ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ Κοζάνη, Αρ. Πρωτ.: 1505 Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τίτλος Αντικείµενο Έργου «Υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση υποστήριξη ιεθνούς Συνεδρίου του προγράµµατος Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηµατοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC στις 9 και 10 Σεπτεµβρίου 2014», µε τίτλο: «Πρόσβαση στην χρηµατοδότηση των ΜΜΕ-Καινοτόµα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας»

2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ: ΕΙΟΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας Υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση υποστήριξη ιεθνούς Συνεδρίου του προγράµµατος Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηµατοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC στις 9 και 10 Σεπτεµβρίου 2014 Περιφέρεια #υτικής Μακεδονίας Περιφέρεια #υτικής Μακεδονίας Απευθείας Ανάθεση µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή Ο προϋπολογισµός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ΕΤΠΑ - Εθνική Συµµετοχή ΕΩΣ και ώρα 10:00 π.µ. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη 2

3 Περιγραφή δράσεων επιµέλεια, προετοιµασία δηµιουργικών και έκδοση εκτύπωση υποστηρικτικού και προωθητικού υλικού (προσκλήσεις, φάκελοι, αφίσες, banners, folders εισηγήσεων, badges κλπ) υπηρεσίες µεταφοράς και εστίασης τεχνική κάλυψη και υπηρεσίες υποστήριξης στη διοργάνωση των επί µέρους δράσεων (διεθνής συνάντηση εργασίας, Τεχνική Συνάντηση, επισκέψεις εργασίας ) υπηρεσίες µετάφρασης-διερµηνείας σε 2 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και αντίστροφα) κάλυψη δαπανών εκτός έδρας µετακίνησης και διαµονής: καταβολή χιλιοµετρικής αποζηµίωσης στην περίπτωση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου ή αντίτιµο εισιτηρίου του συγκοινωνιακού µέσου που θα χρησιµοποιηθεί, στις περιπτώσεις που αυστηρά ορίζεται στην παρούσα υπηρεσίες συντονισµού, προετοιµασίας Συνεδρίου, Τεχνικής Συνάντησης, επισκέψεων εργασίας Εισαγωγή Σύντοµη περιγραφή Προγράµµατος Difass Το έργο DIFASS υλοποιείται σε 20 περιφέρειες της Ευρώπης και στοχεύει στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ στην Ευρώπη προς την καινοτοµία, την διεθνοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη, µε την βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηµατοδότηση. Οι καινοτόµες ΜΜΕ αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα όταν ζητούν δάνεια από τις εµπορικές τράπεζες ή άλλους τραπεζικούς διαµεσολαβητές (µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα να αποτελούν: η εκτίµηση κινδύνων στον τοµέα της καινοτοµίας της τεχνολογίας ή η εκτίµηση ως προβληµατική µίας επένδυσης σε ξένες αγορές, όπου οι ΜΜΕ συχνά δεν µπορούν να παρέχουν επαρκείς εξασφαλίσεις). Λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής αστάθειας, οι απαιτήσεις για την λήψη δανείου έχουν ακόµη αυξηθεί περαιτέρω (Βασιλεία-ΙΙΙ). Γίνεται πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την καινοτοµία και την οικονοµία της γνώσης, όταν η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι ένα από τα κύρια προβλήµατα των καινοτόµων ΜΜΕ. Έτσι προκύπτει ένα πεδίο δράσης για την διευκόλυνση των στόχων αυτών, που θα περιλαµβάνει µια ισχυρότερη δέσµευση του δηµόσιου τοµέα. Ωστόσο, οι δηµόσιοι 3

4 οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι και πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα. Η ανάπτυξη της διαπεριφερειακής οικονοµικής βοήθειας προς τις ΜΜΕ και των µη χρηµατοδοτικών µέσων αποτελεί εποµένως ένα σηµαντικό αντικείµενο δράσης. Οι περιφέρειες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα DIFASS συνεργάζονται για να ανταλλάξουν εµπειρίες σχετικά µε την ορθή πρακτική που έχει καθιερωθεί στις περιοχές τους, να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις πολιτικές στον τοµέα αυτό και να υποστηρίξουν τη διακρατική µεταφορά των επιλεγµένων καλών πρακτικών προς περισσότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων µε Καλές Πρακτικές από τις οποίες επιλέγηκαν οι πιο ελκυστικές από όλο το εταιρικό σχήµα. Η σύµπραξη του έργου περιλαµβάνει περιφερειακές αρχές και αναπτυξιακούς οργανισµούς από 20 ευρωπαϊκές περιφέρειες, ο οποίες συνεργάζονται στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και τη λειτουργία των ανακυκλούµενων µηχανισµών παροχής χρηµατοοικονοµικής στήριξης και των συναφών υπηρεσιών. Συνολικά µετέχουν 26 εταίροι, τρεις εξ αυτών από την Περιφέρεια #υτικής Μακεδονίας, και συγκεκριµένα οι, Περιφέρεια #υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ #υτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ ΑΕ. Εν κατακλείδι το πρόγραµµα DIFASS : - περιλαµβάνει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση από καινοτόµες ΜΜΕ, - δίνει την ευκαιρία στις περιφέρειες να ανταλλάξουν εµπειρίες σχετικά µε την καλές πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί σε περιοχές των εταίρων, - αναµένεται να αναπτύξει ή και να βελτιώσει τις περιφερειακές πολιτικές για την πιο εντατική χρήση ανακυκλώσιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, - στοχεύει στην ανάλυση και την περιγραφή του υπόβαθρου των καλών πρακτικών και των γενικών συνθηκών για τη µεταφορά τους, - στοχεύει να στηρίξει τις περιοχές στην προσπάθεια αφοµοίωσης των παραδειγµάτων καλής πρακτικής, - στοχεύει να διαδώσει τα ευρήµατα και τα αποτελέσµατα των δράσεων του. Οι καλές πρακτικές που έχουν επιλεγεί κατά το στάδιο της προετοιµασίας αφορούν απλά, αλλά και σύνθετα χρηµατοδοτικά εργαλεία για µόχλευση, µικροδάνεια µε ευνοϊκούς όρους, παροχή κινήτρων σε συγκεκριµένους κλάδους, εγγυήσεις δανείων και συνδυασµό τους µε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων. Όλες οι συµµετέχουσες περιφέρειες θα αναπτύξουν ένα Περιφερειακό Σχέδιο Εφαρµογής Πολιτικής, που βασίζεται στην ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τις ορθές πρακτικές, για να βελτιώσουν τις συνθήκες της πολιτικής αντιµετώπισης της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για τις ΜΜΕ, την καινοτοµία, τη διεθνοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη. 4

5 Αντικείµενο Προσφερόµενες Υπηρεσίες Εισαγωγή Σκοπός Έργου Το αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση υποστήριξη ιεθνούς Συνεδρίου του προγράµµατος Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηµατοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC στις 9 και 10 Σεπτεµβρίου 2014 µε τίτλο: «Πρόσβαση στην χρηµατοδότηση των ΜΜΕ-Καινοτόµα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΙΟΥ 1 Η ΗΜΕΡΑ: (4) MAIN TOPICS (CONNECTING DIFASS AND RWM S RIS3): Α. 1.EXPORTING ΡΙΡΕ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 2. SUPPORTING GLOBAL RESEARCH AND INNOVATION LIVING LABS-PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT & PUBLIC PROCUREMENT ON INNOVATION /ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 3. CROWDFUNDING (ΑΓΓΛΙΑ/ΟΛΛΑΝΙΑ) 4. MICROLOANS (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) 5. ALTERNATIVE SOLUTIONS IN FUNDING AND SUPPORTING SME S (CORALIA, CREATIVE INDUSTRIES etc) 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ INTERREG EUROPE Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΕΣ 2Η ΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (Leader), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ DIFASS 5

6 Περιγραφή Έργου Αναλυτικά οι δράσεις έχουν ως εξής: 1. Υπηρεσίες µεταφοράς ξενάγησης εστίασης εταίρων και συµµετασχόντων στο συνέδριο Περιλαµβάνονται: η µεταφορά των εταίρων (30 ατόµων) του προγράµµατος από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, στις προς την Κοζάνη, τόπο διαµονής & διεξαγωγής του συνεδρίου και η αντίστοιχη επιστροφή τους στις τα σχετικά γεύµατα δείπνα καφές/τσάι κλπ Αναλυτικά : I. υπηρεσίες µεταφοράς εταίρων µε λεωφορείο: Από το αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη και αντίστροφα κατά την επιστροφή (ηµεροµηνίες και αντίστοιχα) µε κλιµατιζόµενο λεωφορείο για 30 άτοµα II. υπηρεσίες µετακίνησης, ξενάγησης και παρουσίασης των θεµατικών επισκέψεων εργασίας την 10 η Σεπτεµβρίου 2014 ( ) σε επιλεγµένες επιχειρήσεις που έχουν χρηµατοδοτηθεί από εθνικές και συγχρηµατοδοτούµενες πρωτοβουλίες όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στα πλαίσια του Difass µε κλιµατιζόµενο λεωφορείο για 30 άτοµα III. υπηρεσίες εστίασης Παροχή γεύµατος-µπουφέ την 9 η Σεπτεµβρίου 2014 (προσκεκληµένοι οµιλητές /εταίροι/σύνεδροι, συνολικά 100 άτοµα) Παροχή γεύµατος την 10 η Σεπτεµβρίου 2014 (εταίροι/σύνεδροι, περίπου 40 άτοµα) Παροχή 2 δείπνων: -Την 9 η Σεπτεµβρίου 2014 (εταίροι/σύνεδροι, περίπου 40 άτοµα) -Την 10 η Σεπτεµβρίου 2014 (εταίροι/σύνεδροι, περίπου 40 άτοµα), 6

7 Παροχή 2 coffee breaks την 9 η Σεπτεµβρίου (προσκεκληµένοι/οµιλητές/σύνεδροι, περίπου 100 άτοµα) IV. Υπηρεσίες µετάφρασης-διερµηνείας Παροχή µετάφρασης - διερµηνείας για την 1 η ηµέρα (9 η Σεπτεµβρίου) µε τη διάθεση από τον ανάδοχο του σχετικού εξοπλισµού. Σηµειωτέον ότι το αµφιθέατρο στο οποίο θα λάβει χώρα το Συνέδριο διαθέτει θάλαµο (BOOTH) µεταφραστή. 2. Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης υποστήριξης -Οργάνωση αίθουσας που θα διατεθεί από την Αποκεντρωµένη #ιοίκηση Ηπείρου- #υτικής Μακεδονίας (κατόπιν προηγούµενης αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής) για το Συνέδριο. Περιλαµβάνεται η γραµµατειακή υποστήριξη 1 ατόµου, φωτογραφική κάλυψη, βιντεοσκόπηση. -Οργάνωση αίθουσας που θα διατεθεί από την Περιφέρεια #υτικής Μακεδονίας ή την Αποκεντρωµένη #ιοίκηση Ηπείρου-#υτικής Μακεδονίας (κατόπιν προηγούµενης αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής) για την Τεχνική Συνάντηση. Περιλαµβάνεται η γραµµατειακή υποστήριξη 1 ατόµου, φωτογραφική κάλυψη, βιντεοσκόπηση. -Αναµετάδοση του Συνεδρίου µέσω live streaming στην ιστoσελίδα του προγράµµατος Difass ή και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας. -«Ανέβασµα» (uploading) του βιντεοσκοπηµένου υλικού του Συνεδρίου στο κανάλι του προγράµµατος Difass ή και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας. -Βιντεοσκόπηση του Συνεδρίου. Μετά το πέρας του Συνεδρίου έκδοση video διάρκειας 15 λεπτών περίπου στο οποίο θα εµπεριέχονται αποσπάσµατα των εισηγήσεων των συνέδρων επί συνόλω ή εν µέρει. -#ιοργάνωση συνέντευξης τύπου των βασικών συντελεστών του έργου και εκπροσώπων της Περιφέρειας #υτικής Μακεδονίας 3. Υπηρεσίες προετοιµασίας δηµιουργικού έκδοσης εκτύπωσης υποστηρικτικού και προωθητικού υλικού (για τα παρακάτω ο ανάδοχος πρέπει να συνεννοηθεί µε ολλανδό εταίρο-συντονιστή του component 2 για θέµατα επικοινωνίας/dissemination- communication strategy) 7

8 - κατασκευή 3 banner (παροχή 3 βάσεων) διαστάσεων 1,20 Χ 2,00 µ., 1 banner πλάτη µουσαµάς µε τελάρο διάστασης 2,00 Χ 3,00 µ folder (συνολικού µεγέθους 54 εκ., φάρδος, χ 40 εκ. ύψος από τα οποία καθαρό 44 χ 32, ράχη 1 εκ. και αυτιά 10 χ 8) µε απεικόνιση του λογότυπου του προγράµµατος και του INTERREG IVC, που θα περιέχουν στυλό, ατζέντα-ηµερολόγιο δίγλωσσο, µπλοκ σηµειώσεων (Α4 20 φύλλων, µε τυπωµένο λογότυπο προγράµµατος και του INTERREG IVC) - 50 αφίσες και ηλεκτρονικά αρχεία πρόσκλησης εκδηλώσεων προγράµµατος Badges για τους εταίρους και τους συµµετέχοντες στο συνέδριο -προσκλήσεις 300 τεµαχίων - πρόγραµµα συνεδρίου δίγλωσσο (ελληνικά- Αγγλικά) (100 τεµάχια) -ηµερήσιο ηµερολόγιο 2015 διαστάσεων 18Χ24 (60 τεµαχίων) µε σκληρό εξώφυλλο, εκτύπωση του εξωφύλλου µε τα διακριτικά του προγράµµατος 4.Κάλυψη εξόδων µετακίνησης και διαµονής των εισηγητών ως ακολούθως: Α) Εισηγητής εκ µέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia (µε έδρα την Αθήνα) για τα clusters Β) Εισηγητής εκ µέρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (µε έδρα την Αθήνα) για: α) την διαδικασία Pre-commercial Public Procurement µέσω της συµµετοχής του σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα και β) την #ηµιουργική Βιοµηχανία Γ) Έως τρείς επιπλέον εισηγητές επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η παρουσία των προηγούµενα αναφερθέντων εισηγητών (περίπτωση 4, Α ή και Β της παρούσης) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα αντικατάστασής τους (µέγιστος αριθµός επιθυµητών εισηγητών πέντε). 8

9 5. Υπηρεσίες Συντονισµού, Προετοιµασίας Συνεδρίου, Τεχνικής Συνάντησης, επισκέψεων εργασίας Υπηρεσίες Προετοιµασίας Συνεδρίου/Τεχνικής συνάντησης : 1) Επικοινωνία µε τους δυνητικούς εισηγητές για σύµφωνη γνώµη συµµετοχής τους κατόπιν προηγούµενης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής 2) #ιαµόρφωση ατζέντας του Συνεδρίου µε τους εταίρους/εισηγητές που θα παρασταθούν, τη θεµατολογία, τα ερωτήµατα που πιθανώς θα ανακύψουν και τις απαντήσεις/διευκρινήσεις επί αυτών 3) #ιαµόρφωση της λίστας των προσκεκληµένων στο Συνέδριο, επιµέλεια της πρόσκλησης υπό των υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής. Επικοινωνία µε τους εταίρους/εισηγητές/προσκεκληµένους για την άµεση ενηµέρωσή τους προς διασφάλιση της απρόσκοπτης συµµετοχής τους στο συνέδριο 4) Επιµέλεια του προωθητικού υλικού (προσκλήσεις, αφίσες, banner, folder, badges, πρόγραµµα συνεδρίου δίγλωσσο, ηµερήσιο ηµερολόγιο 2015) 5) Ανάπτυξη δύο (2) ενηµερωτικών δελτίων τύπου πριν και µετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στα τοπικά και ευρύτερης εµβέλειας Μέσα Ενηµέρωσης. Το 1ο ενηµερωτικό δελτίο θα δηµοσιευτεί 3 ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ενώ το 2ο θα δηµοσιευτεί δύο ηµέρες µετά την διεξαγωγή του 6) Επικοινωνία µε τους εταίρους/εισηγητές/συνέδρους για ζητήµατα Logistics- µετακίνησης, παροχής οποιαδήποτε πληροφορίας σχετικά µε το πρόγραµµα Difass (θεµατολογία προγράµµατος, Συνεδρίου, ενηµέρωση σχετικά µε την ιστοσελίδα του προγράµµατος κλπ ) ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη ενηµέρωσή τους 7) Επιµέλεια του video διάρκειας 15 λεπτών (στο οποίο θα εµπεριέχονται αποσπάσµατα των εισηγήσεων των συνέδρων επί συνόλω ή εν µέρει). Μέριµνα για το ανέβασµά (uploading) του video στον ιστοχώρο του έργου Difass ή και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας και στα µέσα Κοινωνικής #ικτύωσης 8) Ανάληψη ρόλου συντονιστή (moderator) στο συνέδριο µε δυνατότητα εισήγησης για το Πρόγραµµα Difass. Συντονισµός της συζήτησης, διαβούλευση επί των θεµάτων προηγηθέντων των εισηγήσεων. Ανάπτυξη των κύριων κατευθυντήριων γραµµών στους συνέδρους για την παρουσίαση/ανάπτυξη των Καλών Πρακτικών 9) Οργανωτική υποστήριξη της συνέντευξης τύπου. Συµµετοχή στη συνέντευξη τύπου εφόσον αυτό απαιτηθεί 9

10 10) Συντονισµός της Τεχνικής Συνάντησης µε δυνατότητα εισήγησης, κατόπιν προηγούµενης οµόφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής. Επιµέλεια των προς συζήτηση θεµάτων και εισαγωγή σε κάθε θέµα. Κάθε ενέργεια σχετική µε τα ως άνω (1,2,3,4 και 5) πραγµατοποιείται όχι µονοµερώς από τον ανάδοχο αλλά κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής. ιάρκεια Έργου Η παράδοση, υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει µέχρι και την 30 η Σεπτεµβρίου 2014 και σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο. Προϋπολογισµός Ο µέγιστος συνολικός προϋπολογισµός του Έργου δύναται να ανέρχεται σε ,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), πλέον του Φ.Π.Α. 23%. Τρόπος πληρωµής Το ποσόν της αµοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί µετά τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης παρεχόµενων υπηρεσιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής- Παρακολούθησης που θα συσταθεί µε απόφαση του Προέδρου του #Σ του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας. Προθεσµία υποβολής προσφορών Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31 η Ιουλίου 2014 και ώρα π.µ. ικαίωµα συµµετοχής-τεκµηρίωση Εµπειρίας #ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ενώσεις & κοινοπραξίες αυτών που ασκεί: Α) υπηρεσίες συµβούλων σε θέµατα διαχείρισης προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας και ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και Β) υπηρεσίες διαφήµισης-διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων & δηµοσίων θεαµάτων. Η τεκµηρίωση της εµπειρίας του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να γίνει µέσω Καταλόγου Έργων του ως άνω αντικειµένου A. Απαιτείται τουλάχιστον 5ετής αθροιστικά εµπειρίας σε Υπηρεσίες συµβούλων σε θέµατα διαχείρισης προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας και ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και Β. Απαιτείται εµπειρία/διοργάνωση τουλάχιστον 3 αντίστοιχων διεθνών συνεδρίωνεκδηλώσεων & δηµοσίων θεαµάτων την τελευταία 5ετία. 10

11 Στην περίπτωση (Α) η εµπειρία αποδεικνύεται µε την ύπαρξη απλών αντιγράφων: Α) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή/και Β) πρωτοκόλλων παραλαβής ή/και Γ) σχετικών συµβάσεων ή/και Από τα υποβληθέντα αντίγραφα ή/και συνδυασµό τους, θα πρέπει να προκύπτουν οι µήνες απασχόλησης στο κάθε έργο. Τα έργα που αφορούν τα υποβληθέντα αντίγραφα θα πρέπει να περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Έργων, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι µήνες & ηµέρες διάρκειας κάθε έργου και θα αναφέρονται επίσης τα σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης αυτών όπως συνυποβάλλονται (πχ πρωτόκολλο παραλαβής και σύµβαση). Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει επικυρωµένο αντίγραφο των τίτλων ή εγγράφων, όπου θα αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για την περίπτωση (Β) η τεκµηρίωση της εµπειρίας αποδεικνύεται µε απλά αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης διεθνών συνεδρίων- εκδηλώσεων & δηµοσίων θεαµάτων την τελευταία 5ετία. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. Ο Κατάλογος Έργων θα περιλαµβάνει µία συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου των πρόσφατων (της τελευταίας πενταετίας) σχετικών έργων, αναλόγου φύσεως και µεγέθους που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον προσφέροντα ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Βεβαιώσεις εµπειρίας που αφορούν έργα προγράµµατα, τα οποία υλοποιήθηκαν-έστω κατά ένα τµήµα τους- την ίδια χρονική περίοδο, θα λαµβάνεται υπόψη µόνο η βεβαίωση που αφορά το έργο/πρόγραµµα µε την µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Επισηµαίνεται ότι: #εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. #εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του έργου, παρά µόνο για το σύνολο αυτού. Τρόπος αξιολόγησης προσφορών H επιλογή του αναδόχου για την ανάθεση του έργου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και εφόσον καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές της παρούσας. Η αξιολόγηση 11

12 των προσφορών θα γίνει από τριµελή επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ορισµένη αρµοδίως. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των Προσφορών και στη µονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στον Πρόεδρο του #.Σ., ο οποίος αποφαίνεται σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται µε στον προσφέροντα, στον οποίο, πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καθώς και στους συµµετέχοντες. Υποβολή Φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος-ικαιολογητικά Συµµετοχής Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και το επιθυµούν, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη : Προσφορά Προς το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας, #ιεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη, Τηλέφωνο: , Φαξ: , Υπόψη κ. Μακρή Ιωάννας Για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση υποστήριξη ιεθνούς Συνεδρίου του προγράµµατος Difass, Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηµατοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC στις 9 και 10 Σεπτεµβρίου 2014» και θα περιέχει τα εξής : αίτηση συµµετοχής στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ονοµατεπώνυµο αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά) βιογραφικό σηµείωµα µε συνηµµένο τον πίνακα έργων και τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης αυτού επικυρωµένο αντίγραφο των τίτλων ή εγγράφων, όπου θα αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 12

13 οικονοµική προσφορά εκτύπωση Κ.Α.#. από το Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας #.Ο.Υ. στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Νοµικό Πρόσωπο πρέπει να προσκοµισθούν τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του (απλά φωτοαντίγραφα) και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού #ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικά οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο φάκελο της προσφοράς είναι αληθή στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να καταθέσουν και τα αναφερόµενα παρακάτω για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας : i. πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο) του διοικούντος οργάνου κάθε µέλους, µε το οποίο εγκρίνεται η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. ii. συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο #ιαγωνισµό και την ευθύνη για την πραγµατοποίηση του έργου β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα µέλος υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκοµίζεται επικυρωµένη µετάφρασή τους στην ελληνική µαζί µε το υποβαλλόµενο έγγραφο. #ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 13

14 Η πρόσκληση θα αναρτηθεί : στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «#ιαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας (http://pta.pdm.gr) στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου #ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης #υτικής Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος του Σ Γιώργος Κ. ακής 14

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη Πληροφορίες : Ιωάννα Μακρή, Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο : 24610 53985, 53996 Fax : 24610 53991 E-mail : i.makri@pdm.gov.gr, kkoutsianou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001668355 2013-10-16

13PROC001668355 2013-10-16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πληροφορίες : ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2531352423 Αρ. Πρωτ.: 52302/14-10-2013 Α Α: ΒΛΛΚΩΛΟ-ΤΞ6 13PROC001668355

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πληροφορίες : ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2531352423 Αρ. Πρωτ.: 60680/26-11-2013 Α Α: ΒΛ1ΤΩΛΟ-Ζ89 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003050907 2015-09-15

15PROC003050907 2015-09-15 Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ.:2610 316242, 318224, 311872 Fax: 2610 317877 e mail: info@aepde.gr, website: www.aepde.gr Παράρτημα Ηλείας: Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο Πύργος, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 5ος όροφος

Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 5ος όροφος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο. Π. Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815079 2015-06-02

15PROC002815079 2015-06-02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 16 04 2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002885170 2015-07-01

15PROC002885170 2015-07-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ)

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002952551 2015-08-04

15PROC002952551 2015-08-04 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224, 2610 311872, 2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα