Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης"

Transcript

1 RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης (0/08) GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт EреоЮгзуз ухмвьлщн ХрпдеЯоейт буцблеябт УфпйчеЯб гйб фп уеф ухнбсмпльгзузт Рспдйбгсбцьменз чсюуз ФечнйкЬ уфпйчеяб Рсйн брь фз ухнбсмпльгзуз ГенйкЭт хрпдеяоейт Ресйечьменп рбсбггелябт Уеф ухнбсмпльгзузт гйб фбсьфуб Уеф ухнбсмпльгзузт гйб уфэгз ХдсбхлйкЮ уэндеуз гйб ухнбсмпльгзуз уе фбсьфуб кбй уфэгз Рсьуиефб брбйфпэменб впзизфйкь мэфсб МефбцпсЬ кбй брпиюкехуз Бойпльгзуз фпх бнбгкбяпх чюспх Ухнбсмпльгзуз вьузт уфюсйозт гйб фбсьфуб кбй вьузт уфюсйозт гйб уфэгз ФбсЬфуб Ухнбсмпльгзуз вьузт уфюсйозт гйб фбсьфуб ухуфюмбфпт 50/00 l - эшпт кфйсяпх мйксьфесп брь 0 m Ухнбсмпльгзуз вьузт уфюсйозт гйб фбсьфуб ухуфюмбфпт 00 l - эшпт кфйсяпх мйксьфесп брь 0 m Рсьуиефб уфзсягмбфб уе эшз кфйсяпх рьнщ брь 0 m Ю фбчэфзфет бнэмпх 5 km/h Уэндеуз уфэгзт Уе уфэгз Уэндеуз уфэгзт гйб фз ухнбсмпльгзуз уе уфэгз Уэндеуз уфэгзт ме вядет бгкэсщузт Уе уэуфзмб 50/00 l: ФпрпиЭфзуз ухуфюмбфпт ухнбсмпльгзузт гйб уфэгз Уе уэуфзмб 00 l: ФпрпиЭфзуз сбгюн рспцял Уе уэуфзмб 00 l: ФпрпиЭфзуз фпх дйрлпэ уцйгкфюсб ухллэкфз Уе уэуфзмб 00 l: ФпрпиЭфзуз фпх деэфеспх ухллэкфз ФпрпиЭфзуз брлпэ уцйгкфюсб ухллэкфз бсйуфесь ФпрпиЭфзуз фпх мрьйлес ФпрпиЭфзуз фпх мрьйлес уе уэуфзмб фбсьфубт ФпрпиЭфзуз фпх мрьйлес уе уэуфзмб уфэгзт УфесЭщуз фпх мрьйлес ме фпхт ймьнфет мрьйлес ФпрпиЭфзуз бгщгюн уэндеузт Уэндеуз бгщгпэ рспубгщгют уе уэуфзмб 50/00 l Уэндеуз бгщгпэ рспубгщгют уе уэуфзмб 00 l Уэндеуз бгщгпэ ерйуфспцют Ухнбсмпльгзуз ухгксбфзфюсб гйб фпн бгщгь ерйуфспцют Уэндеуз бгщгюн рьуймпх неспэ Мьнщуз фщн бгщгюн уэндеузт ёнбсоз лейфпхсгябт РлЮсщуз кхклюмбфпт рьуймпх неспэ РлЮсщуз злйбкпэ кхклюмбфпт ЕсгбуЯет елэгчпх мефь фзн Энбсоз лейфпхсгябт кбй фз ухнфюсзуз РспуфбуЯб фпх ресйвьллпнфпт/бнбкэклщуз 9 УхнфЮсзуз Ухнбсмпльгзуз фщн ухллекфюн РспефпймбуЯб фпрпиэфзузт ухллэкфз. 6.. Рспухнбсмпльгзуз фзт фхцлют фьрбт Уе уэуфзмб 00 l: Рспухнбсмпльгзуз фпх уеф ендйьмеузт уэндеузт ХдсбхлйкЮ уэндеуз УфесЭщуз ухллекфюн ЕцбсмпгЮ брлпэ уцйгкфюсб ухллэкфз деойь ФпрпиЭфзуз фпх рсюфпх ухллэкфз (0/08)

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας. Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που ενέχει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα ( o επίπεδο) Πίν.. Υποδείξεις ασφαλείας Στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται η δομή των οδηγιών τοποθέτησης και αναφέρονται γενικές υποδείξεις ασφαλείας για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. Οι σχετικές με την τοποθέτηση υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης βρίσκονται στις οδηγίες τοποθέτησης στα αντίστοιχα βήματα τοποθέτησης. Μελετήστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας προτού ξεκινήσετε την τοποθέτηση. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό - ακόμα και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές ή καταστροφές στο περιβάλλον. Κίνδυνος κατά την εργασία σε στέγη B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. B Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρμολόγησης, των συλλεκτών και του μπόιλερ. Τοποθέτηση, συντήρηση B Αναθέστε την τοποθέτηση ή τη μετασκευή της συσκευής αποκλειστικά σε έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό. B Χρησιμοποιήστε το μπόιλερ αποκλειστικά για τη θέρμανση πόσιμου νερού. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να επιτηρείται, όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 60 C. B Συνιστούμε τη σύνδεση μιας βάνας μίξης ζεστού νερού πίσω από τη σύνδεση "έξοδος ζεστού νερού" του μπόιλερ. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Όταν ο συλλέκτης και τα υλικά τοποθέτησης είναι εκτεθειμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ηλιακή ακτινοβολία, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων σε περίπτωση επαφής με συγκεκριμένα μέρη. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. B Καλύψτε το συλλέκτη (π.χ. με ένα κομμάτι ύφασμα) και τα υλικά συναρμολόγησης πριν και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης προκειμένου να τα προστατεύσετε από υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστάται να απομακρύνετε το κάλυμμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. Συντήρηση B Συμβουλή για τον πελάτη: Συνάψτε μια σύμβαση επιθεώρησης/ συντήρησης με μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία, η οποία θα αναλαμβάνει τη συντήρηση της συσκευής μία φορά ετησίως. B Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια της συσκευής και τις επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση της στο περιβάλλον. B Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά! Εξοικείωση του πελάτη B Ενημερώστε τον πελάτη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και βοηθήστε τον να εξοικειωθεί με το χειρισμό της. B Επισημάνετε στον πελάτη ότι απαγορεύεται να προβεί σε τροποποιήσεις ή επισκευές (0/08)

4 4 Στοιχεία για το σετ συναρμολόγησης Στοιχεία για το σετ συναρμολόγησης. Προδιαγραφόμενη χρήση Το σετ συναρμολόγησης για στέγη χρησιμεύει στην υποδοχή θερμικών ηλιακών συλλεκτών και του αντίστοιχου μπόιλερ σε κεκλιμένες στέγες με κλίση 5 έως 45. Σε κλίσεις στέγης πάνω από 5 η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί με βίδες αγκύρωσης. Το σετ συναρμολόγησης για ταράτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλίση στέγης έως 5 προς την κατεύθυνση του συλλέκτη. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να προκληθεί βλάβη στη δομή της κατασκευής λόγω συναρμολόγησης του ηλιακού συστήματος. Προϋποθέσεις λειτουργίας Το σετ συναρμολόγησης πρέπει να τοποθετείται μόνο σε αρκετά ανθεκτικές στέγες και για αυτό πρέπει να ζητηθεί αν χρειάζεται η συμβουλή μηχανικού ή ειδικού τεχνικού για στέγες. Το σετ συναρμολόγησης μπορεί να αντέξει βάρος χιονιού μέχρι,0 kn/m ² και να τοποθετηθεί σε ύψος μέχρι 0 m. Σε μεγαλύτερα ύψη τοποθέτησης (έως 00 m ή σε ταχύτητες ανέμου πάνω από 5 km/h) τοποθετήστε πρόσθετες ράγες προφίλ που δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο παραγγελίας. Μην χρησιμοποιείτε τα σετ συναρμολόγησης για στέγη και για ταράτσα για τη στερέωση άλλων εξαρτημάτων στη στέγη. Έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για την ασφαλή στερέωση των παραδοθέντων ηλιακών συλλεκτών και μπόιλερ. Κατά τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης τηρείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Αν λόγω της στατικότητάς της η στέγη δεν ενδείκνυται για την τοποθέτηση ενός μπόιλερ, ενδείκνυται η τοποθέτηση ενός κυκλοφορητή ηλιακού κυκλώματος αντί του θερμοσίφωνα (0/08)

5 Τεχνικά στοιχεία 5 Γερμανικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό θερμαντήρων Εργασίες συναρμολόγησης στη στέγη Σύνδεση θερμικών ηλιακών συστημάτων Εγκατάσταση και εξοπλισμός θερμαντήρων DIN 88, VOB, Μέρος C ) : Εργασίες κάλυψης και μόνωσης στέγης. DIN 89, VOB, Μέρος C: Υδραυλικές εργασίες. DIN 845, VOB, Μέρος C: Εργασίες σκαλωσιάς DIN 055, Μέρος 4: Υπολογισμός φορτίων σε κατασκευές. Πίν. EN 976: Θερμικά ηλιακά συστήματα και τα εξαρτήματά τους (προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις). ENV 977: Θερμικά ηλιακά συστήματα και τα εξαρτήματά τους (εγκαταστάσεις κατασκευασμένες σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη). DIN 988: Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού (TRWI). ) VOB: Δεσμευτικές διατάξεις για εκτέλεση έργου, μέρος C: Γενικοί όροι τεχνικών συμβάσεων για εκτέλεση έργου (ATV) DIN 475, Μέρος : Θερμαντήρες και εγκαταστάσεις θέρμανσης πόσιμου νερού και νερού χρήσης, απαιτήσεις, χαρακτηρισμός, εξοπλισμός και έλεγχος. DIN 880, VOB: Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού θέρμανσης και χρήσης. DIN 88, VOB: Εργασίες εγκατάστασης αερίου, νερού και λυμάτων. Τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές για την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων (επιλογή) στη Γερμανία DIN 84, VOB: Εργασίες μόνωσης θέρμανσης σε εγκαταστάσεις θερμικής τεχνολογίας. AVB ) WasV: Διατάξεις για τις γενικές προϋποθέσεις παροχής νερού. DVGW W 55: Εγκαταστάσεις θέρμανσης πόσιμου νερού και αγωγών πόσιμου νερού. Τεχνικά μέτρα για τη μείωση εμφάνισης της νόσου των λεγεωνάριων. ) Προκηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων υπέργειων κατασκευών με ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή κατοικιών Προϋποθέσεις λειτουργίας Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις αντικεραυνικής προστασίας συμβουλευτείτε το πρότυπο αντικεραυνικής προστασίας IEC-605. Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση θερμοσίφωνα TSS50 / TSS00 / TSS00 Πιστοποιητικά 006 DIN Λοιπά στοιχεία TSS 50 TSS 00 TSS 00 Βάρος λειτουργίας κατά προσέγγιση kg Απόσταση μεταξύ των δοκών mm Διαστάσεις της τοποθετημένης εγκατάστασης ) : Μ x Π x Υ Πίν. ) ταράτσα Τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης mm 0x65x705 0x65x705 00x65x705 Συλλέκτες FCB-TSS / FCC-TSS Μήκος mm 965 Πλάτος mm 05 Ύψος mm 67 Απόσταση μεταξύ των συλλεκτών mm 69 Περιεχόμενο απορροφητή, κάθετος τύπος l 0,8 Εξωτερική επιφάνεια (μικτή επιφάνεια) m,09 Επιφάνεια απορροφητή (καθαρή επιφάνεια) m,95 Καθαρό βάρος, κάθετος τύπος kg 0 Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του συλλέκτη bar 6 Πίν. 4 Τεχνικά στοιχεία των συλλεκτών (0/08)

6 6 Πριν από τη συναρμολόγηση Μπόιλερ TSS50 / TSS00 / TSS00 Έκδοση 50 l 00 l 00 l Βάρος (κενό) kg Όγκος πρωτεύοντος κυκλώματος l 0 Όγκος δευτερεύοντος κυκλώματος l Μέγ. πίεση λειτουργίας πρωτεύοντος κυκλώματος bar,5 Μέγ. πίεση λειτουργίας δευτερεύοντος κυκλώματος bar 0 Απώλεια θερμότητας W/K,7,6,4 Πάχος μόνωσης πολυουρεθάνης (χωρίς CFC) mm 50 Διάμετρος mm 580 Πλάτος mm Πίν. 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά του μπόιλερ 4 Πριν από τη συναρμολόγηση 4. Γενικές υποδείξεις Καθώς οι εταιρείες τεχνικών για στέγες είναι εξοικειωμένες με την εργασία πάνω σε στέγες και με τους κινδύνους από ενδεχόμενη πτώση, προτείνουμε να συνεργαστείτε με μια τέτοια εταιρεία. Αποκλίσεις από τον ιδανικό προσανατολισμό δεν οδηγούν σε σημαντικές διαφορές ισχύος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπύλη ισχύος της εγκατάστασης σε περίπτωση αποκλίσεων προσανατολισμού/κλίσεων ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. B Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρμολόγησης, των συλλεκτών και του μπόιλερ. Πριν από την τοποθέτηση ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις στον τόπο εγκατάστασης και τις τοπικές διατάξεις. Ελέγξτε: Το περιεχόμενο συσκευασίας ως προς την πληρότητα και την άριστη κατάστασή του. Την αντοχή της κατασκευής της στέγης και την ύπαρξη τυχόν ζημιών σε αυτήν (π.χ. μη στεγανά σημεία). Τη βέλτιστη διάταξη των ηλιακών συλλεκτών. Λάβετε υπόψη την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (κατεύθυνση προς νότο ) ). Αποφύγετε σκιές π.χ. από υψηλά δέντρα ή παρόμοια αντικείμενα. Τη σταθερότητα στην επιφάνεια τοποθέτησης. Απομακρύνετε χαλίκια ή παρεμφερή υλικά V Σχ. Γενική άποψη βάσης στήριξης για ταράτσα (εδώ σύστημα 00 l) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή και αποκαθιστάτε αμέσως τα ελαττωματικά εξαρτήματα. Αναθέτετε τις δύσκολες εργασίες επισκευής της οροφής, ιδιαιτέρως τις εργασίες μόνωσης σε στρώματα βιτουμενίου, σε έναν ειδικό τεχνικό για οροφές V ) Στο νότιο ημισφαίριο κατευθύνετε την εγκατάσταση προς το Βορρά. Σχ. Γενική άποψη συναρμολόγησης σε στέγη (εδώ σύστημα 00 l) (0/08)

7 Πριν από τη συναρμολόγηση 7 4. Περιεχόμενο παραγγελίας 4.. Σετ συναρμολόγησης για ταράτσα Τα σετ συναρμολόγησης χρησιμεύουν στη στήριξη και στερέωση του μπόιλερ και των συλλεκτών V Σχ. Σετ συναρμολόγησης για συλλέκτες: σετ βασικής συναρμολόγησης, σετ επέκτασης και ένα πρόσθετο σετ συναρμολόγησης Ταράτσα, σετ βασικής συναρμολόγησης για σύστημα 50/00 l: Ταράτσα, σετ επέκτασης για σύστημα 00 l: Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός x Ιμάντας μπόιλερ x Ιμάντας μπόιλερ x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη x Ράγα στήριξης U για συλλέκτες 4x Ράγα στήριξης μπόιλερ (80 mm - 45/0) x Ράγα στήριξης μπόιλερ (80 mm - 45/0) 5 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 4 x Διπλός σφιγκτήρας συλλέκτη 6 x Ράγα στήριξης κάτω (5 mm - 5/0) 5 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 8 x Ράγα στήριξης συλλέκτη (050 mm - 45/0) 6 x Ράγα στήριξης κάτω (5 mm - 5/0) 9 x Σύνδεσμος κατά του ανέμου 8 x Ράγα στήριξης συλλέκτη (050 mm - 45/0) 0 4x Απλός σφιγκτήρας συλλέκτη 9 x Σύνδεσμος κατά του ανέμου x Εγκάρσια ράβδος x Εγκάρσια ράβδος 7x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 6x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 7x Παξιμάδι M8 6x Παξιμάδι M8 x Αυτοκόλλητη επίστρωση από αφρώδες υλικό x Αυτοκόλλητη επίστρωση από αφρώδες υλικό Πίν (0/08)

8 8 Πριν από τη συναρμολόγηση Ταράτσα, πρόσθετο στήριγμα σετ βασικής συναρμολόγησης: Ταράτσα, πρόσθετο στήριγμα επέκτασης: Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός Θέση Αρ. Χαρακτηρισμός x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη x Ράγα στήριξης U για συλλέκτες 7 x Πρόσθετο στήριγμα (750 mm - 45/0) 4 x Διπλός σφιγκτήρας συλλέκτη 0 x Απλός σφιγκτήρας συλλέκτη 7 x Πρόσθετο στήριγμα (750 mm - 45/0) 6x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 6x Παξιμάδι M8 x Παξιμάδι M8 Πίν Σετ συναρμολόγησης για στέγη Τα σετ συναρμολόγησης χρησιμεύουν στη στήριξη και στερέωση του μπόιλερ και των συλλεκτών V Σχ. 4 Σετ συναρμολόγησης για συλλέκτες: σετ βασικής συναρμολόγησης, σετ επέκτασης Σετ βασικής συναρμολόγησης για σύστημα 50/00 l: Σετ επέκτασης για σύστημα 00 l: Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός x Ιμάντας μπόιλερ x Ιμάντας μπόιλερ x Ράγα προφίλ μπόιλερ x Ράγα προφίλ μπόιλερ 4x Απλός σφιγκτήρας συλλέκτη 4 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 4 x Διάταξη προστασίας από ολίσθηση 5 x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη 5 x Ράγα στήριξης U για συλλέκτη 6 x Διπλός σφιγκτήρας συλλέκτη 7 x Βίδα M8x50 7 x Εξάγωνη βίδα M8x50 x Ροδέλα x Ροδέλα Πίν. 7 4x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x0 x Βίδα φακοειδούς κεφαλής M8x (0/08)

9 Πριν από τη συναρμολόγηση Υδραυλική σύνδεση για συναρμολόγηση σε ταράτσα και στέγη Για την υδραυλική σύνδεση χρειάζεστε ένα σετ σύνδεσης και ένα σετ ενδιάμεσης σύνδεσης των συλλεκτών. Σχ. 5 Σετ σύνδεσης και σετ ενδιάμεσης σύνδεσης (απεικόνιση με κάθετους συλλέκτες) V (Σετ σύνδεσης TSS, εικόνα 5): Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός Θέση Τεμάχια Χαρακτηρισμός x Σωλήνας ηλιακού 00 mm x Μούφα ¾ " (μόνο TSS 50/00) 4x Σφιγκτήρας x Βαλβίδα ασφαλείας ½ ",5 bar x Γωνιακή μούφα G x D x Σετ ασφαλείας ¾ 0 bar 4 x Δακτύλιος σύσφιξης x Κάλυμμα ½ 5 x Παξιμάδι G x Μούφες εύκαμπτων σωλήνων 8 x ¾ " 6 x Τυφλή τάπα x Γωνία ¾ 7 x Σωλήνας ηλιακού 55 mm x Δακτύλιος στεγανοποίησης 8 x Στήριγμα για τον αγωγό προσαγωγής Πίν Πρόσθετα απαιτούμενα βοηθητικά μέτρα Εξαγωνικό κατσαβίδι SW5 Στηθοδράπανο/επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι Μετροταινία Ξυλοτρύπανο, Ψ 6 mm Τρυπάνι μετάλλου, Ψ mm Γερμανικό κλειδί SW5,, 5, 9 και 0 Αλφάδι Σχοινί μέτρησης Αναρροφητήρας Γιλέκο με ζωνάρι ασφαλείας Υλικά για τη μόνωση των αγωγών Σκαλωσιά Σκάλα ή διατάξεις για εργασία σε καπνοδόχο Γερανός ή αναβατόριο τροφοδοσίας Για την ταράτσα: Γερμανικό κλειδί για τη σύνδεση στέγης Κόπτης σωλήνων 4.4 Μεταφορά και αποθήκευση Όλα τα εξαρτήματα προστατεύονται με συσκευασίες μεταφοράς. Προστασία μεταφοράς για τις συνδέσεις συλλεκτών και μπόιλερ Οι συνδέσεις συλλεκτών προστατεύονται με πλαστικά καπάκια από φθορές. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από φθαρμένες επιφάνειες στεγανοποίησης! B Τα πλαστικά καπάκια [] πρέπει να αφαιρούνται λίγο πριν την τοποθέτηση (0/08)

10 0 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Οι διαστάσεις (πίν. 9 και πίν. 0) αναφέρονται στην επιφάνεια της στέγης που πρέπει να είναι διαθέσιμη. Σχ. 6 Πλαστικά καπάκια στις συνδέσεις συλλεκτών Αποθήκευση Οι συλλέκτες πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό χώρο. 4.5 Αξιολόγηση του αναγκαίου χώρου Av ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ισχυρών ανέμων και πιέσεων στα άκρα της ταράτσας! B Φροντίστε, πριν την τοποθέτηση, να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των βάσεων στήριξης για την ταράτσα και του άκρου της ( εικόνα 7). B Φροντίστε να υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση. > m > m Αριθμός των συλλεκτών Διάσταση A Διάσταση B (50/00 l) 45 mm 770 mm (00 l) 0 mm 770 mm Πίν. 9 Αναγκαίος χώρος σε στέγη Αριθμός των συλλεκτών Διάσταση A Διάσταση B (50/00 l) 45 mm 65 mm (00 l) 0 mm 65 mm Πίν. 0 Αναγκαίος χώρος σε ταράτσα Στα στοιχεία διαστάσεων για τον αναγκαίο χώρο δεν λαμβάνονται υπόψη οι σωληνώσεις. Για τις σωληνώσεις δεξιά και αριστερά της συστοιχίας συλλεκτών προβλέψτε επιπλέον από τουλάχιστον 0,5 m. 5 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 5. Ταράτσα ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. 5.. Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα συστήματος 50/00 l - ύψος κτιρίου μικρότερο από 0 m Για να διευκολυνθείτε στη συναρμολόγηση σφίξτε αρχικά όλες τις βίδες με το χέρι RS Σχ. 7 Απόσταση από το άκρο της ταράτσας (εδώ σύστημα 00 l) m B B Βιδώστε σταυρωτά ( εικόνα 0, []) στη μέση δύο ράγες στήριξης μπόιλερ μαζί και συνδέστε τις με την κάτω ράγα στήριξης [] κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια που εφάπτεται στο έδαφος να βρίσκεται από τη μέσα μεριά. A >m Σχ V Απόσταση από το άκρο της στέγης (εδώ σύστημα 00 l, στέγη) Σχ V Βίδωμα της κάτω ράγας στήριξης με τη ράγα στήριξης μπόιλερ B Σχ. 9 A Αναγκαίος χώρος συστοιχίας συλλεκτών RS (0/08)

11 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη B Βιδώστε τις επάνω ράγες στήριξης συλλεκτών με τη ράγα στήριξης μπόιλερ ( εικόνα, []) και κάτω με το στήριγμα []. B Βιδώστε τους συνδέσμους κατά του ανέμου στη μέση μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζεται ένας σταυρός και συνδέστε με αυτόν τα δύο πλευρικά τρίγωνα. Ταυτόχρονα συναρμολογήστε και τους δύο ιμάντες μπόιλερ ( εικόνα 4, []). Η επίπεδη κεφαλή της βίδας ( εικόνα 4, []) πρέπει να κοιτά προς την κατεύθυνση του μπόιλερ που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια. B Φροντίστε ώστε, ο πρώτος σύνδεσμος κατά του ανέμου ( εικόνα 4, []) να συναρμολογείται από πάνω και πίσω δεξιά προς τα κάτω και μπροστά αριστερά ( εικόνα 4, [A]). ο δεύτερος σύνδεσμος κατά του ανέμου ( εικόνα 5, []) να συναρμολογείται από πάνω και πίσω αριστερά προς τα κάτω και μπροστά δεξιά ( εικόνα 5, [B]) V A Σχ. Συναρμολόγηση ράγας στήριξης συλλέκτη B Βιδώστε την εγκάρσια δοκό ( εικόνα, []) με τις δύο ράγες στήριξης μπόιλερ και τη ράγα στήριξης συλλέκτη. Σχ. 4 Τοποθέτηση συνδέσμου κατά του ανέμου V B Βιδώστε τις ράγες προφίλ U ( εικόνα 5, [4]) επάνω και κάτω στη μέση των ραγών στήριξης συλλέκτη. Στη δεύτερη οπή βιδώστε από το τέλος της ράγας προφίλ U. B Τοποθετήστε τις κάτω ράγες στήριξης ( εικόνα 5, [5]) σε παράλληλη διάταξη. B Σφίξτε όλες τις βίδες. B Κολλήστε τις αυτοκόλλητες επιστρώσεις από αφρώδες υλικό, που περιλαμβάνονται στο σετ, στους ιμάντες μπόιλερ V Σχ. Τοποθέτηση εγκάρσιου ελάσματος B Τοποθετήστε ένα επιπλέον πλευρικό τρίγωνο ( εικόνα, []) με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζει με είδωλο του πρώτου []. 4 5 B V Σχ. 5 Βίδωμα των ραγών προφίλ U V Σχ. Τοποθέτηση επιπλέον πλευρικού τριγώνου (0/08)

12 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στην κάτω ράγα προφίλ U. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση ( εικόνα 6, []) από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν []. B Βιδώστε τις επάνω ράγες στήριξης συλλεκτών με τη ράγα στήριξης μπόιλερ ( εικόνα 8, []) και κάτω με το στήριγμα [] V Σχ. 8 Συναρμολόγηση ράγας στήριξης συλλέκτη B Βιδώστε την εγκάρσια δοκό ( εικόνα 9, []) με τις δύο ράγες στήριξης μπόιλερ και τη ράγα στήριξης συλλέκτη V Σχ. 6 Ανάρτηση των διατάξεων προστασίας από ολίσθηση 5.. Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα συστήματος 00 l - ύψος κτιρίου μικρότερο από 0 m Για να διευκολυνθείτε στη συναρμολόγηση σφίξτε αρχικά όλες τις βίδες με το χέρι. B Βιδώστε σταυρωτά ( εικόνα 7, []) στη μέση δύο ράγες στήριξης μπόιλερ μαζί και συνδέστε τις με την κάτω ράγα στήριξης [] κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια που εφάπτεται στο έδαφος να βρίσκεται από τη μέσα μεριά V Σχ. 9 Τοποθέτηση εγκάρσιου ελάσματος B Συναρμολογήστε δύο ακόμα πλευρικά τρίγωνα: το μεσαίο τρίγωνο ( εικόνα 0, []) με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζει με είδωλο του πρώτου [], το δε αριστερό τρίγωνο ( εικόνα 0, []) όπως το πρώτο πλευρικό τρίγωνο []. Σχ. 7 Βίδωμα των ραγών στήριξης V V Σχ. 0 Συναρμολόγηση επιπλέον πλευρικών τριγώνων (0/08)

13 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη B 4 σύνδεσμοι κατά του ανέμου σε σταυρούς ( εικόνα, []). B Συνδέστε τα τρία πλευρικά τρίγωνα με τους σταυρούς των συνδέσμων κατά του ανέμου. Φροντίστε ώστε τα επίπεδα των δύο σταυρών να έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Αρχικά βιδώστε τους σταυρούς μόνο στο κάτω μέρος. B Φροντίστε ώστε στο δεύτερο σταυρό ο πρώτος σύνδεσμος κατά του ανέμου να συναρμολογείται από πάνω και πίσω δεξιά προς τα κάτω και μπροστά αριστερά. ο δεύτερος σύνδεσμος κατά του ανέμου να συναρμολογείται από πάνω και πίσω αριστερά προς τα κάτω και μπροστά δεξιά. B Κολλήστε τις συνοδευτικές αυτοκόλλητες επιστρώσεις από αφρώδες υλικό, που περιλαμβάνονται στο σετ, στους ιμάντες μπόιλερ V Σχ. Τοποθέτηση ραγών προφίλ U V Σχ. Συναρμολόγηση συνδέσμων κατά του ανέμου B Στερεώστε τους ιμάντες μπόιλερ ( εικόνα, []) ανάμεσα στους δύο βραχίονες στήριξης μπόιλερ. Φροντίστε ώστε το επίπεδο τμήμα της κεφαλής της βίδας να κοιτά προς την πλευρά του μπόιλερ που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια. Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στις κάτω ράγες προφίλ U. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση ( εικόνα 4, []) από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν []. Σχ. Στερέωση ιμάντων μπόιλερ V B Βιδώστε τις ράγες προφίλ U ( εικόνα, []) επάνω και κάτω στη μέση των ραγών στήριξης συλλέκτη. Βιδώστε στην 6η (αριστερό τρίγωνο) και 7η οπή (δεξί τρίγωνο) από το τέλος της ράγας προφίλ U και στο κέντρο. B Τοποθετήστε τις κάτω ράγες στήριξης ( εικόνα, []) σε παράλληλη διάταξη. B Σφίξτε όλες τις βίδες. Σχ. 4 Ανάρτηση των διατάξεων προστασίας από ολίσθηση V 5.. Πρόσθετα στηρίγματα σε ύψη κτιρίου πάνω από 0 m ή ταχύτητες ανέμου 5 km/h Σε ύψη κτιρίου πάνω από 0 m ή σε αυξημένο φορτίο ανέμου/ χιονιού πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετα στηρίγματα. Για το σύστημα 50/00 l απαιτείται ένα σετ βασικής συναρμολόγησης και για το σύστημα 00 l επιπλέον και ένα σετ επέκτασης. B Βιδώστε το πρόσθετο στήριγμα []. B Βιδώστε την πρόσθετη ράγα προφίλ [] (0/08)

14 4 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη B Στερεώστε όλες τις κάτω ράγες στήριξης στο έδαφος με μία βίδα επιπλέον (με διάμετρο πυρήνα 0 mm) [] V Σχ. 5 Πρόσθετα στηρίγματα για σύστημα ταράτσας (εδώ σε σύστημα 50/00 l) 5..4 Σύνδεση στέγης V ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανεπαρκούς στερέωσης των κάτω ραγών στήριξης. B Ανάλογα με το υπόστρωμα, φροντίστε για την επαρκή στερέωση των ραγών στήριξης. Αν χρειάζεται ζητήστε τη συμβουλή μηχανικού. B Λάβετε υπόψη την επίδραση της δύναμης του ανέμου. Σχ. 6 Σύνδεση στέγης για σύστημα ταράτσας (εδώ σε σύστημα 00 l) Αγκυρώστε τις ράγες προφίλ πάνω σε χαλύβδινα στηρίγματα ( εικόνα 7). Οι κάτω ράγες στήριξης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος με τρεις βίδες (διάμετρος πυρήνα 0 mm) για κάθε ράγα στήριξης ( εικόνα 6). B Στερεώστε την κάτω ράγα στήριξης στο πίσω μέρος στην περιοχή του μπόιλερ με δύο βίδες. B Στερεώστε την κάτω ράγα στήριξης μπροστά στην περιοχή του συλλέκτη με μία βίδα. Σε σχέση με το φορτίο ανέμου τηρείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας V Για να αποτρέψετε την ολίσθηση της κατασκευής ή το ενδεχόμενο να υποστεί ζημιά από τις δυνάμεις του ανέμου, στερεώστε την κατασκευή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η μόνωση της στέγης να μην υποστεί ζημιά: Αγκυρώστε τις ράγες προφίλ απευθείας πάνω στη στέγη ( εικόνα 6). Σχ. 7 Σύνδεση στέγης για σύστημα ταράτσας πάνω σε στηρίγματα Ι (εδώ σε σύστημα 50/00 l) Αγκυρώστε τις ράγες προφίλ πάνω σε πλάκες μπετόν ( εικόνα 9). Οι λεκάνες στερέωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συστήματα 50/00 l (0/08)

15 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 5 Σε κάθε είδος στερέωσης λαμβάνετε υπόψη τη στατική μελέτη της στέγης V Σχ. 8 Σύνδεση στέγης για σύστημα ταράτσας πάνω σε πλάκες μπετόν, διαστάσεις σε mm (εδώ σε σύστημα 50/00 l) Αγκύρωση των κάτω ραγών προφίλ Η βάση στήριξης για ταράτσα μπορεί να στερεωθεί με τις αγκυρώσεις των κάτω ραγών προφίλ. Το υποστήριγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί από τον πελάτη με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να απορροφούνται οι δυνάμεις που ασκούνται στην εγκατάσταση θερμοσίφωνα από τους ανέμους και το χιόνι. Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα είδος στερέωσης, το οποίο σταθεροποιεί την κατασκευή και δεν προκαλεί ζημιές στη στέγη. 5. Σε στέγη 5.. Σύνδεση στέγης για τη συναρμολόγηση σε στέγη Σύνδεση στέγης κατά την τοποθέτηση σε ταράτσα Πλάκες μπετόν (ελάχιστο βάρος) Ύψος κτιρίου Ταχύτητα ανέμου Στερέωση των κάτω ραγών προφίλ TSS 50/00 TSS 00 0 έως 8 m 0 km/h 00 kg 00 kg x M0/8.8 8 έως 0 m 9 km/h 50 kg 400 kg (για κάθε κάτω ράγα στήριξης) 0 έως 00 m ) 5 km/h Πίν. Τιμές για την απαιτούμενη στερέωση σε εγκαταστάσεις θερμοσίφωνα ) Μόνο με πρόσθετα στηρίγματα ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Σχ V Προτοποθετημένες ράγες προφίλ για ένα συλλέκτη (σύστημα 50/00 l) Για καλύτερη πρόσβαση στη στέγη χρησιμοποιήστε μια σκάλα ή ανασηκώστε τα κοίλα κεραμίδια στο άκρο της συστοιχίας συλλεκτών (0/08)

16 6 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Στις κεραμοσκεπές η απόσταση μεταξύ των συνδέσεων στέγης καθορίζεται από την κορυφή των κυμάτων. Αποστάσεις των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης Κάθε ράγα προφίλ στερεώνεται με δύο βίδες αγκύρωσης/γάντζους στέγης [] ( εικόνα, εικόνα ). Για την απόσταση μεταξύ των συνδέσεων στέγης ανατρέξτε στον πίν V Σχ. 0 Προτοποθετημένες ράγες προφίλ για δύο συλλέκτες (σύστημα 00 l) Καθορισμός αποστάσεων Οι διαστάσεις που δίνονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές τιμές, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά προσέγγιση. Σύστημα Απόσταση A Απόσταση B Απόσταση C Απόσταση D Απόσταση E 50 l 760 ± 50 mm 500 ± 80 mm /-0 mm /-70 mm 85 ± 75 mm 00 l 760 ± 50 mm 500 ± 80 mm /-0 mm /-70 mm 05 ± 75 mm 00 l 840 ± 50 mm 500 ± 80 mm /-0 mm 590+0/-70mm 440±80mm Πίν. Απόσταση μεταξύ των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης. E E D 740 D 740 B C B C A A V Σχ V Απόσταση μεταξύ των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης σε σύστημα 50/00 l Σχ. Απόσταση μεταξύ των βιδών αγκύρωσης/γάντζων στέγης σε σύστημα 00 l (0/08)

17 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη Σύνδεση στέγης με βίδες αγκύρωσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω εισπνοής ινών που περιέχουν αμίαντο! B Οι εργασίες με υλικά που περιέχουν αμίαντο πρέπει να διεξάγονται μόνο από ειδικούς ή από άτομα που διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση. B Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα των κανόνων TRGS 59 (Τεχνικοί Κανόνες για Επικίνδυνα Υλικά). Για τη στερέωση των ραγών προφίλ πρέπει να χρησιμοποιούνται βίδες αγκύρωσης V Σχ. Σύνδεση στέγης [] Βίδες [] Βάση στήριξης [] Παξιμάδι M [4] Ροδέλα [5] Δακτύλιος στεγάνωσης [6] Βίδα αγκύρωσης M ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω μη ανθεκτικού υποστηρίγματος! B Ελέγξτε αν υπάρχει ανθεκτικό υποστήριγμα. Για τη στερέωση των βιδών αγκύρωσης απαιτούνται πηχάκια πάχους τουλάχιστον 40 x 40 mm. B Αν απαιτείται τοποθετήστε επιπλέον πηχάκια, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις που αναγράφονται στον Πίν., Σελίδα Τοποθέτηση βιδών αγκύρωσης Τρυπήστε με το ξυλοτρύπανο σε γωνία ακριβώς 90 το υποστήριγμα της στέγης, ώστε να έχετε μια επίπεδη επιφάνεια τοποθέτησης ανάμεσα στη βάση στήριξης και τη ράγα προφίλ. Σε αυτό θα σας βοηθήσει η κατασκευή ενός "οδηγού" ή μιας πλάκας διάτρησης. Πάρτε ένα πηχάκι μήκους περ. 0,50 m έως,00 m. Ανοίξτε μια διαμπερή οπή (Ψ 6 mm) κάθετα στο πηχάκι ( Σχ. 5). B Καθορίστε το μήκος διάτρησης για το απαιτούμενο ξυλοτρύπανο με τον παρακάτω υπολογισμό ( Σχ. 5): Ύψος κύματος + Ύψος πλάκας διάτρησης + Απαραίτητο μήκος διάτρησης από το σφικτήρα τρυπανιού για το ξυλοτρύπανο (Ψ 6 mm) Πίν. 90 mm ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στο κτίριο λόγω μη στεγανής στέγης! B Απαγορεύεται η διάτρηση κοίλων τμημάτων. B Τρυπήστε τη στέγη κυματοειδών φύλλων με ένα τρυπάνι μετάλλου (Ø mm) σύμφωνα με τις θέσεις των βιδών αγκύρωσης (Πίν., Σελίδα 6). Προσέξτε να μην τρυπήσετε το ξύλο που βρίσκεται από κάτω! B Οδηγήστε το ξυλοτρύπανο (Ø 6 mm) μέσα από την πλάκα διάτρησης και τρυπήστε κάθετα στο υποστήριγμα (πηχάκι). B Κατά την τοποθέτηση των βιδών αγκύρωσης τηρείτε τη σειρά τοποθέτησης των επιμέρους τμημάτων ( Σχ. 6). B Βιδώστε τη βάση στήριξης (Σχ. 6, []) στη βίδα αγκύρωσης (Σχ. 6, [5]) μέχρι τέρμα. B Βιδώστε τις τοποθετημένες βίδες αγκύρωσης στη στέγη με ένα γερμανικό κλειδί μεγέθους 5 τόσο, ώστε να επιτευχθεί η διάσταση Β ( Πίν. 4). Προσέξτε όταν βιδώνετε τις βίδες αγκύρωσης να τηρούνται πάντα ίσες αποστάσεις μεταξύ τους ( Πίν. 4, Σχ. 7). = y RS SD RS Σχ. 4 Τοποθέτηση σανίδων ή τάβλας (αν χρειάζεται) Σχ. 5 Κατασκευή πλάκας διάτρησης (0/08)

18 8 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 4 5 Στερέωση ραγών προφίλ συλλέκτη και ραγών προφίλ μπόιλερ B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ συλλέκτη ( εικόνα 8, []) με δύο βίδες [] στη βάση στήριξης [], ξεκινώντας από την εξωτερική επιμήκη οπή. B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ μπόιλερ ( εικόνα 8, [4]) με δύο βίδες στη βάση στήριξης, ξεκινώντας από την κάτω επιμήκη οπή. Προσέξτε να μην γέρνουν οι ράγες προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. B Για να το ελέγξετε χρησιμοποιήστε ένα σχοινί μέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τις ράγες προφίλ στη βάση στήριξης V Σχ. 6 Σειρά τοποθέτησης βιδών αγκύρωσης [] Βάση στήριξης [] Παξιμάδι M [] Ροδέλα [4] Δακτύλιος στεγάνωσης [5] Βίδα αγκύρωσης M B Σφίξτε το περικόχλιο (Σχ. 6, []) τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης (Σχ. 7, []) να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. 4 Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωμένη μέχρι τέρμα στη βίδα αγκύρωσης. Ύψος κύματος Διάσταση A Διάσταση B 5 mm 70 mm 40 mm 65 mm 45 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 45 mm Πίν. 4 Διαστάσεις συναρμολόγησης. Διαστάσεις σε συνάρτηση με το ύψος κάθε κύματος Σχ. 7 Τοποθετημένη βίδα αγκύρωσης [] Βάση στήριξης [] Παξιμάδι M [] Δακτύλιος στεγάνωσης RS V Σχ. 8 Στερέωση ράγας προφίλ συλλέκτη στη βάση στήριξης [] Βίδα [] Βάση στήριξης [] Ράγα προφίλ συλλέκτη [4] Ράγα προφίλ μπόιλερ Ιμάντας μπόιλερ B Εισαγάγετε τη βίδα στο μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα [4] μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ στην υποδοχή ( εικόνα 9, [6]) και σφίξτε τη βίδα. B Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. B Εφαρμόστε στο πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) μια βίδα, μια ροδέλα και μια γλωσσίδα. Ωστόσο μην βιδώνετε ακόμα το άκρο αυτό! 5.. Σε σύστημα 50/00 l: Τοποθέτηση συστήματος συναρμολόγησης για στέγη Οι εικόνες παρουσιάζουν τη συναρμολόγηση με βίδες αγκύρωσης. Κατά τη συναρμολόγηση με γάντζους στέγης η διαδικασία είναι ίδια (0/08)

19 Συναρμολόγηση βάσης στήριξης για ταράτσα και βάσης στήριξης για στέγη 9 B Σφίξτε όλες τις βίδες. 6 Προσέξτε να μην γέρνουν οι ράγες προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. B Για να το ελέγξετε χρησιμοποιήστε ένα σχοινί μέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τις ράγες προφίλ στη βάση στήριξης. Σχ. 9 5 Στερέωση του ιμάντα μπόιλερ V 4 [] Πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ [] Ιμάντας μπόιλερ [] Μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ [4] Γλωσσίδα [5] Γωνία στήριξης ιμάντα μπόιλερ [6] Υποδοχή 5 Συνιστούμε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιμάντα μπόιλερ. Στη συνέχεια συναρμολογήστε τον ιμάντα μπόιλερ στη ράγα προφίλ μπόιλερ. Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στις κάτω ράγες προφίλ. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση ( εικόνα 40, []) από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν []. Σχ. 4 Στερέωση ράγας προφίλ στη βάση στήριξης [] Βίδα [] Βάση στήριξης [] Ράγα προφίλ συλλέκτη [4] Ράγα προφίλ μπόιλερ V V Σχ. 40 Ανάρτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Οπές στερέωσης για τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση [] Ανάρτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Διάταξη προστασίας από ολίσθηση Ιμάντας μπόιλερ B Εισαγάγετε τη βίδα στο μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα [4] μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, μέχρι να αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση. B Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ στην υποδοχή ( εικόνα 9, [6]) και σφίξτε τη βίδα. B Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, [5]) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. B Εφαρμόστε στο πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ ( εικόνα 9, []) μια βίδα, μια ροδέλα και μια γλωσσίδα. Ωστόσο μην βιδώνετε ακόμα το άκρο αυτό! 5..4 Σε σύστημα 00 l: Τοποθέτηση ραγών προφίλ Στερέωση ραγών προφίλ συλλέκτη και ραγών προφίλ μπόιλερ B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ συλλέκτη ( εικόνα 4, []) με δύο βίδες [] στη βάση στήριξης [], ξεκινώντας από το κέντρο της επιμήκους οπής [5]. B Στερεώστε κάθε ράγα προφίλ μπόιλερ ( εικόνα 4, [4]) με δύο βίδες στη βάση στήριξης, ξεκινώντας από την κάτω επιμήκη οπή (0/08)

20 0 Συναρμολόγηση των συλλεκτών B Σφίξτε όλες τις βίδες. Σχ. 4 5 Στερέωση του ιμάντα μπόιλερ [] Πίσω άκρο του ιμάντα μπόιλερ [] Ιμάντας μπόιλερ [] Μπροστινό άκρο του ιμάντα μπόιλερ [4] Γλωσσίδα [5] Γωνία στήριξης ιμάντα μπόιλερ [6] Υποδοχή Συνιστούμε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιμάντα μπόιλερ. Στη συνέχεια συναρμολογήστε τον ιμάντα μπόιλερ στη ράγα προφίλ μπόιλερ. Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο διατάξεις προστασίας από ολίσθηση στις κάτω ράγες προφίλ. B Ωθήστε τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση [] από έξω μέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιμήκεις οπές [] της εσωτερικής πλευράς πάνω από τις ράγες προφίλ μέχρι να ασφαλίσουν [] V 6 Συναρμολόγηση των συλλεκτών Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τμημάτων! B Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω στη στέγη. B Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. B Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυμασία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρμολόγησης και των συλλεκτών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης ενός συλλέκτη! B Κατά τη μεταφορά ή τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε, ότι οι συλλέκτες έχουν ασφαλιστεί επαρκώς. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από φθαρμένες επιφάνειες στεγανοποίησης! B Τα πλαστικά καπάκια στις συνδέσεις συλλεκτών πρέπει να αφαιρούνται λίγο πριν την τοποθέτηση. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω μη στεγανών σωλήνων ηλιακού! B Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφιγκτήρα ( εικόνα 46, [4]) προτού αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας ( εικόνα 46, []). Η εκ των υστέρων χαλάρωση με τανάλιες μπορεί να επηρεάσει τη δύναμη σύσφιξης Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε ένα μηχάνημα ανύψωσης από τον τομέα κατασκευών οροφής ή ειδικές ανθεκτικές βεντούζες σημείων V Σχ. 4 Ανάρτηση διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Οπές στερέωσης για τις διατάξεις προστασίας από ολίσθηση [] Ασφάλιση της διάταξης προστασίας από ολίσθηση [] Διάταξη προστασίας από ολίσθηση RS Σχ. 44 Άποψη τοποθέτησης σε ταράτσα (εδώ σύστημα 00 l) (0/08)

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. για ποδήλατα GHOST. Έκδοση 12.01

Οδηγίες χρήσης. για ποδήλατα GHOST. Έκδοση 12.01 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης για ποδήλατα GHOST Έκδοση 12.01 2 GHOST-bikes 1. Βασικές πληροφορίες για το καινούργιο σας ποδήλατο και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 7 1.1 Πεδίο εφαρμογής 7 1.2 Παραδιδόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD.

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα