ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /29-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την μεταφορά του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ που υλοποιείται από την ΑΝΕΝΤ, καθώς και την μεταφορά του Προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΕΝΤ και την κατάταξή του σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος 2. Η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ε. Καραλαριώτου 3. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ζ. Γρηγορίου 4. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Δ. Αλεξόπουλος 5. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Α. Κοπάνας 6. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χ. Μιχαλάκης 7. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Ε. Ρεντζιάς Συνήλθε στις 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (γραφείο Περιφερειάρχη) η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 18/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και συζητήθηκε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μιχαλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κατωτέρω: Με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο οποίο άρθρο μετά την παράγραφο 2 προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/ ) η παράγραφος 2 α, η οποία ορίζει τα εξής:

2 «Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις, οι οποίες λύθηκαν, μπορεί να μεταφέρονται σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο δήμο, ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν, ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήμου, ή στην περιφέρεια, εφόσον τα παραπάνω νομικά πρόσωπα, ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος. Η μεταφορά των προγραμμάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε εξυπηρετούμενου δήμου, ή του περιφερειακού συμβουλίου. Τα μεταφερόμενα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται όσα απορρέουν από τις συμβάσεις έργου, ή από τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων, μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του». Στην κρινόμενη περίπτωσή μας με το από καταστατικό συστήθηκε η εδρεύουσα στα Τρίκαλα ανώνυμη εταιρία Λαϊκής Βάσης της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΝΤ Α.Ε.», για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης στην υπόθεση της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Νομού Τρικάλων. Επειδή από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της η ανωτέρω εταιρία αφενός μεν αποσκοπεί στην αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νο-μού Τρικάλων, αφετέρου δε δραστηριοποιείται: 1)στην τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των συνεταιριστικών οργανώσεων, 2)στη διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών πόρων της περιοχής, 3)στην εκπόνηση μελετών κάθε μορφής για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας παραγωγικών επενδύσεων, 4)στην επιμόρφωση των στελεχών των Ο.Τ.Α., 5)στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος σε συνεργασία με κρατικούς κυρίως φορείς, 6)στη σύναψη προ-γραμματικών συμβάσεων, 7)στην εκτέλεση έργων και 8)στη διεξαγωγή κάθε είδους μελέτης και έρευνας που σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της εταιρίας. Πράγματι όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της η ανωτέρω εταιρία εκτελώντας μία σειρά από σημαντικότατα έργα, τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με το σκοπό της εταιρίας, συνέβαλε ουσιαστικά και αποφασιστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων. Πιο συγκεκριμένα τα έργα που εκτελέστηκαν από την ΑΝΕΝΤ, τα περισσότερα από τα οποία, είχαν και έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και αφορούσαν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, παλλινοστούντες, τσιγγάνους, μακροχρόνια άνεργους κλπ, είναι τα εξής: 1)ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το Μέτρο 5.2 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για ανέργους και ειδικές κοινωνικές ομάδες, του Άξονα Προτεραιότητας 5 Ανθρώπινοι Πόροι, στα πλαίσια

3 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το πρόγραμμα αφορούσε ανέργους σε οικονομικά ή κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης, και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (τσιγγάνοι, παλιννοστούντες), που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος είναι οι εξής: 1. Η Συμβουλευτική, που ως στόχο είχε την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων. 2. Οι Βασικές δράσεις : Απασχόληση Επιδότηση της απασχόλησης. Αφορούσε την επιχορήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών για την πρόσληψη ανέργων. Στόχος ήταν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ( ΝΘΕ ), για ανέργους ηλικίας ετών. Το ποσό της επιχορήγησης είχε οριστεί στα 16 την ημέρα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ήταν 18 μήνες και η επιχείρηση δεσμευόταν να διατηρήσει το προσωπικό της τουλάχιστον για 6 μήνες. Ο αριθμός των θέσεων που επιχορηγήθηκαν ήταν 35. Επιδότηση της αυτοαπασχόλησης. Σκοπός της ήταν η ενθάρρυνση των ανέργων που θα αποφάσιζαν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία ( ΝΕΕ ) που υπαγόταν στο πρόγραμμα είχε οριστεί στα 9,000. Η διάρκεια της οριζόταν σε 12 μήνες τo άτομο, δηλαδή, δεσμευόταν να λειτουργήσει την επιχείρησή του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Επιχορηγήθηκαν 28 ΝΕΕ. Επιδότηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE). Σκοπός της ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας. Αφορούσε ανέργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 30 ετών. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 9 μήνες. Η αμοιβή για κάθε ασκούμενο απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 25 ημερησίως ( μικτά ) και για κάθε ασκούμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 21. Επιχορηγήθηκαν 60 άνεργοι. Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Οι Επικουρικές δράσεις : 1. Κατάρτιση. Στόχος της ήταν να επιτύχει ή και να αυξήσει την απασχολησιμότητα των ανέργων, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν θέσεις απασχόλησης. 2. Προκατάρτιση: Αφορούσε προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, με στόχο την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Απευθυνόταν σε παλιννοστούντες και σε τσιγγάνους με ανεπαρκή γνώση ελληνικής γλώσσας 2)Ο.Π.Α.Α.Χ. Ε.Κ.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το ολοκληρωμένο σχέδιο Ο.Π.Α.Α.Χ. περιλάμβανε τις παρακάτω ενέργειες: Συμβουλευτική 87 ανέργων από την περιοχή υλοποίησης του σχεδίου Κατάρτιση 120 ανέργων σε θέματα που είχαν άμεση συνέργια με τις επενδύσεις του Ο.Π.Α.Α.Χ. και τους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που

4 παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περιοχή (Τυποποίηση / προώθηση αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, Υπάλληλοι ξενοδοχειακών / επισιτιστικών επιχειρήσεων, Προστασίας / ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, Τοπικά / παραδοσιακά προϊόντα) Επιδότηση της απασχόλησης μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. για 47 ανέργους (11 νέες θέσεις εργασίας / 15 νέοι επιχειρηματίες / 21 θέσεις μαθητείας STAGE) Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 3)Η ΜΕΛΕΤΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Η Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Τρικάλων (ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε.) εκπόνησε τη μελέτη «ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στο πλαίσιο του σχεδίου ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στο ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Η μελέτη παρουσιάζει στοιχεία για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Νομού όπως είναι οι Μετανάστες / Παλιννοστούντες και τα ΑΜΕΑ. 4)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON Η Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Τρικάλων (ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε.) υλοποίησε το Πρόγραμμα HORIZON. Με τη λειτουργία γραφείου παροχής τουριστικών πληροφοριών Νομού Τρικάλων απασχολήθηκαν επτά (7) ΑΜΕΑ, τα οποία παρείχαν πληροφορίες για τον Νομό. Στόχος του προγράμματος ήταν: Η εργασιακή ένταξη των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα Η μερική επίλυση του οικονομικού προβλήματος των ΑΜΕΑ και η δημιουργία συνθηκών οικονομικής αυτονομίας τους Η δημιουργία καινοτόμων δομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη / τουριστική ανάδειξη του Ν. Τρικάλων και στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής 5)«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΜΕΤΡΟ 2.2,Ενέργεια Β: Εμπορία Προϊόντων Ποιότητας και δράσεις εντός περιοχών εφαρμογής ΟΠΑΑΧ «Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης της εμπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας σε τοπικές και ευρύτερες αγορές», σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού )ΤΟ ΠΡΩΤΟ HOTSPOT ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Η ΑΝΕΝΤ για λογαριασμό του ΚΕΚ Νομαρχίας Τρικάλων, είχε καταθέσει πρόταση στην ΚτΠ ΑΕ για εγκατάσταση Hotspot στο ΚΕΚ Τρικάλων, στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Στόχος του έργου: Η μεταφορά διάδοση της τεχνολογίας (ασύρματο τοπικό δίκτυο) στους ωφελούμενους πελάτες των προγραμμάτων κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.. Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Κ.Ε.Κ. καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών. Παρεχόμενες υπηρεσίες του /των hotspots: Υπηρεσίες Internet, εξ αποστάσεως κατάρτισης, εσωτερικού δικτύου και ευκολία πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες σε μεγάλο αριθμό πελατών εκπαιδευομένων του Κ.Ε.Κ..

5 7)ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Στόχος του ΔΙΚΤΥΟΥ ήταν η αντικειμενική και επιστημονική ενημέρωση και υποστήριξη συλλογικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών των κατοίκων της θεσσαλικής υπαίθρου. Στην επίτευξη του στόχου αυτού συντέλεσε η δράση των Ομάδων Έργου και η εμβάθυνσή τους στα αντικείμενα τα οποία εξειδικεύονται (προϊόντα Ποιότητας & Τροφίμων, Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και Τοπικών - Διαπεριφερειακών Δικτυώσεων και Συνεργασίας). Στα πλαίσια του παραπάνω έργου υλοποιήθηκε μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση Προώθηση δράσεων Βιολογικής Γεωργίας Κτηνοτροφίας» 8)ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. Η ΑΝΕΝΤ ΑΕ εκτέλεσε εμπειρογνωμοσύνη για την ίδρυση και λειτουργία "Τμήματος αποκατάστασης κτιρίων, συντήρησης μνημείων έργων τέχνης και αγιογραφίας" των ΤΕΙ στο Ν. Τρικάλων για λογαριασμό της Νο-μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων. 9)ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σύνταξη Προμελέτης για την «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος και τουριστικού προϊόντος Νομού Τρικάλων» από τη Ν. Α. Τρικάλων, και Κατάθεση πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΠΣ, του Άξονα 2: «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Μέτρο 2.4: «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες» για το Προτεινόμενο Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚ- ΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ». 10)ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧ-ΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.4. Υποκατηγορία 1.4.: "Δράσεις Υγείας - Πρόνοιας" του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για τους Δήμους Πια-λείων, Παληοκάστρου, Καστανιάς, Φαρκαδόνας, Φαλώρειας, σε συμπληρωματικές δράσεις του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. 11)INTERREG IIIB CADSES GO NETWORK PROJECT. Η ΑΝΕΝΤ ΑΕ συμμετείχε, από 31/11/2003 με τις κάτωθι χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία (μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.), Κροατία, Βουλγαρία (υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε.) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των εγγυοδοτικών οργανισμών τόσο των χωρών που είναι πλήρη μέλη της Ε.Ε. όσο και των χωρών μη μελών της Ε.Ε. Επιπλέον στόχοι του προ-γράμματος ήταν: η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τους εγγυοδοτικούς οργανισμούς, η ανταλλαγή γνώσεων, καινοτόμες δραστηριότητες στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κ.λπ.

6 12)ESF ARTICLE 6: CALL FOR PROPOSALS VP/2003/021 <Creating Value through Change: Anthropocentric approach bringing together Social Partners, Enterprises and Knowledge Providers> (Ανάπτυξη αξιών μέσα από την αλλαγή: μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού τομέα και των επιστημονικών φορέων). Η ΑΝΕΝΤ ΑΕ συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια της Πρόσκλησης Innovative Approaches to the Management of Change. Το έργο SPEKs αφορούσε στη μελέτη και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και υποστηρικτικών εργαλείων πληροφορικής για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης αλλαγής σε οργανισμούς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 13)INTERREG III C EAST PROGRAMME, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MunServNet» Τίτλος: «Βελτίωση της ικανότητας υποστήριξης των υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων και των υγρών αποβλήτων από τους ΟΤΑ» Περιλάμβανε: Καταγραφή της πολιτικής και των πρακτικών διαχείρισης των υδάτων και υγρών αποβλήτων από τους ΟΤΑ. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα της δια-χείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων σε επίπεδο ΟΤΑ. Καινοτόμες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων και αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους. Κοινωνική διαβούλευση και ευαισθητοποίηση / Καλή Διακυβέρνηση και Οργανωτικές Δομές Η ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε. ανέλαβε απέναντι στον οργανωτή του προγράμματος (Sachsen Wasser GmBH) αναπτυξιακή εταιρεία της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης της Λειψίας Γερμανία, την υποχρέωση στα πλαίσια του προγράμματος, να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά τους μεθόδους διαχείρισης του επιφανειακού και υπογείου υδροφορέα για αποταμίευση νερού καινοτομικές προτάσεις για παρακολούθηση ποιότητας νερού σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές του νομού Τρικάλων Methods in surface and underground water management innovative technologies in monitoring water quality in environmental sensitive areas in Prefecture of Trikala. Για την υλοποίηση του προγράμματος, η ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε. συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν εταίροι από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία και την Ισπανία. 14)INTERREG III B CADSES, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Est European Places of the Spirit» Το πρόγραµµα EST - Ευρωπαϊκοί Τόποι του Πνεύµατος, το οποίο υλοποιήθηκε τα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB CADSES αφορούσε στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Κύριος σκοπός του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού ικτύου το οποίο θα περιλάμβανε περιοχές που χαρακτηρίζονταν από πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και ποικιλία παραδόσεων. Το δίκτυο αποτε-λούνταν από την περιοχή της Umbria γνωστή και ως η Γη των Αγίων η οποία λόγω της σηµαντικής θρησκευτικής

7 της κληρονοµιάς αποτελεί τον δεύτερο θρησκευτικό προορισµό µετά τη Ρώµη, τη Marche, όπου υπάρχει µία από τις πιο πλούσιες θρησκευτικές κληρονοµιές της Ευρώπης, τη Βορειοανατολική περιοχή της Ρουµανίας (PIATRA NEAMT) ονοµαστή για τα γραφικά της µοναστήρια, και τέλος από την περιφέρεια της Θεσσαλίας (Νοµοί Μαγνησίας και Τρικάλων) στην Ελλάδα. 15)INTERREG IIIC SUD (Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας), με τίτλο MEDITERRITAGE: Οικονομική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών όγκων της Μεσογείου στο έργο που αφορά την «Αξιοποίηση Τοπικών Προϊόντων». (LEADER στο υποπρόγραμμα Produits Typiques) Το MEDITERRITAGE ήταν ένα σχέδιο ανάπτυξης, που εξελισσόταν στο Περιφερειακό Πλαίσιο Δράσης (ΠΠΔ) και ήταν ενταγμένο στο διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III C Νότια Ζώνη, με στόχο την βελτίωση των πολιτικών των περιφερειών της Ευρώπης για τις ορεινές περιοχές τους. Στόχος του υποπρογράμματος ήταν η υλοποίηση δράσεων που αφορούν το σχεδιασμό δυνατοτήτων καλλιέργειας διαφόρων τοπικών προϊόντων, καθώς επίσης και τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να προκύψουν από την καλλιέργεια τοπικών προϊόντων στο Ν. Τρικάλων και συγκεκριμένα στις περιοχές των δήμων: Κλεινοβού, Αιθήκων, Κόζιακα, Χασίων, Τυμφαίων και Πινδαίων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ορεινές - μειονεκτικές περιοχές του Μεσογειακού τοπίου με κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια και ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων. Δράσεις της ANENT ΑΕ ήταν οι ακόλουθες: Προσδιορισμός και κατάσταση των ποιοτικών προϊόντων ανά περιοχή με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τη διασύνδεσή τους με την τοπική παράδοση. Καταγραφή οργανωτικών σχημάτων παραγωγών και διερεύνηση νέων οργανωτικών σχημάτων για την παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων ποιότητας (συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί γυναικών, σχήματα προβολής και διάθεσης προϊόντων ποιότητας, πρότυπα αγροκτήματα κ.λπ.) Δημιουργία συστήματος επικοινωνίας που θα στόχευε στην προώθηση των τοπικών προϊόντων. Διερεύνηση μεθόδων προώθησης των τοπικών προϊόντων, όπως η δημιουργία ιστοχώρου στο διαδίκτυο, διοργάνωση τοπικών σεμιναρίων και συμμετοχής στις διακρατικές συναντήσεις του προγράμματος, με σκοπό καταρχήν τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων και κατά δεύτερον την ενημέρωση των καταναλωτών για την καλύτερη ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Τέλος σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» - ολοκληρωμένο σχέδιο απασχόλησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Π.Δ.Ε. ΠΙΝΔΟΣ) και συγκεκριμένα:

8 1 2007ΣΕ Άξονας 2. Ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος Μέτρο Τίτλος Προϋπ/σμός ( ) ,00 «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα απασχόλησης στις περιοχές εφαρμογής του σχεδίου (Ν. Τρικάλων) Το σχέδιο περιλαμβάνει την υλοποίηση πέντε δράσεων που περιληπτικά είναι: Συμβουλευτική ωφελουμένων (ανέργων εργαζομένων) από την ΑΝ.Ε.Ν.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμβουλευτική ανέργων και εργαζομένων για την δημιουργία νέων ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στη δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής τυποποίησης συ-σκευασίας και προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ανά περιοχή υλοποίησης. ΑΝΑΛΥΣΗ: Θα ενταχθούν αρχικά περί τα 150 άτομα εκ των οποίων θα επιχειρηθεί (μετά από 2 συνεδρίες) οι 80 να περάσουν από ταχύρυθμο πρόγραμμα συμβουλευτικής για την δημιουργία ατομικής ή και συνεταιριστικής επιχείρησης διάρκειας 10 ατομικών και ομαδικών συνεδριών. Κατάρτιση (12-14 προγράμματα για άτομα) από το Κ.Ε.Κ. Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δημοσιότητα από την ΑΝ.Ε.Ν.Τ. που θα περιλαμβάνει ημερίδες, συνέδρια, προβολή και ανακοινώσεις στον τύπο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ευαισθητοποίηση ενημέρωση ανέργων και εργαζομένων για την ένταξη στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προβολή του έργου και των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου ανά περιοχή υλοποίησης ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ενέργεια περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: 1. Ημερίδες προσέλκυσης ανέργων εργαζομένων 2. Ημερίδες ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των ειδικών κατηγοριών 3. Συνέδρια προβολής προώθησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου και της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου 4. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής 5. Δημιουργία ιστοσελίδων 6. Προβολή των επιχειρήσεων Δικτύωση φορέων από την ΑΝ.Ε.Ν.Τ. (επιχειρήσεων, παραγωγών, πολιτιστικών φορέων) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δικτύωση υπαρχουσών και υπό σύσταση επιχειρήσεων ή και φορέων με στόχο την από κοινού προώθηση των συμφερόντων τους και την

9 προώθηση προβολή της περιοχής εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου. Τα δίκτυα που πρόκειται να δημιουργηθούν σε κάθε περιοχή θα έχουν ως αντικείμενα: α. Πολιτιστικούς Φορείς, β. Επιχειρήσεις παραγωγοί τοπικών προϊόντων και γ. Επιχειρήσεις επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ενέργεια περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: 1. Ημερίδες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία δικτύων 2. Ημερίδες προβολής των δικτύων 3. Δημιουργία δικτύων 4. Παραγωγή έντυπου ηλεκτρονικού υλικού 5. Υποστήριξη δικτύων Κατασκευή τριών στεγασμένων αγορών από την Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Με την από κοινή απόφαση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων, Καρδίτσας και Γρεβενών παρατάθηκε η διάρκεια της σύμβασης του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» μέχρι τις Στη συνέχεια με την από κοινή απόφαση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Καρδίτσας και Γρεβενών παρατάθηκε η διάρκεια της σύμβασης του προγράμματος «ΠΙΝ-ΔΟΣ» μέχρι τις Τέλος με την αριθ. πρωτοκ. 5460/ / 28901/ απόφαση η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος κρίθηκε νόμιμη η αριθ. 11/2011 απόφαση του Περιφερεια-κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με την αποδοχή υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης που αφορά στη ΣΑΕ 440 (Πρόγραμμα Πίνδος) και παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη. Επειδή για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» απασχολούνται σήμερα, στην εταιρία της ΑΝΕΝΤ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι κάτωθι: Α. Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ειδικότητα Θέση στην επιχείρηση 1 Καρανάσιος Γεώργιος Νικόλαος Απόφοιτος Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό 2 Λιούλιος Κων/νος Ηλίας Απόφοιτος Λυκείου 3 Μπίχτα Βασιλική Νικόλαος Πτυχιούχος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου 4 Παπαρσένης Αθανάσιος Παύλος Απόφοιτος Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

10 5 Παπαποστόλου Απόστολος Νικόλαος Απόφοιτος Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό Επειδή σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8787/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ΑΝΕΝΤ Α.Ε. έχει τίτλο Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β, για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο και τύπου Γ, για εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ. Επειδή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2391/100494/ Γνωμοδότηση του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Τρικάλων, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ως άνω νομοθετικής διάταξης(άρθρο 44 παρ. 4 του ν.3979/2011), τόσο για τη μεταφορά του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» από την Α.Ν.Ε.Ν.Τ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και για τη μεταφορά των ανωτέρω υπαλλήλων της ΑΝΕΝΤ Α.Ε. Επειδή από τα ανωτέρω αδιάσειστα έγγραφα συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ως άνω νομοθετικής διάταξης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.3979/2011) τόσο για τη μεταφορά του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» από την Α.Ν.Ε.Ν.Τ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και για τη μεταφορά του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, από την ΑΝ.Ε.Ν.Τ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1) Τη μεταφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας της προγραμματικής σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» - ολοκληρωμένο σχέδιο απασχόλησης. 2) Τη μεταφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας των παρακάτω εργαζομένων, στην ΑΝ.Ε.Ν.Τ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: Α) Καρανάσιο Γεώργιο του Νικολάου, Απόφοιτο Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό, Β) Λιούλιο Κωνσταντίνο του Ηλία, Απόφοιτο Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό, Γ) Μπίχτα Βασιλική του Νικολάου, Πτυχιούχου Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Διοικητικό Προσωπικό, Δ) Παπαρσένη Αθανάσιο του Παύλου, Απόφοιτο Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό, Ε) Παπαποστόλου Απόστολο του Νικολάου, Απόφοιτο Λυκείου Διοικητικό Προσωπικό. 3) Τη σύσταση πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ακολούθως: Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη της τάξεως των ,00 ετησίως, που επιβαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑΕ ( ) του σκέλους των εξόδων

11 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, όπου έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για το έτος 2011, σύμφωνα με την αριθμ. 1972/84127/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 173 και 174 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής» και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την ως άνω υποβληθείσα εισήγηση στο σύνολό της. 2. Να εισαχθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 3. Το θέμα να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 10 Ο Πρόεδρος H Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής Ο Αντιπ/ρχης της Καρδίτσας επιτροπής κ. Β. Τσιάκος Περιφερειάρχης Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη 29/7/2011 Η Αντιπ/ρχης Λάρισας κ. Ε. Καραλαριώτου Ο Αντιπ/ρχης Λάρισας κ. Ζ. Γρηγορίου Ο Αντιπ/ρχης Μαγνησίας κ. Αλεξόπουλος Ο Αντιπ/ρχης Μαγνησίας κ. Κοπάνας Ο Αντιπ/ρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης Ο Αντιπ/ρχης Τρικάλων κ. Ρεντζιάς

12

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας

Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας Συντονισμός: ΝΕΛΕ Λάρισας Επιστημονική Επιμέλεια: Λάρισα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΘΕΜΑ: 5 ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματισμός. Περιφέρειας Θεσσαλίας Β ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (44ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (44ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31-01-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 211 /31-01-2014 Αρ. Πρωτ.ΕΥΥΑΠ: 121 /31-01-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (44ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» Παραδοτέο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου για τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου για τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου για τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης : «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έτος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 6 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 9 ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ... 12 Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 508.393,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22300 Τηλ.: 27570 22807 Fax: 27570 23230, 22246 E-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα