ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: "ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΙΛΜΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΘΕΤΙΚΩΝ" ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...5 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...5 ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 9. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...8 ΑΡΘΡΟ 11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ...9 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...10 ΑΡΘΡΟ 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...13 ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...16 ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...18 ΑΡΘΡΟ 16. ΑΡΘΡΟ 17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ...18 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ...19 ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ...20 ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...37 Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 2

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1 Επωνυµία και ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισµός: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Υπόψη: ιεύθυνσης ιοικητικού (Πρωτόκολλο) ιεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 288 Τοποθεσία/Πόλη: Χολαργός / Αθήνα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδροµικός Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυπία (Φάξ): ιεύθυνση Internet (URL): Στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 288: αποστέλλονται/υποβάλλονται οι προσφορές, παρέχεται το έντυπο υλικό του διαγωνισµού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. 1.2 Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.», που µε τον νόµο 4164/2013 µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε) ιδρύθηκε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ. Ε (Απόφαση 81706/6085/ /ΦΕΚ 872Β/ ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Σκοπός της εταιρίας είναι η µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου ενώ αποτελεί το φορέα που έχει αναλάβει το έργο κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών. Με τον προαναφερθέντα νόµο, ανέλαβε επίσης τις αρµοδιότητες που αφορούν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίµων της, τη δηµιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων και δεδοµένων περιβάλλοντος. Η εταιρία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, του Ν. 2308/1995 και του Ν.2664/1998, όπως ισχύουν σήµερα. Με τον νόµο 3899/ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 3

4 2010 εντάχθηκε στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 " ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ΕΚΟ". Μοναδικός µέτοχος της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι το Ελληνικό ηµόσιο και η εταιρία εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε υπηρεσίες χορήγησης αντιγράφων από το αρχείο Αεροφωτογραφήσεων. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήµατός της στην οδό Τιµ. Βάσσου τηρεί αρχείο 400,000 περίπου αεροφωτογραφιών και παρέχει αντίγραφα από το υλικό αυτό σε ηµόσιους/ιδιωτικούς Φορείς και σε πολίτες κατόπιν σχετικής διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τα κάτωθι: Τον κανονισµό Προµηθειών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (ΦΕΚ.662Β / ) Τον νόµο 4013/11 (ΦΕΚ 204/ ) όπως ισχύει Γενικότερα, κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. Η προέγκριση πολυετούς υποχρέωσης για την σχετική δαπάνη έχει ληφθεί µε την υπ αριθµ.42824/ µε Α Α : 6ΗΙ80-ΝΛ7 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού έχει σταλεί για δηµοσίευση σε δύο Ελληνικές Εφηµερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας. Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του διαδικτύου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. που αναφέρεται στο Άρθρο 1. Επίσης η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο «ΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr) και τα τεύχη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (www.e-procurement.gov.gr) Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 4

5 ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Είδος σύµβασης Το είδος της σύµβασης είναι σύµβαση παροχής υπηρεσιών 6.2 Κατηγορίες προµήθειας Ταξινόµηση κατά CPV: ( Φωτογραφικές υπηρεσίες) 6.3 Τίτλος του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Ο τίτλος του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι: «ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΙΛΜΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΘΕΤΙΚΩΝ» 6.4 Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της παρούσας ιακήρυξης είναι η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την επιλογή του Αναδόχου για παροχή των παρακάτω φωτογραφικών εργασιών : (i) Εµφάνιση εγχρώµων φιλµς. (ii) Εκτύπωση εγχρώµων αεροφωτογραφιών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (iii) Εκτύπωση εγχρώµων διαθετικών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (iv) Μεγεθύνσεις έγχρωµων αεροφωτογραφιών. (v) Εκτύπωση ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (vi) Εκτύπωση ασπρόµαυρων διαθετικών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (vii) Μεγεθύνσεις ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών. 6.5 Είδη Η περιγραφή των ειδών προς αναπαραγωγή εµφανίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 5

6 6.6 Τόπος Παράδοσης Ως τόπος παράδοσης των παρεχόµενων υπηρεσίων ορίζεται το υποκατάστηµα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Τιµ. Βάσσου 11-13, είτε οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας Αττικής υποδείξει η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 6.7 Χρονοδιάγραµµα παράδοσεων Οι προς εκτέλεση εργασίες καθορίζονται τµηµατικά µε εντολές του Εργοδότη. Ταυτόχρονα χορηγούνται αρνητικά φιλµ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης στις οποίες θα ορίζονται και οι προθεσµίες παράδοσης αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα ηµέρες. 6.8 Συνολική Προσφορά Οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της προµήθειας. εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβληθούν προσφορές για τµήµα (µέρος) της. 6.9 Εναλλακτικές Προσφορές εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για τη ζητούµενη προµήθεια. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200,000 ) πλέον του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση έχει διάρκεια ολοκλήρωσης τριάντα έξι µήνες (36) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, ή µέχρι εξάντλησης του προϋπολογισµού των ΑΡΘΡΟ 9. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία, εφόσον τα ίδια ή κάθε ένα από τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): δραστηριοποιούνται στην παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπου είναι εγκατεστηµένα, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τρίτων χωρών, που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στη ιεθνή Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), και κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 6

7 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/ ) ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν τη κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εµπορικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί και άλλα νοµικά πρόσωπα, που έχουν συσταθεί κατά τη νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι: (α) εφόσον η έδρα τους είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Εµπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Τεχνικό Επιµελητήριο. (β) εφόσον η έδρα τους είναι εκτός Ελλάδος, οφείλουν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Αν κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους είναι υποχρεωτική ειδική έγκριση ή ιδιότητα µέλους συγκεκριµένου οργανισµού για να εκτελέσουν το συµβατικό αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, οφείλουν να αποδείξουν ότι πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις. Το δικαίωµα συµµετοχής αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 του παρόντος τεύχους. 9.2 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία τόσο τα ίδια τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα όσο και τα προσφέροντα σχήµατα στα οποία συµµετέχουν. 9.3 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογράφεται από όλους τους προσφέροντες και επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών, από όλα τα µέλη αυτών ή από το νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτών. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ανωτέρω περίπτωση της σύµπραξης επέχει θέση δήλωση σύµπραξης Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 7

8 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να συµµετέχουν στο ιαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 5% επί του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, η οποία πρέπει: Να φέρει τη µορφή του υποδείγµατος της εγγυητικής συµµετοχής που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος τεύχους. Να εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε (ή του ΕΟΧ) και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Να έχει τον τίτλο του διαγωνισµού και της σύµβασης για τα οποία δίδεται η εγγύηση, να εκδοθεί προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. υπέρ του προσφέροντος και σε περίπτωση σύµπραξης να εκδοθεί στο όνοµα όλων των µελών αυτής και όχι υπέρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά και καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη τους. Να είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και, σε περίπτωση έκδοσης από ξένη Τράπεζα, να συνοδεύεται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. Η ισχύς της πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστηµα των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών αλλά να προβλέπεται η δυνατότητα της παράτασης της για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στο διαγωνισµό επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου. Η εγγυητική συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση στον προκαθορισµένο από την εταιρία χρόνο και δεν προσκοµίσει την σχετική εγγυητική καλής εκτέλεσης καθώς και κάθε άλλο απαιτούµενο έγγραφο. Σε περίπτωση αποκλεισµού προσφερόντων από οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού, οι εγγυητικές τους επιστολές επιστρέφονται άτοκα εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 8

9 ΑΡΘΡΟ 11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Τα Τεύχη του ιαγωνισµού (Ττ ) είναι η παρούσα ιακήρυξη, στην οποία περιλαµβάνονται και: Το Παράρτηµα Α : Τεχνικές Προδιαγραφές Το Παράρτηµα Β': Πίνακες Συµµόρφωσης Το Παράρτηµα Γ : Οικονοµική Προσφορά Το Παράρτηµα : Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών Το Παράρτηµα Ε : Σχέδιο σύµβασης Τα Τεύχη του ιαγωνισµού µπορούν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους µε αίτησή τους προς την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µετά από τη δηµοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τη διεύθυνση που αναγράφεται στο Άρθρο 1 και διατίθενται δωρεάν. Σηµειώνεται ότι τα έντυπα των ως άνω αναφεροµένων Παραρτηµάτων του Τεύχους της ιακήρυξης, δύναται να ληφθούν επισήµως και σε ψηφιακή µορφή, µόνο από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ώστε να χρησιµοποιηθούν για την ευχερέστερη συµπλήρωση των στοιχείων της προσφοράς από τους υποψήφιους προµηθευτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή στη µορφή και το περιεχόµενο των χορηγούµενων ψηφιακών αρχείων. Κατά την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παρέχουν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., τα στοιχεία τους (όπως ονοµατεπώνυµο του νόµιµα εξουσιοδοτούµενου, διεύθυνση, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) µε τα οποία θα επικοινωνεί µαζί τους η Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν ερωτήµατα και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης και τη διενέργεια του διαγωνισµού υποβάλλονται εγγράφως από τους ενδιαφερόµενους µέχρι την 08/10/2014 και ώρα 13:00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται ταυτόχρονα σε όλους όσους έχουν παραλάβει την παρούσα διακήρυξη µέχρι την 10/10/2014. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 9

10 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να ακολουθεί, σε ό,τι αφορά τον τρόπο υποβολής και το περιεχόµενο του φακέλου, τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο καθώς και τις οδηγίες συµπλήρωσης των πινάκων συµµόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήµατος Β. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα Ελλάδος 11:30. Παράταση, πέραν αυτής της ώρας, αποκλείεται. Φάκελοι προσφορών που θα υποβληθούν (κατατεθούν ή παραληφθούν) µετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτοί και επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κανένα έγγραφο ή στοιχείο δεν γίνεται δεκτό, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του, εκτός για όσα ζητηθούν διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση σε έντυπη µορφή. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο από τον ενδιαφερόµενο ή από ειδικά εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή ή µε υπηρεσία courier στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 1, και να αναγράφονται επί αυτού τα εξής: Προσφορά για το διαγωνισµό: "ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΙΛΜΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΘΕΤΙΚΩΝ" Στοιχεία προσφέροντος :.. (ονοµατεπώνυµο, πλήρης επωνυµία νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, ) (σε περίπτωση σύµπραξης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Στοιχεία εκπροσώπου :. (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, ) Αποδέκτης: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων Χολαργός Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 10

11 Σηµείωση: «Να µην ανοιχθεί από την υπηρεσία πρωτοκόλλου παρά µόνον από το αρµόδιο όργανο του ιαγωνισµού». Οι ενδιαφερόµενοι, στην περίπτωση αποστολής των προσφορών τους µε συστηµένη επιστολή ή courier, φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., δεδοµένου ότι πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µέχρι την ανωτέρω οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη για το εµπρόθεσµο ή µη της παραλαβής της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που περιέχονται σε αυτή. Εκτός φακέλου της προσφοράς, υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του και η οποία πρέπει να αναφέρει: Την αποδοχή των όρων του διαγωνισµού και την αίτηση του για συµµετοχή στον διαγωνισµό. Τον τίτλο του διαγωνισµού για τον οποίο υποβάλλει προσφορά. Τα στοιχεία του προσφέροντος ή σε περίπτωση από κοινού συµµετοχής τα στοιχεία όλων των συµµετεχόντων σε αυτές, µε τις διευθύνσεις τους, τηλέφωνα, φαξ, e mail κ.λπ. Τον νόµιµο εκπρόσωπό αυτών, µε πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ, e mail κτλ. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιέχει ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους µε τις ενδείξεις: Υποφάκελος Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά», ο οποίος περιέχει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα στο διαγωνισµό έτσι όπως αυτά καθορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 14 της παρούσας. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 11

12 Υποφάκελος Β «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς του προσφέροντα, έτσι όπως αυτά καθορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 15 της παρούσας. Σε όλους τους επί µέρους υποφακέλους αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, πλήρης επωνυµία νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, e- mail) ο τίτλος του διαγωνισµού, και ο τίτλος του υποφακέλου. Σε περίπτωση από κοινού συµµετοχής πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. Τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόµενο των υποφακέλων των προσφορών πρέπει να είναι αριθµηµένα ανά φύλλο µε συνεχόµενη αρίθµηση ανά φάκελο, χωρίς διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές και προσθήκες. Αν υπάρχουν τέτοιες θα πρέπει είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό και η υποβολή της προσφοράς έχει την έννοια της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής, εκ µέρους του συµµετέχοντος στη διαδικασία, των όρων του διαγωνισµού όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη. Γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της σύµβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν κατά τους όρους της παρούσας και η αλληλογραφία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο). Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια που δύναται να συνοδεύουν το προσφερόµενο λογισµικό που επιτρέπεται να προσκοµισθούν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ελάχιστο χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από το ανωτέρω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα απορρίπτεται. Εάν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του διαγωνισµού, η ισχύς των προσφορών ανανεώνεται αυτόµατα για ένα επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε το µισό του ανωτέρω οριζοµένου. Παράταση της ισχύος των προσφορών πέραν αυτού του επιπρόσθετου χρονικού διαστήµατος είναι δυνατή και θα ισχύει µόνο για τους συµµετέχοντες που την αποδέχονται εγγράφως. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 12

13 Ο φάκελος της κάθε προσφοράς αποσφραγίζεται και ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της ιακήρυξης. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες, οι οριζόµενοι στην αίτηση συµµετοχής εκπρόσωποι τους ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην αναφερόµενη στο Άρθρο 1 της παρούσας διεύθυνση, στις 15/10/2014 και ώρα Ελλάδος 12:00. ΑΡΘΡΟ 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εξέταση των προσφορών πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από την αρµόδια υπηρεσία της εταιρίας τις προσφορές που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν και ενεργεί, ανά φάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Α Φάση Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, ελέγχει κατ αρχήν την εµπρόθεσµη κατάθεση του Φακέλου Συµµετοχής και αποσφραγίζει τους Φακέλους Συµµετοχής που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Στη συνέχεια, αριθµεί και µονογράφει όλους τους Φακέλους Συµµετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς επιµέρους φακέλους. Η µονογραφή έχει την έννοια ότι οι Φάκελοι Προσφορών και επιµέρους φάκελοι δεν έχουν παραβιαστεί. Η Επιτροπή συντάσσει επιτόπου πίνακα των προσφορών, που υποβλήθηκαν εµπροθέσµως. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της ιακήρυξης. Κατόπιν αποσφραγίζει τους Υποφακέλους Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» όλων των υποψηφίων και µονογράφει ανά φύλλο το περιεχόµενό τους. Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία αποσφράγισης συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες εργάσιµες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 13

14 Οι Υποφάκελος Β «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και φυλάσσεται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίασή της, ελέγχει για κάθε έναν υποψήφιο την έγκυρη συµµετοχή του, και την πληρότητα του Υποφακέλου Α, σύµφωνα µε το Άρθρο 14, του παρόντος τεύχους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του Υποφακέλου Α όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται σύµφωνα µε την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του υποψηφίου και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, οι εργασίες και ενέργειές της από την ηµέρα παραλαβής των προσφορών και οι αποκλειόµενοι µετά τον έλεγχο του Υποφακέλου Α, καθώς και οι δικαιούµενοι συµµετοχής στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισµού των υποψηφίων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό ή των όποιων η τεχνική προσφορά κρίνεται απαράδεκτη. Το Πρακτικό Ι συντάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και υπογράφεται από τα µέλη αυτής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί εγγράφως, τους διαγωνιζόµενους να παραλάβουν αντίγραφο του Πρακτικού Ι και γνωστοποιεί το Πρακτικό Ι στο αρµόδιο όργανο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., Κατά του Πρακτικού Ι οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 18. Η ένσταση εξετάζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.ΧΑ. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους µετά από πρόσκλησή τους. Οι Υποφάκελοι Β «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Β Φάση Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και µετά από την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση ο χρόνος και ο τόπος της οποίας γνωστοποιείται, εγγράφως, σε όλους τους διαγωνιζόµενους, για την αποσφράγιση του Υποφακέλου Β «Οικονοµική προσφορά» στην οποία µπορεί να παραστούν οι εκπρόσωποι ή αντίκλητοι των διαγωνιζόµενων ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης αριθµεί και µονογράφει ανά φύλο τα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 14

15 έγγραφα που βρίσκονται σε αυτόν και στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει, και αξιολογεί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα τεύχη διαγωνισµού. Κατόπιν συντάσσει Πρακτικό ΙΙ στο οποίο αναφέρονται, οι εργασίες και ενέργειες αυτής καθώς και πίνακας µε την Οικονοµική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου. Το Πρακτικό ΙΙ συντάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από τα µέλη αυτής. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί, εγγράφως, τους διαγωνιζόµενους να παραλάβουν αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ και γνωστοποιεί το Πρακτικό ΙΙ στο αρµόδιο όργανο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 18. Η ένσταση εξετάζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.ΧΑ. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους µετά από πρόσκλησή τους. Κατόπιν το αρµόδιο όργανο µε απόφασή του, η οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και στην παραπάνω αναφερόµενη απόφαση επί των ενστάσεων, ανακηρύσσει τον ανάδοχο Στην περίπτωση που υποψήφιοι έχουν αποκλειστεί σε κάποια φάση του διαγωνισµού µπορούν να αιτηθούν την επιστροφή των φακέλων των προσφορών τους, που δεν έχουν ανοιχθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τους υποψηφίους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του Υποφακέλου Α (δικαιολογητικών συµµετοχής) µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συµπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία του Υποφακέλου Α (δικαιολογητικών συµµετοχής) της συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν σχετικά, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του Υποφακέλου Α που αφορούν την «Τεχνική Προσφορά» δεν επιτρέπονται. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 15

16 13.4 Η Οικονοµική Προσφορά των υποψηφίων διορθώνεται και συµπληρώνεται από την Επιτροπή εφόσον αυτό επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 15 του παρόντος τεύχους. ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 14.1 Στον Υποφάκελο Α περιέχονται τα στοιχεία - δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συµµόρφωση ως προς τις προϋποθέσεις συµµετοχή καθώς και η τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Στον υποφάκελο αυτό περιέχεται επίσης και αναλυτικός πίνακας µε τα περιεχόµενά του. Τα απαιτούµενα έγγραφα θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα στον Υποφάκελο Α ανά είδος δικαιολογητικού, µε τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω και ανά συµµετέχοντα ή ανά µέλος σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, µε τη σειρά που τα µέλη αυτά εµφανίζονται στην Αίτηση Συµµετοχής Ο υποψήφιος προσκοµίζει εντός του Υποφακέλου Α τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και νοµιµοποιητικά στοιχεία: α- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της σύµβασης, σύµφωνα µε το συνηµµένο, στο Παράρτηµα ' του παρόντος τεύχους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. β- Καταστατικό Νοµικού Προσώπου και νόµιµη εκπροσώπηση γ- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 16

17 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 19.1 της παρούσας. iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του παρόντος. δ- Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. ε- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α75) όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισµού και του σχεδίου σύµβασης Στοιχεία ικανότητας - Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας εντός του Υποφάκελου Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Ικανότητας-- Τεχνική Προσφορά» κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες αντίστοιχες µε τον παρόντα διαγωνισµό παρόµοιες εργασίες των πέντε τελευταίων χρόνων (τουλάχιστον 1), µε µνεία, για κάθε εργασία-παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι εργασίες -παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή Τεχνική Προσφορά - Στον Υποφάκελο Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται αναλυτικά οι διαδικασίες, ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 17

18 χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου συνοδευόµενα από τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια εργαστηριακού εξοπλισµού, στοιχεία φωτογραφικών υλικών,εµφανιστικών υγρών κ.λπ.) µε τρόπο ώστε να παρέχεται σαφής εικόνα του εργαστηρίου και του τρόπου λειτουργίας του. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να αποδεικνύει ότι διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό για την εκτέλεση των εργασιών µε την συµπλήρωση, επί ποινή αποκλεισµού,.των πινάκων συµµόρφωσης του παραρτήµατος (Παράρτηµα Β) της παρούσας ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Υποφάκελος Β περιέχει την Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντα. Η οικονοµική προσφορά γίνεται µε συµπλήρωση, από τον προσφέροντα, του Πίνακα του Παραρτήµατος Γ και είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού. Η τιµή µονάδος αναγράφεται στην οικονοµική προσφορά αριθµητικά. Η συµπλήρωση των πινάκων της Οικονοµικής Προσφοράς θα αφορά µόνο αριθµητικές τιµές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λ.π., επί ποινή αποκλεισµού. Στην οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, που πρέπει να είναι σε ευρώ ( ) περιλαµβάνονται ανηγµένα όλα τα έξοδα και οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύµβασης. Οικονοµικές προσφορές άνω του προϋπολογισµού δεν γίνονται δεκτές Για ασυνήθιστα χαµηλά οικονοµικές προσφορές σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µπορεί να απαιτήσει να υποβληθεί από τον προσφέροντα ειδική έκθεση τεκµηρίωσης. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την έκθεση αυτή εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη απαίτηση της ΕΚΧΑ.ΑΕ. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. η αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών αυτών µετά από αιτιολόγηση. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 16.1 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Ο προσφέρων που ανακηρύσσεται ως προµηθευτής, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς τον ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης. Η εγγυητική δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του προµηθευτή έναντι της εταιρίας για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση της προµήθειας και σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 18

19 σύµβασης. Η εγγυητική αυτή συµπληρώνεται ως προς το ύψος της σε κάθε µεταγενέστερη αύξηση του συµβατικού τιµήµατος, µειώνεται δε σε περίπτωση µείωσης αυτού µετά από αίτηση του προµηθευτή και έγκριση αυτής από την εταιρία. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εφόσον δεν έχει καταπέσει ολικά ή µερικά, επιστρέφεται άτοκα στον προµηθευτή, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την λήξη της σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατά αυτού, από οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 17. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 17.1 Παράδοση και Παραλαβή Οι προς εκτέλεση εργασίες θα καθορίζονται τµηµατικά µε εντολές της Εταιρείας. Ταυτόχρονα χορηγούνται αρνητικά φιλµ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης στις οποίες θα ορίζονται και οι προθεσµίες παράδοσης αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης των παραδόσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: Για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης από την καθορισµένη ηµεροµηνία ενεργοποίησης των αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο µε το µισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας των καθυστερούµενων ειδών. Αν παρουσιασθεί καθυστέρηση παράδοσης µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός από την καθορισµένη ηµεροµηνία ενεργοποίησης, η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή.. Επίσης η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 19

20 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού Προµηθειών (ΦΕΚ.662Β / ) επιτρέπονται κατά της διακήρυξης, της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και κατά της απόφασης ανάθεσης της προµήθειας ή υπηρεσίας. Αρµόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 13 της παρούσας, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να προσκοµίσει, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 20

21 επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος, αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 21

22 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 5. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 6. Πλήρη φάκελο των νοµιµοποιητικών στοιχείων αυτών δηλ. ΦΕΚ σύστασης, κωδικοποιηµένο καταστατικό, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση αυτού, πιστοποιητικό µεταβολών. δ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 22

23 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την κατακύρωση Το Αρµόδιο Όργανο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έχει δικαίωµα να αποδεχθεί ή να µην αποδεχθεί (ολικά ή µερικά) τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, ακόµη δε διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να επιστρέψει τα κατατεθειµένα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης, εάν κατά την κρίση του διαπιστωθούν ασάφειες ή ασυµβατότητες 19.4 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής και για οποιονδήποτε λόγο Ο Ανάδοχος µετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τόπο. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µε υπαιτιότητά του, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο διαγωνισµό υπέρ της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία ύστερα από απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, ανακηρύσσει ανάδοχο τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη 19.6 Η σύναψη της Σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν υποβάλλει γραπτώς την αντίρρησή του Μετά την υπογραφή της σύµβασης απαγορεύεται στον παρέχοντα να εκχωρήσει σε τρίτον το σύνολο ή µέρος της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας του περί παροχής των σχετικών υπηρεσιών, η οποία αποδεδειγµένα δεν του επιτρέπει τη Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 23

24 συνέχιση της παροχής, αυτή µπορεί να εκχωρηθεί µετά από προηγούµενη έγκριση της εταιρίας. Η εκχώρηση ή υποκατάσταση επιτρέπεται µόνον αν ο εκδοχέας ή υποκατάστατος διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχα προσόντα µε τον παρέχοντα. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 25

26 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και Παράρτηµα Α' - Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Προδιαγραφές Εµφάνισης εγχρώµων φιλµς Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα επεξεργασίας (εµφάνισης) των εγχρώµων αρνητικών αεροφίλµς, µε διαστάσεις 24 cm πλάτος και 61 m µήκος και µε χηµικά επεξεργασίας τύπου C-41 ή ανάλογα. i. Η εµφάνιση να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο κατασκευασµένο ειδικά για την απαιτούµενη επεξεργασία του ανωτέρου τύπου έγχρωµου αεροφίλµ και συγκεκριµένα να αποτελείται τουλάχιστον από 6 (εξι) κάδους επεξεργασίας, αυτόµατο σύστηµα θέρµανσης και ψύξης ώστε να διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία των χηµικών µε ανοχή 0,25 ο C. ii. iii. iv. Πριν και µετά από την εµφάνιση κάθε αεροφίλµ τα χηµικά επεξεργασίας του αυτόµατου εµφανιστηρίου πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε τις αρχές της ευαισθησιοµετρίας από προεκτεθηµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips) οι οποίες να µετρούνται από πυκνόµετρο και να συγκρίνονται µε την λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του αεροφίλµ από όπου και θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή ποιοτικά κατάσταση των χηµικών Σε καθένα προς εµφάνιση αεροφίλµ και σε σηµείο που δε θα είναι εκτεθηµένο (παρθένο) θα πρέπει να εκτεθεί µε ευαισθησιόµετρο (sensitometer), µια βαθµολογηµένη λωρίδα (step wedge), 19 ή 21 βηµάτων µε ονοµαστική αύξηση πυκνότητας 0,15 D. Το εµφανισµένο αεροφίλµ πρέπει να είναι πλήρως στερεωµένο, πλυµένο και απελευθερωµένο από υπόλοιπα χηµικών επίσης χωρίς λεκέδες, γρατζουνιές, δαχτυλιές, σηµάδια από άλατα νερού και στατικού ηλεκτρισµού v. Η θερµοκρασία του αέρα που στεγνώνει το αεροφίλµ στο αυτόµατο εµφανιστήριο δεν θα υπερβαίνει τους 40 ο C η δε θερµοκρασία του νερού που θα πλένει το αερεοφίλµ πρέπει να είναι 30 ο C ώστε να µην επηρεάζει την µετρητική ικανότητα της εικόνας vi. Η ελάχιστη πυκνότητα να είναι 0.20 D µε 0.40 D πάνω από την βάση συν την οµίχλη (base plus fog) και η µεγίστη να είναι 1.50 D µε 1.70 D έτσι ώστε να µην υπάρχει απώλεια πληροφοριών στην εκτύπωση των φωτογραφιών. Το πυκνόµετρο που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανωτέρω µετρήσεις θα πρέπει να έχει Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 26

27 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και διάµετρο ανάγνωσης 1 ή 2 mm. vii. Τα εµφανισµένα αεροφίλµς να παραδίδονται σε ρολό και µέσα στο πλαστικό η µεταλλικό κουτί του κατασκευαστή. 2. Εκτύπωση εγχρώµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα επεξεργασίας (εµφάνισης) των εγχρώµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών εξ επαφής. i. Κατά την έκθεση εκτύπωσης το αρνητικό και το φωτογραφικό χαρτί να είναι απόλυτα επιπεδωµένα ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες λόγω κακής εστίασης στο είδωλο. ii. iii. iv. Η έκθεση των αεροφωτογραφιών να γίνεται απαραίτητα από εκτυπωτή ηλεκτρονικής διόρθωσης των πυκνοτήτων (electronic dodging printer). To φωτογραφικό χαρτί να είναι λεπτόκοκκο, µεσαίου βάρους και η επιφάνειά του γυαλιστερή ή ηµιµάτ. Η βάση του να είναι RC (raisin coated). Η εµφάνιση των αεροφωτογραφιών να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο που τα χηµικά επεξεργασίας να ελέγχονται σύµφωνα µε της αρχές της ευαισθητοµετρίας µε προεκτεθηµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips), οι οποίες να µετρούνται µε πυκνόµετρο και να συγκρίνονται µε τη λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του χαρτιού απ όπου θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή κατάσταση των χηµικών. v. Η αντίθεση (contrast) των αεροφωτογραφιών να είναι τέτοια ώστε να τυπώνονται οι λεπτοµέρειες των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων του αρνητικού. Σε περίπτωση που το contrast υπερβαίνει το 1.60 ( D = 1.60) τότε στην παραγόµενη αεροφωτογραφία η τιµή αυτή να µειώνεται κατά 20% τουλάχιστον. Η εµφανής διαφοροποίηση στις πυκνότητες, το contrast και τη χρωµατική ισορροπία µεταξύ των επικαλυπτοµένων φωτογραφιών είναι λόγος απόρριψης των αεροφωτογραφιών. vi. vii. Σε κάθε αεροφωτογραφία θα πρέπει να τυπώνονται ευκρινώς τα εικονοσηµεία και όποια άλλη χρήσιµη πληροφορία υπάρχει στο αρνητικό, π.χ. τιτλογράφηση. Οι αεροφωτογραφίες να είναι καλά στερεωµένες, καθαρές από χηµικούς λεκέδες, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 27

28 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και άλατα νερού, αποτυπώµατα δακτύλων, γρατσουνιές ή άλλα σηµάδια τα οποία είναι δυνατό να δηµιουργηθούν στο εργαστήριο. viii. ix. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτύπωση των αεροφωτογραφιών να είναι κατά προτίµηση από µεγάλο και γνωστό οίκο φωτογραφικών υλικών και να µην έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης. Οι αεροφωτογραφίες να παραδίδονται επίπεδες σε φύλλα, διαστάσεων 25.4Χ25.4 cm περίπου µέσα σε χάρτινα κουτιά. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τη συµβατική υποχρέωση στο χρονοδιάγραµµα παράδοσης. 3. Εκτύπωση εγχρώµων και ασπρόµαυρων διαθετικών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα της εκτύπωσης των εγχρώµων και ασπρόµαυρων διαθετικών εξ επαφής. i. Κατά την έκθεση εκτύπωσης το αρνητικό και το διαθετικό να είναι απόλυτα επιπεδωµένα ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες λόγω κακής εστίασης στο είδωλο. ii. iii. iv. Η έκθεση των διαθετικών να γίνεται απαραίτητα από εκτυπωτές ηλεκτρονικής διόρθωσης των πυκνοτήτων (electronic dodging printers). To διαθετικό φίλµ να είναι αδιάσταλτης βάσης και να έχει πάχος βάσης 0.18mm. Η εµφάνιση των διαθετικών να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο που τα χηµικά επεξεργασίας να ελέγχονται σύµφωνα µε της αρχές της ευαισθητοµετρίας µε προεκτεθειµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips), οι οποίες να µετρούνται µε πυκνόµετρο και να συγκρίνονται µε τη λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του χαρτιού απ όπου θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή κατάσταση των χηµικών. v. Η αντίθεση (contrast) των διαθετικών να είναι τέτοια ώστε να τυπώνονται οι λεπτοµέρειες των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων του αρνητικού. Η εµφανής διαφοροποίηση στις πυκνότητες, το contrast και τη χρωµατική ισορροπία µεταξύ των επικαλυπτοµένων φωτογραφιών είναι λόγος απόρριψης των αεροφωτογραφιών. vi. Σε κάθε διαθετικό θα πρέπει να τυπώνονται ευκρινώς τα εικονοσηµεία και όποια Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 28

29 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και άλλη χρήσιµη πληροφορία υπάρχει στο αρνητικό, π.χ. τιτλογράφηση. vii. viii. ix. Τα διαθετικά να είναι καλά στερεωµένα, καθαρά από χηµικούς λεκέδες, άλατα νερού, αποτυπώµατα δακτύλων, γρατσουνιές ή άλλα σηµάδια τα οποία είναι δυνατό να δηµιουργηθούν στο εργαστήριο. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτύπωση των διαθετικών να είναι κατά προτίµηση από µεγάλο και γνωστό οίκο φωτογραφικών υλικών και να µην έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης. Τα διαθετικά να παραδίδονται επίπεδα σε φύλλα, διαστάσεων 25.4Χ25.4 cm περίπου µέσα σε χάρτινα κουτιά. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τη συµβατική υποχρέωση στο χρονοδιάγραµµα παράδοσης. 4.Μεγεθύνσεις έγχρωµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα επεξεργασίας (εµφάνισης) των µεγεθύνσεων εγχρώµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών. i. Κατά την έκθεση εκτύπωσης το αρνητικό και το φωτογραφικό χαρτί να είναι απόλυτα επιπεδωµένα ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες λόγω κακής εστίασης στο είδωλο. ii. iii. iv. To φωτογραφικό χαρτί, διαστάσεως 50 Χ 60 cm, να είναι λεπτόκοκκο, µεσαίου βάρους και η επιφάνειά του γυαλιστερή ή ηµιµάτ. Η βάση του να είναι RC (raisin coated). Η εµφάνιση των αεροφωτογραφιών να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο που τα χηµικά επεξεργασίας να ελέγχονται σύµφωνα µε της αρχές της ευαισθητοµετρίας µε προεκτεθειµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips), οι οποίες να µετρούνται µε πυκνόµετρο καινα συγκρίνονται µε τη λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του χαρτιού απ όπου θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή κατάσταση των χηµικών. Η αντίθεση (contrast) των αεροφωτογραφιών να είναι τέτοια ώστε να τυπώνονται οι λεπτοµέρειες των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων του αρνητικού. Σε περίπτωση που το contrast υπερβαίνει το 1.60 ( D = 1.60) τότε στην παραγόµενη αεροφωτογραφία η τιµή αυτή να µειώνεται κατά 20% τουλάχιστον. Η εµφανής Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 29

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ, 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΚΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηράκλειο 30-12-2011 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 600 Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους τέρµα Τ.Κ. 66100 - ΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 3/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 06/11/2014 ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ :12095/732965 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ»

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 Ανοικτός ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα