8 τοο το το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965."

Transcript

1 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς δ περί Ρυθμίσεως Συνοπτικός Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του τίτλος. 2. (!) "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Έρμην β ΐα. κειμένου, ' «Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Πολεοδομίας και ΟΙκήσεως του 'Υπουργείου 'Εσωτερικών, περιλαμβάνει οέ πάν πρόσωπον επί τούτω εξουσιοδοτημένο ν ύπ* αύτοο δπως έκτελη καθήκοντα ή ένασκη τάς εξουσίας του Διευθυντού" του Τμήματος Πολεοδομίας καΐ Οίκήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου' /κ"επαρχος» σημαίνει τόν "Επαρχον τής Επαρχίας έν ή θά ανεγερθώ ή ένθα λειτουργεί τό πρατήριον πετρελαιοειδών «μηχανοκίνητον δχημα» κέκτηται τήν ΐννοιαν, ήν άπέδωκε τω Κεφ δρω τούτω τό Αρθρον 2 του περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων καΐ 25τοθΐ959 Τροχαίας Καήσεως Νόμου" «SIM? 4 τοο τοο το το «πετρελαιοειδή» κέκτηται τήν twoiav, ήν άπέδωκε τω δρω τού Κεφ τω τό άρθρον 2 του περί Πετρελαιοειδών Νόμου" «πρατήριον πετρελαιοειδών» σημαίνει οίονδήποτε κτίριον ή τόπον, δστις ήθελε χρησιμοποιείται ή πρόκειται νά χρησιμοποιηθή προς άσκησιν εμπορίας ή επί τω τέλει κέρδους δια τόν έφοδιασμόν μηχανοκινήτων όχημάτων ή σκαφών διά πετρελαιοειδών, διά

2 606 Κεφ τοΰ τοΰ1966 Κεφ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ1964. Κεφ 'Αρχή Άδειων. Κατασκευή, κ.λ.ιτ., πρατηρίων πετρελαιοειδών μόνον κατόπιν άδειας. Προσαγωγή πχεδίων τής χρήσεως αντλίας ή σωλήνος τροφοδοτήσεως ή ετέρας παρομοίας φύσεως συσκευής ή μέσου, περιλαμβάνει δέ οιανδήποτε οίκοδομήν, διαφήμισιν, άντλίαν ή έτέραν συσκευήν χρησιμοποιουμένην συναφώς προς τοιούτο κτίριον ή τόπον" ^σκάφος» κέκτηται τήν έννοιαν, ήν άπέδωκε τω δρω τούτω το άρθρον 2 του περί Λιμενικών Κανονισμών Νόμου'.^Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εσωτερικών. (2) Έκτος οσάκις άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, οί έν τω παρόντι Νόμω δροι, οΐτινες δέν ήθελον άλλως καθορισθή, κέκτηνται τήν έννοιαν, ήν άπέδωκεν αύτοΐς ό περί Ρυθμίσεως 'Οδών καΐ Οίκοδομών Νόμος και ό περί Πετρελαιοειδών Νόμος. 3. Αρχή άδειων δια σκοπούς κατασκευής, άνοικοδομήσεως και κατεδαφίσεως πρατηρίων πετρελαιοειδών ή προσθήκης, μετατροπής ή επισκευής οιουδήποτε υφισταμένου πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι ή συμφώνως προς το άρθρον 2 τοο περί Ρυθμίσεως Όδών καί Οικοδομών Νόμου οριζόμενη αρμοδία αρχή και δια τους σκοπούς λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών ό έν έκαστη επαρχία "Επαρχος. 4. (1) Ουδείς δύναται κατά νόμον νά κατασκευάζη, άνοικοδομή, κατεδαφίζη, άνέχηται ή έπιτρέπη τήν κατασκευήν, άνοικοδόμησιν ή κατεδάφισιν πρατηρίου πετρελαιοειδών, ή νά προβαίνη εις οιανδήποτε προσθήκην, μετατροπήν ή έπισκευήν υφισταμένου πρατηρίου πετρελαιοειδών, ή νά άνέχηται ή έπιτρέπη οίανδήποτε τοιαύτην προσθήκην, μετατροπήν ή έπισκευήν, άνευ αδείας έπί τούτω παρεχομένης ύπό τής 'Αρχής 'Αδειών. (2) Πρό τής παροχής οιασδήποτε αδείας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, ή 'Αρχή 'Αδειών συμβουλεύεται έπί τούτου τόν Διευθυντήν καί τόν 'Αρχηγόν τής 'Αστυνομίας ή άντιπρόσωπον αύτοο, αρνείται δε τήν τοιαύτην άδειαν, έφ' δσον δέν ήθελεν Ικανοποιήσει έαυτήν δτι (α) έτηρήθησαν αί διατάξεις του παρόντος Νόμου καί τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ώς καί τής εκάστοτε έν ίσχύϊ πολεοδομικής νομοθεσίας' (β) δέν ζημιουται ώς έκ της θέσεως, σχεδίου, μεγέθους, χρώματος καί τής καλύψεως παντός τοιούτου πρατηρίου ή οιουδήποτε μέρους αύτοο, ή χάρις του τοπίου ή οιουδήποτε τόπου φυσικής ώραιότητος ή Ιστορικού ενδιαφέροντος ή οιουδήποτε δημοσίου κήπου ή τόπου περιπάτου καί αναψυχής ή οίασδήποτε όδου ή τόπου παρουσιάζοντος ενδιαφέρον τι ώς έκ τής γραφικότητος αύτου. Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου άχαρις», καθ' δσον άφορα είς οίονδήποτε τόπον, περιλαμβάνει καί τήν θέαν τοο τόπου ή έκ του τόπου τούτου' (γ) ή ΐδρυσις του πρατηρίου πετρελαιοειδών δέν θά έπήγετο ούσιαστικήν παρακώλυσιν τής τροχαίας κινήσεως. (3) Ή Αρχή 'Αδειών χωρεί αμελλητί εις τήν έξέτασιν καί τόν καθορισμόν αιτήσεως εκδόσεως αδείας πρατηρίου πετρελαιοειδών καί έν περιπτώσει καθ* ήν ήθελεν αποφασίσει τήν έκδοσιν τοιαύτης αδείας εκδίδει ταύτη ν έν τω καθωρισμένω τύπω καί κατόπιν καταβολής του νενομισμένου τέλους. 5; Πριν ή χορήγηση άδειαν δυνάμει του άρθρου 4 ή 'Αρχή 'Αδειών δύναται' νά απαίτηση, έφ* δσον ήθελεν εκάστοτε κρίνει τοοτο άναγκαΐον ή εύκταΐόν. τήν προσαγωγήν σχεδίων, διαγραμμάτων καί

3 607 υπολογισμών ή την παροχήν λεπτομερειών περί την περιγραφήν του σκοπουμένου έργου, δύναται δέ να απαίτηση την τροποποίησιν των οϋτω προσαγομένων σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων και υπολογισμών, ε'ιδικώτερον έπί τω τέλει εξασφαλίσεως τών ενδεδειγμένων δρωγ καθ' δσον άφορα εις τήν ύγιεινήν, άσφάλειαν, έπικοαωνίαν, χάριν και άνεσιν, δεόντως λαμβανομένων ύπ' 6ψιν τών έπικρατουσών συνθηκών έν τη περιοχή ένθα πρόκειται νά άνεγερθή το πρατήριον πετρελαιοειδών..6. Έν τη παροχή αδείας δυνάμει του άρθρου 4 ή 'Αρχή 'Αδειών "Οροι, κ.λ.π. κέκτηται την έξουσίαν δπως, τηρουμένων τών εκάστοτε έν Ισχύϊ Κα * δε1α< ; νονισμών, έπιβάλλη κατά τό δοκούν ορούς και περιορισμούς καθ* δσον άφορα εις τήν διαμόρφωσιν του σκοπουμένου πρατηρίου πετρελαιοειδών, τήν εΐσοδον και έξοδον έξ αύτοο, ως και παν έτερον ζή, τημα σχέσιν έχον προς τήν άσφάλειαν και τους ορούς υγιεινής ή συναφές προς τήν άποτροπήν παρακωλύσεως της τροχαίας. 7. Ουδείς δύναται νά έγκατασταθή έν πρατηρίω πετρελαιοειδών, Πιστοποι νά έκμεταλλεύηται ή χρησιμοποιή τούτο ή νά άνέχηται ή έπιτρέπη η Τικόν ν εις έτερον πρόσωπον δπως πράττη οϋτω, μέχρις οΰ έκδοθή πιστοποι ητικόν εγκρίσεως έν τω καθωρισμένω τύπω. 8. (1) Ουδείς δύναται κατά νόμον νά έκμεταλλεύηται ή διατηρή "Αδεια λείπρατήριον πετρελαιοειδών ή νά άνέχηται ή έπιτρέπη τήν λειτουργίαν τουργίας. ή διατήρησα τοιούτου πρατηρίου, έκτος έάν κατέχη άδειαν λειτουργίας έκδοθεΐσαν συμφώλ^ως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου. (2) Ή 'Αρχή 'Αδειών χορηγεί άδειαν λειτουργίας έν τω καθωρισμένω τύπω εις πάν πρόσωπον, δπερ ήθελεν υποβάλει αΐτησιν έν τώ καθωρισμένω τύπω διά τήν χορήγησιν τοιαύτης άδειας διά πρατήρια πετρελαιοειδών κατασκευασθέντα ή λογιζόμενα ώς κατασκευασθέντα συμφώνως ταϊς διατάξεσι του παρόντος Νόμου. (3) Ή άδεια λειτουργίας εκδίδεται τήν πρώτην ήμέραν 'Ιανουαρίου έκαστου έτους ή μετά ταύτη ν, λήγει δέ τήν τριακοστή ν πρώτην ήμέραν του αμέσως επομένου της ημερομηνίας εκδόσεως μηνός Δεκεμβρίου. (4) Ή άδεια λειτουργίας εκδίδεται τη καταβολή του νενομισμένου τέλους. (5) Ή άδεια λειτουργίας δυνατόν νά έκδοθη ύπό τοιούτους δρους και περιορισμούς, ώς ή 'Αρχή 'Αδειών ήθελεν εκάστοτε, τηρουμένων τών δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων Κα\ονισμών, επιβάλει. 9. (1) Έφ' δσον οιονδήποτε πρατήριον πετρελαιοειδών δέν ήθελε κλείσιμον, πληροί πλέον τάς προϋποθέσεις, ύφ' άς τούτο κατεσκευάσθη ή έφ' κλ 1Τ δσον ή λειτουργία ή διατήρησις αύτου ήθελεν είναι αντίθετος προς "^^χ^. τάς διατάζεις τοΰ παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου γε βιδδν. νομένων Κανονισμών, ή αντίκειται προς τους δρους ή περιορισμούς τους επιβληθέντος ύφ' οιασδήποτε αδείας παρασχεθείσης δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ή 'Αρχή 'Αδειών δύναται νά άνακαλέση τήν τοιαύτην άδειαν και νά έπιδώση τω άδειούχω, ιδιοκτήτη ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τω κατόχω τοΰ τοιούτου πρατηρίου, είδοποίησιν καλούσαν τούτον δπως κλείση και άπομακρύντ) τό έν λόγω πρατήριον, εντός της έν τή είδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας. (2) Έάν 6 αδειούχος. Ιδιοκτήτης ή κάτοχος, εις δν έγένετο ή έπίδοσις της δυνάμει του εδαφίου (1) ειδοποιήσεως, παράλειψη νά συμμορφωθή προς ταυτην. δπως κλείση και άπομακρύνη τό πρατήριον πετρελαιοειδών εντός της έν τή ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας, θά διαπράττη εξακολουθούν αδίκημα και θά υπόκειται εις πρόστιμον πέντε λιρών δγ έκάστηι ήμέραν καθ' ήν θά έξακολουθή τήν. παρά

4 608 Άναθεώρη σιςύπότοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου. λειψιν και τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν άπομάκρυνσιν και τήν κατεδάφισιν του πρατηρίου εντός τακτής προθεσμίας, έκτος έάν έν τω μεταξύ ό καταδικασθείς ήθελε τύχει νέας αδείας παρά της Αρχής Άδειων. 10. (1) Παν πρόσωπον, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται ως (α) έκ τής 'αρνήσεως τής Αρχής Άδειων δπως παράσχη άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου' ή (β) έκ των δρων καΐ περιορισμών των επιβληθέντων υπό τοιαύτης αδείας' ή (γ) έκ τοΰ περιεχομένου ειδοποιήσεως έπιδοθείσης αύτω δυνάμει του άρθρου 9, δι* ής εντέλλεται δπως προβή εις τό κλείσιμον καΐ άπομάκρυνσιν οιουδήποτε πρατηρίου πετρελαιοειδών, δύναται νά ύποβάλη τω Ύπουργικώ Συμβουλίω αττησιν αναθεωρήσεως εντός δέκα ήμερων, άφ' ής ήθελε κόινοποιηθή ή έπιδοθή αύτω ή τοιαύτη άρνησις, άδεια ή είδοποίησις. (2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εξετάζει τό ταχύτερον bovcccov οιανδήποτε αΐτησιν, ήτις ήθελεν ύποβληθή αύτω δυνάμει του εδαφίου (2), άφοϋ δέ λάβη ύπ' δψιν τάς ύπό τοο αίτητοΰ ή έκ μέρους αύτου γενομένας παραστάσεις, έπικυροΐ, τροποποιεί ή άκυροι οιονδήποτε άπόφασιν τής Αρχής Άδειων, δύναται δέ νά έκδώση τάς κατά τήν κρίσιν αύτου ένδεδειγμένας ύπό τάς περιστάσεις οδηγίας συμπεριλαμβανομένων και οδηγιών περί καταβολής δικαίας αποζημιώσεως είς τόν άδειουχον, ίδιοκτήτην ή κάτοχον του πρατηρίου, αναλόγως τής περιπτώσεως, έάν ήθελε φανή δτι τό κλείσιμον του πρατηρίου δέν οφείλεται εις οιανδήποτε υπαιτιότητα τούτου. Πάσα άπόφασίς του Υπουργικού Συμβουλίου έφ' οίςχσδήποτε αιτήσεως αναθεωρήσεως κοινοποιείται τω αίτητή και είναι τελική. Αδικήματα. 11. (1) Πας δστις.',. ^.. (α) κατασκευάζει, καθιδρύει ή επιτρέπει τήν κατασκευήν ή καθίδρυσιν πρατηρίου πετρελαιοειδών άνευ αδείας παρασχεθείσης δυνάμει του άρθρου 4, ή κατά παράβασιν οίουδήποτε δρου ή περιορισμού επιβληθέντος ύπό τοιαύτης άδειας" (β) εγκαθίσταται έν πρατηρίω πετρελαιοειδών ή εκμεταλλεύεται ή χρησιμοποιεί τούτο ή επιτρέπει τήν έν αύτω έγκατάστασιν ή τήν έκμετάλλευσιν ή χρησιμοποίησιν αύτου άνευ πιστοποιητικού εγκρίσεως εκδοθέντος δυνάμει του άρθρου 7' (γ) εκμεταλλεύεται, διατηρεί ή επιτρέπει τήν έκμετάλλευσιν ή διατήρησιν πρατηρίου πετρελαιοειδών άνευ αδείας λειτουργίας παρασχεθείσης δυνάμει του άρθρου 8, ή κατά παράβασιν οιουδήποτε δρου ή περιορισμού επιβληθέντος ύπό τοιαύτης αδείας' (δ) παραλείπει νά συμμορφωθή προς τους δρους ειδοποιήσεως έπιδοθείσης αύτω δυνάμει τοο άρθρου 9, είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους ε'ξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνούσαν τάς πεντακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης" τό έκδικάζον τό αδίκημα δικαστήριον δύναται νά διάταξη τό κλείσιμον και άπομάκρυνσιν τοΰ πρατηρίου πετρελαιοειδών, είς δ άφορα τό διαπραχθέν αδίκημα. (2) Πας δστις παρεμποδίζει ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον, δπερ ήθελεν εκτελεί έντολάς τής Αρχής Άδειων δυνάμει του εδαφίου

5 609 (2) τοο άρθρου 9, είναι ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τους έξ μήνας, ή είς χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. (3) Πας δστις πράττει τι κατά παράβασιν οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς τάς τοιαύτας διατάξεις, είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους έξ μήνας ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 12. "Εκαστος των ακολούθων λογίζεται μετάσχων είς τήν διάπρα Συμμετοχή ξιν αδικήματος προβλεπομένου υπό του άρθρου 11 καί ένοχος αύτου, «^τ** 81 ημ διώκεται δέ ποινικώς καί δικάζεται ώς αυτουργός τιμωρούμενος άνα λόγως : (i) ό αυτουργός τής συνιστώσης τό αδίκημα πράξεως ή παραλείψεως' (ii) πας δστις πράττει ή παραλείπει νά πράξη τι έπι τω τέλει δπως καταστήση δυνατήν τήν παρ' έτερου διάπραξιν του αδικήματος ή έπι τω τέλει δπως συνδράμη έτερον είς τήν διάπραξιν τοο αδικήματος' (iii) πας δστις προάγει, συνδράμει ή υποκινεί έτερον έν τη διαπράξει τοΰ αδικήματος' (iv) πάς δστις ζητεί παρ' έτερου ή πειράται νά πείση έτερον δπως διάπραξη τό αδίκημα' (ν) πάς δστις πράττει πράξιν τινά προπαρασκευαστική ν τής διαπράξεως τοο αδικήματος. 13. (1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανόνι Κανονισμοί, σμούς δια τήν καλλιτέραν έφαρμογήν των διατάξεων τοο παρόντος Νόμου. (2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (1), οί Κανονισμοί οδτοι δυνατόν νά προνοώσι περί απάντων ή τίνων των ακολούθων ζητημάτων : (α) περί του καθορισμού παντός, δπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών δυνάμει τούτου γενομένων, χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού' (β) περί τής επιβολής δρων καί περιορισμών είς αδείας χορηγούμενος δυνάμει τοο παρόντος Νόμου' (γ) περί τών κατωτάτων διαστάσεων, του σχήματος, υλικών καί τρόπου κατασκευής πρατηρίων πετρελαιοειδών, είδικώτερον δέ τών κάτωθι του εδάφους δεξαμενών' (δ) περί παντός θέματος, δπερ ήθελε κριθή άναγκαΐον διά τήν άσφάλειαν προσώπων εκμεταλλευομένων, διατηρούντων ή ποιούμενων χρήσιν πρατηρίων πετρελαιοειδών, ή προσώπων άτινα δυνατόν νά έπηρεασθώσιν, αμέσως ή εμμέσως, ώς έκ τής λειτουργίας, διατηρήσεως ή χρήσεως τοιούτων πρατηρίων (ε) περί τής εξετάσεως ή επιθεωρήσεως πρατηρίων πετρελαιοειδών (στ) περί τών τελών τών καταβλητέων έπι τή εξετάσει ή επιθεωρήσει πρατηρίων πετρελαιοειδών ή έπί τή υποβολή αιτήσεων ή τή έκδόσει αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Kocvoviσμών δυνάμει τούτου γενομένων

6 "Απαντα τά πρατήρια πετρελαιοειδών, άτινα νομίμως λειτουρ γουσι και διατηρούνται κατά τήν ήμέραν ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Νόμου, ως και πασαι αϊ άδειαι α'ι χορηγηθεΐσαι έν αναφορά προς τά τοιαύτα πρατήρια, ή δι' άνέγερσιν πρατηρίων πετρελαιοειδών, αΐτινες ήθελον είναι έν ίσχύϊ κατά τήν ώς άνω ήμέραν, ή χορηγηθείσα, κατά ή πρό τής ημέρας ταύτης, λογίζονται πρατήρια πετρελαιοειδών % κατασκευασθέντα και καθιδρυθέντα συμφώνως ταΐς διατάξεσι τού παρόντος Νόμου καί άδειαι χορηγηθεΐσαι δυνάμει τών τοιούτων διατάξεων. Μεταβατικοί διαταξεις. Έπιφύλαζις. Κεφ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ Κεφ (ζ) περί τοΰ καθορισμού ποινής φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών φ~ ή' χρηματικής μέχρι διακοσίων λιρών ή αμφοτέρων τών ποι νών δι* οιανδήποτε παράβασιν τών τοιούτων Κανονισμών. (3) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών Άντιπροσοπτων. Έάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών >g Άντιπροσο'^πων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έυ περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποπ,οιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 15. Αϊ διατάξεις τοΰ περί Ρυθμίσεως Όδών καί Οικοδομών Νόμου καί τοΰ περί Πετρελαιοειδών Νόμου καί τών έπί τή βάσει τούτων έκ \ δοθέντων Κανονισμών θά έφαρμόζωνται έπί παντός πρατηρίου πετρελαιοειδών έάν καί έφ 1 δσον δέν είναι ασυμβίβαστοι προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου ή δέν γίνεται ρητή αντίθετος πρόνοια έν τω παρόντι Νόμω, καί οίοιδήποτε τοιοΰτοι Κανονισμοί θά ίσχύωσιν ύπό τόύς αυτούς δρους, καί θά θεώρώνται ώς γενόμενοι έπί τή βάσει τοΰ * παρόντος Νόμου μέχρις οδ άκΰρωθώσι διά Κανονισμών εκδιδομένων έπί τή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου. Έτυπώθη έν τφ Τοπογραφείς τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Αν Λβυκωσία.

E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72

E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72 E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72 Ό περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88

2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88 2749 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 36/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί. 'Ενοικιοστασίου Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ" Άρ. 667 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 667 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ" Άρ. 667 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι.'-.,:, -ittr.ass-v Ό περί Έργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής ("Οροι Υπηρεσίας) Νόμος τοο 1968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1316 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1316 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 59/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1316 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τοϋ Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 44/81 Ο περί Ταµείων Προνοίας Νόµος του 1981 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 835 Ν. 47 /79 *Αρ. 1523, 1.6.79

E.E., Παρ. I, 835 Ν. 47 /79 *Αρ. 1523, 1.6.79 E.E., Παρ. I, 835 Ν. 47 /79 *Αρ. 1523, 1.6.79 Ο περί Ειδικής Έκτκηδεύσεως Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987. 1. Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987.

Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987. 1. Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987. Ε.Ε. Παρ. Ι Αρ. 2216, 20.3.87 Ν. 32/87 Ο περί Eγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 32

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος εύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o ικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 193 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω ' Αρθρω 52 τοο Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 111/85 Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 157 τής 24ης ΜΑΊΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Αριθμός 39 του 1962. Συμφώνως τ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα