ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014"

Transcript

1 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε η κπή της βασιλόπιτας Σε μια ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματπιήθηκε (Κυριακή 26 Ιανυαρίυ) η καθιερωμένη εκδήλωση κπής της πρωτχρνιάτικης πίτας της Δημτικής Παράταξης «Δημτική Συνεργασία», παρυσία Δημτικών και Τπικών Συμβύλων, Πλιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, τπικών φρέων, εκπρσώπυς της εκπαίδευσης, συνεργατών, φίλων και δημτών. Στ θέατρ «ΑΛΕ- ΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ» όπυ πραγματπιήθηκε η εκδήλωση επικράτησε τ αδιαχώρητ. Έγινε πρβλή λιγόλεπτυ dvd, απλγιστικύ χαρακτήρα, τ πί κατέγραφε την πρσπάθεια τυ επικεφαλή της δημτικής παράταξης και Δημάρχυ Αμπελκήπων Μενεμένης κ. Λάζαρυ Κυρίζγλυ και των συνεργατών τυ για συνεχή ανάπτυξη τυ Δήμυ και βελτίωση των υπδμών, της αισθητικής και λειτυργικότητας της πόλης. Στη συνέχεια κ. Λάζαρς Κυρίζγλυ αναφέρθηκε σε έργα πυ υλπιήθηκαν και στυς άμεσυς στόχυς τυ. Τέλς, Δήμαρχς Αμπελκήπων - Μενεμένης αντάλλαξε ευχές για μια καλή και δημιυργική χρνιά και ευχαρίστησε θερμά όλυς όσυς παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι εικόνες μίλησαν από μόνες τυς. Όπις έχει μάτια βλέπει. Οι πλίτες και βλέπυν και κρίση έχυν και άπψη. ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστύμε μέσα από την καρδιά μας, για την ανταπόκρισή σας στ κάλεσμά μας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας διαχρνικά στην κινή αυτδιικητική μας πρεία. >> συνέχεια στη σελ.8 Με ευαισθησία για τν πλίτη >> σελ.2 Με δημτικά κτίρια,ασφαλτικά & έργα πυ αναβαθμίζυν τις γειτνιές >> σελ.3,5 Με την παιδεία στην κρυφή >> σελ.4 Δυνατά για τν Αθλητισμό & τν Πλιτισμό >> σελ.7 Υπηρεσίες πυ εξυπηρετύν τν πλίτη >> σελ.7 Καθαριότητα - πράσιν - ανακύκλωση >> σελ.6 Δημτική Συνεργασία Αμπελκήπων - Μενεμένης

2 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Τ Γραφεί άσκησης κινωνικής πλιτικής λειτυργεί και εξυπηρετεί όλες τις ευπαθείς μάδες. Τέσσερις Δημτικί Παιδικί Σταθμί παρέχυν σύγχρνες και πιτικές υπηρεσίες σε 145 παιδάκια. Λειτυργύν Τέσσερα Κέντρα Ανιχτής Πρστασίας Ηλικιωμένων με εγγεγραμμένα μέλη πυ ξεπερνύν τα 3.470άτμα. Δημιυργήσαμε χώρ αναψυχής στ Βόσπρ, ως παράρτημα τυ ΚΑΠΗ Μενεμένης και συντηρήσαμε εξ λκλήρυ τ κτίρι. Λειτυργύν δύ πργράμματα «Βήθεια στ Σπίτι» πυ εξυπηρετύν 80 ηλικιωμένα άτμα. Λειτυργεί Τράπεζα ρύχων και πραγματπιήθηκαν 590 παραδόσεις σε άπρυς συμπλίτες μας. Επίσης πρσφέραμε δωρεάν φάρμακα σε 20 ανασφάλιστα άτμα καθώς και στην ιατρική ανθρωπιστική ργάνωση «Γιατρί τυ Κόσμυ». Ιδρύσαμε τράπεζα φαρμάκων σε συνεργασία με τυς εθελντές τυ Δήμυ μας. Τ Δημτικό Πλυϊατρεί εξυπηρετεί όλυς τυς κατίκυς τυ Δήμυ, ανεξαρτήτως ηλικίας και ασφαλιστικύ φρέα. Εκσυγχρνίσαμε τις υπδμές στ Δημτικό Πλυϊατρεί με νέας τεχνλγίας ιατρικά και φυσιθεραπευτικά μηχανήματα, μέσω τυ έργυ «Πρστασία της Υγείας τυ Αστικύ Πληθυσμύ με στόχ την Πρόληψη Μέσω της Εφαρμγής Κατευθυντήριων Γραμμών και της Χρήσης Νέων Τεχνλγιών».Η Κινωφελής Δημτική Επιχείρηση Δήμυ Αμπελκήπων Μενεμένης πρωθεί την πλιτιστική ανάπτυξη και παρέχει και κινωνικό έργ. Λειτυργεί ένας Βρεφνηπιακός και 3 παιδικί σταθμί, τρία τμήματα «Βήθεια στ Σπίτι», στα πία 160 άτμα δέχνται καθημερινή φρντίδα καθώς και Κέντρ Ημερήσιας Φρντίδας Ηλικιωμένων για άτμα πυ δεν μπρύν να αυτεξυπηρετηθύν. Τ Γραφεί Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων κατάφερε ακόμη μια χρνιά να καθδηγήσει και να βηθήσει άνεργυς συμπλίτες μας. Τ Κέντρ Πληρφόρησης Νέων παρέχει σε νέυς επαφή με τις Τεχνλγίες της Πληρφρίας, Επικινωνίας και Ενημέρωσης. Τ Στέκι Νελαίας λειτυργεί ως μια ευχάριστη διέξδ επικινωνίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας. Παιδική Κατασκήνωση: Τ πρόγραμμα υλπιείται κάθε καλκαίρι με μεγάλη επιτυχία καθώς εξασφαλίζυμε τη συμμετχή των δικαιύχων με μια μικρή ικνμική επιβάρυνση. Τ Κέντρ Δημιυργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες λειτυργεί και πρσφέρει πικίλες δραστηριότητες με στόχ την βελτίωση τής επικινωνίας και μαλότερη ένταξή τυς στ κινωνικό σύνλ. Επίσης εξασφαλίζυμε στυς συμμετέχντες στ πρόγραμμα τη δωρεάν φιλξενία τυς σε κατασκήνωση. Δημτική Τράπεζα Αίματς: Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματς διργανώσαμε τακτικές εθελντικές αιμδσίες. Στόχς της πρσπάθειας είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των συμπλιτών, κατίκων και δημτών μας. Εθελντισμός: Πρσπαθύμε για τη δημιυργία και ανάπτυξη ενός μαζικύ και απτελεσματικύ εθελντικύ κινήματς στην πόλη. Η Συμβυλευτική υπηρεσία υπστηρίζει τις ευαίσθητες κινωνικές μάδες. Οργανώσαμε αγρά ελληνικών πρϊόντων χωρίς μεσάζντες σε χαμηλές τιμές. Διανμή τρφίμων σε άπρυς δημότες την περίδ των ερτών. Διενέργεια φιλανθρωπικών εράνων. Οικνμική ενίσχυση σε αναξιπαθύντες δημότες μας. Οικνμική ενίσχυση των συσσιτίων των Ιερών Ναών της περιχής μας. Ενισχύσαμε με είδη ένδυσης την τράπεζα ρύχων. Δημιυργήθηκε και λειτυργεί στ εσωτερικό τυ δήμυ συγκινωνία Αμπελόκηπι Μενεμένη Αγ. Νεκτάρις και αντιστρόφως. Οι Γιατρί τυ Κόσμυ πρσέφεραν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε συμπλίτες μας.

3 3 Δημτικά κτίρια - Ασφαλτικά ΚΔΑΠ/μΕΑ: Διαμρφώθηκαν νέι χώρι δημιυργικής απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις ισχύυσες πρδιαγραφές. Άρση επικινδυνότητας τμήματς σιδηρτρχιών στην δό Βενιζέλυ. Ασφαλτστρώθηκε τ κατεστραμμέν δικό δίκτυ στην ευρύτερη περιχή της Λαχαναγράς, στν Άγι Νεκτάρι, στη Μενεμένη. Πραγματπιήθηκε συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων δών σε λόκληρη την έκταση τυ Δήμυ. Συντηρήθηκαν σε σύνλ όλα τα δημτικά μας κτίρια, όπυ κρίθηκε απαραίτητ. Ξεκινάει η επέκταση τυ Φυσικύ Αερίυ στην περιχή τυ Αγ. Νεκταρίυ Κάτικι και δημτικά κτίρια θα έχυν τη δυνατότητα να συνδεθύν για την εξασφάλιση χαμηλότερυ κόστυς θέρμανσης. «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΩΝ 2011, 2012, 2013» Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ 1 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΕΛ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ LOGISTIKS) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ). ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 2 (ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ DAF ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ). ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΔΙΓΕΝΗ (ΑΠΟ ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) - 5 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ(ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΚΥΡΙΜΗ ΕΩΣ ΑΓ. 7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ ΔΕΝ/ΜΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 8 ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ)-ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 9 ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 10 ΑΚΡΙΤΩΝ & ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΧΡ. 12 ΚΑΝΑΚΗ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 13 ΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ 14 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ Γ. ΡΙΤΣΟΥ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 15 ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ (ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 16 ΓΡΑΒΙΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ 17 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΑΠΟ ΣΕΦΕΡΗ ΕΩΣ ΚΥΡΙΜΗ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ 18 ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 20 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ &ΠΑΡΚΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 21 ΦΛΕΜΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 22 ΣΚΡΑ (ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΛΟΧ. ΝΤΟΥΡΜΑ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 23 ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ (ΑΠΟ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 24 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΠΟ 26 Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ 25 ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ, ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΗ Δ/ΣΗ ΛΕΩΦ. ΔΕΝ/ΜΟΥ & Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΜΠΑΛΩΜΑ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΠΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 28 ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΠΟ 29 ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ 30 ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΩΣ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ Α/Α Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΜΗΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ( ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΟ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ - ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΥ)- ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΡΙΘΜΟΣ 105,103 & 93) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 13,15 & 9) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

4 4 Σχλικά έργα Εγκαινιάσθηκε και ήδη λειτυργεί τ 6 Νηπιαγωγεί, στην περιχή Καζαντζάκη. Στ ίδι κτίρι, στ ισόγει, εγκαινιάστηκε νές σύγχρνς βρεφνηπιακός σταθμός «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» για φιλξενία βρεφών ανέργων και εργαζμένων μητέρων. Ολκληρώθηκε η διαδικασία αγράς τυ ικπέδυ τυ 6 υ Δημτικύ Σχλείυ στην περιχή Καζαντζάκη και κατεδαφίσθηκαν όλες ι απθήκες της πρώην Ομσπνδίας. υ Συνεχίζεται η κατασκευή τυ 3 Δημτικύ σχλείυ στν Αγ. Νεκτάρι. Πραγματπιήθηκε τελετή αγιασμύ και εγκαινίων τυ 5 υ Δημτικύ σχλείυ Αγίυ Νεκταρίυ. Τα εγκαίνια τέλεσε Οικυμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθλμαίς. Αγράσθηκε με απαλλτρίωση τ ικόπεδ της δύ Αφρδίτης στην περιχή Βόσπρς για την κατασκευή των 4 υ και 5 υ Νηπιαγωγείων Μενεμένης. Κατασκευάζεται τ 11 (4 ) Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ). Θα στεγάσει τα 4 και 11 Δημτικά σχλεία, τα πία συγχωνεύθηκαν. Πραγματπιήθηκε τελετή θεμελίωσης τυ παιδικύ σταθμύ της Εκκλησίας στ ικόπεδ (επί της Ι. Δραγύμη πίσω από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμνς) πυ παραχωρήσαμε στην Ιερά Μητρόπλη Νεαπόλεως και Σταυρυπόλεως. Τ έργ βρίσκεται σε εξέλιξη. 9 Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (Φιλιππυπόλεως και Κέννεντυ): Έγινε η αγρά τυ ικπέδυ και αναμένεται η έναρξη των εργασιών. 9 Νηπιαγωγεί Αμπελκήπων (Πανταζπύλυ 51): έγινε η αγρά τυ ικπέδυ, τελείωσαν ι μελέτες, η γεωλγική έρευνα και αρχίζει η ανέγερσή τυ. Συντηρήθηκαν όλα τα κτίρια των παιδικών σταθμών, τα σχλικά γυμναστήρια και ι κτιριακές εγκαταστάσεις στα σχλικά συγκρτήματα τυ Δήμυ μας. Πραγματπιήθηκε μίσθωση μεταφρικών μέσων για τη μετακίνηση μαθητών. Ανακαινίστηκε πλήρως τ σχλικό γυμναστήρι των 2 υ - 4 υ Δημτικών Σχλείων Μενεμένης. Καλλιτεχνικό Γυμνάσι Αμπελκήπων Καλλιτεχνικό Λύκει. Τ Γυμνάσι συστεγάζεται πρσωρινά με τ 3 Λύκει Αμπελκήπων και ι Λυκειακές τάξεις τυ Γυμνασίυ στεγάζνται στ 2 Γυμνάσι Μενεμένης. Σε δέκα (10) σχλεία τυ Δήμυ μας εγκρίθηκαν έργα και δράσεις για τη βελτίωση της ρθλγικής διαχείρισης της ενέργειας (2 Γυμνάσι -2 Λύκει Αμπελκήπων, 1 Γυμνάσι-1 ΕΠΑΛ Αμπελκήπων, 1 Γυμνάσι Μενεμένης, 3 Γυμνάσι -2 Λύκει Μενεμένης, 4 Γυμνάσι Αμπελκήπων, 4-13 Δημτικά Αμπελκήπων, 2 Γυμνάσι Μενεμένης, 5-9 Νηπιαγωγεί Αμπελόκηπι, 1-6 Νηπιαγωγεί Μενεμένης). 5 Δημτικό Σχλεί ( Αγις Νεκτάρις) 11 (4) Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ) Παιδικός Σταθμός πίσω από Ι.Ν. Αγίυ Παντελεήμνα Αμπελκήπων 12 Νηπιαγωγεί Αμπελκήπων Πλατεία Τσμπάνγλυ Μενεμένης Βρεφνηπειακός Σταθμός «Αστεράκια» περιχή Καζαντζάκη 5-9 Νηπιαγωγεία (Φιλππυπόλεως-Κέννεντυ) Σχλικό γυμναστήρι 2υ - 4υ Δημ. Σχλείων Μενεμένης Πλιτιστικά έργα ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟ» Πλιτιστικό Κέντρ Αμπελκήπων: Οι εργασίες για την ανέγερσή τυ συνεχίζνται με πλύ γρήγρυς ρυθμύς. Εκτελέσθηκαν ι παρεμβάσεις στην πλατεία Τσμπάνγλυ Μενεμένης και τπθετήθηκε μνημεί της Μικρασιατικής Καταστρφής. Ολκληρώθηκαν ι εργασίες ανάπλασης της πλατείας ΚΑΠΗ στν Αγ. Νεκτάρι και τπθετήθηκε μνημεί. Εκτελέσθηκαν εργασίες στην ρφή και περιμετρικά τυ Πλιτιστικύ Κέντρυ Μενεμένης. Περιμετρικά τυ Πλιτιστικύ Κέντρυ Μενεμένης Πλιτιστικό Κέντρ Μενεμένης «Καραπάντσι» Πλιτιστικό Κέντρ Αμπελκήπων Μνημεί Ελευθερίας (Άγις Νεκτάρις) Μνημεί Μικρασιατικής καταστρφής (Μενεμένη)

5 5 Αθλητικά έργα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Στ Δημτικό Στάδι Μενεμένης (περιχή Λαχαναγράς), πραγματπιήθηκε ανακαίνιση των απδυτηρίων, εσωτερική περίφραξη και αντικαταστάθηκε δύ φρές συνθετικός τάπητας. Στ κλειστό Διαδημτικό γυμναστήρι Μενεμένης, έγινε αλλαγή τζαμιών στα παράθυρα και μελέτη για τη στεγανπίηση της ρφής. Στα γήπεδα πδσφαίρυ 5Χ5 «Βασιλική Μαυρυδάκη» πραγματπιήθηκε επισκευή πατώματς και αντικατάσταση υδραυλικύ και απχετευτικύ συστήματς. Στ γήπεδ πδσφαίρυ «Κωνσταντίνς Μιγκτζίδης» τπθετήθηκαν μεταλλικά κιγκλιδώματα στην περίφραξή τυ. Στ γυμναστήρι «Ιωάννης Λεμνίδης» πραγματπιήθηκε επισκευή ηλεκτρνικύ πίνακα. Πραγματπιήθηκαν τεχνικές εργασίες, επισκευές, συντηρήσεις, επιδιρθώσεις και τρφδσία αθλητικύ υλικύ όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Παραχωρήθηκε δωρεάν στέγη στ Σύλλγ Παλαιμάχων Πδσφαιριστών Μενεμένης. Κλειστό Πρπνητήρι «Αναστασία Κελεσίδυ» Επισκευές - συντηρήσεις των αθλητικών μας εγκαταστάσεων Δημτικό Στάδι «Κωνσταντίνς Καραμανλής» Γήπεδ πδσφαίρυ (Άγις Νεκτάρις) Γήπεδ πδσφαίρυ «Απόστλς Αστρεινίδης» Γήπεδ πδσφαίρυ «Κωνσταντίνς Μιγκτζίδης» ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΟ Μνδρόμηση δύ Αγγελάκη (Μενεμένη) Κτίρι στ πρώην Στρατόπεδ «Μέγας Αλεξανδρς» για χρήσεις πλιτισμύ Εντάχθηκε στ ΕΣΠΑ η κατασκευή της υπόγειας δύ Μναστηρίυ Έλλης Αλεξίυ Αγ. Παρασκευής και αντιστρόφως, καθώς επίσης και η υπόγεια διάβαση κάτω από τ πασάζ της Αγ. Παρασκευής. Τ τμήμα της δύ Αγ. Παρασκευής, από Έλλης Αλεξίυ έως Μναστηρίυ θα γίνει πεζόδρμς. Ολκληρώθηκε η τρππίηση της μελέτης ανάπλασης της δύ Μναστηρίυ και βρίσκεται στ τελικό στάδι της ένταξής της στ ΕΣΠΑ. Συντάσσνται ι μελέτες για ανάπλαση της πλατείας στ ΚΑΠΗ Δενδρπτάμυ και στ δημτικό χώρ έναντι διδακτηρίων στην δό Κωνσταντινυπόλεως στ Δενδρπόταμ. Ύστερα από έντνες διαμαρτυρίες και πιέσεις μας δημπρατήθηκε και ξεκινάει κόμβς Κ-16 στην περιχή της Λαχαναγράς. Επίσης θα δημπρατηθεί και η κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων στ τμήμα της δυτικής περιφερειακής δύ. Έτσι θα λυθύν σβαρά κυκλφριακά πρβλήματα της δυτικής Θεσσαλνίκης. Συντάχθηκαν μελέτες για την επίλυση τυ κυκλφριακύ πρβλήματς στην δό Αγγελάκη και για διανίξεις δών όπως στην δό Ομήρυ. Εγκρίθηκε πίστωση μέσω ΕΣΠΑ για τ έργ ανάπλασης, αναβάθμισης ζώνης πρασίνυ, άθλησης και αναψυχής κατά μήκς της Λεωφόρυ Δενδρπτάμυ. Τ έργ ήδη εκτελείται. Συντάσσεται μελέτη για τις αναπλάσεις Κεντρικύ (δικύ) δικτύυ Αμπελκήπων Ανάπλαση δύ Φιλιππυπόλεως Ανάπλαση Βενιζέλυ και περιχής Δαβάκη. Συντάσσνται ι μελέτες για τη συντήρηση των κτιρίων τυ πρώην Στρατπέδυ «Μέγας Αλέξανδρς», πρκειμένυ να χρησιμπιηθύν για τις ανάγκες τυ πλιτισμύ. Έργ ανάπλασης κατα μήκς της Λεωφόρυ Δενδρπτάμυ Κατασκευή της υπόγειας δύ Μναστηρίυ - Έλλης Αλεξίυ - Αγ. Παρασκευής και αντιστρόφως Ανάπλαση της δύ Μναστηρίυ

6 6 Καθαριότητα - Ανακύκλωση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Έγιναν εκτεταμένες κατεδαφίσεις επικίνδυνων ετιμόρρπων κτιρίων, απμάκρυνση μπαζών και καθαρισμί χώρων. Πλέννται κάδι, δρόμι, πλατείες, αυλές σχλείων με δικό μας νερό από γεωτρήσεις τυ δήμυ μας. Έργ σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση ρυπγόνων δημτικών χημάτων με νέα χήματα αντιρρυπαντικής τεχνλγίας. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την ανακύκλωση στ Δήμ μας, καθώς όλ και περισσότερι πλίτες κάνυν πράξη τ σύνθημα «Ας ανακυκλώσυμε τίπτα δεν πάει χαμέν». Επεκτάθηκε η ανακύκλωση και στην κινότητα της Μενεμένης και συνλικά υπάρχυν 740 μπλε κάδι, ι πίι βρίσκνται σε όλες τις γειτνιές τυ ενιαίυ Δήμυ μας. Πράσιν - Φωτισμός ΠΡΑΣΙΝΟ Διαμρφώνυμε τις πλατείες, τα πάρκα αναψυχής και τις παιδικές χαρές της πόλης μας, εμπλυτίζντάς τα με λυλύδια και πράσιν. Πραγματπιήθηκαν παρεμβάσεις φυτεύσεις συντηρήσεις -ανανεώσεις απψιλώσεις, σε πάρκα και δενδρστιχίες. Σ αυτές τις αντίξες ικνμικά συνθήκες, αξίζει ν αναφέρυμε ότι φυτεύνται ετησίως περίπυ ανθόφυτα και βλβί σε όλη την έκταση τυ Δήμυ μας. ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο νές μόνιμς ερταστικός διάκσμς έδωσε νέα μρφή στ Δήμ Αμπελκήπων- Μενεμένης. Ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση τυ υπάρχντς δημτικύ φωτισμύ.

7 7 Οικνμικά - Διίκηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μειώθηκαν τα δημτικά τέλη στη Μενεμένη από 18 έως 20%. Έτσι εξισώθηκαν τα δημτικά τέλη σε λόκληρ τ Δήμ Αμπελκήπων Μενεμένης, όπυ απφασίσθηκε μηδενική αύξηση. Για τ έτς 2013 τα δημτικά τέλη μειώθηκαν και πάλι σε πσστό 6%. Για τυς πλύτεκνυς, τρίτεκνυς, κωφύς, παραπληγικύς, ΑμΕΑ ισχύει η υπχρέωση καταβλής δημτικών τελών μειωμένη σε πσστό 50%. Είμαστε δήμς με τα πι φθηνά δημτικά τέλη. Πετύχαμε την ένταξη τυ δήμυ στν κατάλγ των δικαιύχων δήμων τυ τέλυς, πυ πρέρχεται από τα διυλιστήρια και τις απθήκες καυσίμων και εισπράττυμε τα αναλγύντα τέλη. Ενισχύθηκαν ικνμικά όλι ι αθλητικί, πλιτιστικί σύλλγι και φρείς. Δόθηκε για δωρεάν στάθμευση 350 αυτκινήτων χώρς τυ πρώην Στρατπέδυ «Μ.Αλέξανδρς», με φύλαξη. Μειώθηκε τ καταβαλλόμεν μηνιαί πσό πάρκινγκ στη Μενεμένη από 35 σε 10 ευρώ για τα Ι.Χ αυτκίνητα και από 10 σε 5 ευρώ τ μήνα σε μηχανές και δίκυκλα. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ομγενπιήσαμε τη λειτυργία όλων των υπηρεσιών στν ενιαί δήμ μας, από την πρώτη μέρα. Μεταφέρθηκε τ ΚΕΠ Μενεμένης στ Πλιτιστικό Κέντρ Μενεμένης και έτσι έγινε μεγάλη εξικνόμηση δαπάνης. Επεκτάθηκε τ ωράρι λειτυργίας τυ και εναρμνίσθηκε με τ ΚΕΠ Αμπελκήπων. Δημιυργήθηκε και λειτυργεί γραφεί εξυπηρέτησης των Πλιτών και στν Άγι Νεκτάρι. Λειτυργύμε γραφεί κτηματικής περιυσίας και ελέγχυμε ηλεκτρνικά την είσπραξη των φειλμένων στ δήμ μισθωμάτων. Χρήγηση πιστπιητικών δημτλγίυ από τα Κ.Ε.Π. Αμπελκήπων και Μενεμένης στις ώρες λειτυργίας των ΚΕΠ. Μεταστέγαση Τεχνικής Υπηρεσίας στ κτίρι τυ Δημαρχείυ Μενεμένης για την πι εύρυθμη λειτυργία της υπηρεσίας. Πλιτισμός Ένας αρκετά μεγάλς αριθμός πλιτιστικών εκδηλώσεων πραγματπιείται κάθε χρόν, χειμώνα και καλκαίρι σε λόκληρ τ Δήμ. Όλι ι συμπλίτες μας διασκεδάζυν και ψυχαγωγύνται ελεύθερα, χωρίς τ άγχς τυ κόστυς καθώς ι εκδηλώσεις μας είναι με δωρεάν είσδ. Άθληση Συνεχίζυμε και πρσφέρυμε τις ίδιες πρσιτές, υψηλύ επιπέδυ αθλητικές δραστηριότητες καθώς διαθέτυμε και λειτυργύμε τμήματα για όλες τις ηλικίες, ειδικά αθλητικά πργράμματα, ργανωμένυς χώρυς, αγωνιστικές εγκαταστάσεις και έμπειρ επιστημνικό πρσωπικό. Διργανώνυμε πικίλες αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, γιρτές, επιδείξεις και συμμετέχυμε σε διεθνείς διργανώσεις ι πίες συγκεντρώνυν πανελλαδικό ενδιαφέρν. Διεθνής Μαραθώνις «Μέγας Αλέξανδρς» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Λειτυργύν τμήματα εκμάθησης της μυσικής Παιδείας καθώς και όλων των μυσικών ργάνων για παιδιά και ενήλικες. Αξίζει να επισημάνυμε ότι η λειτυργία των τμημάτων τυ Ωδείυ επεκτάθηκε και στην κινότητα Μενεμένης. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Στόχς τυ εργαστηρίυ είναι να πρωθεί τη θεατρική τέχνη σε παιδιά, έφηβυς και ενήλικες. Λειτύργησαν τρία (3) παιδικά, ένα εφηβικό και η θεατρική μάδα των ενηλίκων. Κάθε χρόν όλα τα τμήματα ανεβάζυν αξιόλγες παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία. Διεθνής Πδηλατικός Γύρς

8 8 >> συνέχεια από σελ.1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαζί πετύχαμε πλλά. Μαζί μπρύμε να πετύχυμε περισσότερα. Όλι μαζί ενωμένι μπρύμε να δηγήσυμε τ δήμ μας πι ψηλά. Τ κινό μας σπίτι, τυς Αμπελόκηπυς και τη Μενεμένη πυ αγαπάμε. Μιλάμε με τ έργ μας. Μαζί συνεχίζυμε. Συνεχίζυμε την πρσπάθεια και μετά τη σύντμη χρνικά τρέχυσα Καλλικρατική περίδ. Είμαστε μαχητές, αγωνιστές. Ξέρυμε πύ είμαστε. Ξέρυμε πύ θέλυμε να πάμε. Ξέρυμε και πώς να πάμε. Με τ έργ μας τ απδείξαμε. Έχυμε βάλει ισχυρές βάσεις. Επιλέξαμε τ δρόμ της ευθύνης πυ είναι δύσκλς και ανηφρικός. Παρά τις πρωτφανείς περικπές των ικνμικών πόρων της Τ.Α. πυ υπστήκαμε από την κεντρική εξυσία (ξεπέρασαν την τελευταία τριετία τ 65%), σταθήκαμε όρθιι. Δεν λυγίσαμε. Μειώσαμε τις υπχρεώσεις τυ δήμυ κατά 50% περίπυ. Μειώσαμε τα δημτικά τέλη. Έχυμε τν πι καθαρό δήμ, με τν καλύτερ ερταστικό διάκσμ και με τα πι φθηνά δημτικά τέλη. Πραγματπιήσαμε ήδη, πραγματπιύμε τώρα και θα εκτελέσυμε πλλά έργα μέσω ΕΣΠΑ. Με ετιμότητα των υπηρεσιών τυ δήμυ, με ρθό πργραμματισμό και απτελεσματικές στχεύσεις. Άνθρωπι με διαφρετικές πλιτικές ιδελγίες, αφήσαμε στην άκρη τα κόμματα και κάνυμε πράξη την αφσίωσή μας σε ένα μόν κόμμα: τ «κόμμα» των Αμπελκήπων και της Μενεμένης ή αν θέλετε της Μενεμένης και των Αμπελκήπων. Πιστεύυμε ότι για να εκπληρώσει η Τπική Αυτδιίκηση καλύτερα και απδτικότερα την απστλή της πρέπει να είναι κμματικά αδέσμευτη, ακηδεμόνευτη, διικητικά ανεξάρτητη και ικνμικά αυτδύναμη. Αυτό πιστεύαμε και υπστηρίζαμε πάνττε και στις πρηγύμενες δημτικές εκλγές τυ Αυτό άλλωστε ρίζει και τ Σύνταγμα της Ελλάδας για την Τπική Αυτδιίκηση στ άρθρ 102. Αυτή τη συνταγματική επιταγή κάνυμε πράξη. Χαιρόμαστε πυ τώρα και άλλι συνδυασμί μάς αντιγράφυν και δηλώνυν κι αυτί ανεξάρτητι. Δεν επιδιώξαμε στ παρελθόν, ύτε επιδιώκυμε τώρα τ χρίσμα, τν εναγκαλισμό και τ καπέλωμα κανενός κόμματς. Δεν θα κυρασθύμε να τνίζυμε ότι άλλ πράγμα είναι ι ευρωεκλγές, ι βυλευτικές εκλγές κι άλλ ι δημτικές εκλγές. Είναι διαφρετικά τα ερωτήματα πυ τίθενται στυς πλίτες και διαφρετικές ι απφάσεις πυ καλύνται να λάβυν. Βαδίζντας πρς τις επόμενες δημτικές εκλγές είμαστε πρσηλωμένι σ ένα στόχ: τν τόπ μας, τ δήμ μας. Γυρίζυμε την πλάτη στην κμματική διαμάχη της κεντρικής πλιτικής σκηνής και δεν δεχόμαστε να γίνει η αυτδιίκηση όργαν, υπχείρι κανενός κόμματς. Τίπτε δεν μας χωρίζει με κανέναν. Για μας δεν υπάρχυν αντίπαλι πλίτες και αντίπαλι συνδυασμί. Αντίπαλί μας είναι μόν τα κινά πρβλήματα. Απευθυνόμαστε σε κάθε πλίτη, σε κάθε χώρ, σε κάθε ηλικία, χωρίς να μας νιάζει τι ψήφισαν χθες. Αγκαλιάζυμε όλυς τυς πλίτες χωρίς διακρίσεις. Αγαπητί μυ, γυρνώντας τη σκέψη μυ πίσω, τι να πρωτθυμηθώ; Σε πλλύς τμείς είδαμε τα όνειρα δεκαετιών να γίννται πραγματικότητα. Πτέ άλλτε δεν έγιναν τόσα πλλά μέσα σε λίγα χρόνια. Οικόπεδα δεσμευμένα εδώ και 20 έως 35 χρόνια, πυ κινδύνευαν να χαθύν είναι στην κυριότητα και την κατχή τυ δήμυ: Στρατόπεδ Μ. Αλέξανδρς 161 στρέμματα, λωρίδα ικπέδυ «Φιλίππυ», ικόπεδ πρώην Δασαρχείυ δίπλα στ Ι.Κ.Α. Αμπ/πων, ικόπεδ Φιλιππυπόλεως και Κέννεντυ, ικόπεδ ΤΥΠΕΞ 28 ης Οκτωβρίυ, ικόπεδ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φιλιππυπόλεως και Μιλάμε με τ έργ μας! Σινέ «ΑΣΤΡΟΝ» Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στην περιφερειακή δό Πλιτιστικό Κέντρ Μενεμένης Δημτικό Στάδι Αμπελκήπων Καλλιβύλυ, ικόπεδ πίσω από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμνα, ικόπεδ ΖΕΝΙΘ Αμπελώνων και Ελευθερίας, ικόπεδ ΚΑΡΑ- ΜΕΛΙΟΥ πανταζπύλυ 53, ικόπεδ και κτίρι ΦΕΣΣΑ Πατριάρχυ Γρηγρίυ Ε και Ακριτών, ικόπεδ πρώην κτιρίων Ομσπνδίας στην Καζαντζάκη, ικόπεδ στην δό Αφρδίτης στ Βόσπρ. Πτέ άλλτε δεν κατασκευάσθηκαν τόσα νέα διδακτήρια και κινωνικές πλιτιστικές δμές: 3 Λύκει και 2-12 Δημτικά σχλεία στ «Φιλίππυ», Πέντε (5) Νηπιαγωγεία (Καζαντζάκη, Φιλιππυπόλεως και Κέννεντυ, Ευρυπίδυ, Ελευθερίας, Βύρωνς). 3 Δημτικό Σχλεί Μενεμένης (Δενδρπόταμς), 4 Δημτικό Σχλεί Μενεμένης στην δό Κυριακίδη, Ήδη βρίσκνται στ στάδι της εντός 3-4 μηνών αππεράτωσης τ 11 (4 ) Δημτικό Σχλεί Αμπελκήπων (28 ης Οκτωβρίυ - Εθνικής Αντιστάσεως Αμπελόκηπι) και τ 3 Δημτικό Σχλεί Μενεμένης στ Δενδρπόταμ. υ Δρμλγήθηκε η κατασκευή :6 Δημτ. Σχλ. Μενεμένης (Καζαντζάκη), 4 υ Νηπιαγωγείυ στ Βόσπρ, 2 υ -8 υ -9 υ Νηπιαγωγείων και 5 υ Δημ. Σχλ. στυς Αμπελόκηπυς. Οι όρφι στ ΚΑΠΗ Ελευθερίας για αθλητισμό πλιτισμό, τ πλιτιστικό της Μενεμένης, τ «Άστρν». Τ πλιτιστικό των Αμπελκήπων τ «Καραπάντσι». Καινύργις Βρεφνηπιακός σταθμός στην Καζαντζάκη, καινύργι ΚΔΑΠ/ΜΕΑ για όλ τ δήμ. Είναι γνωστά σε όλυς, φαίννται τα αθλητικά έργα και ι αθλητικές υπδμές πυ έγιναν αλλά και όσα γίννται στην ανάπλαση της Δενδρπτάμυ (γήπεδα τένις, Βόλλεϋ, μπάσκετ, πδσφαίρυ). Στηρίξαμε με τις κινωνικπρνιακές μας δμές τν πληθυσμό μας. Αλλά και στ υπ αριθμόν ένα πρόβλημα, πυ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αξίζει να συμμετέχεις! είναι η ανεργία, εκμεταλλευτήκαμε όλες τις ευκαιρίες πυ υπήρξαν και τα τελευταία (3) χρόνια, μέσα από διαφανείς διαδικασίες ΑΣΕΠ, δώσαμε δυλειά σε περισσότερα από 600 άτμα. Καλύμε την Ελληνική Πλιτεία να δρμλγήσει τη χρηματδότηση πργραμμάτων τυλάχιστν ανέργων πριν διαρραγεί κινωνικός ιστός. Τ εγχείρημα της συνένωσης των δύ δήμων Αμπελκήπων και Μενεμένης δεν ήταν εύκλ. Από την πρώτη μέρα συνενώσαμε υπηρεσίες, λειτυργίες και πρσωπικό. Επιδιώξαμε την παρχή ίδιων υπηρεσιών, ίση αντιμετώπιση όλων των περιχών τυ δήμυ μας. Χωρίς διακρίσεις. Με περισσότερη φρντίδα και ζεστασιά εκεί όπυ υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη. Σ ότι αφρά τ πρόγραμμα δημτικής δράσης , τ πί θα καταρτίσυμε και θα ανακινώσυμε στυς πλίτες, έχυμε ήδη τυς βασικύς ραματικύς μας στόχυς. Ανίγυμε όμως σήμερα ένα δημόσι διάλγ με τυς πλίτες, τυς αιρετύς, τυς φρείς τυ τόπυ μας και περιμένυμε. Θέλυμε τις πρτάσεις τυς, τις απόψεις τυς. Γιατί πιστεύυμε ότι μόν με τ διάλγ, τη συνεργασία και την ενότητα όλων μας θα πετύχυμε. Ξεκινάμε λιπόν τν αγώνα μας. Έναν έντιμ, ειλικρινή. Χωρίς τν πόλεμ της λάσπης και των ύβρεων. Κιτάμε τυς πλίτες στα μάτια. Τυς λέμε την αλήθεια. Τυς μιλάμε για τ έργ πυ κάνυμε και φαίνεται. Τυς μιλάμε για τ πρόγραμμά μας. Όπως κάναμε πάνττε. Δεν απαντάμε στη λάσπη, στις ύβρεις και στις άγνες αντιπαραθέσεις. Σ αυτύς απαντάμε ως εξής: τυς λέμε ότι τυς αγαπάμε και... τυς στέλνυμε φιλιά. Εύχμαι σε όλυς Καλή Χρνιά. Με υγεία και χαρά. Σας ευχαριστώ. Μαζί συνεχίζυμε! Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Δημτική Συνεργασία Αμπελκήπων - Μενεμένης

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. (Άρθρο 217 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. (Άρθρο 217 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 (Άρθρο 217 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαιρετισμός Δημάρχου 2. Έργα και μελέτες: Αστική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 8 χρόνια δουλειάς. Πετύχαμε πολλά, μπορούμε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 8 χρόνια δουλειάς. Πετύχαμε πολλά, μπορούμε περισσότερα ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ AΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ πόλη αλληλεγγύης & δημιουργίας Αγαπητοί συμπολίτες, Αναπολώντας τα 7,5 χρόνια που έχουν περάσει από τη μέρα που αναλάβαμε με τους συνεργάτες μου τη Διοίκηση του

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Το Έργο μας Το Πρόγραμμά μας Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Αγαπητοί συμπολίτες, Φίλες και φίλοι, Πριν από 3,5 περίπου χρόνια έλαβα από σας, τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς, την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MΕΡΤΥΡΗΣ. Υποψήφιος Δήμαρχος Παλλήνης ΑΝΘΟΥΣΑ _ΓΕΡΑΚΑΣ_ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MΕΡΤΥΡΗΣ. Υποψήφιος Δήμαρχος Παλλήνης ΑΝΘΟΥΣΑ _ΓΕΡΑΚΑΣ_ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MΕΡΤΥΡΗΣ Υποψήφιος Δήμαρχος Παλλήνης ΑΝΘΟΥΣΑ ΓΕΡΑΚΑΣΠΑΛΛΗΝΗ 02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκλογικό Κέντρο Παλλήνης Εθν. Αντιστάσεως 13 & Φειδιππίδου Εκλογικό Κέντρο Γέρακα Θεσσαλονίκης 13, πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 Δομημένο περιβάλλον Χωροταξική και οικιστική οργάνωση 5 Χωροταξική οργάνωση 6 Βασικές χρήσεις γης 6 Χώροι πρασίνου 6 Ασυμβατότητες

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας.

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας. www.spirospanas.gr Spiros Panas Αγαπητοί Συνδημότες Το 2010 λάβαμε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας την εντολή να οδηγήσουμε τον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια νέα εποχή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος 2012-2013 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ NEΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Τους τελευταίους 18 μήνες έγιναν σημαντικά έργα στην πόλη μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Τεύχος 6 Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Ομάδες & Εργαστήρια Συμβουλευτικής Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας Τεύχος #6 editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÎÙÂÙ Ì ÓÂ ÂÚÁ Û Â Û ÓÙ ÚËÛË ÛÂ fiï Ù Û ÔÏÂ Ó Î ÓÈÛË ÂÎ ıúˆó ÛÙÔ 6Ô Λ ÎÂÈÔ Î È ÛÙÔ 1Ô Δ Λ apple ÛËÌÔÈ ÂÔÚÙ ÛÌÔ ÁÈ Ù Î ÚfiÓÈ ÂÏÊÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ

2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ 2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ μπροστά με σίγουρα βήματα! ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Μια ακόμη τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό κάθε πολίτη!

Στο πλευρό κάθε πολίτη! Στο πλευρό κάθε πολίτη! ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2011-2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Στο πλευρό κάθε πολίτη! Φίλες και φίλοι, Πολίτες Μοσχάτου Ταύρου Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, θέσαμε στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αριθμός φύλλου: 77 Νοέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Πέντε συμπολίτες μας που έζησαν "από μέσα" τα γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κυρίες και κύριοι,

Editorial. Κυρίες και κύριοι, Editorial Κυρίες και κύριοι, Αφήνουμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά τόσο για τη χώρα μας όσο και για όλο τον κόσμο. Με πολεμικές και κοινωνικές αναταραχές το 2009 ξεκινά και μαζί του προβάλει επιτακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μία εταιρεία της σύγχρονης τεχνολογίας µε έδρα στη Θέρµη

Μία εταιρεία της σύγχρονης τεχνολογίας µε έδρα στη Θέρµη Ξεκίνησε από το Μάιο η καταπολέµηση των κουνουπιών. Εκτός από την Περιφέρεια εκτεταµένο πρόγραµµα εφαρµόζει και ο δήµος Θέρµης ΣΕΛ. 32 ΜΑΪΟΣ_2015 Τεύχος 156 Τιµή: 0.001 ευρώ Επίσκεψη των αρµοδίων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα