ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκα τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «PETROLEUM MANAGEMENT INC», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπλη ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14379/2729/50099/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.LTD», σύμφωνα με τις δι ατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθη κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14389/2725/50103/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί ας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάστα ση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «DRILL HELLAS S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νό μου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κε φάλαιο ΣΤ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14396/2720/50108/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώ θηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14383/2733/50115/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «RANLAW PANAMA INC», σύμφωνα με τις διατάξεις του νό μου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κε φάλαιο ΣΤ ) Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)... 6 Λύση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Διρ φύων (ΔΗΚΕΔΙ) και Μεσσαπίων (ΔΗΚΕΜΕ)... 7 Συγχώνευση σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρα κλείου» του ΔΟΠΕΗ και των υπολοίπων Παιδικών Σταθμών με τα ΝΠΔΔ ΔΑΟΗ και των υπολοίπων Αθλητικών Οργανισμών Συγχώνευση επιχειρήσεων του Δήμου σε μία κοινω φελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοι νωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)» Νομού Θεσσαλονίκης Συγχώνευση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΙΕ/41042/4058/50037 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «PETROLEUM MANAGEMENT INC», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα στάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α /1967) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (Φ.Ε.Κ. 312/τ.Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει.

2 16978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α / ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 8. Την υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «PETROLEUM MANAGEMENT INC» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας «PETROLEUM MANAGEMENT INC», για τον καθορισμό περιθωρίου κέρ δους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/ 2631/50037/ (Φ.Ε.Κ. 170/ΤΑΠΣ/ ) από φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 34/ ) ορίζεται σε επτά και σαράντα δύο τοις εκατό (7,42 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. 2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα μένουν ως έχουν. Άρθρο 2 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθμ. ΙΕ/46708/4351/50099 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14379/2729/50099/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γρα φείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.LTD», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά λαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α /1967) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α / ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 8. Την υπ αριθμ. ΙΕ/14379/2729/50099/ από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας «SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.LTD», για τον καθορισμό περιθω ρίου κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. ΙΕ/14379/ 2729/50099/ (Φ.Ε.Κ. 148/ΤΑΠΣ/ ) από φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επι τροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 34/ ) ορίζεται σε έξη και πενήντα τοις εκατό (6,50 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. 2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα μένουν ως έχουν. Άρθρο 2 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθμ. ΙΕ/44167/4215/50103 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14389/2725/50103/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί ου στην Ελλάδα της Εταιρείας «DRILL HELLAS S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α /1967) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α / ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α / ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 8. Την υπ αριθμ. ΙΕ/14389/2725/50103/ από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «DRILL HELLAS S.A.» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας «DRILL HELLAS S.A.», για τον καθορισμό περιθωρίου κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. ΙΕ/14389/ 2725/50103/ (Φ.Ε.Κ. 172/ΤΑΠΣ/ ) απόφα σης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τρο ποποιείται ως ακολούθως: «4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 34/ ) ορίζεται σε επτά και είκοσι οκτώ τοις εκατό (7,28 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. 2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα μένουν ως έχουν. Άρθρο 2 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθμ. ΙΕ/47730/4397/50108 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14396/2720/50108/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί ου στην Ελλάδα της Εταιρείας «HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά λαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α /1967) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει.

4 16980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α / ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 8. Την υπ αριθμ. ΙΕ/14396/2720/50108/ απόφα ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας «HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.LTD.», για τον καθορισμό περιθω ρίου κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. ΙΕ/14396/ 2720/50108/ (Φ.Ε.Κ. 125/ΤΑΠΣ/ ) από φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 34/ ) ορίζεται σε έξη και πενήντα τοις εκατό (6,50 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. 2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα μένουν ως έχουν. Άρθρο 2 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθμ. ΙΕ/44159/4213/50115 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/14383/2733/50115/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «RANLAW PANAMA INC», σύμ φωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α /1967) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α / ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 8. Την υπ αριθμ. ΙΕ/14383/2733/50115/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας «RANLAW PANAMA INC» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας «RANLAW PANAMA INC», για τον καθορισμό περιθωρίου κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. ΙΕ/14383/ 2733/50115/ (Φ.Ε.Κ. 161/ΤΑΠΣ/ ) από φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 34/ ) ορίζεται σε επτά και είκοσι οκτώ τοις εκατό (7,28 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. 2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα μένουν ως έχουν. Άρθρο 2 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθμ /713 (6) Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, και 238 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/ 2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α ) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163Α / ), «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 6. Την αριθ / απόφαση μας περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ του ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 2299 Β/1999). 7. Την αρ. οικ. 2990/18604/ απόφαση Γ.Γ.ΑΠ. Δ/ΣΗΣ Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας «μεταβίβαση δικαιώ ματος υπογραφής της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον Προϊστάμενο της Γ.Δ/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα μένους Δ/σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γ. Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11 τ. Β ). 8. Την αρ. 57/2011 ΑΔΣ του Δήμου Διρφύων Μεσσα πίων, αποφασίζουμε: 1. Λύουμε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ τευσης Μεσσαπίων (ΔΕΥΑΜ), καθότι έχει περισσότερες από τρεις συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις ζημιογόνες 2. Οι υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευ σης θα εκτελούνται από το Δήμο. 3. Τη λύση της επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκα θάριση της με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2011, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί προ της εκκα θάρισης. Χαλκίδα, 29 Απριλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ /725 (7) Λύση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Διρφύων (ΔΗΚΕΔΙ) και Μεσσαπίων (ΔΗΚΕΜΕ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, και 238 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/ 2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Την αριθ / απόφαση μας (ΦΕΚ 2256 Β/ ) περί προσαρμογής του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Διρφύων (Δ.Ε.Α.Δ.) στις διατάξεις του ν. 3463/2006 σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Διρφύων (ΔΗ.ΚΕ.ΔΙ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Την αριθμ /07 απόφαση μας (ΦΕΚ 1461 Β/ ) περί προσαρμογής του καταστατικού της Δη μοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μεσσα πίων (Δ.Ε.Π.Α.Μ), στις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ), σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μεσσαπίων (ΔΗ. ΚΕ.ΜΕ.) ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Την αρ. οικ. 2990/18604/ απόφαση Γ.Γ.ΑΠ. Δ/ΣΗΣ Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας «μεταβίβαση δικαιώμα τος υπογραφής της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον Προϊστάμενο της Γ.Δ/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα μένους Δ/σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γ. Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11, τ. Β ). 7. Την αρ. 58/2011 ΑΔΣ του Δήμου Διρφύων Μεσ σαπίων περί λύση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχει ρήσεων Διρφύων (ΔΗΚΕΔΙ) και Μεσσαπίων (ΔΗΚΕΜΕ), αποφασίζουμε: 1. Λύουμε τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Διρφύων (ΔΗ.ΚΕ.ΔΙ.), η.οποία συστάθηκε με την αρ / απόφαση μας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2256 Β/ ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και Μεσσαπίων (ΔΗ.ΚΕ.ΜΕ.) η οποία συστάθηκε με την αρ /07 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1461 Β/ , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6 16982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τη λύση των επιχειρήσεων θα ακολουθήσει η εκκα θάριση τους με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού του Δή μου Διρφύων Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2011 που δεν μπορεί να υπολογιστεί προ των εκκαθαρίσεων. Χαλκίδα, 29 Απριλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. απόφ. 70 (8) Συγχώνευση σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο υπό την επω νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγω γής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» του ΔΟΠΕΗ και των υπολοίπων Παιδικών Σταθμών με τα ΝΠΔΔ ΔΑΟΗ και των υπολοίπων Αθλητικών Οργανισμών. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 239, 240, 241 του Ν. 3463/ 2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 112 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 3. Την εγκύκλιο 9 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Κοινωνικά Προγράμ ματα ΟΤΑ). 4. Την εγκύκλιο 11 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Θέματα συγχωνεύ σεων και προσωπικού των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των Δήμων). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007 (Κώ δικας κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των κατωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 1. Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΔΟΠΕΗ) (ΦΕΚ 938/Β/ ), 2. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Αλικαρ νασσού (ΦΕΚ 1317/Β/ ), 3. Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δήμου Τεμένους (ΦΕΚ 1106/Β/ ), 4. Παιδικός Σταθμός Δήμου Γοργολαϊνη (ΦΕΚ 486/ Β/ ), 5. Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου (ΔΑΟΗ) ΦΕΚ 79/Β/ ), 6. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Αλικαρνασσού (ΦΕΚ 803/Β/ ) 7. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Τεμένους (ΦΕΚ 2131/Β/ ) και Β. Τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ηρακλείου με την επωνυμία «Δημο τικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου», ως εξής: Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Συγχωνεύονται σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημο σίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημοτικός Οργανι σμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» τα ΝΠΔΔ, Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΔΟΠΕΗ), Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Αλι καρνασσού, Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγω γής και Εκπαίδευσης Δήμου Τεμένους, Παιδικός Σταθμός Δήμου Γοργολαϊνης, Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου (ΔΑΟΗ), Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Αλικαρνασσού και Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Τεμένους, τα οποία καταργούνται. Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζονται σε δημοτικά ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, εντός των διοι κητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η φύλαξη επιμέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και δια τροφή βρεφών, νηπίων και παιδιών για την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 2. Η πολύπλευρη και σφαιρική, νοητική, συναισθημα τική κοινωνική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντι λήψεις τις παιδαγωγικής. 3. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ο προβληματι σμός των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεως με τα παιδιά τους. 4. Η εξυπηρέτηση εργαζομένων γονέων και η βοήθεια για την αντιμετώπιση των τυχόν κοινωνικών προβλη μάτων τους. 5. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων. 6. Η διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμε νων κοινωνικών δομών που αποσκοπούν στην υποστή ριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. 7. Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών. 8. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ΑΜΕΑ, αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μετα ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 9. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 10. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα το πικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 11. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμι κού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 12. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 13. Η συνεργασία με φορείς, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια σε τοπικό και Διεθνές επίπε δο που το αντικείμενο τους είναι κοινό με τους σκοπούς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. 14. Η υποστήριξη του Μαζικού αθλητισμού. 15. Η υποστήριξη του Σωματειακού αθλητισμού. 16. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητι σμού όλων των βαθμίδων. 17. Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστη μονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων το πικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 18. Η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύμα τος μακριά από φανατισμούς ανταγωνισμούς και κερ δοσκοπικούς στόχους. 19. Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων (πνευματικών παιχνιδιών). 20. Η δημιουργία και η λειτουργία αθλητικών κέντρων γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων. 21. Η ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση με στη φύση (ορειβατικός, περιπατη τικός τουρισμός, χιονοδρομία). Άρθρο 3 Διοίκηση Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: 1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο ή Δη μοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο που ορίζεται από το Δή μαρχο. 2. Εννέα (9) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτές τους. Τουλάχιστον δυο (2) από τα προαναφερθέντα μέλη ορί ζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Τέσσερεις (4) δημότες ή κατοίκους, οι οποίοι είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, έχουν εγνωσμένο κύρος και επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου. 4. Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Λοιπά θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου κα θορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Άρθρο 4 Περιουσία Περιουσία του Νομικού Προσώπου θα αποτελέσει όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία που ανήκει στα καταρ γούμενα ΝΠΔΔ. Ακόμη, και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που θα παραχωρηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 5 Πόροι Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νομικού Προσώπου θα καλύπτεται από: 1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου για τον εκάστο τε προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου ύψους έως ,00 ευρώ. 2. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο νομιές και κληροδοσίες. 3. Έσοδα από την χρηματική εισφορά ατόμων για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Νομικού Προσώπου. 4. Εισπράξεις από παρεχόμενες υπηρεσίες (τροφεία). 5. Πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία. 6. Κάθε είδους κρατική επιχορήγηση. 7. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο. Άρθρο 6 Εκπροσώπηση Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου. Από τη δημοσίευση της απόφασης, το νέο Νομικό Πρόσωπο υποκαθιστά αυτοδικαίως τα καταργούμενα, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εξομει ούμενο με καθολικό τους διάδοχο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος 2011, δαπάνη ύψους έως ,00 η οποία θα βαρύνει την υπό Κ.Α πίστωση του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου. Ισόποση δαπάνη προκαλείται για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. (Αριθμ. απόφ. έγκρισης νομιμότητας της 70/2011 απόφα σης του Δήμου Ηρακλείου, από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 3645/ ). Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ Αριθμ. απόφ. 77 (9) Συγχώνευση επιχειρήσεων του Δήμου σε μία κοινωφε λή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφε λής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)» Νομού Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 107, 108, 109 του Ν. 3852/

8 16984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2010 συνένωσης, σύστασης, συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων 2. Την λειτουργία ΤΕΣΣΑΡΩΝ κοινωφελών επιχειρήσε ων και ΜΙΑΣ αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στο Δήμο Παύλου Μελά, εκ των οποίων, οι ΤΡΕΙΣ: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ ΛΗΣ «ΙΡΙΣ» (σύσταση: ΦΕΚ 2303 τ. Β/ τροπο ποίηση ΦΕΚ 968 τ. Β/ ) τομέας αρμοδιότητας: πολιτισμός, κατάρτιση εκπαίδευση. 2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (σύσταση: ΦΕΚ 727 τ. Β/ , ΦΕΚ 339 τ. Β/ , ΦΕΚ 1739 τ. Β/ , ΦΕΚ 2397 τ. Β/ ) τομέ ας αρμοδιότητας: κοινωνική προστασία αλληλεγγύη, πολιτισμός, καθαριότητα. 3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ σύσταση: (ΦΕΚ 1913 τ. Β/ , ΦΕΚ 1363 τ. Β/ ) τομέας αρμοδιότη τας: κατάρτιση εκπαίδευση, ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ σε μία κοινωφελή επιχείρηση και η ΤΕΤΑΡΤΗ με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. 3. Το αρ /2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρί θηκε η αρ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υποστήριξης με την επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KEN. ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΣΕΝΗ» καταστατικό σύστασης AM 35420/180, 35420/865 τομέας δραστηριότητας: κοινωνική προστασία αλληλεγγύη, κατάρτιση εκπαίδευση ΚΑ ΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και οι δράσεις της μεταφέρονται και εντάσ σονται στην νέα κοινωφελή επιχείρηση (46/2011 ΑΔΣ). Την συγχώνευση των τριών κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Παύλου Μελά: Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΙΡΙΣ» Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ και τη μεταφορά και ένταξη των δράσεων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KEN. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΣΕΝΗ» σε μία κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτι κή Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)» Νομού Θεσσαλονίκης. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ). ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού θεσσαλονίκης. ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η έρευνα ανάπτυξης λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου, που αναφέρονται στους το μείς Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Κα τάρτισης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα εφαρμογή πολιτικών για: α τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής πα ράδοσης και κληρονομιάς την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού την προβολή των σύγχρονων πολιτιστικών έργων την διάδοση και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύμα τος τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων, ΚΗΦΗ την ανάληψη δράσεων και παροχή υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος με τη δημιουργία και λει τουργία: Σχολών μουσικής, χορού, εικαστικών, θεάτρου, οπτι κοακουστικών μέσων και πληροφορικής Πολιτιστικών και Πνευματικών Κέντρων καθώς και παραρτημάτων αυτών στις Δημοτικές Κοινότητες Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογρά φων και θεάτρων Αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλο παιδιών και γυμναστικής Πάρκων κυκλοφοριακής αγωγή Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε αντίστοιχες άλλων φορέων Η ανάπτυξη συνεργασίας με αθλητικούς, κοινω νικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προ γραμμάτων και μέτρων για την προώθηση των δραστη ριοτήτων της επιχείρησης Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ σης του μαζικού αθλητισμού Η διαχείριση πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστά σεων, όπως χώροι εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, αθλητι κών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης κ.α. Η εκμετάλλευση κυλικείων και αναψυκτηρίων στους πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους Η προστασία μνημείων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής που αποτελούν δημοτική περιουσία και των εγκαταστάσεων τους Η συνένωση ενοποίηση σωματείων και συλλόγων της περιοχής και περιοχής και η ανάδειξη μιας νέας δυναμικής στο χώρο του αθλητισμού Η συγκρότηση επιτροπών για την διερεύνηση των προοπτικών και την αποδοτικότερη περαίωση των σκο πών της επιχείρησης Η λειτουργία αθλητικής λέσχης Η εκπόνηση τοπικών, εθνικών και κοινοτικών προ γραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυ σικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου κέ ντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης Η ανάπτυξη και η προώθηση του πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού (περιβαλλοντικός οικολογικός τουρισμός) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής Η συγκρότηση ομάδων που θα στοχεύουν στην ανά πτυξη του εθελοντικού πνεύματος και της ανιδιοτελούς προσφοράς Η πληροφόρηση και η προβολή δραστηριοτήτων της Επιχείρησης κα του Δήμου ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η επιχείρηση διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμ βούλιο το οποίο ορίζεται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σύνθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τρεις αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία) Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιο χής Έξι μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχεί ρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέ λευση αυτών. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό (20), το ενδέκατο μέλος θα είναι δημότης ή κάτοικος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργό τερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δη μοτικού Συμβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των ,23. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η χρηματοδότηση του Δήμου Παύλου Μελά, για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις Πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προ γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών φορέων Δωρεές κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα Η συμμετοχή από τους αποδέκτες των σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων υπη ρεσιών Παροχές και επιχορηγήσεις του κράτους Από τα έσοδα των κυλικείων που υπάρχουν στα κτήρια στέγασης και δραστηριοποίησης των υπηρε σιών της Έσοδα από αναθέσεις παρεχομένων υπηρεσιών, με λετών, δραστηριοτήτων έργων προς τρίτους Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριά ντα χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο διάστη μα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση. Η ΕΚ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των ανωτέρω συγχωνευομένων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαί ως στη νέα κοινωφελή επιχείρηση, η οποία υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων επιχειρήσεων Ομοίως η νέα κοινωφελής επιχείρηση θεωρείται κα θολικός διάδοχος στα δικαιώματα και στις υποχρεώ σεις και ως προς τα συγχρηματοδοτούμενα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Παύλου Μελά, χωρίς ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης (άρ θρο 109 παράγραφος 1 εδάφιο 4 του Ν. 2190/1994). ΔΑΠΑΝΗ Από την συγχώνευση των τριών κοινωφελών επιχει ρήσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισμού του Δήμου Παύλου Μελά. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις στη νέα επιχείρηση ενώ τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα του Δή μου (άρθρο 109 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3852/2010), οι δε συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επιχείρη ση μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση. ΛΥΣΗ Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνό λου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχεί ρηση υποχρεωτικά αν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση της. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν πε ριέρχονται στο Δήμο Παύλου Μελά. Σταυρούπολη, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 48/2011 (10) Συγχώνευση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας σε ένα ενι αίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω νυμία «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» Νομού Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 102 και 103 του Ν 3852/2010 συνένωσης σύστασης συγχώνευσης δημοτικών νομι κών προσώπων δημοσίου δικαίου. 2. Την λειτουργία ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑ νομικών προ σώπων δημοσίου δικαίου στο Δήμο Παύλου Μελά εκ των οποίων τα ΤΕΣΣΕΡΑ: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (σύστα ση: ΦΕΚ 1683 Β / τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 1860 Β / ) 2) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (σύσταση: ΦΕΚ 1557 Β /3.8.99) 3) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (σύσταση: ΦΕΚ 1854 Β / )

10 16986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (σύσταση: ΦΕΚ 96 Α / ΦΕΚ 550 τ. Β/ τελευταία τρο ποποίηση ΦΕΚ 1542 Β / ) δραστηριοποιούνται στους τομείς αθλητισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος και ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ με την 47/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά γιατί οι σκοποί και οι δραστη ριότητες τους, εξυπηρετούνται από την νέα Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση. Τα υπόλοιπα ΟΚΤΩ Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δι καίου: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ 1242 τ. Β/ ), 2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (ΦΕΚ 880 τ. Β/ και 407/τ. Β/ και ΦΕΚ 1498 τ. Β/ ), 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘ ΜΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΦΕΚ 1683 τ. Β/ και ΦΕΚ 778/Β / και ΦΕΚ 1736 τ. Β/ ), 4. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ 1119 τ. Β/ ), 5. ΚΑΠΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (ΦΕΚ 950 τ. Β/ και ΦΕΚ 1424 τ. Β/ ), 6. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (φεκ 968 τ. Β/ ), 7. ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦΟ) ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΦΕΚ 1148 τ. Β/ ), 8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΦΕΚ 250 τ. Β/6.4.90, ΦΕΚ 1860/τ. Β/ και ΦΕΚ 2166 τ. Β/ ), ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 3. Το αρ /2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο εγκρίθη κε η αρ. 48/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά. Την συγχώνευση των παρακάτω οκτώ νομικών προσώ πων δημοσίου δικαίου του Δήμου Παύλου Μελά: α) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘ ΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ β) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ δ) ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ε) ΚΑΠΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ζ) ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ η) ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦΟ) ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ θ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω νυμία «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» Νομού Θεσσαλονίκης Στο νέο Νομικό Πρόσωπο μπορούν να λειτουργούν παραρτήματα βρεφικών, νηπιακών ή βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων προστασίας ηλικιωμένων. Για τη δημιουργία κάθε νέου παραρτήματος καθώς και την με τατροπή των υπαρχόντων από βρεφονηπιακό σε βρεφικό ή και αντίστροφα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σκοποί του νέου Νομικού Προσώπου 1. Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων εργα ζομένων ή μη γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθη ματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. 2. Η εφαρμογή προγράμματος με σύγχρονες αρχές, μεθόδους και αντιλήψεις εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων όπως, η παροχή ιατρικής, ψυχικής και κοινω νικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Παύλου Μελά. 3. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ατόμων με ειδικές ανάγκες της τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με αρμόδι ους φορείς ή και με ειδικά προγράμματα που μπορούν να εκπονούν οι υπηρεσίες του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. 4. Η κοινωνική παρέμβαση για κάλυψη εκφρασμένων αναγκών του Δήμου με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων της τρίτης ηλικίας, στον πολιτισμό, την παράδοση, την ψυχαγωγία. 5. Οργάνωση της τρίτης ηλικίας για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση της για ζητή ματα που αφορούν το Δήμο, με σκοπό τη συμμετοχή της τρίτης ηλικίας 6. Η αντιμετώπιση και πρόληψη βιολογικών, ψυχολο γικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοι νωνικού συνόλου. 7. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι νού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 8. Η ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, η δη μιουργία κοινωνικής ζωής για συμμετοχή των μελών σε κάθε είδους εκδηλώσεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις, εκδρομές κ.λπ. ώστε να αποκτά περιεχόμενο η καθη μερινή τους ζωή. 9. Η συνεργασία με άλλους φορείς τόσο του Δήμου, όσο και με άλλους Δήμους και φορείς αυτών και η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις της περιοχής του Δήμου καθώς και άλλων περιοχών εντός και εκτός Ελλάδας. 10. Κοινωνική παρέμβαση για κάλυψη εκφρασμένων αναγκών της περιοχής του δήμου, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προνοιακού και συμβουλευτικού χα ρακτήρα (παροχή ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης) για την βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας. 11. Πληροφόρηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινη τοποίηση ατόμων ομάδων με δραστηριοποίηση για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας 12. Συνεργασία με φορείς διασύνδεσης, διεκπεραίωση με υπηρεσίες 13. Η παροχή βασικά δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και κοινωνικής μέριμνας στο σύνολο των κατοίκων του Δή μου Παύλου Μελά και ειδικότερα σε όσους χρήζουν ια τροφαρμακευτικής περίθαλψης, οικονομικής ενίσχυσης, ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και γενικότερα κοινωνικής προστασίας. 14. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόληψης Για την επίτευξη των σκοπών του νομικού προσώπου λειτουργούν οι εξής δραστηριότητες προγράμματα Προγράμματα φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας εργαζομένων γονέων και οικογε νειών με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες Κοινωνική Υπηρεσία Ομάδες ανάπτυξης ενδιαφερόντων Σχολές γονέων Εθελοντισμός Πόροι του Νομικού Προσώπου 1. Ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και κάθε άλλη επιχορήγηση ή παροχή του Κράτους προς το ΝΠ ή τον Δήμο Παύλου Μελά για το ΝΠ 2. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παύλου Μελά ύψους τουλάχιστον και η οποία θα αναπροσαρμό ζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΝΠ 3. Μηνιαία οικονομική εισφορά τροφεία από τις οικο γένειες των φιλοξενούμενων παιδιών. 4. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των μελών. 5. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο νομιές και κληροδοτήσεις. 6. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το ΝΠΔΔ πραγμάτων και υπηρεσιών. 7. Έσοδα από συμμετοχή του ΝΠΔΔ σε χρηματοδο τούμενα προγράμματα. 8. Τυχόν πρόσοδοι από την ίδια του την περιουσία 9. Κάθε έσοδο που προέρχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο Περιουσία Περιουσία του ΝΠ είναι το σύνολο της περιουσίας των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων που είχε πα ραχωρηθεί από τους δήμους ή το δημόσιο σε αυτά ή αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη λειτουργία τους, καθώς και ότι άλλη περιουσία παραχωρηθεί από τον Δήμο Παύλου Μελά ή αποκτηθεί. Διοίκηση Το νομικό πρόσωπο διοικείται από εντεκαμελές διοι κητικό συμβούλιο. Το συμβούλιο αποτελείται από: Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή άλλο αιρετό εκλεγμένο μέλος Τρεις δημοτικούς συμβούλους (εκ των οποίων ο ένας της μειοψηφίας) Πέντε δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου (εκ των οποίων ο ένας της μειοψηφίας) Ένας εκπρόσωπος των μελών του ΚΑΠΗ Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου εφόσον απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνε ται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό (10), το ενδέκατο μέλος θα είναι δημότης ή κάτοικος. Είναι δυνατή η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου αντί δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοί κους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία αντικ. του 6 εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 240 με την πα ράγραφος 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ΦΕΚ 263 Α/ Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμ βούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περί πτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό συμ βούλιο, ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως του διοικητικού συμβουλίου. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου θα είναι διετής. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικαταστα θούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Αντιπροσώπευση του Προέδρου του Νομικού προ σώπου Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Κάλυψη Δαπανών Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παύλου Μελά ύψους τουλάχιστον, η οποία βαρύνει τον ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2011 και θα προβλέπεται στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών. Προσωπικό Το προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχω νεύονται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου νομικού προσώπου με την ίδια σχέση εργασίας Υποχρεώσεις του νέου ΝΠΔΔ Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο Νομικό Πρόσωπο στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα άλλα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό. Σταυρούπολη, 5 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

12 16988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2552 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.... 1 Αναδιατύπωση των πινάκων 1 και

Διαβάστε περισσότερα