ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε. News. Τεύχος 16ο, Μάιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε. News. Τεύχος 16ο, Μάιος 2012"

Transcript

1 ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε News Τεύχος 16ο, Μάιος 2012

2 ηον "αέπα" ηο νέο website ηηρ NISSAN NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε Σο ανανεωμένο εικαζηικό και ηο εμπλοςηιζμένο πεπιεσόμενό ηος θα έσοςν ηην εςκαιπία να δοςν οι επιζκέπηερ ηος νέος site ηηρ ΝISSAN NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε, ζηη διεύθςνζη Με ηε λέα, δπλακηθή εκθάληζε θαη ηηο θηιηθέο ζην ρξήζηε ιεηηνπξγίεο ηνπ site, ε ΝISSAN NIK. I. ΘΔΟΧΑΡΑΚΗ Α.Δ, ζηνρεύεη ζηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα κνληέια ηεο εηαηξείαο, ηηο πξνζθνξέο ηεο αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο πσιήζεσλ θαη aftersales. Παξάιιεια ην λέν site ζα αλαβαζκίδεηαη θαη ζα ελεκεξώλεηαη ζπλερώο, νύησο ώζηε ν επηζθέπηεο λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλνο γηα ηα λέα ηεο κάξθαο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ ζύγρξνλε αηζζεηηθή ηνπ internet. Πινύζην θσηνγξαθηθό θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από ηα λέα κνληέια ηεο Nissan, ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ, ρξήζηκεο εθαξκνγέο, όπσο ε παλεύθνιε επηινγή ηεο έθδνζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ επηζπκεηνύ κνληέινπ, θαζώο θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε κε ηα λέα ηεο εηαηξείαο, είλαη κεξηθέο από ηηο ελόηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ν επηζθέπηεο ηνπ

3 Σο Nissan GT-R ζηον 24ωπο αγώνα ηηρ πίζηαρ ηος Nürburgring. H Nissan ππόκειηαι να ηπέξει ζηον 24ωπο αγώνα ηος Nurburgring (12 20 Μάιος), με ηην επγοζηαζιακή έκδοζη Track Club ηος GT-R. Με ην εγρείξεκα απηό, ε Nissan ζα αμηνινγήζεη ηηο αληνρέο ηνπ supercar GT-R ζηνλ πην δύζθνιν ζε παγθόζκην επίπεδν - αγώλα 24σξεο δηάξθεηαο, αιιά θαη ηαπηόρξνλα ζηελ πην δύζθνιε πίζηα ηνπ θόζκνπ (Nordschleife). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε νκάδα ηεο Nissan πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ GT-R, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ζπλαγσληζηεί κε ηα πην δπλαηά supercars ηζρπξώλ Δπξσπαίσλ αληαγσληζηώλ ηεο. Όια ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιακβάλνληαη κέζσ απηήο ηεο ζπκκεηνρήο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ επεξρόκελσλ κνληέισλ ηνπ GT-R, ζην κέιινλ. Κλικ ζηην εικόνα για ζσεηικό video

4 Web surfing... Κάνηε κλικ ζηιρ εικόνερ και δείηε ηα videos Σο Nissan LEAF NISMO RC ζηοςρ δπόμοςρ ηος Monaco DeltaWing Video 1 - Wind tunnel testing Nissan INVITATION concept

5 Θπςλικά αςηοκίνηηα ηηρ DATSUN Σξία ζξπιηθά DATSUN εθηέζεθαλ πξηλ από ιίγν θαηξό ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Nissan, ζηε Yokohama. Datsun 210 Fuji - Νηθεηήο ηνπ rally Απζηξαιίαο ην 1958, ζηελ Α θιάζε. Σα βαζνπιώκαηα καξηπξνύλ ηελ δπζθνιία ηνπ αγώλα γηα ηνλ γύξν ηεο Απζηξαιίαο. Bluebird 1600SSS Νηθεηήο ηνπ 18νπ Rally Safari ηεο Αθξηθήο ην Fairlady 240Z Νηθήηεο ηνπ Rally Safari ηεο Αθξηθήο ηα έηε 1971 & 1973, κε εκθαλή ηα ζεκάδηα από ηα δύζθνια ρηιηόκεηξα πνπ δηάλπζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ άγξηα θύζε.

6 Πποηάζειρ : Οδοιποπικό ζηην ιζηοπική πόλη ηος Ναςπλίος «Απόδπαζη» από ηο κλεινόν άζης με ένα QASHQAI 1.6 Diesel Σν Ναύπιην είλαη κηα από ηηο σξαηόηεξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο. Οη απαξάκηιιεο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ θαη ε καθξαίσλε θαη πνιπηάξαρε ηζηνξία ηνπ, πξνζδίδνπλ ζηελ πόιε κηα μερσξηζηή γνεηεία. Σα επηβιεηηθά λενθιαζηθά, ηα παιηά αξρνληηθά κε ηηο δεληξνθπηεκέλεο κηθξέο απιέο, ηα θνκςά κπαιθόληα θαη ηα γξαθηθά πιαθόζηξσηα δξνκάθηα δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο κνλαδηθήο απηήο πόιεο, όπνπ κε ην QASHQAI 1.6 Diesel νδεγήζακε κε πεξηζζή επειημία. Ο επηζθέπηεο θαζώο δηαβαίλεη ηνπο δξόκνπο ηεο Παιηάο πόιεο γνεηεύεηαη από ηελ αλέγγηρηε από ην ρξόλν νκνξθηά. Καζώο ζα δηαβαίλεηε ηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο πόιεο ζηα νπνία παξθάξακε κε επθνιία ράξε ζηελ θάκεξα νπηζζνπνξίαο ηνπ QASHQAI 1.6 Diesel ζα δείηε ηα παιαηόηεξα θηήξηα ηα νπνία καδί κε ηα κηθξά ιατθά θηίζκαηα ζπλζέηνπλ ηνλ παιαηόηεξν ππξήλα ηεο πόιεο. H θαξδηά ηεο Παιηάο πόιεο ρηππά ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Έρεη κεγάιε ηζηνξηθή ζεκαζία θαζώο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε θάησ από ηελ ζθηά ηνπ ηεξάζηηνπ αησλόβηνπ πιαηάλνπ, νη νπιαξρεγνί θαηάζηξσλαλ ηα ζρέδηά ηνπο ιίγν πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο. Αξγόηεξα θηινμέλεζε ηελ πξώηε βνπιή ησλ Διιήλσλ, ε νπνία ζηεγάζηεθε ζην Βνπιεπηήξην, έλα εληππσζηαθό ΣΕΙΛΣΕ ΜΑ ΣΙ ΔΙΚΕ Α ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ηείιηε ζην θσηνγξαθίεο (θαη έλα κηθξό θείκελν) από έλα ηαμίδη κε ην δηθό ζαο Nissan θαη νη θαιύηεξεο ζα δεκνζηεπζνύλ ζηα επόκελα ηεύρε. θηίξην πνπ αξρηθά ήηαλ ηδακί. Η πιαηεία πληάγκαηνο όπσο θαη νη γύξσ από απηήλ δξόκνη ζπγθεληξώλνπλ ηελ κεγαιύηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε. Η πεξηνρή απηή είλαη ην αγαπεκέλν ζηέθη ληόπησλ θαη επηζθεπηώλ. Δδώ, ιεηηνπξγνύλ πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα θαη κπαξάθηα ελώ ηα επηβιεηηθά ελεηηθά νηθνδνκήκαηα θαη ηα λενθιαζηθά δίλνπλ ην δηθό ηνπο ζηίγκα αξρνληηάο ζηελ πόιε. Μηα άιιε ηζηνξηθή πιαηεία ηεο πόιεο είλαη απηή ησλ ηξηώλ Ναπάξρσλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πιαηεία ζηελ νπνία γηόξηαζαλ νη Έιιελεο ηελ ήηηα ηνπ Ικπξαήκ ζην Ναπαξίλν. Δπίζεο, ζηελ πιαηεία βξίζθεηαη θαη ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάζηεθε ην πξώην γπκλάζην ηεο ρώξαο. ην θηίξην απηό ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην Γεκαξρείν ηνπ Ναππιίνπ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ θαλείο ζην Ναύπιην κπνξεί επηζθεθζεί ηα κνπζεία ηεο πόιεο (αξραηνινγηθό, πνιεκηθό, ιανγξαθηθό, θνκπνινγηνύ) ηα νπνία θηινμελνύλ ζεκαληηθά εθζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ. Μηα επίζθεςε ζην Παιακήδη, ην ζξπιηθό θξνύξην πνπ έρεη ζπλδεζεί κε πνιιά ηζηνξηθά γεγνλόηα επηβάιιεηαη. Έπεηηα, κηα βαξθάδα ζην Μπνύξηδη, ην ελεηηθό θξνύξην πνπ δεζπόδεη ζην λεζάθη ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ θαη απνηειεί ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, ζα ζαο κείλεη αμέραζηε. Σν ηαμίδη από ηελ Αζήλα δηαξθεί πεξίπνπ 1 ώξα θαη 50 ιεπηά κέζσ ηεο Ν.Δ.Ο Αζελώλ - Κνξίλζνπ (ην θόζηνο ησλ δηνδίσλ αλά δηέιεπζε είλαη 3,10 ) θαη κε ηε δηαδξνκή από ηελ εζληθή νδό Κνξίλζνπ Νεκέαο (αθνινπζνύκε δειαδή ηελ θαηεύζπλζε πξνο Κηάην θαη βγαίλνπκε από ηελ εζληθή Κνξίλζνπ Παηξώλ ζηελ έμνδν ηνπ Άξγνπο). H απόζηαζη είναι 140 σιλιόμεηπα πεπίπος και με ηο QASHQAI 1.6 Diesel επιηύσαμε καηανάλωζη μόλιρ 4,6 λίηπων / 100 σλμ.

7 Πποϊόνηα πποζηαζίαρ και πεπιποίηζηρ για ηο δικό ζαρ Nissan. H Νηθ. Ι. Θενραξάθεο Α.Δ, απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο γηα ηελ Διιάδα ησλ πξντόλησλ Wynn s θαη Permatex, παξνπζηάδεη δύν πξσηνπνξηαθά πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο. Shine Polish Η θξέκα πεξηπνίεζεο Shine Polish έρεη ηξηπιή θόξκνπια δξάζεο : Γπάιηζκα θέξσκα θαη πεξιέ θηλίξηζκα, πνπ πξνζηαηεύεη ηε βαθή ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο. Δπηπιένλ δίλεη έλα αζηξαθηεξό απνηέιεζκα θαζώο : πξνζηαηεύεη ην ρξώκα ηνπ απηνθηλήηνπ. επαλαθέξεη ηελ αξρηθή ιάκςε. έρεη αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζζώξεπζε ζθόλεο θαη ξύπσλ ελώ παξέρεη θαη κηα πδξναπσζεηηθή «αόξαηε» επίζηξσζε γηα λα απνιακβάλεηε ην απηνθίλεηό ζαο θαζαξό γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (απνθεύγνληαο ηα ζπρλά πιπζίκαηα). No Touch Original Tire Care Με κηα πξσηόηππε, παηεληαξηζκέλε θόξκνπια πνπ έρεη θαζηεξσζεί σο ε ηδαληθή ιύζε ζηελ θαηεγνξία ηεο θξνληίδαο ειαζηηθώλ, ην πξντόλ No Touch Original Tire Care, αθήλεη έλα πινύζην, ζαηέλ ηειείσκα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειαζηηθνύ ζαο, θαζώο θαη έλα πξνζηαηεπηηθό θξάγκα πνπ εκπνδίδεη ηηο επηθαλεηαθέο ξσγκέο θαη ηνλ απνρξσκαηηζκό από ηελ έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ελώ παξάιιεια θξαηά καθξηά ηε βξσκηά, ηε ζθόλε θαη ηελ πγξαζία. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα πποϊόνηα ηων οίκων Wynn s & Permatex, μποπείηε να επικοινωνείηε ζηο ηηλ , καθώρ και ζηο

8 Επικοινωνία με ηη Nissan ηνηρεία επηθνηλσλίαο : Νηθ. Ι. Θενραξάθεο Α.Δ Λεσθόξνο Αζελώλ 169, η.θ , Αζήλα. Σει. : Fax : Δπηπιένλ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε θαη κέζσ Facebook & Twitter, κε θιηθ ζηα αθόινπζα εηθνλίδηα :

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα CONCEPT Η ΜΠΑΜ Ππξνηέρλεκα είλαη ε πξώηε θαη κνλαδηθή αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο ππξνηερλεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη εγέηεο ζην είδνο ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε εηαηξία κε δπλακηθή αλνδηθή πνξεία

Διαβάστε περισσότερα

2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος"

2/39 ύνηαγμα Εσζώνων της Καρατρήζηος 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Ιζηορικά ηοιτεία: α. πγθξνηήζεθε ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 1913 ζην Μεζνιόγγη. β. ηηο 25 Απξηιίνπ 1918 κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Πξεζπώλ, όπνπ κεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού Ομάδα επγαζίαρ 4 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη Πεπιεσόμενα 1) θνπό εξγαζίαο... ει.1 2) Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο...ει.1 3) Θζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα