ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. Χρυσοµαλλίδου - Θ. Θεοδοσίου - Κ. Τσικαλουδάκη Εργαστήριο Οικοδοµικής & οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ε-mail:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Εισαγωγή 2. Παράµετροι που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον αστικό ιστό 3. Συγκριτική ανάλυση του θερµικού περιβάλλοντος σε τρεις αστικούς χώρους 4. Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής άνεσης 5. Προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών σε ελεύθερους χώρους. Επίδραση του δοµηµένου περιβάλλοντος 5.1 Η επίδραση των υλικών στη διαµόρφωση του κλίµατος των πόλεων 5.2 Έλεγχος ηλιασµού σκιασµού του χώρου 5.3 Κίνηση αέρα Συστήµατα εκτροπής ή εξαναγκασµένης κατεύθυνσης του ανέµου σε καθορισµένα σηµεία 5.4 Έλεγχος του θορύβου, µέσω ηχοφραγµάτων 5.5 Έλεγχος της οπτικής άνεσης (θάµβωση) µέσω επιλογής των κατάλληλων υλικών επίστρωσης των δαπέδων 6. Συµπεράσµατα Περίληψη Οι ελεύθεροι ανοικτοί χώροι των αστικών περιοχών δεν αποτελούν µόνο πόλους έλξης για τους κατοίκους της πόλης, αλλά θεωρούνται αποδεδειγ- µένα και ρυθµιστές των κλιµατικών συνθηκών µιας περιοχής, καθώς το περιβάλλον σε αυτούς τους χώρους διαφοροποιείται τοπικά από αυτό των πυκνά δοµηµένων περιοχών, παρέχοντας κατά κανόνα καλλίτερες θερµικές, οπτικές και ακουστικές συνθήκες, οι οποίες και µπορούν να βελτιστοποιηθούν µε την εφαρµογή κατάλληλων στρατηγικών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αρχικά οι βασικές βιοκλιµατικές παρά- µετροι που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στον αστικό ιστό, όπως η µορφολογία του εδάφους σε σχέση µε τη σκίαση και τον ηλιασµό των επιφανειών, ο άνεµος, η χωροθέτηση των διαφόρων λειτουργιών, του οδικού δικτύου και των ζωνών πρασίνου, καθώς και η σχέση ύψους και α- πόστασης µεταξύ των κτιρίων για τη διασφάλιση του ηλιασµού τους. Στη συνέχεια δίνονται συγκριτικά στοιχεία από την ανάλυση των περιβαλλοντικών µεγεθών, όπως αυτά καταγράφηκαν κατά τη φθινοπωρινή περίοδο σε τρεις συγκεκριµένους περιοχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την ίδια περίοδο και για έναν από τους τρεις χώρους που αφορά ελεύθερο αστικό χώρο (πλατεία), ο οποίος αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces RUROS /1/, δίνονται πληροφορίες από την καταγραφή του αισθήµατος της άνεσης, όπως αυτό ήταν αντιληπτό από τους χρήστες. Η συγκριτική ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών στους τρεις αστικούς χώρους και η συσχέτισή τους µε τα επίπεδα της άνεσης, οδηγούν σε χρήσι- µα συµπεράσµατα. Η εργασία καταλήγει σε προτάσεις για την βελτίωση των παραµέτρων εκείνων, οι οποίες συµβάλλουν στη συνολική αναβάθµιση των ελεύθερων χώρων και στη ποιότητα ζωής γενικότερα.

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαντίδραση µεταξύ φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος, διαµορφώνει κάθε φορά τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες και γενικότερα το µικροπεριβάλλον κάθε περιοχής. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κλιµατική αιτιοκρατία παραµένει µία σηµαντική συνιστώσα των δυνάµεων της µορφογένεσης και έχει µεγάλες επιπτώσεις στις µορφές που ο άνθρωπος θα ήθελε να δηµιουργήσει. Αυτό συνέβαινε σε µεγάλο βαθ- µό στην ανώνυµη αρχιτεκτονική και στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν συνθήκες περιορισµένης τεχνολογίας και συστήµατα περιορισµένου ελέγχου του περιβάλλοντος, εκεί όπου ο άνθρωπος δεν µπορεί να κυριαρχήσει στη φύση, αλλά πρέπει να προσαρµοστεί σ αυτή. Έτσι το κλίµα της περιοχής επιδρούσε καθοριστικά όχι µόνο στον κτιριακό τοµέα, αλλά και στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος, καθώς ο καθένας αναζητούσε λύσεις µε φυσικά κυρίως µέσα που θα τον προστάτευαν από τα δυσµενή στοιχεία του κλίµατος, ενώ παράλληλα θα δέσµευε αποτελεσµατικά τα θετικά για να εξυπηρετήσει θεµελιώδεις ανάγκες άνεσης και ποιότητας ζωής. Στις µέρες µας η ανάπτυξη των τεχνολογικών µέσων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των αστικών κέντρων η οποία και δηµιούργησε προβλήµατα στέγασης µεγάλου α- ριθµού ανθρώπων που µετακινήθηκαν από την υποβαθµισµένη συγκριτικά ύπαιθρο, περιόρισαν σε µεγάλο βαθµό τους ελεύθερους αστικούς χώρους αντικαθιστώντας τους µε µπετόν και άσφαλτο προκειµένου να ικανοποιηθεί η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση σε στέγαση λειτουργιών τόσο του οικιστικού, όσο και του τριτογενή τοµέα. Έτσι τα σύγχρονα αστικά κέντρα χαρακτηρίζονται πλέον από το πυκνά δοµηµένο περιβάλλον, την εκτενή χρήση υλικών που µόνο προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν στο περιβάλλον, τη µεγάλη κυκλοφοριακή συµφόρηση και την επακόλουθη α- τµοσφαιρική ρύπανση και κλιµατική µεταβολή. Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, τα πάρκα και γενικότερα οι δηµόσιοι ανοικτοί χώροι συνάθροισης, καταλαµβάνουν συνήθως περιορισµένη έκταση σε πολεοδοµική κλίµακα, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις θετικές επιρροές τους στο µικροκλίµα και στην ευηµερία των κατοίκων και των χρηστών τους. Όλα τα παραπάνω δεν µπορεί παρά να έχουν ισχυρή επίδραση στη διαµόρφωση των τοπικών κλιµατικών συνθηκών και κατ επέκταση στην άνεση και στο επίπεδο της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο επανασχεδιασµός του αστικού ιστού δεν είναι πλέον εφικτός, γίνεται επιτακτική η ανάγκη της προστασίας, αποκατάστασης, αναβάθµισης και επανάχρησης των ελεύθερων χώρων στις πόλεις µας. Πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ανάλυση και η αξιολόγηση της συνεισφοράς των ελεύθερων χώρων στη διαµόρφωση του µικροκλίµατος και της άνεσης. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος RUROS (Rediscovering the Urban Realms and Open Spaces), στο οποίο συµµετέχουν οκτώ ευρωπαϊκά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, µελετάται η σχέση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε εξωτερικούς χώρους, µε στόχο την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και υπολογιστικών εργαλείων για το σχεδιασµό νέων και την ανάδειξη υφισταµένων ελεύθερων χώρων. Σε κάθε πόλη έχουν επιλεχθεί δύο ελεύθεροι χώροι, στους οποίους διεξάγονται µετρήσεις πεδίου και ταυτόχρονα κοινωνική έρευνα για το διάστηµα µιας εβδοµάδας στις τέσσερις περιόδους του έτους. Οι µετρήσεις πεδίου γίνονται µε τη βοήθεια ενός φορητού µετεωρολογικού σταθµού και περιλαµβάνουν την καταγραφή του θερµικού, ακουστικού και οπτικού περιβάλλοντος µέσω µετρήσεων της θερµοκρασίας αέρα υ- γρού και ξηρού βολβού, της σχετικής υγρασίας, της ταχύτητας ανέµου, της έντασης φυσικού φωτός και των επιπέδων ήχου. Ταυτόχρονα µε τις µετρήσεις των µικροκλι- µατικών µεγεθών γίνεται λήψη ερωτηµατολογίων µε σκοπό την καταγραφή της άνεσης, όπως την αντιλαµβάνονται οι ερωτηθέντες και τον καθορισµό του ρόλου και της χρήσης κάθε ελεύθερου χώρου. Τα αποτελέσµατα από αυτή την εκτεταµένη έρευνα θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν στην εργασία, όπως επίσης θα γίνει προσπάθεια για κάθε µία παράµετρο

4 που φάνηκε να επηρεάζει και να διαµορφώνει το περιβάλλον, να δοθούν λύσεις α- πλές και εφαρµόσιµες, ώστε να διαµορφωθούν συνθήκες τέτοιες που οι χώροι αυτοί να γίνουν ξανά ελκυστικοί, να προσελκύουν µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων και µάλιστα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράµµατος, πολύ σύντοµα θα διευρυνθούν και θα αξιολογηθούν µε επιστηµονικές µεθόδους και εργαλεία. 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Θα ήταν ίσως λάθος να αποµονώσει κανείς µεµονωµένες µεταβλητές του αστικού περιβάλλοντος, ή να προσπαθήσει να αποµονώσει τους ελεύθερους αστικούς χώρους από το ευρύτερο περιβάλλον όπου αυτοί εντάσσονται. οµηµένο περιβάλλον µε τις συνεπαγόµενες λειτουργικές χωροθετήσεις, διάταξη οδικού δικτύου και διασπορά ελεύθερων χώρων, αποτελούν το βασικό σύµπλεγµα που εντέλει χαρακτηρίζει τις πόλεις και ταυτόχρονα τις επηρεάζει ως προς την ποιότητα ζωής που αυτές προσφέρουν στην καθηµερινή ζωή του απλού πολίτη. Πόλεις άναρχα δοµηµένες, που σε αυτές έντονα αποτυπώνεται η αγωνία υπερεκµετάλλευσης της συνήθως ακριβής γης, λίγα θα είχαν να προσφέρουν σε ποιότητα ζωής και βέβαια λίγα και συγκεκριµένα πράγµατα θα είχε να προτείνει κανείς για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών τους. Και δεν είναι ότι µόνον οι ελεύθεροι χώροι τους δεν είναι συχνά καλά µελετηµένοι, είναι ότι το σύνολο δεν ανταποκρίνεται σε µία αειφόρο ανάπτυξη. Το θέµα είναι πράγµατι σύνθετο και θα πρέπει ίσως να αντιµετωπίζεται από τα πρώτα στάδια του σχεδιασµού σε πολεοδοµική κλίµακα, παίρνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, που αναµφίβολα οδηγεί σε ανάπτυξη ενός α- στικού ιστού που σέβεται διαχρονικά το περιβάλλον. Σε µετέπειτα στάδιο, οι παρεµβάσεις και περιορισµένες µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι και ως εκ τούτου όχι πλήρως αποτελεσµατικές. Σε νέα οικιστικά σύνολα ο µελετητής, πολεοδόµος συνήθως, θα έπρεπε να πάρει υπόψη του εκτός των άλλων παραµέτρων της ειδικότητάς του και µία ολόκληρη σειρά βιοκλιµατικών στοιχείων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύνολο λειτουργικά άρτιο και περιβαλλοντικά αειφόρο. Σε πρώτο επίπεδο η τοπογραφία ή η µορφολογία του εδάφους, παίζουν καθοριστικό ρόλο, τόσο στην ροή του ανέµου πάνω (σχ.1), γύρω, ή διαµέσου των κτιρίων και των ελεύθερων χώρων, όπως επίσης και στη σκίαση ή τον ηλιασµό των επιφανειών (σχ.2). Σχήµα 1: Ζώνη επιρροής κτιρίων στη ροή του ανέµου Σε περιοχές ψυχρές, ο απρόσκοπτος ηλιασµός τόσο των κτιρίων, όσο και των ε- λεύθερων επιφανειών, θεωρείται επιβεβληµένος ιδίως κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου. Παράδειγµα οικισµοί κτισµένοι στη βορινή πλευρά λόφου παρουσιάζουν πρόβληµα ηλιασµού όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχήµα 2, καθώς το µήκος της σκιάς των µεµονωµένων κτιρίων εκτείνεται σε µεγάλη επιφά-

5 νεια, ενώ στις νότιες κλίσεις αντίστοιχα το σκιασµένο έδαφος παρουσιάζεται περιορισµένο. Σε επίπεδα εδάφη, το πρόβληµα βρίσκεται κάπου ενδιάµεσα και ε- ξαρτάται καθαρά από τη σχέση ύψους και απόστασης µεταξύ των κτιρίων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σε νότιες κλίσεις θα µπορούσε να προταθεί µία πιο πυκνή δόµηση µε κτίρια στη σειρά, ενώ αντίθετα σε βορινές η χωροθέτηση των κτιρίων σε σχήµα σκακιέρας θα αύξανε την απόσταση και συνεπώς το ρίσκο σκιασµού των κτιρίων. Γενικά η κλίση του εδάφους σε σχέση και µε τον προσανατολισµό, προδιαγράφει για κάθε µήνα του έτους και ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση, το µήκος της σκιάς ενός κτιρίου και κατά συνέπεια τη θέαση στον ήλιο των παρακείµενων. Η απόφαση να καταδικάσει κανείς ανθρώπους να ζουν στην σκιά των λίγων και άδικη και ανεπίτρεπτη περιβαλλοντικά µπορεί να θεωρηθεί, αν και αυτό αποτελεί κοινά µη αποδεκτή πρακτική των µεγάλων πόλεων. Σχήµα 2: Ηλιασµός οικισµός κτιρίων στις πλευρές ενός λόφου, ή στην πεδιάδα. εύτερο σηµείο που θα έπρεπε κανείς να διερευνήσει, έχει σχέση µε τον άνεµο και την αναγκαιότητα προστασίας ή µη του δοµηµένου περιβάλλοντος και των ε- λεύθερων χώρων τη χειµερινή περίοδο, ή ακόµη χρησιµοποίησής τους για φυσικό δροσισµό την θερινή περίοδο. Στην καλλίτερη περίπτωση θα έπρεπε να διερευνηθούν οι ανάγκες και τις δύο περιόδους, να διαπιστωθεί η ένταση και διεύθυνση του ανέµου και εν τέλει να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα. Ανεµοφράκτες για την πρώτη περίοδο και εξαναγκασµένη κίνηση του αέρα προς συγκεκριµένη κατεύθυνση την δεύτερη. Κλασικό παράδειγµα αγνόησης των ευνοϊκών επιπτώσεων της θαλάσσιας αύρας κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Σειρές από τείχη υψηλών κτιρίων σε µικρή απόσταση µεταξύ τους, αποτρέπουν και µπλοκάρουν την είσοδο και την κυκλοφορία του αέρα στο επιβαρηµένο µε ρύπους και υπερθερµασµένο κέντρο της πόλης και µόνον σε καθορισµένα σηµεία (κάθετοι προς τα κτιριακά τείχη δρόµοι που έχουν απρόσκοπτη θέαση στο ύψωµα της Πάνω Πόλης ) γίνεται αισθητή η παραπάνω επίδραση, προκαλώντας αίσθηµα ευεξίας (σχ.3). Σχήµα 3: Εκτροπή - µπλοκάρισµα των νότιων ανέµων στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη θερινή περίοδο από τους υψηλούς κτιριακούς όγκους

6 Από περιβαλλοντικής πλευράς, µεγάλο ρόλο παίζει και η χωροθέτηση του οδικού δικτύου. Κατά µία άποψη οι βασικοί άξονες κυκλοφορίας θα έπρεπε να προσανατολίζονται κατά τη διεύθυνση ανατολής δύσης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χωροθέτηση των κτιρίων και να προκύψουν νότια προσανατολισµένα κτίρια, στα οποία και θα µπορούσαν να εφαρµοστούν οι αρχές τις βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής. Από την άλλη όµως πλευρά, σε θερµές και υγρές περιοχές, όπως είναι και η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ή και γενικότερα, µία πρόβλεψη προσανατολισµού των κύριων δρόµων κυκλοφορίας, προς την διεύθυνση των επικρατούντων ανέµων, θα διευκόλυνε τον δροσισµό και την ταχύτερη απαγωγή των ρύπων και των θερµικών αποβλήτων από ανθρωπογενείς παράγοντες (οχήµατα, συστήµατα κλιµατισµού κ.ά.). Στην τελευταία επιλογή, η ικανοποίηση της απαίτησης και για νότια χωροθέτηση των παρόδιων κτιρίων, θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την κατάλληλη στροφή τους, σε επίπεδο βέβαια οικοδοµικών τετραγώνων και όχι αποσπασµατικά µεµονωµένων κτιρίων (σχήµα 4). Ενηµερωτικά µόνον αναφέρεται, ότι µε αφορµή έρευνα που έγινε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι ελάχιστα µόνον κτίρια ικανοποιούν την βασική απαίτηση για νότιο προσανατολισµό και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και αυτά ακόµη τα κτίρια δεν έχουν θέαση στον ήλιο λόγω σκιασµού τους από άλλα παρόδια που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτά. Σχήµα 4: Χωροθέτηση των οδικών αξόνων α) κατά τη διεύθυνση ανατολής δύσης και β) κατά τη διεύθυνση των επικρατούντων ανέµων µε παράλληλη πρόβλεψη νότια χωροθετηµένων κτιρίων Σε σχέση µε την χωροθέτηση των διαφόρων λειτουργιών στον αστικό ιστό, βασικής σηµασίας θεωρείται η θέση της βιοµηχανικής ζώνης σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων και βέβαια σε σχέση µε την κύρια διεύθυνση του ανέµου. Έτσι κατά σειρά και από την πλευρά των επικρατούντων ανέµων, θα πρέπει να προηγείται η περιοχή κατοικίας και ο τριτογενής τοµέας µε ενδιάµεσες ζώνες ε- λεύθερων χώρων (πάρκα, πλατείες, ζώνες πρασίνου), ενώ σε έσχατη θέση θα έπρεπε να προβλέπεται η βιοµηχανική ζώνη, έτσι ώστε οι ρύποι από την τελευταία να µην επηρεάζουν τον αστικό ιστό, όπως δυστυχώς συµβαίνει στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Σχήµα 5: Χωροθέτηση λειτουργιών στον αστικό ιστό, ανάλογα µε τη κύρια διεύθυνση του ανέµου Παρά το γεγονός ότι το κόστος της γης όπως ήδη αναφέρθηκε διαµορφώνεται σε υψηλά επίπεδα στα µεγάλα αστικά κέντρα, εντούτοις η πρόβλεψη πολλών ελεύθερων χώρων διάσπαρτων στον αστικό ιστό, παρά ελάχιστων και µεγαλύτερων,

7 πιστεύεται ότι τελικά αποτελεί την κυρίαρχη ίσως λύση για τη βελτίωση των µικροκλιµατικών - περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς µακροπρόθεσµα αποδεικνύεται η οικονοµικότερη, από την αποφυγή προγραµµάτων και στρατηγικών διάσωσης του επιβαρηµένου αστικού περιβάλλοντος. Ένα ακόµη θεµελιώδους σηµασίας θέµα και συγχρόνως ερώτηµα από πλευράς βιοκλιµατικού σχεδιασµού σε επίπεδο πόλης, είναι αυτό της σχέσης ύψους και απόστασης µεταξύ των κτιρίων, η οποία και καθορίζεται από το πλάτος των δρό- µων. Η µελέτη της γωνίας ύψους του ηλίου τον δυσµενέστερο µήνα εκέµβριο, θα µπορούσε να δώσει µία σαφή απάντηση, αν πράγµατι στόχος είναι να σχεδιάσουµε πόλεις και οικισµούς, παρέχοντας σε όλους το δικαίωµα στον ήλιο. Γενικά για να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος ηλιασµός των κτιρίων θα πρέπει η γωνία ύψους του εµποδίου (στην περίπτωση του σχήµατος 6 πρόκειται για την πρώτη σειρά κτιρίων) να είναι ίση ή µικρότερη από την γωνία ύψους του ηλίου. Στα αστικά κέντρα στην καλλίτερη των περιπτώσεων θέαση στο ηλιακό φως παρέχεται στους τελευταίους συνήθως ορόφους, νότια προσανατολισµένων κτιρίων, που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι και περιορισµένα σε αριθµό. Σχήµα 6: Γωνία ύψους ηλίου τον µήνα εκέµβριο (26.18 ο στις 12:00 ) για την πόλη της Θεσσαλονίκης και σκιασµός των παρακείµενων κτιρίων. Σε επόµενο στάδιο πιο περιορισµένης κλίµακας, θα µπορούσε κανείς να αντιµετωπίσει ζητήµατα πρόβλεψης διαφόρων στοιχείων στην στενότερη περιοχή των κτιρίων, για την τροποποίηση, βελτίωση των µικροκλιµατικών παραµέτρων, µε στόχο την επάρκεια ηλιασµού, αερισµού, αλλά και την προστασία από τον ήλιο, τον άνεµο, ή τον θόρυβο όπου και όταν χρειάζεται. Μετά την αντιµετώπιση όλων των παραπάνω, µόνον και µόνον τότε θα µπορούσε κανείς να αναφερθεί µε ασφάλεια και σιγουριά σε περιβαλλοντικές, βιοκλιµατικές επιλογές σε επίπεδο κτιρίου και µάλιστα στο αστικό περιβάλλον, που αποτελεί ίσως και το πιο δύσκολο προς επίλυση θέµα. 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα µικροκλιµατικά µεγέθη της φθινοπωρινής περιόδου στην Πλατεία Μακεδονοµάχων της Θεσσαλονίκης όπως αυτά καταγράφηκαν κατά την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου Οι κλιµατικές συνθήκες στη συγκεκριµένη περίοδο βρίσκονται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, µε τη θερ- µοκρασία και τη σχετική υγρασία να κυµαίνονται µεταξύ ο C και 30-70% αντίστοιχα. Για να αναλυθεί η επίδραση του ελεύθερου χώρου στον καθορισµό του µικροκλίµα-

8 τος κρίθηκε απαραίτητη η σύγκριση των καταγεγραµµένων µικροκλιµατικών συνθηκών µε τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν σε άλλες αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό µετά από σχετική συνεννόηση παραχωρήθηκαν από το ήµο Θεσσαλονίκης τα κλιµατικά στοιχεία της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, όπως αυτά καταγράφονται από τον µετεωρολογικό σταθµό του Τµήµατος Περιβάλλοντος στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Εγνατία, η οποία και βρίσκεται σε απόσταση 500 µόλις µέτρων από την Πλατεία Μακεδονοµάχων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δύο περιοχές λήψης των κλιµατικών µετρήσεων παρουσιάζουν παραπλήσια ρυµοτοµία, µε παρόµοια πρόσβαση προς τη θάλασσα. Επίσης, η κυκλοφοριακή κίνηση στην Εγνατία είναι οµοιόµορφη από την Πλατεία Μακεδονοµάχων ως την οδό Βενιζέλου και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ότι τα επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης των δύο περιοχών δεν µεταβάλλονται σηµαντικά. Η διακύµανση της θερµοκρασίας αέρα και της σχετικής υγρασίας για την χρονική περίοδο 02/09/2001 και για τις ώρες κύριας χρήσης των χώρων, παρουσιάζονται στο σχήµα 7. Οι καταγραφές αφορούν στην Πλατεία Μακεδονοµάχων, στην οδό Βενιζέλου, καθώς και στην περιοχή της Πανεπιστηµιούπολης όπου βρίσκεται και το µετεωροσκοπείο της πόλης, που επιλέχθηκε ως τρίτη περιοχή για τους σκοπούς της έρευνας,. Κατά τις ώρες µε ηλιοφάνειας, η µεγαλύτερη θερµοκρασιακή διαφορά, της τάξης του 1-1,5 C, εµφανίζεται πριν το µεσηµέρι, γεγονός το οποίο δηλώνει ότι κατά τις νυχτερινές ώρες η Πλατεία Μακεδονοµάχων εµφανίζεται δροσερότερη όχι µόνο λόγω των σχετικά αυξηµένων εναλλαγών αέρα, αλλά και της µειωµένης θερµικής αποθήκευσης στις επιφάνειες που τη συνθέτουν. Η διαφορά αυτή µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη η πολύ µικρή απόσταση µεταξύ των σηµείων µέτρησης. Τις µεσηµβρινές ώρες η διαφορά αυτή αµβλύνεται, διότι η αποβολή θερµότητας από τα επιφανειακά υλικά ασκεί µικρότερη επίδραση στη διαµόρφωση της θερµοκρασίας δεδοµένου ότι υπερισχύει η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, κοινή και για τους δυο εξεταζόµενους χώρους. Ακόµη και τότε όµως, ο σκιασµός από τα δέντρα, η χα- µηλή ανακλαστικότητα των φυτεµένων επιφανειών, η εξατµισοδιαπνοή των φυτών η οποία ψύχει τον αέρα στην πλατεία, σε συνδυασµό µε τις σχετικά αυξηµένες εναλλαγές του αέρα, συγκρατούν τη θερµοκρασία στην πλατεία κατά 1 C περίπου χαµηλότερη της οδού Βενιζέλου. Η αυξηµένη συγκριτικά ανεµορροή έχει σαφή επίδραση και στη διαµόρφωση της σχετικής υγρασίας στην πλατεία, η οποία διατηρείται σταθερά χαµηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή στην οδό Βενιζέλου. Η µορφολογία και η µεγαλύτερη επιφάνεια της πλατείας είναι οι κυριότερες παράµετροι που συµβάλλουν στην ευκολότερη δίοδο και συνεπώς κίνηση του αέρα στον ελεύθερο χώρο. Τις πρωινές και απογευ- µατινές ώρες η υγρασία είναι υψηλότερη, ενώ κατά τη µεσηµβρινή περίοδο η υγρασία αποκτά την ελάχιστη τιµή της. Η σχετική υγρασία στην Πλατεία Μακεδονοµάχων είναι σταθερά χαµηλότερη κατά περίπου 10% από την αντίστοιχη τιµή της οδού Βενιζέλου. Τα χαµηλότερα θερµοκρασιακά επίπεδα και οι ηπιότερες τιµές της σχετικής υγρασίας αποτελούν την κυριότερη ίσως ένδειξη του ρόλου των ελεύθερων χώρων ως ρυθµιστές του τοπικού αστικού κλίµατος. Οι ηπιότερες µικροκλιµατικές συνθήκες σε συνδυασµό µε την ύπαρξη πρασίνου και γενικότερα φυσικών επιφανειών καθιστούν τους ελεύθερους χώρους κυρίαρχους τόπους συνάντησης, επικοινωνίας, αναψυχής και γενικότερα αναγκαίους φυσικούς πνεύµονες αναπνοής των πόλεων, στους οποίους ο άνθρωπος µπορεί να απολαµβάνει καλύτερες συνθήκες άνεσης.

9 Σχήµα 7: Οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως καταγράφηκαν στην πλατεία Μακεδονοµάχων, στο Μετεωροσκοπείο και στην οδό Βενιζέλου στις και για τις ώρες κύριας χρήσης των χώρων. 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ Ταυτόχρονα µε την καταγραφή των µικροκλιµατικών µεγεθών ζητήθηκε από τους χρήστες των ελεύθερων χώρων να απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο, στο οποίο αποτυπώθηκε το αντιληπτό από αυτούς θερµικό, οπτικό και ακουστικό περιβάλλον και ο βαθµός άνεσης. Συνολικά ερωτήθηκαν 312 άτοµα, από τα οποία 55% ήταν γυναίκες και 45% άνδρες. Η ηλικία τους κυµαίνονταν από 10 έως άνω των 65 ετών, µε την πλειονότητα των ερωτηθέντων να εµπίπτει στην κατηγορία των ετών. Όσον αφορά στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα, οι περισσότεροι εργάζονταν στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα (40%), ενώ οι υπόλοιποι ήταν φοιτητές-µαθητές (25%), συνταξιούχοι (23%) ή ασχολούνταν µε τα οικοκυρικά (12%). Αµέσως πριν τη λήψη του ερωτηµατολογίου, 63% από τους ερωτηθέντες βάδιζε, 34% κάθονταν στα παγκάκια και οι υπόλοιποι ήταν απλώς όρθιοι. Σύµφωνα µε τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, 80% των ερωτηθέντων αισθάνονταν άνετα, ενώ οι υπόλοιποι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στο σχήµα 8 αποτυπώνεται παραστατικά µε αραχνοειδές διάγραµµα η άποψη των ερωτηθέντων για το θερµικό, οπτικό και ακουστικό περιβάλλον, ανάλογα µε το βαθµό άνεσης που εξέφρασαν. Οι περισσότεροι από αυτούς που ένιωθαν άνετα δήλωσαν ότι η θερµοκρασία είναι σχετικά χαµηλή, η υγρασία σε κανονικά επίπεδα και η φωτεινότητα υψηλή. Αντίθετα, οι περισσότεροι από

10 αυτούς που αισθάνονταν δυσφορία, αντιλαµβάνονταν τα επίπεδα της υγρασίας και της θερµοκρασίας ως υψηλά. Αξιοσηµείωτο θεωρείται το γεγονός, ότι ανεξάρτητα από το βαθµό άνεσης, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα επίπεδα του θορύβου ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Σχήµα 8: Παράµετροι διαµόρφωσης του αισθήµατος της άνεσης Για την µελέτη των παραµέτρων που καθορίζουν το αίσθηµα της άνεσης συγκρίθηκε ο δείκτης ASV (Actual Sensation Vote), ο οποίος αναφέρεται στην υποκειµενική αίσθηση κάθε ερωτηθέντα για τις θερµικές συνθήκες, µε το δείκτη PMV (Predicted Mean Vote), ο οποίος προβλέπει µε στατιστική µέθοδο πώς θα έπρεπε να αντιλαµβάνονται οι ερωτηθέντες το θερµικό τους περιβάλλον, σε σχέση µε τις µετρηµένες τιµές θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας ανέµου, το ρουχισµό και το ρυθµό µεταβολισµού τους [3]. Στο σχήµα 9 απεικονίζεται διαγραµµατικά η σύγκριση των δύο αυτών δεικτών, απ όπου και φαίνεται παραστατικά, η διαφορά µεταξύ των πραγµατικών και των θεωρητικά υπολογισµένων τιµών. Κατά µέσο όρο, περίπου οι µισοί από τους ερωτηθέντες (47%) δήλωσαν προς το «δροσερότερο» τµήµα της κλί- µακας, ενώ η αντίστοιχη τιµή του δείκτη PMV είναι µόλις 2%. Παρόµοια ασυµφωνία εµφανίζεται και στα αποτελέσµατα της «θερµής» κατηγορίας: το 26% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται θερµά, ενώ σύµφωνα µε το δείκτη PMV το αντίστοιχο ποσοστό θα ήταν ίσο µε 43%. Επιπλέον, ο δείκτης PMV προέβλεπε ότι το 28% των ερωτηθέντων θα αισθανόταν πολύ ζεστά, αλλά στην πραγµατικότητα το συγκεκριµένο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 3%. Ωστόσο, στην ουδέτερη κατηγορία του διαγράµ- µατος («ούτε δροσερά ούτε θερµά) υπάρχει σχετική ισορροπία. Σχήµα 9. Σύγκριση µεταξύ των δεικτών ASV και PMV.

11 Αν και ο δείκτης PMV χρησιµοποιείται ευρέως για την εκτίµηση των επιπέδων άνεσης των χρηστών ενός χώρου, φαίνεται καθαρά στο παραπάνω διάγραµµα η αδυναµία της εφαρµογής του σε µεταβατικές περιόδους του έτους. Αυτό αποδίδεται στην υποκειµενικότητα της άνεσης [4], η οποία δεν επηρεάζεται µόνο από τις κλιµατικές συνθήκες, το ρουχισµό και το µεταβολισµό του ατόµου, αλλά από ένα πλήθος άλλων παραµέτρων, οι οποίες σχετίζονται περισσότερο µε την ψυχολογία του. Για παράδειγµα, η προσδοκία συγκεκριµένων κλιµατικών συνθηκών σε κάθε εποχή του έτους, επηρεάζει υποσυνείδητα την εκτίµηση της άνεσης, καθώς το άτοµο συγκρίνει τις πραγµατικές συνθήκες µε αυτές που λογικά θα ανέµενε [5]. Κατά συνέπεια, η κρίση του ατόµου µπορεί να µην είναι αµερόληπτη, αλλά να στηρίζεται ενδεχοµένως στο προσδοκώµενο θερµικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις κατά τη λήψη των ερωτηµατολογίων, στις οποίες οι ερωτηθέντες περιέγραφαν το θερµικό περιβάλλον ως «εντάξει γι αυτή την εποχή». Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση του θερµικού περιβάλλοντος πιθανώς επηρεάστηκε από τις κλιµατικές συνθήκες των προηγούµενων εβδοµάδων. Είναι γνωστό ότι οι καλοκαιρινοί µήνες είναι ιδιαίτερα θερµοί στη Θεσσαλονίκη, µε αποτέλεσµα οι σχετικά χαµηλότερες θερµοκρασίες του Σεπτεµβρίου να χαρακτηρίζονται ως δροσερές. Ακόµη το ευρέως γνωστό «υγρό» κλίµα της πόλης, ίσως οδήγησε πολλούς στην εκτίµηση ότι τα επίπεδα υγρασίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Μία ακόµη ψυχολογική παράµετρος της άνεσης είναι η διάρκεια παραµονής του ατό- µου στο χώρο. Γενικά, η έκθεση σε δυσµενείς συνθήκες δεν εκλαµβάνεται αρνητικά, όταν η παραµονή του ατόµου σε αυτές είναι µικρής και ελεγχόµενης διάρκειας [6]. Στην Πλατεία Μακεδονοµάχων οι περισσότεροι ερωτηθέντες και χρήστες της απλώς τη διέσχιζαν καθ οδό προς κάποιο συγκεκριµένο προορισµό. Έτσι, αρκετοί από αυτούς πιθανόν να αισθάνονταν άνετα, απλά και µόνο επειδή σύντοµα θα βρίσκονταν σε ένα τεχνητά διαµορφωµένο περιβάλλον. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω, είναι εµφανές πόσο περίπλοκο είναι το ζήτηµα της άνεσης, ειδικά στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι ψυχολογικές παράµετροι µπορούν να εξηγήσουν επαρκώς τη δυσαναλογία µεταξύ των δεικτών ASV και PMV για τις ψυχρές και τις θερµές κατηγορίες, αλλά δυστυχώς δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να εισαχθούν στις µεθόδους εκτίµησης της άνεσης στους εξωτερικούς χώρους. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες των ελεύθερων αστικών χώρων είναι: Οι θερµοκρασιακές διακυµάνσεις τόσο σε επίπεδο εποχών, όσο και σε επίπεδο ηµέρας Η ηλιακή ακτινοβολία Η σχετική υγρασία Η ταχύτητα κίνησης του αέρα Ο θόρυβος που παράγεται στην περιοχή Η θάµβωση Η αισθητική του περιβάλλοντος και των παρόδιων κτιρίων Οι παραπάνω παράµετροι δηµιουργούν, αλληλοεπηρεαζόµενες, τις περιβαλλοντικές, µικροκλιµατικές συνθήκες όχι µόνον των ελεύθερων χώρων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που αυτοί επηρεάζουν. Η ορθή διαχείρισή τους, µε τον σωστό σχεδιασµό των χώρων, καθώς και µε εφαρµογή τεχνικών που να ενισχύουν ή και να παρεµπο-

12 δίζουν την επιρροή τους εποχιακά και επιλεκτικά, µε φυσικά ή ακόµη και τεχνητά µέσα, θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για την ανάδειξη των χώρων ως πόλους έλξης των κατοίκων και ως φυσικούς πνεύµονες των πόλεων. Είναι κάτι παραπάνω από διαπιστωµένο ότι οι ελεύθεροι αστικοί χώροι, χρησιµοποιούνται κυρίως την θερινή, αλλά και τις µεταβατικές περιόδους, µε ελάχιστη ένταση τον χειµώνα, όπου η χρήση περιορίζεται κατά κανόνα στους περιπατητές, ή σε κάποιες ηλιόλουστες ηµέρες. Οι λόγοι προφανείς. Περισσότερος χρόνος για τους µαθητές και µη, καλλίτερες κλιµατικές συνθήκες, µεγαλύτερη ηµέρα, αναζήτηση από τους χρήστες ενός φυσικού περιβάλλοντος πιο άνετου από αυτό που τους προσφέρει ο κλειστός χώρος κατοικίας και εργασίας, κ.α. Σε πολλές όµως περιπτώσεις οι χώροι αυτοί, ενώ θα έπρεπε φυσιολογικά να έχουν µεγαλύτερο αριθµό χρηστών και χρόνο κατάληψης, αυτό στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει, για τον απλό λόγο, ότι ακόµη και αυτοί δεν προσφέρουν κατά περίπτωση και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε επίπεδο ηµέρας τις κατάλληλες συνθήκες παραµονής. Υψηλές θερµοκρασίες και η- λιακή ακτινοβολία, κυρίως τις µεσηµβρινές ώρες, θόρυβος, θάµβωση, άπνοια, ελλιπής καθαριότητα, περιορισµένες και απροστάτευτες εξυπηρετήσεις καθιστικών ση- µείων, αποτελούν µερικά µόνον από τα προβλήµατα που θα είχε να καταγράψει κανείς µε αντικειµενικά κριτήρια, σύµφωνα µε τις δηλώσεις της πλειοψηφίας των χρηστών, τα οποία και θα µπορούσαν να λυθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο εφαρ- µόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές. 5.1 Η επίδραση των υλικών στη διαµόρφωση του κλίµατος των πόλεων Η διαφορά ως προς τις κλιµατικές συνθήκες µεταξύ πόλης και της περιφέρειας επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη συµπεριφορά της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας που παγιδεύεται στο έδαφος και στις διάφορες γενικά κατασκευές. Για παράδειγµα η κάλυψη του εδάφους µε πράσινο επιδρά θετικά στο κλίµα της περιοχής καθώς τα φυτά δεσµεύουν το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία και παίρνει µέρος στις διάφορες διεργασίες εξατµισοδιαπνοής για την ανάπτυξή τους. Η διαδικασία αυτή είναι προφανές ότι αποφορτίζει τον αέρα από τις υψηλές θερµοκρασίες, ενώ παράλληλα τον εµπλουτίζει µε υγρασία. Ανάλογη συµπεριφορά παρουσιάζει και το έ- δαφος. Αυτό καθώς απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, την µετατρέπει σε θερµότητα και έτσι υποβοηθείται η εξάτµιση της φυσικής του υγρασίας, διεργασία η οποία και συµβάλει µε τη σειρά της στη µείωση τόσο των εξωτερικών θερµοκρασιών, όσο και στη µείωση της επιφανειακής θερµοκρασίας του εδάφους. Οι παραπάνω λειτουργίες καθώς είναι περιορισµένες στα αστικά κέντρα, λόγω έλλειψης πράσινου και φυσικού εδάφους, τα οποία και αντικαταστάθηκαν σταδιακά από µπετόν και άσφαλτο και όλα τα υπόλοιπα τεχνητά υλικά των κτιριακών κατασκευών, οδηγούν συχνά σε υπερθερ- µάνσεις, οι οποίες επιτείνονται και από άλλα ανθρωπογενή θερµικά απόβλητα και ρύπους, προκαλώντας το γνωστό φαινόµενο της θερµικής νησίδας. Τα αστικά δο- µικά υλικά, απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, ή µε άλλα λόγια δεν την επαναποδίδουν µε ανάκλαση. Η λειτουργία αυτή γνωστή και µε τον επιστηµονικό όρο albedo, εµφανίζεται έντονα στους ασφαλτοτάπητες των οδοστρωµάτων, µια και αυτοί έχουν χαµηλό συντελεστή ανάκλασης και πολύ µεγάλη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας (τιµή albedo: 0,05-0,20) [7] Το παραπάνω σηµαίνει ότι η αποθηκευθείσα θερµότητα στη µάζα των δοµικών στοιχείων, επαναποδίδεται στο χώρο µετά από µία χρονική καθυστέρηση, συνήθως τις απογευµατινές - βραδινές ώρες, ανάλογα και µε την θερµοχωρητικότητα των στοιχείων. Έτσι, ενώ θα περίµενε κανείς µία αποφόρτιση του περιβάλλοντος και των κατασκευών από την πτώση των θερµοκρασιών τις βραδινές ώρες, αυτό στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει γιατί η αποθήκη της ασφάλτου και των άλλων κατασκευών, αποβάλλουν τα θερµικά τους σκουπίδια προς το περιβάλλον. Τις πρωινές συνεπώς ώρες, µε την έναρξη του νέου κύκλου ζωής, η ατµόσφαιρα συνεχίζει να είναι θερµικά φορτισµένη, όπου και προστίθενται και νέες επιβαρύνσεις.

13 Από αυτά που πολύ σύντοµα αναφέρθηκαν, πιστεύεται ότι γίνονται σαφείς οι λόγοι που οι µεγάλες πόλεις και κυρίως τα αστικά κέντρα παρουσιάζουν έντονα διαφοροποιηµένες περιβαλλοντικές συνθήκες συγκριτικά µε τα προάστια και τη γειτονική ύ- παιθρο (σχ. 10) Σχήµα 10. Τυπικό αστικό θερµοκρασιακό προφίλ και σύγκριση µε άλλες περιοχές [8] Γενικά είναι προφανές, ότι όσο πιο πυκνή είναι η δόµηση µιας πόλης και όσο περισσότεροι είναι οι ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι και ελάχιστοι οι ελεύθεροι χώροι και τα πάρκα µε πράσινο και το φαινόµενο της αστικής θερµικής νησίδας θα επιτείνεται, αλλά και η ποιότητα ζωής στις πόλεις θα υποβαθµίζεται. Από σχετική έρευνα που έγινε στην πόλη της Θεσσαλονίκης τη θερινή περίοδο του 2000, αναφέρεται ενδεικτικά ότι καταγράφηκαν διαφορές θερµοκρασιών µεταξύ κέντρου πόλης, ενδιάµεσων σταθµών και Πανοράµατος επτά µόλις χιλιοµέτρων α- πόσταση, που κυµαίνονταν µεταξύ 10,18 14,5 0 C κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 7,8-11,4 0 C κατά τις νυχτερινές ώρες. Η µεγαλύτερη διαφορά διαπιστώθηκε στον τελευταίο σταθµό µέτρησης, όπου βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν το υψόµετρο, η χαµηλή δόµηση, καθώς και η µεγάλη φυτική και εδαφική κάλυψη συγκριτικά µε τους ασφαλτοστρωµένους δρόµους της περιοχής. Οι πράγµατι µεγάλες κλιµατικές διαφορές ενδέχεται να προκαλέσουν και συνήθως προκαλούν µία αυξηµένη ζήτηση σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για δροσισµό των κτιρίων που εντάσσονται στο αστικό ιστό, µε τα γνωστά προβλήµατα που δηµιουργούνται τόσο από την αδυναµία του σχεδιασµένου δικτύου παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας να ανταποκριθεί στην αιχµή της µέγιστης ζήτησης ισχύος, όσο βεβαίως και από τα θερµικά απόβλητα των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων που επιτείνουν το φαινόµενο της θερµικής νησίδας. Η ανακλαστικότητα, απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας albedo των διαφόρων υλικών που συνήθως χρησιµοποιούνται στις κατασκευές των πόλεων, παρουσιάζεται στο σχήµα 11. Σηµειώνεται ότι όσο µεγαλύτερη τιµή albedo παρουσιάζουν οι διάφορες (κυρίως οριζόντιες) αστικές επιφάνειες, τόσο λιγότερο επιβαρύνεται το περιβάλλον από την επίδραση της θερµικής ηλιακής ακτινοβολίας.

14 Σχήµα 11: Τιµές albedo διαφόρων υλικών στο αστικό περιβάλλον 5.2 Έλεγχος ηλιασµού σκιασµού του χώρου Η γνώση της πορείας του ήλιου καθ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον έλεγχο ηλιασµού σκιασµού των διαφόρων επιφανειών. Οι ε- λεύθεροι, ανοικτοί αστικοί χώροι περιβάλλονται συνήθως από κτιριακούς όγκους οι οποίοι και σκιάζουν εποχιακά κάποιες περιοχές, ανάλογα µε τον προσανατολισµό, την απόστασή τους από το χώρο και το τελικό τους ύψος (σχήµα 12). Σχήµα 12: Σκιασµός ελεύθερου χώρου από τα παρόδια κτίρια Η σκίαση των ανατολικών και κυρίως δυτικών επιφανειών θα πρέπει να αποτελεί µία από τις βασικές µελέτες του χώρου για τη δηµιουργία άνετων περιβαλλοντικών συνθηκών τη θερινή περίοδο όλες τις ώρες της ηµέρας και την προσέλκυση χρηστών ακόµη και τις µεσηµβρινές ώρες. Ο έλεγχος του ηλιασµού σκιασµού των χώρων θα πρέπει να αφορά τόσο τη θερινή, όσο και τη χειµερινή περίοδο. Τα µέτρα που θα µπορούσε να προτείνει κανείς εντάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: αντιµετώπιση του προβλήµατος µε φυσικά µέσα, ή τεχνητές διατάξεις, σταθερές ή κινητές. Ο συνδυασµός των δύο θα αποτελούσε ίσως µία τρίτη ελκυστική αντιµετώπιση, όπου το τοπίο και η µορφή του χώρου θα εναλλάσσεται µεταξύ φυσικών και τεχνητών στρατηγικών (µε χρήση ίσως φυσικών υλικών όπως ξύλο, πέτρα, κ.ά.). Ο σκιασµός των ελεύθερων χώρων µπορεί να επιτευχθεί µε την επιλογή φυτικής κάλυψης. Η ποσότητα του επιθυµητού σκιασµού ελέγχεται µε την επιλογή των κατάλληλων φυτών. Εάν για παράδειγµα επιδιώκεται άφθονη σκιά, τα πλατάνια ή τα σφενδάµια θα αποτελούσαν µία καλή επιλογή καθώς αυτά αναπτύσσουν ένα πυκνό πλέγµα φυλλώµατος. Στις περιπτώσεις όµως που επιδιώκεται ο απρόσκοπτος ηλιασµός των επιφανειών τη χειµερινή περίοδο, η επιλογές θα έπρεπε να στρέφονται στη

15 λύση των φυλλοβόλων δέντρων τα οποία και επιτρέπουν τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας διαµέσου του γυµνού από φύλλωµα σκελετού και συνεπώς συµβάλλουν στην αύξηση της θερµοκρασίας των κατώτερων στρωµάτων αέρα, των κτιριακών κελυφών και φυσικά δηµιουργούν αίσθηµα θερµικής άνεσης στους ανθρώπους. Η επίδραση της βλάστησης εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος των φυτών. Γενικά όµως είναι γνωστό ότι τα φυτά µπορεί να απορροφήσουν έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα µειώνουν έως και 10% την ταχύτητα του ανέµου. Το τελευταίο, θεωρείται µία ασυµβίβαστη λειτουργία µε αυτή που θέλει ενισχυµένη την κυκλοφορία του αέρα τη θερινή περίοδο, για λόγους φυσικού δροσισµού. Η επιλογή δέντρων µε γυµνό από φύλλωµα τον κορµό τους θα αποτελούσε µία λύση που θα επέτρεπε την κυκλοφορία του αέρα στο επίπεδο ζωής. (σχήµα 13). Καλοκαίρι Σχήµα 13: Έλεγχος σκιασµού ηλιασµού των χώρων µέσω φύτευσης Χειµώνας Στις τεχνητές διατάξεις, θα µπορούσε να αναφέρει κανείς: σταθερά ή κινητά ρυθµιζόµενα στέγαστρα µε την υπόδειξη της πρόβλεψης ανοιγµάτων αερισµού στο ψηλότερο σηµείο, ώστε να απεγκλωβίζεται ο θερµός υποκάτω αέρας και να διευκολύνεται η κίνησή του, και επιπλέον µε επιλογή υλικών στέγασης που να απωθούν την ηλιακή ακτινοβολία (ανοικτού χρώµατος πανιά, ξύλινες πέργκολες µε αναρριχόµενα φυλλοβόλα φυτά). Στο σχήµα 14 θα µπορούσε να διακρίνει κανείς µία πρόταση βυθισµένου ελεύθερου χώρου σε σχέση µε το επίπεδο του οδικού άξονα, λύση η οποία και αντιµετωπίζει επιτυχώς τόσο τα ζητήµατα ηλιασµού σκιασµού, όσο και ζητήµατα προστασίας από τους χειµερινούς ανέµους, η ακόµη αυτά της αποµόνωσης του ήχου σε υψηλότερη ζώνη από αυτή του ελεύθερου χώρου. Η διευκόλυνση της κίνησης του αέρα τη θερινή περίοδο, θα µπορούσε να επιτευχθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση µε πρόβλεψη ειδικών διατάξεων για την εξαναγκασµένη κίνησή του στο χώρο ζωής της βυθισµένης πλατείας.

16 Σχήµα 14: Τεχνητές και φυσικές διατάξεις σκιασµού ελεύθερου βυθισµένου χώρου Ενισχυτικά στο δροσισµό των ελεύθερων αστικών χώρων εκτός των συστηµάτων σκίασης και της επίδρασης της φυτικής κοινότητας, θα µπορούσαν να επιδράσουν και οι υδάτινες επιφάνειες (λίµνες, ρυάκια κ.ά.) µε στόχο την περαιτέρω αύξηση του εξατµιστικού δροσισµού. Αυτές εκτός από το γεγονός ότι αναβαθµίζουν ποιοτικά τους ελεύθερους αστικούς χώρους, συντελούν και στον έλεγχο των κλιµατικών τους συνθηκών, καθώς απορροφούν µεγάλα ποσά θερµότητας από τον θερµό αέρα του περιβάλλοντος, ανάλογα φυσικά µε την έκταση και τον υδάτινο όγκο. Αν αυτές οι υδάτινες επιφάνειες συνδυαστούν και µε συστήµατα όπως, πίδακες, σιντριβάνια, καταρράκτες κ.λ.π., τότε βελτιώνεται και η βιοκλιµατική λειτουργία τους, αλλά και η αισθητική του συγκεκριµένου µέτρου. Γενικά αναφέρεται ότι οι υδάτινες επιφάνειες παρουσιάζουν µικρή ανακλαστικότητα, έως 30% τις περιόδους µε µέγιστη ηλιακή ακτινοβολία και µεγάλη απορροφητικότητα που µπορεί να φθάσει έως και 90%. Η απορρόφηση, ενεργοποιεί συγχρόνως την εξάτµιση από την επιφάνεια του ύδατος, µε αποτέλεσµα τη µετρίαση των εξωτερικών θερµοκρασιών και την επίτευξη καλλίτερων συνθηκών ζωής στους συγκεκριµένους χώρους όπου και εφαρµόζεται το µέτρο (σχή- µα 15). Σχήµα 15: Αξιοποίηση υδάτινων επιφανειών για το δροσισµό ελεύθερων χώρων

17 Ο συνδυασµός των παραπάνω τεχνικών (σκιασµός, φύτευση, υδάτινες επιφάνειες) πιστεύεται ότι λύνει σε µεγάλο βαθµό πολλά από τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κυρίως τη θερινή περίοδο στους ανοικτούς αστικούς χώρους. Τη χειµερινή αντίστοιχα περίοδο, η απενεργοποίηση της λειτουργίας των παραπάνω, καθώς και η διευκόλυνση του ηλιακού φωτός, ώστε αν είναι δυνατό να καλύψει µεγαλύτερη επιφάνεια του χώρου, αποτελούν σχεδιαστικούς χειρισµούς και παρεµβάσεις µε αναµφισβήτητη αποτελεσµατικότητα. 5.3 Κίνηση αέρα Συστήµατα εκτροπής ή εξαναγκασµένης κατεύθυνσης του ανέµου σε καθορισµένα σηµεία Η κίνηση του αέρα, ο άνεµος, όσο θετικά αποτελέσµατα µπορεί να επιφέρει στο αίσθηµα της θερµικής άνεσης την θερινή περίοδο, άλλο τόσο µπορεί να δηµιουργήσει ζητήµατα όχλησης την χειµερινή περίοδο. Έτσι όσον αφορά στις σύγχρονες πόλεις και στους ελεύθερους αστικούς χώρους, οι διάφορες στρατηγικές θα έπρεπε να διευκολύνουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα το καλοκαίρι και να την µπλοκάρουν αντίστοιχα τον χειµώνα, ή ορθότερα να την εξαναγκάζουν προς την κατεύθυνση των αστικών δικτύων κυκλοφορίας, ώστε να απάγονται εύκολα και γρήγορα οι αστικοί ρύποι. Γενικά όµως µπορεί κανείς να διατυπώσει την άποψη ότι η παράµετρος άνεµος αποτελεί µία σύνθετη µεταβλητή που επηρεάζει τις σύγχρονες πόλεις. Η πυκνή δόµηση σε µεγάλες εκτάσεις, µειώνει την ταχύτητα, όπως επίσης εκτρέπει και την ροή του (σχ.3), µε αποτελέσµατα που γίνονται εµφανή µε την συγκέντρωση ρύπων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µε εµφανής υπερθερµάνσεις την θερινή περίοδο στα κέντρα των πόλεων που δεν εκµεταλλεύονται τις ευνοϊκές επιδράσεις των ανέµων, καθώς και µε τη δηµιουργία τοπικών ανέµων σε επίπεδο οδών, µε απρόβλεπτη συνήθως ένταση. Όσον αφορά στους ελεύθερους χώρους, είτε µε τον σωστό αρχικό σχεδιασµό τους, είτε µε τη σωστή χωροθέτησή τους σε σχέση µε τους θερινούς ανέµους, είτε µε τις κατάλληλες τεχνικές, ο αέρας µε φυσικό τρόπο ή εξαναγκασµένη κίνηση (σχήµα 16) θα πρέπει να κατευθύνεται προς αυτούς, για την ενίσχυση του παθητικού δροσισµού των χώρων. Αντίθετα τη χειµερινή περίοδο κατάλληλα διαµορφωµένοι ανεµοφράκτες, από συστοιχίες δέντρων, φράκτες, ή τεχνητά πάνελ, θα πρέπει να προβλέπονται σε συγκεκριµένες θέσεις, ώστε να προστατεύουν την περιοχή από τους ψυχρούς ανέ- µους της συγκεκριµένης περιόδου. Σχήµα 16: Τεχνητά πάνελ για την εκτροπή του ανέµου σε ελεύθερους χώρους 5.4 Έλεγχος του θορύβου, µέσω ηχοφραγµάτων

18 Στη διαµόρφωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στους ανοικτούς χώρους των πόλεων δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και να υποτιµηθεί και η επιρροή που ασκεί ο θόρυβος που προέρχεται από ανθρωπογενείς συνήθως αιτίες, όπως κυκλοφορία οχηµάτων, µηχανήµατα, κτιριακές κατασκευές κ.ά. Αν και θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο πολίτης του άστεως έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους οχλήσεις, εν τούτοις η διασφάλιση συνθηκών ακουστικής ηρεµίας, θα βελτίωνε σηµαντικά και συνολικά τα περιβαλλοντικά στοιχεία που διαµορφώνουν την ποιότητα ζωής στους ελεύθερους αστικούς χώρους. Η αποµόνωση αυτών των στοιχείων και η µείωση του υψηλού ε- πιπέδου θορύβου, µέσω ηχοφραγµάτων φυσικών ή και τεχνητών (δέντρα, ηχοαπορροφητικά πάνελ) και η ανάδειξη των ακουσµάτων που προέρχονται από άλλης ποιότητας ήχο, (πουλιά, πίδακες, κατακρέµνιση νερού) θα αναβάθµιζε τους χώρους και θα διασφάλιζε στους χρήστες συνθήκες συνολικής ηρεµίας και ευεξίας. Σχήµα 17: Πάνελ ηχοπροστασίας σε ελεύθερους χώρους 5.5 Έλεγχος της οπτικής άνεσης (θάµβωση) µέσω επιλογής των κατάλληλων υλικών επίστρωσης των δαπέδων. Η διαµόρφωση ενός άνετου οπτικού περιβάλλοντος είναι µία ακόµη σηµαντική παράµετρος, η οποία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό των ελεύθερων αστικών χώρων, καθώς αυτοί αποτελούν τόπους επικοινωνίας, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας των κατοίκων της πόλης. Η οπτική άνεση χαρακτηρίζεται κυρίως από την ελαχιστοποίηση της θάµβωσης, η οποία δηµιουργείται είτε µέσω της έκθεσης σε ά- µεσο φυσικό φως υψηλής έντασης (άµεση θάµβωση), είτε στην περίπτωση κατά την οποία κάποια επιφάνεια εµφανίζει ιδιαίτερα αυξηµένη λαµπρότητα σε σχέση µε το υπόλοιπο περιβάλλον (έµµεση θάµβωση). Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της θάµβωσης επιτυγχάνεται µέσω της δηµιουργίας σκιασµένων επιφανειών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση καθοριστικός παράγοντας αποτελεί η ανακλαστικότητα των υλικών επίστρωσης των οριζόντιων και κάθετων επιφανειών µέσα ή γύρω από τον ε- λεύθερο χώρο, καθώς η λαµπρότητά τους είναι ανάλογη µε τον συντελεστή ανάκλασης της επιφάνειας και την ένταση του φωτός πάνω σε αυτήν. Εποµένως, η πιθανότητα της έµµεσης θάµβωσης, η οποία παρατηρείται συχνά στους ελεύθερους χώρους, µπορεί να αποφευχθεί µέσω της επιλογής κατάλληλων υλικών επίστρωσης, τα οποία παρουσιάζουν τις βέλτιστες οπτικές ιδιότητες σε συνδυασµό µε την γενικότερη αισθητική του χώρου. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η πλέον πρόσφο-

19 ρη λύση έγκειται στη διαµόρφωση εκτενών επιφανειών µε γρασίδι και πλάκες σχιστόλιθου. ΥΛΙΚΟ Μάρµαρο Τσιµέντο Βλάστηση Χαλίκια Σχιστόλιθος Γρασίδι ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 45% 27% 25% 13% 8% 6% Πίνακας 1. Τιµές ανακλαστικότητας των υλικών επίστρωσης των δαπέδων ελεύθερων χώρων [9]. 6.0 Συµπεράσµατα Ο ρόλος των ελεύθερων αστικών χώρων στη διαµόρφωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη ζώνη επιρροής τους είναι και σηµαντικός και σύνθετος. Αυτοί παρέχουν στους πολίτες των πόλεων, τη δυνατότητα αναψυχής, διαφυγής από το τυπικό κλειστό αλλά και πολλές φορές τεχνητό περιβάλλον και συνεπώς οφείλουν µε το σωστό σχεδιασµό τους, την επιλογή κατάλληλων υλικών και τεχνικών, να διασφαλίσουν πραγµατικά άνετες συνθήκες στους καθηµερινούς χρήστες και µάλιστα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα όλες τις εποχές. Επίσης ο ρόλος τους στη διαµόρφωση του κλί- µατος των πόλεων είναι καθοριστικός, καθώς αποτελούν πνεύµονες αναπνοής και ρυθµιστές των περιβαλλοντικών γενικότερα συνθηκών. Τα παραπάνω σηµαίνουν, ότι η πρόβλεψη πολλών ελεύθερων χώρων σε επίπεδο πόλης, καθώς και η ρύθµιση του ηλιασµού σκιασµού τους, της οπτικής και ακουστικής άνεσης, της κυκλοφορίας του αέρα και γενικότερα η διασφάλιση ποιότητας ζωής και στους χώρους αυτούς, αποτελούν ενέργειες υψίστης σηµασίας για την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και των ήδη επιβαρηµένων περιβαλλοντικά αστικών τους κέντρων. 7.0 Βιβλιογραφικές αναφορές 1. Μ. Nikolopoulou CRES - N. Chrisomallidou University of Thessaloniki - K. Steemers University of Cambridge R. Compagnon Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Fribourg J. Kang, University of Sheffield- N. Kofoed Copenhagen - G. Scudo University of Milan -L. Katzschner University of Kassel. "Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces (RUROS)" Key Action 4 "City of Tomorrow and Cultural Heritage" from the program "Energy, Environment and Sustainable Development" within the Fifth Framework Program of the EU 2. Τζ. Λάζαρη Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στον Αστικό Χώρο Σύρος ISO 7730: Moderate thermal environments - determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort, International Standards Organization, Geneva, G. S. Brager and R. J. de Dear, Thermal adaptation in the built environment: a literature review, in Energy and Buildings, Issue 27, 1998, pages M. Nikolopoulou, N. Baker and K. Steemers, Thermal comfort in outdoor spaces: Understanding the human parameter in Solar Energy Vol. 70, No. 3, 2001, A. R. Frisancho, Human Adaptation, Univ. of Michigan Press, Μ. Santamouris D. Asimakopoulos Passive Cooling of Buildings 1996 James & James 8. Θ. Θεοδωσίου Αναλυτική & Πειραµατική ιερεύνηση της Συµβολής των Φυτεµένων ωµάτων στο Φυσικό ροσισµό των Κτιρίων ιδακτορική ιατριβή Α.Π.Θ IES Lighting Handbook, Reference Volume, New York 1981, p

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. Τσικαλουδάκη, Ν. Χρυσοµαλλίδου, Θ. Θεοδοσίου, Β. Σταθής Εργαστήριο Οικοδοµικής και οµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι

μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι 2Τ141. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Ι. 21-05-2013 Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων: Έχει στόχο τη δημιουργία συνθηκών άνεσης μέσα στα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκλίµα και Θερµική Άνεση: η επίδρασή τους στη χρήση του υπαίθριου χώρου

Μικροκλίµα και Θερµική Άνεση: η επίδρασή τους στη χρήση του υπαίθριου χώρου Μικροκλίµα και Θερµική Άνεση: η επίδρασή τους στη χρήση του υπαίθριου χώρου Μαριαλένα Νικολοπούλου ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού (Cambridge) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - ΙΕΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αναφορές: RUROS (Rediscovering

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αξιοποίηση των Ανεκμετάλλευτων Δωμάτων Μελέτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περιβαλλοντική Αξιοποίηση των Ανεκμετάλλευτων Δωμάτων Μελέτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Περιβαλλοντική Αξιοποίηση των Ανεκμετάλλευτων Δωμάτων Μελέτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αυγούστα Στανίτσα 1, Όλγα Τσαγκαλίδου 1, Σίμος Γιάννας 2 1 Architectural Association School of Architecture, Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ Σκοπός του αειφόρου σχεδιασμού μιας πόλης με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και λειτουργικού κοινωνικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ Η ανάπλαση του Πάρκου Κροκίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λορέντζο Ραντίν Χημικός Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της μελέτης εκθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού Ηλικιακή πληθυσµιακή δοµή Χρήση διαγραµµάτων ηλικιακής δοµής 3 ηλικιακές κατηγορίες προαναπαραγωγική (0-14 ετών) αναπαραγωγική (15-44 ετών) µετα-αναπαραγωγική (45-85+ ετών) 1

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr)

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr) Θερμοκρασία sol-air 1 Η θερμοκρασία sol-air Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / () Ts max: η θερμοκρασία sol-air, σε C Ta max: η θερμοκρασία αέρα, σε C Io: η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Σ ένα βιοκλιµατικό κτίριο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων

ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων Οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις θερμοκρασίες όχι μόνο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες άνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή στοιχείων που ζητήθηκαν. Ηλίας Γιαννίρης. 10 Οκτωβρίου 2013

Παροχή στοιχείων που ζητήθηκαν. Ηλίας Γιαννίρης. 10 Οκτωβρίου 2013 Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας-Αττικής Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους ελεύθερους χώρους και την ποιότητα ζωής στην Αθήνα Από το 1999 Υπεύθυνος: Ηλίας Γιαννίρης Ηλεκτρονική σελίδα www.asda.gr/elxoroi

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ) της Β. Φαρµάκη, Αρχιτέκτονος Βασικό λειτούργηµα της Αρχιτεκτονικής είναι η µόρφωση κτισµάτων σε χώρο και χρόνο για ενοίκους - χρήστες.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κατά την διάρκεια του θέρους δηµιουργούνται συνθήκες µε αυξηµένη θερµοκρασία και υγρασία. Είναι δυνατόν να προκληθούν βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων και προβλήµατα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα Sch co Του Λυμπέρη Λυμπερόπουλου, Αρχιτέκτoνα, lymperis@teemail.gr Συστήματα σκίασης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφαρμογές, επιλογές και είδη συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο ρόλος τους στην ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα