Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης"

Transcript

1 RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης (0/08) GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт EреоЮгзуз ухмвьлщн ХрпдеЯоейт буцблеябт УфпйчеЯб гйб фп уеф ухнбсмпльгзузт Рспдйбгсбцьменз чсюуз ФечнйкЬ уфпйчеяб Рсйн брь фз ухнбсмпльгзуз ГенйкЭт хрпдеяоейт Ресйечьменп рбсбггелябт Уеф ухнбсмпльгзузт гйб фбсьфуб Уеф ухнбсмпльгзузт гйб уфэгз ХдсбхлйкЮ уэндеуз гйб ухнбсмпльгзуз уе фбсьфуб кбй уфэгз Рсьуиефб брбйфпэменб впзизфйкь мэфсб МефбцпсЬ кбй брпиюкехуз Бойпльгзуз фпх бнбгкбяпх чюспх Ухнбсмпльгзуз вьузт уфюсйозт гйб фбсьфуб кбй вьузт уфюсйозт гйб уфэгз ФбсЬфуб Ухнбсмпльгзуз вьузт уфюсйозт гйб фбсьфуб ухуфюмбфпт 50/00 l - эшпт кфйсяпх мйксьфесп брь 0 m Ухнбсмпльгзуз вьузт уфюсйозт гйб фбсьфуб ухуфюмбфпт 00 l - эшпт кфйсяпх мйксьфесп брь 0 m Рсьуиефб уфзсягмбфб уе эшз кфйсяпх рьнщ брь 0 m Ю фбчэфзфет бнэмпх 5 km/h Уэндеуз уфэгзт Уе уфэгз Уэндеуз уфэгзт гйб фз ухнбсмпльгзуз уе уфэгз Уэндеуз уфэгзт ме вядет бгкэсщузт Уе уэуфзмб 50/00 l: ФпрпиЭфзуз ухуфюмбфпт ухнбсмпльгзузт гйб уфэгз Уе уэуфзмб 00 l: ФпрпиЭфзуз сбгюн рспцял Уе уэуфзмб 00 l: ФпрпиЭфзуз фпх дйрлпэ уцйгкфюсб ухллэкфз Уе уэуфзмб 00 l: ФпрпиЭфзуз фпх деэфеспх ухллэкфз ФпрпиЭфзуз брлпэ уцйгкфюсб ухллэкфз бсйуфесь ФпрпиЭфзуз фпх мрьйлес ФпрпиЭфзуз фпх мрьйлес уе уэуфзмб фбсьфубт ФпрпиЭфзуз фпх мрьйлес уе уэуфзмб уфэгзт УфесЭщуз фпх мрьйлес ме фпхт ймьнфет мрьйлес ФпрпиЭфзуз бгщгюн уэндеузт Уэндеуз бгщгпэ рспубгщгют уе уэуфзмб 50/00 l Уэндеуз бгщгпэ рспубгщгют уе уэуфзмб 00 l Уэндеуз бгщгпэ ерйуфспцют Ухнбсмпльгзуз ухгксбфзфюсб гйб фпн бгщгь ерйуфспцют Уэндеуз бгщгюн рьуймпх неспэ Мьнщуз фщн бгщгюн уэндеузт ёнбсоз лейфпхсгябт РлЮсщуз кхклюмбфпт рьуймпх неспэ РлЮсщуз злйбкпэ кхклюмбфпт ЕсгбуЯет елэгчпх мефь фзн Энбсоз лейфпхсгябт кбй фз ухнфюсзуз РспуфбуЯб фпх ресйвьллпнфпт/бнбкэклщуз 9 УхнфЮсзуз Ухнбсмпльгзуз фщн ухллекфюн РспефпймбуЯб фпрпиэфзузт ухллэкфз. 6.. Рспухнбсмпльгзуз фзт фхцлют фьрбт Уе уэуфзмб 00 l: Рспухнбсмпльгзуз фпх уеф ендйьмеузт уэндеузт ХдсбхлйкЮ уэндеуз УфесЭщуз ухллекфюн ЕцбсмпгЮ брлпэ уцйгкфюсб ухллэкфз деойь ФпрпиЭфзуз фпх рсюфпх ухллэкфз (0/08)

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας. Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που ενέχει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα ( o επίπεδο) Πίν.. Υποδείξεις ασφαλείας Στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται η δομή των οδηγιών τοποθέτησης και αναφέρονται γενικές υποδείξεις ασφαλείας για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. Οι σχετικές με την τοποθέτηση υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης βρίσκονται στις οδηγίες τοποθέτησης στα αντίστοιχα βήματα τοποθέτησης. Μελετήστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας προτού ξεκινήσετε την τοποθέτηση. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό - ακόμα και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές ή καταστροφές στο περιβάλλον. Κίνδυνος κατά την εργασία σε στέγη B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. B Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρμολόγησης, των συλλεκτών και του μπόιλερ. Τοποθέτηση, συντήρηση B Αναθέστε την τοποθέτηση ή τη μετασκευή της συσκευής αποκλειστικά σε έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό. B Χρησιμοποιήστε το μπόιλερ αποκλειστικά για τη θέρμανση πόσιμου νερού. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να επιτηρείται, όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 60 C. B Συνιστούμε τη σύνδεση μιας βάνας μίξης ζεστού νερού πίσω από τη σύνδεση "έξοδος ζεστού νερού" του μπόιλερ. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Όταν ο συλλέκτης και τα υλικά τοποθέτησης είναι εκτεθειμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ηλιακή ακτινοβολία, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων σε περίπτωση επαφής με συγκεκριμένα μέρη. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. B Καλύψτε το συλλέκτη (π.χ. με ένα κομμάτι ύφασμα) και τα υλικά συναρμολόγησης πριν και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης προκειμένου να τα προστατεύσετε από υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστάται να απομακρύνετε το κάλυμμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. Συντήρηση B Συμβουλή για τον πελάτη: Συνάψτε μια σύμβαση επιθεώρησης/ συντήρησης με μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία, η οποία θα αναλαμβάνει τη συντήρηση της συσκευής μία φορά ετησίως. B Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια της συσκευής και τις επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση της στο περιβάλλον. B Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά! Εξοικείωση του πελάτη B Ενημερώστε τον πελάτη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και βοηθήστε τον να εξοικειωθεί με το χειρισμό της. B Επισημάνετε στον πελάτη ότι απαγορεύεται να προβεί σε τροποποιήσεις ή επισκευές (0/08)

4 4 Στοιχεία για το σετ συναρμολόγησης Στοιχεία για το σετ συναρμολόγησης. Προδιαγραφόμενη χρήση Το σετ συναρμολόγησης για στέγη χρησιμεύει στην υποδοχή θερμικών ηλιακών συλλεκτών και του αντίστοιχου μπόιλερ σε κεκλιμένες στέγες με κλίση 5 έως 45. Σε κλίσεις στέγης πάνω από 5 η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί με βίδες αγκύρωσης. Το σετ συναρμολόγησης για ταράτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλίση στέγης έως 5 προς την κατεύθυνση του συλλέκτη. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να προκληθεί βλάβη στη δομή της κατασκευής λόγω συναρμολόγησης του ηλιακού συστήματος. Προϋποθέσεις λειτουργίας Το σετ συναρμολόγησης πρέπει να τοποθετείται μόνο σε αρκετά ανθεκτικές στέγες και για αυτό πρέπει να ζητηθεί αν χρειάζεται η συμβουλή μηχανικού ή ειδικού τεχνικού για στέγες. Το σετ συναρμολόγησης μπορεί να αντέξει βάρος χιονιού μέχρι,0 kn/m ² και να τοποθετηθεί σε ύψος μέχρι 0 m. Σε μεγαλύτερα ύψη τοποθέτησης (έως 00 m ή σε ταχύτητες ανέμου πάνω από 5 km/h) τοποθετήστε πρόσθετες ράγες προφίλ που δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο παραγγελίας. Μην χρησιμοποιείτε τα σετ συναρμολόγησης για στέγη και για ταράτσα για τη στερέωση άλλων εξαρτημάτων στη στέγη. Έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για την ασφαλή στερέωση των παραδοθέντων ηλιακών συλλεκτών και μπόιλερ. Κατά τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης τηρείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Αν λόγω της στατικότητάς της η στέγη δεν ενδείκνυται για την τοποθέτηση ενός μπόιλερ, ενδείκνυται η τοποθέτηση ενός κυκλοφορητή ηλιακού κυκλώματος αντί του θερμοσίφωνα (0/08)

5 Τεχνικά στοιχεία 5 Γερμανικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό θερμαντήρων Εργασίες συναρμολόγησης στη στέγη Σύνδεση θερμικών ηλιακών συστημάτων Εγκατάσταση και εξοπλισμός θερμαντήρων DIN 88, VOB, Μέρος C ) : Εργασίες κάλυψης και μόνωσης στέγης. DIN 89, VOB, Μέρος C: Υδραυλικές εργασίες. DIN 845, VOB, Μέρος C: Εργασίες σκαλωσιάς DIN 055, Μέρος 4: Υπολογισμός φορτίων σε κατασκευές. Πίν. EN 976: Θερμικά ηλιακά συστήματα και τα εξαρτήματά τους (προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις). ENV 977: Θερμικά ηλιακά συστήματα και τα εξαρτήματά τους (εγκαταστάσεις κατασκευασμένες σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη). DIN 988: Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού (TRWI). ) VOB: Δεσμευτικές διατάξεις για εκτέλεση έργου, μέρος C: Γενικοί όροι τεχνικών συμβάσεων για εκτέλεση έργου (ATV) DIN 475, Μέρος : Θερμαντήρες και εγκαταστάσεις θέρμανσης πόσιμου νερού και νερού χρήσης, απαιτήσεις, χαρακτηρισμός, εξοπλισμός και έλεγχος. DIN 880, VOB: Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού θέρμανσης και χρήσης. DIN 88, VOB: Εργασίες εγκατάστασης αερίου, νερού και λυμάτων. Τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές για την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων (επιλογή) στη Γερμανία DIN 84, VOB: Εργασίες μόνωσης θέρμανσης σε εγκαταστάσεις θερμικής τεχνολογίας. AVB ) WasV: Διατάξεις για τις γενικές προϋποθέσεις παροχής νερού. DVGW W 55: Εγκαταστάσεις θέρμανσης πόσιμου νερού και αγωγών πόσιμου νερού. Τεχνικά μέτρα για τη μείωση εμφάνισης της νόσου των λεγεωνάριων. ) Προκηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων υπέργειων κατασκευών με ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή κατοικιών Προϋποθέσεις λειτουργίας Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις αντικεραυνικής προστασίας συμβουλευτείτε το πρότυπο αντικεραυνικής προστασίας IEC-605. Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση θερμοσίφωνα TSS50 / TSS00 / TSS00 Πιστοποιητικά 006 DIN Λοιπά στοιχεία TSS 50 TSS 00 TSS 00 Βάρος λειτουργίας κατά προσέγγιση kg Απόσταση μεταξύ των δοκών mm Διαστάσεις της τοποθετημένης εγκατάστασης ) : Μ x Π x Υ Πίν. ) ταράτσα Τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης mm 0x65x705 0x65x705 00x65x705 Συλλέκτες FCB-TSS / FCC-TSS Μήκος mm 965 Πλάτος mm 05 Ύψος mm 67 Απόσταση μεταξύ των συλλεκτών mm 69 Περιεχόμενο απορροφητή, κάθετος τύπος l 0,8 Εξωτερική επιφάνεια (μικτή επιφάνεια) m,09 Επιφάνεια απορροφητή (καθαρή επιφάνεια) m,95 Καθαρό βάρος, κάθετος τύπος kg 0 Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του συλλέκτη bar 6 Πίν. 4 Τεχνικά στοιχεία των συλλεκτών (0/08)

6 6 Πριν από τη συναρμολόγηση Μπόιλερ TSS50 / TSS00 / TSS00 Έκδοση 50 l 00 l 00 l Βάρος (κενό) kg Όγκος πρωτεύοντος κυκλώματος l 0 Όγκος δευτερεύοντος κυκλώματος l Μέγ. πίεση λειτουργίας πρωτεύοντος κυκλώματος bar,5 Μέγ. πίεση λειτουργίας δευτερεύοντος κυκλώματος bar 0 Απώλεια θερμότητας W/K,7,6,4 Πάχος μόνωσης πολυουρεθάνης (χωρίς CFC) mm 50 Διάμετρος mm 580 Πλάτος mm Πίν. 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά του μπόιλερ 4 Πριν από τη συναρμολόγηση 4. Γενικές υποδείξεις Καθώς οι εταιρείες τεχνικών για στέγες είναι εξοικειωμένες με την εργασία πάνω σε στέγες και με τους κινδύνους από ενδεχόμενη πτώση, προτείνουμε να συνεργαστείτε με μια τέτοια εταιρεία. Αποκλίσεις από τον ιδανικό προσανατολισμό δεν οδηγούν σε σημαντικές διαφορές ισχύος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπύλη ισχύος της εγκατάστασης σε περίπτωση αποκλίσεων προσανατολισμού/κλίσεων ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. B Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρμολόγησης, των συλλεκτών και του μπόιλερ. Πριν από την τοποθέτηση ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις στον τόπο εγκατάστασης και τις τοπικές διατάξεις. Ελέγξτε: Το περιεχόμενο συσκευασίας ως προς την πληρότητα και την άριστη κατάστασή του. Την αντοχή της κατασκευής της στέγης και την ύπαρξη τυχόν ζημιών σε αυτήν (π.χ. μη στεγανά σημεία). Τη βέλτιστη διάταξη των ηλιακών συλλεκτών. Λάβετε υπόψη την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (κατεύθυνση προς νότο ) ). Αποφύγετε σκιές π.χ. από υψηλά δέντρα ή παρόμοια αντικείμενα. Τη σταθερότητα στην επιφάνεια τοποθέτησης. Απομακρύνετε χαλίκια ή παρεμφερή υλικά V Σχ. Γενική άποψη βάσης στήριξης για ταράτσα (εδώ σύστημα 00 l) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή και αποκαθιστάτε αμέσως τα ελαττωματικά εξαρτήματα. Αναθέτετε τις δύσκολες εργασίες επισκευής της οροφής, ιδιαιτέρως τις εργασίες μόνωσης σε στρώματα βιτουμενίου, σε έναν ειδικό τεχνικό για οροφές V ) Στο νότιο ημισφαίριο κατευθύνετε την εγκατάσταση προς το Βορρά. Σχ. Γενική άποψη συναρμολόγησης σε στέγη (εδώ σύστημα 00 l) (0/08)

7 Πριν από τη συναρμολόγηση 7 4. Περιεχόμενο παραγγελίας 4.. Σετ συναρμολόγησης για ταράτσα Τα σετ συναρμολόγησης χρησιμεύουν στη στήριξη και στερέωση του μπόιλερ και των συλλεκτών V Σχ. Σετ συναρμολόγησης για συλλέκτες: σετ βασικής συναρμολόγησης, σετ επέκτασης και ένα πρόσθετο σετ συναρμολόγησης Ταράτσα, σετ βασικής συναρμολόγησης για σύστημα 50/00 l: Ταράτσα, σετ επέκτασης για σύστημα 00 l: Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός x Ιμάντας μπόιλερ x Ιμάντας μπόιλερ x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη x Ράγα στήριξης U για συλλέκτες 4x Ράγα στήριξης μπόιλερ (80 mm - 45/0) x Ράγα στήριξης μπόιλερ (80 mm - 45/0) 5 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 4 x Διπλός σφιγκτήρας συλλέκτη 6 x Ράγα στήριξης κάτω (5 mm - 5/0) 5 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 8 x Ράγα στήριξης συλλέκτη (050 mm - 45/0) 6 x Ράγα στήριξης κάτω (5 mm - 5/0) 9 x Σύνδεσμος κατά του ανέμου 8 x Ράγα στήριξης συλλέκτη (050 mm - 45/0) 0 4x Απλός σφιγκτήρας συλλέκτη 9 x Σύνδεσμος κατά του ανέμου x Εγκάρσια ράβδος x Εγκάρσια ράβδος 7x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 6x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 7x Παξιμάδι M8 6x Παξιμάδι M8 x Αυτοκόλλητη επίστρωση από αφρώδες υλικό x Αυτοκόλλητη επίστρωση από αφρώδες υλικό Πίν (0/08)

8 8 Πριν από τη συναρμολόγηση Ταράτσα, πρόσθετο στήριγμα σετ βασικής συναρμολόγησης: Ταράτσα, πρόσθετο στήριγμα επέκτασης: Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη x Ράγα στήριξης U για συλλέκτες 7 x Πρόσθετο στήριγμα (750 mm - 45/0) 4 x Διπλός σφιγκτήρας συλλέκτη 0 x Απλός σφιγκτήρας συλλέκτη 7 x Πρόσθετο στήριγμα (750 mm - 45/0) 6x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 6x Παξιμάδι M8 x Παξιμάδι M8 Πίν Σετ συναρμολόγησης για στέγη Τα σετ συναρμολόγησης χρησιμεύουν στη στήριξη και στερέωση του μπόιλερ και των συλλεκτών V Σχ. 4 Σετ συναρμολόγησης για συλλέκτες: σετ βασικής συναρμολόγησης, σετ επέκτασης Σετ βασικής συναρμολόγησης για σύστημα 50/00 l: Σετ επέκτασης για σύστημα 00 l: Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός x Ιμάντας μπόιλερ x Ιμάντας μπόιλερ x Ράγα προφίλ μπόιλερ x Ράγα προφίλ μπόιλερ 4x Απλός σφιγκτήρας συλλέκτη 4 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 4 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 5 x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη 5 x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη 6 x Διπλός σφιγκτήρας συλλέκτη 7 x Βίδα M8x50 7 x Εξάγωνη βίδα M8x50 x Ροδέλα x Ροδέλα Πίν. 7 4x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x (0/08)

9 Πριν από τη συναρμολόγηση Υδραυλική σύνδεση για συναρμολόγηση σε ταράτσα και στέγη Για την υδραυλική σύνδεση χρειάζεστε ένα σετ σύνδεσης και ένα σετ ενδιάμεσης σύνδεσης των συλλεκτών. Σχ. 5 Σετ σύνδεσης και σετ ενδιάμεσης σύνδεσης (απεικόνιση με κάθετους συλλέκτες) V (Σετ σύνδεσης TSS, εικόνα 5): Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός x Σωλήνας ηλιακού 00 mm x Μούφα ¾ " (μόνο TSS 50/00) 4x Σφιγκτήρας x Βαλβίδα ασφαλείας ½ ",5 bar x Γωνιακή μούφα G x D x Σετ ασφαλείας ¾ 0 bar 4 x Δακτύλιος σύσφιξης x Κάλυμμα ½ 5 x Παξιμάδι G x Μούφες εύκαμπτων σωλήνων 8 x ¾ " 6 x Τυφλή τάπα x Γωνία ¾ 7 x Σωλήνας ηλιακού 55 mm x Δακτύλιος στεγανοποίησης 8 x Στήριγμα για τον αγωγό προσαγωγής Πίν Πρόσθετα απαιτούμενα βοηθητικά μέτρα Εξαγωνικό κατσαβίδι SW5 Στηθοδράπανο/επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι Μετροταινία Ξυλοτρύπανο, Ψ 6 mm Τρυπάνι μετάλλου, Ψ mm Γερμανικό κλειδί SW5,, 5, 9 και 0 Αλφάδι Σχοινί μέτρησης Αναρροφητήρας Γιλέκο με ζωνάρι ασφαλείας Υλικά για τη μόνωση των αγωγών Σκαλωσιά Σκάλα ή διατάξεις για εργασία σε καπνοδόχο Γερανός ή αναβατόριο τροφοδοσίας Για την ταράτσα: Γερμανικό κλειδί για τη σύνδεση στέγης Κόπτης σωλήνων 4.4 Μεταφορά και αποθήκευση Όλα τα εξαρτήματα προστατεύονται με συσκευασίες μεταφοράς. Προστασία μεταφοράς για τις συνδέσεις συλλεκτών και μπόιλερ Οι συνδέσεις συλλεκτών προστατεύονται με πλαστικά καπάκια από φθορές. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από φθαρμένες επιφάνειες στεγανοποίησης! B Τα πλαστικά καπάκια [] πρέπει να αφαιρούνται λίγο πριν την τοποθέτηση (0/08)

10 0 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Οι διαστάσεις (πίν. 9 και πίν. 0) αναφέρονται στην επιφάνεια της στέγης που πρέπει να είναι διαθέσιμη. Σχ. 6 Πλαστικά καπάκια στις συνδέσεις συλλεκτών Αποθήκευση Οι συλλέκτες πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό χώρο. 4.5 Αξιολόγηση του αναγκαίου χώρου Av ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ισχυρών ανέμων και πιέσεων στα άκρα της ταράτσας! B Φροντίστε, πριν την τοποθέτηση, να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των βάσεων στήριξης για την ταράτσα και του άκρου της ( εικόνα 7). B Φροντίστε να υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση. > m > m Αριθμός των συλλεκτών Διάσταση A Διάσταση B (50/00 l) 45 mm 770 mm (00 l) 0 mm 770 mm Πίν. 9 Αναγκαίος χώρος σε στέγη Αριθμός των συλλεκτών Διάσταση A Διάσταση B (50/00 l) 45 mm 65 mm (00 l) 0 mm 65 mm Πίν. 0 Αναγκαίος χώρος σε ταράτσα Στα στοιχεία διαστάσεων για τον αναγκαίο χώρο δεν λαμβάνονται υπόψη οι σωληνώσεις. Για τις σωληνώσεις δεξιά και αριστερά της συστοιχίας συλλεκτών προβλέψτε επιπλέον από τουλάχιστον 0,5 m. 5 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 5. Ταράτσα ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. 5.. Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα συστήματος 50/00 l - ύψος κτιρίου μικρότερο από 0 m Για να διευκολυνθείτε στη συναρμολόγηση σφίξτε αρχικά όλες τις βίδες με το χέρι RS Σχ. 7 Απόσταση από το άκρο της ταράτσας (εδώ σύστημα 00 l) m B B Βιδώστε σταυρωτά ( εικόνα 0, []) στη μέση δύο ράγες στήριξης μπόιλερ μαζί και συνδέστε τις με την κάτω ράγα στήριξης [] κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια που εφάπτεται στο έδαφος να βρίσκεται από τη μέσα μεριά. A >m Σχ V Απόσταση από το άκρο της στέγης (εδώ σύστημα 00 l, στέγη) Σχ V Βίδωμα της κάτω ράγας στήριξης με τη ράγα στήριξης μπόιλερ B Σχ. 9 A Αναγκαίος χώρος συστοιχίας συλλεκτών RS (0/08)

11 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη B Βιδώστε τις επάνω ράγες στήριξης συλλεκτών με τη ράγα στήριξης μπόιλερ ( εικόνα, []) και κάτω με το στήριγμα []. B Βιδώστε τους συνδέσμους κατά του ανέμου στη μέση μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζεται ένας σταυρός και συνδέστε με αυτόν τα δύο πλευρικά τρίγωνα. Ταυτόχρονα συναρμολογήστε και τους δύο ιμάντες μπόιλερ ( εικόνα 4, []). Η επίπεδη κεφαλή της βίδας ( εικόνα 4, []) πρέπει να κοιτά προς την κατεύθυνση του μπόιλερ που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια. B Φροντίστε ώστε, ο πρώτος σύνδεσμος κατά του ανέμου ( εικόνα 4, []) να συναρμολογείται από πάνω και πίσω δεξιά προς τα κάτω και μπροστά αριστερά ( εικόνα 4, [A]). ο δεύτερος σύνδεσμος κατά του ανέμου ( εικόνα 5, []) να συναρμολογείται από πάνω και πίσω αριστερά προς τα κάτω και μπροστά δεξιά ( εικόνα 5, [B]) V A Σχ. Συναρμολόγηση ράγας στήριξης συλλέκτη B Βιδώστε την εγκάρσια δοκό ( εικόνα, []) με τις δύο ράγες στήριξης μπόιλερ και τη ράγα στήριξης συλλέκτη. Σχ. 4 Τοποθέτηση συνδέσμου κατά του ανέμου V B Βιδώστε τις ράγες προφίλ U ( εικόνα 5, [4]) επάνω και κάτω στη μέση των ραγών στήριξης συλλέκτη. Στη δεύτερη οπή βιδώστε από το τέλος της ράγας προφίλ U. B Τοποθετήστε τις κάτω ράγες στήριξης ( εικόνα 5, [5]) σε παράλληλη διάταξη. B Σφίξτε όλες τις βίδες. B Κολλήστε τις αυτοκόλλητες επιστρώσεις από αφρώδες υλικό, που περιλαμβάνονται στο σετ, στους ιμάντες μπόιλερ V Σχ. Τοποθέτηση εγκάρσιου ελάσματος B Τοποθετήστε ένα επιπλέον πλευρικό τρίγωνο ( εικόνα, []) με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζει με είδωλο του πρώτου []. 4 5 B V Σχ. 5 Βίδωμα των ραγών προφίλ U V Σχ. Τοποθέτηση επιπλέον πλευρικού τριγώνου (0/08)

12 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στην κάτω ράγα προφίλ U. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση ( εικόνα 6, []) από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν []. B Βιδώστε τις επάνω ράγες στήριξης συλλεκτών με τη ράγα στήριξης μπόιλερ ( εικόνα 8, []) και κάτω με το στήριγμα [] V Σχ. 8 Συναρμολόγηση ράγας στήριξης συλλέκτη B Βιδώστε την εγκάρσια δοκό ( εικόνα 9, []) με τις δύο ράγες στήριξης μπόιλερ και τη ράγα στήριξης συλλέκτη V Σχ. 6 Ανάρτηση των διατάξεων προστασίας από ολίσθηση 5.. Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα συστήματος 00 l - ύψος κτιρίου μικρότερο από 0 m Για να διευκολυνθείτε στη συναρμολόγηση σφίξτε αρχικά όλες τις βίδες με το χέρι. B Βιδώστε σταυρωτά ( εικόνα 7, []) στη μέση δύο ράγες στήριξης μπόιλερ μαζί και συνδέστε τις με την κάτω ράγα στήριξης [] κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια που εφάπτεται στο έδαφος να βρίσκεται από τη μέσα μεριά V Σχ. 9 Τοποθέτηση εγκάρσιου ελάσματος B Συναρμολογήστε δύο ακόμα πλευρικά τρίγωνα: το μεσαίο τρίγωνο ( εικόνα 0, []) με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζει με είδωλο του πρώτου [], το δε αριστερό τρίγωνο ( εικόνα 0, []) όπως το πρώτο πλευρικό τρίγωνο []. Σχ. 7 Βίδωμα των ραγών στήριξης V V Σχ. 0 Συναρμολόγηση επιπλέον πλευρικών τριγώνων (0/08)

13 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη B 4 σύνδεσμοι κατά του ανέμου σε σταυρούς ( εικόνα, []). B Συνδέστε τα τρία πλευρικά τρίγωνα με τους σταυρούς των συνδέσμων κατά του ανέμου. Φροντίστε ώστε τα επίπεδα των δύο σταυρών να έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Αρχικά βιδώστε τους σταυρούς μόνο στο κάτω μέρος. B Φροντίστε ώστε στο δεύτερο σταυρό ο πρώτος σύνδεσμος κατά του ανέμου να συναρμολογείται από πάνω και πίσω δεξιά προς τα κάτω και μπροστά αριστερά. ο δεύτερος σύνδεσμος κατά του ανέμου να συναρμολογείται από πάνω και πίσω αριστερά προς τα κάτω και μπροστά δεξιά. B Κολλήστε τις συνοδευτικές αυτοκόλλητες επιστρώσεις από αφρώδες υλικό, που περιλαμβάνονται στο σετ, στους ιμάντες μπόιλερ V Σχ. Τοποθέτηση ραγών προφίλ U V Σχ. Συναρμολόγηση συνδέσμων κατά του ανέμου B Στερεώστε τους ιμάντες μπόιλερ ( εικόνα, []) ανάμεσα στους δύο βραχίονες στήριξης μπόιλερ. Φροντίστε ώστε το επίπεδο τμήμα της κεφαλής της βίδας να κοιτά προς την πλευρά του μπόιλερ που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια. Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στις κάτω ράγες προφίλ U. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση ( εικόνα 4, []) από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν []. Σχ. Στερέωση ιμάντων μπόιλερ V B Βιδώστε τις ράγες προφίλ U ( εικόνα, []) επάνω και κάτω στη μέση των ραγών στήριξης συλλέκτη. Βιδώστε στην 6η (αριστερό τρίγωνο) και 7η οπή (δεξί τρίγωνο) από το τέλος της ράγας προφίλ U και στο κέντρο. B Τοποθετήστε τις κάτω ράγες στήριξης ( εικόνα, []) σε παράλληλη διάταξη. B Σφίξτε όλες τις βίδες. Σχ. 4 Ανάρτηση των διατάξεων προστασίας από ολίσθηση V 5.. Πρόσθετα στηρίγματα σε ύψη κτιρίου πάνω από 0 m ή ταχύτητες ανέμου 5 km/h Σε ύψη κτιρίου πάνω από 0 m ή σε αυξημένο φορτίο ανέμου/ χιονιού πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετα στηρίγματα. Για το σύστημα 50/00 l απαιτείται ένα σετ βασικής συναρμολόγησης και για το σύστημα 00 l επιπλέον και ένα σετ επέκτασης. B Βιδώστε το πρόσθετο στήριγμα []. B Βιδώστε την πρόσθετη ράγα προφίλ [] (0/08)

14 4 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη B Στερεώστε όλες τις κάτω ράγες στήριξης στο έδαφος με μία βίδα επιπλέον (με διάμετρο πυρήνα 0 mm) [] V Σχ. 5 Πρόσθετα στηρίγματα για σύστημα ταράτσας (εδώ σε σύστημα 50/00 l) 5..4 Σύνδεση στέγης V ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανεπαρκούς στερέωσης των κάτω ραγών στήριξης. B Ανάλογα με το υπόστρωμα, φροντίστε για την επαρκή στερέωση των ραγών στήριξης. Αν χρειάζεται ζητήστε τη συμβουλή μηχανικού. B Λάβετε υπόψη την επίδραση της δύναμης του ανέμου. Σχ. 6 Σύνδεση στέγης για σύστημα ταράτσας (εδώ σε σύστημα 00 l) Αγκυρώστε τις ράγες προφίλ πάνω σε χαλύβδινα στηρίγματα ( εικόνα 7). Οι κάτω ράγες στήριξης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος με τρεις βίδες (διάμετρος πυρήνα 0 mm) για κάθε ράγα στήριξης ( εικόνα 6). B Στερεώστε την κάτω ράγα στήριξης στο πίσω μέρος στην περιοχή του μπόιλερ με δύο βίδες. B Στερεώστε την κάτω ράγα στήριξης μπροστά στην περιοχή του συλλέκτη με μία βίδα. Σε σχέση με το φορτίο ανέμου τηρείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας V Για να αποτρέψετε την ολίσθηση της κατασκευής ή το ενδεχόμενο να υποστεί ζημιά από τις δυνάμεις του ανέμου, στερεώστε την κατασκευή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η μόνωση της στέγης να μην υποστεί ζημιά: Αγκυρώστε τις ράγες προφίλ απευθείας πάνω στη στέγη ( εικόνα 6). Σχ. 7 Σύνδεση στέγης για σύστημα ταράτσας πάνω σε στηρίγματα Ι (εδώ σε σύστημα 50/00 l) Αγκυρώστε τις ράγες προφίλ πάνω σε πλάκες μπετόν ( εικόνα 9). Οι λεκάνες στερέωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συστήματα 50/00 l (0/08)

15 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 5 Σε κάθε είδος στερέωσης λαμβάνετε υπόψη τη στατική μελέτη της στέγης V Σχ. 8 Σύνδεση στέγης για σύστημα ταράτσας πάνω σε πλάκες μπετόν, διαστάσεις σε mm (εδώ σε σύστημα 50/00 l) Αγκύρωση των κάτω ραγών προφίλ Η βάση στήριξης για ταράτσα μπορεί να στερεωθεί με τις αγκυρώσεις των κάτω ραγών προφίλ. Το υποστήριγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί από τον πελάτη με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να απορροφούνται οι δυνάμεις που ασκούνται στην εγκατάσταση θερμοσίφωνα από τους ανέμους και το χιόνι. Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα είδος στερέωσης, το οποίο σταθεροποιεί την κατασκευή και δεν προκαλεί ζημιές στη στέγη. 5. Σε στέγη 5.. Σύνδεση στέγης για τη συναρμολόγηση σε στέγη Σύνδεση στέγης κατά την τοποθέτηση σε ταράτσα Πλάκες μπετόν (ελάχιστο βάρος) Ύψος κτιρίου Ταχύτητα ανέμου Στερέωση των κάτω ραγών προφίλ TSS 50/00 TSS 00 0 έως 8 m 0 km/h 00 kg 00 kg x M0/8.8 8 έως 0 m 9 km/h 50 kg 400 kg (για κάθε κάτω ράγα στήριξης) 0 έως 00 m ) 5 km/h Πίν. Τιμές για την απαιτούμενη στερέωση σε εγκαταστάσεις θερμοσίφωνα ) Μόνο με πρόσθετα στηρίγματα ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Σχ V Προτοποθετημένες ράγες προφίλ για ένα συλλέκτη (σύστημα 50/00 l) Για καλύτερη πρόσβαση στη στέγη χρησιμοποιήστε μια σκάλα ή ανασηκώστε τα κοίλα κεραμίδια στο άκρο της συστοιχίας συλλεκτών (0/08)

16 6 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Στις κεραμοσκεπές η απόσταση μεταξύ των συνδέσεων στέγης καθορίζεται από την κορυφή των κυμάτων. Αποστάσεις των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης Κάθε ράγα προφίλ στερεώνεται με δύο βίδες αγκύρωσης/γάντζους στέγης [] ( εικόνα, εικόνα ). Για την απόσταση μεταξύ των συνδέσεων στέγης ανατρέξτε στον πίν V Σχ. 0 Προτοποθετημένες ράγες προφίλ για δύο συλλέκτες (σύστημα 00 l) Καθορισμός αποστάσεων Οι διαστάσεις που δίνονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές τιμές, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά προσέγγιση. Σύστημα Απόσταση A Απόσταση B Απόσταση C Απόσταση D Απόσταση E 50 l 760 ± 50 mm 500 ± 80 mm /-0 mm /-70 mm 85 ± 75 mm 00 l 760 ± 50 mm 500 ± 80 mm /-0 mm /-70 mm 05 ± 75 mm 00 l 840 ± 50 mm 500 ± 80 mm /-0 mm 590+0/-70mm 440±80mm Πίν. Απόσταση μεταξύ των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης. E E D 740 D 740 B C B C A A V Σχ V Απόσταση μεταξύ των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης σε σύστημα 50/00 l Σχ. Απόσταση μεταξύ των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης σε σύστημα 00 l (0/08)

17 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Σύνδεση στέγης με βίδες αγκύρωσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω εισπνοής ινών που περιέχουν αμίαντο! B Οι εργασίες με υλικά που περιέχουν αμίαντο πρέπει να διεξάγονται μόνο από ειδικούς ή από άτομα που διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση. B Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα των κανόνων TRGS 59 (Τεχνικοί Κανόνες για Επικίνδυνα Υλικά). Για τη στερέωση των ραγών προφίλ πρέπει να χρησιμοποιούνται βίδες αγκύρωσης V Σχ. Σύνδεση στέγης [] Βίδες [] Βάση στήριξης [] Παξιμάδι M [4] Ροδέλα [5] Δακτύλιος στεγάνωσης [6] Βίδα αγκύρωσης M ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω μη ανθεκτικού υποστηρίγματος! B Ελέγξτε αν υπάρχει ανθεκτικό υποστήριγμα. Για τη στερέωση των βιδών αγκύρωσης απαιτούνται πηχάκια πάχους τουλάχιστον 40 x 40 mm. B Αν απαιτείται τοποθετήστε επιπλέον πηχάκια, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις που αναγράφονται στον Πίν., Σελίδα Τοποθέτηση βιδών αγκύρωσης Τρυπήστε με το ξυλοτρύπανο σε γωνία ακριβώς 90 το υποστήριγμα της στέγης, ώστε να έχετε μια επίπεδη επιφάνεια τοποθέτησης ανάμεσα στη βάση στήριξης και τη ράγα προφίλ. Σε αυτό θα σας βοηθήσει η κατασκευή ενός "οδηγού" ή μιας πλάκας διάτρησης. Πάρτε ένα πηχάκι μήκους περ. 0,50 m έως,00 m. Ανοίξτε μια διαμπερή οπή (Ψ 6 mm) κάθετα στο πηχάκι ( Σχ. 5). B Καθορίστε το μήκος διάτρησης για το απαιτούμενο ξυλοτρύπανο με τον παρακάτω υπολογισμό ( Σχ. 5): Ύψος κύματος + Ύψος πλάκας διάτρησης + Απαραίτητο μήκος διάτρησης από το σφικτήρα τρυπανιού για το ξυλοτρύπανο (Ψ 6 mm) Πίν. 90 mm ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στο κτίριο λόγω μη στεγανής στέγης! B Απαγορεύεται η διάτρηση κοίλων τμημάτων. B Τρυπήστε τη στέγη κυματοειδών φύλλων με ένα τρυπάνι μετάλλου (Ø mm) σύμφωνα με τις θέσεις των βιδών αγκύρωσης (Πίν., Σελίδα 6). Προσέξτε να μην τρυπήσετε το ξύλο που βρίσκεται από κάτω! B Οδηγήστε το ξυλοτρύπανο (Ø 6 mm) μέσα από την πλάκα διάτρησης και τρυπήστε κάθετα στο υποστήριγμα (πηχάκι). B Κατά την τοποθέτηση των βιδών αγκύρωσης τηρείτε τη σειρά τοποθέτησης των επιμέρους τμημάτων ( Σχ. 6). B Βιδώστε τη βάση στήριξης (Σχ. 6, []) στη βίδα αγκύρωσης (Σχ. 6, [5]) μέχρι τέρμα. B Βιδώστε τις τοποθετημένες βίδες αγκύρωσης στη στέγη με ένα γερμανικό κλειδί μεγέθους 5 τόσο, ώστε να επιτευχθεί η διάσταση Β ( Πίν. 4). Προσέξτε όταν βιδώνετε τις βίδες αγκύρωσης να τηρούνται πάντα ίσες αποστάσεις μεταξύ τους ( Πίν. 4, Σχ. 7). = y RS SD RS Σχ. 4 Τοποθέτηση σανίδων ή τάβλας (αν χρειάζεται) Σχ. 5 Κατασκευή πλάκας διάτρησης (0/08)

18 8 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 4 5 Στερέωση ραγών προφίλ συλλέκτη και ραγών προφίλ μπόιλερ B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ συλλέκτη ( εικόνα 8, []) με δύο βίδες [] στη βάση στήριξης [], ξεκινώντας από την εξωτερική επιμήκη οπή. B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ μπόιλερ ( εικόνα 8, [4]) με δύο βίδες στη βάση στήριξης, ξεκινώντας από την κάτω επιμήκη οπή. Προσέξτε να μην γέρνουν οι ράγες προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. B Για να το ελέγξετε χρησιμοποιήστε ένα σχοινί μέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τις ράγες προφίλ στη βάση στήριξης V Σχ. 6 Σειρά τοποθέτησης βιδών αγκύρωσης [] Βάση στήριξης [] Παξιμάδι M [] Ροδέλα [4] Δακτύλιος στεγάνωσης [5] Βίδα αγκύρωσης M B Σφίξτε το περικόχλιο (Σχ. 6, []) τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης (Σχ. 7, []) να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. 4 Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωμένη μέχρι τέρμα στη βίδα αγκύρωσης. Ύψος κύματος Διάσταση A Διάσταση B 5 mm 70 mm 40 mm 65 mm 45 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 45 mm Πίν. 4 Διαστάσεις συναρμολόγησης. Διαστάσεις σε συνάρτηση με το ύψος κάθε κύματος Σχ. 7 Τοποθετημένη βίδα αγκύρωσης [] Βάση στήριξης [] Παξιμάδι M [] Δακτύλιος στεγάνωσης RS V Σχ. 8 Στερέωση ράγας προφίλ συλλέκτη στη βάση στήριξης [] Βίδα [] Βάση στήριξης [] Ράγα προφίλ συλλέκτη [4] Ράγα προφίλ μπόιλερ Ιμάντας μπόιλερ B Εισαγάγετε τη βίδα στο μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα [4] μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ στην υποδοχή ( εικόνα 9, [6]) και σφίξτε τη βίδα. B Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. B Εφαρμόστε στο πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) μια βίδα, μια ροδέλα και μια γλωσσίδα. Ωστόσο μην βιδώνετε ακόμα το άκρο αυτό! 5.. Σε σύστημα 50/00 l: Τοποθέτηση συστήματος συναρμολόγησης για στέγη Οι εικόνες παρουσιάζουν τη συναρμολόγηση με βίδες αγκύρωσης. Κατά τη συναρμολόγηση με γάντζους στέγης η διαδικασία είναι ίδια (0/08)

19 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 9 B Σφίξτε όλες τις βίδες. 6 Προσέξτε να μην γέρνουν οι ράγες προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. B Για να το ελέγξετε χρησιμοποιήστε ένα σχοινί μέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τις ράγες προφίλ στη βάση στήριξης. Σχ. 9 5 Στερέωση του ιμάντα μπόιλερ V 4 [] Πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ [] Ιμάντας μπόιλερ [] Μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ [4] Γλωσσίδα [5] Γωνία στήριξης ιμάντα μπόιλερ [6] Υποδοχή 5 Συνιστούμε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιμάντα μπόιλερ. Στη συνέχεια συναρμολογήστε τον ιμάντα μπόιλερ στη ράγα προφίλ μπόιλερ. Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στις κάτω ράγες προφίλ. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση ( εικόνα 40, []) από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν []. Σχ. 4 Στερέωση ράγας προφίλ στη βάση στήριξης [] Βίδα [] Βάση στήριξης [] Ράγα προφίλ συλλέκτη [4] Ράγα προφίλ μπόιλερ V V Σχ. 40 Ανάρτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Οπές στερέωσης για τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση [] Ανάρτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Διάταξη προστασίας από ολίσθηση Ιμάντας μπόιλερ B Εισαγάγετε τη βίδα στο μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα [4] μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ στην υποδοχή ( εικόνα 9, [6]) και σφίξτε τη βίδα. B Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. B Εφαρμόστε στο πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) μια βίδα, μια ροδέλα και μια γλωσσίδα. Ωστόσο μην βιδώνετε ακόμα το άκρο αυτό! 5..4 Σε σύστημα 00 l: Τοποθέτηση ραγών προφίλ Στερέωση ραγών προφίλ συλλέκτη και ραγών προφίλ μπόιλερ B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ συλλέκτη ( εικόνα 4, []) με δύο βίδες [] στη βάση στήριξης [], ξεκινώντας από το κέντρο της επιμήκους οπής [5]. B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ μπόιλερ ( εικόνα 4, [4]) με δύο βίδες στη βάση στήριξης, ξεκινώντας από την κάτω επιμήκη οπή (0/08)

20 0 Συναρμολόγηση των συλλεκτών B Σφίξτε όλες τις βίδες. Σχ. 4 5 Στερέωση του ιμάντα μπόιλερ [] Πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ [] Ιμάντας μπόιλερ [] Μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ [4] Γλωσσίδα [5] Γωνία στήριξης ιμάντα μπόιλερ [6] Υποδοχή Συνιστούμε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιμάντα μπόιλερ. Στη συνέχεια συναρμολογήστε τον ιμάντα μπόιλερ στη ράγα προφίλ μπόιλερ. Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στις κάτω ράγες προφίλ. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση [] από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν [] V 6 Συναρμολόγηση των συλλεκτών Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρμολόγησης και των συλλεκτών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης ενός συλλέκτη! B Κατά τη μεταφορά ή τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε, ότι οι συλλέκτες έχουν ασφαλιστεί επαρκώς. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από φθαρμένες επιφάνειες στεγανοποίησης! B Τα πλαστικά καπάκια στις συνδέσεις συλλεκτών πρέπει να αφαιρούνται λίγο πριν την τοποθέτηση. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω μη στεγανών σωλήνων ηλιακού! B Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφιγκτήρα ( εικόνα 46, [4]) προτού αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας ( εικόνα 46, []). Η εκ των υστέρων χαλάρωση με τανάλιες μπορεί να επηρεάσει τη δύναμη σύσφιξης Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε ένα μηχάνημα ανύψωσης από τον τομέα κατασκευών οροφής ή ειδικές ανθεκτικές βεντούζες σημείων V Σχ. 4 Ανάρτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Οπές στερέωσης για τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση [] Ασφάλιση της διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Διάταξη προστασίας από ολίσθηση RS Σχ. 44 Άποψη τοποθέτησης σε ταράτσα (εδώ σύστημα 00 l) (0/08)

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίπεδοι συλλέκτες 670680458-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίπεδοι συλλέκτες 67068058-00.Av Logasol CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 7 747 00 56 06/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα σε βάση στήριξης ταράτσας ιαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόµενα Τεχνικά στοιχεία............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίπεδος συλλέκτης 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίπεδος συλλέκτης 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Τοποθέτηση στη στέγη Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 68

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Συλλέκτης σωλήνων κενού για ηλιοθερμικά συστήματα 6 720 817 758 (2016/02) GR Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο, οριζόντια τοποθέτηση Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίπεδος συλλέκτης 670647804-00.T Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση εντός στέγης Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 539 0/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συναρµολόγησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Σχετικά µε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Συλλέκτης σωλήνων κενού για ηλιοθερμικά συστήματα 6 70 87 757 (06/0) GR Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR0 CPC, SKR5 Τοποθέτηση στη στέγη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9 Οδηγίες εγκατάστασης Συστημάτων Στερέωσης Περιεχόμενα Σελίδα Σελίδα 1. Κεραμοσκεπή με ξύλινο σκελετό 2-4 2. Στέγη από λαμαρίνα (κυματοειδής, τραπεζοειδής, σάντουϊτς) 5 2.1 Στερέωση με προ/νες βίδες στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS. [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS. [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση] ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση] Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας. Τα ηλιακά συστήματα Calpak είναι

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης 6 720 618 697-00.2ITL WST 400 SCEhp WST 500 SCEhp 6 720 808 039 (2013/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Προστασία από τον άνεμο και τον καιρό. Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Έχετε κουραστεί να μεταφέρετε το ποδήλατό σας στο υπόγειο; Αυτό το αυτοκατασκευαζόμενο γκαράζ ποδηλάτων σας δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ MONO ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Μ45 Alu ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη Σάκος ρεζερβουάρ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός πλαισίου Κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Υψηλός δείκτης προστασίας Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Χάρη στην ενσωματωμένη οροφή ηλίου μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πλήρες σύστημα KS RR1 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 643 378 (10/2008) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Συναρμολόγηση επί στέγης με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus συναρμολόγηση εντός της στέγης Συναρμολόγηση σε επίπεδη στέγη με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Symmetry. 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης. fiberondecking.com. Κατασκευαστής

Symmetry. 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης. fiberondecking.com. Κατασκευαστής Symmetry Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Κατασκευαστής fiberondecking.com Οδηγίες εγκατάστασης κιγκλιδωμάτων Symmetry - Γραμμή 1,83 m και 2,44 m Λίστα εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ BRAUNIK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ BRAUNIK ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ BRAUNIK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ (2 τεμ.) 2 3 Αντιρίδα (2 τεμ.) Πάνω/Κάτω Οριζόντιο (2 τεμ.) Πλαϊνή αντιρίδα (2 τεμ.) 6 M0x20mm ( τεμ.) M0x60mm (2 τεμ.) Ούπα (4 τεμ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Παρακαλώ περάστε στο τραπέζι Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Αυτό το χαμηλό τραπέζι σαλονιού τα έχει όλα: Περιλαμβάνει έναν ένθετο δίσκο, για να προσφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

TECH/3. /

TECH/3. / 34 SOL-TECH /3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 978mm

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6 Ηλιοθερμία / μποϊλερ Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ σύνδεσης TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι.

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1. Εισαγωγή Είναι «μόνο» ένα

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού 6300838 0/000 GR Για τη τεχνική εταιρία Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού για ταµπλό ρύθµισης Logamatic 07 (Μ) µε ηλιακή πλακέτα FM Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση Εισαγωγή Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟ Ι : 1,75 2,00 2,50 2,70

ΤΥΠΟ Ι : 1,75 2,00 2,50 2,70 Λεύκτρων & ΛαΙκών Αγώνων, 13671 Α- χαρναί - Αθήνα Ελλάδα Τηλ.: (+30210) 23.89.500 Fax : (+30210) 23.89.502 Email: export@sole.gr www.eurostar-solar.com www.sole.gr Ηλιακοί συλλέκτες Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα