ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/ απόφασης (ΦΕΚ 111/Β / ) με θέμα Έγκριση, προκήρυξη, ανά θεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις έτους 2011 έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο ρισμός αμοιβής τους Τροποποίηση της με αριθμό /Οικ /2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οι κονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης, για τη Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζο μένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό /Οικ /2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφα ση... 2 Τροποποίηση της αρ.α3β/οικ./21447/ από φασης (ΦΕΚ 38/Β / ) «Αναμόρφωση Ορ γανισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει... 3 Ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπη ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα... 4 Ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής Υπη ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα... 5 * Κατάργηση θέσης στο Δήμο Παύλου Μελά Ν. Θεσ σαλονίκης... 6 * Κατάργηση θέσης στο Δήμο Παύλου Μελά Ν. Θεσ σαλονίκης... 7 * Κατάργηση θέσης στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης... 8 * Κατάργηση θέσης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενε μένης Ν. Θεσσαλονίκης... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2889/Γ5 447 (1) Τροποποίηση της 74/Γ5 20/ απόφασης (ΦΕΚ 111/ Β / ) με θέμα Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατι στικής Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρ τισης στις Επιχειρήσεις έτους 2011 έγκριση χρησι μοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/ ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», β) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/ Α / ) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί ου επανήλθαν σε ισχύ μέχρι την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α / ) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε σίας της Ελλάδος (Γ. Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α / ) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α / ) «Απο κατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», δ) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ) με θέμα: «Κά λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ

2 19596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο μικής κρίσης» και συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49, παρ.1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 /Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποι ήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ). ε) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα», ζ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 213 τ.α ) η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194) και θ) τους Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθμό 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σε πτεμβρίου 2005, του εφαρμοστικού Κανονισμού 198/2006 και του τροποποιητικού με αριθμό 822/2010 σχετικά με τις στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επι χειρήσεις, όσον αφορά στα στοιχεία που συλλέγονται, τις απαιτήσεις δειγματοληψίας, ακρίβειας και ποιότητας. ι) του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α 62). 2. Την αριθμ. 74/Γ5 20/ , ΦΕΚ 111//Β / Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανά θεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατι στικής Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις έτους 2011 έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους». 3. Το γεγονός ότι η με στοιχεία 2 Υπουργική Απόφαση δεν είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και επομένως η έρευνα δε διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα που όριζε. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα μιας χι λιάδων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτών ( ,51 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης έχει δεσμευτεί πίστωση με την αριθμ. 1005/Α2 315/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε το διατακτικό της με στοιχεία 2 Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως: α) το εδάφιο 1. β αντικαθίσταται από το εξής: «Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις από το Τμήμα Στατιστικών Μισθωτής Ερ γασίας της Δ/νσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ κατά το έτος 2012» β) το εδάφιο 4. αντικαθίσταται από το εξής: «Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρή σεις θα χρησιμοποιηθούν: Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, με δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας, εντός έδρας εκτός γραφείου. μέχρι 400 ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα απα σχοληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτη ματολογίων. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αρ. 74/Γ5 20/ , (ΦΕΚ 111/Β / ) ως έχει. Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2012 Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ /οικ (2) Τροποποίηση της με αριθμό /Οικ /2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομι κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί ας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχει ρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης, όπως τροπο ποιήθηκε με τη με αριθμό /Οικ /2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 10 παρ Το άρθρο 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α) με θέμα «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Πε ριφερειακής Ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συ ναφών διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τα άρθρα 22 παρ. 3 και 106 παρ. 4 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α). 5. Τον Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α), όπως ισχύει. 6. Τον Ν.2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α). 7. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο σίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α), όπως ισχύει. 8. Τη με αριθμό 36952/1275/ (ΦΕΚ 986/Β/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρε σίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007». 9. Τη με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργική Από φαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α) περί διορισμού του Φί λιππου Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονομικών. 12. Τη με αριθμό 12966/2012 (ΦΕΚ 810/Β/ ) Από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη». 13. Τη με αριθμό 34704/ΕΥΣ/5629/2009 (ΦΕΚ 1418/Β) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Ν304/2009», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 14. Τη με αριθμό 40015/1999 (ΦΕΚ 81/Β) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύ στημα Διαχείρισης, παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, διαδικασία υλοποίησης, όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΣΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 2639/1998». 15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Τα μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5, ). 18. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/ ). 19. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 20. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι σχύσεων. 21. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/ σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 22. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/ ), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία. 23. Τη με αριθμό 2007/C/272/05 Ανακοίνωση της Επι τροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των απο φάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβα στες κρατικές ενισχύσεις. 24. Τη με αριθμό (2009/C83/01) Ανακοίνωση της Επι τροπής Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο). 25. Τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτρο πής Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 26. Την Απόφαση (έγκριση) της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση περί κρατικής ενίσχυσης αρ. 304/2009 εκ μέρους της Ελλάδας βάσει του ως άνω προσωρινού Κοινοτικού Πλαισίου (C (2009) 5729/ ). 27. Τη με αριθμό Ε (2007) 6015/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001). 28. Τη με αριθμό /οικ / (ΦΕΚ 714/ Β) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχεί ρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. στον Ο.Α.Ε.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς /οικ / (ΦΕΚ 1126/Β) και /οικ / (ΦΕΚ 302/Β) όμοιες Αποφάσεις και ισχύει. 29. Τη με αριθμό 2442/22/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση Προγράμ ματος με τίτλο: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης». 30. Τη με αριθμό /Οικ /2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Διαρθρωτική προσαρ μογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικο νομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό /Oικ /2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση. 31. Τις με αριθμούς 4954/50/ και 870/13/ Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., με τις οποίες εισηγήθηκε την αρχική τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 30 Κ.Υ.Α. 32. Τη με αριθμό 424/05/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία εισηγείται την εκ νέου τρο ποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 30 Κ.Υ.Α. 33. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 30 ανω τέρω Κ.Υ.Α., κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της με αριθμό /Οικ /2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονο μικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροπο ποιήθηκε με την με αριθμό /οικ /2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση ως εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β2. του Άρθρου 8 (Δι καιολογητικά) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

4 19598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Β2. Για τις Δράσεις κατάρτισης πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμ ματος, συμπληρώνονται και αποστέλλονται:» 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α1. του Άρθρου 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Η καταβολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστο λής (προκαταβολής) που έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής. Τα αντίστοιχα έγγρα φα των εγγυήσεων θα είναι σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ και, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση». 3. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρα γράφου Α3. του Άρθρου 9 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Εναλλακτικά είναι δυνατόν: Β1. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής), να καταβληθεί μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού από τον ΟΑΕΔ, δόση ύψους 60% του συνολικού κόστους του προγράμματος, με την ταυτόχρονη κατά θεση εγγυητικής επιστολής (καλής εκτέλεσης) ύψους 10% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προ γράμματος, με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στη παράγραφο Α1. Β2. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής), να καταβληθεί μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού από τον ΟΑΕΔ, δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος, με την ταυ τόχρονη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής (προκα ταβολής) και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής (κα λής εκτέλεσης) ύψους 10% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος, με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στη παράγραφο Α1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των παρα γράφων Β1 και Β2 επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής». 4. Η τρίτη παράγραφος του Άρθρου 11 καταργείται. 5. Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου του Άρ θρου 11 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης και προτείνουν δημοσιο νομική διόρθωση τίθενται υπόψη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Για τη διαδικασία αντιρρήσεων, την οριστικοποίηση των πορισμάτων ελέγχου και τη δημοσιονομική διόρθω ση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 14 της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα ελέγ χου και η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης περιλαμ βάνουν πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της με αριθμό /Οικ /2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Από φασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό / Οικ /2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση. Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αριθμ. Υ 5α/Γ.Π (3) Τροποποίηση της αρ.α3β/οικ./21447/ απόφασης (ΦΕΚ 38/Β / ) «Αναμόρφωση Οργανισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Αθη νών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α /37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει β) του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α /81) «Εθνικό Σύστημα Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α /25) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουρ γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δ) του Π.Δ. 87/1986 (ΦΕΚΑ /32) «Ενιαίο Πλαίσιο Οργά νωσης των Νοσοκομείων» ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α /98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε θα προκλη θεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στ) του Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ 147/Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» 2) Την αρ / (ΦΕΚ 2741/Β / ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντί νο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Α/62) 4) Την αρ / (ΦΕΚ 2741/Β ) Κοινή Από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» 5) Την αρ /οικ /2009 Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ 1999/Β ) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» 6) Το αρ.27452/ έγγραφο του Ψ.Ν.Α. με συ νημμένο το απόσπασμα πρακτικών της αρ.14/ Συνεδριάσεως του Δ.Σ. 7) Το αρ.δααδ23524/19856/ έγγραφο της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου με συνημμένη την αρ.δα ΑΔ23523/19855/ Πράξη 8) Τα πρακτικά της 15ης/ Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.Π.Ε. (Θέμα 6/ε), αποφασίζουμε: Στο άρθρο 3 της αρ.α3β/οικ./21447/ Απόφα σης (ΦΕΚ38/Β/ ) «Αναμόρφωση Οργανισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών» προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής: «δ) Η ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχι ζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες, συ νέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμε νους του, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υπο στήριξης της απασχόλησης)». Aθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ (4) Ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρε σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού Χα ρακτήρα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α). 2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Την υπ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β ) «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 7. Την υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 8. Την υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση της Γ.Π: Π2γ/ οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 9. Την υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β ) Τρο ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 10. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νομαρχών. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 εδ.δ του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 12. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α ) «Οργανισμός του Ινστιτού του Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α)». 13. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.1, εδ.α του Ν.3895/ 2010 (ΦΕΚ 206Α ) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρε σιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα». 14. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσεων 801/ , 1442/ και 9416/ του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παρο χής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική γνωμοδότηση για τους φορείς. 15. Το Π.Δ.110/2011 (ΦΕΚ 243Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 16. Την υπ αριθ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» (ΦΕΚ2741/Β ). 17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με έδρα την Αθήνα 2. Κοινωφελές μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδο ποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι με έδρα την Αθήνα 3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α. με Α.» με έδρα την Αθήνα 4. MDA ΕΛΛΑΣ Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυικές Παθήσεις με έδρα την Αθήνα

6 19600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Ιππόκαμπος με έδρα την Αγ. Παρασκευή 6. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας με έδρα το Ελληνικό Αττικής ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου με έδρα τη Ρόδο ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας με έδρα τη Βέροια ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ο Μέγας Κωνσταντίνος» με έδρα τη Καβάλα ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών με έδρα τη Καστοριά Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ (5) Ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής Υπηρε σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού Χα ρακτήρα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α). 2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Την υπ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ1310Β ) «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 7. Την υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ1268Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 8. Την υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση της Γ.Π: Π2γ/ οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 9. Την υπ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β ) Τρο ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 10. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νομαρχών. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 εδ.δ του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 12. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α ) «Οργανισμός του Ινστιτού του Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α)». 13. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.1, εδ.α του Ν.3895/2010 (ΦΕΚ 206Α ) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, ορ γανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα». 14. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης της συνεδρίασης 449/ του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστο ποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνι κής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική γνωμοδότηση για τους φορείς. 15. Το Π.Δ.110/2011 (ΦΕΚ 243Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 16. Την υπ αριθ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» (ΦΕΚ 2741/Β ). 17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα: ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. Σύλλογος Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία με έδρα τη Πάτρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ελληνική Εταιρεία Αυτισμού Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών με έδρα την Αθήνα 2. Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα το Μέλ λον με έδρα την Αθήνα 3. Σύνδεσμος Φόλων Ασθενών του Ειδικού Αντικαρκινι κού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά με έδρα το Πειραιά 4. Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα με έδρα την Αθήνα. 5. Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα το Πειραιά 6. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού» με έδρα την Αθήνα 7. Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση με έδρα την Αθήνα 8. Πανελλαδικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών με έδρα την Αθήνα 9. Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά με έδρα την Αθήνα 10. Κάριτας Ελλάς με έδρα την Αθήνα 11. Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης «Άνιμα» με έδρα το Κορυδαλλό

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 26365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 0.18805/Οικ.3.3071 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων και επιχειρή σεων εντός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 26377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 0.18806/Οικ.3.3072 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζόµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 603 2 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ αριθμ. 6248/31.03.2010 Κ.Υ.Α., με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα