qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqι σςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnl mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιj φqπσπζαwωeτrtνyνμpκaλsdfghσjklzx

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqι σςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnl mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιj φqπσπζαwωeτrtνyνμpκaλsdfghσjklzx"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqι σςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnl mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιj φqπσπζαwωeτrtνyνμpκaλsdfghσjklzx cvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvj τbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρωυi bnβφδγωmζqwertλκοθξyuiύαςφdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcε rυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηvbnαςφδj ωmqwertαςδyuiopasdfαςδφγθμκxcv υξςφbnmςφγqwθeξτςδφrtyuφγσοιol paαςδφsdfghjklzxcvαςδφbnγμ,mqwe rtyuiopasdfgαςργκοϊτbnmqwertyςδη φγuiopasςδφγdfghjklzxςδδγςφγcvbι nmqwertyuioβκςλπpasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdγαεορlzxcvbnmqwei εrtyuiopasdfghjkαεργαεργαγρqwerty

2 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία ζκδοςη τησ Βιβλιοθήκησ και Κζντρου Πληροφόρηςησ (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιςτημίου Τεφχοσ 1 Ιανουάριοσ-Ιοφνιοσ 2013 Επιμζλεια ζκδοςθσ: Χριςτοσ Κουλουρίδθσ, Βιβλιοκθκονόμοσ Τμιμα Βιβλιογραφικοφ Ελζγχου τθλ , Λόνιο Ρανεπιςτιμιο. Βιβλιοκικθ και Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Λ. Κεοτόκθ Κζρκυρα [ii]

3 Ρίνακασ περιεχομζνων Ρρολογικό ςθμείωμα... iii Ειςαγωγι... v 000 Γενικά ζργα (Ρλθροφορικι, Αρχειονομία, Βιβλιοκθκονομία,Μουςειολογία) Φιλοςοφία, Ψυχολογία Κρθςκεία Κοινωνικζσ επιςτιμεσ - Οικονομία, Δίκαιο, Ρολιτικι, Εκπαίδευςθ Γλϊςςα Φυςικζσ επιςτιμεσ και Μακθματικά Τεχνολογία (Εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ) Τζχνεσ καλζσ και διακοςμθτικζσ Λογοτεχνία και θτορικι Λςτορία, Γεωγραφία... 40

4 [ii]

5 Ρρολογικό Σθμείωμα Η βιβλιοθήκη μας που πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες της στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου φιλοδοξεί πριν από όλα να μεταμορφωθεί σταδιακά σε χώρο δημιουργίας, αλλά και ψυχαγωγίας για τους χρήστες της. Αυτό ίσως που δεν βλέπει κανείς στους κοινόχρηστους χώρους είναι πολλά βιβλία σε ράφια. Λόγω του διαθέσιμου χώρου του κτηρίου το κλειστό βιβλιοστάσιο ήταν μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη. Αυτό όμως που φαίνεται στην πρώτη ματιά ως μειονέκτημα, η βιβλιοθήκη του Ιονίου δοκιμάζει να το μετατρέψει σε πλεονέκτημα. Μπορείτε να διαλέξτε το βιβλίο σας μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα το έχετε άμεσα. Αλλά και στη θέση των ραφιών για την τοποθέτηση της συλλογής της βιβλιοθήκης προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία χώρων μελέτης και δημιουργικής εργασίας με χρήση όσον το δυνατό περισσότερων high-tech συστημάτων. Η Βιβλιοθήκη του Ιονίου καλείται να εξελιχθεί σε μία βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης με όλα τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την καταλυτική επίδραση της επανάστασης της πληροφορίας. Σήμερα πλέον έχουμε πρόσβαση σε απίστευτο όγκο πληροφοριών μέσω των κινητών τηλεφώνων, των tablets και των φορητών υπολογιστών από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η βιβλιοθήκη χάνοντας το μονοπώλιο προσφοράς της πληροφορίας αποκτά ταυτόχρονα τη σπουδαιότητα του χώρου συνεργασίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της δημιουργικής επαφής με την κοινωνία των πολιτών. Η Βιβλιοθήκη του Ιονίου δεν θέλει να έχει την φήμη ενός ήσυχου μέρους όπου δε συμβαίνει τίποτα, καθώς δεν έχει τον ρόλο μίας αποθήκης βιβλίων. Αντίθετα αποτελεί τον καταλληλότερο χώρο μάθησης και έρευνας. Παρόλο ότι ο πρωταρχικός σκοπός της βιβλιοθήκης παραμένει η αναζήτηση της πληροφορίας, αυτό που έχει αλλάξει είναι η φύση των ερωτήσεων που της τίθενται από τους χρήστες. Οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν πλέον τη βιβλιοθήκη για τα δεδομένα που χρειάζονται σε καθημερινή βάση, αλλά την προορίζουν για τις πιό περίπλοκες αναζητήσεις, ιδιαίτερα για το αν και με ποιο τρόπο μπορούν να προσαρμόσουν την εργασία τους στο επιστημονικό πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου που θέλουν να ασχοληθούν. Η απλή παροχή πληροφορίας παραχωρεί τη θέση της στην προσπάθεια ανάδειξης της ικανότητας για δια βίου εκπαίδευση του τρόπου σκέψης, αναζήτησης και μάθησης. Αυτό αλλάζει το σχεδιασμό των βιβλιοθηκών και των αιθουσών διδασκαλίας και συνολικά τη φυσιογνωμία των Πανεπιστημίων. [iii]

6 Η διαδικασία μάθησης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις αίθουσες διδασκαλίες, αλλά σε όλους τους χώρους του πανεπιστημίου, ακόμα και στους χώρους ψυχαγωγίας. Στόχος είναι διατηρώντας την παραδοσιακή αίγλη και το ακαδημαϊκό βάρος της βιβλιοθήκης να προσφέρουμε χώρους διάδρασης πληροφορίας, νοοτροπίας και κουλτούρας, σε μία ατμόσφαιρα που τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, και κυρίως οι φοιτητές, να μπορούν να ανταλλάσσουν γνώση και κυρίως απόψεις. Κέρκυρα, Νοέμβριος 2013 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης [iv]

7 Eιςαγωγι Με το «Βιβλιογραφικό δελτίο» η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου εγκαινιάζει μια σειρά εκδόσεων, που στόχο έχουν την έγκυρη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της κερκυραϊκής κοινωνίας, καθώς και την προβολή του έργου και των υπηρεσιών της. Το «Βιβλιογραφικό δελτίο» δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΒΙΚΕΠ και θα διανέμεται με την έκδοσή του ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και στις λοιπές ακαδημαϊκές, συνεργαζόμενες και τοπικές βιβλιοθήκες. Η συχνότητα θα είναι εξαμηνιαία στο δικτυακό τόπο της ΒΙΚΕΠ (URL: Στο «Βιβλιογραφικό Δελτίο» περιέχεται το σύνολο των τεκμηρίων (έντυπων και ηλεκτρονικών) που εισάγονται σε μια χρονική περίοδο στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της ΒΙΚΕΠ από το Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου. Ειδικότερα το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τα τεκμήρια που καταλογογραφήθηκαν και εισήχθησαν στον κατάλογο κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου Οι βιβλιογραφικές εγγραφές παρουσιάζονται στην περιληπτική τους μορφή, π.χ. : Μυςτακίδου, Αικατερίνη Η μεγάλη ιδζα ςτον τφπο του γζνουσ : ο τφποσ ςτην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, / Κατερίνα Μυςτακίδου. Αθήνα : Πατάκησ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. και ταξινομούνται σύμφωνα με τη γενική θεματική τους κατηγορία βάσει του δεκαδικού ταξινομικού συστήματος DDC (Dewey Decimal Classification), που περιγράφεται εν συντομία παρακάτω, και διαχωρίζονται εσωτερικά σε ελληνικά και ξενόγλωσσα. Σε καθεμιά από τις δύο κατηγορίες αυτές η ταξιθέτηση είναι αλφαβητική. Δεκαδικι Ταξινόμθςθ Dewey Κφριεσ Τάξεισ Παρακάτω παρατίθενται οι δέκα (10) κύριες τάξεις της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey, του ταξινομικού συστήματος που εφαρμόζει η ΒΙΚΕΠ για την ταξινόμηση της συλλογής της. Η περιγραφή των θεμάτων κάθε κύριας τάξης μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε τεύχος, ανάλογα με τα ειδικότερα θέματα των τεκμηρίων, που θα περιέχει κάθε φορά το Βιβλιογραφικό Δελτίο. [v]

8 Dewey Decimal Classification Οι 10 κφριεσ τάξεισ 000 Γενικά ζργα (Πληροφορική, Αρχειονομία, Βιβλιοθηκονομία, Μουςειολογία) 100 Φιλοςοφία, Ψυχολογία 200 Θρηςκεία 300 Κοινωνικζσ επιςτήμεσ Οικονομία, Δίκαιο, Πολιτική, Εκπαίδευςη 400 Γλώςςα 500 Φυςικζσ επιςτήμεσ και Μαθηματικά 600 Τεχνολογία (Εφαρμοςμζνεσ επιςτήμεσ) 700 Τζχνεσ Καλζσ και Διακοςμητικζσ 800 Λογοτεχνία και Ρητορική 900 Ιςτορία, Γεωγραφία Κέρκυρα, Νοέμβριος 2013 Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης [vi]

9 000 Γενικά ζργα (Ρλθροφορικι, Αρχειονομία, Βιβλιοκθκονομία, Μουςειολογία) Ελλθνικά Brookshear, J. Glenn Θ επιςτιμθ των υπολογιςτϊν : μια ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ / J. Glenn Brookshear ; *μετάφραςθ Δθμιτρθσ Καρτςακλισ+ ; *επιμζλεια ελλ. ζκδοςθσ Κωνςταντίνοσ Κουρκουμπζτθσ θ αμερικανικι ζκδ..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. : εικ., πίν. ; 24 εκ. Deitel, Harvey M. C Ρρογραμματιςμόσ / H. M. Deitel, P. J. Deitel ; απόδοςθ Χρυςοφλα Απ. Κουτροφμπα. -- 3θ ζκδ..-- Ακινα, Μ. Γκιοφρδασ : * l, 1266 ς. : πίν. ; 24 εκ. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) Dennis, Alan Ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων με τθ UML 2.0 : μια αντικειμενοςτρεφισ προςζγγιςθ / Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden ; μετάφραςθ Δθμιτρθσ Καρτςακλισ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Γιάννθσ Τηίτηικασ.-- 3θ Αμερικανικι ζκδ..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. : εικ. ; 30 εκ. Forouzan, Behrouz A. Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν / Behrouz Forouzan και Firouz Mosharraf ; *μετάφραςθ Ραναγιϊτθσ Καναβόσ, Δθμιτρθσ Καρτςακλισ+ ; *επιςτθμονικι επιμζλεια ελλ. ζκδοςθσ Γιϊργοσ Στεφανίδθσ, Αλζξανδροσ Χατηθγεωργίου+.-- 2θ ζκδ..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. : εικ., πίν. ; 24 εκ. Hamacher, Carl Οργάνωςθ και αρχιτεκτονικι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν / Carl Hamacher, Zconko Vranesic, Safwat Zaky ; επιμζλεια - πρόλογοσ ελλθνικισ ζκδοςθσ Μάνοσ ουμελιϊτθσ. -- 5θ ζκδ..-- Κεςςαλονίκθ, Επίκεντρο : xxxi, 1149 ς. : εικ. ; 27 εκ. Hunt, Andrew, Ο πρακτικόσ προγραμματιςτισ : μάκετε τθν τζχνθ ςασ ςτο ζπαρκο / Andrew Hunt, David Thomas ; *μετάφραςθ Δθμιτρθσ Καρτςακλισ+.-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. ; 24 εκ. Manning, Christopher D. Ειςαγωγι ςτθν ανάκτθςθ πλθροφοριϊν / Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schutze ; *μετάφραςθ Δθμιτρθσ Κωςτάκθσ+ ; *επιςτθμονικι επιμζλεια ελλθνικισ ζκδοςθσ Λωάννθσ εφανίδθσ+..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : ς. : εικ., πίν. ; 29 εκ.

10 Pearce, Susan M. Μουςεία, αντικείμενα και ςυλλογζσ : μια πολιτιςμικι μελζτθ / Σοφηαν Ριρσ ; μετάφραςθ Λία Γυιόκα, Αλζξθσ Καηάηθσ, Ραναγιϊτθσ Μπίκασ ; επιμζλεια Λία Γυιόκα.-- Κεςςαλονίκθ, Βάνιασ : ς. : εικ. ; 24 εκ. Peterson, Larry L. Δίκτυα υπολογιςτϊν : μια προςζγγιςθ από τθ ςκοπιά των ςυςτθμάτων / Larry L. Peterson & Bruce S. Davie ; μετάφραςθ ΓΛϊργοσ Σταφρου, Ανκι Βουγιουκλι ; επιςτθμονικι επιμζλεια Βαςίλθσ Τςαουςίδθσ.-- 4θ Αμερικανικι ζκδ..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. ; 24 εκ Rabiner, Lawrence R., Ψθφιακι επεξεργαςία φωνισ : κεωρία και εφαρμογζσ / Lawrence E. Rabiner, Ronald W. Schafer ; επιμζλεια - πρόλογοσ ελλθνικισ ζκδοςθσ Αγγελοσ Ρικράκθσ ; ςυμμετοχι ςτθν επιμζλεια Κωνςταντίνοσ Καρποφηθσ ; μετάφραςθ Αγγελοσ Ρικράκθσ... *και ά.+.-- Λευκωςία, Broken Hill, Ρ. Χ. Ραςχαλίδθσ : c ς. : εκ. ; 25 εκ. Schneiderman, Ben Σχεδίαςθ τθσ διεπαφισ χριςτθ : ςτρατθγικζσ για αποτελεςματικι επικοινωνία ανκρϊπουυπολογιςτι / Ben Shneiderman & Catherine Plaisant ; επιςτθμονικι επιμζλεια Στζφανοσ Κατςαβοφνθσ ; μετάφραςθ Γιϊργοσ Καλπάκθσ.-- 5θ ζκδ..-- Κεςςαλονίκθ, Τηιόλασ : c xx, 743 ς. : εικ. ; 25 εκ Stallings, William Βαςικζσ αρχζσ αςφάλειασ δικτφων / William Stallings ; [μετάφραςθ Λάηαροσ Γκατηίκθσ... *και ά.+ ; *επιςτθμονικι επιμζλεια Λορδάνθσ Κουτςόπουλοσ+.-- 3θ αμερικανικι ζκδ..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : ς. : πίν., ςχεδγρ. ; 24 εκ. Ullman, Larry Ειςαγωγι ςτισ PHP 6 & MySQL 5 με εικόνεσ / Larry Ullman ; μετάφραςθ Σωκράτθσ Καραγεϊργθσ ; επιμζλεια μετάφραςθσ Κϊςτασ Καρανικολόσ.-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. ; 30 εκ. Walrand, Jean Δίκτυα επικοινωνιϊν / Jean Walrand ; μετάφραςθ - επιμζλεια Λωάννθσ Σταυρακάκθσ, Λάηαροσ Μεράκοσ.-- 2θ ζκδ..-- Ακινα, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακινων : xviii, 466 ς. : εικ., ςχζδ. ; 24 εκ. Αντωνίου, Γρθγόρθσ Ειςαγωγι ςτο ςθμαςιολογικό ιςτό / Grigoris Antoniou και Frank van Harmelen.-- 2θ Αμερικανικι ζκδ..-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. : εικ. ; 24 εκ. Αρχείο νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ : αναλυτικόσ κατάλογοσ / ςφνταξθ, επιμζλεια Κικι Δθμοποφλου.-- Κεςςαλονίκθ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ : ς. ; 23 εκ. [2]

11 Αρχειονομία : θ πρακτικι των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ / Μαρία Χ. Βακαλοποφλου, Ν. Ε. Καραπιδάκθσ, επιμζλεια.-- Ακινα, ΓΑΚ : ς. ; 24 εκ..-- (Βιβλιοκικθ Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ ; 37) Βλάχου - Χαλκιοποφλου, Μαίρθ Ειςαγωγι ςτθ βιβλιοκθκονομία : πλθροφόρθςθ, βιβλιοκικεσ, κοινωνία / Μαίρθ Βλάχου- Χαλικιοποφλου.-- Ακινα, Ελλθν : c ς. ; 21 εκ. Κάτοσ, Βαςίλειοσ Αν. Τεχνικζσ κρυπτογραφίασ & κρυπτανάλυςθσ / Βαςίλειοσ Αν. Κάτοσ, Γεϊργιοσ Χρ. Στεφανίδθσ.-- Κεςςαλονίκθ, Ηυγόσ : * xiii, 396 ς. ; 25 εκ Λάππα, Ευαγγελία Ζγκυρεσ πθγζσ βιοϊατρικισ πλθροφόρθςθσ ςτο διαδίκτυο : DIMDI, MEDLINE, COCHRANE, NCBI/NLM : θ εξελικτικι πορεία των μζςων πλθροφόρθςθσ / Ευαγγελία Λάππα.-- Ακινα, Ραςχαλίδθσ : c ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (Επιςτθμονικι Βιβλιοκικθ ) Μπάνου, Χριςτίνα Το επόμενο βιμα του Γουτεμβζργιου : οι εκδοτικοί οίκοι ςτθν Ελλάδα ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα / Χριςτίνα Μπάνου.-- Ακινα, Ραπαηιςθσ : ς. ; 21 εκ. Μποφνια, Αλεξάνδρα Στα παραςκινια του μουςείου : θ διαχείριςθ των μουςειακϊν ςυλλογϊν / Αλεξάνδρα Μποφνια.-- Ακινα, Ρατάκθσ : ς. : εικ. ; 23 εκ..-- (Μουςειακζσ Σπουδζσ) Μυςτακίδου, Αικατερίνθ Θ μεγάλθ ιδζα ςτον τφπο του γζνουσ : ο τφποσ ςτθν Ελλάδα και τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία, / Κατερίνα Μυςτακίδου.-- Ακινα, Ρατάκθσ : c ς. : εικ. ; 21 εκ. Ρανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (12ο :2003 : Σζρρεσ) Ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ : επεκτείνοντασ τα όρια - : πρακτικά 12ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Ακαδθμαίκϊν Βιβλιοκθκϊν, Τεχνολογικό Λδρυμα Σερρϊν Νοεμβρίου 2003 = Academic libraries : expanding the frontiers- : proceedings of the 12th Panhellenic Conference of Academic Libraries, Technological Educational Institute of Serres November 2003 / επιμζλεια Σοφία Ρ. Γθγοριάδου.-- Σζρρεσ, Τμιμα Εκδόςεων & Βιβλιοκικθσ Τ.Ε.Λ. Σερρϊν : ς. : εικ. ; 28 εκ. Ρανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (16o :2007 : Ρειραιάσ) Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςθμερινισ και τθσ μελλοντικισ βιβλιοκικθσ : 16ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, Ρειραιάσ, 1-3 Οκτωβρίου 2007 : πρακτικά / Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Βιβλιοκικθ ; επιμζλεια ζκδοςθσ Ανκι Κατςιρίκου.-- Ρειραιάσ, Βιβλιοκικθ Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά : ς. : εικ., πίν. ; 25 εκ. [3]

12 Ρανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (19ο : 2010 : Ακινα) Επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ και βιβλιοκικεσ ςτον κόςμο τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςυνζργειασ : πρακτικά 19ου Ρανελλθνίου Συνεδρίου Ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν, Ακινα 3-5 Νοεμβρίου 2010 = Scientific communities and libraries in a world of social networking and synergies : proceedings of the 19th Panhellenic Conference of Academic Libraries, Athens 3-5 November 2010 / επιμζλεια ζκδοςθσ Κωνςταντία Κακάλθ.-- Ακινα, Βιβλιοκικθ - Υπθρεςία Ρλθροφόρθςθσ Ραντείου Ρανεπιςτθμίου : ς. : εικ. ; 25 εκ. Σαλι-Ραπαςαλι, Αναςταςία Μουςεία κλειςτοφ χϊρου : γλυπτοκικθ ταφικισ τζχνθσ Α' νεκροταφείου Ακθνϊν / Τζςθ Σαλι ; *διόρκωςθ κειμζνου Βάςω Δθμθτρίου+.-- Ακινα, Μεταίχμιο : ς. : εικ.(οριςμζνεσ ζγχρ.) ; 21Χ30 εκ..-- (Μουςειολογία ςτθν Ρράξθ ; 1) Σπινζλλθσ, Διομιδθσ Ανάγνωςθ κϊδικα : θ προοπτικι του ανοικτοφ λογιςμικοφ / Διομιδθσ Σπινζλλθσ.-- Ακινα, Κλειδάρικμοσ : c ς. : εικ., πιν. ; 24 εκ. + 1 CD-Rom Σφγχρονθ κρυπτογραφία : κεωρία και εφαρμογζσ / Mike Burmester... *και ά.+.-- Ακινα, Ραπαςωτθρίου : xvi, 710 ς. ; 24 εκ. Τςελίκθσ, Γ. Σ. C : από τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι / Γ.Σ. Τςελίκθσ, Ν.Δ. Τςελίκασ.-- 2θ ζκδ..-- Ακινα, *χ. ό.+ : ς. ; 24 εκ. Χοτηάκογλου, Χαράλαμποσ Ελλθνικά χειρόγραφα και παλαιότυπα : ςτθ Σζρβικθ Ορκόδοξθ βιβλιοκικθ του Αγίου Ανδρζα (Szentendre) Βουδαπζςτθσ / Χαράλαμποσ Γ. Χοτηάκογλου.-- Ακινα, Κζντρο νεοελλθνικϊν ερευνϊν εκνικοφ ιδρφματοσ ερευνϊν : ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (Τετράδια Εργαςίασ) Ξενόγλωςςα Agati, Maria Luisa Il libro manoscritto da oriente a occidente : per una codicologia comparata / Maria Luisa Agati.-- Roma, ''Erma'' di Bretschneider : ς. : εικ., (οριςμζνεσ ζγχρ.), χάρτεσ ; 24 εκ..-- (Studia Archaeologica ; 166) Cavallo, Guglielmo Lire a Byzance / Gulielmo Cavallo ; traduit de l'italien par P. Odorico, A. Segonds.-- Paris, Les Belles Lettres : ς. ; 24 εκ..-- (Seminaires Byzantins / Paolo Odorico ; 1) Moore, Paul, Iter psellianum : a detailed listing of manuscript sources for all works attributed to Michael Psellos, including a comprehensive bibliography / by Paul Moore.-- Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies : c xiii, 752 ς. ; 24 εκ..-- (Subsidia Mediaevalia ; 26) [4]

13 Swan, James, Fundraising for libraries : 25 proven ways to get more money for your library / James Swan.-- London, Neal-Schuman : c xiii, 411 ς. ; 25 εκ. The audio programming book / edited by Richard Boulanger and Victor Lazzarini ; foreword by Max V. Mathews.-- Cambridge, Mass., MIT Press : c xxiii, 889 ς. ; 24 εκ. + 1 DVD The human-computer interaction handbook : fundamentals, evolving technologies, and emerging applications / edited by Andrew Sears and Julie A. Jacko.-- 2nd ed..-- London, CRC Press, New York : Lawrence Erlbaum Associatesc xxiii, 1358 ς. : εικ. ; 29 εκ..-- (Human Factors and Ergonomics / Gavriel Salvendy) The shape of the book : form roll to codex (3rd century BC-19ht century AD) / edited by Franca Arduni ; with an essay by Guglielmo Cavallo ; [english translation by Catherine Bolton].-- Firenze, Mandragora : c ς. : εικ. ; 20 εκ..-- (Library on Display ; 2) World guide to library, archive and information science associations.-- 3rd, completely rev. ed..-- Berlin, New York : De Gruyter Saurc ς. ; 24 εκ..-- (IFLA Publications ; , ) Νικολόπουλοσ, Γ.Α. Inventaire du fonds Grec au Quai d'orsay : correspondance politique, : memoires et documents, / J.A. Nicolopoulos.-- Athenes, Centre de Recherche Neohelleniques de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique : ς. ; 22 εκ..-- (Collection de l'institut Francais d'athenes ; Κζντρο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν, Ε.I.E. 18) 100 Φιλοςοφία, Ψυχολογία Ελλθνικά Blanchet, Alain Ψυχολογία ομάδων : κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και εφαρμογζσ των ομαδικϊν μοντζλων / Alain Blanchet, Alain Trognon ; *μετάφραςθ Διονφςιοσ Ραπαδόπουλοσ+ ; *επιςτθμονικιφιλολογικι επιμζλεια Νίκοσ Τςζργασ θ ζκδ..-- Ακινα, Σαββάλασ : ς. ; 21 εκ..-- (Ψυχολογία ) Clarke, M. L. Το ρωμαϊκό πνεφμα : ιςτορία τθσ ρωμαϊκισ ςκζψθσ από τον Κικζρωνα ωσ τον Μάρκο Αυριλιο / M. L. Clarke ; μετάφραςθ Ρολυξζνθ Δθμθτριάδου, Λεωνίδασ Τρομάρασ ; επιμζλεια Λεωνίδασ Τρομάρασ.-- Κεςςαλονίκθ, University Studio Press : ς. ; 21 εκ. [5]

14 Cole, Michael, Θ ανάπτυξθ των παιδιϊν / Michael Cole, Sheila R. Cole ; μετάφραςθ Μαρία Σόλμαν ; επιμζλεια Ηαϊρα Ραπαλθγοφρα, Ραναγιϊτα Βορριά.-- Ακινα, Τυπωκιτω : τ. : εικ. ; 24 Gibson, Eleanor Jack Μια οικολογικι προςζγγιςθ ςτθν αντιλθπτικι μάκθςθ και ανάπτυξθ / Eleanor J. Gibson, Anne D. Pick ; ειςαγωγι, επιμζλεια Μ. Ροφρκοσ ; μετάφραςθ Α. Βακάκθ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (Οικο-Σωματικζσ-Βιωματικζσ προςεγγίςεισ ; 5) Αργυροποφλου, ωξάνθ Ο Βενιαμίν Λζςβιοσ και θ ευρωπαϊκι ςκζψθ του δζκατου όγδοου αιϊνα / ωξάνθ Δ. Αργυροποφλου.-- Ακινα, Κζντρο νεοελλθνικϊν ερευνϊν του εκνικοφ ιδρφματοσ ερευνϊν : ς. : εικ. ; 25 εκ..-- (Βιβλιοκικθ Λςτορίασ των Λδεϊν ; 2 ; Κζντρο νεοελλθνικϊν ερευνϊν του εκνικοφ ιδρφματοσ ερευνϊν 83) Βενιαμίν ο Λζςβιοσ, Στοιχεία θκικισ / Βενιαμίν Λζςβιοσ ; ειςαγωγι-ςχόλια κριτικό υπόμνθμα ωξάνθ Δ. Αργυροποφλου.-- Ακινα, Εκνικό Λδρυμα Ερευνϊν. Κζντρον Nεοελλθνικϊν Eρευνϊν : ς. ; 25 εκ..-- (Κζντρον νεοελλθνικϊν ερευνϊν εκνικοφ ιδρφματοσ ερευνϊν ; 49) Λεονταρι, Αγγελικι Αυτοαντίλθψθ / Αγγελικι Λεονταρι.-- 4θ ζκδ..-- Ακινα, Ελλθνικά γράμματα : ς. ; 20 εκ. Ματςοφκασ, Νίκοσ Ακ., Λςτορία τθσ βυηαντινισ φιλοςοφίασ : με παράρτθμα το ςχολαςτικιςμό του Δυτικοφ Μεςαίωνα / Νίκου Α. Ματςοφκα.-- 1θ ανατ..-- Κεςςαλονίκθ, Βάνιασ : ς. ; 21 εκ. Ξενόγλωςςα Colish, Marcia L. The fathers and beyond : church fathers between ancient and medieval thought / Marcia L. Colish.-- Aldershot, England, Ashgate/Variorum : c τ. (ποικίλεσ ςελιδαρικμιςεισ) : εικ., χάρτεσ ; 23 εκ..-- (Variorum Collected Studies Series ; CS896) Holiness and masculinity in the Middle ages / edited by P. H. Cullum and Katherine J. Lewis.-- Cardiff, University of Wales Press : xvi, 227 ς. : εικ. ; 22 εκ. Schaerer, Rene, L'homme antique : et la structure du monde interieur d'homere a Socrate / Rene Schaerer.-- Paris, Payot : ς. ; 23 εκ..-- (Bibliotheque Historique / Payot) The post-modern reader / edited by Charles Jencks.-- London, Academy Editions, New York : St. Martin's Pressc ς. : εικ. + 21x30 εκ. [6]

15 200 Κρθςκεία Ελλθνικά Brown, Peter Θ κοινωνία και το Άγιο ςτθν φςτερθ αρχαιότθτα / Ριτερ Μπράουν ; μετάφραςθ Αλεξάνδρα Ραπακαναςοποφλου.-- Ακινα, Άρτοσ Ηωισ : ς. ; 24 εκ. Popovic, Justin Sp. Ερμθνεία των επιςτολϊν του Αγίου Λωάννου του Κεολόγου / Λουςτίνου Ρόποβιτσ ; μετάφραςθ Σβετλάνα Ρζτςιν- Θλίασ Σαραγοφδασ.-- Ακινα, Εν Ρλω : * ς. ; 21 εκ. Zhishman, Joseph, Το δίκαιον του γάμου τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ / Jos. Zhishman ; μετάφραςθπρόλογοσ Μελζτιοσ Αποςτολόπουλοσ ; ειςαγωγικό ςθμείωμα Σπφροσ Ν. Τρωϊάνοσ.-- Ακινα, Νομικό Βιβλιοπωλείο Λ. Μ. Αλεξόπουλοσ : τ. ; 24 εκ..-- (Κλαςςικά Νομικά Συγγράμματα ) Αναςταςίου, Λωάννθσ Ε. Ανκολογία πθγϊν εκκλθςιαςτικισ ιςτορία : (Α'-ΛΑ' αί.) / Λωάν. Ε. Αναςταςίου.-- Κεςςαλονίκθ, Ραρατθρθτισ : τ. ; 25 εκ. Βικζλα, Ευγενία Τα μικρά ιερά τθσ Ακινασ / Ευγενίασ Βικζλα.-- Εν Ακιναισ, Εν Ακιναισ Αρχαιολογικι Εταιρεία : ς. x, ; 30 εκ. Γιανναράσ, Χριςτοσ Ενάντια ςτθ κρθςκεία / Χριςτοσ Γιανναράσ.-- *Ακινα+, Μκαροσ : ς. ; 25 εκ. Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο (1 ο : 1998 : Ακινα) Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Ραλαμάσ ςτθν ιςτορία και το παρόν : πρακτικά διεκνϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων Ακθνϊν (13-15 Νοεμβρίου 1998) και Λεμεςοφ (5-7 Νοεμβρίου 1999) / εποπτεία Γεωργίου Λ. Μαντηαρίδθ.-- Άγιον Προσ, Μονι Βατοπαιδίου : ς. : εικ. ; 24 εκ. Λωάννθσ, π.650-π.750 Βίοσ Βαρλαάμ και Λωαςάφ : μια αγιολογικι ιςτορία / Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ ; απόδοςθ ςτθ δθμοτικι Νικόλαοσ Καλομπάτςοσ ; *ςθμειϊςεισ-ςχόλια Μω. Ρλεξίδασ+ ; *διόρκωςθ κειμζνων Αλζξανδροσ Βαναργιϊτθσ+..-- Τρίκαλα, Ρρότυπεσ Κεςςαλικζσ Εκδόςεισ : ς. ; 21Χ13 εκ..-- (Κείμενα εκ τθσ κακ' θμάσ Σοφίασ ; 1) Λωάννθσ, π.650-π.750 Ρερί Κεοφ και Κεανκρϊπου / Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ ; απόδοςθ ςτθ νεοελλθνικι, [7]

16 ςθμειϊςεισ, ςχόλια Λωάννθσ Γρ. Ρλεξίδασ ; ειςαγωγι Διαμαντισ Κρυωνίδθσ.-- Τρίκαλα, Ρρότυπεσ Κεςςαλικζσ Εκδόςεισ : ς. ; 21Χ13 εκ..-- (Κείμενα εκ τθσ κακ' θμάσ Σοφίασ ; 4) Κοινωνίεσ και άγιοι / επιμζλεια Κεοδόςθσ Νικολαϊδθσ ; κείμενα P. Brown... *και ά.+ ; μετάφραςθ Ελευκερία Ηζθ, Νίκοσ Κραπιδάκθσ, Κεοδόςθσ Νικολαϊδθσ.-- Ακινα, Νιςοσ : ς. ; 21 εκ..-- (Υλικά ; 18) Κρικϊνθσ, Χρίςτοσ Κ., Κεοδϊρου και Λαςκάρεωσ περί χριςτιανικισ κεολογίασ λόγοι / Χρίςτου Κ. Κρικϊνθ.-- 3θ ζκδ..-- Κεςςαλονίκθ, Universitty Studio Press : ς. : εικ. ; 24 εκ. Μίνεβα, Εβελίνα Το υμνογραφικό ζργο του Μάρκου Ευγενικοφ / Εβελίνα Μίνεβα.-- Ακινα, Κανάκθ : ς. : εικ. ; 24 εκ. Νανάκθσ, Ανδρζασ Α. Εκκλθςία εκνάρχουςα και εκνικι : μζςα από τθ ςφναξθ των πρεςβυτζρων και τον ιερό ςφνδεςμο τθσ εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ / Μθτροπολίτθσ Αρκαλοχωρίου, Καςτελλίου και Βιαννοφ Ανδρζασ Α. Νανάκθσ.-- Κεςςαλονίκθ, Βάνιασ : ς. : εικ. ; 21 εκ. Νικθταρά, Χριςτίνα Ραιδαγωγικζσ δομζσ τθσ νεοπλατωνικισ και χριςτιανικισ θκικισ : ο Ρλωτίνοσ και ο Γρθγόριοσ Νφςςθσ / Χριςτίνα Νικθταρά.-- Ακινα, Ζλλθν : c ς. ; 21 εκ. Ξφδθσ, Κεόδωροσ, Βυηαντινι υμνογραφία / Κεόδωρου Ξφδθ.-- *Ακινα+, Νικόδθμοσ : ς. ; 25 εκ. Ο Άγιοσ Ακανάςιοσ ο Ακωνίτθσ.-- Ορμυλία, Λερό Κοινόβιο Ευαγγελιςμοφ τθσ Κεοτόκου : ς. : χαρτ. ; 21 εκ. Ο μοναχιςμόσ ςτθν Ρελοπόννθςο : 4οσ-15οσ αι. / επιςτθμονικι επιμζλεια Βοφλα Κόντθ = Monasticism in the Peloponnese,4th-15th c. / edited by Voula Konti.-- Ακινα, Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν. Λνςτιτοφτο Βυηαντινϊν Ερευνϊν : ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (Διεκνι Συμπόςια ; 14, ) Πςιοσ Γεράςιμοσ : ο Λορδανίτθσ / επιμζλεια Φ. Α. Δθμθτρακόπουλοσ.-- Ακινα, Κυριακίδθσ : ς. : εικ.(μερ. ζγχρ.) ; 24 εκ..-- (Ελλθνικά Κείμενα και Μελζτεσ ; 3) Ραναγόπουλοσ, Λω. Κ. Εκκλθςιαςτικόν δίκαιον / Λω. Κ. Ραναγόπουλου.-- Ακιναι, *χ. ό.+ : ς. ; 25 εκ. Ραπαδόπουλοσ, Στυλιανόσ Γ. Θ εκκλθςία και τα ιερά μυςτιρια : κατά τον Λερό Χρυςόςτομο / Στυλιανοφ Γ. Ραπαδόπουλου.-- Ακινα, Αποςτολικι Διακονία : ς. ; 18 εκ..-- (Κεωρία και Ρράξθ ) [8]

17 Ραπαδόπουλοσ, Στυλιανόσ Γ. Ο μοναχιςμόσ : όροσ δυςανάβατον / Στυλιανοφ Γ. Ραπαδόπουλου.-- Ακινα, Αποςτολικι Διακονία : ς. ; 18 εκ..-- (Κεωρία και Ρράξθ ) Ραπουτςάκθ, Νεφζλθ Μικρι ειςαγωγι ςτα ιςλαμικά γράμματα / Νεφζλθ Ραπουτςάκθ.-- Ακινα, Μουςείο Μπενάκθ : ς. : εικ. ; 25 εκ. ωμανόσ, 6οσ αιϊνασ μ.χ. Τρεισ φμνοι / ωμανοφ του Μελωδοφ ; ειςαγωγι -μετάφραςθ Κυριάκοσ Χαραλαμπίδθσ.-- Ακινα, Άγρα : ς. ; 24 εκ. Τρωϊάνοσ, Σπυρίδων Ν., Κρθςκευτικι νομοκεςία : ειδικι νομοκεςία, βιβλιογραφία, νομολογία.-- Ακινα, Νομικι Βιβλιοκικθ : xxxii, 2046 ς. ; 22 εκ. Τςίγκοσ, Βαςίλειοσ Κεςμικι και χαριςματικι διάςταςθ τθσ εκκλθςίασ : θ ενότθτα χριςτολογίασ και πνευματολογίασ ςτθν εκκλθςιολογία Λωάννου του Χρυςοςτόμου / Βαςίλειοσ Α Τςίγκοσ.-- Κεςςαλονίκθ, Ρουρνάρασ : ς. ; 24 εκ. Ξενόγλωςςα An introduction to the Bible : sacred texts and imperial contexts / David M. Carr and Colleen M. Conway.-- Malden, Wiley-Blackwell : xx, 383 ς. : εικ. ; 25 εκ. Antichrist : Konstruktionen von Feindbilden / herausgegeben von Wolfram Brandes und Felicitas Schmieder.-- Berlin, Akademie Verlag : c xvii, 292 ς. : εικ. (οριςμζνεσ ζγχρ.) ; 24 εκ. Antonova, Clemena, Space, time, and presence in the Icon : seeing the world with eyes of God / Clemena Antonova ; with a preface of Martin Kemp.-- Farnham, Ashgate : c xii, 193 ς. ; 23 εκ..-- (Ashgate Studies in THeology, Imagination and the Arts) Baun, Jane Tales from another Byzantium : celestial journey and local community in the Medieval Greek apocrypha / Jane Baun.-- New York, Cambridge University Press : ix, 461 ς. ; 26 εκ. Biennial Conference on Shifting Frontiers in Late Antiquity(7th :2009 :Boulder, Colo.) The Power of religion in late antiquity / edited by Andrew Cain and Noel Lenski.-- Farnham, Surrey, England, Ashgate : c xiv, 464 ς. ; 25 εκ. [9]

18 Bitton-Ashkelony, Brouria Encountering the sacred : the debate on Christian pilgrimage in late antiquity / Brouria Bitton-Ashkelony.-- Berkeley, University of California Press : xv, 250 ς. ; 23 εκ. Bitton-Ashkelony, Brouria The monastic school of Gaza / by Brouria Bitton-Ashkelony & Aryeh Kofsky.-- Leiden, Brill : ς. ; 25 εκ..-- (Supplements to Virgiliae Christianae ; 78) BOMOS network. Conference(2002 :Syddansk Universitet) Religion and society : rituals, resources and identity in the ancient Graeco-Roman world : the BOMOS-conferences / edited by Anders Holm Rasmussen and Susanne William Rasmussen ; with Ittai Gradel, Jens A. Krasilnikoff and Karen Rorby Kristensen.-- Roma, Quasar : (Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum ; 40) Brown, Raymond Edward A crucified Christ in Holy Week : essays on the four Gospel passion narratives / Raymond E. Brown.-- Collegeville, Minn., Liturgical Press : c ς. ; 22 εκ. Cameron, Alan, The last pagans of Rome / Alan Cameron.-- New York, N.Y., Oxford University Press : x, 878 ς. : εικ. ; 26 εκ. Chadwick, Henry, East and West : the making of the rift in the church : from Apostolic times until the Council of Florence / Henry Chadwick.-- Oxford, Oxford University Press : c x, 306 ς. ; 24 εκ..-- (Oxford History of the Christian Church) Chretiens face a l' Islam : premiers temps, premieres controverses / preface de Jean-Luc Pouthier.-- Montrouge, Bayard : ς. ; 20 εκ..-- (Le Monde de la Bible) Claussen, M.A., (Martin A.) The reform of the Frankish church : Chrodegang of Metz and the Regula canonicorum in the eighth century / M.A. Claussen.-- New York, Cambridge University Press : xii, 342 ς. ; 24 εκ..-- (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought : 4th series, 61) Connelly, Joan Breton, Portrait of a priestess : women and ritual in ancient Greece / Joan Breton Connelly.-- Princeton, Princeton Un. Press : c xv, 415 ς., *16+ ς. με εικόνεσ : εικ., ζγχρ. ; 27 εκ. Csapo, Eric Theories of mythology / Eric Csapo.-- Malden, MA, Blackwell : xiii, 338 ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (Ancient Cultures) Dillon, Matthew Pilgrims and pilgrimage in ancient Greece / Matthew Dillon.-- London, Routledge : xix, 308 ς. ; 22 εκ. [10]

19 Dvornik, Francis The Photian schism : history and legend / by Francis Dvornik.-- Cambridge, Cambridge University Press : xv, 503 ς. ; 22 εκ. Heresy and identity in late antiquity / edited by Eduard Iricinschi and Holger M. Zellentin.-- Tubingen, Mohr Siebeck : c viii, 407 ς. ; 24 εκ..-- (Texts and Studies in Ancient Judaism ; 119) Herrin, Judith The formation of Christendom / Judith Herrin.-- Princeton, Princeton University Press : ix, 530 ς. *16+ς. με πίνακεσ : εικ. ; 24 εκ. Herrin, Judith The formation of Christendom / Judith Herrin.-- Princeton, Princeton University Press : ix, 530 ς. *16+ς. με πίνακεσ : εικ. ; 24 εκ. Innocent III : vicar of Christ or lord of the world / edited with an introduction by James M. Powell.-- 2nd, expanded ed..-- Washington, D.C., THe Catholic University of America Press : c viii, 197 ς. ; 24 εκ. Ivanov, S. A., (Sergei Arkad'evich), Holy fools in Byzantium and beyond / Sergey A. Ivanov ; translated by Simon Franklin.-- New York, Oxford University Press : c xi, 479 ς. ; 24 εκ..-- (Oxford Studies in Byzantium) Kitchen, John, Saints' lives and the rhetoric of gender : male and female in Merovingian hagiography / John Kitchen.-- New York, Oxford University Press : xv, 225 ς. ; 24 εκ. Lipka, Michael Roman gods : a conceptual approach / by Michael Lipka.-- Leiden, Boston : Brill ix, 219 ς. ; 25 εκ..-- (Religions in the Graeco-Roman World ; 167) Louth, Andrew St John Damascene : tradition and originality in Byzantine theology / Andrew Louth.-- Oxford, Oxford University Press : 2009 reprinted.-- xvii, 327 ς. ; 22 εκ..-- (Oxford Early Christian Studies) Lupu, Eran Greek sacred law : a collection of new documents (NGSL) / by Eran Lupu.-- Leiden, Brill : xx, 516 ς., *31+ς. με πίνακεσ : εικ. ; 25 εκ..-- (Religions in the Graeco-Roman World ; 152) Maraval, Pierre, Le christianisme de Constantin a la conquete arabe / Pierre Maraval.-- Paris, PUF : lxxii, 460 ς. ; 22 εκ..-- (Nouvelle Clio : L'Histoire et ses Problemes) [11]

20 McLynn, Neil B., (Neil Brendan), Christian politics and religious culture in late antiquity / Neil McLynn.-- Farnham, England, Ashgate/Variorum : c τ. (ποικίλεσ ςελιδαρικμιςεισ) ; 23 εκ..-- (Variorum Collected Studies Series ; CS928) Menze, Volker Lorenz, Justinian and the making of the Syrian Orthodox Church / Volker L. Menze.-- Oxford, New York : Oxford University Press viii, 316 ς. ; 22 εκ..-- (Oxford Early Christian Studies) Mikalson, Jon D., Religion in Hellenistic Athens / Jon D. Mikalson.-- Berkeley, University of California Press : c xii, 364 ς. ; 24 εκ..-- (Hellenistic Culture and Society ; 29) Moorhead, John, Gregory the Great / John Moorhead.-- London, Routledge : ς. ; 22 εκ..-- (The Early Church Fathers / Carol Harrison) Obolensky, Dimitri, The Bogomils : a study in Balkan neo-manichaeism / by Dmitri Obolensky.-- 1st pbk. ed..-- Cambridge, Cambridge University Press : xiv, 317 ς. ; 22 εκ. Pelikan, Jaroslav Jan, Christianity and classical culture : the metamorphosis of natural theology in the Christian encounter with Hellenism / Jaroslav Pelikan.-- New Haven, Yale University Press : c xvi, 368 ς. : χάρτεσ ; 25 εκ..-- (Gifford Lectures at Aberdeen ; ) Rapp, Claudia Holy bishops in late antiquity : the nature of Christian leadership in an age of transition / Claudia Rapp.-- Berkeley, Calif., University of California Press : xii, 346 ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (The Transformation of the Classical Heritage ; 37) Rhetoric and reality in early Christianities / Willi Braun, editor.-- Waterloo, Ont., Published for the Canadian Corporation for Studies in Religion/Corporation canadienne des sciences religieuses by Wilfrid Laurier University Press : xi, 257 ς. ; 23 εκ..-- (Studies in Christianity and Judaism ; 16) Riebe, Alexandra Rom in Gemeinschaft mit Konstantinopel : Patriarch Johannes XI. Bekkos als Verteidiger der Kirchenunion von Lyon (1274) / Alexandra Riebe.-- Wiesbaden, Harrassowitz : ς. ; 24 εκ..-- (Mainzer Veroffentlichungen zur Byzantinistik, ; Bd. 8) Rupke, Jorg Die religion der Romer : eine Einfuhrung / Jorg Rupke.-- Munchen, Verlag C. H. Beck : c ς. : εικ. ; 23 εκ. [12]

21 Russell, Norman Theophilus of Alexandria / Norman Russell.-- London, Routledge : c x, 222 ς. ; 22 εκ..- - (The Early Church Fathers / edited by Carol Harrison) Schott, Jeremy M. Christianity, empire, and the making of religion in late antiquity / Jeremy M. Schott.-- Philadelphia, University of Pennsylvania Press : c ς. ; 24 εκ..-- (Divinations : rereading late ancient religion) Silvas, Anna The Asketikon of St Basil the Great / Anna M. Silvas.-- Oxford, Oxford University Press : xvi, 516 ς. : χάρτθσ ; 24 εκ..-- (Oxford Early Christian Studies) Sterk, Andrea Renouncing the world yet leading the church : the monk-bishop in late antiquity / Andrea Sterk.-- Cambridge, Mass, Harvard University Press : viii, 360 ς. ; 24 εκ. Storia religiosa della Grecia / a cura di Luciano Vaccaro.-- Milano, Centro Ambrosiano : c ς. : εικ. ; 18 εκ..-- (Europa Ricerche ; Vol. 8) Tchouhadjian, Armand, Saint Blaise : Eveque de Sebaste, Armenie mineure : premier saint du IVe siecle universel et populaire : son culte dans le monde / Armand Tchouhadjian ; avant-propos de Caleb Bach.-- Paris, L' Harmattan : ς. : εικ., χάρτεσ ; 24 εκ. The Blackwell companion to the New testament / edited by David E. Aune.-- Malden, MA, Wiley-Blackwell : c xvi, 696 ς. : εικ. ; 26 εκ..-- (Blackwell Companions to Religion) The Crusades : an encyclopedia / Alan V. Murray editor.-- Santa Barbara, California, ABC-Clio : τ. : εικ., χάρτεσ ; 29 εκ. The deeds of Pope Innocent III / by an anonymous author ; translated with an introduction and notes by James M. Powell.-- Washington, D.C., The Catholic University of America Press : xlv, 286 ς. ; 23 εκ. The life of Adam and Eve in Greek : a critical edition / by Johannes Tromb.-- Leiden, Brill : viii, 206 ς. ; 25 εκ..-- (Pseudepigrapha Veteris Testamenti Graece ; , 6) The Sacred image East and West / edited by Robert Ousterhout and Leslie Brubaker.-- Urbana, University of Illinois Press : c xiii, 312 ς. : εικ. ; 24 εκ..-- (Illinois Byzantine studies ; 4) Tiersch, Claudia, Johannes Chrysostomus in Konstantinopel ( ) : Weltsicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Ostromischen Reiches / Claudia Tiersch.-- Tubingen, Mohr Siebeck : [2002].-- x, 475 ς. ; 24 εκ..-- (Studien und Texte zu Antike und Christentum, ; 6) [13]

22 Van Dam, Raymond Becoming christian : the conversion of Roman Cappadocia / Raymond Van Dam.-- Philadelphia, University of Pennsylvania Press : c viii, 254 ς. ; 24 εκ. Viti, Paolo Firenze e il concilio del 1439 : convegno di studi, 29 novembre- 2 dicembre 1989 / a cura dipaolo Viti.-- Firenze, Leo S. Olichki : τ. : εικ. εγχρ. ; 22 εκ..-- (Biblioteca Storica Toscana ; 29) Vom Schisma zu den Kreuzzugen : / Peter Bruns, Georg Gresser (Hrsg.).-- Paderborn, Schoningh : ς. ; 24 εκ. Weinandy, Thomas G. Athanasius : a theological introduction / Thomas G. Weinandy.-- Aldershot, England, Ashgate : c viii, 150 ς. ; 24 εκ..-- (Great Theologians Series) Women's religions in the Greco-Roman world : a sourcebook / edited by Ross Shepard Kraemer.-- New York, Oxford University Press : xxviii, 487 ς. ; 24 εκ. Wortley, John Studies on the cult of relics in Byzantium up to 1204 / John Wortley.-- Farnham, England, Ashgate/Variorum : c τ. (ποικίλεσ ςελιδαρικμιςεισ) : εικ. ; 23 εκ..-- (Variorum Collected Studies Series ; CS935) Γρθγόριοσ The life of Lazaros of Mt. Galesion : an eleventh-century pillar saint / introduction, translation, and notes by Richard P.H. Greenfield.-- Washington, D.C, Dumbarton Oaks Research Library and Collection : c xix, 423 ς. ; 24 εκ..-- (Byzantine Saints' Lives in Translation ; 3) Δθμακόπουλοσ, Γιϊργοσ Ε. Five models of spiritual direction in the early church / George E. Demacopoulos.-- Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press : c x, 274 ς. ; 23 εκ. Ευάγριοσ, π. 536-π.600 Historia ecclesiastica = Kirchengeschichte / Evagrius Scholasticus ; Ubersetzt und eingeleitet von Adelheid Hubner.-- Turnhout, Brepols : τ. ; 21 εκ..-- (Fontes Christiani ; 57) Κεόδωροσ ο Στουδίτθσ, Catechesi-epitafio per la madre / Teodoro Studita ; testo in parte edito per la prima volta, introduzione, traduzione e indici a cura di Adriana Pignani.-- Napoli, Bibliopolis : ς. ; 22 εκ..-- (Collana di Studi e Testi ; 22) Λωάννθσ, π Lettres a Olympias / Jean Chrysostome ; introduction, texte critique, traduction et notes par [14]

23 Anne-Marie Mallingrey.-- 2e ed., augmentee de la vie anonyme d'olympias.-- Paris, Editions du Cerf : ς. ; 20 εκ..-- (Sources Chretiennes ; 13) Νόννοσ ο Ρανοπολίτθσ, 4οσ αιϊνασ A christian's guide to greek culture : the Pseudo- Nonnus commentaries on Sermons 4, 5, 39 and 43 by Gregory of Nazianzus / translated with an introduction and notes by Jennifer Nimmo Smith.-- Liverpool, Liverpool University Press : c ς. ; 21 εκ..-- (Translated Texts for Historians ; 37) ωμανόσ, 6οσ αιϊνασ μ.χ. Sancti Romani Melodi cantica : cantica genuina / edited by Paul Maas and C. A. Trypanis.-- Oxford, Clarendon Press : 1997, c xxxvi, 546 ς. ; 23 εκ. Σινιόςογλου, Νικιτασ Plato and Theodoret : the Christian appropriation of Platonic philosophy and the Hellenic intellectual resistance / Niketas Siniossoglou.-- Cambridge, UK, Cambridge University Press : xi, 267 ς. ; 23 εκ..-- (Cambridge Classical Studies) Συμεϊν, π π Chapitres theologiques, gnostiques et pratiques / Symeon le nouveau theologien ; introduction, texte critique,traduction et notes de Jean Darrouzes avec la collaboration de Louis Neyrrand.-- Reimpression de la 2e ed..-- Paris, Editions du Cerf : ς. ; 20 εκ..- - (Sources chretiennes ; 51, ) Σφνοδοσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (2θ : 553) The Acts of the Council of Constantinople of 553 : with related texts on the Three Chapters controversy ; translated with an introduction and notes by Richard Price.-- Liverpool, Liverpool University Press : τ. : χάρτεσ ; 21 εκ..-- (Translated Texts for Historians ; 52) Φυρίγοσ, Αντϊνθσ, Dalla controversia palamitica alla polemica esiclastica / Antonis Fyrigos.-- Roma, Antonianum : ς. ; 24 εκ..-- (Medioevo ; 11) Χρυςαυγισ, Λωάννθσ, John Climacus : from the Egyptian desert to the Sinaite mountain / John Chryssavgis.-- Aldershot, Hants, England, Burlington, VT : Ashgatec x, 258 ς. : χάρτ. ; 24 εκ. [15]

24 300 Κοινωνικζσ επιςτιμεσ Οικονομία, Δίκαιο, Ρολιτικι, Εκπαίδευςθ Ελλθνικά Bennett, A. Leroy, (Alvin Leroy), Διεκνείσ οργανιςμοί : αρχζσ και προβλιματα / A. Leroy Bennett, James K. Oliver ; μετάφραςθ Ηιηι Σαλίμπα, Χαράλαμποσ Κωνςταντινίδθσ ; πρόλογοσ, επιμζλεια Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ.-- Ακινα, Gutenberg : c ς. ; 24 εκ..-- (Βιβλιοκικθ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν ; 2) Goehlich, Michael Ραιδοκεντρικι διάςταςθ ςτθ μάκθςθ : ανοιχτό ςχολείο - εναλλακτικό ςχολείο - ςχολείο τθσ κοινωνίασ - ςχολείο του Reggio / Michael Goehlinch ; ειςαγωγι-επιμζλεια Κϊςτασ Χρυςαφίδθσ ; μετάφραςθ Ζλενα Νοφςια.-- Ακινα, Τυπωκιτω : ς. ; 21 εκ..-- (Ρροςχολικι και Ρρωτοςχολικι Θλικία/ Εφαρμογζσ ; 2) Landes, David S. Ο πλοφτοσ και θ φτϊχεια των εκνϊν : γιατί μερικά ζκνθ είναι τόςο πλοφςια και μερικά τόςο φτϊχα / Ντζϊβιντ Σ. Λάντεσ ; μετάφραςθ από τα αγγλικά Αριάδνθ Αλαβάνου ; επιςτθμονικι επιμζλεια-προλεγόμενα Κϊςτασ Μελάσ..-- Ακινα, Λιβάνθσ : ς. : χάρτεσ ; 24 εκ..-- (Οικονομία ) Lefebre, Henri, Κοινωνιολογία του Μαρξ / Ανρί Λεφζβρ ; μετάφραςθ Τάςοσ Αναςταςιάδθσ ; επιμζλεια Δ.Γ. Τςαοφςθσ.-- 2θ ζκδ..-- Ακινα, Gutenberg : ς. ; 21 εκ. Marshall, T.H., (Thomas Humphrey) Λδιότθτα του πολίτθ και κοινωνικι τάξθ / T.H. Marshall, T. Bottomore ; μετάφραςθ Πλγα Β. Σταςινοποφλου.-- Ακινα, Gutenberg : ς. ; 21 εκ..-- (Βιβλιοκικθ Κοινωνικισ Επιςτιμθσ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ ; 41) Oppenheimer, Franz Το κράτοσ / Φραντσ Οππενχάϊμερ ; μετάφραςθ- επιμζλεια Γιάννθσ Καραπαπάσ.-- Αγρίνιο, Τροπι : ς. ; 21 εκ. Rima, Ingrid, Hayne, Λςτορία τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ / Ingrid Hayne Rima ; μετάφραςθ Νικθφόρου Σταματάκθ ; επιμζλεια Μιχάλθ Χατηθπροκοπίου.-- Ακινα, Gutenberg : τ. ; 21 Watson, Adam, Θ εξζλιξθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ : μία ςυγκριτικι ιςτορικι ανάλυςθ / Adam Watson ; μετάφραςθ Λία Στροίκου ; επιςτθμονικι επιμζλεια Χαράλαμποσ Ραπαςωτθρίου, [16]

25 Ραναγιϊτθσ Ιφαιςτοσ ; ευρετιριο επιςτθμονικϊν όρων, εννοιϊν και ονομάτων Ραναγιϊτθσ Ιφαιςτοσ.-- Ακινα, Ροιότθτα : ς. ; 21 εκ..-- (Βιβλιοκικθ Ρολιτικισ Φιλοςοφίασ Διεκνϊν Σχζςεων ) Αλιβιηάτοσ, Νίκοσ Κ. Το ςφνταγμα και οι εχκροί του ςτθ νεοελλθνικι ιςτορία, / Νίκοσ Κ. Αλιβιηάτοσ.-- Ακινα, Ρόλισ : ς. ; 24 εκ..-- (Historia) Βαρουφάκθσ, Γιάννθσ Ρολιτικι οικονομία : θ οικονομικι κεωρία ςτο φωσ τθσ κριτικισ / Γιάνθσ *sic+ Βαρουφάκθσ ; μετάφραςθ αγγλικϊν κειμζνων Βαγγζλθσ Κοντογιάννθσ...*κ. ά.+ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Γιάνθσ *sic+ Βαρουφάκθσ, Μάνοσ Κουντοφρθσ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. : πίν. ; 24 εκ. Βενετςανοποφλου, Μαρία Γ. Θ κεςμικι διαδρομι τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ / Μαρία Γ. Βενετςανοποφλου.-- Ακινα, Σάκκουλασ : xvi, 309 ς. ; 24 εκ. Γεωργοφλθσ, Κωνςταντίνοσ Δ., Γενικι διδακτικι / Κων. Δ. Γεωργοφλθ ; επιμζλεια Ραναγ. Ε. Γιαννακόπουλου.-- 2θ ζκδ..-- Ακιναι, Δθμ. Ν. Ραπαδιμα : ς. ; 22 εκ..-- (Φιλοςοφικι και Ραιδαγωγικι Βιβλιοκικθ ; 1) Δθμακόπουλοσ, Γεϊργιοσ Δ., Θ κεμελίωςισ του δθμοτικοφ ςυςτιματοσ : ςυμβολι εισ τθν ιςτορίαν τθσ ελλθνικισ τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ (βάςει ανζκδοτων αρχείων) / Γεϊργιοσ Δ. Δθμακόπουλοσ = Le nouveau systeme de l administration Hellenique : contribution a l histoire de l administration locale hellenique / Georges D.Dimacopoulos. -- Ακιναι, Εταιρεία Αρχειακϊν Μελετϊν και Εκδόςεων : ς. ; 24 εκ..-- (Κείμενα Λςτορίασ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ ; 1) Δθμθτρόπουλοσ, Ανδρζασ Γ. Θ γζνεςθ του κοινοβουλευτικοφ ςυςτιματοσ και θ ανάδειξθ τθσ κυβζρνθςθσ : το κοινοβουλευτικό ςφςτθμα και θ ανάδειξθ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα ( ) / Ανδρζασ Γ. Δθμθτρόπουλοσ.-- Ακινα, Σάκκουλασ : xvi, 281 ς. ; 24 εκ. Ειςαγωγι ςτισ ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ / Ελλθνικι Ρανεπιςτθμιακι Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν ; επιμζλεια Κ. Στεφάνου...*κ.ά θ ζκδ..-- Ακινα, Λ. Σιδζρθσ : τ. ; 24 εκ. Θ εκπαίδευςθ των παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτθν Ελλάδα : διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ / επιμζλεια Μιχάλθσ Δαμανάκθσ.-- 8θ ανατφπωςθ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. : πίν. ; 24 εκ..-- (Διαπολιτιςμικι Ραιδαγωγικι ) Καρταςίδου, Λευκοκζα Μουςικι εκπαίδευςθ ςτθν ειδικι παιδαγωγικι : εκπαιδευτικζσ- κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ [17]

26 τθσ μουςικισ ςτθν ευρφτερι τθσ ςθμαςία ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ / Λευκοκζα Καρταςίδου.-- Ακινα, Τυπωκιτω : ς. : εικ. ; 20 εκ..-- (Ειδικι Ραιδαγωγικι ; 4) Κυρίδθσ, Αργφρθσ Θ ανιςότθτα ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ και θ πρόςβαςθ ςτο πανεπιςτιμιο : ( ) / Αργφρθσ Γ.Κυρίδθσ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. : πίν. ; 24 εκ..-- (Ραιδαγωγικι ςειρά ) Λαηάνθσ, Αλζξανδροσ Γ., Αναπολιςεισ, ιτοι, Εκιμογραφικά ενκυμιματα από τα Καςτανοχϊρια Λωαννίνων / Αλζξανδροσ Γ. Λαηάνθσ.-- Ακινα, Δωδϊνθ / Βερενίκθ : ς. ; 21 εκ. Λζων Στ' ο Σοφόσ, Το επαρχικόν βιβλίον Λζοντοσ σ' του ςοφοφ / ειςαγωγι, απόδοςθ κειμζνου ςτθ νζα ελλθνικι, ςχολιαςμόσ Ταξιάρχθσ Γ. Κόλιασ, Μαρία Χρόνθ.-- Ακινα, Κανάκθσ : ς. : εικ. ; 21 εκ..-- (Κείμενα Βυηαντινισ Γραμματείασ ) Μανιτάκθσ, Αντϊνθσ Συνταγματικι οργάνωςθ του κράτουσ : με ςτοιχεία πολιτειολογίασ / Αντϊνθσ Μανιτάκθσ.-- 3θ ζκδ. επαυξθμζνθ.-- Ακινα, Σάκκουλασ : xxiii, 250 ς. ; 22 εκ. Μανιτάκθσ, Αντϊνθσ Τι είναι κράτοσ / Αντϊνθσ Μανιτάκθσ.-- Ακινα, Σαββάλασ : ς. ; 14x21 εκ..-- (Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ) Μανιτάκθσ, Αντϊνθσ Τι είναι ςφνταγμα / Αντϊνθσ Μανιτάκθσ.-- Ακινα, Σαββάλασ : ς. ; 21 εκ..-- (Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ) Μαροφδθσ, Δθμοςκζνθσ, Θ κρατικι εξουςία εισ τθν επαναςτατθμζνθν Ελλάδα / Δθμοςκζνουσ Β. Μαροφδθ.-- Ακιναι, Ρελαςγόσ : ς. ; 24 εκ. Μιτςθσ, Ναπολζων Σπ. Διδακτικι του γλωςςικοφ μακιματοσ : από τθ γλωςςικι κεωρία ςτθ διδακτικι πράξθ / Ναπολζων Σπ. Μιτςθσ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. ; 22 εκ..-- (Γλωςςολογικι Βιβλιοκικθ ; 5) Μιτςθσ, Ναπολζων Σπ. Θ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ υπό το πρίςμα τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ : ειςαγωγι ςτθ κεωρία και τισ τεχνικζσ του επικοινωνιακοφ μοντζλου / Ναπολζων Σπ. Μιτςθσ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. ; 22 εκ..-- (Γλωςςολογικι Βιβλιοκικθ ; 11) Μιτςθσ, Ναπολζων Σπ. Θ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ : θ [18]

27 επίδραςθ τθσ γλωςςικισ επιςτιμθσ ςτθν εξζλιξισ τθσ / Ναπολζων Σπ. Μιτςθσ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. ; 22 εκ..-- (Γλωςςολογικι Βιβλιοκικθ ; 4) Μικρόσ, Γεϊργιοσ Κ. Θ ποςοτικι ανάλυςθ τθσ κοινωνιογλωςςολογικισ ποικιλίασ : κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ / Γεϊργιοσ Κ. Μικρόσ.-- Ακινα, Μεταίχμιο : ς. ; 21 εκ..-- (Γλϊςςα - Εκπαίδευςθ - Κοινωνία ) Μλεκάνθσ, Μιχαιλ Γ. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν / Μιχαιλ Γ. Μλεκάνθσ.-- Ακινα, Τυπωκιτω : ς. ; 22 εκ..-- (Ο Εκπαιδευτικόσ Σιμερα ; 6) Μότςιασ, Χριςτοσ Τι ζτρωγαν οι βυηαντινοί / Χριςτοσ Μότςιασ.-- Ακινα, Κάκτοσ : ς. ; 21εκ. Μπουηάκθσ, Σιφθσ Εκπαιδευτικι πολιτικι και ςυγκριτικι επιχειρθματολογία ςτο παράδειγμα των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων τθσ γενικισ και τεχνικο-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα : μεταρρυκμιςτικά επειςόδια 1913, 1929, 1959, 1964, 1976/77, 1985 και 1997/98 / Σ. Μπουηάκθσ, Γ. Κουςτουράκθσ, Ε. Μπερδοφςθ.-- Ακινα, Gutenberg : ς. : πίν. ; 24 εκ..-- (Συγκριτικι Ραιδαγωγικι ; 6) Νάνου-Σκοτεινιϊτθ, Αποςτολία Θ Μακρινίτςα του Ρθλίου / Αποςτολία Νάνου-Σκοτεινιϊτθ.-- Μακρινίτςα, Κοινότθτα Μακρινίτςασ : τ. : εικ. ; 24 εκ. Ο ρόλοσ και θ κζςθ τθσ Τουρκίασ ςτον κόςμο : ςφγχρονθ πραγματικότθτα και μελλοντικζσ προκλιςεισ / επιμζλεια Δθμιτρθσ Καιρίδθσ, Lenore G. Martin.-- Ακινα, Λ. Σιδζρθσ : xiv, 410 ς. : χάρτεσ ; 24 εκ. Ραντελισ, Αντϊνθσ Μ. Κείμενα ςυνταγματικισ ιςτορίασ / Αντϊνθ Μ. Ραντελι, Στζφανου Λ. Κουτςουμπίνα, Τριανταφφλλου Α. Γεροηιςθ.-- Ακινα, Σάκκουλασ : τ.. ; 21 εκ..-- (Ρθγζσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου Δικαίου ; 5) Ραπαδθμθτρίου, Βάςω Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ςχολείο : μια διαχρονικι κεϊρθςθ / Βάςω Ραπαδθμθτρίου.-- Ακινα, Τυπωκιτω : 2006 ανατφπωςθ ς. ; 22 εκ..-- (Ρεριβάλλον και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ; 3) Ραπαναοφμ, Ηωι Το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ : κεωρθτικι και εμπειρικι προςζγγιςθ / Ηωι Ραπαναοφμ ; πρόλογοσ Ραναγιϊτθ Ξωχζλλθ.-- Ακινα, Τυπωκιτω : ς. ; 22 εκ..-- (Ο Εκπαιδευτικόσ Σιμερα ; 4) [19]

28 Ροιοτικι κοινωνικι ζρευνα : μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και ανάλυςθ δεδομζνων / επιμζλεια Κεόδωροσ Λωςθφίδθσ, Μάνοσ Σπυριδάκθσ ; πρόλογοσ Λίλα Λεοντίδου.-- Ακινα, Κριτικι : ς. ; 24 εκ..-- (Επιςτθμονικι Βιβλιοκικθ / Κριτικι ) Ρροςεγγίςεισ τθσ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ / επιμζλεια Κϊςτασ Βαςιλάκθσ, Μιχάλθσ Καλογιαννάκθσ.-- *Θράκλειο+, ΤΕΛ Κριτθσ - Γενικό Τμιμα Κετικϊν Επιςτθμϊν : ς. : εικ., πιν. ; 24 εκ. οφςθσ, Γιϊργοσ Τ., Το κράτοσ : από τον Μακιαβζλι ςτον Βζμπερ: : μια κριτικι παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων κλαςικϊν κεωριϊν για το ςφγχρονο κράτοσ / Γιϊργου Τ. οφςθ.-- Ακινα, Γκοβόςτθσ : [1994;] ς. ; 23 εκ. Σκουλάσ, Γεϊργιοσ Κοινωνικζσ τάξεισ και κράτοσ : μορφζσ κράτουσ και πρακτικζσ κοινωνικϊν τάξεων ςτθν νεϊτερθ Ευρϊπθ / Γεϊργιοσ Ε. Σκουλάσ.-- 2θ ζκδ..-- Ακινα, Ραπαηιςθσ : ς. ; 21 εκ. Σκοφντηοσ, Κεόδωροσ Α. Σφςτθμα εκνικϊν οικονομικϊν λογαριαςμϊν / Κεόδωροσ Α. Σκοφντηοσ, Ρζτροσ Χ. Λίβασ. -- Ακινα, Σταμοφλθσ : ς. ; 24 εκ. Στείρθσ, Γεϊργιοσ Χρ. Φιλοςοφία του κράτουσ και του δικαίου : οι μζςοι χρόνοι και θ αναγζννθςθ / Γεϊργιοσ Χρ. Στείρθσ.-- 2θ ζκδ..-- Ακινα, Σάκκουλασ : ς. ; 24 εκ. Το υπερκινθτικό παιδί και οι δυςκολίεσ του ςτθ μάκθςθ και ςτθ ςυμπεριφορά / επιμζλεια Ευκφμιοσ Κάκουροσ.-- Ακινα, Ελλθνικά Γράμματα : ς. ; 21 εκ..-- (Εξελικτικι Ψυχολογία ) Χουλιαράσ, Αλζξανδροσ, Το νοικοκυριό του Ευρυτάνα : ςπίτι, αςχολίεσ και εργαλεία, ςκεφθ και αντικείμενα, επαγγελματίεσ, οικοανάπτυξθ / Αλζξανδροσ Χουλιαράσ.-- Ακινα, Επτάλοφοσ : ς. : εικ. ; 24εκ Χριμα : ιςτορία / επιμζλεια Jonathan Williams με τουσ Joe Cribb και Elizabeth Errington ; μετάφραςθ Μαίρθ Κιτρόεφ, Αναςτάςιοσ Τηάμαλθσ.-- Ακινα, Ροταμόσ : ς. : εικ. ; 24 εκ. Ψθφιακά μζςα : ο πολιτιςμόσ του ιχου και του κεάματοσ / Μιχάλθσ Κοκκϊνθσ, Γρθγόρθσ Ραςχαςλίδθσ, Φιλίμων Μπαντιμαροφδθσ (επιμζλεια).-- *Ακινα+, Κριτικι : ς. : εικ. ζγχρ. ; 24 εκ..-- (Επιςτθμονικι Βιβλιοκικθ ) [20]

29 Ξενόγλωςςα A companion to the Roman army / edited by Paul Erdkamp.-- Malden, Blackwell : xxvi, 574 ς. ; 25 εκ..-- (Blackwell Companions to the Ancient World) Appleby, Joyce Oldham Capitalism and a new social order : the pepublican vision of the 1790s / John Appleby.-- New York, New York University Press : c x, 110 ς. ; 23 εκ..-- (Anson G. Phelps Lectureship on Early American History) Arcaria, Francesco Referre ad principem : contributo allo studio delle epistulae imperiali in eta classica / Francesco Arcaria.-- Milano, Giuffre Editore : ix, 320 ς. ; 24 εκ..-- (Publicazioni della Facolta di Giurisprudenza : Universita di Catania, nuova serie ; 172) Aristocratie antique : modeles et exemplarite sociale / sous la direction de Henri-Louis Fernoux et Christian Stein.-- Dijon, Ed. universitaires de Dijon-Universite de Bourgogne : ς. : εικ., χάρτεσ ; 23 εκ..-- (Collection Societes, ) Bacchilega, Cristina, Postmodern fairy tales : gender and narrative strategies / Cristina Bacchilega.-- Philadelphia, University of Pennsylvania Press : c xi, 208 ς. : εικ. ; 23 εκ. Becoming Byzantine : children and childhood in Byzantium ; edited by Arietta Papaconstantinou and Alice-Mary Talbot.-- Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection : ς. ; 24 εκ..-- (Dumbarton Oaks Byzantine Symposia And Colloquia) Biliarsky, Ivan, World and power in mediaeval Bulgaria / by Ivan Biliarsky.-- Leiden, Boston : Brill x, 582 ς. ; 25 εκ..-- (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, ; 14, ) Bradford, Alfred S. With arrow, sword, and spear : a history of warfare in the ancient world / Alfrerd S. Bradford.-- Westport, Conn., Praeger : xviii, 312 ς. ; 24 εκ. Canning, Joseph A history of Medieval political thought, / Joseph Canning.-- London, Routledge : c xv, 255 ς. ; 23 εκ. Diamond, Jared M., Guns, germs, and steel : the fates of human societies / Jared Diamond.-- New York, Norton : c ς. : εικ. χάρτεσ ; 24 εκ. [21]

Τεύχος 3 Ιανουάριος Ιούνιος 2014

Τεύχος 3 Ιανουάριος Ιούνιος 2014 Τεύχος 3 Ιανουάριος Ιούνιος 2014 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 3 Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 4 Ιούλιος Δεκέμβριος 2014

Τεύχος 4 Ιούλιος Δεκέμβριος 2014 Τεύχος 4 Ιούλιος Δεκέμβριος 2014 [0] Κέρκυρα 2015 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 4 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002 23 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Αύγουστος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό τρίτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2004 28 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάϊος Σεπτέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό όγδοο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2004 27 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό έβδοµο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004 29 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2007

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2007 36 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό έκτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιούλιος Απρίλιος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιούλιος Απρίλιος 2006 16 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιούλιος Απρίλιος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο έκτο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006 33 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό τρίτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2006 35 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Σεπτέµβριος εκέµβριος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό πέµπτο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάρτιος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάρτιος 2001 18 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Μάρτιος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο όγδοο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2005 31 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάϊος Σεπτέµβριος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB 1 Bibliothèque Jean de Vernon IFEB *** Listes des acquisitions 2008 Catalogue de la bibliothèque : http://ipac.icp.fr 21 rue d Assas, 75270 Paris Cedex 06 tél. 33 (0)1 44 39 84 94 ; fax 33 (0)1 44 39 52

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Ιούλιος 2003

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Ιούλιος 2003 25 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Ιούλιος 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό πέµπτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006 17 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο έβδοµο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2001 21 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό πρώτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005 32 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό δεύτερο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάιος Αύγουστος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάιος Αύγουστος 2006 34 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάιος Αύγουστος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό τέταρτο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001 19 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Ιούνιος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2002 24 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Σεπτέµβριος εκέµβριος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό τέταρτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 41 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τεσσαρακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ (ΜΑ, Ph.D.) ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α. ΠΟΤΔΕ Β. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάϊος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάϊος 2002 22 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Μάϊος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό δεύτερο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα