ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΠΡΣΚΟΥ/ΓΡ.ΤΑΥΤ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλ ΚΟΙΝ.: 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ ΓΡ.Π/Υ Φ.830/Α.467/2563 Σ.777 Τρίπολη, 8 Ιουλ.15 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθµ. 11/15 για την Ανάδειξη Φωτογράφου (εργολάβου) φωτογραφιών Ν/Σ προς κάλυψη αναγκών της 124 ΠΒΕ. 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : (2) Το Ν.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. (3) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (4) Τις διατάξεις του Ν.2690/99(ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (5) Τις διατάξεις του Ν.3886/10 «ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2077/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (6) Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ3, του Ν.4013/11 (Α.204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ). (7) Το Ν. 4152/13 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 107/ ). (8) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α ) όπως ισχύει, περί «Παρακράτησης Φόρου Εισοδήµατος». (9) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4174/13 (ΦΕΚ 170 Α ) όπως ισχύει, περί «Προσκόµισης Αποδεικτικού Ενηµερότητας». (10) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3943/ (ΦΕΚ 66 Α ) όπως ισχύει, περί «Συµψηφισµό χρεών µε απαιτήσεις κατά του ηµοσίου».

2 (11) Το Π. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4038/12 και του Ν.4250/14. (12) Την υπ αριθµ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β 2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. (13) Την υπ αρίθµ. Φ.831/876729/Σ.451/ /ΓΕΑ/ 6/4β διαταγή, µε την οποία επιβάλλεται επιπρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,10%, στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ). (14) Την υπ αρίθµ. Φ.831/875620/Σ.122/ /ΓΕΑ/ 6/4β διαταγή, σύµφωνα µε την οποία η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ) υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3 %, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, δίχως ο υπολογισµός αυτών να γίνεται µε εσωτερική αφαίρεση. Ειδικότερα µε βάση τα αναφερόµενα η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,1036 % (ήτοι 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ, 0,003% υπέρ χαρτοσήµου και 0,0006 % υπέρ ΟΓΑ). β. Τη Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β/2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας κλπ». γ. Το από 30 Ιουν.15 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Γραφείου Στρατολογίας. δ. Το ΣΗΜΑ Ρ300805Ζ ΙΟΥΝ15/ ΑΕ έγκρισης. ε. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της υπόψη προµήθειας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες φωτογραφιών της Μονάδας. 2. Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να υποβάλλουν γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη διαφορά τιµής (δηλαδή προσφερόµενη τιµή µισθώµατος ανα Ν/Σ µείον τιµή πώλησης τριών φωτογραφιών ταυτοτήτων Ν/Σ), και ετήσιο προϋπολογισθέν µίσθωµα δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (17.760,00 ). 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους µέχρι την 10 η Ιουλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στη Κεντρική Γραµµατεία της 124ΠΒΕ (Αεροδρόµιο Τρίπολης) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 10 η Ιουλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ, θα γίνει δηµόσια από το αρµόδιο

3 συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Αρµόδια Επιτροπή Λήψης και Αξιολόγησης Προσφορών και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 6. Οι τιµές των οικονοµικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσµευτικές για τον εκάστοτε πλειοδότη µέχρι τη λήξη της σύµβασης που θα υπογραφεί, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισµούς. 7. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που η αποζηµίωση µισθώµατος εργολάβου ανα Ν/Σ είναι µικρότερη της τιµής εκκίνησης (των 4,00 ). 8. Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος και να περιλαµβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά σύµφωνα µε τη παρούσα πρόσκληση. 9. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, µε δικαίωµα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. 10. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως: α. Σε έντυπη µορφή από την Υπηρεσία µας (124ΠΒΕ, Αεροδρόµιο Τρίπολης), στις διαθέσιµες ώρες για το κοινό, ήτοι από ευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:00. β. Σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την «ΙΑΥΓΕΙΑ». 11. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας προµήθειας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας, τηλέφωνο Ακριβές Αντίγραφο Σµχος (Ι) Χρήστος Γλυνός ιοικητής 124ΠΒΕ M.Y Αικατερίνη Ρέππα Τµχης Κεντρικής Γραµµ.124ΠΒΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Β»: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.830/Α.467/2563/Σ ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τρίπολη, ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας-Προϋπολογισµός απάνης-πληρωµή Προµηθευτή 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη φωτογράφου (εργολάβου) λήψης και εµφάνισης φωτογραφιών Ν/Σ για την κάλυψη αναγκών της 124ΠΒΕ (Αεροδρόµιο Τρίπολης), για τη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Το συνολικό ετήσιο προϋπολογισθέν µίσθωµα ανέρχεται σε δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (17.760,00 ). 2. Ο µέσος αριθµός καταταχθέντων Ν/Σ υπολογίζεται στα 740 άτοµα και 6 ΕΣΣΟ (ΣΕΙΡΕΣ) το έτος. 3. Η σύµβαση αφορά τα κάτωθι: α. Την λήψη και εµφάνιση έγχρωµων φωτογραφιών Ν/Σ που υπηρετούν στη Μονάδα διαστάσεων 10x15 εκατοστών για κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών (ορκοµωσία - επισκεπτήρια- εκπαίδευση- ελεύθερες ώρες κτλ). β. Την λήψη και εµφάνιση τριών (3) έγχρωµων φωτογραφιών Ν/Σ που υπηρετούν στη Μονάδα διαστάσεων 2,5x2,5 εκατοστών για την κάλυψη αναγκών Μονάδας (έκδοση ταυτοτήτων). γ. Την καταβολή µισθώµατος από τον ανάδοχο για κάθε κατατασσόµενο Ν/Σ στη Μονάδα. 4. Ως τιµή εκκίνησης για αποζηµίωση µισθώµατος εργολάβου ανά Ν/Σ στην 124 ΠΒΕ ορίζεται το ποσό των τεσσάρων ευρώ (4,00 ). 5. Ως τιµή πώλησης για λήψη και εµφάνιση τριών (3) έγχρωµων φωτογραφιών Ν/Σ που υπηρετούν στη Μονάδα (διαστάσεων 10Χ15) για κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, ορίζεται το ποσό των τριών ευρώ (3,00 ) µε ΦΠΑ και για κάθε επιπλέον αντίτυπο ένα ευρώ (1,00 ) µε ΦΠΑ. 6. Στις ανωτέρω τιµές πώλησης περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 7. Ο εργολάβος υποχρεούται κατά περίπτωση στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, για την λήψη και εµφάνιση των φωτογραφιών των Ν/Σ (διαστάσεων 10x15) και στην έκδοση τιµολογίου πώλησης δελτίου αποστολής για την λήψη και εµφάνιση των φωτογραφιών ταυτοτήτων (διαστάσεων 2,5x2,5). Οι εκδοθείσες διπλότυπες καθώς και τα τιµολόγια του εργολάβου θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ).

5 8. Επί της αρχικής αξίας του τιµολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής για την λήψη και εµφάνιση των τριών (3) φωτογραφιών ταυτοτήτων Ν/Σ διενεργείται κράτηση 6,2476% υπέρ τρίτων. 9. Κατά την εξόφληση του προµηθευτή διενεργείται προείσπραξη φόρου εισοδήµατος 4% βάση του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167/Α'). 10. Η εµφάνιση και εκτύπωση των φωτογραφιών θα γίνεται στο εργαστήριο του εργολάβου µε δικό του κόστος. 11. Εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία δύο (2) ιδίου διαστάσεων φωτογραφιών ταυτοτήτων(2,5χ2,5) για χρήση στα διπλώµατα της ειδικότητας οδηγών, θα παρέχονται στην Μονάδα άνευ αποζηµίωσης. 12. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε : α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι οριστικής ποιοτικής παραλαβής του ειδών από την Υπηρεσία. β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λ.π. γ. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται). 13. Αποκλείεται στον εργολάβο το δικαίωµα εκχώρησης, στο σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, σε οποιοδήποτε τρίτο. 14. εν επιτρέπεται η είσοδος άλλων ιδιωτών φωτογράφων στη Μονάδα για κάλυψη φωτογραφιών, πλην του αναδόχου. ύναται να επιτρέπεται η είσοδος σε δηµοσιογράφους για κάλυψη ρεπορτάζ της ορκοµωσίας, κατόπιν όµως έγκρισης από τη Μονάδα (Γρ.Ασφαλείας) και χωρίς τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών προς πώληση. 15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει φωτογραφικά όλες τις εκδηλώσεις της 124 ΠΒΕ και να δίνει στο υπασπιστήριο εξήντα (60) φωτογραφίες 13x18 εκ. πχ. Ορκοµωσία της κάθε ΕΣΣΟ ή άλλης έκτακτης εκδήλωσης, άνευ αποζηµίωσης. 16. Η πληρωµή διέπεται από τα καθοριζόµενα στο Π.. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ ) Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2003/35/της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. ΑΡΘΡΟ 2ο ιεξαγωγή ιαγωνισµού-κριτήριο Κατακύρωσης 1. Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα την 10 η Ιουλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ,. στα γραφεία του Τµήµατος Οικονοµικού της 124ΠΒΕ, µε αποσφράγιση των προσφορών. 2. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η µεγαλύτερη διαφορά τιµής (δηλαδή προσφερόµενη τιµή µισθώµατος ανά Ν/Σ µείον τιµή πώλησης τριών φωτογραφιών ταυτοτήτων Ν/Σ).

6 3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφερόµενες τιµές δεν κριθούν συµφέρουσες από την Υπηρεσία, η Επιτροπή θα προσφύγει σε διαπραγµάτευση τιµής λόγω του επείγοντος, λαµβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία τιµών προηγούµενων διαγωνισµών (Άρθρο 21 Π. 118/07). 4. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που η αποζηµίωση µισθώµατος εργολάβου ανά Ν/Σ είναι µικρότερη της τιµής εκκίνησης. ΑΡΘΡΟ 3ο ικαιούµενοι Συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ. Οι συνεταιρισµοί. δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 2. Ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες και ορίζεται ως συνώνυµος των όρων «Ανάδοχος» ή «Μισθωτής», όπου αυτοί αναγράφονται στους παρόντες όρους. 3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβής 1. Η παράδοση και παραλαβή των φωτογραφιών καθόλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα γίνεται κατά περίπτωση ως εξής: α. Οι φωτογραφίες των Ν/Σ θα παραδίδονται από τον εργολάβο στους δικαιούχους στο χώρο της πίστας, του εντευκτηρίου και στους χώρους των Μοιρών της Μονάδας. β. Οι φωτογραφίες των ταυτοτήτων θα παραδίδονται από τον εργολάβο στα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής εις τριπλούν ως το παράρτηµα <<Α>> το οποίο θα υπογράφεται από το Γρ.Προσωπικού της Μοίρας, τον κτη ΜΕΝ και τον εργολάβο. Με το πρωτόκολλο θα πιστοποιείται ο ακριβής αριθµός των φωτογραφιών και η διανοµή του θα γίνεται ως εξής:

7 (1) Ένα αντίτυπο θα παραµένει στο γραφείο προσωπικού της Μοίρας ως Αρχείο. (2) ύο αντίτυπα θα λαµβάνει ο εργολάβος, ένα για τον ίδιο και ένα για να το προσκοµίσει ως αποδεικτικό στη ιαχείριση απανών του Τµήµατος Οικονοµικού της Μονάδας για την εξόφλησή του. γ. Οι (3) τρεις φωτογραφίες των ταυτοτήτων θα παραδίδονται από τα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ στο Γραφείο Ταυτοτήτων. 2. Εφόσον απαιτηθεί από την Μονάδα, οι (2) δύο φωτογραφίες των ταυτοτήτων για χρήση στα διπλώµατα ειδικότητας οδηγών, θα παραδίδονται από τον εργολάβο στα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ και από τα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ θα παραδίδονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης. 1. Οι προσφορές πρέπει: ΑΡΘΡΟ 5ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο οικονοµικός φορέας κατά τη διάρκεια της σύµβασης. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής. 4. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία, την ιδιότητα και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα) β. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθµ. 11/15 για την Ανάδειξη Φωτογράφου (εργολάβου) φωτογραφιών Ν/Σ προς κάλυψη αναγκών της 124 ΠΒΕ. 5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την

8 ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). β. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό (φωτοαντίγραφο). γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο συµµετέχων δηλώνει ότι συµφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αποδέχεται τους όρους της Σύµβασης. δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι επιτηδευµατίες συµµετέχουν στην αποσφράγιση των προσφορών µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. Π 118/07). ε. Την οικονοµική προσφορά τους σε ευρώ, αριθµητικώς και ολογράφως, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6ο Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ιαγωνισµού, Κατάρτιση και Ισχύς Σύµβασης 1. Η επιλογή του προµηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων της πρόσκλησης θα γίνει µε απόφαση της Μονάδας, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Επιτροπής. 2. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος «Β» της παρούσας, θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους από υπογραφής της, µε δικαίωµα παράτασης ενός επιπλέον έτους (1) µε τους ίδιους όρους και τιµές. 3. Φωτογράφος-εργολάβος, που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Π 118/07 συνέπειες, µετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του Π 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγυήσεις-Εγγυητικές Επιστολές 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από τη διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί.

9 2. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 3. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8ο Λοιπές ιατάξεις 1. Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους προµήθειας της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.. 118/07, όπως εκάστοτε ισχύουν, ενώ για θέµατα που άπτονται της ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών κλπ., ισχύουν τα καθοριζόµενα από την οικεία εθνική νοµοθεσία. 2. Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις. Ακριβές Αντίγραφο Σγος (Ο) Κάββουρα Γεωργία Προϊσταµένη Γραφείου Π/Υ124ΠΒΕ M.Y Αικατερίνη Ρέππα Τµχης Κεντρικής Γραµµ 124ΠΒΕ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.830/Α.467/2563/Σ ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τρίπολη, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο : Άρθρο 2 ο : Άρθρο 3 ο : Άρθρο 4 ο : Άρθρο 5 ο : Άρθρο 6 ο : Άρθρο 7 ο : Άρθρο 8 ο : Άρθρο 9 ο : Άρθρο10 ο : Άρθρο11 ο : Άρθρο12 ο : Γενικοί Όροι Αντικείµενο Σύµβασης Τιµές- Μίσθωµα- Τεχνική Περιγραφή Φωτογραφιών Παράδοση-Παραλαβή- Προθεσµία Ποιοτικός Έλεγχος Πληρωµή - ικαιολογητικά Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου- Ποινικές Ρήτρες Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων- Ανωτέρα Βία Εγγυοδοσία Εισπράξεις ικαιώµατα του ηµοσίου ιάρκεια Σύµβασης-Αναπροσαρµογή Τιµών Ολοκλήρωση Σύµβασης ΓΕΝΙΚΑ

11 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΤΗΛ.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ν/Σ ΤΗΣ 124ΠΒΕ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΩΜΑ) ευρώ. Στην Τρίπολη σήµερα. στα γραφεία της 124 ΠΒΕ οι υπογεγραµµένοι.. ιοικητής της 124 ΠΒΕ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ηµοσίου σύµφωνα µε την υπ. Αριθµ Φ. Κατακυρωτική Απόφαση της 124 ΠΒΕ και ο του., φωτογράφος µε Α Τ, Α.Φ.Μ., Οδός., Πόλη.., Τηλ., συµφώνησαν τα ακόλουθα ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητα του την ανάθεση στον δεύτερο που καλείται στο εξής χάρη <<εργολάβος>> την λήψη και εµφάνιση φωτογραφιών Ν/Σ της 124 ΠΒΕ που αναδείχτηκε εργολάβος σύµφωνα µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθµ. 11/15 για την ανάδειξη Φωτογράφου (Εργολάβου) λήψης και εµφάνισης φωτογραφιών Ν/Σ (Α Α:..) που διενεργήθηκε στη Μονάδα µε τους κάτωθι όρους: Άρθρο 1 Γενικοί Όροι 1. Αποκλείεται στον εργολάβο το δικαίωµα εκχώρησης, στο σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, σε οποιοδήποτε τρίτο. 2. εν επιτρέπεται η είσοδος άλλων ιδιωτών φωτογράφων στη Μονάδα για κάλυψη φωτογραφιών, πλην του αναδόχου. ύναται να επιτρέπεται η είσοδος σε δηµοσιογράφους για κάλυψη ρεπορτάζ της ορκωµοσίας, κατόπιν όµως έγκρισης από τη Μονάδα (Γραφείο Ασφαλείας) και χωρίς τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών προς πώληση. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει φωτογραφικά όλες τις εκδηλώσεις της 124 ΠΒΕ και να δίνει στο υπασπιστήριο εξήντα (60) φωτογραφίες 13x18 εκ. πχ. Ορκωµοσία της κάθε ΕΣΣΟ ή άλλης έκτακτης εκδήλωσης, άνευ αποζηµίωσης. 4. Ο ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί δύο (2) ακόµα βοηθούς, αφού τους δηλώσει πρώτα στο Γραφείο Ασφαλείας της 124 ΠΒΕ. εν δικαιούται να χρησιµοποιεί όσους έλαβαν µέρος στο ιαγωνισµό. 5. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί καθηµερινά ο εργολάβος θα είναι ευγενικό και θα δέχεται έλεγχο από τα όργανα της υπηρεσίας. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ασφάλεια των χώρων και των υλικών της Μονάδας. Ο εργολάβος και το προσωπικό του οφείλει να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας. 6. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο εργολάβος κατά την είσοδο στη Μονάδα θα πρέπει:

12 α. Να τύχει την αναγκαία εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφαλείας της Μονάδας. β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό. γ. Να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού και να τηρεί τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 7. Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του, εγγράφως, ότι δεν θα έχει καµία εξάρτηση εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κ.λ.π από την Π.Α καθώς και να τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, ενώ θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο προσωπικό του που εισέρχεται στη Μονάδα. 8. Ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του προσωπικού του σε οποιονδήποτε. 9. Ο φωτογράφος θα µπορεί να ακολουθεί τα τµήµατα στις ασκήσεις εντός και εκτός Στρατοπέδου (Πεδίο Ασκήσεων, Πεδίο Βολής). Ακόµη, επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών µέσα στο Στρατόπεδο, στο χώρο της πίστας εκπαιδεύσεως. Σε κανένα άλλο χώρο (Αποθήκες οπλισµού, πυροµαχικών) δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών, χωρίς την έγκριση της Μονάδας. 10. Ο φωτογράφος δεν επιτρέπεται κατά τη λήψη προσωπικών φωτογραφιών να θέτει τους Ν/Σ σε κίνδυνο ατυχήµατος. Σε περίπτωση διαπίστωσης και παρατήρησης τέτοιου είδους περιστατικού, ο φωτογράφος πρέπει να συµµορφωθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας. 11. Η Μονάδα δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης των φωτογραφιών. 12. Ο φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) όπως και όπου τούτος προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1642/86 και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους και διαταγές των αρµοδίων φορέων βαρύνει τους δικαιούχους των φωτογραφιών (Ν/Σ) και την Μονάδα (φωτογραφίες ταυτοτήτων). 13. Επί της αρχικής αξίας του τιµολογίου πώλησης για τη λήψη και εµφάνιση των φωτογραφιών ταυτοτήτων Ν/Σ διενεργείται κράτηση 6,2476% υπέρ τρίτων. 14. Επίσης επί της καθαρής αξίας του ανωτέρω τιµολογίου αγοράς υλικών (φωτογραφίες ταυτοτήτων) διενεργείται προείσπραξη φόρου εισοδήµατος 4% βάση του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167/Α'). 15. εν υφίσταται δυνατότητα από µέρους του εργολάβου για αλλαγή στις διαστάσεις και στις τιµές πώλησης των φωτογραφιών καθώς και η πώληση τους σε ηλεκτρονική µορφή. Άρθρο 2 Αντικείµενο Σύµβασης 1. Η παρούσα σύµβαση αφορά τα κάτωθι:

13 α. Την λήψη και εµφάνιση τριών (3) έγχρωµων φωτογραφιών Ν/Σ που υπηρετούν στη Μονάδα διαστάσεων 10x15 εκατοστών για κάλυψη προσωπικών τους αναγκών (ορκωµοσία- επισκεπτήρια- εκπαίδευση- ελεύθερες ώρες κτλ). β. Την λήψη και εµφάνιση τριών (3) έγχρωµων φωτογραφιών Ν/Σ που υπηρετούν στη Μονάδα διαστάσεων 2,5x2,5 εκατοστών για κάλυψη αναγκών Μονάδας (έκδοση ταυτοτήτων). γ. Την καταβολή µισθώµατος από τον ανάδοχο για κάθε κατατασσόµενο Ν/Σ στη Μονάδα. 2. Όλα τα ανωτέρω καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Άρθρο 3 Τιµές Μίσθωµα Τεχνική Περιγραφή Φωτογραφιών 1. Η τιµή πώλησης τριών (3) έγχρωµων φωτογραφιών διαστάσεων 10x15 για έκαστη φωτογράφηση µεµονωµένου ατόµου (ανά Ν/Σ) ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ (3,00 ). Σε περίπτωση που κάποιος επιθυµεί επιπλέον αντίτυπα τότε για κάθε ένα από αυτά θα καταβάλει το ποσό του ενός ευρώ (1,00 ). 2. Η τιµή πώλησης τριών (3) έγχρωµων φωτογραφιών διαστάσεων 2,5x2,5 (ταυτοτήτων) ορίζεται στο ποσό Ευρώ (.. ). 3. Στις ανωτέρω τιµές πώλησης περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 4. Η τιµή του µισθώµατος που θα πρέπει να καταβάλει ο εργολάβος στη Μονάδα για κάθε κατατασσόµενο Ν/Σ ορίζεται στο ποσό των. Ευρώ (.. ). 5. Ο εργολάβος υποχρεούται κατά περίπτωση στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, για την λήψη και εµφάνιση των φωτογραφιών των Ν/Σ (διαστάσεων 10x15) και στην έκδοση τιµολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής για την λήψη και εµφάνιση των φωτογραφιών ταυτοτήτων (διαστάσεων 2,5x2,5). Οι εκδοθείσες διπλότυπες καθώς και τα τιµολόγια του εργολάβου θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ). 6. Επί της αρχικής αξίας του τιµολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής για την λήψη και εµφάνιση των φωτογραφιών ταυτοτήτων Ν/Σ διενεργείται κράτηση 6,2476% υπέρ τρίτων. 7. Κατά την εξόφληση του προµηθευτή διενεργείται προείσπραξη φόρου εισοδήµατος 4% βάση του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167/Α'). 8. Η εµφάνιση και εκτύπωση των φωτογραφιών θα γίνεται στο εργαστήριο του εργολάβου µε δικό του κόστος. 9. Εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία δύο (2) ιδίου διαστάσεων φωτογραφίες ταυτοτήτων για χρήση στα διπλώµατα της ειδικότητας οδηγών, θα παρέχονται στην Μονάδα άνευ αποζηµίωσης.

14 Άρθρο 4 ο Παράδοση Παραλαβή - Προθεσµία 1. Η παράδοση και παραλαβή των φωτογραφιών καθ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης θα γίνεται κατά περίπτωση ως εξής: α. Οι φωτογραφίες των Ν/Σ θα παραδίδονται από τον εργολάβο στους δικαιούχους στο χώρο της πίστας, του εντευκτηρίου και στους χώρους των Μοιρών της Μονάδας. β. Οι φωτογραφίες των ταυτοτήτων θα παραδίδονται από τον εργολάβο στα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής εις τριπλούν ως το παράρτηµα <<Α>> το οποίο θα υπογράφεται από το Γραφείο Προσωπικού των Μοιρών, τον Μοίραρχο και τον εργολάβο. Με το πρωτόκολλο θα πιστοποιείται ο ακριβής αριθµός των φωτογραφιών και η διανοµή του θα γίνεται ως εξής: (1) Ένα αντίτυπο θα παραµένει στο γραφείο προσωπικού της Μοίρας ως Αρχείο. (2) ύο αντίτυπα θα λαµβάνει ο εργολάβος, ένα για τον ίδιο και ένα για να το προσκοµίσει ως αποδεικτικό στη ιαχείριση απανών του Τµήµατος Οικονοµικού της Μονάδας για την εξόφλησή του. γ. Οι (3) τρείς φωτογραφίες των ταυτοτήτων θα παραδίδονται από τα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ στο Γραφείο Ταυτοτήτων. 2. Εφόσον απαιτηθεί από την Μονάδα, οι (2) δύο φωτογραφίες των ταυτοτήτων για χρήση στα διπλώµατα ειδικότητας οδηγών, θα παραδίδονται από τον εργολάβο στα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ και από τα Γραφεία Προσωπικού των ΜΕΝ θα παραδίδονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης. Άρθρο 5 ο Ποιοτικός Έλεγχος 1. Σε περίπτωση που η εµφάνιση των φωτογραφιών κρίνεται προβληµατική λόγω εσφαλµένης λήψης τους µε υπαιτιότητα του ιδίου (π.χ θολές, άτονα χρώµατα, κόκκινα µάτια, λάθος εστίαση) ο εργολάβος υποχρεούται στην άµεση επανάληψη λήψης και εµφάνισής τους, χωρίς καµία επί πλέον χρηµατική επιβάρυνση από τους δικαιούχους. 2. Οµοίως στην περίπτωση των φωτογραφιών ταυτοτήτων και εφόσον αυτό απαιτηθεί από αρµόδιο όργανο της Μονάδας, η επανάληψη λήψης και εµφάνισης για όσο αριθµό φωτογραφιών απαιτηθεί, θα γίνεται χωρίς καµία επί πλέον χρηµατική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Άρθρο 6 Πληρωµή ικαιολογητικά 1. Η τιµή πώλησης των έγχρωµων φωτογραφιών διαστάσεων 10x15 εκατοστών θα καταβάλλεται µετρητοίς στον ανάδοχο (φωτογράφο) από τους δικαιούχους Ν/Σ µε την παραλαβή των φωτογραφιών. Ο εργολάβος µε λήψη του αντιτίµου υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης θεωρηµένων από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία. (.Ο.Υ).

15 2. Η εξόφληση του Αναδόχου για την λήψη και εµφάνιση των έγχρωµων φωτογραφιών ταυτοτήτων Ν/Σ διαστάσεων 2,5x2,5 εκατοστών θα γίνεται από την ιαχείριση απανών του Τµ. Οικονοµικού τοις µετρητοίς µε την προσκόµιση από τον εργολάβο των κάτωθι: α. Σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής που θα εκδίδεται από το γραφείο προσωπικού των Μοιρών, µε τα οποία θα πιστοποιείται ο ακριβής αριθµός των εµφανιζόµενων φωτογραφιών και θα είναι υπογεγραµµένα από τους Μοιράρχους των Μοιρών (ως Παράρτηµα Α). β. Τιµολόγιο πώλησης- ελτίο Αποστολής θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ). 3. Ο ανάδοχος θα καταβάλει στην 124 ΠΒΕ (Τµ.Οικονοµικού- ιαχείριση Χρηµατικού) το συνολικό ποσό του µισθώµατος για το σύνολο των Ν/Σ την επόµενη εβδοµάδα της ορκωµοσίας κάθε ΕΣΣΟ Ν/Σ βάση σχετικής βεβαίωσης του Γραφείου Στρατολογίας της 124 ΠΒΕ, ως το παράρτηµα <<Β>>, η οποία θα περιλαµβάνει τον αριθµό των κατατασσόµενων Ν/Σ. Το µίσθωµα θα προκύπτει από το γινόµενο του συνολικού αριθµού των κατατασσόµενων Ν/Σ επί της τιµής µισθώµατος. 4. Επίσης ο εργολάβος υποχρεούται κατά την πληρωµή να προσκοµίζει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα οικείου ηµοσίου Ταµείου ισχύος (2) δύο µηνών. Στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού µικρότερης διάρκειας, θα πρέπει να αναγράφεται και να βεβαιώνεται από τον Έφορο του ηµοσίου Ταµείου ως αιτιολογία η είσπραξη µετρητών από την 124Π.Β.Ε. 5. Η µη προσκόµιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αποτελεί λόγω λύσης της Σύµβασης. Άρθρο 7 ο Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου- Ποινικές Ρήτρες 1. Σε περίπτωση που ο εργολάβος παραβεί τους όρους της Σύµβασης και σαν τέτοιοι ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: κτλ) α. Η αδυναµία κάλυψης εκδήλωσης της 124 ΠΒΕ ( π.χ Ορκωµοσία, Εορτές β. Η µη έγκαιρη και κανονική λήψη, εµφάνιση και παράδοση των φωτογραφιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. γ. Η λήψη, εµφάνιση και παράδοση φωτογραφιών που δεν προβλέπονται από τους όρους της Σύµβασης. δ. Η µη τήρηση του τρόπου συναλλαγών που αρµόζει προς τη Στρατιωτική Μονάδα. ε. Η µη συµµόρφωση του εργολάβου (φωτογράφου) µε τις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων της Μονάδας.

16 στ. Η µη έγκαιρη κατάθεση του µισθώµατος από τον εργολάβο στη ιαχείριση Χρηµατικού του Τµήµατος Οικονοµικού της Μονάδας. ζ. Η µη έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξης δεόντως θεωρηµένων από την αρµόδια.ο.υ. η. Η µη ανάρτηση τιµοκαταλόγου φωτογραφιών σε εµφανές σηµείο στους χώρους της Μονάδας για την παράδοση των φωτογραφιών στους δικαιούχους Ν/Σ. θ. Η λήψη και εµφάνιση φωτογραφιών σε απαγορευµένους χώρους πέραν των ενδεικνυόµενων από τη Μονάδα και χωρίς την έγκριση της ιοίκησης. ι. Η λήψη, εµφάνιση και πώληση φωτογραφιών άσεµνων καθώς και η ασχολία του εργολάβου µε άλλη απασχόληση πέραν του σκοπού που του ανατέθηκε από τη παρούσα Σύµβαση ( λήψη µε ηλεκτρονικά µέσα, βιντεοσκόπηση, κτλ). ια. Η πώληση φωτογραφιών σε Ν/Σ µε άλλες διαστάσεις και µε διαφορετική τιµή, καθώς και η πώληση σε ηλεκτρονική µορφή. 2. Για παράβαση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλεται η κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης υπέρ Μ.Τ.Α. Η ανάθεση της λήψης και εµφάνισης των φωτογραφιών, είτε από τον επόµενο πλειοδότη στον διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µε καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα οφείλει το ηµόσιο, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη ηµοσίων εσόδων. 3. Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου γίνεται µετά από πρόταση του Τµηµατάρχη του Οικονοµικού και κατόπιν συµφώνου γνώµης της ιοίκησης. Άρθρο 8 Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων Ανωτέρα Βία 1. εν επιβάλλονται κυρώσεις στον εργολάβο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία η οποία έχει σαν συνέπεια να προκαλείται αδυναµία παροχής των συµβεβληµένων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Η απόδειξη της ανωτέρα βίας επιβαρύνει τον εργολάβο. Ως περιπτώσεις ανωτέρα βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος του εργολάβου. β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του εργολάβου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών. γ. Πληµµύρα δ. Σεισµός ε. Πόλεµου στ. ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης του ίδιου ή του κατασκευαστή προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 2. Τα ανωτέρω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 20 ηµερών στην 124 ΠΒΕ από τον εργολάβο και να βεβαιωθούν από την αρµόδια ηµόσια αρχή.

17 3. Επισηµαίνεται ότι κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνει αποδεκτός εφόσον ο ανάδοχος προβεί σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε άλλο καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες που επικαλεσθεί αδυναµία παροχής τους στη Μονάδα. Άρθρο 9 ο Εγγυοδοσία Ο προµηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, την υπ αριθµ επιστολή, ισχύος µέχρι. ποσού ευρώ..., η οποία θα επιστραφεί σ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. Άρθρο 10 ο Εισπράξεις ικαιώµατα του ηµοσίου 1. Οποιαδήποτε γενικά ζηµιά, που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας σύµβασης από τον εργολάβο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ηµόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών κατά τις διατάξεις περί Είσπραξης ηµοσίων. 2. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από τις ποινικές ρήτρες. Άρθρο 11 ιάρκεια Σύµβασης- Αναπροσαρµογή Τιµών 1. Η διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της µε δικαίωµα παράτασή της για ένα (1) επιπλέον έτος, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 2. Αίτηση αναπροσαρµογής τιµών δε θα γίνεται δεκτή καθόλη τη διάρκεια της ισχύος Σύµβασης. Ά ρ θ ρ ο 10 ο Ολοκλήρωση Σύµβασης Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α. Παραδόθηκαν όλες οι φωτογραφίες ταυτοτήτων Ν/Σ καθώς και της κάλυψης των εκδηλώσεων (ποσοτικά και ποιοτικά). β. Έγινε η αποπληρωµή, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Καταβλήθηκε το µίσθωµα ανά Ν/Σ για κάθε ΕΣΣΟ στη Μονάδα (Τµ.Οικονοµικού/.Χ) έναντι διπλότυπης απόδειξης. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.

18 Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Άπαντες οι όροι της παρούσας σύµβασης, θεωρούνται ουσιώδεις. 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συµβαλλοµένων επ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύµβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή αµέλεια των συµβαλλοµένων στην άσκηση των δικαιωµάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερµηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. 3. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 4. Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους προµήθειας της παρούσας σύµβασης, ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/95, και του Π.. 118/07, όπως εκάστοτε ισχύουν, ενώ για θέµατα που άπτονται της ποιότητας, ισχύουν τα καθοριζόµενα από την οικεία εθνική νοµοθεσία. 5. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο Ανάδοχος Φωτογραφίας Υπογραφή για την 124ΠΒΕ Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή Ακριβές Αντίγραφο Σγος (Ο) Κάββουρα Γεωργία Προϊσταµένη Γραφείου Π/Υ124ΠΒΕ M.Y Αικατερίνη Ρέππα Τµχης Κεντρικής Γραµµ 124ΠΒΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Φωτογραφιών Ταυτοτήτων Ν/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Βεβαίωση Γραφείου Στρατολογίας Περί Συνολικής ύναµης Κατατασσόµενων Ν/Σ ανά ΕΣΣΟ ή ΣΕΙΡΑ αντίστοιχα.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στην υπ αριθµ Συµβαση 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΙΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ Ν/Σ 1. Σήµερα. µηνός του έτους παρελήφθησαν από τον.. εργολάβο (φωτογράφο) σύµφωνα µε την υπ αριθµό.. Σύµβαση. ( ) έγχρωµες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5x2,5 εκατοστών για έκδοση ταυτοτήτων των Ν/Σ που υπηρετούν στη Μοίρα. 2. Η δύναµη των Ν/Σ της Μοίρας σήµερα ανέρχεται στα... ( ) άτοµα. 3. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφεται ως κάτωθι: Το Ο Ο Γραφείο Πρσκου κτης ΜΕΝ Εργολάβος (φωτογράφος) Ακριβές Αντίγραφο Σγος (Ο) Κάββουρα Γεωργία Προϊσταµένη Γραφείου Π/Υ124ΠΒΕ M.Y Αικατερίνη Ρέππα Τµχης Κεντρικής Γραµµ 124ΠΒΕ

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Στην Υπ αριθµ..σύµβαση 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1. Βεβαιώνεται ότι την του µηνός.. του έτους.. Ορκίστηκαν σύµφωνα µε την Φ.... (.) Νεοσύλλεκτοι της /ΕΣΣΟ ή ΣΕΙΡΑΣ. 2. Η παρούσα εκδίδεται για χρήση από το Τµήµα Οικονοµικού της 124 ΠΒΕ. Τρίπολη Ο ΑΞΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ακριβές Αντίγραφο Σγος (Ο) Κάββουρα Γεωργία Προϊσταµένη Γραφείου Π/Υ124ΠΒΕ M.Y Αικατερίνη Ρέππα Τµχης Κεντρικής Γραµµ 124ΠΒΕ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.919 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 14-02-2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 130 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 130 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 130 Σ.Μ. ΚΑΙ 8 Μ.Σ.Ε.Π. Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: 130 ΣΜ/ΟΙΚ ΚΟΙΝ : 8 ΜΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αρίθμ. 42/2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΌΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΊΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΆΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/14) ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ-9 ΜΣΕΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/14) ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ-9 ΜΣΕΠ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/14) ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ-9 ΜΣΕΠ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ.6/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 38/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Α: ΩΦ 3Ι-6 9 «Αναρτητέα στο µητρώο» Α ΑΜ: 14PROC002400555 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα