ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ (CD-ROM, VIDEOCASSETTES, ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ (CD-ROM, VIDEOCASSETTES, ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 243/Μ/06 Μυτιλήνη, 23 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ (CD-, VIDEOCASSETTES, ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.2) «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό η Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει την 19 εκεµβρίου 2005, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. στα γραφεία του (Κτίριο ιοίκησης - Λόφος Πανεπιστηµίου Μυτιλήνη), πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 183/ , θέµα 9ii) για την προµήθεια εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού (cd-rom, videocassettes, κασέτες ήχου, διαφάνειες) και ηλεκτρονικού υλικού ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, σύµφωνα µε την απόφαση (Συνεδρίαση 186/ θέµα 15ix). Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου προέβη σύµφωνα µε την απόφαση (Συνεδρίαση 186/ θέµα 15ix), στην δεύτερη πρόσκληση συµµετοχής για την προµήθεια εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού (cd-rom, videocassettes, κασέτες ήχου, διαφάνειες) και ηλεκτρονικού η υλικού. Ο διαγωνισµός διεξήχθη την 6 Φεβρουαρίου 2006, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. στα γραφεία του (Κτίριο ιοίκησης - Λόφος Πανεπιστηµίου Μυτιλήνη) και πάλι κηρύχθηκε άγονος, σύµφωνα µε την απόφαση (Συνεδρίαση 188/ , θέµα 12xiii). Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας προβαίνει σύµφωνα µε την απόφαση (Συνεδρίαση 188/ , θέµα 12xiii) σε ανάθεση µε την διαδικασία της απευθείας διαπραγµάτευσης. Η διαδικασία της η διαπραγµάτευσης θα διεξαχθεί στις 3 Απριλίου 2006, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Κτίριο ιοίκησης - Λόφος Πανεπιστηµίου Μυτιλήνη). Η προµήθεια αφορά στο Υποέργο «Προµήθεια εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού» του ανωτέρου έργου και θα πραγµατοποιηθεί προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Τµηµάτων ιοίκησης Επιχειρήσεων (Τ Ε), Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (ΜΣΠΣ), Μεσογειακών Σπουδών () και του Κέντρου Υποστήριξης Νέων Τεχνολ ογιών (Κ.Υ.ΝΕ.ΤΕ.) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και σύµφωνα µε του ς κάτωθι ειδικού ς όρους : ΕΙ ΟΣ : Την µε διαπραγµάτευση ανάθεση προµήθειας οπτικοακουστικού (cd, cd-rom, videotapes, κασσέτες ήχου, διαφάνειες), και ηλεκτρονικού υλικού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή του υλικού ανά παραγγελόµενο είδος όπως αυτό περιγράφεται στον επισυναπτόµενο και αποτελούµενο αναπόσπαστο µέρος της πρόσκλησης, πίνακα Α, προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι του ποσού των είκοσι εννιά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (29.557,52 ), πλέον του 13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (3.842,48 ) και θα καταβληθεί από τον Ειδικό λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Στον πίνακα αυτόν µπορούν να γίνουν, κατά την ανάθεση, µεµονωµένες µεταβολές, µε την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση τίτλων µε ανώτερο ποσοστό 10% των αναγραφόµενων τίτλων. Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 1 από 42

2 Περίληψη της πρόσκλησης θα σταλεί για δηµοσίευση σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας την 24/02/06. Το τεύχος της πρόσκλησης θα σταλεί για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιµελητήριο Λέσβου) στις 24/02/2006. To τεύχος της πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr), στις 24/02/2006. Η προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών είναι µέχρι την 31 η Μαρτίου 2006 και ώρα 15:00. Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την µε διαπραγµάτευση ανάθεση δίνονται από την αρµόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ , Fax : , Η µε διαπραγµάτευση ανάθεση της προµήθειας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα : 1. Την Κ.Α./679/ , ΦΕΚ Β 826 της , 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, 3. Τις διατάξεις του Π.. 394/1996, καθώς και στην λοιπή Ελληνική και Κοινοτική κείµενη νοµοθεσία. Η δαπάνη για την προµήθεια των ειδών εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού, θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης του υποέργου «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Ηλεκτρονικού και Οπτικοακουστικού Υλικού» του έργου «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% µε φορέα χρηµατοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΣΑΕ 045/3) και απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µέσω του κρατικού Προϋπολογισµού (Π..Ε.) και µε τη διαδικασία των έµµεσων πληρωµών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Ν. 2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) µε κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 83982, σύµφωνα µε την αριθ / Απόφαση Ένταξης και την αριθ. 9014/ η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα και έχουν την έδρα τους σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη µέλη που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιολογητικά Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους : α) εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η Εγγυητική επιστολή θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας, β) φορολογική ενηµερότητα και γ) ασφαλιστική ενηµερότητα. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος και γλώσσα σύνταξης Προ σφορές για τµήµα µόνο των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 2 από 42

3 2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, να φέρουν µονογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος σε κάθε σελίδα. Τρόπος υποβολής Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην διαπραγµάτευση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη προσφορά. Οι προσ φορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στην διαπραγµάτευση, µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι και τις 31 Μαρτίου 2006 και ώρα π.µ. : ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. Β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαπραγµάτευση Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης διαπραγµάτευσης ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του πίνακα Β της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται α) ο τίτλος του αναγραφόµενου είδους, β) η τρέχουσα τιµή εκδότη, γ) η τιµή προσφοράς ανά τίτλο. Στην τελική τιµή θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι δαπάνες αποστολής διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις. Οι συµµετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς και σε µαγνητικό µέσο (cd) το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 3 από 42

4 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα (60) ηµέρες τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΤΙΜΕΣ Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13% για παράδοση στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Ίµβρου 3, Μυτιλήνη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Για την τελική επιλογή του/των προµηθευτή/των µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : Την χαµηλότερη τιµή του ανά παραγγελόµενο υλικό (είδος) που περιγράφεται στον πίνακα Ο χρόνος παράδοσης των ειδών. Η τυχόν προηγούµενη συνεργασία. Κατάταξη προσφορών και επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά. Οικονοµικότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την χαµηλότερη τιµή. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Κατακύρωση Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή θα γίνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγµάτευσης και απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η κατα κύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγµάτευσης και ανακοινώνεται µε έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εµπροθέσµως προσφορά. Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση Κατάπτωση µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννοµου συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρη την διαπραγµάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ αυτήν, µόνον εφόσον υπάρχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές. Β. Υπογραφή Σύµβασης Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/των µειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της σύµβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση συµµετοχής. Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 4 από 42

5 Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγυητικές επιστολές Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µ ε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00 ). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της πρόσκλησης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) ηµερών µετά τον χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 2/08/2006. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών συµµετεχόντων στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο/οι ανακηρυχθείς/έντες µειοδότης/τες προµηθευτής/τές υποχρεούται/νται να προσκοµίσει/σουν Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, πλέον Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριµένα µέχρι την 28 η Φεβρουαρίου ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προϋπολογισµός Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (29.557,52 ), πλέον του 13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (3.842,48 ). Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 5 από 42

6 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό του έργου «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου» Τ Υ 16. Κρατήσεις Τον/τους προµηθευτή/τες δεν βαρύνει/ουν καµία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου επί της καθαρής (χωρίς Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον/τους προµηθευτή/τες. Εκτελωνισµός Φόροι ασµοί Ο/οι προµηθευτής/τες θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει/ουν, ελεύθερα στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τον/τους προµηθευτής/τές. Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον/στους µειοδότη/τες προµηθευτή/τες θα γίνεται µε εξόφληση του 100% των τιµολογίων του και µετά την οριστική παραλαβή από τριµελή επιτροπή παραλαβής των αναγραφοµένων ειδών σ αυτά. Υποχρεώσεις προµηθευτή Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες αναλαµβάνει/ουν την υποχρέωση να διαβιβάσει/ουν την παραγγελία αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από αυτήν, στους σχετικούς εκδότες του οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού υλικού, αντίγραφο της οποίας οφείλει να κοινοποιήσει στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 3, στη Μυτιλήνη. Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες αναλαµβάνει/ουν την υποχρέωση να παραδίδει/ουν τα είδη εντός, το αργότερο, εκατόν είκοσι (120) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση των ειδών µπορεί να γίνεται τµηµατικά. Η µη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης από υπαιτιότητα του προµηθευτή, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, να επιβάλλει στον προµηθευτή για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση µε το 3% της αξίας του κάθε είδους που δεν έχει παραληφθεί για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι είκοσι (20) ηµέρες, κατόπιν αυτής της περιόδου, αφαιρείται η εντολή προµήθειας του συγκεκριµένου είδους. Σε περίπτωση επανειλληµµένης καθυστέρησης, αφαιρείται η εντολή προµήθειας των ειδών από τον προµηθευτή, αναθέτοντάς την σε άλλο προµηθευτή, κηρύσσεται έκπτωτος από την Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.. 394/ Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο µειοδότης προµηθευτής. Ο µειοδότης προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ενοχλεί τους εκδότες σε περιπτώσεις που η παραλαβή του υλικού από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης περισσότερο από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Επίσης ο µειοδότης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εγγράφως την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στον κατάλογο παραγγελθέντος οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού υλικού αλλά και να παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο που βοηθά στην παρακολούθηση του καταλόγου. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα µέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον/ους µειοδότη/ες προµηθευτή/ες. Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 6 από 42

7 Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες ειδοποιεί/ουν εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και την Επιτροπή Παραλαβής, πέντε (5) ηµέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί/ουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή παραλαβής να µπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/τους µειοδότη/τες προµηθευτή/τες του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ανωτέρα βία Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/τους µειοδότη/τες, ο/οι οποίος/οι υποχρεούται/νται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν εγγράφως και να προσκοµίσει/ουν στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες του έρ γου υποχρεούται/νται να δέχεται/ονται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή Πληρωµής της Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε ΕΛ). Αντιπρύτανης Ιωάννης Σεϊµένης Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 7 από 42

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ ΑΦΗ ΕΙ Ο ΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ MA TMH 1-1 CD- ΙΕΛ Υπολογιστικό Λεξικό Ν/Α ΙΕΛ 1-2 CD- ΙΕΛ Ηλεκτρονικό Μορφολογικό Ν/Α ΙΕΛ Λεξικό 1-3 CD- ΙΕΛ Ελληνοτουρκικό λεξικό για παιδιά Ν/Α ΙΕΛ 1-4 CD- ΙΕΛ Εκφωνητής Χ ΙΕΛ 1-5 CD- ΙΕΛ Συµφωνία ΙΕΛ 1-6 CD- ΙΕΛ All Greek to me ΙΕΛ 1-7 CD- ΙΕΛ Νόηµα ΙΕΛ 1-8 CD- ΙΕΛ Παιδικό Λεξικό ΙΕΛ 1-9 CD- ΙΕΛ Λογονόστηση Ν/Α ΙΕΛ 1-10 CD- ΙΕΛ Λογότοπος Ν/Α ΙΕΛ 1-11 CD- ΙΕΛ Σετ Λογοµάθεια ΙΕΛ 1-12 CD- ΙΕΛ Φιλογλωσσία ΙΕΛ 1-13 CD- ΙΕΛ Φιλογλωσσία ΙΕΛ 1-14 CD- ΙΕΛ Φιλογλωσσία ΙΕΛ 1-15 CD- ΙΕΛ Φιλογλωσσία+4 Ν/Α ΙΕΛ 1-16 CD- ΙΕΛ Γλώσσα η Ελληνική - Οι περιπέτειες των Ν/ Α ΙΕΛ λέξεων 2-1 cd-rom Σοφία Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο cd-rom Portraits of Byzantium Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Mυστήριο στις Kυκλάδες Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο 1993 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 8 από 42

9 Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται 2-4 videotap e Τι είναι τέχνη 8 στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο 1995 ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 2-5 videotape Η αρχαία ελληνική γλώσσα χ Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Που κρύβεται η Περσεφόνη Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Πολις-κράτος. αποικισµός Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Μνήµη µηδικών πολέµων Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Η πόλη στους ελληνιστικούς χρόνους Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Η Αθηνά και οι Ρωµαίοι Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Κωνσταντινούπολη Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Ιουστινιανός χ Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Πάτµος Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Εν Βενετία Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο 1995 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 9 από 42

10 Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται 2-15 videotap e Μιστράς 2 στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο 1995 ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 2-16 videotape Θεσσαλονίκη Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη - πρακτορευονται στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο videotape Βυζαντινή Κύπρος Ίδρυµα Μελετών Λαµ πράκη - πρακτορευονται χ στον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο cd-rom συλλογικό έργο Ιστορία των Ελλήνων Conceptum. a.e The Louvre - the 2-19 dvd-rom virtual tour av The louvre museum cd-rom Greek Mythology asin: b000059r8z Fogware publishing δεν αναφερεται Recon3d vol.1 Greek and Roman δεν δεν 2-21 cd-rom art - multi-forma t αναφερεται Art reconinc αναφερεται Οδυσσεια. το ταξιδι προς την δεν δεν 2-22 cd-rom Ιθακη αναφερεται Πληροφορικη τεχνογνωσια αναφερεται Περιπετεια στις αρχαιες χωρες - αncient lands δεν δεν 2-23 cd-rom quest αναφερεται Πληροφορικη τεχνογνωσια αναφερεται 2-24 cd-rom Aθηνα στην εποχη του Περικλη δεν αναφερεται Εκδοσεις Ερµης δεν αναφερεται Η Ελλαδα του δεν 2-25 dvd-rom µουσειου Μπενακη αναφερεται Εκδοσεις Καστανιωτη - µουσειο Μπενακη 2002 Η Ιστορια των Ελληνων: από την παλαιολιθικη εποχη µεχρι δεν δεν 2-26 cd-rom σηµερα αναφερεται Mls Πληροφορική αναφερεται Μεγας Αλεξανδρος. η εποποιια του δεν δεν 2-27 cd-rom Ελληνισµου αναφερεται Mls Πληροφορική αναφερεται Encyclopaideia Britannica - deluxe 2-28 cd-rom edition CD /Α Talk Now! Learn Turkish [Επίπεδο /Α EUROTALK LIMITED /Α Αρχαρίων] 3-2 CD /Α World Talk Turkish [Ενδιάµεσο Επίπεδο] /Α EUROTALK LIMITED /Α 3-3 CD /Α Beginning Turkish [Επίπεδο Αρχαρίων] X University of Arizona Press /Α Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 10 από 42

11 3-4 CD /Α Multimedia Flashcards-Turkish [Επίπεδο Αρχαρίων] /Α World of Reading Ltd /Α ΠΕΡΙ ΓΡ ΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΤΟΣ 3-5 CD /Α Vocabulary Builder Turkish [Επίπεδο /Α EUROTALK LIMITED /Α Αρχαρίων] 3-6 CD /Α Talk now! Learn Arabic [Επίπεδο /Α EUROTALK LIMITED /Α Αρχαρίων] 3-7 CD /Α Learn Arabic Now. 8.0 [Επίπεδο /Α Transparent Language /Α Αρχαρίων] 3-8 CD /Α Linguaphone in Action Arabic 2.0 [Επίπεδο /Α Linguaphone /Α Αρχαρίων] 3-9 CD /Α Arabic Now. 9.0 [Επίπεδο Αρχαρίων] /Α Transparent Language /Α 3-10 CD /Α World Talk Arabic [Ενδιάµεσο Επίπεδο] /Α EUROTALK LIMITED /Α 3-11 CD /Α Vocabulary Builder Arabic [Επίπεδο Αρχαρίων] /Α EUROTALK LIMITED /Α 3-12 CD /Α L' arabe pour les francophones 0097 Generalia Multimedia CututreLang CD /Α Parler l arabe dialectal en jours Generalia Multimedia CututreLang /Α Talk Now! Learn 3-14 CD /Α Hebrew [Επίπεδο /Α EUROTALK LIMITED /Α Αρχαρίων] 3-15 CD /Α World Talk Hebrew [Ενδιάµεσο /Α EUROTALK LIMITED /Α Επίπεδο] 3-16 CD +Βιβλίο /Α Modern Hebrew /Α Davka Corporation 2001 ιδασκαλιας 3-17 CD /Α Learn Hebrew now! 8.0 /Α Transparent Language / Α 4-1 DVD- ΙΕΛ Σειρά "ΣΑΠΦΩ" - Μύκονος, ήλος ΙΕΛ 4-2 DVD- ΙΕΛ Σειρά "ΣΑΠΦΩ" - Λέσβος ΙΕΛ 4-3 DVD- ΙΕΛ Σειρά "ΣΑΠΦΩ" - Πάρος ΙΕΛ 4-4 DVD- ΙΕΛ Σειρά "ΣΑΠΦΩ" - Σαντορίνη ΙΕΛ 4-5 DVD- ΙΕΛ Σειρά "ΣΑΠΦΩ" - Νάξος ΙΕΛ 4-6 DVD- ΙΕΛ Σειρά "ΣΑΠΦΩ" - Άνδρος ΙΕΛ 4-7 CD- ΙΕΛ Σειρά Θύµησις - Οµηρικά Έπη ΙΕΛ 4-8 CD- ΙΕΛ Σειρά Θύµησις - Ηρόδοτος ΙΕΛ 4-9 CD- ΙΕΛ Σειρά Θύµησις ΙΕΛ Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 11 από 42

12 Ανθολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 5-1 Cd-rom University of California "Thesaurus Linguae Graecae (TLG) E. Disk E" TLG Project, University of Callifornia, Irvine,3450 Berkeley Place, Irvine, CA , USA 2004 Semino, 6-1 e-book Elena; Short, Mick Corpus Stylistics Routledge e-book 6-3 e-book Aarts, Bas; Algeo, John; Meyer, Charles F.; Kyt?, Merja; Hogg, Richard; Fitzmaurice, Sus Trask, R.L. English Corpus Linguistics Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics Routledge 6-4 e-book Somers, Handbook of Harold; Dale, Natural Language Robert; Moisl, Processing Hermann Marcel Dekker Inc Language Processing in 6-5 e-book Discourse: A Key Doherty, to Felicitous Monika Translation Routledge 6-6 e-book Mahadevan, Making Use of Suresh Ruby John Wiley & Sons, Inc 6-7 e-book Beginning Regular Watt, Andrew Expressions John Wiley & Sons, Inc. 6-8 e-book Collins Dictionary Stewart, W. J. of Law HarperCollins US Lawyers' 6-9 e-book Language: The Distinctiveness of Phillips, Alfred Legal Language Routledge 6-10 e-book Jackson, Lexicography: An Howard Introduction X Routledge 6-11 e-book Hartmann, R.R.K.; James, Gregory Dictionary of Lexicography Routledge Cambridge University Press e-book Martin, Oxford Dictionary Elizabeth of Law A.(ed.) Oxford University Press e-book Simpson, Paul Stylistics Routledge e-book Jones, Steven Antonymy: A Corpus-Based Perspective Routledge 2002 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 12 από 42

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 6-15 e-book 6-16 e-book Anderwald, Lieselotte Carter, Ronald; Sinclair, John Negation in Non- Standard British English: Gaps, Regularizations and Asymmetrics Routledge Trust the Text: Language, Corpus and Discourse X Routledge e-book 6-18 e-book 6-19 e-book Curzan, Anne; Fitzmaurice, Susan; Aarts, Bas; Hogg, Richard; Kyto, Merja; Meyer, Charles F.; Algeo, John George Anton Kiraz James Augustus Henry Murray 6-20 e-book David Crystal 6-21 e-book Helen Aristar Dry 6-22 e-book Adrian Beard 6-23 e-book 6-24 e-book 6-25 e-book 6-26 e-book 6-27 e-book 6-28 e-book 7-1 DVD Angela Goddard E Pemberton, Lyn, E Shurville, Simon Lewis, Jack Windsor Hope, Jonathan; Wright, Laura Hoey, Michael; Fox, Gwyneth; Sinclair, John M. Newton, John Gender Shifts in the History of English Cambridge University Press Computational Nonlinear Cambridge University Press Morphology The evolution of English B0002YJQ68 Kessinger Publishing, LLC Lexicography Language and the Internet Using Computers in Linguistics The Language of Politics The Language of Advertising Words on the Web: Computer Mediated Communication X Cambridge University Press Routledge Routledge Routledge Intellect Studies in General and English Phonetics: Essays in Honour of Professor J.D. O'Connor Routledge Stylistics: A Practical Coursebook Routledge Techniques of Description: Spoken and Written Discourse X Routledge Computers in Translation: A Practical Appraisal Routledge National Geographic's Egypt Quest for Eternity B00006AUK3 Warner Home Video Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 13 από 42

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD 8-1 e-book 8-2 e-book National Geographic's Egypt National Geographic's Egypt National Geographic's Egypt National Geographic's Egypt National Geographic's Egypt National Geographic's Egypt National Geographic's Egypt Anastasi, Joe Gudjonsson, Gisli H. 8-3 e-book Coulthard, Malcolm 8-4 e-book Chilton, Paul 8-5 e-book Blench, Roger; Spriggs, Matthew Secrets of the Pharaohs B00006AUK2 Warner Home Video Into the Great Pyramid B00007G200 Warner Home Video Egypt Eternal - The Quest for Lost Tombs B00007G201 Warner Home Video Building the Great Pyramid B00007G1U9 Warner Home Video Nefertiti Resurrected B0000CDLC4 Warner Home Video Egypt's Golden Empire B00007G1YH Warner Home Video Egypt - Beyond The Pyramids B00005ICEC Warner Home Video The New Forensics: Investigating Corporate Fraud John Wiley & Sons, Inc. and the Theft of Intellectual Property The Psychology of Interrogations and Confessions: A John Wiley & Sons, Ltd Handbook Advances in Written Text Routledge Analysis Analysing Political Discourse X Routledge Archaeology and Language I: Theoretical and Routledge Methodological Orientations e-book Blench, Roger; Spriggs, Matthew 8-7 e-book Blench, Roger; Spriggs, Matthew Archaeology and Language II Archaeology and Language III: Artefacts, Languages and Texts Routledge Routledge 8-8 e-book Onyett, Nicola Comparing Texts Taylor & Francis 8-9 e-book Matthews, The Concise Oxford Dictionary Oxford University Press Peter of Linguistics e-book Trudgill, Peter Dialects Routledge Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 14 από 42

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 8-11 e-book Auer, Peter; Hinskens, Frans; Kerswill, Paul Dialect Change Cambridge University Press 8-12 e-book Clyne, Michael; Mufwene, Salikoko S.; Chaudenson, Robert; Kachru, Braj; Milroy, Lesley; Poplack, Shana; Silverstein, Michael Dynamics of Language Contact Cambridge University Press e-book Mills, Sara Feminist Stylistics X Routledge Introduction To Pattern Recognition: 8-14 e-book Statistical, World Scientific 1999 Structural, Neural Friedman, M; and Fuzzy Logic Kandel, A Approaches X 8-15 e-book Bunt, Harry(ed.) ; Carroll, John(ed.) ; Satta, Giorgio(ed.) 8-16 e-book Hornby, Albert Sidney 8-17 e-book Oxford University Press 8-18 e-book 8-19 e-book Spears, Richard A. Stewart, W. J. New Developments in Parsing Technology Oxford Advanced Learner's Dictionary Oxford Collocations Dictionary for Students of English x NTC's American Idioms Dictionary Collins Dictionary of Law Springer 2004 Oxford University Press 2004 Oxford University Press 2004 McGraw-Hill 2002 HarperCollins US e-book Hartmann, R.R.K.; James, Gregory 8-21 e-book 8-22 e-book 8-23 e-book Oxford University Press Oxford University Press(comp.) Chomsky, Noam Dictionary of Lexicography The Oxford Dictionary of Abbreviations The Oxford Dictionary of Idioms Routledge 1998 Oxford University Press 2003 Oxford University Press 2003 Seven Stories Press 2002 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 15 από 42

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 8-24 e-book Spooner, Alan(ed.) 8-25 e-book 8-26 e-book Waite, Maurice(ed.) Bryson, Bill Little Oxford Thesaurus in A-Z Form Oxford Paperback Thesaurus Bryson's Dictionary of Troublesome Words Oxford University Press 1998 Oxford University Press 2003 Broadway Books CD- CD- George W. Cobb, Jeffrey A. Witmer, and Jonathan D. Cryer The MBA Survival Kit TM An Electronic Companion to Statistics X Τ Ε New York: Cognito Learning Media, Inc.:www.bio.ri.ccf.org/ASA/s46-1.html 1997 Τ Ε 3 Paul F. Vellman ActivStats Addison-Wesley, Longman :hepg.awl.com, Τ Ε 4 CD- DVD David S. Moore 1-1 dvd-rom SIGGRAPH 1-2 dvd-rom SIGGRAPH 1-3 dvd-rom SIGGRAPH 1-4 dvd SIGGRAPH 1-5 dvd SIGGRAPH 1-6 dvd SIGGRAPH 1-7 dvd SIGGRAPH Statistics: Decisions Through Data Video Series Hours One through Five With User's Guide and Student Workbook SIGGRAPH '05: Conference Presentations DVD- SIGGRAPH'04: Conference Presentations DVD- SIGGRAPH'03: Conference Presentations DVD- SVR Issue 150, SIGGRAPH'05: Electronic Theater Program (DVD) SVR Issue 151, SIGGRAPH'05: Animation Theater Program, Part I (DVD) SVR Issue 152, SIGGRAPH'05: AnimationTheater Program Part 2 (DVD) SVR Issue 147, SIGGRAPH'04: Electronic Theater Program (DVD) Τ Ε ACM Siggraph :www.siggraph.org/publications 2005 ACM Siggraph 2004 ACM Siggraph 2003 ACM Siggraph 2005 ACM Siggraph 2005 ACM Siggraph 2005 ACM Siggraph 2004 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 16 από 42

17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1-8 dvd SIGGRAPH 1-9 dvd SIGGRAPH 1-10 dvd SIGGRAPH 1-11 dvd SIGGRAPH 1-12 dvd SIGGRAPH 1-13 dvd SIGGRAPH 1-14 dvd SIGGRAPH 1-15 dvd SIGGRAPH 1-16 dvd SIGGRAPH 1-17 dvd SIGGRAPH 1-18 dvd SIGGRAPH 1-19 dvd SIGGRAPH 1-20 dvd SIGGRAPH SVR Issue 148, SIGGRAPH'04: AnimationTheater Program Part I (DVD) SVR Issue 149, SIGGRAPH'04: Animation Theater Program Part II (DVD) SVR Issue 144, SIGGRAPH'03: DVD Version Electronic Theater Program (DVD) SVR Issue 145, SIGGRAPH'03: Animation Theater Program Part I (DVD) SVR Issue 146, SIGGRAPH'03: Animation Theater Program Part II (DVD) SVR Issue 141, SIGGRAPH'02: Electronic Theater Program (DVD) SVR Issue 142, SIGGRAPH'02: Animation Theater Program Part I (DVD) SVR Issue 143, SIGGRAPH'02: Animation Theater Program Part II (DVD) SVR Issue 139, SIGGRAPH'01: Electronic Theater Program Part 1 (DVD) SVR Issue 140, SIGGRAPH'01: Electronic Theater Program Part II (DVD) SVR Issue 134, SIGGRAPH'00: Electronic Theater issue (DVD) SVR Issue135, SIGGRAPH'00: Animation Theater Part I (DVD) SVR Issue 131, SIGGRAPH'99: Electronic Theater Issue (DVD) X Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 17 από 42 ACM Siggraph 2004 ACM Siggraph 2004 ACM Siggraph 2003 ACM Siggraph 2003 ACM Siggraph 2003 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2000 ACM Siggraph 2000 ACM Siggraph 1999

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1-21 dvd SIGGRAPH 1-22 cd-rom SIGGRAPH 1-23 cd-rom SIGGRAPH 1-24 cd-rom SIGGRAPH 1-25 cd-rom SIGGRAPH 1-26 cd-rom SIGGRAPH 1-27 cd-rom SIGGRAPH 1-28 cd-rom SIGGRAPH 1-29 cd-rom SIGGRAPH 1-30 cd-rom SIGGRAPH 1-31 cd-rom SIGGRAPH 1-32 cd-rom SIGGRAPH 1-33 cd-rom SIGGRAPH 1-34 cd-rom SIGGRAPH 1-35 cd-rom SIGGRAPH Chi'01: Video Program Pal Version SIGGRAPH'04: Conference Select CD- SIGGRAPH'03: Conference Select CD- SIGGRAPH'02: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'02: Course Notes CD- SIGGRAPH'02: Electronic Art & Animation Catalog CD- SIGGRAPH'02: Conference Abstracts & Applications CD- SIGGRAPH'01: Electronic Art & Animation Catalog CD- SIGGRAPH'01: Conference Abstracts & Applications CD- SIGGRAPH'01: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'00: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'00: Conference Abstracts & Application CD- SIGGRAPH'00: Electronic Art & Animation Catalog CD- SIGGRAPH'99: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'99: Electronic Art & Animation Catalog CD x ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2004 ACM Siggraph 2003 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2002 ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2000 ACM Siggraph 2000 ACM Siggraph 2000 ACM Siggraph 1999 ACM Siggraph 1999 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 18 από 42

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1-36 cd-rom SIGGRAPH 1-37 cd-rom SIGGRAPH 1-38 cd-rom SIGGRAPH 1-39 cd-rom SIGGRAPH 1-40 cd-rom SIGGRAPH 1-41 cd-rom SIGGRAPH 1-42 cd-rom SIGGRAPH 1-43 cd-rom SIGGRAPH 1-44 cd-rom SIGGRAPH 1-45 cd-rom SIGGRAPH 1-46 cd-rom SIGGRAPH 1-47 cd-rom SIGGRAPH 1-48 cd-rom SIGGRAPH 1-49 cd-rom SIGGRAPH 1-50 cd-rom SIGGRAPH 1-51 cd-rom SIGGRAPH SIGGRAPH'99: Conference Abstracts & Application CD- SIGGRAPH'98 Course Notes CD- SIGGRAPH'98: Conference Abstracts & Application CD- SIGGRAPH'98: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'98: Electronic Art & Animation Catalog CD- SIGGRAPH'97: Educators CD- SIGGRAPH'97: Visual Proceedings CD- SIGGRAPH'97: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'96: Educators CD- SIGGRAPH'96: Visual Proceedings CD- SIGGRAPH'96: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'95: Course Notes CD- SIGGRAPH'95: Multimedia CD- SIGGRAPH'95: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'94: Course Notes CD- SIGGRAPH'94: Conference Proceedings CD X ACM Siggraph 1999 ACM Siggraph 1998 ACM Siggraph 1998 ACM Siggraph 1998 ACM Siggraph 1998 ACM Siggraph 1997 ACM Siggraph 1997 ACM Siggraph 1997 ACM Siggraph 1996 ACM Siggraph 1996 ACM Siggraph 1996 ACM Siggraph 1995 ACM Siggraph 1995 ACM Siggraph 1995 ACM Siggraph 1994 ACM Siggraph 1994 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 19 από 42

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1-52 cd-rom SIGGRAPH 1-53 cd-rom SIGGRAPH 1-54 cd-rom SIGGRAPH 1-55 cd-rom SIGGRAPH 1-56 DVD 1-57 DVD 1-58 DVD Anthony Rossano Anthony Rossano Anthony Rossano 1-59 DVD Steve Finch 1-60 DVD Sally Roy (II) 1-61 DVD 1-62 DVD 1-63 DVD 1-64 DVD 1-65 DVD 1-66 DVD 1-67 DVD 1-68 DVD Best of Zagreb Film Masters of Russian Animation Masters of Russian Animation Masters of Russian Animation Masters of Russian Animation Stephen Quay, Timothy Quay Jan Svankmajer Best of Bulgarian Animation Simple Rendering in Softimage XSI The Best of Renderosity 2003 DVD Leonard Maltin's Animation Favorites From the National Film Board of Canada The Best of Zagreb Film: Be Careful What You Wish For and The Classic Collection SIGGRAPH'93: Conference Proceedings CD- SIGGRAPH'01: Course Notes CD- SIGGRAPH'00: Course Notes CD- SIGGRAPH'99: Course Notes CD- : ACM offering XSI Character Modeling for Animation Simple Lighting in Softimage XSI X B0002HDGZW Masters Of Russian Animation #1 B00004S89F Masters Of Russian Animation # Masters of Russian Animation # ACM Siggraph 1993 ACM Siggraph 2001 ACM Siggraph 2000 ACM Siggraph 1999 Mesmer Press 2004 B0002HDH06 Mesmer Press 2004 B0002HDH0G Mesmer Press 2004 B00069CMW4 RPublishing 2004 B00005AFSB Image Entertainment X Image Entertainment 2000 Image Entertainment 2000 Image Entertainment 2000 Image Entertainment 2000 Masters of Russian Image Entertainment 2000 Animation #4 B000051S5O The Brothers Quay Collection: Ten Astonishing Short 2000 Films Kino Video The Collected Shorts of Jan Svankmajer, Vol The Early Years B000093NRA Image Entertainment Best Of Bulgarian Animation B00004S897 Image Entertainment 2000 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 20 από 42

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1-69 DVD 1-70 DVD Frederic Back John Hubley, Faith Hubley 1-71 DVD Hubley Collection 1-72 DVD The Man Who Planted Trees DVD Box Set - Nine Animated Classics by Frederic Back B0006UF7NY CBC Radio Canada Art & Jazz in Animation B00000I20B Image Entertainment 2 The Hubley Collection - Volume 1 B00001U0OH Image Entertainment Kirby Dick, Amy Ziering Kofman Derrida B00011V Audiobook Leonard Objectivism: Peikoff Library Edition Blackstone Audiobooks Audiobook Mark Twain What Is Man? Oxford Univ Pr Audiobook Fuzzy Thinking: The New Science 1998 Bart Kosko of Fuzzy Logic Hyperion Books 1-76 Audiobook Ray Karzweil The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence Penguin/Highbridge Audiobook 1-78 VHS ACM 1-79 VHS ACM Richard Appignanesi 1-80 DVD Dziga Vertov 1-81 DVD VARIOUS 1-82 DVD VARIOUS 1-83 DVD VARIOUS 1-84 DVD ORF 1-85 cd-rom intelearn 1-86 cd-rom intelearn Introducing Postmodernism X Natl Book Network th Comp Geometry Video (1994) 0 Acm97 Speaker Videos Man With the Movie Camera Image Entertainment 1998 Prix Ars Electronica Ars Electronica : CyberArts Prix Ars Electronica Ars Electronica 2000 CyberArts 2000 Cyberarts 99. Prix Ars Electronica - Computer Ars Electronica 1999 Animation / Visual Effects Ars Electronica Ars Electronica Οι πειρατές ανακαλύπτουν γλώσσα και INTELEARN µαθηµατικά Μικροί κύριοι και κυρίες (3CD) INTELEARN 1-87 cd-rom intelearn Χαρούµενες ώρες INTELEARN 1-88 cd-rom intelearn Η πόλη των αριθµών INTELEARN 1-89 cd-rom intelearn ηµιουργώ τα κόµικς µου INTELEARN Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 21 από 42

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1-90 ηµιουργικό intelearn cd-rom εργαστήρι INTELEARN 1-91 cd-rom Σταθµός της τέχνης Καστανιώτης cd-rom Εγωιστής Γίγαντας Καστανιώτης cd-rom Καλώς ήρθες αδελφάκι Καστανιώτης cd-rom Χιονάτη και οι επτά Καστανιώτης 1999 κοκινοσκουφίτσες 1-95 cd-rom Ελληνικές παραδοσιακές Καστανιώτης 2001 φορεσιές 1-96 cd-rom Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη Καστανιώτης VHS Comfort Jeremy Effective presentations OUP/Ευσταθιάδης Audiobook Comfort Effective Jeremy presentations OUP/Ευσταθιάδης 1995 Αδελφοί Μανάκια cd-rom Πρωτοπόροι της εικόνας στα Καστανιώτης 1997 Βαλκάνια cd-rom Αυτοµατοποιητική Ήρωνα του Καστανιώτης 1999 Αλεξανδρινού cd-rom Καραγκιόζης: Η µαγεία του Καστανιώτης 2001 θεάτρου σκιών cd-rom Μαθήµατα HTML από το απλό στο Καστανιώτης 2002 σύνθετο cd-rom Νόηµα Καστανιώτης CD-Rom & Video-CD Μελίνα Μερκούρη Καστανιώτης dvd Saturday night John Badham fever Σκηνές από ένα dvd Ingmar Bergman γάµο/φάνυ και Αλέξανδρος dvd dvd dvd Ingmar Bergman Ingmar Bergman Ingmar Bergman Η έβδοµη σφραγίδα Η ώρα του λύκου Το αυγό του φιδιού dvd Bernardo Bertolucci The last emperor dvd Bernardo Bertolucci 1900 : 2 volumes dvd Danny Boyle Trainspotting dvd Η κρυφή γοητεία Luis Bunuel της µπουρζουαζίας dvd Luis Bunuel Η ωραία της ηµέρας dvd Ο τρίτος Carol Reed άνθρωπος Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 22 από 42

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd Charlie Chaplin Charlie Chaplin Charlie Chaplin Francis Coppola Francis Coppola Vittorio de Sica Disney Stanley Donen Clint Eastwood Τα φώτα της πόλης Μοντέρνοι καιροί Ο χρυσοθήρας Αποκάλυψη τώρα : πλήρης έκδοση Ο νονός : 3 volumes Ο κλέφτης των ποδηλάτων Ψάχνοντας τον Νέµο Τραγουδώντας στη Βροχή The unforgiven Audiovisual dvd Werner Rainer Fassbinder Ο γάµος της Μαρία Μπράουν dvd dvd Werner Rainer Fassbinder Federico Felini 8 1/2 Ο φόβος τρώει τα σωθικά dvd Federico Felini dvd Federico Felini dvd Federico Felini Amarcord Η ιουλιέττα των πνευµάτων Dolce Vita dvd Federico Felini dvd Federico Felini La strada Roma dvd Federico Felini Σατυρικόν dvd Οσα παίρνει ο Victor Fleming άνεµος dvd Victor Fleming Ο µάγος του Οζ dvd John Ford The searchers dvd William The french Friedkin connection dvd Ο ταχυδροµος χτυπάει πάντα δυό Garnett Tay φορές dvd Terry Gilliam Brazil dvd dvd dvd Peter Greenaway Henri Gruel Randa Haines Η κοιλιά του αρχιτέκτονα Λούκυ Λούκ Το τραγούδι των Ντάλτον Children of Lesser God Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 23 από 42

24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ dvd dvd dvd Alfred Hitchcok Alfred Hitchcok Alfred Hitchcok Notorious Spellbound Suspicion dvd Alfred Hitchcok The 39 steps dvd James Ivory Howards end dvd Jarmusch Jim Down by law dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd dvd Jean-Marie Jeunet Lawrence Kasdan Krzysztof Kieslowski Kitano Takeshi Anrei Konchalovsky Stanley Kubrick Stanley Kubrick Stanley Kubrick Stanley Kubrick Kunuk Zacharias Akira Kurosawa Akira Kurosawa Delicatessen Body heat Rouge Ζαιτοτσι, ο τυφλός σαµουράι Runaway train 2001 A space Odyssey Το κουρδιστό πορτοκάλι Dr Strange love: how I learned to stop worrying and love the bomb Shine Παγωµένος δροµέας Ο θρόνος του αίµατος Ran dvd Akira Kurosawa 7 Σαµουράι dvd Μαύρη γάτα Kusturica Emir άσπρη γάτα dvd Fritz Lang Μητρόπολις dvd αµάζοντας τα Lars von Trier κύµατα dvd Lars von Trier Dogville dvd David Lean Ο Λωρενς της Αραβίας : νέα πλήρης έκδοση dvd Barry Levinson Rain man dvd Ο καλός ο κακός Sergio Leone και ο άσχηµος dvd Star wars : 3 George Lucas volumes dvd David Lynch Blue Velvet dvd David Lynch The elephant man Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 24 από 42

25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ ΟΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ dvd dvd dvd dvd Terence Malick David Mamet Pier Paolo Pasolini Pier Paolo Pasolini Days of heaven Η λέσχη της απάτης 1001 νύχτες Accattone dvd Pier Paolo Κατά Ματθαίον Pasolini ευαγγέλιο dvd Alan Parker Missisipi Burning cd-rom The Dictionary of Modern Art Thames and Hudson cd-rom The Metropolitan Museum Museum of Art dvd Ηuman Body dvd How Art Made The World dvd Leonardo/The Divine Michelangelo cd-rom Masterworks from the Collection: The Metropolitan Museum dvd The Metropolitan Museum of Art: Treasures of the Meropolitan on DVD Complete cd-rom Illustrated Catalogue on CD- National Gallery dvd John Virtue: London Paintings DVD VHS VHS VHS THE BROTHERS QUAY SVANKMAJER, Jan SVANKMAJER, Jan Brothers Quay Vol- 1, The CR032 Jan Svankmajer Vol-1 Jan Svankmajer Vol-2 CR057 CR058 British Film Institute 1991 British Film Institute 1992 British Film Institute VHS ANDERSON, David Anderson: David Works on Film CR059 British Film Institute VHS RA: The Path of KEEN, Leslie the Sun God CR060 British Film Institute VHS Wayward Girls & Wicked Women CR089 British Film Institute 1992 VARIOUS Vol VHS VARIOUS Wayward Girls & Wicked Women CR090 British Film Institute 1992 Vol VHS VARIOUS Wayward Girls & Wicked Women CR091 British Film Institute 1992 Vol VHS VARIOUS Green Animation CR095 British Film Institute 1992 Εθνικοί Πόροι κατά 25% Σελίδα 25 από 42

Αριθμ. Πρωτ. : 758/Μ/06 Μυτιλήνη, 13 Ιουνίου 2006

Αριθμ. Πρωτ. : 758/Μ/06 Μυτιλήνη, 13 Ιουνίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 758/Μ/06 Μυτιλήνη, 13 Ιουνίου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ON-LINE

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ. : 1539/M/06 Μυτιλήνη, 10 Οκτωβρίου 2006

Αριθµ. Πρωτ. : 1539/M/06 Μυτιλήνη, 10 Οκτωβρίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 539/M/06 Μυτιλήνη, 0 Οκτωβρίου 2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5818 Μυτιλήνη, 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 30911 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2014_ 6871 Μυτιλήνη, 22 Αυγούστου 2014

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2014_ 6871 Μυτιλήνη, 22 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2014_ 6871 Μυτιλήνη, 22 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 38711 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 19-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 69881 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα