Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Προϋπολογισμός: Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Κριτήριο Κατακύρωσης: Τόπος υποβολής προσφορών: Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία: Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών: , ,98 (ΦΠΑ) Σύνολο: ,50 Εως την 23/04/5015, Πέμπτη, ώρα 14:00 μ.μ. Η χαμηλότερη τιμή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Επιτροπή Ερευνών, Α κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τηλ.: , FAX: , κος Στεφανίδης Γεώργιος, Τηλ.: , Fax: , Έως και ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου

2 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είν αι η Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Greece Ita ly Facilities for Tran sport 2.0» και ακρωνύμι ο: GIFT 2.0 (ΦΚ: D. 853), του προγ ράμματος «EUROPEAN TERRITORIA L COOPERA TI ON PROGRAMME, GREEC E-I TALY » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αν άπτυξ ης (ΕΤΠΑ) (κατά 75% ) και Εθνικούς Πό ρους (κατά 25%). Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γεώργιος Στεφανίδης. Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση του έργου και τον περιλαμβάνονται στo Κεφάλαιo Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για τα παρακάτω είδη συνολικά και όχι για μερος αυτών. Ονομαστική Περιγραφή Ειδών: Α. Server. Β. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Laptop) τύπου Α' Γ. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Laptop) τύπου Β' Δ. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Laptop) τύπου Γ' Ε. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ΣΤ. Tablet Ζ. Smartphone Η. Infokiosk Θ. Συσκευή Υπαγόρευσης Ι. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου Workstation και Οθόνες IΑ. UPS ΙΒ. Υποσύστημα GPS). ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α)φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ)κοινοπραξίες προμηθευτών. 2

3 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος ς αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ)όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: - Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 3

4 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην παρ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.iii. Να δηλώνει ότι: - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση - γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης - τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή - παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 2.Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3.Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 4

5 4.Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 5.Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Κτήριο Α, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, ΤΚ όπου θα πρωτοκολλούνται μέχρι τις 23/04/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον κ. Γεώργιο Στεφανίδη Τηλ , Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη Π ρόχειρου Διαγωνι σμού για την Π ρομήθεια Εξοπλι σμού στο πλαί σιο τ ου προγ ράμματος «EUROPEAN TERRITORIA L C OOPERATI ON PROGRAMME, GREEC E-I TALY » με τίτλο:«greece I taly Facili ties for Transport 2.0», ακρωνύμιο: GIFT 2. 0 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/ MIS): D Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής: Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 6

7 Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών του εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισμού ή και αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού 1. Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του. 2. Η παράδοση των ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού θα γίνει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών και Κυκλοφορίας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ , Ρίο-Πάτρα Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης, τηλ: , e- mail: 3. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των ειδών εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών Εργαστηριακών Εξοπλισμού.. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των ειδών εξοπλισμού ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 7

8 2. Ο ς οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού υποβάλλοντας αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 3. Ο ς φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την ίδια, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές ό π ω ς ο ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τη παρούσα διακήρυξη. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: -Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής -Έλεγχος και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. -Έλεγχος και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, των υποψηφίων που δεν έχουν απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: -είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, -παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 8

9 Οι προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Παρατηρήσεις Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του διαγωνιζόμενου οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα είδη εξοπλισμού του διαγωνισμού πρέπει να πληρούν της απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και να διαθέτουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 1 SERVER Γενικά Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Rack Mounted Servers ποσότητα 1 Να διαθέτουν Rack Rails με Cable Management Arm Ύψος σε U των προσφερόμενων εξυπηρετητών Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Να δοθούν Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας CE, E-STAR. Να δοθεί το πιστοποιητικό ISO U Μητρική (motherboard) Chipset Intel C610 ή νεότερο 9

10 Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 1 SERVER Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server 2 Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου Intel XEON Ε5-26XX v3 Εγκατεστημένοι επεξεργαστές Intel XEON E5-2640v3, 2.6GHz, 8C/16T, 20M Cache ή καλύτερους ανά server 2 Ύπαρξη PCI-e 3.0 slots ανά εξυπηρετητή 7 Ύπαρξη USB 3.0 ports ανά εξυπηρετητή 2 Ύπαρξη Serial port ανά εξυπηρετητή 1 Ύπαρξη VGA interface ανά εξυπηρετητή 1 Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD Cards (redundant), για την εγκατάσταση Hypervisor Μνήμη (RAM) Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 Συχνότητα μνήμης (RAM) Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB Μνήμη Dual Rank ECC RDIMM 768GB 128GB 2133MHz Συνολικά DIMM slots ανά server 24 Ελεγκτής σκληρών δίσκων δίσκοι Ο Server να υποστηρίζει 2.5 σκληρούς δίσκους 16 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Υποστήριξη δίσκων SAS, SATA, SSD Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας 12Gbps 1 Μνήμη cache του ελεγκτή Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10,50 O controller να έχει dedicated slot και να μην καταλαμβάνει μία εκ των ανωτέρω PCI-e slots 2GB 10

11 Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 1 SERVER Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους SAS 6Gbps 15k σε RAID 1 Χωρητικότητα σκληρών δίσκων (μονάδας) 8 600GB Ελεγκτές Δικτύου Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT 4 Nα υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE) Να υποστηρίζει auto-negotiation Να υποστηρίζει Wake on LAN (WOL) Ελεγκτής & Λογισμικό διαχείρισης Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος Να προσφέρει real-time performance monitoring χωρίς agents Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5 Να υποστηρίζει Two-factor authentication Υποστήριξη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και power monitoring του συστήματος Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD Υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης με αποθηκευτικό μέσο (Remote Media) Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε γραφικό περιβάλλον (Remote KVM) Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης VFlash 8GB για σκοπούς Servicing. Να προσφερθεί. Να παρέχει τη δυνατότητα απ ευθείας σύνδεσης στο Web UI via USB Cable 11

12 Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 1 SERVER Να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους server configuration συνδέοντας σε USB θύρα ένα USB key με αποθηκευμένο το configuration profile Να παρέχει τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών από τον server ασύρματα, μέσω κινητού τηλεφώνου με τη χρήση NFC communication. Να παρέχει Alerting Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή Να διατίθεται λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή σε Mobile version Λοιπά χαρακτηριστικά Τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος 2 Ισχύς κάθε τροφοδοτικού 1.100W Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών Να προσφερθεί DVD+/-RW SATA Internal Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper- V, SLES 11 SP3 / 12, RHEL 6.5 / 7.0, Citrix XenServer, VMware ESXi 5.1 U2 / 5.5 U2 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον κατασκευαστή Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης 5 έτη 12

13 Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές 1 SERVER συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας. Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη των servers θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server Std 2012R2 1 Microsoft Windows Svr CAL 2012 Usr CAL 5 Λογισμικό MS SQL SERVER STD MS SQL SERVER 2014 Usr CAL 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP) ΤΥΠΟΥ Α 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 1 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i7 Συχνότητα (GHz) 2.3 Cache (MB) 6 Cores 4 Κύρια Μνήμη: Προσφερόμενη (GΒ) 16 Υποστηριζόμενη στο motherboard (GB) 16 Τεχνολογία Μονάδα Σκληρού Δίσκου: DDR3 13

14 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων που υποστηρίζονται Πλήθος μονάδων 1 Τύπος: SATA Solid State Drive Χωρητικότητα/μονάδα δίσκου (GΒ) Οδηγός Οπτικού Δίσκου: DVD+/-RW USB drive Κάρτα οθόνης: VGA VGA RAM Συνδεσιμότητα σε δίκτυο Wireless Lan Bluetooth Συνδέσεις Card Reader USB 2.0 USB 3.0 HDMI Thunderbolt Headset Πληκτρολόγιο Backlit Keyboard Τροφοδοσία Τύπος μπαταρίας 6-Cell Lithium-Ion Battery Οθόνη 1 512GΒ 2GB GDDR5 αυτόνομη Διαστάσεις (Ίντσες) 15.6 Ανάλυση Touch LED-backlit Ενσωματωμένη κάμερα Βάρος 3840x

15 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Συνολικό βάρος 2Kgr Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 professional ή νεότερο, 64bit Λειτουργικό σύστημα πλήρως εγκατεστημένο, με τις τελευταίες ανανεώσεις (updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον καιρό της προμήθειας του υπολογιστή. Επιπλέον εξοπλισμός Τσάντα μεταφοράς, ιδίου κατασκευαστή. Docking Station με ελάχιστες συνδέσεις 2 x USB PIN USB Type A 3 x SuperSpeed USB pin USB Type A 2 x display / video - HDMI - 19 pin HDMI Type A 1 x display / video - DisplayPort - 20 pin Display Port 1 x network - RJ-45 1 x headphones - output - mini-phone 3.5mm 1 x audio - output - mini-phone 3.5mm 1 x SuperSpeed USB pin USB Type B Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος 5 έτη Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον κατασκευαστή Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας. Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη των servers θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Λογισμικό MS OFFICE Pro Plus

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP) ΤΥΠΟΥ B 3 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i7 Συχνότητα (GHz) 2.6 Cache (MB) 4 Cores 2 Lithography Κύρια Μνήμη: 14 nm Προσφερόμενη (GΒ) 8 Υποστηριζόμενη στο motherboard (GB) 16 Τεχνολογία Μονάδα Σκληρού Δίσκου: Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων που υποστηρίζονται DDR3 Πλήθος μονάδων 1 Τύπος: SATA Χωρητικότητα/μονάδα δίσκου (GΒ) 1 500GΒ Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 7200 Οδηγός Οπτικού Δίσκου: DVD+/-RW USB drive Κάρτα οθόνης: VGA On board Συνδεσιμότητα σε δίκτυο 10/100/1000 Ethernet Wireless Lan Bluetooth Συνδέσεις Card Reader USB

17 3 Τεχνικές Προδιαγραφές HDMI Πληκτρολόγιο Keyboard Τροφοδοσία Τύπος μπαταρίας 4-Cell Lithium-Ion Battery Οθόνη Διαστάσεις (Ίντσες) 15.6 Ανάλυση AntiGlare Ενσωματωμένη κάμερα Βάρος Συνολικό βάρος Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 professional ή νεότερο, 64bit Λειτουργικό σύστημα πλήρως εγκατεστημένο, με τις τελευταίες ανανεώσεις (updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον καιρό της προμήθειας του υπολογιστή. Επιπλέον εξοπλισμός Τσάντα μεταφοράς, ιδίου κατασκευαστή. Εγγύηση 1920x1080 3Kgr Συνολική εγγύηση συστήματος Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον κατασκευαστή Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας. Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη των servers θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί 5 έτη 17

18 3 Τεχνικές Προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Λογισμικό MS OFFICE Pro Plus 2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP) ΤΥΠΟΥ Γ 4 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i5 Συχνότητα (GHz) 2.2 Cache (MB) 3 Cores 2 Lithography Κύρια Μνήμη: 14nm Προσφερόμενη (GΒ) 4 Υποστηριζόμενη στο motherboard (GB) 8 Τεχνολογία Μονάδα Σκληρού Δίσκου: Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων που υποστηρίζονται DDR3 Πλήθος μονάδων 1 Τύπος: SATA Χωρητικότητα/μονάδα δίσκου (GΒ) 1 500GΒ Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 5400 Οδηγός Οπτικού Δίσκου: DVD+/-RW 18

19 4 Τεχνικές Προδιαγραφές Κάρτα οθόνης: VGA On board Συνδεσιμότητα σε δίκτυο 10/100 Ethernet Wireless Lan Bluetooth Συνδέσεις USB 3.0 HDMI Πληκτρολόγιο Keyboard Τροφοδοσία Τύπος μπαταρίας 4-Cell Lithium-Ion Battery Οθόνη Διαστάσεις (Ίντσες) 15.6 Ανάλυση Βάρος Συνολικό βάρος Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 professional ή νεότερο, 64bit Λειτουργικό σύστημα πλήρως εγκατεστημένο, με τις τελευταίες ανανεώσεις (updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον καιρό της προμήθειας του υπολογιστή. Επιπλέον εξοπλισμός Τσάντα μεταφοράς, ιδίου κατασκευαστή. Εγγύηση 1366x768 3Kgr Συνολική εγγύηση συστήματος Λογισμικό MS OFFICE Pro Plus έτη 19

20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 5 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 1 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i7 Συχνότητα turbo boost (GHz) 4.4 Κύρια Μνήμη: Προσφερόμενη (GΒ) 16 Τεχνολογία Μονάδα Σκληρού Δίσκου: DDR3 Πλήθος μονάδων 1 Τεχνολογία flash storage Χωρητικότητα δίσκου (GΒ) 512 Κάρτα οθόνης: VGA AMD Radeon R9 M290X RAM GDDR5 Ασύρματη δικτύωση Wireless Lan Bluetooth Συνδέσεις Θύρα ακουστικών Υποδοχή κάρτας SDXC 2GB αυτόνομη USB 3 (συμβατές με USB 2) 4 Έξοδος Mini DisplayPort Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (βύσμα RJ-45) Thunderbolt 2 2 Στερεοφωνικά ηχεία Διπλά μικρόφωνα Πληκτρολόγιο 20

21 5 Τεχνικές Προδιαγραφές Ασύρματο Ποντίκι Multi-Touch trackpad Οθόνη Διαστάσεις (Ίντσες) 27 IPS Ανάλυση Ενσωματωμένη κάμερα Λειτουργικό σύστημα: OS X Yosemite Εγγύηση 5120x2880 Συνολική εγγύηση συστήματος 1 έτος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TABLET 6 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 4 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Τύπος Επεξεργαστή Μνήμη RAM Dual Core Apple A8x 64bit Προσφερόμενη (GΒ) 2 Αποθηκευτικός χώρος Χωρητικότητα (GΒ) 16 Συνδεσιμότητα σε δίκτυο WIFI 3G/4G Bluetooth Οθόνη 21

22 6 Τεχνικές Προδιαγραφές Διαστάσεις (Ίντσες) 9,7 Ανάλυση Ενσωματωμένη κάμερα μπροστά 1.2 Mp Λειτουργικό σύστημα: ios 8 Εγγύηση 2048x1536 Εγγύηση 1 έτος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Smartphone 7 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 8 Τύπος Επεξεργαστή Χωρητικότητα (GΒ) 16 Οθόνη (Ίντσες) 4,7 Ανάλυση Ενσωματωμένη κάμερα Λειτουργικό σύστημα IOS 8 A8 1334x750 8MP Εγγύηση 1 έτος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INFOKIOSK 22

23 8 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 1 Τύπος εσωτερικού χώρου Διατάσεις Κλωβός από ελαφρύ κράμα μετάλλου 1900x550x750 Οθόνη (ίντσες) 24 Ανάλυση 1280x1024 Εγγύηση Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. 1 έτος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 9 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 1 Μέγεθος Μνήμης (GB) 4 Ενσωματωμένα Μικρόφωνα Εγγραφή HQ 1. Σύνδεση USB Διαγώνιος Οθόνης (ίντσες) 1 Εγγύηση 1 έτος 23

24 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WORKSTATION 10 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 3 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Να δοθεί το πιστοποιητικό CE και ISO Κουτί Mini Tower Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Τύπος Επεξεργαστή Intel ΧΕΟΝ E v3 Συχνότητα (GHz) 3.5 Cache (MB) 8 Cores 4 Κύρια Μνήμη: Προσφερόμενη (GΒ) 8 Υποστηριζόμενη στο motherboard (GB) 16 Τεχνολογία Μονάδα Σκληρού Δίσκου: Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων που υποστηρίζονται DDR3 Πλήθος μονάδων 1 Τύπος: SATA, 7200rpm Χωρητικότητα/μονάδα δίσκου Οδηγός Οπτικού Δίσκου: DVD+/-RW Κάρτα οθόνης PCI Express 2.0 x16 VGA RAM (αυτόνομη) 2 1 ΤΒ 4GB GDDR5 Memory Interface (bit)

25 10 Τεχνικές Προδιαγραφές Memory Bandwidth (GB/s) 80 Συνδεσιμότητα σε δίκτυο Gigabit Lan Remote Wake UP Συνδέσεις USB 2.0 USB 3.0 Display Port Πληκτρολόγιο / Ποντίκι Πληκτρολόγιο ιδίου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας Ποντίκι ιδίου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 professional ή νεότερο, 64bit Λειτουργικό σύστημα πλήρως εγκατεστημένο, με τις τελευταίες ανανεώσεις (updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον καιρό της προμήθειας του υπολογιστή. Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον κατασκευαστή Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας. Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη των servers θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Λογισμικό MS OFFICE Pro Plus έτη 25

26 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οθονών 11 Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων 3 Μέγεθος οθόνης (ίντσες) 27 Ανάλυση Antiglare Backlight LED In-plane switching Φωτεινότητα 2560x cd/m² Αντίθεση (τυπική) 1000:1 Χρόνος απόκρισης (ms) 8 Aspect Ratio 16:9 HDMI DisplayPort (version 1.2 USB 3.0 ports Γωνία θέασης Height-adjustable stand, tilt, pivot ( clockwise and counter-clockwise), swivel and built in cablemanagement Εγγύηση 178 vertical 178 horizontal 3 έτη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 26

27 UPS Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 12 UPS Γενικά Αριθμός Μονάδων 1 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας. Rack Mounted Ύψος σε U του προσφερόμενου UPS 2U Παρεχόμενη ισχύς (Watt) 2700 Ονομαστική Τάση εξόδου 220/230/240 V Συχνότητα εξόδου 50/60 Hz +/- 1Hz Line Interactive Ρυθμιζόμενη έξοδος 220/230/240 V Αυτονομία σε full load (λεπτά) 4 Οθόνη κατάστασης LED Διαχείριση μέσω δικτύου Ethernet Εγγύηση UPS (έτη) 2 Εγγύηση μπαταριών (έτη) 1 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 13 UPS Γενικά Αριθμός Μονάδων 3 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας. 27

28 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 13 UPS Παρεχόμενη ισχύς (Watt) 480 Line Interactive Αυτονομία σε full load (λεπτά) 1 Εγγύηση UPS (έτη) 2 Εγγύηση μπαταριών (έτη) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ GPS Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14 Υποσύστημα GPS Γενικά Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο κατασκευαστής Αριθμός συσκευών 3 Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem με τέσσερις μπάντες λειτουργίας Ενσωματωμένος δέκτης GPS υψηλής απόδοσης Μνήμη FLASH για αποθήκευση δεδομένων Εύρος τάσης τροφοδοσίας από 5 έως 36 V ή μεγαλύτερη Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία deep sleep mode Θέση για κάρτα GSM SIM Kεραία GSM τυπωμένη στο κύκλωμα & βύσμα τύπου FME Κεραία GPS τύπου RJ45 με αισθητήριο αποσύνδεσης Γενικά Αυτόματος μηχανισμός επανασύνδεσης μέσω δικτύου GPRS σε περίπτωση απώλειας ή διακοπής λειτουργίας του εξυπηρετητή. Δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων στην εσωτερική μνήμη αν δεν υπάρχει υπηρεσία GPRS και αποστολή αυτών των μηνυμάτων, όταν η υπηρεσία GPRS ανακτάται. 65 κανάλια 2ΜΒ 0.2mA 28

29 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14 Υποσύστημα GPS Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού απομακρυσμένα (over the air firmware update). Αριθμός ψηφιακών και αναλογικών εισόδων Αριθμός εξόδων ανοικτού συλλέκτη Αριθμός μετρητών παλμοσειρών Αριθμός σειριακών θυρών RS-232 Δυνατότητα διεπαφής κατά RS-485 Υποστήριξη προδιαγραφής FMS CAN Αισθητήρας επιτάχυνσης Λειτουργία αφύπνισης και ανίχνευση κίνησης Αισθητήρας εκκίνησης on / off και διαχείρισης ενέργειας μέσω του λογισμικού Αποστολή μηνυμάτων στον εξυπηρετητή επικοινωνιών με βάση τους ακόλουθους κανόνες κατ ελάχιστο: χρονικό διάστημα, απόσταση, geofence, ενεργοποίηση /απενεργοποίηση κινητήρα, ΙD οδηγού, όριο ταχύτητας, χαμηλή μπαταρία, ενεργοποίηση alarms, αλλαγή κατάστασης ψηφιακής εισόδου, όριο A/D, αποτυχία επικοινωνίας, αλλαγή κατάστασης GPS, εισερχόμενο SMS ή TCP μήνυμα, αλλαγή δικτύου, απότομη επιβράδυνση, όριο επιτάχυνσης, συμβάντα CAN. Δυνατότητα παραμετροποίησης των κανόνων αποστολής μηνυμάτων μέσω δυαδικών τελεστών (IF, OR, AND) Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας SSL και https Να περιλαμβάνει φωτεινές ενδείξεις (π.χ. LED) για επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας. Δυνατότητα διασύνδεσης με τις προτεινόμενες συσκευές PND ώστε να δρα ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής PND και της κεντρικής εφαρμογής. CE marking 4 για κάθε μία Κάρτες κινητής τηλεφωνίας GPRS/3G προπληρωμένες για τουλάχιστον 24 μήνες (100mb/μήνα) 3 Λογισμικό επικοινωνιών

30 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14 Υποσύστημα GPS Χρόνο (datetime) καταγραφής Αριθμός αδειών χρήσης για 10 συσκευές τηλεματικής με δυνατότητα επέκτασης Χρόνο (datetime) παραλαβής Στίγμα σε WGS84 Στοιχεία ταχύτητας και κατεύθυνσης Στοιχεία ποιότητας στίγματος (pdop, αριθμός δορυφόρων) Εφαρμογή Client/Server βασισμένη σε αρχιτεκτονική n- Tier Παρουσίαση γεωγραφικών θέσεων σε τρισδιάστατους χάρτες (Google Earth 3D Plugin) Παρακολούθηση συσκευής σε πραγματικό χρόνο μέσω αναδυόμενου παραθύρου Προβολή ιστορικού κίνησης συσκευής στον χάρτη ομαδοποιημένη σύμφωνα με την κατάσταση της συσκευής (σε κίνηση, σε αδράνεια, σε στάση) Προβολή ιστορικού κίνησης συσκευής σε συνεχόμενο χρόνο (animation) με δυνατότητα επιλογής κάμερα προβολής (1ου προσώπου, κάθετη η ελεύθερης κίνησης) Δημιουργία αναφορών με δυνατότητα εκτύπωσης και εξαγωγής σε αρχείο (pdf,html,excel,text,csv,mht κλπ) Δυνατότητα παρακολούθησης στόλου μέσω κινητών Android (επέκταση εφαρμογής Fleet Manager Mobile) Δυνατότητα παρακολούθησης γεωγραφικών θέσεων κινητών Android ( επέκταση εφαρμογής Android Tracker) Δυνατότητα για Custom Αναφορές ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 30

31 Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευναςτου Πανεπιστημίου, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕπιτροπήςΔιενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα όσα έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο: (α) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα. (β) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές». ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 1. Η τιμή πρέπει να αναφερθεί για το σύνολο των ειδών και όχι για μέρος αυτών. 31

32 2. Ο ς θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). 3. Ο Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας (πλην της στήλης ) με τον «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς» με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων. 4. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 5. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρη, που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 6. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού (κατά τεμάχια Α, Β, Γ, κτλ.). 7. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον. 9. Ο ς πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για τουλάχιστον 24 μήνες από την παράδοσή του. 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 33

34 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΔΟΤΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) ΠΡΟΣ... ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή λειτουργία των αντικειμένων της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων» Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργο υ: Προ μήθεια Εξοπ λισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της π λατφό ρμας και των πιλοτικών δράσεων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συμβάλλονται: Α. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1. την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2. την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3. την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στον Β. εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του Εξοπ λισμού και λογισμικο ύ για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των π ιλοτικών 35

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα