ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014"

Transcript

1 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε η κπή της βασιλόπιτας Σε μια ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματπιήθηκε (Κυριακή 26 Ιανυαρίυ) η καθιερωμένη εκδήλωση κπής της πρωτχρνιάτικης πίτας της Δημτικής Παράταξης «Δημτική Συνεργασία», παρυσία Δημτικών και Τπικών Συμβύλων, Πλιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, τπικών φρέων, εκπρσώπυς της εκπαίδευσης, συνεργατών, φίλων και δημτών. Στ θέατρ «ΑΛΕ- ΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ» όπυ πραγματπιήθηκε η εκδήλωση επικράτησε τ αδιαχώρητ. Έγινε πρβλή λιγόλεπτυ dvd, απλγιστικύ χαρακτήρα, τ πί κατέγραφε την πρσπάθεια τυ επικεφαλή της δημτικής παράταξης και Δημάρχυ Αμπελκήπων Μενεμένης κ. Λάζαρυ Κυρίζγλυ και των συνεργατών τυ για συνεχή ανάπτυξη τυ Δήμυ και βελτίωση των υπδμών, της αισθητικής και λειτυργικότητας της πόλης. Στη συνέχεια κ. Λάζαρς Κυρίζγλυ αναφέρθηκε σε έργα πυ υλπιήθηκαν και στυς άμεσυς στόχυς τυ. Τέλς, Δήμαρχς Αμπελκήπων - Μενεμένης αντάλλαξε ευχές για μια καλή και δημιυργική χρνιά και ευχαρίστησε θερμά όλυς όσυς παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι εικόνες μίλησαν από μόνες τυς. Όπις έχει μάτια βλέπει. Οι πλίτες και βλέπυν και κρίση έχυν και άπψη. ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστύμε μέσα από την καρδιά μας, για την ανταπόκρισή σας στ κάλεσμά μας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας διαχρνικά στην κινή αυτδιικητική μας πρεία. >> συνέχεια στη σελ.8 Με ευαισθησία για τν πλίτη >> σελ.2 Με δημτικά κτίρια,ασφαλτικά & έργα πυ αναβαθμίζυν τις γειτνιές >> σελ.3,5 Με την παιδεία στην κρυφή >> σελ.4 Δυνατά για τν Αθλητισμό & τν Πλιτισμό >> σελ.7 Υπηρεσίες πυ εξυπηρετύν τν πλίτη >> σελ.7 Καθαριότητα - πράσιν - ανακύκλωση >> σελ.6 Δημτική Συνεργασία Αμπελκήπων - Μενεμένης

2 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Τ Γραφεί άσκησης κινωνικής πλιτικής λειτυργεί και εξυπηρετεί όλες τις ευπαθείς μάδες. Τέσσερις Δημτικί Παιδικί Σταθμί παρέχυν σύγχρνες και πιτικές υπηρεσίες σε 145 παιδάκια. Λειτυργύν Τέσσερα Κέντρα Ανιχτής Πρστασίας Ηλικιωμένων με εγγεγραμμένα μέλη πυ ξεπερνύν τα 3.470άτμα. Δημιυργήσαμε χώρ αναψυχής στ Βόσπρ, ως παράρτημα τυ ΚΑΠΗ Μενεμένης και συντηρήσαμε εξ λκλήρυ τ κτίρι. Λειτυργύν δύ πργράμματα «Βήθεια στ Σπίτι» πυ εξυπηρετύν 80 ηλικιωμένα άτμα. Λειτυργεί Τράπεζα ρύχων και πραγματπιήθηκαν 590 παραδόσεις σε άπρυς συμπλίτες μας. Επίσης πρσφέραμε δωρεάν φάρμακα σε 20 ανασφάλιστα άτμα καθώς και στην ιατρική ανθρωπιστική ργάνωση «Γιατρί τυ Κόσμυ». Ιδρύσαμε τράπεζα φαρμάκων σε συνεργασία με τυς εθελντές τυ Δήμυ μας. Τ Δημτικό Πλυϊατρεί εξυπηρετεί όλυς τυς κατίκυς τυ Δήμυ, ανεξαρτήτως ηλικίας και ασφαλιστικύ φρέα. Εκσυγχρνίσαμε τις υπδμές στ Δημτικό Πλυϊατρεί με νέας τεχνλγίας ιατρικά και φυσιθεραπευτικά μηχανήματα, μέσω τυ έργυ «Πρστασία της Υγείας τυ Αστικύ Πληθυσμύ με στόχ την Πρόληψη Μέσω της Εφαρμγής Κατευθυντήριων Γραμμών και της Χρήσης Νέων Τεχνλγιών».Η Κινωφελής Δημτική Επιχείρηση Δήμυ Αμπελκήπων Μενεμένης πρωθεί την πλιτιστική ανάπτυξη και παρέχει και κινωνικό έργ. Λειτυργεί ένας Βρεφνηπιακός και 3 παιδικί σταθμί, τρία τμήματα «Βήθεια στ Σπίτι», στα πία 160 άτμα δέχνται καθημερινή φρντίδα καθώς και Κέντρ Ημερήσιας Φρντίδας Ηλικιωμένων για άτμα πυ δεν μπρύν να αυτεξυπηρετηθύν. Τ Γραφεί Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων κατάφερε ακόμη μια χρνιά να καθδηγήσει και να βηθήσει άνεργυς συμπλίτες μας. Τ Κέντρ Πληρφόρησης Νέων παρέχει σε νέυς επαφή με τις Τεχνλγίες της Πληρφρίας, Επικινωνίας και Ενημέρωσης. Τ Στέκι Νελαίας λειτυργεί ως μια ευχάριστη διέξδ επικινωνίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας. Παιδική Κατασκήνωση: Τ πρόγραμμα υλπιείται κάθε καλκαίρι με μεγάλη επιτυχία καθώς εξασφαλίζυμε τη συμμετχή των δικαιύχων με μια μικρή ικνμική επιβάρυνση. Τ Κέντρ Δημιυργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες λειτυργεί και πρσφέρει πικίλες δραστηριότητες με στόχ την βελτίωση τής επικινωνίας και μαλότερη ένταξή τυς στ κινωνικό σύνλ. Επίσης εξασφαλίζυμε στυς συμμετέχντες στ πρόγραμμα τη δωρεάν φιλξενία τυς σε κατασκήνωση. Δημτική Τράπεζα Αίματς: Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματς διργανώσαμε τακτικές εθελντικές αιμδσίες. Στόχς της πρσπάθειας είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των συμπλιτών, κατίκων και δημτών μας. Εθελντισμός: Πρσπαθύμε για τη δημιυργία και ανάπτυξη ενός μαζικύ και απτελεσματικύ εθελντικύ κινήματς στην πόλη. Η Συμβυλευτική υπηρεσία υπστηρίζει τις ευαίσθητες κινωνικές μάδες. Οργανώσαμε αγρά ελληνικών πρϊόντων χωρίς μεσάζντες σε χαμηλές τιμές. Διανμή τρφίμων σε άπρυς δημότες την περίδ των ερτών. Διενέργεια φιλανθρωπικών εράνων. Οικνμική ενίσχυση σε αναξιπαθύντες δημότες μας. Οικνμική ενίσχυση των συσσιτίων των Ιερών Ναών της περιχής μας. Ενισχύσαμε με είδη ένδυσης την τράπεζα ρύχων. Δημιυργήθηκε και λειτυργεί στ εσωτερικό τυ δήμυ συγκινωνία Αμπελόκηπι Μενεμένη Αγ. Νεκτάρις και αντιστρόφως. Οι Γιατρί τυ Κόσμυ πρσέφεραν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε συμπλίτες μας.

3 3 Δημτικά κτίρια - Ασφαλτικά ΚΔΑΠ/μΕΑ: Διαμρφώθηκαν νέι χώρι δημιυργικής απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις ισχύυσες πρδιαγραφές. Άρση επικινδυνότητας τμήματς σιδηρτρχιών στην δό Βενιζέλυ. Ασφαλτστρώθηκε τ κατεστραμμέν δικό δίκτυ στην ευρύτερη περιχή της Λαχαναγράς, στν Άγι Νεκτάρι, στη Μενεμένη. Πραγματπιήθηκε συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων δών σε λόκληρη την έκταση τυ Δήμυ. Συντηρήθηκαν σε σύνλ όλα τα δημτικά μας κτίρια, όπυ κρίθηκε απαραίτητ. Ξεκινάει η επέκταση τυ Φυσικύ Αερίυ στην περιχή τυ Αγ. Νεκταρίυ Κάτικι και δημτικά κτίρια θα έχυν τη δυνατότητα να συνδεθύν για την εξασφάλιση χαμηλότερυ κόστυς θέρμανσης. «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΩΝ 2011, 2012, 2013» Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ 1 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΕΛ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ LOGISTIKS) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ). ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 2 (ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ DAF ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ). ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΔΙΓΕΝΗ (ΑΠΟ ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) - 5 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ(ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΚΥΡΙΜΗ ΕΩΣ ΑΓ. 7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ ΔΕΝ/ΜΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 8 ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ)-ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 9 ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 10 ΑΚΡΙΤΩΝ & ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΧΡ. 12 ΚΑΝΑΚΗ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 13 ΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ 14 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ Γ. ΡΙΤΣΟΥ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 15 ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ (ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 16 ΓΡΑΒΙΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ 17 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΑΠΟ ΣΕΦΕΡΗ ΕΩΣ ΚΥΡΙΜΗ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ 18 ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 20 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ &ΠΑΡΚΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 21 ΦΛΕΜΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 22 ΣΚΡΑ (ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΛΟΧ. ΝΤΟΥΡΜΑ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 23 ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ (ΑΠΟ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 24 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΠΟ 26 Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ 25 ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ, ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΗ Δ/ΣΗ ΛΕΩΦ. ΔΕΝ/ΜΟΥ & Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΜΠΑΛΩΜΑ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΠΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 28 ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΠΟ 29 ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ 30 ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΩΣ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ Α/Α Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΜΗΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ( ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΟ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ - ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΥ)- ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΡΙΘΜΟΣ 105,103 & 93) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 13,15 & 9) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

4 4 Σχλικά έργα Εγκαινιάσθηκε και ήδη λειτυργεί τ 6 Νηπιαγωγεί, στην περιχή Καζαντζάκη. Στ ίδι κτίρι, στ ισόγει, εγκαινιάστηκε νές σύγχρνς βρεφνηπιακός σταθμός «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» για φιλξενία βρεφών ανέργων και εργαζμένων μητέρων. Ολκληρώθηκε η διαδικασία αγράς τυ ικπέδυ τυ 6 υ Δημτικύ Σχλείυ στην περιχή Καζαντζάκη και κατεδαφίσθηκαν όλες ι απθήκες της πρώην Ομσπνδίας. υ Συνεχίζεται η κατασκευή τυ 3 Δημτικύ σχλείυ στν Αγ. Νεκτάρι. Πραγματπιήθηκε τελετή αγιασμύ και εγκαινίων τυ 5 υ Δημτικύ σχλείυ Αγίυ Νεκταρίυ. Τα εγκαίνια τέλεσε Οικυμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθλμαίς. Αγράσθηκε με απαλλτρίωση τ ικόπεδ της δύ Αφρδίτης στην περιχή Βόσπρς για την κατασκευή των 4 υ και 5 υ Νηπιαγωγείων Μενεμένης. Κατασκευάζεται τ 11 (4 ) Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ). Θα στεγάσει τα 4 και 11 Δημτικά σχλεία, τα πία συγχωνεύθηκαν. Πραγματπιήθηκε τελετή θεμελίωσης τυ παιδικύ σταθμύ της Εκκλησίας στ ικόπεδ (επί της Ι. Δραγύμη πίσω από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμνς) πυ παραχωρήσαμε στην Ιερά Μητρόπλη Νεαπόλεως και Σταυρυπόλεως. Τ έργ βρίσκεται σε εξέλιξη. 9 Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (Φιλιππυπόλεως και Κέννεντυ): Έγινε η αγρά τυ ικπέδυ και αναμένεται η έναρξη των εργασιών. 9 Νηπιαγωγεί Αμπελκήπων (Πανταζπύλυ 51): έγινε η αγρά τυ ικπέδυ, τελείωσαν ι μελέτες, η γεωλγική έρευνα και αρχίζει η ανέγερσή τυ. Συντηρήθηκαν όλα τα κτίρια των παιδικών σταθμών, τα σχλικά γυμναστήρια και ι κτιριακές εγκαταστάσεις στα σχλικά συγκρτήματα τυ Δήμυ μας. Πραγματπιήθηκε μίσθωση μεταφρικών μέσων για τη μετακίνηση μαθητών. Ανακαινίστηκε πλήρως τ σχλικό γυμναστήρι των 2 υ - 4 υ Δημτικών Σχλείων Μενεμένης. Καλλιτεχνικό Γυμνάσι Αμπελκήπων Καλλιτεχνικό Λύκει. Τ Γυμνάσι συστεγάζεται πρσωρινά με τ 3 Λύκει Αμπελκήπων και ι Λυκειακές τάξεις τυ Γυμνασίυ στεγάζνται στ 2 Γυμνάσι Μενεμένης. Σε δέκα (10) σχλεία τυ Δήμυ μας εγκρίθηκαν έργα και δράσεις για τη βελτίωση της ρθλγικής διαχείρισης της ενέργειας (2 Γυμνάσι -2 Λύκει Αμπελκήπων, 1 Γυμνάσι-1 ΕΠΑΛ Αμπελκήπων, 1 Γυμνάσι Μενεμένης, 3 Γυμνάσι -2 Λύκει Μενεμένης, 4 Γυμνάσι Αμπελκήπων, 4-13 Δημτικά Αμπελκήπων, 2 Γυμνάσι Μενεμένης, 5-9 Νηπιαγωγεί Αμπελόκηπι, 1-6 Νηπιαγωγεί Μενεμένης). 5 Δημτικό Σχλεί ( Αγις Νεκτάρις) 11 (4) Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ) Παιδικός Σταθμός πίσω από Ι.Ν. Αγίυ Παντελεήμνα Αμπελκήπων 12 Νηπιαγωγεί Αμπελκήπων Πλατεία Τσμπάνγλυ Μενεμένης Βρεφνηπειακός Σταθμός «Αστεράκια» περιχή Καζαντζάκη 5-9 Νηπιαγωγεία (Φιλππυπόλεως-Κέννεντυ) Σχλικό γυμναστήρι 2υ - 4υ Δημ. Σχλείων Μενεμένης Πλιτιστικά έργα ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟ» Πλιτιστικό Κέντρ Αμπελκήπων: Οι εργασίες για την ανέγερσή τυ συνεχίζνται με πλύ γρήγρυς ρυθμύς. Εκτελέσθηκαν ι παρεμβάσεις στην πλατεία Τσμπάνγλυ Μενεμένης και τπθετήθηκε μνημεί της Μικρασιατικής Καταστρφής. Ολκληρώθηκαν ι εργασίες ανάπλασης της πλατείας ΚΑΠΗ στν Αγ. Νεκτάρι και τπθετήθηκε μνημεί. Εκτελέσθηκαν εργασίες στην ρφή και περιμετρικά τυ Πλιτιστικύ Κέντρυ Μενεμένης. Περιμετρικά τυ Πλιτιστικύ Κέντρυ Μενεμένης Πλιτιστικό Κέντρ Μενεμένης «Καραπάντσι» Πλιτιστικό Κέντρ Αμπελκήπων Μνημεί Ελευθερίας (Άγις Νεκτάρις) Μνημεί Μικρασιατικής καταστρφής (Μενεμένη)

5 5 Αθλητικά έργα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Στ Δημτικό Στάδι Μενεμένης (περιχή Λαχαναγράς), πραγματπιήθηκε ανακαίνιση των απδυτηρίων, εσωτερική περίφραξη και αντικαταστάθηκε δύ φρές συνθετικός τάπητας. Στ κλειστό Διαδημτικό γυμναστήρι Μενεμένης, έγινε αλλαγή τζαμιών στα παράθυρα και μελέτη για τη στεγανπίηση της ρφής. Στα γήπεδα πδσφαίρυ 5Χ5 «Βασιλική Μαυρυδάκη» πραγματπιήθηκε επισκευή πατώματς και αντικατάσταση υδραυλικύ και απχετευτικύ συστήματς. Στ γήπεδ πδσφαίρυ «Κωνσταντίνς Μιγκτζίδης» τπθετήθηκαν μεταλλικά κιγκλιδώματα στην περίφραξή τυ. Στ γυμναστήρι «Ιωάννης Λεμνίδης» πραγματπιήθηκε επισκευή ηλεκτρνικύ πίνακα. Πραγματπιήθηκαν τεχνικές εργασίες, επισκευές, συντηρήσεις, επιδιρθώσεις και τρφδσία αθλητικύ υλικύ όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Παραχωρήθηκε δωρεάν στέγη στ Σύλλγ Παλαιμάχων Πδσφαιριστών Μενεμένης. Κλειστό Πρπνητήρι «Αναστασία Κελεσίδυ» Επισκευές - συντηρήσεις των αθλητικών μας εγκαταστάσεων Δημτικό Στάδι «Κωνσταντίνς Καραμανλής» Γήπεδ πδσφαίρυ (Άγις Νεκτάρις) Γήπεδ πδσφαίρυ «Απόστλς Αστρεινίδης» Γήπεδ πδσφαίρυ «Κωνσταντίνς Μιγκτζίδης» ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΟ Μνδρόμηση δύ Αγγελάκη (Μενεμένη) Κτίρι στ πρώην Στρατόπεδ «Μέγας Αλεξανδρς» για χρήσεις πλιτισμύ Εντάχθηκε στ ΕΣΠΑ η κατασκευή της υπόγειας δύ Μναστηρίυ Έλλης Αλεξίυ Αγ. Παρασκευής και αντιστρόφως, καθώς επίσης και η υπόγεια διάβαση κάτω από τ πασάζ της Αγ. Παρασκευής. Τ τμήμα της δύ Αγ. Παρασκευής, από Έλλης Αλεξίυ έως Μναστηρίυ θα γίνει πεζόδρμς. Ολκληρώθηκε η τρππίηση της μελέτης ανάπλασης της δύ Μναστηρίυ και βρίσκεται στ τελικό στάδι της ένταξής της στ ΕΣΠΑ. Συντάσσνται ι μελέτες για ανάπλαση της πλατείας στ ΚΑΠΗ Δενδρπτάμυ και στ δημτικό χώρ έναντι διδακτηρίων στην δό Κωνσταντινυπόλεως στ Δενδρπόταμ. Ύστερα από έντνες διαμαρτυρίες και πιέσεις μας δημπρατήθηκε και ξεκινάει κόμβς Κ-16 στην περιχή της Λαχαναγράς. Επίσης θα δημπρατηθεί και η κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων στ τμήμα της δυτικής περιφερειακής δύ. Έτσι θα λυθύν σβαρά κυκλφριακά πρβλήματα της δυτικής Θεσσαλνίκης. Συντάχθηκαν μελέτες για την επίλυση τυ κυκλφριακύ πρβλήματς στην δό Αγγελάκη και για διανίξεις δών όπως στην δό Ομήρυ. Εγκρίθηκε πίστωση μέσω ΕΣΠΑ για τ έργ ανάπλασης, αναβάθμισης ζώνης πρασίνυ, άθλησης και αναψυχής κατά μήκς της Λεωφόρυ Δενδρπτάμυ. Τ έργ ήδη εκτελείται. Συντάσσεται μελέτη για τις αναπλάσεις Κεντρικύ (δικύ) δικτύυ Αμπελκήπων Ανάπλαση δύ Φιλιππυπόλεως Ανάπλαση Βενιζέλυ και περιχής Δαβάκη. Συντάσσνται ι μελέτες για τη συντήρηση των κτιρίων τυ πρώην Στρατπέδυ «Μέγας Αλέξανδρς», πρκειμένυ να χρησιμπιηθύν για τις ανάγκες τυ πλιτισμύ. Έργ ανάπλασης κατα μήκς της Λεωφόρυ Δενδρπτάμυ Κατασκευή της υπόγειας δύ Μναστηρίυ - Έλλης Αλεξίυ - Αγ. Παρασκευής και αντιστρόφως Ανάπλαση της δύ Μναστηρίυ

6 6 Καθαριότητα - Ανακύκλωση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Έγιναν εκτεταμένες κατεδαφίσεις επικίνδυνων ετιμόρρπων κτιρίων, απμάκρυνση μπαζών και καθαρισμί χώρων. Πλέννται κάδι, δρόμι, πλατείες, αυλές σχλείων με δικό μας νερό από γεωτρήσεις τυ δήμυ μας. Έργ σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση ρυπγόνων δημτικών χημάτων με νέα χήματα αντιρρυπαντικής τεχνλγίας. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την ανακύκλωση στ Δήμ μας, καθώς όλ και περισσότερι πλίτες κάνυν πράξη τ σύνθημα «Ας ανακυκλώσυμε τίπτα δεν πάει χαμέν». Επεκτάθηκε η ανακύκλωση και στην κινότητα της Μενεμένης και συνλικά υπάρχυν 740 μπλε κάδι, ι πίι βρίσκνται σε όλες τις γειτνιές τυ ενιαίυ Δήμυ μας. Πράσιν - Φωτισμός ΠΡΑΣΙΝΟ Διαμρφώνυμε τις πλατείες, τα πάρκα αναψυχής και τις παιδικές χαρές της πόλης μας, εμπλυτίζντάς τα με λυλύδια και πράσιν. Πραγματπιήθηκαν παρεμβάσεις φυτεύσεις συντηρήσεις -ανανεώσεις απψιλώσεις, σε πάρκα και δενδρστιχίες. Σ αυτές τις αντίξες ικνμικά συνθήκες, αξίζει ν αναφέρυμε ότι φυτεύνται ετησίως περίπυ ανθόφυτα και βλβί σε όλη την έκταση τυ Δήμυ μας. ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο νές μόνιμς ερταστικός διάκσμς έδωσε νέα μρφή στ Δήμ Αμπελκήπων- Μενεμένης. Ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση τυ υπάρχντς δημτικύ φωτισμύ.

7 7 Οικνμικά - Διίκηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μειώθηκαν τα δημτικά τέλη στη Μενεμένη από 18 έως 20%. Έτσι εξισώθηκαν τα δημτικά τέλη σε λόκληρ τ Δήμ Αμπελκήπων Μενεμένης, όπυ απφασίσθηκε μηδενική αύξηση. Για τ έτς 2013 τα δημτικά τέλη μειώθηκαν και πάλι σε πσστό 6%. Για τυς πλύτεκνυς, τρίτεκνυς, κωφύς, παραπληγικύς, ΑμΕΑ ισχύει η υπχρέωση καταβλής δημτικών τελών μειωμένη σε πσστό 50%. Είμαστε δήμς με τα πι φθηνά δημτικά τέλη. Πετύχαμε την ένταξη τυ δήμυ στν κατάλγ των δικαιύχων δήμων τυ τέλυς, πυ πρέρχεται από τα διυλιστήρια και τις απθήκες καυσίμων και εισπράττυμε τα αναλγύντα τέλη. Ενισχύθηκαν ικνμικά όλι ι αθλητικί, πλιτιστικί σύλλγι και φρείς. Δόθηκε για δωρεάν στάθμευση 350 αυτκινήτων χώρς τυ πρώην Στρατπέδυ «Μ.Αλέξανδρς», με φύλαξη. Μειώθηκε τ καταβαλλόμεν μηνιαί πσό πάρκινγκ στη Μενεμένη από 35 σε 10 ευρώ για τα Ι.Χ αυτκίνητα και από 10 σε 5 ευρώ τ μήνα σε μηχανές και δίκυκλα. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ομγενπιήσαμε τη λειτυργία όλων των υπηρεσιών στν ενιαί δήμ μας, από την πρώτη μέρα. Μεταφέρθηκε τ ΚΕΠ Μενεμένης στ Πλιτιστικό Κέντρ Μενεμένης και έτσι έγινε μεγάλη εξικνόμηση δαπάνης. Επεκτάθηκε τ ωράρι λειτυργίας τυ και εναρμνίσθηκε με τ ΚΕΠ Αμπελκήπων. Δημιυργήθηκε και λειτυργεί γραφεί εξυπηρέτησης των Πλιτών και στν Άγι Νεκτάρι. Λειτυργύμε γραφεί κτηματικής περιυσίας και ελέγχυμε ηλεκτρνικά την είσπραξη των φειλμένων στ δήμ μισθωμάτων. Χρήγηση πιστπιητικών δημτλγίυ από τα Κ.Ε.Π. Αμπελκήπων και Μενεμένης στις ώρες λειτυργίας των ΚΕΠ. Μεταστέγαση Τεχνικής Υπηρεσίας στ κτίρι τυ Δημαρχείυ Μενεμένης για την πι εύρυθμη λειτυργία της υπηρεσίας. Πλιτισμός Ένας αρκετά μεγάλς αριθμός πλιτιστικών εκδηλώσεων πραγματπιείται κάθε χρόν, χειμώνα και καλκαίρι σε λόκληρ τ Δήμ. Όλι ι συμπλίτες μας διασκεδάζυν και ψυχαγωγύνται ελεύθερα, χωρίς τ άγχς τυ κόστυς καθώς ι εκδηλώσεις μας είναι με δωρεάν είσδ. Άθληση Συνεχίζυμε και πρσφέρυμε τις ίδιες πρσιτές, υψηλύ επιπέδυ αθλητικές δραστηριότητες καθώς διαθέτυμε και λειτυργύμε τμήματα για όλες τις ηλικίες, ειδικά αθλητικά πργράμματα, ργανωμένυς χώρυς, αγωνιστικές εγκαταστάσεις και έμπειρ επιστημνικό πρσωπικό. Διργανώνυμε πικίλες αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, γιρτές, επιδείξεις και συμμετέχυμε σε διεθνείς διργανώσεις ι πίες συγκεντρώνυν πανελλαδικό ενδιαφέρν. Διεθνής Μαραθώνις «Μέγας Αλέξανδρς» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Λειτυργύν τμήματα εκμάθησης της μυσικής Παιδείας καθώς και όλων των μυσικών ργάνων για παιδιά και ενήλικες. Αξίζει να επισημάνυμε ότι η λειτυργία των τμημάτων τυ Ωδείυ επεκτάθηκε και στην κινότητα Μενεμένης. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Στόχς τυ εργαστηρίυ είναι να πρωθεί τη θεατρική τέχνη σε παιδιά, έφηβυς και ενήλικες. Λειτύργησαν τρία (3) παιδικά, ένα εφηβικό και η θεατρική μάδα των ενηλίκων. Κάθε χρόν όλα τα τμήματα ανεβάζυν αξιόλγες παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία. Διεθνής Πδηλατικός Γύρς

8 8 >> συνέχεια από σελ.1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαζί πετύχαμε πλλά. Μαζί μπρύμε να πετύχυμε περισσότερα. Όλι μαζί ενωμένι μπρύμε να δηγήσυμε τ δήμ μας πι ψηλά. Τ κινό μας σπίτι, τυς Αμπελόκηπυς και τη Μενεμένη πυ αγαπάμε. Μιλάμε με τ έργ μας. Μαζί συνεχίζυμε. Συνεχίζυμε την πρσπάθεια και μετά τη σύντμη χρνικά τρέχυσα Καλλικρατική περίδ. Είμαστε μαχητές, αγωνιστές. Ξέρυμε πύ είμαστε. Ξέρυμε πύ θέλυμε να πάμε. Ξέρυμε και πώς να πάμε. Με τ έργ μας τ απδείξαμε. Έχυμε βάλει ισχυρές βάσεις. Επιλέξαμε τ δρόμ της ευθύνης πυ είναι δύσκλς και ανηφρικός. Παρά τις πρωτφανείς περικπές των ικνμικών πόρων της Τ.Α. πυ υπστήκαμε από την κεντρική εξυσία (ξεπέρασαν την τελευταία τριετία τ 65%), σταθήκαμε όρθιι. Δεν λυγίσαμε. Μειώσαμε τις υπχρεώσεις τυ δήμυ κατά 50% περίπυ. Μειώσαμε τα δημτικά τέλη. Έχυμε τν πι καθαρό δήμ, με τν καλύτερ ερταστικό διάκσμ και με τα πι φθηνά δημτικά τέλη. Πραγματπιήσαμε ήδη, πραγματπιύμε τώρα και θα εκτελέσυμε πλλά έργα μέσω ΕΣΠΑ. Με ετιμότητα των υπηρεσιών τυ δήμυ, με ρθό πργραμματισμό και απτελεσματικές στχεύσεις. Άνθρωπι με διαφρετικές πλιτικές ιδελγίες, αφήσαμε στην άκρη τα κόμματα και κάνυμε πράξη την αφσίωσή μας σε ένα μόν κόμμα: τ «κόμμα» των Αμπελκήπων και της Μενεμένης ή αν θέλετε της Μενεμένης και των Αμπελκήπων. Πιστεύυμε ότι για να εκπληρώσει η Τπική Αυτδιίκηση καλύτερα και απδτικότερα την απστλή της πρέπει να είναι κμματικά αδέσμευτη, ακηδεμόνευτη, διικητικά ανεξάρτητη και ικνμικά αυτδύναμη. Αυτό πιστεύαμε και υπστηρίζαμε πάνττε και στις πρηγύμενες δημτικές εκλγές τυ Αυτό άλλωστε ρίζει και τ Σύνταγμα της Ελλάδας για την Τπική Αυτδιίκηση στ άρθρ 102. Αυτή τη συνταγματική επιταγή κάνυμε πράξη. Χαιρόμαστε πυ τώρα και άλλι συνδυασμί μάς αντιγράφυν και δηλώνυν κι αυτί ανεξάρτητι. Δεν επιδιώξαμε στ παρελθόν, ύτε επιδιώκυμε τώρα τ χρίσμα, τν εναγκαλισμό και τ καπέλωμα κανενός κόμματς. Δεν θα κυρασθύμε να τνίζυμε ότι άλλ πράγμα είναι ι ευρωεκλγές, ι βυλευτικές εκλγές κι άλλ ι δημτικές εκλγές. Είναι διαφρετικά τα ερωτήματα πυ τίθενται στυς πλίτες και διαφρετικές ι απφάσεις πυ καλύνται να λάβυν. Βαδίζντας πρς τις επόμενες δημτικές εκλγές είμαστε πρσηλωμένι σ ένα στόχ: τν τόπ μας, τ δήμ μας. Γυρίζυμε την πλάτη στην κμματική διαμάχη της κεντρικής πλιτικής σκηνής και δεν δεχόμαστε να γίνει η αυτδιίκηση όργαν, υπχείρι κανενός κόμματς. Τίπτε δεν μας χωρίζει με κανέναν. Για μας δεν υπάρχυν αντίπαλι πλίτες και αντίπαλι συνδυασμί. Αντίπαλί μας είναι μόν τα κινά πρβλήματα. Απευθυνόμαστε σε κάθε πλίτη, σε κάθε χώρ, σε κάθε ηλικία, χωρίς να μας νιάζει τι ψήφισαν χθες. Αγκαλιάζυμε όλυς τυς πλίτες χωρίς διακρίσεις. Αγαπητί μυ, γυρνώντας τη σκέψη μυ πίσω, τι να πρωτθυμηθώ; Σε πλλύς τμείς είδαμε τα όνειρα δεκαετιών να γίννται πραγματικότητα. Πτέ άλλτε δεν έγιναν τόσα πλλά μέσα σε λίγα χρόνια. Οικόπεδα δεσμευμένα εδώ και 20 έως 35 χρόνια, πυ κινδύνευαν να χαθύν είναι στην κυριότητα και την κατχή τυ δήμυ: Στρατόπεδ Μ. Αλέξανδρς 161 στρέμματα, λωρίδα ικπέδυ «Φιλίππυ», ικόπεδ πρώην Δασαρχείυ δίπλα στ Ι.Κ.Α. Αμπ/πων, ικόπεδ Φιλιππυπόλεως και Κέννεντυ, ικόπεδ ΤΥΠΕΞ 28 ης Οκτωβρίυ, ικόπεδ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φιλιππυπόλεως και Μιλάμε με τ έργ μας! Σινέ «ΑΣΤΡΟΝ» Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στην περιφερειακή δό Πλιτιστικό Κέντρ Μενεμένης Δημτικό Στάδι Αμπελκήπων Καλλιβύλυ, ικόπεδ πίσω από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμνα, ικόπεδ ΖΕΝΙΘ Αμπελώνων και Ελευθερίας, ικόπεδ ΚΑΡΑ- ΜΕΛΙΟΥ πανταζπύλυ 53, ικόπεδ και κτίρι ΦΕΣΣΑ Πατριάρχυ Γρηγρίυ Ε και Ακριτών, ικόπεδ πρώην κτιρίων Ομσπνδίας στην Καζαντζάκη, ικόπεδ στην δό Αφρδίτης στ Βόσπρ. Πτέ άλλτε δεν κατασκευάσθηκαν τόσα νέα διδακτήρια και κινωνικές πλιτιστικές δμές: 3 Λύκει και 2-12 Δημτικά σχλεία στ «Φιλίππυ», Πέντε (5) Νηπιαγωγεία (Καζαντζάκη, Φιλιππυπόλεως και Κέννεντυ, Ευρυπίδυ, Ελευθερίας, Βύρωνς). 3 Δημτικό Σχλεί Μενεμένης (Δενδρπόταμς), 4 Δημτικό Σχλεί Μενεμένης στην δό Κυριακίδη, Ήδη βρίσκνται στ στάδι της εντός 3-4 μηνών αππεράτωσης τ 11 (4 ) Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (28 ης Οκτωβρίυ - Εθνικής Αντιστάσεως Αμπελόκηπι) και τ 3 Δημτικό Σχλεί Μενεμένης στ Δενδρπόταμ. υ Δρμλγήθηκε η κατασκευή :6 Δημτ. Σχλ. Μενεμένης (Καζαντζάκη), 4 υ Νηπιαγωγείυ στ Βόσπρ, 2 υ -8 υ -9 υ Νηπιαγωγείων και 5 υ Δημ. Σχλ. στυς Αμπελόκηπυς. Οι όρφι στ ΚΑΠΗ Ελευθερίας για αθλητισμό πλιτισμό, τ πλιτιστικό της Μενεμένης, τ «Άστρν». Τ πλιτιστικό των Αμπελκήπων τ «Καραπάντσι». Καινύργις Βρεφνηπιακός σταθμός στην Καζαντζάκη, καινύργι ΚΔΑΠ/ΜΕΑ για όλ τ δήμ. Είναι γνωστά σε όλυς, φαίννται τα αθλητικά έργα και ι αθλητικές υπδμές πυ έγιναν αλλά και όσα γίννται στην ανάπλαση της Δενδρπτάμυ (γήπεδα τένις, Βόλλεϋ, μπάσκετ, πδσφαίρυ). Στηρίξαμε με τις κινωνικπρνιακές μας δμές τν πληθυσμό μας. Αλλά και στ υπ αριθμόν ένα πρόβλημα, πυ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αξίζει να συμμετέχεις! είναι η ανεργία, εκμεταλλευτήκαμε όλες τις ευκαιρίες πυ υπήρξαν και τα τελευταία (3) χρόνια, μέσα από διαφανείς διαδικασίες ΑΣΕΠ, δώσαμε δυλειά σε περισσότερα από 600 άτμα. Καλύμε την Ελληνική Πλιτεία να δρμλγήσει τη χρηματδότηση πργραμμάτων τυλάχιστν ανέργων πριν διαρραγεί κινωνικός ιστός. Τ εγχείρημα της συνένωσης των δύ δήμων Αμπελκήπων και Μενεμένης δεν ήταν εύκλ. Από την πρώτη μέρα συνενώσαμε υπηρεσίες, λειτυργίες και πρσωπικό. Επιδιώξαμε την παρχή ίδιων υπηρεσιών, ίση αντιμετώπιση όλων των περιχών τυ δήμυ μας. Χωρίς διακρίσεις. Με περισσότερη φρντίδα και ζεστασιά εκεί όπυ υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη. Σ ότι αφρά τ πρόγραμμα δημτικής δράσης , τ πί θα καταρτίσυμε και θα ανακινώσυμε στυς πλίτες, έχυμε ήδη τυς βασικύς ραματικύς μας στόχυς. Ανίγυμε όμως σήμερα ένα δημόσι διάλγ με τυς πλίτες, τυς αιρετύς, τυς φρείς τυ τόπυ μας και περιμένυμε. Θέλυμε τις πρτάσεις τυς, τις απόψεις τυς. Γιατί πιστεύυμε ότι μόν με τ διάλγ, τη συνεργασία και την ενότητα όλων μας θα πετύχυμε. Ξεκινάμε λιπόν τν αγώνα μας. Έναν έντιμ, ειλικρινή. Χωρίς τν πόλεμ της λάσπης και των ύβρεων. Κιτάμε τυς πλίτες στα μάτια. Τυς λέμε την αλήθεια. Τυς μιλάμε για τ έργ πυ κάνυμε και φαίνεται. Τυς μιλάμε για τ πρόγραμμά μας. Όπως κάναμε πάνττε. Δεν απαντάμε στη λάσπη, στις ύβρεις και στις άγνες αντιπαραθέσεις. Σ αυτύς απαντάμε ως εξής: τυς λέμε ότι τυς αγαπάμε και... τυς στέλνυμε φιλιά. Εύχμαι σε όλυς Καλή Χρνιά. Με υγεία και χαρά. Σας ευχαριστώ. Μαζί συνεχίζυμε! Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Δημτική Συνεργασία Αμπελκήπων - Μενεμένης

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου Μενεμένης (27.4.2014)

Ομιλία Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου Μενεμένης (27.4.2014) Ομιλία Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου Μενεμένης (27.4.2014) Aγαπητοί Συνδημότες Συνδημότισσες. Ξεκινήσαμε το 2010 από αυτήν εδώ την πλατεία, την πλατεία «Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Προαναγγελία δράσης ΜΑΪΟΥ. 10 χλμ. 5 χλμ, 2 χλμ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ 2 χλμ ΚΥΡΙΑΚΗ 22

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Προαναγγελία δράσης ΜΑΪΟΥ. 10 χλμ. 5 χλμ, 2 χλμ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ 2 χλμ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Με την υποστήριξη Προαναγγελία δράσης ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Για τα πρώην ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες 10 χλμ Ώρα: 11.00 Διαδρομή: με αφετηρία το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Προαναγγελία δράσης ΜΑΪΟΥ. 10 χλμ. 5 χλμ, 2 χλμ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ 2 χλμ ΚΥΡΙΑΚΗ. Ώρα: 11.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Προαναγγελία δράσης ΜΑΪΟΥ. 10 χλμ. 5 χλμ, 2 χλμ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ 2 χλμ ΚΥΡΙΑΚΗ. Ώρα: 11. Συνδιοργάνωση Προαναγγελία δράσης ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Για τα πρώην ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες 10 χλμ Ώρα: 11.00 Διαδρομή: με αφετηρία το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ìáæß óõíå ßæïõìå!

Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ìáæß óõíå ßæïõìå! Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρος Κυρίζογλου Υποψήφιος Δήμαρχος ÌéëÜìå ìå ôï Ýñãï ìáò! Ìáæß óõíå ßæïõìå! Áîßæåé íá óõììåôý åéò! Πρόγραμμα ημοτικής δράσης >> σελ.3-6

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεση έτους 2014 Δήμου Διονύσου. Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις ΚΑ

Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεση έτους 2014 Δήμου Διονύσου. Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις ΚΑ Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεσ έτους 2014 Δήμου Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρματοδότσ Παρατρήσεις ΚΑ 1 2 3 4 5 6 7 Κατασκευή συνθετικού δαπέδου του στίβου του γπέδου δ.κ. Αναμόρφωσ γπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Τ α κ τ ι κ ή ς Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

Τ α κ τ ι κ ή ς Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμπελόκηποι 10-10 - 2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 15935 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 17/09/2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 17/09/2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης : 13 / 2015 Αριθ. Απόφασης : 55/ 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 17/09/2015 συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 79468 13SYMV001685065 2013-10-25 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ. 2015- ΟΚΤ. 2016) ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων 160.000 ΔΗΜΟΣ 2. Αποκατάσταση Αυλείων χώρων Σχολείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη ανατέθηκε στο μελετητικό γραφείο «Χωροτεχνική ΑΕ» με σύμβουλο αρχιτέκτονα-πολεοδόμο τον ούμα ημήτρη. Υποστηρικτικά της μελέτης τοπικού

Η μελέτη ανατέθηκε στο μελετητικό γραφείο «Χωροτεχνική ΑΕ» με σύμβουλο αρχιτέκτονα-πολεοδόμο τον ούμα ημήτρη. Υποστηρικτικά της μελέτης τοπικού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιοχή που μελετάται είναι το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό όριο της.ε. Αμπελοκήπων του ήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης. Η περιοχή αυτή είναι ενταγμένη στο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΠΕΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΠΕΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Καυτανζόγλειο Στάδιο Τ.Κ. 54638, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ιωάννα Χριστοπούλου Τηλ.: 2310200360, Φαξ: 2310200361 Email: info@atgm.gr Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ: 94 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019 Η Αποστολή του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου 6. 6.4 σκήσεις σχλικύ βιβλίυ σελίδας 9 30 Ερωτήσεις Κατανόησης. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; πάντηση Όταν η κρυφή της είναι σηµεί τυ κύκλυ και ι πλευρές της είναι τέµνυσες τυ κύκλυ. ν φ και ω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Κατασκευή κτιρίου για ΕΕΕΕΚ Βέροιας. 2. Κατασκευή κτιρίου για Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας 3. Κατασκευή 6 Νηπιαγωγείων 1. Προσθήκη 15 αιθουσών 2. Κατασκευή κλειστών

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αγαπητοί μου Συνδημότισσες Συνδημότες Η Δημοτική περίοδος 2011-2014 βαδίζει προς το τέλος της. Ήταν μια περίοδος τριών ετών μόνον, στην οποία ως δημοτική αρχή προγραμματίσαμε τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα