ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Aποφάσεις Έγκριση αποδέσμευσης μέρους περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ» Εταιρειών της άδειας απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Εταιρειών της άδειας εγκατάστασης στην Ελ λάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 4 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗ ΝΩΝ Α.Ε.» σε Επαναληπτική ετήσια τακτική Γενι κή Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εται ρία Εκμ/σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχει ρήσεων» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την επωνυμία «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορι κή και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Προηγ μένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληρο φορικής» με δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 7 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΑΛΜ ΒΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με δ.τ. «ΠΑΛΜ ΒΙΜ Α.Ε.» την επωνυμία «ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «STA S.A.» την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ» Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «THE JAVELIN TEAM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «THE JAVELIN TEAM Ε.Π.Ε.» Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΜΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΔΟΠΟΙ ΗΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «L & S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥ ΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «L & S SERVICES LTD» Aποφάσεις Εγκατάσταση στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S.C.H CONSTRUCTIONS HELLAS LIMITED»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Έγκριση αποδέσμευσης μέρους περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ γανα». β. Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως ισχύει. γ. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». ε. Του ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως ισχύει. 2. Την με αριθμό Δ15/Α/Φ19/οικ.4889/24/3/2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Ανάπτυξης». 3. Την με αριθμό Β3 62/ Απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει 4. Την με αριθμ. Κ3 877/ Απόφαση του Υφυ πουργού Εμπορίου «Περί οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ» 5. Την με αριθμ. Κ3 881/ Απόφαση του Υφυ πουργού Εμπορίου «Περί δέσμευσης κινητής και ακί νητης περιουσίας της ασφαλιστικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ». 6. Την από Κ / αναφορά του επόπτη εκκαθάρισης Παπαηλία Στυλιανού και του εκκαθαριστή Γεωργιάδη Πρόδρομο, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε όπως από τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ» που είναι δε σμευμένα για ασφαλιστική τοποθέτηση αποδεσμευτεί ποσό σαράντα μια χιλ. διακόσια εξήντα (41.260) ευρώ ως εξής: Η αποδέσμευση του ανωτέρω ποσού θα καλυφθεί από το τίμημα της εκποίησης του ακινήτου επί των οδών Μηθύμνης 1 και Αγίας Ζώνης του δήμου Αθηναίων που έχει διατεθεί στο Επικουρικό κεφάλαιο και θα τεθεί στην διάθεση του επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης Παπαηλία Στυλιανού προκειμένου να διατεθεί για κά λυψη σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12β του Ν.Δ. 400/70 εξόδων εκκαθάρισης, με απόδοση λογαριασμού, της κατηγορίας: α) Αμοιβή επόπτη εκκαθάρισης για το χρονικό διάστη μα από μέχρι και ύψους ευρώ. β) Γενικά έξοδα της εκκαθάρισης για το χρονικό δι άστημα από μέχρι και ύψους ευρώ. (Συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του εκκαθα ριστή) Η κάλυψη μέρους των εξόδων εκκαθάρισης από το Επικουρικό Κεφαλαίο έχει το χαρακτήρα της προσωρι νής πληρωμής και θα συνυπολογιστεί με την σειρά του προνομίου της στην τελική εκκαθάριση μεταξύ Επικου ρικού Κεφαλαίου και εκκαθάρισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2005 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Μ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (2) Εται ρειών της άδειας απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 31376/05 απόφασή μας, με την οποία παρέχεται στην Ανώνυ μη Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/04/476, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21), η άδεια απόκτησης παγίων στοιχείων και συγκεκριμένα την απόκτηση: Τριών (3) ακινήτων μιας πολυκατοικίας επί της δια σταυρώσεως των οδών Σπευσίπου 14 και Χάρητος 11 στην συνοικία Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων: α) Ένα Διαμέρισμα 5ου ορόφου επιφάνειας 166,50 τμ με στοιχεία Ε 1. β) Χώρος Σταθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,10 τμ β υπογείου με τα στοιχεία Θ 10. γ) Χώρος Στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,10 τμ β υπογείου με τα στοιχεία Θ 11, όπως αναλυτικά πε ριγράφονται στο με αριθμό 3368/ συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ. ΘΩΜΑΚΟΥ με το οποίο περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του Αθανασίου Κ. Σίψα σε τιμή όχι μεγαλύτερη των ,00, ποσόν το οποίον όρισε η επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20 ως αξία των εν λόγω ακινήτων. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (3) Εται ρειών της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα Υπο καταστήματος της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 59295/01/Β/05/423 το υποκατάστημα (της Αλλοδαπής

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED», καθώς επίσης και η με αριθμό 30946/ 2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δό θηκε άδεια εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) Επωνυμία: «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED». Β) Έδρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΓ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. Γ) Εκπροσώπηση: (Ονοματεπώνυμο Δ/νση) 1) Jennings, Howard, 19 Dulwich Village Dullwich London SE21 7BT. 2) Morley, Richard Anthony, The Lodge Main Street iskerton Southwell Nottinghamshire NG25 OUL. 3) North, John Harry, Tamlaght 14C Homefield Road Wimbledon London SW19 4Q. 4) Owen Mark, 25 Oakfield Road Harpenden Hertfordshire AL5 2NW. 5) Στελλάκης Παύλος του Κων/νου, 22 Park Square East Regent s Park London NW1 4LH. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Δ/νση Γραφείων: ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12, ΑΘΗΝΑ. 2. Σκοπός: Διεξαγωγή εργασιών που αφορούν παροχή συμβουλών σε οργανισμούς επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds ) ή σε άλλη εταιρεία σε σχέση με επενδύσεις ή άλλο ζήτημα.. 3. Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ορίσθηκε ο Ιωάννης Κοντάκης, κάτοικος Αθη νών με Α.Δ.Τ. Φ /2001 με βάση το αριθ. G πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου της πόλης του Λον δίνου IAN RODERICK CAMPBELL. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (4) την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑ ΛΟΥ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΕ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην συνεδρίαση της και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για της ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Φαρσάλων αριθμ. 109, Λάρισα, με θέμα ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή λύση της εται ρείας. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γ.Σ. κατά το νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π. και Δ., ή σε μία τράπεζα της Ελλάδος ή να υποβάλλουν στην εταιρεία, τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους του εξωτερικού την ημέρα συνεδριάσεως και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Λάρισα, 3 Οκτωβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε επαναληπτική ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Αρ. Μ.Α.Ε /04/Β/96/60) Κατόπιν της από συγκλήσεως της Ετήσι ας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» για τις και της συνακόλουθης αίτησης της του Μετόχου Ελληνικού Δημοσίου για αναβολή της Συνέλευσης για τις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, και τα προβλεπόμενα στο νόμο 2338/1995 περί Κύρωσης Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Εταιρείας και στο Καταστατικό της Εται ρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στα Σπάτα, στο κτίριο Διοίκησης (17), στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της αρχικής από ημερήσιας διάταξης, δηλ.: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων για την ένατη εταιρική χρήση ( ) με συνημμένη την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη εταιρική χρήση. 2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως. 3. Έγκριση της εκλογής 9ου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους του οποίου τη θέση αναπλήρωσε. α. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου κατά την ένατη εταιρική χρήση. 5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ένατη εταιρική χρήση. 6. Έγκριση της αμοιβής που καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ένατη εταιρική χρήση. 7. Εκλογή Δ.Σ. 8. Καθορισμός της αμοιβής που θα καταβληθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του Εκλογή εταιρείας ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2005 και καθορισμός της αμοιβής της. 10. Εταιρικές πολιτικές πρόσβασης και χρήσης του Οικονομικού Μοντέλου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων του ΔΑΑ. 11. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ΔΑΑ. 12. Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 13. Διάφορα θέματα. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού οι Μέ τοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας κ.λ.π., ενώ πρέπει να παραδώσουν

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τα έγγραφα νομιμοποιήσεως ή/και εκπροσωπήσεως τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σπάτα, 28 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (6) την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εταιρία Εκμ/ σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εταιρία Εκμ/σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην συνεδρίαση της και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εταιρία Εκμ/σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων», σε Έκτα κτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 25/10/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 28, Γλυφάδα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών κα ταστάσεων χρήσης 2004 που τον συνοδεύουν. 2. Απολογισμός, έλεγχος, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωμα τικού ελεγκτή για την χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορα άλλα θέματα. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γ.Σ., κατά τον νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τ.Π. και Δ., ή σε μία Τράπεζα της Ελλάδος ή να υποβάλλουν στην Εταιρεία, τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους του εξωτερικού την ημέρα της συνεδριάσεως και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Γλυφάδα, 22 Σεπτεμβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο (7) την επωνυμία «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Προηγμένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής» με δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση. «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστη μάτων Προηγμένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής» με δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» (Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/92/298) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εται ρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Προηγμένης Τεχνο λογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής» και το δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24η Οκτωβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Σεβαστουπόλεως αρ. 152, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα Πρώτο: «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία σε συμμόρφωση με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού». Θέμα Δεύτερο: Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πα ραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να κατα θέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΧΛΑ ΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 47837/31/Β/00/54: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2005 οι εξής: Τακτικοί: 1. Νούλας Θεμιστοκλής, κάτοικος Λάρισας, Μάρ κου Μπότσαρη 26 28, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Παπακώστας Νικόλαος του Ιωάννη, κάτοικος Λά ρισας, Μανωλάκη 13 15, Αρ.ΜΟΕ , ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1. Σουλτσιώτης Αθανάσιος του Νικολάου, κάτοικος Λάρισας, Παπακυριαζή 21, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 2. Γραμμένος Ευμένιος, κάτοικος Λάρισας, Κούμα 2, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (9) την επωνυμία «ΠΑΛΜ ΒΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με δ.τ. «ΠΑΛΜ ΒΙΜ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΜ ΒΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙ ΚΟΥ» με δ.τ. «ΠΑΛΜ ΒΙΜ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 42296/31/Β/99/8: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2005 οι εξής: Τακτικοί: 1. Νούλας Θεμιστοκλής, κάτοικος Λάρισας, Μάρ κου Μπότσαρη 26 28, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Παπακώστας Νικόλαος του Ιωάννη, κάτοικος Λά ρισας, Μανωλάκη 13 15, ΑΡΜΟΕ /452, ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1. Σουλτσιώτης Αθανάσιος του Νικολάου, κάτοικος Λάρισας, Παπακυριαζή 21, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Παναγιώτης Νταής του Ανδρέα, κάτοικος Λάρισας, Σαράφη 32, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «STA S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥ ΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «STA S.A.» και με αριθμό μητρώου 27565/31/Β/92/30: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2005 οι εξής: Τακτικός: Σταθοπούλου Σοφία του Δημητρίου, Ορκωτή Ελε γκτής, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, ΑΜΣΟΕΛ 14751, ΑΦΜ Αναπληρωματικός: Χατζηκρυστάλλης Αναστάσιος του Σταύρου, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, ΑΜΣΟ ΕΛ 15211, ΑΦΜ Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 118/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Ρε θύμνου και με αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 37519/72/Β/97/02, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 9.076,30 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την αρ. 1538/ απόφαση Νομάρχη Ρεθύμνης. Ρέθυμνο, 14 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Προϊστάμενος ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ». Με το με αριθμό / συμβόλαιο του συμ βολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημ. Πετράκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικεί ου Αθηνών με αριθμό γενικό και ειδικό 3547 την , συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης της οποίας τα κατά Νόμο στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 1. Επωνυμία: «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ». 2. Έδρα: ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής επί της οδού Θέμιδος, αριθμός Διάρκεια: πενήντα (50) έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος. 4. Σκοπός: Κατασκευή και πώληση επίπλων και αντι κειμένων από ξύλο, μέταλλο ή από οποιαδήποτε άλλη

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρώτη ύλη, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ξύλινων ή μεταλλικών αντικειμένων, αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εξωτερικού. 5. Κεφάλαιο: ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτα κόσια εξήντα ( ευρώ) το οποίο διαιρείται σε τέσ σερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (4.892) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ. 6. Εταίροι: α) Ο εταίρος Χαράλαμπος Χρυσοχόου του Νεκταρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ εκατόν δέκα χι λιάδων εβδομήντα ( ευρώ) και έλαβε τρεις χιλιά δες εξακόσια εξήντα εννέα (3.669) εταιρικά μερίδια και β) Ο εταίρος Νεκτάριος Χρυσοχόου του Χαραλάμπους κατέβαλε το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (36.690) και έλαβε χίλια διακόσια είκοσι τρία (1.223) εταιρικά μερίδια. 7. Διαχειριστές: Ο εταίρος Χαράλαμπος Χρυσοχόου του Νεκταρίου και ο εταίρος Νεκτάριος Χρυσοχόου του Χαραλάμπους, που εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά καθένας από αυτούς. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ (13) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «THE JAVELIN TEAM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «THE JAVELIN TEAM Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμόν 5582/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αλεξανδρή Φραγκιαδάκη, το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως και κα ταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς (γενικό) και 3596 (ειδικό), συνεστήθη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των: 1. Χριστόδουλου Κυρατζή (CHRISTODOULOS KYRADJIS) του Κώστα και της Ήβης, επιχειρηματία, γεννημένου στην Λευκωσία της Κύπρου το έτος 1956, κατοίκου Κη φισιάς Αττικής (οδός Υψηλάντου αριθμός 20), και 2. Νίκης Ιωάννου (ΝΙΚΙ IOANNOU) του Κυριάκου και της Ανδρούλλας, ιδιωτικής υπαλλήλου, γεννημένης στην Αμμόχωστο της Κύπρου το έτος 1972, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (οδός Υψηλάντου αριθμός 20). Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας έχει σε περί ληψη ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «THE JAVELIN TEAM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «THE JAVΕLIN TEAM Ε.Π.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλ λαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες ή και σε ακριβή μετάφραση. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται επί της οδού Λασιθίου αριθμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστου. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερί διο. Για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου οι εταίροι κατέβαλαν: 1. Ο εκ των εταίρων Χριστόδουλος Κυρατζής του Κώ στα κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστου. 2. Η εκ των εταίρων Νίκη Ιωάννου του Κυριάκου κατέ βαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εννέα χιλιάδων οκτα κοσίων (9.800) ευρώ και ανέλαβε ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρι άντα (30) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία της δη μοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρι σμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ΣΚΟΠΟΣ: 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια εμπορικών πράξεων και ειδικότερα: α) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών σε σχέση με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ο έλεγχος του κόστους επενδύσεων επί κάθε είδους ακινήτων και η εκπόνηση συναφών μελετών, ει σηγήσεων, εκτιμήσεων και εκθέσεων τεχνικής και οι κονομικής φύσεως. β) Η επίβλεψη τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων προσώπων και η σύνταξη πιστοποιήσεων κάθε είδους τεχνικών έργων, με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων εκάστου έργου. γ) Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων για την δη μιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, δια της κατατμήσεως αυτών σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια οικιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων και γενικά κάθε είδους κτιρίων, προς πώληση αυτών είτε αυτούσιων είτε μετ ανέγερση επ αυτών οικοδομών ή προς εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο. δ) Η αγορά προς μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, όπως, ενδεικτικά, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων. ε) Η αγορά κάθε είδους ακινήτων προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση και δη προς ανέγερση για σκοπούς πω λήσεως ή εκμεταλλεύσεως πάσης φύσεως κτιρίων, κα τοικιών, γραφείων, πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, σταθμών αυτοκινήτων, βιομηχανικών, τουριστικών, ξε νοδοχειακών, αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η κατά το σύστημα της λεγομένης αντιπα ροχής ανέγερση κτιρίων κάθε είδους. στ) Η πολεοδόμηση εκτάσεων της εταιρείας ή τρίτων με την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και οικιστικής καταλληλότητας των εκτάσεων αυτών προς εξυπηρέ τηση διαφόρων κατηγοριών χρήσεως γης, η μεταβί βαση σε τρίτους της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή οροφοκτησιών και η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών επί των εκτάσεων αυτών. ζ) Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινή των, όπως και επί ακινήτων τρίτων εργολαβικώς, είτε κατά το σύστημα της λεγομένης αντιπαροχής είτε με άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα. η) Η ανάληψη της αξιοποιήσεως, διοικήσεως, διαχει ρίσεως ή εκμεταλλεύσεως ακινήτων ανηκόντων σε τρί τους επ αμοιβή.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 θ) Η κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλ λευση δι ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων επ αμοιβή εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδο χειακών και αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. ι) Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως σε τρίτους για την διενέργεια διαγωνισμών ή για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς προς ανάθεση κάθε είδους τεχνικών έρ γων, δημοσίων ή ιδιωτικών. ια) Η αγορά προς μεταπώληση πάσης φύσεως δομικών υλικών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. ιβ) Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεως και μισθώσεως ακινήτων, όπως και η άσκηση εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κάθε είδους. ιγ) Κάθε εμπορική πράξη η οποία εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό, και στα πλαίσια του προαναφερομένου σκοπού. Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη των άνω σκοπών της: 1) Να ιδρύει Υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή και να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπές ή αλλοδαπές. 2) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει στην Ελλά δα ή στο εξωτερικό ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και γενικά κάθε είδους νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα και παρέχουν τις ανωτέρω ή πα ρεμφερείς υπηρεσίες. 3) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται ή πρόκειται να συ σταθούν στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, και να συνερ γάζεται παντοιοτρόπως μαζί τους. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η διαχείριση γενικά όλων των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για όλη την διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Χριστό δουλο Κυρατζή του Κώστα και της Ήβης, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως, οι οποί ες, σε κάθε περίπτωση, ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως, και γενικότερα θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος Κατα στατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνή σεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ (14) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΒΜΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του με αριθμό 8000/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγελικής Σίμηνα Ιωαννίδη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθη κε στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Α. Μ και αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 815/ , συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των: 1. Βασίλειου Αναστασίου του Κωνσταντίνου και της Λίλια, που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στη Θεσ σαλονίκη, στην οδό Μακρυχωρίου 13, γυμναστή, κατόχου του ΔΑΤ με τον αριθμό Ρ / Μιλτιάδη Αναστασίου του Αναστασίου και της Ει ρήνης, που γεννήθηκε στην Δυτική Γερμανία και κα τοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βοσπόρου 7, ιδιω τικού υπαλλήλου, κατόχου του ΔΑΤ με τον αριθμό Ξ / Θεόδουλου Χριστοδουλάτου του Στέλιου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονί κη, στην οδό Κυζίκου 33, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του ΔΑΤ με τον αριθμό Σ / , όλοι τους Έλληνες υπήκοοι και ελληνικής ιθαγένειας. Επωνυμία της εταιρείας: «ΒΜΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Έδρα: Ο Δήμος Συκεών Θεσσαλονίκης (οδός Επτα πυργίου αριθμός 38). Κεφάλαιο: ευρώ ,00, διαιρούμενο σε εται ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 18,00 ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν: 1. Ο Βασίλειος Αναστασίου με 800 εταιρικά μερίδια έχοντας εισφέρει ,00 ευρώ. 2. Ο Μιλτιάδης Αναστασίου με 100 εταιρικά μερίδια, έχοντας εισφέρει 1.800,00 ευρώ και 3. Ο Θεόδουλος Χριστοδουλάτος με 100 εταιρικά με ρίδια, έχοντας εισφέρει 1.800,00 ευρώ. Διάρκεια: 20 έτη. Σκοποί της εταιρείας: Υπηρεσίες γυμναστηρίου, δρα στηριότητες κομμωτηρίου και άλλες υπηρεσίες καλ λωπισμού, υπηρεσίες αισθητικής, υπηρεσίες συναφείς με την σωματική ευεξία (μασάζ, σάουνα κλπ). Λιανικό εμπόριο μέσω αυτόματων πωλητών διαφόρων ειδών, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών ιματισμού, υποδη μάτων, καλλυντικών, οργάνων γυμναστικής. Διαχειριστές: 1) Ο Βασίλειος Αναστασίου, 2) Μιλτιάδης Αναστασίου, 3) Θεόδουλος Χριστοδουλάτος, οι οποίοι ενεργούν ξεχωριστά ο καθένας ή από κοινού σε ειδικά ορισμένες από το εταιρικό πράξεις. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ (15) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με το υπ αριθμόν 3.855/ συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα Δέσποι νας Β. Λιασίδου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών στις με αριθμούς Γενικό 145 και Ειδικό 40 παρα τάθηκε η διάρκεια της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κοινό τητα Οινοφύρων Νομού Βοιωτίας και τροποποιήθηκε το

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ άρθρο 5 που αφορά τη διάρκεια της, η οποία διάρκεια της ορίστηκε μέχρι τις 5 Οκτωβρίου Γλυφάδα, 28 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΔΕΣΠΟΙΝΑ Β. ΛΙΑΣΙΔΟΥ (16) Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «L & S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «L & S SERVICES LTD». Διά της υπ αριθμόν της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 πραξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΜΑΡΙΑΣ ΚΟ ΛΟΒΟΥ Τρανταλίδου, η οποία έχει νομίμως δημοσι ευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 786/2003 απεφασίσθη η λύση της εταιρείας με την επωνυμία «L & S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «L & S SERVICES LTD», που εδρεύει στον Δήμο Πειραιά και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση και εδιορίσθη εκκαθαρίστρια αυτής η μοναδική εταίρος και διαχειρί στρια Ευαγγελία θυγατέρα Ιωάννη Βογιατζή. Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (17) Εγκατάσταση στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S.C.H CONSTRUCTIONS HELLAS LIMITED». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την με αριθμό 31457/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, δόθηκε άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S.C.H CONSTRUCTIONS HELLAS LIMITED». Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) Επωνυμία: «S.C.H CONSTRUCTIONS LIMITED». Β) Έδρα: Αίαντος 22 Άγιοι Ομολογητές ΤΚ 1082 Λευ κωσία Κύπρος. Γ) Εκπροσώπηση: (Ονοματεπώνυμο Δ/νση) 1. ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ, Στασάνδρου 27β ΤΚ 1060, Λευκωσία Κύπρος. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α) Δ/νση γραφείων: «Μητροπόλεως Αθήνα». Β) Σκοπός: 3 Σκοπός του υποκαταστήματος της εται ρείας στην Ελλάδα είναι: α. Άσκηση επαγγέλματος οικοδομικών εργασιών ήτοι ανάληψη εργολαβικώς αλλά και εκτέλεση για ίδιο λογα ριασμό ή λογαριασμό τρίτων σε ακίνητα και οικόπεδα. Να ανεγείρει, κατασκευάζει, μεγενθύνει, μετατρέπει, κα τεδαφίζει και διατηρεί οποιαδήποτε κτίρια. Να αγοράζει να πουλά αλλά και να θέτει υπό ενοικίαση αυτά. β. Η συμμετοχή στη δημιουργία, διεύθυνση, διοίκηση, διαχείριση, επιχείρηση, έλεγχο των εργασιών ή επιχει ρήσεων. Και προς τον σκοπό αυτών ο διορισμός και η αμοιβή οιουσδήποτε διευθυντάς, λογιστάς, υπαλλήλους και άλλους εμπειρογνώμονας ή αντιπροσώπους. Να προ βαίνει εις συγχώνευση ή αγορά μέθ οιασδήποτε εταίρας εταιρείας ή επιχειρήσεως εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. γ. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού στο ονομά της η για λογαριασμό Ελληνικών η ξένων οίκων με την ιδιότητα του εμπο ρικού αντιπροσώπου. Να ιδρύει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή και να συγκροτεί κοινοπραξίες η αντιπροσωπείες στην ημε δαπή η αλλοδαπή. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή. Γ) Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και, αντίκλητος ορίσθηκε ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΟΝΑΣ του Βασιλείου, κάτοικος Πειραιά οδός Αλκιβιάδου 131, με Α.Δ.Τ. Μ /1984 για τις εργασίες του υπο καταστήματος στην Ελλάδα, με βάση το από πρακτικό Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 16 ης Ιουνίου 2016 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα