ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ A. Σαµαράς (1), Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Υπ. ιδάκτορας Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ. Α. Γεωργουλάς (2), Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Υπ. ιδάκτορας Τ.Π.Μ..Π.Θ. Α. Βαλσαµίδης (3), Μελετητής Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων Χ. Κουτίτας (1), Καθηγητής Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ. Γ. Ξειδάκις (2), Καθηγητής Τ.Π.Μ..Π.Θ. Ν. Κωτσοβίνος (2), Καθηγητής Τ.Π.Μ..Π.Θ. (1) Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πανεπιστηµιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη (2) Τοµέας Υδραυλικών Έργων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.), ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (.Π.Θ.), Βασ. Σοφίας 12, 671, Ξάνθη (3) Ολυµπιάδος 38, 54633, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία, µελετάται η αλλαγή στην µορφολογία του έλτα του ποταµού Νέστου λόγω της κατασκευής των τριών µεγάλων φραγµάτων κατά µήκος του, στις θέσεις οσπάτη στη Βουλγαρία και Θησαυρός / Πλατανόβρυση στην Ελλάδα. Η εκτίµηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση των ανωτέρω επεµβάσεων γίνεται χρήσει του πακέτου λογισµικού CEDAS, παράλληλα µε την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και µετρήσεων πεδίου για την εξαγωγή ιστορικών και σύγχρονων ακτογραµµών των εκβολών του Νέστου. Τα υπολογιστικά µοντέλα του CEDAS δίνουν τη δυνατότητα εκτίµησης του παράκτιου κυµατικού κλίµατος και της µεταβολής της ακτογραµµής, δεδοµένων των µορφολογικών χαρακτηριστικών του πεδίου και των κυµατικών χαρακτηριστικών σε συνθήκες βαθιών ή ενδιάµεσων νερών. Οι εξαχθείσες ακτογραµµές χρησιµοποιούνται ως ακτογραµµές αναφοράς µέσω των οποίων πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι ευαισθησίας και η βαθµονό- µηση των ανωτέρω µοντέλων (Σχ.2), λαµβάνοντας υπ όψιν και την στερεοπαροχή του ποταµού, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί σήµερα και έχει υπολογιστεί από άλλους ερευνητές. Τέλος, τα εισερχόµενα κυµατικά χαρακτηριστικά προέρχονται από εφαρµογές του µοντέλου WAM για το Αιγαίο Πέλαγος που διενεργεί το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Τα αποτελέσµατα των εφαρµογών του CEDAS, τα οποία καταδεικνύουν έλλειµµα φερτών στην άµεση γειτονιά των εκβολών του ποταµού (υπεροχή των διαβρωµένων εκτάσεων κατά 25.8%) και µετατόπιση της κορυφής του έλτα προς τα ανατολικά (Σχ.4), είναι ενδεικτικά του µεγέθους της επίδρασης των επεµβάσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί εντός της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Νέστου στο χώρο των ακτών και αποτελούν οδηγό για τις ενδεικνυόµενες προς την αποκατάστασή τους πρακτικές. 327

2 STUDYING THE HUMAN-INDUCED IMPACTS ON COASTAL MORPHOLOGY. THE CASE OF RIVER NESTOS. A. Samaras (1), Civil Engineer, M.Sc., Ph.D. Candidate, D.C.E., A.U.TH. A. Georgoulas (2), Civil Engineer, M.Sc., Ph.D. Candidate, D.C.E., D.U.TH. A. Valsamidis (3), Designer of Hydraulic and Port Works C. Koutitas (1), Professor, D.C.E., A.U.TH. G. Xeidakis (2), Professor, D.C.E., D.U.TH. N. Kotsovinos (2), Professor, D.C.E., D.U.TH. (1) Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering (D.C.E.), Aristotle University of Thessaloniki (A.U.TH.), University Campus, 54124, Thessaloniki (2) Division of Hydraulic Works, Department of Civil Engineering (D.C.E.), Democritus University of Thrace (D.U.TH.), Vas. Sofias 12, 671, Xanthi (3) Olympiados 38, 54633, Thessaloniki ABSTRACT Coastal morphology alterations at the Nestos River estuary are studied in the present work, due to the three large dams construction at the sites of Dospati in Bulgaria and Thisavros / Platanovrysi in Greece. The above mentioned interventions impact is estimated using the commercial software package CEDAS, along with the processing of satellite images and field measurements in order to extract past and contemporary shorelines of the area. The computational models of CEDAS produce estimates of the wave climate and the shoreline change in coastal areas, given the field morphological characteristics and the wave characteristics for deep or intermediate water conditions. The extracted shorelines are used as reference shorelines in the sensitivity tests and the calibration of the above models (Fig.2), also taking into account the riverine sediment discharge for the present conditions, as estimated from other researchers. Finally, the input wave data are application results of the model WAM performed for the Aegean Sea by H.C.M.R.. The application results of CEDAS demonstrate a sediment budget deficit in the direct vicinity of Nestos mouth (eroded areas overbalance of 25.8%) and a displacement of the river s delta peak to the Εast (Fig.4). They are deemed to be clearly indicative of the impact the works in the Nestos hydrological basin had on the coastal area and constitute a guide for the advisable restoration practices. 328

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα έργα αναρρύθµισης των πληµµυρικών απορροών σε υδρολογικές λεκάνες ποταµών είναι ένα από τους βασικότερους τρόπους επέµβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον των ακτών, καθώς είναι γεγονός ότι οι ποταµοί σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή φερτών υλών στον παράκτιο χώρο. Η κατασκευή φραγµάτων, συγκεκριµένα, ανακόπτει τη φυσική ροή και οδηγεί σε παγίδευση τεράστιων ποσοτήτων φερτών υλών στους ταµιευτήρες τους. Η συσχέτιση της µε το φαινόµενο της παράκτιας διάβρωσης άργησε να εντοπιστεί, κυρίως λόγω της µεγάλης χωρικής κλίµακας επίδρασης της, αφού είναι δυνατόν φράγµατα σε απόσταση εκατοντάδων χιλιοµέτρων από τις ακτές να συµµετάσχουν καταλυτικά στη διαµόρφωση του εκεί ισοζυγίου φερτών. Στην παρούσα εργασία το φαινόµενο µελετάται -µέσω υπολογιστικών µοντέλων- για τον ποταµό Νέστο στη Βόρεια Ελλάδα. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή µελέτης εντάσσεται γεωγραφικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ευρισκόµενη κατά προσέγγιση στο δυτικό όριο της, σε γεωγραφικές συντεταγµένες 24.8 Α και 4.8 Β (Σχ.1). Σχήµα 1. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής των εκβολών του Νέστου (Google Maps, ιδία επεξεργασία) Figure 1. Map of the wider Nestos estuary area (Google Maps, privately processed) 329

4 Το κύριο µορφολογικό χαρακτηριστικό της είναι το εκτεταµένο έλτα του ποταµού, όπως έχει διαµορφωθεί διαχρονικά από τις ποτάµιες αποθέσεις φερτών. 2.2 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ ορυφορικές Εικόνες Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξαγωγή της ακτογραµµής του 21 από τις δορυφορικές εικόνες, µπορεί να διακριτοποιηθεί σε τρία στάδια (Γεωργουλάς, 28). Στο πρώτο στάδιο δηµιουργούνται τα σχηµατικά πολύγωνα (shape files) που καθορίζουν τις υπό µελέτη περιοχές και επιλέγονται οι ακατέργαστες δορυφορικές εικόνες αρχείου QuickBird από το έτος 22, οι οποίες εµπεριέχουν τις περιοχές που καθορίζονται από τα πολύγωνα. Η χωρική ανάλυση των εικόνων που χρησιµοποιούνται είναι.6 m. Στο δεύτερο στάδιο πραγµατοποιείται η ορθοαναγωγή των δορυφορικών εικόνων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παραµορφώσεις των πρωτογενών δεδοµένων. Η διαδικασία ορθοαναγωγής µιας QuickBird δορυφορικής εικόνας, υλοποιείται χρήσει του λογισµικού LPS 8.7 (Leica Photogrammetry Suite) και µπορεί να κωδικοποιηθεί στα παρακάτω βήµατα: α) δηµιουργία νέου block file και επιλογή των παραµέτρων του δορυφόρου, β) εισαγωγή δορυφορικής εικόνας και εσωτερικός προσανατολισµός, γ) προσδιορισµός των επίγειων σηµείων ελέγχου gcps (ground control points) στη δορυφορική εικόνα, δ) προσδιορισµός υψοµέτρου για κάθε gcp από γνωστό Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους ( DTM - Digital Terrain Model), ε) επαναδειγµατοληψία (resample) της εικόνας στις διορθωµένες διαστάσεις της (corrected XYZ) και στ) έλεγχος και αξιολόγηση της ορθοαναγωγής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ακρίβεια της ορθοαναγωγής που επιτυγχάνεται µε την συγκεκριµένη διαδικασία προσεγγίζει το 1. m. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο πραγµατοποιείται η ψηφιακή επεξεργασία των ορθοδιορθωµένων εικόνων και η εξαγωγή της θέσης της ακτογραµµής. Η διαδικασία υλοποιείται χρήσει του προγράµµατος ArcMap του λογισµικού Arc GIS Desktop 9.2 της εταιρείας ESRI (ESRI, 27) και µπορεί να κωδικοποιηθεί στα παρακάτω βήµατα: α) συνδυασµός των ορθοδιορθωµένων εικόνων σε ένα µωσαϊκό εικόνων που αναπαριστά ολόκληρη την περιοχή δοκιµής και εισαγωγή του εν λόγω µωσαϊκού σε σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87, β) ρύθµιση της τετρακάναλης (4-band) δορυφορικής εικόνας έτσι ώστε να φανεί στην οθόνη το υπέρυθρο κανάλι της στο οποίο είναι χρωµατικά πιο αισθητός ο διαχωρισµός της στεριάς από την θάλασσα και στη συνέχεια κατηγοριοποίηση των εικονοκυττάρων (pixel classification) χρησιµοποιώντας τo ίδιο κανάλι προκειµένου να γίνει αυτόµατα διαχωρισµός των pixel νερού και στεριάς (µέθοδος γνωστή και ως κατηγοριοποίηση Natural Breaks/Jenks του εργαλείου Spatial Analyst ), γ) αυτόµατη εισαγωγή της ακτογραµµής στο όριο διαχωρισµού της κατηγοριοποίησης, χρησιµοποιώντας το εργαλείο Draw Contour και δ) έλεγχος του αποτελέσµατος, ανίχνευση πιθανών λαθών και διόρθωση τους. Για λόγους πληρότητας ακολουθείται και δεύτερη µεθοδολογία ανάλυσης (Γεωργουλάς, 28), τα αποτελέσµατα της οποία πρακτικά ταυτίζονται µε αυτά της προαναφερθείσας Τοπογραφικές Μετρήσεις D-GPS Η ακτογραµµή του 27 εξήχθη από τοπογραφικές µετρήσεις τις οποίες πραγµατοποίησε η 33

5 ερευνητική οµάδα. Οι εν λόγω µετρήσεις πραγµατοποιούνται µε την βοήθεια ενός συστήµατος D-GPS υψηλής ανάλυσης, το οποίο αποτελείται από δυο δέκτες GPS, ένα στατικό δέκτη ο οποίος τοποθετείται σε κάποιο από τα εγκατεστηµένα τριγωνοµετρικά σηµεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και έναν κινούµενο δέκτη ο οποίος αποτυπώνει την ακτογραµµή στο πεδίο. Τα αποτυπωµένα σηµεία κατά µήκος της ακτογραµµής που καταγράφονται από τον κινούµενο δέκτη, µετατρέπονται κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας σε αρχεία µορφής *.dwg του σχεδιαστικού προγράµµατος AutoCAD της εταιρείας Autodesk. Η σύγκριση των ακτογραµµών εξασφαλίζεται µέσω της µεταφοράς των δεδοµένων στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων µε αυτό των δορυφορικών εικόνων (ΕΓΣΑ 87). 2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ Το πακέτο λογισµικού CEDAS Από το πακέτο λογισµικού CEDAS (Coastal Engineering Design & Analysis System), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Veri-Tech, στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται το NEMOS. Το NEMOS (Nearshore Evolution Modeling System) είναι ένα σύνολο υπολογιστικών µοντέλων που λειτουργούν ως σύστηµα µε σκοπό την µακροπρόθεσµη περιγραφή της µεταβολής της ακτοµορφολογίας υπό τη δράση των κυµατισµών, λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση τεχνικών έργων και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. τεχνητός εµπλουτισµός ακτών). Το ΝΕΜΟS αποτελείται από τα βασικά µοντέλα STWAVE (κυµατικό µοντέλο) και GENESIS (µοντέλο µεταβολής ακτογραµµής), ενώ περιλαµβάνει και βοηθητικούς κώδικες για τη διαχείριση δεδοµένων και αποτελεσµάτων. Το STWAVE (Steady-State Spectral Wave) είναι ένα φασµατικό κυµατικό µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη της γένεσης και της προώθησης κυµατισµών σε παράκτια πεδία τυχαίας βυθοµετρίας, προσοµοιώνοντας τους µηχανισµούς της ρήχωσης και της διάθλασης (είτε λόγω µεταβολής της βυθοµετρίας είτε λόγω επίδρασης των παράκτιων ρευµάτων), τους µηχανισµούς της θραύσης και της περίθλασης, την ανάπτυξη ανεµογενών κυµατισµών και την ανακατανοµή και απόσβεση της ενέργειας στις κορυφές των κυµατισµών λόγω της δράσης του ανέµου. Το µοντέλο απαιτεί την ύπαρξη ενός κυµατικού φάσµατος για την προσοµοίωση των οριακών συνθηκών προς την ανοιχτή θάλασσα και βασίζεται στην παραδοχή ότι οι σχετικές φάσεις των φασµατικών συνιστωσών είναι τυχαίες, καθιστώντας αδύνατο -για το λόγο αυτό- τον εντοπισµό τους ( phase-averaged model). Οι εξισώσεις που εφαρµόζονται στο STWAVE περιγράφονται αναλυτικά από το USACE (1999). Το GENESIS (Generalized Model for Simulating Shoreline Change) είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης της µεταβολής της ακτογραµµής και περιγράφει τις αλλαγές στη θέση της που οφείλεται στις χωρικές και χρονικές διαφορές της παράκτιας στερεοµεταφοράς. Οι αλλαγές που οφείλονται στην εγκάρσια στερεοµεταφορά λόγω ακραίων συµβάντων ή εποχιακών µεταβολών στο κυµατικό κλίµα δεν περιγράφονται, καθώς είτε θεωρείται ότι αλληλοαναιρούνται όταν µελετάται µία ευρεία χρονική περίοδος, είτε -στην περίπτωση νέων κατασκευών- θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα µια σχετικά άµεση µετάβαση από την κατάσταση της ανισορροπίας σε αυτήν της ισορροπίας. Η παράλληλη στην ακτή στερεοµεταφορά Q υπολογίζεται από την εµπειρική εξίσωση (USACE, 1989): 331

6 2 ( H C ) a sin( 2 θ ) a cos( θ ) H Q = g b 1 bs 2 bs x (1) όπου: b δείκτης που προσδιορίζει την κατάσταση της θραύσης, H το ύψος κύµατος, a 1 και a 2 αδιάστατες παράµετροι εξαρτώµενες από χαρακτηριστικά του πεδίου και εµπειρικές παραµέτρους, θ bs η γωνία των θραυόµενων κυµατισµών ως προς την ακτογραµµή και x η απόσταση κατά µήκος αυτής. Σηµειώνεται ότι µέσω της εξισ.(1) υπολογίζεται η στερεοµεταφορά οφειλόµενη µόνο στη λοξή πρόσπτωση και θραύση των κυµατισµών, χωρίς να είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη η επίδραση του ανέµου, των ρευµάτων και άλλων παραγόντων. Η αρχή διατήρησης της µάζας τροποποιείται ώστε να περιγράψει το ρυθµό µεταβολής της ακτογραµµής στο µοντέλο µέσω της εξίσωσης (USACE, 1989): b y + t D B 1 + D C Q q = x (2) όπου: y η θέση της ακτογραµµής, D B το ύψος του µετώπου της ακτής, D C το βάθος ενεργούς στερεοµεταφοράς και q η ειδική στερεοπαροχή πηγής/παγίδας φερτών υλών εδοµένα εφαρµογών Για την εφαρµογή των µοντέλων του NEMOS, είναι απαραίτητη η γνώση των µορφολογικών και κυµατικών χαρακτηριστικών του πεδίου. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά εξάγονται από χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ναυτικού (βυθοµετρία) και πρόσφατες παρατηρήσεις πεδίου (χαρακτηριστική διάµετρος κόκκων), ενώ οι ακτογραµµές -όπως ήδη αναφέρθηκε- εξάγονται από δορυφορικές εικόνες QuickBird και τοπογραφικές µετρήσεις D-GPS. Όσον αφορά τα κυµατικά χαρακτηριστικά, χρησιµοποιούνται χρονοσειρές σηµαντικού ύψους, περιόδου και διεύθυνσης κύµατος για την χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 1995 µέχρι το εκέµβριο του 24, κατόπιν ανάλυσης και κατάλληλης επεξεργασίας. Πρόκειται για αποτελέσµατα αριθµητικών µοντέλων που έχουν εφαρµοστεί στο Βόρειο Αιγαίο από Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, για την προαναφερθείσα περίοδο και µε χρονικό βήµα καταγραφής 3 ώρες. Τέλος, οι τιµές παροχής φερτών στις εκβολές του ποταµού Νέστου προέρχονται από µελέτη της Ανδρεαδάκη (28), στην οποία υπολογίστηκε µέσω µαθηµατικών µοντέλων η στερεοπαροχή προερχόµενη από το σύνολο της λεκάνης απορροής του ποταµού, λαµβάνοντας υπόψη και την επίδραση του τµήµατος αυτής που ανήκει στη Βουλγαρία. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται οι εκτιµήσεις για την στερεοπαροχή που οφείλεται στη λεκάνη απορροής κατάντη του φράγµατος της Πλατανόβρυσης και µέχρι τις εκβολές (το τµήµα δηλαδή που συνεισφέρει σε φερτά στη σηµερινή κατάσταση). Από την συνολική ποσότητα των tons/yr, θεωρείται ότι µόνο το 2% αντιστοιχεί σε χονδρόκοκκο υλικό το οποίο συνεισφέρει στη µεταβολή της ακτογραµµής. 332

7 2.3.3 Έλεγχοι ευαισθησίας Καθώς στους υπολογισµούς του µοντέλου GENESIS υπεισέρχονται ένα σύνολο παραµέτρων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του πεδίου και την µεταφορά φερτών, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη η επιλογή αυτών που θα αναπαριστούν µε ακρίβεια την πραγµατικότητα. Για το λόγο αυτό, βάσει των ακτογραµµών για τα έτη 21 και 27 και της στερεοπαροχής του ποταµού, διενεργήθηκαν µία σειρά από ελέγχους ευαισθησίας του µοντέλου για αυτή την περίοδο, έτσι ώστε η ακτογραµµή του 27 που προκύπτει ως αποτέλεσµα της προσοµοίωσης να προσεγγίζει την ακτογραµµή αναφοράς για το ίδιο έτος. Οι παράµετροι οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως µεταβλητές στους παραπάνω ελέγχους ήταν: α) η µέση διάµετρος κόκκων D 5, β) το ύψος µετώπου της ακτής d b, γ) το βάθος ενεργούς στερεοµεταφοράς d c και δ) οι συντελεστές βαθµονόµησης της παράκτιας στερεοµεταφοράς K1 και K2. Η επιλογή των τιµών των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην τελική εφαρµογή, βασίστηκαν στην προσοµοίωση της οποίας τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχ.2. Αυτές οι τιµές ήταν: D 5 =.25mm, d b =1.m, d c =7.m, K1=.1 και K2=.13. Άξονας x στο GENESIS [m] Ποταµός Νέστος Άξονας y στο GENESIS [m] ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Αρχική Ακτογραµµή (21) T = 6 έτη (27) - προσοµοίωση T = 6 έτη (27) - µετρήσεις 5 6 Σχήµα 2. Μεταβολή της ακτογραµµής στην περιοχή των εκβολών του Νέστου για προσοµοίωση 6 ετών (έλεγχος ευαισθησίας) χρήσει του µοντέλου GENESIS Figure 2. Shoreline change at Nestos estuary for a 6-year simulation (sensitivity test) using GENESIS model Είναι εµφανές, ότι για την περιοχή κοντά στις εκβολές του ποταµού -αλλά κα στα ανατολικά της- τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης και οι µετρήσεις πρακτικά συµπίπτουν. Στα δυτικά, αντίθετα, υπάρχουν διαφορές, µε τις µετρήσεις να υποδεικνύουν απότοµες µεταβολές σχηµατισµών διάβρωσης και απόθεσης φερτών. Ωστόσο, η σύγκλιση µεταξύ των ακτογραµµών κρίνεται ικανοποιητική. Οι εµφανιζόµενες διαφορές δυτικά των εκβολών δεν είναι δυνατόν να προσοµοιωθούν από το GENESIS δεδοµένης της αρχικής 333

8 ακτογραµµής (21) και µπορεί να αποδοθούν, είτε στους περιορισµούς του µοντέλου (USACE, 1989), είτε στην αδυναµία περιγραφής από τα διαθέσιµα κυµατικά δεδοµένα ακραίων συµβάντων, τα οποία πιθανόν να έπληξαν την περιοχή µε µικρή χρονική απόκλιση από την ηµέρα των µετρήσεων προκαλώντας σηµαντικές µεταβολές στο παράκτιο ισοζύγιο φερτών. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KYMATIKOY ΜΟΝΤΕΛΟΥ Το κυµατικό µοντέλο STWAVE εφαρµόστηκε αφού ολοκληρώθηκαν η επεξεργασία και ανάλυση των κυµατικών δεδοµένων και των δεδοµένων πεδίου χρήσει των βοηθητικών µοντέλων του NEMOS. To STWAVE δέχεται ως εισερχόµενα κατευθυντικά φάσµατα από διακριτές οµάδες κυµατικών γεγονότων και παράγει αποτελέσµατα για το καθένα από αυτά. Στο Σχ.3 παρουσιάζονται αποτελέσµατα του µοντέλου για ένα χαρακτηριστικό κυµατικό γεγονός. Σχήµα 3. Πεδίο ύψους και διανυσµάτων κατεύθυνσης κύµατος για χαρακτηριστικά κυµατικού γεγονότος H=2.5m / T=5.sec / Dir=62.98deg Figure 3. Wave height contours and wave direction vector field for simulated wave event characteristics H=2.5m / T=5.sec / Dir=62.98deg Σε αυτό διακρίνεται καθαρά η επίδραση των φαινοµένων διάθλασης και περίθλασης στο κυµατικό πεδίο, κοντά στην ακτή και στην κυµατική σκιά του έλτα του ποταµού αντίστοιχα. Τα εξερχόµενα του STWAVE, µέσω κατάλληλα διαµορφωµένου αρχείου, χρησιµοποιούνται στη συνέχεια στο µοντέλο GENESIS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ Τα αποτελέσµατα της τελικής εφαρµογής του GENESIS παρουσιάζονται στο Σχ

9 Άξονας x στο GENESIS [m] ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ποταµός Νέστος Αρχική ακτογραµµή (21) T = 1 έτη (211) T = 2 έτη (221) T = 4 έτη (241) Άξονας y στο GENESIS [m] Άξονας x στο GENESIS [m] Y(T) - Y() < Y(T) - Y() > διάβρωση πρόσχωση Εκβολές ποταµού Νέστου T = έτη (21) T = 1 έτη (211) T = 2 έτη (221) T = 4 έτη (241) Μεταβολή ακτογραµµής "Y(T)-Y()" [m] Σχήµα 4. Μεταβολή της ακτογραµµής και ποσοτικοποίηση της στην περιοχή των εκβολών του Νέστου για προσοµοίωση 4 ετών χρήσει του µοντέλου GENESIS Figure 4. Shoreline change and its quantification at Nestos estuary for a 4-year simulation using GENESIS model Από τη µελέτη τους προκύπτει η ύπαρξη διαβρωτικών φαινοµένων στις εκβολές του Νέστου µε ταυτόχρονη µετατόπιση της κορυφής του έλτα προς τα ανατολικά (αντίστοιχη µετατόπιση εντοπίζεται σε µικρότερη κλίµακα και στα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης των 6 ετών). Οι τάσεις µετατόπισης της ακτογραµµής παρουσιάζονται ηπιότερες εκατέρωθεν αυτής της περιοχής, µε τη δράση των κυµατισµών να εξοµαλύνει τις όποιες απότοµες αλλαγές στη µορφολογία. Στην άµεση γειτονιά των εκβολών του ποταµού 335

10 (µεταξύ x=55m και x=7m) η συνολικά προσχωµένη επιφάνεια υπολογίζεται ίση µε m 2 και η συνολικά διαβρωµένη επιφάνεια ίση µε m 2, καταδεικνύοντας ένα πλεόνασµα διάβρωσης της τάξης του 25.8%. Για το σύνολο του υπολογιστικού πεδίου οι αντίστοιχες εκτάσεις ανέρχονται σε m 2 και m 2, µε εµφανή την επίδραση της περιοχής µεταξύ x=85m και x=1m, όπου το µοντέλο µέσω της απόθεσης υλικού οµαλοποιεί την αρχική ακτογραµµή. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία έρχεται σε συνέχεια προηγούµενων ερευνητικών προσπαθειών (Σαµαράς, 26, Samaras and Koutitas, 27) για την περιγραφή της συσχέτισης µεταξύ των επεµβάσεων στη λεκάνη απορροής του Νέστου και τις µεταβολές στη µορφολογία των εκβολών του µέσω υπολογιστικών µοντέλων. Η βελτίωση της ακρίβειας των διαθέσιµων δεδοµένων (ακτογραµµές, στερεοπαροχή ποταµού, κυµατικό κλίµα) συµβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας των εξαγόµενων αποτελεσµάτων, ενώ παράλληλα το όλο εγχείρηµα αποτελεί µία πλήρη και σύνθετη εφαρµογή του λογισµικού CEDAS, µε σαφή χρησιµότητα σε θέµατα διαχειριστικής πρακτικής σε λεκάνες απορροής. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρεαδάκη, Μ. (28). Υπολογισµός της µέσης ετήσιας στερεοµεταφοράς του ποταµού Νέστου, πριν και µετά την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων χρησιµοποιώντας το µοντέλο RUNERSET. Τεχνική Έκθεση Τ Τ.Π.Μ.,.Π.Θ., Ξάνθη. Γεωργουλάς, Α. (28). Χρονική εξέλιξη της θέσης της ακτογραµµής σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε χρήση αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων και τοπογραφικών µετρήσεων D-GPS. Τεχνική Έκθεση Τ Τ.Π.Μ.,.Π.Θ., Ξάνθη. ESRI. (27). ArcGIS Desktop Help 9.2. [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2] Google Maps. [http://www.maps.google.com] Σαµαράς, Α. (26). ιερεύνηση επίδρασης στην ακτοµορφολογία των επεµβάσεων στην ανάντη υδρολογική λεκάνη. Η περίπτωση του Νέστου. ιπλωµατική Εργασία. Π.Μ.Σ. Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη, Τ.Π.Μ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Samaras, A. and Koutitas, C. (27). Modelling the impact on coastal morphology of the water management in transboundary river basins. The case of River Nestos. Proceedings of the 4 th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia, June 4-8, 27. U.S. Army Corps of Engineers (USACE). (1989). GENESIS: Generalized model for simulating shoreline change. Report 1 - Technical Reference. USACE, Washington, D.C. U.S. Army Corps of Engineers (USACE). (1999). STWAVE: Steady-State Spectral Wave Model. Report 1 - User s Manual for STWAVE Version 2.. USACE, Washington, D.C. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο Α. Σαµαράς είναι Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Η έρευνα ενισχύθηκε οικονοµικά από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Beachmed-e (26-28) 336

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Ξειδάκης Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. 1.0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π. Γαλιατσάτου, Υποψήφια ιδάκτορας Α.Π.Θ Α. Σαµαράς, Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ Π. Πρίνος, Καθηγητής Α.Π.Θ Εργαστήριο Υδραυλικής, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 29 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ Καραμπάς Θ.Β. Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ε. ουκάκης, Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 155 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro 9.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μάρης Φ. - Παπαρρίζος Σ. Τα κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική βαθυμετρία

Δορυφορική βαθυμετρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δορυφορική βαθυμετρία Διάλεξη 12 Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 2/23/2012

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 2/23/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Κανονικοί Κυματισμοί 1. Γραμμικοί και μη γραμμικοί κανονικοί κυματισμοί. Επανάληψη εννοιών. Προσομοίωση 2. Μετάδοση Κυματισμών μέσω μαθηματικών ομοιωμάτων. Ρήχωση

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ INVESTIGATION OF EROSION AT THE CAPE OF RHODOS AND DEFENCE MEASURES

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ INVESTIGATION OF EROSION AT THE CAPE OF RHODOS AND DEFENCE MEASURES ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Κομπιάδου Κ. 1, Χατήρης Γ.Α. 2, Ανδρουλιδάκης Γ. 1, Σιούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΓΓΟΥΛΗ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ (2) Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

"Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση"

Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Α. Τσιχριντζής Laboratory of Ecological Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

και M.A. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ι. Παναγόπουλος ΥΔ Ε.Μ.Π. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010

και M.A. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ι. Παναγόπουλος ΥΔ Ε.Μ.Π. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Διάβρωση και Yφαλμύριση λ ύ Yπογείων ί Yδάτων M.A. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ι. Παναγόπουλος ΥΔ Ε.Μ.Π. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 1 Γενικά Περιβάλλον: Βασικός ρυθμιστής της ανθρώπινης ανάπτυξης Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χριστόφορος Γ. Κουτίτας*, Αχιλλέας Γ. Σαμαράς**

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ψηφιοποίηση χρονοσειρών

Εισαγωγή - ψηφιοποίηση χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή - ψηφιοποίηση χρονοσειρών Ε. Ρόζος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης: Η περίπτωση της περιοχής του Πλαταμώνα.

Προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης: Η περίπτωση της περιοχής του Πλαταμώνα. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 715 Προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης: Η περίπτωση της περιοχής του Πλαταμώνα. Ζωή Κωνσταντίνου 1, Γιάννης Ν. Κρεστενίτης 1 & Χρήστος Αναγνώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο 2.7.3 Γεωαναφορά raster αρχείου Τα φηφιδωτά (raster) δεδοµένα προέρχονται κυρίως από σαρωµένους χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι σαρωµένοι χάρτες δεν περιέχουν καµία πληροφορία συντεταγµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta.

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΛΩΝ π. ΝΕΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Character of the area

Character of the area Location Shoreline length (Km) Character of the area Short-term rate (m/y) Kos island 0.7 Sandy beach -1.12 Kos island 0.3 Touristic beach -2.30 Kos island 2.8 Remote beach -1.70 Kos island 2.5 Beach /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου Στεφανίδου Ευδοξία 1, Παπαθεοδώρου Κων/νος 2, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 3, Ευαγγελίδης Κων/νος 4 (1) Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα