ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 1

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελίδα 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 5 2. Γενικοί Όροι Ανοίγματος Λογαριασμού Πληρωμών 7 3. Γενικοί Όροι Λειτουργίας Λογαριασμού Πληρωμών 8 4. Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Εξουσιοδότηση/εντολή πληρωμής πελάτη για εκτέλεση πράξης 12 πληρωμής 4.6 Προσκόμιση στοιχείων και αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης Χρόνος λήψης εντολής πληρωμής Ανάκληση εντολής πληρωμής Άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωμής Μεταφορά ποσού 15 -Εξερχόμενα εμβάσματα κατ εντολή του πελάτη 16 -Εισερχόμενα εμβάσματα προς όφελος του πελάτη Ημερομηνία αξίας Κατάθεση μετρητών Προθεσμία ειδοποίησης για εσφαλμένη εκτέλεση ή εκτέλεση 16 χωρίς εξουσιοδότηση 4.14 Πληροφόρηση αναφορικά με τις επιβαρύνσεις, επιτόκια και 16 συναλλαγματικές ισοτιμίες 4.15 Πληροφόρηση του πελάτη μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξης 17 πληρωμής 5. Γενικά Δικαιώματα εξέτασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και 17 λήψης νομικής συμβουλής 5.2 Δικαίωμα υπαναχώρησης Πρόσβαση στους όρους και προϋποθέσεις 18 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 2

3 5.4 Τροποποιήσεις Τερματισμός Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Επιπλέον ευθύνες δυνάμει νομοθεσίας Αδικήματα συγκάλυψης και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Υποβολή καταγγελιών-εξωδικαστική επίλυση διαφορών Απουσία ευθύνης Αριθμός και γένος Εκχώρηση Επικοινωνία Γενικές Πληροφορίες για το ΣΤΛ και τη ΣΚΤ 23 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 3

4 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Σελίδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπηρεσίες Πληρωμών 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Όροι και Προϋποθέσεις λειτουργίας λογαριασμών πληρωμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Στοιχεία Επικοινωνίας 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV Όροι και Προϋποθέσεις Εμβασμάτων SWIFT 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVI Όροι και Προϋποθέσεις Εμβασμάτων SEPA 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII Όροι και Προϋποθέσεις Παγίων Εντολών 54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Όροι και Προϋποθέσεις Αμέσων Χρεώσεων 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Όροι και Προϋποθέσεις Παγίων Εντολών 60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Όροι και Προϋποθέσεις Καρτών Πληρωμής 61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI Όροι και Προϋποθέσεις Εγχώριων Εμβασμάτων ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 4

5 1. Ορισμοί και Ερμηνεία «αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης» σημαίνει συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων (π.χ. αριθμός λογαριασμού) που διαβιβάζεται από τον πελάτη στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ (ΣΤΛ) και ταυτοποιεί το δικαιούχο ή/και το λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου για μια πράξη πληρωμής. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τα στοιχεία του πελάτη που έχουν καταγραφεί και παραδοθεί στo ΣΤΛ τα οποία εμπίπτουν εντός του σχετικού ορισμού, όπως καθορίζεται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (Ν.138(I)/2001), όπως κατά καιρούς τροποποιείται. «εντολή πληρωμής» σημαίνει κάθε οδηγία του πελάτη προς το ΣΤΛ ή/και κάθε οδηγία του δικαιούχου προς τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με την οποία τους ζητείται να εκτελέσουν μια πράξη πληρωμής. «εξακρίβωση γνησιότητας» σημαίνει διαδικασία η οποία επιτρέπει στο ΣΤΛ να επαληθεύει τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας του μέσου πληρωμών. «επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το επιτόκιο που χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό του επιτοκίου που θα χρησιμοποιηθεί και προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό δυνάμενη να ελεγχθεί από αμφότερα τα μέρη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. «εργάσιμη ημέρα» σημαίνει ημέρα, εκτός από Σάββατο, Κυριακή ή τραπεζική αργία, κατά την οποία το ΣΤΛ λειτουργεί για τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών. «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» σημαίνει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, όπως θα προσαρμόζεται από καιρού εις καιρό. «ημερομηνία αξίας» σημαίνει το χρονικό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιεί το ΣΤΛ για τον υπολογισμό των τόκων επί των χρηματικών ποσών με τα οποία χρεώνεται ή πιστώνεται ένας λογαριασμός πληρωμών. «Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ)» σημαίνει το αρχείο το οποίο διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βάσει του άρθρου 305Α του Ποινικού Κώδικα στο οποίο καταχωρούνται οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 5

6 «Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού» σημαίνει το γραφείο συμψηφισμού το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο για να διευκολύνει την ανταλλαγή επιταγών καθώς επίσης και το διατραπεζικό διακανονισμό μεταξύ των τραπεζών μελών του που λειτουργούν στην Κύπρο και είναι υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. «λογαριασμός πληρωμών» σημαίνει τρεχούμενο λογαριασμό ή και λογαριασμό όψεως (ταμιευτηρίου) ή και 30 ημέρου προειδοποιήσεως λογαριασμό ο οποίος τηρείται στο ΣΤΛ στο όνομα ενός ή περισσοτέρων πελατών και δύναται να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής. «μέσο ανθεκτικό στο χρόνο» σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει στον πελάτη να αποθηκεύει τις πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή, αφενός, η πρόσβαση στις πληροφορίες για χρονικό διάστημα ανταποκρινόμενο στο σκοπό τους και, αφετέρου, η ακριβής αναπαραγωγή τους. «μέσο πληρωμών» σημαίνει κάθε εξατομικευμένο μηχανισμό ή και σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και της ΣΤΛ και τα οποία χρησιμοποιεί ο πελάτης προκειμένου να κινήσει εντολή πληρωμής. «Νόμος» σημαίνει τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο του 2009 [N.128(I)/2009], όπως εκάστοτε τροποποιείται, ο οποίος έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. «Οδηγία 2007/64/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «πελάτης» σημαίνει νομικό/νομικά πρόσωπο/πρόσωπα το/τα οποίο/α διατηρεί/ διατηρούν λογαριασμό πληρωμών στο ΣΤΛ και χρησιμοποιεί/χρησιμοποιούν υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται ή θα παρέχονται στο μέλλον από το ΣΤΛ και το οποίο/α, κατά το χρόνο υπογραφής της Αίτησης ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών /Δήλωση πελάτη για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για το άνοιγμα και λειτουργία τρεχούμενου λογαριασμού, όψεως λογαριασμού και προειδοποιήσεως λογαριασμού απασχολεί/ούν λιγότερους από δέκα (10) υπαλλήλους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών/ισολογισμός του/των δεν υπερβαίνει το ποσό των Περιλαμβάνει τους αξιωματούχους, εργοδοτούμενους, αντιπροσώπους, συνεργάτες, διαδοχείς, εκδοχείς, παραλήπτες και εκκαθαριστές του καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ενεργεί για λογαριασμό του. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 6

7 «Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ» σημαίνει τον κατάλογο προμηθειών και χρεώσεων που επιβάλλεται από το ΣΤΛ ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΣΤΛ και ο οποίος αναθεωρείται από καιρού εις καιρό. «πράξη πληρωμής» σημαίνει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη υποχρέωση μεταξύ πελάτη και δικαιούχου, ενέργεια στην οποία προβαίνει ο πελάτης και η οποία συνίσταται στην καταβολή, μεταφορά ή ανάληψη χρηματικών ποσών. «συμβαλλόμενα μέρη» σημαίνει τον πελάτη και το ΣΤΛ. «συναλλαγματική ισοτιμία» σημαίνει τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη μετατροπή νομίσματος η οποία καθορίζεται από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ, Τράπεζα) επί τη βάση των συναλλαγματικών ισοτιμιών που λαμβάνονται από την Reuters Ltd ή από οποιαδήποτε άλλη ανάλογη πηγή το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ κρίνει κατάλληλη και η οποία θα είναι διαθέσιμη στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών της. «σύστημα πληρωμών» σημαίνει σύστημα μεταφοράς χρηματικών ποσών το οποίο διέπεται από τυποποιημένες διαδικασίες για την επεξεργασία, την εκκαθάριση ή/και το διακανονισμό πράξεων πληρωμής. «υπηρεσίες πληρωμών» σημαίνει μία ή περισσότερες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. «χρηματικό ποσό» σημαίνει τραπεζογραμμάτια, κέρματα, λογιστικό χρήμα και ηλεκτρονικό χρήμα κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2004 (Ν.86(I)/2004). «χρονικό όριο λήψης εντολής πληρωμής (cut-off time)» σημαίνει το εκάστοτε ισχύον ωράριο εξυπηρέτησης πελατών του ΣΤΛ το οποίο αναρτάται στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του. 2. Γενικοί όροι ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών 2.1 Για το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών ο πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει την Αίτηση για Άνοιγμα Λογαριασμού Πληρωμών και να την προσκομίσει στο ΣΤΛ μαζί με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα για ταυτοποίηση/αξιολόγησή του. 2.2 Το ΣΤΛ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 7

8 3. Γενικοί όροι λειτουργίας λογαριασμού πληρωμών 3.1 Η λειτουργία λογαριασμού πληρωμών διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο επισυνάπτεται των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οποιουσδήποτε άλλους όρους βρίσκονται σε σχετικά με τη λειτουργία λογαριασμών πληρωμών έντυπα καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που το ΣΤΛ ήθελε υιοθετήσει από καιρού εις καιρό, γνωστοποιήσει στον πελάτη και ο τελευταίος αποδεχτεί ρητά, σιωπηρά ή με τη συμπεριφορά του. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τα προαναφερθέντα, θα εφαρμόζεται η συνήθης γενική τραπεζική πρακτική. 3.2 Το επισυνημμένο Παράρτημα II ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Στην περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των όρων του Παραρτήματος και των γενικών όρων λειτουργίας λογαριασμού πληρωμών, θα υπερισχύουν οι όροι του Παραρτήματος. 3.3 Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό πληρωμών του ή, σε περίπτωση που το ΣΤΛ έχει συμφωνήσει για την παραχώρηση ορίου πίστωσης στο λογαριασμό πληρωμών του, να διατηρεί το λογαριασμό εντός του παραχωρηθέντος ορίου του. 3.4 Το ΣΤΛ δύναται να επιτρέψει προσωρινό παρατράβηγμα ή υπέρβαση του παραχωρηθέντος ορίου πίστωσης και ο πελάτης υποχρεούται να επαναφέρει αμέσως το λογαριασμό πληρωμών του σε πιστωτικό υπόλοιπο ή εντός του ορίου πίστωσης, ανάλογα. Σε αυτή την περίπτωση, το ΣΤΛ θα επιβάλλει χρεωστικό τόκο και άλλες επιβαρύνσεις, όπως αναφέρονται στον κατάλογο Επιτόκια Λογαριασμών και στον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του. 3.5 Το ΣΤΛ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει, οποτεδήποτε, πλήρη αποπληρωμή τυχόν χρεωστικού υπολοίπου, πλέον τόκους και έξοδα όπως προνοούνται στον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του. 3.6 Γενικά, το ΣΤΛ θα επιτρέπει την πίστωση στο λογαριασμό πληρωμών, μετρητών, επιταγών ή άλλων εγγράφων/αξιών προς είσπραξη, ηλεκτρονικών ή άλλων πληρωμών προς όφελος του πελάτη, με ή χωρίς τη δική του συγκατάθεση. 3.7 Όσον αφορά την εκκαθάριση επιταγών που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό πληρωμών του πελάτη, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού ή άλλου Οργανισμού με τον οποίο η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ έχει συμβληθεί για την εκκαθάριση επιταγών. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 8

9 3.8 Το ΣΤΛ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε πίστωση στο λογαριασμό πληρωμών του πελάτη, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες, την εσωτερική πολιτική της ή/και τη γενική τραπεζική πρακτική. 3.9 Το ΣΤΛ δύναται να ακυρώσει προηγηθείσα πίστωση για ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πίστωσης σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε (α) επιστραφείσες ή μη εκκαθαρισθείσες επιταγές και (β) εμβάσματα των οποίων η πληρωμή έχει ανακληθεί Όλες οι χρεώσεις λογαριασμού πληρωμών θα γίνονται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που ο πελάτης παρέχει στο ΣΤΛ οι οποίες πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δεσμεύουν το λογαριασμό πληρωμών Το ΣΤΛ δύναται να αρνηθεί να διεκπεραιώσει οποιεσδήποτε οδηγίες του πελάτη οι οποίες δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του διαθέσιμου υπολοίπου ή του παραχωρηθέντος ορίου πίστωσης του λογαριασμού πληρωμών του πελάτη ή/και είναι έκδηλα παράνομες ή και έχουν δοθεί κατά παράβαση του κυπριακού ή του κοινοτικού δικαίου Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας οδηγιών και η εκτέλεση οποιασδήποτε εξ αυτών δεν είναι δυνατή λόγω του ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του διαθέσιμου υπολοίπου ή του παραχωρηθέντος ορίου πίστωσης του λογαριασμού πληρωμών του πελάτη, το ΣΤΛ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει, κατά την κρίση της, οποιανδήποτε εκ των εν λόγω οδηγιών με οποιαδήποτε σειρά Ο λογαριασμός πληρωμών φέρει το ανάλογο πιστωτικό ή και χρεωστικό επιτόκιο που αναφέρεται στο Παράρτημα II των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή και δημοσιεύεται στον τύπο ή/και στην ιστοσελίδα του ΣΤΛ Τα ποσά των επιβαρύνσεων (προμήθειες, τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις, έξοδα) που πρέπει να καταβάλλει ο πελάτης για τη λειτουργία του λογαριασμού πληρωμών αναγράφονται στον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ. Το ΣΤΛ έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της και οποτεδήποτε να προβαίνει σε τροποποίηση των ως άνω αναφερόμενων καταλόγων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 κατωτέρω Γενικά, το ΣΤΛ στην περίπτωση που ο λογαριασμός πληρωμών χρησιμοποιείται για πράξεις πληρωμής, το ΣΤΛ θα παρέχει δωρεάν στον πελάτη μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί την έκδοση κατάστασης κίνησης λογαριασμού σε συχνότερη ή έκτακτη βάση καταβάλλοντας τις ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/2010 9

10 προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που αναφέρονται στον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ Για κάθε έμβασμα SWIFT η ΣΚΤ, μέσω του ΣΤΛ, θα παρέχει επιπρόσθετα στον πελάτη αναλυτική απόδειξη (payment advice) με όλες τις σχετικές πληροφορίες Η πληροφόρηση στον πελάτη που αναφέρεται στις παραγράφους 4.14 και 4.15 κατωτέρω, θα δίνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 πιο κάτω Με τη λήψη της πληροφόρησης που αναφέρεται στις παραγράφους 3.15 και 3.17 ανωτέρω, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση κίνησης λογαριασμού ή και την αναλυτική απόδειξη (payment advice) και να γνωστοποιεί στο ΣΤΛ, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, τυχόν αμφισβητούμενες συναλλαγές, λάθη ή παραλείψεις Αν καθοιονδήποτε χρόνο ο πελάτης υποψιαστεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών του υπέστη μη εξουσιοδοτημένη, δόλια ή άλλη παράτυπη χρήση, τότε οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, το ΣΤΛ Το ΣΤΛ δύναται, όποτε κριθεί αναγκαίο, να προβαίνει σε διορθωτικές εγγραφές στο λογαριασμό πληρωμών του πελάτη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του Το ΣΤΛ δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προς τον πελάτη, να ενώνει ή να συνενώνει όλους ή οποιουσδήποτε από τους λογαριασμούς του τελευταίου μαζί με τις υποχρεώσεις του προς το ΣΤΛ και να συμψηφίζει (set off) και/ή να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό/ποσά το/τα οποίο/α θα βρίσκεται/-ονται σε πίστη του για εξόφληση μέρους ή όλων των υποχρεώσεων του πελάτη, οποιασδήποτε φύσης για οποιοδήποτε λογαριασμό ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου είτε οι υποχρεώσεις αυτές έγιναν απαιτητές είτε ενδέχεται να καταστούν απαιτητές, είτε είναι άμεσες ή έμμεσες, είτε είναι προσωπικές ή αλληλέγγυες ή κοινές με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα Το ΣΤΛ έχει το δικαίωμα να δεσμεύει ή/και να παγοποιεί οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε λογαριασμό/-ούς του πελάτη, χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου για σκοπούς συμμόρφωσης με διατάγματα δικαστηρίου, δικαστικές αποφάσεις, ή άλλα διατάγματα από αρμόδιες αρχές. Σε τέτοια περίπτωση, το ΣΤΛ δεν θα ευθύνεται για τυχόν μείωση ή μη διαθεσιμότητα του υπολοίπου/-ων λογαριασμού/-ών του πελάτη Το ΣΤΛ θα τηρεί εσωτερικά αρχεία για τις εκτελεσθείσες πράξεις πληρωμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

11 3.25 Το ΣΤΛ δύναται, κατά την κρίση της, να καταστρέψει οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε λογαριασμό μετά τη φωτογράφηση, σάρωση (scanning) τους ή τη με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο αποτύπωση και φύλαξή τους Για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων των συμβαλλομένων μερών, το ΣΤΛ θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη μαγνητοφώνηση ή και αποθήκευση ή και καταγραφή με οποιοδήποτε άλλο μέσο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ τους Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, ο τελευταίος θα πρέπει να ενημερώνει το ΣΤΛ με την αποστολή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή τη συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση Στοιχείων Φυσικού/Νομικού Προσώπου» το οποίο ο πελάτης μπορεί να προμηθευτεί στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του ΣΤΛ Επιπρόσθετοι όροι λειτουργίας κοινών λογαριασμών πληρωμών Στην περίπτωση που ένας λογαριασμός πληρωμών διατηρείται στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων και η τελευταία εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στο ΣΤΛ είναι να δέχεται οδηγίες ή και εντολές από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε από αυτά, τότε, το ΣΤΛ θα ενεργεί με βάση τις εν λόγω οδηγίες/εντολές, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των υπολοίπων προσώπων στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο εν λόγω λογαριασμός πληρωμών Στην απουσία οδηγιών ή και εντολών ως αναφέρεται ανωτέρω, το ΣΤΛ θα ενεργεί στη βάση οδηγιών/εντολών που θα δίνονται ταυτόχρονα από όλα τα πρόσωπα στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο εν λόγω λογαριασμός πληρωμών Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα δεσμεύουν έκαστο των προσώπων στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός πληρωμών με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση, προσωπικά και αλληλέγγυα Το ΣΤΛ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε συμψηφισμό οποιουδήποτε υπολοίπου βρίσκεται σε πίστη του λογαριασμού πληρωμών με οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε προσώπου/-ων μαζί ή ξεχωριστά με το ΣΤΛ Εάν οποιοδήποτε εκ των προσώπων στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός πληρωμών αποβιώσει, τότε, το ΣΤΛ θα δύναται να ενεργεί με βάση οποιεσδήποτε οδηγίες/εντολές δίνονται από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε ή όλα τα επιζώντα πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση ή με βάση νέα εξουσιοδότηση των επιζώντων προσώπων. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

12 Σε κάθε περίπτωση, το ΣΤΛ έχει το απόλυτο δικαίωμα να απαιτήσει την προσαγωγή πιστοποιητικών από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή και τον Έφορο Κληρονομιών προτού επιτρέψει τη σχετική πράξη. Το ΣΤΛ εξουσιοδοτείται όπως δίδει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό αυτό στον Έφορο Κληρονομιών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο Κάθε πληροφορία καθώς επίσης και κάθε ειδοποίηση δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα αποστέλλεται στη διεύθυνση η οποία έχει καθοριστεί ως διεύθυνση αλληλογραφίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 κατωτέρω και θα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί σε όλα τα πρόσωπα στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός πληρωμών. 4. Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών πληρωμών 4.1 Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να παρέχει προς τον πελάτη τις υπηρεσίες πληρωμών οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 4.2 Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, από τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στα σχετικά Παραρτήματα (Παραρτήματα IV - XI) τα οποία επισυνάπτονται των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οποιουσδήποτε άλλους όρους βρίσκονται σε σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών έντυπα, καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ ήθελαν υιοθετήσει από καιρού εις καιρό, γνωστοποιήσει στον πελάτη και ο τελευταίος αποδεχτεί ρητά, σιωπηρά ή με τη συμπεριφορά του. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τα προαναφερθέντα, θα εφαρμόζεται η συνήθης γενική τραπεζική πρακτική. 4.3 Τα επισυνημμένα Παραρτήματα ενσωματώνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. Στην περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των όρων των Παραρτημάτων και των γενικών όρων υπηρεσιών πληρωμών, θα υπερισχύουν οι όροι των Παραρτημάτων. 4.4 Για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα επιβαρύνουν τον πελάτη με προμήθειες, τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις και έξοδα, σύμφωνα με τους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων τους. 4.5 Εξουσιοδότηση/εντολή πληρωμής πελάτη για εκτέλεση πράξης πληρωμής Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα εξασφαλίζουν την εξουσιοδότηση του πελάτη πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πληρωμής με την οποία θα χρεωθεί ο λογαριασμός πληρωμών του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

13 περιγράφεται στο ανάλογο Παράρτημα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και αφορά τη λειτουργία έκαστης υπηρεσίας πληρωμών Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει, καθοιονδήποτε χρόνο, την ως άνω αναφερόμενη εξουσιοδότηση προς το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ, αλλά όχι αργότερα από το χρόνο κατά τον οποίο η εντολή πληρωμής καθίσταται ανέκκλητη σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 κατωτέρω. Νοείται ότι η εξουσιοδότηση για την εκτέλεση σειράς πράξεων πληρωμών μπορεί να ανακληθεί καθοιονδήποτε χρόνο ως προς τις μελλοντικές πράξεις πληρωμής και εν πάση περιπτώσει το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται του συμφωνηθέντος χρόνου Στην περίπτωση που πράξη πληρωμής πραγματοποιήθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση/εντολή πληρωμής του πελάτη, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα επιστρέψουν αμέσως στον πελάτη το ποσό της πράξης πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, θα επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η πράξη πληρωμής. 4.6 Προσκόμιση στοιχείων και αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης Για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πληρωμής, ο πελάτης θα πρέπει να παράσχει στο ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ τα στοιχεία και/ή το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης τα οποία προσδιορίζονται στο ανάλογο Παράρτημα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που αφορά τη λειτουργία έκαστης υπηρεσίας πληρωμών. Εάν ο πελάτης προσκομίσει πρόσθετες πληροφορίες, πέραν εκείνων που προσδιορίζονται στο σχετικό Παράρτημα, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα ευθύνονται μόνο για την πράξη πληρωμής η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με το παρασχεθέν αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης Στην περίπτωση που το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης που ο πελάτης παρέχει στο ΣΤΛ ή και στη ΣΚΤ είναι λανθασμένο, το ΣΤΛ ή η ΣΚΤ δεν φέρει ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την εσφαλμένη εκτέλεση της πράξης πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών τα οποία αφορά η πράξη πληρωμής και θα χρεώνει τον πελάτη με τα σχετικά έξοδα, σύμφωνα με τον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ ή και τους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων της ΣΚΤ Χρόνος λήψης εντολής πληρωμής Ως χρόνος λήψης εντολής πληρωμής θεωρείται ο χρόνος, εντός του χρονικού ορίου λήψης εντολής πληρωμής (cut-off time), κατά τον οποίο το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ λαμβάνουν την εντολή πληρωμής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από τον πελάτη ή εμμέσως από το δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο ανάλογο Παράρτημα των παρόντων όρων και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

14 προϋποθέσεων το οποίο αφορά τη λειτουργία έκαστης υπηρεσίας πληρωμών Εάν η εντολή πληρωμής έχει ληφθεί εκτός των χρονικών ορίων λήψης εντολής πληρωμής, η εντολή πληρωμής δεν θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί εντός της εργάσιμης ημέρας και θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα Στην περίπτωση που ο πελάτης και η το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ συμφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωμής αρχίζει σε συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου, ο συμφωνηθείς χρόνος θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής πληρωμής. Εάν ο συμφωνηθείς χρόνος είναι μη εργάσιμη ημέρα για το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ, η εντολή πληρωμής θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 4.8 Ανάκληση εντολής πληρωμής Γενικά, κάθε εντολή πληρωμής καθίσταται ανέκκλητη και δεσμευτική μόλις ληφθεί από το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ Στην περίπτωση της παραγράφου ανωτέρω, ο πελάτης δύναται να ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται του συμφωνηθέντος χρόνου εκτέλεσης της εντολής πληρωμής Μετά την παρέλευση των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους και ανωτέρω, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να προβούν σε ενέργειες προς ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση για τη θετική έκβαση των ενεργειών της. 4.9 Άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωμής Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβεί οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εντολή μεμονωμένης πράξης πληρωμής ή διαδοχικών πράξεων πληρωμής Επιπρόσθετα, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να αρνηθούν να εκτελέσουν ληφθείσα εντολή πληρωμής στην περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεσή της απαγορεύεται από άλλες διατάξεις του κυπριακού ή του κοινοτικού δικαίου Μετά την πάροδο της καθορισμένης ημερομηνίας για την εκτέλεση πράξης πληρωμής, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να αρνηθούν να εκτελέσουν πράξη πληρωμής η οποία δεν διενεργήθηκε κατά την εν λόγω ημερομηνία λόγω μη ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό πληρωμών ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

15 4.9.4 Οποιοσδήποτε από τους ως άνω αναφερόμενους λόγους καθιστά την εντολή πληρωμής πελάτη ως ουδέποτε ληφθείσα από το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ, μόλις καταστεί εφικτό, θα καθιστά διαθέσιμες στον πελάτη τις πληροφορίες που αφορούν την άρνηση της, τους λόγους της άρνησης, καθώς επίσης και τη διαδικασία επανόρθωσης από τον πελάτη, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από άλλες πρόνοιες του κυπριακού ή του κοινοτικού δικαίου. Ο πελάτης θα μπορεί να λαμβάνει τέτοια πληροφόρηση στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του ΣΤΛ ή και της ΣΚΤ, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα III των παρόντων όρων και προϋποθέσεων Στις περιπτώσεις που η άρνηση για εκτέλεση εντολής πληρωμής είναι αποδεδειγμένα αιτιολογημένη, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να χρεώνουν τον πελάτη με έξοδα σχετικά με την ως άνω αναφερόμενη πληροφόρηση, σύμφωνα με τους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων της Μεταφορά πλήρους ποσού Εξερχόμενα εμβάσματα κατ εντολή του πελάτη Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και να μην αφαιρούν από αυτό οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις. Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ, δυνάμει εντολής του πελάτη αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των επιβαρύνσεων μεταξύ εντολέα και δικαιούχου, θα χρεώνουν τον πελάτη με δικαιώματα, όπως παρουσιάζονται στον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ και στους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων της ΣΚΤ Εισερχόμενα εμβάσματα προς όφελος του πελάτη Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ αναλαμβάνουν να πιστώνει το λογαριασμό πληρωμών του πελάτη υπό την ιδιότητά του ως δικαιούχου σε πράξη πληρωμής με το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και να χρεώνουν το λογαριασμό πληρωμών με το ποσό τυχόν επιβαρύνσεων, όπως παρουσιάζονται στον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ ή και τους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων της ΣΚΤ. Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να αφαιρούν επιβαρύνσεις από το ποσό της πράξης πληρωμής πριν αυτό πιστωθεί στο λογαριασμό πληρωμών του πελάτη, νοούμενου ότι το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και οι επιβαρύνσεις οι οποίες έχουν αφαιρεθεί εμφαίνονται ξεχωριστά κατά την παρασχεθείσα πληροφόρηση στον πελάτη. Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για ανάκτηση τυχόν επιβαρύνσεων που αφαιρούνται από το μεταφερόμενο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

16 ποσό από οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα τα οποία ενεργούν ως ενδιάμεσοι για την εκτέλεση πράξης πληρωμής. Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα χρεώνουν τον πελάτη με τα σχετικά έξοδα τα οποία αντιπροσωπεύουν το κόστος της προσπάθειας ανάκτησης των επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ ή και τους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων της ΣΚ Ημερομηνία αξίας Αναφορικά με εξερχόμενα εμβάσματα κατ εντολή του πελάτη, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα χρεώνουν το λογαριασμό πληρωμών του πελάτη με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής Αναφορικά με εισερχόμενα εμβάσματα προς όφελος του πελάτη, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα πιστώνει το λογαριασμό πληρωμών του πελάτη με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία πίστωσης του λογαριασμού της ίδιας με το ποσό της πράξης πληρωμής Κατάθεση μετρητών Όταν ο πελάτης καταθέσει μετρητά σε λογαριασμό πληρωμών ο οποίος τηρείται στο όνομα του και νοούμενου ότι δεν χρειάζεται μετατροπή συναλλάγματος, το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ θα καθιστούν το χρηματικό ποσό διαθέσιμο το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της κατάθεσης, με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία της κατάθεσης Προθεσμία ειδοποίησης για εσφαλμένη εκτέλεση ή εκτέλεση χωρίς εξουσιοδότηση Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί οποιαδήποτε πράξη πληρωμής η οποία εκτελέστηκε εσφαλμένα ή χωρίς εξουσιοδότηση, δικαιούται να απαιτήσει επανόρθωση από το ΣΤΛ ή την ΣΚΤ νοούμενου ότι ειδοποιήσει το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της πράξης πληρωμής Πληροφόρηση αναφορικά με τις επιβαρύνσεις, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες Τα ποσά των επιβαρύνσεων (προμήθειες, τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις, έξοδα) που πρέπει να καταβάλλει ο πελάτης αναφορικά με υπηρεσίες πληρωμών αναγράφονται στο κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του ΣΤΛ ή και στους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων της ΣΚΤ. Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ έχουν το δικαίωμα κατά την κρίση της και οποτεδήποτε να προβαίνει σε τροποποίηση των ως άνω αναφερόμενων Πινάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 κατωτέρω. Οι Πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

17 Τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια και με τα οποία θα πιστώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του πελάτη αναγράφονται στο ανάλογο Παράρτημα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που αφορά τη λειτουργία έκαστης υπηρεσίας πληρωμών ή/και έκαστης κατηγορίας λογαριασμού. Τυχόν τροποποιήσεις τους θα δημοσιεύονται στον τύπο ή και στην ιστοσελίδα του ΣΤΛ ή και στης επίσημη εφημερίδα ΣΚΤ Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται, από το ΣΤΛ ή και την ΣΚΤ, για τη μετατροπή ξένων νομισμάτων στο εγχώριο νόμισμα και αντίστροφα, θα είναι διαθέσιμες στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών τους Το ΣΤΛ ή και η ΣΚΤ δύναται να χρησιμοποιούν τις Καταστάσεις Κίνησης Λογαριασμού ή άλλο πρόσφορο μέσο για να ανακοινώνει στον πελάτη την εφαρμογή συγκεκριμένων τροποποιήσεων επί των παρόντων όρων και προϋποθέσεων Πληροφόρηση του πελάτη μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής Πληροφορίες που αφορούν εκτελεσθείσες πράξεις πληρωμής θα τίθενται σε γνώση του πελάτη με ξεχωριστή αναλυτική απόδειξη ή μέσω της μηνιαίας Κατάστασης Κίνησης Λογαριασμού που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα δοθεί γραπτώς από τον πελάτη, ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και του ΣΤΛ ή και της ΣΚΤ Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες, θα πρέπει να υποβάλει, προς σκοπό αυτό, σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το ΣΤΛ ή και τη ΣΚΤ. Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω αναφερόμενες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες, για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του ΣΤΛ ή και της ΣΚΤ, ούτως ώστε ο πελάτης να έχει πρόσβαση σε αυτές εάν και εφόσον το θελήσει. 5. Γενικά 5.1 Δικαιώματα εξέτασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και λήψης νομικής συμβουλής Ο πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως το δικαίωμά του να εξετάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και οποιουσδήποτε όρους που περιλαμβάνονται στην Αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών / Δήλωση αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων για άνοιγμα και λειτουργία τρεχούμενων λογαριασμών, όψεως λογαριασμών (ταμιευτηρίου) και προειδοποιήσεως λογαριασμών,με δικηγόρο της επιλογής του, ότι έχει προσεκτικά αναγνώσει, εξετάσει, μελετήσει και κατανοήσει πλήρως όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και οποιωνδήποτε όρων που περιλαμβάνονται ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

18 στην Αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών / Δήλωση αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων για άνοιγμα και λειτουργία τρεχούμενων λογαριασμών, όψεως λογαριασμών (ταμιευτηρίου) και προειδοποιήσεως λογαριασμών και ότι ελεύθερα, εθελούσια και με πλήρη αντίληψη συμβάλλεται και υπογράφει για την αποδοχή τους. 5.2 Δικαίωμα υπαναχώρησης Ο πελάτης έχει το δικαίωμα μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών / Δήλωσης αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων για άνοιγμα και λειτουργία τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών όψεως (ταμιευτηρίου), να υπαναχωρήσει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επίδοση ή αποστολή γραπτής ειδοποίησης για το σκοπό αυτό στο ΣΤΛ. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις Ο πελάτης έχει, επίσης, δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 κατωτέρω. 5.3 Πρόσβαση στους όρους και προϋποθέσεις Ο πελάτης, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, δικαιούται, κατόπιν αιτήματός του, να λαμβάνει από το ΣΤΛ τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και οποιουσδήποτε άλλους όρους ή έντυπα σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών σε έντυπη μορφή από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του ΣΤΛ ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο, μέσω της ιστοσελίδας του. 5.4 Τροποποιήσεις Το ΣΤΛ έχει το δικαίωμα, από καιρού εις καιρό, να τροποποιεί, κατά την κρίση του, οποιοδήποτε όρο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Ο πελάτης θα ειδοποιείται από το ΣΤΛ σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, έτσι ώστε να δύναται, εάν το επιθυμεί, να ασκήσει το δικαίωμα του για άμεσο τερματισμό των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 κατωτέρω και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση πριν από την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Νοείται ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία εκπνεύσει χωρίς ο πελάτης να ασκήσει το πιο πάνω δικαίωμά του, θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους νέους όρους στο σύνολό τους. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

19 5.4.2 Το ΣΤΛ διατηρεί το δικαίωμα να μην ειδοποιεί εκ των προτέρων τον πελάτη σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τροποποίηση τον θέτει σε ευνοϊκότερη θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης δύναται να λαμβάνει σχετική πληροφόρηση από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών ή και από την ιστοσελίδα του ΣΤΛ. 5.5 Τερματισμός Ο πελάτης δύναται να γνωστοποιήσει στο ΣΤΛ την απόφαση του να τερματίσει, οποτεδήποτε, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρέχοντας, για το σκοπό αυτό, τριάντα (30) ημερών έγγραφη προειδοποίηση. Νοείται ότι το ως άνω αναφερόμενο δικαίωμα δεν επηρεάζει την ευθύνη του πελάτη αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή εντολή πληρωμής η οποία λήφθηκε πριν τον τερματισμό των παρόντων όρων και προϋποθέσεων Εάν ο τερματισμός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε επιβάρυνση για τον πελάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ΣΤΛ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τον πελάτη με έξοδα σχετικά με τον τερματισμό των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με τον κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων του Οποιοδήποτε από τα πιο κάτω γεγονότα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δυνατό να αποτελέσει αιτία τερματισμού των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από το ΣΤΛ: (α) (β) ο πελάτης έχει παραβεί οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ο πελάτης έχει παραλείψει να καταβάλει στο ΣΤΛ οποιαδήποτε ποσά, βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (γ) οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή εγγύηση, γραπτή ή προφορική, που έχει γίνει από τον πελάτη προς το ΣΤΛ για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται ανακριβής, αναληθής ή έχει γίνει παράτυπα, (δ) (ε) έχει επισυμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δυνατό να επηρεάσει τυχόν εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που δόθηκαν ή θα δοθούν υπέρ του ΣΤΛ για το λογαριασμό του πελάτη, ο λογαριασμός δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή παραμένει ακίνητος για συγκεκριμένο διάστημα το οποίο καθορίζεται από το ΣΤΛ από καιρού εις καιρό, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

20 (στ) οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθίστανται, για οποιοδήποτε λόγο, άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι, (ζ) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη έχουν διακοπεί/ανασταλεί, (η) (θ) (ι) (κ) (λ) ο πελάτης έχει πτωχεύσει, έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής εναντίον του, βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή εκκρεμεί αίτηση εναντίον του για την κήρυξή του σε πτώχευση ή άλλη δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών του σε οποιοδήποτε πιστωτή του ή στο ΣΤΛ, έχει εκδοθεί ένταλμα εκποίησης της κινητής περιουσίας του πελάτη ή ένταλμα ή δικαστική απόφαση για την πώληση ακίνητης περιουσίας του πελάτη, έχει διαπιστωθεί από το ΣΤΛ ότι γίνεται κακή ή παράνομη χρήση του λογαριασμού από τον πελάτη, ο πελάτης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθεσία Μόλις συμβεί οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα, το ΣΤΛ έχει το δικαίωμα να τερματίσει, οποτεδήποτε, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρέχοντας, για το σκοπό αυτό, δύο (2) μήνες προθεσμία προειδοποίησης στον πελάτη Στις περιπτώσεις των παραγράφων (η) μέχρι (λ), το ΣΤΛ θα δικαιούται να προβαίνει σε παγοποίηση του/των λογαριασμού/ων του πελάτη πριν την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας η οποία αναφέρεται ανωτέρω. 5.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μοναδική δικαιοδοσία έχουν τα νόμιμα δικαστήρια της ή και οποιαδήποτε κρατική επιτροπή ή υπηρεσία έχει κατά νόμο την αρμοδιότητα για επίλυση διαφορών ή για την τήρηση της διαδικασίας επίλυσης παραπόνων που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 5.7 Επιπλέον ευθύνες δυνάμει νομοθεσίας Το ΣΤΛ και ο πελάτης θα υπέχουν, επιπλέον, όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από τον περί Συμβάσεων Νόμο, Κεφ.149, τους περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμους του 2001 έως 2007, τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τις συμβατές με το κοινοτικό ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - 01/

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικά Έμπιστη. Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Έκδοση 2.1. (Ιούνιος 2013)

Διαχρονικά Έμπιστη. Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Έκδοση 2.1. (Ιούνιος 2013) Διαχρονικά Έμπιστη Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Έκδοση 2.1. (Ιούνιος 2013) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η λειτουργία τραπεζικού λογαριασμού διέπεται από τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΣΛ/ΠΠΝ/01-2010 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελίδα 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 04 2. Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νομικά Πρόσωπα Σεπτέμβριος 2014 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 4 2. Γενικοί Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Φυσικά Πρόσωπα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Φυσικά Πρόσωπα ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Φυσικά Πρόσωπα 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Παράγραφος ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 1. Ορισμοί και Ερμηνεία 04

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για Φυσικά Πρόσωπα Αρ. Εγγράφου: ΣΠΕΛΗ /211.ΕΓ/02-2010 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Για Φυσικά Πρόσωπα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Για Φυσικά Πρόσωπα ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένο με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/Κεντρικό Φορέα Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παράγραφοι Τίτλος παραγράφου Σελίδες 1 Ορισµοί και ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου.

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου. Ιούνιος 2010 Το κείμενο αυτό περιέχει τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επί ορισμένων προνοιών του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 (εφεξής «ο νόμος»). Τα πιο κάτω χρησιμοποιούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση Τραπεζικής Κάρτας

Σύµβαση Τραπεζικής Κάρτας Σύµβαση Τραπεζικής Κάρτας 2. Όροι και Προϋποθέσεις Τραπεζικής Κάρτας* Γρηγόρη Αυξεντίου 8, Τ.Θ. 24537, 1389 Λευκωσία Tηλ. 800-22000 και 22743200, Φαξ 22743232 cardcenter@ccb.coop.com.cy www.ccb.coop.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα