ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γεκηοσργία Ηιεθηροληθού Παητληδηού Ποιιώλ Υρεζηώλ Μέζφ Bluetooth γηα θηλεηά ηειέθφλα Πηστηαθή Δργαζία Σποσδαζηής: Λνύηο Καρηνπηέαο Α.Δ.Μ. : 550 Δπιβλέπων Καθηγηηής: Παπαδάθεο ηπιηαλόο Καβάια, επηέκβξηνο 2006

2 Εςσαπιζηώ ηον κύπιο Παπαδάκη Σηςλιανό, για ηην οςζιαζηική βοήθειά ηος ζηη ζςγγπαθή ηηρ Πηςσιακήρ μος Επγαζίαρ, καθώρ και ηην μηηέπα μος, για ηην ςποζηήπιξή ηηρ ζε όλη ηη διάπκεια ηων ζποςδών μος. Κασιοςηέαρ Λούιρ Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 1 από 115

3 Περηετόκελα : Περίιευε Κεθάιαηο Δηζαγφγή Ιζηορηθή Αλαδροκή Γλφρίδοληας ηης πιαηθόρκες ηφλ θηλεηώλ ηειεθώλφλ (Mobile Platforms) Java 2 Micro Edition (J2ME) Binary Runtime Environment for Wireless (BREW) Symbian Windows Mobile Smartphone Η Java ζαλ πιαηθόρκα παητληδηού Γηαηί Java? Γρήγορε καηηά ζηο J2ME Primer Ρσζκίζεης & Διάτηζηες ρσζκίζεης ζύλδεζες γηα ζσζθεσές (Connected Limited Device Configuration - CLDC) Προθίι θαη ηο MIDP Ηιεθηροληθές Απαηηήζεης ηοσ MIDP Απαηηήζεης Λογηζκηθού γηα MIDP Βαζηθά ζηοητεία ζτεδηαζκού Java mobile προγρακκάηφλ Βαζηθά ζηοητεία ζτεδηαζκού Βαζηθές γλώζεης προγρακκαηηζκού γηα J2ME Γλφρίδοληας ηο J2ME Wireless Toolkit Υρεζηκοποηώληας ηο KToolbar Οργαλώλοληας ηα MIDlets Καηαζθεσάδοληας έλα MIDlet Σεζηάρηζκα ηοσ MIDlet Κεθάιαηο Bluetooth Δηζαγφγή ζηο Bluetooth Ξεθηλώληας ηολ προγρακκαηηζκό ηοσ Bluetooth Bluetooth Chat Ση θάλεη ηο πρόγρακκα Λογηθή ηοσ προγράκκαηος Chat Ο θώδηθας ηοσ προγράκκαηος ηοσ Chat Αλαθεθαιαίφζε Κεθάιαηο - Γεκηοσργώληας έλα παητλίδη ζε θηλεηό ηειέθφλο Βαζηθές γλώζεης Γεκηοσργία βαζηθού ζθειεηού ηοσ παητληδηού Βαζηθές γλώζεης γραθηθώλ ζηα MIDlets ύζηεκα ζσληεηαγκέλφλ γηα γραθηθά ζε MIDlets Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 2 από 115

4 3.3.2 Βαζηθές γλώζεης γηα ηα τρώκαηα Γοσιεύοληας κε ηα γραθηθά ζηο J2ME Βαζηθές ζτεδηαζηηθές ζσλαρηήζεης τεδηαζκός γρακκαηοζεηρώλ τεδηαζκός εηθόλας Σο Animation ζηα MIDlets Βαζηθές γλώζεης animation Αλαιύοληας ηο 2D Sprite Animation Υρεζηκοποηώληας Sprite Animation ζηα MIDlets Υεηρηζκός ηφλ ελεργεηώλ ηοσ τρήζηε (user inputs) Γεκηοσργία ηοσ παητληδηού UFO UFO MIDlet Η θιάζε UFOCanvas Κεθάιαηο - Γεκηοσργία ειεθηροληθού παητληδηού ποιιώλ τρεζηώλ κέζφ Bluetooth Γεκηοσργία ηοσ Connect 4 Bluetooth Οη αιιαγές ηοσ Bluetooth Chat Σο λέο αρτείο NameUI.java Σο λέο αρτείο ChatMain.java Οη αιιαγές ζηα αρτεία NetLayer, Sender, Reader θαη Util.java Σο παητλίδη Connect 4 ( C4Canvas.java θαη C4State.java) Πφς παίδεηαη ηο Connect Η ιογηθή ηοσ θώδηθα ηοσ Connect Ο θώδηθας ηοσ Connect Η θιάζε C4State Γεκηοσργία ηοσ UFO Bluetooth Οη αιιαγές ζηο Bluetooth Chat Οη αιιαγές ζηελ θιάζε UFOCanvas Οη κεηαβιεηές ηες θιάζες UFOCanvas Ο δεκηοσργός ηες θιάζες UFOCanvas Η ζσλάρηεζε Start() ηοσ UFOCanvas Η ζσλάρηεζε update_screen() ζηελ UFOCanvas Η ζσλάρηεζε receivemessage() ηοσ UFOCanvas Η ζσλάρηεζε FillMessages() ηοσ UFOCanvas Η ζσλάρηεζε IndexOf() ηοσ UFOCanvas Βηβιηογραθία Παραρηήκαηα Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 3 από 115

5 Λίζηα Εικόνφν Δηθόλα 1 - KToolbar Δηθόλα 2 - New Project Δηθόλα 3 - Open Project Δηθόλα 4 - Settings Window Δηθόλα 5 - Compile Project Δηθόλα 6 - Color Emulator Δηθόλα 7 - Qwerty Emulator Δηθόλα 8 - Αρτηθή Δηθόλα Chat Δηθόλα 9 - Bluetooth Emulator Δηθόλα 10 - Chat Screen Δηθόλα 11 - Join Chat room Δηθόλα 12 - ύζηεκα σληεηαγκέλφλ ζηα MIDlets Δηθόλα 13 - Σο παητλίδη "UFO" Δηθόλα 14 - Connect 4 Bluetooth Δηθόλα 15 - Connect Δηθόλα 16 - Connect 4 θίλεζε Δηθόλα 17 - UFO Bluetooth Δηθόλα 18 - High Seas Δηθόλα 19 - Layers Δηθόλα 20 - Layer Map Δηθόλα 21 - Nokia PC Suite Δηθόλα 22 - Nokia Application Installer Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 4 από 115

6 Περίλευε Σν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ γηα πνιινύο ρξήζηεο γηα θηλεηά ηειέθσλα, νη νπνίνη ζα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κέζσ ηεο Bluetooth επηθνηλσλίαο. θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δώζεη ζηνλ αλαγλώζηε όιεο ηηο δπλαηέο πιεξνθνξίεο θαη εθόδηα ώζηε λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην παηρλίδη γηα θηλεηά ηειέθσλα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζθνπνύ, ε πηπρηαθή εξγαζία έρεη ρσξηζηεί ζε 4 βαζηθά θεθάιαηα. Οπνύ ζε θάζε θεθάιαην αλαιύεηαη αλαιπηηθά ην θάζε ζηάδην ηεο πινπνηήζεηο ηνπ παηρληδηνύ. Σν πξώην θεθαιαίν έρεη σο αληηθείκελν λα θάλεη κηα ηζηνξηθή αλαθνξά πεξί αζπξκάησλ παηρληδηώλ, θαζώο θάλεη ζηνλ αλαγλώζηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πξόγξακκα γηα θηλεηά. Γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ γιώζζα κε ηελ νπνία ζα πινπνηήζνπκε ζηελ πηπρηαθή εξγαζία θαζώο θαη ιόγν γηα ηνλ νπνίν ηελ πξνηηκνύκε. Σέινο αλαθέξεηε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη γηαηί θάπνηα εξγαιεία ώζηε λα πινπνηήζνπκε ην παηρλίδη. Σν δεύηεξν θεθαιαίν έρεη σο αληηθείκελν ην Bluetooth θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζην ηη είλαη Bluetooth, δηαθνξέο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηέινο γίλεηαη κηα πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο Bluetooth Chat ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηέινο σο βαζηθόο θνξκόο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σν ηξίην θεθαιαίν έρεη σο αληηθείκελν ηελ δεκηνπξγία παηρληδηνύ ζε θηλεηό ηειέθσλν. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο, ρξήζε ήρσλ θαη αλαθνξά κεξηθώλ ηερληθώλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Artificial Intelligent) ζε παηρλίδηα. Όια απηά επηηπγράλνληαη κε ηελ δεκηνπξγία 2 παηρληδηώλ. Δλόο απινύ παηρληδηνύ πνπ αλαθέξεηε θπξίσο ζην ηξόπν ηνπ animation θαη ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ παηρληδηνύ (UFO). ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε ζύλδεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ώζηε λα θηάζνπκε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ην νπνίν επηηπγράλεηε κε ηελ πινπνίεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ παηρληδηνύ γηα 2 ρξήζηεο (Connect 4) θαη ελόο demo νπνύ γίλεηαη εκθαλέο όηη κε ηελ ίδηα ινγηθή κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ 8 ρξήζηεο ή θαη παξαπάλσ (UFO Bluetooth). Σέινο είλαη ην παξάξηεκα ζην νπνίν βξίζθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πην πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ γξαθηθώλ παηρληδηνύ, ζην νπνίν γίλνληαη εκθαλέο ηα ζηνηρεία ηερλεηήο λνεκνζύλεο, θαζώο θαη ην πσο κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο έλαλ κεγαιύηεξν 2D θόζκν θαη ρξήζεο ήρσλ (High Seas). Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 5 από 115

7 1 Κεθάλαιο Ειζαγφγή 1.1 Ιζηορική Αναδρομή Σα αζύξκαηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα δελ είλαη θάηη ην νπνίν εκθαλίζηεθε ηώξα ηειεπηαία, είλαη θάηη ην νπνίν έρεη εκθαληζηεί από ηελ δεθαεηία ηνπ 80. ίγνπξα κία από ηηο πην δηάζεκεο θνλζόιεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ αζύξκαηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ήηαλ ην Nintendo Game Boy, ην νπνίν έρεη δερηεί πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο από ηόηε θαη αθόκα θαη ζήκεξα παξακέλεη λα είλαη κία από ηεο πην δηάζεκεο θνλζόιεο αζύξκαησλ παηρληδηώλ. Σα παηρλίδηα γηα θηλεηά κέλαλε πάληα πίζσ ζηελ εμέιημε ιόγν ηηο ρακειήο ππνινγηζηηθή ηνπο δύλακεο θαη κλήκεο. Άιια απηό είλαη θάηη ην νπνίν έρεη αιιάμεη θαη ζπλερίδεη λα αιιάδεη κε πνιύ γξήγνξν ξπζκό ζηηο κέξεο καο. Λόγν απηήο ηεο εμέιημεο ην θηλεηό ηειέθσλν έρεη αξρίζεη πιένλ θαη δελ είλαη πηα κηα ζπζθεπή πνπ καο βνεζάεη απιά ζηελ επηθνηλσλία κε ηξίηνπο, αιιά έρεη γίλεη θαη κηα ζπζθεπή δηαζθέδαζεο ε νπνία ζε ζηηγκέο πνπ είκαζηε αλαγθαζκέλνη π.ρ. λα πεξηκέλνπκε ζε κηα κεγάιε νπξά ζην ηακείν ή θάπνηνλ γλσζηό καο πνπ άξγεζε ζην ξαληεβνύ ηνπ, καο βνεζάεη ζην λα «ζθνηώζνπκε» ηελ ώξα καο θάλνληαο θάηη δηαζθεδαζηηθό θαη όια απηά ιόγν ηνπ όηη δελ έρνπκε πηα ζην ρέξη καο απιά έλα θηλεηό ηειέθσλν αιιά έλαλ κηθξό ππνινγηζηή θαη απηό γίλεηαη εκθαλέο αθόκα θαη από ηα παηρλίδηα πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα. Σν πξώην παηρλίδη πνπ θηηάρηεθε γηα θηλεηό ηειέθσλν ήηαλ γηα ηα θηλεηά ηεο εηαηξίαο Nokia ην νπνίν νλνκαδόηαλ «Φηδάθη» ην νπνίν ήηαλ έλα παηρλίδη κε πνιύ απιά γξαθηθά θαη πνιύ απιή ινγηθή, ην κόλν πνπ έθαλεο ήηαλ λα νδεγείο ην θηδάθη ώζηε λα θάεη ηα κήια θαη λα κελ θάεη ηελ νπξά ηνπ. Σν κόλν ηδηαίηεξν πνπ είρε απηό ην παηρλίδη ήηαλ όηη ην θηδάθη κεηά από θάζε κήιν πνπ έηξσγε κεγάισλε. Αληίζεηα ηώξα ζηηο κέξεο καο κπνξνύκε λα βξνύκε παηρλίδηα κε ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ θαζώο θαη παηρλίδηα πνιιώλ ρξεζηώλ, πξάγκα ην νπνίν καο θάλεη εκθαλέο ηελ εμέιημε ηεο ππνινγηζηηθήο δύλακεο ησλ θηλεηώλ θαζώο θαη ην ελδηαθέξσλ ησλ εηαηξηώλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαη θαιύηεξσλ παηρληδηώλ γηα θηλεηά ηειέθσλα. Σέινο αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη κηα «ζηξνθή» πξνο ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ζε θηλεηά ηειέθσλα, κηα εξεπλεηηθή εηαηξία ηεο Νέαο Τόξθεο ππνιόγηζε όηη πεξηζζόηεξνη από 200 εθαηνκκύξηα άηνκα παίδνπλ παηρλίδηα ζε θηλεηά ηειέθσλα κέζα ζην 2005 θαη ππνινγίδνπλ όηη κέζα ζην 2006 ηα άηνκα ηα νπνία ζα παίδνπλ παηρλίδηα ζε θηλεηά ηειέθσλα ζα είλαη άλσ ησλ 850 εθαηνκκπξίσλ αηόκσλ. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 6 από 115

8 1.2 Γνωρίδονηας ηις πλαηθόρμες ηων κινεηών ηελεθώνων (Mobile Platforms) Πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηηο πιαηθόξκεο ησλ θηλεηώλ είλαη ζεκαληηθό λα μεθαζαξίζνπκε ην γεγνλόο όηη ηα αζύξκαηα παηρλίδηα θηλεηώλ είλαη αθόκα ζε πεξίνδν πξνζαξκνγήο, πην αλαιπηηθά επεηδή ε ηερλνινγία ησλ θηλεηώλ είλαη αθόκα ππό εμέιημε νη ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα αλαιπζνύλ δελ είλαη απαξαίηεην όηη θαη απηέο είλαη νη κνλέο πνπ ππάξρνπλ. ηελ πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα βαζηθόηεξεο πιαηθόξκεο πνπ επηθξαηνύλ απηήλ ηελ πεξίνδν. Δάλ θαη ε ηερλνινγία ησλ θηλεηώλ αλαπηύζζεηαη κε πνιύ ηαρύ ξπζκό ζα κπνξνύκε κε άλεζε λα πνύκε όηη νη βαζηθόηεξεο πιαηθόξκεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ είλαη : Java 2 Micro Edition ( J2ME ) Binary Runtime Environment for Wireless ( BREW ) Symbian Windows Mobile Smartphone Απηέο νη 4 πιαηθόξκεο γηα θηλεηά είλαη νη πην δεκνθηιήο θαη όιεο πεξηέρνπλ εμαηξεηηθή ππνζηήξημε θαη εξγαιεία γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζα ζειήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην πξόγξακκα γηα θηλεηό ηειέθσλν. Πην αλαιπηηθά αλαθεξόκαζηε παξαθάησ Java 2 Micro Edition (J2ME) Ζ J2ME είλαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή έθδνζε ηεο Java ε νπνία πξνζθέξεηαη από ηελ «Sun Microsystems». Πνιιά άηνκα δελ κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ όηη ν ζθνπόο ηεο Java ήηαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη όηη επηηέινπο ηώξα ζα κπνξέζεη λα δείμεη ηελ αμία ηεο. Ζ J2ME είλαη έλα πνιύ θαιό εξγαιείν κε πινύζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα θηλεηά ηειεθώλα ηα νπνία είλαη γλσζηά σο MIDlets. Ζ J2ME αθόκα πεξηέρεη ην Κ virtual machine, ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα λα βνεζάεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Java byte code ζε θάζε ηειέθσλν. ηεξίδνληαο ζηνλ γεληθό θώδηθα θαη όρη από ζηαζεξά πξνγξάκκαηα, ε J2ME θάλεη δπλαηό ηελ δεκηνπξγία ελόο θώδηθα ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ηξέμεη ζε κηα κεγάιε γθάκα δηαθνξεηηθώλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε πνιύ ιίγε πξνζπάζεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα, εάλ δελ δηαθέξαλε ηα κεγέζε ησλ νζνλώλ θαη ησλ γξαθηθώλ από θηλεηό ζε θηλεηό, ε πξνζπάζεηα ζα κεδεληδόηαλ. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 7 από 115

9 1.2.2 Binary Runtime Environment for Wireless (BREW) Αληίζεηα κε ηελ J2ME, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη από κηα πνιύ κεγάιε γθάκα θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ε BREW είλαη κηα πιαηθόξκα ε νπνία είλαη εηδηθά θηηαγκέλε γηα θηλεηά ηα νπνία βαζίδνληαη ζε Qualcomm s Code Division Multiple Access (CDMA) ηερλνινγία. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ε BREW δελ έρεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο ζαλ πιαηθόξκα. Απελαληίαο νη BREW πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηππηθά C ή C++ ζαλ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ζπλδπαζκό ην BREW API γηα λα δεκηνπξγήζνπλ παηρλίδηα γηα θηλεηά ηειέθσλα γηα BREW ζπζθεπέο. Ζ BREW επίζεο ππνζηεξίδεη θαη άιιεο ζρεδηαζηηθέο ηερλνινγίεο πξνγξακκάησλ όπσο XML θαη αθόκα θαη Java. Όπσο θαη ε J2ME έηζη θαη ε BREW έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξέμεη αλεμαξηήηνπ ιεηηνπξγηθνύ γηαηί θαη αύηε έρεη γελεηηθό θώδηθα. Αθόκα αληίζεηα κε ηελ J2ME ππνζηεξίδεη θαη δεκηνπξγία κεηξηθνύ θώδηθα, δειαδή πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ δελ δεκηνπξγνύληαη εθείλε ηελ ώξα αιιά έρνπλ δεκηνπξγεζεί από πξηλ θαη απιά ηξέρνπλ όηαλ ηα εθηειέζεηο. Φπζηθά ηα πξνγξάκκαηα κε κεηξηθό θώδηθα είλαη ζαθέζηαηα πην γξήγνξα ιόγν ηνπ όηη δελ δεκηνπξγείηαη εθείλε ηελ ώξα ην πξόγξακκα αιιά είλαη πην πεξίπινθα από άπνςε θώδηθα ιόγν ησλ δηαθνξεηηθώλ εηζόδσλ εμόδσλ από ζπζθεπή ζε ζπζθεπή Symbian Ζ Symbian είλαη έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα θηλεηά ηειεθώλα ην νπνίν έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε από ηελ BREW. Δίλαη έλα αλνηρηνύ θώδηθα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα νπνηαδήπνηε εηαηξηθή ζπζθεπή. Ζ Symbian δεκηνπξγήζεθε από ηελ Symbian Ltd. ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε αξθεηέο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο όπσο Motorola, Nokia, Panasonic θαη Sonic / Ericsson. Ζ Symbian απηήλ ηελ ζηηγκή ππνζηεξίδεη κηα κεγάιε γθάκα θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ιόγν ηνπ όηη είλαη εύθνιε ζηελ παξαρώξεζε αδείαο ρξήζεο ηεο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ ζε θηλεηά γηα Symbian ζπζθεπέο επεηδή ε Symbian ππνζηεξίδεη C++, Java θαη Visual Basic από πξνγξακκαηηζηηθέο γιώζζεο. Σα πην δηαδεδνκέλα θαη δεκνθηιή παηρλίδηα πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά απηήλ ηελ ζηηγκή είλαη θηηαγκέλα κε C++ ζε κεηξηθά πξνγξάκκαηα Symbian, ηα νπνία ηα θάλνπλ θαη πην γξήγνξα θαη κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζπζθεπέο κε Symbian ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ. Αθόκα θαη ε Java δελ κπνξεί λα θηάζεη ηηο απνδόζεηο απηέο κηαο θαη ν κεηξηθόο θώδηθαο είλαη πην γξήγνξνο από ηνλ γεληθό. Πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ δεκηνπξγία παηρληδηνύ γηα θηλεηά ηειέθσλα, ιόγν ηεο πεξηνξηζκέλεο ππνινγηζηηθήο δύλακεο. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 8 από 115

10 1.2.4 Windows Mobile Smartphone Σν Windows Mobile Smartphone αλαθέξεηε ζηα θηλεηά ηα νπνία έρνπλ γηα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην Windows mobile. Σν κόλν μερσξηζηό πνπ έρεη είλαη όηη κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο έλα παηρλίδη κε αθξηβώο ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα δεκηνπξγήζεηο θαη γηα έλα Pocket Pc ην νπνίν πεξηέρεη ην ίδην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Αθόκα όπσο είλαη θπζηθό κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο C, C++, ή αθόκα θαη Microsoft C# ζαλ πξνγξακκαηηζηηθή γιώζζα γηα λα δεκηνπξγήζεηο έλα παηρλίδη, ζε ζπλδπαζκό κε ην Windows Mobile APIs. Οη πξνγξακκαηηζηέο γηα Pocket Pc ππάξρνπλ εδώ θαη θαηξό ηώξα πξάγκα ην νπνίν δίλεη έλα πιενλέθηεκα ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο πιαηθόξκεο, αιιά παξόια απηά ζηελ αγνξά ζεσξείηαη αθόκα ζαλ θάηη θαηλνύξγην. 1.3 Η Java ζαν πλαηθόρμα παιτνιδιού Αθνύ θάλακε κηα κηθξή αλάιπζε ζηηο ζεκαληηθόηεξεο πιαηθόξκεο ζηηο νπνίεο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε παηρλίδηα γηα θηλεηά ηειέθσλα θαηξόο είλαη λα γίλεη κηα πην θαιή αλάιπζε ζηελ γιώζζα πνπ επηιέμακε λα πινπνηήζνπκε ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη γηα πην ιόγν Γηαηί Java? Ζ πιαηθόξκα κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα είλαη ζε Java κε ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο J2ME. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηηκήζεθε ε Java είλαη γηαηί ε Java έρεη εμαξρήο δεκηνπξγεζεί ζαλ δηθηπαθή γιώζζα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη κηα γιώζζα ε νπνία είλαη από ηελ βάζε ηεο θηηαγκέλε κε βαζηθό ζηόρν λα κπνξεί λα κπεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη θάησ από νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, πξάγκα ην νπνίν ηελ θάλεη πνιύ βνιηθή γιώζζα ζηελ δεκηνπξγία ελόο παηρληδηνύ πνπ δελ καο ελδηαθέξεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ έρεη πάλσ ηνπ, κε απνηέιεζκα ην παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε λα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί από νπνηνδήπνηε θηλεηό. Σέινο ε Java είλαη πην δηαδεδνκέλε θαη επνκέλσο πην θηιηθή ζηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη γεληθά είλαη πην εύθνιν λα βξεηο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν από θάπνηα άιιε πιαηθόξκα. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 9 από 115

11 1.4 Γρήγορε μαηιά ζηο J2ME Primer Ο ππξήλαο ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ κε ηα νπνία κπνξνύκε λα θηηάμνπκε απιά πξνγξάκκαηα Java είλαη γλσζηόο σο J2SE, ην νπνίν είλαη ηα αξρηθά ηνπ Java 2 Standard Edition. Ζ J2SE ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία web-based applets αιιά θαη standalone πξνγξακκάησλ. Ζ J2EE (Java 2 Enterprise Edition) είλαη κηα αθόκε έθδνζε ηεο Java ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηρεηξεκαηηθά θπξίσο πξνγξάκκαηα, ε J2EE είλαη δηαθνξεηηθή ηεο J2SE επεηδή ελζσκαηώλεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επηρεηξεκαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο. θεθηείηε κόλν ην δηθηπαθό πξόγξακκα ην νπνίν ηξέρεη θάησ ην ebay ή ηελ Amazon.com θαη ζα θαηαιάβεηε ηελ δηάθνξα θαη γηα ηη είδνο πξνγξακκάησλ είλαη ζρεδηαζκέλε ε J2EE. Απηόο είλαη θαη έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο γηα ηνλ νπνίν πξνηηκνύκε λα δνπιέςνπκε ζηα θηλεηά ηειέθσλα κε ηελ J2ME, ιόγν ηνπ όηη είλαη ζαθώο πην απιή ζηελ δνκή ηεο. Ζ J2ME ζηελ νπζία είλαη έλα θνκκάηη ηεο J2SE έρνληαο κόλν ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη θπζηθά κε ππνζηήξημε αζύξκαηεο θαη κε επηθνηλσλίαο. Ζ J2ME επίζεο δηαζέηεη κεξηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη εηδηθά θαη κνλό γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Μαδί, απηά ηα 3 ζρεδηαζηηθά πεξηβάιινληα ηεο Java (J2ME, J2SE θαη J2EE) καο θάλνπλ ηελ Java 2 ηερλνινγία Ρσζκίζεης & Διάτηζηες ρσζκίζεης ζύλδεζες γηα ζσζθεσές (Connected Limited Device Configuration - CLDC) Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ J2ME, ζα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζείηε κε θάπνηεο λέεο νξνινγίεο. Ζ πξώηε από απηέο είλαη ε ξύζκηζε (configuration), ε νπνία είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή απαίηεζε κε ηελ νπνία ζα ηξέρεη ην πξόγξακκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή. Ζ ηππηθόηεξε ξύζκηζε γηα αζύξκαηεο ζπζθεπέο είλαη γλσζηή σο CLDC (Connected Limited Device Configuration). Ζ CLDC πεξηγξαθή ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ην πξόγξακκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε CLDC πεξηέρεη ηεο παξαθάησ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο : Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα παθέηα ηεο Java πνπ ρξείαδνληαη Κάησ από πνηα Java Virtual machine ιεηηνπξγεί Σνλ ππξήλα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα έλα αζύξκαην πξόγξακκα θηλεηήο ζπζθεπήο Σν απαξαίηεην ειεθηξνληθό εμνπιηζκό πνπ ρξεηάδεηαη γηα έλα αζύξκαην πξόγξακκα γηα κηα θηλεηή ζπζθεπή θαζνξηζκέλν από ην CLDC Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 10 από 115

12 Θα πεξηκέλεηε όηη νιόθιεξε ε πξνγξακκαηηζηηθή γιώζζα Java είλαη δηαζέζηκε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνγξακκάησλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, αιιά απηό δελ είλαη θάηη ην νπνίν ηζρύεη, γηα ηελ αθξίβεηα κεξηθέο δπλαηόηεηεο ηεο Java έρνπλ απελεξγνπνηεζεί θάησ από ηνλ έιεγρν ηνπ CLDC θαη ν ιόγνο είλαη ν πεξηνξηζκόο πνπ ππάξρεη ζηελ ππνινγηζηηθή δύλακε ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Προθίι θαη ηο MIDP Πάλσ από ηελ ξύζκηζε (configuration) κπαίλεη ην πξνθίι (profile), ην νπνίν θαζνξίδεη πην ζπγθεθξηκέλα ζην γηα πνπ απεπζύλεηε ην πξόγξακκα. Μηα ξύζκηζε πεξηγξάθεη γεληθά ηνπο νξνύο κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ ησλ δηαθόξσλ ζπζθεπώλ, ελώ ην πξνθίι γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλν θαη νξίδεη πην ζπγθεθξηκέλα ην είδνο ηεο ζπζθεπήο πνπ ζηνρεύεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν MIDP (Mobile Information Device Profile) είλαη έλα πξνθίι ην νπνίν είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζην CLDC ην νπνίν πεξηγξάθεη κηα αζύξκαηε ζπζθεπή όπσο έλα θηλεηό ηειέθσλν. Σν πξνθίι γηα λα θαηαθέξεη λα πεηύρεη ην ζθνπό ηνπ πεξηέρεη κέζα ηνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ειάρηζην ειεθηξνληθό κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαζώο θαη ην ινγηζκηθό ηνπ ην νπνίν πεξηκέλεη λα έρεη. Πην ζπγθεθξηκέλα Ηλεκηρονικές Απαιηήζεις ηοσ MIDP Οη ειεθηξνληθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο κε MIDP 2.0 είλαη θάηη ην πνιύ ζεκαληηθό. Απηέο νη απαηηήζεηο είλαη ζπαζκέλεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : Μλήκε Δίζνδν Οζόλε πλδεζηκόηεηα Οη απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο κε MIDP από ζέκα κλήκεο είλαη νη παξαθάησ : 256ΚΒ κλήκεο γηα ηηο MIDP API βηβιηνζήθεο 128ΚΒ ειεύζεξεο κλήκεο γηα ην ελεξγό Java system 8ΚΒ κλήκεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Οη απαηηήζεηο από ζέκα εηζόδνπ είλαη όηη ε ζπζθεπή απαηηείηαη λα έρεη έλα πιεθηξνιόγην ή κηα touch screen. Ο ηύπνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ κπνξεί λα είλαη είηε γηα έλα ρέξη είηε δύν, θαη αθόκα είλαη πηζαλόλ ε ζπζθεπή λα πεξηέρεη θαη πιεθηξνιόγην θαη touch screen. Αμίδεη λα παξαηεξεζεί όηη ην πνληίθη δελ είλαη απαίηεζε εηζόδνπ. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 11 από 115

13 Οη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νζόλε είλαη πην ελδηαθέξνλ κηαο θαη έρνπλ θαη κηα αξθεηά κεγάιε πνηθηιία ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη ρξώκαηα. Οη ζπζθεπέο κε MIDP ε νζόλε ηνπο πξέπεη λα έρνπλ κέγεζνο νζόλεο 96 pixels επί 54 pixels θαη 1 bit βάζνο ρξώκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα ηξέρεη έλα πξόγξακκα ε θηλεηή ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη ζηελ ρεηξόηεξε πεξίπησζε 96 pixel κάθξνο θαη 54 pixels ύςνο θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αζπξόκαπξε. Ζ ηειεπηαία απαίηεζε πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ ζπλδεζηκόηεηα είλαη όηη ε ζπζθεπή πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 2 θαηεπζύλζεσλ, αζύξκαηε επηθνηλσλία. Φπζηθά κηα ηέηνηα επηθνηλσλία κπνξεί θαη λα είλαη κηα dial-up ζύλδεζε θαη απαηηεηέ λα έρεη ειάρηζην bandwidth ζηα 9600bps. Απηό είλαη αξθεηά ζεκαληηθό γηαηί ελεκεξώλεη ηνλ πξνγξακκαηηζηή όηη πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα γηα ην πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαζέζηκν bandwidth Απαιηήζεις Λογιζμικού για MIDP Σν όιν πεξηβάιινλ ηεο Java θαη ην πσο έρεη δνκεζεί ζαλ γιώζζα βνεζάεη ζην λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιύ κεγάιε γθάκα ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ηξέρνπλ ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Παξόια απηά, ην MIDP πεξηέρεη θάπνηνπο θαλόλεο γηα ην ηη πεξηκέλεη από έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζε κηα MIDP ζπζθεπή. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξεο ινγηζκηθέο απαηηήζεηο γηα κηα MIDP ζπζθεπή : Έλα ειάρηζην επίπεδν νξγάλσζεο ζηνλ ππξήλα ώζηε λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί interrupts, exceptions θαη scheduling Έλαλ κεραληζκό δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο ζέλα θνκκάηη ηεο κλήκεο Έλαλ κεραληζκό πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρξνληθά (timers) Γπλαηόηεηα γξαςίκαηνο / δηαβάζκαηνο ζε κηα ζπλδεκέλε αζύξκαηα ζπζθεπή Έλαλ κεραληζκό πνπ λα κπνξεί λα «πηάζεη» ηηο εηζόδνπο ηνπ ρξήζηε από έλα πιεθηξνιόγην ή κηα touch screen Μία ειάρηζηε ππνζηήξημε γηα εηθόλεο (bitmaps) θαη γεληθόηεξα γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο Καη έλαλ κεραληζκό ν νπνίνο λα κπνξεί λα καλαηδάξεη ηνλ θύθιν δσήο ελόο πξνγξάκκαηνο Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 12 από 115

14 1.5 Βαζικά ζηοιτεία ζτεδιαζμού Java mobile προγραμμάηων Παξαθάησ ζα γίλεη κηα αλάιπζε ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα έρνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Java mobile πξόγξακκα, θαζώο θαη ην πσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εξγαιεία απηά Βαζηθά ζηοητεία ζτεδηαζκού Πξηλ κπνύκε ζηα βαζηθά εξγαιεία θαη μεθηλήζνπκε λα αλαιύνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνύκε έλα παηρλίδη ζε Java mobile θάιν είλαη λα αλαθέξνπκε ηα πξώηα βήκαηα πξηλ κπνύκε ζηνλ θώδηθα. Απηόο είλαη ν ζρεδηαζκόο ελόο παηρληδηνύ θαη ιέγνληαο ζρεδηαζκό ελλννύκε ηα πξώηα βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνύ. Σα πξώηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ μεθηλήζνπκε λα θηηάρλνπκε πξνγξακκαηηζηηθά έλα παηρλίδη είλαη λα ζθεθηνύκε ηα παξαθάησ : Βαζηθή Ηδέα Ηζηνξία Μνξθέο παηρληδηνύ Όπσο είλαη θπζηθό δελ κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε έλα παηρλίδη ρσξίο λα κελ έρνπκε ηελ παξακηθξή ηδέα γηα ην ηη ζέινπκε λα θηηάμνπκε. Οπόηε ην πξώην καο βήκα είλαη λα βξνύκε κηα βαζηθή ηδέα γηα ην παηρλίδη πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε θαη πσο γίλεηαη απηό? Μηα θαιή αξρή είλαη λα ζθεθηνύκε ηη είδνο παηρληδηνύ ζέινπκε λα θηηάμνπκε, ζέινπκε έλα παηρλίδη πξώηνπ πξνζώπνπ (shoot-em-up), έλα παηρλίδη αζιεηηθό ή δξάζεο ή αθόκα θαη θάπνην ζηξαηεγηθήο ή πεξηπέηεηαο. Όζν παξάμελν θαη λα αθνπζηεί ην είδνο ηνπ παηρληδηνύ πνπ ζα δηαιέμνπκε ζα θαζνξίζεη θαηά πνιύ κεγάιν βαζκό ηνλ θώδηθα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θηηάμνπκε αξγόηεξα. Οπόηε είλαη θάιν από ηελ αξρή λα έρνπκε μεθαζαξίζεη ηη ζέινπκε λα θηηάμνπκε γηαηί αξγόηεξα πηζαλόηαηα ζα είλαη αξθεηά δύζθνιν λα θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο. Αθνύ βξνύκε ηελ βαζηθή ηδέα θαη έρνπκε απνθαζίζεη θαη ην είδνο ηνπ παηρληδηνύ θαιό είλαη λα βξνύκε θαη κηα ηζηνξία (storyline) θαη απηό γηαηί ε ηζηνξία βνεζάεη ζην λα βξνύκε ην πσο ζα ζρεδηάζνπκε π.ρ. ην γύξσ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα άιιν πεξηβάιινλ ζα έρεη έλα παηρλίδη ζην δηάζηεκα θαη άιιν ζηελ γε πάλσ από κηα δνύγθια. Σέινο ε ηζηνξία κπνξεί λα είλαη θαη έλα από ηα βαζηθόηεξα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνύ ηδίσο όηαλ αλαθεξόκαζηε ζέλα παηρλίδη πεξηπέηεηαο. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 13 από 115

15 Σέινο πξέπεη λα ζθεθηνύκε εάλ κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε κνξθέο ηνπ παηρληδηνύ, δειαδή εάλ ην παηρλίδη ζα ππνζηεξίδεη ζπλδεζηκόηεηα κε άιινπο παίρηεο θαη εάλ λαη κε πόζνπο ή απιά ζα είλαη γηα έλαλ παίρηε. Όζν παξάμελν θαη λα αθνπζηεί ηα παηρλίδηα πνιιώλ ρξεζηώλ αξθεηέο θόξεο είλαη πνιύ πην εύθνια από ηελ δεκηνπξγία παηρληδηνύ γηα έλαλ παίρηε θαη απηό γηαηί ζην παηρλίδη πνπ είλαη γηα έλαλ παίρηε ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα θηηάμεη ην πξόγξακκα έηζη ώζηε λα έρεη θαη θάπνην βαζκό λόεζεο (Artificial Intelligent) ελώ έλα παηρλίδη πνιιαπιώλ ρξεζηώλ ζπλήζσο δελ ρξεηάδεηαη ιόγν ηνπ όηη ν αληίπαινο είλαη έλαο άιινο ρξήζηεο Βαζηθές γλώζεης προγρακκαηηζκού γηα J2ME Γηα ηελ δεκηνπξγία Java mobile παηρληδηώλ εθηόο από ηελ J2ME ρξεηαδόκαζηε θαη κεξηθά αθόκα εξγαιεία ώζηε λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε compile θαη ηεζη ην πξόγξακκα καο. Φπζηθά ην ηεζη γηα ηα πξνγξάκκαηα καο κπνξνύκε λα ηα ηεζηάξνπκε απεπζείαο ζην θηλεηό καο ηειέθσλν αιιά είλαη πην θαιό λα ην ηεζηάξνπκε ζηνλ εμνκνησηή πνπ πξνζθέξεη ε J2ME γηαηί κπνξνύκε λα ην δνθηκάζνπκε θαη ζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θηλεηά κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο νζόλεο π.ρ. Σα J2ME πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη κε MIDP πξνδηαγξαθέο είλαη γλσζηά σο MIDlets. Οπόηε όηη πξόγξακκα δεκηνπξγεζεί κε ην J2ME MIDP είλαη ζηελ νπζία MIDlets. Οη MIDlets classes απνζεθεύνληαη ζε Java byte code αξρεία κε a.class επέθηαζε. Παξόια απηά, νη MIDlets classes πξέπεη πξώηα λα πεξάζνπλ από έιεγρν όηη δελ εθηεινύλ θάπνηα παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα. Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό έρεη λα θάλεη κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο virtual machine πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Απηή ε virtual machine αλαθέξεηαη ζαλ K Virtual Machine (KVM). Γηα λα θξαηεζεί ζε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν ην KVM ν πιήζνο ησλ ειέγρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα MIDlets έρεη πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηό βαζκό. Ζ επαιήζεπζε ηνπ θώδηθα γίλεηαη ακέζσο κεηά ην compile ηνπ θώδηθα θαη δεκηνπξγνύληαη θαη νη λέεο classes νη νπνίεο είλαη έηνηκεο γηα λα δνθηκαζηνύλ. Σα MIDlets πξέπεη λα παθεηαξηζηνύλ ζε JAR (Java ARchive) αξρεία ηα νπνία είλαη έλα είδνο ζπκπίεζεο όπσο θαη ην γλσζηό καο ZIP. Αθόκα ηα MIDlets πξέπεη λα πεξηέρνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πξηλ παθεηαξηζηνύλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπαίλνπλ καδί κε ηα MIDlets θαηά ην παθεηάξηζκα : MIDlets classes Κιάζεηο ππνζηήξημεο Πεγέο (Resources (images, sounds, θ.η.ι.)) Αξρείν Manifest (Αξρείν.mf) Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο (Αξρείν.jad) Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 14 από 115

16 Σν αξρείν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ή αιιηώο ην JAD αξρείν, πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα MIDles πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζην JAR. Μηα κηθξή δηεπθξίλεζε, ζε έλα JAR αξρείν κπνξνύλ λα ππάξρνπλ πνιιά MIDlets δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κόλν έλα. Μία ηέηνηα ζπιινγή από MIDlets αλαθέξεηαη σο MIDlets suite. ηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ κπνξεί λα ζέιεηε λα πξνζθέξεηε κηα ζπιινγή παηρληδηώλ, πξάγκα ην νπνίν κπνξείηε λα ην πεηύρεηε κνλό κε ηελ δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ JAR. Ζ ηδέα πίζσ από κηα MIDlets suite είλαη όηη καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα έρνπκε κηα κεγάιε πνηθηιία από MIDlets ρσξίο λα θαηαλαιώλνπκε κεγάιε κλήκε αθνύ ζα κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ ηηο πεγέο ηνπο (resources) κεηαμύ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία ελόο MIDlet γίλεηαη αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ αθνινπζία : 1. ύληαμε θώδηθα 2. Compile 3. Δπηβεβαίσζε 4. Δμνκνίσζε 5. Γνθηκή ζε ζπζθεπή 6. Αλάπηπμε Σα βήκαηα 1 θαη 2 είλαη γλσζηά ιόγν ηνπ θάζε πξνγξακκαηηζηήο ηα πεξλάεη απηά ηα ζηαδία. ην 3 ν θαη 4 ν βήκα ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ ιηγάθη θαη δηαθνξνπνηνύληαη. Δίλαη ήδε γλσζηό όηη πξέπεη λα γίλεη πξώηα ε επηβεβαίσζε δειαδή γίλεηαη ν έιεγρνο όηη ην MIDlet δελ εθηειεί θάπνηα επηθίλδπλε ξνπηίλα γηα ηελ ζπζθεπή όπσο λα γεκίζεη ηελ κλήκε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη ηόηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα εηδηθό εξγαιείν εμνκνίσζεο πνπ νλνκάδεηαη emulator νπνύ γίλεηαη θαη ην ηεζηάξηζκα. Ο emulator είλαη έλα πξόγξακκα εμνκνίσζεο ην νπνίν ηξέρεη ζην pc θαη πξνζνκνηώλεη έλα πξαγκαηηθό θηλεηό ηειέθσλν. Απηό είλαη πνιύ ρξήζηκν γηαηί δελ ππάξρεη ν θόβνο λα ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ζην πξαγκαηηθό θηλεηό ηειέθσλν. Σν 5 ν βήκα είλαη θπζηθά λα εγθαηαζηήζνπκε ην πξόγξακκα καο ζην θηλεηό καο ηειέθσλν θαη λα ζηγνπξεπηνύκε όηη θαη ζε απηό ιεηηνπξγνύλ όια κηα ραξά. Μπνξεί ην βήκα απηό λα θαίλεηαη ιηγάθη πεξηηηό αιιά εθ πξνζσπηθήο πείξαο δελ είλαη πεξηηηό. Σν γηαηί ζα αλαθεξζεί ζην 3 ν θεθαιαίν ζην νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπκε ην πξώην παηρλίδη γηα θηλεηό ηειέθσλν. Σέινο ην ηειεπηαίν βήκα ε αλάπηπμε ε νπνία ζηελ νπζία είλαη όηη κπνξνύκε πηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξόγξακκα καο ειεπζέξα θαη ρσξίο θάπνην θόβν. Όπσο γηα παξάδεηγκα λα ζηείινπκε κε θάπνην mail ην πξόγξακκα καο ζε θάπνηνπο θίινπο καο λα ην δνθηκάζνπλ θαη λα καο πνπλ ηδέεο ή θαη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα βξνπλ. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 15 από 115

17 1.5.3 Γλωρίδοληας ηο J2ME Wireless Toolkit Σν J2ME Wireless Toolkit είλαη έλα από ηα εξγαιεία ην νπνίν έρεη αλαπηύμεη ε Sun ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηελ δεκηνπξγία MIDlets ρξεζηκνπνηώληαο ην Java 2 SDK. Ζ J2ME Wireless Toolkit κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα νπνύ κπνξεί λα βξεζεί θαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ. Σν εξγαιείν απηό πεξηέρεη ηα παξαθάησ : Byte code verifier (Έιεγρν Κώδηθα) J2ME emulator (Δμνκνησηή ηεο Java) KToolbar Provisioning server Όπσο ήδε αλαθέξακε ην byte code verifier θάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ θώδηθα θαη δεκηνπξγεί ηηο θιάζεηο νη νπνίεο πάλε ζην παηρλίδη πξηλ παθεηαξηζηνύλ ζην JAR. Δπίζεο είλαη ήδε γλσζηό γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ εμνκνησηή ηεο Java. Απηό πνπ δελ είλαη γλσζηό είλαη ην KToolbar. Σν KToolbar είλαη έλα παξαζπξηθό ζρεδηαζηηθό πεξηβάιινλ ην νπνίν καο επηηξέπεη λα build, compile θαη λα ηεζηάξνπκε J2ME πξνγξάκκαηα κέζα από έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 16 από 115

18 Χρεζιμοποιώνηας ηο KToolbar Σν KToolbar είλαη θαηά πνιύ ην πην απιό παξαζπξηθό πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ζρεδηαζκό MIDlet κε J2ME. Γηα ηελ αθξίβεηα, είλαη ηόζν απιό πνπ δελ έρεη νύηε θαλ editor γηα λα γξάςεηο θώδηθα. Αληί γηα απηό, ην KToolbar δίλεη ηελ πξνζνρή ηνπ πεξηζζόηεξν ζηελ νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηνπ θώδηθα, ζην λα απηνκαηνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία ρηηζίκαηνο (build) ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ηεζη ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ emulator. Υξεζηκνπνηώληαο ην KToolbar δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε εληνιέο γηα λα θάλεηε compile ην πξόγξακκα ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα επηιέμεηε ηα θαηάιιεια θνπκπηά. Σν KToolbar θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1 πην θάησ Δηθόλα 1 - KToolbar Παξόιν πνπ ην KToolbar είλαη πνιύ θαιό εξγαιείν ζα βνεζήζεη πάξα πνιύ θπξίσο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ λα δηνξζώζεηε θάπνηα ηπρόλ ζπληαθηηθά ιάζε λα έρεηε θαη έλαλ θάιν θεηκελνγξάθν γηα λα γξάθεηε ηνλ θώδηθα ζαο, θαηά θύξην ιόγν λα έρεη αξίζκεζε γξακκώλ. Σέινο ζα ζαο θάλεη ρξήζηκν εάλ έρεηε θάπνην πξόγξακκα παξαζπξηθό πεξηβάιινλ γηα Java θπξίσο γηα λα κπνξείηε εύθνια λα δείηε ηη πεξηέρνπλ νη δηάθνξεο θιάζεηο ηεο Java ε θάπνηα ζύληαμε ή παξάκεηξνη κηαο εληνιήο. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 17 από 115

19 Οργανώνονηας ηα MIDlets Σν KToolbar παξέρεη έλαλ πνιύ ζηαζεξό θαη επζύ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ MIDlets πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη ηνπ «ρηηζίκαηνο» (build). Όηαλ δεκηνπξγείο έλα λέν project, ηόηε απηόκαηα δεκηνπξγεί όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θαθέινπο πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ θάθειν πνπ είλαη ην εξγαιείν εγθαηεζηεκέλν ζηνλ θάθειν apps. Γηα παξάδεηγκα εάλ ην KToolbar είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ C:\WTK23\, ηόηε ην λέν project ην νπνίν ζα νλνκάδεηαη π.ρ. UFO ζα πάεη θαη ζα δεκηνπξγεζεί ζην C:\TWK23\apps\UFO\. Γηα λα δεκηνπξγήζεηο έλα λέν project απιά επηιέγεηο ζην KToolbar ηελ επηινγή Create New Project νπνύ εκθαλίδεηαη ε Δηθόλα 2 πνπ είλαη ην παξάζπξν ηνπ New Project Δηθόλα 2 - New Project Σν όλνκα ηνπ project πνπ νξίδεηαη από ην KToolbar είλαη ην όλνκα ην νπνίν ζα πάξεη ην JAR αξρείν ζην ηέινο θαη είλαη θαη ην όλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζην θηλεηό ηειέθσλν ζην ηέινο. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην όηη ην όλνκα ηνπ project κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αξθεηά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεζίδεηαη λα ππάξρεη κόλν έλα MIDlet ζε θάζε πξόγξακκα θαη ζπλεζίδεηαη επίζεο λα παίξλεη ην όλνκα ηνπ project. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 18 από 115

20 Δηθόλα 3 - Open Project Γηα λα αλνίμνπκε έλα ήδε ππάξρνλ project ζην KToolbar απιά παηάκε ηελ επηινγή Open Project θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3. Από εθεί θαη πέξα ην κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα επηιέμνπκε ην project πνπ ζέινπκε. Μηα βαζηθή ιεπηνκέξεηα είλαη όηη ηα project ηα νπνία θαίλνληαη ζηελ ιίζηα είλαη κόλν ηα project ηα νπνία είλαη κέζα ζηνλ θάθειν apps πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. Από ηελ ζηηγκή πνπ ην project ην έρνπκε αλνίμεη ή ην έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην KToolbar κπνξνύκε λα κπνύκε θαη λα θάλνπκε θάπνηεο ξπζκίζεηο γηα ην project. Απηό επηηπγράλεηαη παηώληαο ζην θνπκπί Settings νπνύ καο εκθαλίδεηαη ε εηθόλα 4 πνπ θαίλεηαη παξαθάησ. Πξνο ην παξόλ δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνύκε ζηηο ξπζκίζεηο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγεί κηα ραξά κε ηηο default επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 19 από 115

21 Δηθόλα 4 - Settings Window Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 20 από 115

22 Καηαζκεσάδονηας ένα MIDlet Έλα από ηα πην εύθνια πξάγκαηα είλαη ε δεκηνπξγία ελόο MIDlet θαη απηό ιόγν ηνπ όηη ην KToolbar ηα θάλεη όια απηόκαηα. Σν κόλν πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη ελώ έρεηε επηιέμεη θαη αλνίμεη ην project πνπ ζέιεηε παηάηε ην θνπκπί Compile ζα εκθαληζηεί έλα κηθξό παξαζπξάθη όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 5 Δηθόλα 5 - Compile Project Καη ην MIDlet καο δεκηνπξγήζεθε. Δάλ θαη ε δηαδηθαζία ηνπ Compile απαηηεί πνιιά βήκαηα ηηο πεξηζζόηεξεο θόξεο γίλεηαη ηόζν γξήγνξα πνπ θαίλεηαη ζαλ κία πνιύ απιή δηαδηθαζία. Σέινο ην παθεηάξηζκα κπνξεί λα γίλεη από ηελ επηινγή Project -> Package -> Create Package θαη από απηό έρεηε θαη ην JAD αξρείν Τεζηάριζμα ηοσ MIDlet Όπσο αλαθέξακε θαη πξηλ έλα από ηα εξγαιεία πνπ έρεη είλαη ν emulator ν νπνίνο παίδεη θαη έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ξόινπο, κηαο θαη ζα θαλεί θαη ζηελ πνξεία όηη είλαη πην γξήγνξν θαη πην αζθαιέο λα ρξεζηκνπνηνύκαη ηνλ emulator γηα ην ηεζη ησλ πξνγξακκάησλ από όηη λα δνθηκάδνπκε ηα πξνγξάκκαηα καο κε ηελ κία ζην θηλεηό καο ηειέθσλν. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηώξα ηνλ emulator ην κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα επηιέμνπκε ην είδνο ηνπ θηλεηνύ πνπ ζέινπκε από ηελ ιίζηα κε ηηο ζπζθεπέο (devices). Μεξηθνί ηύπνη emulator θαίλνληαη πην θάησ ζηελ εηθόλα 6 θαη 7 Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 21 από 115

23 Δηθόλα 6 - Color Emulator Δηθόλα 7 - Qwerty Emulator Από εδώ θαη πέξα ηα πξάγκαηα είλαη εύθνια όπσο ζηελ εηθόλα 6, θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ emulator επηιεγείο αξρηθά πνην MIDlet ζεο λα ηξέμεηο, όπσο αλαθέξακε κπνξεί έλα project λα πεξηέρεη παξαπάλσ από 1 MIDlet, αθόηνπ επηιέμεηε πην ζέιεηε παηάηε Launch θαη ην παηρλίδη αξρίδεη. Από εθεί θαη πέξα γηα λα βγείηε από ην παηρλίδη ή επηιέγεηε έμνδν ή παηάηε ην θόθθηλν αθνπζηηθό θαη ζαο επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή εηθόλα. Ζ εηθόλα 7 είλαη έλαο emulator γηα θηλεηά κε πιεθηξνιόγην 2 ρεξηώλ θαη κπνξείηε λα ηεζηάξεηε θαη ζε απηό ηα πξνγξάκκαηα ζαο θπξίσο γηα λα δείηε πσο ιεηηνπξγνύλ θάησ από δηαθνξεηηθέο νζόλεο. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 22 από 115

24 2 Κεθάλαιο Bluetooth 2.1 Διζαγωγή ζηο Bluetooth Σν Bluetooth επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε όισλ ησλ θαισδίσλ, πνπ κέρξη ηώξα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ «δηαζύλδεζε» ππνινγηζηώλ, θνξεηώλ ππνινγηζηώλ ρεηξόο, θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη άιισλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ, όπσο ςεθηαθέο θάκεξεο βίληενθάκεξεο, scanners, εθηππσηέο, κηθξόθσλα, αθνπζηηθά θ.α. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ Bluetooth θαζνξίδνπλ ηελ «αζύξκαηε» ηερλνινγία ρακεινύ θόζηνπο θαη ρακειήο ηζρύνο, πνπ εμαιείθεη ηα θαιώδηα κεηαμύ ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη επηηξέπεη ηε δηαζύλδεζή ηνπο. Σν Bluetooth ιεηηνπξγεί ζην «αδέζκεπην» θάζκα ζπρλνηήησλ ησλ 2,45 GHz ώζηε νη ζπζθεπέο πνπ ην ελζσκαηώλνπλ λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο θάπνην πξόβιεκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Γηα λα πεξηνξηζηνύλ ζην ειάρηζην νη παξεκβνιέο από παξεκθεξείο ζπζθεπέο, ην Bluetooth εθκεηαιιεύεηαη ηελ ηαπηόρξνλα ακθίδξνκε (Full Duplex) επηθνηλσλία, θαζώο θαη ηελ αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο (frequency hopping) (έσο θαη 1600 αλαπεδήζεηο αλά δεπηεξόιεπην). Σν Bluetooth επηηξέπεη ζπλδέζεηο από ζπζθεπή πξνο ζπζθεπή (point to point), θαζώο θαη ηελ ηαπηόρξνλε έσο θαη επηά (slave) ζπζθεπώλ θαη κίαο αθόκε θεληξηθήο ζπζθεπήο (master) κε ηελ ρξήζε κηαο κνλαδηθήο ζπρλόηεηαο. Σηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, αλέπηπμε θαη ππνζηεξίδεη ην Bluetooth SIG (Special Interest Group), ελώ ε ηειεπηαία «δεκόζηα» έθδνζε ηνπο είλαη ε 2.0. Ωζηόζν, ηα πεξηζζόηεξα θηλεηά ηειέθσλα πνπ δηαηίζεληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά (Απξίιηνο 2006) ελζσκαηώλνπλ είηε ηελ έθδνζε 1.1, είηε ηελ έθδνζε 1.2. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 23 από 115

25 2.2 Ξεκινώνηας ηον προγραμμαηιζμό ηοσ Bluetooth Μεηά από ηελ εηζαγσγή ζην Bluetooth θαη ηελ εμήγεζε ηνπ πσο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα MIDlet ρξεζηκνπνηώληαο ην KToolbar θαηξόο είλαη λα κπνύκε ιίγν ζηα πην βαζηά. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπλερίζνπκε είλαη κε βάζε έλα πξόγξακκα ην νπνίν πεξηέρεη ηελ βαζηθόηεξε ρξήζε ηνπ Bluetooth, ηελ επηθνηλσλία ζπζθεπώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. ε απηό ην θεθαιαίν ζα αλαιύζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο Bluetooth Chat ην νπνίν ζα απνηειέζεη θαη ηελ βάζε καο αξγόηεξα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Bluetooth παηρληδηνύ γηα πνιινύο ρξήζηεο όπνπ είλαη θαη ν ζηόρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο Bluetooth Chat Πξηλ μεθηλήζνπκε θαιό ζα ήηαλ λα ζεκεησζεί όηη ην πξόγξακκα πνπ ζα αλαιύζνπκε πην θάησ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά από ηελ Java Developer s Journal (Volume 9 issue 2) θαη ζηελ ζπλέρεηα βειηηώζεθε από ηνλ Ben Hui θαη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τι κάνει ηο πρόγραμμα Κάιν ζα ήηαλ πξηλ κπνύκε βαζύηεξα ζηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα έρνπκε κηα εηθόλα ηη θάλεη ην πξόγξακκα θαη πώο ιεηηνπξγεί, ώζηε λα κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πην θαιά θαη ηνλ θώδηθα. Σν πξόγξακκα όπσο είπακε είλαη έλα πξόγξακκα chat νπόηε αθνύ θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ην ηξέρνπκε ζηνλ emulator ζα δνύκε ηελ εηθόλα 8 πνπ θαίλεηαη πην θάησ Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 24 από 115

26 Δηθόλα 8 - Αρτηθή Δηθόλα Chat Δδώ ην πξόγξακκα καο δεηάεη λα βάινπκε ην όλνκα καο ην νπνίν ζα θαίλεηαη ζην chat ώζηε λα θαηαιαβαίλνπλ νη άιινη ρξήζηεο πνίνο γξάθεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θάιν ζα είλαη ην πξόγξακκα λα γξάθεηαη ζηα αγγιηθά ώζηε λα απνθύγνπκε πηζαλά πξνβιήκαηα κε γξακκαηνζεηξέο. Αθνύ γξάςνπκε ην όλνκα καο ηόηε επηιέγνπκε ζην menu ηελ επηινγή Chat θαη ζπλδεόκαζηε. Τπάξρεη θαη ε επηινγή Chat (Debug) γηα ιόγνπο επξέζεηο θάπνηνπ ιάζνπο. Αθνύ επηιέμεηε ηελ επηινγή Chat ζα δείηε ν emulator λα ζαο δεηάεη ηελ αδεία λα δεκηνπξγήζεη έλαλ Bluetooth Server, ελ νιίγνηο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Bluetooth ώζηε λα κπνξνύλ άιιεο ζπζθεπέο λα ζπλδεζνύλ κέζσ Bluetooth. Δδώ ζηελ νπζία γίλεηαη κηα εμνκνίσζε θαη ηνπ Bluetooth γηαηί ζηελ νπζία είλαη θάηη ην νπνίν είλαη θαζαξά ηνπηθό θαη δελ ζεκαίλεη όηη γηα λα ηξέμεηε ην πξόγξακκα από ηνλ emulator όηη πξέπεη λα έρεηε Bluetooth ζην pc ζαο, άιια αθόκα θαη εάλ έρεηε κπνξείηε άλεηα λα θαηαιάβεηε όηη ν emulator δελ ρξεζηκνπνηεί ην Bluetooth ζαο κηαο θαη εάλ θάλεηε κηα απιή αλαδήηεζε ζπζθεπώλ δελ ζα βξεη ηνλ emulator. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 25 από 115

27 Καη πάιη πίζσ ζην πξόγξακκα αθνύ δείηε ηελ εηθόλα 9 ζηνλ emulator ην νπνίν δεηάεη ηελ αδεία ζαο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Bluetooth, επηιέγεηε Yes θαη πεγαίλεηε ζηελ επόκελε θόξκα ε νπνία ζα είλαη όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 10. Δηθόλα 9 - Bluetooth Emulator Δηθόλα 10 - Chat Screen Αθνύ βξεζείηε ζηελ Δηθόλα 10 ζα παξαηεξήζεηε όηη πεξηκέλεηε θάπνηνλ λα ζπλδεζεί γηα λα κηιήζεηε ( Ready to accept connection Wait ), απηό βέβαηα ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα γξάςεηε κελύκαηα απιά δελ ζα ηα ιάβεη θαλείο. Όηαλ ζπλδεζεί θαη θάπνηνο αθόκα ζα ιάβεηε έλα κήλπκα ζηελ νζόλε ζαο. Γηα λα ην δείηε απηό απιά αλνίμηε άιινλ έλαλ emulator κε ην πξόγξακκα, δειώζηε όλνκα θαη παηήζηε chat. Δάλ ηα θάλεηε όια ζσζηά ζα δείηε ηελ Δηθόλα 11 ζηνλ αξρηθό emulator πνπ αλνίμαηε. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 26 από 115

28 Δηθόλα 11 - Join Chat room Από ηελ ζηηγκή πνπ ζπλδεζεί θάπνηνο ζην «Γσκάηην» από εθεί θαη πέξα ηα ππόινηπα είλαη απιά επηιέγεηε Menu θαη έρεηε ηηο επηινγέο Write : γηα λα γξάςεηε έλα κήλπκα ην νπνίν ζηελ ζπλερεία ην θάλεηε Send θαη ην βιέπνπλ όζα άηνκα είλαη ζπλδεκέλα ζην «Γσκάηην» Clear : νπνύ θαζαξίδεη ηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ About BlueChat : νπνύ πεξηέρεη ηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα Exit : νπνύ ηεξκαηίδεηαη ην πξόγξακκα θαη βγαίλεηε θαη από ην «Γσκάηην» Λογική ηοσ προγράμμαηος Chat Πξηλ κπνύκε ζηνλ θώδηθα θάιν είλαη λα θάλνπκε κηα κηθξή αλάιπζε πνηα είλαη ε ινγηθή πνπ αθνινπζεί ην πξόγξακκα. Ώζηε λα έρνπκε θαη κηα πην ζθαηξηθή εηθόλα. Σν πξώην πξάγκα πνπ θάλεη βαζηθά ην πξόγξακκα είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα MIDlet όπσο αξρηθά έρνπκε πεη. Αθνύ δεκηνπξγεζεί ην MIDlet ηόηε θαιείηαη ε πξώηε «θόξκα» ζηελ νπνία δεηείηε ην όλνκα ηνπ ρξήζηε. Δθόζνλ ν ρξήζηεο ην δώζεη ηόηε αξρίδεη ε δηαδηθαζία ζύλδεζεο κέζσ Bluetooth. Σν πξόγξακκα δεκηνπξγεί έλα NetLayer ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη ζαλ κηα θαληαζηηθή ζπζθεπή ε νπνία έρεη έλα δηθό ηεο λνύκεξν, ζηελ ζπλέρεηα ην πξόγξακκα νξίδεη θάπνηεο αθόκα παξακέηξνπο όπσο ην όλνκα απηήο ηεο ζπζθεπήο θαη όηη κπνξεί λα είλαη εκθαλήο από άιιεο ζπζθεπέο θαζώο θαη δεκηνπξγεί έλα EndPoint. Σέινο θάλεη έλαλ έιεγρν γηα ην αλ κπνξεί λα βξεη ζπζθεπέο ίδηνπ ηύπνπ, δειαδή κε ηελ ίδηα ππεξεζία θαη εάλ βξεη θάπνηα απνζεθεύεη ην EndPoint ηεο νπόηε νπνία ζηηγκή ζέιεη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο. Από εθεί θαη πέξα ηα πξάγκαηα είλαη απιά, θάζε Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 27 από 115

29 πξόγξακκα ην νπνίν αλνίγεη θάλεη αθξηβώο ηελ ηδία δηαδηθαζία νπόηε ζπλδέεηε ακέζσο κε ηηο ήδε ύπαξρσλ ζπζθεπέο. Όπνηε ην κνλό πνπ γίλεηαη ζηελ ζπλέρεηα είλαη ε εκθάληζε ελόο chat interface κε δπλαηόηεηεο απνζηνιήο θαη γξαςίκαηνο νπνίνλ κελπκάησλ νη άιιεο ζπζθεπέο ζηείιαλε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα θηλεηά δελ είλαη κόληκνο ζπλδεκέλα απιά ζηέιλνπλ ζηελ νπζία θάπνηα παθέηα ηα νπνία ηα ιακβάλνπλ νη άιιεο ζπζθεπέο Ο κώδικας ηοσ προγράμμαηος ηοσ Chat Σώξα κηα θαη έρνπκε πάξεη κηα θαιή ηδέα ηη θάλεη ην πξόγξακκα θαη κε πνηα ινγηθή ιεηηνπξγεί θαηξόο είλαη λα μεθηλήζνπκε λα ξίμνπκε κηα καηηά ζην πξόγξακκα. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηα εμήο αξρεία θιάζεηο: BTListener.java ChatMain.java ChatPacket.java EndPoint.java InputUI.java MessageUI.java NameUI.java NetLayer.java Reader.java Sender.java Util.java Σν ηη είλαη ηώξα θάζε αξρείν θαιό είλαη λα αλαιπζεί κέζα από ην πην ζεκαληηθό αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θπζηθά όπσο έρνπκε ήδε εμεγήζεη θαη πην πάλσ είλαη ην αξρείν πνπ δεκηνπξγεί ην MIDlet, πνπ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη ην αξρείν ChatMain.java. Γηα ινγνύο εκθαλήο ην πξόγξακκα ζα ην ζπάζνπκε ζε θνκκάηηα θαη ζην ζπλνδεπηηθό cd ππάξρεη ην πιήξεο πξόγξακκα ζην νπνίν θαίλεηαη ν θώδηθαο νινθιεξσκέλνο. Σν πξόγξακκα όπσο θαη ζε θάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ μεθηλάεη κε ηελ δήισζε ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, έηζη θαη εδώ μεθηλάκε κε ηηο δειώζεηο. package btchat; import javax.microedition.midlet.*; import javax.microedition.lcdui.*; import java.io.*; Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 28 από 115

30 Σν package btchat είλαη κηα δπλαηόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ java λα παθεηάξνπκε ηηο θιάζεηο καο ζέλα «παθέην» ώζηε αξγόηεξα λα κπνξνύκε εάλ ζειήζνπκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε άιιν πξόγξακκα. Πην θάησ έρνπκε 3 imports ηα νπνία είλαη νη βηβιηνζήθεο ηεο java πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην πξόγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα : Javax.mircoedition.midlet: Ζ βηβιηνζήθε αύηε πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα θιάζε MIDlet Javax.microedition.lcdui: Ζ βηβιηνζήθε αύηε πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην interface ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα απηό θαη έρεη θαη ηειεηώλεη κε ηα αξρηθά UI (User Interface). Java.io: Ζ βηβιηνζήθε απηή όπσο είλαη θαη ινγηθό είλαη ππεύζπλε θαη πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλαξηήζεηο γηα ηελ αλάγλσζε θαη εγγξαθή δηαθνξώλ παθέησλ ηα νπνία ζα είλαη θαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηθνηλσλία πνπ ζα έρνπκε κε ηηο άιιεο ζπζθεπέο. ηελ ζπλερεία έρνπκε ηελ δήισζε ηνπ MIDlet public class ChatMain extends MIDlet implements BTListener, CommandListener Γελ ζα ζηαζνύκε θαη πνιύ ζηελ δήισζε θπξίσο γηαηί δελ έρνπκε δεη αθόκα ηνλ ππόινηπν θώδηθα, ην κόλν πνπ κπνξνύκε λα πνύκε είλαη όηη θαίλεηαη όηη ε ChatMain ζα είλαη ην MIDlet καο θαη όηη ζα πεξηέρεη ζηνηρεία από ην BTListener class θαη από ην CommandListener ην νπνίν ζηελ νπζία δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηελ θιάζε καο λα ιακβάλεη Commands interrupts όπσο ζα δνύκε θαη παξαθάησ. ηελ ζπλέρεηα δειώλνληαη όπσο θαη ζε θάζε θιάζε ηηο θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο public static ChatMain instance; public static Display display; public static boolean isdebug = false; public InputUI inputui; public MessageUI messageui; public NameUI nameui; public NetLayer btnet; Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 29 από 115

31 Σώξα ηη είλαη ην θαζέλα θαη πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ public static ChatMain instance : Γειώλνπκε έλα ηνπηθό instance ην νπνίν ζηελ νπζία δεζκεύεη ηνλ ρώξν κλήκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην MIDlet public static Display display : Γειώλνπκε κηα κεηαβιεηή ε νπνία ζα νξίδεη, όπσο ζα δνύκε θαη παξαθάησ, ην ηη ζα θνξηώζνπκε ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ public static boolean isdebug = false : Γειώλνπκε κηα ινγηθή κεηαβιεηή γηα ηνλ ιόγν εάλ ζέινπκε λα θαίλνληαη θαη θάπνηα βνεζεηηθά κελύκαηα γηα ην debug ηηο επόκελεο 3 δειώζεηο όπσο θαίλεηαη από ηηο θαηαιήμεηο ηνπο (UI) ζηελ νπζία νξίδνπκε ηα 3 interface πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Δδώ θαίλεηαη αθόκα όηη κόλν από έλα MIDlet κπνξνύκε λα έρνπκε όζα interface ζέινπκε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη άιια ( όπσο θάλεη π.ρ. ην mobile netbeans ). Σέινο θαη πνιύ ζεκαληηθή δήισζε είλαη ην public NetLayer btnet : ην NetLayer είλαη ε θιάζε ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε επηθνηλσλία θαη είλαη θαη ε θιάζε ε νπνία ζα ηελ αλαιύζνπκε θαη πην θάησ πην αλαιπηηθά. O δεκηνπξγόο ηνπ MIDlet: public ChatMain() instance = this; Ζ πξώηε κέζνδνο πνπ θαιείηαη όηαλ μεθηλάεη ην πξόγξακκα (MIDlet) : public void startapp() log( "invoke startapp()"); // obtain reference to Display singleton display = Display.getDisplay(this ); // initialize the GUI component, and prompt for name input inputui = new InputUI(); messageui = new MessageUI(); nameui = new NameUI(); display.setcurrent( nameui ); Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 30 από 115

32 Όηη δνύκε ζηελ ζπλέρεηα κε log είλαη γηα ην debug mode θπξίσο θαη ην ηξέρνλ απιά εκθαλίδεη έλα κήλπκα ζην KToolbar θπξίσο γηα ιόγνπο debug λα μέξνπκε ηη έηξεμε ην πξόγξακκα πξηλ θνιιήζεη. Γίλνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηηκή ζηελ κεηαβιεηή display ην ηξέρνλ display έηζη ώζηε εάλ θάλνπκε θάπνηα αιιαγή ζην display ηεο θιάζεο λα γίλεη κε ηελ κηα αιιαγή θαη ζην display ηεο νζόλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα απιά δεκηνπξγνύκε ηηο θόξκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη όπσο βιέπνπκε ζην : display.setcurrent( nameui ); Δκθαλίδνπκε ζηελ νπζία ηελ nameui θόξκα. Ζ νπνία είλαη ε θόξκα πνπ ν ρξήζηεο δίλεη ην όλνκα ηνπ. Γύν ζπλαξηήζεηο πνπ θαινύληαη όηαλ ην πξόγξακκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε παύζεο ή απιά θιείλνπκε ην πξόγξακκα θαη ην θαηαζηξέθνπκε ( θαζαξίδνπκε ηελ κλήκε πνπ έρεη δεζκεύζεη). Ζ παύζε θπξίσο αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη όπσο ζα δνύκε θαη παξαθάησ ην πξόγξακκα ζηελ νπζία βαζίδεηαη ζε παξάιιειν πξνγξακκαηηζκό θαη ιεηηνπξγεί κε Threads νπόηε ππάξρεη πάληα ε πηζαλόηεηα λα θάλνπκε παύζε ην thread ή αιιηώο sleep γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ή κέρξη λα ζπκβεί θάηη άιιν. public void pauseapp() log( "invoke pauseapp()"); public void destroyapp(boolean unconditional) log( "invoke destroyapp()"); Ζ ζπλάξηεζε πνπ θαινύκε όηαλ ηεξκαηίδνπκε ην πξόγξακκα : public static void quitapp() instance.destroyapp(true); instance.notifydestroyed(); instance = null; display = null; Καη ηώξα έρνπκε ηελ ζπλάξηεζε ε νπνία αλαιύεη ηα κελύκαηα ηα νπνία ζα ιάβνπκε από ηελ Bluetooth ζύλδεζε πνπ ζα έρνπκε. Μηα από ηηο θιάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη είλαη θαη ην BTListener ην νπνίν ζηελ νπζία απιά έρεη ηα κελύκαηα ηα νπνία κπνξνύκε λα ιάβνπκε, ηα νπνία ζα δνύκε θαη πην θάησ όηη εκείο ηα νξίδνπκε, απιά γηα ιόγνπο επθνιίαο ηα κελύκαηα πνπ ζηέιλεη ην Bluetooth, θαη όρη κελύκαηα ηνπηθά από ην πξόγξακκα πνπ ζα δνύκε πην θάησ, μερσξίδνληαη κε ζε απηό ην αξρείν. Καη πην θάησ θαίλεηαη ε κέζνδνο πνπ ρεηξίδεηαη απηά ηα κελύκαηα. Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 31 από 115

33 public void handleaction( String event, Object param1, Object param2 ) log("invoke handleaction. action="+event); if ( event.equals( BTListener.EVENT_JOIN ) ) EndPoint endpt = (EndPoint) param1; String msg = endpt.remotename + " joins the chat room"; ChatPacket packet = new ChatPacket(NetLayer.SIGNAL_HANDSHAKE, endpt.remotename, msg ); messageui.msgs.addelement( packet ); messageui.repaint(); else if ( event.equals( BTListener.EVENT_SENT ) ) // nothing to do else if ( event.equals( BTListener.EVENT_RECEIVED ) ) EndPoint endpt = (EndPoint) param1; ChatPacket msg = (ChatPacket) param2; messageui.msgs.addelement( msg ); messageui.repaint(); else if ( event.equals( BTListener.EVENT_LEAVE ) ) EndPoint endpt = (EndPoint) param1; String msg = endpt.remotename + " leaves the chat room"; ChatPacket packet = new ChatPacket(NetLayer.SIGNAL_TERMINATE, endpt.remotename, msg ); messageui.msgs.addelement( packet ); messageui.repaint(); Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 32 από 115

34 Σώξα ηα θνκκάηηα πνπ ρξεηάδεηαη ιίγν πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή καο θαη παξαπάλσ είλαη ηα εμήο : if ( event.equals( BTListener.EVENT_JOIN ) ) else if ( event.equals( BTListener.EVENT_SENT ) ) else if ( event.equals( BTListener.EVENT_RECEIVED ) ) else if ( event.equals( BTListener.EVENT_LEAVE ) ) ε απηέο ηηο if ειέγρνπκε λα δνύκε ηη αθξηβώο κήλπκα ιάβακε από ην Bluetooth. Όπσο είπακε θαη πξηλ ηα κελύκαηα πνπ ζα ιάβνπκε ηα μέξνπκε θαη βξίζθνληαη ζηελ θιάζε BTListener, θαη όπσο θαίλεηαη ειέγρνπκε εάλ ιάβακε κελύκαηα γηα ην εάλ θάπνηνο λένο ρξήζηεο κπήθε ζην chat room ή ζηείιακε ή ιάβακε θάηη ή έθπγε θάπνηνο. Απνθεί θαη πέξα αλάινγα ηη ιάβακε θάλνπκε ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα όηαλ έρνπκε join δεκηνπξγνύκε έλα λέν endpoint θαζώο θαη έλα λέν chat packet ην νπνίν ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηείηαη αξγόηεξα γηα λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ηέινο απηό ην παθέην κπαίλεη ζε έλαλ πίλαθα ν νπνίνο πεξηέρεη όια ηα παθέηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη κέλα repaint() απιά μαλαδεκηνπξγνύκαη ην messageui. EndPoint endpt = (EndPoint) param1; String msg = endpt.remotename + " joins the chat room"; ChatPacket packet = new ChatPacket(NetLayer.SIGNAL_HANDSHAKE, endpt.remotename, msg ); messageui.msgs.addelement( packet ); messageui.repaint(); Καη εάλ δνύκε θαη ηνλ θώδηθα γηα όηαλ ζέινπκε λα ιάβνπκε έλα κήλπκα παξαηεξνύκε όηη δελ ιακβάλνπκε θάπνην string αιιά έλα chat packet. EndPoint endpt = (EndPoint) param1; ChatPacket msg = (ChatPacket) param2; messageui.msgs.addelement( msg ); messageui.repaint(); Α.Σ.Δ.Ι. Καβάιας Βηοκεταληθή Πιεροθορηθή ειίδα 33 από 115

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Αλάθηεζε δεδνκέλωλ από ηνλ Microsoft SQL Server κε ηελ ρξήζε ηνπ ADO.NET θαη ζρεηηθέο θιάζεηο. SqlConnection θαη SqlConnectionStringBuilder SqlCommand θαη SqlParameter SqlDataReader

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα