ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ (ΛΟΓ.11) Α.2 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΘ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ Α.2α ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΩΘΣ Α.2β ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ Α.2γ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ Α.2δ ΕΛΕΥΘΕΘ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ Α.3 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ Α.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ Β. ΛΟΙΡΟΣ ΡΑΓΙΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Β1. ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 13) Β2. ΕΡΙΡΛΑ & ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 14) Γ. ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 15) Δ. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 16) Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ε.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ 17, 34 & 44) Ε.2 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΟΓΑΦΩΝ ΡΑΓΙΑΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ &ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.2 α ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.2 α.i ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ I ΗΩΘΣ & ΟΜΑΔΙΚΩΝ 1/85

2 Ε.2.α.ii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED) E.2.α.iii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ Ε.2.α.iv ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ Ε.2.α.v ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΕΝΕΣ Ε.2.α.vi ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ Ε.2.β ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.2.β.i ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΗΩΘΣ Ε.2.β.ii ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ UNIT LINKED Ε.2.β.iii ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ Ε.2.β.iv ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ Ε.2.β.v ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΘΝ ΕΛΕΥΘΕΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ Ε.2.γ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ε.2.γ.i ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι ΗΩΘΣ Ε.2.γ.ii ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED) E.2.γ.iii ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ E.2.γ.i ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΣΤ. ΧΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 30) Ζ. ΓΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 31) Η.1 ΓΑΜΜΑΤΙΑ Η.2. ΕΡΙΤΑΓΕΣ Η. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 32) Θ. ΧΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΟΙ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 33) Ι. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 35) ΙΑ. ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΚΤΗΣΗΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 36) ΙΒ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΛΗΞΙΡΟΘΕΣΜΑ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 37) 2/85

3 ΙΓ. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 38) ΙΓ.1 ΙΓ.1.α ΙΓ.1.β ΙΓ.1.γ ΙΓ.1.δ ΙΓ.1.ε ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΧΘΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΚΛΑΔΟΣ ΗΩΘΣ UNIT LINKED ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΡΩΝ ΗΘΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΜΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΕΝΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΙΔ. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 50) ΙΕ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 57) ΙΣΤ. ΣΥΓΚΙΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ 26/02/2010 ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31/03/2011. ΙΖ. ΑΛΛΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΔΙΚΑΣΤΗΙΑ 3/85

4 ΙΣΤΟΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΙΑΣ Θ εταιρία COMMERCIAL VALUE A.A.E προιλκε από τθν ςυγχϊνευςθ δι απορροφιςεωσ των εταιριϊν: COMMERCIAL UNION, SCOPLIFE, GOTA INTERNATIONAL, NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.ΓΑ & ΝΟRDSTERN COLONIA HELLAS A.E.A.Z Οι 6 αυτζσ εταιρίεσ λειτοφργθςαν, από το 2002 οπότε ζγινε θ πρϊτθ απορρόφθςθ ζωσ και το 2004, με ανεξάρτθτα μθχανογραφικά ςυςτιματα. Ο πρϊτοσ ενοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ ςυντάχκθκε και δθμοςιεφκθκε για τθν περίοδο 01/07/ /12/2002. Για το διάςτθμα από 01/01/2002 ζωσ 30/06/2002 ςυντάχκθκαν και δθμοςιεφκθκαν ιςολογιςμοί μεταςχθματιςμοφ. Ζωσ το 2004 οι εταιρίεσ αυτζσ λειτουργοφςαν ωσ υποκαταςτιματα, με ζδρα ςτθν οδό Μιχαλακοποφλου 174 Ακινα. Το πρϊτο ενοποιθμζνο ιςοηφγιο των ςτοιχείων ενεργθτικοφ-πακθτικοφ υπάρχει ςτθν χριςθ Ακολουκοφν όλα τα ΦΕΚ ςυγχωνεφςεων : 1) ΦΕΚ 145/8/1/2002 Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ τθσ εταιρίασ SCOPLIFE από τθν Εταιρία COMMERCIAL UNION LIFE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΩΘΣ 2) ΦΕΚ 2546/8/4/2002 Μετονομαςία τθσ COMMERCIAL UNION LIFE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΩΘΣ ςε COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΗΩΘΣ 3) ΦΕΚ 171/10/1/2003 Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ των εταιριϊν από τθν εταιρία GOTA INTERNATIONAL και μετονομαςία ςε COMMERCIAL VALUE A.A.E. των εταιριϊν: 1- NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦ.ΗΩΘΣ 2- UNITED ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ 3- NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 4- COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΗΩΘΣ 4/85

5 Α. ΑΚΘΝΗΤΑ A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΚΤΙΙΑ) Α.1.α ΓΗΡΕΔΑ- ΟΙΚΟΡΕΔΑ ΛΟΓ ,70 α. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ Οικόπεδα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικοπζδων ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26/02/2010 ΑΘΘΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ ΜΙΧ/ΛΟΥ 35- Αϋ Ο ,74 ΑΘΘΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ ΜΙΧ/ΛΟΥ 35- Βϋ Ο ,26 ΑΘΘΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ,00 ΑΘΘΝΑ Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ ,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ ,00 ΜΑΟΥΣΙ ΑΝΑΛ.ΟΙΚΟΡ.ΚΕΝΤΙΚΟΥ - ΚΘΦΙΣΙΑΣ ,00 ΑΘΘΝΑ ΛΕΚΚΑ ,00 ΑΘΘΝΑ Λ.ΚΘΦΙΣΙΑΣ ,00 ΑΘΘΝΑ Λ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 88Α ,00 ΑΘΘΝΑ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ,00 ΑΘΘΝΑ ΡΑΤΘΣΙΩΝ ,70 ΑΘΘΝΑ ΜΑΚΘ ,00 ΑΓΟΛΙΔΑ ΑΓΟΣ ΘΕΣΘ "MAZI" 6.000,00 ΑΓΟΛΙΔΑ ΑΓΟΣ ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ "ΝΤΟΥΣΑ" Ν.ΜΙΔΕΑΣ 2.000,00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΓΟΣ ΜΑΚΑΚΩΜΘ 5.806,00 ΡΑΦΟΣ ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΚΕΔΑΕΣ ,00 ΟΥΜΑΝΙΑ FRUMUSANI-CALARASI ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 To παραπάνω ποςό ςυμφωνεί και με το μθτρϊο παγίων τθσ Εταιρίασ 5/85

6 Α1.β ΚΤΙΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ-ΛΟΓ ,93 Το αναφερόμενο ποςό είναι ςφμφωνο με το μθτρϊο παγίων. Ζχουν υπολογιςκεί οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ από 01/01 ζωσ 26/2/2010. β. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ Κτίρια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτιρίων ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010 ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ τθν 26/2/2010 ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010 ΑΘΘΝΑ Β.ΣΟΦΙΑΣ , , ,56 ΑΘΘΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 35 -Α ΟΟΦΟΣ , , ,75 ΑΘΘΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 35 -Β ΟΟΦΟΣ , , ,34 ΑΘΘΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ , , ,07 ΘΕΣ/ΝΙΚΘ ΕΛ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ , , ,20 ΑΘΘΝΑ ΜΑΚΘ , , ,47 ΑΘΘΝΑ ΚΘΦΙΣΣΙΑΣ 64 Α ΟΟΦΟΣ , , ,93 ΑΘΘΝΑ ΡΑΤΘΣΙΩΝ , , ,02 ΑΘΘΝΑ ΛΕΚΚΑ , , ,44 ΑΘΘΝΑ ΚΘΦΙΣΙΑΣ , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , ,84 γ. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτιρίων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010 ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ τθν26/2/2010 ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ τθν 26/2/2010 ΑΘΘΝΑ & υποκαταςτιματα Επαρχίασ ΔΙΑΦΟΕΣ , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , ,09 Σθμείωςθ : ο λογαριαςμόσ Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων, αφορά βελτιϊςεισ και προςκικεσ ςε μιςκωμζνα ακίνθτα, ιδιοκτθςίασ τρίτων, τα οποία δεν χριηουν ιδιαίτερθσ αναφοράσ, επειδι δεν ζχουν καμμία αξία. Ανακεφαλαίωςθ πίνακα β+γ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 26/2/2010 ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ τθν 26/2/2010 ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ τθν 26/2/2010 β. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ Κτίρια , , ,84 γ. Λογιςτικι Απεικόνιςθ Λογαριαςμοφ , , ,09 6/85

7 Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , ,93 Α.2 ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται ςτο ςφνολο τθσ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ εταιρίασ. Θ αποτίμθςθ ζχει γίνει ςτθν «αντικειμενικι αξία των ακινιτων», όπωσ προςδιορίηεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν. α) Ακίνητα Εντόσ Ελλάδοσ α/α Κτιςθ Κατθγορία 1 Ιαν-89 2 Ιουλ-90 3 Ιουν-00 1οσ Προφοσ γραφείων & 12 κζςεισ ςτάκμευςθσ 1οσ & 2οσ Προφοσ γραφείων 1οσ Προφοσ γραφείων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ Διεφκυνςθ - Τοποκεςία Τετρ. Μ. Κθφιςίασ 64-1οσ όροφοσ 1.004,84 Μιχαλακοποφλου 35 - Ακινα 786 Ρατθςίων Ακινα 43 4 Δεκ-06 Οικόπεδο Λαμψάκου 3 - Ακινα 190,11 Μακρακϊμθ Φκιϊτιδασ κζςθ 5 Μαϊ-03 Οικόπεδο "Ραλθουριάσ" 4.500,00 6 Δεκ-04 Οικόπεδο Αργολίδα κζςθ Μάηι 6.000,00 7 Δεκ-04 Οικόπεδο Αργολίδα κζςθ Μάηι 2.000,00 8 Ιαν-06 Οικόπεδο & Κτίριο 6 Ορόφων 9 Δεκ-06 Οικόπεδο 10 Σεπ Νοε Δεκ Δεκ-79 3οσ Προφοσ γραφείων Κτίριο Γραφείων 3οσ Προφοσ γραφείων Κτίριο Γραφείων 14 Ιαν-07 Νοε-98 Βας. Σοφίασ 60 - Ακινα 3.563,64 Βας.Σοφίασ 88Α - Ακινα 419,77 Κτίριο ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΘΝΑ 1.403,75 Κτίριο ΔΙΟΝ.ΑΕΟΡΑΓΙΤΟΥ & ΜΑΚΘ 1, ΑΘΘΝΑ 1.225,05 Κτίριο ΚΘΦΙΣΙΑΣ , ΧΑΛΑΝΔΙ 557,67 Κτίριο ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 174, ΑΘΘΝΑ 1.086,99 Κτίριο ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 137 Κλάδοσ Δζςμευςθσ Αντικειμενικι Αξία Κλάδοσ Ηωισ ,18 Κλάδοσ Ηωισ ,60 Κλάδοσ Ηωισ ,00 Κλάδοσ Ηωισ ,55 Ελευκερθ περιουςία 4.343,47 Ελευκερθ περιουςία 7.020,00 Ελευκερθ περιουςία 2.340,00 Ελευκερθ περιουςία - Υποκικθ ,97 Ελευκερθ περιουςία - Υποκικθ ,80 Κλάδοσ Αυτοκινιτου ,84 Κλάδοσ Αυτοκινιτου ,80 Κλάδοσ Αυτοκινιτου ,61 Κλάδοσ Αυτοκινιτου ,16 Κλάδοσ Αυτοκινιτου ,04 Σφνολο (α) ,02 7/85

8 β) Ακίνητα Εξωτερικοφ (*) α/α Κτιςθ Κατθγορία Διεφκυνςθ - Τοποκεςία Τετρ. Μ. 15 Οικόπεδο ουμανία Axintelle , Οικόπεδο ουμανία Frumusani , Οικόπεδο Κφπροσ Κζδαρεσ ,00 Κλάδοσ Δζςμευςθσ Αξία Ελευκερθ περιουςία ,00 Ελευκερθ περιουςία ,00 Ελευκερθ περιουςία ,00 Σφνολο (β) ,00 Γενικό Σφνολο (α) + (β) ,02 (*) Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ των ακινιτων εξωτερικοφ εφαρμόηονται τα κατά τόπουσ ιςχφοντα. Ακολουκεί ανάλυςθ κατά κλάδο αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ : Α.2α ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ (αντικειμενικι αξία) ,33 Από το ςφνολο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και ςφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ τθσ που είχε υποβλθκεί από τθν εταιρία ςτθν Εποπτικι Αρχι, αλλά και ςφμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ COMMERCIAL VALUE δεςμευμζνθ υπζρ κλάδου Ηωισ Ι αναλφεται ςτον ακόλουκο πίνακα. Ακίνθτα ΚλάδουΖωισ α/α Κτιςθ Κατθγορία Διεφκυνςθ - Τοποκεςία Τετρ. Μ. Κλάδοσ Δζςμευςθσ Αντικειμενικι Αξία 1οσ Προφοσ 1 Ιαν-89 γραφείων & 12 κζςεισ Κθφιςίασ 64-1οσ όροφοσ 1.004,84 Κλάδοσ Ηωισ ,18 ςτάκμευςθσ 2 Ιουλ- 90 1οσ & 2οσ Προφοσ γραφείων Μιχαλακοποφλου 35 - Ακινα 786,00 Κλάδοσ Ηωισ ,60 3 Ιουν- 00 1οσ Προφοσ γραφείων Ρατθςίων Ακινα 43,00 Κλάδοσ Ηωισ ,00 4 Δεκ-06 Οικόπεδο Λαμψάκου 3 - Ακινα 190,11 Κλάδοσ Ηωισ , ,33 8/85

9 Α.2β ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Λ.ΖΗΜΙΩΝ 0,00 Δεν υπάρχει δεςμευμζνθ ακίνθτθ περιουςία υπζρ του κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν Α.2γ ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ (αντικειμενικι αξία) ,45 Από τα αναφερόμενα ςτον πίνακα τθσ ςυνολικισ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ εταιρίασ και ςφμφωνα με το μθτρϊο αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ τθσ που είχε υποβλθκεί από τθν εταιρία ςτθν Εποπτικι Αρχι, αλλά και ςφμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ COMMERCIAL VALUE δεςμευμζνθ υπζρ κλάδου Αυτοκινιτων αναφζρεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: α/α Κτιςθ Κατθγορία 3οσ Προφοσ 10 Σεπ-72 γραφείων Κτίριο 11 Νοε-87 Γραφείων 3οσ Προφοσ 12 Δεκ-96 γραφείων Κτίριο 13 Δεκ-79 Γραφείων 14 Ιαν-07 Νοε-98 Διεφκυνςθ - Τοποκεςία Κτίριο ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΘΝΑ Κτίριο ΔΙΟΝ.ΑΕΟΡΑΓΙΤΟΥ & ΜΑΚΘ 1, ΑΘΘΝΑ Κτίριο ΚΘΦΙΣΙΑΣ , ΧΑΛΑΝΔΙ Κτίριο ΜΙΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 174, ΑΘΘΝΑ Κτίριο ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Τετρ. Μ. Κλάδοσ Δζςμευςθσ Αντικειμενικι Αξία Κλάδοσ 1.403,75 Αυτοκινιτου ,84 Κλάδοσ 1.225,05 Αυτοκινιτου ,80 Κλάδοσ 557,67 Αυτοκινιτου ,61 Κλάδοσ 1.086,99 Αυτοκινιτου ,16 Κλάδοσ 137,00 Αυτοκινιτου ,04 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,45 Α.2δ ΕΛΕΥΘΕΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,24 Από το ςφνολο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ εταιρίασ, θ μθ χαρακτθριςμζνθ ακίνθτθ περιουςία κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ τθσ εταιρίασ, ςφμφωνα με το Μθτρϊο Ελεφκερθσ Ρεριουςίασ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα 9/85

10 Μθ Χαρακτθριςμζνα Ακίνθτα Εςωτερικοφ α/α Κτιςθ Κατθγορία 5 Μαϊ-03 Οικόπεδο 6 Δεκ-04 Οικόπεδο 7 Δεκ-04 Οικόπεδο Οικόπεδο & 8 Ιαν-06 Κτίριο 6 Ορόφων Διεφκυνςθ - Τοποκεςία Μακρακϊμθ Φκιϊτιδασ κζςθ "Ραλθουριάσ" Αργολίδα κζςθ Μάηι Αργολίδα κζςθ Μάηι Βας. Σοφίασ 60 - Ακινα Τετρ. Μ. Κλάδοσ Δζςμευςθσ Αντικειμενικι Αξία 4.500,00 Μθ Χαρακτθριςμζνα 4.343, ,00 Μθ Χαρακτθριςμζνα 7.020, ,00 Μθ Χαρακτθριςμζνα 2.340,00 Μθ Χαρακτθριςμζνα 3.563,64 Υποκικθ ,97 9 Δεκ-06 Οικόπεδο Βας.Σοφίασ 88Α - Ακινα 419,77 Μθ Χαρακτθριςμζνα Υποκικθ ,80 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ,24 Μθ Χαρακτθριςμζνα Ακίνθτα Εξωτερικοφ (*) α/α Κτιςθ Κατθγορία 15 Οικόπεδο Οικόπεδο Διεφκυνςθ - Τοποκεςία ουμανία Axintelle ουμανία Frumusani Τετρ. Μ. Κλάδοσ Δζςμευςθσ Αξία Μθ Χαρακτθριςμζνα , Μθ Χαρακτθριςμζνα , Οικόπεδο Κφπροσ Κζδαρεσ Μθ Χαρακτθριςμζνα ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ,00 (*) Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ των ακινιτων εξωτερικοφ εφαρμόηονται τα κατά τόπουσ ιςχφοντα. Ραρατθριςεισ επί τθσ Ελεφκερθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ Για τα Μθ Χαρακτθριςμζνα Ακίνθτα οικόπεδα, τα οποία είναι ςτθν ελεφκερθ περιουςία κατόπιν ελζγχων που πραγματοποιικθκαν από τθν εκκακάριςθ ςτα αρχεία τθσ εταιρείασ επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 88 Α : το οικόπεδο αυτό, αγοράςκθκε με το υπ αρικμόν 2633 τθσ 19/12/2006 αγοραπωλθτιριο ςυμβόλαιο ζναντι τιμιματοσ ,00. Είναι όμορο με αυτό τθσ Λαμψάκου 3, το οποίο είναι δεςμευμζνο υπζρ του Κλάδου Ηωισ και ζχει εκδοκεί θ με αρ. 130/2009 Άδεια ανζγερςθσ πολυϊροφου κτιρίου γραφείων επί των οικοπζδων αυτϊν. Για τθν αγορά του 10/85

11 οικοπζδου θ Commercial Value είχε εκδϊςει εξαςφαλιςμζνο ομολογιακό δάνειο φψουσ ,00 το οποίο κάλυψε εξολοκλιρου θ EFG Eurobank. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαιτιςεωσ ενζγραφθ 1 θ υποκικθ ςτο Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν ποςοφ για ,00 ςτο ακίνθτο επί τθσ οδοφ Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 88 Α και 2 θ υποκικθ ποςοφ ,00 ςτο ακίνθτο επί τθσ οδοφ Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 60. Το ανεξόφλθτο κεφάλαιο, κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, ιταν ,00. Ο Ομολογιοφχοσ προζβθ ςε αναγγελία απαίτθςθσ ςτισ 29/12/2010 για το ποςό των ,37 (ανεξόφλθτο κεφάλαιο πλζον τόκων). Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 60: Το ακίνθτο αγοράςκθκε με το υπ'αρικμ τθσ 23/1/2006 αγοραπωλθτιριο ςυμβόλαιο ζναντι τιμιματοσ ,00. Για τθν εξόφλθςθ του ακινιτου θ εταιρία εξζδωςε εξαςφαλιςμζνο ομολογιακό δάνειο ςυνολικοφ ποςοφ ,00, το οποίο κάλυψε εξολοκλιρου θ Τράπεηα Ρειραιϊσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαιτιςεωσ του Ομολογιοφχου ζγινε εγγραφι υποκικθσ ςτο Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν ποςοφ ,00 ςτο εν λόγω ακίνθτο. Στθ ςυνζχεια ςτισ 1/8/2007 ζγινε πράξθ αλλαγισ του Ομολογιοφχου από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ ςτθν γερμανικι τράπεηα EUROHYPO AG. Το ανεξόφλθτο κεφάλαιο, τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, ιταν ,00. Ο Ομολογιοφχοσ μζςω του δικθγόρου του προζβθ ςε αναγγελία απαίτθςθσ ςτισ 23/12/2010 για το ποςό των ,58 (ανεξόφλθτο κεφάλαιο και λθξιπρόκεςμθ δόςθ με τόκουσ). Axintelle: Ρρόκειται για 790 οικόπεδα ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου τ.μ. ςτο Αxintelle τθσ ουμανίασ, τα οποία περιιλκαν ςτθν κυριότθτα τθσ εταιρίασ με βάςθ τθν με αρικμό 1843/19 Οκτωβρίου 2009 Σφμβαςθ αγοραπωλθςίασ μεταξφ ΧΕRXES PROPERTIES SRL και COMMERCIAL VALUE S.A. Ακινα Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου, ζναντι ,. Οι εκτιμιςεισ που αφοροφςαν ςτα αγροτεμάχια αυτά ιταν α) από τθν εταιρία Real Tech Services φψουσ και β) από τθν εταιρία Parker Lewis φψουσ Από τα ζγγραφα που υπάρχουν ςτθν εταιρία φαίνεται ότι το τελικό ποςό τθσ αγοραπωλθςίασ που αφοροφςε αγορά των μετοχϊν τθσ εταιρίασ Cloverland, τθσ οποίασ μόνο περιουςιακό ςτοιχείο ιταν τα αγροτεμάχια ςτθ ουμανία ιδιοκτθςίασ τθσ κυγατρικισ τθσ Xerxes ανιλκε ςε To ποςό αυτό ιταν μζροσ του ποςοφ που είχε μεταφερκεί ςταδιακά και με διάφορεσ αιτιολογίεσ με εμβάςματα ςτθν Aspis Holdings, χωρίσ όμωσ να γίνει αντίςτοιχθ εγγραφι ςτον Λογαριαςμό 11 των Βιβλίων τθσ εταιρίασ, του νζου αυτοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ Εκκακάριςθ, μζςω τθσ ςυνεργαηόμενθσ δικθγορικισ εταιρίασ ςτθ ουμανία, διαπίςτωςε ότι : 11/85

12 Τα 790 οικόπεδα ςτο Axintelle, αναφζρονται ςτο Κτθματολόγιο τθσ ουμανίασ, ωσ ιδιοκτθςία του υποκαταςτιματοσ τθσ Commercial Value ςτο Βουκουρζςτι. 1. Θ αξία των εν λόγω οικοπζδων πρζπει να κεωρθκεί ωσ θ αναγραφόμενθ ςτουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ ιτοι Για τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ δεν υπάρχει απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ. 3. Τα εν λόγω οικόπεδα δεν αναφζρονται ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ ςτθν Ελλάδα ωσ περιουςιακά τθσ ςτοιχεία. Οι ςχετικζσ πράξεισ φαίνεται ότι πραγματοποιικθκαν από το κατάςτθμα τθσ Εταιρίασ ςτθν ουμανία. Ζλεγχοσ των ςχετικϊν εγγραφϊν δεν ζχει πραγματοποιθκεί. 4. Το αντίτιμο τθσ αγοράσ των οικοπζδων, ιτοι , ενϊ αφοροφςε αγορά μετοχϊν τθσ εταιρίασ Cloverland, ουδζποτε καταχωρικθκε ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ. 5. Το ποςό των είχε μεταφερκεί εισ πίςτωςθ του Λογαριαςμοφ τθσ Aspis Holdings ςτθν οποία είχαν διαβιβαςτεί εμβάςματα με διάφορεσ αιτιολογίεσ (ζναντι αγοράσ ακινιτου, ζναντι αγοράσ μετοχϊν, ζναντι λογαριαςμοφ κ. α). Frumusani: Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Commercial Value τθσ 9 θσ Ιουνίου 2008, πραγματοποιικθκε αγορά ,78 μ² ζκταςθσ ςτο Frumusani τθσ ουμανίασ, αντί , μζςω τθσ Aspis Holdings, ςτθν οποία είχαν ςταδιακά ςταλεί εμβάςματα αυτοφ του φψουσ με διάφορεσ αιτιολογίεσ (ζναντι αγοράσ ακινιτου, ζναντι αγοράσ μετοχϊν, ζναντι λογαριαςμοφ κ. α). Ο νομικόσ ζλεγχοσ του κζματοσ ανατζκθκε από τθν Εκκακάριςθ ςε δικθγορικι εταιρία ςτθ ουμανία, οι γενικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ οποίασ ιταν: (βλ. ςυνθμμζνθ ςχετικι ζκκεςθ Συνθμμ. Ε1) 1- το ζγγραφο επί τθ βάςει του οποίου είχε γίνει θ εγγραφι ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ ιταν το Συμφωνθτικό Αγοράσ (ουμανιςτί Conventie), με αρικμό 356 τθσ 19θσ Ιουνίου 2008, ςτο οποίο αναφερόταν θ ςυνολικι αξία τθσ ζκταςθσ, ιτοι , και όχι οριςτικό ςυμβόλαιο. 2- Από τθν Εκκακάριςθ εντοπίςτθκε θ με αρ Ρράξθ Επικφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ πϊλθςθσ-αγοράσ γεωτεμαχίων μεταξφ των εταιριϊν Mapamond Real Estate Srl και Commercial Value S.A.- Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου με θμερομθνία 14 Οκτωβρίου 2009, που αφορά τθν ίδια ζκταςθ όπου αναφζρεται το τίμθμα αγοράσ των ανωτζρω οικοπζδων το οποίο ανζρχεται ςε Θ ουμανικι Δικθγορικι εταιρία επιβεβαίωςε ότι με τθν με αρ. 1594/14/10/09 ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ πιςτοποιείται το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ ζκταςθσ κακϊσ και θ αξία τθσ 12/85

13 και ότι τα εν λόγω οικόπεδα αναφζρονται ςτο Κτθματολόγιο τθσ ουμανίασ ωσ ιδιοκτθςία του υποκαταςτιματοσ τθσ Commercial Value ςτο Βουκουρζςτι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τθσ Κφπρου προσ τθν Επ.Ε.Ι.Α. με επιςτολι τθσ 24 Σεπτεμβρίου 2009 παρζχει πλθροφορίεσ όςον αφορά ςτθν αξία των ακινιτων ςτθ ουμανία τθν οποία εκτιμά ςτο ποςό των ςτθν «καλφτερθ περίπτωςθ» που θ γθ κα χρθςιμοποιείτο ωσ οικιςτικι.(επιςυνάπτεται ςχετικι Ζκκεςθ *Συνθμ. Α1]) Κζδαρεσ: Σφμφωνα με τα Βιβλία τθσ εταιρίασ, θ αναφερόμενθ ωσ αξία τθσ ζκταςθσ ςτισ Κζδαρεσ τθσ Κφπρου είναι Σφμφωνα με τθν από εκτίμθςθ που ανζλαβε για λογαριαςμό τθσ Εκκακάριςθσ, θ εταιρία XENIOS STEPHANOU & associates, Property Consultants & Valuers Ltd. κακ υπόδειξθ του ςυνεργαηόμενου Δικθγορικοφ Γραφείου τθσ Κφπρου, θ αξία τθσ εν λόγω ζκταςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Σφμφωνα με εκτίμθςθ του Τμιματοσ Κτθματολογίου & Χωρομετρίασ Κφπρου που διεξιγε για λογαριαςμό τθσ Εφόρου Αςφαλίςεων Κφπρου κατόπιν του από αιτιματοσ τθσ ΕΡ.Ε.Ι.Α και θ οποία κοινοποιικθκε ςτθν Εκκακάριςθ με τθν με Α.Ρ 757/ επιςτολι τθσ Τραπζηθσ Ελλάδοσ, θ αξία των οικοπζδων ανζρχεται ςε (Συνθμμ. Α4α & Α4β) Α.3 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ Λαμβανομζνων υπ όψθ όλων των ωσ άνω διαπιςτϊςεων, θ ςυνολικι αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ εταιρίασ (ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και ελεφκερθ περιουςία) που βρίςκεται εντόσ Ελλάδοσ και θ οποία ζχει αποτιμθκεί με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ των ακινιτων, ανζρχεται ςτο ποςό των ,02, θ δε ςυνολικι αξία των ακινιτων (μθ χαρακτθριςμζνων) που βρίςκονται ςτο εξωτερικό, ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 Θ ςυνολικι αξία των ακινιτων τθσ Εταιρίασ (εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ) ανζρχεται ςε ,02 Α.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σθμείωςθ επί των ακινιτων που αναφζρονται ςτουσ Λογαριαςμοφσ 10 & 11: 13/85

14 Στθν Ανακοίνωςθ υπ αρικμόν πρωτοκόλλου Κ τθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφ. Επιχ. & Αναλ/κισ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και ειδικότερα ςτθν παράγραφο Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχζσ αναφζρονται τα εξισ: «Με τθν από απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων (τθσ εταιρίασ Commercial Value) το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά ευρϊ με ιςόποςθ κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ από αναπροςαρμογι παγίων και ζκδοςθ νζων ονομαςτικϊν μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 1. Ζτςι το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ανζρχεται ςε διαιρείται ςε ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 1.» (Συνθμ. Α2) Σφμφωνα με αυτι τθν απόφαςθ/ανακοίνωςθ, και ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 15 του ν.3229/2004, αναπροςαρμόςκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ ιδιϊτθ εκτιμθτι ακινιτων οι αξίεσ των, βαςιςμζνθ ςτα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα που κεςμοκετικθκαν με το άρκρο 1, του Ν.2992/2002 και του άρκρου 21 του Ν.3148/2003 κατά όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ (ως άρθρο 15 Ν.3229/2004) ΓΖΠΔΓΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΞΗΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΓΖΠΔΓΩΝ ΑΞΗΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΩ ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΑΞΗΑ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΚΣΗΡΗΩΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 1) ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 174 ΑΘΖΝΑ , , , , , , , , ,19 2) ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8 ΘΔ/ΝΗΚΖ , , , , , , , , ,98 ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΜΑΚΡΖ 1 3) ΜΑΚΡΖ 1 ΑΘΖΝΑ , , , , , , , , ,09 4) ΛΔΚΚΑ ΑΘΖΝΑ , , , , , , , , ,34 ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΖΦΗΗΑ 64 5) ΚΖΦΗΗΑ 64 ΜΑΡΟΤΗ , , , , , , , , ,38 6) ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 35 1ος ΟΡΟΦΟ - ΑΘΖΝΑ , , , , , , , , ,32 7) ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 35 2ος ΟΡΟΦΟ - ΑΘΖΝΑ ,90 0, , , , ,59 0, , ,49 ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΖΦΗΗΑ ) ΚΖΦΗΗΑ ΥΑΛΑΓΝΡΗ , , , , , , , , ,71 ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ , , , , , , , , ,52 Σφμφωνα με τισ εκκζςεισ Χρθματοοικονομικοφ ελζγχου χριςθσ 2008 τθσ εταιρίασ που διενιργθςε θ ΕΡ.Ε.Ι.Α. (Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 8049/ ) (Συνθμ. Α3), επιςθμαίνεται ότι θ αξία βιβλίων είναι κατά ,90 υψθλότερθ τθσ αντικειμενικισ αξίασ πλζον 30%, ιτοι ότι οι αυξιςεισ ςτα επί μζρουσ ακίνθτα είναι τθσ τάξεωσ %. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν κατάςταςθ των ακινιτων τθσ χριςθσ 2008 είχαν ςυμπεριλθφκεί ακίνθτα ςτθν Κφπρο (Λευκωςία, Λάρνακα, Ράφοσ) ποςοφ που ςτθ ςυνζχεια αντιλογίςκθκε με οφειλι τθσ Aspis Holdings προσ τθν εταιρία. 14/85

15 Θ παρατθροφμενθ ςιμερα διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ των ακινιτων ςτα Βιβλία τθσ Εταιρίασ ( ,63) και τθσ αντικειμενικισ αξίασ τουσ ( ,02) οφείλεται : Στθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 15 του ν.3229/2004 ςτον υπολογιςμό ακινιτων ςτθν Κφπρο, που ςτθ ςυνζχεια αντιλογίςκθκαν από τθν ακίνθτθ περιουςία τθσ εταιρίασ ςτθν αναφερόμενθ αξία των οικοπζδων ςτο Frumusani τθσ ουμανίασ και ςτισ Κεδάρεσ τθσ Κφπρου. Α) Από τον ζωσ ςιμερα διενεργθκζντα ζλεγχο ζχουν προκφψει οι κάτωκι αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ. 1. Δυνάμει τθσ υπ αρικ. 125/ (ΦΕΚ Βϋ 1586) απόφαςθσ του ΔΣ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΡΕΙΑ), για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςκεπτικό τθσ αποφάςεωσ, απαγορεφτθκε θ ελεφκερθ διάκεςθ (δζςμευςθ) του ςυνόλου των, κατά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, υφιςτάμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων (των διατεκειμζνων ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και μθ) τθσ εταιρείασ αςφαλιςτικισ εταιρείασ «COMMERCIAL VALUE A.A.E.», νομίμωσ δε ζχει καταχωρθκεί θ ωσ άνω ςθμείωςθ δζςμευςθσ ςτα κατά τόπον αρμόδια Υποκθκοφυλακεία Κτθματολόγια. 2. Δυνάμει τθσ υπ αρικ.176 / απόφαςθσ του ΔΣ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΡΕΙΑ) (ΦΕΚ 1468/ ) με τθν οποία ανακλικθκε οριςτικά θ άδεια ςφςταςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COMMERCIAL VALUE A.A.E.» χαρακτθρίςκθκε ωσ αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και δεςμεφκθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ, τζκθκε δε αυτι ςε αςφαλιςτικι εκκακάριςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν 400/1970 όπωσ ιςχφει. Νομίμωσ δε ζχει καταχωρθκεί θ ωσ άνω ςθμείωςθ δζςμευςθσ ςτα κατά τόπον αρμόδια Υποκθκοφυλακεία Κτθματολόγια. 15/85

16 Β. ΛΟΙΡΟΣ ΡΑΓΙΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ Β.1 ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΛΟΓ.13 (ςφμφωνα με μθτρϊο παγίων) 0,13 Ζχουν υπολογιςκεί και οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ με θμερομθνία 26/2/2010 ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 15%. Στον εν κζματι λογαριαςμό απεικονίηονται και περιγράφονται μεταφορικά μζςα που κατζχει θ υπό εκκακάριςθ εταιρία. Συγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται τα μεταφορικά μζςα τθσ εταιρίασ, τα οποία περιγράφονται ςτον πίνακα 1 : ΡΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜ.ΑΓΟΑΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 26/2/2010 ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ 26/2/2010 ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 26/2/ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥΟΤΑ COROLLA ΗΜΗ9844 ** 11/07/2003 0,01 0,00 0,01 2 ΜΟΤ/ΤΟ YAMAHA T50 AZA /12/ ,03 806,98 0,05 3 ΑΥΤ/ΤΟ MITSUBITSI ΙΗΟ /01/ , ,54 0,01 4 Λοιπά αξεςουάρ εγκαταςτθμζνα 2.502, ,42 0,06 ΣΥΝΟΛΑ , ,94 0,13 Το αυτοκίνθτο TOYOTA ζχει περιζλκει ςτα βιβλία τθσ εταιρίασ από αποηθμίωςθ, αςφαλιςμζνου οχιματοσ (ολικι κλοπι και αποηθμίωςθ). Τθν 3/2/2011 το όχθμα αυτό εκποιικθκε και ζχει ειςπράχκθκε το ποςό των 1.900,00. Θ αξία του είχε προςδιοριςκεί από τουσ διοριςκζντεσ πραγματογνϊμονεσ ςτο ποςό των 1.700, λόγω των πραγματικϊν ελαττωμάτων και των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ. Το μοτοποδιλατο YAMAHA, ςτθν απογραφι ςτθν ζναρξθ εργαςιϊν τθσ εκκακάριςθσ, δεν ευρζκθ. Το κζμα διερευνάται. Θ ςυνολικι αξία των οχθμάτων όπωσ αυτι προςδιορίςτθκε από τουσ διοριςκζντεσ πραγματογνϊμονεσ ανζρχεται ςε Β.2 ΕΡΙΡΛΑ & ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓ.14 (ςφμφωνα με μθτρϊο παγίων) ,03 Ζχουν υπολογιςκεί και οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ με θμερομθνία 26/2/2010 ςυντελεςτισ απόςβεςθσ από 20% ζωσ και 30% για τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 16/85

17 Συγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται τα ζπιπλα και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ τθσ εταιρίασ, τα οποία περιγράφονται ςτον πίνακα 2 : ΡΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ 26/2/ /2/ /2/ ΕΡΙΡΛΑ , , , ΣΚΕΥΘ 9.332, ,47 17, ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΙΩΝ , , , ΘΛΕΚΤ.ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , , , ΕΞΟΡΛ.ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , , , ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ , , ,49 ΣΥΝΟΛΟ , , ,03 Ο Λογαριαςμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία επίπλων, Θ/Υ, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν κ.λ.π τα οποία ευρίςκοντο τόςο ςτα κεντρικά γραφεία όςο και ςτα υποκαταςτιματα τθσ COMMERCIAL VALUE. Το αναπόςβεςτο υπόλοιπο του εξοπλιςμοφ κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ανιρχετο ςε ,03 το οποίο αναφζρεται ςτα μθτρϊα παγίων των Εταιριϊν που απορροφικθκαν από τθν CV, όμωσ δεν υφίςτανται πραγματικά διότι ενϊ ζχει καταςτραφεί πλικοσ παγίων, δεν ζγινε πρωτόκολλο καταςτροφισ των ιδθ αποςυρκζντων με αποτζλεςμα να μθν ζχουν διαγραφεί πάγια από τα βιβλία και το μθτρϊο τθσ εταιρίασ ποςοτικά και ακροιςτικά. Σφμφωνα με τισ εκκζςεισ απογραφισ που ςυνετάγθςαν από τθν διοριςμζνθ Συμβολαιογράφο κα Σιμοποφλου δυνάμει τθσ υπ αρικμόν 136/2010 Αποφάςεωσ του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και τθσ νεϊτερθσ εκτίμθςθσ των πραγματογνωμόνων, θ αξία του εξοπλιςμοφ ανζρχεται ςιμερα ςε ,42 Μζχρι ςτιγμισ, από τον εξοπλιςμό του Κτιρίου Διοίκθςθσ που ζχει εκποιθκεί και ζχει ειςπραχκεί το ποςό των περίπου, ποςοςτό 3,79%. Από τον εξοπλιςμό των Καταςτθμάτων ανά τθν Ελλάδα που ζχει εκποιθκεί, ζχει ειςπραχκεί το ποςό των ,00 περίπου. Σθμειϊνεται ότι λόγω των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, αλλά και λόγω τθσ παλαιότθτάσ του, θ εκποίθςθ εξοπλιςμοφ παρουςιάηει ςθμαντικζσ δυςκολίεσ. 17/85

18 Γ. ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓ ,22 Αφορά αμοιβζσ, άρα δαπάνθ, ςτθν χριςθ 2009 πολιτικϊν μθχανικϊν, μθχανολόγου- θλεκτρολόγου και αρχιτζκτονα για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ανζγερςθσ πολυϊροφου κτιρίου γραφείων επί των όμορων οικοπζδων που βρίςκονται α) επί τθσ λεωφόρου Βασ.Σοφίασ 88 Α (ελεφκερθ περιουςία) και β) επί τθσ οδοφ Λαμψάκου 3 (Αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ κλάδου ηωισ). Δ. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΡΟΣΒΕΣΗΣ ,88 -ΛΟΓ.16 (ςφμφωνα με μθτρϊο παγίων) Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αφορά δαπάνεσ τθσ Εταιρίασ για τθν απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο. Ο λογαριαςμόσ παρουςιάηεται ςτον κατωτζρω ςυγκεντρωτικό πίνακα: ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 26/2/2010 ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΟ 26/2/ /2/ , , , , , , , , , , , , , , ,88 Ζχουν υπολογιςκεί και οι αναλογοφςεσ αποςβζςεισ με θμερομθνία 26/2/2010, ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 30%. Συγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται : Λογ Ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου Λογ Συμβολαιογραφικά και λοιπά ζξοδα απόκτθςθσ ακινιτων.θα πρζπει να αναφερκεί ότι ςτο λογ/ςμό αυτό το ποςό των ,00 εμβάςτθκε ςτθν ADVANDAGE CAPITAL μζτοχο τθσ COMMERCIAL VALUE ωσ ζξοδα κτιςθσ του οικοπζδου ςτο FRUMUSANI, ΟΥΜΑΝΙΑ, και όχι ωσ ζξοδα μεταβίβαςθσ μετοχϊν όπωσ διαπιςτϊκθκε βάςει του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ αγοράσ τθσ εταιρίασ Franzen (βλ. κατωτζρω κεφ. Ε «Συμμετοχζσ - Εγγυιςεισ) Λογ Λογιςμικά προγράμματα Θ/Υ 18/85

19 Λογ CV Κ Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου από τισ αυξιςεισ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΓ ,43 Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αφορά «ςυμμετοχζσ» τθσ Εταιρίασ ςε ςυνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ, «Δοκείςεσ εγγυιςεισ» κακϊσ και «Δάνεια ςε αςφαλιςμζνουσ» που είχαν ςυνάψει αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ηωισ με τθν εταιρία και παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο ςυγκεντρωτικό πίνακα: Κωδ. Λογιςτ Ρεριγραφι Ροςό ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΡΙΧ , ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ , ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ , ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΗΩΘΣ , ,43 Ο λογαριαςμόσ αυτόσ αναλφεται ωσ εξισ: Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ,92 Αφορά εγγεγραμμζνθ ςυμμετοχι τθσ εταιρίασ Scoplife Υπιρχε πρόβλεψθ από τθν εταιρία αποτίμθςθσ ολικισ διαγραφισ του ποςοφ ςτον λογ/μο προςδιοριςκείςα το ,92 Συμμετοχζσ ςε εταιρίεσ του εξωτερικοφ μθ εγγεγραμμζνεσ ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ Κατά τθν ζρευνα διεπιςτϊκθ από ςυμβάςεισ που ανευρζκθςαν ςτα αρχεία τθσ εταιρίασ ότι θ εταιρία είχε αγοράςει: α) το 100% των μετοχϊν τθσ Κυπριακισ εταιρίασ Franzen, κακϊσ και τθν κυγατρικι αυτισ κατά 100% ουμανικι εταιρία με τθν επωνυμία Mapamond Real Estate SRL. 19/85

20 1. Και οι δφο εταιρίεσ Franzen και Mapamond είναι εγγεγραμμζνεσ ςτα οικεία μθτρϊα Κφπρου και ουμανίασ αντίςτοιχα. Εκπρόςωποσ και των δυο εταιριϊν αναφζρεται ο κ. Γιϊργοσ Κωνςταντίνου, ο οποίοσ εκπροςωπεί και τθν εταιρία Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings). 2. Και οι δφο εταιρίεσ δεν ζχουν υποβάλει τισ,ςφμφωνα με όςα ιςχφουν ςτισ ζδρεσ των εταιριϊν, απαιτοφμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. H υποβολι οικονομικϊν καταςτάςεων από τθν εκκακάριςθ κα ςιμαινε, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτθ ουμανία, ανάλθψθ ευκυνϊν για παρελκοφςεσ πράξεισ ι παραλιψεισ. 3. Εκτιμάται από τα μζχρι ςιμερα ςτοιχεία, και με τθν όποια επιφφλαξθ, ότι οι εταιρίεσ αυτζσ δεν διακζτουν περιουςιακά ςτοιχεία. 4. Σφμφωνα με πλθροφορίεσ τθσ Εκκακάριςθσ, υπάρχει υπόλοιπο χρζουσ τθσ εταιρίασ Mapamond προσ το ουμανικό κράτοσ, προερχόμενο από μθ καταβολι Φ.Ρ.Α. και από φορολογικά πρόςτιμα, φψουσ περίπου. 5. Οι εταιρίεσ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτα Βιβλία τθσ Commercial Value ωσ ςυμμετοχζσ 6. Σφνοψθ τθσ υπόκεςθσ αγοράσ εταιριϊν και μζςω αυτϊν αγορά ακινιτων ςτο Frumuzani τθσ ουμανίασ. Σφμφωνα με διαπιςτϊςεισ τθσ εκκακάριςθσ, ςτισ 20 Μαΐου 2008, θ Aspis Holdings αγόραςε από τθν κυπριακι εταιρία Prochoice Public Group Ltd, ςτθν οποία ςυμμετείχε με ποςοςτό 20,97%, τισ εταιρίεσ 1. Μapamond Real Estate Srl και 2. Cloverland Holdings Ltd, ζναντι Με Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ Commercial Value τθσ 9 Ιουνίου 2008, εγκρίκθκε θ αγορά ,78 μ² ζκταςθσ ςτο Frumuzani τθσ ουμανίασ, αντί Θ απόφαςθ αυτι υλοποιικθκε ςτισ 23 Ιουνίου 2008 με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ τθσ Aspis Holdings Public Company ltd και τθσ Commercial Value επί τθ βάςει του οποίου μεταβιβάηονται οι εταιρίεσ Franzen και Mapamond (ιδιοκτθτρίασ τθσ ζκταςθσ ςτο Frumuzani) ςτθν Commercial Value, ζναντι Με το ίδιο ςυμφωνθτικό θ Commercial Value ανζλαβε δαπάνθ για ζξοδα μεταβίβαςθσ προσ αυτιν των μετοχϊν των εταιριϊν αυτϊν. (το ποςό αυτό εμφανίηεται ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ εταιρίασ ςτον λογαριαςμό ωσ «ζξοδα κτιςθσ» των οικοπζδων ςτο Frumusani.) Σθμειωτζον ότι θ Λογιςτικι εγγραφι που ακολοφκθςε ςτα Βιβλια τθσ Commercial Value, αφοροφςε ςε κτιςθ εκτάςεωσ ,78 τετρ. Μζτρων ςτθν ουμανία αξίασ και όχι ςτθν απόκτθςθ εταιριϊν. Οι δφο εταιρίεσ Franzen και Mapamond, δεν ενεγράφθςαν ποτζ ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ. Ακολουκοφν αποφάςεισ του Δ.Σ. α) τθσ για τθν αγορά του 100% τθσ εταιρίασ Mapamond Real Estate από τθν Franzen Trading Ltd. ζναντι 47 και τθν αναδοχι δανείου τθσ Mapamond από τθν Franzen, φψουσ και β) τθσ 19 Φεβρουαρίου 2009 για τθν αγορά αγροτεμαχίων ζκταςθσ ,78 τετρ. 20/85

21 μζτρων ςτθ ουμανία από τθν ιδθ αποκτθκείςα εταιρία Mapamond, ζναντι μζςω του Υποκαταςτιματοσ τθσ εταιρίασ ςτθ ουμανία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το Υποκατάςτθμα ουμανίασ ςυςτάκθκε με ςκοπό τθν αγορά και πϊλθςθ ιδίων ακινιτων αλλά και διαχείριςθ ακινιτων τρίτων, για τθν ίδρυςθ του οποίου είχε αποφαςίςει το Δ.Σ. ςτισ 23 Ιανουαρίου 2009: Στθν υπογραφείςα από τον εκπρόςωπο του Υποκαταςτιματοσ Ρράξθ επικφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ πϊλθςθσ-αγοράσ γεωτεμαχίων μεταξφ των εταιριϊν Mapamond Estate Srl και Commercial Value S.A.- Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου τθσ 14 Οκτωβρίου 2009 αναφζρεται το τίμθμα τθσ ζκταςθσ των ,78 τετρ. Μζτρων, το οποίο ανζρχεται ςε Σφμφωνα με το Δικθγορικό Γραφείο τθσ ουμανίασ ςτο οποίο ανετζκθ ο νομικόσ ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ (βλ. ςχετικι ζκκεςθ ςυνθμμ. Ε1), θ με αρ Ρράξθ Επικφρωςθσ τθσ αποτελεί το επίςθμο ζγγραφο με το οποίο πιςτοποιείται θ ιδιοκτθςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκταςθσ από το Υποκατάςτθμα τθσ εταιρίασ ςτθ ουμανία και κατ επζκταςθ από τθν εταιρία, θ δε αξία του εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε β) το 100% των μετοχϊν τθσ Κυπριακισ εταιρίασ Cloverland τθσ οποίασ κυγατρικι κατά 100% ιταν θ Xerxes, 1. Οι εταιρίεσ αυτζσ φαίνεται από ςυμφωνθτικά να περιιλκαν ςτθν Commercial Value ςτισ οπότε και υπεγράφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Aspis Holdings και τθσ Commercial Value με βάςθ τθν οποία θ Αspis Holdings κάτοχοσ μετοχϊν τθσ Cloverland (θ οποία ιταν κάτοχοσ του 100% των μετοχϊν τθσ XERXES ιδιοκτθτρίασ 790 οικόπεδων ςτο Axintelle τθσ ουμανίασ) ποφλθςε τισ μετοχζσ τθσ Cloverland ςτθν Commercial Value ζναντι Ππωσ αναφζρκθκε πιο πάνω ςτισ 20 Μαίου 2008, θ Aspis Holdings αγόραςε από τθν κυπριακι εταιρία Prochoice Public Group Ltd, ςτθν οποία ςυμμετείχε με ποςοςτό 20,97%, τθν Κυπριακι Cloverland Holdings Ltd, ζναντι κακϊσ και τθν κατά κατά 100% κυγατρικι τθσ με τθν επωνυμία Xerxes ςφμφωνα με το National Trade Register Office τθσ ουμανίασ. 2. Και οι δφο εταιρίεσ Cloverland και Xerxes είναι εγγεγραμμζνεσ ςτα οικεία μθτρϊα Κφπρου και ουμανίασ. Υπεφκυνοσ και για τισ δφο εταιρίεσ αναφζρεται οι κ. Δθμιτρθσ Βιδάλθσ (Ρρόεδροσ και 21/85

22 Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Commercial Vlaue μζχρι ) και Άγγελοσ Ραναγι, υπεφκυνοσ των Υποκαταςτθμάτων τθσ εταιρίασ ςτθν Κφπρο και ουμανία. (Συνθμμ. Ε2 & Ε3) 3. Και οι δφο εταιρίεσ δεν ζχουν υποβάλει τισ κατά τόπουσ απαιτοφμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 4. Ρροσ το παρόν δεν ζχουν επιςθμανκεί περιουςιακά ςτοιχεία των εταιριϊν αυτϊν.. 5. Σφμφωνα με πλθροφορίεσ, υπάρχει υπόλοιπο χρζουσ τθσ εταιρίασ Xerxes προσ το ουμανικό κράτοσ, προερχόμενο από μθ καταβολι Φ.Ρ.Α. και από φορολογικά πρόςτιμα, φψουσ περίπου. 6. Οι εταιρίεσ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτα Λογιςτικά Βιβλία τθσ Commercial Value. 7. Σφνοψθ τθσ υπόκεςθσ αγοράσ εταιριϊν και μζςω αυτϊν αγορά ακινιτων ςτο Axintele τθσ ουμανίασ. Στισ υπεγράφθ «Ρωλθτιριο Ζγγραφο» μεταξφ Commercial Value και Cloverland Holdings Ltd, για τθν αγορά 75 οικόπεδων (520 τ.μ. ζκαςτο) ιτοι εκτάςεωσ τετρ. μζτρων ςτθν περιοχι Axintele, Lalomita County, ςτθ ουμανία, αξίασ και ςτισ 19 Οκτωβρίου 2009 ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ μεταξφ ΧΕRXES PROPERTIES SRL και COMMERCIAL VALUE S.A. Ακινα Υποκατάςτθμα Βουκουρεςτίου 790 αγροτεμαχίων ζναντι , ςτθν ίδια περιοχι. Οι εκτιμιςεισ που αφοροφν ςτα αγροτεμάχια αυτά είναι α) από τθν Real Tech Services φψουσ και β) από τθν Parker Lewis φψουσ Οι δφο αυτζσ εκτιμιςεισ ςυμπίπτουν με το τίμθμα αγοράσ των μετοχϊν τθσ Cloverland/Xerxes από τθν Commercial Value ςφμφωνα με το προαναφερκζν ςυμφωνθτικό τθσ Θ αγοραπωλθςία αυτι ζγινε χωρίσ αντίςτοιχθ ζγκριςθ του Δ. Σ τθσ εταιρίασ Commercial Value. Οι εκτάςεισ ςτο Axintelle, μετά από ζρευνα τθσ Εκκακάριςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Κτθματολόγιο τθσ ουμανίασ με τα ςτοιχεία του υποκαταςτιματοσ τθσ Commercial Value ςτθ ουμανία, θ δε αξία τουσ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςτο ποςό των Συμπεράςματα: H εκκακάριςθ με βάςθ τα ιδιωτικά ςυμφωνθτικά που εντόπιςε ςτα αρχεία τθσ εταιρίασ, καταλιγει ςτα εξισ: Θ Commercial Value αγόραςε από τθν Advantage Capital (πρωθν Aspis Holdings) τζςςερισ εταιρίεσ, οι δφο με ζδρα ςτθν Κφπρο και δφο με ζδρα ςτθ ουμανία. Οι ρουμανικζσ εταιρίεσ ιταν κυγατρικζσ των δφο κυπριακϊν και διζκεταν ακίνθτθ περιουςία αξίασ και Τισ εταιρίεσ αυτζσ (και κατ επζκταςθ τθν ακίνθτθ περιουςία τουσ) μεταβίβαςε θ Advantage Capital ςτθν Commercial Value ζναντι και αντίςτοιχα. Στα Βιβλία τθσ εταιρίασ δεν αναφζρονται οι εταιρίεσ και από τθν ακίνθτθ περιουςία μόνο οι εκτάςεισ ςτο Frumusani, ενϊ οι εκτάςεισ ςτο Axintelle δεν αναφζρονται κακόλου. 22/85

23 18 11 Δοςμζνεσ εγγυιςεισ ,12 Ρρόκειται για εγγυιςεισ που ζχουν δοκεί για ςφναψθ μιςκϊςεων και ςε οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ και αφορά ωσ επί το πλείςτον ποςά που αναφζρονται ςε κλειςμζνα κατά τθν ζναρξθ τθσ εκκακάριςθσ υποκ/ματα ι ςτα υποκ/ματα που όφειλε θ Εταιρία μιςκϊματα 1/2010 και 2/2010 και ωσ εκ τοφτου δεν πρόκειται τα ειςπραχκοφν, κακϊσ και δοςμζνεσ εγγυιςεισ για αυτοκίνθτα leasing ςτα οποία υπάρχει οφειλι για μθνιαία μιςκϊματα φψουσ περίπου Το μεγαλφτερο ποςό αφορά κατατεκειμζνα μετρθτά ωσ εγγφθςθ ςτο Σ.Α.Ρ (ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΘΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ) φψουσ ,50. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, πριν τθν ανάκλθςθ θ Εταιρία όφειλε ςτο ΣΑΡ ποςό φψουσ περίπου, ωσ οφειλι για τον 1/ Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ,51 Αφορά αγορά ενόσ εταιρικοφ μεριδίου από τθν Εταιρία GOTAER, τθσ Ρολιτιςτικισ Εταιρίασ Επιχειρθματιϊν Βορείου Ελλάδοσ τθν 18/1/2001. Ερευνάται που βρίςκεται ο τίτλοσ Δάνεια ςε αςφαλιςμζνουσ ηωισ ,88 Αφορά δάνεια τα οποία ζχουν χορθγθκεί ςτουσ αςφαλιςμζνουσ μζςω των αςφαλιςτθρίων ηωισ ωσ εξισ : 1. Δάνεια πελατϊν πρϊθν NORDSTERN COLONIA ,99 Ρρόκειται για δάνεια που πικανόν τα ποςά να είναι ανακτιςιμα από τθν εξαγορά των αποταμιευτικϊν ςυμβολαίων των δανειολθπτϊν. (Συνθμ. Ε7) 2. Δάνεια πελατϊν πρϊθν Commercial Union ,77 Ρρόκειται για ςυμβόλαια τα οποία ςτο ςφνολο τουσ ζχουν εξαγοραςκεί ι είναι άνευ αξίασ εξαγοράσ. (Συνθμ. Ε6) 3. Δάνεια πελατϊν πρϊθν Scoplife ,12 23/85

24 Το ποςό αυτό περιγράφεται ωσ αυτόματοι δανειςμοί, οι οποίοι εξυπθρετοφςαν δόςεισ ςυμβολαίων, για να υπάρξει διατθρθςιμότθτα και ιςχφσ του ςυμβολαίου. Κατά ςυνζπεια δεν πρόκειται για πραγματικοφσ δανειςμοφσ. Ερευνάται εάν επαρκοφν τα μακθματικά αποκζματα των αντίςτοιχων ςυμβολαίων για να καλφψουν το ποςό του δανείου. (Συνθμμ. Ε 8) 24/85

25 Ε1. ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 17, 34, 44 ) Σφμφωνα με τα βιβλία τθσ εταιρίασ θ απεικόνιςθ των λογαριαςμϊν λογιςτικισ παρατίκεται κατωτζρω πίνακα: ςτον ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΧΕΟΓΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ , ΜΕΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ , ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ , ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΩΘΣ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΤΑΙΙΩΝ ΕΣΩΤΕ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΘ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΤΑΙΙΩΝ , ΛΟΙΡΑ ΧΕΟΓΑΦΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ - ΑΣΡΙΣ CAPITAL , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΘΓΜΕΝΕΣ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΤΑΙΙΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ ,80 ΡΟΒΛΕΨΗ ΥΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ NEXUS , ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΡΟΤΙΜΘΣΘ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,50 Ακολουκεί παρουςίαςθ του ωσ άνω χαρτοφυλακίου ανά κλάδο αςφάλιςθσ: ΡΕΙΓΑΦΗ ΧΕΟΓΑΦΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ UNIT LINKED ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤ.ΕΥΘ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ , , , ,67 4, ,71 ΟΜΟΛΟΓΑ , , , , ,28 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , , ,19 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΘ ΕΙΣΘΓΜ. ΣΤΟ ΧΘΜATIΣΤΘΙΟ , ,88 ΛΟΙΡΑ ΧΕΟΓ.ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ - ΑΣΡΙΣ CAPITAL , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , ,06 ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ UNIT LINKED ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤ.ΕΥΘ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΒΛ. ΥΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΜΕΤ , , ,39 4, ,54 ΡΟΒΛ. ΥΡΟΤΙΜ. ΜΕΤ. NEXUS , ,40 ΡΟΒΛ. ΥΡΟΤΙΜ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ , , , ,61 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,55 25/85

26 Ε2. ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΧΕΟΓΑΦΩΝ ΡΑΓΙΑΣ ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.2 α ΜΕΤΟΧΕΣ Σφνολο Μετοχϊν Κλάδου Ζωισ (Κλάδοσ Ι + Unit Linked Κλάδοσ ΙΙΙ ) * Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ. Α. Θ αξία βιβλίων τθν του ςυνόλου των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ & Unit Linked τθσ εταιρίασ ανιρχετο ςε ,22. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο είναι τοποκετθμζνο ςτο ΧΑΑ (73,17%) και ςτο ΧΑΚ (26,83%). Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 65,80%) του χαρτοφυλακίου ςε τζςςερισ μόνο μετοχζσ του εν γζνει Ομίλου ΑΣΡΙΣ, των Aspis Bank, Aspis Holdings, Leda Inv., Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ, γεγονόσ που αποτελεί εξ αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο. 26/85

27 Β. Τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε ,74 Θ μείωςθ κατά ,48 προιλκε: από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α., (ποςό ,09) από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό ,60 ) από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό ,54 ) και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου. Γ. Τθν θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Ηωισ & Unit Linked όπωσ αυτι δόκθκε από τον Θεματοφφλακα (Συνθμμ. Ε4) ανιλκε ςτο ποςό των ,28 ενϊ τθν ανιλκε ςτο ποςό των ,18. Θ περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο από: τθν ρευςτοποίθςθ των τίτλων τθσ USB Bank λόγω εξαγοράσ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ από τθν τθν BLC Bank s.a.l. του Λιβάνου (απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτικϊν και Αςφαλιςτικϊν Θεμάτων τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ με αρικμό 4/7/ ) (Συνθμ. Ε5). Το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ ( ,60) κατατζκθκε ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό υπζρ του Κλάδου Ηωισ. τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων. τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ των εταιριϊν Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings) και τθσ Leda Investments. Στισ αποτιμιςεισ του ανωτζρω πίνακα και ςτθν ςτιλθ «Αμφιςβθτοφμενθσ αξίασ» αναφζρεται αποτίμθςθ των μετοχϊν των εταιριϊν Aspis Holdings & Leda Investments με βάςθ τθν τιμι που δόκθκε από τον Θεματοφφλακα ςτισ και Δεδομζνου ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ τθσ εςωτερικισ αξίασ των εταιριϊν αυτϊν και δεν ζχουν δθμοςιευτεί οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2009 & 2010 δεν είναι εφικτι μια αςφαλισ αποτίμθςθ των μετοχϊν αυτϊν. Ε.2 α.i ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ I (ΖΩΗΣ & ΟΜΑΔΙΚΩΝ) Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, οι μετοχικοί τίτλοι τθσ εταιρίασ παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί. Οι αναφερόμενεσ αξίεσ είναι: Κόςτοσ κτιςθσ του χαρτοφυλακίου Τιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ, ιτοι Τιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου τθν /85

28 Κλάδοσ Ι (Ζωισ + Ομαδικϊν) * Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ. Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ τθσ εταιρίασ (εκτόσ των Unit Linked) είναι ,88. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο είναι τοποκετθμζνο ςτο ΧΑΑ (79,48%) και ςτο ΧΑΚ (20,52%). Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 61%) του χαρτοφυλακίου ςε τρεισ μόνο μετοχζσ ιδίων ςυμφερόντων, των Aspis Bank, Aspis Holdings, Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ, γεγονόσ που αποτελεί εξ αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο. Β. Τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε ,40 Θ μείωςθ κατά ,48 προιλκε: από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α., (ποςό ,09 ) από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό ,60 ) από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό ,54 ) 28/85

29 και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου. Γ. Τθν θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Ηωισ ανιλκε ςτο ποςό των ,06. Θ περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο από: τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων. τθν ζξοδο από το κυπριακό χρθματιςτιριο ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ των εταιριϊν Advantage Capital (πρϊθν Aspis Holdings) και τθσ Leda Investments. Στισ αποτιμιςεισ του ανωτζρω πίνακα και ςτθν ςτιλθ «Αμφιςβθτοφμενθσ αξίασ» αναφζρεται θ αποτίμθςθ των μετοχϊν των εταιριϊν Aspis Holdings & Leda Investments με βάςθ τθν τιμι που δόκθκε από τον Θεματοφφλακα ςτισ Δεδομζνου ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ τθσ εςωτερικισ αξίασ των εταιριϊν αυτϊν και δεν ζχουν δθμοςιευτεί οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2009 & 2010 δεν είναι εφικτι μια αςφαλισ αποτίμθςθ των μετοχϊν αυτϊν. Τθν , θ αξία αποτίμθςθ του ίδιου χαρτοφυλακίου ανιλκε ςτο ποςό των ,14 που παρουςιάηοντασ αφξθςθ ,08, που οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ τθσ χρθματιςτθριακισ αξίασ του ΟΤΕ Α.Ε.. 29/85

30 Ε.2.α.ii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED) Κλάδοσ ΙΙΙ (Unit Linked) * Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ Α. Τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ τθσ εταιρείασ, το μετοχικό χαρτοφυλάκιο των Unit Linked ανιρχετο ςε ,34 και είναι τοποκετθμζνο ςε μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΑ (57,23%) και ςτο ΧΑΚ (42,77%). Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 62,88% περίπου) του χαρτοφυλακίου ςε δυο μόνο μετοχικοφσ τίτλουσ ιδίων ςυμφερόντων, των Aspis Bank & Leda Investments, γεγονόσ που αποτελεί εξ αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο. Β. Τθν θ αξία αποτίμθςθσ των μετοχϊν των Unit Linked διαμορφϊκθκε ςτα ,25 και τθν ςτα ,04. 30/85

31 Θ μείωςθ κατά ,09 τθν και κατά ,79 τθν περίοδο από ζωσ οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων ςτθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό ,22 ) ςτθν εξαίρεςθ των μετοχϊν λόγω διαγραφισ από το ΧΑΚ των εταιριϊν Αdvantage Capital και Leda Investments, θ αποτίμθςθ των οποίων ανζρχεται ςτο ποςό των ,43 (Αμφιςβθτοφμενθσ Αξίασ). E.2.α.iii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, οι μετοχικοί τίτλοι τθσ εταιρίασ του κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί: Κλάδοσ λοιπϊν ηθμιϊν * Οι τιμζσ αποτίμθςθσ των μετοχϊν όπωσ δόκθκαν από τον Θεματοφφλακα ςτισ 31/12/10 ςφμφωνα με τθν τιμι που αυτζσ είχαν κατά τθν τελευταία θμζρα διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χ.Α.Κ Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανζρχεται ςε ,79. Ραρατθρείται και πάλι μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των επενδφςεων (ιτοι το 65,02% περίπου) του χαρτοφυλακίου ςε τρεισ μόνο μετοχικοφσ τίτλουσ του εν γζνει Ομίλου ΑΣΡΙΣ, των Aspis Bank, Aspis Holdings και Αςπίσ Ρρόνοια ΑΕΓΑ, γεγονόσ που αποτελεί εξ αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο. Β. Τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ θ αξία αποτίμθςθσ του ανωτζρω Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε ,31 31/85

32 Θ μείωςθ κατά ,48 προιλκε: από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν Αςπίσ Ρρόνοια Α.Ε.Γ.Α., (ποςό ,11) από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Holdings (ποςό ,84 ) από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Αspis Bank (ποςό ,21 ) και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Κφπρου. Γ. Τθν θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν ανιλκε ςτο ποςό των ,98 και τθν ςτο ποςό των ,23. Θ περαιτζρω μείωςθ των τίτλων αυτϊν προιλκε κατά κφριο λόγο από : τθν ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ των χρθματιςτθριακϊν τίτλων. τθν ρευςτοποίθςθ των τίτλων τθσ USB Bank λόγω εξαγοράσ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ από τθν τθν BLC Bank s.a.l. του Λιβάνου (απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτικϊν και Αςφαλιςτικϊν Θεμάτων τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ με αρικμό 4/7/ ) (Συνθμ. Ε5). Το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ ( ,00) κατατζκθκε ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό υπζρ του Κλάδου Λοιπϊν Ηθμιϊν. Ε.2.α.iv ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σφμφωνα με το Μθτρϊο Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ κακϊσ και τα Βιβλία και Στοιχεία τθσ εταιρίασ, οι μετοχικοί τίτλοι τθσ εταιρίασ του κλάδου Αςτικισ ευκφνθσ Αυτοκινιτου παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ που ακολουκεί: Κλάδοσ Αςτικισ ευκφνθσ Αυτοκινιτου 32/85

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε στην συνεδρίαση της 14.10.2008 ομόφωνα: 1. Αναπροσδιορίζει τα αναφερόμενα στην υπ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 6. ΛΤΗ ΕΚΑΘΑΡΙΗ ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 6. ΛΤΗ ΕΚΑΘΑΡΙΗ ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 6. ΛΤΗ ΕΚΑΘΑΡΙΗ ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΕ Οι λόγοι για τουσ οπούουσ μια Ομόρρυθμη Εταιρύα οδηγεύται ςε λύςη εύναι οι ακόλουθοι: α) Λήξη του χρόνου λειτουργίασ όπωσ ορίζεται ςτο

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 29-06-2017 των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

1. φννομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων. Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τθσ αρχισ τθσ πραγματικισ εικόνασ

1. φννομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων. Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τθσ αρχισ τθσ πραγματικισ εικόνασ MEAZON ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 034570416000 1 θ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (01 ΙOYNIOY 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 (Βάςει των διατάξεων του Ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Σ Α Τ Η Μ Α 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΡΑΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΡΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΙΝ ΤΗΣ ΑΧΗΣ ΤΗΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ρ Ο Σ Α Τ Η Μ Α 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΡΑΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΡΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΙΝ ΤΗΣ ΑΧΗΣ ΤΗΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρ Ο Σ Α Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2015 (Βάςει των διατάξεων του άρκρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Ρ.Δ. 315/29.12.1999) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΩΓΙ & ΣΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. Χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ χρήςεωσ 2015

ΚΑΣΩΓΙ & ΣΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. Χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ χρήςεωσ 2015 ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015 27η ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΧΡΘΘ ( 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015 ) Αρ. Γ.Ε.Μ.Θ.: 30836229000 Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία ςε κόςτοσ κτήςησ - Ποςά ςε μονάδεσ ήμ: 2015 2014 Μη κυκλοφοροφντα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ (Α Επαναλθπτικι Γ.Σ. τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ) Σφμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι ςτθν Οικονομία

Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι ςτθν Οικονομία Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι ςτθν Οικονομία 5. Βαςικζσ Αρχζσ διαχείριςθσ χαρτοφυλακίων Με τον οριςμό χαρτοφυλάκιο (portfolio) εννοοφμε ζνα καλάκι από επενδυτικζσ τοποκετιςεισ,όπωσ μετοχζσ, ομόλογα, δείκτεσ, μετρθτά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα