ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Aποφάσεις Έγκριση αποδέσμευσης μέρους περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ» Εταιρειών της άδειας απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Εταιρειών της άδειας εγκατάστασης στην Ελ λάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 4 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗ ΝΩΝ Α.Ε.» σε Επαναληπτική ετήσια τακτική Γενι κή Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εται ρία Εκμ/σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχει ρήσεων» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την επωνυμία «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορι κή και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Προηγ μένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληρο φορικής» με δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 7 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΑΛΜ ΒΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με δ.τ. «ΠΑΛΜ ΒΙΜ Α.Ε.» την επωνυμία «ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «STA S.A.» την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ» Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «THE JAVELIN TEAM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «THE JAVELIN TEAM Ε.Π.Ε.» Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΜΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΔΟΠΟΙ ΗΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «L & S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥ ΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «L & S SERVICES LTD» Aποφάσεις Εγκατάσταση στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S.C.H CONSTRUCTIONS HELLAS LIMITED»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Έγκριση αποδέσμευσης μέρους περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ γανα». β. Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως ισχύει. γ. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». ε. Του ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως ισχύει. 2. Την με αριθμό Δ15/Α/Φ19/οικ.4889/24/3/2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Ανάπτυξης». 3. Την με αριθμό Β3 62/ Απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει 4. Την με αριθμ. Κ3 877/ Απόφαση του Υφυ πουργού Εμπορίου «Περί οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ» 5. Την με αριθμ. Κ3 881/ Απόφαση του Υφυ πουργού Εμπορίου «Περί δέσμευσης κινητής και ακί νητης περιουσίας της ασφαλιστικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ». 6. Την από Κ / αναφορά του επόπτη εκκαθάρισης Παπαηλία Στυλιανού και του εκκαθαριστή Γεωργιάδη Πρόδρομο, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε όπως από τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ» που είναι δε σμευμένα για ασφαλιστική τοποθέτηση αποδεσμευτεί ποσό σαράντα μια χιλ. διακόσια εξήντα (41.260) ευρώ ως εξής: Η αποδέσμευση του ανωτέρω ποσού θα καλυφθεί από το τίμημα της εκποίησης του ακινήτου επί των οδών Μηθύμνης 1 και Αγίας Ζώνης του δήμου Αθηναίων που έχει διατεθεί στο Επικουρικό κεφάλαιο και θα τεθεί στην διάθεση του επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης Παπαηλία Στυλιανού προκειμένου να διατεθεί για κά λυψη σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12β του Ν.Δ. 400/70 εξόδων εκκαθάρισης, με απόδοση λογαριασμού, της κατηγορίας: α) Αμοιβή επόπτη εκκαθάρισης για το χρονικό διάστη μα από μέχρι και ύψους ευρώ. β) Γενικά έξοδα της εκκαθάρισης για το χρονικό δι άστημα από μέχρι και ύψους ευρώ. (Συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του εκκαθα ριστή) Η κάλυψη μέρους των εξόδων εκκαθάρισης από το Επικουρικό Κεφαλαίο έχει το χαρακτήρα της προσωρι νής πληρωμής και θα συνυπολογιστεί με την σειρά του προνομίου της στην τελική εκκαθάριση μεταξύ Επικου ρικού Κεφαλαίου και εκκαθάρισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2005 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Μ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (2) Εται ρειών της άδειας απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 31376/05 απόφασή μας, με την οποία παρέχεται στην Ανώνυ μη Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/04/476, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21), η άδεια απόκτησης παγίων στοιχείων και συγκεκριμένα την απόκτηση: Τριών (3) ακινήτων μιας πολυκατοικίας επί της δια σταυρώσεως των οδών Σπευσίπου 14 και Χάρητος 11 στην συνοικία Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων: α) Ένα Διαμέρισμα 5ου ορόφου επιφάνειας 166,50 τμ με στοιχεία Ε 1. β) Χώρος Σταθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,10 τμ β υπογείου με τα στοιχεία Θ 10. γ) Χώρος Στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,10 τμ β υπογείου με τα στοιχεία Θ 11, όπως αναλυτικά πε ριγράφονται στο με αριθμό 3368/ συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ. ΘΩΜΑΚΟΥ με το οποίο περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του Αθανασίου Κ. Σίψα σε τιμή όχι μεγαλύτερη των ,00, ποσόν το οποίον όρισε η επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20 ως αξία των εν λόγω ακινήτων. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ (3) Εται ρειών της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα Υπο καταστήματος της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 59295/01/Β/05/423 το υποκατάστημα (της Αλλοδαπής

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED», καθώς επίσης και η με αριθμό 30946/ 2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δό θηκε άδεια εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) Επωνυμία: «NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED». Β) Έδρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΓ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. Γ) Εκπροσώπηση: (Ονοματεπώνυμο Δ/νση) 1) Jennings, Howard, 19 Dulwich Village Dullwich London SE21 7BT. 2) Morley, Richard Anthony, The Lodge Main Street iskerton Southwell Nottinghamshire NG25 OUL. 3) North, John Harry, Tamlaght 14C Homefield Road Wimbledon London SW19 4Q. 4) Owen Mark, 25 Oakfield Road Harpenden Hertfordshire AL5 2NW. 5) Στελλάκης Παύλος του Κων/νου, 22 Park Square East Regent s Park London NW1 4LH. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Δ/νση Γραφείων: ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12, ΑΘΗΝΑ. 2. Σκοπός: Διεξαγωγή εργασιών που αφορούν παροχή συμβουλών σε οργανισμούς επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds ) ή σε άλλη εταιρεία σε σχέση με επενδύσεις ή άλλο ζήτημα.. 3. Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ορίσθηκε ο Ιωάννης Κοντάκης, κάτοικος Αθη νών με Α.Δ.Τ. Φ /2001 με βάση το αριθ. G πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου της πόλης του Λον δίνου IAN RODERICK CAMPBELL. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (4) την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑ ΛΟΥ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΕ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην συνεδρίαση της και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για της ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Φαρσάλων αριθμ. 109, Λάρισα, με θέμα ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή λύση της εται ρείας. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γ.Σ. κατά το νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π. και Δ., ή σε μία τράπεζα της Ελλάδος ή να υποβάλλουν στην εταιρεία, τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους του εξωτερικού την ημέρα συνεδριάσεως και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Λάρισα, 3 Οκτωβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε επαναληπτική ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Αρ. Μ.Α.Ε /04/Β/96/60) Κατόπιν της από συγκλήσεως της Ετήσι ας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» για τις και της συνακόλουθης αίτησης της του Μετόχου Ελληνικού Δημοσίου για αναβολή της Συνέλευσης για τις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, και τα προβλεπόμενα στο νόμο 2338/1995 περί Κύρωσης Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Εταιρείας και στο Καταστατικό της Εται ρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στα Σπάτα, στο κτίριο Διοίκησης (17), στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της αρχικής από ημερήσιας διάταξης, δηλ.: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων για την ένατη εταιρική χρήση ( ) με συνημμένη την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη εταιρική χρήση. 2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως. 3. Έγκριση της εκλογής 9ου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους του οποίου τη θέση αναπλήρωσε. α. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου κατά την ένατη εταιρική χρήση. 5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ένατη εταιρική χρήση. 6. Έγκριση της αμοιβής που καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ένατη εταιρική χρήση. 7. Εκλογή Δ.Σ. 8. Καθορισμός της αμοιβής που θα καταβληθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του Εκλογή εταιρείας ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2005 και καθορισμός της αμοιβής της. 10. Εταιρικές πολιτικές πρόσβασης και χρήσης του Οικονομικού Μοντέλου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων του ΔΑΑ. 11. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ΔΑΑ. 12. Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 13. Διάφορα θέματα. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού οι Μέ τοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας κ.λ.π., ενώ πρέπει να παραδώσουν

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τα έγγραφα νομιμοποιήσεως ή/και εκπροσωπήσεως τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σπάτα, 28 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (6) την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εταιρία Εκμ/ σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εταιρία Εκμ/σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην συνεδρίαση της και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ανώνυμη Εταιρία Εκμ/σης Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων», σε Έκτα κτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 25/10/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 28, Γλυφάδα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών κα ταστάσεων χρήσης 2004 που τον συνοδεύουν. 2. Απολογισμός, έλεγχος, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωμα τικού ελεγκτή για την χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορα άλλα θέματα. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γ.Σ., κατά τον νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τ.Π. και Δ., ή σε μία Τράπεζα της Ελλάδος ή να υποβάλλουν στην Εταιρεία, τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους του εξωτερικού την ημέρα της συνεδριάσεως και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Γλυφάδα, 22 Σεπτεμβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο (7) την επωνυμία «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Προηγμένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής» με δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση. «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστη μάτων Προηγμένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής» με δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» (Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/92/298) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εται ρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «UNITEL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Προηγμένης Τεχνο λογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής» και το δ.τ. «UNITEL HELLAS S.A.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24η Οκτωβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Σεβαστουπόλεως αρ. 152, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα Πρώτο: «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία σε συμμόρφωση με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού». Θέμα Δεύτερο: Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πα ραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να κατα θέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΧΛΑ ΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 47837/31/Β/00/54: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2005 οι εξής: Τακτικοί: 1. Νούλας Θεμιστοκλής, κάτοικος Λάρισας, Μάρ κου Μπότσαρη 26 28, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Παπακώστας Νικόλαος του Ιωάννη, κάτοικος Λά ρισας, Μανωλάκη 13 15, Αρ.ΜΟΕ , ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1. Σουλτσιώτης Αθανάσιος του Νικολάου, κάτοικος Λάρισας, Παπακυριαζή 21, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 2. Γραμμένος Ευμένιος, κάτοικος Λάρισας, Κούμα 2, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (9) την επωνυμία «ΠΑΛΜ ΒΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με δ.τ. «ΠΑΛΜ ΒΙΜ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΜ ΒΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙ ΚΟΥ» με δ.τ. «ΠΑΛΜ ΒΙΜ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 42296/31/Β/99/8: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2005 οι εξής: Τακτικοί: 1. Νούλας Θεμιστοκλής, κάτοικος Λάρισας, Μάρ κου Μπότσαρη 26 28, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Παπακώστας Νικόλαος του Ιωάννη, κάτοικος Λά ρισας, Μανωλάκη 13 15, ΑΡΜΟΕ /452, ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1. Σουλτσιώτης Αθανάσιος του Νικολάου, κάτοικος Λάρισας, Παπακυριαζή 21, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Παναγιώτης Νταής του Ανδρέα, κάτοικος Λάρισας, Σαράφη 32, ΑΡΜΟΕ , ΑΦΜ Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «STA S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥ ΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «STA S.A.» και με αριθμό μητρώου 27565/31/Β/92/30: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2005 οι εξής: Τακτικός: Σταθοπούλου Σοφία του Δημητρίου, Ορκωτή Ελε γκτής, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, ΑΜΣΟΕΛ 14751, ΑΦΜ Αναπληρωματικός: Χατζηκρυστάλλης Αναστάσιος του Σταύρου, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, ΑΜΣΟ ΕΛ 15211, ΑΦΜ Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 118/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Ρε θύμνου και με αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 37519/72/Β/97/02, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 9.076,30 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την αρ. 1538/ απόφαση Νομάρχη Ρεθύμνης. Ρέθυμνο, 14 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Προϊστάμενος ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ». Με το με αριθμό / συμβόλαιο του συμ βολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημ. Πετράκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικεί ου Αθηνών με αριθμό γενικό και ειδικό 3547 την , συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης της οποίας τα κατά Νόμο στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 1. Επωνυμία: «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «OITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ». 2. Έδρα: ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής επί της οδού Θέμιδος, αριθμός Διάρκεια: πενήντα (50) έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος. 4. Σκοπός: Κατασκευή και πώληση επίπλων και αντι κειμένων από ξύλο, μέταλλο ή από οποιαδήποτε άλλη

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρώτη ύλη, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ξύλινων ή μεταλλικών αντικειμένων, αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εξωτερικού. 5. Κεφάλαιο: ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτα κόσια εξήντα ( ευρώ) το οποίο διαιρείται σε τέσ σερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (4.892) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ. 6. Εταίροι: α) Ο εταίρος Χαράλαμπος Χρυσοχόου του Νεκταρίου κατέβαλε το ποσό των ευρώ εκατόν δέκα χι λιάδων εβδομήντα ( ευρώ) και έλαβε τρεις χιλιά δες εξακόσια εξήντα εννέα (3.669) εταιρικά μερίδια και β) Ο εταίρος Νεκτάριος Χρυσοχόου του Χαραλάμπους κατέβαλε το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (36.690) και έλαβε χίλια διακόσια είκοσι τρία (1.223) εταιρικά μερίδια. 7. Διαχειριστές: Ο εταίρος Χαράλαμπος Χρυσοχόου του Νεκταρίου και ο εταίρος Νεκτάριος Χρυσοχόου του Χαραλάμπους, που εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά καθένας από αυτούς. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ (13) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «THE JAVELIN TEAM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «THE JAVELIN TEAM Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμόν 5582/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αλεξανδρή Φραγκιαδάκη, το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως και κα ταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς (γενικό) και 3596 (ειδικό), συνεστήθη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των: 1. Χριστόδουλου Κυρατζή (CHRISTODOULOS KYRADJIS) του Κώστα και της Ήβης, επιχειρηματία, γεννημένου στην Λευκωσία της Κύπρου το έτος 1956, κατοίκου Κη φισιάς Αττικής (οδός Υψηλάντου αριθμός 20), και 2. Νίκης Ιωάννου (ΝΙΚΙ IOANNOU) του Κυριάκου και της Ανδρούλλας, ιδιωτικής υπαλλήλου, γεννημένης στην Αμμόχωστο της Κύπρου το έτος 1972, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (οδός Υψηλάντου αριθμός 20). Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας έχει σε περί ληψη ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «THE JAVELIN TEAM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «THE JAVΕLIN TEAM Ε.Π.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλ λαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες ή και σε ακριβή μετάφραση. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται επί της οδού Λασιθίου αριθμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστου. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερί διο. Για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου οι εταίροι κατέβαλαν: 1. Ο εκ των εταίρων Χριστόδουλος Κυρατζής του Κώ στα κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) ευρώ και ανέλαβε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστου. 2. Η εκ των εταίρων Νίκη Ιωάννου του Κυριάκου κατέ βαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εννέα χιλιάδων οκτα κοσίων (9.800) ευρώ και ανέλαβε ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρι άντα (30) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία της δη μοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρι σμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ΣΚΟΠΟΣ: 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια εμπορικών πράξεων και ειδικότερα: α) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών σε σχέση με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ο έλεγχος του κόστους επενδύσεων επί κάθε είδους ακινήτων και η εκπόνηση συναφών μελετών, ει σηγήσεων, εκτιμήσεων και εκθέσεων τεχνικής και οι κονομικής φύσεως. β) Η επίβλεψη τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων προσώπων και η σύνταξη πιστοποιήσεων κάθε είδους τεχνικών έργων, με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων εκάστου έργου. γ) Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων για την δη μιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, δια της κατατμήσεως αυτών σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια οικιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων και γενικά κάθε είδους κτιρίων, προς πώληση αυτών είτε αυτούσιων είτε μετ ανέγερση επ αυτών οικοδομών ή προς εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο. δ) Η αγορά προς μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, όπως, ενδεικτικά, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων. ε) Η αγορά κάθε είδους ακινήτων προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση και δη προς ανέγερση για σκοπούς πω λήσεως ή εκμεταλλεύσεως πάσης φύσεως κτιρίων, κα τοικιών, γραφείων, πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, σταθμών αυτοκινήτων, βιομηχανικών, τουριστικών, ξε νοδοχειακών, αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η κατά το σύστημα της λεγομένης αντιπα ροχής ανέγερση κτιρίων κάθε είδους. στ) Η πολεοδόμηση εκτάσεων της εταιρείας ή τρίτων με την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και οικιστικής καταλληλότητας των εκτάσεων αυτών προς εξυπηρέ τηση διαφόρων κατηγοριών χρήσεως γης, η μεταβί βαση σε τρίτους της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή οροφοκτησιών και η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών επί των εκτάσεων αυτών. ζ) Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινή των, όπως και επί ακινήτων τρίτων εργολαβικώς, είτε κατά το σύστημα της λεγομένης αντιπαροχής είτε με άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα. η) Η ανάληψη της αξιοποιήσεως, διοικήσεως, διαχει ρίσεως ή εκμεταλλεύσεως ακινήτων ανηκόντων σε τρί τους επ αμοιβή.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 θ) Η κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλ λευση δι ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων επ αμοιβή εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδο χειακών και αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. ι) Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως σε τρίτους για την διενέργεια διαγωνισμών ή για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς προς ανάθεση κάθε είδους τεχνικών έρ γων, δημοσίων ή ιδιωτικών. ια) Η αγορά προς μεταπώληση πάσης φύσεως δομικών υλικών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. ιβ) Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεως και μισθώσεως ακινήτων, όπως και η άσκηση εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κάθε είδους. ιγ) Κάθε εμπορική πράξη η οποία εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό, και στα πλαίσια του προαναφερομένου σκοπού. Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη των άνω σκοπών της: 1) Να ιδρύει Υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή και να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπές ή αλλοδαπές. 2) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει στην Ελλά δα ή στο εξωτερικό ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και γενικά κάθε είδους νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα και παρέχουν τις ανωτέρω ή πα ρεμφερείς υπηρεσίες. 3) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται ή πρόκειται να συ σταθούν στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, και να συνερ γάζεται παντοιοτρόπως μαζί τους. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η διαχείριση γενικά όλων των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για όλη την διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Χριστό δουλο Κυρατζή του Κώστα και της Ήβης, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως, οι οποί ες, σε κάθε περίπτωση, ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως, και γενικότερα θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος Κατα στατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνή σεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ (14) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΒΜΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του με αριθμό 8000/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγελικής Σίμηνα Ιωαννίδη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθη κε στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Α. Μ και αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 815/ , συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των: 1. Βασίλειου Αναστασίου του Κωνσταντίνου και της Λίλια, που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στη Θεσ σαλονίκη, στην οδό Μακρυχωρίου 13, γυμναστή, κατόχου του ΔΑΤ με τον αριθμό Ρ / Μιλτιάδη Αναστασίου του Αναστασίου και της Ει ρήνης, που γεννήθηκε στην Δυτική Γερμανία και κα τοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βοσπόρου 7, ιδιω τικού υπαλλήλου, κατόχου του ΔΑΤ με τον αριθμό Ξ / Θεόδουλου Χριστοδουλάτου του Στέλιου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονί κη, στην οδό Κυζίκου 33, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του ΔΑΤ με τον αριθμό Σ / , όλοι τους Έλληνες υπήκοοι και ελληνικής ιθαγένειας. Επωνυμία της εταιρείας: «ΒΜΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Έδρα: Ο Δήμος Συκεών Θεσσαλονίκης (οδός Επτα πυργίου αριθμός 38). Κεφάλαιο: ευρώ ,00, διαιρούμενο σε εται ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 18,00 ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν: 1. Ο Βασίλειος Αναστασίου με 800 εταιρικά μερίδια έχοντας εισφέρει ,00 ευρώ. 2. Ο Μιλτιάδης Αναστασίου με 100 εταιρικά μερίδια, έχοντας εισφέρει 1.800,00 ευρώ και 3. Ο Θεόδουλος Χριστοδουλάτος με 100 εταιρικά με ρίδια, έχοντας εισφέρει 1.800,00 ευρώ. Διάρκεια: 20 έτη. Σκοποί της εταιρείας: Υπηρεσίες γυμναστηρίου, δρα στηριότητες κομμωτηρίου και άλλες υπηρεσίες καλ λωπισμού, υπηρεσίες αισθητικής, υπηρεσίες συναφείς με την σωματική ευεξία (μασάζ, σάουνα κλπ). Λιανικό εμπόριο μέσω αυτόματων πωλητών διαφόρων ειδών, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών ιματισμού, υποδη μάτων, καλλυντικών, οργάνων γυμναστικής. Διαχειριστές: 1) Ο Βασίλειος Αναστασίου, 2) Μιλτιάδης Αναστασίου, 3) Θεόδουλος Χριστοδουλάτος, οι οποίοι ενεργούν ξεχωριστά ο καθένας ή από κοινού σε ειδικά ορισμένες από το εταιρικό πράξεις. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ (15) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με το υπ αριθμόν 3.855/ συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα Δέσποι νας Β. Λιασίδου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών στις με αριθμούς Γενικό 145 και Ειδικό 40 παρα τάθηκε η διάρκεια της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κοινό τητα Οινοφύρων Νομού Βοιωτίας και τροποποιήθηκε το

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ άρθρο 5 που αφορά τη διάρκεια της, η οποία διάρκεια της ορίστηκε μέχρι τις 5 Οκτωβρίου Γλυφάδα, 28 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΔΕΣΠΟΙΝΑ Β. ΛΙΑΣΙΔΟΥ (16) Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «L & S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «L & S SERVICES LTD». Διά της υπ αριθμόν της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 πραξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΜΑΡΙΑΣ ΚΟ ΛΟΒΟΥ Τρανταλίδου, η οποία έχει νομίμως δημοσι ευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 786/2003 απεφασίσθη η λύση της εταιρείας με την επωνυμία «L & S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «L & S SERVICES LTD», που εδρεύει στον Δήμο Πειραιά και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση και εδιορίσθη εκκαθαρίστρια αυτής η μοναδική εταίρος και διαχειρί στρια Ευαγγελία θυγατέρα Ιωάννη Βογιατζή. Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 2005 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (17) Εγκατάσταση στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S.C.H CONSTRUCTIONS HELLAS LIMITED». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την με αριθμό 31457/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, δόθηκε άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S.C.H CONSTRUCTIONS HELLAS LIMITED». Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) Επωνυμία: «S.C.H CONSTRUCTIONS LIMITED». Β) Έδρα: Αίαντος 22 Άγιοι Ομολογητές ΤΚ 1082 Λευ κωσία Κύπρος. Γ) Εκπροσώπηση: (Ονοματεπώνυμο Δ/νση) 1. ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ, Στασάνδρου 27β ΤΚ 1060, Λευκωσία Κύπρος. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α) Δ/νση γραφείων: «Μητροπόλεως Αθήνα». Β) Σκοπός: 3 Σκοπός του υποκαταστήματος της εται ρείας στην Ελλάδα είναι: α. Άσκηση επαγγέλματος οικοδομικών εργασιών ήτοι ανάληψη εργολαβικώς αλλά και εκτέλεση για ίδιο λογα ριασμό ή λογαριασμό τρίτων σε ακίνητα και οικόπεδα. Να ανεγείρει, κατασκευάζει, μεγενθύνει, μετατρέπει, κα τεδαφίζει και διατηρεί οποιαδήποτε κτίρια. Να αγοράζει να πουλά αλλά και να θέτει υπό ενοικίαση αυτά. β. Η συμμετοχή στη δημιουργία, διεύθυνση, διοίκηση, διαχείριση, επιχείρηση, έλεγχο των εργασιών ή επιχει ρήσεων. Και προς τον σκοπό αυτών ο διορισμός και η αμοιβή οιουσδήποτε διευθυντάς, λογιστάς, υπαλλήλους και άλλους εμπειρογνώμονας ή αντιπροσώπους. Να προ βαίνει εις συγχώνευση ή αγορά μέθ οιασδήποτε εταίρας εταιρείας ή επιχειρήσεως εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. γ. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού στο ονομά της η για λογαριασμό Ελληνικών η ξένων οίκων με την ιδιότητα του εμπο ρικού αντιπροσώπου. Να ιδρύει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή και να συγκροτεί κοινοπραξίες η αντιπροσωπείες στην ημε δαπή η αλλοδαπή. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή. Γ) Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και, αντίκλητος ορίσθηκε ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΟΝΑΣ του Βασιλείου, κάτοικος Πειραιά οδός Αλκιβιάδου 131, με Α.Δ.Τ. Μ /1984 για τις εργασίες του υπο καταστήματος στην Ελλάδα, με βάση το από πρακτικό Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920) Την 11 η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8734 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «Α. Ι. Φ. ΣΜΠΩΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.14 12:54:30 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14968 30 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Χ.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα