Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςκαλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςκαλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ XAΛΚΙ Α 31 Μαίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣΣ Αρ. Πρωτ.: οικ /2816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. /νση: Χαινά 93 - Τηλέφωνο: Πληροφορίες κ. Συρµακέζη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛ.ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση, για την προµήθεια υγρών καυσίµων(πετρέλαιο θέρµανσης,κίνησης-βενζίνη σούπερ,αµόλυβδη)προκειµένου να καλυφθούνοι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςκαλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 του Π..118/07 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» β) του Ν.2362/95 Περί Προµηθειών» γ)της µε αρ. 391/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για Έγκριση σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Εύβοιας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, έχοντες πρατήριο υγρών καυσίµων στην περιοχή της Χαλκίδας έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να λάβουν µέρος στην διαπραγµάτευση που θα γίνει σε αίθουσα του τρίτου ορόφου του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας παρουσία των ενδιαφεροµένων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους σε ηµέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί αφού αρχικά καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της /νσης ιοικητικού -Οικονοµικού (Χαινά 93 στην Χαλκίδα, στο Ισόγειο) µέχρι την Πέµπτη 7 Ιουνίου 2012, ηµέρα ώρα 11:00π.µ. και αφού αυτές γίνουν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά

2 συµµετοχής από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού της Π.Ε.Εύβοιας. Ο έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί την ίδια µέραστις 11.00π.µ ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού παρουσία των ενδιαφεροµένων ή τωνεξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των υποψηφίωνπου έχουν υποβάλλει ήδη προσφορά και επιθυµούν να παρευρεθούν. Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και η διαπραγµάτευση επ' αυτών θα πραγµατοποιηθεί παρουσία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. Η κατάρτιση των προσφορών από τους ενδιαφερόµενους θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού µε αριθµό πρωτ. οικ.34321/1518 της Π.Ε. Εύβοιας το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο κείµενο της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι τη µεγαλύτερη προσφερόµενη έκπτωση επί τοις %στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του.η οποία πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς για τα παρακάτω είδη: ΕΙ Η ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ α. Πετρέλαιο θέρµανσης β. Πετρέλαιο κίνησης γ βενζίνη αµόλυβδη δ βενζίνη σούπερ αµόλυβδη Ο προϋπολογισµός ορίζεται στο ποσό εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συµπερ.φπα Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων είναι: Οι διαγωνιζόµενοι να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίµων στην έδρα της Περιφερειακής ΕνότηταςΕύβοιας, όπου βρίσκεται και το γραφείο κίνησης οχηµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η άµεση, συνεχής, απρόσκοπτη και ακώλυτη παροχή καυσίµων σε αυτά όποτε και εφόσον χρειάζεται. Εκτός του πρατηρίου της έδρας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διαθέτουν πρατήρια υγρών καυσίµων και σε άλλες περιοχές της αρµοδιότητας της Π.Ε. Εύβοιας.Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προµήθειας καυσίµων καθόλη τη διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση µη τήρησης όρων της σύµβασης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας καυσίµων από άλλο πρατήριο σε βάρος του προµηθευτή Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

3 1) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης σε ισχύ, από αρµόδια ιοικητική αρχή. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δηµόσια αρχή, στην οποία να αναγράφονται: α) ότι γνωρίζουν τους όρους του διαγωνισµού και τους αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη και β) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του αρ. 6 του Π.. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του αρθ. 6 του Π.. 118/2007, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του αρθ. 6 του Π.. 118/2007, δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα σε όλη την επικράτεια. 3) Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την γνησιότητα της υπογραφής. Όταν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε: Φ.Ε.Κ. σύστασης, πρακτικό.σ. συγκρότησης του σε σώµα, καταστατικό της εταιρίας µε πιθανές τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση, ώστε να φαίνεται ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην διακήρυξη µε αρ. πρωτ.: οικ /1518/ του διαγωνισµού αντίτυπα της οποίας διατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού ( ). Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα αναγραφόµενα πρατήρια της περιοχής της έδρας της Π.Ε. Εύβοιας, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε.Εύβοιας και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας ΟΠΡΟΕ ΡΟΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

4 1)Μέλη της Επιτροπής του ιαγωνισµού 2)Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Eυβοίας 3)Πρατήρια Υγρών Καυσίµων -Μπανάση Αγγελική και Σία ΟΕ ΕΚΟ Τηλ Ματσωλάς Ευστάθιος ΕΚΟ Τηλ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ- ΕΚΟ- Τηλ Ταουτσόγλου Αλέξανδρος Θ. ΒΡ- Τηλ Κατσαρός Κωνσταντίνος Ν. ΒΡ - Τηλ Κατσαρός ηµήτριος Ν. ΒΡ - Τηλ ΑΦΟΙ ΚΙΝΙΟΥ ΟΕ (Κίνιος Ιωάννης Γ.) ΒΡ - Τηλ Μπεληγιάννης Ευάγγελος ΒΡ - Τηλ Σπανού Αικατερίνη Ι. ΒΡ - Τηλ Σαλεµής Θεόδωρος. AVIN - Τηλ ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ AVIN - Τηλ Θεοδώρου Αναστασία REVOIL - Τηλ Γκαβέτα Ελένη Τηλ. -CYCLON - Τηλ Σιαράπη Αργυρώ Γ. - Τηλ Φλώρος Ιωάννης Ν. CYCLON - Τηλ Στεφάνου Αλέξανδρος Ν. ΕΛΙΝ - Τηλ Κονιαράκη Ζωή Χ - Τηλ ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΕΤΕΚΑ- Τηλ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Τηλ Σεπετή Παρασκευή Ν. REVOIL - Τηλ

5

14PROC001828540 2014-01-15

14PROC001828540 2014-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα, 15/01/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 4516/201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση ΧΑΪΝΑ 93 Ταχ. Κώδ.: 34100 Πληρ.:κ. Kαρλατήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664422 2015-03-26

15PROC002664422 2015-03-26 15PROC002664422 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πρωτ. οικ: 17722/1419 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/07/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Λ. Συγγρού 80 88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 06-03 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.: 14144/1181 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-8ΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002582235 2015-02-17

15PROC002582235 2015-02-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121 33 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 /2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 6-5 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 500 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΡ.ΦΑΚ 3/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΑΡ.ΦΑΚ 3/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9880/26-10-2015 ΑΡ.ΦΑΚ 3/2015 TMHMA:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Xαλκίδα 12/07/2011 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:46541/3972 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος, 01/06/2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος, 01/06/2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος, 01/06/2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Αρ. Πρωτ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕ Σ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ- ΟΧΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα