ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: "ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΙΛΜΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΘΕΤΙΚΩΝ" ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...5 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...5 ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 9. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...8 ΑΡΘΡΟ 11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ...9 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...10 ΑΡΘΡΟ 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...13 ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...16 ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...18 ΑΡΘΡΟ 16. ΑΡΘΡΟ 17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ...18 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ...19 ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ...20 ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...37 Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 2

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1 Επωνυµία και ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισµός: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Υπόψη: ιεύθυνσης ιοικητικού (Πρωτόκολλο) ιεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 288 Τοποθεσία/Πόλη: Χολαργός / Αθήνα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδροµικός Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυπία (Φάξ): ιεύθυνση Internet (URL): Στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 288: αποστέλλονται/υποβάλλονται οι προσφορές, παρέχεται το έντυπο υλικό του διαγωνισµού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. 1.2 Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.», που µε τον νόµο 4164/2013 µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε) ιδρύθηκε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ. Ε (Απόφαση 81706/6085/ /ΦΕΚ 872Β/ ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Σκοπός της εταιρίας είναι η µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου ενώ αποτελεί το φορέα που έχει αναλάβει το έργο κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών. Με τον προαναφερθέντα νόµο, ανέλαβε επίσης τις αρµοδιότητες που αφορούν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίµων της, τη δηµιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων και δεδοµένων περιβάλλοντος. Η εταιρία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, του Ν. 2308/1995 και του Ν.2664/1998, όπως ισχύουν σήµερα. Με τον νόµο 3899/ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 3

4 2010 εντάχθηκε στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 " ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ΕΚΟ". Μοναδικός µέτοχος της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι το Ελληνικό ηµόσιο και η εταιρία εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε υπηρεσίες χορήγησης αντιγράφων από το αρχείο Αεροφωτογραφήσεων. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήµατός της στην οδό Τιµ. Βάσσου τηρεί αρχείο 400,000 περίπου αεροφωτογραφιών και παρέχει αντίγραφα από το υλικό αυτό σε ηµόσιους/ιδιωτικούς Φορείς και σε πολίτες κατόπιν σχετικής διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τα κάτωθι: Τον κανονισµό Προµηθειών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (ΦΕΚ.662Β / ) Τον νόµο 4013/11 (ΦΕΚ 204/ ) όπως ισχύει Γενικότερα, κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. Η προέγκριση πολυετούς υποχρέωσης για την σχετική δαπάνη έχει ληφθεί µε την υπ αριθµ.42824/ µε Α Α : 6ΗΙ80-ΝΛ7 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού έχει σταλεί για δηµοσίευση σε δύο Ελληνικές Εφηµερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας. Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του διαδικτύου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. που αναφέρεται στο Άρθρο 1. Επίσης η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο «ΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr) και τα τεύχη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (www.e-procurement.gov.gr) Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 4

5 ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Είδος σύµβασης Το είδος της σύµβασης είναι σύµβαση παροχής υπηρεσιών 6.2 Κατηγορίες προµήθειας Ταξινόµηση κατά CPV: ( Φωτογραφικές υπηρεσίες) 6.3 Τίτλος του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Ο τίτλος του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι: «ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΙΛΜΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΘΕΤΙΚΩΝ» 6.4 Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της παρούσας ιακήρυξης είναι η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την επιλογή του Αναδόχου για παροχή των παρακάτω φωτογραφικών εργασιών : (i) Εµφάνιση εγχρώµων φιλµς. (ii) Εκτύπωση εγχρώµων αεροφωτογραφιών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (iii) Εκτύπωση εγχρώµων διαθετικών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (iv) Μεγεθύνσεις έγχρωµων αεροφωτογραφιών. (v) Εκτύπωση ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (vi) Εκτύπωση ασπρόµαυρων διαθετικών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. (vii) Μεγεθύνσεις ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών. 6.5 Είδη Η περιγραφή των ειδών προς αναπαραγωγή εµφανίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 5

6 6.6 Τόπος Παράδοσης Ως τόπος παράδοσης των παρεχόµενων υπηρεσίων ορίζεται το υποκατάστηµα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Τιµ. Βάσσου 11-13, είτε οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας Αττικής υποδείξει η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 6.7 Χρονοδιάγραµµα παράδοσεων Οι προς εκτέλεση εργασίες καθορίζονται τµηµατικά µε εντολές του Εργοδότη. Ταυτόχρονα χορηγούνται αρνητικά φιλµ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης στις οποίες θα ορίζονται και οι προθεσµίες παράδοσης αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα ηµέρες. 6.8 Συνολική Προσφορά Οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της προµήθειας. εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβληθούν προσφορές για τµήµα (µέρος) της. 6.9 Εναλλακτικές Προσφορές εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για τη ζητούµενη προµήθεια. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200,000 ) πλέον του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση έχει διάρκεια ολοκλήρωσης τριάντα έξι µήνες (36) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, ή µέχρι εξάντλησης του προϋπολογισµού των ΑΡΘΡΟ 9. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία, εφόσον τα ίδια ή κάθε ένα από τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): δραστηριοποιούνται στην παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπου είναι εγκατεστηµένα, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τρίτων χωρών, που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στη ιεθνή Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), και κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 6

7 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/ ) ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν τη κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εµπορικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί και άλλα νοµικά πρόσωπα, που έχουν συσταθεί κατά τη νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι: (α) εφόσον η έδρα τους είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Εµπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Τεχνικό Επιµελητήριο. (β) εφόσον η έδρα τους είναι εκτός Ελλάδος, οφείλουν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Αν κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους είναι υποχρεωτική ειδική έγκριση ή ιδιότητα µέλους συγκεκριµένου οργανισµού για να εκτελέσουν το συµβατικό αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, οφείλουν να αποδείξουν ότι πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις. Το δικαίωµα συµµετοχής αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 του παρόντος τεύχους. 9.2 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία τόσο τα ίδια τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα όσο και τα προσφέροντα σχήµατα στα οποία συµµετέχουν. 9.3 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογράφεται από όλους τους προσφέροντες και επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών, από όλα τα µέλη αυτών ή από το νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτών. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ανωτέρω περίπτωση της σύµπραξης επέχει θέση δήλωση σύµπραξης Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 7

8 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να συµµετέχουν στο ιαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 5% επί του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, η οποία πρέπει: Να φέρει τη µορφή του υποδείγµατος της εγγυητικής συµµετοχής που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος τεύχους. Να εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε (ή του ΕΟΧ) και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Να έχει τον τίτλο του διαγωνισµού και της σύµβασης για τα οποία δίδεται η εγγύηση, να εκδοθεί προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. υπέρ του προσφέροντος και σε περίπτωση σύµπραξης να εκδοθεί στο όνοµα όλων των µελών αυτής και όχι υπέρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά και καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη τους. Να είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και, σε περίπτωση έκδοσης από ξένη Τράπεζα, να συνοδεύεται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. Η ισχύς της πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστηµα των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών αλλά να προβλέπεται η δυνατότητα της παράτασης της για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στο διαγωνισµό επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου. Η εγγυητική συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση στον προκαθορισµένο από την εταιρία χρόνο και δεν προσκοµίσει την σχετική εγγυητική καλής εκτέλεσης καθώς και κάθε άλλο απαιτούµενο έγγραφο. Σε περίπτωση αποκλεισµού προσφερόντων από οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού, οι εγγυητικές τους επιστολές επιστρέφονται άτοκα εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 8

9 ΑΡΘΡΟ 11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Τα Τεύχη του ιαγωνισµού (Ττ ) είναι η παρούσα ιακήρυξη, στην οποία περιλαµβάνονται και: Το Παράρτηµα Α : Τεχνικές Προδιαγραφές Το Παράρτηµα Β': Πίνακες Συµµόρφωσης Το Παράρτηµα Γ : Οικονοµική Προσφορά Το Παράρτηµα : Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών Το Παράρτηµα Ε : Σχέδιο σύµβασης Τα Τεύχη του ιαγωνισµού µπορούν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους µε αίτησή τους προς την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µετά από τη δηµοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τη διεύθυνση που αναγράφεται στο Άρθρο 1 και διατίθενται δωρεάν. Σηµειώνεται ότι τα έντυπα των ως άνω αναφεροµένων Παραρτηµάτων του Τεύχους της ιακήρυξης, δύναται να ληφθούν επισήµως και σε ψηφιακή µορφή, µόνο από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ώστε να χρησιµοποιηθούν για την ευχερέστερη συµπλήρωση των στοιχείων της προσφοράς από τους υποψήφιους προµηθευτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή στη µορφή και το περιεχόµενο των χορηγούµενων ψηφιακών αρχείων. Κατά την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παρέχουν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., τα στοιχεία τους (όπως ονοµατεπώνυµο του νόµιµα εξουσιοδοτούµενου, διεύθυνση, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) µε τα οποία θα επικοινωνεί µαζί τους η Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν ερωτήµατα και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης και τη διενέργεια του διαγωνισµού υποβάλλονται εγγράφως από τους ενδιαφερόµενους µέχρι την 08/10/2014 και ώρα 13:00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται ταυτόχρονα σε όλους όσους έχουν παραλάβει την παρούσα διακήρυξη µέχρι την 10/10/2014. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 9

10 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να ακολουθεί, σε ό,τι αφορά τον τρόπο υποβολής και το περιεχόµενο του φακέλου, τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο καθώς και τις οδηγίες συµπλήρωσης των πινάκων συµµόρφωσης της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήµατος Β. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα Ελλάδος 11:30. Παράταση, πέραν αυτής της ώρας, αποκλείεται. Φάκελοι προσφορών που θα υποβληθούν (κατατεθούν ή παραληφθούν) µετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτοί και επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κανένα έγγραφο ή στοιχείο δεν γίνεται δεκτό, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του, εκτός για όσα ζητηθούν διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση σε έντυπη µορφή. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο από τον ενδιαφερόµενο ή από ειδικά εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή ή µε υπηρεσία courier στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 1, και να αναγράφονται επί αυτού τα εξής: Προσφορά για το διαγωνισµό: "ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΙΛΜΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΘΕΤΙΚΩΝ" Στοιχεία προσφέροντος :.. (ονοµατεπώνυµο, πλήρης επωνυµία νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, ) (σε περίπτωση σύµπραξης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Στοιχεία εκπροσώπου :. (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, ) Αποδέκτης: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων Χολαργός Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 10

11 Σηµείωση: «Να µην ανοιχθεί από την υπηρεσία πρωτοκόλλου παρά µόνον από το αρµόδιο όργανο του ιαγωνισµού». Οι ενδιαφερόµενοι, στην περίπτωση αποστολής των προσφορών τους µε συστηµένη επιστολή ή courier, φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., δεδοµένου ότι πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µέχρι την ανωτέρω οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη για το εµπρόθεσµο ή µη της παραλαβής της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που περιέχονται σε αυτή. Εκτός φακέλου της προσφοράς, υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του και η οποία πρέπει να αναφέρει: Την αποδοχή των όρων του διαγωνισµού και την αίτηση του για συµµετοχή στον διαγωνισµό. Τον τίτλο του διαγωνισµού για τον οποίο υποβάλλει προσφορά. Τα στοιχεία του προσφέροντος ή σε περίπτωση από κοινού συµµετοχής τα στοιχεία όλων των συµµετεχόντων σε αυτές, µε τις διευθύνσεις τους, τηλέφωνα, φαξ, e mail κ.λπ. Τον νόµιµο εκπρόσωπό αυτών, µε πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ, e mail κτλ. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιέχει ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους µε τις ενδείξεις: Υποφάκελος Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά», ο οποίος περιέχει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα στο διαγωνισµό έτσι όπως αυτά καθορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 14 της παρούσας. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 11

12 Υποφάκελος Β «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς του προσφέροντα, έτσι όπως αυτά καθορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 15 της παρούσας. Σε όλους τους επί µέρους υποφακέλους αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, πλήρης επωνυµία νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, e- mail) ο τίτλος του διαγωνισµού, και ο τίτλος του υποφακέλου. Σε περίπτωση από κοινού συµµετοχής πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. Τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόµενο των υποφακέλων των προσφορών πρέπει να είναι αριθµηµένα ανά φύλλο µε συνεχόµενη αρίθµηση ανά φάκελο, χωρίς διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές και προσθήκες. Αν υπάρχουν τέτοιες θα πρέπει είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό και η υποβολή της προσφοράς έχει την έννοια της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής, εκ µέρους του συµµετέχοντος στη διαδικασία, των όρων του διαγωνισµού όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη. Γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της σύµβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν κατά τους όρους της παρούσας και η αλληλογραφία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο). Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια που δύναται να συνοδεύουν το προσφερόµενο λογισµικό που επιτρέπεται να προσκοµισθούν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ελάχιστο χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από το ανωτέρω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα απορρίπτεται. Εάν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του διαγωνισµού, η ισχύς των προσφορών ανανεώνεται αυτόµατα για ένα επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε το µισό του ανωτέρω οριζοµένου. Παράταση της ισχύος των προσφορών πέραν αυτού του επιπρόσθετου χρονικού διαστήµατος είναι δυνατή και θα ισχύει µόνο για τους συµµετέχοντες που την αποδέχονται εγγράφως. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 12

13 Ο φάκελος της κάθε προσφοράς αποσφραγίζεται και ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της ιακήρυξης. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες, οι οριζόµενοι στην αίτηση συµµετοχής εκπρόσωποι τους ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην αναφερόµενη στο Άρθρο 1 της παρούσας διεύθυνση, στις 15/10/2014 και ώρα Ελλάδος 12:00. ΑΡΘΡΟ 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εξέταση των προσφορών πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από την αρµόδια υπηρεσία της εταιρίας τις προσφορές που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν και ενεργεί, ανά φάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Α Φάση Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, ελέγχει κατ αρχήν την εµπρόθεσµη κατάθεση του Φακέλου Συµµετοχής και αποσφραγίζει τους Φακέλους Συµµετοχής που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Στη συνέχεια, αριθµεί και µονογράφει όλους τους Φακέλους Συµµετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς επιµέρους φακέλους. Η µονογραφή έχει την έννοια ότι οι Φάκελοι Προσφορών και επιµέρους φάκελοι δεν έχουν παραβιαστεί. Η Επιτροπή συντάσσει επιτόπου πίνακα των προσφορών, που υποβλήθηκαν εµπροθέσµως. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της ιακήρυξης. Κατόπιν αποσφραγίζει τους Υποφακέλους Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» όλων των υποψηφίων και µονογράφει ανά φύλλο το περιεχόµενό τους. Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία αποσφράγισης συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες εργάσιµες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 13

14 Οι Υποφάκελος Β «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και φυλάσσεται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίασή της, ελέγχει για κάθε έναν υποψήφιο την έγκυρη συµµετοχή του, και την πληρότητα του Υποφακέλου Α, σύµφωνα µε το Άρθρο 14, του παρόντος τεύχους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του Υποφακέλου Α όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται σύµφωνα µε την αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του υποψηφίου και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, οι εργασίες και ενέργειές της από την ηµέρα παραλαβής των προσφορών και οι αποκλειόµενοι µετά τον έλεγχο του Υποφακέλου Α, καθώς και οι δικαιούµενοι συµµετοχής στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισµού των υποψηφίων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό ή των όποιων η τεχνική προσφορά κρίνεται απαράδεκτη. Το Πρακτικό Ι συντάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και υπογράφεται από τα µέλη αυτής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί εγγράφως, τους διαγωνιζόµενους να παραλάβουν αντίγραφο του Πρακτικού Ι και γνωστοποιεί το Πρακτικό Ι στο αρµόδιο όργανο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., Κατά του Πρακτικού Ι οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 18. Η ένσταση εξετάζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.ΧΑ. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους µετά από πρόσκλησή τους. Οι Υποφάκελοι Β «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Β Φάση Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και µετά από την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση ο χρόνος και ο τόπος της οποίας γνωστοποιείται, εγγράφως, σε όλους τους διαγωνιζόµενους, για την αποσφράγιση του Υποφακέλου Β «Οικονοµική προσφορά» στην οποία µπορεί να παραστούν οι εκπρόσωποι ή αντίκλητοι των διαγωνιζόµενων ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης αριθµεί και µονογράφει ανά φύλο τα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 14

15 έγγραφα που βρίσκονται σε αυτόν και στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει, και αξιολογεί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα τεύχη διαγωνισµού. Κατόπιν συντάσσει Πρακτικό ΙΙ στο οποίο αναφέρονται, οι εργασίες και ενέργειες αυτής καθώς και πίνακας µε την Οικονοµική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου. Το Πρακτικό ΙΙ συντάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από τα µέλη αυτής. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί, εγγράφως, τους διαγωνιζόµενους να παραλάβουν αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ και γνωστοποιεί το Πρακτικό ΙΙ στο αρµόδιο όργανο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 18. Η ένσταση εξετάζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.ΧΑ. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους µετά από πρόσκλησή τους. Κατόπιν το αρµόδιο όργανο µε απόφασή του, η οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και στην παραπάνω αναφερόµενη απόφαση επί των ενστάσεων, ανακηρύσσει τον ανάδοχο Στην περίπτωση που υποψήφιοι έχουν αποκλειστεί σε κάποια φάση του διαγωνισµού µπορούν να αιτηθούν την επιστροφή των φακέλων των προσφορών τους, που δεν έχουν ανοιχθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τους υποψηφίους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του Υποφακέλου Α (δικαιολογητικών συµµετοχής) µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συµπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία του Υποφακέλου Α (δικαιολογητικών συµµετοχής) της συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν σχετικά, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του Υποφακέλου Α που αφορούν την «Τεχνική Προσφορά» δεν επιτρέπονται. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 15

16 13.4 Η Οικονοµική Προσφορά των υποψηφίων διορθώνεται και συµπληρώνεται από την Επιτροπή εφόσον αυτό επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 15 του παρόντος τεύχους. ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 14.1 Στον Υποφάκελο Α περιέχονται τα στοιχεία - δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συµµόρφωση ως προς τις προϋποθέσεις συµµετοχή καθώς και η τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Στον υποφάκελο αυτό περιέχεται επίσης και αναλυτικός πίνακας µε τα περιεχόµενά του. Τα απαιτούµενα έγγραφα θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα στον Υποφάκελο Α ανά είδος δικαιολογητικού, µε τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω και ανά συµµετέχοντα ή ανά µέλος σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, µε τη σειρά που τα µέλη αυτά εµφανίζονται στην Αίτηση Συµµετοχής Ο υποψήφιος προσκοµίζει εντός του Υποφακέλου Α τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και νοµιµοποιητικά στοιχεία: α- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της σύµβασης, σύµφωνα µε το συνηµµένο, στο Παράρτηµα ' του παρόντος τεύχους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. β- Καταστατικό Νοµικού Προσώπου και νόµιµη εκπροσώπηση γ- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 16

17 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α του άρθρου 19.1 της παρούσας. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 19.1 της παρούσας. iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του παρόντος. δ- Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. ε- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α75) όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισµού και του σχεδίου σύµβασης Στοιχεία ικανότητας - Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας εντός του Υποφάκελου Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Ικανότητας-- Τεχνική Προσφορά» κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες αντίστοιχες µε τον παρόντα διαγωνισµό παρόµοιες εργασίες των πέντε τελευταίων χρόνων (τουλάχιστον 1), µε µνεία, για κάθε εργασία-παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι εργασίες -παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή Τεχνική Προσφορά - Στον Υποφάκελο Α «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται αναλυτικά οι διαδικασίες, ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 17

18 χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου συνοδευόµενα από τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια εργαστηριακού εξοπλισµού, στοιχεία φωτογραφικών υλικών,εµφανιστικών υγρών κ.λπ.) µε τρόπο ώστε να παρέχεται σαφής εικόνα του εργαστηρίου και του τρόπου λειτουργίας του. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να αποδεικνύει ότι διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό για την εκτέλεση των εργασιών µε την συµπλήρωση, επί ποινή αποκλεισµού,.των πινάκων συµµόρφωσης του παραρτήµατος (Παράρτηµα Β) της παρούσας ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Υποφάκελος Β περιέχει την Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντα. Η οικονοµική προσφορά γίνεται µε συµπλήρωση, από τον προσφέροντα, του Πίνακα του Παραρτήµατος Γ και είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού. Η τιµή µονάδος αναγράφεται στην οικονοµική προσφορά αριθµητικά. Η συµπλήρωση των πινάκων της Οικονοµικής Προσφοράς θα αφορά µόνο αριθµητικές τιµές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λ.π., επί ποινή αποκλεισµού. Στην οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, που πρέπει να είναι σε ευρώ ( ) περιλαµβάνονται ανηγµένα όλα τα έξοδα και οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύµβασης. Οικονοµικές προσφορές άνω του προϋπολογισµού δεν γίνονται δεκτές Για ασυνήθιστα χαµηλά οικονοµικές προσφορές σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µπορεί να απαιτήσει να υποβληθεί από τον προσφέροντα ειδική έκθεση τεκµηρίωσης. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την έκθεση αυτή εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη απαίτηση της ΕΚΧΑ.ΑΕ. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. η αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών αυτών µετά από αιτιολόγηση. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 16.1 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Ο προσφέρων που ανακηρύσσεται ως προµηθευτής, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς τον ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης. Η εγγυητική δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του προµηθευτή έναντι της εταιρίας για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση της προµήθειας και σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 18

19 σύµβασης. Η εγγυητική αυτή συµπληρώνεται ως προς το ύψος της σε κάθε µεταγενέστερη αύξηση του συµβατικού τιµήµατος, µειώνεται δε σε περίπτωση µείωσης αυτού µετά από αίτηση του προµηθευτή και έγκριση αυτής από την εταιρία. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εφόσον δεν έχει καταπέσει ολικά ή µερικά, επιστρέφεται άτοκα στον προµηθευτή, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την λήξη της σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατά αυτού, από οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 17. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 17.1 Παράδοση και Παραλαβή Οι προς εκτέλεση εργασίες θα καθορίζονται τµηµατικά µε εντολές της Εταιρείας. Ταυτόχρονα χορηγούνται αρνητικά φιλµ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης στις οποίες θα ορίζονται και οι προθεσµίες παράδοσης αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης των παραδόσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: Για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης από την καθορισµένη ηµεροµηνία ενεργοποίησης των αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο µε το µισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας των καθυστερούµενων ειδών. Αν παρουσιασθεί καθυστέρηση παράδοσης µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός από την καθορισµένη ηµεροµηνία ενεργοποίησης, η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή.. Επίσης η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 19

20 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού Προµηθειών (ΦΕΚ.662Β / ) επιτρέπονται κατά της διακήρυξης, της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και κατά της απόφασης ανάθεσης της προµήθειας ή υπηρεσίας. Αρµόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 13 της παρούσας, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να προσκοµίσει, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 20

21 επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος, αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 21

22 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α του παρόντος άρθρου. 4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 5. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 6. Πλήρη φάκελο των νοµιµοποιητικών στοιχείων αυτών δηλ. ΦΕΚ σύστασης, κωδικοποιηµένο καταστατικό, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση αυτού, πιστοποιητικό µεταβολών. δ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 22

23 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την κατακύρωση Το Αρµόδιο Όργανο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έχει δικαίωµα να αποδεχθεί ή να µην αποδεχθεί (ολικά ή µερικά) τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, ακόµη δε διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να επιστρέψει τα κατατεθειµένα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης, εάν κατά την κρίση του διαπιστωθούν ασάφειες ή ασυµβατότητες 19.4 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής και για οποιονδήποτε λόγο Ο Ανάδοχος µετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τόπο. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µε υπαιτιότητά του, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο διαγωνισµό υπέρ της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία ύστερα από απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, ανακηρύσσει ανάδοχο τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη 19.6 Η σύναψη της Σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν υποβάλλει γραπτώς την αντίρρησή του Μετά την υπογραφή της σύµβασης απαγορεύεται στον παρέχοντα να εκχωρήσει σε τρίτον το σύνολο ή µέρος της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας του περί παροχής των σχετικών υπηρεσιών, η οποία αποδεδειγµένα δεν του επιτρέπει τη Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 23

24 συνέχιση της παροχής, αυτή µπορεί να εκχωρηθεί µετά από προηγούµενη έγκριση της εταιρίας. Η εκχώρηση ή υποκατάσταση επιτρέπεται µόνον αν ο εκδοχέας ή υποκατάστατος διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχα προσόντα µε τον παρέχοντα. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 25

26 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και Παράρτηµα Α' - Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Προδιαγραφές Εµφάνισης εγχρώµων φιλµς Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα επεξεργασίας (εµφάνισης) των εγχρώµων αρνητικών αεροφίλµς, µε διαστάσεις 24 cm πλάτος και 61 m µήκος και µε χηµικά επεξεργασίας τύπου C-41 ή ανάλογα. i. Η εµφάνιση να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο κατασκευασµένο ειδικά για την απαιτούµενη επεξεργασία του ανωτέρου τύπου έγχρωµου αεροφίλµ και συγκεκριµένα να αποτελείται τουλάχιστον από 6 (εξι) κάδους επεξεργασίας, αυτόµατο σύστηµα θέρµανσης και ψύξης ώστε να διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία των χηµικών µε ανοχή 0,25 ο C. ii. iii. iv. Πριν και µετά από την εµφάνιση κάθε αεροφίλµ τα χηµικά επεξεργασίας του αυτόµατου εµφανιστηρίου πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε τις αρχές της ευαισθησιοµετρίας από προεκτεθηµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips) οι οποίες να µετρούνται από πυκνόµετρο και να συγκρίνονται µε την λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του αεροφίλµ από όπου και θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή ποιοτικά κατάσταση των χηµικών Σε καθένα προς εµφάνιση αεροφίλµ και σε σηµείο που δε θα είναι εκτεθηµένο (παρθένο) θα πρέπει να εκτεθεί µε ευαισθησιόµετρο (sensitometer), µια βαθµολογηµένη λωρίδα (step wedge), 19 ή 21 βηµάτων µε ονοµαστική αύξηση πυκνότητας 0,15 D. Το εµφανισµένο αεροφίλµ πρέπει να είναι πλήρως στερεωµένο, πλυµένο και απελευθερωµένο από υπόλοιπα χηµικών επίσης χωρίς λεκέδες, γρατζουνιές, δαχτυλιές, σηµάδια από άλατα νερού και στατικού ηλεκτρισµού v. Η θερµοκρασία του αέρα που στεγνώνει το αεροφίλµ στο αυτόµατο εµφανιστήριο δεν θα υπερβαίνει τους 40 ο C η δε θερµοκρασία του νερού που θα πλένει το αερεοφίλµ πρέπει να είναι 30 ο C ώστε να µην επηρεάζει την µετρητική ικανότητα της εικόνας vi. Η ελάχιστη πυκνότητα να είναι 0.20 D µε 0.40 D πάνω από την βάση συν την οµίχλη (base plus fog) και η µεγίστη να είναι 1.50 D µε 1.70 D έτσι ώστε να µην υπάρχει απώλεια πληροφοριών στην εκτύπωση των φωτογραφιών. Το πυκνόµετρο που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανωτέρω µετρήσεις θα πρέπει να έχει Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 26

27 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και διάµετρο ανάγνωσης 1 ή 2 mm. vii. Τα εµφανισµένα αεροφίλµς να παραδίδονται σε ρολό και µέσα στο πλαστικό η µεταλλικό κουτί του κατασκευαστή. 2. Εκτύπωση εγχρώµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς. Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα επεξεργασίας (εµφάνισης) των εγχρώµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών εξ επαφής. i. Κατά την έκθεση εκτύπωσης το αρνητικό και το φωτογραφικό χαρτί να είναι απόλυτα επιπεδωµένα ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες λόγω κακής εστίασης στο είδωλο. ii. iii. iv. Η έκθεση των αεροφωτογραφιών να γίνεται απαραίτητα από εκτυπωτή ηλεκτρονικής διόρθωσης των πυκνοτήτων (electronic dodging printer). To φωτογραφικό χαρτί να είναι λεπτόκοκκο, µεσαίου βάρους και η επιφάνειά του γυαλιστερή ή ηµιµάτ. Η βάση του να είναι RC (raisin coated). Η εµφάνιση των αεροφωτογραφιών να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο που τα χηµικά επεξεργασίας να ελέγχονται σύµφωνα µε της αρχές της ευαισθητοµετρίας µε προεκτεθηµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips), οι οποίες να µετρούνται µε πυκνόµετρο και να συγκρίνονται µε τη λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του χαρτιού απ όπου θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή κατάσταση των χηµικών. v. Η αντίθεση (contrast) των αεροφωτογραφιών να είναι τέτοια ώστε να τυπώνονται οι λεπτοµέρειες των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων του αρνητικού. Σε περίπτωση που το contrast υπερβαίνει το 1.60 ( D = 1.60) τότε στην παραγόµενη αεροφωτογραφία η τιµή αυτή να µειώνεται κατά 20% τουλάχιστον. Η εµφανής διαφοροποίηση στις πυκνότητες, το contrast και τη χρωµατική ισορροπία µεταξύ των επικαλυπτοµένων φωτογραφιών είναι λόγος απόρριψης των αεροφωτογραφιών. vi. vii. Σε κάθε αεροφωτογραφία θα πρέπει να τυπώνονται ευκρινώς τα εικονοσηµεία και όποια άλλη χρήσιµη πληροφορία υπάρχει στο αρνητικό, π.χ. τιτλογράφηση. Οι αεροφωτογραφίες να είναι καλά στερεωµένες, καθαρές από χηµικούς λεκέδες, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 27

28 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και άλατα νερού, αποτυπώµατα δακτύλων, γρατσουνιές ή άλλα σηµάδια τα οποία είναι δυνατό να δηµιουργηθούν στο εργαστήριο. viii. ix. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτύπωση των αεροφωτογραφιών να είναι κατά προτίµηση από µεγάλο και γνωστό οίκο φωτογραφικών υλικών και να µην έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης. Οι αεροφωτογραφίες να παραδίδονται επίπεδες σε φύλλα, διαστάσεων 25.4Χ25.4 cm περίπου µέσα σε χάρτινα κουτιά. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τη συµβατική υποχρέωση στο χρονοδιάγραµµα παράδοσης. 3. Εκτύπωση εγχρώµων και ασπρόµαυρων διαθετικών εξ επαφής από αρνητικά φιλµς Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα της εκτύπωσης των εγχρώµων και ασπρόµαυρων διαθετικών εξ επαφής. i. Κατά την έκθεση εκτύπωσης το αρνητικό και το διαθετικό να είναι απόλυτα επιπεδωµένα ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες λόγω κακής εστίασης στο είδωλο. ii. iii. iv. Η έκθεση των διαθετικών να γίνεται απαραίτητα από εκτυπωτές ηλεκτρονικής διόρθωσης των πυκνοτήτων (electronic dodging printers). To διαθετικό φίλµ να είναι αδιάσταλτης βάσης και να έχει πάχος βάσης 0.18mm. Η εµφάνιση των διαθετικών να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο που τα χηµικά επεξεργασίας να ελέγχονται σύµφωνα µε της αρχές της ευαισθητοµετρίας µε προεκτεθειµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips), οι οποίες να µετρούνται µε πυκνόµετρο και να συγκρίνονται µε τη λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του χαρτιού απ όπου θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή κατάσταση των χηµικών. v. Η αντίθεση (contrast) των διαθετικών να είναι τέτοια ώστε να τυπώνονται οι λεπτοµέρειες των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων του αρνητικού. Η εµφανής διαφοροποίηση στις πυκνότητες, το contrast και τη χρωµατική ισορροπία µεταξύ των επικαλυπτοµένων φωτογραφιών είναι λόγος απόρριψης των αεροφωτογραφιών. vi. Σε κάθε διαθετικό θα πρέπει να τυπώνονται ευκρινώς τα εικονοσηµεία και όποια Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 28

29 Μεγεθύνσεις Ασπρόµαυρων και Έγχρωµων Αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις Ασπρόµαυρων και άλλη χρήσιµη πληροφορία υπάρχει στο αρνητικό, π.χ. τιτλογράφηση. vii. viii. ix. Τα διαθετικά να είναι καλά στερεωµένα, καθαρά από χηµικούς λεκέδες, άλατα νερού, αποτυπώµατα δακτύλων, γρατσουνιές ή άλλα σηµάδια τα οποία είναι δυνατό να δηµιουργηθούν στο εργαστήριο. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτύπωση των διαθετικών να είναι κατά προτίµηση από µεγάλο και γνωστό οίκο φωτογραφικών υλικών και να µην έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης. Τα διαθετικά να παραδίδονται επίπεδα σε φύλλα, διαστάσεων 25.4Χ25.4 cm περίπου µέσα σε χάρτινα κουτιά. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τη συµβατική υποχρέωση στο χρονοδιάγραµµα παράδοσης. 4.Μεγεθύνσεις έγχρωµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες διαδικασίες και επιλογές οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα επεξεργασίας (εµφάνισης) των µεγεθύνσεων εγχρώµων και ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών. i. Κατά την έκθεση εκτύπωσης το αρνητικό και το φωτογραφικό χαρτί να είναι απόλυτα επιπεδωµένα ώστε να µη δηµιουργούνται ασάφειες λόγω κακής εστίασης στο είδωλο. ii. iii. iv. To φωτογραφικό χαρτί, διαστάσεως 50 Χ 60 cm, να είναι λεπτόκοκκο, µεσαίου βάρους και η επιφάνειά του γυαλιστερή ή ηµιµάτ. Η βάση του να είναι RC (raisin coated). Η εµφάνιση των αεροφωτογραφιών να γίνει απαραίτητα σε αυτόµατο εµφανιστήριο που τα χηµικά επεξεργασίας να ελέγχονται σύµφωνα µε της αρχές της ευαισθητοµετρίας µε προεκτεθειµένες λωρίδες ελέγχου (control test strips), οι οποίες να µετρούνται µε πυκνόµετρο καινα συγκρίνονται µε τη λωρίδα αναφοράς (reference test strip) της κατασκευάστριας εταιρείας του χαρτιού απ όπου θα φαίνεται η απαιτούµενη καλή κατάσταση των χηµικών. Η αντίθεση (contrast) των αεροφωτογραφιών να είναι τέτοια ώστε να τυπώνονται οι λεπτοµέρειες των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων του αρνητικού. Σε περίπτωση που το contrast υπερβαίνει το 1.60 ( D = 1.60) τότε στην παραγόµενη αεροφωτογραφία η τιµή αυτή να µειώνεται κατά 20% τουλάχιστον. Η εµφανής Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σελίδα 29

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» προϋπολογισµού 12.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Αθήνα 12.04.2012 Αρ. Πρωτ. :151 Το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

. Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, :

. Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, : ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2008 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2726/2008 ΤΗΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ Νο 1834/2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα