Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ. Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα & Logistics LOGI.C 2013, Metropolitan Expo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ. Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα & Logistics LOGI.C 2013, Metropolitan Expo"

Transcript

1 Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα & Logistics LOGI.C 2013, Metropolitan Expo

2 H ANEK ζε κηα καηηά: Ο Όμιλος εηαιρειών ΑΝΕΚ LINES αζτολείηαι, κσρίως, με ηη διατείριζη ιδιόκηηηων και νασλωμένων πλοίων επιβαηηγού και θορηηγού νασηιλίας για 44 και πλέον τρόνια παραμένονηας πρωηοπόρος ζηο τώρο ηης ελληνικής ακηοπλοΐας και ζηην Αδριαηική. 46 ρξόληα δπλακηθήο παξνπζίαο > εξγαδόκελνη 12 Ιδηόθηεηα πινία 16 ππό δηαρείξεζε. 50 Ληκάληα ζε πξνζέγγηζε. >100 δηαθνξεηηθνί πξννξηζκνί θαη εμππεξεηνύκελεο γξακκέο.

3 Απνηειέζκαηα Οκίινπ ΑΝΔΚ 2012: πλνιηθά ην 2012, ν Όκηινο ηεο ΑΝΕΚ δηαθίλεζε 1,9 εθαηνκκύξηα επηβάηεο έλαληη 2,4 εθαη. ην 2011, 290 ρηιηάδεο Ι.Υ. απηνθίλεηα έλαληη 380 ρηιηάδεο ην 2011 θαη 165 ρηιηάδεο θνξηεγά έλαληη 193 ρηιηάδεο. ην πξνεγνύκελν έηνο. Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ ην 2012 αλήιζε ζε 199,7 εθαη. έλαληη 243,6 εθαη. ηε ρξήζε ε αληηδηαζηνιή, ε ζπλερηδόκελε αύμεζε ηωλ ηηκώλ ηωλ θαπζίκωλ έρεη επηβαξύλεη ππέξκεηξα ην ήδε απμεκέλν ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηωλ εηαηξεηώλ.

4 Κόζηνο θαπζίκωλ: Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2012 ε κέζε ηηκή ηωλ θαπζίκωλ απμήζεθε θαηά 15% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, ελώ ελδεηθηηθά ζεκεηώλεηαη, όηη ε αύμεζε ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010 αγγίδεη ην 50% θαη ζε ζρέζε κε ην 2009, ππεξβαίλεη ην 90%! Tν εκεξήζην θόζηνο θαπζίκωλ ελόο πινίνπ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ, μεθηλάεη από 40 ρηιηάδεο επξώ θαη μεπεξλά αθόκε θαη ηηο 90 ρηιηάδεο επξώ, έηζη ώζηε κία αύμεζε θαηά 5% ηεο ηηκήο ηωλ θαπζίκωλ,λα επηβαξύλεη ην εηήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαηά 5 εθαηνκκύξηα επξώ.

5 Κόζηνο θαπζίκωλ : Πνζά Οκίινπ ζε ρηι Καύζηκα & Ληπαληηθά Κόζηνο Πωιεζέληωλ % επί ηνπ Κόζηνο Πωιεζέληωλ. 36,2% 43,2% 48,1% 48,9%

6 Μέζε ηηκή θαπζίκωλ :. 700 AVG FUEL PRICE % m m m m 2012

7 Γξακκέο Πξννξηζκνί: Η δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, έρνληαο ωο θύξην ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, πξνζπάζεζε κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο, λα αληηζηαζκίζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε κείωζε ηεο θίλεζεο θαη ηελ αύμεζε ηωλ ηηκώλ ηωλ θαπζίκωλ: Πεξηθνπή δξνκνινγίωλ. Μείωζε ηαρπηήηωλ. Αληηθαηάζηαζε πινίωλ. Έηζη, παξά ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηόδνπ 2011 είραλ εληζρπζεί ζεκαληηθά από έθηαθηεο λαπιώζεηο πινίωλ, ν Όκηινο θαη ζηε ρξήζε 2012 εκθάληζε θέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ (EBITDA).

8 Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα & Logistics LOGI.C 2013, Metropolitan Expo

9 Τπεξεηώληαο ην όξακα καο Η ANEK LINES εγείηαη θνηλνπξαμίαο Διιήλωλ θαη Ιηαιώλ εηαίξωλ ζηελ νπνία απνλεκήζεθε ην έξγν SYNTHESIS κεηά ηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεωλ Marco Polo II ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο γηα ην 2010.

10 Σν έξγν SYNTHESIS αλήθεη ζηηο Γξάζεηο θνηλήο εθκάζεζεο θαη ζα παξέρεη θαηλνηόκα καζήκαηα «ελ πιω», ζε εκπιεθόκελνπο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζα δεκηνπξγήζεη «Γίθηπα Δπηθνηλωλίαο θαη Μάζεζεο» ηα νπνία ζα πξνωζήζνπλ ηηο «πξάζηλεο» κεηαθνξέο ζηελ Αδξηαηηθή θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, κέζα από ηελ δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε βέιηηζηωλ πξαθηηθώλ κεηαθνξάο.

11 ETAIPOI ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

12 ETAIPOI Η ΓΙΑΣΑΗ Δθπαηδεπηηθέο & πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο, ε νπνία εμεηδηθεύεηαη ζηελ Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη ζηελ Επαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. Η BPM A.E. ε νπνία είλαη ειιεληθή αλεμάξηεηε εηαηξεία πκβνύιωλ Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεωλ, πνπ εμεηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, βειηίωζεο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηωλ δνκώλ νξγάλωζεο, δηνίθεζεο θαη παξαγωγήο. Η INTERPORTO MARCHE SpA πνπ είλαη ην δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο Μαξθέ (Marche) ζην νπνίν αλήθεη ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα.

13 Η Αδξηαηηθή Θάιαζζα, όπνπ δξαζηεξηνπνείηαη θαη ε ΑΝΔΚ, απνηειεί έλα ζεκαληηθό θόκβν κεηαθνξώλ θαη εκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο, ηεο Νόηηαο Δπξώπεο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Αθξηθήο. ε απηήλ δξαζηεξηνπνηνύληαη: 20 Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 13 Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο ζηηο Μεηαθνξέο επηβαηώλ. 8 Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο ζηηο ζπλδπαζηηθέο κεηαθνξέο. 14 εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηξέλωλ.

14 Πξνβιεκαηηζκνί πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ: Οη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο. Σν ζπλερώο απμεκέλν θόζηνο κεηαθνξάο. Η νηθνλνκηθή ύθεζε. Η πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζπλδπαζκέλωλ ιύζεωλ κεηαθνξάο. Oη ειιεηπείο ππνδνκέο ζε νξηζκέλα ιηκάληα. Η θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ζην επξωπαηθό νδηθό δίθηπν.

15 Σν έξγν απνηειεί κηα πξνεγκέλε θαη θαηλνηόκν δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο ζηνλ ρώξν ηωλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, κε ζπλνιηθό ζηόρν ηε δεκηνπξγίαο λέωλ Βέιηηζηωλ Πξαθηηθώλ ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα, πνπ απνξξένπλ από ηελ αιιειεπίδξαζε ηωλ δηαθόξωλ νκάδωλ-ζηόρωλ, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα κηα πιαηθόξκα ηερλνγλωζίαο.

16 Οη 5 θύξηεο δξάζεηο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ είλαη: Δπηζθόπεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Αδξηαηηθή. Πξνζδηνξηζκόο ηωλ αλαγθώλ θαη εκπνδίωλ κέζα από έξεπλα. Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Μάζεζεο & πλεξγαζίαο. Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ «ελ πιώ». Γηάδνζε ηωλ απνηειεζκάηωλ κε ζπλέδξηα, ηζηνζειίδα.

17 Σν έξγν ζρεδηάζηεθε κε πξνηεξαηόηεηεο: ηελ Αληαιιαγή γλώζεωλ ηελ Αύμεζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο (Γπλαηόηεηα αιιαγήο) ηελ Γεκηνπξγία Απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο

18 Οινθιεξωκέλεο Γξάζεηο: Γηεξεύλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ζηελ Αδξηαηηθή κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ βέιηηζηωλ πξαθηηθώλ κεηαθνξάο. Γεκηνπξγήζεθε έλα Γίθηπν πλεξγαζίαο από εκπεηξνγλώκνλεο ηωλ κεηαθνξώλ ζηελ Αδξηαηηθή κε απώηεξν ζηόρν λα δηακνξθώζνπλ θαη λα απνζηείινπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε. «Δλ πιω» θαηάξηηζε 334 νδεγώλ Γεκηνπξγία 5 ζεκείωλ ελεκέξωζεο κε όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Δθδειώζεηο ελεκέξωζεο ζε Υαληά, Πάηξα, Ηγνπκελίηζα, Αλθόλα, Ιέζη. Ιζηνζειίδα έξγνπ κε όια ηηο κειέηεο:

19 Δπόκελεο Γξάζεηο: Οινθιήξωζε θαη αλάιπζε έξεπλαο κε ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηηο κεηαθνξέο ζηελ Αδξηαηηθή Γηακόξθωζε θαιήο πξαθηηθήο γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο θαη βηώζηκεο κεηαθνξέο ζηελ Αδξηαηηθή Καηάξηηζε εκπιεθνκέλωλ ζηα ιηκάληα ζηελ Αλθόλα, Πάηξα, Ηγνπκελίηζα. Αμηνιόγεζε έξγνπ

20 Η ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ έξγνπ είλαη ε «ελ πιω» θαηάξηηζε, κε ζθνπό: Να εθκεηαιιεπηεί ηνλ ρξόλν αδξάλεηαο ηωλ ηειηθώλ ρξεζηώλ κεηαθνξάο (νδεγνί). Να απμήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Να βειηηώζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ εκπιεθνκέλωλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Να επηθνηλωλήζεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.

21 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ HELLENIC SPIRIT

22 Σα αλακελόκελα νθέιε από ην έξγν είλαη: Η πεξαηηέξω βειηίωζε ηωλ ππεξεζηώλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα. Η αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο. Σελ ελίζρπζε θαη πξνώζεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλδπαζηηθήο ρξήζεο κέζωλ κεηαθνξάο. Σελ αλαγλώξηζε θαη πξνώζεζε θαιώλ πξαθηηθώλ ζε παγθόζκην επίπεδν. Γεκηνπξγία πξνηάζεωλ γηα βειηίωζε ηωλ ππνδνκώλ ζηελ Αδξηαηηθή. Γηεξεύλεζε ηωλ αλαγθώλ γηα πεξαηηέξω επελδύζεηο.

23 Σν Έξγν «SYNTHESIS» αλακέλεηαη λα νινθιεξωζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαηά 50%

24 ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΑΝΕΚ LINES S.A. Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ , Υαληά, Κξήηε Tel: fax:

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηηο Κπθιάδεο-Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» Νάμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηε Γσδεθάλεζν: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» - Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο http://www.stede.gr Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Προς ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε σνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3 ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ Ι. Μιταλόποσλος, Α. Αγγελής-Γεμάκες, Γ. Αραμπαηδής, Γ. Αζεμακόποσλος Μονάδα Διατείριζης Ενεργειακών και Περιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα