Τα κυπριακά ποιήμαηα ηου Γιώργου Σεθέρη : ζπουδή ζηην ποιηηική ολοκλήρωζη, ηην πολιηική ωριμόηηηα και ηην ιζηορική αυηοζυνειδηζία ηου Έλληνα ποιηηή 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κυπριακά ποιήμαηα ηου Γιώργου Σεθέρη : ζπουδή ζηην ποιηηική ολοκλήρωζη, ηην πολιηική ωριμόηηηα και ηην ιζηορική αυηοζυνειδηζία ηου Έλληνα ποιηηή 1"

Transcript

1 1 Δημήηρη Βλάχου Τα κυπριακά ποιήμαηα ηου Γιώργου Σεθέρη : ζπουδή ζηην ποιηηική ολοκλήρωζη, ηην πολιηική ωριμόηηηα και ηην ιζηορική αυηοζυνειδηζία ηου Έλληνα ποιηηή 1 ηηο 20 επηέκβξε 1971 αθήλεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηνλ Δπαγγειηζκό ν Γηώξγνο εθέξεο. Ζ αδειθή ηνπ Ησάλλα Σζάηζνπ αλαθέξεη όηη ν πνηεηήο μεςύρεζε κε ηε ζθέςε ηεο Κύπξνπ. Μόιηο ζπλήιζε από ηελ εγρείξηζε, ε πξώηε ηνπ θξάζε ήηαλ: «Ση ζα γίλεη κε ηνλ λεζί; Ση ζα γίλεη κε ην λεζί;» 2. Σν ηαμίδη ζηελ Κύπξν πνπ είρε πξνγξακκαηίζεη γηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 1971 δελ έγηλε πνηέ, αθνύ πέληε κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ αξξώζηεζε βαξηά θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν. Ζ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπ εθέξε ζην εκεξνιόγηό ηνπ, δύν πεξίπνπ κήλεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ Δπαγγειηζκό θαη ηέζζεξηο πξηλ ην ζάλαηό ηνπ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Κύπξν. Με ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο, Γ πνπ θέξεη σο ππόηηηιε αθηέξσζε «ηνλ Κόζκν ηεο Κύπξνπ, Μλήκε θαη Αγάπε», θιείλεη ν θύθινο ησλ ηαμηδηώλ γηα ην ζαιαζζηλό Γηώξγν εθέξε. ρη όκσο θαη γηα καο. Οη θαξπνί ηεο αγάπεο ηνπ πνηεηή γηα ην λεζί έκεηλαλ γηα λα καο ζπληξνθεύνπλ. Μηα πνηεηηθή ζπιινγή, πνιιέο εγγξαθέο ζηα Ζκεξνιόγηά ηνπ, πιήζνο θσηνγξαθίεο θαη επηζηνιέο κε Κύπξηνπο θίινπο, αιιά θαη κε άιινπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κύπξν άθεζε πίζσ ηνπ ν πνηεηήο, πξνζθαιώληαο καο ζε λέα ηαμίδηα 3. Δθηόο από απηά ηα δεκνζηεπκέλα έξγα ππάξρνπλ αξθεηά ρεηξόγξαθα θαη άιια ηεθκήξηα ζηνπο «Κππξηαθνύο Φαθέινπο» ηνπ αξρείνπ εθέξε πνπ καξηπξνύλ ην κόρζν ηνπ πνηεηή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θππξηαθώλ ηνπ πνηεκάησλ. Αλάκεζα ζ απηά θαη ην αλνινθιήξσην θππξηαθό κπζηζηόξεκα Βαξλάβαο Καινζηέθαλνο, πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Κύπξν ηνπ 1953 θαη γξάθεηαη όηαλ ν πνηεηήο δνπιεύεη ηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα. Αθήλσ θαηά κέξνο ηελ ελαζρόιεζε ηνπ δηπισκάηε Γηώξγνπ εθέξε κε ην θππξηαθό θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ( ) πνπ ηνλ εμάληιεζε ηόζν ζσκαηηθά όζν θαη ςπρηθά. Με αθνξκή ηα 52 ρξόληα από ηελ έθδνζε ηεο ζπιινγήο ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ ηνπ Γηώξγνπ εθέξε 4 θαη κε ηελ πεπνίζεζε όηη δελ ηειεηώλνπλ ηα έξγα ηεο ζάιαζζαο νύηε ηα έξγα ηεο αγάπεο ζα ηαμηδέςνπκε κε ηνλ πνηεηή ζηελ Κύπξν πνπ ηόζν αγάπεζε θαη απηή ηνπ έδσζε κεξηθά από ηα θαιύηεξα πνηήκαηα. Θεσξώ ηα πνηήκαηα ηνπ Ηκεξνινγίνπ Καηαζηξώκαηνο, Γ ζπνπδή ζηελ πνηεηηθή νινθιήξσζε, ηελ πνιηηηθή σξηκόηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή απηνζπλεηδεζία ηνπ Έιιελα πνηεηή θαη κ απηό ην πλεύκα ζα ηα πξνζεγγίζσ ζηε ζπλέρεηα 5. 1 Σν δνθίκην απηό γξάθηεθε θαη δηαβάζηεθε ην 2007 ζε εθδήισζε πνπ έγηλε ζην Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο Ξάλζεο. H αλάγλσζε ζπλνδεύηεθε από πξνβνιή θσηνγξαθηώλ, ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο ηξάβεμε ν εθέξεο ζηελ Κύπξν ζηα ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε από ην ηελ παξνύζα κνξθή δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό «δίνδνο» (εμάκελε πεξηνδηθή έθδνζε ιόγνπ θαη ηέρλεο, πεξίνδνο Α, ηεύρνο 2, Ηνύιηνο 2010, ζζ ). 2 άββαο Παύινπ, εθέξεο θαη Κύπξνο, Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Λεπθσζία 2000, ζει Γηώξγνο εθέξεο, Πνηήκαηα, εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1985, ζζ , Γηώξγνο εθέξεο, Μέξεο Σ, εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1986, Κύπξνο Μλήκε θαη αγάπε, κε ην θαθό ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Λατθήο Σξάπεδαο, Λεπθσζία 1990, Γηακαληήο Α., Αδακάληηνο Γηακαληήο θαη Γηώξγνο εθέξεο, Αιιεινγξαθία, Αζήλα Τπελζπκίδσ όηη ην Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο, Γ εθδόζεθε ην Γεθέκβξε ηνπ 1955, ελώ ην παξόλ δνθίκην γξάθηεθε θαη δηαβάζηεθε ην Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηνλ εθέξε είλαη αλεμάληιεηε, σζηόζν ελδεηθηηθά ζα κπνξνύζα λα αλαθέξσ νξηζκέλα πνιύ βαζηθά έξγα εηζαγσγήο ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε: Δηζαγσγή ζηελ Πνίεζε ηνπ εθέξε,

2 2 Σν πόζην ηεο Βεξπηνύ ράξηζε ζηελ Κύπξν ηνλ εθέξε. Ο πνηεηήο πεξπάηεζε γηα ιίγεο ώξεο ζηε Λεκεζό ηεο Κύπξνπ γηα πξώηε θνξά ην Γεθέκβξε ηνπ 1952, πεγαίλνληαο πξνο ηε Βεξπηό σο πξεζβεπηήο ζηνλ Λίβαλν δηαπηζηεπκέλνο όκσο θαη ζηε Γακαζθό, ηε Βαγδάηε θαη ην Ακκάλ. Ζ ηειεπηαία πνιύ ζύληνκε επίζθεςή ηνπ ζην λεζί ήηαλ ηνλ Ννέκβξε ηνπ Σα θππξηαθά πνηήκαηα όκσο ηνπ Ηκεξνινγίνπ Καηαζηξώκαηνο, Γ ηα εκπλεύζηεθε ν πνηεηήο θαηά ηηο πνιπήκεξεο δηαθνπέο ηνπ ζην λεζί ην 1953, ην 1954 θαη ην Ο ίδηνο ν εθέξεο πεξηγξάθεη ζηελ αδειθή ηνπ Ησάλλα Σζάηζνπ ην 1954 (επηζηνιή κε εκεξνκελία 25 Οθησβξίνπ) ηηο λσπέο εληππώζεηο ηνπ από ηελ επίζθεςή ηνπ ζην λεζί κε αζπλήζηζην γη απηόλ ζπλαηζζεκαηηζκό : «Σνλ έρσ αγαπήζεη απηό ηνλ ηόπν. Ίζσο γηαηί βξίζθσ εθεί πξάκαηα παιηά πνπ δνπλ αθόκε, ελώ έρνπλ ραζεί ζηελ άιιε Διιάδα. Ίζσο γηαηί αηζζάλνκαη πσο απηόο ν ιαόο έρεη αλάγθε από όιε καο ηελ αγάπε θαη όιε ηε ζπκπαξάζηαζή καο. Έλαο πηζηόο ιαόο, πεηζκαηάξηθα θαη ήπηα ζηαζεξόο. Γηα ζθέςνπ πόζνη θαη πόζνη πέξαζαλ από πάλσ ηνπο. ηαπξνθόξνη, Βελεηζηάλνη, Σνύξθνη, Δγγιέδνη -900 ρξόληα. Δίλαη αθάληαζην πόζν πηζηνί ζηνλ εαπηό ηνπο έκεηλαλ θαη πόζν αζήκαληα μέβαςαλ νη δηάθνξνη αθεληάδεο πάλσ ηνπο. Καη ηώξα γξάθνπλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ρσξηώλ ηνπο: «Θέινκελ ηελ Διιάδα θαη αο ηξώγσκελ πέηξεο». Θα ήζεια νη λένη καο λα πήγαηλαλ ζηελ Κύπξν. ζα έβιεπαλ από εθεί πιαηύηεξν ηνλ ηόπν καο. Φνβνύκαη πσο κε πήξε ν αηζζεκαηηζκόο» 6. Καη ζηε εκείσζε ηεο πξώηεο έθδνζεο ησλ θππξηαθώλ ηνπ πνηεκάησλ γξάθεη: «Σα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο απηήο εθηόο από δύν (Μλήκε, Α θαη Β ) κνπ δόζεθαλ ην θζηλόπσξν ηνπ 53 όηαλ ηαμίδεςα γηα πξώηε θνξά ζηελ Κύπξν. Ήηαλ ε απνθάιπςε ελόο θόζκνπ θαη ήηαλ αθόκε ε εκπεηξία ελόο αλζξώπηλνπ δξάκαηνο πνπ, όπνηεο θαη λα λαη νη ζθνπηκόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ζπλαιιαγήο, κεηξά θαη θξίλεη ηελ αλζξσπηά καο. Ξαλαπήγα ζην λεζί ην 54. Αιιά θαη ηώξα αθόκε πνπ γξάθσ ηνύην ζ έλα πνιύ παιηό αξρνληηθό ζηα Βαξώζηα - έλα ζπίηη πνπ πάεη λα γίλεη θπηό-, κνπ θαίλεηαη πσο όια θξπζηαιιώζεθαλ γύξσ από ηηο πξώηεο, ηηο λσπέο αηζζήζεηο εθείλνπ ηνπ αξγνπνξεκέλνπ θζηλνπώξνπ. Η κόλε δηαθνξά είλαη πνπ έγηλα από ηόηε πεξηζζόηεξν νηθείνο, πεξηζζόηεξν ηδησκαηηθόο. Καη ζπιινγίδνκαη πσο αλ έηπρε λα βξσ ζηελ Κύπξν ηόζε ράξε, είλαη ίζσο γηαηί ην λεζί απηό κνπ έδσζε ό,ηη είρε λα κνπ δώζεη ζ έλα πιαίζην αξθεηά πεξηνξηζκέλν γηα λα κελ εμαηκίδεηαη, όπσο ζηηο πξσηεύνπζεο ηνπ κεγάινπ θόζκνπ, ε θάζε αίζζεζε, θαη αξθεηά πιαηύ γηα λα ρσξέζεη ην ζαύκα. Δίλαη πεξίεξγν λα ην ιέεη θαλείο ζήκεξα. ε Κύπξνο είλαη έλαο ηόπνο όπνπ ην ζαύκα ιεηηνπξγεί αθόκε» (Βαξώζηα, επηέκβξεο 1955) 7. επηκέιεηα Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην Μαξία ηαζηλνπνύινπ, Υξνλνιόγην Δξγνβηνγξαθία Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα Mario Vitti, Φζνξά θαη ιόγνο, Δηζαγσγή ζηελ Πνίεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Δζηία, Αζήλα Νάζνο Βαγελάο, Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο. Μηα εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο πνίεζεο ηνπ εθέξε, Αζήλα Αληξέαο Καξαληώλεο, Ο πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο, εθδ. Παπαδήκα, Αζήλα Γεκήηξεο Γεκεξνύιεο, Ο πνηεηήο σο έζλνο Αηζζεηηθή θαη ηδενινγία ζηνλ Γ. εθέξε, εθδ. Πιέζξνλ, Αζήλα Καηεξίλα Κξίθνπ Davis, Κνιόθεο - Μειέηε γηα ηε ζπιινγή ηνπ Γηώξγνπ εθέξε Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Γ ( ), εθδ. Ηδεόγξακκα, Αζήλα Γ. Ν. Μαξσλίηεο, Η πνίεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εθδ. Δξκήο1989. Καηεξίλα Κσζηίνπ (επηκέιεηα), Ο Γηώξγνο εθέξεο σο αλαγλώζηεο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, εθδ. University Studio Press, Θεζζαινλίθε Ο εθέξεο ζηελ πύιε ηεο Ακκνρώζηνπ, εθδ. ΜΗΔΣ, Αζήλα Νίθνο Α. Νηθνιάνπ, Μπζνινγία Γ. εθέξε (Από ηνλ Οδπζζέα ζηνλ Σεύθξν), εθδ. Γαίδαινο (Η. Εαραξόπνπινο) Ρόληξηθ Μπήηνλ, Γηώξγνο εθέξεο Βηνγξαθία, εθδ. Ωθεαλίδα 2003, άββαο Παύινπ, εθέξεο θαη Κύπξνο, Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Λεπθσζία 2000, Γηώξγνο Γεσξγήο, Ο εθέξεο πεξί ησλ θαηά ηελ ρώξαλ Κύπξνλ ζθαηώλ, εθδ. κίιε Η. Σζάηζνπ, Ο αδειθόο κνπ Γ. εθέξεο, Αζήλα εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

3 3 Γεθαεθηά πνηήκαηα απνηεινύλ ηε ζπιινγή ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ ηνπ Γηώξγνπ εθέξε πνπ ηα εμέδσζε εζπεπζκέλα ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 1955 κε ηνλ ηίηιν «Κύπξνλ, νπ κ εζέζπηζελ», ιίγν πξηλ αξρίζεη δειαδή ν αγώλα ησλ Κππξίσλ θαηά ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηώλ. Άιιν έλα πνίεκα, «Οη γάηεο η Ατ Νηθόια», εκπλεπζκέλν από ηελ θππξηαθή εκπεηξία ηνπ εθέξε βξήθε ηελ νινθιήξσζή ηνπ αξγόηεξα, ζηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο. Μέζα ζηηο ιίγεο ζειίδεο ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ ηνπ ν Γηώξγνο εθέξεο δσληαλεύεη νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο Κύπξνπ από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ Ξέξνπκε όκσο πνιύ θαιά, θαη ζα ην δείμνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, πσο ε Ηζηνξία γηα ηνλ Έιιελα πνηεηή Γηώξγν εθέξε δελ είλαη παξειζνληνινγία αιιά βηώλεηαη σο αδηάιεηπηε παξνπζία ηνπ παξειζόληνο ζην παξόλ, έλα «λπλ θαη αεί» πνπ αθνξά ζηηο βαζύηεξεο αμίεο ηνπ ειιεληζκνύ. Καη ν ειιεληζκόο ηνπ εθέξε δελ είλαη θαπρεζηνινγία θαη πξνγνλνιαηξία αιιά ηαπηίδεηαη κε ηνλ αλζξσπηζκό. απηά ηα πνηήκαηα θαηνξζώλεη ν έθεξεο λα θηάζεη ζηελ πνηεηηθή ηνπ νινθιήξσζε, αθνύ πεηπραίλεη λα νδεγήζεη ηελ πνίεζή ηνπ ζε εθείλε ηελ απιόηεηα θαη ακεζόηεηα πνπ πάληνηε πνζνύζε. «Γελ ζέισ ηίπνηε άιιν παξά λα κηιήζσ απιά, λα κνπ δνζεί εηνύηε ε ράξε», εμνκνινγείηαη ν πνηεηήο ην 1942 ζην πνίεκά ηνπ «Έλαο γέξνληαο ζηελ αθξνπνηακηά» 8. Καη ε ράξε απηή ηνπ δόζεθε ζηελ Κύπξν. Δίλαη αιήζεηα πσο ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε δελ παξνπζηάδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαηαλόεζεο, γηα ηηο νπνίεο είραλ παξαπνλεζεί παιαηόηεξα νη θξηηηθνί. Γιώζζα απιή κε πνιινύο θππξηαθνύο ηδησκαηηζκνύο, λνήκαηα εύιεπηα, πνηεηηθέο εηθόλεο, ζρεδόλ θσηνγξαθίεο ηνπίσλ, κλεκείσλ θαη αλζξώπσλ ηεο Κύπξνπ. Δίλαη αιήζεηα επίζεο όηη ην ηδαληθό ηνπ εθέξε ήηαλ ε γόληκε ζύλζεζε ιόγηαο θαη δεκώδνπο πνίεζεο, ν ζπγθεξαζκόο παξαδνζηαθνύ θαη κνληέξλνπ. Πξάγκαηη ζηα θππξηαθά πνηήκαηά ηνπ ν Γηώξγνο εθέξεο θαηνξζώλεη λα αθνκνηώζεη ηελ ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ησλ πνηεηάξεδσλ ηεο Κύπξνπ κε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε. ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε ε αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ είλαη νξαηά ζηελ επηθάλεηα νδεγεί ζε βάζνο πνπ απνθαιύπηεηαη ζηαδηαθά ζηνλ απαηηεηηθό αλαγλώζηε. ηα πνηήκαηα απηά ν ζεθεξηθόο πνηεηηθόο ιόγνο αθνκνηώλεη ηέιεηα ηνλ θαβαθηθό ηζηνξηζκό θαη ην ιπξηζκό ηνπ κύζηε ηθειηαλνύ. Σα δνκηθά πιηθά αλαγλσξίζηκα ζην παιίκςεζην ησλ θππξηαθώλ πνηεκάησλ. Δπξηπίδεο, Αηζρύινο, Ζξόδνηνο, Μαθξπγηάλλεο, Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε, Υξνληθό Λεόληηνπ Μαραηξά, κλήκεο από ην Β Παγθόζκην Πόιεκν, εηθόλεο θαη ηνηρνγξαθίεο από εθθιεζηέο ηεο Κύπξνπ, ππέξνγθεο αξρηηεθηνληθέο ηεο θξαγθνθξαηίαο, αιιά θαη ηαπεηλά έξγα ρεηξνηερλώλ αθνκνηώλνληαη από ηνλ Γηώξγν εθέξε θαη κεηνπζηώλνληαη ζε πνηήκαηα πνπ καο πεγαίλνπλ πέξα από ηελ πνίεζε. Καη αλ νη αλαθνξέο ηνπ πνηεηή ζ όια ηα παξαπάλσ είλαη ζπλεηδεηέο, ππάξρνπλ θαη νη αζύλεηδεο, εθεί όπνπ ε ζεθεξηθή πνίεζε ξίρλεη μαθληθά θαη γηα ιίγν ην θσο ηεο ζηα βάζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη αλακεηξηέηαη κε θηινζνθηθά δεηήκαηα όπσο ν πόζνο θαη ν πόλνο, έγθιεκα θαη ηηκσξία, ςέκα θαη αιήζεηα. Πνίεζε θαη πνιηηηθή ζέιεη ν πνηεηήο θαη δηπισκάηεο Γηώξγνο εθέξεο λα κέλνπλ ρσξηζηά ε κηα από ηελ άιιε. Καηεγνξήζεθε άιισζηε γηα ην όηη ε πνίεζή ηνπ δελ ήηαλ αξθεηά πνιηηηθνπνηεκέλε σο όθεηιε ζε θαηξνύο πνπ νη ηδενινγηθέο αθξόηεηεο θαη ν εζληθηζκόο κεζνπξαλνύζαλ. Ωζηόζν ε πνίεζε ηνπ εθέξε είλαη βαζύηαηα πνιηηηθή, κε ηνλ ηξόπν θπζηθά ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Γειαδή πνίεζε ρακειόθσλε αιιά κεζηή πνιηηηθνύ κελύκαηνο, όρη πνίεζε μέθξελεο δεκαγσγίαο θαη εκπαζνύο θαηαγγειίαο. 8 εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

4 4 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ εθέξε δίλνπλ κε εμαηξεηηθή ιηηόηεηα θαη ζε αδξέο γξακκέο ηελ απάληεζε ηνπ πνηεηή ζην πνιηηηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδε ε Κύπξνο ηε δεθαεηία ηνπ ην αίηεκα ησλ Κππξίσλ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα ε βξεηαληθή θπβέξλεζε απαληνύζε όηη νη Κύπξηνη δελ είλαη Έιιελεο, αθνύ ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ πθππνπξγνύ ηνπ Απνηθηαθνύ Γξαθείνπ Υέλξη Υόπθηλζνλ θαηαγεγξακκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ Βξεηαληθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1954: «Οη Κύπξηνη δελ δηαζέηνπλ νύηε ηζηνξία, νύηε παξειζόλ ζηηο παξαδόζεηο ηνπο, νύηε έρνπλ νπδέπνηε απνηειέζεη ηκήκα ηεο Διιάδαο» 9. Μα γηα ηνλ εθέξε απηέο νη ίδηεο νη δηαθνξέο ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ από ην ζύγρξνλό ηνπ ειιαδηθό θξάηνο απνηεινύζαλ εγγύεζε ηνπ αξραίνπ απηόρζνλνπ ειιεληθνύ ραξαθηήξα ηνπ θππξηαθνύ πνιηηηζκνύ. Ζ ηδησκαηηθή θππξηαθή ειιεληθή γιώζζα θαη νη παξαδόζεηο ηεο Κύπξνπ απνηεινύλ γηα ηνλ εθέξε ηελ θαιύηεξε απόδεημε ηεο επηβίσζεο ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ καθξηά από νπνηαδήπνηε θξαηηθή πξνζηαζία, ρεηξαγώγεζε θαη αιινίσζε. Δπίηεδεο ν εθέξεο ρξεζηκνπνηεί ζηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα ηδησκαηηθέο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ηε ζρεδόλ ζσκαηηθή παξνπζία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, θαζώο απηή πεξηγξάθεη όρη ηδέεο αιιά ηνλ ππαξθηό αηζζεηό θόζκν. Γηαβάδνληαο θαλείο ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γ. εθέξε ληώζεη κε ην ζώκα ηνπ ηελ παξνπζία ελόο θόζκνπ καγεκέλνπ θαη καγεπηηθνύ ζπλάκα, αιιά ην ίδην πξαγκαηηθνύ. Να πώο πεξηγξάθεη ζην πνίεκα ηνπ «Λεπηνκέξεηεο ζηελ Κύπξν» 10 ζρεδόλ θσηνγξαθηθά ην πινύκηζκα ηεο θνιόθαο κηα θζηλνπσξηλή κέξα: «Η κηθξή θνπθνπβάγηα ήηαλε πάληα εθεί ζθαξθαισκέλε ζη αλνηρηάξη η Άγηνπ Μάκα, παξαδνκέλε ηπθιά ζην κέιη ηνπ ήιηνπ εδώ ή αιινύ, ηώξα, ζηα πεξαζκέλα: ρόξεπε κ έλα ηέηνην ξπζκό ην θζηλόπσξν. Άγγεινη μεηπιίγαλε ηνλ νπξαλό θαη ράδεπε έλαο πέηξηλνο θακαξνθξύδεο ζε κηα γσληά ηεο ζηέγεο. Σόηεο ήξζε ν θαιόγεξνο. ζθνπθί, θνληόξαζν, πέηζηλε δώλε, θη έπηαζε λα πινπκίδεη ηελ θνιόθα, Άξρηζε απ ην ιαηκό: θνηληθηέο, ιέπηα θαη δαρηπιίδηα. Έπεηηα, θξαηώληαο ζηελ παιάκε ηε ζηξνγγπιή θνηιηά, έβαιε ηνλ παξαπιαθηζηή, ηνλ παξαδπγηαζηή, ηνλ παξακπισλά, θαη ηνλ θαηάιαιν. έβαιε ηελ απνζηξέθνπζα ηα λήπηα θαη ηελ απνθαιόγξηα. θαη ζηελ άθξε, ζρεδόλ απόθξπθν, η αθνίκεην ζθνπιήθη. Ήηαλ σξαία όι απηά, κηα πεξηδηάβαζε. κσο ην μύιηλν καγγαλνπήγαδν η αιαθάηηλ, θνηκηζκέλν ζηνλ ίζθην ηεο θαξπδηάο κηζό ζην ρώκα θαη κηζό κέζα ζην λεξό, γηαηί δνθίκαζεο λα ην μππλήζεηο ; Δίδεο πώο βόγθεμε. Κη εθείλε ηελ θξαπγή βγαικέλε απ ηα παιηά λεύξα ηνπ μύινπ γηαηί ηελ είπεο θσλή παηξίδαο;» 9 Ρόληξηθ Μπήηνλ, Γηώξγνο εθέξεο πεξηκέλνληαο ηνλ άγγειν, εθδ. Ωθεαλίδα, Αζήλα 2003, ζει εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

5 5 Απηόο είλαη θαη ν νξηζκόο ρσξίο ξεηνξηζκνύο πνπ δίλεη ν πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο γηα ηελ παηξίδα. Παηξίδα δελ είλαη ηδέα αιιά έλαο θόζκνο ιαηξεπηά ςειαθεηόο ζε θάζε ηνπ ιεπηνκέξεηα. Έλαο θόζκνο πνπ ηνλ ληώζεη θαλείο ζην ζώκα ηνπ. Με εμαηξεηηθή απιόηεηα, πεξηγξάθνληαο ηνλ θόζκν ηεο επηθάλεηαο πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα, ρσξίο ίρλνο ηδενινγεκάησλ θαη ζθνηεηλώλ λνεκάησλ, έξρεηαη ν πνηεηήο θαη δίλεη ηνλ πην βαζύ νξηζκό ηεο παηξίδαο θαη κ απηόλ ηνλ ηξόπν απνθαιύπηεη ηνλ εζληθό ραξαθηήξα ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ. Μαο δείρλεη ν πνηεηήο, ρσξίο λα επηρεηξεκαηνινγεί θσλαζθώληαο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ειιεληθό ραξαθηήξα ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ. Κνηηάμηε, καο ιέεη, απηό ην κνλαδηθό θσο ηνπ ήιηνπ θαη πώο δίλεη δσή αθόκε θαη ζηα άςπρα πξάγκαηα. Κνηηάμηε ηα ηαπεηλά έξγα ησλ αλζξώπσλ ηνπ κόρζνπ απηήο ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Σελ πινπκηζκέλε θνιόθα (ηελ θνινθύζα) θαη η αιαθάηηλ (ην μύιηλν καγγαλνπήγαδν). Ζ νκεξηθή ιέμε «ειαθάηε» είλαη αθόκε δσληαλή ζ απηόλ ηνλ θόζκν πνπ ρσξίο λα έρεη κειεηήζεη ηνλ κεξν δεη ζηνλ ίδην ηόπν θαη θξαηά αθόκε δσληαλή ηελ ίδηα γιώζζα ζηελ νπνία ηξαγνύδεζε θαη ν ηπθιόο πνηεηήο. Κνηηάμηε, καο ιέεη αθόκε ν πνηεηήο, πνύ πηζηεύεη απηόο ν θόζκνο. Καη καο δείρλεη ζθελέο από ηελ ηηκσξία ησλ αδίθσλ ζηνλ άιιν θόζκν. Γελ ηηο επηλόεζε ν πνηεηήο, απιά ηηο ζπλάληεζε ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αληηθσλεηή, ηηο θσηνγξάθηζε θαη ηηο έθαλε ζηίρνπο. Ο θαηαπαηεηήο ηεο γεο (ν παξαπιαθηζηήο), απηόο πνπ θιέβεη ζην δύγη (ν παξαδπγηζηήο), ν αλέληηκνο κπισλάο (ν παξακπισλάο), ν ζπθνθάληεο (ν θαηάιαινο) ηηκσξνύληαη ζηελ θόιαζε γηα ην θαθό πνπ έθαλαλ. Ζ ιατθή νξζόδνμε πίζηε δσληαλή ζηνλ θππξηαθό ιαό θαη απνηππσκέλε ζηα εθθιεζάθηα ηνπ λεζηνύ εληππσζηάδεη ηνλ πνηεηή πνπ ζεκεηώλεη ζην Ηκεξνιόγηό ηνπ (14 Οθηώβξε 1954): «Απηά ηα εθθιεζάθηα: ην πείζκα ηνπ ιανύ, έμσ ζηελ ύπαηζξν ην πείζκα ηνπ πνπ βάζηαμε αηώλεο» 11. απηό ην ίδην πείζκα, έθθξαζε ελόο δσληαλνύ πνιηηηζκνύ, βιέπεη ν εθέξεο ην πην ηζρπξό επηρείξεκα ειιεληθόηεηαο ησλ Κππξίσλ. ε κηα επνρή πνπ θαη νη ίδηνη νη Κύπξηνη πνηεηέο θαη ινγνηέρλεο δηζηάδνπλ λα γξάςνπλ ζην θππξηαθό γισζζηθό ηδίσκα από θόβν κήπσο ε αγγιηθή πξνπαγάλδα αξπάμεη πάιη ηελ επθαηξία θαη θάλεη ιόγν γηα «ηδηάδνπζα θππξηαθή εζληθόηεηα» κε ηδηαίηεξε γιώζζα, ινγνηερλία θαη παξαδόζεηο, έξρεηαη ν ιόγηνο πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο θαη δείρλεη κε ηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα ην δξόκν πνπ ζα πξέπεη λα βαδίζνπλ νη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ ζηελ Κύπξν. Απέλαληη ζηνλ εμαγγιηζκό ηεο παηδείαο ζηελ Κύπξν, από ην έλα κέξνο, θαη ηελ ηπθιή κίκεζε ιόγησλ ειιαδηθώλ πνιηηηζηηθώλ πξνηύπσλ, από ην άιιν, πξνηείλεη ν εθέξεο ζηνπο Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο λα αληιήζνπλ ζηνηρεία θαη έκπλεπζε από ην δσληαλό πνιηηηζκό ηεο Κύπξνπ. Απηό πνπ πξνηείλεη ν εθέξεο δελ είλαη θνιθιόξ αιιά ε δσληαλή παξάδνζε ελόο πνιηηηζκνύ πνπ άληεμε ζην ρξόλν ζε πείζκα Φξάγθσλ, Δλεηώλ, Οζσκαλώλ θαη Άγγισλ θαηαθηεηώλ. Μηα παξάδνζε ειιεληθή πνπ δελ είρε δώζεη αθόκε όινπο ηνπο ρπκνύο ηεο. Ζ αλέληηκε πνιηηηθή ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηώλ λα απνθόςνπλ ηνλ θππξηαθό πνιηηηζκό από ην ζώκα ηνπ Διιεληζκνύ ζηηγκαηίδεηαη από ηνλ εθέξε ζε επηζηνιή (κε εκεξνκελία 28 Γεθέκβξε 1954) πξνο ηνλ Θενηνθά κε ηα εμήο ιόγηα : «Από ην θαινθαίξη ηνπ 53 πνπ πήγα ζηελ Κύπξν (μαλαπήγα θαη θέην) θαη πξνζπάζεζα λα πξνζέμσ θαη λα ηδώ όζν κπνξνύζα από πην θνληά, ηνύην κε βαζαλίδεη : Τπάξρνπλ ζε κηα γσληά ηεο γεο 400 ρηιηάδεο ςπρέο από ηελ θαιύηεξε, ηελ πην αηόθηα ξσκηνζύλε, πνπ πξνζπαζνύλ λα ηηο απνθόςνπλ από ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ξίδεο θαη λα ηηο θάλνπλ 11 εθέξεο, Μέξεο Σ, ζει. 154

6 6 ινπινύδηα ζεξκνθεπίνπ. απηή ηε γσληά ηεο γεο δνπιεύεη κηα κεραλή πνπ θάλεη ηνπο Ρσκηνύο ζπαξηνύο-κύπξηνπο όρη-έιιελεο, πνπ θάλεη ηνπο αλζξώπνπο κπαζηάξδνπο, κε ηελ εμαγνξά θαη ηελ απαζιίσζε ησλ ζπλεηδήζεσλ, κε ηηο θνιαθείεο ησλ αδπλακηώλ ή ησλ ζπκθεξόλησλ (ην θππξηαθό δήηεκα είλαη πξηλ απ όια δήηεκα θαιιηέξγεηαο, δήηεκα «θνπιηνύξαο» κε ηελ πιαηύηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ε ιέμε) θαη νλνκάδεη ηε θπζηνινγηθή παηδεία απηώλ ησλ αλζξώπσλ «πνιηηηθή πξνπαγάλδα». [ ] Σν λα αλαγλσξίζεη ν θόζκνο ν ειεύζεξνο κε ηνλ νπνίν ζπληαρζήθακε (καδί κ απηόλ θαη ε Βξεηαλία) όηη νη Κύπξηνη είλαη Έιιελεο θαζαξά θαη παζηξηθά θαη ηίκηα είλαη έλα πξάγκα, έλα γεγνλόο πνπ δελ έρεη ζρέζε νύηε κε ηα δεηήκαηα αζθαιείαο (απελαληίαο, ζα δπλάκσλε ηελ αζθάιεηα) νύηε κε αιιαγή θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ. Αλ ζέιεηο λα ην πσ αιιηώο, ε πεξηιάιεηε έλσζε ππάξρεη, ήηαλ, είλαη από ηε θύζε ησλ πξαγκάησλ. Οη θπξίαξρνη (θαη είλαη νη ρεηξόηεξνη Άγγινη) θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ γηα λα ηελ θαηαζηξέςνπλ απηή ηελ έλσζε κε δηάθνξεο εθεπξέζεηο, πνπ ζα πξεπε θάπνηε λα παο λα ηδείο από θνληά, θαη δηάθνξα monkey tricks, έλα από ηα νπνία είλαη ην θνύξδηζκα ησλ αγάδσλ. [ ] πξέπεη, κνπ θαίλεηαη, νη άλζξσπνη ηνπ ειεπζέξνπ πλεύκαηνο λα ιέλε μεθάζαξα ην αίζζεκά ηνπο όηαλ ζηξαγγαιίδνπληαη νη αμίεο γηα ηηο νπνίεο ζα δεηήζνπλ αύξην, όπσο θαη ρηεο, από ηνπο ιανύο λα ζθνησζνύλ» 12. Ο Γηώξγνο εθέξεο, γλσζηόο γηα ηνπο νκνινγεκέλνπο θαη από ηνλ ίδην δεζκνύο ηνπ κε αγγιηθνύο πλεπκαηηθνύο θύθινπο νη νπνίνη άιισζηε έθαλαλ γλσζηή ηελ πνίεζή ηνπ ζηνλ αγγιόθσλν θόζκν δελ δηζηάδεη λα θαηαγγείιεη ηελ αλήζηθε πνιηηηθή ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο. Βαζηά απνγνεηεπκέλνο ζπλεηδεηνπνηεί όηη νη Άγγινη θπβεξλήηεο ηνπ λεζηνύ απνηεινύλ ηνπο επηγόλνπο ησλ ζηαπξνθόξσλ, ην ίδην αξπαρηηθνί, ππεξόπηεο, μέλνη ζηνλ ηόπν θαη απνμελσκέλνη από ηνλ θππξηαθό ιαό θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. Πηθξή ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή γηα ηνλ πνηεηή, πνπ ηελ εθθξάδεη σο εμήο ζην πνίεκά ηνπ «Νεόθπηνο ν έγθιεηζηνο κηιά» 13 : «Τπέξνγθεο αξρηηεθηνληθέο. Λαξίσλ Φακαγθνύζηα Μπνπθαβέλην. ζρεδόλ ζθεληθά. Ήκαζηαλ ζπλεζηζκέλνη λα ην ζηνραδόκαζηε αιιηώο ην «Ιεζνύο Υξηζηόο Νηθά» πνπ είδακε θάπνηε ζηα ηείρε ηεο Βαζηιεύνπζαο, ηα θαγσκέλα από γπθηνηζάληηξα θαη ζηεγλά ρνξηάξηα, κε ηνπο κεγάινπο πύξγνπο θαηάρακα ζαλ ελόο δπλαηνύ πνπ έραζε, ηα ξηγκέλα δάξηα. Γηα καο ήηαλ άιιν πξάγκα ν πόιεκνο γηα ηελ πίζηε ηνπ Υξηζηνύ θαη γηα ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ θαζηζκέλε ζηα γόλαηα ηεο Τπεξκάρνπ ηξαηεγνύ, πνπ είρε ζηα κάηηα ςεθηδσηό ηνλ θαεκό ηεο Ρσκηνζύλεο, εθείλνπ ηνπ πέιαγνπ ηνλ θαεκό ζαλ ήβξε ην δύγηαζκα ηεο θαινζύλεο. Αο παίδνπλ ηώξα κεινδξάκαηα ζηα ζθεληθά ησλ ζηαπξνθόξσλ Λνπδηληά θη αο θινκώλνπλε κε ηνλ θαπλό πνπ καο θνπβάιεζαλ από ην βνξηά. Αζ ηνπο λα ηξώγνληαη θαη λ αλεκνδέξλνπληαη σζάλ ην θάηεξγν πνπ δέλεη κνύδεο. Καιώο καο ήξζαηε ζηελ Κύπξν, αξρόληνη. Σξάγνη θαη κατκνύδεο!» Ζ πνιηηηθή ησλ Άγγισλ απέλαληη ζηνπο Κππξίνπο πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Παξά ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ηνλ αγγιηθό πλεπκαηηθό θόζκν, δελ δηζηάδεη λα θαηαγγείιεη ηελ αγγιηθή πνιηηηθή ζηελ Κύπξν. Έρνληαο ηαπηίζεη ηνλ ειιεληζκό κε ηνλ αλζξσπηζκό, ζπλεηδεηνπνηεί κε κεγάιε απνγνήηεπζε ζηελ πέκπηε 12 Γηώξγνο Θενηνθάο & Γηώξγνο εθέξεο, Αιιεινγξαθία ( ), εθδ. Δξκήο, Αζήλα 1981, ζζ εθέξεο, Πνηήκαηα, ζζ

7 7 δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ πσο άιιν πξάγκα είλαη από πλεπκαηηθή άπνςε ε Γύζε θαη άιιν ε Διιάδα. Ο νκηριώδεο κε νκεξηθόο θόζκνο ηεο Γύζεο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην θσο ηνπ νκεξηθνύ θόζκνπ ηεο Διιάδαο. ην πνίεκά ηνπ «ηα πεξίρσξα ηεο Κεξύλεηαο» αθήλεη ν εθέξεο ηε κεζήιηθε Αγγιίδα ηεο αγγιηθήο παξνηθίαο ηεο Κύπξνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαθάησ νκνινγία πξνο ηελ Αγγιίδα θηινμελνύκελή ηεο πνπ βξίζθεη ζαπκάζην ηνλ ήιην ηεο Κύπξνπ: «- Α! ηνύηε ε ζέα πνπ όιν ξσηά θη όιν ξσηά. Πξνζέρεηε θάπνηε ηνλ θαζξέθηε πώο θάλεη εληάθην ην πξόζσπό καο; Καη ηνλ ήιην ηνλ θιέθηε πώο παίξλεη ηα θηηαζίδηα καο θάζε πξσί; Θα πξνηηκνύζα ηε δεζηαζηά ηνπ ήιηνπ ρσξίο ηνλ ήιην. ζ απνδεηνύζα κηα ζάιαζζα πνπ δελ απνγπκλώλεη. έλα καβί ρσξίο θσλή, ρσξίο απηή ηελ αλάγσγε αλάθξηζε ηελ θαζεκεξηλή. Θα κε μεθνύξαδε ην ζησπειό ράδη ηεο νκίριεο ζηα θξόζζηα ηνπ νλείξνπ. απηόο ν θόζκνο δελ είλαη δηθόο καο, είλαη ηνπ Οκήξνπ, ε θαιύηεξε θξάζε πνπ άθνπζα γη απηόλ ηνλ ηόπν» 14. Σν θσο ηνπ ήιηνπ ζηνλ ειιεληθό θόζκν είλαη εθείλν πνπ δίλεη δσή ζηα έκςπρα θαη ζηα άςπρα. «Καη βιέπεηο ην θσο ηνπ ήιηνπ θαζώο έιεγαλ νη παιαηνί», όπσο καο ιέεη θαη ν εθέξεο κεηαγξάθνληαο ηνλ νκεξηθό ζηίρν : «δώεη θαη νξα θάνο εειίνην», [Ηιηάο, 61 / Ω558]. Σα βνπλά, πνπ ινύδνληαη κέζα ζ απηό ην θσο κνηάδνπλ λα ηξέκνπλ ή λα ρνξεύνπλ, λ αιιάδνπλ ρξώκα, ζρήκα θαη όγθν, βάξνο θαη δηαθάλεηα. Δίθνζη ζηίρνπο πην πάλσ ε Μαξγαξίηα δείρλνληαο ζηε θίιε ηεο ην βνπλό πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπο, ηνλ Άγην Ηιαξίσλα, ηελ αθνύκε λα εθθξάδεη ηε δπζθνξία ηεο κε ηα εμήο ιόγηα: «-Γέζηε ην βνπλό. ηαλ βπζίζεη ηέινο πάλησλ ν ήιηνο ζα είλαη κνλόρξσκν θαη εηξεληθό. Απηό είλαη ν Άγηνο Ιιαξίσλ. Σν πξνηηκώ κε ην θεγγάξη. [ ] Κάπνηε δελ κπνξώ λα ην εμεγήζσ ε κλήκε ζ απηό ην θσο γίλεηαη πην ζθιεξή, κηα δύκε πνπ ηε ζηεγλώλεη ν ήιηνο». Ζ ζέα ηνπ βνπλνύ ζην θσο ηεο εκέξαο είλαη αλππόθνξε γηα ηα κάηηα ηεο κεζήιηθεο Αγγιίδαο, πνπ πεξηκέλεη λα δύζεη ν ήιηνο γηα λα απνθηήζεη ην βνπλό εληαίν ρξώκα θαη λα γαιελέςεη. Σν ειιεληθό ηνπίν ζην θσο ηνπ ήιηνπ ηελ απεηιεί. Αληίζεηα κε ηελ Αγγιίδα ν Έιιελαο εθζηαζηάδεηαη ζηε ζέα απηνύ ηνπ ηνπίνπ. Σν θππξηαθό θσο δσληαλεύεη αθόκε θαη ηα άςπρα, γηα λα ζπκεζνύκε ηελ μύιηλε θνπθνπβάγηα ζη αλνηρηάξη ηνπ Αγίνπ Μάκα θαη ηνλ πέηξηλν θακαξνθξύδε, ηελ πδξνξξόε ζηε ζηέγεο ηεο παιηάο πέηξηλεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζην Πέξα Υσξηό. Σν θππξηαθό ηνπίν γίλεηαη ζην θσο ηεο εκέξαο απεηιεηηθό γηα ηνλ μέλν πνπ αξλείηαη λα παξαδνζεί ζην καγεπηηθό θόζκν ηνπ ειιεληθνύ κύζνπ. Ήδε ην 1945 (9 επηέκβξε) ν εθέξεο ζρνιηάδεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ από ην Canterbury ηεο Αγγιίαο όπνπ βξίζθεηαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ειιεληθό θαη αγγιηθό θόζκν σο εμήο: «πιινγίδνκαη θάπνηε πσο ην κόλν πξάγκα πνπ θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζ εκάο θαη ζ απηνύο (ζθέςε, έθθξαζε, αξρηηεθηνληθή, γιώζζα) είλαη ην θσο» 15. Καη αιινύ πάιη γξάθεη : «Καηά βάζνο λνκίδσ πσο είλαη ην θσο. Κάηη πξέπεη λα ππάξρεη κέζα ζην θσο, πνπ καο θάλεη έηζη. Δίλαη θαλείο ζηελ Διιάδα πην θίινο, πην 14 εθέξεο, Πνηήκαηα, ζει Γηώξγνο εθέξεο, Μέξεο Δ, ζει. 20

8 8 νηθείνο κε ην ζύκπαλ. Δίλαη δύζθνιν λα ην εθθξάζσ. Μηα ηδέα γίλεηαη πξάγκα, κε κηα θαηαπιεθηηθή επθνιία. Θαξξείο πσο ζαξθώλεηαη ζρεδόλ θπζηνινγηθά πάλσ ζηελ αξάρλε ηνπ ήιηνπ. πσο, αληίζεηα, θακηά θνξά δελ κπνξείο λα πεηο αλ ην αληηθξηλό ζνπ βνπλό είλαη πέηξα ή ρεηξνλνκία»(γξάκκα ζ έλαλ μέλν θίιν) 16. Σν θσο ηνπ ήιηνπ, «ην ρξπζό δίρηπ όπνπ ηα πξάγκαηα ζπαξηαξνύλ ζαλ ηα ςάξηα» 17, δεκηνπξγεί απηήλ ηελ αίζζεζε νηθεηόηεηαο ηνπ Έιιελα κε ηνλ ηόπν ηνπ, ελώ γίλεηαη ερζξόο γηα ηνπο μέλνπο πνπ δελ ην ζέβνληαη. ηνπο Πέξζεο ηνπ Αηζρύινπ ην θάληαζκα ηνπ Γαξείνπ ζπκβνπιεύεη ηνπο Πέξζεο, θη αο είλαη πεξηζζόηεξνη, λα κελ πνιεκνύλ ζηελ μέλε γη απηνύο γε ησλ Διιήλσλ. Γηαηί «θαη ε ίδηα ε γε είλαη ζ απηνύο ζύκκαρνο» (αύηε γαξ ε γε μύκκαρνο θείλνηο πέιεη ζη. 792). Γπόκηζη ρηιηάδεο ρξόληα θαηόπηλ ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη. Απέλαληη απηή ηε θνξά ζηνπο Άγγινπο θαηαθηεηέο νξζώλεηαη ην πείζκα ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ιανύ ηεο Κύπξνπ. Ο Αηζρύινο ζηελ ηξαγσδία ηνπ άθεζε ηνπο ίδηνπο ηνπο Πέξζεο κεηά ηελ ήηηα ηνπο λα κηινύλ γηα ηνπο Έιιελεο. Ο εθέξεο ζην έληνλα ζεαηξηθό ηνπ πνίεκα «ηα πεξίρσξα ηεο Κεξύλεηαο» 18 άθεζε δπν Αγγιίδεο λα κηινύλ γηα ηνλ ηόζν παξάμελν γη απηνύο ηόπν θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο Κύπξνπ. Ζ θαηά ηα άιια αλνύζηα ζπδήηεζή ηνπο κεηαθέξεη ηνπο γλσζηνύο ζθόπηκνπο ππαηληγκνύο ηνπ εθέξε. Ζ επίζθεςε ηειείσζε. Ζ νηθνδέζπνηλα Μαξγαξίηα ζεθώλεηαη γηα λα ζπλνδεύζεη κέρξη ηελ έμνδν ηε θίιε ηεο. Αληηγξάθσ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο : -Δπραξηζηώ, κελ θάλεηε ηνλ θόπν, μέξσ ην δξόκν. Θα ήζεια λα πξνιάβσ λ αγνξάζσ παλί, ζαξάληα πήρεο δίκηην, γηα ηνλ πεξηβνιάξε καο ηνλ Παλαγή. απίζηεπην! ηόζν, ιέεη, ηνπ ρξεηάδεηαη γηα κηα βξάθα Καζώο κηινύζαηε ζπκόκνπλ έλα άββαην, ηνλ Μπηι, ζηε βάξθα ζηνλ Σάκεζε Κνίηαδα ην θνπιάξη ηνπ όιν ην δείιη. θύξηδε θαζώο έιακλε, «Πεο ηεο ην κε ην γηνπθαιίιη». Ση λα γηλε άξαγε; -θνηώζεθε ζηελ Κξήηε. Παίξλεη ν εθέξεο ην βξαθνθόξν Κύπξην θαη ηνλ θάλεη ζύκβνιν αληίζηαζεο. Φαίλεηαη απίζηεπην ζηελ Αγγιίδα όηη ρξεηάδνληαη 40 πήρεο δίκηην παλί γηα λα θηηαρηεί κόλν κηα βξάθα γηα ηνλ Παλαγή ηνλ πεξηβνιάξε. Μέγεζνο αζύιιεπην γηα ηα αγγιηθά κέηξα. Ζ ηαπεηλή ιατθή βξάθα ηνπ θππξηαθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ (αξάληα πήρεο δίκηηνλ εθάκαλ κνπ κηαλ βξάθαλ ) απνθηά ππεξθπζηθέο δηαζηάζεηο γηα ηελ αγγιηθή θαληαζία θαη γίλεηαη ζηε ζεθεξηθή πνίεζε ην ζύκβνιν ηνπ εξσηθνύ ήζνπο ηνπ θππξηαθνύ ιανύ απέλαληη ζηνπο Άγγινπο απνηθηνθξάηεο. Γελ μερλά όκσο ν εθέξεο θαη ηνλ Άγγιν ζηξαηηώηε, ηνλ Μπηι, πνπ ζθνηώζεθε ζηελ Κξήηε ζηα ρξόληα ηνπ αληηλαδηζηηθνύ αγώλα. Ο ζάλαηόο ηνπ παξαπέκπεη σο ζύκβνιν ζην ζεκείν όπνπ θάπνηε ν αγγιηθόο θόζκνο ζπλάληεζε ηνλ ειιεληθό. Γηα λα ζπλαληεζνύλ νη δπν απηνί θόζκνη μαλά ζα έπξεπε νη Άγγινη λα πξνηάμνπλ ηα ηδαληθά ηνπ θηιειεύζεξνπ αληηλαδηζηηθνύ ζηξαηνπέδνπ, γηα λα κελ θαηαληήζνπλ απηά «έλα πνπθάκηζν αδεηαλό». Αιιηώο δελ απνκέλεη ηίπνηε άιιν από ηε γλσζηή ζε όινπο πηθξή ζεθεξηθή δηαπίζησζε, «πσο ηόζνο πόλνο ηόζε δσή / πήγαλ ζηελ άβπζζν / γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό γηα κηα Διέλε». Έρνπλ θιείζεη 52 ρξόληα από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1955 πνπ εθδόζεθαλ ηα θππξηαθά πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Σελ επνρή πνπ εθδόζεθαλ 16 Γηώξγνο εθέξεο, Γνθηκέο Β, εθδ. Ίθαξνο, 2003, ζζ εθέξεο, Πνηήκαηα, ζει εθέξεο, Πνηήκαηα,

9 9 αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ Διιάδα κε ζθεπηηθηζκό θαη από πνιινύο επηθξίζεθαλ γηα ην ριηαξό παηξησηηζκό ηνπο. Έπξεπε λα πεξάζνπλ ρξόληα γηα λα απνηηκεζεί ε αμία ηνπο γη απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη : κνληέξλα παηξησηηθή πνίεζε κε ηνλ ηξόπν ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Απηό ζεκαίλεη ξεηνξηθή ρσξίο ξεηνξεία. Απηό ζεκαίλεη πνίεζε καθξάο πλνήο, δειαδή πνίεζε πνπ ελώ αθνξκάηαη από ηελ πνιηηηθή επηθαηξόηεηα καο πεγαίλεη πνιύ πην πίζσ θαη πνιύ πην κπξνζηά από απηήλ. Καη ελώ δελ σξαηνπνηεί ην παξόλ, δελ εγθαηαιείπεη όκσο πνηέ θαη ηελ ειπίδα ηεο δηθαίσζεο γηα εθείλνπο πνπ πόλεζαλ. Μέζα ζηε δνθεξόηεηα ηνπ παξόληνο γίλεηαη αλαζηάζηκνο ν πνηεηήο θαη πξνθεηεύεη ζηε «Μλήκε, Α» 19 : «θαη πάιη ςηζύξηζα. ζα γίλεη αλάζηαζε κηαλ απγή, πώο ιάκπνπλ ηελ άλνημε ηα δέληξα ζα ξνδακίζεη ηνπ όξζξνπ ε καξκαξπγή, ζα μαλαγίλεη ην πέιαγν θαη πάιη ην θύκα ζα ηηλάμεη ηελ Αθξνδίηε. είκαζηε ν ζπόξνο πνπ πεζαίλεη». Γεκήηξεο Βιάρνο ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ Ρνδόπεο 19 εθέξεο, Πνηήκαηα, ζει. 246

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Μηα εληππσζηαθή επίζθεςε θάλακε ρζεο ζην δεκαξρείν Κεξύλεηαο, ζηε Λεπθσζία, θνληά ζην νδόθξαγκα ηνπ Λήδξα Πάιαο. Σηελ είζνδν ηνπ αλαπαιαησκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα