«Τοπικές Αγορές Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Ευρωπαϊκές Πρακτικές»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τοπικές Αγορές Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Ευρωπαϊκές Πρακτικές»"

Transcript

1 «Τοπικές Αγορές Προγράµµατα Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Ευρωπαϊκές Πρακτικές» Φωτόπουλος Παναγιώτης, Προϊστάµενος Τοµέα Σύνδεσης µε Ενεργητικές Πολιτικές της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ/ ΟΑΕ

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σύντοµο χρόνο αυτής της παρουσίασης θα προσπαθήσω να κάνω α) µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για το παρόν και το µέλλον της ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα β) να παρουσιάσω ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία για τα επιχορηγούµενα προγράµµατα από το ΕΚΤ 1 και γ) να παρουσιάσω την διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική των σηµερινών 25 Κ- Μ, µε ορισµένα πρακτικά συµπεράσµατα,καθώς και ορισµένες προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Κατ αρχάς είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης του ΕΣ Α 2. Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003-4) για το εθνικό µας Σχέδιο ράσης, προέβλεπαν τρεις (3) πρωταρχικούς στόχους και 10 ειδικές κατευθυντήριες γραµµές: ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : πλήρης απασχόληση ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση Οι 10 κατευθυντήριες γραµµές είναι: 1. ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για ανέργους και άεργους 2. επιχειρηµατικό πνεύµα και θέσεις εργασίας 3 3. προσαρµοστικότητα εργασίας 4. επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και δια βίου 5. αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελµατικού βίου 1 ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το οποίο προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτήσεων που λαµβάνει η Ελλάς κατά το Β και Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), κυρίως προς όφελος και ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού. 2 ΕΣ Α Ελληνικό Σχέδιο δράσης για την Απασχόληση, το οποίο περιέχει τους βασικούς άξονες και δράσεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 3 Η επιχειρηµατικότητα, σηµαίνει την ενθάρρυνση των πολιτών να καινοτοµούν, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα πνεύµα επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη. Προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες : 1. Η διευκόλυνση της εκκίνησης και της διαχείρισης επιχειρήσεων 2. Η εκµετάλλευση των ευκαιριών για νέες δηµιουργίες θέσεων απασχόλησης 3. Η δηµιουργία ενός φορολογικού συστήµατος ευνοϊκότερου για την απασχόληση.

3 6. ισότητα φύλων 7. ενσωµάτωση ατόµων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 8. αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας 9. αδήλωτη εργασία 10. επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα Στην βάση λοιπόν των ανωτέρω, το Ελληνικό Σχέδιο ράσης (Σ. ), στηρίχθηκε σε τρεις (3) κεντρικές διαπιστώσεις, που υπαγορεύουν αντίστοιχο µίγµα στόχων και προτεραιοτήτων, ήτοι : η ανεργία εντοπίζεται κυρίως στις γυναίκες, στους νέους και αφορά κυρίως άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία, ενώ τείνει να έχει µεγαλύτερη διάρκεια του 1 χρόνου (µακροχρόνια ανεργία). Το πρόβληµα της απασχόλησης είναι πρώτιστα πρόβληµα προσφοράς και όχι ζήτησης εργασίας Οι αναξιοποίητες «δεξαµενές απασχόλησης» όπως προκύπτουν από τα άτοµα παραγωγικής ηλικίας, που δεν αναζητούν εργασία, εντοπίζονται κατά πρώτο λόγο στις γυναίκες (οικογενειακές υποχρεώσεις) στους νέους (σπουδές) και στις ώριµες ηλικίες (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς). Εδώ κυρίαρχο παραµένει η ενίσχυση της υποδοµής φροντίδας για την επαγγελµατική διευκόλυνση των γυναικών και η αποτελεσµατική λειτουργία ποικίλων και πολλαπλών τύπων εργασίας, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η απασχόληση σύµφωνα µε τις ανάγκες των ανέργων, που για διάφορους λόγους δεν επιθυµούν πλήρη ή αποκλειστική απασχόληση. ΜΕΡΟΣ Α : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η άνιση κατανοµή πλούτου και δύναµης (ΑΕΠ) των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, µε την συγχρηµατοδότηση από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ έργων / υποδοµών, αλλά και δράσεων υπέρ του ανθρώπινου δυναµικού της κάθε

4 περιφέρειας, µέσω των ΠΕΠ 4, δεν φαίνεται να δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης, µολονότι η απορροφητικότητα των πόρων, κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Έτσι το κυρίαρχο σύνθηµα των καιρών θα µπορούσε άνετα να είναι «δουλειά στην Αττική, ανεργία στην περιφέρεια». «Υ ΡΟΚΕΦΑΛΗ» συνεπώς παρουσιάζεται η απασχόληση στην Ελλάδα. Η µόνη περιφέρεια της χώρας που πραγµατικά «παράγει» απασχόληση, είναι η Αττική: από το 1998 έως και το 2003 δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατά 9,1% το ποσοστό απασχόλησης και µειώνοντας την ανεργία κατά 27% την ίδια περίοδο: από το 12,4% στο 8,6% του εργατικού δυναµικού. Οι παραπάνω εξελίξεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές αν αναλογιστεί κανείς ότι το ίδιο διάστηµα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας και η απασχόληση αυξήθηκε περίπου κατά 2,6%. Από πού προκύπτουν αυτές οι θέσεις εργασίας; Σε µεγάλο βαθµό από τις κατασκευές, αλλά και τις υπηρεσίες που συνδέονται µε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Η Αττική, µαζί µε την Στερεά Ελλάδα, φαίνεται να ήταν ουσιαστικά οι δύο µοναδικές περιοχές που στήριξαν την απασχόληση στην Ελλάδα ( θέσεις προσέφεραν η Κεντρική Μακεδονία και η Ήπειρος). Τα µεγαλύτερα προβλήµατα αντιµετώπισε η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Η φυγή των επιχειρήσεων προς τις χώρες των Βαλκανίων οδήγησε σε απώλεια θέσεων. ύο λόγοι αύξησης της ανεργίας Ωστόσο η ανεργία δεν αυξήθηκε, αλλά µειώθηκε καθώς µεγάλο µέρος του «ακριτικού» πληθυσµού, είτε µετανάστευσε, είτε αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από την αγορά εργασίας (ο αριθµός των άεργων αυξήθηκε από το 1998 κατά 20%). Κατά 10% µειώθηκε η απασχόληση στα νησιά του Ιονίου, τα οποία έχασαν από το 1998 συνολικά θέσεις εργασίας, όσες περίπου και η Θεσσαλία. Τα προβλήµατα «σύνδεσης» της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, καθρεφτίζονται στις τεράστιες αποκλίσεις που υπάρχουν στις ευκαιρίες για απασχόληση, ανάλογα µε τη µόρφωση κάθε εργαζόµενου. Από το 1998, η απασχόληση στους αποφοίτους Λυκείου και τεχνικών 4 ΠΕΠ (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Εκτός των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) υπάρχουν προγράµµατα µε καθαρά περιφερειακή διάσταση

5 σχολών, αυξήθηκε κατά 13,3% και 24,6% αντίστοιχα, όταν µειώθηκαν κατά 90% στους φοιτητές πανεπιστηµίου. Έντονες πιέσεις αντιµετωπίζουν οι νέοι. Ενώ από το 1998 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,6%, στους νέους στην κυριολεξία «κατακρηµνίστηκε» : στους νέους ηλικίας ετών η πτώση έφτασε στο 45% (χάθηκαν θέσεις) και στις ηλικίες ετών η απώλεια ήταν της τάξης του 12% ( θέσεις). Οι πολλαπλές ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας, δεν φαίνεται να επηρέασαν σοβαρά την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων, ιδίως εµπορικού περιεχοµένου. Οι διαδικασίες ενίσχυσης των νέων επιχειρηµατιών, που κατέφευγαν σε αυτό τον τρόπο εισόδου στην αγορά εργασίας, προκειµένου να δώσουν διέξοδο στην ανεργία τους, µε την ενίσχυση φυσικά της οικογένειας τους, αποτέλεσε τον κυρίαρχο άξονα ανάπτυξης οριζόντιων προγραµµάτων στήριξης τόσο από τον ΟΑΕ, όσο και από το ΥΠΑΝ. Οι λόγοι είναι προφανείς. Κανένας δεν είχε κάνει απογραφή της δυναµικής των περιφερειών, των αναγκών τους για σχέδια επιχειρηµατικότητας, τις προτεραιότητες των ανέργων, τις τοπικές εκροές του εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού συστήµατος. Κανένας δεν έλαβε υπόψη του κατά τον σχεδιασµό την έλλειψη συστηµάτων αξιολόγησης /παρακολούθησης των δράσεων (βλ. προγραµµάτων) για την αποτύπωση των πραγµατικών συνθηκών ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Οι περιοχές των Αθηνών και της Θεσ/νίκης, εισέπραξαν, λόγω κυρίως πληθυσµιακού κριτηρίου, την µερίδα του λέοντος στις επιχορηγήσεις για την επιχειρηµατικότητα. Με το δεδοµένο ότι υπήρχε συγχρηµατοδότηση των εθνικών πόρων µε τους κοινοτικούς πόρους, µεγάλο µέρος των χρηµάτων δόθηκαν σε αµφιβόλου περιεχοµένου επιχειρηµατικά σχέδια µε σχετικά µικρό ποσοστό βιωσιµότητας (πχ. Καφενεία-ουζερί, εµπορικά καταστήµατα κλπ). Αντίθετα απουσίαζαν επιχειρηµατικά σχέδια για την δηµιουργία συνεταιριστικών Μονάδων εκµετάλλευσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους πχ. Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, ενώ ελάχιστες υπήρξαν οι επενδύσεις στην νέα τεχνολογία και τις επικοινωνίες. Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, απετέλεσε και πάλι τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων. Είναι φανερό ότι ο µεταπολεµικός ελληνικός κρατικός µηχανισµός, εξελίχθηκε κατά τρόπο εξαιρετικά «ανορθολογιστικό». Υπάρχει, µάλιστα, σωρεία µαρτυριών, πού υπογραµµίζουν, ότι κατά τη µεταπολεµική περίοδο η «δυσλειτουργία» του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο έντονη, απ ό,τι ήταν στον µεσοπόλεµο. Η αλόγιστη ταχύτατη υπερδιόγκωση του µηχανισµού, ο τρόπος

6 επιλογής των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, το γενικότερο πολιτικό κλίµα, ή κρίση των αξιών και ή υδροκεφαλική δοµή των υπηρεσιών, η σώρευση εργασιών νέου τύπου µε τα προγράµµατα της ΕΕ από φορείς όπως ο ΟΑΕ, η ΓΓ Νέας Γενιάς ή το ΥΠΑΝ, εκτιµάται ότι συνέβαλαν στην περαιτέρω κατολίσθηση της λειτουργικότητας του ηµοσίου, πού απ αυτή την άποψη µπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σήµερα «σε οπισθοδρόµηση», σε σχέση µε τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Στην πραγµατικότητα, η κοινωνική κατασκευή των γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι κατ' αρχήν «αυθαίρετη», µε την έννοια ότι δεν υπακούει κατ' ανάγκην και εξ ορισµού σε καµιά εγγενή στοχοθεσία 5. Από το 1984 και µετά η χώρα µας µε την συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ, εφήρµοσε, στην βάση του τότε αναπτυξιακού Νόµου 1262/82, µε αρµόδιο φορέα πρώτιστα τον ΟΑΕ, δέσµη επιδοτήσεων για τους ΝΕΕ, προκειµένου οι τελευταίοι να εισπράξουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης τους, ο οποίος θεωρείται κρίσιµος για την µελλοντική βιωσιµότητα της, µέρος του επενδυµένου κεφαλαίου κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Μερικές από αυτές ήταν να είναι ηλικίας χρόνων, να µην αγοράσουν ήδη λειτουργούσα επιχείρηση, να είναι άνεργοι, να µην εντάσσεται η επιχείρηση σε ορισµένες εξαιρέσεις, όπως τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν βραδινές ώρες πχ. µπαρ, τυχερά παιχνίδια κλπ. Τα προγράµµατα του ΟΑΕ γνώρισαν µεγάλη ζήτηση από το 1984 µέχρι και το 1999, αλλά και µεταγενέστερα καθώς απετέλεσαν κύριο άξονα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και ανάπτυξης ενεργητικών πολιτικών. εν ήταν όµως στοχευόµενα σε ορισµένους σηµαντικούς για την ελληνική οικονοµία, τοµείς (πχ. µεταφορές, πληροφορική, επικοινωνίες, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ), ενώ δεν είχαν παρά οριζόντια εφαρµογή (σχεδιασµένα από το Κέντρο για όλη την Ελλάδα, δίχως αναγνώριση των περιφερειακών και άλλων ανισοτήτων της χώρας). Ταυτόχρονα σχεδόν µε τον ΟΑΕ, το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω του ΕΟΜΜΕΧ εφήρµοσε µε την συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ, αλλά και του ΕΤΠΑ 6 προγράµµατα στήριξης τόσο των νέων επιχειρηµατιών ( ανδρών και γυναικών), προκειµένου να αγοράσουν εξοπλισµό, ή να προχωρήσουν σε ορισµένες άυλες ενέργειες (πχ. πιστοποίηση ISO), ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν προγράµµατα ενίσχυσης των ήδη λειτουργούντων ΜΜΕ που επίσης επιδοτούσαν την αγορά καινούργιου εξοπλισµού από τις επιχειρήσεις. Τα προγράµµατα αυτά µε µικρές παρεκκλίσεις συνεχίζονται έως και σήµερα. Σηµαντικός αριθµός επιχειρηµατιών, βρήκε 5 βλ. και Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΚΡΑΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, στη µεταπολεµική Ελλάδα. Εκδόσεις: Θεµέλιο, ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 επιπλέον πόρους, εκτός της προσωπικής συµµετοχής στην επένδυση για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας του, µε την αγορά σύγχρονου εξοπλισµού. Τέλος τα ΠΕΠ 7 δηµιούργησαν επίσης, έστω και µικρή κίνηση ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, καθώς µέσω Τραπεζών κυρίως, ενισχύουν εργοδότες που θα υποβάλλουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο για χρηµατοδότηση. Όλα αυτά µπορεί να φαίνονται σωστά και να ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα ( νέα ή υφισταµένη) στην χώρα µας. Τι γίνεται όµως µε τις επενδύσεις ( κεφάλαια επιχειρηµατικότητας ) που πρέπει επίσης να προσελκύσουµε σαν χώρα, για την επίτευξη της ανάπτυξης. Εδώ καθοριστικό αρνητικό παράγοντα για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, αποτελεί το υψηλό κόστος, που απαιτείται για την έναρξη µίας επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας. Με µια κουβέντα: Πενταπλάσιο το κόστος έναρξης µίας εταιρείας σε σχέση µε την Ε.Ε. Στο 35,2% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται το κόστος έναρξης µίας επιχείρησης στην Ελλάδα (βλ. Πίνακα ΙΙ), έναντι 7,5% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία, ης Ηνωµένες Πολιτείες και τη ανία, το κόστος διαµορφώνεται στο 1,1%, 0,9%, 0,6% και 0% αντίστοιχα! Παράλληλα η «οδύσσεια» των επιχειρηµατιών (ελλήνων και ξένων) επί ελληνικού εδάφους, συνοψίζεται σε 38 µέρες «τρεξίµατος» στις διάφορες υπηρεσίες (βλ. Πίνακα Ι). Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, αποτυπώνουν την υστέρηση που παρουσιάζει η Ελλάδα στον κρίσιµο τοµέα της επιχειρηµατικότητας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο χρόνο για την έναρξη της επιχείρησης, η Ελλάδα βρίσκεται στην οµάδα των χωρών στις οποίες απαιτείται ο περισσότερος χρόνος. Είναι ενδεικτικό ότι σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η ανία οι α- παιτούµενες µέρες «ταλαιπωρίας» ελαχιστοποιούνται σης 14,13,11,8, 5 και 4. Τα στοιχεία αυτά είναι στο ίδιο µήκος κύµατος και µε τα ευρήµατα της έρευνας που διενήργησε πρόσφατα ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, σύµφωνα µε την οποία η γραφειοκρατία συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις µεταξύ των σηµαντικότερων 7 ΠΕΠ Περιφερειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, ένα για κάθε µία από τις 13 περιφέρειες της χώρας (βλ. επίσηµο site στο Ιντερνετ της χώρας στην διεύθυνση: http//www.3kps.gr )

8 προβληµάτων που θέτουν οι επιχειρηµατίες, ενώ ακολουθούν η φορολογική νοµοθεσία, η περιοριστική εργασιακή νοµοθεσία, οι φορολογικοί συντελεστές και η διαφθορά. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για το περιβάλλον άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την ΕΕ και την υστέρηση που παρουσιάζει η ΕΕ στον τοµέα αυτό, είναι τα συγκριτικά στοιχεία που παραθέτει η µελέτη ΗΠΑ ΕΕ : Σύµφωνα µε αυτά για τη δηµιουργία µίας επιχείρησης στις ΗΠΑ χρειάζονταν πέρσι µόλις 5 ηµέρες, ενώ το κόστος ανερχόταν µόλις στο 0,5% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο απαιτούµενος χρόνος ήταν 36 ηµέρες, ενώ το κόστος διαµορφώθηκε στο 7,5% του µέσου κατά κεφαλήν κοινοτικού ΑΕΠ. Στην Ιαπωνία απαιτούνται 31 ηµέρες, ενώ το κόστος ανέρχεται στο 10,6% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αξίζει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 11η θέση σε ό,τι αφορά σης µέρες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση οφειλοµένων ποσών δια της δικαστικής οδού. Το µικρότερο χρόνο για τη διεκδίκηση οφειλοµένων απαιτεί η Τυνησία (27 µέρες), η Ολλανδία (48 µέρες) και η Νέα Ζηλανδία (50 µέρες). Επίσης 27 χώρες απαιτούν λιγότερο χρόνο από την Ελλάδα για το κλείσιµο µίας επιχείρησης. Στην ίδια θέση µε την Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Νέα Ζηλανδία, ο Παναµάς, η Νότια Αφρική και η Σουηδία. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ : Ιρλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λιθουανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία και Γερµανία, είναι µεταξύ των χωρών στις οποίες χρειάζεται µικρότερο διάστηµα για το κλείσιµο των επιχειρήσεων από ό,τι στην Ελλάδα. Τέλος, µισθούς 133 εβδοµάδων θα χρειαστεί να καταβάλλει ο εργοδότης στην Ελλάδα, στην περίπτωση που απολύσει έναν µέσο εργαζόµενο µε προϋπηρεσία 20 ετών, ποσό που είναι το ένατο υψηλότερο που παρατηρείται µεταξύ 145 εξεταζόµενων χωρών. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

9 ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΕΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ % ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ,4 0,6 1 1,8 2,2 2,2 4,7 5,6 5,8 5,8 7,5 10,1 10, ,5 13,5 13,5 15,2 16,7 18, ,9 35,2 ΧΩΡΕΣ

11 ΜΕΡΟΣ Β : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το σχετικό πρόγραµµα του ΟΑΕ, από την αρχή της εφαρµογής του, έλαβε το όνοµα πρόγραµµα «ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». Με τον τίτλο αυτό καθορίστηκε και ο βασικός του στόχος, που ήταν η δηµιουργία θέσεων εργασίας µε την µορφή της αυτοαπασχόλησης. Αναλυτικότερα, µε τον όρο «νέων» υπονοείται ότι το πρόγραµµα απευθυνόταν σε ανέργους, που για πρώτη φορά θέλουν να µπουν στην παραγωγική διαδικασία, ανοίγοντας µια νέα, µικρή κυρίως επιχείρηση. Ο τίτλος αυτός παρότι δεν αντιστοιχεί µε την πραγµατικότητα, εξακολουθεί να ισχύει ακόµα και σήµερα, χωρίς να περιορίζεται σε ηλικιακά νέους ανέργους, ούτε και να απευθύνεται σε αυτοαπασχολούµενους που για πρώτη φορά ασκούν ελεύθερη δραστηριότητα. Επίσης ο τίτλος «πρόγραµµα ελευθέρων επαγγελµατιών» αρχικά υπονοούσε εκείνους, που θα δηµιουργούσαν µία µικρή επιχείρηση, που στην φορολογική γλώσσα ονοµάζουµε «επιτηδευµατίες». Εκτός όµως από αυτούς, χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, που ανήκαν στον δευτερογενή τοµέα κατασκευής και µεταποίησης προϊόντων, αλλά και σε συνεταιρισµούς ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, εταιρικές (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) κλπ. Ένας δεύτερος στόχος του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία «δευτερογενούς απασχόλησης», δηλαδή θέσεων εξηρτηµένης εργασίας, που θα δηµιουργούσε µε την πάροδο του χρόνου η νέα επιχείρηση, εάν βέβαια επιβίωνε κατά τα επόµενα χρόνια της λειτουργίας της. Σύντοµη αναδροµή στην χρονική περίοδο (Α και Β ΚΠΣ) Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης των προγραµµάτων του ΕΚΤ και εποµένως και του προγράµµατος των ΝΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραµµές των προγραµµάτων του ΕΚΤ, αποτέλεσαν την αφετηρία στην οποία στηρίχθηκαν µεταξύ των άλλων και τα προγράµµατα των ΝΕΕ. Οι βασικές αρχές της λειτουργίας των προγραµµάτων, δεν άλλαξαν µε την πάροδο των ετών. Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε µε µικρές παραλλαγές µέχρι σήµερα, στην αρχική του µορφή. Απλά διαχρονικά µειώθηκαν οι εξαιρούµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εντάχθηκαν

12 τα «ελευθέρια επαγγέλµατα 8», δηµιουργήθηκε πλέγµα ελέγχων για την διακρίβωση της λειτουργίας της επιχείρησης, δόθηκαν περισσότερα χρήµατα (βλ. επιχορηγήσεις) σε άτοµα µε ιδιαίτερα προβλήµατα (ΑΜΕΑ, γυναίκες κλπ) ή περιοχές υπό οικονοµική κρίση. Νοµικό καθεστώς: Η νοµική βάση του προγράµµατος των ΝΕΕ είναι το άρθρο 29 του Ν.1262/1982 στο οποίο µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι: «Για το σκοπό της καταπολέµησης της ανεργίας µε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχόλησης, που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας µετά από γνώµη της Σ του ΟΑΕ». Επειδή στο άρθρο αυτό, ορίζεται ότι επιτρέπεται µόνο η δηµιουργία προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού από αυτές και όχι για αυταπασχόληση, µε το Προεδρικό ιάταγµα 245/7 Ιουλίου 1986 ορίστηκε ότι: «Οι ενισχύσεις του άρθρου 29 του Ν 1262/1982, µπορούν να παρέχονται για την δηµιουργία δραστηριοτήτων επαγγελµατιών που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελµα µε εξαίρεση τις δραστηριότητες ελευθέριων επαγγελµάτων. Τα προγράµµατα απασχόλησης, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ανωτέρω κατηγορίες». Οι κυριότερες διοικητικές ρυθµίσεις (Α ΚΠΣ) : Το πρόγραµµα αφορούσε δύο µεγάλες ηλικιακές κατηγορίες: και ετών. Τα άτοµα που µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν σε µία επιχείρηση δεν µπορούσαν να είναι περισσότερα των 2. Καθιερώθηκαν εξαιρέσεις για τη χρηµατοδότηση καταστηµάτων µε τυχερά παιχνίδια, ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΛΑΧΕΙΩΝ, τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ. Η εφαρµογή του προγράµµατος στο Β & Γ ΚΠΣ Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων θα προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές (συγχρηµατοδότηση). 8 ως «ελευθέρια» επαγγέλµατα καθορίζονται εκείνα που ασκούνται χωρίς την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένου ωραρίου κατά την άσκησή τους. Για παράδειγµα αναφέρουµε το επάγγελµα του ιατρού, δικηγόρου, ζωγράφου κλπ. Τα «ελευθέρια» επαγγέλµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Εµπορίου είναι περίπου 25, τα οποία εξαιρέθηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος.

13 Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται ανάλογα µε την κατηγορία της επιχείρησης ή την επαγγελµατική ειδικότητα ή τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κατά περιοχή. Στα προγράµµατα αυτά είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται και στάδιο κατάρτισης, εξοικείωσης και προσαρµογής στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Οι βασικές αλλαγές του προγράµµατος ΝΕΕ : Οι οµάδες ανέργων από δύο που ήταν τα προηγούµενα χρόνια (άνεργοι και 26-60) έγιναν τέσσερις. Προσετέθησαν δύο ακόµα οµάδες. Η πρώτη αφορούσε στις γυναίκες ανέργους και η δεύτερη στους ανέργους ορισµένων περιοχών, που αποτέλεσαν τους λεγόµενους «θύλακες υψηλής ανεργίας», όπως του Λαυρίου, της Κοζάνης, του Μαντουδίου κλπ (περιοχές στις οποίες µεγάλες επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω αλλαγών της οικονοµίας και αναδιαρθρώσεων της παραγωγής). Ο αριθµός των θέσεων και του συνολικού ποσού που απορροφήθηκε, επιχειρήθηκε µε σχετική επιτυχία, να κρατηθεί στα προϋπολογισθέντα για να µην γίνουν υπερβάσεις, όπως συνηθιζόταν να γίνεται τα προηγούµενα χρόνια. Η παρακολούθηση έγινε µε off-line µηχανογραφικό σύστηµα, το οποίο όµως καθυστερούσε στην έκδοση αποτελεσµάτων, λόγω προβληµάτων στην έγκαιρη αποστολή-καταχώρηση των στοιχείων στην ιοίκηση. Επιχειρήθηκε η αυξηµένη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων που ανήκουν στην παραγωγή προϊόντων νέας τεχνολογίας, ανάπτυξη των ήπιων µορφών ενέργειας, των καλών τεχνών, του πολιτισµού, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (όπως η φύλαξη παιδιών και δηµοσίων χώρων, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ). Υπενθυµίζουµε ότι οι ανωτέρω κλάδοι της οικονοµίας, που θεωρήθηκε ότι µπορούν να δώσουν πολλές θέσεις εργασίας, ονοµάστηκαν την περίοδο αυτή «νέα κοιτάσµατα απασχόλησης» (Nouveaux gissements d emploi) και κατά τα επόµενα χρόνια βασίσθηκαν στους κλάδους αυτούς, πολλά κοινοτικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Για τους µακροχρόνια ανέργους λαµβάνεται για πρώτη φορά ειδική µέριµνα. Είναι η εποχή που οι µακροχρόνιοι άνεργοι στην Ελλάδα καταλαµβάνουν την πρώτη θέση µεταξύ των άλλων κατηγοριών ανέργων και φθάνουν στο 55% περίπου του συνόλου αυτών. Οι διευκολύνσεις που δόθηκαν, αφορούσαν στο ύψος του «διατεθέντος αρχικού κεφαλαίου» που θα έπρεπε να διαθέτει ο άνεργος για να ανοίξει µία δική του επιχείρηση και έφθανε στο 50% του ποσού της επιχορήγησης. Οι ίδιες ρυθµίσεις ίσχυσαν και για τους επιδοτούµενους άνεργους.

14 Στις εταιρικές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, επιχορηγούνται µέχρι 3 άτοµα αντί των 2. Οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων ίσχυσαν και κατά την περίοδο αυτή. Μία σηµαντική καινοτοµία του προγράµµατος ήταν η πρόβλεψη κατάρτισης των υπαγόµενων στο πρόγραµµα ΝΕΕ. Με βάσει ειδική έρευνα που έκανε η /νση Απασχόλησης του ΟΑΕ, επιβεβαιώθηκε το σχετικά υψηλό ποσοστό των επαγγελµατιών που µετείχε στο πρόγραµµα και το οποίο ζητούσε να καταρτισθεί σε θέµατα λειτουργίας µίας µικρής επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό έφθανε το 42% των ερωτηθέντων. Το πρόγραµµα της προκατάρτισης των Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ανέλαβε να διεκπεραιώσει η /νση Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕ. Τελικά η προκατάρτιση δεν έγινε, λόγω οργανωτικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά το στάδιο της προετοιµασίας της. Επίσης άλλη µία καινοτοµία του προγράµµατος ήταν η επιχειρούµενη αποκέντρωση του, αφ ενός µε έκδοση αποφάσεων υπαγωγής σε τοπικό επίπεδο, εφ ετέρου µε την εκδίκαση των εντάσεων στα δύο επίπεδα (περιφερειακή /νση, ιοίκηση). Αρχικά υπήρχαν εξαιρέσεις ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων οι κυριότερες των οποίων είναι: - των Ελεύθερων Επαγγελµάτων (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες κλπ), - των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα εκτός από ορισµένες περιπτώσεις (ιχθυοκαλλιέργεια, σηροτροφία, τυροκοµία, εκτροφή σαλιγκαριών και θερµοκηπίων), - των εργολάβων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κλπ, - των πλανόδιων επιχειρήσεων, - των πρακτορείων ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ κλπ, - των ψυχαγωγικών επιχειρήσεων, καφενείων, καφετεριών, λεσχών, ψησταριών κλπ, - των φροντιστηρίων, - των Ανωνύµων Εταιρειών, - των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται και σαν χώροι διαµονής του ιδιοκτήτη.

15 Στον πρωτογενή τοµέα οι δραστηριότητες περιορίζονται σε εκείνες που αναφέρονται στην οστρακοτροφία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την σηροτροφία, την τυροκοµία, την εκτροφή σαλιγκαριών και των θερµοκηπίων. Στον δευτερογενή τοµέα και τον τριτογενή τοµέα, επιτρέπεται η επιχορήγηση όλων των δραστηριοτήτων, εκτός από τις εποχικές επιχειρήσεις, όπως συσκευαστήρια φρούτων, λαχανικών κλπ, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των εργαστηρίων-κέντρων ελευθέρων σπουδών, των ψυχαγωγικών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ και των βραδινών κέντρων. Και στην περίπτωση αυτή και οι εντάξεις και οι εξαιρέσεις έχουν καθοριστεί εµπειρικά, χωρίς συστηµατική µελέτη. Βέβαια η εµπειρία αυτή σχετίζεται µε ορισµένες πρακτικές διαπιστώσεις, όπως η αδυναµία πραγµατοποίησης ελέγχου, τις νυχτερινές ώρες, η µη χρηµατοδότηση ευκαιριακών ή αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων όπως φροντιστήρια κλπ. Χωρίς φυσικά η άποψη να συµπλέει µε την συµβολή τους στην αύξηση της απασχόλησης. Κατωτέρω παρουσιάζονται πινακοποιηµένα στοιχεία 9 του προγράµµατος ΝΕΕ τα 3 τελευταία έτη από την σχετική µελέτη αξιολόγησης του έργου που ανατέθηκε σε εξωτερικό φορέα. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓHΘΕΝΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ( ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΦΥΛΟΥ 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ΕΤΟΣ Γ A 9 Μη δηµοσιευµένα επεξεργασία Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ Τοµέας Σύνδεσης µε ενεργητικές πολιτικές

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Συγκεντρώσεις ανά κλάδο Σύνολο περιόδου, Λιανικό εµπόριο 46,43% 2.Εστιατόρια, καφενεία ΚΛΠ συναφή κέντρα 17,94% 3. Κατασκευή ειδών αµφιέσεως 3,77% 4. Χονδρικόν εµπόριον 3,70% 5. Κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα καλλονής 2,89% 6. Λοιπαί υπηρεσίαι προσφερόµεναι εις το κοινό Μ.Α.Α. 2,85% 7. Υπηρεσίαι προσφερόµεναι εις τας επιχειρήσεις 2,27% 8.Άλλοι 20,15% Σύνολο 100% ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΣΥΝΟΛΟ 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 64,37% Οι 2 µεγαλύτεροι κλάδοι 15,48% Οι επόµενοι 5 µεγαλύτεροι κλάδοι 20,15% Όλοι οι υπόλοιποι

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 66,63% 22,36% 11,01% Αττική Θεσσαλονίκη ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Κατανοµή ΝΕΕ, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61,5% 38,5% Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 51,6% 48,4% ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 38,2% 61,8% Τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 46,9% 53,1% Ανώτερης- Ανώτατης εκπαίδευσης Γυναίκα Άνδρας Ειδικά όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο, παρατηρείται ότι όσο αυτό είναι χαµηλότερο (πρωτοβάθµια εκπαίδευση), τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των γυναικών (61,5%) σε σχέση µε τους άνδρες. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η αναλογία εξισορροπείται, ενώ στην Τεχνική Επαγγελµατική εκπαίδευση αντιστρέφονται τα ποσοστά, µε τους άνδρες να κατέχουν ποσοστό 61,8% και οι γυναίκες να υποχωρούν στο 38,2%. Στους αποφοίτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, υπερτερούν και πάλι οι άνδρες µε ποσοστό 53,1%, έναντι 46,9% των γυναικών.

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Κατανοµή των ΝΕΕ ανά ηλικία και εκπαιδευτικό επίπεδο. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,8% 37,7% 51,6% Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 53,2% 34,7% 12,1% ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 60,7% 29,5% 9,8% Τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 50,0% 40,4% 9,6% Ανώτερης- Ανώτατης εκπαίδευσης ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Ποσοστό παρακολούθησης είδους σεµιναρίων από τους ΝΕΕ 40,0% 38,1% 35,0% 30,0% 25,0% 21,6% 20,0% 14,4% 15,0% 10,0% 5,0% 5,6% 4,5% 3,6% 3,4% 3,2% 0,0% Τεχνικά Πληροφ. Οικον. Αισθ.- ιαιτ.- Κοµµωτ. Μάρκετινγκ Τουριστ. Περιβαλ. Πωλήσεις Οι σηµαντικότεροι λόγοι που ώθησαν ένα άτοµο, να ξεκινήσει µία νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα, είναι: Α) έµφυτη παρόρµηση παρότρυνση από περιβάλλον ύο στους τρεις ΝΕΕ δεν είχαν ποτέ κάποια σχέση µε επιχείρηση κατά το παρελθόν. Από όσους ΝΕΕ είχαν οι ίδιοι δικιά τους επιχείρηση κατά το παρελθόν (7,6% στο σύνολο του δείγµατος), οι άνδρες υπερισχύουν από τις γυναίκες µε 9,6% έναντι 5,6%. Στις λοιπές περιπτώσεις έµµεσης σχέσης µε επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν διαφαίνονται αξιόλογες

19 διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο. Επίσης, οι απόφοιτοι ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό (41,4%) ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο όλων εκείνων που στο παρελθόν είχαν τη δική τους επιχείρηση. Σχετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διάσταση της διατηρησιµότητας της επιχείρησης, µε κριτήριο την προγενέστερη επιχειρηµατική εµπειρία του ΝΕΕ. Έτσι, όσοι οι ίδιοι είχαν επιχείρηση στο παρελθόν εµφανίζουν διατήρηση της µέχρι σήµερα σε ποσοστό 94,7%, έναντι 92,5% για όσους ουδέποτε είχαν παρόµοια εµπειρία µέχρι τώρα. Τέλος, οι περισσότεροι ΝΕΕ µε προηγούµενη επιχειρηµατική εµπειρία εντοπίζονται στην Περιφέρεια της Αθήνας (26,3%) και στην συνέχεια στην Μακεδονία (23,0%) και οι λιγότεροι στην Ήπειρο (µόλις 1,3%, όταν όµως η Περιφέρεια συµµετέχει στον συνολικό αριθµό του δείγµατος ΝΕΕ κατά 3,1%). Β) Η δυσκολία ανεύρεσης µισθωτής απασχόλησης Το 60,3% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η δυσκολία ανεύρεσης απασχόλησης, υπήρξε, επίσης, σηµαντικός παράγοντας για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Για τους άρρενες, είναι παράγοντας µικρότερης σηµασίας από ότι στις γυναίκες, ενώ, είναι εµφανής η πίεση στις ηλικίες άνω των 45 ετών, όπου το ποσοστό των τασσοµένων υπέρ ανέρχεται σε 72,1%. Η λογική αυτή ισχύει και στους λιγότερο µορφωµένους, όπου οι απόφοιτοι της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµίας εκπαίδευσης τάσσονται υπέρ του παράγοντα αυτού περισσότερο από ότι οι απόφοιτοι Ανώτερης και Ανώτατης. Γ) Η δυνατότητα επιχορήγησης από ΟΑΕ Το 57,5% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η επιχορήγηση από τον ΟΑΕ, υπήρξε, ένα σηµαντικό κίνητρο για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Αν συνυπολογισθεί και το ποσοστό των όσων πιστεύουν ότι το Πρόγραµµα του ΟΑΕ επηρεάζει έστω και λίγο (29,1%) στην επιλογή τους, τότε όσοι έλκονται από την επιχορήγηση ανέρχονται στο 86,6%. Για τους άρρενες (51,1%), είναι παράγοντας µικρότερης σηµασίας από ότι στις γυναίκες, καθώς το 63,8% αυτών δηλώνει ότι επηρεάζεται σηµαντικά από την επιχορήγηση έναντι 51,1% επηρεασµού των ανδρών. ) Η στήριξη από την οικογένεια Το 69,9% των ερωτηθέντων, πιστεύει και για να το δηλώνει µεταγενέστερα, σηµαίνει ότι την είχε - ότι η οικογενειακή στήριξη υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Για τους άρρενες (63,8%), είναι παράγοντας µικρότερης σηµασίας από ότι στις γυναίκες (76,0%), ενώ δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση της άποψης αυτής ανάλογα µε τις ηλικίες και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ακόµη, το κριτήριο αυτό φαίνεται ότι

20 δεν παίζει κάποιο ρόλο στην βιωσιµότητα της επιχείρησης, έστω και αν ενδεχοµένως θα αναµενόταν το αντίθετο. Βασικά συµπεράσµατα 1) Σηµαντικά υψηλό είναι το ποσοστό του δείγµατος που πληροφορείται περί του προγράµµατος ΝΕΕ, αφενός από καθένα από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον τους και αφετέρου από τον ΟΑΕ. Από όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης από κοινού, πληροφόρηση αντλεί µόνον περί το 15% του πληθυσµού, που προσφεύγει στο φιλικό περιβάλλον και στον ΟΑΕ, ενώ κάπως περισσότεροι είναι όσοι πληροφορούνται για τα σχετικά από τον λογιστή τους. 2) Όσο µεγαλώνει η ηλικία και βελτιώνεται το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος αυξάνεται και το µέγεθος του πληθυσµού που βασίζεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 3) Στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι ΝΕΕ απευθύνονται στον ΟΑΕ σε αρκετά µικρότερο βαθµό, σε σύγκριση µε τον βαθµό που αυτό συµβαίνει στην επαρχία. 4) Στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Θράκης κατά πρώτον και εν µέρει στην Αθήνα καταγράφεται σηµαντική εξάρτηση από τον λογιστή. 5) Η επαφή µε τον λογιστή δεν φαίνεται να επηρεάζει θετικά την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, καθώς µεταξύ αυτών των ΝΕΕ καταγράφεται µεγαλύτερο ποσοστό µη ενεργών επιχειρήσεων, σε σύγκριση µε τις άλλες κατηγορίες ΝΕΕ. 6) Το 80% του δείγµατος θεωρούν τη λήψη της επιχορήγησης, ως πιο σηµαντική ή τουλάχιστον ισοδύναµα σηµαντική µε άλλα προβλήµατα που οι ΝΕΕ αντιµετωπίζουν στις προσπάθειες τους. 7) Οι γυναίκες θεωρούν την επιχορήγηση σηµαντικότερη από όσο οι άνδρες, ενώ όσο µεγαλώνει η ηλικία και όσο χαµηλότερα ευρίσκεται το µορφωτικό επίπεδο τόσο περισσότερο αυξάνεται η εξάρτηση από την επιχορήγηση. 8) Το 70% του δείγµατος εκτιµά ότι το ύψος της επιχορήγησης υπήρξε µικρότερο από εκείνο, που υπολόγιζε ότι χρειαζόταν, µε τους άνδρες να εκδηλώνουν αυτό πιο έντονα. 9) Γενικά, η τοποθέτηση έναντι των υπηρεσιών του ΟΑΕ υπήρξε θετικότατη, καθώς φαίνεται ότι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος. 10) Σχετικό πρόβληµα µη σωστής εξυπηρέτησης, εστιάζεται περισσότερο στις Περιφέρειες Θεσσαλονίκης (16,3%) και (9,9%), ενώ µικρότερο εκφράζεται στην Ήπειρο (µόλις 1,6%).

21 11) Καταγράφεται µικρή διείσδυση των Υπηρεσιών του ΟΑΕ µεταξύ των ενδιαφεροµένων για το πρόγραµµα που προέρχονται από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Αντίθετα, αυτό δεν φαίνεται να συµβαίνει στις µικρότερες και µε καλλίτερη κοινωνική συνοχή Περιφέρειες. 12) Όσοι αξιολογούν ως υψηλή τη σηµαντικότητα της περιορισµένης χρηµατοδότησης ανέρχονται στο 80% του δείγµατος, µέγεθος που χονδρικά επιβεβαιώνει την προηγούµενη παρεµφερή απάντηση τους. 13) Οι επιβαρηµένες διοικητικές διαδικασίες, φαίνεται να ενοχλούν περισσότερους από δύο στους τρεις ερωτηθέντες ΝΕΕ. 14) Τουλάχιστον ο ένας στους δύο ΝΕΕ (50,5%) δεν αξιολογεί ως σπουδαία τα προβλήµατα που συνήθως αντιµετωπίζονται στο τεχνικό µέρος της παραγωγής. 15) Αντίθετα, σχεδόν 72% του δείγµατος σηµειώνουν τη σηµαντικότητα του προβλήµατος του µικρού µεγέθους της αγοράς. 16) Τέλος, οι έξι στους δέκα φαίνονται να απασχολούνται σε σηµαντικό βαθµό από τα ζητήµατα του αποτελεσµατικού τρόπου διαχείρισης της επιχείρησης τους. Επιχειρηµατικό σχέδιο : Το 60,9% των ΝΕΕ ίδρυσαν µίαν επιχείρηση, χωρίς να έχουν καταστρώσει κάποιο επιχειρηµατικό σχέδιο, τουλάχιστον για το πρώτο διάστηµα (3-5 έτη) µετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες (66,3% γυναίκες, έναντι 55,5% άρρενες). Ενδιαφέρον εµφανίζει η παρατήρηση ότι όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο, τόσο περισσότερη προετοιµασία υπήρξε, από πλευράς σύνταξης επιχειρηµατικού σχεδίου, ενώ αντίθετα, οι µεγάλες ηλικίες (άνω 45) καταγράφουν υψηλότερο του µέσου µέγεθος µη σχετικής προπαρασκευής. Βασικά συµπεράσµατα 1) Η νεοδηµιουργούµενη απασχόληση στις επιχειρήσεις των ΝΕΕ, εµφανίζει σταθερά ανοδική πορεία ανά έτος. Κάθε έτος περισσότερες επιχειρήσεις προσλαµβάνουν προσωπικό µε κάποια σχέση εργασίας, οι περισσότερες εξ αυτών ένα άτοµο. 2) Καταγράφεται πολύ µικρή προτίµηση των ΝΕΕ προς τις «εναλλακτικές» µορφές απασχόλησης (µερική, περιστασιακή, συµβάσεις µαθητείας). 3) Σταδιακά ανά έτος αυξάνεται το ποσοστό των ΝΕΕ που χρησιµοποιούν στις επιχειρήσεις συµβοηθούντες και µη αµειβόµενα µέλη των οικογενειών τους.

22 4) ιαφαίνεται µικρό ενδιαφέρον των ΝΕΕ για την αξιοποίηση του προγράµµατος του ΟΑΕ για την επιχορήγηση τους για τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούν στις επιχειρήσεις τους. Τα ποσοστά των ΝΕΕ που δηµιουργούν πρόσθετη απασχόληση και δεν αξιοποιούν το πρόγραµµα του ΟΑΕ, κυµαίνονται σε επίπεδα µεταξύ 70% και 80%, ανάλογα µε το εξεταζόµενο έτος. Οι γυναίκες ΝΕΕ εµφανίζουν µικρότερο ενδιαφέρον για το Πρόγραµµα, όπως επίσης και οι ΝΕΕ των µεγάλων αστικών κέντρων. 5) Ως προς τις εξελίξεις της παραγωγής, σχεδόν οι µισοί (46,4%) ΝΕΕ πιστεύουν ότι η παραγωγή είναι αυξητική σε σύγκριση µε το εκάστοτε προηγούµενο έτος. Αυτό δηλώνεται από όλες σχεδόν τις κοινωνικές οµάδες, εκτός από τους αποφοίτους Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι γυναίκες και οι άνω των 45 ετών καταγράφουν περιορισµένα ποσοστά στην αυξητική τάση, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες κοινωνικές οµάδες. Τα υψηλότερα ποσοστά βελτίωσης επισηµαίνονται στους κάτω των 35 ετών και ιδίως στους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 6) Αξιοσηµείωτη είναι η επισήµανση ότι καταγράφονται επιχειρήσεις που, παρά την αυξητική τους τάση, αναγκάζονται για διαφόρους λόγους να σταµατήσουν τη λειτουργία τους ( αφορά ποσοστό 14,3% από όσες δεν είναι πλέον ενεργείς). 7) Γενική διαπίστωση είναι ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εµφανίζουν καλλίτερα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε εκείνες που λειτουργούν στις άλλες περιοχές της χώρας. 8) Η ευρεία πλειοψηφία των ΝΕΕ (72,3%) δεν απαντάει για το επίπεδο στο οποίο κυµαίνεται ο τζίρος τους και βέβαια και τα λοιπά εξεταζόµενα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων (δαπάνες, καθαρά κέρδη κλπ). Μεταξύ αυτών που δίνουν απαντήσεις στα σχετικά ερωτήµατα, καταγράφεται αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τους ανά έτος. Το έτος 2003 η βελτίωση αυτή είναι σηµαντική. Η σταθερή ανά έτος βελτίωση αφορά εξίσου και το κριτήριο των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. 9) Οι ΝΕΕ από την Θεσσαλονίκη καταγράφουν τους υψηλότερους τζίρους και τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη, σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. 10) ύο στους τρεις ΝΕΕ προµηθεύτηκαν πρόσθετο εξοπλισµό ύστερα από την έναρξη της δραστηριότητας τους, ενώ περίπου ένας στους δέκα αναζήτησε νέο, βελτιωµένο, χώρο εγκατάστασης τους ύστερα από την έναρξη δραστηριότητας.

23 11) Περισσότεροι από εννέα στους δέκα ΝΕΕ, δηλώνουν την ύπαρξη ανταγωνιστών τόσο στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης όσο και στην τοπική αγορά τους. Οι υπόλοιποι περίπου 10% δηλώνουν αξιοµνηµόνευτη αυτοπεποίθηση για τα «προϊόντα» που προσφέρουν, δείχνοντας ότι δεν επηρεάζονται από τον ανταγωνισµό. 12) Σχεδόν έξι στους δέκα δεν πιστεύουν ότι η επιχορήγηση του ΟΑΕ υπήρξε κάποιο ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, ενώ περίπου τρεις στους τέσσερις εκτιµούν ότι από την δική τους παρουσία στην αγορά δεν ζηµιώθηκε κάποιος ανταγωνιστής τους σε καθοριστικό βαθµό. 13) Με την ήδη αποκτηµένη εµπειρία των ετών λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, οι ΝΕΕ αξιολογούν τα συνήθη προβλήµατα που αναµένεται να αντιµετωπίζουν στην αγορά µε τρόπο παρεµφερή µε εκείνον που τα είχαν κρίνει νωρίτερα, εν όψει της τότε έναρξης δραστηριοποίησης τους. Σχεδόν ως προς όλα αυτά τα εξεταζόµενα προβλήµατα, σήµερα οι ΝΕΕ συνειδητοποιούν ότι τα συγκεκριµένα βαραίνουν πάνω τους σε µεγαλύτερο βαθµό από όσο στο ξεκίνηµα τους. 14) Τέλος, έξι στους δέκα ΝΕΕ, δεν κάνει χρήση από την αγορά υποστηρικτικών της λειτουργίας τους µηχανισµών. Από τους λοιπούς που χρησιµοποιούν παρόµοιες υπηρεσίες, οι περισσότεροι το κάνουν για λόγους µάρκετινγκ και διαφήµισης και στην συνέχεια για τη λήψη οικονοµοτεχνικής υποστήριξης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη των δυο φύλλων σχετικά µε την ίδρυση και την επιχορήγηση της επιχείρησης. Οι άρρενες εµφανίζονται περισσότερο «επιχειρηµατίες» σε σχέση µε τις γυναίκες, δεδοµένου ότι η επιχορήγηση επέδρασε λιγότερο σε αυτούς για την έναρξη της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Ενώ οι άρρενες θα ξεκινούσαν την επιχείρηση ούτως ή άλλως, σε ποσοστό 70,7%, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες πέφτει στο 52,6%, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για την ειδική στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Η διαφορά αντιλήψεως ανάµεσα στα δυο φύλλα, σχετικά µε τη βοήθεια που προσφέρει ο ΟΑΕ, τονίζεται ακόµα περισσότερο από τις αρνητικές απαντήσεις των γυναικών στην ερώτηση, που ανέρχεται στο 23,8%, ενώ στους άρρενες ανέρχεται µόλις στο ήµισυ 11,8%. Μεταξύ των δύο φύλλων, προκύπτει ότι η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας ευνόησε περισσότερο τους άρρενες, παρά τις γυναίκες, και τις µικρές ηλικίες περισσότερο από τις µεγάλες. Το ίδιο συµβαίνει επίσης και µε τους περισσότερο µορφωµένους.

24 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41,4% 35,1% 43,7% Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σηµαντικότεροι λόγοι παύσης λειτουργίας της επιχείρησης Ο υπερβολικός ανταγωνισµός φαίνεται να έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο (38,6%) για το κλείσιµο των επιχειρήσεων των ΝΕΕ, ενώ φαίνεται να επηρέασε λιγότερο τους άρρενες, αφού χαρακτήρισαν τον υπερβολικό ανταγωνισµό ως όχι σηµαντικό πρόβληµα σε ποσοστό 51,4%. Επίσης, ηλικιακά ο ανταγωνισµός επηρεάζει περισσότερο τις ηλικίες ως 44 ετών, ενώ για τους επιχειρηµατίες από 45 ετών και άνω ο ανταγωνισµός χαρακτηρίζεται ως µη σηµαντικό πρόβληµα κατά 42,4%. Σηµαντικός, επίσης, λόγος στο κλείσιµο της επιχείρησης φαίνεται να έπαιξε ρόλο και η αδυναµία εξασφάλισης κεφαλαίου κίνησης και δανειοδότησης από τους επιχειρηµατίες (37,1%). Το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται ως πολύ σηµαντικό περισσότερο για τους αποφοίτους Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε µέσο όρο περίπου 43%, σε σχέση µε αυτούς που απάντησαν και ανήκουν στις υψηλότερες βαθµίδες µόρφωσης. Αυτό φαίνεται και από το ποσοστό των αποφοίτων Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αδυναµία εξασφάλισης κεφαλαίου ως µη σηµαντικό πρόβληµα κατά 64,7%. Η αδυναµία ανεύρεσης πόρων, χαρακτηρίσθηκε εξ ίσου από σηµαντικό έως πολύ σηµαντικό πρόβληµα (73,6% συνολικά), µε µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων από τις γυναίκες νέες επιχειρηµατίες που το χαρακτήρισαν ως πολύ σηµαντικό λόγο κατά 40,8%. Η έλλειψη συναφούς επαγγελµατικής εµπειρίας χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία (67,9%) των ΝΕΕ ως καθόλου σηµαντικός λόγος στο κλείσιµο της επιχείρησης, ποσοστό που είναι ακόµα µεγαλύτερο στις απαντήσεις των αντρών επιχειρηµατιών (81,1%). Βέβαια, οι απόφοιτοι Ανωτέρας και Ανωτάτης εκπαίδευσης δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στον παράγοντα αυτόν, µε ποσοστό 23,5% έναντι 12,1% του µέσου όρου. Την ίδια αντιµετώπιση είχαν οι ερωτώµενοι και για το πρόβληµα της έλλειψης κατάρτισής τους. Όπως φαίνεται, η

25 έλλειψη κατάρτισης των ΝΕΕ δεν επηρέασε καθόλου την πορεία της επιχείρησης κατά 71,4%. Το θέµα «επιχειρηµατικότητα» αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά στον σχεδιασµό πολιτικής για προώθηση της απασχόλησης. Σε επίπεδο πολιτικής, παρατηρείται έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχο αποτελεί η λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί πολύ η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στη διοίκηση και την ιδιοκτησία επιχειρήσεων. Η συµµετοχή της γυναίκας επιχειρηµατία ενισχύθηκε από τη µορφή της νέας τεχνολογίας που µείωσε τον αριθµό των ενδιάµεσων τεχνικών στελεχών (blue collars) και από την αλµατώδη ανάπτυξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών. Στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηµιουργηθεί προγράµµατα, που παρέχουν κίνητρα για γυναίκα να ασχοληθεί µε τη δηµιουργία µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όχι µόνο για να µειωθεί η ανεργία, αλλά και για να αµβλυνθούν ορισµένα κοινωνικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την εξαρτηµένη εργασία των γυναικών-µητέρων. Για την κατάσταση των γυναικών στα θέµατα απασχόλησης και ανεργίας, σηµειώνουµε ότι στην περίπτωσή τους τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα και τα ποσοστά απασχόλησης χαµηλότερα συγκριτικά µε τους άνδρες ανάλογων εκπαιδευτικών προσόντων. Το πρόβληµα είναι εντονότερο για τις χαµηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες και τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες οι διαφορές µειώνονται σηµαντικά, χωρίς όµως να εξαλείφονται. Σε γενικές πάντως γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι περισσότεροι κατά αναλογία άνδρες επιχειρηµατίες προέρχονται από χωριά/ κωµοπόλεις παρά γυναίκες. Ή, µε άλλα λόγια, οι περισσότερες σχετικά γυναίκες επιχειρηµατίες, κατάγονται από µεγάλες πόλεις και την Αθήνα. Αυτό ίσως δείχνει µια µορφή συντηρητισµού, που παρουσιάζεται στις µικρές πόλεις και τα χωριά, σχετικά µε την ευχέρεια των γυναικών να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηµατίες. Οι διαπιστώσεις για την Ελληνίδα επιχειρηµατία, που παρουσιάστηκαν, είναι ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές, κυρίως ως προς τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικής της δράσης. Τα παρακάτω βασικά στοιχεία σκιαγραφούν τα ατοµικά χαρακτηριστικά της γυναίκας επιχειρηµατία, που δραστηριοποιείται στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις:

26 Οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι, σε γενικές γραµµές, µικρότερης ηλικίας από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηµατική καριέρα στρεφόµενες στον τριτογενή τοµέα, που είναι και ο σχετικά νεότερος της ελληνικής οικονοµίας. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες δεν στρέφονται τόσο στην εξαγορά των επιχειρήσεων, όσο οι άνδρες και προτιµούν είτε να ιδρύουν µόνες τους τις επιχειρήσεις ή να συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση. Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν οι γυναίκες να επιλέγουν συστηµατικά την επιχειρηµατική καριέρα ως εναλλακτική προς την εξαρτηµένη εργασία-απασχόληση, ενώ η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη διάρκεια της οποίας εµφανίστηκαν οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες. Οι περισσότερες των γυναικών στρέφονται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, µε κυρίαρχη την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και το λιανικό εµπόριο. Οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης επιλέγουν κυρίως επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση µε την εργασία των γυναικών στο σπίτι (π.χ. βιοτεχνία επίπλων, ενδυµάτων). Σε επίπεδο πολιτικής, έχει οπωσδήποτε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στη χώρα µας, µια έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχος όλων των µέτρων πολιτικής είναι η διευκόλυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξή τους στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων. Οι επιµέρους στόχοι των σχετικών προγραµµάτων περιλαµβάνουν υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριµένα τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συµβούλους για κάποια αρχική περίοδο λειτουργίας της και οικονοµική ενίσχυση (επιδοτούµενα δάνεια ή/και επιχορηγήσεις) και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δαπάνες.

27 ΜΕΡΟΣ Γ : ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πώς λειτουργούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις Σύµφωνα µε το δίκτυο ΕΜΕS, µια οµάδα εκπροσώπων ερευνητικών Κέντρων από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συστάθηκε το 1985, ακριβώς για να µελετήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ε.Ε., υπάρχουν µια σειρά από διακριτά χαρακτηριστικά µε κυρίαρχο το είδος της ασκούµενης οικονοµικής - κοινωνικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα οι κοινωνικές επιχειρήσεις πληρούν τα εξής κριτήρια: Συνεχής παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών : αντίθετα µε τους παραδοσιακούς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν εµπλέκονται µε συµβουλευτικές δραστηριότητες, ούτε µε τις οικονοµικές χορηγίες, αντίθετα παρέχουν σε συνεχή βάση αγαθά και υπηρεσίες, καλύπτοντας συγκεκριµένες ανάγκες. µεγάλος Βαθµός αυτονοµίας: ηµιουργούνται εθελοντικά από οµάδες πολιτών, από τους οποίους και διοικούνται. Αν και µπορεί να εξαρτώνται από κρατικές ενισχύσεις, οι δηµόσιες αρχές δεν ελέγχουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις άµεσα ή έµµεσα. Σηµαντικός Βαθµός οικονοµικού ρίσκου: Όσοι ξεκινούν µια κοινωνική επιχείρηση, αναλαµβάνουν εν όλο ή εν µέρει, το επιχειρηµατικό ρίσκο της πρωτοβουλίας. Η οικονοµική βιωσιµότητα τους εγχειρήµατος εξαρτάται από την ικανότητα των ιδρυτών και συµµετοχών στο σχήµα. Ελάχιστη αµειβόµενη εργασία: Οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις συνδυάζουν µισθωτή και άµισθη-εθελοντική εργασία, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο αµειβόµενου προσωπικού για να διασφαλίζεται ο επιχειρηµατικός χαρακτήρας του εγχειρήµατος. Ισότιµη λήψη αποφάσεων: Συνήθως αυτό σηµαίνει την εφαρµογή της αρχής «ένα µέλος-µία ψήφος» και σε κάθε περίπτωση τη λήψη αποφάσεων όχι µε βάση το ποιος έχει τις περισσότερες µετοχές στην επιχείρηση. Συχνά, στη λήψη αποφάσεων συµµετέχουν και άλλοι «συµµέτοχοι», όπως οι χρήστες των υπηρεσιών, οι ΟΤΑ κ.λπ. Περιορισµένη διανοµή κερδών: Πρώτιστος στόχος δεν είναι η µεγιστοποίηση των κερδών, αλλά η κάλυψη µιας ανάγκης, ενώ τα κέρδη διανέµονται σε περιορισµένο βαθµό, ώστε το υπόλοιπο να διασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα του εγχειρήµατος.

28 εξυπηρέτηση της κοινότητας και των ανθρώπων: Λειτουργώντας µε βάση την αρχή «πρώτα οι άνθρωποι, µετά το κέρδος», οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν πρωταρχική επιδίωξη την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων και συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού κοινωνικά αποκλεισµένων, ανέργων, µεταναστών, µειονοτήτων κάθε είδους κ.λπ.) ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (BEST PRACTICE) ΑΓΓΛΙΑ 1. Η Βρετανική Εταιρεία Ηθικής Ιδιοκτησίας (Ethical Property Company) είναι ένα νέο πρωτοποριακό επιχειρηµατικό σχήµα, που ανήκει στον τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και ειδικεύεται στην εκµετάλλευση ακινήτων µε κοινωνικούς σκοπούς, που ονοµάζει «κέντρα κοινωνικής αλλαγής» αντί για εµπορικά κέντρα. Η βασική της δραστηριότητα είναι να αγοράζει παλιά κτίρια που ανακαινίζει και στη συνέχεια ενοικιάζει σε εθελοντικές, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λπ., οι οποίες αναζητούν ακριβώς ένα επαγγελµατικό εργασιακό περιβάλλον µε φθηνό ενοίκιο, σε µια πόλη σαν το Λονδίνο κυρίως, όπου η επαγγελµατική στέγη είναι πανάκριβη. Ήδη έχει αποκτήσει και αξιοποιεί κέντρα στο Λονδίνο, όπου µεταξύ άλλων έχουν βρει καταφύγιο το Πράσινο Κόµµα της Βρετανίας, περιοδικά, οργανώσεις προσφύγων, οικολογικές οργανώσεις κλπ., αλλά και στο Μπρίστολ και την Οξφόρδη. Η Εταιρεία Ηθικής Ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτείται εκδίδοντας µη εισηγµένες µετοχές, µε µεγάλη µάλιστα επιτυχία. Η πρώτη τέτοια έκδοση που έγινε το Μάιο 1999, µέχρι σήµερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατ. λίρες, ενώ µια δεύτερη έκδοση ολοκληρώθηκε το Οι λίγο-πολύ ιδεολόγοι µέτοχοι της, έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν προοδευτικές οµάδες και ταυτόχρονα έχουν την ασφάλεια ότι επενδύουν σε ακίνητα. Εκτός από ιδιώτες που θέλουν να γίνουν µικροµέτοχοι σε µια εταιρεία µε ευγενείς στόχους, θεσµικοί επενδυτές του τοµέα των ηθικών επενδύσεων (οργανώσεις γυναικών) αγόρασαν µετοχές της. 2. Μία άλλη ανάλογη περίπτωση κοινωνικής επιχείρησης είναι η Εταιρεία Ανοικοδόµησης Λονδίνου, την οποία δηµιούργησε το πανταχού παρόν Ίδρυµα Νέας Οικονοµικής, µε σκοπό την παροχή δανείων για ανακαίνιση και αξιοποίηση παλιών κτιρίων που θα στεγάσουν άτοµα χαµηλού εισοδήµατος ή άλλους κοινωνικούς φορείς. Η εταιρεία, που ανήκει στον ευρύτερο τοµέα των λεγόµενων κοινοτικών χρηµατοδοτικών οργανισµών, δίνει δάνεια σε συνεταιρισµούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις και µη κερδοσκοπικούς φορείς που επιθυµούν να αναλάβουν µία κοινωνικά προσανατολισµένη αξιοποίηση ακινήτων. Σε δεύτερη φάση η εταιρεία θα παρέχει απευθείας δάνεια σε ιδιώτες

29 που αποκλείονται ως µη φερέγγυοι από τα στεγαστικά και ανακαινιστικό δάνεια των συµβατικών τραπεζών και των στεγαστικών εταιρειών. Στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει στην ανάπλαση των φτωχότερων συνοικιών του Λονδίνου και να αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση και από άλλες βρετανικές πόλεις που έχουν ανάλογα προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού, φτώχειας και αστέγων. Η εταιρεία έχει αντλήσει τα κεφάλαιο της από άλλους φορείς της «κοινωνικής οικονοµίας», από φιλανθρωπικά ιδρύµατα, κρατικές ενισχύσεις, την τράπεζα Νatwest (που φροντίζει τελευταία να αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ της και θα συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο της νέας εταιρείας, αποκτώντας έτσι και την ανάλογη πείρα για συνεργασία µε κοινωνικές επιχειρήσεις), αλλά και από απευθείας έκδοση µετοχών στο κοινό. Τόσο οι µέτοχοι όσο και οι δανειολήπτες, θεωρούνται ισότιµα µέλη της εταιρίας ( ένα µέλος µία ψήφος) ανεξάρτητα του µεγέθους των κεφαλαίων που έχουν δώσει ή έχουν πάρει, συνεχίζοντας την παράδοση της αγγλικής αµοιβαιότητας (mutuality) Οι επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που δραστηριοποιούνται στην «κοινωνική οικονοµία», στον ενδιάµεσο τρίτο τοµέα ή «τρίτο σύστηµα», όπως προτιµά να το αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν είναι ούτε αµιγώς ιδιωτικές-κερδοσκοπικές ούτε κρατικές, έλκουν όλο και περισσότερη προσοχή διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Η αυξανόµενη ανεργία και ταυτόχρονα η κρίση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη και η συρρίκνωση των δηµόσιων προϋπολογισµών στους τοµείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, του πολιτισµού κ.λπ. έχουν αναδείξει τη σηµασία και χρησιµότητα της κοινωνικής οικονοµίας. Η τελευταία µπορεί από τη µια να γεννά θέσεις εργασίας (συνήθως µερικού και ελαστικού ωραρίου) και συχνα να απασχολεί άτοµα χωρίς προσόντα που αντιµετωπίζουν το φάσµα του κοινωνικού αποκλεισµού. Από την άλλη, οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες προσφέρουν υπηρεσίες, συχνά σε προσωπικό επίπεδο, που είναι απαραίτητες σε φτωχογειτονιές και γενικότερα σε περιοχές µε οικονοµικό και κοινωνικό µαρασµό. Η κοινωνική οικονοµία, συνεπώς, πέρα από τη φιλανθρωπική διάσταση της, εντάσσεται στη στρατηγική πολλών κυβερνήσεων να συµφιλιώσουν επιχειρηµατικότητα µε κοινωνικό χαρακτήρα. Από πι µια υπάρχουν ουκ ολίγες κοινωνικές ανάγκες και από την άλλη εργατικό δυναµικό που αδρανεί ή υποαπασχολείται. Ο τρίτος τοµέας συνταιριάζει αυτή την προσφορά και τη ζήτηση, γεννώντας θέσεις εργασίας και ικανοποιώντας ανάγκες, είτε µε αµοιβή είτε και χωρίς, ανάλογα µε την οικονοµική δύναµη των χρηστών των υπηρεσιών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα