ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΔΓΟΤΛΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΛΔΚΣΟΡΑ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Γηεύζπλζε εξγαζίαο : Παηεζίωλ 76, , Αζήλα Σειέθωλα : ΠΟΤΔΕ Ph.D. Γηδαθηνξηθό ζηε Λνγηζηηθή, Παλεπηζηήκην Δζζεμ, Μ. Βξεηαλία, Master Master (MA) ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή, Παλεπηζηήκην Έζζεμ, Μ. Βξεηαλία, Πτυχίο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ, ΔΙΑΚΡΙΕΙ Παλεπηζηήκην Έζζεμ ηεο Αγγιίαο, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο: Τπνηξνθία γηα ηελ εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ. Παλεπηζηήκην Έζζεμ ηεο Αγγιίαο, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο: Βξαβείν Stark Prize θαη ρξεκαηηθό έπαζιν γηα ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζην Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ. 1

2 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 1. Corporate Social Responsibility Reporting and Organizational Stigma: The Case of "Sin" Industries (with S. Leventis and V. Grougiou). Journal of Business Research, forthcoming. (ABS: 3) 2. Transplanting Anglo-American accounting oversight boards to a diverse institutional context (with C. Caramanis and S. Leventis). Accounting, Organizations and Society, 2015, 42, pp (ABS: 4*) 3. Corporate Social Responsibility and Earnings Management in U.S. Banks (with S. Leventis, V. Grougiou and S. Owusu-Ansah). Accounting Forum, 2014, 38 (3), pp (ABS: 3) 4. The Cost of Sin: The Effect of Social Norms on Audit Pricing (with S. Leventis and H. Iftekhar). International Review of Financial Analysis, 2013, 29 (4), pp (ABS: 3) 5. Europeanisation, Independent Bodies and the Empowerment of Technocracy: the Case of the Greek Auditing Oversight Body (with C. Caramanis θαη S. Blavoukos). Journal of Southern European Society and Politics, 2013, 18(2), pp (Impact Factor: 0.629) 6. Resisting Imperialism of Influence: The Formation of the Institution of Accountancy in Greece in the Post-WWII Era, Critical Perspectives on Accounting, 2007, 18 (4), pp (with C. Caramanis). (ABS: 3) 7. The Code of Ethics and the Development of the Auditing profession in Greece: the period , Accounting Forum, 30(2), 2006, June, pp (ABS: 3) ΤΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΛΗΘΔΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ (first, second and third round review) 1. Political Economy and Institutional formations: The history of the Anglo- Americanization of Auditing Practice in Greece (single author). Submitted to Accounting Forum (ABS: 3). 2. The impact of religiosity on audit pricing (with S. Leventis and Abdelsalam O.). Submitted in the Journal of Business Ethics (ABS: 3). 3. Managing the European football industry: UEFA s regulatory intervention and the impact on accounting quality (with S. Leventis and P. Dimitropoulos). Submitted in the European Sport Management Quarterly (ABS: 3). 2

3 ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ The Development of Accounting and Auditing in Greece (with C. Caramanis) in Prouska R. and Kapsali M. eds. Business and Management Practices in Greece: A Comparative Context, Palgrave, 2011 ΔΡΓΑΙΔ Δ ΔΞΔΛΙΞΗ Professional legitimization in times of crisis: the case of the Greek accounting institute (single author). Intended to be submitted to the Critical Perspectives on Accounting (ABS: 3). ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 1 The 51 st British Accounting and Finance Association, Manchester, United Kingdom, March, 2015, Isomorphism and the Anglo-Americanisation of local practices: standardising auditing in Greece. 2 The 37 th Annual Congress of the European Accounting Association, May 2014, Tallinn, Estonia, Accounting Quality under Financial Fair Play Regulation: the Case of the European Football Clubs (with P. Dimitropoulos and S. Leventis) 3 The 50 th British Accounting and Finance Association, London, United Kingdom, April, 2014, Political Economy and Institutional formations: The history of the Anglo-Americanization of Auditing Practice in Greece. 4 The 8 th International Conference in Critical Management Studies; 10 Jul Jul 2013; The University of Manchester. Manchester, United Kingdom: The University of Manchester Library; Gendered Professionalism and Electronic Pace: Exploring the Greek Accounting Institute (with O. Kyriacou) 5 The 8 th International Conference in Critical Management Studies; 10 Jul Jul 2013; The University of Manchester. Manchester, United Kingdom: The University of Manchester Library; Gender imbalances in the Accounting Profession: the case of the Greek Institute (with Olivia Kyriakidou) 6 6 th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, 2013, Athens, Greece 1-3 July, 2013, Athens University of Economics and Business An exploration of Gender in the Greek Accounting Institute s Website (with O. Kyriacou) 7 17 th Annual Financial Reporting and Business Communication Conference, Norwich Business School Bristol. The impact of religious social norms on audit pricing (with S. Leventis and O. Abdelsalam) 3

4 8 The 36 th Annual Congress of the European Accounting Association, 6-8 May 2013, Paris France, Corporate Social Responsibility Reporting In Controversial Business Sectors: A Struggle For Legitimacy (with Grougiou, V and Leventis, S.) 9 The 49 th British Accounting and Finance Association, Newcastle, United Kingdom, 9-12 April, 2013, Exploring the Website of the Accounting Profession Using Critical Discourse Analysis: The Case of the Greek Accounting Institute, (with O. Kyriacou). 10 The 10th Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, Cardiff, United Kingdom, July, 2012, Professionalization, Sectional Interests and Politics in the Digital Era: The Case of the Greek Accountancy Institute, (with Kyriakou O.) 11 The 41 st Annual Conference of the European Marketing Academy, Lisbon, Portugal, May 22-25, 2012 Voluntary Disclosure of Corporate Social Responsibility Reporting: The case of Controversial Industries (with Grougiou, V and Leventis, S.) 12 The 35 th Annual Congress of the European Accounting Association, Ljibliana Slovenia, 9-11 May 2012, Corporate Social Responsibility and Earnings Management: the case of the Banking Industry (with Owusu-Ansah, S. Grougiou V. and Leventis S.) 13 The 34th Annual Congress of the European Accounting Association, Rome, Italy, April 2011 The impact of IFRSs on the internal environment and the position of companies in the market: What drives the financial executives perceptions? (with C. Caramanis and S. Leventis) 14 Workshop: Europeanization of Southern European Political Economies, October 14 & Izmir, Turkey Prometheus Unbound? Independent bodies and the Elusive Empowerment of Technocracy in the Greek Policy Making System (with S. Blavoukos and C. Caramanis) 15 Presentations at the European Commission Translation Department Seminars, September 13 th and 14 th, 2010, Brussels and Luxembourg of the European Regulation: European System of National and Regional Accounts of The 33rd Annual Congress of the European Accounting Association, Istanbul, Turkey, May 2010 The establishment of EU-inspired independent oversight boards: local constrains and the elusive feat of Europeanization in Greece (with C. Caramanis and S. Leventis) 17 The 29th Annual Congress of the European Accounting Association, Dublin, Ireland, March 2006 Resisting Imperialism of Influence: the development of the Institution of Accountancy in Greece in the period, (with C. Caramanis) 4

5 18 The 28 th Annual Congress of the European Accounting Association, Gothenburg, Sweden, May 2005 The Early Years of a Profession in the Post WWII Era: Looking for Direction under Imperialism of Influence ((with C. Caramanis) 19 The European Accounting Association, The PriceWaterhouseCoopers European Doctoral Colloquium In Accounting, Greece, April 21-23, 2001 An Examination of the Changes of the Code of Ethics of the Auditing Profession in Greece 20 The IPA 2000 Young Scholars Colloquium, Hulme Hall, Manchester, UK, July, 2000 Examining the Changes in the Code of Ethics of the Auditing Profession in Greece 21 The British Accounting Association Doctoral Colloquium Conference, Manchester, UK, April, 2000 The development of the Codes of Ethics of the Auditing Profession in Greece ΑΛΛΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 19 θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζηα Δπηθνπξηθά Σακεία Αζθάιηζεο ηωλ Σξαπεδώλ, κε Αλαγλώζηνπ- Γεδνύιε Ά., Δπηζεώξεζε Γηθαίνπ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, Σεύρνο Απξηιίνπ-Μαΐνπ, 2004, ζει Οη επηπηώζεηο ηνπ ΓΛΠ 19 ζηα Δπηθνπξηθά Σακεία ηωλ Σξαπεδώλ ζηελ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή», 13 Ινπιίνπ 2004 AΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1. Equality Diversity and Inclusion conference, 1-3 July 2013, Athens, πλδηνξγαλωηήο ηνπ Stream 6 Equality, Diversity and Inclusion in Accounting: Convenors: Olivia Kyriakidou, Athens University of Economics and Business, Emmanouil Dedoulis, Athens University of Economics and Business, Orthodoxia Kyriacou, Middlesex University Business School and Mustafa Ozbilgin, Brunel University, Brunel Business School. 2. πλδηνξγαλωηήο ηνπ Critical Accounting Stream at the 8th International Conference in Critical Management Studies, University of Manchester, July 2013, 3. Quest editor ηνπ Special Issue on "Equality, Diversity and Inclusion in Accounting" ηνπ "Critical Perspectives on Accounting" ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1. Critical Perspectives on Accounting 2. Journal of Business Ethics 3. Accounting History Review 5

6 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ 1. πζηήκαηα Διέγρνπ Γηνίθεζεο (κε Νηθόιαν πθηαλάθε), Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδόζεηο γηα ην ηκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Δθδόζεηο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα, Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο, εθπαηδεπηηθέο ζεκεηώζεηο, Β. Γθηνπξδαο Δθδνηηθε, Γηαρείξηζε Υξόλνπ, εθπαηδεπηηθέο ζεκεηώζεηο, Β. Γθηνπξδαο Δθδνηηθε, ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Αυτοδύναμη διδασκαλία (από το 2006) Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα ΛΟΥΡΗ θαη Σκήκα ΟΓΔ 1. Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην πξνπηπρηαθό 2. Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή» 3. πζηήκαηα Διέγρνπ Γηνίθεζεο» 4. Πξνρωξ. Υξεκαη/θή Λνγηζηηθή» 5. Λνγηζηηθή Κόζηνπο κεηαπηπρηαθό 6. Δζωηεξηθόο Έιεγρνο» 7. Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή» 8. Πξνρωξεκέλε Υξεκαη/θή Λνγηζηηθή» Ιλζηηηνύην Δθπαίδεπζεο ώκαηνο Οξθωηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΙΔΟΔΛ), Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην (από το 2011) ΣΔΙ Πεηξαηώο, Σκήκα Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, εκηλάξην Σειεηνθνίηωλ ( ) Μη αυτοδύναμη διδασκαλία, ( Teaching Assistant) University of Essex, Department of Accounting and Finance, 1. ΑC 112 Quantitative Methods and Information Technology 2. AC 111 Introduction to Accounting and Management Accounting 3. AC 111 Introduction to Accounting and Finance 4. SPSS 5. AC 912 Methods and Methodologies ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ κειέηε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή πξνηάζεωλ γηα ηελ πεξαηηέξω απινπνίεζε θαη βειηίωζε ηωλ πξνβιεπόκελωλ από ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ δηαηάμεωλ, θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη ζηελ εκπνξηθή θαη ινγηζηηθή λνκνζεζία. (Αξηζ. πξωη.: Γ6Α ΔΞ ) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθώλ Βηβιίωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Απόθαζε Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 99/ ) 2012 ΚΔΚ ΟΠΑ, ηκήκα Γηαπξαγκαηεύζεωλ, δηδαζθαιία: "Οηθνλνκηθέο πλζήθεο θαη Γηαπξαγκαηεύζεηο: ε ινγηζηηθή δηάζηαζε ", 4 ηεηξάωξεο εηζεγήζεηο ΚΔΚ ΟΠΑ, ηκήκα Φαξκαθνπνηώλ, δηδαζθαιία: "Λνγηζηηθή γηα επηρεηξήζεηο", 5 εμάωξεο εηζεγήζεηο. 6

7 2011 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθώλ Βηβιίωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 292/ ) Μέινο ηνπ ώκαηνο Οξθωηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΟΔΛ) πκκεηνρή ζηε δηελέξγεηα ππνρξεωηηθώλ ειέγρωλ επηρεηξήζεωλ ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα θαη νξγαληζκώλ ηνπ Γεκνζίνπ. πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή απνδνηηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάηωλ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ, ζηελ αλαδηάξζξωζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη θαηαινγηζκνύ θόζηνπο. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΛ όπωο ζηελ απόδνζε ζηα Διιεληθά ηνπ Management Commentary ηνπ International Accounting Standards Board, εξγαζία πνπ δεκνζηεύηεθε ζην κεληαίν Δλεκεξωηηθό Γειηίν Σερληθνύ Γξαθείνπ ηεο ΟΛ Α.Δ., Γεθέκβξηνο 2005 ( Έθζεζε Γηαρείξηζεο ). 7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Charalambos Spathis Professor Publications

Charalambos Spathis Professor Publications Charalambos Spathis Professor Aristotle University of Thessaloniki Department of Economics Division of Business Administration 54124 Thessaloniki, Greece Tel: +30 2310 996688 Fax: +30 2310 996452 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS)

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Contact Details Assistant Professor in Management with emphasis in Organisational

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ kkarantinou@aueb.gr, kkarantinou@kvmail.gr

ΔΡ. ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ kkarantinou@aueb.gr, kkarantinou@kvmail.gr ΔΡ. ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ kkarantinou@aueb.gr, kkarantinou@kvmail.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3/2005 University of Manchester, Department of Teaching and Learning Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ακαδημαϊκή Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1987-1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1987-1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απόστολος Α. Μπάλλας Επίκ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, Αθήνα 10434 E-mail: aballas@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 9/87-11/91 PhD in Finance and Accounting

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

gsiougle@aueb.gr 09/2001 03/2002 Marie Curie fellow University of Manchester Department of Accounting and Finance 2000 MSc in Banking and Finance

gsiougle@aueb.gr 09/2001 03/2002 Marie Curie fellow University of Manchester Department of Accounting and Finance 2000 MSc in Banking and Finance Γεωργία Σιουγλέ Βιογραφικό Σηµείωµα Ι.Επικοινωνία Τηλέφωνο Εργασίας +30-210-8203145 E-mail gsiougle@aueb.gr ιεύθυνση Εργασίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα SSRN Author Page: http://ssrn.com/author=471521

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΙΩΣΗΦ e-mail: scohen@aueb.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey)

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Προσωπικές Πληροφορίες Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D.

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D. Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D. Φεβρουάριος 2014 1 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» Τέρμα Αλκμάνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο. E-mail Website

Γραφείο. E-mail Website ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

5. Παρούζα θέζη: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.

5. Παρούζα θέζη: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 1. Ονομαηεπώνσμο: Κακπάο Αζαλάζηνο 2. Ημερομηνία γέννηζης: 11/11/1965 3. Τπηκοόηηηα: Διιεληθή 4. Οικογενειακή Καηάζηαζη:.Έγγακνο 5. Παρούζα θέζη: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 26-04-1959 ΣΖΛΔΦΩΝΑ : 6937-168991 ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ. 62125 ΑΦΜ. :

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ.: 210 8203 459 Fax: 210 8228 816 e-mail: gleledak@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ.: 210 8203 459 Fax: 210 8228 816 e-mail: gleledak@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Υπηκοότητα: Διεύθυνση Εργασίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Ελληνική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104

Διαβάστε περισσότερα