Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο"

Transcript

1 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

2 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δπηκέιεηα: Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο ISBN: Copyright 2012 Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Δθηύπσζε: Υξπζή Δκκαλνπειίδνπ, Μεζόξηνο Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ., Σέξκα Ηππνθξάηνπο, Οξεζηηάδα Γηα ηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθδνζε ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε θέξνπλ νη ζπγγξαθείο.

3 Πεξηερόκελα Πξόινγνο ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Η βπδαληηλή εηθνλνινγία θαη ην θπζηθό: Ηζηθν-θξηηηθέο δηαζηάζεηο 1 ΟΦΗΑ Κ. ΒΟΤΓΟΤΡΖ Η πεξηβαιινληηθή θηινζνθία ηνπ Eric Katz 21 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Σ. ΓΟΤΗΑ Ο Spinoza θαη ε πξννπηηθή νληνινγηθήο ζεκειίσζεο ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ εζηθώλ ζπζηεκάησλ ΜΑΡΗΑ Η. ΓΑΚΟΛΗΑ & ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ-ΜΑΡΗΑ Γ. ΓΡΗΛΛΗΑ Οη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο σο παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο καο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα επαλεμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο σο εξεπλεηηθνύ πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ΔΤΑΓΓΔΛΟ Η. ΜΑΝΩΛΑ & ΣΤΛΗΑΝΟ Α. ΣΑΜΠΑΚΖ Η πεξηβαιινληηθή εζηθή ηνπ Mohandas Karamchand Gandhi 65 ΜΑΡΗΑ Α. ΜΤΛΩΝΖ Βνπδηζκόο, πεξηβάιινλ θαη ζύγρξνλεο πξννπηηθέο ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΠΑΝΣΑΕΑΚΟ Οη πεξί θύζεσο αληηιήςεηο ησλ ρξηζηηαλώλ Παηέξσλ ΓΗΩΡΓΟ Ν. ΠΟΛΗΣΖ Καπηηαιηζηηθό θνηλσληθό θαληαζηαθό θαη νηθνινγηθή θξίζε 105

4 ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΖ Μηα άγξηα πξάζηλε θιόγα. Ο Aldo Leopold θαη ε εζηθή ηεο γεο ΒΑΝΑ Η. ΡΟΕΟΤ Ο «νηθνινγηθόο θαζηζκόο» σο ζύγρξνλε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη νη ξίδεο ηνπ ΑΝΑΣΑΗΑ Β. ΑΜΑΝΣΑ Δηθόλεο ηεο θύζεο. Από ηνλ Spencer ζηνλ Gorz ΜΑΡΗΑ Γ. ΑΚΔΛΛΑΡΖ & ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ Β. ΚΑΝΑΒΖ Κιηκαηηθή αιιαγή: Μηα λέα πξόθιεζε γηα ην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ΓΔΩΡΓΗΟ Υ. ΣΔΗΡΖ Άλζξσπνο, θύζε θαη επηζηήκε ζηνλ νπηνπηθό ζηνραζκό ηεο Αλαγέλλεζεο ΘΔΟΓΟΖ Π. ΣΑΗΟ Πξννίκην γηα έλαλ δηαθιαδηθόηεξν εζηθό πξνβιεκαηηζκό γηα ην πεξηβάιινλ ΜΑΡΗΑ Κ. ΥΩΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Ο Kant, ν Singer θαη ν Regan γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ

5 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα, ζει ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΗ ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΑΙΝΗ ΦΛΟΓΑ. Ο ALDO LEOPOLD ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΣΗ ΓΗ Πεπίληψη Η εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leopold απεηέιεζε, θαηά πνιινχο, ην έλαπζκα γηα ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο θαη ηελ παγίσζή ηεο σο απηφλνκνπ θιάδνπ ηεο Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο. Καη πξάγκαηη, ε γνληκφηεηα ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, αθνχ φιεο νη κεηέπεηηα αληίζηνηρεο απφπεηξεο ηεινχλ εκθαλψο ππφ ηελ επηξξνή ηεο, είηε ελζηεξληδφκελεο, είηε θαηαδηθάδνληαο θαη απνξξίπηνληαο ηελ θεληξηθή εζηθή ζέζε πνπ ν Leopold εηζεγείηαη, δειαδή ηελ εζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο έλαληη ησλ αηφκσλ θαη ησλ εηδψλ πνπ ηελ ζπλαπαξηίδνπλ. Δθείλν, φκσο, πνπ ζα εμεηάζσ ζην ζχληνκν απηφ δνθίκην είλαη ε επζηάζεηα θαη ε ζπλνρή ηεο εζηθήο ηεο γεο. Θα επηρεηξήζσ λα απνδείμσ ηελ ζέζε κνπ, φηη ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αηεθκεξίσηε, απζαίξεηε, αληηθαηηθή θαη δπλεηηθά επηθίλδπλε, αθνχ ππνδαπιίδεη έλαλ ηδηφηππν εζηθφ νινθιεξσηηζκφ. Λέξειρ κλειδιά: Aldo Leopold, εζηθή ηεο γεο, θνηλόηεηα ησλ όλησλ, δηεύξπλζε, νηθόζθαηξα. Ο Aldo Leopold δελ ππήξμε ζεκαίλσλ θηιφζνθνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ ππήξμε θαλ θηιφζνθνο, «επαγγεικαηίαο» ηνπιάρηζηνλ, νχηε θαη επεδίσμε λα ζεσξεζεί ηέηνηνο. Ήηαλ έλαο απιφο άλζξσπνο πνπ θάπνηα ζηηγκή θξαηψληαο έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ βξέζεθε απέλαληη ζε έλαλ κεγάιν γέξηθν ιχθν. Η ζχληνκε απηή ζπλάληεζε, παξφηη θαηλνκεληθά άλεπ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, έκειιε λα αιιάμεη ηελ δσή ηνπ Leopold, αιιά θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα (Rolston 2000, Ο Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο είλαη Λέθησξ Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δ-mail:

6 1046). Δίλαη θάπνηεο πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο πνπ νη άλεκνη ηεο αιιαγήο θπζνχλ ηφζν δπλαηά, ψζηε φινη λα δηαηζζάλνληαη πσο ξαγδαίεο ε- μειίμεηο βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη θάπνηεο θαηά ηηο νπνίεο ε αιιαγή αθφκε θαη ε πιένλ ζεκαληηθή επέξρεηαη αλεπαίζζεηα θαη γίλεηαη αληηιεπηή εθ ησλ πζηέξσλ. Σν 1949, φηαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ θπθινθφξεζε ην επζχλνπην έξγν ηνπ A Sand County Almanac: and Sketches Here and There, ζην νπνίν ν Leopold θαηέγξαθε ηηο ζθέςεηο πνπ ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ ιχθν γέλλεζε κέζα ηνπ, γηα δεθαεηίεο παξέκεηλε εληειψο απαξαηήξεην. Πξνο ηα ηέιε ηνπ παξειζφληνο αηψλνο, σζηφζν, απνηεινχζε ήδε έξγν αλαθνξάο γηα κηα νιφθιεξε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. ην δνθίκην απηφ ζα παξνπζηάζσ ηα θνκβηθφηεξα ζεκεία ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold. Δλ ζπλερεία πξνηίζεκαη λα εμεηάζσ εάλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ ε πξφηαζή ηνπ, ε πεξίθεκε εζηθή ηεο γεο, ζπληζηά ζπλεθηηθή θαη επζηαζή εζηθή ζεσξία, ηνπηέζηηλ εάλ κπνξεί ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα λα δψζεη α- πνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζην νμχηαην πιένλ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ή, έζησ, λα απνηειέζεη ην γφληκν έδαθνο γηα ηελ εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην δήηεκα ζα ηνπνζεηεζψ αξλεηηθά, ππνζηεξίδνληαο πσο ε εζηθή ηεο γεο δελ απνηειεί ζπλεθηηθφ θαη ν- ινθιεξσκέλν εζηθφ ζχζηεκα, πσο νη θεληξηθέο ηεο έλλνηεο ζηεξνχληαη ζαθνχο νξηνζέηεζεο, πσο ε ζπιινγηζηηθή πνπ ν Leopold αθνινπζεί δελ δηαζέηεη απνδεηθηηθή ηζρχ, θαη πσο νη ζέζεηο ηνπ ελέρνπλ πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ γνληκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ, σζηφζν, είκαη πεπεηζκέλνο πσο, πέξα απφ ηελ ψζεζε πνπ κέρξη ηψξα απηή έρεη πξνζδψζεη ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, δχλαηαη θαη ζην κέιινλ λα ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην εμέιημεο θαη πξνφδνπ, αθξηβψο δηφηη, σο ζεκείν έληνλεο αληηινγίαο, πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγηθφ θηινζνθηθφ δηάινγν. 128 I. Ο Leopold ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκειησηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο καδί κε ηελ Rachel Carson, ηνλ Lynn White, ηνλ John Muir, ηνλ David Brower θαη άιινπο (Jenni 2005, 5). Ωζηφζν, ν ίδηνο πηζαλφηαηα δελ ζα είρε απαζρνιήζεη ηελ ζθέςε ηνπ κε ηέηνηα δεηήκαηα, εάλ δελ είρε ζπκβεί ε πνηθηινηξφπσο θαζνξηζηηθή ζπλάληεζή ηνπ κε έλαλ ιχθν. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ν Leopold εξγαδφηαλ σο δαζνλφκνο ζην εζληθφ πάξθν Apache ηεο πνιηηείαο ηεο Arizona ησλ Η.Π.Α. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ θαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θπξίαξρνπ αξπαθηηθνχ ηνπ πάξθνπ, ηνπ ιχθνπ, ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ νπνίνπ νδεγνχζε ζε αληίζηνηρε κείσζε ηνλ πιεζπζκφ ησλ ειαθηψλ, θάηη πνπ δηφινπ δελ άξεζε ζηνπο θπλεγνχο ηεο πεξηνρήο. Έλα κεζεκέξη ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα αζθήζεη γηα πξψηε θνξά απηή ηελ πηπρή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ: «Γεπκαηίδακε ζε έλα χςσκα, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ θπινχζε νξκεηηθά έλα πνηάκη. Κάπνηα ζηηγκή είδακε

7 έλα δψν λα δηαζρίδεη ην πνηάκη, θαη λνκίζακε πσο ήηαλ ειάθη [ ] Όηαλ πέξαζε απέλαληη [ ] θαηαιάβακε ην ιάζνο καο: ήηαλ έλαο ιχθνο [ ] ακέζσο αξρίζακε λα ππξνβνινχκε πξνο ηελ αγέιε. Όηαλ ηα ηνπθέθηα καο άδεηαζαλ, ν γέξηθνο ιχθνο θεηηφηαλ ζην ρψκα [ ] Φηάζακε δίπια ζηνλ γέξηθν ιχθν ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ κηα άγξηα πξάζηλε θιφγα έζβελε ζηα κάηηα ηνπ. Ήκνπλ λένο ηφηε θαη έηνηκνο λα ππξνβνιήζσ. Πίζηεπα πσο, αθνχ ιηγφηεξνη ιχθνη ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξα ειάθηα, ε πιήξεο εμαθάληζε ησλ ιχθσλ ζα νδεγνχζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θπλεγεηηθνχ παξαδείζνπ. Ωζηφζν, κφιηο είδα ηελ πξάζηλε θιφγα λα ζβήλεη, αηζζάλζεθα πσο νχηε ν ιχθνο, νχηε ην βνπλφ ζπκθσλνχζαλ κε απηή κνπ ηελ αληίιεςε» (Leopold 1968, 130). Όια ηα παξαπάλσ θαληάδνπλ θαη είλαη ηφζν ελνξαηηθά θαη βησκαηηθά, ψζηε λα απνηεινχλ κάιινλ αθαηάιιειε βάζε γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο εζηθήο ζεσξίαο. Ωζηφζν, ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Leopold έθηνηε ήηαλ θαη παξέκεηλε ε φξζσζε κηαο ζπλεθηηθήο εζηθήο, επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο (Callicott 1987, 90). ε αληίζεζε κε ηηο βηνθεληξηθέο εζηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο πξνηείλνπλ ηελ δηεχξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εζηθφ καο νξίδνληα θαη άιια είδε, έκβηα θαη κε (Taylor 1981, 205), ν Leopold πηνζεηεί κηα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε, πξνηείλνληαο ηελ ζπλνιηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν ε εζηθή ζθέςε πξνζιακβάλεη ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη νη παγησκέλεο ηάζεηο ηεο «παξαδνζηαθήο» εζηθήο απνθιείνπλ ηνλ θπζηθφ θφζκν, αθξηβψο δηφηη ηφζν νη επί κέξνπο έλλνηεο, φζν θαη ηα θπξίαξρα εζηθά ζπζηήκαηα ζπλνιηθά δνκήζεθαλ έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ηνλ άλζξσπν. Η ελλνηνινγηθή δηεχξπλζε ελφο πθηζηάκελνπ φξνπ ή έλλνηαο θαη ε απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ έρεη κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ηειεζθνξήζεη, αθνχ θαη νπζίαλ ζπληζηά ζπληεξεηηθή εζηθή πξνζέγγηζε: θαηαδεηθλχεη εκκνλή ζε ζεσξεηηθά εξγαιεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα άιινλ ζθνπφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηηο λέεο ζπλζήθεο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνδεηρζνχλ αθαηάιιεια. Πνηέο είλαη απηέο νη λέεο ζπλζήθεο θαηά ηνλ Leopold; Πιένλ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, ε εζηθή ππνρξενχηαη λα εζηηάδεη φρη ζε άηνκα, αιιά ζε ζύλνια. Πξνο ηνχην ρξεηάδεηαη ξηδηθή αλαδφκεζε, θαη φρη απιή πξνζαξκνγή. Πέξαλ απηνχ, ε αλαζεψξεζε πνπ ν Leopold πξνηείλεη ζπληζηά, θαη απηφλ, πξφνδν γηα ηελ ίδηα ηελ εζηθή ζθέςε. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηειεί ην αλακελφκελν εμειηθηηθφ βήκα γηα ηελ αλζξψπηλε εζηθή. Παξαηεξεί: «Η εζηθή αξρηθά εζηίαδε ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Γεθάινγν ηνπ Μσπζέσο. Μεηαγελέζηεξα επνηθνδνκήκαηα εζηηάδνπλ ζηελ ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία [ ] Έσο ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα εζηθή, ε νπνία λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε, ηα δψα θαη ηα θπηά [ ] Η επέθηαζε ηεο εζηθήο ζε απηήλ ηελ ηξίηε ζπληζηψζα ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο είλαη [ ] κηα εμειηθηηθή δπλαηφηεηα, αιιά 129

8 θαη κηα νηθνινγηθή αλαγθαηφηεηα. Δίλαη ην ηξίην ζηάδην κηαο αθνινπζίαο» (Leopold 1968, 203). Η εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, αλαπηχρζεθε έσο ηηο κέξεο καο ζηεξηδφκελε ζην αμίσκα πσο ην εζηθφ πξφζσπν απνηειεί κέινο κηαο θνηλφηεηαο αλεμαξηήησλ αηφκσλ. Η εζηθή ηεο γεο δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα θπηά, ηα δψα θαη, ζπλνιηθά, ηε γε (Leopold 1968, 204). Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εζηθή ηεο γεο ζεσξήζεθε απφ πνιινχο επαλαζηαηηθή (Nash 1987, 78). Μηα παξαδνζηαθή εζηθή ζεσξία κπνξεί απιψο λα πξνζαξκνζζεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, αιιά αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα. Ο σθειηκηζκφο, επί παξαδείγκαηη, κπνξεί λα καο πξνηείλεη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νθείινπκε λα πξνζηαηεχνπκε έλα δάζνο. Οη ιφγνη απηνί, σζηφζν, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζεσξίαο δελ κπνξνχλ λα είλαη άιινη απφ ηελ σθειηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο γηα εκάο ηνπο ίδηνπο αηνκηθά, ή γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Ο σθειηκηζκφο αδπλαηεί λα καο πείζεη πσο ην ίδην ην δάζνο δηαζέηεη αθ εαπηνχ εζηθή αμία, δηφηη πεξηνξίδεη ηελ απφδνζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο ζηα κέιε κηαο πεξηνξηζκέλεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία δηαιακβάλεη κφλνλ εζηθά πξφζσπα. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο ππφινηπεο εζηθέο ζεσξίεο. Η εζηθή ηεο γεο αλαιακβάλεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε κε εθπεθξαζκέλν ζηφρν λα εληάμεη ζηελ εζηθή θαη άιιεο πέξαλ ησλ αλζξψπσλ νληφηεηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ κεηέξρεηαη ηελ έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ησλ όλησλ πξνηείλνληαο κηα λέα, νιηζηηθή εζηθή ζεψξεζε (Jennie 2005, 1), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο εζηθά ππνθείκελα δχλαληαη λα εθιακβάλνληαη θαη αθεξεκέλα ζχλνια, φπσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα, ε ίδηα ε γε. ην πιαίζην ηεο λέαο απηήο νπηηθήο ην αλζξψπηλν είδνο δελ είλαη παξά κφλνλ έλα απφ ηα εθαηνκκχξηα άιια είδε πνπ θηινμελεί ν πιαλήηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν άλζξσπνο πξέπεη λα παχζεη πιένλ λα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηδηαίηεξεο εζηθήο αμίαο, λα απεθδπζεί ηνλ ξφιν «ηνπ θαηαθηεηή ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα αληηκεησπηζζεί σο απιφ κέινο ηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ επηβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα ππφινηπα κέιε απηήο, αιιά θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα ζπλνιηθά» (Leopold 1968, 204). Η δηεχξπλζε ηεο εζηθήο θαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηήλ νιφθιεξεο ηεο νηθφζθαηξαο κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν ζην ζχλνιν. Η κεηαηφπηζε πνπ πξνηείλεη ν Leopold, εάλ γίλεη απνδεθηή, επηηξέπεη ηελ δηαηχπσζε κηαο πεξίθεκεο, πιένλ ζέζεσο, ε νπνία ζπληζηά ην θεληξηθφ θαη εκβιεκαηηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο: «Κάηη είλαη νξζφ φηαλ ζπληειεί ζηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη εζθαικέλν φηαλ ηείλεη πξνο άιιε θαηεχζπλζε» (Leopold 1968, ). Σν γεγνλφο πσο ε γε απνηειεί θνηλφηεηα είλαη βαζηθή ζχιιεςε ηεο νηθνινγίαο, ιέεη ν Leopold. Σν φηη πξέπεη λα ηπγράλεη αγάπεο θαη ζεβαζκνχ, ζπληζηά πξνέθηαζε ηεο εζηθήο (Leopold 1968, ). Γεδνκέλνπ δε φηη απέλαληη 130

9 ζην πεξηβάιινλ καο ζπκπεξηθεξόκαζηε κε ηξφπν πνπ ην επεξεάδεη θαη δεκηνπξγνύκε ζρέζεηο κε απηφ, είλαη πεξίεξγν ην γεγνλφο πσο ε εζηθή δελ έρεη αθφκε επηιεθζεί ηνπ ζρεηηθνχ πιέγκαηνο ζρέζεσλ θαη, αληηζέησο, δείρλεη λα ην αγλνεί παληειψο (Leopold 1949, 210). πλνςίδνληαο: ν Leopold ζεσξεί πσο ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο λέαο εζηθήο, ε νπνία ζα είλαη ηφζν δηεπξπκέλε, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηήο, θάζε νλ ή ππνζχλνιν ζα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηζνδχλακεο εζηθήο αμίαο, αθξηβψο δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ θνηλφηεηα. Πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ καο, φκσο, πξνο ηα αηνκηθά φληα, ε εζηθή ηεο γεο εηζεγείηαη θαη ην απψηαην θαζήθνλ ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ πξνο ηελ ίδηα ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Η πξνηεηλφκελε δηεχξπλζε απνηειεί ινγηθψο ην επφκελν βήκα ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη απνιχησο ζεκηηή. Η εζηθή ηεο γεο ζπληζηά ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε δηφηη αληί λα επαλεξκελεχεη πθηζηάκελεο έλλνηεο θαη ζεσξίεο, πξνηείλεη λέεο. Η δηάζεζε ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ην παξειζφλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή θαίλεηαη, αλ κε ηη άιιν, εχινγε θαη ελαξκνληζκέλε κε ηα θειεχζκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ζρεκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν απφ ηα κεγάια εζηθά ζπζηήκαηα, ν σθειηκηζκφο, δελ πθίζηαην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν σθειηκηζκφο δελ φθεηιε λα εζηηάζεη ζε ηίπνηα πέξα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ εζηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην, θπζηθά, ηζρχεη θαη γηα πξνγελέζηεξα εζηθά ζπζηήκαηα. Η ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν άξρηζε λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή πεξί ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Γηα ηελ εζηθή ε εμέιημε απηή, σζηφζν, δελ ζπληζηά πνζνηηθώο, αιιά πνηνηηθώο δηαθνξνπνηεκέλε πξφθιεζε. Με άιια ιφγηα, ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα δελ απνηειεί κεηεμέιημε ελφο ήδε ππάξρνληνο, αιιά είλαη εληειψο λέν θαη άιιεο κνξθήο. πλεπψο, είλαη εχινγν λα απαηηεί κηα λέα θαη άιιεο κνξθήο εζηθή, λέεο έλλνηεο, ζηάζεηο, πξνζεγγίζεηο, εξκελείεο θαη λνεκαηνδνηήζεηο. Απηή αθξηβψο θαίλεηαη λα ππήξμε ε θηινδνμία ηνπ Aldo Leopold: λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα εζηθή. Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν πέηπρε ηνλ ζηφρν ηνπ κέλεη λα δηεξεπλεζεί. II. Η εζηθή ηεο γεο βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο εζηθήο κέζα ζηνλ ρξφλν, ε νπνία θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγε. Ο Leopold εχζηνρα, θαηά ηελ γλψκε κνπ παξαηεξεί πσο ε εζηίαζε ηεο εζηθήο ζπλερψο δηεπξχλεηαη, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηαξθψο κεγαιχηεξα ζχλνια. Δλψ, επί παξαδείγκαηη, ν Γεθάινγνο ηνπ Μσπζέσο ηνλ νπνίνλ ν Leopold εθιακβάλεη σο εζηθφ θείκελν αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 131

10 κεηαμχ ηνπο, ε αξηζηνηειηθή εζηθή ζαθέζηαηα επηδηψθεη λα ξπζκίζεη ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ην νξγαλσκέλν ζχλνιν εληφο ηνπ νπνίνπ απηά δξνπλ. Παξάιιεια, ηνλίδεη, ε εζηθή ηείλεη λα ελζσκαηψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ελφο ζπλφινπ. Σν ινγηθψο αλακελφκελν επφκελν βήκα γηα ηελ εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ην ακέζσο επξχηεξν ζχλνιν, θαζψο θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη αθφκε απξφζηην ζηελ εζηθή, ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Όλησο, ε εζηθή θαίλεηαη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ θαη, πξάγκαηη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα ηελ επνρή πνπ ν Leopold παξνπζίαδε ηηο ζέζεηο ηνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηνλ νξίδνληα απηφλ. Ωζηφζν, ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο δείρλεη πσο δελ αξθεί θάηη λα βξίζθεηαη εθηφο εζηθήο θαη λα ζπληζηά επξχ ζχλνιν, γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηήλ. Δπηπιένλ, δηφινπ δελ έπεηαη νχηε πσο θάηη ηέηνην πξέπεη λα γίλεηαη, νχηε πσο ζπκβαίλεη λνκνηειεηαθά. Οξηζκέλσο, ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο πξνο νηαλδήπνηε θαηεχζπλζε πάληνηε επέξρεηαη κφλνλ δπλάκεη ελφο πεηζηηθνύ επηρεηξήκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ζηα δψα, επί παξαδείγκαηη, ζε απηά ηειεπηαίσο ηείλεη λα αλαγλσξηζζεί θάπνηαο κνξθήο εζηθή ππφζηαζε ράξε ζηελ επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο πσο, κνινλφηη νη δηαθνξέο ησλ δψσλ κε ηνπο αλζξψπνπο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο, δελ ππάξρεη θακία ηφζν βαξχλνπζα εζηθψο δηαθνξά, ψζηε λα κελ ηνπο αλαγλσξίδνπκε ηνπιάρηζηνλ ην δηθαίσκα ζηελ απνθπγή ηνπ άζθνπνπ πφλνπ (Singer 1974 Cohen et al. 2001). Έηη πεξαηηέξσ, ε πιήξεο αλαγλψξηζε ίδησλ θαη ίζσλ δηθαησκάησλ ζηνπο έγρξσκνπο ζπλαλζξψπνπο καο δελ έγηλε δηφηη απιψο εθθξεκνχζε ή αλακελφηαλ, αιιά δηφηη νη δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο απνδείρζεθε πσο δελ απνηεινχλ επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ έσο πξφζθαηα δηαθνξνπνηεκέλε εζηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο δελ είλαη νχηε, άιισζηε, πξέπεη λα είλαη λνκνηειεηαθψο πξνδηαγεγξακκέλε. Αληηζέησο, απαηηείηαη λα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε κε ηζρπξά ινγηθά επηρεηξήκαηα. πλεπψο, εάλ ν Leopold πηζηεχεη πσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εζηθή εμέηαζε, νθείιεη λα απνδείμεη φηη φλησο ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη ψζηε λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Καηά ηελ γλψκε κνπ, σζηφζν, δελ θάλεη απηφ. Αληηζέησο, θαίλεηαη λα ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε απηή ζα επέιζεη λνκνηειεηαθψο, κφλνλ θαη κφλνλ δηφηη ε εζηθή γεληθώο ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο. Η αληίιεςε απηή, σζηφζν, απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο ινγηθήο πιάλεο πνπ θαιείηαη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ (petitio principii), ηνπηέζηηλ ηνπ φρη αζπλήζνπο ζθάικαηνο ησλ θηινζφθσλ λα εθιακβάλνπλ σο δεδνκέλν ζηηο πξνθείκελεο ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο εθείλν πνπ ζα φθεηιαλ ηειηθψο λα απνδείμνπλ ζην ζπκπέξαζκα (Πειεγξίλεο 2004), θαηαιήγνληαο ζε έλα θπθιηθφ ζπιινγηζκφ (circulus in demonstrando) πνπ δελ απνδεηθλχεη απνιχησο ηίπνηα. Σν ζρεηηθφ επηρείξεκα ηνπ Leopold ζα κπνξνχζε λα ζθηαγξαθεζεί σο εμήο: α. Η αλζξψπηλε εζηθή ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο, θαη ηνχην ζπληζηά πξφνδν. β. Σν ινγηθψο επφκελν ζηάδην 132

11 δηεχξπλζεο γηα ηελ εζηθή είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. γ. Η εζηθή πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ εζηίαζή ηεο ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, θαη απηφ ζα ζπληζηά πξφνδν. Αλ, σζηφζν, ξσηήζνπκε: «Γηαηί, ηέινο πάλησλ, πξέπεη ν νξίδνληαο ηεο εζηθήο λα δηεπξπλζεί, θαη γηα πνηφλ αθξηβψο ιφγν θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε πξφνδν;», ν Leopold απιψο ζα καο παξαπέκςεη ζηελ κείδνλα πξνθείκελε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ. πλεπψο, ε εζηθή ηεο γεο δελ ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο εζηθήο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, απιψο ηελ πξνηείλεη. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold θαίλεηαη λα πάζρεη κηαλ αθφκε πιάλε, ηελ θαινχκελε θπζηνθξαηηθή (Jenni 2005, 6), θαη κάιηζηα ζε δχν επίπεδα: ηφζν ζε απηφ ηεο ζεκειίσζεο, φζν θαη ζε εθείλν ηεο ζπλαγσγήο ηεο θεληξηθήο ηεο εζηθήο αξρήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην, ζηελ αλάγθε, δειαδή, ζπκπεξίιεςεο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ εζηθή ζθέςε καο, ν Leopold ππνζηεξίδεη πσο απηφ πξέπεη λα ζπκβεί, δηφηη κέρξη ηψξα ε ηάζε ηεο εζηθήο είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαξθψο επξχηεξα ζχλνια ζηελ εζηίαζή ηεο, θαη ε βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην ακέζσο επφκελν ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επξχηεηά ηνπ ζχλνιν πνπ παξακέλεη εθηφο εζηθήο. Μπνξεί θαλείο λα ηείλεη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Leopold αληηιακβάλεηαη ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ηεο εζηθήο, ν νπνίνο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγνο. Απφ ην γεγνλφο, σζηφζν, πσο ε εζηθή δείρλεη λα εμειίζζεηαη έσο ηψξα θαη απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζπλάγεηαη νχηε πσο απηφ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη, νχηε, πνιιψ κάιινλ, πσο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη. Δλδέρεηαη ε εζηθή λα έρεη πιένλ αγγίμεη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, θαη λα κελ κπνξεί λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ. Δίλαη πηζαλφλ, επίζεο, λα πξέπεη λα επεθηαζεί πξνο άιιε θαηεχζπλζε. Μπνξεί, πάιη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα λα κελ πξνζθέξεηαη δηφινπ ζηελ εζηθή. Όια απηά είλαη πηζαλφλ λα ηζρχνπλ, θαη ν Leopold, ηειηθψο, λα έρεη άδηθν. Δίλαη, επίζεο, πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ, θαη ε ζεψξεζή ηνπ λα είλαη νξζή. Ωζηφζν, εάλ πξέπεη λα πεηζζνχκε είηε γηα ην έλα, είηε γηα ην άιιν, απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη έλα επζηαζέο ινγηθό επηρείξεκα, θαη φρη ε πεξηγξαθή απηνχ πνπ έσο ηψξα ζπκβαίλεη. Πνιχ απιά, δηφηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, δελ έπεηαη νχηε πσο ζα ζπλερηζζεί, νχηε πσο πξέπεη λα ζπλερηζζεί (Moore 1954, 232). Αλ ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκβεί δίλακε απαληήζεηο πνπ ζεκειηψλνληαλ κφλνλ ζε απηφ πνπ ήδε ζπκβαίλεη, ην αλζξψπηλν είδνο δελ ζα είρε εμειηρζεί δηφινπ. Η επίθιεζε ηεο φπνηαο παξάδνζεο (argumentum ad antiquitatem) δελ ηεθκεξηψλεη ην εζηθψο δένλ. Σν δε θχξνο ησλ ζρεηηθψλ ζπιινγηζκψλ θαηαπίπηεη ακέζσο κφιηο θάπνηνο ηνπο ακθηζβεηήζεη (Sober 1986). Ο Leopold, νξηζκέλσο, ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη ζα ζπληζηνχζε πξφνδν γηα ηελ εζηθή (Leopold 1968, 225 θ.ε.). Δάλ, σζηφζν, ε δηεχξπλζε απηή είλαη αλαηηηνιφγεηε θαη ηπραία, ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, αδηθαηνιφγεηε, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά φρη πξφνδν, αιιά νπηζζνδξφκεζε. ε φ,ηη, επίζεο, αθνξά ζηελ εκβιεκαηηθή εζηθή αξρή ηεο εζηθήο ηεο γεο, 133

12 ηνπηέζηηλ πσο κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο νκνξθηάο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, πάιη ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο απφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη, ν θηιφζνθνο ηεθκαίξεη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη, πσο, δειαδή, πεξηπίπηεη ζηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε. Απηφ πνπ, κε άιια ιφγηα, ηζρπξίδεηαη ν Leopold είλαη πσο κφλνλ θαη κφλνλ επεηδή ηα πξάγκαηα έρνπλ έηζη, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ σο έρνπλ. ηελ εξψηεζε, σζηφζν, πεξί ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίνλ νθείινπκε λα ελαξκνλίδνπκε ηελ δξάζε καο κε ηελ νκνξθηά, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ε εζηθή ηεο γεο απαληά απιψο: δηφηη νη πνηφηεηεο απηέο ήδε πθίζηαληαη. Απηφ, σζηφζν, δελ ζπληζηά επαξθή απφδεημε ηεο φπνηαο εθ κέξνπο καο εζηθήο ππνρξέσζεο (Jenni 2005, 7). ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, επί παξαδείγκαηη, ζπκβάιιεη ε πξνζηαζία ηνπ ηνχ HIV, δηφηη ν ηειεπηαίνο πξνθαλψο απνηειεί κέξνο απηήο. Αθφκε πξνθαλέζηεξα, φκσο, δηφινπ δελ νθείινπκε λα απνδερζνχκε ηελ χπαξμή ηνπ ελψ, παξάιιεια, νπδείο ζεσξεί εζηθψο θαηαδηθαζηέεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ηαηξηθήο λα ηνλ εμαθαλίζεη, παξφηη απηφ ζα έπιεηηε ζε θάπνηνλ βαζκφ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο ηφο HIV ππάξρεη ζίγνπξα, αιιά παξά ην γεγνλφο απηφ ζεσξνχκε πσο δελ ζα έπξεπε ή πσο εκείο δελ επηζπκνχκε λα ππάξρεη. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη, βέβαηα, λα δερζνχκε πσο ην ίδην δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ηφζν επινγνθαλψο εάλ ζηελ ζέζε ηνπ ηνχ HIV ηνπνζεηνχζακε ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα ζπλνιηθά, ή θάπνην ππνζχλνιν απηήο, έλα δάζνο, γηα παξάδεηγκα. Σν δάζνο καο θαίλεηαη εχινγν λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο έρεη. Με άιια ιφγηα, ε αληίζηξνθε δηαηχπσζε: «κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ αζηάζεηα, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ αζρήκηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο», δελ καο θαίλεηαη εμ ίζνπ εχινγε κε ηελ ζέζε ηνπ Leopold. Σν γεγνλφο, φκσο, πσο ην θεληξηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο καο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν εχινγν απφ ην αληίζεηφ ηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη πσο ην ίδην είλαη πεηζηηθφ, νχηε θαλ πσο είλαη απνιχησο εχινγν. ηελ εζηθή, θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ αξθεί λα πεηο ζε θάπνηνλ: «πξέπεη λα πξάμεηο έηζη, δηφηη εάλ πξάμεηο αιιηψο ζα είλαη ρεηξφηεξα απφ φ,ηη εάλ ζα έπξαηηεο έηζη». Μηα εζηθή ζεσξία, ηδίσο φηαλ απηή πξνζβιέπεη ζηηο δάθλεο ηεο πξσηνηππίαο, νθείιεη πξσηίζησο λα απνδεηθλχεη γηα πνηνχο ιφγνπο πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη απηόλ ηνλ ηξόπν, θαη δεπηεξεπφλησο γηαηί δελ πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη άιινπο ηξόπνπο. Έλα αθφκε αδχλακν ζεκείν ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold, θαηά ηελ γλψκε κνπ, κπνξεί λα εληνπηζζεί ζηηο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θεληξηθφ εζηθφ αμίσκα πνπ απηή πξνηείλεη. Δίδακε πξνεγνπκέλσο πσο παξφηη ην αμίσκά ηνπ δελ είλαη επζηαζέο, θαίλεηαη, σζηφζν, εχινγν. Σν πξφβιεκα, φκσο, κε ηα εχινγα αμηψκαηα είλαη πσο ζπρλά θαίλνληαη ηέηνηα, αθξηβψο δηφηη νη έλλνηεο πνπ ηα ζπλαπνηεινχλ είλαη ηφζν γεληθέο ή αζαθείο, ψζηε λα κελ ιέλε νπζηαζηηθά ηίπνηα, άξα θαη ηίπνηα αληηθαηηθφ ή πξνδήισο 134

13 παξάινγν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην εζηθφ αμίσκα «ε αλζξψπηλε δσή δηαζέηεη απφιπηε αμία». Απνηειεί, ζαθψο, εχινγε εζηθή ηνπνζέηεζε. Ωζηφζν, νη φξνη ηνπ αμηψκαηνο απηνχ είλαη ηφζν αζαθείο, ψζηε δχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο θαζνδεγεηηθή αξρή παξφηη, βεβαίσο, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαη λα ην ακθηζβεηήζεη. πγθεθξηκέλα, ν φξνο απόιπηε αμία ήηαλ αλέθαζελ εμαηξεηηθά αζαθήο, θαη, θαηά πνιινχο, απζαίξεηνο θαη αδηθαηνιφγεηνο (Singer 1986, 227). Πιένλ ηνχηνπ, θαη ν φξνο αλζξώπηλε δσή είλαη εμίζνπ αζαθήο θαη, θαηά πνιινχο, απζαίξεηνο θαη αδηθαηνιφγεηνο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο. Σν γνληκνπνηεκέλν in vitro σάξην, παξαδείγκαηνο ράξηλ, δηαζέηεη δσή; Καη εάλ λαη, είλαη απηή αλζξψπηλε; Σν θαηεςπγκέλν δπγσηφ, ην νπνίν δηαηεξείηαη επί ρξφληα ζε πγξφ άδσην, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί φπνηε παξαζηεί αλάγθε, δηάγεη αλζξψπηλε δσή; Ο εγθεθαιηθά λεθξφο, ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε είλαη κε αλαζηξέςηκε θαη δηαηεξείηαη ζηελ χπαξμε κφλνλ θαη κφλνλ ράξε ζηηο πξνεγκέλεο ζπζθεπέο πνπ ε ηαηξηθή ηερλνινγία έρεη πιένλ θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο, απνηειεί δσληαλφ αλζξψπηλν νλ; Καη εάλ λαη, δηαζέηεη ε δσή ηνπ απφιπηε αμία, παξφηη ν ίδηνο νχηε ην αληηιακβάλεηαη, νχηε, άιισζηε, δχλαηαη πιένλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζχκβαζε ηεο εζηθήο, απφ ηελ νπνία θαη κφλνλ απνξξέεη ε έλλνηα ηεο απφιπηεο αμίαο; Η ίδηα αζάθεηα δηαθξίλεη, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ηνπο ζηνηρεηαθνχο φξνπο ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Leopold, δειαδή ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ην θάιινο. πγθεθξηκέλα, πνηφ λφεκα δχλαηαη λα εθιάβεη ν φξνο ζηαζεξόηεηα ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηελ δηαξθή κεηαβνιή ηνπ; Σν κφλν ζηαζεξό γλώξηζκα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε δηαρξνληθή ηεο αζηάζεηα (Pickett et al., 1995). πλεπψο, ην εζηθφ πξφζσπν θαιείηαη λα ζεβαζζεί θάηη, ην νπνίν, σζηφζν, δελ πθίζηαηαη θαλ. Η έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο, απφ ηελ άιιε, είλαη αδχλαηνλ λα νξηζζεί ελ αλαθνξά πξνο ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Η ηειεπηαία απνηειεί αθεξεκέλν θαη κε πεπεξαζκέλν ζχλνιν, σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί παξά λα παξακέλεη αδηεπθξίληζην ην ζεκείν πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα εδηθαηνχην θάπνηνο λα ζεσξήζεη φηη πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηά ηεο. Η επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο αθεξαηφηεηαο απφ ηνλ Leopold θέξλεη ζηελ ζθέςε καο ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζσξνχ, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν Αξθεζίιανο ζην γλσζηφ ηνπ επηρείξεκα. Δάλ αθαηξέζεηο απφ έλαλ ζσξφ ζηαξηνχ έλαλ θφθθν, ν ζσξφο παξακέλεη ζσξφο, ή παχεη λα είλαη ηέηνηνο; Αληίζηνηρα, εάλ θαηαζηξέςεηο έλα άηνκν ή έλα νιφθιεξν είδνο, πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ή φρη; Γεληθψο, ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηπγράλεη εθαξκνγήο κφλνλ ζε πεπεξαζκέλα ζχλνια, ησλ νπνίσλ ηα κέξε είλαη ζπγθεθξηκέλα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, σζηφζν, ε επίθιεζή ηεο θαληάδεη πξνβιεκαηηθή. Αθφκε πην λεθειψδεο θαη αιπζηηειήο, φκσο, είλαη ε επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θάιινπο. Δίλαη πξνθαλέο πσο εξήκελ ηνπ φπνηνπ παξαηεξεηή ε βηνηηθή θνηλφηεηα δελ είλαη νχηε φκνξθε, νχηε άζρεκε. Δίλαη, απιψο, όπσο είλαη. Η έλλνηα ηνπ θάιινπο, φπσο θαη θάζε 135

14 άιιε αηζζεηηθή έλλνηα, πθίζηαηαη κφλνλ ζηελ ζθέςε καο, δελ απνηειεί πνηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ φληνο ζην νπνίν θάζε θνξά ηελ απνδίδνπκε. Αλαδχεηαη θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ παξαηεξεηή κε ην αληηθείκελν πνπ απηφο ζεάηαη, θαη απνθηά ππφζηαζε κφλνλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Άξα, εάλ ε βηνηηθή θνηλφηεηα δηαθξηλεηαη απφ θάιινο, απηφ ζπκβαίλεη κφλνλ επεηδή εκείο ζεσξνύκε πσο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, θαη φρη επεηδή ην θάιινο απνηειεί αληηθεηκεληθή πνηφηεηά ηεο. Ωο απφηνθν ζπλάληεζεο θαη ζρέζεο, ε έλλνηα ηνπ θάιινπο δελ κπνξεί λα είλαη νχηε θαλ ζηνηρεησδψο ζαθήο ή θαζνξηζκέλε. Αληηζέησο, νχζα εθ θχζεσο εμφρσο ππνθεηκεληθή, κπνξεί λα ιάβεη ηφζεο λνεκαηνδνηήζεηο, φζνη είλαη θαη νη παξαηεξεηέο (Thompson 1990). Ωο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα απηή δελ κπνξεί λα απνηειεί θαηάιιειν θξηηήξην εζηθήο αμηνιφγεζεο. Κάπνηνο κπνξεί λα ζεσξεί φκνξθν έλα αλζηζκέλν ιηβάδη, ή έλα ρηνληζκέλν βνπλφ. Ο Νέξσλ, πάιη, ζεσξνχζε φκνξθε ηελ ζέα ηεο θιεγφκελεο Ρψκεο. Η αηζζεηηθή δελ είλαη, βέβαηα, απνιχησο μέλε πξνο ηελ εζηθή, αιιά δελ είλαη θαη ηαπηφζεκε κε απηήλ. Η ρξήζε, επνκέλσο, κηαο αηζζεηηθήο θαηεγνξίαο σο ζεκειηψδνπο αμηνινγηθνχ θξηηεξίνπ ζην πιαίζην ελφο εζηθνχ αμηψκαηνο θαληάδεη ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλν εγρείξεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ην εγρείξεκα απηφ θαίλεηαη λα απνβαίλεη θαη αηπρέο. Πέξα απφ ηηο επηθπιάμεηο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζηθήο ηεο γεο, ηηο νπνίεο θάπνηνο κπνξεί είηε λα ελζηεξλίδεηαη, είηε φρη, πνιχ πην ελδηαθέξνπζεο είλαη νη δπλεηηθέο ηεο πξαγκαηψζεηο. πγθεθξηκέλα, έρεη επηζεκαλζεί πσο ν εζηθόο νιηζκόο πνπ πξνηείλεη ν Leopold εχθνια κεηαπίπηεη ζε εζηθό νινθιεξσηηζκό. Η αληίιεςε, νξηζκέλσο, πσο εζηθψο νξζφ είλαη κφλνλ φ,ηη ελαξκνλίδεηαη κε ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ, ελ πξνθεηκέλσ κε απηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν ζην φινλ, παξφηη απηφ ην ηειεπηαίν δελ απνηειεί ζχλνιν εζηθψλ πξνζψπσλ. Σα κέξε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην φινλ, ζπλεπψο, δηαζέηνπλ εζηθή αμία ηξφπνλ ηηλά θαη απνξξνή, δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν θαη κφλνλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε χπαξμε θαη ε δξάζε ηνπο ζπλάδεη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold θαίλεηαη πσο πξάγκαηη εηζεγείηαη κηα θνπεξλίθεηα αληηζηξνθή ζηελ γσλία ζέαζεο ηεο εζηθήο. Πιένλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ ή ελφο ζπλφινπ ηέηνησλ, αιιά εθείλα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Η ελ ιφγσ αληηζηξνθή, φκσο, σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο εζηθήο πξάμεο είλαη φρη κφλνλ αθαηαλφεηε, αιιά θαη αλνχζηα. Ωο πξνο ην πξψην, είλαη πξνθαλέο πσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα σο ζχλνιν δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Σέηνηα δηαζέηεη κφλνλ έλα ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν κέξνο ηεο, ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλα είδε αλψηεξσλ ζειαζηηθψλ ίζσο θαη θάπνηα αθφκε φληα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πξνηηκήζεηο, λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζην 136

15 δπζάξεζην θαη ζην επράξηζην, ζηνλ πφλν θαη ζηελ εδνλή, ζην επαρζέο θαη ζην επρεξέο, ζην επηζπκεηφ θαη ζην αλεπηζχκεην (Goodpaster 1978). Σα φληα απηά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο έρνπλ ζπκθέξνλ λα επηδηψμνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Η αλαγλψξηζε πξνηηκήζεσλ θαη, ζπλαθφινπζα, ζπκθεξφλησλ, σζηφζν, θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απζαίξεηε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ πεξηνρή ηεο έιινγεο ζπλείδεζεο θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην βαζίιεην ηεο αλφξγαλεο χιεο. Ο άλζξσπνο δηαζέηεη ζπκθέξνληα δηφηη έρεη πξνηηκήζεηο, ησλ νπνίσλ, παξάιιεια, έρεη ζπλείδεζε. Έλαο ζθχινο, παξφηη ίζσο δελ έρεη πάληνηε ζπλείδεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ, δείρλεη λα έρεη ηέηνηεο, νπφηε prima facie, ηνπιάρηζηνλ, δχλαηαη λα δηαζέηεη θαη ζπκθέξνληα. Σν ειηνηξφπην ζηξέθεη ηνλ δίζθν ηνπ πξνο ηνλ ήιην, θαη θάζε θπηφ απιψλεη ηηο ξίδεο ηνπ πξνο θαη κέζα ζηελ γε ζε αλαδήηεζε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Αθφκε θαη γηα ηέηνηνπ είδνπο φληα ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνδερζεί πσο mutatis mutandis πθίζηαληαη επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο απηά δείρλνπλ λα επηδηψθνπλ, θαη αλεπηζχκεηεο, ηηο νπνίεο δείρλνπλ λα απνθεχγνπλ (Taylor 1981, 203). Σν ίδην, σζηφζν, δελ ζα κπνξνχζε ζε θακηά πεξίπησζε λα ηζρχεη γηα έλαλ βξάρν, ή γηα κηα ζπγθέληξσζε βξάρσλ. Η θξάζε, επί παξαδείγκαηη, πσο «Η δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ Grand Canyon είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ απηνχ» πξνθαιεί ακεραλία. Αθφκε κεγαιχηεξε ζχγρπζε πξνμελεί ν ηζρπξηζκφο πσο έλα νηθνζχζηεκα κπνξεί λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζε αληίζεζε κε ην Grand Canyon δελ γλσξίδνπκε ηί αθξηβώο είλαη έλα νηθνζύζηεκα, δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε, λα ην κεηξήζνπκε, δελ μέξνπκε απφ ηί αθξηβψο απνηειείηαη. Καηά κία έλλνηα, κάιηζηα, ηα νηθνζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ παξά κφλνλ ζηελ ζθέςε καο, φπσο θαη θάζε άιιε αθεξεκέλε έλλνηα. Δπί πιένλ, αθφκε θαη απφ εθείλα ηα κέξε ελφο νηθνζπζηήκαηνο πνπ γλσξίδνπκε θαη κπνξνχκε λα θαηνλνκάζνπκε, ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο αλφξγαλεο χιεο, ζηελ νπνία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζεσξψ πσο ε ζπδήηεζε πεξί ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο σο ζπλφινπ είλαη αθαηαλφεηε. Δίλαη, φκσο, θαη αλνχζηα δηφηη, αθφκε θαη εάλ arguendo δερζνχκε πσο έλα νηθνζχζηεκα πξάγκαηη δηαζέηεη ζπκθέξνληα, δελ ππάξρεη θαλείο πέξαλ εκψλ ησλ αλζξψπσλ λα ηα αληηιεθζεί, λα ηα εθπξνζσπήζεη, λα ηα δηεθδηθήζεη, λα ηα ππεξαζπηζζεί, λα κηιήζεη γηα απηά (Kaufman 2003, 84). Ωο εθ ηνχηνπ, εθείλνο πνπ αζπάδεηαη ηελ εζηθή ηεο γεο θαηά κηα έλλνηα θαιείηαη σο ηδηφηππνο Γνλ Κηρψηεο λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφθιεηνο ππέξκαρνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ηα νπνία, σζηφζν, θαλείο δελ επηδεηεί θαη δελ αληηιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ ηδίνπ. Δθηφο, φκσο, απφ αλνχζηα θαη αθαηαλφεηε, ε αληίιεςε πσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ε κφλε πεγή εζηθήο αμίαο, θαη πσο ηα άηνκα ή ηα είδε πνπ 137

16 ηελ ζπλαπαξηίδνπλ δηαζέηνπλ αμία κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ππεξεηνχλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ην θάιινο ηεο, είλαη εμφρσο επηθίλδπλε. Σί ζα ζπλέβαηλε, θέξ εηπείλ, εάλ έλα απφ ηα είδε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα απεηινχζε κε ηελ δξάζε ηνπ ηελ ζηαζεξφηεηά ηεο, ή θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο; Πξνθαλψο ζα έπξεπε λα ππνρξεσζεί λα κεηαβάιιεη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Σν κφλν είδνο, σζηφζν, πνπ απεηιεί ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην δηθφ καο. Σν πξάηηεη πνιιαπιαζηαδφκελν αλεμέιεγθηα, εμαληιψληαο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε ψζηε λα θαιχςεη ηηο αθφξεζηεο αλάγθεο ηνπ γηα ελέξγεηα, εμαθαλίδνληαο άιια είδε, κνιχλνληαο νηθνζπζηήκαηα. Δπί ηε βάζεη ηεο εζηθήο ηεο γεο ζα έπξεπε, ινηπφλ, λα επηβιεζεί απζηεξφο έιεγρνο ζηηο γελλήζεηο ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο, λα εγθαηαιεηθζεί ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, λα επηζηξέςνπκε ζε θηιηθφηεξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ καο φ,ηη θαη εάλ απηφ ζεκαίλεη, φζνπο αηψλεο πίζσ θαη εάλ ρξεηαζζεί λα ηαμηδέςνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ είδνπο καο. ηελ πεξίπησζε δέ πνπ δελ επηζπκνχκε θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχκε λα ην πξάμνπκε. Σν επηβάιιεη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold, είλαη αιήζεηα, πνπζελά δελ ηζρπξίδεηαη θάηη απφ ηα παξαπάλσ. Ωζηφζν, ε εζηθή ηνπ πξνζέγγηζε δίλεη άθζνλα εξείζκαηα ζε φπνηνλ ζα ήζειε λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ (Schrader Frechette 1966, 55-69). Καηά ηελ γλψκε πνιιψλ, κάιηζηα, ε θπζηθή εμέιημε ηεο εζηθήο ηεο γεο είλαη ν νηθνινγηθφο θαζηζκφο (Regan 1983, 262). ηηο κέξεο καο, κάιηζηα, ε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσηηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο δελ απνηειεί ελδερφκελν, αιιά έρεη θαηαζηεί ήδε απηή πξαγκαηηθφηεηα (Πξσηνπαπαδάθεο 2010, 74-78). 138 III. Η εζηθή ηεο γεο έζεζε εμαηξεηηθά θηιφδνμνπο ζηφρνπο εμ αξρήο: ηελ αλαηξνπή ηεο θξαηνχζαο εζηθήο θαη ηελ ζεκειίσζε κηαο λέαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πηεζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ε πξντνχζα θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο νξηνζεηεί. Γελ επήιζε σο απνηέιεζκα πνιπεηψλ δπκψζεσλ θαη έληνλνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ. Δλ πνιινίο, νπδείο αλέκελε ηελ εκθάληζή ηεο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ ειάρηζηνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηέηνηα δεηήκαηα, πξάγκα πνπ εμεγεί, άιισζηε, ηελ πνιπεηή παξακνλή ηεο ζεσξίαο ηνπ Leopold ζην εκίθσο. Ωζηφζν, σο ζεσξεηηθή ζχιιεςε δηαζέηεη φια ηα γλσξίζκαηα κηαο ζπνπδαίαο θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο: είλαη ξεμηθέιεπζε, γφληκε, ακθηιεγφκελε, πξνθιεηηθή, αηζηφδνμε, κεγαιφπλνε. Κπξίσο, φκσο, είλαη θαίξηα. Σνχην ζεκαίλεη πσο ν εηζεγεηήο ηεο εχζηνρα επεζήκαλε έλα ππαξθηφ φζν θαη θιέγνλ δήηεκα πξνηνχ αθφκε απηφ εθδεισζεί πιήξσο

17 θαη, κάιηζηα, επερείξεζε λα ην δηεπζεηήζεη. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη, παξφηη νχηε ζην ζχλνιφ ηνπο, νχηε κεκνλσκέλα κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεπηθχιαθηα απνδεθηέο, δεκηνχξγεζαλ κηα δπλακηθή ηάζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, απηήλ ηνπ νηθνθεληξηζκνύ, ηελ νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αθφκε θαζνξίδνπλ. ην ζχληνκν απηφ δνθίκην ππνζηήξημα πσο ε εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leopold δελ κπνξεί ζηηο κέξεο καο θαη χζηεξα απφ ηνλ πνιπεηή θαη έληνλν ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ε δηαηχπσζή ηεο ππξνδφηεζε, λα θαπράηαη γηα ηελ ζπλεθηηθφηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. πγθεθξηκέλα, ζέιεζα λα δείμσ πσο ε «αλάγλσζε» ηνπ Leopold φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο δελ είλαη ακάρεηε, θαη σο εθ ηνχηνπ ε εζηθή ηεο γεο δελ ζπληζηά αλαπφδξαζηε, ή, έζησ, ππνρξεσηηθά ζεκηηή εμέιημε γηα ηελ εζηθή θηινζνθία. Πεξαηηέξσ, επερείξεζα λα αλαθεξζψ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξψ πσο ε εζηθή ηεο γεο ζπλνιηθά πεξηπίπηεη ζηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε, δηφηη απνθαίλεηαη πσο ν θπζηθφο θφζκνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη σο έρεη, ρσξίο, σζηφζν, λα επηθαιείηαη ινγηθά επηρεηξήκαηα, αιιά κφλνλ γεγνλφηα, γηα λα ζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο απηή. Δπίζεο αλέπηπμα, φηη ην θεληξηθφ εζηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο ζχγθεηηαη απφ φξνπο ηφζν αζαθείο, ψζηε ηειηθά δελ δηαζέηεη απνδεηθηηθή ή θαζνδεγεηηθή ηζρχ, ελψ, παξάιιεια, ε πηνζέηεζή ηνπ ελέρεη πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα, αθνχ νδεγεί ζηελ αληίιεςε πσο ην ζχλνιν είλαη εζηθψο ππέξηεξν ηνπ κέξνπο, πεπνίζεζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηδηφηππνπ αληηαλζξσπηζκνχ. Οη αδπλακίεο απηέο, φκσο, παξφηη απνδπλακψλνπλ ην θχξνο ηεο εζηθήο ηεο γεο, δελ αίξνπλ δηφινπ ηελ αμία ηεο σο ιακπξήο θηινζνθηθήο δνθηκήο. Βέβαηα, θαη πξν ηνπ Leopold ε εζηθή είρε απνζπαζκαηηθά αζρνιεζεί κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ εζηθή ηνπ αμία. Ύζηεξα απφ ηνλ Leopold, φκσο, θαη θπξίσο ράξε ζε απηφλ, ην πεξηβάιινλ θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εζηθψλ ππνθεηκέλσλ κε απηφ εηέζε ζην επίθεληξν ηεο εζηθήο. Ο Leopold νξζψο ζπλέιαβε ηελ αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζηνλ νξίδνληα ηεο εζηθήο. Η άπνςε ηνπ, φκσο, φηη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην έπξεπε νπσζδήπνηε λα εγθαηαιεηθζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα πηνζεηεζεί κηα λέα, ξεμηθέιεπζε, είλαη αηπρήο. ήκεξα, πιένλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα απαμηνχκελα σο παξσρεκέλα εζηθά ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην σο ρξήζηκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. Έηζη, αξθεηέο ζπλεπεηνθξαηηθέο θαη δενληνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο, επί παξαδείγκαηη, δελ θαίλνληαη δηφινπ αζχκβαηεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ν Leopold έζεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, δείρλνπλ λα ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο πνιχ πην απνηειεζκαηηθά, ρσξίο λα απαηηνχλ απφ ην εζηθφ πξφζσπν λα κεηαβάιιεη άξδελ πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο δνθηκαζκέλεο θαη παγησκέλεο. Ο σθειηκηζκφο, νξηζκέλσο, αλ θαη ζπρλά απνξξίπηεηαη σο αλζξσπνθεληξηθφο, άξα παξσρεκέλνο, ζηηο κέξεο καο πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο κηαο 139

18 ζηνηρεηψδνπο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο: ηα πεξηζζφηεξα ζχκθσλα πνπ ζέηνπλ φξηα ζηελ αιφγηζηε αλζξψπηλε δξάζε θαη ηελ ζπλαθφινπζε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ είλαη σθειηκηζηηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηφρεπζεο. Οη εζηθέο ζεσξίεο απνηεινχλ δπλακηθψο εμειηζζφκελα κνξθψκαηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα. Ο Leopold, επνκέλσο, ηηο αδηθεί φηαλ πξνηείλεη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο, ρσξίο αθφκε λα έρνπλ δνθηκαζζεί ηα φξηά ηνπο. Παξάιιεια, φκσο, ε εζηθή ηεο γεο θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, δείρλεη έλαλ ζίγνπξα εχινγν θαη ελδερνκέλσο νξζφ δξφκν. Με κία θξάζε, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο. Βιβλιογπαφία Callicott, J. B. (1987). The Scientific Substance of the Land Ethic. In: Aldo Leopold: The Man and His Legacy, pp Edited by T. Tanner. Ankeny: Soil Conservation Society of America. Cohen, C. Regan, T. (2001). The Animal Rights Debate. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. Goodpaster, K. (1978). On Being Morally Considerable. The Journal of Philosophy, Vol. LXXV, No. 6, pp Jenni, K. (2005). Western Environmental Ethics, An Overview. Journal of Chinese Philosophy, Vol. 32, pp Kaufman, F. (2003). Foundations of Environmental Philosophy: A Text with Readings. New York: McGraw-Hill. Leopold, A. (1968). A Sand County Almanac. New York: Oxford University Press. Moore, G. E. (1954). Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press. Nash, R. (1987). Aldo Leopold and the Limits of American Liberalism. In: Aldo Leopold, the Man and his Legacy, Edited by T. Tanner. Ankeny: Soil Conservation Society of America. Pickett, S. Ostfeld, R. (1995). The Shifting Paradigm in Ecology. In: A New Century for Natural Resources Management, Edited by R. L. Knight and S. F. Bates. Washington: Island Press. Regan, T. (1983). The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press. Rolston, H. (2000). The Land Ethic at the Turn of the Millennium. Biodiversity and Conservation, Vol. 9, pp Schrader-Frechette, K. S. (1966). Individualism, Holism and Environmental Ethics. Ethics and the Environment, Vol. 1, pp Singer, P. (1986). All Animals are Equal. In: Applied Ethics. Edited by P. Singer. New York: Oxford University Press. 140

19 Singer, P. (1986). Applied Ethics. Oxford: Oxford University Press. Sober, E. (1986). Philosophical Problems for Environmentalism. In: The Preservation of Species: The Value of Biological Diversity. Edited by B. Norton. Princeton: Princeton University Press. Taylor, P. (1981). The Ethics of Respect for Nature. Environmental Ethics, Vol. 3, No. 3, pp Thompson, J. (1990). A Refutation of Environmental Ethics. Environmental Ethics, Vol. 12, pp Πειεγξίλεο, Θ. (2004). Λεμηθφ ηεο Φηινζνθίαο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Πξσηνπαπαδάθεο, Δ. Γ. (2010). Οηθνθαζηζκφο: Η Πεξίπησζε ηνπ Kaarlo Pentti Linkola. ην: Πεξηβάιινλ Κνηλσλία Ηζηθή, Δπηκέιεηα Δ. Παπαληθνιάνπ. Αζήλα: Αεηθνξία. 141

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα