Υποχρεωτικό) 2. διδ. μον. ΜΜΘ 3 Ανάλυση Παράστασης (Υποχρεωτικό) 2 διδακ. μον. ΜΜΘ 4 ΜΜΘ 5 Σύγχρονο θέατρο και πρωτοπορίες του θε άτρου (υποχρεωτικό) 2 διδ. μον. Σεμιναριακό (Υποχρεωτικό) 2 διδακ. μον.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15 Β Εξάμηνο (εαρινό) ΜΜΘ 6 ΜΜΘ 7 ΜΜΘ 8 ΜΜΘ 9 Μεγάλη εργασία (ελεύθερη) (Υποχρεωτι κή) 4 διδ. μον Θεατρική μετάφραση: θεωρία και πράξη (Υποχρ.) 2 διδ. μον Το Αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του (Υποχρ.) 2 διδ. μον Σεμιναριακό (Υποχρεωτικό) 3 διδακ. μον. Γ Εξάμηνο (χειμερινό) ΜΜΘ 10 ΜΜΘ 11 ΜΜΘ 12 ΜΜΘ 13 Παγκόσμιο θέατρο (Υποχρεωτικό) 2. διδ. μον Νεοελληνικό θέατρο (Υποχρεωτικό) 2. διδ. μον Θεωρία θεάτρου και δράματος (Υποχρεω τικό) 2. διδ. μον Σεμιναριακό (Υποχρεωτικό) 3 διδακ. μον. Δ Εξάμηνο (εαρινό) ΤΕΜΠ ΤΕΞΜ ΠΠΜΠ Τελική εργασία (Διπλωματική Υποχρεωτική) 10 διδ. μον. Τελικές εξετάσεις (Υποχρεωτικές) 5 διδ. μον. Προφορική Παρουσίαση Προσφορά στο Τμήμα (Υποχρεωτικά) 5 διδακ. μον. Σύνολο διδακτικών μονάδων: πενήντα (50) β. Συντελεστές βαθμολογίας: 1,5 για την εργασία ελεύ θερης επιλογής, για την τελική εργασία (διπλωματική) και για τις τελικές εξετάσεις και 1 για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και την προφορική παρουσίαση. γ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω τική με ανώτατο όριο απουσιών το 35% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας.» 3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. του Α κύκλου ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). 4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π. Μ. Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος » 5. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Tο ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος υπολογίζεται σε το οποίο αναλύεται ως εξής: α. Ανθρώπινο δυναμικό β. Υποτροφίες γ. Δαπάνες μετακινήσεων δ. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ε. Αναλώσιμα στ. Δαπάνες δημοσιότητας ζ. Εκδόσεις η. Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Α Αριθμ /5.157 (3) Έγκριση για την απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κα μπής Δήμου Ξηροβουνίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997, «Δι οίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 3. Τις υπ αριθμ. 8907/ και 5345/εγκ.5/ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης «Προγραμματισμός προ σλήψεων προσωπικού έτους 2007 στους ΟΤΑ α και β βαθμού» 4. Το αίτημα του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καμπής Δ. Ξηροβουνίου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβα ση μίσθωσης έργου που διατυπώνεται στην υπ αριθμ. 13/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη μοτικού Παιδικού Σταθμού Καμπής Δ. Ξηροβουνίου 5. Την υπ αριθμ. 3728/594/ Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό. 6. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/531/22583/ , απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της ΠΥΣ 33/ και την αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρώτους βαθμούς ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας ο αριθμός και οι ειδικότητες των συμβάσεων μίσθωσης έργου. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών «Έγκριση Συμβάσεων» 8. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ.1 του άρ θρου 1 του ν. 301/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) 10. Την υπ αριθμ / , απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας, «Μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. στον Γενικό Διευθυντή,

4 16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διευθυντή κ.λπ. της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης», αποφασίζουμε: Παρέχουμε την έγκριση για απασχόληση προσωπικού τριών (3) ατόμων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καμπής Δήμου Ξηροβουνίου με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα έτος, ως εξής: 1. ένα (1) άτομο ΔΕ Βρεφονηπιοκόμο αντί του ποσού των ,00 ετησίως 2. ένα (1) άτομο ΠΕ Παιδίατρο αντί του ποσού 2.160,00 ετησίως και 3. ένα (1) άτομο Υ.Ε Καθαρίστρια αντί του ποσού των 7.000,00 ετησίως. Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου είναι ο Δημο τικός Παιδικός Σταθμός Καμπής του Δήμου Ξηροβου νίου. Το έργο του ανωτέρω προσωπικού δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων υπαλλήλων των Παι δικών Σταθμών. Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Παιδικού Σταθ μού Καμπής του Δήμου Ξηροβουνίου έχει αναγραφεί η απαιτούμενη πίστωση για αντιμετώπιση δαπανών του ανωτέρω προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Παι δικού Σταθμού Καμπής του Δήμου Ξηροβουνίου ίση με ,00 που είναι γραμμένη στο ΚΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αρτα, 19 Δεκεμβρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Αριθμ (4) Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιδηροκάστρου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/ ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά των Διοίκησης» του π.δ. 37α /1987, τις διατάξεις του π.δ. 22/1990 και του π.δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη σης». 4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Την υπ αριθμ. 550/1/ εγκύκλιο της Γραμματεί ας του Υπουργικού Συμβουλίου «Έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 6. Την υπ αριθμ. 5631/ απόφαση μας Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού γραμματέα». 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιδηροκάστρου που εγκρίνεται με την 3832/ απόφαση μας, η οποία δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 529/ τ. Β. 8. Την υπ αριθμ. 197/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδηροκάοτρου, που αναφέρεται στην τρο ποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου. 9. Το υπ αριθμ. 21/3/ πρακτικό του Υπηρε σιακού Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της τροπο ποίησης και κωδικοποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σι δηροκάστρου. 10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2007 για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α και , αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε ότι με την υπ αριθμ. 197/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδηροκάστρου και ύστερα από τη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΡΘΡΟ 14 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προστίθενται δύο (2) θέσεις ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστι κού με πτυχίο Λογιστικής κατεύθυνσης Προστίθεται μία (1) θέση ΠΕ5 Μηχανολόγων Ηλεκτρο λόγων Καταργείται μία (1) θέση ΠΕ14 Δασολόγων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προστίθεται μία (1) θέση ΤΕ 22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταργείται μία (1) θέση ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπό νων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προστίθενται δύο (2) επιπλέον θέσεις ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά και ο αριθμός τους γίνεται πλέον έξι (6) Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημά των Έργων Καταργείται μία (1) θέση ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Καταργεί τις ακόλουθες τέσσερις (4) θέσεις: Μία (1) θέση ΔΕ15 Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Προσωρινή Προσωποπαγής Μία (1) θέση ΥΕ16 Υδρονομέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου Προσωρινή Προ σωποπαγής Δύο (2) θέσεις ΥΕ16 Καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωρινές Προσωποπαγείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Συστήνει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε επίπεδο Τμήματος υπαγόμενου στη Δ/νση του Δήμου με αντικεί μενα α) την παροχή διοικητικών πληροφοριών χρησιμο ποιώντας την κεντρική βάση πληροφοριακών δεδομένων του ΥΠΕΣΔΔΑ β) την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδο ση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες γ) την άμεση διεκπεραίωση απλών υποθέσεων πολιτών και την επιτόπου παράδοση σε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17 αυτούς βασικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων δ) τον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο γητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών ε) τη διαβί βαση φακέλων των υποθέσεων πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στ) την παρακολούθηση της διαδικα σίας διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών από τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες η) την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης της υπόθεσης και την παράδοση στον ενδιαφερόμενο πολίτη του τελικού διοικητικού εγγράφου ή την αποστολή στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει, με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή θ) την υποδοχή και τη διαχείριση των παραπόνων και των προτάσεων των πολιτών για βελτι ώσεις των διοικητικών διαδικασιών και τέλος το ΚΕΠ θα αναλαμβάνει και όποιες άλλες εργασίες του ανατίθενται με νεώτερες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Για τη στελέχωση του ΚΕΠ συστήνει τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδος ΠΕ διεκπεραίωσης πο λιτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Συστήνει υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας υπαγόμενη στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με τις εξής ειδικό τητες: Μία (1) θέση Κοινωνικής Λειτουργού ΤΕ12 Δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών με πτυχίο α ή β κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Νοσηλευτών ΔΕ ή άλλο ισό τιμο ή αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε δίπλωμα ή τίτλο με βάση τον οποίο εκδόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλ ματος Δύο (2) θέσεις Οικογενειακών Βοηθών ΥΕ15 Μία (1) θέση Καθαριστριών ΥΕ16 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 3832/ από φαση μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Σέρρες, 6 Δεκεμβρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ (5) τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρία. «ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με δ.τ. «ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒΕΕ» Με την υπ αριθμ. 6670/Π03/4/00087/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται η επέν δυση της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒΕΕ» η οποία υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 6192/Π03/4/00087/Ε/ν. 3299/04/ όμοια, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενης μονάδας τυποποίησης αγρο τικών προϊόντων στην περιοχή Λαζοχωρίου του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας, στο συνολικό κόστος των ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00 και μέσο μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους ,00. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού ,00. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (6) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρία «ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.». Με την υπ αριθμ. 8211/Π03/1/480/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με την 6390/ Π03/1/480/ όμοια, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων ζύμης και πίτσας στο δ.δ. Λακκώματος του Δήμου Καλλικράτειας του Νομού Χαλκιδικής, στο συνολικό κόστος των ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 30%, δηλαδή ποσό επιχορήγη σης ,00 και ποσοστό επιδότησης τόκων 30 % για τραπεζικό δάνειο ύψους ,00. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού ,00. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής

6 18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η ατομική επιχείρηση ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. Με την υπ αριθμ. 8089/Π03/4/00397/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται η επένδυση της ατομικής επιχείρησης ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την υπ αριθμ. 6319/Π03/4/00397/Ε/ν. 3299/04/ όμοια, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας εκτρο φής αγελάδων στην περιοχή Ξυλοκερατιάς του Δήμου Πικρολίμνης του Νομού Κιλκίς, στο συνολικό κόστος των ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν ελήφθη. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορί στηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη σης, ποσού ,00. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ ΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΦΙΛ» στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. 6171/Π03/5/00001/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΦΙΛ» που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής προφίλ και προϊόντων επένδυσης φύλλων πόρτας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 205.1) στο 18 χλμ Θεσσαλονίκης Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης (περιοχή κινήτρων Α ) σύμφωνα με το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 21%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης δέκα χιλιάδων οκτα κοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (10.804,50) και με ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 21% για συνολικό κόστος δαπανών χρηματοδοτικής μί σθωσης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα τεσ σάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ( ,00) ευρώ, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών ( ,70). Κυβερνήσεως (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MLS ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ Α.Ε.», με δ.τ. «MLS MULTIMEDIA A.E.» στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. 4310/Π03/4/00249/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρη σης «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «MLS MULTIMEDIA A.E..» που αναφέρεται στην ανάπτυξη λογισμικού και ανέγερση ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων εται ρείας ανάπτυξης λογισμικού (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 722.0) στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Θεσσαλονίκης (περιοχή κινήτρων Β ) σύμ φωνα με το ν. 3299/04, συνολικού κόστους δύο εκατομ μυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 35%, δηλαδή ποσό επιχορή γησης εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00) ευρώ. (10) τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρία «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ O.E.» Με την υπ αριθμ. 7020/Π03/4/00099/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται ή επένδυση της επιχείρησης «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ O.E.», η οποία υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3299/04 με την υπ αριθμ. 6862/Π03/4/00099/Ε/ν. 3299/04/ όμοια, που αναφέρεται στον ίδρυση μονάδας κατα σκευής ξύλινων παλετών στο Δήμο Μελίκης του Νομού Ημαθίας, στο συνολικό κόστος των ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσό επιχορήγη σης ,00. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των ,00. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19 Με την ίδια απόφαση πιστοποιήται η έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού ,00. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (11) Ανάκληση της υπ αριθμ. 5039/Π03/1/304/ από φασης και επιστροφή επιχορήγησης που καταβλή θηκε στην ατομική επιχείρηση ΒΑΘΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ. Με την υπ αριθμ. οικ. 9674/Π03/1/304/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας ανακλήθηκε η υπ αριθμ. 5039/Π03/1/304/ απόφασης μας που αναφέρονταν στην ίδρυση μονάδας εκτροφής στρουθοκαμήλων στο δ. δ. Κρηστώνης του Δήμου Κιλκίς του ομώνυμου Νομού, συνολικής δαπάνης ,00, επειδή η επένδυση δεν ολοκληρώθηκε. Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε η επιστροφή στο Δημόσιο, ποσού ,54, από τα οποία ,00 εί ναι το ποσό της καταβληθείσας επιχορήγησης και ποσό ,54 οι τόκοι της ληφθείσας επιχορήγησης, από την ημερομηνία καταβολής της μέχρι , σύμ φωνα με την παραγρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. Μετά την δημοσίευση της παρούσας θα συνταχθεί χρη ματικός κατάλογος, ο οποίος θα διαβιβαστεί στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων. Στον χρηματικό κατάλογο θα αναγραφεί το ποσό της κύριας οφειλής ύψους ,00, οι επι βαρύνσεις από νόμιμους τόκους μέχρι , ύψους ,54, καθώς και οι επιβαρύνσεις από νόμιμους τό κους για το χρονικό διάστημα από μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του χρηματικού καταλόγου. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

8 20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2220 30 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δημοτικών σχολείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 542 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 3 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/8.2.2008 Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/8.2.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 3 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΔΑΥ και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1068 3 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών... 1 Σύσταση ειδικότητας εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2368 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2250 4 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ει δικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 22 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα