ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (K-V) Project for an Experimental Ecological Modular Housing Unit (K-V)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (K-V) Project for an Experimental Ecological Modular Housing Unit (K-V)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (K-V) Κοζμόποσλος Πάνος 1, Γημήηριος Βοσηζάς 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Βαζ. Σνθίαο 12, , Ξάλζε, ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνπζίαζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξόηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πξόηππεο, πξνθαηαζθεπαζκέλεο, νηθνινγηθήο νηθηζηηθήο Μνλάδαο (Κ-V). Σηόρνη απηήο ηεο Μνλάδαο είλαη νη αθόινπζνη: 1) Δύθνιε θαη γξήγνξε κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιόγεζε, ρσξίο αιινίσζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο. 2) Καηαζθεπή από θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο άλεζεο. 3) Λεηηνπξγία/ρξήζε ηεο Μνλάδαο κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέζσ κηθξώλ απσιεηώλ, εμαζθάιηζε ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. θαη ειαρηζηνπνίεζε εθπνκπώλ ζην πεξηβάιινλ. Η Μνλάδα (Κ-V) έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν κεκνλσκέλα, πρ. ζε θάιπςε αλάγθεο θαηνηθίαο ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, όζν θαη ζε γξήγνξε νκαδηθή θάιπςε ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ κεηά από έθηαθηεο ζπλζήθεο. Η πξνζνκνίσζε ηεο Μνλάδαο Κ-V θαη ν έιεγρνο κε ζρεηηθά ινγηζκηθά, απνδεηθλύνπλ όηη πξόθεηηαη γηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαηαζθεπή. Project for an Experimental Ecological Modular Housing Unit (K-V) Kosmopoloulos Panos 1, Voutsas Dimitrios 1 1 Laboratory of Environmental and Energy Design of Buildings and Settlements, Democritus University Of Thrace, Department of Environmental Engineering, Vas. Sofias 12, , Xanthi, ABSTRACT The aim of this project is to describe the construction of a prefabricated and environmental friendly molecular dwelling unit. The main goals to be achieved by the unit are: 1) Easy and quick transportation and placement of the modular housing unit, without environmental degradation of the area. 2) Use of constructive materials which are environmental friendly and ensure satisfactory comfort and thermal conditions inside the building. 3) Low thermal losses and energy demands, use of Renewable Energy Sources and low polluting emissions. The Unit K-V can be used as a housing unit for remote areas or for covering housing needs of population under emergency situations. The modular housing unit K-V is an environmental friendly construction as demonstrated by simulation software.

2 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Δίλαη γλσζηό όηη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο απμάλνληαη κε ξαγδαίν ξπζκό. Μεγάιν κέξνο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο θαηαλαιώλεηαη από ηνλ θηηξηαθό ηνκέα. Η αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ θύθινπ δσήο ελόο θηηξίνπ ήηαλ θάηη ζύλεζεο θαηά ην παξειζόλ. Τν πνζνζηό ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηα θηίξηα ππνινγίδεηαη ζην 47%. Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ε Δπξσπατθή Έλσζε γίλεηαη νινέλα θαη πην εμαξηεκέλε ζε ελεξγεηαθέο εηζαγσγέο, θαη αλ δελ ιεθζνύλ ζύληνκα κέηξα, ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ζα θηάζεη ην 70% ην 2030 ζε ζρέζε κε ην 50% πνπ είλαη ζήκεξα. Η γεληθή θεληξηθή ηδέα απηήο ηεο πξόηαζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνξηαθήο κνλάδαο θαηνηθίαο. Οη θύξηνη ζηόρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνύλ από ηελ κνλάδα είλαη: Βηνθιηκαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ ρξήζε παζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ: ζέξκαλζε, θπζηθόο δξνζηζκόο αεξηζκόο θαη θπζηθόο θσηηζκόο. Αμηνπνίεζε ζπζηεκάησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά πιαίζηα, αλεκνγελλήηξηεο ) ώζηε λα θαιπθζνύλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαη λα επηηεπρζεί ε απηνλνκία θαη απεμάξηεζε ηεο από νξπθηά θαύζηκα αλ είλαη δπλαηόλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπο. Πεξηβαιινληηθά θηιηθόο ζρεδηαζκόο ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο. Διαρηζηνπνίεζε ηεο όριεζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Φξήζε πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζηελ κνλάδα πνπ κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ κεηά ηνλ θύθιν δσήο ηνπο. Φακειέο εθπνκπέο ξύπσλ. Σπγθέληξσζε θαη ρξήζε βξόρηλνπ λεξνύ γηα νηθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο (πόηηζκα, θαζαξηόηεηα θηι) γηα ηελ κείσζε θαηαλάισζεο λεξνύ. Γηεπθόιπλζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο επί ηόπνπ ζηελ κνλάδα. Θεξκηθή άλεζε θαη πεξηβαιινληηθά πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλα ζρεηηθά επξύ θάζκα θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΗ Η ζπλνιηθή ηδέα βαζίζηεθε ζε κειέηε πνπ είρε παξνπζηαζηεί από ηνλ Γξ. Πάλν Κνζκόπνπιν παιαηόηεξα (1974) θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο αμηνπνηώληαο πεξηβαιινληηθά πιηθά θαη ηερληθέο. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα κηα πξνθαηαζθεπαζκέλε κνλάδα ρσξίο ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κόληκεο θαηαζθεπήο έπξεπε λα επηηεπρζνύλ θαη νη αθόινπζνη ζηόρνη: δπλαηόηεηα κεηαθνξάο, ρακειό βάξνο, κηθξό θόζηνο. Δπηπξόζζεηα ην αξρηηεθηνληθό πξνθίι θαη ε πεξηγξαθή ηνπ έπξεπε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αξρέο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ (1). Η αλαθνξά ζηελ θαηνηθία κε ηνλ όξν κνλάδα είλαη ζθόπηκε, δηόηη ζεσξείηαη πξντόλ κηαο βηνκεραλνπνηεκέλεο δηεξγαζίαο (πξνθαηαζθεπή) θαη όρη ζαλ κνλαδηθό αξρηηεθηνληθό δεκηνύξγεκα. Υπάξρνπλ εμαξρήο πξνδηαγξαθέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο απζηεξνί πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. Ωζηόζν ππάξρεη πάληα ρώξνο γηα παξεκβάζεηο. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κπνξνύλ λα ζπληεζνύλ από ηα ίδηα πξνθαηαζθεπαζκέλα δνκηθά ζηνηρεία [Δηθ1] έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο

3 θαη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο ζε θάζε πεξίπησζε. Γηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ηνλ ζρεδηαζηή λα πηνζεηήζεη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ιύζεσλ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ κνξθή, ηελ ιεηηνπξγία ή θαη ηα δύν [Δηθ1α].. Δικόνα 1: Σα προκαηαζκεσαζμένα δομικά ζηοιτεία. Ποικιλία εναλλακηικών λύζεφν φς προς ηη μορθή

4 Η κνλάδα θαηνηθίαο απνηειείηαη από δπν κνξηαθνύο ηύπνπο [Δηθ2]. Τν πιαίζην είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αηζάιηλα ζηνηρεία πνπ πέξα από ηνλ πξσηεύνληα ξόιν ηνπο ζαλ δνκηθά ζηνηρεία εμππεξεηνύλ θαη ζαλ νδεγνί γηα ηελ ειεθηξηθή θαισδίσζε. Οη κνξηαθνί ηύπνη (ηνίρνη, δάπεδα, νξνθέο) είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλαθπθισκέλν αινπκίλην θαη κνλσηηθό νξπθηνβάκβαθα θαη ελζσκαηώλνπλ επίζεο παξάιιειε ιεηηνπξγία (ηόζν ελεξγεηαθή όζν θαη δνκηθή) [Δηθ3]. Τα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία δελ είλαη ζπκπαγή αιιά έρνπλ θπςεισηή δνκή πνπ εμαζθαιίδεη ρακειή αλαινγία βάξνπο /δνκηθή αληνρή (αθακςία) θαη θαιέο ελεξγεηαθέο επηδόζεηο. Τν κπάλην απνηειεί κηα κνλάδα μερσξηζηή κε ελζσκαησκέλα πδξαπιηθά θαη ειεθηξηθά δίθηπα θαη εμσηεξηθέο αλακνλέο ζύλδεζεο. Οη λόηηα πξνζαλαηνιηζκέλεο πάιηλεο όςεηο παξέρνπλ παζεηηθά ειηαθά θέξδε, θπζηθό αεξηζκό θαη θσηηζκό. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από δηπιό ηδάκη θαη πιαίζην αινπκηλίνπ. Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ πνιύ εύθνια ζην πεδίν είηε κε θνξηεγό είηε κε ειηθόπηεξν εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ βάξνπο ηνπο. Δικόνα 2: Οι δύο βαζικές ησποποιημένες μονάδες

5 Δικόνα 3: Σοιτοποιία με ενζφμαηφμένη μόνφζη Φσηνβνιηατθά πιαίζηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ νξνθή θαζώο θαη ειηαθά πιαίζηα γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο. Υπάξρεη επίζεο θαη κηα αλεκνγελλήηξηα πξνζαξκνζκέλε ζε κεηαιιηθή θνιόλα πάλσ από ηελ νξνθή. Σηνλ λόην ππάξρεη πξνζαξκνζκέλν έλα ζεξκνθήπην γηα ηελ απόθηεζε άκεζσλ ειηαθώλ θεξδώλ θαη ηελ ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ. Τα κπαιθόληα κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε εκίθιεηζηνπο ρώξνπο κε ηελ πξνζαξκνγή δηαθώηηζησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ θαη πεξζηδσηώλ ζθηάζηξσλ. Βξόρηλν λεξό ζπιιέγεηαη κε ηελ βνήζεηα πδξνξξνώλ θαη ζσιελώζεσλ ζε δεμακελή θάησ από ηελ θαηνηθία. 3. ΤΜΠΔΡΑΜΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ Πηζηεύνπκε όηη ζηελ πξάμε κνλάδεο θαηνηθίαο απηνύ ηνπ ηύπνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ην πξσηόηππν γηα ππνδεηγκαηηθνύο νηθνινγηθνύο νηθηζκνύο, αιιά θαη ζαλ πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο αλ απηό απαηηείηαη π.ρ απνκαθξπζκέλα εξγαζηήξηα θηι. επίζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ζηέγαζε αλζξώπσλ πνπ έραζαλ ηα ζπίηηα ηνπο από θπζηθέο νη άιιεο θαηαζηξνθέο εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ ηνπο θόζηνπο θαη ηεο επθνιίαο ζηελ κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε.

6 Άιια πιενλεθηήκαηα είλαη ε πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε θαη απόδνζε ηεο κνλάδαο κε ηελ ρξήζε πνιπθξηηηξηαθώλ κεζόδσλ απόθαζεο, ν απηνκαηηζκόο ηεο κε ρξήζε ηερλνινγίαο instant bus θαζώο θαη ε θνζηνιόγεζε ηεο ζε θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε. Άξηζηα απνηειέζκαηα ησλ ζεξκηθώλ θεξδώλ, ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηεο κνλάδαο ειήθζεζαλ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ όπσο (K-Eco, Retscreen, Ecotect θηι) ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Η πηζαλόηεηα ηεο πξνθαηαζθεπήο ζε κεγάιε θιίκαθα ηεο πξνηεηλόκελεο κνλάδαο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ αιιά απνηειεί επίζεο κηα πεξηβαιινληηθά θηιηθή ιύζε εθόζνλ πξνζθέξεη ζε ρακειόηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη ιηγόηεξν επηβιαβείο εθπνκπέο ζην πεξηβάιινλ. Δικόνα 4: Γενικές όυεις ηης μονάδας

7 Δικόνα 5: Μελέηη Γρ. Πάνοσ Κοζμόποσλοσ (1974)

8 Δικόνα 6: Γενική άπουη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κνζκόπνπινο Π., Πεξηβαιινληηθόο Σρεδηαζκόο, Thessaloniki, University Studio Press, Baker N., Steemers K, Energy and Environment in Architecture, London, Spon, Clarke I.A., Energy Simulation in Building Design, A.P., Edwards B., Turrent D., Sustainable Housing, Spon, Kosmopoulos P. (Editor), Buildings, Energy and the Environment, Thessaloniki, University Studio Press, Porteous C., The New Eco-Architecture, Spon, Randall Th., Environmental Design, Vale, B.R., The new Autonomous House, Thames and Hudson, 2000

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Επιβλέπων: ΠΕΣΡΟ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟ, Καθηγητής ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ Ι. Μιταλόποσλος, Α. Αγγελής-Γεμάκες, Γ. Αραμπαηδής, Γ. Αζεμακόποσλος Μονάδα Διατείριζης Ενεργειακών και Περιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Φνπηξάθεο Παληειήο Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας

Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σν i.lab ζα απνηειεί ζεκείν θαη θξηηήξην αλαθνξάο αεηθόξνπ ζρεδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ

ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Καιώδηα Γεθπξώλ ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 Παξνπζίαζε 2 DMK Καισδησηή ηήξημε 2 DMK ΚΑΛΩΓΗΑ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθνύ 4 Πνηόηεηα 4 Κεθαιέο Αγθύξσζεο 5 Πνιύθισλνη Σέλνληεο 7 Κεθαιή Αγθύξσζεο Ρπζκηδόκελνπ

Διαβάστε περισσότερα