ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΛΕΤΚΩΙΑ - ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 95 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 95 STATION) Λεωθ. Λάξλαθνο 125 Παιινπξηώηηζζα ,409 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Λεωθ. Σδωλ Κέλλεηπ 78 Παιινπξηώηηζζα ,409 MAKRIDES & SOUGLIS PETROLEUM SUPPLIERS Λεωθ. Ακκνρώζηνπ 67 Παιινπξηώηηζζα ,413 TOTAL-PLUS GOLRAY ENTERPRISES Λεωθ. Ακκνρώζηνπ 57 Παιινπξηώηηζζα ,413 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αγιαληδηάο 35 Αγιαληδηά ,415 Λεπθωζία ,415 KNM CITYOIL Λεωθ. Γεκνζζέλε εβέξε 49 Λεπθωζία ,417 LUKOIL ΟΦΟΚΛΖ ΟΦΟΚΛΔΟΤ Λεωθ. αιακίλνο & Φ. Πάλα Παιινπξηώηηζζα ,423 Γ. ΚΣΧΡΗΓΖ & ΤΗΟ ΛΣΓ Λεωθ. Λάξλαθνο 5 Λεπθωζία ,423 (HOLDINGS) PUBLIC Λεωθ. Καληάξαο 78 Καϊκαθιί ,423 ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία ,429 LUKOIL LUKOIL CYPRUS Πνπιίνπ θαη Καπνηά 6 Παιινπξηώηηζζα ,430 S. & P. SAVVIDES PETROL STATION Πνπιίνπ θαη Καπνηά 21 Παιινπξηώηηζζα ,432 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. π. Υξηζηνδνύινπ 47 Παιινπξηώηηζζα ,432 ΚΧΣΑ Η. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ) Λεωθ. Καληάξαο 23 Καϊκαθιί ,432 TSOSACO OIL Λεωθ. π. Υξηζηνδνύινπ 42 Παιινπξηώηηζζα ,432 ΛΕΤΚΩΙΑ - ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 95 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 95 ΠΑΡΑΥΟ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 220 ηξόβνινο ,448 BLUEKEY TRADING Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 14 ηξόβνινο ,448 ΝΟΡΖ & ΟΦΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ Λεωθ. ηξνβόινπ 279 ηξόβνινο ,448 Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 1 Λαηζηά ,447 A.L. SERVICE STATION Γ. Κξαληδηώηε 5 Λαηζηά ,447 Η. ΥΑΗΚΟ Λεωθ. Γεξίνπ Γέξη ,447 ΛΔΟΝΣΗΟ ΗΔΡΟΓΗΑΚΟΝΟΤ Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 112 Λαηζηά ,447 Γ. Κξαληδηώηε 37 Λαηζηά ,447 TOMANNA TRADING Λεωθ. ηαπξνύ 25 ηξόβνινο ,446 ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΛΤΜΠΟΤΡΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Γεκνθξαηίαο 54 ηξόβνινο ,446 Λεωθ. ηξνβόινπ 37 ηξόβνινο ,446 THREE V CO Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 22 Λαηζηά ,445 Π. ΛΟΗΕΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. ηξνβόινπ 60 ηξόβνινο ,444 ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο ,443 C.A.M. EFSTATHIADES Λεωθ. Γ.Γξίβα Γηγελή Λεπθωζία ,442 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΧΛΖΔΧ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ "Ο ΣΡΟΒΟΛΟ" LOUKA & ODYSSEOS TRADING Λεωθ. Σζεξίνπ 65, ηξόβνινο ,442 Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 219 ηξόβνινο ,442 ΚΧΣΑΚΖ Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Λεωθ. Γ.Γξίβα Γηγελή 17 Λεπθωζία ,442

2 ΛΕΤΚΩΙΑ - ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 98 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 98 STATION) Λεωθ. Λάξλαθνο 125 Παιινπξηώηηζζα ,442 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αγιαληδηάο 35 Αγιαληδηά ,442 Λεπθωζία ,442 ΝΔΟΦΤΣΟ ΣΗΑΜΑΝΔ Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,447 Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,447 Κώζηα Μηζηανύιε 168 Σζέξη ,447 ΣΟΜΑΕΟΤ & ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΛΣΓ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 46, Παιηνκέηνρν Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,447 RETAIL ENTERPRISES Λεωθ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 107 Λαθαηάκεηα ,447 KNM CITYOIL Λεωθ. Γεκνζζέλε εβέξε 49 Λεπθωζία ,448 LUKOIL LUKOIL CYPRUS Πνπιίνπ θαη Καπνηά 6 Παιινπξηώηηζζα ,452 (HOLDINGS) PUBLIC Λεωθ. Καληάξαο 78 Καϊκαθιί ,454 ΛΔΤΚΩΙΑ - ΑΚΡΙΒΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΓΗ 98 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 98 Γ. Κξαληδηώηε 37 Λαηζηά ,470 ΠΑΡΑΥΟ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 220 ηξόβνινο ,469 ΛΔΟΝΣΗΟ ΗΔΡΟΓΗΑΚΟΝΟΤ Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 112 Λαηζηά ,469 BLUEKEY TRADING Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 14 ηξόβνινο ,469 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ ΣΑΚΖ ΜΔΓΑΛΔΜΟ Γξεγόξε Απμεληίνπ 24, Κνθθηλνηξηκηζηά Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,469 ΝΟΡΖ & ΟΦΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ Λεωθ. ηξνβόινπ 279 ηξόβνινο ,469 Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 1 Λαηζηά ,468 TOMANNA TRADING Λεωθ. ηαπξνύ 25 ηξόβνινο ,468 ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΛΤΜΠΟΤΡΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Γεκνθξαηίαο 54 ηξόβνινο ,468 Η. ΥΑΗΚΟ Λεωθ. Γεξίνπ Γέξη ,468 Λεωθ. ηξνβόινπ 37 ηξόβνινο ,468 ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ Α/ΦΟΗ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ Γ.Γξίβα Γηγελή (Γξόκνο Λεπθωζίαο - Παιαηρωξίνπ) Αξεδηνύ Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,468 M. K. SOTERIOU AUTOPARTS Λεωθ. αιακίλνο 35 Λεπθωζία ,468 ΛΔΤΚΩΗΑ - ΦΘΖΝΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Πεηρέλαιο Κίνηζης STATION) Λεωθ. Λάξλαθνο 125 Παιινπξηώηηζζα ,407 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αγιαληδηάο 35 Αγιαληδηά ,407 Λεπθωζία ,407 TOTAL-PLUS GOLRAY ENTERPRISES Λεωθ. Ακκνρώζηνπ 57 Παιινπξηώηηζζα ,407 LUKOIL Κ. ΚΟΦΣΔΡΟ & Γ. ΓΔΡΟΤ Κηλύξα 9 Λεπθωζία ,408 LUKOIL ΟΦΟΚΛΖ ΟΦΟΚΛΔΟΤ Λεωθ. αιακίλνο & Φ. Πάλα Παιινπξηώηηζζα ,417 Γ. ΚΣΧΡΗΓΖ & ΤΗΟ ΛΣΓ Λεωθ. Λάξλαθνο 5 Λεπθωζία ,419 MAKRIDES & SOUGLIS PETROLEUM SUPPLIERS Λεωθ. Ακκνρώζηνπ 67 Παιινπξηώηηζζα ,419 LUKOIL LUKOIL CYPRUS Πνπιίνπ θαη Καπνηά 6 Παιινπξηώηηζζα ,422 ΝΔΟΦΤΣΟ ΣΗΑΜΑΝΔ Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,424

3 Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,424 Κώζηα Μηζηανύιε 168 Σζέξη ,424

4 ΣΟΜΑΕΟΤ & ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΛΣΓ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 46, Παιηνκέηνρν Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,424 RETAIL ENTERPRISES Λεωθ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 107 Λαθαηάκεηα ,424 ΛΔΤΚΩΗΑ - ΑΚΡΗΒΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Πεηρέλαιο Κίνηζης A.L. SERVICE STATION Γ. Κξαληδηώηε 5 Λαηζηά ,443 ΝΟΡΖ & ΟΦΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 1 Λαηζηά ,441 ΠΑΡΑΥΟ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 220 ηξόβνινο ,441 Γ. Κξαληδηώηε 37 Λαηζηά ,441 Λεωθ. ηξνβόινπ 279 ηξόβνινο ,441 TOMANNA TRADING Λεωθ. ηαπξνύ 25 ηξόβνινο ,439 ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΛΤΜΠΟΤΡΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Γεκνθξαηίαο 54 ηξόβνινο ,439 Η. ΥΑΗΚΟ Λεωθ. Γεξίνπ Γέξη ,439 ΛΔΟΝΣΗΟ ΗΔΡΟΓΗΑΚΟΝΟΤ Γηάλλνπ Κξαληδηώηε 112 Λαηζηά ,439 BLUEKEY TRADING Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 14 ηξόβνινο ,439 ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο ,439 M. K. SOTERIOU AUTOPARTS Λεωθ. αιακίλνο 35 Λεπθωζία ,439 THREE V CO Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 22 Λαηζηά ,439 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΧΛΖΔΧ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ "Ο ΣΡΟΒΟΛΟ" Λεωθ. Σζεξίνπ 65, ηξόβνινο ,438 Λεωθ. ηξνβόινπ 37 ηξόβνινο ,438 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Λεωθ. Σδωλ Κέλλεηπ 78 Παιινπξηώηηζζα ,436 ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ Α/ΦΟΗ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ Γ.Γξίβα Γηγελή (Γξόκνο Λεπθωζίαο - Παιαηρωξίνπ) Αξεδηνύ Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,436 Π. ΛΟΗΕΟΤ & ΤΗΟΗ Λεωθ. ηξνβόινπ 60 ηξόβνινο ,436

5 ΛΔΤΚΩΗΑ - ΦΘΖΝΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Πεηρέλαιο Θέρμανζης STATION) Λεωθ. Λάξλαθνο 125 Παιινπξηώηηζζα ,995 LUKOIL ΟΦΟΚΛΖ ΟΦΟΚΛΔΟΤ Λεωθ. αιακίλνο & Φ. Πάλα Παιινπξηώηηζζα ,995 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αγιαληδηάο 35 Αγιαληδηά ,996 Λεπθωζία ,996 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθόξνο ηξνβόινπ 98 Λαθαηάκεηα ,997 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 61, Κνθθηλνηξηκηζηά Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,997 KNM CITYOIL Λεωθ. Γεκνζζέλε εβέξε 49 Λεπθωζία ,998 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Λεκεζνύ 7 Αγιαληδηά ,998 ΝΔΟΦΤΣΟ ΣΗΑΜΑΝΔ Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,998 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓΟΗΟΤ & ΤΗΟΗ R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. ηξνβόινπ 223 ηξόβνινο ,998 Λεωθόξνο Λεκεζνύ 341, Πέξα Υωξηό (Βηνκεραληθή Πεξηνρή Νήζνπ) Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,998 GEMSO TRADING Λεωθ. ηξνβόινπ 278 ηξόβνινο ,998 IOANNOU (MAKIS) & SONS Λεωθ. ηξνβόινπ 327 ηξόβνινο ,998 NIKOS KALLENOS ENTERPRISES DOUBLE N. GAS STATION Λεωθ. Λεπθωζίαο 108, Γάιη Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,998 Μαθεδνληηίζζεο 105 ηξόβνινο ,998 LUKOIL Α. ΦΑΡΑ & Μ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΣΓ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 49 Λεπθωζία ,998 Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,998 Κώζηα Μηζηανύιε 168 Σζέξη ,998 ΣΟΜΑΕΟΤ & ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΛΣΓ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 46, Παιηνκέηνρν Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,998 RETAIL ENTERPRISES Λεωθ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 107 Λαθαηάκεηα ,998 ΛΔΤΚΩΗΑ - ΑΚΡΗΒΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Πεηρέλαιο Θέρμανζης ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ ΣΑΚΖ ΜΔΓΑΛΔΜΟ Γξεγόξε Απμεληίνπ 24, Κνθθηλνηξηκηζηά Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,099 ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο ,045 ΠΑΡΑΥΟ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Λεωθ. π. Κππξηαλνύ 220 ηξόβνινο ,043 ΠΡΑΣΖΡΗΟΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 89 Λεπθωζία ,040 A.L. SERVICE STATION Γ. Κξαληδηώηε 5 Λαηζηά ,039 ΝΗΚΟ ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ Λεωθ. Αξρ.Μηραήι 43 (Παξηζζηλόο) ηξόβνινο ,039 ΚΧΣΑ Η. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ) Λεωθ. Καληάξαο 23 Καϊκαθιί ,037 SAMATAS & SONS Αγίνπ Νηθνιάνπ 37 Έγθωκε ,035 ANMAS Λεωθ. Γξεγόξε Απμεληίνπ 154 Άγηνο Γνκέηηνο ,035 Λεωθ. ηξνβόινπ 279 ηξόβνινο ,035 Λεωθ. ηξνβόινπ 37 ηξόβνινο ,033 ΑΓΔΛΦΟΗ Γ. ΖΛΗΑΓΖ Λεωθ. Λεκεζνύ 73 Αγιαληδηά ,031 Η. ΥΑΗΚΟ Λεωθ. Γεξίνπ Γέξη ,031 Α. Ν. &. ΔΤΘΤΜΗΟΤ Λεωθ. Λεκεζνύ 69 Αγιαληδηά ,031 Γ. Κξαληδηώηε 37 Λαηζηά ,031

6 ΛΔΤΚΩΗΑ- ΦΘΖΝΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΚΖΡΟΕΗΝΖ Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Κηροζίνη STATION) Λεωθ. Λάξλαθνο 125 Παιινπξηώηηζζα ,056 R.A.M. OIL CYPRUS Λεωθ. Αγιαληδηάο 35 Αγιαληδηά ,056 NIKOS KALLENOS ENTERPRISES Λεωθ. Λεπθωζίαο 108, Γάιη Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,056 KNM CITYOIL Λεωθ. Γεκνζζέλε εβέξε 49 Λεπθωζία ,063 Λεπθωζία ,063 ΝΔΟΦΤΣΟ ΣΗΑΜΑΝΔ Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,065 TSOSACO OIL Λεωθ. π. Υξηζηνδνύινπ 42 Παιινπξηώηηζζα ,065 Γ. ΚΣΧΡΗΓΖ & ΤΗΟ ΛΣΓ Λεωθ. Λάξλαθνο 5 Λεπθωζία ,065 Υωξηά Δπαξρ.Λεπθωζίαο ,065 Κώζηα Μηζηανύιε 168 Σζέξη ,065 RETAIL ENTERPRISES Λεωθ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 107 Λαθαηάκεηα ,065 ΛΔΤΚΩΗΑ- ΑΚΡΗΒΟΣΔΡΑ ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΚΖΡΟΕΗΝΖ Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Κηροζίνη ΘΔΟΥΑΡΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΡΑΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΟΔΗΓΖ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο ,108 Λεωθ. Αζαιάζζαο 33 ηξόβνινο ,100 A.L. SERVICE STATION Γ. Κξαληδηώηε 5 Λαηζηά ,099 ΠΡΑΣΖΡΗΟΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 89 Λεπθωζία ,090 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Λεωθ. Σδωλ Κέλλεηπ 78 Παιινπξηώηηζζα ,085 Η. ΥΑΗΚΟ Λεωθ. Γεξίνπ Γέξη ,084 ΑΓΔΛΦΟΗ Γ. ΖΛΗΑΓΖ Λεωθ. Λεκεζνύ 73 Αγιαληδηά ,083 Α. Ν. &. ΔΤΘΤΜΗΟΤ Λεωθ. Λεκεζνύ 69 Αγιαληδηά ,083 Γ. Κξαληδηώηε 37 Λαηζηά ,083

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο 2063 1,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία 1516 1,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ημερομηνια : 30/06/2014 Ώρα καταγραφής: 08:30-12:30 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α Εταιρεία Όνομα επιχείρησης Διεύθυνση Περιοχη/ Χωριό Ταχ. Κώδικας 95 98 Κίνησης Θέρμανσης 1 EKO AZ PETROLEUM LIMITED Γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 1 AGIP 2 AGIP COSTAS SAVVIDES (PETROL STATION) ΝΟΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Λεωφ. Λάρνακος 125 Παλλουριώτισσα 1048 1,418 1,442 1,407 0,996 1,056 Γιάννου Κρανιδιώτη 1 Λατσιά 2220 1,447 1,468 1,441 1,006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 EKO KNM CITYOIL Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 49 Λευκωσία 1080 1,248 2 ESSO ANGIO TRADING Λεωφ. Νίκης 37 Ακρόπολη 1087 1,249 3 LUKOIL Κ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ & Γ. ΓΕΡΟΥ Κινύρα 9 Λευκωσία 1102 1,249 4 LUKOIL ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ 1 ATHANASOULOPOULOS DIMITRIS ATHENS HONDA XR 200 2 Backys - Παπαθαινπζεο Παλαγηωηεο Αζελα BETA 498 3 BAΛIMHTH ΓΗΧΡΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ HONDA 450

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III 4136 Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ανάληψη από τον Έφορο Εταρεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED - MEMBERS

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED - MEMBERS GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED - MEMBERS 3 WAY TRADING CO LTD A & A IDEAL MAIL ORDER LTD A & G KLEIMA ELECTRICAL LTD A & K SAVVA DISTRIBUTORS LTD A & M INTERPACK LTD A & N OFFICESERVE BUSINESS SOLUTIONS

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED MEMBERS

GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED MEMBERS GREEN DOT (CYPRUS ) PUBLIC CO LIMITED MEMBERS 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΗ ΛΤ 2 PANASKA TRADING CO LTD 3 Α. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤ 4 ZARTARCO LTD 5 MEDISELL CO LTD 6 S. J. SERAPHIM LTD 7 TRADEX ELECTRIC LTD 8 KS TRADING

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΙ Αρθμός 4114 Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010 1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113 Ανάληψη από τον Έφορο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4775 Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014 2593

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4775 Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014 2593 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4775 Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014 2593 Aριθμός 2638 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ---------------- Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών Γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΈΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΈΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΈΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ III Αρθμός 4115 Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010 243 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ανάληψη από τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS

ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 1 Οικιζηικό ζςγκπόηημα καηοικιών πολςηελείαρ ΛΖΓΡΑ ΜΑΝΗΟΝ LEDRA MANSIONS LUXURY RESIDENTIAL VILLAS 2 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων

Διαβάστε περισσότερα

4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117)

4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117) 4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117) ΑΒΔΡΧΦ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΝ. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνβιήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα