ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Κορδε λιού Ευόσμου, σε μία κοινωφελή επιχείρηση Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή μου Λαμιέων με συγχώνευση: α) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, β) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορ γοποτάμου, και γ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι χείρησης Δήμου Υπάτης (άρθρο 9 Ν. 3852/2010). 2 Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Μώλου Αγίου Κων σταντίνου και σύσταση νέου με την επωνυμία «Οργανισμός παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» (Ν. 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 4) Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ σης Αποχέτευσης των τριών πρώην Δήμων που συνέστησαν τον Δήμο Χαλκηδόνος και σύσταση ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 76/2011 (1) Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Κορδελιού Ευό σμου, σε μία κοινωφελή επιχείρηση. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 107, 108, 109, 112, 280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμ μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), β) του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»(ΦΕΚ 235/Α/ ), γ) των άρθ του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α/ ) και δ) του άρθρου 90 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προ καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 2. Τις αριθ. 9 (ΑΠ: οικ. 4317/ ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ 7) και 11 (ΑΠ: οικ.4569/ ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ ΞΘ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κοινωνικά προγράμ ματα Ο.Τ.Α» και «θέματα συγχωνεύσεων προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των Δήμων» αντίστοιχα. 3. Την αριθ /2007 (ΦΕΚ 1876/Β/ ) Απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Την αριθ. 76/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κορδελιού Ευόσμου, ληφθείσα στην αριθ. 4/ συνεδρίασή του, που αφορά την συγχώνευση δύο (2) κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην δήμων που συνέστησαν το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου σε μία κοινωφελή επιχείρηση. 5. Το υπ αριθμ / (ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ1Υ Υ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο μας ανακοινώθηκε ότι η υπ αριθμ. 76/ απόφαση λήφθηκε νόμιμα, αποφασίζουμε: Α) Τη συγχώνευση των Δημοτικών Κοινωφελών Επι χειρήσεων: 1. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ευόσμου 2. Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Ελευ θερίου Κορδελιού (Κ.Ε.Α.Δ.Ε.Κ.) σε μια ενιαία Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Β) Επωνυμία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.)» Γ) Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι: 1. Πολιτισμός: δράσεις με στόχο την προαγωγή του πολιτιστικού και πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, όπως η λειτουργία πινακοθήκης, μουσεί

2 17006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ου, φιλαρμονικής, κινηματογράφου κ.λπ., η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εκ δηλώσεων κ.α. 2. Αθλητισμός: δράσεις για τη βελτίωση της ποιό τητας ζωής με την προώθηση της σωματικής αγωγής, παιδείας, καλής φυσικής κατάστασης και υγείας, όπως η συμμετοχή στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της ΓΓΑ, η λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης κ.ά., η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ. 3. Κοινωνική Πολιτική: δράσεις με στόχο την προώ θηση των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής, με την εφαρμογή προγραμ μάτων ή τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως η λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα, προγράμματα για ευπα θείς ομάδες (παλλινοστούντες, μετανάστες, αθίγγανοι κ.λπ.), προγράμματα Νεολαίας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), προώθηση του εθελο ντισμού, δράσεις για την ενίσχυση και βελτίωση της απασχολησιμότητας κ.λπ. 4. Παιδεία: με στόχο την προαγωγή του πνευματι κού επιπέδου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την οργάνωση εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και την υλοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης όπως η λειτουργία τμημάτων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τις παραδοσιακές εικαστικές και πλαστικές τέχνες, μουσικά όργανα, θεατρική αγωγή, θεωρία της μουσικής κ.λπ. 5. Περιβάλλον: με στόχο την πρόληψη, ευαισθητο ποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος όπως συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα, διοργάνωση συζητήσεων, ανταλλαγή εμπειριών, προώθηση θεσμών, συνεργασία με ειδικευ μένους φορείς κ.λπ. 6. Η οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων. 7. Η εκπόνηση και εφαρμογή χρηματοδοτούμενων και μη προγραμμάτων και ανταλλαγών με στόχο την εξει δίκευση και την κατάλληλη αξιοποίηση περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν τους τομείς δράσης της επιχείρησης. 8. Η λειτουργία κυλικείων και αναψυκτηρίων στους χώρους όπου αναπτύσσει τις δράσεις της σύμφωνα με τους σκοπούς της. 9. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα με στόχο την εξειδίκευση και την κατάλληλη αξιοποίηση περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν τους τομείς δράσης της επιχείρησης. Δ) Η διάρκεια λειτουργίας της Επιχείρησης θα είναι για είκοσι χρόνια. Ε) Η Κοινωφελής Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννιά (9) μέλη με τους αναπληρωτές τους που θα είναι: Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον από τη μειοψηφία. Δυο (2) Δημότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου που θα ορίζεται εναλλάξ όποτε ορίζεται νέο Δ.Σ. από τους φορείς που βάσει του καταστατικού τους έχουν έδρα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί πάνω από είκοσι (20) εργαζό μενους. * Στην περίπτωση που στην Κοινωφελή Επιχείρηση δεν απασχολούνται περισσότεροι από είκοσι (20) εργα ζόμενοι τότε αυξάνονται κατά ένα μέλος (από 1 μέλος σε 2 μέλη) οι εκπρόσωποι του κοινωνικού φορέα του Δήμου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό του ΔΣ του νο μικού προσώπου. Η θητεία του ΔΣ ορίζεται στο ήμισυ της δημοτικής περιόδου. ΣΤ) Έδρα της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται η Δη μοτική Ενότητα Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Επιχείρηση μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εκθέσεις κ.λ.π. για την προώθηση των δράσεών της και την καλύ τερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και στις δυο Δημοτικές Ενότητες (Ευόσμου και Ελευθερίου Κορδελιού) και να καθορίζει κάθε απαραίτητη ενέργεια σχετικά μ αυτά. Ζ) Το κεφάλαιο της δημοτικής επιχείρησης θα είναι το άθροισμα των κεφαλαίων των δυο συγχωνευόμενων επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστα τικές πράξεις τους και τις τροποποιητικές αυτών. Συ γκεκριμένα ορίζεται σε , 57 όπως προκύπτει από το άθροισμα α. του κεφαλαίου ύψους ,57 της ΚΕΑΔΕΚ και β. του κεφαλαίου ύψους ,00 της ΔΗΚΕΕ Η) Πόροι της επιχείρησης είναι: α. η χρηματοδότηση από το Δήμο με βάση το διετές πρόγραμμα δράσης όπως προβλέπεται από τις σχετι κές διατάξεις (άρθρ. 259 του ΔΚΚ) όπως ισχύουν κάθε φορά β. έσοδα από παροχή υπηρεσιών του άρθρ. 268 του ΔΚΚ όπως ισχύει κάθε φορά γ. έσοδα από εφαρμογή ευρωπαϊκών, εθνικών ή συγ χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δ. έκτακτες επιχορηγήσεις, ενισχύσεις χορηγίες και πάσης φύσεως εισφορές από το Κράτος, νομικά πρό σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρό σωπα ε. κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, δάνεια, κληρονομίες και κληροδοσίες στ. έσοδα από την είσπραξη εισιτηρίων ζ. έσοδα από την παροχή υπηρεσιών όπως αναγρά φονται στους σκοπούς της θ. πρόσοδοι από την περιουσία της ι. έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Θ) Η Επιχείρηση εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ΔΣ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Ι) Το υπάρχον προσωπικό των ανωτέρω Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της νέας επιχείρησης με τη σχέση εργασίας την οποία έχει. Το προσωπικό ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΑ) Η επιχείρηση λύεται α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη της αποκεντρωμένης διοίκη σης που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δυο ετών. γ. Όταν παρέλθει η διάρκεια της και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομέ νουν περιέρχονται στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. ΙΒ) Η νέα επιχείρηση είναι καθολικός διάδοχος των δυο συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ευόσμου και Ελευθερίου Κορδελιού και ως εκ τούτου υπεισέρχεται στις τυχόν υποχρεώσεις και δικαιώματα των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπε ριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγ χωνευόμενες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμιά από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. ΙΓ) Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαί ως στην «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.)». ΙΔ) ΑΦΜ της νέας δημοτικής επιχείρησης επιλέγεται το ΑΦΜ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού «Κοινωφελής Επι χείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού (Κ.Ε.Α.Δ.Ε.Κ.)» ως την επιχείρηση που έχει τις λιγότερες οφειλόμενες υποχρεώσεις. ΙΕ) Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εύοσμος, 6 Μαΐου 2011 Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ F Αρ. Πρωτ (2) Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων με συγχώνευση: α) της Δημοτικής Κοινω φελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, β) της Δημο τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γοργοποτά μου και γ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υπάτης (άρθρο 9 Ν. 3852/2010). ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 103 και 109 αυτού. β) των άρθρων 252 έως 264 και 268 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» γ) την αρ. 4569/ Εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεων των Δήμων», δ) την αρ. 83/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων περί σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων» με συγχώνευση: α της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων β της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γοργοποτάμου και γ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υπάτης ε) την αρ /2344/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Επικύρωση της αρ. 83/2011 από φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων περί σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων» με συγχώνευση», αποφασίζει: Την Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης με συγχώνευση: α της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων β της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορ γοποτάμου γ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υπάτης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 1 Επωνυμία της Επιχείρησης: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 2 Σκοπός της Επιχείρησης: Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα: α. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά πτυξη του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλ λιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις τέχνες, η προβολή ανάπτυξη και η διάδοσή τους με την δι οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των πο λιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής, η ενεργητική και συνειδητή συμμετοχή και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου. β. Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υπο δομής, η στήριξη, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλ λιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων καθώς και των εικα στικών τεχνών, η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η των εξασφάλιση συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. γ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πο λιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου, καθώς και η πα ροχή, με κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.

4 17008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Η λειτουργία του «Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής» για την ανάπτυξη του θεσμού με άξονα την παρουσία ση της μουσικής δημιουργίας, που εμπνέεται από την παράδοση, τόσο την ελληνική όσο και των χωρών της Μεσογείου. Για την υλοποίηση των στόχων του και την ανάπτυξη του θεσμού το Κέντρο θα αναπτύξει τη δρα στηριότητά του στις βασικές τρεις κατευθύνσεις, του διαγωνισμού σύνθεσης, με συμμετοχή συνθετών των Κρατών της Μεσογείου, της διοργάνωσης ετήσιων φε στιβάλ με συγκεκριμένο θεματικό κύκλο και με παρου σίαση μουσικών, χορευτικών, θεατρικών και σύγχρονων ερευνητικών σχημάτων από τις χώρες της Μεσογείου και την οργάνωση συνεδρίων αντιπροσώπων από χώρες της Μεσογείου με βασικό άξονα την έρευνα και την συγκέντρωση στοιχείων για την ιστορία της μουσικής των Χωρών της Μεσογείου και της Ελληνικής μουσικής παράδοσης. Η λειτουργία σε ετήσια βάση κατασκευής λαϊκών ορ γάνων, η διοργάνωση σχετικών εκθέσεων στη χώρα μας και σε άλλες Μεσογειακές χώρες. Η προβολή όλων των πιο πάνω στόχων και δραστηρι οτήτων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Γ. Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Κοι νωνικής Πολιτικής, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής παρέμβασης που έχουν σας αποδέκτες ευρύτερες ομάδες ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας για ένταξη ή επανένταξη στο οικονομικό γίγνεσθαι. Ειδικότερα στις δραστηριότητες του τομέα υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Επιχείρησης συμπεριλαμ βάνονται: Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής, Αιμοδοσίας, Εργαστηρίων και Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης. Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτομα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρει άζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και λειτουργία ειδικών τμημάτων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από και προς άτομα με ειδικές ανάγκες. Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Η οργάνωση και λειτουργία παχνιδότοπων Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμ μετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περι στατικά (πλημμύρες φωτιές σεισμοί κ.λπ.) Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των κατοίκων, που θα συμβάλλουν στην απόρριψη ρα τσιστικών αντιλήψεων και της ξενοφοβίας, την απαλλα γή από τις φυλετικές προκαταλήψεις και τον περιορισμό της μεροληπτικής αντιμετώπισης συνανθρώπων μας. Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσε ων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επι χειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθη ση γενικά Προγραμμάτων υγείας πρόνοιας κοινωνικής πολιτικής και παρέμβασης και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Δ. Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτι στικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτιστι κών, Αθλητικών, Ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης διεξα γωγής των σημαντικών αυτών γεγονότων για το Δήμο, της ευελιξίας και της συμμετοχής της Τοπικής Αυτο διοίκησης. Ε. Ανάπτυξη του Αθλητισμού. Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, η διοίκηση, η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους λοιπούς φορείς του Αθλητισμού του Δήμου, η στήριξη των δραστηριοτήτων τους, η οργάνω ση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατο μικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, για τη συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής του Δήμου σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική πολιτιστική πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής του Δήμου και η προώθηση συνεργασίας με άλλους αθλητικούς φορείς. ΣΤ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη. α. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση του πρασίνου, τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επι μόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμ ματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η παροχή Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συ νεργασιών με Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες. β. Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά πτυξη που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλ λοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου. Ζ. Τοπική Δημοσιότητα Η αναζήτηση, ανεύρεση και ανάδειξη των στόχων εκεί νων που συνθέτουν την ευρύτερη έννοια της Τοπικής Δημοσιότητας και την εξασφάλιση των δυνατοτήτων για την αξιοποίησή τους και ειδικότερα την με κάθε τρόπο βοήθεια και υποστήριξη προς τα πάσης φύσεως Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας της περιοχής και εν γένει την παροχή υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο, σε θέματα που έχουν σχέση με παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση δημιουργημάτων του λόγου, της τέχνης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και του πνεύματος δι εντύπων και οπτικοακουστικών μέσων. Η. Τηλεπληροφοριακή Επικοινωνία. * α. Η μέσω δικτύων πληροφορικής και τηλεπληροφο ρικής αλλά και καθ οιονδήποτε τρόπο συλλογή, επιλο γή, μετάφραση, ταξινόμηση και καθ οιονδήποτε τρόπο αξιολόγηση, αξιοποίηση και διάθεση πληροφοριών και δεδομένων σε διάφορες γλώσσες από όλο τον κόσμο και προς όλο τον κόσμο. * β. Η διάθεση συστημάτων πληροφορικής και τηλε πληροφορικής και άλλων οργάνων, συσκευών, αναλω σίμων, λογισμικού αλλά και παντός εν γένει είδους ή προϊόντος, αναγκαίου για την σύνδεση των καταναλω τών με την Τράπεζα πληροφοριών. * γ. Η διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, ημερίδων, συνεδρίων, συνδυασμένων και κάθε εν γένει εκδηλώσε ων για την εκμάθηση, την ενημέρωση, την επιμόρφωση, την έρευνα και τη διάδοση θεμάτων και τομέων σχετικά με την πληροφορική και την τηλεπληροφορική. * δ. Η εκπόνηση μελετών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αξιοποιώντας στοιχεία προερχόμε να κυρίως από την αξιοποίηση των πληροφοριών της επιχείρησης. * ε. Η μέσω δικτύων πληροφορικής και τηλεπληρο φορικής αλλά και καθ οιονδήποτε τρόπο εκπαίδευση πολιτών σε οποιοδήποτε επίπεδο και επί οιουδήποτε θέματος τομέως. * στ. Η μέσω δικτύων πληροφορικής και τηλεπληρο φορικής αλλά καθ οιονδήποτε τρόπο ψυχαγωγία και διασκέδαση των πολιτών. * ζ. Η μέσω δικτύων πληροφορικής και τηλεπληρο φορικής αλλά καθ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία των πολιτών, όπως η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων και αγγελιών και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θ. Κέντρο Ατυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αποκλειστικός σκοπός του Κέντρου θα είναι η παρέμ βασή του στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να εξασφα λίζει στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής Στερεάς Ελλάδας προϋποθέσεις απασχόλησης ή και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία. Για την επίτευξη του σκοπού του το Κέντρο θα αναλαμβάνει τις πιο κάτω πρωτοβουλίες που θα εξυπηρετούν τις επιδιώξεις του και ειδικότερα: α. Το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμ μάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, είτε για λογαριασμό του είτε για λογαριασμό άλλων φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. β. Το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμ μάτων έρευνας μελετών καταγραφής και αξιολόγησης, τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα την άτυπη επαγ γελματική κατάρτιση. γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τον προ βλεπόμενο σκοπό και συμβάλλει στην ουσιαστικότερα και αποδοτικότερη κοινωνική παρέμβαση της επιχείρη σης στο πεδίο της αγοράς εργασίας. 3 Διοίκηση της Επιχείρησης: Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΛΑΜΙΕΩΝ θα δι οικείται από 7μελές (7μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1 του ν. 3463/2006) μαζί με αναπληρωτές. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν: α. Τέσσερις (4) αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από τη μειοψηφία. β. Ενας (1) εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της περιοχής του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ γ. Ενας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου Λαμιέων, που θα έχει πείρα ή γνώσεις σχετικής με το αντικείμενο της Επιχείρησης. δ. Ενας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επι χείρηση, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευσή τους. 4 Κεφάλαιο της Επιχείρησης: Δεν διατίθεται ποσό ως αρχικό κεφάλαιο στην επι χείρηση. 5 Πόροι της Επιχείρησης: α. Εσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης. β. Εσοδα από αποδέκτες των προσφερομένων από την Επχείρηση Πολιτιστικών Κοινωνικών, Αθλητικών και λοιπών υπηρεσιών. γ. Εσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. δ. Εσοδα από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία Παιδι κών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Δημιουρ γικής Απασχόλησης Παιδιών και λοιπών προγραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. ε. Εσοδα από αναθέσεις υλοποίησης αθλητικών προ γραμμάτων και γενικά δραστηριοτήτων. στ. Εσοδα από υλοποίηση προγραμματικών συμβά σεων. ζ. Εσοδα από την περιουσία της Επιχείρησης. η. Εσοδα από κληροδοτήματα, εισφορές, δωρεές κ.λπ. θ. Εσοδα από λοιπές πηγές. 6 Διάρκεια της Επιχείρησης: Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι 50 χρόνια από τη δημοσίευσή της κατά το νόμο απόφασης στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. 7 Έδρα της Επιχείρησης: Εδρα της Επιχείρησης είναι η Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων, η οποία είναι και έδρα του Δήμου Λαμιέων. 8. Περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης: Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 είναι: α) Το Τουριστικό Περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Τεμπών στη περιοχή του Αγίου Λουκά, της Λαμίας, είναι κτισμένο επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της Δημοτικής Επι χείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λαμί ας, επιφάνειας 1200 τ.μ. και οικοδομήθηκε με βάση την υπ αριθμ. 59/ άδεια οικοδομής που εκδόθηκε από τη Νομαρχία Φθιώτιδας. Τμήμα Πολεοδομίας. Αποτελείται από υπέργειο μονοόροφο κτίσμα συνολι κής επιφάνειας 384,30 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη σε ένα επίπεδο κάτω από το έδαφος, συνολικής επιφάνειας 195,50 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε ,74, η αντικειμενική αξία της αποθήκης σε ,31 και η αντικειμενική αξία του κτίσματος σε ,20. β) Οι αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και τω στοι χείων του παθητικού των τριών (3) συγχωνευόμενων Κοι νωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων κατά την , οι οποίες όπως εκτιμήθηκαν, έχουν ως εξής:

6 17010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» θα εισφέρει: Στοιχεία Ενεργητικού Εκτιμώμενης Αξίας ,62, και Στοιχεία Παθητικού Εκτιμώμενης Αξίας ,80. 2 Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ» θα εισφέρει: Στοιχεία Ενεργητικού Εκτιμώμενης Αξίας ,03, και Στοιχεία Παθητικού Εκτιμώμενης Αξίας ,60. 3 Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» θα εισφέρει: Στοιχεία Ενεργητικού Εκτιμώμενης Αξίας ,93 και Στοιχεία Παθητικού Εκτιμώμενης Αξίας. 9 Λύση της Επιχείρησης Η Επιχείρηση λύεται όταν: α. Παρέλθει η διάρκειά της β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφα ση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επι χείρηση του Δήμου Λαμιέων υποκαθιστά αποκλειστικά εντός των αντικειμένων δραστηριότητάς της, αυτοδι καίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθεισών Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων Λαμιέων, Γοργοποτάμου και Υπάτης, εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο αυτών. Εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις συνεχίζονται αυτοδικαί ως από τη Κοινωφελή Επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για κάθε μία απ αυτές. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις διατάξεις του ν. 3463/2006. Ακροτελεύτιο άρθρο Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων. Προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν υπηρετεί στις συγχωνευθείσες κοινωφελείς επιχειρή σεις. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευθεισών κοινωφελών επιχειρήσεων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα Επιχείρηση μέχρι τη λήξη των συμβάσεών τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμία, 2 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ F Αριθμός Απόφ.: 6/79/2011 (3) Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Μώλου Αγίου Κωνστα ντίνου και σύσταση νέου με την επωνυμία «Οργανι σμός παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλ λοντος Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» (Ν. 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 4)». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Έχοντας υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 103 αυτού. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του Π/Δ/ 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». Την αριθμ. οικ. 4569/ εγκύκλιο 11 του Υπουρ γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης περί «θεμάτων συγχωνεύσεων προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των Δήμων». Την αριθμ. οικ. 2990/18604/ (ΦΕΚ 385 Β ) από φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλά δας» στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου υφίστανται τα παρακάτω νομικά πρόσωπα. 1. Ωδείο Δήμου Μώλου. 2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μώλου. 3. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καμένων Βούρλων. 4. Θρόνιο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καμένων Βούρ λων. Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε: 1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου με την επωνυμία 1. Ωδείο Δήμου Μώλου 2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μώλου 3. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κ.Βούρλων 4. Θρόνιο, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Κ. Βούρ λων και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου με την επωνυμία «Οργανισμός παιδείας, πολιτισμού, και αθλη τισμού Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου» 2. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε και ή τυχόν έκτακτη επιχορή γηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης, ε) κάθε τυχόν κρατική επιχορήγηση στ) οι εισπράξεις από το αντίτιμο εκγύμνασης των δημοτών στο ενόργανο γυμναστήριο του δήμου. ζ) έσοδα από κάθε αθλητική, πολιτιστική ή μορφωτική εκδήλωση. η) κάθε νόμιμο έσοδο 3. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: α. Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδί ως: Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι κής, Η λειτουργία ωδείου, Η λειτουργία φιλαρμονικής Η λειτουργία βιβλιοθήκης, β. Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ ντρου, Η λειτουργία μουσείου, Η λειτουργία πινακοθήκης, Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. γ. Τομέας Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: Η λειτουργία αθλητικού κέντρου. Η λειτουργία κλειστών γυμναστηρίων. Η λειτουργία ενόργανου γυμναστηρίου. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητι σμού. Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης. 4. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα(9) μέλη, ως εξής: 1. τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο (όταν προτεί νεται, προαιρετικό), ή 2. Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, 3. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφία (έναν της μείζονος και έναν της ελάσσονος μειοψηφίας). 4. Τρεις (3) δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου. 5. Ένας (1) δημότης που κατέχει ανάλογη επαγγελματι κή εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. (Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την αριθμ /2297/ απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καμένα Βούρλα, 4 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΖΙΩΤΗΣ F Αριθμ. αποφ. 215 (4) Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστα σίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρων 1, 102 & 103 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 και 241 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις εγκυκλίους 9/2011 «Θέματα Συγχωνεύσεων Ν.Π.Δ.Δ και επιχειρήσεων Δήμων» και 11/2011 «Κοινωνικά Προγράμματα ΟΤΑ»του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 4. Το άρθρο 240 «Διοίκηση Νομικών Προσώπων Δη μοσίου Δικαίου» παρ. 1 του Ν. 3463/2006, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει.

8 17012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 352/τ.Β / περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθ μοί Δήμου Ξάνθης. 6. Το υπ αριθμ.φεκ 1454/τ.Β / περί τροπο ποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης. 7. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 797/τ.Β / περί τροπο ποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Ανοιχτής προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ξάνθης. 8. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 430/τ.Β / περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Σταυρούπολης. 9. Την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την λύση και εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξάνθης. 10. Το προσωπικό των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Α. Συγχωνεύει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δή μου Ξάνθης, Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης, Κέ ντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ξάνθης, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Δήμου Σταυρούπολης. Β. Συστήνει νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και έδρα την Ξάνθη. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής παι δικής ηλικίας τρίτης ηλικίας. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ευπαθών ομάδων, στην οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ γράμματα και δράσεις: παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, Βοήθεια στο Σπίτι Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας Κέντρων Παροχής υπηρεσιών υγείας και συμβουλευ τικής στήριξης (Ιατροκοινωνικά Κέντρα) Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω μένων (ΚΑΠΗ) Διοίκηση του Νομικού Προσώπου: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού λιο, το οποίο αποτελείται από (έντεκα) 11 μέλη με τους αναπληρωτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού λιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 και αναλυτικά έχει ως εξής: Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. Τρεις (3) Δημότες με τους αναπληρωτές τους. Ένας(1) εκπρόσωπο των εργαζομένων με τον ανα πληρωτή του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθμό που απαιτείται για απαρτία, ακολουθεί τον χρόνο της θητείας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ θα είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακί νητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή παραχωρηθεί στα νομικά πρόσωπα. Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, τα κοινωνικά προγράμματα: 1. Βοήθεια στο σπίτι (της καταργηθείσης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ξάνθης). 2. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας (της καταργηθείσης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ξάνθης) 3. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού(της καταργηθεί σης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ξάνθης) 4. Λειτουργία Βρεφικού Σταθμού (της καταργηθείσης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ξάνθης) 5. Βοήθεια στο σπίτι (του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης). και είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και όσων απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έρ γου, αναθέσεων κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κά λυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών. Εφόσον συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, το Ν.Π.Δ.Δ έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/97, όπως ισχύει, μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει». Προσωπικό: Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγ χώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας. Η κατάταξη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Εκπροσώπηση Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί πρόσθε τη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, δεδομένου ότι οι μισθοί και τα λειτουργικά τους έξοδα, θα αντιμετωπιστούν από το ποσό των μέχρι σήμερα επιχορηγήσεων του Δήμου προς αυτά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ξάνθη, 11 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. αποφ. 217 (5) Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102 και 103 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 3. Την υπ αριθ 3504/96 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάν θης (ΦΕΚ 807/Β / ) και την αρ. 552/2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ περί μετονομασίας του Ν.Π. σε Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/νος Μπένης.» (ΦΕΚ 806/Β / ). 4. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 120/τ.Α / περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταυρού πολης, αποφασίζει κατα πλειοψηφία: Α. Συγχωνεύει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/ νος Μπένης.» Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταυρούπολης. Β. Συστήνει νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» και έδρα την Ξάνθη. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, σχετικά με τον Πολιτισμό: Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, Η λει τουργία πινακοθήκης, Η λειτουργία θεάτρου, Η λειτουργία Φιλαρμονικής, Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, Η διοργάνωση «των Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών Ξανθιώτικο Καρναβάλι», Η διοργάνωση των «Γιορτών Παλιάς Πόλης», Η διοργάνωση των «Γιορτών Νεολαίας», Η διοργάνωση «Χατζιδάκειου Φεστιβάλ», Η λειτουργία Βιβλιοθηκών, Η λειτουργία Σχολής Χορού, Η λειτουργία Ωδείου, Η λειτουργία σχολών εικαστικών τεχνών. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμ βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη με τους αναπληρωτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 και αναλυτικά έχει ως εξής: Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους. Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων είναι δυνατόν η μει οψηφία να ορίσει ένα (1) μέλος της από την ελάσσονα μειοψηφία. Τέσσερεις (4) Δημότες με τους αναπληρωτές τους. Ένας(1) εκπρόσωπο των εργαζομένων με τον ανα πληρωτή του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθμό που απαιτείται για απαρτία, ακολουθεί τον χρόνο της θητείας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η κινητή και ακίνητη περιουσία που θα προκύψει μετά τη διαδικασία εκκαθάρισης της Κοινω φελούς Επιχείρησης του Δήμου, καθώς και η οποιαδήπο τε κινητή ή ακίνητη περιουσία μεταβιβασθεί σ αυτό από οποιαδήποτε αιτία προς εκπλήρωση των σκοπών του. Προσωπικό Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Ν.Π. που συγχωνεύονται και της καταργηθείσης κοινωφε λούς επιχείρησης του Δήμου Ξάνθης (σύμφωνα με την 213/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης), καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει, με την ίδια σχέση εργασίας. Η κατάταξη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου και ειδικά για το προσωπικό που προέρχεται από την καταργηθείσα

10 17014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ξάνθης, θα ισχύουν τα οριζόμενα της αριθμ.432/2010 Γνωμοδότησης του ΣΤ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγι νε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αριθμ. πρωτ /10/ έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.). Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Εκπροσώπηση Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί πρόσθε τη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, δεδομένου ότι οι μισθοί και τα λειτουργικά τους έξοδα, θα αντιμετωπιστούν από το ποσό των μέχρι σήμερα επιχορηγήσεων του Δήμου προς αυτά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ξάνθη, 11 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (6) Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης των τριών πρώην Δήμων που συνέστη σαν τον Δήμο Χαλκηδόνος και σύσταση ενιαίας Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των όρθρων 107, 108, 109, 112, 280 και 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 «Κώδι κας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ). 2) Τις υπ αριθμ. εγκυκλίους 11/2011 και 9/2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ 3) Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 28/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος, αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Σε σύνολο τριάντα δύο (32) παρόντων δημοτικών συμ βούλων και με ψήφους είκοσι δύο (22) ΥΠΕΡ και δέκα (10) ΚΑΤΑ (Μειοψήφησαν οι ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΑΡΑΜΠΑ ΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ, ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, δι ότι δεν συμφωνούν με την έδρα της επιχείρησης στη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων. Ο ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ δήλωσε ΠΑΡΟΝ) Τη δημιουργία ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης του Δήμου Χαλκηδόνος με συγχώνευση της. 1. «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Αθανασίου» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.ΑΓ. Α», που συστήθηκε με την υπ αριθμ. 201/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Αθανασίου, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /2002, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1137/τεύχος Β / , 2. «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνας» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑ.», που συστήθηκε με την υπ αριθμ. 5/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνας, εγκρί θηκε με την υπ αριθμ. 7601/ , απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1429/τεύχος Β / , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 534/τεύχος Β / και 3. «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κουφαλίων» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», που συστήθηκε με την υπ αριθμ. 316/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κουφαλίων, εγκρίθη κε με την υπ αριθμ. 2934/2002, απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228/τεύχος Β / , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 545/τεύχος Β / σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι κού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση.εκτέλεση.λειτουργία και συντήρησητων έργων της αρμοδιότητας της καθώς και της πηγές χρηματοδότησης της από της διατάξεις του ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Η νέα επωνυμία της Επιχείρησης θα είναι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από ένδεκα μελές (11) δι οικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και εξ αυτών οι τρεις (3) προέρχονται από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, επειδή η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους. Εάν στο μέλλον αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 20, θα προστίθεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος θα υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών, σε βάρος του αριθμού των δημοτών, οι οποίοι από τρεις (3) θα γίνουν δύο (2). Η ΘΗΤΕΙΑ των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την ΔΗΜΟ ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΟΡΟΙ της επιχείρησης θα είναι τα έσοδα που θα προέρχονται από: Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δεναετία από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (αρ. 10 παρ.1 εδ.α και 11 Ν.1069/80) Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων σε ποσοστό 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (αρ. 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/80). Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (αρ. 10 παρ. 1 εδ. δ και 15 Ν. 1069/80) Το τέλος χρήσης υπονόμων (αρ. 10 παρ.1 εδ. στ Ν. 1069/80) Η αξία του ύδατος που καταναλώνεται (αρ. 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν.1069/80) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (αρ. 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/80) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεως αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδρομε τρητών ή άλλων συναφών εργασιών (αρ. 10 παρ. 1 εδ. θ και 15 Ν. 1069/80). Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ τεραιότητα έργων (αρ. 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/80). Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (αρ. 10 παρ. 1 εδ. ιβ Ν. 1069/80). Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγή σεις (αρ. 10 παρ. 1 εδ. ιγ Ν. 1069/80). Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 1069/80 όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 2307/95 καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Κάθε άλλο έσοδο που τυχόν θα προβλεφθεί με νεότερο νόμο που αντικαθιστά ή τροποποιεί τον Ν. 1069/80. Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του κανονισμούς που συντάσσονται σύμ φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. ΣΚΟΠΟΣ της νέας ενιαίας επιχείρησης παραμένει ο ίδιος δηλαδή η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και απο χέτευσης στους κατοίκους του διευρυμένου δήμου η μελέτη.κατασκευή, συντήρηση.εκμετάλλευση έργων με ταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευ σης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της επιχείρησης θα είναι πενήντα (50) έτη, από την δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. ΕΔΡΑ της επιχείρησης ορίζεται το δημοτικό κα τάστημα του Δήμου (Εθν.Αντίστασης 36 Τ.Κ Κουφάλια) στην Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων, όπου είναι και η έδρα του Δήμου Χαλκηδόνος ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ως κεφάλαιο της νέας επιχείρησης ορίζε ται το άθροισμα των Κεφαλαίων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων όπως αυτό καταγράφηκε στα ισοζύγια της 31/12/2010. Το κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α Κ με 31/12/2010 ήταν ,83, της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΓ.Α ήταν και της Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑ ήταν ,00, δηλαδή σύνολο ,83 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ της επιχείρησης θα είναι η κινητή και ακί νητη περιουσία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ΛΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ της επιχείρησης γίνεται: Α. Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Β) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της και Γ) σε περίπτωση πτώχευσης της. Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθά ριση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκ καθάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο θέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο Χαλκηδόνος. Με την δημοσίευση της αποφάσεις αυτής η νέα επι χείρηση με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Χ. γίνεται αυτοδίκαια ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ των συγχωνευμένων επιχειρή σεων σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κουφάλια, 10 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

12 17016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ.πρωτ.:30962/ΓΠ8604 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Θέμα : Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 27-340 Δ / 13-10- 08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 17 ο.- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Κοινωφελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 709 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗ ΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».... 1 Λύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 1 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :30959 /ΓΠ8602 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Θέμα : Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τη διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, Αρκαδίων και Λαγανά, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 19 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αριστοτέλη.... 1 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προερχόμενα από την καταργούμενη Ν.Α.Δωδεκανήσου

Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προερχόμενα από την καταργούμενη Ν.Α.Δωδεκανήσου Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προερχόμενα από την καταργούμενη Ν.Α.Δωδεκανήσου Α. Ανώνυμες εταιρείες των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2011 Λήψη απόφασης, για την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Τανάγρας. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2 ο.- Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και επέκταση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 15 ο.- Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου 10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:41/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου Θέµα: Προσαρµογή του καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-259 ΘΕΜΑ : «Έγκριση του υπ.αριθμ.1/1-6-2009 πρακτικού του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 24 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευσης σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1237 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου: 1) Δημοτική Κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 591 14 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δράμας.... 1 Συγχώνευση Κοινωφελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της συγχωνευθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1074 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των δύο (2) Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης με κοινωφελή χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΔ7Λ6-ΚΩΡ. ΠΑΤΡΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΘΔ7Λ6-ΚΩΡ. ΠΑΤΡΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ ΝΠΙΔ ΑΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΝΠΙΔ ΝΠΙΔ ΔΗΜ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΝΠΙΔ ΑΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΟΡΦΗ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ ΝΠΙΔ ΑΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΝΠΙΔ ΝΠΙΔ ΔΗΜ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΝΠΙΔ ΑΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΠ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2013 (ΠΙΝΑΚΑΣ I) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Χ 1 2 3 4 5 6 ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΟΡΦΗ / ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα