Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο"

Transcript

1 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

2 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δπηκέιεηα: Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο ISBN: Copyright 2012 Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Δθηύπσζε: Υξπζή Δκκαλνπειίδνπ, Μεζόξηνο Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ., Σέξκα Ηππνθξάηνπο, Οξεζηηάδα Γηα ηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθδνζε ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε θέξνπλ νη ζπγγξαθείο.

3 Πεξηερόκελα Πξόινγνο ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Η βπδαληηλή εηθνλνινγία θαη ην θπζηθό: Ηζηθν-θξηηηθέο δηαζηάζεηο 1 ΟΦΗΑ Κ. ΒΟΤΓΟΤΡΖ Η πεξηβαιινληηθή θηινζνθία ηνπ Eric Katz 21 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Σ. ΓΟΤΗΑ Ο Spinoza θαη ε πξννπηηθή νληνινγηθήο ζεκειίσζεο ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ εζηθώλ ζπζηεκάησλ ΜΑΡΗΑ Η. ΓΑΚΟΛΗΑ & ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ-ΜΑΡΗΑ Γ. ΓΡΗΛΛΗΑ Οη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο σο παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο καο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα επαλεμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο σο εξεπλεηηθνύ πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ΔΤΑΓΓΔΛΟ Η. ΜΑΝΩΛΑ & ΣΤΛΗΑΝΟ Α. ΣΑΜΠΑΚΖ Η πεξηβαιινληηθή εζηθή ηνπ Mohandas Karamchand Gandhi 65 ΜΑΡΗΑ Α. ΜΤΛΩΝΖ Βνπδηζκόο, πεξηβάιινλ θαη ζύγρξνλεο πξννπηηθέο ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΠΑΝΣΑΕΑΚΟ Οη πεξί θύζεσο αληηιήςεηο ησλ ρξηζηηαλώλ Παηέξσλ ΓΗΩΡΓΟ Ν. ΠΟΛΗΣΖ Καπηηαιηζηηθό θνηλσληθό θαληαζηαθό θαη νηθνινγηθή θξίζε 105

4 ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΖ Μηα άγξηα πξάζηλε θιόγα. Ο Aldo Leopold θαη ε εζηθή ηεο γεο ΒΑΝΑ Η. ΡΟΕΟΤ Ο «νηθνινγηθόο θαζηζκόο» σο ζύγρξνλε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη νη ξίδεο ηνπ ΑΝΑΣΑΗΑ Β. ΑΜΑΝΣΑ Δηθόλεο ηεο θύζεο. Από ηνλ Spencer ζηνλ Gorz ΜΑΡΗΑ Γ. ΑΚΔΛΛΑΡΖ & ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ Β. ΚΑΝΑΒΖ Κιηκαηηθή αιιαγή: Μηα λέα πξόθιεζε γηα ην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ΓΔΩΡΓΗΟ Υ. ΣΔΗΡΖ Άλζξσπνο, θύζε θαη επηζηήκε ζηνλ νπηνπηθό ζηνραζκό ηεο Αλαγέλλεζεο ΘΔΟΓΟΖ Π. ΣΑΗΟ Πξννίκην γηα έλαλ δηαθιαδηθόηεξν εζηθό πξνβιεκαηηζκό γηα ην πεξηβάιινλ ΜΑΡΗΑ Κ. ΥΩΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Ο Kant, ν Singer θαη ν Regan γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ

5 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα, ζει ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΗ ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΑΙΝΗ ΦΛΟΓΑ. Ο ALDO LEOPOLD ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΣΗ ΓΗ Πεπίληψη Η εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leopold απεηέιεζε, θαηά πνιινχο, ην έλαπζκα γηα ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο θαη ηελ παγίσζή ηεο σο απηφλνκνπ θιάδνπ ηεο Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο. Καη πξάγκαηη, ε γνληκφηεηα ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, αθνχ φιεο νη κεηέπεηηα αληίζηνηρεο απφπεηξεο ηεινχλ εκθαλψο ππφ ηελ επηξξνή ηεο, είηε ελζηεξληδφκελεο, είηε θαηαδηθάδνληαο θαη απνξξίπηνληαο ηελ θεληξηθή εζηθή ζέζε πνπ ν Leopold εηζεγείηαη, δειαδή ηελ εζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο έλαληη ησλ αηφκσλ θαη ησλ εηδψλ πνπ ηελ ζπλαπαξηίδνπλ. Δθείλν, φκσο, πνπ ζα εμεηάζσ ζην ζχληνκν απηφ δνθίκην είλαη ε επζηάζεηα θαη ε ζπλνρή ηεο εζηθήο ηεο γεο. Θα επηρεηξήζσ λα απνδείμσ ηελ ζέζε κνπ, φηη ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αηεθκεξίσηε, απζαίξεηε, αληηθαηηθή θαη δπλεηηθά επηθίλδπλε, αθνχ ππνδαπιίδεη έλαλ ηδηφηππν εζηθφ νινθιεξσηηζκφ. Λέξειρ κλειδιά: Aldo Leopold, εζηθή ηεο γεο, θνηλόηεηα ησλ όλησλ, δηεύξπλζε, νηθόζθαηξα. Ο Aldo Leopold δελ ππήξμε ζεκαίλσλ θηιφζνθνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ ππήξμε θαλ θηιφζνθνο, «επαγγεικαηίαο» ηνπιάρηζηνλ, νχηε θαη επεδίσμε λα ζεσξεζεί ηέηνηνο. Ήηαλ έλαο απιφο άλζξσπνο πνπ θάπνηα ζηηγκή θξαηψληαο έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ βξέζεθε απέλαληη ζε έλαλ κεγάιν γέξηθν ιχθν. Η ζχληνκε απηή ζπλάληεζε, παξφηη θαηλνκεληθά άλεπ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, έκειιε λα αιιάμεη ηελ δσή ηνπ Leopold, αιιά θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα (Rolston 2000, Ο Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο είλαη Λέθησξ Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δ-mail:

6 1046). Δίλαη θάπνηεο πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο πνπ νη άλεκνη ηεο αιιαγήο θπζνχλ ηφζν δπλαηά, ψζηε φινη λα δηαηζζάλνληαη πσο ξαγδαίεο ε- μειίμεηο βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη θάπνηεο θαηά ηηο νπνίεο ε αιιαγή αθφκε θαη ε πιένλ ζεκαληηθή επέξρεηαη αλεπαίζζεηα θαη γίλεηαη αληηιεπηή εθ ησλ πζηέξσλ. Σν 1949, φηαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ θπθινθφξεζε ην επζχλνπην έξγν ηνπ A Sand County Almanac: and Sketches Here and There, ζην νπνίν ν Leopold θαηέγξαθε ηηο ζθέςεηο πνπ ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ ιχθν γέλλεζε κέζα ηνπ, γηα δεθαεηίεο παξέκεηλε εληειψο απαξαηήξεην. Πξνο ηα ηέιε ηνπ παξειζφληνο αηψλνο, σζηφζν, απνηεινχζε ήδε έξγν αλαθνξάο γηα κηα νιφθιεξε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. ην δνθίκην απηφ ζα παξνπζηάζσ ηα θνκβηθφηεξα ζεκεία ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold. Δλ ζπλερεία πξνηίζεκαη λα εμεηάζσ εάλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ ε πξφηαζή ηνπ, ε πεξίθεκε εζηθή ηεο γεο, ζπληζηά ζπλεθηηθή θαη επζηαζή εζηθή ζεσξία, ηνπηέζηηλ εάλ κπνξεί ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα λα δψζεη α- πνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζην νμχηαην πιένλ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ή, έζησ, λα απνηειέζεη ην γφληκν έδαθνο γηα ηελ εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην δήηεκα ζα ηνπνζεηεζψ αξλεηηθά, ππνζηεξίδνληαο πσο ε εζηθή ηεο γεο δελ απνηειεί ζπλεθηηθφ θαη ν- ινθιεξσκέλν εζηθφ ζχζηεκα, πσο νη θεληξηθέο ηεο έλλνηεο ζηεξνχληαη ζαθνχο νξηνζέηεζεο, πσο ε ζπιινγηζηηθή πνπ ν Leopold αθνινπζεί δελ δηαζέηεη απνδεηθηηθή ηζρχ, θαη πσο νη ζέζεηο ηνπ ελέρνπλ πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ γνληκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ, σζηφζν, είκαη πεπεηζκέλνο πσο, πέξα απφ ηελ ψζεζε πνπ κέρξη ηψξα απηή έρεη πξνζδψζεη ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, δχλαηαη θαη ζην κέιινλ λα ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην εμέιημεο θαη πξνφδνπ, αθξηβψο δηφηη, σο ζεκείν έληνλεο αληηινγίαο, πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγηθφ θηινζνθηθφ δηάινγν. 128 I. Ο Leopold ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκειησηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο καδί κε ηελ Rachel Carson, ηνλ Lynn White, ηνλ John Muir, ηνλ David Brower θαη άιινπο (Jenni 2005, 5). Ωζηφζν, ν ίδηνο πηζαλφηαηα δελ ζα είρε απαζρνιήζεη ηελ ζθέςε ηνπ κε ηέηνηα δεηήκαηα, εάλ δελ είρε ζπκβεί ε πνηθηινηξφπσο θαζνξηζηηθή ζπλάληεζή ηνπ κε έλαλ ιχθν. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ν Leopold εξγαδφηαλ σο δαζνλφκνο ζην εζληθφ πάξθν Apache ηεο πνιηηείαο ηεο Arizona ησλ Η.Π.Α. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ θαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θπξίαξρνπ αξπαθηηθνχ ηνπ πάξθνπ, ηνπ ιχθνπ, ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ νπνίνπ νδεγνχζε ζε αληίζηνηρε κείσζε ηνλ πιεζπζκφ ησλ ειαθηψλ, θάηη πνπ δηφινπ δελ άξεζε ζηνπο θπλεγνχο ηεο πεξηνρήο. Έλα κεζεκέξη ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα αζθήζεη γηα πξψηε θνξά απηή ηελ πηπρή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ: «Γεπκαηίδακε ζε έλα χςσκα, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ θπινχζε νξκεηηθά έλα πνηάκη. Κάπνηα ζηηγκή είδακε

7 έλα δψν λα δηαζρίδεη ην πνηάκη, θαη λνκίζακε πσο ήηαλ ειάθη [ ] Όηαλ πέξαζε απέλαληη [ ] θαηαιάβακε ην ιάζνο καο: ήηαλ έλαο ιχθνο [ ] ακέζσο αξρίζακε λα ππξνβνινχκε πξνο ηελ αγέιε. Όηαλ ηα ηνπθέθηα καο άδεηαζαλ, ν γέξηθνο ιχθνο θεηηφηαλ ζην ρψκα [ ] Φηάζακε δίπια ζηνλ γέξηθν ιχθν ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ κηα άγξηα πξάζηλε θιφγα έζβελε ζηα κάηηα ηνπ. Ήκνπλ λένο ηφηε θαη έηνηκνο λα ππξνβνιήζσ. Πίζηεπα πσο, αθνχ ιηγφηεξνη ιχθνη ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξα ειάθηα, ε πιήξεο εμαθάληζε ησλ ιχθσλ ζα νδεγνχζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θπλεγεηηθνχ παξαδείζνπ. Ωζηφζν, κφιηο είδα ηελ πξάζηλε θιφγα λα ζβήλεη, αηζζάλζεθα πσο νχηε ν ιχθνο, νχηε ην βνπλφ ζπκθσλνχζαλ κε απηή κνπ ηελ αληίιεςε» (Leopold 1968, 130). Όια ηα παξαπάλσ θαληάδνπλ θαη είλαη ηφζν ελνξαηηθά θαη βησκαηηθά, ψζηε λα απνηεινχλ κάιινλ αθαηάιιειε βάζε γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο εζηθήο ζεσξίαο. Ωζηφζν, ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Leopold έθηνηε ήηαλ θαη παξέκεηλε ε φξζσζε κηαο ζπλεθηηθήο εζηθήο, επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο (Callicott 1987, 90). ε αληίζεζε κε ηηο βηνθεληξηθέο εζηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο πξνηείλνπλ ηελ δηεχξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εζηθφ καο νξίδνληα θαη άιια είδε, έκβηα θαη κε (Taylor 1981, 205), ν Leopold πηνζεηεί κηα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε, πξνηείλνληαο ηελ ζπλνιηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν ε εζηθή ζθέςε πξνζιακβάλεη ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη νη παγησκέλεο ηάζεηο ηεο «παξαδνζηαθήο» εζηθήο απνθιείνπλ ηνλ θπζηθφ θφζκν, αθξηβψο δηφηη ηφζν νη επί κέξνπο έλλνηεο, φζν θαη ηα θπξίαξρα εζηθά ζπζηήκαηα ζπλνιηθά δνκήζεθαλ έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ηνλ άλζξσπν. Η ελλνηνινγηθή δηεχξπλζε ελφο πθηζηάκελνπ φξνπ ή έλλνηαο θαη ε απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ έρεη κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ηειεζθνξήζεη, αθνχ θαη νπζίαλ ζπληζηά ζπληεξεηηθή εζηθή πξνζέγγηζε: θαηαδεηθλχεη εκκνλή ζε ζεσξεηηθά εξγαιεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα άιινλ ζθνπφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηηο λέεο ζπλζήθεο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνδεηρζνχλ αθαηάιιεια. Πνηέο είλαη απηέο νη λέεο ζπλζήθεο θαηά ηνλ Leopold; Πιένλ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, ε εζηθή ππνρξενχηαη λα εζηηάδεη φρη ζε άηνκα, αιιά ζε ζύλνια. Πξνο ηνχην ρξεηάδεηαη ξηδηθή αλαδφκεζε, θαη φρη απιή πξνζαξκνγή. Πέξαλ απηνχ, ε αλαζεψξεζε πνπ ν Leopold πξνηείλεη ζπληζηά, θαη απηφλ, πξφνδν γηα ηελ ίδηα ηελ εζηθή ζθέςε. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηειεί ην αλακελφκελν εμειηθηηθφ βήκα γηα ηελ αλζξψπηλε εζηθή. Παξαηεξεί: «Η εζηθή αξρηθά εζηίαδε ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Γεθάινγν ηνπ Μσπζέσο. Μεηαγελέζηεξα επνηθνδνκήκαηα εζηηάδνπλ ζηελ ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία [ ] Έσο ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα εζηθή, ε νπνία λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε, ηα δψα θαη ηα θπηά [ ] Η επέθηαζε ηεο εζηθήο ζε απηήλ ηελ ηξίηε ζπληζηψζα ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο είλαη [ ] κηα εμειηθηηθή δπλαηφηεηα, αιιά 129

8 θαη κηα νηθνινγηθή αλαγθαηφηεηα. Δίλαη ην ηξίην ζηάδην κηαο αθνινπζίαο» (Leopold 1968, 203). Η εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, αλαπηχρζεθε έσο ηηο κέξεο καο ζηεξηδφκελε ζην αμίσκα πσο ην εζηθφ πξφζσπν απνηειεί κέινο κηαο θνηλφηεηαο αλεμαξηήησλ αηφκσλ. Η εζηθή ηεο γεο δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα θπηά, ηα δψα θαη, ζπλνιηθά, ηε γε (Leopold 1968, 204). Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εζηθή ηεο γεο ζεσξήζεθε απφ πνιινχο επαλαζηαηηθή (Nash 1987, 78). Μηα παξαδνζηαθή εζηθή ζεσξία κπνξεί απιψο λα πξνζαξκνζζεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, αιιά αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα. Ο σθειηκηζκφο, επί παξαδείγκαηη, κπνξεί λα καο πξνηείλεη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νθείινπκε λα πξνζηαηεχνπκε έλα δάζνο. Οη ιφγνη απηνί, σζηφζν, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζεσξίαο δελ κπνξνχλ λα είλαη άιινη απφ ηελ σθειηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο γηα εκάο ηνπο ίδηνπο αηνκηθά, ή γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Ο σθειηκηζκφο αδπλαηεί λα καο πείζεη πσο ην ίδην ην δάζνο δηαζέηεη αθ εαπηνχ εζηθή αμία, δηφηη πεξηνξίδεη ηελ απφδνζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο ζηα κέιε κηαο πεξηνξηζκέλεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία δηαιακβάλεη κφλνλ εζηθά πξφζσπα. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο ππφινηπεο εζηθέο ζεσξίεο. Η εζηθή ηεο γεο αλαιακβάλεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε κε εθπεθξαζκέλν ζηφρν λα εληάμεη ζηελ εζηθή θαη άιιεο πέξαλ ησλ αλζξψπσλ νληφηεηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ κεηέξρεηαη ηελ έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ησλ όλησλ πξνηείλνληαο κηα λέα, νιηζηηθή εζηθή ζεψξεζε (Jennie 2005, 1), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο εζηθά ππνθείκελα δχλαληαη λα εθιακβάλνληαη θαη αθεξεκέλα ζχλνια, φπσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα, ε ίδηα ε γε. ην πιαίζην ηεο λέαο απηήο νπηηθήο ην αλζξψπηλν είδνο δελ είλαη παξά κφλνλ έλα απφ ηα εθαηνκκχξηα άιια είδε πνπ θηινμελεί ν πιαλήηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν άλζξσπνο πξέπεη λα παχζεη πιένλ λα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηδηαίηεξεο εζηθήο αμίαο, λα απεθδπζεί ηνλ ξφιν «ηνπ θαηαθηεηή ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα αληηκεησπηζζεί σο απιφ κέινο ηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ επηβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα ππφινηπα κέιε απηήο, αιιά θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα ζπλνιηθά» (Leopold 1968, 204). Η δηεχξπλζε ηεο εζηθήο θαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηήλ νιφθιεξεο ηεο νηθφζθαηξαο κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν ζην ζχλνιν. Η κεηαηφπηζε πνπ πξνηείλεη ν Leopold, εάλ γίλεη απνδεθηή, επηηξέπεη ηελ δηαηχπσζε κηαο πεξίθεκεο, πιένλ ζέζεσο, ε νπνία ζπληζηά ην θεληξηθφ θαη εκβιεκαηηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο: «Κάηη είλαη νξζφ φηαλ ζπληειεί ζηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη εζθαικέλν φηαλ ηείλεη πξνο άιιε θαηεχζπλζε» (Leopold 1968, ). Σν γεγνλφο πσο ε γε απνηειεί θνηλφηεηα είλαη βαζηθή ζχιιεςε ηεο νηθνινγίαο, ιέεη ν Leopold. Σν φηη πξέπεη λα ηπγράλεη αγάπεο θαη ζεβαζκνχ, ζπληζηά πξνέθηαζε ηεο εζηθήο (Leopold 1968, ). Γεδνκέλνπ δε φηη απέλαληη 130

9 ζην πεξηβάιινλ καο ζπκπεξηθεξόκαζηε κε ηξφπν πνπ ην επεξεάδεη θαη δεκηνπξγνύκε ζρέζεηο κε απηφ, είλαη πεξίεξγν ην γεγνλφο πσο ε εζηθή δελ έρεη αθφκε επηιεθζεί ηνπ ζρεηηθνχ πιέγκαηνο ζρέζεσλ θαη, αληηζέησο, δείρλεη λα ην αγλνεί παληειψο (Leopold 1949, 210). πλνςίδνληαο: ν Leopold ζεσξεί πσο ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο λέαο εζηθήο, ε νπνία ζα είλαη ηφζν δηεπξπκέλε, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηήο, θάζε νλ ή ππνζχλνιν ζα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηζνδχλακεο εζηθήο αμίαο, αθξηβψο δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ θνηλφηεηα. Πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ καο, φκσο, πξνο ηα αηνκηθά φληα, ε εζηθή ηεο γεο εηζεγείηαη θαη ην απψηαην θαζήθνλ ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ πξνο ηελ ίδηα ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Η πξνηεηλφκελε δηεχξπλζε απνηειεί ινγηθψο ην επφκελν βήκα ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη απνιχησο ζεκηηή. Η εζηθή ηεο γεο ζπληζηά ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε δηφηη αληί λα επαλεξκελεχεη πθηζηάκελεο έλλνηεο θαη ζεσξίεο, πξνηείλεη λέεο. Η δηάζεζε ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ην παξειζφλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή θαίλεηαη, αλ κε ηη άιιν, εχινγε θαη ελαξκνληζκέλε κε ηα θειεχζκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ζρεκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν απφ ηα κεγάια εζηθά ζπζηήκαηα, ν σθειηκηζκφο, δελ πθίζηαην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν σθειηκηζκφο δελ φθεηιε λα εζηηάζεη ζε ηίπνηα πέξα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ εζηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην, θπζηθά, ηζρχεη θαη γηα πξνγελέζηεξα εζηθά ζπζηήκαηα. Η ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν άξρηζε λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή πεξί ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Γηα ηελ εζηθή ε εμέιημε απηή, σζηφζν, δελ ζπληζηά πνζνηηθώο, αιιά πνηνηηθώο δηαθνξνπνηεκέλε πξφθιεζε. Με άιια ιφγηα, ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα δελ απνηειεί κεηεμέιημε ελφο ήδε ππάξρνληνο, αιιά είλαη εληειψο λέν θαη άιιεο κνξθήο. πλεπψο, είλαη εχινγν λα απαηηεί κηα λέα θαη άιιεο κνξθήο εζηθή, λέεο έλλνηεο, ζηάζεηο, πξνζεγγίζεηο, εξκελείεο θαη λνεκαηνδνηήζεηο. Απηή αθξηβψο θαίλεηαη λα ππήξμε ε θηινδνμία ηνπ Aldo Leopold: λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα εζηθή. Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν πέηπρε ηνλ ζηφρν ηνπ κέλεη λα δηεξεπλεζεί. II. Η εζηθή ηεο γεο βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο εζηθήο κέζα ζηνλ ρξφλν, ε νπνία θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγε. Ο Leopold εχζηνρα, θαηά ηελ γλψκε κνπ παξαηεξεί πσο ε εζηίαζε ηεο εζηθήο ζπλερψο δηεπξχλεηαη, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηαξθψο κεγαιχηεξα ζχλνια. Δλψ, επί παξαδείγκαηη, ν Γεθάινγνο ηνπ Μσπζέσο ηνλ νπνίνλ ν Leopold εθιακβάλεη σο εζηθφ θείκελν αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 131

10 κεηαμχ ηνπο, ε αξηζηνηειηθή εζηθή ζαθέζηαηα επηδηψθεη λα ξπζκίζεη ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ην νξγαλσκέλν ζχλνιν εληφο ηνπ νπνίνπ απηά δξνπλ. Παξάιιεια, ηνλίδεη, ε εζηθή ηείλεη λα ελζσκαηψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ελφο ζπλφινπ. Σν ινγηθψο αλακελφκελν επφκελν βήκα γηα ηελ εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ην ακέζσο επξχηεξν ζχλνιν, θαζψο θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη αθφκε απξφζηην ζηελ εζηθή, ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Όλησο, ε εζηθή θαίλεηαη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ θαη, πξάγκαηη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα ηελ επνρή πνπ ν Leopold παξνπζίαδε ηηο ζέζεηο ηνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηνλ νξίδνληα απηφλ. Ωζηφζν, ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο δείρλεη πσο δελ αξθεί θάηη λα βξίζθεηαη εθηφο εζηθήο θαη λα ζπληζηά επξχ ζχλνιν, γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηήλ. Δπηπιένλ, δηφινπ δελ έπεηαη νχηε πσο θάηη ηέηνην πξέπεη λα γίλεηαη, νχηε πσο ζπκβαίλεη λνκνηειεηαθά. Οξηζκέλσο, ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο πξνο νηαλδήπνηε θαηεχζπλζε πάληνηε επέξρεηαη κφλνλ δπλάκεη ελφο πεηζηηθνύ επηρεηξήκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ζηα δψα, επί παξαδείγκαηη, ζε απηά ηειεπηαίσο ηείλεη λα αλαγλσξηζζεί θάπνηαο κνξθήο εζηθή ππφζηαζε ράξε ζηελ επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο πσο, κνινλφηη νη δηαθνξέο ησλ δψσλ κε ηνπο αλζξψπνπο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο, δελ ππάξρεη θακία ηφζν βαξχλνπζα εζηθψο δηαθνξά, ψζηε λα κελ ηνπο αλαγλσξίδνπκε ηνπιάρηζηνλ ην δηθαίσκα ζηελ απνθπγή ηνπ άζθνπνπ πφλνπ (Singer 1974 Cohen et al. 2001). Έηη πεξαηηέξσ, ε πιήξεο αλαγλψξηζε ίδησλ θαη ίζσλ δηθαησκάησλ ζηνπο έγρξσκνπο ζπλαλζξψπνπο καο δελ έγηλε δηφηη απιψο εθθξεκνχζε ή αλακελφηαλ, αιιά δηφηη νη δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο απνδείρζεθε πσο δελ απνηεινχλ επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ έσο πξφζθαηα δηαθνξνπνηεκέλε εζηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο δελ είλαη νχηε, άιισζηε, πξέπεη λα είλαη λνκνηειεηαθψο πξνδηαγεγξακκέλε. Αληηζέησο, απαηηείηαη λα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε κε ηζρπξά ινγηθά επηρεηξήκαηα. πλεπψο, εάλ ν Leopold πηζηεχεη πσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εζηθή εμέηαζε, νθείιεη λα απνδείμεη φηη φλησο ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη ψζηε λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Καηά ηελ γλψκε κνπ, σζηφζν, δελ θάλεη απηφ. Αληηζέησο, θαίλεηαη λα ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε απηή ζα επέιζεη λνκνηειεηαθψο, κφλνλ θαη κφλνλ δηφηη ε εζηθή γεληθώο ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο. Η αληίιεςε απηή, σζηφζν, απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο ινγηθήο πιάλεο πνπ θαιείηαη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ (petitio principii), ηνπηέζηηλ ηνπ φρη αζπλήζνπο ζθάικαηνο ησλ θηινζφθσλ λα εθιακβάλνπλ σο δεδνκέλν ζηηο πξνθείκελεο ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο εθείλν πνπ ζα φθεηιαλ ηειηθψο λα απνδείμνπλ ζην ζπκπέξαζκα (Πειεγξίλεο 2004), θαηαιήγνληαο ζε έλα θπθιηθφ ζπιινγηζκφ (circulus in demonstrando) πνπ δελ απνδεηθλχεη απνιχησο ηίπνηα. Σν ζρεηηθφ επηρείξεκα ηνπ Leopold ζα κπνξνχζε λα ζθηαγξαθεζεί σο εμήο: α. Η αλζξψπηλε εζηθή ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο, θαη ηνχην ζπληζηά πξφνδν. β. Σν ινγηθψο επφκελν ζηάδην 132

11 δηεχξπλζεο γηα ηελ εζηθή είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. γ. Η εζηθή πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ εζηίαζή ηεο ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, θαη απηφ ζα ζπληζηά πξφνδν. Αλ, σζηφζν, ξσηήζνπκε: «Γηαηί, ηέινο πάλησλ, πξέπεη ν νξίδνληαο ηεο εζηθήο λα δηεπξπλζεί, θαη γηα πνηφλ αθξηβψο ιφγν θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε πξφνδν;», ν Leopold απιψο ζα καο παξαπέκςεη ζηελ κείδνλα πξνθείκελε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ. πλεπψο, ε εζηθή ηεο γεο δελ ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο εζηθήο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, απιψο ηελ πξνηείλεη. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold θαίλεηαη λα πάζρεη κηαλ αθφκε πιάλε, ηελ θαινχκελε θπζηνθξαηηθή (Jenni 2005, 6), θαη κάιηζηα ζε δχν επίπεδα: ηφζν ζε απηφ ηεο ζεκειίσζεο, φζν θαη ζε εθείλν ηεο ζπλαγσγήο ηεο θεληξηθήο ηεο εζηθήο αξρήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην, ζηελ αλάγθε, δειαδή, ζπκπεξίιεςεο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ εζηθή ζθέςε καο, ν Leopold ππνζηεξίδεη πσο απηφ πξέπεη λα ζπκβεί, δηφηη κέρξη ηψξα ε ηάζε ηεο εζηθήο είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαξθψο επξχηεξα ζχλνια ζηελ εζηίαζή ηεο, θαη ε βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην ακέζσο επφκελν ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επξχηεηά ηνπ ζχλνιν πνπ παξακέλεη εθηφο εζηθήο. Μπνξεί θαλείο λα ηείλεη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Leopold αληηιακβάλεηαη ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ηεο εζηθήο, ν νπνίνο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγνο. Απφ ην γεγνλφο, σζηφζν, πσο ε εζηθή δείρλεη λα εμειίζζεηαη έσο ηψξα θαη απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζπλάγεηαη νχηε πσο απηφ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη, νχηε, πνιιψ κάιινλ, πσο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη. Δλδέρεηαη ε εζηθή λα έρεη πιένλ αγγίμεη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, θαη λα κελ κπνξεί λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ. Δίλαη πηζαλφλ, επίζεο, λα πξέπεη λα επεθηαζεί πξνο άιιε θαηεχζπλζε. Μπνξεί, πάιη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα λα κελ πξνζθέξεηαη δηφινπ ζηελ εζηθή. Όια απηά είλαη πηζαλφλ λα ηζρχνπλ, θαη ν Leopold, ηειηθψο, λα έρεη άδηθν. Δίλαη, επίζεο, πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ, θαη ε ζεψξεζή ηνπ λα είλαη νξζή. Ωζηφζν, εάλ πξέπεη λα πεηζζνχκε είηε γηα ην έλα, είηε γηα ην άιιν, απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη έλα επζηαζέο ινγηθό επηρείξεκα, θαη φρη ε πεξηγξαθή απηνχ πνπ έσο ηψξα ζπκβαίλεη. Πνιχ απιά, δηφηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, δελ έπεηαη νχηε πσο ζα ζπλερηζζεί, νχηε πσο πξέπεη λα ζπλερηζζεί (Moore 1954, 232). Αλ ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκβεί δίλακε απαληήζεηο πνπ ζεκειηψλνληαλ κφλνλ ζε απηφ πνπ ήδε ζπκβαίλεη, ην αλζξψπηλν είδνο δελ ζα είρε εμειηρζεί δηφινπ. Η επίθιεζε ηεο φπνηαο παξάδνζεο (argumentum ad antiquitatem) δελ ηεθκεξηψλεη ην εζηθψο δένλ. Σν δε θχξνο ησλ ζρεηηθψλ ζπιινγηζκψλ θαηαπίπηεη ακέζσο κφιηο θάπνηνο ηνπο ακθηζβεηήζεη (Sober 1986). Ο Leopold, νξηζκέλσο, ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη ζα ζπληζηνχζε πξφνδν γηα ηελ εζηθή (Leopold 1968, 225 θ.ε.). Δάλ, σζηφζν, ε δηεχξπλζε απηή είλαη αλαηηηνιφγεηε θαη ηπραία, ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, αδηθαηνιφγεηε, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά φρη πξφνδν, αιιά νπηζζνδξφκεζε. ε φ,ηη, επίζεο, αθνξά ζηελ εκβιεκαηηθή εζηθή αξρή ηεο εζηθήο ηεο γεο, 133

12 ηνπηέζηηλ πσο κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο νκνξθηάο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, πάιη ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο απφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη, ν θηιφζνθνο ηεθκαίξεη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη, πσο, δειαδή, πεξηπίπηεη ζηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε. Απηφ πνπ, κε άιια ιφγηα, ηζρπξίδεηαη ν Leopold είλαη πσο κφλνλ θαη κφλνλ επεηδή ηα πξάγκαηα έρνπλ έηζη, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ σο έρνπλ. ηελ εξψηεζε, σζηφζν, πεξί ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίνλ νθείινπκε λα ελαξκνλίδνπκε ηελ δξάζε καο κε ηελ νκνξθηά, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ε εζηθή ηεο γεο απαληά απιψο: δηφηη νη πνηφηεηεο απηέο ήδε πθίζηαληαη. Απηφ, σζηφζν, δελ ζπληζηά επαξθή απφδεημε ηεο φπνηαο εθ κέξνπο καο εζηθήο ππνρξέσζεο (Jenni 2005, 7). ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, επί παξαδείγκαηη, ζπκβάιιεη ε πξνζηαζία ηνπ ηνχ HIV, δηφηη ν ηειεπηαίνο πξνθαλψο απνηειεί κέξνο απηήο. Αθφκε πξνθαλέζηεξα, φκσο, δηφινπ δελ νθείινπκε λα απνδερζνχκε ηελ χπαξμή ηνπ ελψ, παξάιιεια, νπδείο ζεσξεί εζηθψο θαηαδηθαζηέεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ηαηξηθήο λα ηνλ εμαθαλίζεη, παξφηη απηφ ζα έπιεηηε ζε θάπνηνλ βαζκφ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο ηφο HIV ππάξρεη ζίγνπξα, αιιά παξά ην γεγνλφο απηφ ζεσξνχκε πσο δελ ζα έπξεπε ή πσο εκείο δελ επηζπκνχκε λα ππάξρεη. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη, βέβαηα, λα δερζνχκε πσο ην ίδην δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ηφζν επινγνθαλψο εάλ ζηελ ζέζε ηνπ ηνχ HIV ηνπνζεηνχζακε ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα ζπλνιηθά, ή θάπνην ππνζχλνιν απηήο, έλα δάζνο, γηα παξάδεηγκα. Σν δάζνο καο θαίλεηαη εχινγν λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο έρεη. Με άιια ιφγηα, ε αληίζηξνθε δηαηχπσζε: «κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ αζηάζεηα, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ αζρήκηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο», δελ καο θαίλεηαη εμ ίζνπ εχινγε κε ηελ ζέζε ηνπ Leopold. Σν γεγνλφο, φκσο, πσο ην θεληξηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο καο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν εχινγν απφ ην αληίζεηφ ηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη πσο ην ίδην είλαη πεηζηηθφ, νχηε θαλ πσο είλαη απνιχησο εχινγν. ηελ εζηθή, θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ αξθεί λα πεηο ζε θάπνηνλ: «πξέπεη λα πξάμεηο έηζη, δηφηη εάλ πξάμεηο αιιηψο ζα είλαη ρεηξφηεξα απφ φ,ηη εάλ ζα έπξαηηεο έηζη». Μηα εζηθή ζεσξία, ηδίσο φηαλ απηή πξνζβιέπεη ζηηο δάθλεο ηεο πξσηνηππίαο, νθείιεη πξσηίζησο λα απνδεηθλχεη γηα πνηνχο ιφγνπο πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη απηόλ ηνλ ηξόπν, θαη δεπηεξεπφλησο γηαηί δελ πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη άιινπο ηξόπνπο. Έλα αθφκε αδχλακν ζεκείν ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold, θαηά ηελ γλψκε κνπ, κπνξεί λα εληνπηζζεί ζηηο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θεληξηθφ εζηθφ αμίσκα πνπ απηή πξνηείλεη. Δίδακε πξνεγνπκέλσο πσο παξφηη ην αμίσκά ηνπ δελ είλαη επζηαζέο, θαίλεηαη, σζηφζν, εχινγν. Σν πξφβιεκα, φκσο, κε ηα εχινγα αμηψκαηα είλαη πσο ζπρλά θαίλνληαη ηέηνηα, αθξηβψο δηφηη νη έλλνηεο πνπ ηα ζπλαπνηεινχλ είλαη ηφζν γεληθέο ή αζαθείο, ψζηε λα κελ ιέλε νπζηαζηηθά ηίπνηα, άξα θαη ηίπνηα αληηθαηηθφ ή πξνδήισο 134

13 παξάινγν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην εζηθφ αμίσκα «ε αλζξψπηλε δσή δηαζέηεη απφιπηε αμία». Απνηειεί, ζαθψο, εχινγε εζηθή ηνπνζέηεζε. Ωζηφζν, νη φξνη ηνπ αμηψκαηνο απηνχ είλαη ηφζν αζαθείο, ψζηε δχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο θαζνδεγεηηθή αξρή παξφηη, βεβαίσο, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαη λα ην ακθηζβεηήζεη. πγθεθξηκέλα, ν φξνο απόιπηε αμία ήηαλ αλέθαζελ εμαηξεηηθά αζαθήο, θαη, θαηά πνιινχο, απζαίξεηνο θαη αδηθαηνιφγεηνο (Singer 1986, 227). Πιένλ ηνχηνπ, θαη ν φξνο αλζξώπηλε δσή είλαη εμίζνπ αζαθήο θαη, θαηά πνιινχο, απζαίξεηνο θαη αδηθαηνιφγεηνο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο. Σν γνληκνπνηεκέλν in vitro σάξην, παξαδείγκαηνο ράξηλ, δηαζέηεη δσή; Καη εάλ λαη, είλαη απηή αλζξψπηλε; Σν θαηεςπγκέλν δπγσηφ, ην νπνίν δηαηεξείηαη επί ρξφληα ζε πγξφ άδσην, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί φπνηε παξαζηεί αλάγθε, δηάγεη αλζξψπηλε δσή; Ο εγθεθαιηθά λεθξφο, ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε είλαη κε αλαζηξέςηκε θαη δηαηεξείηαη ζηελ χπαξμε κφλνλ θαη κφλνλ ράξε ζηηο πξνεγκέλεο ζπζθεπέο πνπ ε ηαηξηθή ηερλνινγία έρεη πιένλ θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο, απνηειεί δσληαλφ αλζξψπηλν νλ; Καη εάλ λαη, δηαζέηεη ε δσή ηνπ απφιπηε αμία, παξφηη ν ίδηνο νχηε ην αληηιακβάλεηαη, νχηε, άιισζηε, δχλαηαη πιένλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζχκβαζε ηεο εζηθήο, απφ ηελ νπνία θαη κφλνλ απνξξέεη ε έλλνηα ηεο απφιπηεο αμίαο; Η ίδηα αζάθεηα δηαθξίλεη, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ηνπο ζηνηρεηαθνχο φξνπο ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Leopold, δειαδή ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ην θάιινο. πγθεθξηκέλα, πνηφ λφεκα δχλαηαη λα εθιάβεη ν φξνο ζηαζεξόηεηα ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηελ δηαξθή κεηαβνιή ηνπ; Σν κφλν ζηαζεξό γλώξηζκα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε δηαρξνληθή ηεο αζηάζεηα (Pickett et al., 1995). πλεπψο, ην εζηθφ πξφζσπν θαιείηαη λα ζεβαζζεί θάηη, ην νπνίν, σζηφζν, δελ πθίζηαηαη θαλ. Η έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο, απφ ηελ άιιε, είλαη αδχλαηνλ λα νξηζζεί ελ αλαθνξά πξνο ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Η ηειεπηαία απνηειεί αθεξεκέλν θαη κε πεπεξαζκέλν ζχλνιν, σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί παξά λα παξακέλεη αδηεπθξίληζην ην ζεκείν πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα εδηθαηνχην θάπνηνο λα ζεσξήζεη φηη πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηά ηεο. Η επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο αθεξαηφηεηαο απφ ηνλ Leopold θέξλεη ζηελ ζθέςε καο ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζσξνχ, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν Αξθεζίιανο ζην γλσζηφ ηνπ επηρείξεκα. Δάλ αθαηξέζεηο απφ έλαλ ζσξφ ζηαξηνχ έλαλ θφθθν, ν ζσξφο παξακέλεη ζσξφο, ή παχεη λα είλαη ηέηνηνο; Αληίζηνηρα, εάλ θαηαζηξέςεηο έλα άηνκν ή έλα νιφθιεξν είδνο, πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ή φρη; Γεληθψο, ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηπγράλεη εθαξκνγήο κφλνλ ζε πεπεξαζκέλα ζχλνια, ησλ νπνίσλ ηα κέξε είλαη ζπγθεθξηκέλα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, σζηφζν, ε επίθιεζή ηεο θαληάδεη πξνβιεκαηηθή. Αθφκε πην λεθειψδεο θαη αιπζηηειήο, φκσο, είλαη ε επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θάιινπο. Δίλαη πξνθαλέο πσο εξήκελ ηνπ φπνηνπ παξαηεξεηή ε βηνηηθή θνηλφηεηα δελ είλαη νχηε φκνξθε, νχηε άζρεκε. Δίλαη, απιψο, όπσο είλαη. Η έλλνηα ηνπ θάιινπο, φπσο θαη θάζε 135

14 άιιε αηζζεηηθή έλλνηα, πθίζηαηαη κφλνλ ζηελ ζθέςε καο, δελ απνηειεί πνηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ φληνο ζην νπνίν θάζε θνξά ηελ απνδίδνπκε. Αλαδχεηαη θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ παξαηεξεηή κε ην αληηθείκελν πνπ απηφο ζεάηαη, θαη απνθηά ππφζηαζε κφλνλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Άξα, εάλ ε βηνηηθή θνηλφηεηα δηαθξηλεηαη απφ θάιινο, απηφ ζπκβαίλεη κφλνλ επεηδή εκείο ζεσξνύκε πσο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, θαη φρη επεηδή ην θάιινο απνηειεί αληηθεηκεληθή πνηφηεηά ηεο. Ωο απφηνθν ζπλάληεζεο θαη ζρέζεο, ε έλλνηα ηνπ θάιινπο δελ κπνξεί λα είλαη νχηε θαλ ζηνηρεησδψο ζαθήο ή θαζνξηζκέλε. Αληηζέησο, νχζα εθ θχζεσο εμφρσο ππνθεηκεληθή, κπνξεί λα ιάβεη ηφζεο λνεκαηνδνηήζεηο, φζνη είλαη θαη νη παξαηεξεηέο (Thompson 1990). Ωο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα απηή δελ κπνξεί λα απνηειεί θαηάιιειν θξηηήξην εζηθήο αμηνιφγεζεο. Κάπνηνο κπνξεί λα ζεσξεί φκνξθν έλα αλζηζκέλν ιηβάδη, ή έλα ρηνληζκέλν βνπλφ. Ο Νέξσλ, πάιη, ζεσξνχζε φκνξθε ηελ ζέα ηεο θιεγφκελεο Ρψκεο. Η αηζζεηηθή δελ είλαη, βέβαηα, απνιχησο μέλε πξνο ηελ εζηθή, αιιά δελ είλαη θαη ηαπηφζεκε κε απηήλ. Η ρξήζε, επνκέλσο, κηαο αηζζεηηθήο θαηεγνξίαο σο ζεκειηψδνπο αμηνινγηθνχ θξηηεξίνπ ζην πιαίζην ελφο εζηθνχ αμηψκαηνο θαληάδεη ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλν εγρείξεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ην εγρείξεκα απηφ θαίλεηαη λα απνβαίλεη θαη αηπρέο. Πέξα απφ ηηο επηθπιάμεηο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζηθήο ηεο γεο, ηηο νπνίεο θάπνηνο κπνξεί είηε λα ελζηεξλίδεηαη, είηε φρη, πνιχ πην ελδηαθέξνπζεο είλαη νη δπλεηηθέο ηεο πξαγκαηψζεηο. πγθεθξηκέλα, έρεη επηζεκαλζεί πσο ν εζηθόο νιηζκόο πνπ πξνηείλεη ν Leopold εχθνια κεηαπίπηεη ζε εζηθό νινθιεξσηηζκό. Η αληίιεςε, νξηζκέλσο, πσο εζηθψο νξζφ είλαη κφλνλ φ,ηη ελαξκνλίδεηαη κε ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ, ελ πξνθεηκέλσ κε απηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν ζην φινλ, παξφηη απηφ ην ηειεπηαίν δελ απνηειεί ζχλνιν εζηθψλ πξνζψπσλ. Σα κέξε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην φινλ, ζπλεπψο, δηαζέηνπλ εζηθή αμία ηξφπνλ ηηλά θαη απνξξνή, δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν θαη κφλνλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε χπαξμε θαη ε δξάζε ηνπο ζπλάδεη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold θαίλεηαη πσο πξάγκαηη εηζεγείηαη κηα θνπεξλίθεηα αληηζηξνθή ζηελ γσλία ζέαζεο ηεο εζηθήο. Πιένλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ ή ελφο ζπλφινπ ηέηνησλ, αιιά εθείλα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Η ελ ιφγσ αληηζηξνθή, φκσο, σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο εζηθήο πξάμεο είλαη φρη κφλνλ αθαηαλφεηε, αιιά θαη αλνχζηα. Ωο πξνο ην πξψην, είλαη πξνθαλέο πσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα σο ζχλνιν δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Σέηνηα δηαζέηεη κφλνλ έλα ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν κέξνο ηεο, ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλα είδε αλψηεξσλ ζειαζηηθψλ ίζσο θαη θάπνηα αθφκε φληα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πξνηηκήζεηο, λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζην 136

15 δπζάξεζην θαη ζην επράξηζην, ζηνλ πφλν θαη ζηελ εδνλή, ζην επαρζέο θαη ζην επρεξέο, ζην επηζπκεηφ θαη ζην αλεπηζχκεην (Goodpaster 1978). Σα φληα απηά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο έρνπλ ζπκθέξνλ λα επηδηψμνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Η αλαγλψξηζε πξνηηκήζεσλ θαη, ζπλαθφινπζα, ζπκθεξφλησλ, σζηφζν, θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απζαίξεηε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ πεξηνρή ηεο έιινγεο ζπλείδεζεο θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην βαζίιεην ηεο αλφξγαλεο χιεο. Ο άλζξσπνο δηαζέηεη ζπκθέξνληα δηφηη έρεη πξνηηκήζεηο, ησλ νπνίσλ, παξάιιεια, έρεη ζπλείδεζε. Έλαο ζθχινο, παξφηη ίζσο δελ έρεη πάληνηε ζπλείδεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ, δείρλεη λα έρεη ηέηνηεο, νπφηε prima facie, ηνπιάρηζηνλ, δχλαηαη λα δηαζέηεη θαη ζπκθέξνληα. Σν ειηνηξφπην ζηξέθεη ηνλ δίζθν ηνπ πξνο ηνλ ήιην, θαη θάζε θπηφ απιψλεη ηηο ξίδεο ηνπ πξνο θαη κέζα ζηελ γε ζε αλαδήηεζε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Αθφκε θαη γηα ηέηνηνπ είδνπο φληα ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνδερζεί πσο mutatis mutandis πθίζηαληαη επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο απηά δείρλνπλ λα επηδηψθνπλ, θαη αλεπηζχκεηεο, ηηο νπνίεο δείρλνπλ λα απνθεχγνπλ (Taylor 1981, 203). Σν ίδην, σζηφζν, δελ ζα κπνξνχζε ζε θακηά πεξίπησζε λα ηζρχεη γηα έλαλ βξάρν, ή γηα κηα ζπγθέληξσζε βξάρσλ. Η θξάζε, επί παξαδείγκαηη, πσο «Η δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ Grand Canyon είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ απηνχ» πξνθαιεί ακεραλία. Αθφκε κεγαιχηεξε ζχγρπζε πξνμελεί ν ηζρπξηζκφο πσο έλα νηθνζχζηεκα κπνξεί λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζε αληίζεζε κε ην Grand Canyon δελ γλσξίδνπκε ηί αθξηβώο είλαη έλα νηθνζύζηεκα, δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε, λα ην κεηξήζνπκε, δελ μέξνπκε απφ ηί αθξηβψο απνηειείηαη. Καηά κία έλλνηα, κάιηζηα, ηα νηθνζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ παξά κφλνλ ζηελ ζθέςε καο, φπσο θαη θάζε άιιε αθεξεκέλε έλλνηα. Δπί πιένλ, αθφκε θαη απφ εθείλα ηα κέξε ελφο νηθνζπζηήκαηνο πνπ γλσξίδνπκε θαη κπνξνχκε λα θαηνλνκάζνπκε, ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο αλφξγαλεο χιεο, ζηελ νπνία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζεσξψ πσο ε ζπδήηεζε πεξί ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο σο ζπλφινπ είλαη αθαηαλφεηε. Δίλαη, φκσο, θαη αλνχζηα δηφηη, αθφκε θαη εάλ arguendo δερζνχκε πσο έλα νηθνζχζηεκα πξάγκαηη δηαζέηεη ζπκθέξνληα, δελ ππάξρεη θαλείο πέξαλ εκψλ ησλ αλζξψπσλ λα ηα αληηιεθζεί, λα ηα εθπξνζσπήζεη, λα ηα δηεθδηθήζεη, λα ηα ππεξαζπηζζεί, λα κηιήζεη γηα απηά (Kaufman 2003, 84). Ωο εθ ηνχηνπ, εθείλνο πνπ αζπάδεηαη ηελ εζηθή ηεο γεο θαηά κηα έλλνηα θαιείηαη σο ηδηφηππνο Γνλ Κηρψηεο λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφθιεηνο ππέξκαρνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ηα νπνία, σζηφζν, θαλείο δελ επηδεηεί θαη δελ αληηιακβάλεηαη πέξαλ ηνπ ηδίνπ. Δθηφο, φκσο, απφ αλνχζηα θαη αθαηαλφεηε, ε αληίιεςε πσο ε βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ε κφλε πεγή εζηθήο αμίαο, θαη πσο ηα άηνκα ή ηα είδε πνπ 137

16 ηελ ζπλαπαξηίδνπλ δηαζέηνπλ αμία κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ππεξεηνχλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ην θάιινο ηεο, είλαη εμφρσο επηθίλδπλε. Σί ζα ζπλέβαηλε, θέξ εηπείλ, εάλ έλα απφ ηα είδε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα απεηινχζε κε ηελ δξάζε ηνπ ηελ ζηαζεξφηεηά ηεο, ή θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο; Πξνθαλψο ζα έπξεπε λα ππνρξεσζεί λα κεηαβάιιεη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Σν κφλν είδνο, σζηφζν, πνπ απεηιεί ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην δηθφ καο. Σν πξάηηεη πνιιαπιαζηαδφκελν αλεμέιεγθηα, εμαληιψληαο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε ψζηε λα θαιχςεη ηηο αθφξεζηεο αλάγθεο ηνπ γηα ελέξγεηα, εμαθαλίδνληαο άιια είδε, κνιχλνληαο νηθνζπζηήκαηα. Δπί ηε βάζεη ηεο εζηθήο ηεο γεο ζα έπξεπε, ινηπφλ, λα επηβιεζεί απζηεξφο έιεγρνο ζηηο γελλήζεηο ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο, λα εγθαηαιεηθζεί ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, λα επηζηξέςνπκε ζε θηιηθφηεξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ καο φ,ηη θαη εάλ απηφ ζεκαίλεη, φζνπο αηψλεο πίζσ θαη εάλ ρξεηαζζεί λα ηαμηδέςνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ είδνπο καο. ηελ πεξίπησζε δέ πνπ δελ επηζπκνχκε θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχκε λα ην πξάμνπκε. Σν επηβάιιεη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold, είλαη αιήζεηα, πνπζελά δελ ηζρπξίδεηαη θάηη απφ ηα παξαπάλσ. Ωζηφζν, ε εζηθή ηνπ πξνζέγγηζε δίλεη άθζνλα εξείζκαηα ζε φπνηνλ ζα ήζειε λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ (Schrader Frechette 1966, 55-69). Καηά ηελ γλψκε πνιιψλ, κάιηζηα, ε θπζηθή εμέιημε ηεο εζηθήο ηεο γεο είλαη ν νηθνινγηθφο θαζηζκφο (Regan 1983, 262). ηηο κέξεο καο, κάιηζηα, ε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσηηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο δελ απνηειεί ελδερφκελν, αιιά έρεη θαηαζηεί ήδε απηή πξαγκαηηθφηεηα (Πξσηνπαπαδάθεο 2010, 74-78). 138 III. Η εζηθή ηεο γεο έζεζε εμαηξεηηθά θηιφδνμνπο ζηφρνπο εμ αξρήο: ηελ αλαηξνπή ηεο θξαηνχζαο εζηθήο θαη ηελ ζεκειίσζε κηαο λέαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πηεζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ε πξντνχζα θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο νξηνζεηεί. Γελ επήιζε σο απνηέιεζκα πνιπεηψλ δπκψζεσλ θαη έληνλνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ. Δλ πνιινίο, νπδείο αλέκελε ηελ εκθάληζή ηεο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ ειάρηζηνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηέηνηα δεηήκαηα, πξάγκα πνπ εμεγεί, άιισζηε, ηελ πνιπεηή παξακνλή ηεο ζεσξίαο ηνπ Leopold ζην εκίθσο. Ωζηφζν, σο ζεσξεηηθή ζχιιεςε δηαζέηεη φια ηα γλσξίζκαηα κηαο ζπνπδαίαο θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο: είλαη ξεμηθέιεπζε, γφληκε, ακθηιεγφκελε, πξνθιεηηθή, αηζηφδνμε, κεγαιφπλνε. Κπξίσο, φκσο, είλαη θαίξηα. Σνχην ζεκαίλεη πσο ν εηζεγεηήο ηεο εχζηνρα επεζήκαλε έλα ππαξθηφ φζν θαη θιέγνλ δήηεκα πξνηνχ αθφκε απηφ εθδεισζεί πιήξσο

17 θαη, κάιηζηα, επερείξεζε λα ην δηεπζεηήζεη. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη, παξφηη νχηε ζην ζχλνιφ ηνπο, νχηε κεκνλσκέλα κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεπηθχιαθηα απνδεθηέο, δεκηνχξγεζαλ κηα δπλακηθή ηάζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, απηήλ ηνπ νηθνθεληξηζκνύ, ηελ νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αθφκε θαζνξίδνπλ. ην ζχληνκν απηφ δνθίκην ππνζηήξημα πσο ε εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leopold δελ κπνξεί ζηηο κέξεο καο θαη χζηεξα απφ ηνλ πνιπεηή θαη έληνλν ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ε δηαηχπσζή ηεο ππξνδφηεζε, λα θαπράηαη γηα ηελ ζπλεθηηθφηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. πγθεθξηκέλα, ζέιεζα λα δείμσ πσο ε «αλάγλσζε» ηνπ Leopold φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο δελ είλαη ακάρεηε, θαη σο εθ ηνχηνπ ε εζηθή ηεο γεο δελ ζπληζηά αλαπφδξαζηε, ή, έζησ, ππνρξεσηηθά ζεκηηή εμέιημε γηα ηελ εζηθή θηινζνθία. Πεξαηηέξσ, επερείξεζα λα αλαθεξζψ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξψ πσο ε εζηθή ηεο γεο ζπλνιηθά πεξηπίπηεη ζηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε, δηφηη απνθαίλεηαη πσο ν θπζηθφο θφζκνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη σο έρεη, ρσξίο, σζηφζν, λα επηθαιείηαη ινγηθά επηρεηξήκαηα, αιιά κφλνλ γεγνλφηα, γηα λα ζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο απηή. Δπίζεο αλέπηπμα, φηη ην θεληξηθφ εζηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο ζχγθεηηαη απφ φξνπο ηφζν αζαθείο, ψζηε ηειηθά δελ δηαζέηεη απνδεηθηηθή ή θαζνδεγεηηθή ηζρχ, ελψ, παξάιιεια, ε πηνζέηεζή ηνπ ελέρεη πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα, αθνχ νδεγεί ζηελ αληίιεςε πσο ην ζχλνιν είλαη εζηθψο ππέξηεξν ηνπ κέξνπο, πεπνίζεζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηδηφηππνπ αληηαλζξσπηζκνχ. Οη αδπλακίεο απηέο, φκσο, παξφηη απνδπλακψλνπλ ην θχξνο ηεο εζηθήο ηεο γεο, δελ αίξνπλ δηφινπ ηελ αμία ηεο σο ιακπξήο θηινζνθηθήο δνθηκήο. Βέβαηα, θαη πξν ηνπ Leopold ε εζηθή είρε απνζπαζκαηηθά αζρνιεζεί κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ εζηθή ηνπ αμία. Ύζηεξα απφ ηνλ Leopold, φκσο, θαη θπξίσο ράξε ζε απηφλ, ην πεξηβάιινλ θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εζηθψλ ππνθεηκέλσλ κε απηφ εηέζε ζην επίθεληξν ηεο εζηθήο. Ο Leopold νξζψο ζπλέιαβε ηελ αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζηνλ νξίδνληα ηεο εζηθήο. Η άπνςε ηνπ, φκσο, φηη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην έπξεπε νπσζδήπνηε λα εγθαηαιεηθζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα πηνζεηεζεί κηα λέα, ξεμηθέιεπζε, είλαη αηπρήο. ήκεξα, πιένλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα απαμηνχκελα σο παξσρεκέλα εζηθά ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην σο ρξήζηκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. Έηζη, αξθεηέο ζπλεπεηνθξαηηθέο θαη δενληνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο, επί παξαδείγκαηη, δελ θαίλνληαη δηφινπ αζχκβαηεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ν Leopold έζεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, δείρλνπλ λα ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο πνιχ πην απνηειεζκαηηθά, ρσξίο λα απαηηνχλ απφ ην εζηθφ πξφζσπν λα κεηαβάιιεη άξδελ πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο δνθηκαζκέλεο θαη παγησκέλεο. Ο σθειηκηζκφο, νξηζκέλσο, αλ θαη ζπρλά απνξξίπηεηαη σο αλζξσπνθεληξηθφο, άξα παξσρεκέλνο, ζηηο κέξεο καο πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο κηαο 139

18 ζηνηρεηψδνπο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο: ηα πεξηζζφηεξα ζχκθσλα πνπ ζέηνπλ φξηα ζηελ αιφγηζηε αλζξψπηλε δξάζε θαη ηελ ζπλαθφινπζε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ είλαη σθειηκηζηηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηφρεπζεο. Οη εζηθέο ζεσξίεο απνηεινχλ δπλακηθψο εμειηζζφκελα κνξθψκαηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα. Ο Leopold, επνκέλσο, ηηο αδηθεί φηαλ πξνηείλεη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο, ρσξίο αθφκε λα έρνπλ δνθηκαζζεί ηα φξηά ηνπο. Παξάιιεια, φκσο, ε εζηθή ηεο γεο θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, δείρλεη έλαλ ζίγνπξα εχινγν θαη ελδερνκέλσο νξζφ δξφκν. Με κία θξάζε, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο. Βιβλιογπαφία Callicott, J. B. (1987). The Scientific Substance of the Land Ethic. In: Aldo Leopold: The Man and His Legacy, pp Edited by T. Tanner. Ankeny: Soil Conservation Society of America. Cohen, C. Regan, T. (2001). The Animal Rights Debate. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. Goodpaster, K. (1978). On Being Morally Considerable. The Journal of Philosophy, Vol. LXXV, No. 6, pp Jenni, K. (2005). Western Environmental Ethics, An Overview. Journal of Chinese Philosophy, Vol. 32, pp Kaufman, F. (2003). Foundations of Environmental Philosophy: A Text with Readings. New York: McGraw-Hill. Leopold, A. (1968). A Sand County Almanac. New York: Oxford University Press. Moore, G. E. (1954). Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press. Nash, R. (1987). Aldo Leopold and the Limits of American Liberalism. In: Aldo Leopold, the Man and his Legacy, Edited by T. Tanner. Ankeny: Soil Conservation Society of America. Pickett, S. Ostfeld, R. (1995). The Shifting Paradigm in Ecology. In: A New Century for Natural Resources Management, Edited by R. L. Knight and S. F. Bates. Washington: Island Press. Regan, T. (1983). The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press. Rolston, H. (2000). The Land Ethic at the Turn of the Millennium. Biodiversity and Conservation, Vol. 9, pp Schrader-Frechette, K. S. (1966). Individualism, Holism and Environmental Ethics. Ethics and the Environment, Vol. 1, pp Singer, P. (1986). All Animals are Equal. In: Applied Ethics. Edited by P. Singer. New York: Oxford University Press. 140

19 Singer, P. (1986). Applied Ethics. Oxford: Oxford University Press. Sober, E. (1986). Philosophical Problems for Environmentalism. In: The Preservation of Species: The Value of Biological Diversity. Edited by B. Norton. Princeton: Princeton University Press. Taylor, P. (1981). The Ethics of Respect for Nature. Environmental Ethics, Vol. 3, No. 3, pp Thompson, J. (1990). A Refutation of Environmental Ethics. Environmental Ethics, Vol. 12, pp Πειεγξίλεο, Θ. (2004). Λεμηθφ ηεο Φηινζνθίαο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Πξσηνπαπαδάθεο, Δ. Γ. (2010). Οηθνθαζηζκφο: Η Πεξίπησζε ηνπ Kaarlo Pentti Linkola. ην: Πεξηβάιινλ Κνηλσλία Ηζηθή, Δπηκέιεηα Δ. Παπαληθνιάνπ. Αζήλα: Αεηθνξία. 141

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα