«Τοπικές Αγορές Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Ευρωπαϊκές Πρακτικές»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τοπικές Αγορές Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Ευρωπαϊκές Πρακτικές»"

Transcript

1 «Τοπικές Αγορές Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Ευρωπαϊκές Πρακτικές» Φωτόπουλος Παναγιώτης, Προϊστάµενος Τοµέα Σύνδεσης µε Ενεργητικές Πολιτικές της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ/ ΟΑΕ

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σύντοµο χρόνο αυτής της παρουσίασης θα προσπαθήσω να κάνω α) µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για το παρόν και το µέλλον της ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα β) να παρουσιάσω ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία για τα επιχορηγούµενα προγράµµατα από το ΕΚΤ 1 και γ) να παρουσιάσω την διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική των σηµερινών 25 Κ- Μ, µε ορισµένα πρακτικά συµπεράσµατα,καθώς και ορισµένες προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Κατ αρχάς είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης του ΕΣ Α 2. Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003-4) για το εθνικό µας Σχέδιο ράσης, προέβλεπαν τρεις (3) πρωταρχικούς στόχους και 10 ειδικές κατευθυντήριες γραµµές: ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : πλήρης απασχόληση ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση Οι 10 κατευθυντήριες γραµµές είναι: 1. ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για ανέργους και άεργους 2. επιχειρηµατικό πνεύµα και θέσεις εργασίας 3 3. προσαρµοστικότητα εργασίας 4. επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και δια βίου 5. αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελµατικού βίου 1 ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το οποίο προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτήσεων που λαµβάνει η Ελλάς κατά το Β και Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), κυρίως προς όφελος και ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού. 2 ΕΣ Α Ελληνικό Σχέδιο δράσης για την Απασχόληση, το οποίο περιέχει τους βασικούς άξονες και δράσεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 3 Η επιχειρηµατικότητα, σηµαίνει την ενθάρρυνση των πολιτών να καινοτοµούν, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα πνεύµα επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη. Προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες : 1. Η διευκόλυνση της εκκίνησης και της διαχείρισης επιχειρήσεων 2. Η εκµετάλλευση των ευκαιριών για νέες δηµιουργίες θέσεων απασχόλησης 3. Η δηµιουργία ενός φορολογικού συστήµατος ευνοϊκότερου για την απασχόληση.

3 6. ισότητα φύλων 7. ενσωµάτωση ατόµων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 8. αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας 9. αδήλωτη εργασία 10. επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα Στην βάση λοιπόν των ανωτέρω, το Ελληνικό Σχέδιο ράσης (Σ. ), στηρίχθηκε σε τρεις (3) κεντρικές διαπιστώσεις, που υπαγορεύουν αντίστοιχο µίγµα στόχων και προτεραιοτήτων, ήτοι : η ανεργία εντοπίζεται κυρίως στις γυναίκες, στους νέους και αφορά κυρίως άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία, ενώ τείνει να έχει µεγαλύτερη διάρκεια του 1 χρόνου (µακροχρόνια ανεργία). Το πρόβληµα της απασχόλησης είναι πρώτιστα πρόβληµα προσφοράς και όχι ζήτησης εργασίας Οι αναξιοποίητες «δεξαµενές απασχόλησης» όπως προκύπτουν από τα άτοµα παραγωγικής ηλικίας, που δεν αναζητούν εργασία, εντοπίζονται κατά πρώτο λόγο στις γυναίκες (οικογενειακές υποχρεώσεις) στους νέους (σπουδές) και στις ώριµες ηλικίες (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς). Εδώ κυρίαρχο παραµένει η ενίσχυση της υποδοµής φροντίδας για την επαγγελµατική διευκόλυνση των γυναικών και η αποτελεσµατική λειτουργία ποικίλων και πολλαπλών τύπων εργασίας, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η απασχόληση σύµφωνα µε τις ανάγκες των ανέργων, που για διάφορους λόγους δεν επιθυµούν πλήρη ή αποκλειστική απασχόληση. ΜΕΡΟΣ Α : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η άνιση κατανοµή πλούτου και δύναµης (ΑΕΠ) των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, µε την συγχρηµατοδότηση από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ έργων / υποδοµών, αλλά και δράσεων υπέρ του ανθρώπινου δυναµικού της κάθε

4 περιφέρειας, µέσω των ΠΕΠ 4, δεν φαίνεται να δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης, µολονότι η απορροφητικότητα των πόρων, κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Έτσι το κυρίαρχο σύνθηµα των καιρών θα µπορούσε άνετα να είναι «δουλειά στην Αττική, ανεργία στην περιφέρεια». «Υ ΡΟΚΕΦΑΛΗ» συνεπώς παρουσιάζεται η απασχόληση στην Ελλάδα. Η µόνη περιφέρεια της χώρας που πραγµατικά «παράγει» απασχόληση, είναι η Αττική: από το 1998 έως και το 2003 δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατά 9,1% το ποσοστό απασχόλησης και µειώνοντας την ανεργία κατά 27% την ίδια περίοδο: από το 12,4% στο 8,6% του εργατικού δυναµικού. Οι παραπάνω εξελίξεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές αν αναλογιστεί κανείς ότι το ίδιο διάστηµα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας και η απασχόληση αυξήθηκε περίπου κατά 2,6%. Από πού προκύπτουν αυτές οι θέσεις εργασίας; Σε µεγάλο βαθµό από τις κατασκευές, αλλά και τις υπηρεσίες που συνδέονται µε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Η Αττική, µαζί µε την Στερεά Ελλάδα, φαίνεται να ήταν ουσιαστικά οι δύο µοναδικές περιοχές που στήριξαν την απασχόληση στην Ελλάδα ( θέσεις προσέφεραν η Κεντρική Μακεδονία και η Ήπειρος). Τα µεγαλύτερα προβλήµατα αντιµετώπισε η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Η φυγή των επιχειρήσεων προς τις χώρες των Βαλκανίων οδήγησε σε απώλεια θέσεων. ύο λόγοι αύξησης της ανεργίας Ωστόσο η ανεργία δεν αυξήθηκε, αλλά µειώθηκε καθώς µεγάλο µέρος του «ακριτικού» πληθυσµού, είτε µετανάστευσε, είτε αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από την αγορά εργασίας (ο αριθµός των άεργων αυξήθηκε από το 1998 κατά 20%). Κατά 10% µειώθηκε η απασχόληση στα νησιά του Ιονίου, τα οποία έχασαν από το 1998 συνολικά θέσεις εργασίας, όσες περίπου και η Θεσσαλία. Τα προβλήµατα «σύνδεσης» της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, καθρεφτίζονται στις τεράστιες αποκλίσεις που υπάρχουν στις ευκαιρίες για απασχόληση, ανάλογα µε τη µόρφωση κάθε εργαζόµενου. Από το 1998, η απασχόληση στους αποφοίτους Λυκείου και τεχνικών 4 ΠΕΠ (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Εκτός των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) υπάρχουν προγράµµατα µε καθαρά περιφερειακή διάσταση

5 σχολών, αυξήθηκε κατά 13,3% και 24,6% αντίστοιχα, όταν µειώθηκαν κατά 90% στους φοιτητές πανεπιστηµίου. Έντονες πιέσεις αντιµετωπίζουν οι νέοι. Ενώ από το 1998 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,6%, στους νέους στην κυριολεξία «κατακρηµνίστηκε» : στους νέους ηλικίας ετών η πτώση έφτασε στο 45% (χάθηκαν θέσεις) και στις ηλικίες ετών η απώλεια ήταν της τάξης του 12% ( θέσεις). Οι πολλαπλές ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας, δεν φαίνεται να επηρέασαν σοβαρά την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων, ιδίως εµπορικού περιεχοµένου. Οι διαδικασίες ενίσχυσης των νέων επιχειρηµατιών, που κατέφευγαν σε αυτό τον τρόπο εισόδου στην αγορά εργασίας, προκειµένου να δώσουν διέξοδο στην ανεργία τους, µε την ενίσχυση φυσικά της οικογένειας τους, αποτέλεσε τον κυρίαρχο άξονα ανάπτυξης οριζόντιων προγραµµάτων στήριξης τόσο από τον ΟΑΕ, όσο και από το ΥΠΑΝ. Οι λόγοι είναι προφανείς. Κανένας δεν είχε κάνει απογραφή της δυναµικής των περιφερειών, των αναγκών τους για σχέδια επιχειρηµατικότητας, τις προτεραιότητες των ανέργων, τις τοπικές εκροές του εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού συστήµατος. Κανένας δεν έλαβε υπόψη του κατά τον σχεδιασµό την έλλειψη συστηµάτων αξιολόγησης /παρακολούθησης των δράσεων (βλ. προγραµµάτων) για την αποτύπωση των πραγµατικών συνθηκών ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Οι περιοχές των Αθηνών και της Θεσ/νίκης, εισέπραξαν, λόγω κυρίως πληθυσµιακού κριτηρίου, την µερίδα του λέοντος στις επιχορηγήσεις για την επιχειρηµατικότητα. Με το δεδοµένο ότι υπήρχε συγχρηµατοδότηση των εθνικών πόρων µε τους κοινοτικούς πόρους, µεγάλο µέρος των χρηµάτων δόθηκαν σε αµφιβόλου περιεχοµένου επιχειρηµατικά σχέδια µε σχετικά µικρό ποσοστό βιωσιµότητας (πχ. Καφενεία-ουζερί, εµπορικά καταστήµατα κλπ). Αντίθετα απουσίαζαν επιχειρηµατικά σχέδια για την δηµιουργία συνεταιριστικών Μονάδων εκµετάλλευσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους πχ. Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, ενώ ελάχιστες υπήρξαν οι επενδύσεις στην νέα τεχνολογία και τις επικοινωνίες. Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, απετέλεσε και πάλι τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων. Είναι φανερό ότι ο µεταπολεµικός ελληνικός κρατικός µηχανισµός, εξελίχθηκε κατά τρόπο εξαιρετικά «ανορθολογιστικό». Υπάρχει, µάλιστα, σωρεία µαρτυριών, πού υπογραµµίζουν, ότι κατά τη µεταπολεµική περίοδο η «δυσλειτουργία» του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο έντονη, απ ό,τι ήταν στον µεσοπόλεµο. Η αλόγιστη ταχύτατη υπερδιόγκωση του µηχανισµού, ο τρόπος

6 επιλογής των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, το γενικότερο πολιτικό κλίµα, ή κρίση των αξιών και ή υδροκεφαλική δοµή των υπηρεσιών, η σώρευση εργασιών νέου τύπου µε τα προγράµµατα της ΕΕ από φορείς όπως ο ΟΑΕ, η ΓΓ Νέας Γενιάς ή το ΥΠΑΝ, εκτιµάται ότι συνέβαλαν στην περαιτέρω κατολίσθηση της λειτουργικότητας του ηµοσίου, πού απ αυτή την άποψη µπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σήµερα «σε οπισθοδρόµηση», σε σχέση µε τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Στην πραγµατικότητα, η κοινωνική κατασκευή των γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι κατ' αρχήν «αυθαίρετη», µε την έννοια ότι δεν υπακούει κατ' ανάγκην και εξ ορισµού σε καµιά εγγενή στοχοθεσία 5. Από το 1984 και µετά η χώρα µας µε την συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ, εφήρµοσε, στην βάση του τότε αναπτυξιακού Νόµου 1262/82, µε αρµόδιο φορέα πρώτιστα τον ΟΑΕ, δέσµη επιδοτήσεων για τους ΝΕΕ, προκειµένου οι τελευταίοι να εισπράξουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης τους, ο οποίος θεωρείται κρίσιµος για την µελλοντική βιωσιµότητα της, µέρος του επενδυµένου κεφαλαίου κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Μερικές από αυτές ήταν να είναι ηλικίας χρόνων, να µην αγοράσουν ήδη λειτουργούσα επιχείρηση, να είναι άνεργοι, να µην εντάσσεται η επιχείρηση σε ορισµένες εξαιρέσεις, όπως τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν βραδινές ώρες πχ. µπαρ, τυχερά παιχνίδια κλπ. Τα προγράµµατα του ΟΑΕ γνώρισαν µεγάλη ζήτηση από το 1984 µέχρι και το 1999, αλλά και µεταγενέστερα καθώς απετέλεσαν κύριο άξονα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και ανάπτυξης ενεργητικών πολιτικών. εν ήταν όµως στοχευόµενα σε ορισµένους σηµαντικούς για την ελληνική οικονοµία, τοµείς (πχ. µεταφορές, πληροφορική, επικοινωνίες, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ), ενώ δεν είχαν παρά οριζόντια εφαρµογή (σχεδιασµένα από το Κέντρο για όλη την Ελλάδα, δίχως αναγνώριση των περιφερειακών και άλλων ανισοτήτων της χώρας). Ταυτόχρονα σχεδόν µε τον ΟΑΕ, το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω του ΕΟΜΜΕΧ εφήρµοσε µε την συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ, αλλά και του ΕΤΠΑ 6 προγράµµατα στήριξης τόσο των νέων επιχειρηµατιών ( ανδρών και γυναικών), προκειµένου να αγοράσουν εξοπλισµό, ή να προχωρήσουν σε ορισµένες άυλες ενέργειες (πχ. πιστοποίηση ISO), ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν προγράµµατα ενίσχυσης των ήδη λειτουργούντων ΜΜΕ που επίσης επιδοτούσαν την αγορά καινούργιου εξοπλισµού από τις επιχειρήσεις. Τα προγράµµατα αυτά µε µικρές παρεκκλίσεις συνεχίζονται έως και σήµερα. Σηµαντικός αριθµός επιχειρηµατιών, βρήκε 5 βλ. και Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΚΡΑΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, στη µεταπολεµική Ελλάδα. Εκδόσεις: Θεµέλιο, ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 επιπλέον πόρους, εκτός της προσωπικής συµµετοχής στην επένδυση για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας του, µε την αγορά σύγχρονου εξοπλισµού. Τέλος τα ΠΕΠ 7 δηµιούργησαν επίσης, έστω και µικρή κίνηση ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, καθώς µέσω Τραπεζών κυρίως, ενισχύουν εργοδότες που θα υποβάλλουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο για χρηµατοδότηση. Όλα αυτά µπορεί να φαίνονται σωστά και να ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα ( νέα ή υφισταµένη) στην χώρα µας. Τι γίνεται όµως µε τις επενδύσεις ( κεφάλαια επιχειρηµατικότητας ) που πρέπει επίσης να προσελκύσουµε σαν χώρα, για την επίτευξη της ανάπτυξης. Εδώ καθοριστικό αρνητικό παράγοντα για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, αποτελεί το υψηλό κόστος, που απαιτείται για την έναρξη µίας επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας. Με µια κουβέντα: Πενταπλάσιο το κόστος έναρξης µίας εταιρείας σε σχέση µε την Ε.Ε. Στο 35,2% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται το κόστος έναρξης µίας επιχείρησης στην Ελλάδα (βλ. Πίνακα ΙΙ), έναντι 7,5% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία, ης Ηνωµένες Πολιτείες και τη ανία, το κόστος διαµορφώνεται στο 1,1%, 0,9%, 0,6% και 0% αντίστοιχα! Παράλληλα η «οδύσσεια» των επιχειρηµατιών (ελλήνων και ξένων) επί ελληνικού εδάφους, συνοψίζεται σε 38 µέρες «τρεξίµατος» στις διάφορες υπηρεσίες (βλ. Πίνακα Ι). Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, αποτυπώνουν την υστέρηση που παρουσιάζει η Ελλάδα στον κρίσιµο τοµέα της επιχειρηµατικότητας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο χρόνο για την έναρξη της επιχείρησης, η Ελλάδα βρίσκεται στην οµάδα των χωρών στις οποίες απαιτείται ο περισσότερος χρόνος. Είναι ενδεικτικό ότι σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η ανία οι α- παιτούµενες µέρες «ταλαιπωρίας» ελαχιστοποιούνται σης 14,13,11,8, 5 και 4. Τα στοιχεία αυτά είναι στο ίδιο µήκος κύµατος και µε τα ευρήµατα της έρευνας που διενήργησε πρόσφατα ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, σύµφωνα µε την οποία η γραφειοκρατία συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις µεταξύ των σηµαντικότερων 7 ΠΕΠ Περιφερειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, ένα για κάθε µία από τις 13 περιφέρειες της χώρας (βλ. επίσηµο site στο Ιντερνετ της χώρας στην διεύθυνση: http//www.3kps.gr )

8 προβληµάτων που θέτουν οι επιχειρηµατίες, ενώ ακολουθούν η φορολογική νοµοθεσία, η περιοριστική εργασιακή νοµοθεσία, οι φορολογικοί συντελεστές και η διαφθορά. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για το περιβάλλον άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την ΕΕ και την υστέρηση που παρουσιάζει η ΕΕ στον τοµέα αυτό, είναι τα συγκριτικά στοιχεία που παραθέτει η µελέτη ΗΠΑ ΕΕ : Σύµφωνα µε αυτά για τη δηµιουργία µίας επιχείρησης στις ΗΠΑ χρειάζονταν πέρσι µόλις 5 ηµέρες, ενώ το κόστος ανερχόταν µόλις στο 0,5% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο απαιτούµενος χρόνος ήταν 36 ηµέρες, ενώ το κόστος διαµορφώθηκε στο 7,5% του µέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού ΑΕΠ. Στην Ιαπωνία απαιτούνται 31 ηµέρες, ενώ το κόστος ανέρχεται στο 10,6% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αξίζει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 11η θέση σε ό,τι αφορά σης µέρες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση οφειλοµένων ποσών δια της δικαστικής οδού. Το µικρότερο χρόνο για τη διεκδίκηση οφειλοµένων απαιτεί η Τυνησία (27 µέρες), η Ολλανδία (48 µέρες) και η Νέα Ζηλανδία (50 µέρες). Επίσης 27 χώρες απαιτούν λιγότερο χρόνο από την Ελλάδα για το κλείσιµο µίας επιχείρησης. Στην ίδια θέση µε την Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Νέα Ζηλανδία, ο Παναµάς, η Νότια Αφρική και η Σουηδία. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ : Ιρλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λιθουανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία και Γερµανία, είναι µεταξύ των χωρών στις οποίες χρειάζεται µικρότερο διάστηµα για το κλείσιµο των επιχειρήσεων από ό,τι στην Ελλάδα. Τέλος, µισθούς 133 εβδοµάδων θα χρειαστεί να καταβάλλει ο εργοδότης στην Ελλάδα, στην περίπτωση που απολύσει έναν µέσο εργαζόµενο µε προϋπηρεσία 20 ετών, ποσό που είναι το ένατο υψηλότερο που παρατηρείται µεταξύ 145 εξεταζόµενων χωρών. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

9 ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΕΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ % ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ,4 0,6 1 1,8 2,2 2,2 4,7 5,6 5,8 5,8 7,5 10,1 10, ,5 13,5 13,5 15,2 16,7 18, ,9 35,2 ΧΩΡΕΣ

11 ΜΕΡΟΣ Β : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το σχετικό πρόγραµµα του ΟΑΕ, από την αρχή της εφαρµογής του, έλαβε το όνοµα πρόγραµµα «ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». Με τον τίτλο αυτό καθορίστηκε και ο βασικός του στόχος, που ήταν η δηµιουργία θέσεων εργασίας µε την µορφή της αυτοαπασχόλησης. Αναλυτικότερα, µε τον όρο «νέων» υπονοείται ότι το πρόγραµµα απευθυνόταν σε ανέργους, που για πρώτη φορά θέλουν να µπουν στην παραγωγική διαδικασία, ανοίγοντας µια νέα, µικρή κυρίως επιχείρηση. Ο τίτλος αυτός παρότι δεν αντιστοιχεί µε την πραγµατικότητα, εξακολουθεί να ισχύει ακόµα και σήµερα, χωρίς να περιορίζεται σε ηλικιακά νέους ανέργους, ούτε και να απευθύνεται σε αυτοαπασχολούµενους που για πρώτη φορά ασκούν ελεύθερη δραστηριότητα. Επίσης ο τίτλος «πρόγραµµα ελευθέρων επαγγελµατιών» αρχικά υπονοούσε εκείνους, που θα δηµιουργούσαν µία µικρή επιχείρηση, που στην φορολογική γλώσσα ονοµάζουµε «επιτηδευµατίες». Εκτός όµως από αυτούς, χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, που ανήκαν στον δευτερογενή τοµέα κατασκευής και µεταποίησης προϊόντων, αλλά και σε συνεταιρισµούς ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, εταιρικές (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) κλπ. Ένας δεύτερος στόχος του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία «δευτερογενούς απασχόλησης», δηλαδή θέσεων εξηρτηµένης εργασίας, που θα δηµιουργούσε µε την πάροδο του χρόνου η νέα επιχείρηση, εάν βέβαια επιβίωνε κατά τα επόµενα χρόνια της λειτουργίας της. Σύντοµη αναδροµή στην χρονική περίοδο (Α και Β ΚΠΣ) Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης των προγραµµάτων του ΕΚΤ και εποµένως και του προγράµµατος των ΝΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραµµές των προγραµµάτων του ΕΚΤ, αποτέλεσαν την αφετηρία στην οποία στηρίχθηκαν µεταξύ των άλλων και τα προγράµµατα των ΝΕΕ. Οι βασικές αρχές της λειτουργίας των προγραµµάτων, δεν άλλαξαν µε την πάροδο των ετών. Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε µε µικρές παραλλαγές µέχρι σήµερα, στην αρχική του µορφή. Απλά διαχρονικά µειώθηκαν οι εξαιρούµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εντάχθηκαν

12 τα «ελευθέρια επαγγέλµατα 8», δηµιουργήθηκε πλέγµα ελέγχων για την διακρίβωση της λειτουργίας της επιχείρησης, δόθηκαν περισσότερα χρήµατα (βλ. επιχορηγήσεις) σε άτοµα µε ιδιαίτερα προβλήµατα (ΑΜΕΑ, γυναίκες κλπ) ή περιοχές υπό οικονοµική κρίση. Νοµικό καθεστώς: Η νοµική βάση του προγράµµατος των ΝΕΕ είναι το άρθρο 29 του Ν.1262/1982 στο οποίο µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι: «Για το σκοπό της καταπολέµησης της ανεργίας µε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχόλησης, που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας µετά από γνώµη της Σ του ΟΑΕ». Επειδή στο άρθρο αυτό, ορίζεται ότι επιτρέπεται µόνο η δηµιουργία προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού από αυτές και όχι για αυταπασχόληση, µε το Προεδρικό ιάταγµα 245/7 Ιουλίου 1986 ορίστηκε ότι: «Οι ενισχύσεις του άρθρου 29 του Ν 1262/1982, µπορούν να παρέχονται για την δηµιουργία δραστηριοτήτων επαγγελµατιών που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελµα µε εξαίρεση τις δραστηριότητες ελευθέριων επαγγελµάτων. Τα προγράµµατα απασχόλησης, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ανωτέρω κατηγορίες». Οι κυριότερες διοικητικές ρυθµίσεις (Α ΚΠΣ) : Το πρόγραµµα αφορούσε δύο µεγάλες ηλικιακές κατηγορίες: και ετών. Τα άτοµα που µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν σε µία επιχείρηση δεν µπορούσαν να είναι περισσότερα των 2. Καθιερώθηκαν εξαιρέσεις για τη χρηµατοδότηση καταστηµάτων µε τυχερά παιχνίδια, ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΛΑΧΕΙΩΝ, τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ. Η εφαρµογή του προγράµµατος στο Β & Γ ΚΠΣ Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων θα προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές (συγχρηµατοδότηση). 8 ως «ελευθέρια» επαγγέλµατα καθορίζονται εκείνα που ασκούνται χωρίς την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένου ωραρίου κατά την άσκησή τους. Για παράδειγµα αναφέρουµε το επάγγελµα του ιατρού, δικηγόρου, ζωγράφου κλπ. Τα «ελευθέρια» επαγγέλµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Εµπορίου είναι περίπου 25, τα οποία εξαιρέθηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος.

13 Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται ανάλογα µε την κατηγορία της επιχείρησης ή την επαγγελµατική ειδικότητα ή τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κατά περιοχή. Στα προγράµµατα αυτά είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται και στάδιο κατάρτισης, εξοικείωσης και προσαρµογής στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Οι βασικές αλλαγές του προγράµµατος ΝΕΕ : Οι οµάδες ανέργων από δύο που ήταν τα προηγούµενα χρόνια (άνεργοι και 26-60) έγιναν τέσσερις. Προσετέθησαν δύο ακόµα οµάδες. Η πρώτη αφορούσε στις γυναίκες ανέργους και η δεύτερη στους ανέργους ορισµένων περιοχών, που αποτέλεσαν τους λεγόµενους «θύλακες υψηλής ανεργίας», όπως του Λαυρίου, της Κοζάνης, του Μαντουδίου κλπ (περιοχές στις οποίες µεγάλες επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω αλλαγών της οικονοµίας και αναδιαρθρώσεων της παραγωγής). Ο αριθµός των θέσεων και του συνολικού ποσού που απορροφήθηκε, επιχειρήθηκε µε σχετική επιτυχία, να κρατηθεί στα προϋπολογισθέντα για να µην γίνουν υπερβάσεις, όπως συνηθιζόταν να γίνεται τα προηγούµενα χρόνια. Η παρακολούθηση έγινε µε off-line µηχανογραφικό σύστηµα, το οποίο όµως καθυστερούσε στην έκδοση αποτελεσµάτων, λόγω προβληµάτων στην έγκαιρη αποστολή-καταχώρηση των στοιχείων στην ιοίκηση. Επιχειρήθηκε η αυξηµένη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στην παραγωγή προϊόντων νέας τεχνολογίας, ανάπτυξη των ήπιων µορφών ενέργειας, των καλών τεχνών, του πολιτισµού, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (όπως η φύλαξη παιδιών και δηµοσίων χώρων, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ). Υπενθυµίζουµε ότι οι ανωτέρω κλάδοι της οικονοµίας, που θεωρήθηκε ότι µπορούν να δώσουν πολλές θέσεις εργασίας, ονοµάστηκαν την περίοδο αυτή «νέα κοιτάσµατα απασχόλησης» (Nouveaux gissements d emploi) και κατά τα επόµενα χρόνια βασίσθηκαν στους κλάδους αυτούς, πολλά κοινοτικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Για τους µακροχρόνια ανέργους λαµβάνεται για πρώτη φορά ειδική µέριµνα. Είναι η εποχή που οι µακροχρόνιοι άνεργοι στην Ελλάδα καταλαµβάνουν την πρώτη θέση µεταξύ των άλλων κατηγοριών ανέργων και φθάνουν στο 55% περίπου του συνόλου αυτών. Οι διευκολύνσεις που δόθηκαν, αφορούσαν στο ύψος του «διατεθέντος αρχικού κεφαλαίου» που θα έπρεπε να διαθέτει ο άνεργος για να ανοίξει µία δική του επιχείρηση και έφθανε στο 50% του ποσού της επιχορήγησης. Οι ίδιες ρυθµίσεις ίσχυσαν και για τους επιδοτούµενους άνεργους.

14 Στις εταιρικές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, επιχορηγούνται µέχρι 3 άτοµα αντί των 2. Οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων ίσχυσαν και κατά την περίοδο αυτή. Μία σηµαντική καινοτοµία του προγράµµατος ήταν η πρόβλεψη κατάρτισης των υπαγόµενων στο πρόγραµµα ΝΕΕ. Με βάσει ειδική έρευνα που έκανε η /νση Απασχόλησης του ΟΑΕ, επιβεβαιώθηκε το σχετικά υψηλό ποσοστό των επαγγελµατιών που µετείχε στο πρόγραµµα και το οποίο ζητούσε να καταρτισθεί σε θέµατα λειτουργίας µίας µικρής επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό έφθανε το 42% των ερωτηθέντων. Το πρόγραµµα της προκατάρτισης των Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ανέλαβε να διεκπεραιώσει η /νση Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕ. Τελικά η προκατάρτιση δεν έγινε, λόγω οργανωτικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά το στάδιο της προετοιµασίας της. Επίσης άλλη µία καινοτοµία του προγράµµατος ήταν η επιχειρούµενη αποκέντρωση του, αφ ενός µε έκδοση αποφάσεων υπαγωγής σε τοπικό επίπεδο, εφ ετέρου µε την εκδίκαση των εντάσεων στα δύο επίπεδα (περιφερειακή /νση, ιοίκηση). Αρχικά υπήρχαν εξαιρέσεις ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων οι κυριότερες των οποίων είναι: - των Ελεύθερων Επαγγελµάτων (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες κλπ), - των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα εκτός από ορισµένες περιπτώσεις (ιχθυοκαλλιέργεια, σηροτροφία, τυροκοµία, εκτροφή σαλιγκαριών και θερµοκηπίων), - των εργολάβων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κλπ, - των πλανόδιων επιχειρήσεων, - των πρακτορείων ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ κλπ, - των ψυχαγωγικών επιχειρήσεων, καφενείων, καφετεριών, λεσχών, ψησταριών κλπ, - των φροντιστηρίων, - των Ανωνύµων Εταιρειών, - των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται και σαν χώροι διαµονής του ιδιοκτήτη.

15 Στον πρωτογενή τοµέα οι δραστηριότητες περιορίζονται σε εκείνες που αναφέρονται στην οστρακοτροφία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την σηροτροφία, την τυροκοµία, την εκτροφή σαλιγκαριών και των θερµοκηπίων. Στον δευτερογενή τοµέα και τον τριτογενή τοµέα, επιτρέπεται η επιχορήγηση όλων των δραστηριοτήτων, εκτός από τις εποχικές επιχειρήσεις, όπως συσκευαστήρια φρούτων, λαχανικών κλπ, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των εργαστηρίων-κέντρων ελευθέρων σπουδών, των ψυχαγωγικών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ και των βραδινών κέντρων. Και στην περίπτωση αυτή και οι εντάξεις και οι εξαιρέσεις έχουν καθοριστεί εµπειρικά, χωρίς συστηµατική µελέτη. Βέβαια η εµπειρία αυτή σχετίζεται µε ορισµένες πρακτικές διαπιστώσεις, όπως η αδυναµία πραγµατοποίησης ελέγχου, τις νυχτερινές ώρες, η µη χρηµατοδότηση ευκαιριακών ή αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων όπως φροντιστήρια κλπ. Χωρίς φυσικά η άποψη να συµπλέει µε την συµβολή τους στην αύξηση της απασχόλησης. Κατωτέρω παρουσιάζονται πινακοποιηµένα στοιχεία 9 του προγράµµατος ΝΕΕ τα 3 τελευταία έτη από την σχετική µελέτη αξιολόγησης του έργου που ανατέθηκε σε εξωτερικό φορέα. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓHΘΕΝΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ( ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΦΥΛΟΥ 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ΕΤΟΣ Γ A 9 Μη δηµοσιευµένα επεξεργασία Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ Τοµέας Σύνδεσης µε ενεργητικές πολιτικές

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Συγκεντρώσεις ανά κλάδο Σύνολο περιόδου, Λιανικό εµπόριο 46,43% 2.Εστιατόρια, καφενεία ΚΛΠ συναφή κέντρα 17,94% 3. Κατασκευή ειδών αµφιέσεως 3,77% 4. Χονδρικόν εµπόριον 3,70% 5. Κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα καλλονής 2,89% 6. Λοιπαί υπηρεσίαι προσφερόµεναι εις το κοινό Μ.Α.Α. 2,85% 7. Υπηρεσίαι προσφερόµεναι εις τας επιχειρήσεις 2,27% 8.Άλλοι 20,15% Σύνολο 100% ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΣΥΝΟΛΟ 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 64,37% Οι 2 µεγαλύτεροι κλάδοι 15,48% Οι επόµενοι 5 µεγαλύτεροι κλάδοι 20,15% Όλοι οι υπόλοιποι

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 66,63% 22,36% 11,01% Αττική Θεσσαλονίκη ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Κατανοµή ΝΕΕ, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61,5% 38,5% Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 51,6% 48,4% ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 38,2% 61,8% Τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 46,9% 53,1% Ανώτερης- Ανώτατης εκπαίδευσης Γυναίκα Άνδρας Ειδικά όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο, παρατηρείται ότι όσο αυτό είναι χαµηλότερο (πρωτοβάθµια εκπαίδευση), τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των γυναικών (61,5%) σε σχέση µε τους άνδρες. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η αναλογία εξισορροπείται, ενώ στην Τεχνική Επαγγελµατική εκπαίδευση αντιστρέφονται τα ποσοστά, µε τους άνδρες να κατέχουν ποσοστό 61,8% και οι γυναίκες να υποχωρούν στο 38,2%. Στους αποφοίτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, υπερτερούν και πάλι οι άνδρες µε ποσοστό 53,1%, έναντι 46,9% των γυναικών.

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Κατανοµή των ΝΕΕ ανά ηλικία και εκπαιδευτικό επίπεδο. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,8% 37,7% 51,6% Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 53,2% 34,7% 12,1% ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 60,7% 29,5% 9,8% Τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 50,0% 40,4% 9,6% Ανώτερης- Ανώτατης εκπαίδευσης ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Ποσοστό παρακολούθησης είδους σεµιναρίων από τους ΝΕΕ 40,0% 38,1% 35,0% 30,0% 25,0% 21,6% 20,0% 14,4% 15,0% 10,0% 5,0% 5,6% 4,5% 3,6% 3,4% 3,2% 0,0% Τεχνικά Πληροφ. Οικον. Αισθ.- ιαιτ.- Κοµµωτ. Μάρκετινγκ Τουριστ. Περιβαλ. Πωλήσεις Οι σηµαντικότεροι λόγοι που ώθησαν ένα άτοµο, να ξεκινήσει µία νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα, είναι: Α) έµφυτη παρόρµηση παρότρυνση από περιβάλλον ύο στους τρεις ΝΕΕ δεν είχαν ποτέ κάποια σχέση µε επιχείρηση κατά το παρελθόν. Από όσους ΝΕΕ είχαν οι ίδιοι δικιά τους επιχείρηση κατά το παρελθόν (7,6% στο σύνολο του δείγµατος), οι άνδρες υπερισχύουν από τις γυναίκες µε 9,6% έναντι 5,6%. Στις λοιπές περιπτώσεις έµµεσης σχέσης µε επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν διαφαίνονται αξιόλογες

19 διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο. Επίσης, οι απόφοιτοι ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό (41,4%) ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο όλων εκείνων που στο παρελθόν είχαν τη δική τους επιχείρηση. Σχετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διάσταση της διατηρησιµότητας της επιχείρησης, µε κριτήριο την προγενέστερη επιχειρηµατική εµπειρία του ΝΕΕ. Έτσι, όσοι οι ίδιοι είχαν επιχείρηση στο παρελθόν εµφανίζουν διατήρηση της µέχρι σήµερα σε ποσοστό 94,7%, έναντι 92,5% για όσους ουδέποτε είχαν παρόµοια εµπειρία µέχρι τώρα. Τέλος, οι περισσότεροι ΝΕΕ µε προηγούµενη επιχειρηµατική εµπειρία εντοπίζονται στην Περιφέρεια της Αθήνας (26,3%) και στην συνέχεια στην Μακεδονία (23,0%) και οι λιγότεροι στην Ήπειρο (µόλις 1,3%, όταν όµως η Περιφέρεια συµµετέχει στον συνολικό αριθµό του δείγµατος ΝΕΕ κατά 3,1%). Β) Η δυσκολία ανεύρεσης µισθωτής απασχόλησης Το 60,3% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η δυσκολία ανεύρεσης απασχόλησης, υπήρξε, επίσης, σηµαντικός παράγοντας για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Για τους άρρενες, είναι παράγοντας µικρότερης σηµασίας από ότι στις γυναίκες, ενώ, είναι εµφανής η πίεση στις ηλικίες άνω των 45 ετών, όπου το ποσοστό των τασσοµένων υπέρ ανέρχεται σε 72,1%. Η λογική αυτή ισχύει και στους λιγότερο µορφωµένους, όπου οι απόφοιτοι της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµίας εκπαίδευσης τάσσονται υπέρ του παράγοντα αυτού περισσότερο από ότι οι απόφοιτοι Ανώτερης και Ανώτατης. Γ) Η δυνατότητα επιχορήγησης από ΟΑΕ Το 57,5% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η επιχορήγηση από τον ΟΑΕ, υπήρξε, ένα σηµαντικό κίνητρο για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Αν συνυπολογισθεί και το ποσοστό των όσων πιστεύουν ότι το Πρόγραµµα του ΟΑΕ επηρεάζει έστω και λίγο (29,1%) στην επιλογή τους, τότε όσοι έλκονται από την επιχορήγηση ανέρχονται στο 86,6%. Για τους άρρενες (51,1%), είναι παράγοντας µικρότερης σηµασίας από ότι στις γυναίκες, καθώς το 63,8% αυτών δηλώνει ότι επηρεάζεται σηµαντικά από την επιχορήγηση έναντι 51,1% επηρεασµού των ανδρών. ) Η στήριξη από την οικογένεια Το 69,9% των ερωτηθέντων, πιστεύει και για να το δηλώνει µεταγενέστερα, σηµαίνει ότι την είχε - ότι η οικογενειακή στήριξη υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Για τους άρρενες (63,8%), είναι παράγοντας µικρότερης σηµασίας από ότι στις γυναίκες (76,0%), ενώ δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση της άποψης αυτής ανάλογα µε τις ηλικίες και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ακόµη, το κριτήριο αυτό φαίνεται ότι

20 δεν παίζει κάποιο ρόλο στην βιωσιµότητα της επιχείρησης, έστω και αν ενδεχοµένως θα αναµενόταν το αντίθετο. Βασικά συµπεράσµατα 1) Σηµαντικά υψηλό είναι το ποσοστό του δείγµατος που πληροφορείται περί του προγράµµατος ΝΕΕ, αφενός από καθένα από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον τους και αφετέρου από τον ΟΑΕ. Από όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης από κοινού, πληροφόρηση αντλεί µόνον περί το 15% του πληθυσµού, που προσφεύγει στο φιλικό περιβάλλον και στον ΟΑΕ, ενώ κάπως περισσότεροι είναι όσοι πληροφορούνται για τα σχετικά από τον λογιστή τους. 2) Όσο µεγαλώνει η ηλικία και βελτιώνεται το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος αυξάνεται και το µέγεθος του πληθυσµού που βασίζεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 3) Στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι ΝΕΕ απευθύνονται στον ΟΑΕ σε αρκετά µικρότερο βαθµό, σε σύγκριση µε τον βαθµό που αυτό συµβαίνει στην επαρχία. 4) Στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Θράκης κατά πρώτον και εν µέρει στην Αθήνα καταγράφεται σηµαντική εξάρτηση από τον λογιστή. 5) Η επαφή µε τον λογιστή δεν φαίνεται να επηρεάζει θετικά την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, καθώς µεταξύ αυτών των ΝΕΕ καταγράφεται µεγαλύτερο ποσοστό µη ενεργών επιχειρήσεων, σε σύγκριση µε τις άλλες κατηγορίες ΝΕΕ. 6) Το 80% του δείγµατος θεωρούν τη λήψη της επιχορήγησης, ως πιο σηµαντική ή τουλάχιστον ισοδύναµα σηµαντική µε άλλα προβλήµατα που οι ΝΕΕ αντιµετωπίζουν στις προσπάθειες τους. 7) Οι γυναίκες θεωρούν την επιχορήγηση σηµαντικότερη από όσο οι άνδρες, ενώ όσο µεγαλώνει η ηλικία και όσο χαµηλότερα ευρίσκεται το µορφωτικό επίπεδο τόσο περισσότερο αυξάνεται η εξάρτηση από την επιχορήγηση. 8) Το 70% του δείγµατος εκτιµά ότι το ύψος της επιχορήγησης υπήρξε µικρότερο από εκείνο, που υπολόγιζε ότι χρειαζόταν, µε τους άνδρες να εκδηλώνουν αυτό πιο έντονα. 9) Γενικά, η τοποθέτηση έναντι των υπηρεσιών του ΟΑΕ υπήρξε θετικότατη, καθώς φαίνεται ότι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος. 10) Σχετικό πρόβληµα µη σωστής εξυπηρέτησης, εστιάζεται περισσότερο στις Περιφέρειες Θεσσαλονίκης (16,3%) και (9,9%), ενώ µικρότερο εκφράζεται στην Ήπειρο (µόλις 1,6%).

21 11) Καταγράφεται µικρή διείσδυση των Υπηρεσιών του ΟΑΕ µεταξύ των ενδιαφεροµένων για το πρόγραµµα που προέρχονται από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Αντίθετα, αυτό δεν φαίνεται να συµβαίνει στις µικρότερες και µε καλλίτερη κοινωνική συνοχή Περιφέρειες. 12) Όσοι αξιολογούν ως υψηλή τη σηµαντικότητα της περιορισµένης χρηµατοδότησης ανέρχονται στο 80% του δείγµατος, µέγεθος που χονδρικά επιβεβαιώνει την προηγούµενη παρεµφερή απάντηση τους. 13) Οι επιβαρηµένες διοικητικές διαδικασίες, φαίνεται να ενοχλούν περισσότερους από δύο στους τρεις ερωτηθέντες ΝΕΕ. 14) Τουλάχιστον ο ένας στους δύο ΝΕΕ (50,5%) δεν αξιολογεί ως σπουδαία τα προβλήµατα που συνήθως αντιµετωπίζονται στο τεχνικό µέρος της παραγωγής. 15) Αντίθετα, σχεδόν 72% του δείγµατος σηµειώνουν τη σηµαντικότητα του προβλήµατος του µικρού µεγέθους της αγοράς. 16) Τέλος, οι έξι στους δέκα φαίνονται να απασχολούνται σε σηµαντικό βαθµό από τα ζητήµατα του αποτελεσµατικού τρόπου διαχείρισης της επιχείρησης τους. Επιχειρηµατικό σχέδιο : Το 60,9% των ΝΕΕ ίδρυσαν µίαν επιχείρηση, χωρίς να έχουν καταστρώσει κάποιο επιχειρηµατικό σχέδιο, τουλάχιστον για το πρώτο διάστηµα (3-5 έτη) µετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες (66,3% γυναίκες, έναντι 55,5% άρρενες). Ενδιαφέρον εµφανίζει η παρατήρηση ότι όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο, τόσο περισσότερη προετοιµασία υπήρξε, από πλευράς σύνταξης επιχειρηµατικού σχεδίου, ενώ αντίθετα, οι µεγάλες ηλικίες (άνω 45) καταγράφουν υψηλότερο του µέσου µέγεθος µη σχετικής προπαρασκευής. Βασικά συµπεράσµατα 1) Η νεοδηµιουργούµενη απασχόληση στις επιχειρήσεις των ΝΕΕ, εµφανίζει σταθερά ανοδική πορεία ανά έτος. Κάθε έτος περισσότερες επιχειρήσεις προσλαµβάνουν προσωπικό µε κάποια σχέση εργασίας, οι περισσότερες εξ αυτών ένα άτοµο. 2) Καταγράφεται πολύ µικρή προτίµηση των ΝΕΕ προς τις «εναλλακτικές» µορφές απασχόλησης (µερική, περιστασιακή, συµβάσεις µαθητείας). 3) Σταδιακά ανά έτος αυξάνεται το ποσοστό των ΝΕΕ που χρησιµοποιούν στις επιχειρήσεις συµβοηθούντες και µη αµειβόµενα µέλη των οικογενειών τους.

22 4) ιαφαίνεται µικρό ενδιαφέρον των ΝΕΕ για την αξιοποίηση του προγράµµατος του ΟΑΕ για την επιχορήγηση τους για τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούν στις επιχειρήσεις τους. Τα ποσοστά των ΝΕΕ που δηµιουργούν πρόσθετη απασχόληση και δεν αξιοποιούν το πρόγραµµα του ΟΑΕ, κυµαίνονται σε επίπεδα µεταξύ 70% και 80%, ανάλογα µε το εξεταζόµενο έτος. Οι γυναίκες ΝΕΕ εµφανίζουν µικρότερο ενδιαφέρον για το Πρόγραµµα, όπως επίσης και οι ΝΕΕ των µεγάλων αστικών κέντρων. 5) Ως προς τις εξελίξεις της παραγωγής, σχεδόν οι µισοί (46,4%) ΝΕΕ πιστεύουν ότι η παραγωγή είναι αυξητική σε σύγκριση µε το εκάστοτε προηγούµενο έτος. Αυτό δηλώνεται από όλες σχεδόν τις κοινωνικές οµάδες, εκτός από τους αποφοίτους Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι γυναίκες και οι άνω των 45 ετών καταγράφουν περιορισµένα ποσοστά στην αυξητική τάση, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες κοινωνικές οµάδες. Τα υψηλότερα ποσοστά βελτίωσης επισηµαίνονται στους κάτω των 35 ετών και ιδίως στους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 6) Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση ότι καταγράφονται επιχειρήσεις που, παρά την αυξητική τους τάση, αναγκάζονται για διαφόρους λόγους να σταµατήσουν τη λειτουργία τους ( αφορά ποσοστό 14,3% από όσες δεν είναι πλέον ενεργείς). 7) Γενική διαπίστωση είναι ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εµφανίζουν καλλίτερα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε εκείνες που λειτουργούν στις άλλες περιοχές της χώρας. 8) Η ευρεία πλειοψηφία των ΝΕΕ (72,3%) δεν απαντάει για το επίπεδο στο οποίο κυµαίνεται ο τζίρος τους και βέβαια και τα λοιπά εξεταζόµενα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων (δαπάνες, καθαρά κέρδη κλπ). Μεταξύ αυτών που δίνουν απαντήσεις στα σχετικά ερωτήµατα, καταγράφεται αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τους ανά έτος. Το έτος 2003 η βελτίωση αυτή είναι σηµαντική. Η σταθερή ανά έτος βελτίωση αφορά εξίσου και το κριτήριο των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. 9) Οι ΝΕΕ από την Θεσσαλονίκη καταγράφουν τους υψηλότερους τζίρους και τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη, σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. 10) ύο στους τρεις ΝΕΕ προµηθεύτηκαν πρόσθετο εξοπλισµό ύστερα από την έναρξη της δραστηριότητας τους, ενώ περίπου ένας στους δέκα αναζήτησε νέο, βελτιωµένο, χώρο εγκατάστασης τους ύστερα από την έναρξη δραστηριότητας.

23 11) Περισσότεροι από εννέα στους δέκα ΝΕΕ, δηλώνουν την ύπαρξη ανταγωνιστών τόσο στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης όσο και στην τοπική αγορά τους. Οι υπόλοιποι περίπου 10% δηλώνουν αξιοµνηµόνευτη αυτοπεποίθηση για τα «προϊόντα» που προσφέρουν, δείχνοντας ότι δεν επηρεάζονται από τον ανταγωνισµό. 12) Σχεδόν έξι στους δέκα δεν πιστεύουν ότι η επιχορήγηση του ΟΑΕ υπήρξε κάποιο ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, ενώ περίπου τρεις στους τέσσερις εκτιµούν ότι από την δική τους παρουσία στην αγορά δεν ζηµιώθηκε κάποιος ανταγωνιστής τους σε καθοριστικό βαθµό. 13) Με την ήδη αποκτηµένη εµπειρία των ετών λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, οι ΝΕΕ αξιολογούν τα συνήθη προβλήµατα που αναµένεται να αντιµετωπίζουν στην αγορά µε τρόπο παρεµφερή µε εκείνον που τα είχαν κρίνει νωρίτερα, εν όψει της τότε έναρξης δραστηριοποίησης τους. Σχεδόν ως προς όλα αυτά τα εξεταζόµενα προβλήµατα, σήµερα οι ΝΕΕ συνειδητοποιούν ότι τα συγκεκριµένα βαραίνουν πάνω τους σε µεγαλύτερο βαθµό από όσο στο ξεκίνηµα τους. 14) Τέλος, έξι στους δέκα ΝΕΕ, δεν κάνει χρήση από την αγορά υποστηρικτικών της λειτουργίας τους µηχανισµών. Από τους λοιπούς που χρησιµοποιούν παρόµοιες υπηρεσίες, οι περισσότεροι το κάνουν για λόγους µάρκετινγκ και διαφήµισης και στην συνέχεια για τη λήψη οικονοµοτεχνικής υποστήριξης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη των δυο φύλλων σχετικά µε την ίδρυση και την επιχορήγηση της επιχείρησης. Οι άρρενες εµφανίζονται περισσότερο «επιχειρηµατίες» σε σχέση µε τις γυναίκες, δεδοµένου ότι η επιχορήγηση επέδρασε λιγότερο σε αυτούς για την έναρξη της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Ενώ οι άρρενες θα ξεκινούσαν την επιχείρηση ούτως ή άλλως, σε ποσοστό 70,7%, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες πέφτει στο 52,6%, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για την ειδική στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Η διαφορά αντιλήψεως ανάµεσα στα δυο φύλλα, σχετικά µε τη βοήθεια που προσφέρει ο ΟΑΕ, τονίζεται ακόµα περισσότερο από τις αρνητικές απαντήσεις των γυναικών στην ερώτηση, που ανέρχεται στο 23,8%, ενώ στους άρρενες ανέρχεται µόλις στο ήµισυ 11,8%. Μεταξύ των δύο φύλλων, προκύπτει ότι η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας ευνόησε περισσότερο τους άρρενες, παρά τις γυναίκες, και τις µικρές ηλικίες περισσότερο από τις µεγάλες. Το ίδιο συµβαίνει επίσης και µε τους περισσότερο µορφωµένους.

24 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41,4% 35,1% 43,7% Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σηµαντικότεροι λόγοι παύσης λειτουργίας της επιχείρησης Ο υπερβολικός ανταγωνισµός φαίνεται να έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο (38,6%) για το κλείσιµο των επιχειρήσεων των ΝΕΕ, ενώ φαίνεται να επηρέασε λιγότερο τους άρρενες, αφού χαρακτήρισαν τον υπερβολικό ανταγωνισµό ως όχι σηµαντικό πρόβληµα σε ποσοστό 51,4%. Επίσης, ηλικιακά ο ανταγωνισµός επηρεάζει περισσότερο τις ηλικίες ως 44 ετών, ενώ για τους επιχειρηµατίες από 45 ετών και άνω ο ανταγωνισµός χαρακτηρίζεται ως µη σηµαντικό πρόβληµα κατά 42,4%. Σηµαντικός, επίσης, λόγος στο κλείσιµο της επιχείρησης φαίνεται να έπαιξε ρόλο και η αδυναµία εξασφάλισης κεφαλαίου κίνησης και δανειοδότησης από τους επιχειρηµατίες (37,1%). Το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται ως πολύ σηµαντικό περισσότερο για τους αποφοίτους Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε µέσο όρο περίπου 43%, σε σχέση µε αυτούς που απάντησαν και ανήκουν στις υψηλότερες βαθµίδες µόρφωσης. Αυτό φαίνεται και από το ποσοστό των αποφοίτων Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αδυναµία εξασφάλισης κεφαλαίου ως µη σηµαντικό πρόβληµα κατά 64,7%. Η αδυναµία ανεύρεσης πόρων, χαρακτηρίσθηκε εξ ίσου από σηµαντικό έως πολύ σηµαντικό πρόβληµα (73,6% συνολικά), µε µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων από τις γυναίκες νέες επιχειρηµατίες που το χαρακτήρισαν ως πολύ σηµαντικό λόγο κατά 40,8%. Η έλλειψη συναφούς επαγγελµατικής εµπειρίας χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία (67,9%) των ΝΕΕ ως καθόλου σηµαντικός λόγος στο κλείσιµο της επιχείρησης, ποσοστό που είναι ακόµα µεγαλύτερο στις απαντήσεις των αντρών επιχειρηµατιών (81,1%). Βέβαια, οι απόφοιτοι Ανωτέρας και Ανωτάτης εκπαίδευσης δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στον παράγοντα αυτόν, µε ποσοστό 23,5% έναντι 12,1% του µέσου όρου. Την ίδια αντιµετώπιση είχαν οι ερωτώµενοι και για το πρόβληµα της έλλειψης κατάρτισής τους. Όπως φαίνεται, η

25 έλλειψη κατάρτισης των ΝΕΕ δεν επηρέασε καθόλου την πορεία της επιχείρησης κατά 71,4%. Το θέµα «επιχειρηµατικότητα» αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά στον σχεδιασµό πολιτικής για προώθηση της απασχόλησης. Σε επίπεδο πολιτικής, παρατηρείται έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχο αποτελεί η λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί πολύ η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στη διοίκηση και την ιδιοκτησία επιχειρήσεων. Η συµµετοχή της γυναίκας επιχειρηµατία ενισχύθηκε από τη µορφή της νέας τεχνολογίας που µείωσε τον αριθµό των ενδιάµεσων τεχνικών στελεχών (blue collars) και από την αλµατώδη ανάπτυξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών. Στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηµιουργηθεί προγράµµατα, που παρέχουν κίνητρα για γυναίκα να ασχοληθεί µε τη δηµιουργία µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όχι µόνο για να µειωθεί η ανεργία, αλλά και για να αµβλυνθούν ορισµένα κοινωνικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την εξαρτηµένη εργασία των γυναικών-µητέρων. Για την κατάσταση των γυναικών στα θέµατα απασχόλησης και ανεργίας, σηµειώνουµε ότι στην περίπτωσή τους τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα και τα ποσοστά απασχόλησης χαµηλότερα συγκριτικά µε τους άνδρες ανάλογων εκπαιδευτικών προσόντων. Το πρόβληµα είναι εντονότερο για τις χαµηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες και τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες οι διαφορές µειώνονται σηµαντικά, χωρίς όµως να εξαλείφονται. Σε γενικές πάντως γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι περισσότεροι κατά αναλογία άνδρες επιχειρηµατίες προέρχονται από χωριά/ κωµοπόλεις παρά γυναίκες. Ή, µε άλλα λόγια, οι περισσότερες σχετικά γυναίκες επιχειρηµατίες, κατάγονται από µεγάλες πόλεις και την Αθήνα. Αυτό ίσως δείχνει µια µορφή συντηρητισµού, που παρουσιάζεται στις µικρές πόλεις και τα χωριά, σχετικά µε την ευχέρεια των γυναικών να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηµατίες. Οι διαπιστώσεις για την Ελληνίδα επιχειρηµατία, που παρουσιάστηκαν, είναι ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές, κυρίως ως προς τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικής της δράσης. Τα παρακάτω βασικά στοιχεία σκιαγραφούν τα ατοµικά χαρακτηριστικά της γυναίκας επιχειρηµατία, που δραστηριοποιείται στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις:

26 Οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι, σε γενικές γραµµές, µικρότερης ηλικίας από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηµατική καριέρα στρεφόµενες στον τριτογενή τοµέα, που είναι και ο σχετικά νεότερος της ελληνικής οικονοµίας. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες δεν στρέφονται τόσο στην εξαγορά των επιχειρήσεων, όσο οι άνδρες και προτιµούν είτε να ιδρύουν µόνες τους τις επιχειρήσεις ή να συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση. Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν οι γυναίκες να επιλέγουν συστηµατικά την επιχειρηµατική καριέρα ως εναλλακτική προς την εξαρτηµένη εργασία-απασχόληση, ενώ η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη διάρκεια της οποίας εµφανίστηκαν οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες. Οι περισσότερες των γυναικών στρέφονται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, µε κυρίαρχη την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και το λιανικό εµπόριο. Οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης επιλέγουν κυρίως επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση µε την εργασία των γυναικών στο σπίτι (π.χ. βιοτεχνία επίπλων, ενδυµάτων). Σε επίπεδο πολιτικής, έχει οπωσδήποτε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στη χώρα µας, µια έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχος όλων των µέτρων πολιτικής είναι η διευκόλυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξή τους στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων. Οι επιµέρους στόχοι των σχετικών προγραµµάτων περιλαµβάνουν υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριµένα τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συµβούλους για κάποια αρχική περίοδο λειτουργίας της και οικονοµική ενίσχυση (επιδοτούµενα δάνεια ή/και επιχορηγήσεις) και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δαπάνες.

27 ΜΕΡΟΣ Γ : ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πώς λειτουργούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις Σύµφωνα µε το δίκτυο ΕΜΕS, µια οµάδα εκπροσώπων ερευνητικών Κέντρων από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συστάθηκε το 1985, ακριβώς για να µελετήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ε.Ε., υπάρχουν µια σειρά από διακριτά χαρακτηριστικά µε κυρίαρχο το είδος της ασκούµενης οικονοµικής - κοινωνικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα οι κοινωνικές επιχειρήσεις πληρούν τα εξής κριτήρια: Συνεχής παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών : αντίθετα µε τους παραδοσιακούς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν εµπλέκονται µε συµβουλευτικές δραστηριότητες, ούτε µε τις οικονοµικές χορηγίες, αντίθετα παρέχουν σε συνεχή βάση αγαθά και υπηρεσίες, καλύπτοντας συγκεκριµένες ανάγκες. µεγάλος Βαθµός αυτονοµίας: ηµιουργούνται εθελοντικά από οµάδες πολιτών, από τους οποίους και διοικούνται. Αν και µπορεί να εξαρτώνται από κρατικές ενισχύσεις, οι δηµόσιες αρχές δεν ελέγχουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις άµεσα ή έµµεσα. Σηµαντικός Βαθµός οικονοµικού ρίσκου: Όσοι ξεκινούν µια κοινωνική επιχείρηση, αναλαµβάνουν εν όλο ή εν µέρει, το επιχειρηµατικό ρίσκο της πρωτοβουλίας. Η οικονοµική βιωσιµότητα τους εγχειρήµατος εξαρτάται από την ικανότητα των ιδρυτών και συµµετοχών στο σχήµα. Ελάχιστη αµειβόµενη εργασία: Οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις συνδυάζουν µισθωτή και άµισθη-εθελοντική εργασία, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο αµειβόµενου προσωπικού για να διασφαλίζεται ο επιχειρηµατικός χαρακτήρας του εγχειρήµατος. Ισότιµη λήψη αποφάσεων: Συνήθως αυτό σηµαίνει την εφαρµογή της αρχής «ένα µέλος-µία ψήφος» και σε κάθε περίπτωση τη λήψη αποφάσεων όχι µε βάση το ποιος έχει τις περισσότερες µετοχές στην επιχείρηση. Συχνά, στη λήψη αποφάσεων συµµετέχουν και άλλοι «συµµέτοχοι», όπως οι χρήστες των υπηρεσιών, οι ΟΤΑ κ.λπ. Περιορισµένη διανοµή κερδών: Πρώτιστος στόχος δεν είναι η µεγιστοποίηση των κερδών, αλλά η κάλυψη µιας ανάγκης, ενώ τα κέρδη διανέµονται σε περιορισµένο βαθµό, ώστε το υπόλοιπο να διασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα του εγχειρήµατος.

28 εξυπηρέτηση της κοινότητας και των ανθρώπων: Λειτουργώντας µε βάση την αρχή «πρώτα οι άνθρωποι, µετά το κέρδος», οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν πρωταρχική επιδίωξη την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων και συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού κοινωνικά αποκλεισµένων, ανέργων, µεταναστών, µειονοτήτων κάθε είδους κ.λπ.) ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (BEST PRACTICE) ΑΓΓΛΙΑ 1. Η Βρετανική Εταιρεία Ηθικής Ιδιοκτησίας (Ethical Property Company) είναι ένα νέο πρωτοποριακό επιχειρηµατικό σχήµα, που ανήκει στον τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και ειδικεύεται στην εκµετάλλευση ακινήτων µε κοινωνικούς σκοπούς, που ονοµάζει «κέντρα κοινωνικής αλλαγής» αντί για εµπορικά κέντρα. Η βασική της δραστηριότητα είναι να αγοράζει παλιά κτίρια που ανακαινίζει και στη συνέχεια ενοικιάζει σε εθελοντικές, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λπ., οι οποίες αναζητούν ακριβώς ένα επαγγελµατικό εργασιακό περιβάλλον µε φθηνό ενοίκιο, σε µια πόλη σαν το Λονδίνο κυρίως, όπου η επαγγελµατική στέγη είναι πανάκριβη. Ήδη έχει αποκτήσει και αξιοποιεί κέντρα στο Λονδίνο, όπου µεταξύ άλλων έχουν βρει καταφύγιο το Πράσινο Κόµµα της Βρετανίας, περιοδικά, οργανώσεις προσφύγων, οικολογικές οργανώσεις κλπ., αλλά και στο Μπρίστολ και την Οξφόρδη. Η Εταιρεία Ηθικής Ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτείται εκδίδοντας µη εισηγµένες µετοχές, µε µεγάλη µάλιστα επιτυχία. Η πρώτη τέτοια έκδοση που έγινε το Μάιο 1999, µέχρι σήµερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατ. λίρες, ενώ µια δεύτερη έκδοση ολοκληρώθηκε το Οι λίγο-πολύ ιδεολόγοι µέτοχοι της, έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν προοδευτικές οµάδες και ταυτόχρονα έχουν την ασφάλεια ότι επενδύουν σε ακίνητα. Εκτός από ιδιώτες που θέλουν να γίνουν µικροµέτοχοι σε µια εταιρεία µε ευγενείς στόχους, θεσµικοί επενδυτές του τοµέα των ηθικών επενδύσεων (οργανώσεις γυναικών) αγόρασαν µετοχές της. 2. Μία άλλη ανάλογη περίπτωση κοινωνικής επιχείρησης είναι η Εταιρεία Ανοικοδόµησης Λονδίνου, την οποία δηµιούργησε το πανταχού παρόν Ίδρυµα Νέας Οικονοµικής, µε σκοπό την παροχή δανείων για ανακαίνιση και αξιοποίηση παλιών κτιρίων που θα στεγάσουν άτοµα χαµηλού εισοδήµατος ή άλλους κοινωνικούς φορείς. Η εταιρεία, που ανήκει στον ευρύτερο τοµέα των λεγόµενων κοινοτικών χρηµατοδοτικών οργανισµών, δίνει δάνεια σε συνεταιρισµούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις και µη κερδοσκοπικούς φορείς που επιθυµούν να αναλάβουν µία κοινωνικά προσανατολισµένη αξιοποίηση ακινήτων. Σε δεύτερη φάση η εταιρεία θα παρέχει απευθείας δάνεια σε ιδιώτες

29 που αποκλείονται ως µη φερέγγυοι από τα στεγαστικά και ανακαινιστικό δάνεια των συµβατικών τραπεζών και των στεγαστικών εταιρειών. Στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει στην ανάπλαση των φτωχότερων συνοικιών του Λονδίνου και να αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση και από άλλες βρετανικές πόλεις που έχουν ανάλογα προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού, φτώχειας και αστέγων. Η εταιρεία έχει αντλήσει τα κεφάλαιο της από άλλους φορείς της «κοινωνικής οικονοµίας», από φιλανθρωπικά ιδρύµατα, κρατικές ενισχύσεις, την τράπεζα Νatwest (που φροντίζει τελευταία να αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ της και θα συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο της νέας εταιρείας, αποκτώντας έτσι και την ανάλογη πείρα για συνεργασία µε κοινωνικές επιχειρήσεις), αλλά και από απευθείας έκδοση µετοχών στο κοινό. Τόσο οι µέτοχοι όσο και οι δανειολήπτες, θεωρούνται ισότιµα µέλη της εταιρίας ( ένα µέλος µία ψήφος) ανεξάρτητα του µεγέθους των κεφαλαίων που έχουν δώσει ή έχουν πάρει, συνεχίζοντας την παράδοση της αγγλικής αµοιβαιότητας (mutuality) Οι επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που δραστηριοποιούνται στην «κοινωνική οικονοµία», στον ενδιάµεσο τρίτο τοµέα ή «τρίτο σύστηµα», όπως προτιµά να το αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν είναι ούτε αµιγώς ιδιωτικές-κερδοσκοπικές ούτε κρατικές, έλκουν όλο και περισσότερη προσοχή διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Η αυξανόµενη ανεργία και ταυτόχρονα η κρίση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη και η συρρίκνωση των δηµόσιων προϋπολογισµών στους τοµείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, του πολιτισµού κ.λπ. έχουν αναδείξει τη σηµασία και χρησιµότητα της κοινωνικής οικονοµίας. Η τελευταία µπορεί από τη µια να γεννά θέσεις εργασίας (συνήθως µερικού και ελαστικού ωραρίου) και συχνα να απασχολεί άτοµα χωρίς προσόντα που αντιµετωπίζουν το φάσµα του κοινωνικού αποκλεισµού. Από την άλλη, οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες προσφέρουν υπηρεσίες, συχνά σε προσωπικό επίπεδο, που είναι απαραίτητες σε φτωχογειτονιές και γενικότερα σε περιοχές µε οικονοµικό και κοινωνικό µαρασµό. Η κοινωνική οικονοµία, συνεπώς, πέρα από τη φιλανθρωπική διάσταση της, εντάσσεται στη στρατηγική πολλών κυβερνήσεων να συµφιλιώσουν επιχειρηµατικότητα µε κοινωνικό χαρακτήρα. Από πι µια υπάρχουν ουκ ολίγες κοινωνικές ανάγκες και από την άλλη εργατικό δυναµικό που αδρανεί ή υποαπασχολείται. Ο τρίτος τοµέας συνταιριάζει αυτή την προσφορά και τη ζήτηση, γεννώντας θέσεις εργασίας και ικανοποιώντας ανάγκες, είτε µε αµοιβή είτε και χωρίς, ανάλογα µε την οικονοµική δύναµη των χρηστών των υπηρεσιών.

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα