ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς Τηλ: , 2239 Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ I A K H P Y Ξ H Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής έκτακτων επισκευαστικών εργασιών των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος. 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ». 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA". 5. ΤοΝ Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις». 6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων». 7. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.». 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 10. Το άρθρο 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ). 11. Τον Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 12. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα. 13. Το Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως επικαιροποιήθηκε από το Ν.4210/ Τον Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 15. Τον Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 2

3 16. Τον Ν.4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 17. Το Π.Δ.122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». 18. Τον Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204/Α/2011), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 19. Το ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ , Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Το ΦΕΚ 255 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ και την Φ /95/82969/Β2/ Διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 21. Τον Ν.4250/ , άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου». 22. Το ΦΕΚ Β2118/ για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Καθορισμός Σειράς Αναπλήρωσης. 23. Το Ν.4281/ περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 24. Την από Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την έγκριση σκοπιμότητας του διαγωνισμού. 25. Την από Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού. 26. Την αριθμ. πρωτ.: / Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής έκτακτων επισκευαστικών εργασιών των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από το Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, του έτους ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 10:00 π.μ., στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα Συγκλήτου, 4 ος όροφος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανάδειξης αναδόχου για την παροχή έκτακτων επισκευαστικών εργασιών των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 1.2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι καθ υπόδειξη του Τμήματος Τεχνικών Έργων στα παρακάτω κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Α. Επισκευαστικές εργασίες στα κτίρια Καραολή & Δημητρίου 80 και Υψηλάντου 130. Α1. Επισκευαστικές εργασίες δώματος 105, 1ου ορόφου στο κτίριο επί της οδού Καριόλη & Δημητρίου 80. Α2. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο επί της οδού Υψηλάντου 130, 6ου ορόφου. Β. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80. Γ. Βλάβες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου επί της οδού Καραολή Δημητρίου 80. Δ. Επισκευαστικές εργασίες στα κλιματιστικά μηχανήματα των κτηρίων Καραολή Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη Η ανάλυση των εργασιών περιγράφεται στο Παράρτημα Α-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 1.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτούνται: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: 4

5 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο). 1.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 12:00 μμ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 428 Α, 4 ος όροφος, Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα. Γιαννάκη Αικατερίνη (τηλ , φαξ: ). Υπεύθυνη για πληροφορίες που αφορούν τις επισκευαστικές εργασίες είναι η κα. Μαϊστρου Βασιλική (τηλ: ). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 1.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό, λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστημίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07). 5

6 Η εγγύηση εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 428 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφο τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel όπου απαιτείται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6

7 α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.3, τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι απαραίτητο να υποβληθούν εις διπλούν. β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε σκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο της Τεχνικής Προσφοράς σε CD-ROM σε μορφή Microsoft Word ή Excel (το CD-ROM δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί εις διπλούν). Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ). Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει να αναφέρει οικονομικά στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού. Ομοίως, στο CD-ROM της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής προσφοράς σε CD-ROM σε μορφή Microsoft Word ή Excel (το CD-ROM δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί εις διπλούν). Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, πίνακα συμπληρωμένο ευκρινώς με: Την προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. Τη συνολική τιμή με Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Υπέρβαση του προϋπολογισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό της προσφοράς. 7

8 Στην οικονομική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται στην οικονομική του προσφορά ότι η εκτέλεση εργασιών θα ολοκληρωθεί σε διάστημα είκοσι ημερών. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Ανάδοχους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους συμμετέχοντες παρέτειναν τις προσφορές τους. 2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 2.5 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στον οποίο υπάγεται η κάθε εργασία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Μ.Τ.Π.Υ., Χαρτόσημο, Ο.Γ.Α. κλπ), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. 8

9 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: (1) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι δύο φάκελοι που περιέχουν την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από τη Σύγκλητο, χωρίς να αποσφραγιστούν. (2) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από τη Σύγκλητο, χωρίς να αποσφραγίζονται. (3) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και διαβιβάζει στη Σύγκλητο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. 9

10 (4) Στην συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσκαλεί τον συμμετέχοντα ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με την ταυτόχρονη υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει να βάση την χαμηλότερη συνολική τιμή. 3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται με τη διαδικασία και μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/ Α/97). 3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης συνολικης προσφοράς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07. Η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Η διαπίστωση της συμφωνίας ή ασυμφωνίας των προσφορών, με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της, κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. 10

11 3.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/07 στοιχεία. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με βάση την οποία συμμετείχε ο τελευταίος στον διαγωνισμό. Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 4.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον κατά δύο μήνες μεγαλύτερο από τη λήξη της σύμβασης. Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστημίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών (παραλαβή), βάσει πρακτικού αρμόδιας επιτροπής από το Πανεπιστήμιο, και αφού έχουν εκκαθαριστεί τυχόν απαιτήσεις από τους δυο συμβαλλομένους. Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό, λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07). 11

12 Η εγγύηση εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. 4.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του μέχρι του διαστήματος ολοκληρώσεων των εργασιών, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες(20), από την υπογραφή της σύμβασης. 4.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα, κατόπιν της ολοκλήρωσης της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 118/07.Το χρηματικό ένταλμα εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε.): 1. Το τελευταίο καταστατικό και 2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο (Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί Μ.Τ.Π.Υ. 2,4%, επιπλέον κράτηση 0,25% υπέρ Δημοσίου σε περίπτωση προμήθειας αγαθών). Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο ανάδοχος θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό τυχόν ειδών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου, τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. 12

13 4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές και σφραγίδες όλων των μελών της ένωσης. 2. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 3. Για τις εργασίες και την προμήθεια των υλικών, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το τμήμα των Τεχνικών Έργων. 4. Σε περίπτωση 5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης διασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου, όπως προδιαγράφηκε. 6. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό. 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 8. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή μέχρι ολοκλήρωσης των διαδικασιών διενέργειας και αξιολόγησης του επόμενου σχετικού διαγωνισμού. 9. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του Πανεπιστημίου. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/ και του Ν. 2741/99. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος 13

14 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ αριθμ / διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των ζητούμενων επισκευαστικών εργασιών. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι καθ υπόδειξη του Τμήματος Τεχνικών Έργων στα παρακάτω κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Α. Επισκευαστικές εργασίες στα κτίρια Καραολή & Δημητρίου 80 και Υψηλάντου 130. Α1. Επισκευαστικές εργασίες δώματος 105, 1ου ορόφου στο κτίριο επί της οδού Καραολή & Δημητρίου Αποξήλωση αεραγωγών, 2 κλιματιστικών μονάδων, αποσύνδεση του ΜΒS, βανών σωληνώσεων κλπ μεταφορά τους, με ανυψωτικό πεζού χειριστή, σε άλλον χώρο. 2.Καθαρισμό της πλάκας 105 (περίπου 150 τμ), πλύσιμο με πίεση, στοκάρισμά των αρμών των πλακών, επάλειψη της πλάκας με αστάρι και μονωτικό υλικό (2 έως 3 στρώσεις). 3.Στη πλευρά που συναντάται η 106 με την 105 υπάρχει η υδρορροή ομβρίων τα νερά της οποία έρχονται από την ταράτσα 106 και οδηγούνται στην πλάκα της 105. Αυτά θα πρέπει να εγκλωβιστούν και να οδηγηθούν με πλαστικούς σωλήνες στην απέναντι πλευρά ώστε να μειωθεί ο όγκος λιμναζόντων υδάτων. 4.Κατασκευή σχάρας ώστε να υψωθεί η μία κλιματιστική μονάδα από το δάπεδο κατά 12 cm περίπου, αστάρωμα, βάψιμο των μεταλλικών στοιχείων της. 5.Επανασύνδεση των αεραγωγών, των 2 κλιματιστικών μονάδων, των βανών, του MBS, των σωληνώσεων κλπ αντικατάσταση των μονώσεων και των σωληνώσεων, των επαφών όπου χρειασθεί. 6.Έλεγχο, συντήρηση (ανάδοχος συντηρητής), αντικατάσταση ανταλλακτικών όπου χρειάζεται και κάθε εργασία και ρύθμιση που απαιτείται για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των δύο κλιματιστικών μονάδων. Α2. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο επί της οδού Υψηλάντου 130, 6ου ορόφου. 1. Από την υγρασία η οροφή έχει αποκολληθεί και χρειάζεται αποκατάσταση με καθαρισμό της επιφανείας, στοκάρισμα και χρωματισμός αυτής. Καθαίρεση της υπάρχουσας ταπετσαρίας, στοκάρισμα όπου χρειάζεται και βάψιμο. Ο χώρος που χρειάζεται να γίνει ο χρωματισμός είναι περίπου 250 τμ καθώς. 2. Να επισκευαστεί η βλάβη του επίτοιχου κλιματιστικού. Β.Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου επί της οδού Καραολή Δημητρίου

15 Αντικατάσταση του κυκλοφορητή επιστροφής νερού στον Λέβητα 2, αντικατάσταση κυκλοφορητή Ρ19 και αντικατάσταση σπασμένων σωληνώσεων ζεστού νερού στην κλιματιστική μονάδα στην πλευρά της οδού Θεάτρου του κτιρίου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου Αντικατάσταση κυκλοφορητή επιστροφής ζεστού νερού στο λέβητα 2. Στοιχεία κυκλοφορητή Παροχή: 60m3/h, μανομετρικό: 2,5m/Στ.Υδ., ισχύ: 1,5ΚW Απαραίτητα υλικά: Βαλβίδα B.F. 4", Φλάντζες 4" 4 τεμ., Συστολές κλπ 2.Αντικατάσταση κυκλοφορητή Ρ19 3" Στοιχεία Παροχή: 24m3/h, μανομετρικό: 5,0m/Στ.Υδ., ισχύ: 1,5ΚW Απαραίτητα υλικά: Βαλβίδα B.F. 3", Μαστός 3", Φλάντζες 3", μόνωση και προστασία μόνωσης. 3.ΚΚΜ-12 Σπασμένοι σωλήνες ζεστού, χρειάζεται αποκατάσταση. Απαραίτητα υλικά: 2B.V. 11/2", 4 Ρακόρ, 6m Σωλήνας B.T. 11/2" και 6m μόνωση. 4.Αντικατάσταση ρελέ ισχύος στα πεδία χαμηλής τάσης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τηλεχειριζόμενων διακοπτών (ρελέ ισχύος) είναι κάτωτέρω : I. ένα (1) τεμ. τηλεχειριζόμενου διακόπτη AF (37KW-80A/AC3) II. τέσσερα (4) τεμ. τηλεχειριζόμενων διακοπτών AF (140KW- 265A/AC3) III. τέσσερα (4) τεμ. τηλεχειριζόμενων διακοπτών AF (90KW- 190A/AC3) 5.Τοποθέτηση ενός νέου συστήματος προστασίας διπλού alarm. Τοποθέτηση ενός (1) τεμ. νέου συστήματος προστασίας διπλού ALARM, για την προστασία των Μ/Σ από επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας τους ή από επικίνδυνη μείωση της στάθμης του ελαίου τους, με ενδεικτικό πίνακα αποτελούμενο από ηχοσήμανση και φωτοσήμανση μετά των απαραίτητων σωληνώσεων - καλωδιώσεων, ώστε όταν θα υπάρχει σφάλμα στην πρώτη επαφή να ενεργοποιείται η ηχοσήμανση - φωτοσήμανση, ενώ στην δεύτερη επαφή θα πραγματοποιείται τελεία διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως του αντίστοιχου Μ/Σ από την Μέση Τάση (εάν υπάρχει το σχετικό πηνίο εργασίας στους διακόπτες). 15

16 Στο μεταλλικό ερμάριο του συστήματος θα υπάρχουν επίσης και τα εξής: I. λυχνίες για ένδειξη ύπαρξης τάσης, II. δύο λυχνίες για ένδειξη από άνοδο θερμοκρασίας του κάθε Μ/Στή, III. δύο λυχνίες για ένδειξη από πτώση στάθμης ελαίου του κάθε Μ/Στή, IV. μπουτόν απενεργοποίησης της σειρήνας V. μπουτόν για ΤΕST λειτουργίας του πίνακα ALARM Γ.Βλάβες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου επί της οδού Καραολή Δημητρίου 80. Αντικαταστάσεις ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων και επισκευές στην υδραυλική εγκατάσταση του κτιρίου όπως στον κατωτέρω πίνακα. Είδος προς αντικατάσταση Σφαιρική βάνα 1/2 1 Αντικατάσταση νταλ 10 Αντικατάσταση λεκάνης WC 10 Αντικατάσταση λεκάνης ΑΜεΑ 1 τεμ Δ. Επισκευαστικές εργασίες στα κλιματιστικά μηχανήματα των κτιρίων Καραολή Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη Δ1. Κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 Στο δώμα του κτιρίου είναι εγκατεστημένοι οι αντλίες θερμότητας (Α/Θ) FYROGENIS FAWΗ τεμ.2. Οι εργασίες επισκευής των ανωτέρω περιλαμβάνουν : Δ.1.α Α/Θ Ν.1 o ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Ν.1 ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ. o ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ Φ630, 380 V. o ΑΝTIKATAΣΤΑΣΗ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. o ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. o ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ν.2 o ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. o ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ( 2 Χ 16.5 ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ). o ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ CONDESER, ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ o o ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ. EKΚINHΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Δ.1.β Α/Θ Ν.2 o ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Ν.2 ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ. 16

17 o ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ Φ630, 380 V. o ΑΝTIKATAΣΤΑΣΗ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. o ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. o ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. o ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ν.1 o ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. o ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (2Χ16.5 ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ). o ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ CONDESER, ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ. o ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ. o EKΚINHΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Δ2. Κτίριο επί της οδού Δεληγιώργη Στο δώμα του κτιρίου είναι εγκατεστημένοι οι αντλίες θερμότητας FYROGENIS FAΑΗ 402-τεμ 4, FAAH 502-τεμ 1, FAAH 708-τεμ 1 και FAAH 910-τεμ 2, σύνολο 9 μονάδες. Οι εργασίες επισκευής των ανωτέρω περιλαμβάνουν : o ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ. o ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ. o ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ. o ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : ΜΟΝΑΔΑ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ630, 380 V και 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ500, 380 V. o ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Όλες οι ανωτέρω μονάδες είναι διπλής λειτουργίας (ψύξης και θέρους). Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις αντίστοιχες περιόδους λειτουργίας να παρέχει, για την ομάδα Δ, την εγγύηση καλής λειτουργίας των (δηλ. στην αντίστροφη λειτουργία). Η διάρκεια των εργασιών για όλες τις ομάδες επισκευαστικών εργασιών Α-Δ, υπολογίζεται σε είκοσι ημέρες (20) και σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών (μόνωσης) στο δώμα του αμφ. 105 να επιτραπεί η παράταση των εργασιών. 17

18 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ αριθμ / διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης......ευρω. Προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ\νση. για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ αριθμ.... σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία σύμφωνα με την υπ αρ / Διακ/ξη προς κάλυψη αναγκών του για ένα έτος και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας..... ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 18

19 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ αριθμ / διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [Οριστικοποίηση μετά την κατάθεση της προσφοράς του αναδόχου] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Αριθ. Συμβάσεως :... ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών για την παροχή έκτακτων επισκευαστικών εργασιών των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης :. Τόπος : Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς. Συμβαλλόμενοι: A. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, καθηγητή Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2118/ Β. Η εταιρεία., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον., Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το ΦΕΚ. Μετά την από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και την από υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας., ανατίθενται σε αυτήν η παροχή επισκευαστικών εργασιών των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο όνομα του δευτέρου από τους συμβαλλόμενους, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "Ανάδοχος". Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ TIMH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει επισκευαστικές εργασίες στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το χρονικό διάστημα από..έως., έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ (. ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% (Καθαρή αξία:.. ΦΠΑ 23% ). Οι όροι παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης περιλαμβάνονται στο Συμφωνητικό Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA). Σε περίπτωση μη 19

20 συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τους όρους αυτούς, το ανωτέρω συνολικό τίμημα μειώνεται κατά ποσοστό το οποίο καθορίζεται με βάση τα όσα αναφέρονται στο Συμφωνητικό. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι καθ υπόδειξη του Τμήματος Τεχνικών Έργων στα παρακάτω κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Α.Επισκευαστικές εργασίες δώματος 105, 1ου ορόφου στο κτίριο επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80. Β.Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου επί της οδού Καραολή Δημητρίου 80. Γ.Βλάβες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου επί της οδού Καραολή Δημητρίου 80. Δ. Επισκευαστικές εργασίες στα κλιματιστικά μηχανήματα των κτηρίων Καραολή Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει συγκεντρωτική αναφορά των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου επισκευαστικών εργασιών. Η τελική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση αυτής της αναφοράς, ώστε να γίνει και η αποπληρωμή του Αναδόχου. 3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική παραλαβή, θα γίνει από αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, το οποίο θα συντάξει σχετική βεβαίωση ορθής εκτέλεσης εργασιών, μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφάνισης του δικαιούχου κτλ.), μετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ, για την πληρωμή του τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής : 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα