Τα κυπριακά ποιήμαηα ηου Γιώργου Σεθέρη : ζπουδή ζηην ποιηηική ολοκλήρωζη, ηην πολιηική ωριμόηηηα και ηην ιζηορική αυηοζυνειδηζία ηου Έλληνα ποιηηή 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κυπριακά ποιήμαηα ηου Γιώργου Σεθέρη : ζπουδή ζηην ποιηηική ολοκλήρωζη, ηην πολιηική ωριμόηηηα και ηην ιζηορική αυηοζυνειδηζία ηου Έλληνα ποιηηή 1"

Transcript

1 1 Δημήηρη Βλάχου Τα κυπριακά ποιήμαηα ηου Γιώργου Σεθέρη : ζπουδή ζηην ποιηηική ολοκλήρωζη, ηην πολιηική ωριμόηηηα και ηην ιζηορική αυηοζυνειδηζία ηου Έλληνα ποιηηή 1 ηηο 20 επηέκβξε 1971 αθήλεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηνλ Δπαγγειηζκό ν Γηώξγνο εθέξεο. Ζ αδειθή ηνπ Ησάλλα Σζάηζνπ αλαθέξεη όηη ν πνηεηήο μεςύρεζε κε ηε ζθέςε ηεο Κύπξνπ. Μόιηο ζπλήιζε από ηελ εγρείξηζε, ε πξώηε ηνπ θξάζε ήηαλ: «Ση ζα γίλεη κε ηνλ λεζί; Ση ζα γίλεη κε ην λεζί;» 2. Σν ηαμίδη ζηελ Κύπξν πνπ είρε πξνγξακκαηίζεη γηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 1971 δελ έγηλε πνηέ, αθνύ πέληε κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ αξξώζηεζε βαξηά θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν. Ζ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπ εθέξε ζην εκεξνιόγηό ηνπ, δύν πεξίπνπ κήλεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ Δπαγγειηζκό θαη ηέζζεξηο πξηλ ην ζάλαηό ηνπ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Κύπξν. Με ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο, Γ πνπ θέξεη σο ππόηηηιε αθηέξσζε «ηνλ Κόζκν ηεο Κύπξνπ, Μλήκε θαη Αγάπε», θιείλεη ν θύθινο ησλ ηαμηδηώλ γηα ην ζαιαζζηλό Γηώξγν εθέξε. ρη όκσο θαη γηα καο. Οη θαξπνί ηεο αγάπεο ηνπ πνηεηή γηα ην λεζί έκεηλαλ γηα λα καο ζπληξνθεύνπλ. Μηα πνηεηηθή ζπιινγή, πνιιέο εγγξαθέο ζηα Ζκεξνιόγηά ηνπ, πιήζνο θσηνγξαθίεο θαη επηζηνιέο κε Κύπξηνπο θίινπο, αιιά θαη κε άιινπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κύπξν άθεζε πίζσ ηνπ ν πνηεηήο, πξνζθαιώληαο καο ζε λέα ηαμίδηα 3. Δθηόο από απηά ηα δεκνζηεπκέλα έξγα ππάξρνπλ αξθεηά ρεηξόγξαθα θαη άιια ηεθκήξηα ζηνπο «Κππξηαθνύο Φαθέινπο» ηνπ αξρείνπ εθέξε πνπ καξηπξνύλ ην κόρζν ηνπ πνηεηή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θππξηαθώλ ηνπ πνηεκάησλ. Αλάκεζα ζ απηά θαη ην αλνινθιήξσην θππξηαθό κπζηζηόξεκα Βαξλάβαο Καινζηέθαλνο, πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Κύπξν ηνπ 1953 θαη γξάθεηαη όηαλ ν πνηεηήο δνπιεύεη ηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα. Αθήλσ θαηά κέξνο ηελ ελαζρόιεζε ηνπ δηπισκάηε Γηώξγνπ εθέξε κε ην θππξηαθό θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ( ) πνπ ηνλ εμάληιεζε ηόζν ζσκαηηθά όζν θαη ςπρηθά. Με αθνξκή ηα 52 ρξόληα από ηελ έθδνζε ηεο ζπιινγήο ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ ηνπ Γηώξγνπ εθέξε 4 θαη κε ηελ πεπνίζεζε όηη δελ ηειεηώλνπλ ηα έξγα ηεο ζάιαζζαο νύηε ηα έξγα ηεο αγάπεο ζα ηαμηδέςνπκε κε ηνλ πνηεηή ζηελ Κύπξν πνπ ηόζν αγάπεζε θαη απηή ηνπ έδσζε κεξηθά από ηα θαιύηεξα πνηήκαηα. Θεσξώ ηα πνηήκαηα ηνπ Ηκεξνινγίνπ Καηαζηξώκαηνο, Γ ζπνπδή ζηελ πνηεηηθή νινθιήξσζε, ηελ πνιηηηθή σξηκόηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή απηνζπλεηδεζία ηνπ Έιιελα πνηεηή θαη κ απηό ην πλεύκα ζα ηα πξνζεγγίζσ ζηε ζπλέρεηα 5. 1 Σν δνθίκην απηό γξάθηεθε θαη δηαβάζηεθε ην 2007 ζε εθδήισζε πνπ έγηλε ζην Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο Ξάλζεο. H αλάγλσζε ζπλνδεύηεθε από πξνβνιή θσηνγξαθηώλ, ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο ηξάβεμε ν εθέξεο ζηελ Κύπξν ζηα ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε από ην ηελ παξνύζα κνξθή δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό «δίνδνο» (εμάκελε πεξηνδηθή έθδνζε ιόγνπ θαη ηέρλεο, πεξίνδνο Α, ηεύρνο 2, Ηνύιηνο 2010, ζζ ). 2 άββαο Παύινπ, εθέξεο θαη Κύπξνο, Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Λεπθσζία 2000, ζει Γηώξγνο εθέξεο, Πνηήκαηα, εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1985, ζζ , Γηώξγνο εθέξεο, Μέξεο Σ, εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1986, Κύπξνο Μλήκε θαη αγάπε, κε ην θαθό ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Λατθήο Σξάπεδαο, Λεπθσζία 1990, Γηακαληήο Α., Αδακάληηνο Γηακαληήο θαη Γηώξγνο εθέξεο, Αιιεινγξαθία, Αζήλα Τπελζπκίδσ όηη ην Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο, Γ εθδόζεθε ην Γεθέκβξε ηνπ 1955, ελώ ην παξόλ δνθίκην γξάθηεθε θαη δηαβάζηεθε ην Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηνλ εθέξε είλαη αλεμάληιεηε, σζηόζν ελδεηθηηθά ζα κπνξνύζα λα αλαθέξσ νξηζκέλα πνιύ βαζηθά έξγα εηζαγσγήο ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε: Δηζαγσγή ζηελ Πνίεζε ηνπ εθέξε,

2 2 Σν πόζην ηεο Βεξπηνύ ράξηζε ζηελ Κύπξν ηνλ εθέξε. Ο πνηεηήο πεξπάηεζε γηα ιίγεο ώξεο ζηε Λεκεζό ηεο Κύπξνπ γηα πξώηε θνξά ην Γεθέκβξε ηνπ 1952, πεγαίλνληαο πξνο ηε Βεξπηό σο πξεζβεπηήο ζηνλ Λίβαλν δηαπηζηεπκέλνο όκσο θαη ζηε Γακαζθό, ηε Βαγδάηε θαη ην Ακκάλ. Ζ ηειεπηαία πνιύ ζύληνκε επίζθεςή ηνπ ζην λεζί ήηαλ ηνλ Ννέκβξε ηνπ Σα θππξηαθά πνηήκαηα όκσο ηνπ Ηκεξνινγίνπ Καηαζηξώκαηνο, Γ ηα εκπλεύζηεθε ν πνηεηήο θαηά ηηο πνιπήκεξεο δηαθνπέο ηνπ ζην λεζί ην 1953, ην 1954 θαη ην Ο ίδηνο ν εθέξεο πεξηγξάθεη ζηελ αδειθή ηνπ Ησάλλα Σζάηζνπ ην 1954 (επηζηνιή κε εκεξνκελία 25 Οθησβξίνπ) ηηο λσπέο εληππώζεηο ηνπ από ηελ επίζθεςή ηνπ ζην λεζί κε αζπλήζηζην γη απηόλ ζπλαηζζεκαηηζκό : «Σνλ έρσ αγαπήζεη απηό ηνλ ηόπν. Ίζσο γηαηί βξίζθσ εθεί πξάκαηα παιηά πνπ δνπλ αθόκε, ελώ έρνπλ ραζεί ζηελ άιιε Διιάδα. Ίζσο γηαηί αηζζάλνκαη πσο απηόο ν ιαόο έρεη αλάγθε από όιε καο ηελ αγάπε θαη όιε ηε ζπκπαξάζηαζή καο. Έλαο πηζηόο ιαόο, πεηζκαηάξηθα θαη ήπηα ζηαζεξόο. Γηα ζθέςνπ πόζνη θαη πόζνη πέξαζαλ από πάλσ ηνπο. ηαπξνθόξνη, Βελεηζηάλνη, Σνύξθνη, Δγγιέδνη -900 ρξόληα. Δίλαη αθάληαζην πόζν πηζηνί ζηνλ εαπηό ηνπο έκεηλαλ θαη πόζν αζήκαληα μέβαςαλ νη δηάθνξνη αθεληάδεο πάλσ ηνπο. Καη ηώξα γξάθνπλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ρσξηώλ ηνπο: «Θέινκελ ηελ Διιάδα θαη αο ηξώγσκελ πέηξεο». Θα ήζεια νη λένη καο λα πήγαηλαλ ζηελ Κύπξν. ζα έβιεπαλ από εθεί πιαηύηεξν ηνλ ηόπν καο. Φνβνύκαη πσο κε πήξε ν αηζζεκαηηζκόο» 6. Καη ζηε εκείσζε ηεο πξώηεο έθδνζεο ησλ θππξηαθώλ ηνπ πνηεκάησλ γξάθεη: «Σα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο απηήο εθηόο από δύν (Μλήκε, Α θαη Β ) κνπ δόζεθαλ ην θζηλόπσξν ηνπ 53 όηαλ ηαμίδεςα γηα πξώηε θνξά ζηελ Κύπξν. Ήηαλ ε απνθάιπςε ελόο θόζκνπ θαη ήηαλ αθόκε ε εκπεηξία ελόο αλζξώπηλνπ δξάκαηνο πνπ, όπνηεο θαη λα λαη νη ζθνπηκόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ζπλαιιαγήο, κεηξά θαη θξίλεη ηελ αλζξσπηά καο. Ξαλαπήγα ζην λεζί ην 54. Αιιά θαη ηώξα αθόκε πνπ γξάθσ ηνύην ζ έλα πνιύ παιηό αξρνληηθό ζηα Βαξώζηα - έλα ζπίηη πνπ πάεη λα γίλεη θπηό-, κνπ θαίλεηαη πσο όια θξπζηαιιώζεθαλ γύξσ από ηηο πξώηεο, ηηο λσπέο αηζζήζεηο εθείλνπ ηνπ αξγνπνξεκέλνπ θζηλνπώξνπ. Η κόλε δηαθνξά είλαη πνπ έγηλα από ηόηε πεξηζζόηεξν νηθείνο, πεξηζζόηεξν ηδησκαηηθόο. Καη ζπιινγίδνκαη πσο αλ έηπρε λα βξσ ζηελ Κύπξν ηόζε ράξε, είλαη ίζσο γηαηί ην λεζί απηό κνπ έδσζε ό,ηη είρε λα κνπ δώζεη ζ έλα πιαίζην αξθεηά πεξηνξηζκέλν γηα λα κελ εμαηκίδεηαη, όπσο ζηηο πξσηεύνπζεο ηνπ κεγάινπ θόζκνπ, ε θάζε αίζζεζε, θαη αξθεηά πιαηύ γηα λα ρσξέζεη ην ζαύκα. Δίλαη πεξίεξγν λα ην ιέεη θαλείο ζήκεξα. ε Κύπξνο είλαη έλαο ηόπνο όπνπ ην ζαύκα ιεηηνπξγεί αθόκε» (Βαξώζηα, επηέκβξεο 1955) 7. επηκέιεηα Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην Μαξία ηαζηλνπνύινπ, Υξνλνιόγην Δξγνβηνγξαθία Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα Mario Vitti, Φζνξά θαη ιόγνο, Δηζαγσγή ζηελ Πνίεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Δζηία, Αζήλα Νάζνο Βαγελάο, Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο. Μηα εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο πνίεζεο ηνπ εθέξε, Αζήλα Αληξέαο Καξαληώλεο, Ο πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο, εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα Γεκήηξεο Γεκεξνύιεο, Ο πνηεηήο σο έζλνο Αηζζεηηθή θαη ηδενινγία ζηνλ Γ. εθέξε, εθδ. Πιέζξνλ, Αζήλα Καηεξίλα Κξίθνπ Davis, Κνιόθεο - Μειέηε γηα ηε ζπιινγή ηνπ Γηώξγνπ εθέξε Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Γ ( ), εθδ. Ηδεόγξακκα, Αζήλα Γ. Ν. Μαξσλίηεο, Η πνίεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Δξκήο1989. Καηεξίλα Κσζηίνπ (επηκέιεηα), Ο Γηώξγνο εθέξεο σο αλαγλώζηεο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, εθδ. University Studio Press, Θεζζαινλίθε Ο εθέξεο ζηελ πύιε ηεο Ακκνρώζηνπ, εθδ. ΜΗΔΣ, Αζήλα Νίθνο Α. Νηθνιάνπ, Μπζνινγία Γ. εθέξε (Από ηνλ Οδπζζέα ζηνλ Σεύθξν), εθδ. Γαίδαινο (Η. Εαραξόπνπινο) Ρόληξηθ Μπήηνλ, Γηώξγνο εθέξεο Βηνγξαθία, εθδ. Ωθεαλίδα 2003, άββαο Παύινπ, εθέξεο θαη Κύπξνο, Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Λεπθσζία 2000, Γηώξγνο Γεσξγήο, Ο εθέξεο πεξί ησλ θαηά ηελ ρώξαλ Κύπξνλ ζθαηώλ, εθδ. κίιε Η. Σζάηζνπ, Ο αδειθόο κνπ Γ. εθέξεο, Αζήλα εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

3 3 Γεθαεθηά πνηήκαηα απνηεινύλ ηε ζπιινγή ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ ηνπ Γηώξγνπ εθέξε πνπ ηα εμέδσζε εζπεπζκέλα ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 1955 κε ηνλ ηίηιν «Κύπξνλ, νπ κ εζέζπηζελ», ιίγν πξηλ αξρίζεη δειαδή ν αγώλα ησλ Κππξίσλ θαηά ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηώλ. Άιιν έλα πνίεκα, «Οη γάηεο η Ατ Νηθόια», εκπλεπζκέλν από ηελ θππξηαθή εκπεηξία ηνπ εθέξε βξήθε ηελ νινθιήξσζή ηνπ αξγόηεξα, ζηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο. Μέζα ζηηο ιίγεο ζειίδεο ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ ηνπ ν Γηώξγνο εθέξεο δσληαλεύεη νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο Κύπξνπ από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ Ξέξνπκε όκσο πνιύ θαιά, θαη ζα ην δείμνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, πσο ε Ηζηνξία γηα ηνλ Έιιελα πνηεηή Γηώξγν εθέξε δελ είλαη παξειζνληνινγία αιιά βηώλεηαη σο αδηάιεηπηε παξνπζία ηνπ παξειζόληνο ζην παξόλ, έλα «λπλ θαη αεί» πνπ αθνξά ζηηο βαζύηεξεο αμίεο ηνπ ειιεληζκνύ. Καη ν ειιεληζκόο ηνπ εθέξε δελ είλαη θαπρεζηνινγία θαη πξνγνλνιαηξία αιιά ηαπηίδεηαη κε ηνλ αλζξσπηζκό. απηά ηα πνηήκαηα θαηνξζώλεη ν έθεξεο λα θηάζεη ζηελ πνηεηηθή ηνπ νινθιήξσζε, αθνύ πεηπραίλεη λα νδεγήζεη ηελ πνίεζή ηνπ ζε εθείλε ηελ απιόηεηα θαη ακεζόηεηα πνπ πάληνηε πνζνύζε. «Γελ ζέισ ηίπνηε άιιν παξά λα κηιήζσ απιά, λα κνπ δνζεί εηνύηε ε ράξε», εμνκνινγείηαη ν πνηεηήο ην 1942 ζην πνίεκά ηνπ «Έλαο γέξνληαο ζηελ αθξνπνηακηά» 8. Καη ε ράξε απηή ηνπ δόζεθε ζηελ Κύπξν. Δίλαη αιήζεηα πσο ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε δελ παξνπζηάδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαηαλόεζεο, γηα ηηο νπνίεο είραλ παξαπνλεζεί παιαηόηεξα νη θξηηηθνί. Γιώζζα απιή κε πνιινύο θππξηαθνύο ηδησκαηηζκνύο, λνήκαηα εύιεπηα, πνηεηηθέο εηθόλεο, ζρεδόλ θσηνγξαθίεο ηνπίσλ, κλεκείσλ θαη αλζξώπσλ ηεο Κύπξνπ. Δίλαη αιήζεηα επίζεο όηη ην ηδαληθό ηνπ εθέξε ήηαλ ε γόληκε ζύλζεζε ιόγηαο θαη δεκώδνπο πνίεζεο, ν ζπγθεξαζκόο παξαδνζηαθνύ θαη κνληέξλνπ. Πξάγκαηη ζηα θππξηαθά πνηήκαηά ηνπ ν Γηώξγνο εθέξεο θαηνξζώλεη λα αθνκνηώζεη ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ησλ πνηεηάξεδσλ ηεο Κύπξνπ κε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε. ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε ε αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ είλαη νξαηά ζηελ επηθάλεηα νδεγεί ζε βάζνο πνπ απνθαιύπηεηαη ζηαδηαθά ζηνλ απαηηεηηθό αλαγλώζηε. ηα πνηήκαηα απηά ν ζεθεξηθόο πνηεηηθόο ιόγνο αθνκνηώλεη ηέιεηα ηνλ θαβαθηθό ηζηνξηζκό θαη ην ιπξηζκό ηνπ κύζηε ηθειηαλνύ. Σα δνκηθά πιηθά αλαγλσξίζηκα ζην παιίκςεζην ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ. Δπξηπίδεο, Αηζρύινο, Ζξόδνηνο, Μαθξπγηάλλεο, Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε, Υξνληθό Λεόληηνπ Μαραηξά, κλήκεο από ην Β Παγθόζκην Πόιεκν, εηθόλεο θαη ηνηρνγξαθίεο από εθθιεζηέο ηεο Κύπξνπ, ππέξνγθεο αξρηηεθηνληθέο ηεο θξαγθνθξαηίαο, αιιά θαη ηαπεηλά έξγα ρεηξνηερλώλ αθνκνηώλνληαη από ηνλ Γηώξγν εθέξε θαη κεηνπζηώλνληαη ζε πνηήκαηα πνπ καο πεγαίλνπλ πέξα από ηελ πνίεζε. Καη αλ νη αλαθνξέο ηνπ πνηεηή ζ όια ηα παξαπάλσ είλαη ζπλεηδεηέο, ππάξρνπλ θαη νη αζύλεηδεο, εθεί όπνπ ε ζεθεξηθή πνίεζε ξίρλεη μαθληθά θαη γηα ιίγν ην θσο ηεο ζηα βάζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη αλακεηξηέηαη κε θηινζνθηθά δεηήκαηα όπσο ν πόζνο θαη ν πόλνο, έγθιεκα θαη ηηκσξία, ςέκα θαη αιήζεηα. Πνίεζε θαη πνιηηηθή ζέιεη ν πνηεηήο θαη δηπισκάηεο Γηώξγνο εθέξεο λα κέλνπλ ρσξηζηά ε κηα από ηελ άιιε. Καηεγνξήζεθε άιισζηε γηα ην όηη ε πνίεζή ηνπ δελ ήηαλ αξθεηά πνιηηηθνπνηεκέλε σο όθεηιε ζε θαηξνύο πνπ νη ηδενινγηθέο αθξόηεηεο θαη ν εζληθηζκόο κεζνπξαλνύζαλ. Ωζηόζν ε πνίεζε ηνπ εθέξε είλαη βαζύηαηα πνιηηηθή, κε ηνλ ηξόπν θπζηθά ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Γειαδή πνίεζε ρακειόθσλε αιιά κεζηή πνιηηηθνύ κελύκαηνο, όρη πνίεζε μέθξελεο δεκαγσγίαο θαη εκπαζνύο θαηαγγειίαο. 8 εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

4 4 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ εθέξε δίλνπλ κε εμαηξεηηθή ιηηόηεηα θαη ζε αδξέο γξακκέο ηελ απάληεζε ηνπ πνηεηή ζην πνιηηηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδε ε Κύπξνο ηε δεθαεηία ηνπ ην αίηεκα ησλ Κππξίσλ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα ε βξεηαληθή θπβέξλεζε απαληνύζε όηη νη Κύπξηνη δελ είλαη Έιιελεο, αθνύ ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ πθππνπξγνύ ηνπ Απνηθηαθνύ Γξαθείνπ Υέλξη Υόπθηλζνλ θαηαγεγξακκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ Βξεηαληθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1954: «Οη Κύπξηνη δελ δηαζέηνπλ νύηε ηζηνξία, νύηε παξειζόλ ζηηο παξαδόζεηο ηνπο, νύηε έρνπλ νπδέπνηε απνηειέζεη ηκήκα ηεο Διιάδαο» 9. Μα γηα ηνλ εθέξε απηέο νη ίδηεο νη δηαθνξέο ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ από ην ζύγρξνλό ηνπ ειιαδηθό θξάηνο απνηεινύζαλ εγγύεζε ηνπ αξραίνπ απηόρζνλνπ ειιεληθνύ ραξαθηήξα ηνπ θππξηαθνύ πνιηηηζκνύ. Ζ ηδησκαηηθή θππξηαθή ειιεληθή γιώζζα θαη νη παξαδόζεηο ηεο Κύπξνπ απνηεινύλ γηα ηνλ εθέξε ηελ θαιύηεξε απόδεημε ηεο επηβίσζεο ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ καθξηά από νπνηαδήπνηε θξαηηθή πξνζηαζία, ρεηξαγώγεζε θαη αιινίσζε. Δπίηεδεο ν εθέξεο ρξεζηκνπνηεί ζηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα ηδησκαηηθέο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ηε ζρεδόλ ζσκαηηθή παξνπζία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, θαζώο απηή πεξηγξάθεη όρη ηδέεο αιιά ηνλ ππαξθηό αηζζεηό θόζκν. Γηαβάδνληαο θαλείο ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γ. εθέξε ληώζεη κε ην ζώκα ηνπ ηελ παξνπζία ελόο θόζκνπ καγεκέλνπ θαη καγεπηηθνύ ζπλάκα, αιιά ην ίδην πξαγκαηηθνύ. Να πώο πεξηγξάθεη ζην πνίεκα ηνπ «Λεπηνκέξεηεο ζηελ Κύπξν» 10 ζρεδόλ θσηνγξαθηθά ην πινύκηζκα ηεο θνιόθαο κηα θζηλνπσξηλή κέξα: «Η κηθξή θνπθνπβάγηα ήηαλε πάληα εθεί ζθαξθαισκέλε ζη αλνηρηάξη η Άγηνπ Μάκα, παξαδνκέλε ηπθιά ζην κέιη ηνπ ήιηνπ εδώ ή αιινύ, ηώξα, ζηα πεξαζκέλα: ρόξεπε κ έλα ηέηνην ξπζκό ην θζηλόπσξν. Άγγεινη μεηπιίγαλε ηνλ νπξαλό θαη ράδεπε έλαο πέηξηλνο θακαξνθξύδεο ζε κηα γσληά ηεο ζηέγεο. Σόηεο ήξζε ν θαιόγεξνο. ζθνπθί, θνληόξαζν, πέηζηλε δώλε, θη έπηαζε λα πινπκίδεη ηελ θνιόθα, Άξρηζε απ ην ιαηκό: θνηληθηέο, ιέπηα θαη δαρηπιίδηα. Έπεηηα, θξαηώληαο ζηελ παιάκε ηε ζηξνγγπιή θνηιηά, έβαιε ηνλ παξαπιαθηζηή, ηνλ παξαδπγηαζηή, ηνλ παξακπισλά, θαη ηνλ θαηάιαιν. έβαιε ηελ απνζηξέθνπζα ηα λήπηα θαη ηελ απνθαιόγξηα. θαη ζηελ άθξε, ζρεδόλ απόθξπθν, η αθνίκεην ζθνπιήθη. Ήηαλ σξαία όι απηά, κηα πεξηδηάβαζε. κσο ην μύιηλν καγγαλνπήγαδν η αιαθάηηλ, θνηκηζκέλν ζηνλ ίζθην ηεο θαξπδηάο κηζό ζην ρώκα θαη κηζό κέζα ζην λεξό, γηαηί δνθίκαζεο λα ην μππλήζεηο ; Δίδεο πώο βόγθεμε. Κη εθείλε ηελ θξαπγή βγαικέλε απ ηα παιηά λεύξα ηνπ μύινπ γηαηί ηελ είπεο θσλή παηξίδαο;» 9 Ρόληξηθ Μπήηνλ, Γηώξγνο εθέξεο πεξηκέλνληαο ηνλ άγγειν, εθδ. Ωθεαλίδα, Αζήλα 2003, ζει εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

5 5 Απηόο είλαη θαη ν νξηζκόο ρσξίο ξεηνξηζκνύο πνπ δίλεη ν πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο γηα ηελ παηξίδα. Παηξίδα δελ είλαη ηδέα αιιά έλαο θόζκνο ιαηξεπηά ςειαθεηόο ζε θάζε ηνπ ιεπηνκέξεηα. Έλαο θόζκνο πνπ ηνλ ληώζεη θαλείο ζην ζώκα ηνπ. Με εμαηξεηηθή απιόηεηα, πεξηγξάθνληαο ηνλ θόζκν ηεο επηθάλεηαο πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα, ρσξίο ίρλνο ηδενινγεκάησλ θαη ζθνηεηλώλ λνεκάησλ, έξρεηαη ν πνηεηήο θαη δίλεη ηνλ πην βαζύ νξηζκό ηεο παηξίδαο θαη κ απηόλ ηνλ ηξόπν απνθαιύπηεη ηνλ εζληθό ραξαθηήξα ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ. Μαο δείρλεη ν πνηεηήο, ρσξίο λα επηρεηξεκαηνινγεί θσλαζθώληαο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ειιεληθό ραξαθηήξα ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ. Κνηηάμηε, καο ιέεη, απηό ην κνλαδηθό θσο ηνπ ήιηνπ θαη πώο δίλεη δσή αθόκε θαη ζηα άςπρα πξάγκαηα. Κνηηάμηε ηα ηαπεηλά έξγα ησλ αλζξώπσλ ηνπ κόρζνπ απηήο ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Σελ πινπκηζκέλε θνιόθα (ηελ θνινθύζα) θαη η αιαθάηηλ (ην μύιηλν καγγαλνπήγαδν). Ζ νκεξηθή ιέμε «ειαθάηε» είλαη αθόκε δσληαλή ζ απηόλ ηνλ θόζκν πνπ ρσξίο λα έρεη κειεηήζεη ηνλ κεξν δεη ζηνλ ίδην ηόπν θαη θξαηά αθόκε δσληαλή ηελ ίδηα γιώζζα ζηελ νπνία ηξαγνύδεζε θαη ν ηπθιόο πνηεηήο. Κνηηάμηε, καο ιέεη αθόκε ν πνηεηήο, πνύ πηζηεύεη απηόο ν θόζκνο. Καη καο δείρλεη ζθελέο από ηελ ηηκσξία ησλ αδίθσλ ζηνλ άιιν θόζκν. Γελ ηηο επηλόεζε ν πνηεηήο, απιά ηηο ζπλάληεζε ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αληηθσλεηή, ηηο θσηνγξάθηζε θαη ηηο έθαλε ζηίρνπο. Ο θαηαπαηεηήο ηεο γεο (ν παξαπιαθηζηήο), απηόο πνπ θιέβεη ζην δύγη (ν παξαδπγηζηήο), ν αλέληηκνο κπισλάο (ν παξακπισλάο), ν ζπθνθάληεο (ν θαηάιαινο) ηηκσξνύληαη ζηελ θόιαζε γηα ην θαθό πνπ έθαλαλ. Ζ ιατθή νξζόδνμε πίζηε δσληαλή ζηνλ θππξηαθό ιαό θαη απνηππσκέλε ζηα εθθιεζάθηα ηνπ λεζηνύ εληππσζηάδεη ηνλ πνηεηή πνπ ζεκεηώλεη ζην Ηκεξνιόγηό ηνπ (14 Οθηώβξε 1954): «Απηά ηα εθθιεζάθηα: ην πείζκα ηνπ ιανύ, έμσ ζηελ ύπαηζξν ην πείζκα ηνπ πνπ βάζηαμε αηώλεο» 11. απηό ην ίδην πείζκα, έθθξαζε ελόο δσληαλνύ πνιηηηζκνύ, βιέπεη ν εθέξεο ην πην ηζρπξό επηρείξεκα ειιεληθόηεηαο ησλ Κππξίσλ. ε κηα επνρή πνπ θαη νη ίδηνη νη Κύπξηνη πνηεηέο θαη ινγνηέρλεο δηζηάδνπλ λα γξάςνπλ ζην θππξηαθό γισζζηθό ηδίσκα από θόβν κήπσο ε αγγιηθή πξνπαγάλδα αξπάμεη πάιη ηελ επθαηξία θαη θάλεη ιόγν γηα «ηδηάδνπζα θππξηαθή εζληθόηεηα» κε ηδηαίηεξε γιώζζα, ινγνηερλία θαη παξαδόζεηο, έξρεηαη ν ιόγηνο πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο θαη δείρλεη κε ηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα ην δξόκν πνπ ζα πξέπεη λα βαδίζνπλ νη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ ζηελ Κύπξν. Απέλαληη ζηνλ εμαγγιηζκό ηεο παηδείαο ζηελ Κύπξν, από ην έλα κέξνο, θαη ηελ ηπθιή κίκεζε ιόγησλ ειιαδηθώλ πνιηηηζηηθώλ πξνηύπσλ, από ην άιιν, πξνηείλεη ν εθέξεο ζηνπο Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο λα αληιήζνπλ ζηνηρεία θαη έκπλεπζε από ην δσληαλό πνιηηηζκό ηεο Κύπξνπ. Απηό πνπ πξνηείλεη ν εθέξεο δελ είλαη θνιθιόξ αιιά ε δσληαλή παξάδνζε ελόο πνιηηηζκνύ πνπ άληεμε ζην ρξόλν ζε πείζκα Φξάγθσλ, Δλεηώλ, Οζσκαλώλ θαη Άγγισλ θαηαθηεηώλ. Μηα παξάδνζε ειιεληθή πνπ δελ είρε δώζεη αθόκε όινπο ηνπο ρπκνύο ηεο. Ζ αλέληηκε πνιηηηθή ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηώλ λα απνθόςνπλ ηνλ θππξηαθό πνιηηηζκό από ην ζώκα ηνπ Διιεληζκνύ ζηηγκαηίδεηαη από ηνλ εθέξε ζε επηζηνιή (κε εκεξνκελία 28 Γεθέκβξε 1954) πξνο ηνλ Θενηνθά κε ηα εμήο ιόγηα : «Από ην θαινθαίξη ηνπ 53 πνπ πήγα ζηελ Κύπξν (μαλαπήγα θαη θέην) θαη πξνζπάζεζα λα πξνζέμσ θαη λα ηδώ όζν κπνξνύζα από πην θνληά, ηνύην κε βαζαλίδεη : Τπάξρνπλ ζε κηα γσληά ηεο γεο 400 ρηιηάδεο ςπρέο από ηελ θαιύηεξε, ηελ πην αηόθηα ξσκηνζύλε, πνπ πξνζπαζνύλ λα ηηο απνθόςνπλ από ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ξίδεο θαη λα ηηο θάλνπλ 11 εθέξεο, Μέξεο Σ, ζει. 154

6 6 ινπινύδηα ζεξκνθεπίνπ. απηή ηε γσληά ηεο γεο δνπιεύεη κηα κεραλή πνπ θάλεη ηνπο Ρσκηνύο ζπαξηνύο-κύπξηνπο όρη-έιιελεο, πνπ θάλεη ηνπο αλζξώπνπο κπαζηάξδνπο, κε ηελ εμαγνξά θαη ηελ απαζιίσζε ησλ ζπλεηδήζεσλ, κε ηηο θνιαθείεο ησλ αδπλακηώλ ή ησλ ζπκθεξόλησλ (ην θππξηαθό δήηεκα είλαη πξηλ απ όια δήηεκα θαιιηέξγεηαο, δήηεκα «θνπιηνύξαο» κε ηελ πιαηύηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ε ιέμε) θαη νλνκάδεη ηε θπζηνινγηθή παηδεία απηώλ ησλ αλζξώπσλ «πνιηηηθή πξνπαγάλδα». [ ] Σν λα αλαγλσξίζεη ν θόζκνο ν ειεύζεξνο κε ηνλ νπνίν ζπληαρζήθακε (καδί κ απηόλ θαη ε Βξεηαλία) όηη νη Κύπξηνη είλαη Έιιελεο θαζαξά θαη παζηξηθά θαη ηίκηα είλαη έλα πξάγκα, έλα γεγνλόο πνπ δελ έρεη ζρέζε νύηε κε ηα δεηήκαηα αζθαιείαο (απελαληίαο, ζα δπλάκσλε ηελ αζθάιεηα) νύηε κε αιιαγή θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ. Αλ ζέιεηο λα ην πσ αιιηώο, ε πεξηιάιεηε έλσζε ππάξρεη, ήηαλ, είλαη από ηε θύζε ησλ πξαγκάησλ. Οη θπξίαξρνη (θαη είλαη νη ρεηξόηεξνη Άγγινη) θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ γηα λα ηελ θαηαζηξέςνπλ απηή ηελ έλσζε κε δηάθνξεο εθεπξέζεηο, πνπ ζα πξεπε θάπνηε λα παο λα ηδείο από θνληά, θαη δηάθνξα monkey tricks, έλα από ηα νπνία είλαη ην θνύξδηζκα ησλ αγάδσλ. [ ] πξέπεη, κνπ θαίλεηαη, νη άλζξσπνη ηνπ ειεπζέξνπ πλεύκαηνο λα ιέλε μεθάζαξα ην αίζζεκά ηνπο όηαλ ζηξαγγαιίδνπληαη νη αμίεο γηα ηηο νπνίεο ζα δεηήζνπλ αύξην, όπσο θαη ρηεο, από ηνπο ιανύο λα ζθνησζνύλ» 12. Ο Γηώξγνο εθέξεο, γλσζηόο γηα ηνπο νκνινγεκέλνπο θαη από ηνλ ίδην δεζκνύο ηνπ κε αγγιηθνύο πλεπκαηηθνύο θύθινπο νη νπνίνη άιισζηε έθαλαλ γλσζηή ηελ πνίεζή ηνπ ζηνλ αγγιόθσλν θόζκν δελ δηζηάδεη λα θαηαγγείιεη ηελ αλήζηθε πνιηηηθή ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο. Βαζηά απνγνεηεπκέλνο ζπλεηδεηνπνηεί όηη νη Άγγινη θπβεξλήηεο ηνπ λεζηνύ απνηεινύλ ηνπο επηγόλνπο ησλ ζηαπξνθόξσλ, ην ίδην αξπαρηηθνί, ππεξόπηεο, μέλνη ζηνλ ηόπν θαη απνμελσκέλνη από ηνλ θππξηαθό ιαό θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. Πηθξή ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή γηα ηνλ πνηεηή, πνπ ηελ εθθξάδεη σο εμήο ζην πνίεκά ηνπ «Νεόθπηνο ν έγθιεηζηνο κηιά» 13 : «Τπέξνγθεο αξρηηεθηνληθέο. Λαξίσλ Φακαγθνύζηα Μπνπθαβέλην. ζρεδόλ ζθεληθά. Ήκαζηαλ ζπλεζηζκέλνη λα ην ζηνραδόκαζηε αιιηώο ην «Ιεζνύο Υξηζηόο Νηθά» πνπ είδακε θάπνηε ζηα ηείρε ηεο Βαζηιεύνπζαο, ηα θαγσκέλα από γπθηνηζάληηξα θαη ζηεγλά ρνξηάξηα, κε ηνπο κεγάινπο πύξγνπο θαηάρακα ζαλ ελόο δπλαηνύ πνπ έραζε, ηα ξηγκέλα δάξηα. Γηα καο ήηαλ άιιν πξάγκα ν πόιεκνο γηα ηελ πίζηε ηνπ Υξηζηνύ θαη γηα ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ θαζηζκέλε ζηα γόλαηα ηεο Τπεξκάρνπ ηξαηεγνύ, πνπ είρε ζηα κάηηα ςεθηδσηό ηνλ θαεκό ηεο Ρσκηνζύλεο, εθείλνπ ηνπ πέιαγνπ ηνλ θαεκό ζαλ ήβξε ην δύγηαζκα ηεο θαινζύλεο. Αο παίδνπλ ηώξα κεινδξάκαηα ζηα ζθεληθά ησλ ζηαπξνθόξσλ Λνπδηληά θη αο θινκώλνπλε κε ηνλ θαπλό πνπ καο θνπβάιεζαλ από ην βνξηά. Αζ ηνπο λα ηξώγνληαη θαη λ αλεκνδέξλνπληαη σζάλ ην θάηεξγν πνπ δέλεη κνύδεο. Καιώο καο ήξζαηε ζηελ Κύπξν, αξρόληνη. Σξάγνη θαη κατκνύδεο!» Ζ πνιηηηθή ησλ Άγγισλ απέλαληη ζηνπο Κππξίνπο πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Παξά ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ηνλ αγγιηθό πλεπκαηηθό θόζκν, δελ δηζηάδεη λα θαηαγγείιεη ηελ αγγιηθή πνιηηηθή ζηελ Κύπξν. Έρνληαο ηαπηίζεη ηνλ ειιεληζκό κε ηνλ αλζξσπηζκό, ζπλεηδεηνπνηεί κε κεγάιε απνγνήηεπζε ζηελ πέκπηε 12 Γηώξγνο Θενηνθάο & Γηώξγνο εθέξεο, Αιιεινγξαθία ( ), εθδ. Δξκήο, Αζήλα 1981, ζζ εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

7 7 δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ πσο άιιν πξάγκα είλαη από πλεπκαηηθή άπνςε ε Γύζε θαη άιιν ε Διιάδα. Ο νκηριώδεο κε νκεξηθόο θόζκνο ηεο Γύζεο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην θσο ηνπ νκεξηθνύ θόζκνπ ηεο Διιάδαο. ην πνίεκά ηνπ «ηα πεξίρσξα ηεο Κεξύλεηαο» αθήλεη ν εθέξεο ηε κεζήιηθε Αγγιίδα ηεο αγγιηθήο παξνηθίαο ηεο Κύπξνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαθάησ νκνινγία πξνο ηελ Αγγιίδα θηινμελνύκελή ηεο πνπ βξίζθεη ζαπκάζην ηνλ ήιην ηεο Κύπξνπ: «- Α! ηνύηε ε ζέα πνπ όιν ξσηά θη όιν ξσηά. Πξνζέρεηε θάπνηε ηνλ θαζξέθηε πώο θάλεη εληάθην ην πξόζσπό καο; Καη ηνλ ήιην ηνλ θιέθηε πώο παίξλεη ηα θηηαζίδηα καο θάζε πξσί; Θα πξνηηκνύζα ηε δεζηαζηά ηνπ ήιηνπ ρσξίο ηνλ ήιην. ζ απνδεηνύζα κηα ζάιαζζα πνπ δελ απνγπκλώλεη. έλα καβί ρσξίο θσλή, ρσξίο απηή ηελ αλάγσγε αλάθξηζε ηελ θαζεκεξηλή. Θα κε μεθνύξαδε ην ζησπειό ράδη ηεο νκίριεο ζηα θξόζζηα ηνπ νλείξνπ. απηόο ν θόζκνο δελ είλαη δηθόο καο, είλαη ηνπ Οκήξνπ, ε θαιύηεξε θξάζε πνπ άθνπζα γη απηόλ ηνλ ηόπν» 14. Σν θσο ηνπ ήιηνπ ζηνλ ειιεληθό θόζκν είλαη εθείλν πνπ δίλεη δσή ζηα έκςπρα θαη ζηα άςπρα. «Καη βιέπεηο ην θσο ηνπ ήιηνπ θαζώο έιεγαλ νη παιαηνί», όπσο καο ιέεη θαη ν εθέξεο κεηαγξάθνληαο ηνλ νκεξηθό ζηίρν : «δώεη θαη νξα θάνο εειίνην», [Ηιηάο, 61 / Ω558]. Σα βνπλά, πνπ ινύδνληαη κέζα ζ απηό ην θσο κνηάδνπλ λα ηξέκνπλ ή λα ρνξεύνπλ, λ αιιάδνπλ ρξώκα, ζρήκα θαη όγθν, βάξνο θαη δηαθάλεηα. Δίθνζη ζηίρνπο πην πάλσ ε Μαξγαξίηα δείρλνληαο ζηε θίιε ηεο ην βνπλό πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπο, ηνλ Άγην Ηιαξίσλα, ηελ αθνύκε λα εθθξάδεη ηε δπζθνξία ηεο κε ηα εμήο ιόγηα: «-Γέζηε ην βνπλό. ηαλ βπζίζεη ηέινο πάλησλ ν ήιηνο ζα είλαη κνλόρξσκν θαη εηξεληθό. Απηό είλαη ν Άγηνο Ιιαξίσλ. Σν πξνηηκώ κε ην θεγγάξη. [ ] Κάπνηε δελ κπνξώ λα ην εμεγήζσ ε κλήκε ζ απηό ην θσο γίλεηαη πην ζθιεξή, κηα δύκε πνπ ηε ζηεγλώλεη ν ήιηνο». Ζ ζέα ηνπ βνπλνύ ζην θσο ηεο εκέξαο είλαη αλππόθνξε γηα ηα κάηηα ηεο κεζήιηθεο Αγγιίδαο, πνπ πεξηκέλεη λα δύζεη ν ήιηνο γηα λα απνθηήζεη ην βνπλό εληαίν ρξώκα θαη λα γαιελέςεη. Σν ειιεληθό ηνπίν ζην θσο ηνπ ήιηνπ ηελ απεηιεί. Αληίζεηα κε ηελ Αγγιίδα ν Έιιελαο εθζηαζηάδεηαη ζηε ζέα απηνύ ηνπ ηνπίνπ. Σν θππξηαθό θσο δσληαλεύεη αθόκε θαη ηα άςπρα, γηα λα ζπκεζνύκε ηελ μύιηλε θνπθνπβάγηα ζη αλνηρηάξη ηνπ Αγίνπ Μάκα θαη ηνλ πέηξηλν θακαξνθξύδε, ηελ πδξνξξόε ζηε ζηέγεο ηεο παιηάο πέηξηλεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζην Πέξα Υσξηό. Σν θππξηαθό ηνπίν γίλεηαη ζην θσο ηεο εκέξαο απεηιεηηθό γηα ηνλ μέλν πνπ αξλείηαη λα παξαδνζεί ζην καγεπηηθό θόζκν ηνπ ειιεληθνύ κύζνπ. Ήδε ην 1945 (9 επηέκβξε) ν εθέξεο ζρνιηάδεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ από ην Canterbury ηεο Αγγιίαο όπνπ βξίζθεηαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ειιεληθό θαη αγγιηθό θόζκν σο εμήο: «πιινγίδνκαη θάπνηε πσο ην κόλν πξάγκα πνπ θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζ εκάο θαη ζ απηνύο (ζθέςε, έθθξαζε, αξρηηεθηνληθή, γιώζζα) είλαη ην θσο» 15. Καη αιινύ πάιη γξάθεη : «Καηά βάζνο λνκίδσ πσο είλαη ην θσο. Κάηη πξέπεη λα ππάξρεη κέζα ζην θσο, πνπ καο θάλεη έηζη. Δίλαη θαλείο ζηελ Διιάδα πην θίινο, πην 14 εθέξεο, Πνηήκαηα, ζει Γηώξγνο εθέξεο, Μέξεο Δ, ζει. 20

8 8 νηθείνο κε ην ζύκπαλ. Δίλαη δύζθνιν λα ην εθθξάζσ. Μηα ηδέα γίλεηαη πξάγκα, κε κηα θαηαπιεθηηθή επθνιία. Θαξξείο πσο ζαξθώλεηαη ζρεδόλ θπζηνινγηθά πάλσ ζηελ αξάρλε ηνπ ήιηνπ. πσο, αληίζεηα, θακηά θνξά δελ κπνξείο λα πεηο αλ ην αληηθξηλό ζνπ βνπλό είλαη πέηξα ή ρεηξνλνκία»(γξάκκα ζ έλαλ μέλν θίιν) 16. Σν θσο ηνπ ήιηνπ, «ην ρξπζό δίρηπ όπνπ ηα πξάγκαηα ζπαξηαξνύλ ζαλ ηα ςάξηα» 17, δεκηνπξγεί απηήλ ηελ αίζζεζε νηθεηόηεηαο ηνπ Έιιελα κε ηνλ ηόπν ηνπ, ελώ γίλεηαη ερζξόο γηα ηνπο μέλνπο πνπ δελ ην ζέβνληαη. ηνπο Πέξζεο ηνπ Αηζρύινπ ην θάληαζκα ηνπ Γαξείνπ ζπκβνπιεύεη ηνπο Πέξζεο, θη αο είλαη πεξηζζόηεξνη, λα κελ πνιεκνύλ ζηελ μέλε γη απηνύο γε ησλ Διιήλσλ. Γηαηί «θαη ε ίδηα ε γε είλαη ζ απηνύο ζύκκαρνο» (αύηε γαξ ε γε μύκκαρνο θείλνηο πέιεη ζη. 792). Γπόκηζη ρηιηάδεο ρξόληα θαηόπηλ ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη. Απέλαληη απηή ηε θνξά ζηνπο Άγγινπο θαηαθηεηέο νξζώλεηαη ην πείζκα ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ιανύ ηεο Κύπξνπ. Ο Αηζρύινο ζηελ ηξαγσδία ηνπ άθεζε ηνπο ίδηνπο ηνπο Πέξζεο κεηά ηελ ήηηα ηνπο λα κηινύλ γηα ηνπο Έιιελεο. Ο εθέξεο ζην έληνλα ζεαηξηθό ηνπ πνίεκα «ηα πεξίρσξα ηεο Κεξύλεηαο» 18 άθεζε δπν Αγγιίδεο λα κηινύλ γηα ηνλ ηόζν παξάμελν γη απηνύο ηόπν θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο Κύπξνπ. Ζ θαηά ηα άιια αλνύζηα ζπδήηεζή ηνπο κεηαθέξεη ηνπο γλσζηνύο ζθόπηκνπο ππαηληγκνύο ηνπ εθέξε. Ζ επίζθεςε ηειείσζε. Ζ νηθνδέζπνηλα Μαξγαξίηα ζεθώλεηαη γηα λα ζπλνδεύζεη κέρξη ηελ έμνδν ηε θίιε ηεο. Αληηγξάθσ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο : -Δπραξηζηώ, κελ θάλεηε ηνλ θόπν, μέξσ ην δξόκν. Θα ήζεια λα πξνιάβσ λ αγνξάζσ παλί, ζαξάληα πήρεο δίκηην, γηα ηνλ πεξηβνιάξε καο ηνλ Παλαγή. απίζηεπην! ηόζν, ιέεη, ηνπ ρξεηάδεηαη γηα κηα βξάθα Καζώο κηινύζαηε ζπκόκνπλ έλα άββαην, ηνλ Μπηι, ζηε βάξθα ζηνλ Σάκεζε Κνίηαδα ην θνπιάξη ηνπ όιν ην δείιη. θύξηδε θαζώο έιακλε, «Πεο ηεο ην κε ην γηνπθαιίιη». Ση λα γηλε άξαγε; -θνηώζεθε ζηελ Κξήηε. Παίξλεη ν εθέξεο ην βξαθνθόξν Κύπξην θαη ηνλ θάλεη ζύκβνιν αληίζηαζεο. Φαίλεηαη απίζηεπην ζηελ Αγγιίδα όηη ρξεηάδνληαη 40 πήρεο δίκηην παλί γηα λα θηηαρηεί κόλν κηα βξάθα γηα ηνλ Παλαγή ηνλ πεξηβνιάξε. Μέγεζνο αζύιιεπην γηα ηα αγγιηθά κέηξα. Ζ ηαπεηλή ιατθή βξάθα ηνπ θππξηαθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ (αξάληα πήρεο δίκηηνλ εθάκαλ κνπ κηαλ βξάθαλ ) απνθηά ππεξθπζηθέο δηαζηάζεηο γηα ηελ αγγιηθή θαληαζία θαη γίλεηαη ζηε ζεθεξηθή πνίεζε ην ζύκβνιν ηνπ εξσηθνύ ήζνπο ηνπ θππξηαθνύ ιανύ απέλαληη ζηνπο Άγγινπο απνηθηνθξάηεο. Γελ μερλά όκσο ν εθέξεο θαη ηνλ Άγγιν ζηξαηηώηε, ηνλ Μπηι, πνπ ζθνηώζεθε ζηελ Κξήηε ζηα ρξόληα ηνπ αληηλαδηζηηθνύ αγώλα. Ο ζάλαηόο ηνπ παξαπέκπεη σο ζύκβνιν ζην ζεκείν όπνπ θάπνηε ν αγγιηθόο θόζκνο ζπλάληεζε ηνλ ειιεληθό. Γηα λα ζπλαληεζνύλ νη δπν απηνί θόζκνη μαλά ζα έπξεπε νη Άγγινη λα πξνηάμνπλ ηα ηδαληθά ηνπ θηιειεύζεξνπ αληηλαδηζηηθνύ ζηξαηνπέδνπ, γηα λα κελ θαηαληήζνπλ απηά «έλα πνπθάκηζν αδεηαλό». Αιιηώο δελ απνκέλεη ηίπνηε άιιν από ηε γλσζηή ζε όινπο πηθξή ζεθεξηθή δηαπίζησζε, «πσο ηόζνο πόλνο ηόζε δσή / πήγαλ ζηελ άβπζζν / γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό γηα κηα Διέλε». Έρνπλ θιείζεη 52 ρξόληα από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1955 πνπ εθδόζεθαλ ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Σελ επνρή πνπ εθδόζεθαλ 16 Γηώξγνο εθέξεο, Γνθηκέο Β, εθδ. Ίθαξνο, 2003, ζζ εθέξεο, Πνηήκαηα, ζει εθέξεο, Πνηήκαηα,

9 9 αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ Διιάδα κε ζθεπηηθηζκό θαη από πνιινύο επηθξίζεθαλ γηα ην ριηαξό παηξησηηζκό ηνπο. Έπξεπε λα πεξάζνπλ ρξόληα γηα λα απνηηκεζεί ε αμία ηνπο γη απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη : κνληέξλα παηξησηηθή πνίεζε κε ηνλ ηξόπν ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Απηό ζεκαίλεη ξεηνξηθή ρσξίο ξεηνξεία. Απηό ζεκαίλεη πνίεζε καθξάο πλνήο, δειαδή πνίεζε πνπ ελώ αθνξκάηαη από ηελ πνιηηηθή επηθαηξόηεηα καο πεγαίλεη πνιύ πην πίζσ θαη πνιύ πην κπξνζηά από απηήλ. Καη ελώ δελ σξαηνπνηεί ην παξόλ, δελ εγθαηαιείπεη όκσο πνηέ θαη ηελ ειπίδα ηεο δηθαίσζεο γηα εθείλνπο πνπ πόλεζαλ. Μέζα ζηε δνθεξόηεηα ηνπ παξόληνο γίλεηαη αλαζηάζηκνο ν πνηεηήο θαη πξνθεηεύεη ζηε «Μλήκε, Α» 19 : «θαη πάιη ςηζύξηζα. ζα γίλεη αλάζηαζε κηαλ απγή, πώο ιάκπνπλ ηελ άλνημε ηα δέληξα ζα ξνδακίζεη ηνπ όξζξνπ ε καξκαξπγή, ζα μαλαγίλεη ην πέιαγν θαη πάιη ην θύκα ζα ηηλάμεη ηελ Αθξνδίηε. είκαζηε ν ζπόξνο πνπ πεζαίλεη». Γεκήηξεο Βιάρνο ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ Ρνδόπεο 19 εθέξεο, Πνηήκαηα, ζει. 246

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ηε κλήκε ησλ κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία βαζηιεύεη ην αγαπεκέλν παξακύζη ηνπ Παπνπηζωκέλνπ Γάηνπ πνπ ήηαλ ηόζν ηθαλόο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα